ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 1680 Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενι κών τελών και λοιπών δικαιωμάτων των παρεχόμε νων υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Πάτρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: των άρθρων 7, 10, παράγρ. 3α και 11 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α /314), του άρθρου 2 του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α /57), των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ νητικά όργανα» (Α /98), του άρθρου 21 «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων Με τατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.» του ν. 2932/2001 (Α 145), όπως ισχύει, του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι βατών» (Α /90), 2. Το υπ αριθμ. 3318/686/ έγγραφο του Ορ γανισμού Λιμένα Πατρών Α.Ε., το οποίο αφορά τις υπ αριθμ. 35/2008 και 36/2008 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα Πατρών Α.Ε. για την αναπροσαρμογή τιμολογίων, δικαιωμάτων επί πλοίων πλωτών ναυπηγημάτων, επιβατών, οχημάτων και παρε χόμενων υπηρεσιών του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 3. τo υπ αριθμ /01.08 έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με τα οποία διατυπώνεται η σύμ φωνη γνώμη του για τις προτεινόμενες αναπροσαρμογές των τιμολογίων του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για δικαιώματα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων και παροχής λοιπών λιμενικών υπηρεσιών καθώς και των λιμενικών τελών επί πλοίων, επιβατών και οχημάτων, όπως έχουν υποβληθεί. 4. την με ημερομηνία Εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τα τιμολόγια παροχής λιμενικών υπηρε σιών του Οργανισμού Λιμένα Πατρών Α.Ε. ως ακολού θως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών A.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ A.Ε.) σύμ φωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του, που έχει εγκριθεί με το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 2932/2001, (ΦΕΚ 145/Α/2001) ως σκοπό έχει τη διοίκηση και την εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης Λιμένα δικαιοδο σίας του. Στο σκοπό του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του (ν. 2932/2001) μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται: Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες του λιμένα, η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων και φορτίων, η οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής, η ανάληψη κάθε δραστηριότητας εμπορικής και επιχειρηματικής πέρα των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών ως και ο σχεδιασμός και η οργά νωση των λιμενικών εξυπηρετήσεων κ.λπ. Το Δ.Σ του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. Ιη του καταστατικού του αποφασίζει για την τιμολογι ακή πολιτική του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Εθνική Λιμενική Πολιτική. Επίσης, εγκρίνει τα πάσης φύσεως τιμολόγια, σύμφω να με τους κανόνες της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών κριτηρίων, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύου σα νομοθεσία και αποφασίζει τους αναγκαίους για την εκτέλεση του σκοπού της εταιρείας κανονισμούς και τιμολόγια. Από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. εκτελούνται με δικά του μέσα και προσωπικό όλες οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης, αποθή κευσης εμπορευμάτων και λοιπών λιμενικών εξυπηρετή σεων στους χρήστες εντός της λιμενικής ζώνης.

