ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» την 2 α Απριλίου Θεόδωρος Βασιλάκης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ...1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ...14 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ...16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ...18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ...20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΔΔΠΧΠ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΟ 2006 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΚΑΙ Ο ΌΜΙΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3 6.4 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΈΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΠΧΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΠΧΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ To 2006 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την εταιρία, καθώς η αναπτυξιακή της πορεία συνεχίστηκε παρουσιάζοντας βελτίωση σχεδόν σε όλους τους οικονομικούς και εμπορικούς δείκτες. Μέσα στο 2006 η εταιρία μετέφερε συνολικά 4,45 εκ. επιβάτες πετυχαίνοντας έτσι αύξηση 11 % σε σύγκριση με το Τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 402,2 εκ. έναντι 342,4 εκ. το 2005 (αύξηση 17,5%). Τα κέρδη προ φόρων του 2006 έφτασαν τα 34,43 εκ., έναντι 19,78 εκ. το 2005 (αύξηση 74%). Αντίστοιχα τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 77% ( 26,67 εκ. το 2006 έναντι 15,03 εκ. το 2005). Στις τακτικές πτήσεις παρουσιάστηκε βελτίωση στις μέσες πληρότητες καθώς και στους μέσους ναύλους. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στους μέσους ναύλους οφείλεται κυρίως στην αύξηση του επίναυλου καυσίμου που επιβλήθηκε λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ειδικότερα, στην αγορά εσωτερικού η Aegean το 2006 σημείωσε αύξηση της τάξεως του 10% σε σχέση με το 2005 μεταφέροντας 3 εκατομμύρια επιβάτες. Ακόμη πιο δυναμικά κινήθηκε στην αγορά του εξωτερικού αφού μετέφερε 1,43 εκατομμύρια επιβάτες σε τακτικές και ναυλωμένες πτήσεις παρουσιάζοντας αύξηση 15,5 % σε σχέση με το Η εταιρία λειτούργησε με 21 jet αεροσκάφη που εκτέλεσαν πτήσεις με συντελεστή πληρότητας που ξεπέρασε το 70%. Παράλληλα ο μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση έφτασε τους 92 επιβάτες σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το Στην αύξηση της επιβατικής κίνησης συνέβαλαν η ενίσχυση των πτήσεων από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία, η νέα συνεργασία της εταιρείας με την Lufthansa, η αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Κύπρο καθώς και η ένταξη νέων προορισμών στο δίκτυό της όπως η Σόφια, το Βουκουρέστι, το Κάιρο και η Σάμος. Τα δρομολόγια εξωτερικού που βελτιώθηκαν σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο ήταν τα ακόλουθα : Αθήνα - Λάρνακα Θεσσαλονίκη - Λάρνακα Θεσσαλονίκη - Μόναχο Θεσσαλονίκη - Φρανκφούρτη Παράλληλα υπήρξε σημαντική βελτίωση σε σχεδόν όλους τους προορισμούς του εσωτερικού. Τα νέα δρομολόγια που ξεκίνησαν μέσα στο 2006 ήταν τα ακόλουθα: Αθήνα Σάμος Αθήνα Σόφια Αθήνα Βουκουρέστι 4