2 31534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλί ου του δύναται κατ εξαίρεση να παραχωρεί σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) το δικαίωμα εκμετάλλευσης ορισμένων εργασιών φορτοεκφόρτωσης, ρυμούλκησης ασυνόδευτων οχημάτων, με δικά τους μέσα είτε για ορισμένη χρονική περίοδο είτε εφ άπαξ για συγκεκρι μένη περίπτωση. Ουδεμία δραστηριότητα εντός της λιμενικής ζώνης ασκείται από τρίτους χωρίς σχετική άδεια του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. Για την παροχή κινήτρων προσέλκυσης φορτίων δύνα ται ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. μετά από έγκριση του Δ.Σ. να συνάπτει ειδικές συμβάσεις με ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εται ρείες ή μεταφορικές εταιρείες. Με τις συμβάσεις αυτές δύναται να παρέχονται ειδικά προνόμια εξυπηρέτησης και διευκολύνσεις και να καθορίζονται τιμολόγια κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του παρόντος κα νονισμού τιμολογίου. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ στους χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων κατατάσσονται με βάση τα αντίστοιχα υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ δικαιώματα σε τέσσερις (4) τιμολογιακές κατηγορίες ως εξής: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥ ΣΗΣ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΛΙ ΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στους υπόχρεους προς πληρωμή που δεν εξοφλούν τα ανωτέρω δικαιώματα του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Εμπορεύματα που παραμένουν για ορισμένο χρονικό διάστημα στο λιμενικό χώρο, προκειμένου να φορτο εκφορτωθούν δια μέσου του λιμένα, καταβάλλουν στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δικαιώματα κατάληψης λιμενικού χώρου ως εξής: 1) Πάσης φύσεως εμπορεύματα πλην των ειδικά ανα φερομένων κατωτέρω: Από 1 έως 10 ημέρες 0,120 ΕUΡΩ κατά τόνο ενιαίως» 11 έως 20» 0,054»»» και ημέρες» 21 έως 60» 0,075»»»»»» 61 και άνω» 0,120»»»»» 2) Ξυλεία Από 1 έως 15 ημέρες 0,120 ΕUΡΩ κατά m3 ενιαίως» 16 έως 30» 0,097»»» και ημέρες» 31 και άνω» 0,131»»»»» 3) Εμπορευματοκιβώτια: Κατάληψη λιμενικού χώρου κατά ημέρα α) Έμφορτα: Από 1 έως 30 ημέρες 10 ποδών 1,201 Eυρώ από 31 ημ. & άνω 2,40 Ευρώ» 1» 30» 20» 1,604 Ευρώ» 31»» 3,210 Ευρώ» 1» 30» 30 40» 2,565 Ευρώ» 31»» 5,132 Ευρώ β) Κενά: από 1 30 ημέρες 10 ποδών 0,218 Ευρώ από 31ημ. & άνω 0,655 Ευρώ»»» 20» 0,316 Ευρώ»»» 0,960 Ευρώ»»» 30 40» 0,480 Ευρώ»»» 1,277 Ευρώ 4) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕ ΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1) Για τα εναποτιθέμενα ή εισαγόμενα στα υπόστεγα του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και τους στεγασμένους αποθηκευτι κούς χώρους της Λιμενικής ζώνης, εμπορεύματα ή άλλα αντικείμενα, οι παραλήπτες ή άλλοι δικαιούχοι, υπο χρεούνται να καταβάλλουν στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών τα παρακάτω αποθηκευτικά δικαιώματα κατά τόνο απαλλασσομένων της καταβολής δικαιωμάτων Κ.Λ.Χ. Από 1 έως 5 ημέρες 0,218 Ευρώ κατά τόνο ενιαίως.» 6» 20» 0,054»»» και ημέρα.» 21» 45» 0,097»»»»»» 46» και άνω 0,322»»»»» 2) Για εμπορεύματα ή άλλα αντικείμενα προελεύσε ως εξωτερικού ή εσωτερικού μεταφορτωνόμενα για το εξωτερικό ή παραδιδόμενα για χρήση παντός πλοίου, καταβάλλουν τα παραπάνω αποθηκευτικά δικαιώματα μειωμένα κατά το ήμισυ (1/2) με ελάχιστο όριο 0,218 Ευρώ κατά τόνο. 3) κατ εξαίρεση εμπορεύματα πάσης φύσεως εγχωρί ου παραγωγής εναποτιθέμενα σε αποθήκες, υπόστεγα ή υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους της Λιμενικής ζώνης προς φόρτωση για το εξωτερικό απαλλάσσο νται για 5 ημέρες από της καταβολής αποθηκευτικών δικαιωμάτων άλλως τα αποθηκευτικά δικαιώματα της παρ. 1 καταβάλλονται από την 1η ημέρα της εναποθέ σεώς τους. 5) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ (ΕΜΠΟ ΡΕΥΜΑΤΩΝ) α) Για παραμονή επιβατικών οχημάτων ως και ημιφορ τηγών πάσης φύσεως, που εκφορτώνονται ασυνόδευτα ως εμπορεύματα στο λιμενικό χώρο, καταβάλλουν ως δικαίωμα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων κατά τεμά χιο υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 3,548 την 1η ημέρα. Από την 2η ημέρα έως την 10 η 5,46 την ημέρα Από την 11η ημέρα 10,92 την ημέρα β) Φορτηγά οχήματα ή λεωφορεία βα) Για κάθε φορτηγό όχημα ή λεωφορείο που σταθ μεύει στον ειδικό προς τούτο χώρο ΠΑΡΚΙΝ της Ακτής Δυμαίων, καταβάλει δικαίωμα κατάληψης λιμενικού χώ ρου 8,19 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ββ) Δεν επιτρέπεται η παραμονή ασυνόδευτων οχη μάτων «trailers» στους χώρους του κεντρικού λιμένος πέραν του 8ώρου. Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να μεταφέρονται στο χώρο της Ακτής Δυμαίων όπου ισχύει το ανωτέρω (πε ριπτ. βα) τιμολόγιο. εφ όσον παραμείνουν στο κεντρικό Λιμάνι πέραν του 8ώρου θα επιβαρύνονται με δικαιώ ματα παραμονής, που καθορίζονται σε 65,52 Ευρώ ανά ημέρα παραμονής.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βγ) ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 1η ημέρα (απαλλάσσεται για 8 ώρες) 8,19 την ημέρα 2η ημέρα 21,84»» 3η 5η ημέρα 32,76»» Από την 6η ημέρα και άνω 54,60»» Οχήματα αφικνούμενα ημέρα αργίας και απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις, θα χορηγείται άδεια ατελούς στάθμευσής τους μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα, προ σκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Τελωνείου. Από τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα θα καταβάλλεται 8,19 για κάθε ημέρα παραμονής στο χώρο του Κυρίως Λιμένα. Γ) Δίκυκλα Για παραμονή από την 1η 10η ημέρα 1, 092 Ευρώ το τεμάχιο την ημέρα. Για παραμονή από την 10η ημέρα και άνω 2,18 Ευρώ το τεμάχιο την ημέρα. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ Για εύφλεκτα εκρηκτικά, δηλητηριώδη κ.λπ. επικίν δυνα εμπορεύματα καταβάλλονται από την 1η ημέρα εκφορτώσεώς των, τα παρακάτω δικαιώματα ανά χι λιόγραμμο. Από 1 έως 10 ημέρες 0,0322 Ευρώ ανά χιλιόγραμμο ενιαία» 11» 20» 0,0104»»» την ημέρα» 21 ημέρα και άνω 0,0218»»»» ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού Λι μένα (Υπ αριθμ /11/96 απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 5/Β/97) τα έμφορτα Φ/Γ Ι.Χ. οχήματα ωφέλιμου φορτίου άνω των 1200 χιλιόγραμμων υποχρεούνται να ζυγίζονται στις γεφυροπλάστιγγες του λιμένα. Τα ανωτέρω οχήματα καταβάλλουν στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δικαιώματα ζύγισης ως εξής: α) Φορτηγά οχήματα διερχόμενα από το λιμάνι 3,27 β) Φορτηγά οχήματα που διακινούν φορ/νόμενα εμπ/ τα εντός του λιμένα 3,27 γ) Για δεύτερη ζύγιση (απόβαρο) 1,092 Ευρώ δ)για ζητηθείσα (προγραμματιζόμενη) μετά από αί τηση ενδιαφερομένου εργασίας της Πλάστιγγας κατά τη νυχτερινή βάρδια, από ώρα έως 7.00 π.μ., θα πρέπει να προκαταβάλλεται το ποσό των 163,80 Ευρώ, που θα συμψηφίζεται κατά το μέρος της αξίας των ζυγισμάτων που θα πραγματοποιηθούν. ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για την φύλαξη των αποσκευών των διακινουμένων επιβατών, στις αυτόματες θυρίδες στον νέο επιβατικό σταθμό Γλυφάδας, Παραμένει το ισχύον τιμολόγιο χωρίς καμία αύξηση 3 Ευρώ ημερησίως. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1) Για τους ελευθέρους ασκεπείς χώρους εναποθέσε ως αμμοχάλικου γαιανθράκων κ.λπ. στη χερσαία ζώνη του λιμένος τα δικ/τα καταλήψεως λιμενικού χώρου ορίζονται σε 1,638 Ευρώ κατά Μ2 ημερησίως. 2) Εμπορεύματα γενικού εμπορίου μέχρι ενός τόνου και μέχρι 5 ημερών απαλλάσσονται, πέραν της προθε σμίας αυτής υπόκεινται στα τέλη του παρόντος ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΥ δι όλο το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενα ως πλήρης τόνος. 3) Είδη ατομικής χρήσεως βάρους μέχρι 500 κιλών απαλλάσσονται των δικ/των καταλήψεως λιμενικού χώ ρου άνω των 500 κιλών εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2. 4) Επί ειδών διακινουμένων διαλογ/σμό του Δημοσί ου των οποίων τα έξοδα βαρύνουν τον Κρατικό προϋ πολογισμό παρέχεται έκπτωση 10% επί του ανωτέρω τιμολογίου. 5) Tα είδη προερχόμενα εκ δωρεάς σε παραλαβή φι λανθρωπικών ιδρυμάτων απαλλάσσονται των δικαιωμά των κατάληψης λιμενικού χώρου για το πρώτο 10ήμερο. Για το 2ο και 3ο 10ήμερο, παρέχεται έκπτωση 50% και για τον πέραν αυτού χρόνο δεν παρέχεται καμία έκπτωση. 6) Eλάχιστο όριο είσπραξης δικαιωμάτων καταλήψεως λιμενικού χώρου και αποθήκευτρων προσωρινής αποθή κευσης για τα οποία υπάρχει ξεχωριστό παραστατικό Τελωνείου εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο είσπραξης 4,16 Ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ Στους σκοπούς του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σύμφωνα με το αρθ. 2 του καταστατικού του (ν. 2932/2001) περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση και συντήρηση των χώρων της λιμενικής ζώνης ως και κάθε είδους λιμενικής υποδομής. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι χρήστες της λιμενικής υποδομής για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εντός της λιμενικής ζώνης οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με τη σχετική άδεια του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ. Για την χορήγηση της άδειας χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων καταβάλλονται στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δι καιώματα ως εξής: α) αα, Φορτηγά ή ημιφορτηγά οχήματα τα οποία ει σέρχονται στο λιμενικό χώρο και κάνουν χρήση αυτού για εργασίες ειδών τροφοδοσίας πλοίων και λοιπών εφοδίων οφείλουν να καταβάλουν δικαίωμα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων 131,04 το χρόνο, συ μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αβ, Αυτοκινητοφόρα οχήματα τα οποία εισέρχονται στο λιμενικό χώρο και κάνουν χρήση για την παραλαβή παράδοση αυτοκινήτων οφείλουν να καταβάλουν δικαί ωμα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων 131,04 το χρόνο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σχετική άδεια χορηγείται από τον Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ ύστε ρα από αίτηση των ενδιαφερομένων (στο όνομα του ιδιοκτήτη ή εταιρείας) στην οποία δηλώνουν το χρο νικό διάστημα που θα ασκήσουν την δραστηριότητα του εφοδιασμού των πλοίων κ.λπ. το δε αντάλλαγμα προκαταβάλλεται στον Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η άδεια τίθεται σε εμφανές σημείο του οχήματος για το σχετικό έλεγχο. β) Φορτηγά ή ημιφορτηγά, βυτία οχήματα που εισέρ χονται στο λιμενικό χώρο για την παραλαβή παράδοση( φορτοεκφορτώσεις) εμπορευμάτων, και υγρών φορτίων, οφείλουν να καταβάλουν δικαίωμα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων 54,60 το χρόνο, συμπεριλαμβα νομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση χρήσης των λιμενι κών εγκαταστάσεων για μία ημέρα θα καταβάλλετε ως δικαίωμα το ποσό 5,468, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4 31536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η σχετική άδεια χορηγείται από τον Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ ( στο όνομα του ιδιοκτήτη ή εταιρείας) ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στην οποία δηλώνουν το χρο νικό διάστημα που θα ασκήσουν την δραστηριότητα του εφοδιασμού των πλοίων κ.λπ. το δε αντάλλαγμα προκαταβάλλεται στον Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η άδεια τίθεται σε εμφανές σημείο του οχήματος για το σχετικό έλεγχο. γ) Φορτηγά λεωφορεία και μηχανήματα έργων που εκφορτώνονται ως εμπορεύματα ασυνόδευτα στο λι μενικό χώρο προκειμένου να διαμετακομιστούν εκτός λιμένα καταβάλλουν ως δικαίωμα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων ποσό 5,468 (το τεμ.). Τα ανωτέρω δικαιώματα καταβάλλονται στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. από τις εταιρείες, ιδιώτες που τα εισαγάγουν ή τον αρμόδιο εκτελωνιστή και βάσει του MANIFESTO του πλοίου που εκφορτώθηκαν. δ) Εταιρείες καυσίμων που εφοδιάζουν με πλωτά μέσα και βυτιοφόρα οχήματα με καύσιμα τα ελλιμενιζόμενα στο λιμάνι πλοία οφείλουν να καταβάλλουν στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δικαίωμα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων, μέχρι τόνους 0,546 ανά τόνο. Για εφοδιασμό καυσίμων από μέχρι τόνους 0,436 ανά τόνο. Για εφοδιασμό καυσίμων από μέχρι τόνους 0,327 ανά τόννο. Για εφοδιασμό καυσίμων από τόνους και άνω 0,218 ανά τόνο. Το ανωτέρω δικαίωμα καταβάλλεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών. ε) Φόρτωση χύδην φορτίων επί πλοίων εσωτερικού με ανατρεπόμενα αυτοκίνητα. Εργασίες αμέσου φορτώσεως σε πλοία F/B και ξύλινα σκάφη εσωτερικού με ανατρεπόμενα αυτοκίνητα, πάσης φύσεως οικοδομήσιμα υλικά μεταχειρισμένης ξυλείας (καλουπώματος) ως και κάθε είδους φορτίο χύμα, δύ ναται να εκτελούνται από τους ενδιαφερόμενους χωρίς την συμμετοχή εργατών ή μηχ/των του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ύστερα από έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Τα δικαιώματα του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ορίζονται σε 0,327 Ευρώ κατά τόννο με ελάχιστο όριο καταβολής 3,27 Ευρώ. στ) Φορτία από αβαρία που αποκομίζονται προς κα ταστροφή, εκφόρτωση άχρηστου υλικού λόγω αβαρίας φορτίων τα οποία αποκομίζονται αμέσως εκτός Λιμε νικής περιοχής προς καταστροφή, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 0,655 Ευρώ ανά τόννο. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για την εξυπηρέτηση των πολιτών έχει καθορίσει τους κατωτέρω χώρους εντός της λιμενικής ζώνης ως χώρους στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων (ΠΑΡ ΚΙΝΓΚ) Παπαφλέσσα Φάρος ΜΑΡΙΝΑ. Ως δικαίωμα στάθμευσης υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για τους ανωτέρω χώρους ορίζεται το ποσό του ενός 1,35 ανά είσοδο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ώρες λειτουργίας των ανωτέρω ΠΑΡΚΙΝΓΚ ορίζο νται από Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δύναται να χορηγεί άδειες στάθμευ σης σε αυστηρά καθορισμένους χώρους εντός του λι μενικού χώρου του κυρίως λιμένα φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι ανωτέρω χώροι στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων κα θορίζονται με απόφαση Δ. Σ του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ.Το δικαίωμα χορήγησης της άδειας στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων εντός του λιμενικού χώρου του κυρίως λιμένα είναι ετήσιο και καθορίζεται στο ποσό των 764,40 συ μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που προκαταβάλλεται εφ άπαξ στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ή κάθε εξάμηνο. Οι κατέχοντες την ανωτέρω άδεια οφείλουν να τηρούν τις αναφερόμενες στην άδεια οδηγίες και να έχουν αυτή σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου τους προκειμένου να ελέγχονται από την Λιμενική Αρχή. Η ανωτέρω άδεια υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Οι όροι χορήγησης της ανωτέρω άδειας καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., το οποίο και αποφασίζει για την αναπροσαρμογή των δικ/των στάθ μευσης εντός του λιμενικού χώρου του κυρίως λιμένα και των ανωτέρω ΠΑΡΚΙΝΓΚ Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δύναται σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή να χορηγεί περιορισμένες άδειες διέλευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων από τη λιμενική ζώνη έναντι ετήσιου δικαι ώματος 57,20 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που προκαταβάλλεται. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 1. Κλάσμα τόννου ή άλλης μετρικής μονάδας εφ όσον είναι άνω του 50% θεωρείται πλήρης τόννος ή μονάς, εφ όσον είναι μέχρι του 50% δεν λαμβάνεται υπόψη στο λογ/σμό των αντιστοίχων δικ/των. 2. Ο υπολογισμός των ημερών παραμονής των εμπ/των άρχεται από της επομένης της πλήρους εκφορτώσεως του πλοίου ή της αφίξεως των εμπ/των και εν πάση περιπτώσει όχι προ της παρελεύσεως 24 ωρών από της εναποθέσεως των επί των κρηπιδωμάτων, πλην των οχημάτων για τα οποία υπάρχει ειδική ρύθμιση και των οχημάτων που σταθμεύουν στον ειδικό χώρο Πάρκινγκ της Ακτής Δυμαίων των οποίων ο υπολογισμός της παραμονής τους αρχίζει από την ημερομηνία εισόδου τους σ αυτό. 3. Για τη βεβαίωση των ανωτέρω δικ/των του Ορ γανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα παραστατικά στοιχεία των πάσης φύσεως δι ακινουμένων φορτίων και οι σε αυτά αναγραφόμενες μονάδες βάρους, όγκου κ.λπ. Αυτά είναι η Τελωνειακή διασάφηση, το δηλωτικό εμπ/των, τα ζυγολόγια, οι εντο λές φορτώσεως, μεταφορτώσεως, παραδόσεως κ.λπ. 4. Η είσπραξη των δικ/των διενεργείται απευθείας από υπάλληλο του Ο.Λ.ΠΑ. με έκδοση σχετικού τιμολογίου. 5. Υπόχρεοι καταβολής των δικ/των είναι οι εκτελω νιστές, οι πλοιοκτήτες ή οι εκπροσωπούντες αυτούς ως και οι φορτωτές και παραλήπτες, με αίτηση και για λογ/σμό των οποίων εναποτίθενται τα εμπορεύματα. 6. Δεν παρέχεται φύλαξη από τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών στα οχήματα και εμπορεύματα που βρίσκονται στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ. 7. Το φορτηγά οχήματα που σταθμεύουν στο Λιμενικό χώρο πέραν του επιτρεπομένου από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμολογίου χρονικού ορίου και άνευ αδείας της Υπηρεσίας του Ο.Λ.ΠΑ, θεωρούνται παράνομα σταθμευμένα και ακινητοποιούνται από την υπηρεσία του Ο.Λ.ΠΑ. Επίσης ο Ο.Λ.ΠΑ. έχει το δικαίωμα μεταφοράς με δικά του μέσα των πιο πάνω οχημάτων σε χώρους του Λιμένος που κρίνει κατάλληλους για το σκο πό αυτό. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν το όχημα. 8. Ξυλοκιβώτια που περιέχουν ελκυστήρες ή οχήματα υπάγονται στην κατηγορία των πάσης φύσεως εμπ/των