5 Αθήνα - Κάιρο Η αύξηση των τιμών των καυσίμων συνεχίστηκε και αυτό τον χρόνο (+16% σε σχέση με το 2005). Όμως η επιβάρυνση αυτή στα έξοδα καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του επίναυλου καυσίμου. Οι πωλήσεις μέσω του Internet σημείωσαν σημαντική αύξηση και αυτή την χρονιά (+100% σε σχέση με το 2005). Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική γιατί συντελεί στην μείωση του κόστους διανομής. Οι πτήσεις charter συνεισέφεραν σημαντικά στα έσοδα της εταιρίας σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με το 2005, αλλά και στην κερδοφορία, γιατί βελτιώθηκαν η αποδοτικότητα και τα έσοδα ανά πτήση. Η εταιρία το 2006 αύξησε σε 4 τα αεροσκάφη που εκτελούν αποκλειστικά πτήσεις charter παρέχοντας έτσι άμεσες συνδέσεις προς τα νησιά μας από 25 διαφορετικά αεροδρόμια της Ευρώπης και κυρίως από Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Γερμανία, Ελβετία, και Ισπανία. Το 2006 η εταιρία πήρε την 2 η θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ετήσιο διαγωνισμό ERA στην αξιολόγηση των περιφερειακών αεροπορικών εταιριών για το έτος 2006 / Επίσης το 2006 η εταιρία ανέβασε την αρχική παραγγελία νέων αεροσκαφών προς την AIRBUS από 8 σε 11 αεροσκάφη, ασκώντας το αντίστοιχο δικαίωμα αγοράς που είχε. Εκτός από την παραπάνω παραγγελία νέων αεροσκαφών, μέσα στο 2006 συμφωνήθηκε η παραλαβή 5 επιπλέον καινούργιων αεροσκαφών της ίδιας οικογένειας, φτάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό της οικογένειας Α320 που θα ενσωματώσει η εταιρία στον στόλο της μέχρι το 2009, στα 19. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ Η εταιρία συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία και με την παραλαβή των 3 πρώτων ολοκαίνουργιων AIRBUS A320 που παραλαμβάνονται τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2007 και θα ανεβάσουν τον αριθμό του στόλου της σε 24 jet αεροσκάφη, ενισχύει το δίκτυό της με την έναρξη του νέου θερινού προγράμματος πτήσεων το 2007 προς τρεις κατευθύνσεις. (1) Ενίσχυση δικτύου εξωτερικού από Αθήνα Εγκαινιάζονται 3 νέες απευθείας πτήσεις για Μόναχο και Φρανκφούρτη που θα εκτελούνται με τα νέα AIRBUS A320 της εταιρίας. Στην Ιταλία εγκαινιάζεται και δεύτερη καθημερινή πτήση προς Μιλάνο. (2) Περισσότερες άμεσες συνδέσεις εσωτερικού και εξωτερικού από Θεσσαλονίκη Η εταιρία προσθέτει νέες πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς τα Χανιά και την Κω ενώ ενισχύει τις συχνότητες προς Μύκονο, Σαντορίνη και Ηράκλειο. Παράλληλα σε σχέση με το εξωτερικό δίκτυο εγκαινιάζει απ ευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς το Βουκουρέστι και ενισχύει σημαντικά τις συχνότητες προς Λάρνακα (3) Πτήσεις από Ηράκλειο και άλλους τουριστικούς προορισμούς H εταιρία εγκαινιάζει για πρώτη φορά τακτικές εποχικές πτήσεις από το Ηράκλειο, την Μύκονο και την Σαντορίνη για το εξωτερικό. Συγκεκριμένα εγκαινιάζει απ ευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο προς Μόναχο, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Λάρνακα καθώς πτήσεις από Μύκονο και Σαντορίνη προς Ρώμη και Μιλάνο. 5

6 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι στόχοι για την νέα χρονιά είναι οι ακόλουθοι: Περαιτέρω βελτίωση της μέσης πληρότητας, ειδικότερα στην εσωτερική αγορά καθώς και στους προορισμούς εξωτερικού που σταδιακά ωριμάζουν. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες (νέα αεροσκάφη Α320, self check-in kiosks κλπ.) Αύξηση των πωλήσεων μέσω internet. Μείωση του κόστους διανομής (προμήθειες πρακτόρων - κόστη συστημάτων διανομής GDS) ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Η εταιρία παρακολουθεί τις επιδόσεις της μέσα από την ανάλυση 3 βασικών τομέων : 1.Τακτικές πτήσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού Ο τομέας αυτός αποτέλεσε για το 2006 το 81% των συνολικών εσόδων της εταιρίας 2. Πτήσεις Charter H δραστηριότητα του charter συνεισέφερε κατά 13% στον συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρίας. 3. Λοιπά Έσοδα Τα έσοδα αυτά αποτελούν το 6% των συνολικών εσόδων και προέρχονται κυρίως από τη δραστηριότητα του cargo, των συμπληρωματικών χρεώσεων στους επιβάτες (υπέρβαρα, PTA, service charge κλπ) καθώς και από τις πωλήσεις travel value κλπ. Η εταιρία έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοση της σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά τις αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Η εταιρία μετράει την αποδοτικότητα της κάνοντας μεταξύ άλλων χρήση των παρακάτω δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς στον χώρο των αερομεταφορών: RASK (Revenue per Available Seat Kilometer) O δείκτης διαιρεί τα συνολικά έσοδα με τις συνολικές διαθέσιμες θέσεις προς πώληση πολλαπλασιαζόμενες επί τα συνολικά διανυόμενα χιλιόμετρα CASK (Cost per Available Seat Kilometer) Ο δείκτης διαιρεί τα συνολικά λειτουργικά έξοδα με τις συνολικές διαθέσιμες θέσεις προς πώληση πολλαπλασιαζόμενες επί τα συνολικά διανυόμενα χιλιόμετρα Passenger yield O δείκτης διαιρεί το σύνολο των εσόδων από την μεταφορά επιβατών με το σύνολο των επιβατών πολλαπλασιαζόμενο επί τον συνολικό αριθμό των διανυομένων χιλιομέτρων. 6