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εφ όσον τούτο προκύπτει από τη σχετική διασάφηση του Τελωνείου. 9. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον ανωτέρω Κανονισμό τιμολόγιο αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 10. Σε περίπτωση παραμονής εμπορευμάτων στο λιμε νικό χώρο λόγω ανωτέρας βίας αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. περί μειώσεως ή απαλλαγής των υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δικαιωμάτων από προσωρινή αποθήκευση ή κατάληψη λιμενικού χώρου. 11. Δικαιώματα που εισπράχθηκαν από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. «αχρεωστήτως» κατάληψης λιμενικού χώρου και αποθήκευσης επιστρέφονται μετά από αίτηση του εν διαφερομένου που υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) χρόνο από την καταβολή τους διαφορετικά παραγράφονται υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του (Ν. 2932/01) έχει σκοπό τη διοίκηση και την εκμετάλλευση των χώρων της Λιμενικής Ζώνης δικαιοδοσίας του. Προς τούτο χορηγούνται στους χρήστες αποκλειστικώς τα εις την κυριότητά του μηχ/τα, εργαλεία κ.λπ. μέσα στοιβασίας, καλύψεως και προσωρι νής αποθηκεύσεως εμπ/των για τις φορτοεκφορτωτικές και λοιπές εργασίες εντός του λιμενικού χώρου. 2. Τα μηχ/τα, εργαλεία και λοιπά μέσα χορηγούνται κατά σειρά προτεραιότητας εργασίας, τη σειρά αυτή ρυθμίζει η αρμοδία υπηρεσία του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 3. Εάν ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. δεν διαθέ τει τα απαιτούμενα μηχ/τα, εργαλεία και λοιπά μέσα στοιβασίας, καλύψεως κλπ ή εάν αυτά είναι ανεπαρκή ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, δύναται να επιτραπεί η χρησιμοποίηση και ιδιωτικών μέσων μετά αποφάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, στον οποίο ανατίθεται η εκτίμηση των ανωτέρω με εισήγηση του αρμοδίου Δ/ντού του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. κατόπιν αιτήσεως του ενδια φερομένου. 4. Οι πλοιοκτήτες Ναυτικοί Πράκτορες, Φορτωτές και Παραλήπτες οφείλουν να υποβάλλουν προς τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δηλωτικό ή άλλα παραστατικά εμπ/των τα οποία πρόκειται να εκφορτωθούν εντός 24 ωρών το αργότερο μετά την άφιξη. Το δηλωτικό εισαγωγής ή εξαγωγής εμπ/των εξωτε ρικού πρέπει να είναι ακριβές αντίγραφο του υποβαλ λομένου στη Τελωνειακή Αρχή. Ειδικότερα στο δηλω τικό εισαγωγής πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθοι ενδείξεις: 4α) Των προς μεταφόρτωση εμπ/των κατά στίχο, δυ ναμένων σε περίπτωση μη αναγραφής της ενδείξεως στο δηλωτικό να δηλωθούν και εκ των υστέρων δια συμπληρωματικού εγγράφου (επιστολής) εφ όσον όμως δεν άρχισε εν τω μεταξύ η εκφόρτωσή τους. 4β) Των «τράνζιτο» εμπ/των κατά στίχο. 4γ) Των εκρηκτικών εύφλεκτων και ετέρων επικινδύ νων εμπ/των κατά στίχο. 5. Οι Ναυτικοί Πράκτορες ή ο πλοίαρχος του πλοί ου, το οποίο πρόκειται να καταπλεύσει στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε, θα πρέπει να υποβάλει δελτίο αναγγελίας άφιξης αυτού, με τα προβλεπόμενα στοιχεία τις υπ αριθμ. 3418/07/2002 ΦΕΚ 712/02 τ. Β κοινές υπουργικές αποφάσεις, για περισυλλογή κατα λοίπων. 6. Για κάθε χορήγηση μηχ/τος, ιδίως για φορτοεκφόρ τωση πλοίων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ειδο ποιούν την αρμοδία υπηρεσία του Ο.Λ.ΠΑ. τουλάχιστον 24 ώρες ενωρίτερα και απαραίτητα κατά τις εργάσιμες ώρες των υπηρεσιών του, άλλως η εξυπηρέτησή των θα εξαρτηθεί από την υπάρχουσα ευχέρεια διαθέσεως μηχ/κών μέσων. 7. Για την καταβολή των δικ/τών χρήσεως μηχ/των, ώρα ενάρξεως εργασίας λογίζεται η ώρα εκκινήσεως του μηχ/τος από το χώρο σταθμεύσεως και λήξη της εργασίας ή ώρα επιστροφής αυτού στο χώρο αυτό ή η ώρα κατά την οποία μετέβη σε χώρο άλλης εργασίας. 8. Ελάχιστο όριο απασχολήσεως κάθε μηχ/τος εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας της υπηρεσίας λογί ζεται μια ώρα πέρα από αυτή και για κλάσμα ώρας και μέχρι 30 υπολογίζεται μισή ώρα, άνω των 30 υπολο γίζεται μία ώρα. 9. Ελάχιστο όριο απασχολήσεως κάθε μηχ/τος, εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας ορίζεται μία (1) ώρα ως και κλάσμα ώρας λογίζεται ώρα εφ όσον όμως η εργασία ζητείται να γίνει από 10 μμ. έως 6 πμ. της επο μένης ως και Σάββατα, Κυριακές και αργίες, ελάχιστο όριο εργασίας ορίζεται δύο (2) ώρες. 10. Για ζητηθείσα αλλά ματαιωθείσα χρήση μηχ/τος από υπαιτιότητα του ενδια φερομένου και εφ όσον το Μηχ/μα κινήθηκε προς τον τόπο εργασίας του ως και για κάθε άσκοπο καθυστέρηση τούτου καταβάλλεται ως ελάχιστο όριο αποζημιώσεως τούτου το αντίτιμο της ωριαίας απασχολήσεώς του κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων. 11. Για απασχόληση μηχανήματος σε φορτοεκφορτώ σεις πλοίων κατά Σάββατα, Κυριακές και αργίες (τακτι κές και έκτακτες), ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει σχετική αίτηση στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., η οποία θα συνοδεύεται από προκαταβολή 150 Ευρώ για κάθε άτο μο (χειριστή) που θα ζητήσει με την ως άνω αίτηση. Η προκαταβολή αυτή θα συμψηφίζεται κατά την εξόφληση του λογ/σμού. Δεν θα επιστρέφεται (η προκαταβολή) εφ όσον η ζητηθείσα εργασία δεν πραγματοποιηθεί υπαιτιότητα του αιτούντος και στην περίπτωση που η αξία της πραγματοποιηθείσης εργασίας υπολείπεται της προκαταβολής κατά το μέρος αυτό. 12. Εάν υπάρξει αμφιβολία στο εάν υπάρχει ή όχι υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου κατά την εφαρμογή της προηγουμένης υπ αριθμ. 10 παραγρ. του παρόντος, αποφαίνεται το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. του οποίου η από φαση είναι άμεσα εκτελεστή. 13. Για υπερωριακή εργασία που πραγματοποιείται σε φορτοεκφορτώσεις πλοίων, εργάσιμες ημέρες από την έως την ώρα το ισχύον τιμολόγιο προσαυ ξάνεται κατά 50%. Τα Σάββατα, Κυριακές, εξαιρέσιμες, νυκτερινές και λοιπές αργίες (τακτικές και έκτακτες) προσαυξάνεται κατά 100% το τιμολόγιο που ισχύει σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, του ελαχίστου ορίου απα σχολήσεως υπολογιζομένου κατά τις παρ. 9, 10 και 11 του παρόντος. 14. Χρήση μηχ/των του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. εκτός του λιμένος θα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ όσον:

6 31538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) δεν παρακωλύεται η εργασία του λιμένος, β) δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην περιοχή των Πατρών αντίστοιχα ιδιωτικά μέσα για την εκτέλεση της εργα σίας που ζητήθηκε, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την εξυπηρέτηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δήμου Πατρέων, Στρατιωτικών αναγκών ή ακόμη και ιδιωτικών αναγκών που δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν επαρκώς από υπάρχοντα αντίστοιχα ιδιωτικά μέσα. Η σχετική έγκριση εξόδου του μηχ/τος θα χορηγείται από τον Διευθύνο ντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. στον οποίο ανατίθεται η εκτίμηση των ανωτέρω λόγων ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Δ/ντού του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. δύναται να ζητήσει πρόσθετες εγγυήσεις για την έξοδο των μηχανημάτων αυτού εκτός του λιμένος δηλ. ασφάλιση για μη καλυ πτόμενους κινδύνους, υπεύθυνη δήλωση περί του είδους της εργασίας κ.λπ. 15. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά την εκτίμηση της αρ μόδιας υπηρεσίας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δύναται να ζητηθεί προκαταβολικά η αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας των μηχ/των. 16. Κανονικό ωράριο εργασίας των μηχ/των θεωρείται αυτό που καθορίζεται κάθε φορά από την Προϊσταμένη Αρχή του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 17. Για είδη προς χρήση των Δημοσίων Υπηρεσιών των οποίων τα έξοδα αποδεδειγμένως βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό παρέχεται έκπτωση 10% επί των τιμών του κατωτέρω τιμολογίου. 18. Χρήση μηχ/των του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. υπό Κεντρικού Λιμεναρχείου, Δ/σεως Τελωνείου, Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου, Πυροσβεστικού σταθμού λιμένος και Πλοηγικής υπηρεσίας, Στρατιωτικών Αρχών και Σωμάτων Ασφα λείας εντός του Λιμενικού χώρου, παρέχεται άνευ κα ταβολής δικαιωμάτων κατόπιν προφορικής αδείας του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 19. Για κάθε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί στον κανονισμό και το τιμολόγιο αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 20. Δικαιώματα που εισπράχθηκαν από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. «αχρεωστήτως» λόγω χρήσης μηχ/των επιστρέφονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) χρόνο από την καταβολή του, διαφορε τικά παραγράφονται υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ 1. Για χρήση γερανών προς φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως εμπ/των πλην των ειδικώς κατονομαζομένων κατωτέρω καταβάλλονται κατά τόννο 1,201 Ευρώ. 2. Χρήση γερανού για φορτοεκφόρτωση, μετατόπι ση, ημιανύψωση κλπ. μηχανών, μηχανημάτων εγκιβωτι σμένων ή μη, αυτοκινουμένων ή μη, παντός είδους και τύπου τροχοφόρων ειδικών χρήσεων ερπυστριοφόρων και παντός είδους πλωτών μέσων πλην των ειδικώς κατανομαζόμενων κατωτέρω καταβάλλονται: α) Δια κόλλον μέχρι 2000 χγρ. Ευρώ 2,73 β) ««από 2001 «έως 5000 χγρ. «4,368 γ) «««5001 «10000 ««6,552 δ) «««10001 ««20000 ««8,736 ε) «««20001 «και άνω ««9, Xρήση γερανού φορτοεκφόρτωσης, μετατόπιση ξυλείας 0,651 Ευρώ ανά Μ3 4. Χρήση γερανών προς φορτοεκφόρτωση, μετατόπι ση, ημιανύψωση ή ανέλκυση λέμβων αλιευτικών, επαγ γελματικών μήκους μέχρι 6 μέτρων Ευρώ 13,10 κατά τεμάχιο. 5. Χρήση γερανών με αρπάγη (κουτάλα) προς φορ τοεκφόρτωση δημητριακών ή ζωοτροφών Ευρώ 1,199 κατά τον. 6. Ελάχιστο υποχρεωτικό μίσθωμα καθ ώρα για χρήση γερανών ανυψωτ. ικανότητας μέχρι 30 τον. για όλες τις ανωτέρω εργασίες και για τυχόν άλλες που δεν προ βλέπονται ανωτέρω καταβάλλονται 48,14 Ευρώ πλην της περιπτώσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 4 για τις εργασίες τις οποίες εφ όσον ο γερανός απασχολη θεί μέχρι 30 λεπτά καταβάλλεται το ήμισυ του ελαχί στου υποχρεωτικού μισθώματος ήτοι Ευρώ 24,57. Ελάχιστο υποχρεωτικό ωριαίο μίσθωμα για χρήση γερανών στη ΜΑΡΙΝΑ για την ανέλκυση ή καθέλκυση σκαφών που δεν υπάγονται στην παρ.4 του παρόντος, κατά τεμάχιο: α) Μέχρι 6μ. Ευρώ 37,128 β) από 6 9μ. Ευρώ 52,41 και γ) από 9μ. και άνω Ευρώ 131,04 7. Ελάχιστο μίσθωμα καθ ώραν για τη χρήση γερα νού ανυψωτ. ικανότητας άνω των 30 τον. και μέχρι 70 τον. για όλες τις ανωτέρω εργασίες που απαιτούν την χρησιμοποίηση τέτοιου γερανού ως και άλλες που δεν προβλέπονται ανωτέρω Ευρώ 65,52 την ώρα και για χρήση γερανού άνω των 70 τον. 131,04 Ευρώ την ώρα. 8. Για την φορτοεκφόρτωση και διακίνηση εμπ/τίων (CONTAINERS) ισχύει το ακόλουθο τιμολόγιο: α) Για εργασία φορτ/σης εμπ/τίων από το κύτος ή το κατάστρωμα του πλοίου στο κρηπίδωμα ή την απευθεί ας παράδοση επί χερσαίων μεταφορικών μέσων. β) Για εργασία επί προκυμαίας, ήτοι την φόρτωση των εμπ/τίων εκ του τόπου αποθέσεως αυτών επί χερσαίων μεταφορικών μέσων των ενδιαφερομένων στον τόπο αποθέσεως αυτών. γ) Για μετατόπιση εμπ/τίων είτε εντός του πλοίου είτε δια προκυμαίας. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΚΕΝΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΚΕΝΑ Διαστ. ποδών 10x8x8 Ευρώ 21,88 10, ,552 Διαστ. ποδών 20x8x8 Ευρώ 32,76 16,38 19,656 9,828 Διαστ. ποδών 30x8x8 Ευρώ 41,50 21,88 25,116 10,92 Διαστ. ποδών 40x8x8 Ευρώ 49,14 26,208 29, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 1. Επί αμέσου (απευθείας) παραδόσεως ή παραλαβής 25% 25% 2. Επί εργασιών φορτώσεως εγχωρίων προϊόντων δια το εξωτερικό 30% 30% 9. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα που φορτοεκ φορτώνονται με τα ίδια μέσα του πλοίου, ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. θα εισπράττει το 10% των δικαιωμάτων που αναφέρο νται στις παραπάνω παραγράφους. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΩΝ 1. Για χρήση περονοφόρων ανυψωτικών μηχ/των προς φορτοεκφόρτωση, μετατόπιση και μεταφορά παντός είδους εμπ/τος, πλην ξυλείας, εισπράττονται 0,738 Ευρώ ο τόννος. Για φορτοεκφόρτωση, μετατόπιση ή μεταφορά ξυλεί ας εισπράττονται 0,524 το Μ3. Ελάχιστο όριο αποζημίωσης των ανωτέρω μηχ/των καθορίζονται ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) ΕΥΡΩ.14,742 ανά ώρα εργασίας για Κλάρκ ανυψ. ικαν. μέχρι και 4 τον. β)» 18,564»»»»»»»»» 5 τον. γ)» 25,662»»»»»»»»» 10 τον. δ)» 33,306»»»»»»»»» 16 τον. 2. Για τις ανωτέρω εργασίες εντός των πλοίων ει σπράττονται: α) ΕΥΡΩ 22,386 κατά ώρα για Κλάρκ ανυψωτ. ικαν. Μέχρι των 4 τον. β)» 29,484»»»»»»»»» 5 τον. γ)» 37,128»»»»»»»»» 10 τον. δ)» 44,226»»»»»»»»» 16 τον. 3. Για εργασίες των ανυψωτικών μηχ/των σε παρά νομες σταθμεύσεις οχημάτων 54,60 ΕΥΡΩ ανά όχημα (ακινητοποίηση και απελευθέρωση). 4. Για έλξη ή ώθηση κόλλων με λαβίδες ή περόνες ανυψωτ. μηχ/των (της εργασίας αυτής ρητώς αναγρα φομένης στην εντολή εργασίας) το ωριαίο μίσθωμα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 διπλασιάζεται. 5. Για χρήση χειροκίνητου ανυψωτ. μηχ/τος πλατφόρ μας και κάθε μηχ/τος που δεν διαθέτει ιδία κινητήρια δύναμη Ευρώ 5,46 κατά ώρα. 6. Για χρήση TRAKTORS προς ρυμούλκηση (μετακί νηση) παράνομων σταθμευμένων οχημάτων από το Λι μενικό χώρο στον ειδικό χώρο στάθμευσης στην Ακτή Δυμαίων Ευρώ 76,44 για κάθε μεταφορά. 7. Για χρήση TRACTORS για ρυμούλκηση εντός ή εκτός του κύτους του πλοίου ασυνόδευτων οχημάτων (15,429 + Φ.Π.Α ) 18,360 το τεμάχιο, συμπεριλαμβα νομένου του Φ.Π.Α. 8. Για χρήση αεροσυμπιεστή (ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ) Ευρώ 38,22 κατά ώρα. Ο αεροσυμπιεστής θα χορηγείται από του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. με τα απαιτούμενα καύσιμα, θα τίθεται δε σε κίνηση από τεχνίτη του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Ο εργάτης (πιστολαδώρος) θα διατίθεται και θα αμείβεται από το μισθωτή. Σε περίπτωση απασχολήσεως του ανωτέρω αεροσυ μπιεστή εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας το ανωτέρω μίσθωμα προσαυξάνεται κατά 50%. 9. Για χρήση μικρού φορτωτή ανυψωτικής ικανότητας 700 Kgr εντός του κύτους του πλοίου 22,420 ανά ώρα εργασίας το ελάχιστο. 10. Για την χρήση ιμάντων σαμπάνια για την ανέλκυ ση καθέλκυση σκαφών, 13,10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ «ΣΙΛΟ» Για τη χρήση του πνευματικού μεταφορέα (σιλό) για αναρρόφηση σίτου, αραβοσίτου κλπ. και άλλων ζωο τροφών ως δικαίωμα καταβάλλεται στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 1,201 κατά τόννο. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Η χορήγηση μηχ/τος εκτός λιμένος επιτρέπεται μόνο εφ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 13 του παρόντος κεφαλαίου και κατόπιν εντολής του κ. Διευ θύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και ειδικής τιμο λογιακής διαπραγμάτευσης. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Σε κάθε τράκτορα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης που εκτελεί εργασίες τρακτόρευσης και δεν ταξιδεύει με το φορτίο που φορτοεκφορτώνει χορηγείται από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. «Άδεια Τρακτόρευσης» χρονικής διάρκειας ενός έτους αντί δικαιώματος ποσού: Α) Για τράκτορα δημόσιας χρήσης 393,12, στην άδεια περιλαμβάνεται και το δικαίωμα στάθμευσης του τράκτορα στον λιμενικό χώρο της βόρειας προβλήτας (Νο 16). Β) Για τράκτορα ιδιωτικής χρήσης 131,04. Το ανωτέρω δικαίωμα θα καταβάλλεται για τη χο ρήγηση αυτής και θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο τον τράκτορα. Τράκτορας που δεν διαθέτει σχετική άδεια δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στον Λιμενικό χώρο. Για την χορήγηση της ανωτέρω άδειας οι ενδιαφερό μενοι πρέπει να υποβάλλουν στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. τα εξής: Α) Ιδιοκτήτες τρακτόρων δημόσιας χρήσης: Σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται: Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του τράκτορα, την πιστοποίηση του μηχανήματος και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του οδηγού του τράκτορα. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα δη λώνεται το ποσό που θα εισπράττει για κάθε εργασία τρακτόρευσης. Β) Ιδιοκτήτες τρακτόρων ιδιωτικής χρήσης: Σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται: Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του τράκτορα, και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι αριθ μοί των ιδιόκτητων τρεϊλερ, για τα οποία θα εκτελεί ο τράκτορας τις εργασίες τρακτόρευσης. Για κάθε εργασία τρακτόρευσης από τους τράκτο ρες δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης θα καταβάλλεται στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ως δικαίωμα το ποσό των 5,509 με Φ.Π.Α. μετά από χορήγηση σχετικού παραστατικού που θα χορηγείται από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Εφ όσον η εί σπραξης και απόδοσης του παραπάνω δικαιώματος δεν πραγματοποιείται μέσο των Ναυτικών Πρακτορειών Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί εκτέλεση εργασίας τρακτόρευσης από τράκτορες δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης χωρίς την έκδοση του σχετικού παραστατικού που θα χορηγείται από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. θα επιβάλλονται κυρώσεις ως εξής: Κατά την πρώτη παράβαση το πρόστιμο ανέρχεται στο 20πλάσιο της αξίας του μη εισπραχθέντος δικαιώ ματος τρακτόρευσης, κατά τη δεύτερη παράβαση ανά κληση της άδειας τρακτόρευσης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και κατά τη τρίτη παράβαση οριστική αφαίρεση της άδειας τρακτόρευσης. Εφ` όσον η από δοση δεν γίνεται από τα Ναυτικά Πρακτορεία. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 1) Όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρα γράφου 3 του παρόντος κεφαλαίου του κανονισμού χρή σεως μηχ/των ήτοι χρησιμοποίηση ιδιωτικών μηχ/των υπό των ενδιαφερομένων εντός της Λιμενικής περιοχής, θα εισπράττει ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. το 30% των δικ/των που θα εισέπραττε εάν διέθετε δικά του μηχανήματα. 2) Για την χρήση αντλίας αναρρόφησης προς φορτο εκφόρτωσης αιθυλικής αλκοόλης, μελάσας οίνων, φυτι κών ελαίων, κλπ., καταβάλλεται 1,201 κατά τόννο. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 1. Πλοία υδροδοτούμενα εκ των μονίμων εγκαταστά