7 Οι παραπάνω δείκτες για το 2006 σε σύγκριση με το 2005 κινήθηκαν ως εξής : (σε cents) RASK CASK Passenger yield ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρία, στόχο έχει την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε. είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως της εταιρίας. Σήμερα απαρτίζεται από 3 εκτελεστικά και 9 μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα 2 πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, θεωρούνται ανεξάρτητα. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αποστολή την αντικειμενική διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και Διοικητικού Συμβουλίου. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η εποπτεία των εργασιών του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε. αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρος Βασιλάκης 7

8 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε. Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία), καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος) οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας, με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και 8

9 του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31Δεκεμβρίου 2006, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 3 Απριλίου 2007 Ο Ορκωτός ελεγκτής λογιστής Γεώργιος Δεληγιάννης Α.Μ. ΣΟΕΛ Bασιλέως Κωνσταντίνου Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 9

10 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε. Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία), καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος) οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2005 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή όπως αυτές εμφανίζονται σαν συγκρίσιμη χρήση των πρώτων οικονομικών καταστάσεων που συνέταξε η εταιρία για τη χρήση 2006 με βάση τα ΔΠΧΠ καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. με βάση και τις ρυθμίσεις του κανονισμού ΕΚ 809/2004 της Ε.Ε. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας, με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και 10

11 του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31Δεκεμβρίου 2005, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 3 Απριλίου 2007 Ο Ορκωτός ελεγκτής λογιστής Γεώργιος Δεληγιάννης Α.Μ. ΣΟΕΛ Bασιλέως Κωνσταντίνου Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ

12 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε. Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Oικονομικές Καταστάσεις της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία), καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος) οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2004 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή όπως αυτές εμφανίζονται σαν συγκρίσιμη χρήση των πρώτων οικονομικών καταστάσεων που συνέταξε η εταιρία για τη χρήση 2006 με βάση τα ΔΠΧΠ καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. με βάση και τις ρυθμίσεις του κανονισμού ΕΚ 809/2004 της Ε.Ε. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας, με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και 12

13 του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31Δεκεμβρίου 2004, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση όπως απαιτείται από τα ΔΠΧΠ. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 3 Απριλίου 2007 Ο Ορκωτός ελεγκτής λογιστής Γεώργιος Δεληγιάννης Α.Μ. ΣΟΕΛ Bασιλέως Κωνσταντίνου Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ

14 Ισολογισμός Ομίλου ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημειώσεις Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Υπεραξία επιχείρησης (6.1) 0,00 302,86 302,86 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (6.2) 280,54 476,56 597,99 Ενσώματα πάγια στοιχεία (6.3) , , ,88 Προκαταβολές για αγορές ενσωμάτων παγίων στοιχείων (6.4) , ,01 0,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (6.7) 9.472, , ,66 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (6.8) 3.443, , ,49 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , ,88 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα (6.9) 5.872, , ,88 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις (6.10) , , ,04 Προκαταβολές (6.11) 4.336, , ,88 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (6.12) , , ,55 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,23 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο (6.13.1) , , ,23 Υπέρ το άρτιο (6.13.1) , , ,52 Λοιπά αποθεματικά (6.13.2) (8.872,82) 811,23 415,13 Αποτελέσματα εις νέον (97.291,11) ( ,55) ( ,72) Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής ,82 433,43 (13.501,84) Δικαιώματα μειοψηφίας 0, ,37 47,83 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,80 (13.454,01) Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (6.14) , , ,32 Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (6.15) , , ,09 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (6.16) 3.247, , ,43 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , ,84 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (6.17) , , ,77 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (6.14) , , ,34 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδ. μίσθωσης πληρωτέες στην επόμενη χρήση (6.15) 2.116, , ,34 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (6.14) 0, , ,57 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (6.18) , , ,47 Δεδουλευμένα έξοδα (6.19) , , ,28 Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων (6.20) ,78 500, ,40 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (6.21) , , ,23 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , ,40 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , ,23 14

15 Ισολογισμός Εταιρείας ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία (6.2) 280,54 468,35 597,01 Ενσώματα πάγια στοιχεία (6.3) , , ,59 Προκαταβολές για αγορές ενσωμάτων παγίων στοιχείων (6.4) , ,01 0,00 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (6.5) 0, , ,21 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (6.7) 9.472, , ,63 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (6.8) 3.443, ,54 910,20 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα (6.9) 5.872, , ,88 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις (6.10) , , ,30 Προκαταβολές (6.11) 4.336, , ,98 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (6.12) , , ,43 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,23 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο (6.13.1) , , ,23 Υπέρ το άρτιο (6.13.1) , , ,52 Λοιπά αποθεματικά (6.13.2) (8.872,82) 811,23 415,13 Αποτελέσματα εις νέον (97.333,92) ( ,93) ( ,54) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,01 685,05 (11.716,66) Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (6.14) , , ,56 Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (6.15) , , ,74 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (6.16) 3.247, , ,13 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , ,43 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (6.17) , , ,83 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (6.14) , , ,25 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης πληρωτέες στην επόμενη χρήση (6.15) 2.116, , ,94 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (6.14) 0, , ,57 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (6.18) , , ,59 Δεδουλευμένα έξοδα (6.19) , , ,03 Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων (6.20) ,78 500, ,40 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (6.21) , , ,85 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , ,46 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , ,23 15

16 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης Ομίλου Σημειώσεις Πωλήσεις (6.22) , , ,78 Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως (6.23) 1.113, , ,85 Παροχές σε εργαζόμενους (6.25) (54.745,57) (48.315,44) (43.549,38) Αποσβέσεις (6.2),(6.3) (6.202,90) (6.560,26) (6.209,39) Λειτουργικά κέρδη , , ,86 Καύσιμα Αεροσκαφών (79.185,19) (63.651,57) (47.449,40) Συντήρηση αεροσκαφών (40.864,81) (38.109,62) (35.759,93) Τέλη υπέρπτησης (15.771,02) (13.557,35) (14.621,57) Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης (11.278,46) (9.825,02) (9.112,44) Χρεώσεις αεροδρομίων (53.348,11) (49.774,45) (41.611,85) Έξοδα catering (10.250,66) (7.725,53) (6.678,34) Έξοδα διανομής (34.652,44) (33.042,39) (28.595,62) Έξοδα προβολής και διαφήμισης (3.456,00) (2.621,00) (2.798,00) Μισθώσεις αεροσκαφών (23.685,80) (21.233,38) (20.284,99) Αναλώσεις αποθεμάτων (6.9) (3.518,36) (3.065,43) (2.059,66) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (6.24) (25.213,88) (19.591,22) (20.358,89) Αναλώσεις υλικών & υπηρεσιών ( ,73) ( ,96) ( ,69) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και , , ,17 επενδυτικών αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά έσοδα (6.26) 4.065, , ,04 Χρηματοοικονομικά έξοδα (6.26) (7.099,95) (11.283,24) (6.653,04) Κέρδη από πώληση θυγατρικών επιχειρήσεων (6.27) 418,44 0,00 0,00 Ζημιές από πώληση συγγενών επιχειρήσεων (6.28) (2.954,42) 0,00 0,00 Κέρδη προ φόρων , , ,17 Φόρος εισοδήματος (6.29) (9.802,58) (7.893,07) (8.452,29) Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , ,98 (3.571,12) Αποτελέσματα χρήσης από διακοπτόμενες (6.27) 2.042, ,73 0,00 δραστηριότητες Κέρδη χρήσης μετά από φόρους , ,71 (3.571,12) Κατανεμημένα σε: Μετόχους μητρικής , ,17 (3.571,12) Δικαιώματα μειοψηφίας 969, ,54 0, , ,71 (3.571,12) Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή σε (6.30) 9,60 5,06 (1,33) 16