8 31540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σεων του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ οιασδήποτε εθνικότητας ή και χω ρητικότητας καταβάλλουν: α) Την ημέρα ήτοι από της 6ης πρωινής έως 10ης νυκτερινής 4,434 ανά κυβικό, με ελάχιστο όριο κατανάλωσης 5 κυβικά. β) Την νύκτα ήτοι από της 10ης νυκτερινής έως 6ης πρωινής της επομένης ως και Σάββατα, Κυριακές και αργίες ή έκτακτες αργίες που καθορίζονται με Υπουρ γική Απόφαση 4,95 ανά κυβικό, με λάχιστο όριο κατανάλωσης 5 κυβικά. Αργίες θεωρούνται οι υπό της Κείμενης Νομοθεσίας καθοριζόμενες ημέρες για τις οποίες καταβάλλεται αυξημένο ημερομίσθιο όταν ερ γασθούν οι υδρονομείς τις ημέρες αυτές. 2. Για παροχή νερού από το δίκτυο του λιμανιού σε εργολάβους που εκτελούν έργα του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ ορίζε ται τιμή μονάδος ίση προς την καθοριζόμενη από την τιμή προμηθείας ύδατος από την ΔΕΥΑΠ, και λοιπών επιβαρύνσεων. 3. Για παροχή νερού σε καταστήματα κυλικεία που λειτουργούν στο λιμενικό χώρο θα εφαρμόζεται η ισχύ ουσα κλίμακα της ΔΕΥΑΠ, λοιπών επιβαρύνσεων, και μηνιαία επιπλέον εφ άπαξ επιβάρυνση 2, Τα δικαιώματα του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. εκ της παροχής νερού καταβάλλονται στην Υπηρεσία του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. βάσει τιμολογίου εισπράξεως. 5. Η τιμή χορήγησης νερού στη ΜΑΡΙΝΑ είναι η αυτή με την τιμή που ισχύει για το λιμάνι με 6. ελάχιστο όριο είσπραξης 5,46 7. Για ειδικές περιπτώσεις τιμολόγησης του παρεχο μένου νερού αποφασίζει το Δ.Σ του 8. Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ 1. Για την σύνδεση και αποσύνδεση προσωρινής πα ροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι ενδιαφερόμενοι υποχρε ούνται να υποβάλλουν στον Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ σχετική αίτηση για την δυνατότητα παροχής. Για την σύνδεση ή αποσύνδεση θα καταβάλλεται το ποσό των 19,656. Για μη εργάσιμη ημέρα και ώρα (απογεύματα νύκτα Σάββατα Κυριακές και αργίες) θα καταβάλλεται το ποσό των 65,52. Για την αποκατάσταση πιθανής βλάβης στις μη ερ γάσιμες ημέρες και ώρες θα καταβάλλεται ποσό 38, Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κυλικεία, κατα στήματα και γραφεία στο λιμενικό χώρο από εγκατε στημένους ενδιάμεσους μετρητές καταγράφεται από υπάλληλο του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ και η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή μονάδας από την ΔΕΗ συμπεριλαμβανομένων των ει σφορών για το συγκεκριμένο δίκτυο, με μηνιαία επιπλέ ον εφ άπαξ επιβάρυνση 2, Η παρεχόμενη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε καταστήματα και Κυλικεία υπολογίζεται στην μέση τιμή ημερησίου και νυχτερινού τιμολογίου. 4. Οποιαδήποτε εγκατάσταση μόνιμης παροχής ηλε κτρικού ρεύματος σε τρίτους θα πραγματοποιείται με δαπάνες του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίζει η Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ Παράταση οφειλής από την χρήση μόνιμης παροχής ηλεκ. ρεύματος πέραν του έτους υποχρεώνει τον Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ στην μονομερή ενέργεια της διακοπής και οριστι κής απώλειας του δικαιώματος ηλεκτροδότησης του σκάφους, με παράλληλη διεκδίκηση των οφειλών από τον Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Για την σύνδεση και αποσύνδεση των ενδιαφερομέ νων με τις μόνιμες ή τυχόν προσωρινές τηλεφωνικές παροχές που υπάρχουν στα κρηπιδώματα του λιμενικού χώρου για την εξυπηρέτηση των πλοίων, απαιτείται προηγουμένως η υποβολή σχετικής αίτησης προς τον Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ. Για την σύνδεση ή αποσύνδεση καταβάλλεται το ποσό των 19,65, για μη εργάσιμη ημέρα και ώρα (από γευμα νύκτα Σάββατο Κυριακές και αργίες) το ποσό των 43,68. Η αξία των μονάδων της τηλεφωνικής επικοινωνίας θα υπολογίζονται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τι μολόγιο του Ο.Τ.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1. Για την παραχώρηση χρήσης λιμενικού χώρου εντός της λιμενικής ζώνης στους ενδιαφερόμενους, που υπο βάλλουν σχετική αίτηση, για την πραγματοποίηση εκ δηλώσεων, εκθέσεων κ.λ.π αποφασίζει κατά περίπτωση το Δ.Σ του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου. 2. Για τη χορήγηση ειδικών μικροπωλητών εντός της λιμενικής ζώνης αποφασίζει το Δ.Σ ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου. 3. Για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο θέατρο ΜΑΡΙΝΑΣ ορίζονται τα εξής: α) Καθορίζεται αντάλλαγμα χρήσης λιμενικού χώρου για κάθε ημερήσια παραχώρηση του θεάτρου ύψους 327,60 πλέον χαρτοσήμου το οποίο προκαταβάλ λεται στον Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ. Το ανωτέρω αντάλλαγμα κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες προσαυξάνεται κατά 40% για την καταβολή των εξαιρεσίμων του απασχολούμενου προσωπικού του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ. β) Ο ενδιαφερόμενος στον οποίο παραχωρείται η χρή ση του θεάτρου ΜΑΡΙΝΑΣ οφείλει να καταθέσει εγγυ ητική επιστολή ποσού 104 για την καθαριότητα του παραχωρημένου χώρου η οποία θα αυξάνεται στο ποσό των 312 σε περίπτωση παροχής μαξιλαριών για τις κερκίδες του θεάτρου των οποίων η τοποθέτηση και άμεση απόσυρση γίνεται με ευθύνη του παραχω ρησιούχου. γ) Για εκδηλώσεις κερδοσκοπικού ή διαφημιστικού χα ρακτήρα, πολιτικών κομμάτων, φιλανθρωπικών σωματεί ων, χορευτικών συγκροτημάτων ή παραστάσεων ΔΗΠΕΘΕ αποφασίζει για την παραχώρηση του θεάτρου το Δ.Σ του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ ύστερα από εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου. 4. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας σε μι σθωτές καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άσκησης υπαιθρίου εμπορίου (μικροπωλητές) καταβάλ λεται ως δικαίωμα στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. εφ άπαξ ποσοστό 10% επί του καταβαλλομένου μηνιαίου μισθώματος ανταλλάγματος. 5. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στα πα ρόντα τιμολόγια και Κανονισμούς αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ ύστερα από εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου. * *