17 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης Εταιρείας Σημειώσεις Πωλήσεις (6.22) , , ,78 Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως (6.23) 1.113, , ,84 Παροχές σε εργαζόμενους (6.25) ( ,57) ( ,44) ( ,38) Αποσβέσεις (6.2),(6.3) ( 6.202,90) ( 6.560,26) ( 6.209,39) Λειτουργικά κέρδη , , ,85 Καύσιμα Αεροσκαφών ( ,19) ( ,57) ( ,40) Συντήρηση αεροσκαφών ( ,81) ( ,62) ( ,93) Τέλη υπέρπτησης ( ,02) ( ,35) ( ,57) Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης ( ,46) ( 9.825,02) ( 9.112,44) Χρεώσεις αεροδρομίων ( ,11) ( ,45) ( ,85) Έξοδα catering ( ,66) ( 7.725,53) ( 6.678,34) Έξοδα διανομής ( ,44) ( ,39) ( ,62) Έξοδα προβολής και διαφήμισης ( 3.456,00) ( 2.621,00) ( 2.798,00) Μισθώσεις αεροσκαφών ( ,80) ( ,38) ( ,99) Αναλώσεις αποθεμάτων (6.9) ( 3.518,36) ( 3.065,43) ( 2.059,66) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (6.24) ( ,57) ( ,38) ( ,81) Αναλώσεις υλικών & υπηρεσιών ( ,42) ( ,12) ( ,61) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , , ,24 Χρηματοοικονομικά έσοδα (6.26) 4.065, , ,80 Χρηματοοικονομικά έξοδα (6.26) ( 7.098,03) ( ,71) ( 6.648,98) Κέρδη από πώληση θυγατρικών επιχειρήσεων (6.27) 968,82 0,00 0,00 Ζημιές από πώληση συγγενών επιχειρήσεων (6.28) ( 2.954,42) 0,00 0,00 Κέρδη προ φόρων , , ,06 Φόροι εισοδήματος (6.29) ( 9.802,58) ( 7.893,07) (8.452,29) Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά από φόρους , ,61 (3.776,23) Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή σε (6.30) 9,49 4,48 ( 1,41) 17

18 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ομίλου Εκδοθέν κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά (διάφορα) Σωρευμένα κέρδη (Ζημιές) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Δικαιώματα μειοψηφίας Άθροισμα Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου , ,52 415,13 ( ,67) (9.691,79) 0,00 (9.691,79) Προσαρμογές καθαρής θέσης για το 2004 Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,83 47,83 Απόκτηση ζημιών λόγω ενοποίησης 0,00 0,00 0,00 (238,93) (238,93) 0,00 (238,93) Zημιά 01/01-31/12/04 0,00 0,00 0,00 (3.571,12) (3.571,12) 0,00 (3.571,12) Σύνολο ζημιών αναγνωρισμένων για την περίοδο 0,00 0,00 0,00 (3.810,05) (3.810,05) 47,83 (3.762,22) Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , ,52 415,13 ( ,72) (13.501,84) 47,83 (13.454,01) Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου , ,52 415,13 ( ,72) (13.501,84) 47,83 (13.454,01) Προσαρμογές καθαρής θέσης για το 2005 Λοιπά αποθεματικά 0,00 0,00 557,88 0,00 557,88 0,00 557,88 Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων αναγνωρισμένων απευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 (161,78) 0,00 (161,78) 0,00 (161,78) Καθαρό εισόδημα αναγνωρισμένο απευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 396,10 0,00 396,10 0,00 396,10 Καθαρό κέρδος 01/01-31/12/05 0,00 0,00 0, , , , ,71 Σύνολο κερδών αναγνωρισμένων για την περίοδο 0,00 0,00 0, , , , ,71 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , ,52 811,23 ( ,55) 433, , ,80 Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου , ,52 811,23 ( ,55) 433, , ,80 Προσαρμογές καθαρής θέσης για το 2006 Λοιπά αποθεματικά 0,00 0,00 (12.954,55) 0,00 (12.954,55) 0,00 (12.954,55) Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων αναγνωρισμένων απευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0, ,51 0, ,51 0, ,51 Καθαρό εισόδημα αναγνωρισμένο απευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 (9.684,04) 0,00 (9.684,04) 0,00 (9.684,04) Καθαρό κέρδος 01/01-31/12/06 0,00 0,00 0, , ,43 (1.542,37) ,06 Σύνολο κερδών αναγνωρισμένων για την περίοδο 0,00 0,00 0, , ,43 (1.542,37) ,06 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , ,52 (8.872,81) (97.291,12) ,82 0, ,82