9 ΦΕΚ 2204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε όλες τις αναφερόμενες πιο πάνω τιμές [ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.2 ] δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Ο Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλί ου του δύναται κατ εξαίρεση να παραχωρεί σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) το δικαίωμα εκμετάλλευσης ορισμένων εργασιών, ή υπηρεσιών ανέλκυσης καθέλ κυσης σκαφών, εφοδιασμού με καύσιμα, στον χώρο της Μαρίνας. Ουδεμία δραστηριότητα εντός της λιμενικής ζώνης ασκείται από τρίτους χωρίς σχετική άδεια του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων επιβατών και οχημάτων του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 1o Με τον παρόντα Κανονισμό και Τιμολόγιο ρυθμίζονται τα της προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πάσης φύσης πλοίων/πλωτών ναυπη γημάτων στη κατά νόμο θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 2o Η προσόρμιση παντός πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος στη κατά το προηγούμενο άρθρο λιμενική περιοχή πρέ πει να προαναγγέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και μέρους των υπoχρέων. Ειδικά για τα εκτελούντα εγκριμένες ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικά επιβατικά πλοία/πλωτά ναυπηγήμα τα η αναγγελία πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις κάθε εβδομάδας. ΑΡΘΡΟ 3o Τα καταπλέοντα για οιονδήποτε λόγο τη θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. πλοία/πλωτά ναυπηγήματα επιβαρύνονται κατά περίπτωση με τα πιο κάτω δικαι ώματα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Α. Καθορίζουμε τα υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. πάσης φύσε ως ανταποδοτικά δικαιώματα, προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων ως εξής: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ 1.1 Υπολογίζονται για κάθε κατάπλου ανά μονάδα ολι κής χωρητικότητας (G.T) όπως παρακάτω: Κατηγόριες πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων Ευρώ/μο νάδα ολικής Χωρητικότητας (GT) Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων ανά 1000 κόρους 18,954 Ευρώ Επί φορτηγών πλοίων ανά 1000 κόρους 14,700 Eυρώ Επί Π/Κ ναυπηγημάτων ανά 1000 κόρους 4,189 Ευρώ. 1.2 Υπολογιζόμενα εφάπαξ ανά κατάπλου Πλοία πλωτά ναυπηγήματα μέχρι 100 G.T πραγματοπούντα εντός της αυτής ημέρας ένα ή και περισσότερους κατάπλους υπόκεινται στην καταβολή εφ άπαξ δικαιωμάτων προσόρμισης ανά 1000 κόρους 4974,148 Ευρώ Πλοία / πλωτά ναυπηγήματα άνω των 100 G.T και μέχρι 500 G.T υπόκεινται στην καταβολή δικαιωμάτων προσόρμισης, που υπολογίζονται για κάθε κατάπλου ανά 1000 κόρους 4974,148 Eυρώ Τα άνω των 500 G.T πλοία/πλωτά ναυπηγήματα επιβαρύνονται αναλόγως πλέον των 4974,148 Ευρώ ανά 1000 κόρους και ανά κατάπλου και με τα αντίστοιχα ανα G.T δικαιώματα των εδαφίων 1/1/1, 1/1/2, 1/1/3 της παρα πάνω παραγράφου 1 για κάθε ένα πέραν των 500 G.T. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 2.1. Υπολογίζονται για κάθε ημέρα και ανά Αγγλικό πόδι επί του μεγίστου μήκους του παραβαλόμενου στα κρηπιδώματα και εν γένει τεχνικά έργα του λιμένος πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος ως εξής: Κατηγόριες πλοίων/ πλωτών ναυπηγημάτων Ευρώ/Αγγλικό πόδι/ημέρα Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων ανά 1000 πόδια 193,10 Eυρώ Επί φορτηγών πλοίων ανά 1000 πόδια 79,749 Eυρώ. 2.2 Προκειμένου περί κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν τουριστικούς πλόες με αφετηρία τον Λιμένα Πατρών, τα δικαιώματα της παραγρ. 1και 2 του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙ ΟΥ υπολογίζονται μειωμένα κατά ποσοστό 25%. 2.3 Επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων παραβαλομέ νων αυθαιρέτως στα εν γένει κρηπιδώματα και τεχνικά έργα του λιμένα για τον χρόνο μέχρι την απομάκρυνσή τους ή μέχρι του χρόνου έγκρισης για περαιτέρω πα ραμονή σε αυτά, επιβαρύνονται ανά 1000 κόρους ημε ρησίως 199,000 Eυρώ. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ Υπολογίζονται στό 1/3 των αντιστοίχων δικαιωμάτων παραβολής. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ Πλοία/ πλωτά ναυπηγήματα που παραμένουν στην θαλάσσια περιοχή εντός λιμένα για εκτέλεση διαφόρων εργασιών ή εκτελούν δρομολόγια σε τοπικές γραμμές επιβαρύνονται μόνο με δικαιώματα ελλιμενισμού που υπολογίζονται ανά μήνα αδιαίρετο, όπως παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.1. Ε/Γ Ο/Γ πλοία (πορθμεία) που εκτελούν δρομολόγια σε τοπικές γραμμές 4.2. Ε/Γ (Π/Κ) πλοία που εκτελούν δρομολόγια τοπικών πλοίων 4.3. Πλωτοί γερανοί υδροφόροι πετρελαιοφόροι (σλέπια) και βυθοκόροι ανεξαρτήτως χωρητικότητας ΕΥΡΩ/ ΜΗΝΑ 170,783 27, ,000

10 31542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4.4 Πλωτά συνεργεία χρησιμοποιούμενα για επισκευές ναυπηγημάτων ανεξαρτήτως εάν φέρουν μόνιμα ή φορητό εξοπλισμό, όπως και φορτηγίδες μεταφοράς βυθοκορημάτων ανεξαρτήτως χωρητικότητας 4.5. Φορτηγίδες και λοιπά πλωτά ναυπηγήματα μεταφοράς χρησίμων και άχρηστων υλικών ανεξαρτήτως χωρητικότητας 4.6. Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά ανεξαρτήτως της προωστηρίου αυτών δυνάμεως θα καταβάλλουν το μήνα Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά σκάφη που είναι παροπλισμένα για οποιοδήποτε λόγο θα καταβάλλουν το μήνα ανεξαρτήτως προωστηρίου δυνάμεως και χρονικού διαστήματος παροπλισμού τους 4.7 Αλιευτικά συγκροτήματα (Γρι Γρι) και ναυπηγήματα εξομοιούμενα με αυτά 4.8. Βενζινάκατοι (λάντζες) μεταφοράς προσώπων και εφοδίων πλοίων 66,305 66, ,00 34,154 17,49 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 1.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΗΣΗΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 1.1 Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μέχρι 5 μέτρων 0,022 ανά μέτρο ημερησίως. 1.2 Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους άνω 5 μέ τρων 0,032 ανά μέτρο ημερησίως. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 20% Δικαιώματα πρυμνοδέτησης καταβάλλουν και τα πλοία που παραβάλουν σε ντάνα πλην του πρώτου παραβεβλημένου που καταβάλλει πλήρη δικαιώματα παραβολής. 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ) Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 50%. 4. Στα τέλη προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και πλεύ ρισης εάν καταβληθούν προκαταβολικά παρέχεται έκπτωση: α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα. β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο. γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος. 5. Πλοία για τα οποία έχουν προκαταβληθεί μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης κατα βάλλουν σε περίπτωση πλεύρισης ή πρυμνοδέτησης, στο λιμάνι που καταβλήθηκαν τα ως άνω δικαιώματα προσόρμισης, μόνο τη διαφορά μεταξύ των δικαιω μάτων προσόρμισης και πρυμνοδέτησης ή πλεύρισης αντίστοιχα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 1. Το υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε δικαίωμα παροπλισμού επί παντός πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος εντός της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα καθορίζεται κατά κατη γορία με βάση την ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας αυτών και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη ως ακολούθως: Επί παντός πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος /G.T/15/νθήμερο Μέχρι μονάδες ολικής χωρητικότητας ανά μονάδα 0, Για τις επιπλέον των μονάδων ολικής χωρητικότητας και μέχρι μονάδες, ανά μονάδα 0, Για τις επί πλέον των μονάδων ολικής χωρητικότητας, ανά μονάδα. 0, Το παραπάνω δικαίωμα υπολογιζόμενο ανά 15νθήμε ρο αδιαίρετο αφορά σε κάθε πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα γενικά συμπεριλαμβανομένων και των βαρυνομένων με συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση ή απαγόρευση απόπλου. 3. Για παροπλισμό πλοίων μεγαλύτερο των δύο (2) ετών και μέχρι πέντε (5) έτη καταβάλλεται το 1/3 αυ τών. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ 1. Πλωτά ναυπηγήματα κάθε κατηγορίας που βυ θίστηκαν. 2. Ναυάγια ΕΥΡΩ/GT/HMEΡΑ 1.1. Από της 1ης έως και 90ης ημέρας 0, Από της 91ης έως και 180ης ημέρας 0, Από της 181ης έως και της ημέρας ανελκύσεως 0,064 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Σκάφη αναψυχής και σκάφοι ερασιτεχνικής αλιείας τα οποία ελλιμενίζονται εντός του κυρίως λιμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 ημερών, καταβάλουν τα κατωτέρω δικαιώματα ανά δύο ημέρες εφ` άπαξ. 6 ΜΕΤΡΑ 21,20 ΕΥΡΩ 7 >> 22,92 >> 8 >> 24,51 >> 9 >> 25,12 >> 10 >> 29,79 >> 11 >> 30,92 >> 12 >> >> 13 >> 40,13 >> 14 >> 43,06 >> 15 >> >> 16 >> 49,14 >> 17 >> 52,00 >> 18 >> 54,85 >> 19 >> 60,30 >> 20 >>ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΜΕΤΡΩΝ 3,12 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η λέξη «ημέρα», ως τέτοια νοείται το από του μεσονυ κτίου μέχρι και ώρες εικοσιτετράωρο χρονικό διάστημα. Κλάσμα ημέρα θεωρείται ολόκληρο εικοσιτετράωρο. 2. Εφ όσον η παραβολή ή πρυμνοδέτηση πλοίων/πλω τών ναυπηγημάτων καθώς και η προσόρμιση ελλιμενι σμός σκαφών του κεφαλαίου Β της παρούσας διαρκεί έξι (6) ώρες κατ ανώτατο όριο και το χρονικό αυτό διάστημα εμπίπτει εις τα όρια δύο εικοσιτετράωρων, τα

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιώματα υπολογίζονται μόνο για μια (1) ημέρα. 3. Για πραγματοποιούμενους εντός του αυτού εικο σιτετραώρου περισσότερους του ενός κατάπλους και περισσότερες παραβολές ή πρυμνοδετήσεις, τα ανα λογούντα δικαιώματα παραβολής ή πρυμνοδέτησης υπολογίζονται μόνον επί μιας ημέρας. 4. Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα των οποίων η παραβολή καταλαμβάνει μήκος προβλήτας ίσο ή μικρότερο του μισού του μήκους τους, επιβαρύνονται με δικαιώματα παραβολής μειωμένα κατά ποσοστό 50%. 5. Τα στοιχεία που αφορούν την ολική χωρητικότη τα (GT) και το ολικό μήκος σε μέτρα, επί των οποίων υπολογίζονται τα δικαιώματα της προσόρμισης, πα ραβολής ή πρυμνοδέτησης βεβαιούνται, είτε εκ των επίσημων ναυτιλιακών εγγράφων, είτε εκ του Διεθνούς Κώδικα του Λλόϋδ (LLOYD S REGISTER OF SHIPPING). Προκειμένου Δε περί πλοίων/πλωτών Ναυπηγημάτων εγγεγραμμένων εις τα Ελληνικά Νηολόγια και εκ των Νηολογίων αυτών. 6. Επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων που έχουν διπλή χωρητικότητα σαν βάση υπολογισμού των δικαιωμάτων λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ολική χωρητικότη τα. Ειδικά για την περίπτωση αυτή τα επιδεικνυόμενα πιστοποιητικά καταμέτρησης πρέπει να είναι τα πρω τότυπα. 7. Εάν το ολικό μήκος δηλώνεται σε αγγλικούς πόδες, αυτά μετατρέπονται σε μέτρα με σχέση 1 Αγγλικός πόδας = 0,304 του μέτρου. 8. Επί πετρελαιοφόρων πλοίων με δεξαμενές διαχωρι σμένου έρματος εναλλακτικού σχεδιασμού, καθώς και επί των εξομοιούμενων με αυτά (SEGREGATED BALLAST TANKS, SIDE HUSSE/DOUBLE BOTTOMS)σύμφωνα με τις απαιτήσεις της MARPOL 73/78, τα δικαιώματα που επιβάλλονται με βάση τη χωρητικότητα υπολογίζονται με τη μειωμένη χωρητικότητα που αναγράφεται στο δι εθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας και που προκύπτει μετά την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος και σε κάθε περίπτωση μειωμέ να κατά ποσοστό 17% τουλάχιστον από τα αντίστοιχα δικαιώματα που επιβάλλονται σε δεξαμενόπλοια ίσης χωρητικότητας χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου έρμα τος. Επί των πλοίων αυτών και τα λοιπά δικαιώματα που επιβάλλονται με βάση άλλα μεγέθη πλην της χω ρητικότητας, υπολογίζονται μειωμένα σε ποσοστό 17% από τα αντίστοιχα δικαιώματα που επιβάλλονται σε Δ/Ξ ίσων μεγεθών χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος (Απόφαση ΥΕΝ /01/96/ ). 9. Ο προσδιορισμός των πάσης φύσεως λιμενικών δικαι ωμάτων πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, που απορρέουν από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις για πλοία που σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ (ΤΟΝΝΑGE CONVENTION) είναι μέχρι 1300 GT, γίνεται με βάση την παλαιά χωρητικότητά τους σε κόρους ή οποία προκύπτει από καταμέτρησή τους σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας και αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή άλλο επίσημο έγγραφο. Απόφαση ΥΕΝ /014/96/ (Β 37). 10. Ο υπολογισμός των πάσης φύσεως λιμενικών τελών και δικαιωμάτων των πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων διεθνών πλόων που προσδιορίζονται με την ολική GT και καθαρή χωρητικότητα ΝΤ γίνεται με του κανόνες της Δ.Σ (ΙΜΟ). (Απόφαση ΥΕΝ /05/96/ /Β 161). Εξαιρούνται τα πλοία μέχρι 1300 GT για τα οποία ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις της /01/96/ (Β 37) παραπάνω όμοιας απόφασης. 11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Τα δικαιώματα προσόρμισης, πλεύρισης, πρυμνο δέτησης καθώς και τα δικαιώματα ελλιμενισμού κατα βάλλονται για κάθε μήνα μέχρι της εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μηνός Κατά τις περιπτώσεις που η είσπραξη των λιμενι κών δικαιωμάτων δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του οφειλέτη εντός της παραπάνω προθεσμίας η εί σπραξή τους γίνεται κατά τα οριζόμενα με τις ισχύου σες εκάστοτε διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/76 Α 90). Υπόχρεοι για την καταβολή των δικαιωμάτων της από φασης αυτής, τα οποία βαρύνουν και ακολουθούν το πλοίο/πλωτό ναυπήγημα, σκάφος είναι ο πλοιοκτήτης ο εφοπλιστής και ο κατά το χρονικό διάστημα της δημι ουργίας της απαίτησης ναυτικός πράκτορας ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, ευθυνόμενοι ο καθένας αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου. 12. Από την καταβολή των δικαιωμάτων της παρούσας απόφασης απαλλάσσονται: Τα πολεμικά και κρατικά μη εμπορικά (εκπαι δευτικά κλπ) πλοία ελληνικά ή ξένα που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες, καθώς και αυτά που ανήκουν σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ανθρωπιστικές Περιβαλ λοντικές Οργανώσεις Ιδρύματα κλπ (Απόφαση ΥΕΝ /6/96/ /Β 898) Τα πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ, Ο/Γ δρομολογημένα πλοία για έκτακτες προσεγγίσεις που πραγματοποι ούν σε λιμένες σύμφωνα με το αρθ. 7 παραγ. 2 του ν. 2932/2001 (Α 145) (Απόφαση ΥΕΝ /31/02/ ) Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση έργων στον λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 60 του β.δ. 14/1939 (Α 24) Όσα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δη μοσίου και κινούνται για λογαριασμό του Αυτά που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε αρχηγούς ξένων κρατών Όσα καταπλέουν και παραμένουν αγκυροβολη μένα στη θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. όχι για διενέργεια εμπορικών πράξεων αλλά: Για παραλαβή καυσίμων ή νερού, αλλαγή ή συ μπλήρωση πληρώματος, αποβίβαση ασθενή ή νεκρού, λήψη τροφίμων ή εφοδίων, για παραλαβή ανταλλακτι κών ή εξαρτημάτων ή υλικών μηχανής και καταστρώ ματος καθώς επίσης για διενέργεια μικροεπισκευών, απαλλάσσονται των δικαιωμάτων προσορμίσεως επί τριήμερο. 13. Μειώσεις από την καταβολή λιμενικών δικαιωμά των Ε/Γ, Ε/Γ Ο/Γ πλοία που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ ελληνικών λιμένων του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2932/2001 καταβάλλουν το ήμισυ των υπέρ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. προβλεπομένων δικαιωμάτων προσόρμισης παρα βολής πρυμνοδέτησης κατά την εκτέλεση των παρα πάνω δρομολογίων. Η μείωση αυτή θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. με την κατάθεση της σχετικής σύμβασης ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, κατόπιν μειο δοτικού διαγωνισμού διάρκειας ενός (01) έτους και υπο βολής σχετικής αίτησης εκ μέρους των ενδιαφερομένων (Απόφαση ΥΕΝ /31/02/ ).