19 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων εταιρείας Εκδοθέν κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά (διάφορα) Σωρευμένα κέρδη (Ζημιές) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου , ,52 415,13 ( ,31) (7.940,43) Προσαρμογές καθαρής θέσης για το 2004 Ζημιά 01/01-31/12/04 0,00 0,00 0,00 (3.776,23) (3.776,23) Σύνολο ζημιών αναγνωρισμένων για την περίοδο 0,00 0,00 0,00 (3.776,23) (3.776,23) Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , ,52 415,13 ( ,54) (11.716,66) Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου , ,52 415,13 ( ,54) (11.716,66) Προσαρμογές καθαρής θέσης για το 2005 Αντιστάθμιση ταμειακών ροών Λοιπά αποθεματικά 0,00 0,00 557,88 0,00 557,88 Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων αναγνωρισμένων απευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 (161,78) 0,00 (161,78) Καθαρό εισόδημα αναγνωρισμένο απευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 396,10 0,00 396,10 Καθαρό κέρδος 01/01-31/12/05 0,00 0,00 0, , ,61 Σύνολο κερδών αναγνωρισμένων για την περίοδο 0,00 0,00 0, , ,61 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , ,52 811,23 ( ,93) 685,05 Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου , ,52 811,23 ( ,93) 685,05 Προσαρμογές καθαρής θέσης για το 2006 Λοιπά αποθεματικά 0,00 0,00 (12.954,55) 0,00 (12.954,55) Αναβαλλόμενος φόρος στοιχείων αναγνωρισμένων απευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0, ,50 0, ,50 Καθαρό εισόδημα αναγνωρισμένο απευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 (9.684,05) 0,00 (9.684,05) Καθαρό κέρδος 01/01-31/12/06 0,00 0,00 0, , ,01 Σύνολο κερδών αναγνωρισμένων για την περίοδο 0,00 0,00 0, , ,01 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , ,52 (8.872,82) (97.333,92) ,01 19

20 Κατάσταση ταμειακών ροών ομίλου Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη (ζημιές) χρήσης , ,71 (3.571,12) Προσαρμογές για: Φόρους 9.802, , ,29 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 5.866, , ,01 Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων ,22 332,38 Αποτελέσματα από πωλήσεις παγίων στοιχείων (425,40) (46,68) (149,03) Κέρδη από πώληση θυγατρικών επιχειρήσεων (418,44) 0,00 0,00 Ζημιές από πώληση συγγενών επιχειρήσεων 2.954, Τόκοι και συναφή έσοδα (253,73) (1.989,02) (18,83) Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 3.370, , ,37 Ζημιά /(κέρδη) από χρηματοοικονομικά παράγωγα (876,05) (211,23) 1.132,10 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 855,71 681,06 512,56 Λειτουργικές ροές από την διακοπείσα δραστηριότητα 1.290, ,99 (914,56) Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης , , ,17 Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (588,47) 62,66 (1.060,55) (Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (3.987,95) (3.424,67) (1.979,64) Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων , , ,96 Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία (145,38) (196,15) (60,94) Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων χρηματοοικονομικών παραγώγων 2.946,93 161,79 0,00 Λοιπές μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (1.410,07) (1.123,35) 261,53 Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης , , ,37 Τόκοι πληρωθέντες (3.559,26) (3.600,50) (4.354,66) Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , , ,88 Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων (7.943,51) (2.257,56) (6.286,35) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (148,18) (223,56) (478,12) Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 902,95 261, ,91 Προκαταβολές για αγορές παγίων στοιχείων (27.372,20) (4.754,01) 0,00 Πώληση συγγενών επιχειρήσεων 45,58 0,00 0,00 Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 253, ,02 18,83 Επενδυτικές ροές από την διακοπείσα δραστηριότητα (1.629,68) (2.820,16) (1.028,09) Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (35.891,31) (7.804,95) (3.671,82) Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Δάνεια αναληφθέντα 2.143,83 0,00 0,00 Αποπληρωμή δανεισμού 0,00 (13.940,88) (7.937,90) Μεταβολές στο κεφάλαιο χρηματοδοτικών μισθώσεων (3.099,72) (3.302,88) (5.505,63) Χρηματοδοτικές ροές από την διακοπείσα δραστηριότητα (1.703,69) (2.944,53) 2.688,07 Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (2.659,58) (20.188,29) (10.755,46) Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , ,60 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 5.187, , ,95 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου , , ,55 20

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΜ Γ.Ε.ΜΗ. 121826860000 Αφροδίτης 24 και Ριζούντος- Αφροδίτης Ελληνικό- 24 και Αττικής Ριζούντος www.intertech.gr

Διαβάστε περισσότερα