12 31544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. οφείλει: α) Να ενημερώνει τους χρήστες του λιμένος να δη λώνουν εγγράφως σε αυτά την πρόθεσή τους για το συγκεκριμένο διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους. β) Να προβαίνουν αφενός στον έλεγχο και στην κατα γραφή των ελλιμενισμένων στην περιοχή τους σκαφών και αφετέρου στην έγγραφη ενημέρωση της οικείας Λιμενικής Αρχής για την από αυτήν βεβαίωση και είσπραξη των λιμε νικών τελών από τους υπόχρεους στην καταβολή τους. Τα ανωτέρω τιμολόγια αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και εγκρίνονται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. Για λιμένες μέχρι 150 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι της Πάτρας θα καταβάλλουν λιμενικό τέλος επί του ναύλου ως εξής: α) Φορτηγά οχήματα (ανεξαρτήτως μέτρων) 5% β) Λεωφορεία 5% γ) Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα καθώς και ρυμουλκούμενα τρέϊλερς από επιβατικά Ι.Χ και λεωφορεία 5% δ) Ι.Χ και Δ.Χ επιβατικά αυτοκίνητα (ανεξαρτήτως μέτρων) 5% ε) Δίκυκλα ανεξαρτήτων C.C 5% Τα οχήματα του Δημοσίου θα καταβάλλουν ποσοστό 25% του λιμενικού τέλους 2. Για λιμένες προορισμού άνω των 150 ναυτικών μι λίων θα καταβάλλεται ως ειδικό τέλος διέλευσης ανά κατηγορία οχημάτων ως εξής: Α) Φορτηγά οχήματα (ανεξαρτήτων μέτρων) 16,12 Β) Λεωφορεία 3,20 Γ) Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα καθώς και Ρυμουλκούμενα τρέϊλερς από επιβατικά Ι.Χ και λεωφορεία 3,20 Δ) Ι.Χ και Δ.Χ επιβατικά αυτοκίνητα (ανεξαρτήτως μέτρων) 1,972 Ε) Δίκυκλα ανεξαρτήτων C.C 1,066 Τα οχήματα του Δημοσίου θα καταβάλλουν ποσοστό 25% του ανωτέρω ειδικού τέλους της αντίστοιχης κα τηγορίας τους. Τα ανωτέρω τέλη εκτός των οριζομένων σε ποσοστό κάθε χρόνο θα αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ αντίστοιχα με το Δ.Τ.Κ. Όσον αφορά τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης του ανωτέρω τέλους εφαρμογή θα έχουν κάθε φορά οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Β. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1. Για επιβάτες λιμένων προορισμού μέχρι 150 μιλίων από το λιμάνι της Πάτρας θα καταβάλλεται ως λιμενικό τέλος ποσοστό 5% επί του ναύλου της θέσης. 2. Για επιβάτες λιμένων προορισμού άνω των 150 μι λίων από το λιμάνι της Πάτρας θα καταβάλλεται ειδικό τέλος 1,705 * * Για επιβάτες που συμμετέχουν όπως πιο κάτω σε περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) επιβατηγών τουρι στικών πλοίων (κρουαζιερόπλοιων) με ελληνική ή ξένη σημαία επιβάλλεται πάγιο τέλος 0,319. i. Για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε ημερήσια μο νοήμερη κρουαζιέρα μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επε κτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο περιλαμβανομένου και του αφετηρίου λιμένα. ii. Για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο περιλαμβανομένου και του αφετήριου λιμένα, ανεξάρτη τα εάν η κρουαζιέρα περιορίζεται μόνο μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες εξωτερικού. iii. Για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρουαζιέρα η οποία έχει αφετηρία ελληνικό λιμάνι και επεκτείνεται στη συνέχεια, χωρίς προσέγγιση σε άλλο ελληνικό λιμάνι, σε λιμένες του εξωτερικού. Πολυήμερη κρουαζιέρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων ii και ιιι της παρούσας παραγράφου νοείται η περιήγηση με Ε/Γ Τ/Ρ πλοίο που διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες και περιλαμβάνει μία τουλάχιστον διανυκτέρευση του περιηγητή στο πλοίο. iv. Για κάθε επιβάτη που διέρχεται «TRANSIT» σε κάθε ελληνικό λιμάνι προσέγγισης του πλοίου. «TRANSIT» νοείται ο επιβάτης επαγγελματικού πλοίου που έχει αφετηρία λιμένα εξωτερικού, ο οποίος αποβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα ελληνικά λιμάνια, που προσεγγίζει το πλοίο, για περιήγηση πόλης και αναχωρεί με το ίδιο πλοίο μετά από ολιγόωρη παραμονή, που συνολικά δεν δύναται να υπερβεί το 24ωρο. Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους: i Τα νήπια μέχρι ενός έτους ii Οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξί δια, εσωτερικού που πραγματοποιούνται από την Εστία Ναυτικών, την Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις για φιλανθρωπικούς Σκοπούς. iii Οι επιβάτες που απαλλάσσονται της καταβολής του ναύλου όταν ταξιδεύουν με ακτοπλοϊκά πλοία και iv Οι επιβάτες των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και των επαγγελματικών του ν. 2743/1999 (Α 211) Τα ανωτέρω τέλη εκτός των οριζομένων σε ποσοστό κάθε χρόνο θα αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ αντίστοιχα με το Δ.Τ.Κ. Όσον αφορά τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης του ανωτέρω ειδικού τέλους θα έχει εφαρμογή το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 2399/1996 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του ν. 2575/1998. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Τιμολόγιο δικαιωμάτων για διέλευση εμπορευμάτων μέσα στους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α ΑΕ, χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011)

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) 9-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

(όπως εγκρίθηκε με την 180 / Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/ Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε.)

(όπως εγκρίθηκε με την 180 / Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/ Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε.) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 6 ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (όπως εγκρίθηκε με την 180 / 29-9-2010 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/25-7-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Έχοντας υπ όψη : α)τις διατάξεις του Β. /τος 14/19-1-39 «Περί Λιµένων και Υπηρεσιών τούτων.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β / )

ΑΠΟΦΑΣΗ. (Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β / ) ΑΠΟΦΑΣΗ (Αριθμ. 16932/ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β /27-04-2007) Έγκριση τιμολογίου και κανονισμών παροχής λιμενικών υπηρεσιών Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (ΟΛΗ Α.Ε.). Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (Αριθμ. 16932/ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β /27-04-2007) Έγκριση τιμολογίου και κανονισμών παροχής λιμενικών υπηρεσιών Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (ΟΛΗ Α.Ε.). Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κωδικοποίηση μέχρι την 305/10112005 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 1842/2005), 1/ 412006 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 175/Β/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010), 62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΔΗΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ (SILOS)

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΔΗΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ (SILOS) Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΔΗΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ (SILOS) 15 10-2010 1 Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε: 226/4-8-2005, Φ.Ε.Κ. 1773/B/15-12-2005,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Λ.Β. Α.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος: Πρίγκος Ιωάννης Μέλη: Αναγνώστου Σωκράτης Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010),62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),232/28-11-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14033 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1093 19 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3113.11/31093/2016 Έγκριση κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (όπως εγκρίθηκαν με την 180 / 29-9-2010 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκαν με τις 226/20-12-2010, 50/14-02-2011, 66/29-03-2013 ΦΕΚ 1059 Β /29-4-2013, Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Λ.Π. A.E.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 ο Αρμοδιότητες και δικαιοδοσία Ο.Λ.Β. Α.Ε. 1. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. έχει από το νόμο το αποκλειστικό δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Σύμφωνα με τη Νομοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Πράξεις Δ.Σ. 140/14-6-2000 (4257/615/12-3-2001 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ( για πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες ) Οδηγός Διαδικασιών υποχρεώσεων περισυλλογής καταλοίπων 2013 Σελίδα 1 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2747 14 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κανονισμού τιμολογίων Οργανισμού Λιμέ νος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.)....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2746 14 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8122.1/49/2014 Έγκριση κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Ορ γανισμού Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408334 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά υλικών και μηχανημάτων με F/B ανοικτού τύπου, σε ένα ναυτικό ταξίδι από το λιμάνι Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2749 14 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση της Δικηγόρου Νικολαΐδου Αικατερίνης, Ειδι κής Συμβούλου στο Πολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 857 1 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22596/ΕΓΔΕΚΟ 1941 Έγκριση τιμολογίου λειτουργίας υπηρεσιών και τιμολο γίου λιμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π. Αποφάσεις ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011), 99/10-7-2014 (ΦΕΚ 2380/B/5-9-2014), 182/22-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011)

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) Σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισμός και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2016 Κανονισμός και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2341 11 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμολογίων παροχής λιμενικών υπηρεσιών του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 654 27 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 16932/ΕΓΔΕΚΟ 1777 Έγκριση τιμολογίου και κανονισμών παροχής λιμενι κών υπηρεσιών Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 210 6987455 ΤΜΗΜΑ Β ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 210 6987464 ΤΜΗΜΑ Γ ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. ωδεκανήσου (Ρόδου): 1/4-3-2003) Στη Ρόδο σήµερα 04.03.2003, µεταξύ αφ'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. ωδεκανήσου (Ρόδου): 1/16.3.2011) Στην Κω σήµερα 18/2/2011, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) Με την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ/ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 07/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Στη Θήρα και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16REQ004090912 2016-03-29 Αριθ. Μελέτης ΔΛΤΤΑ: 08/2016 Αρ. Πρωτ :485/24-3-2016 Cpv: 63723000-3 Μελέτη: Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη Λιμενικών τελών Ν. Άνδρου βάσει της ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν :

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν : ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. Εγκρίθηκαν : αριθµός απόφασης: 38 1) η ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην εταιρική χρήση 2011 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Θεσσαλονίκη 12/10/2015 Αρ. πρωτ.23420 Προς Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1882 25 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση Τελών και Τιμολογίων Παραλαβής και Δι αχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης

των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Ot12R13 ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & Α) ΤΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. Η από 27.11.1992 ΣΣΕ 2. Η από 15.12.1992 συµπληρωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1084/2015 ΘΕΜΑ: 26 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΤΜΗΜΑ:ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ.: 210 4550192 Fax: 210 4550187 Πειραιάς 23 Μαρτίου 2009 Διακήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ναύλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002598563 2015-02-25

15PROC002598563 2015-02-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΠΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87/24-2-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παροχή υπηρεσιών μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης 26/2015 ΤΥ και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα