Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ, ΑΕΜ: 2773

2 1

3 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Α Μέξνο: Γεληθά γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: Κοσθού Ειρήνη, 1457 Μχζνη θαη ζηεξεφηππα γχξσ απφ ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο. ζει. 4 Γηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ζει. 6 Καζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ζει. 8 Β Μέξνο: Δηδηθφηεξα γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: Τριάνηη Μαρκέλα, 2773 Παλειιήληα έξεπλα ηνπ παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «απνηειεζκαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ. ζει. 10 χλζεζε κειεηψλ ειιήλσλ θαη μέλσλ ζπγγξαθέσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά «θαινχ» εθπαηδεπηηθνχ. ζει. 12 Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ είζνδν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν. ζει. 14 Βηβιηνγξαθία: ζει. 18 2

4 1. ΜΤΘΟΙ ΚΑΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Όζν αθνξά ην έξγν θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλνη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν αξθεηνί κχζνη θαη ζηεξεφηππα νη νπνίνη απνηεινχλ επηζηεκνληθέο πιάλεο θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο γεληθέο θαη αηεθκεξίσηεο θξίζεηο. 1. Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηεπζχλεηαη απφ ηελ εζθαικέλε αληίιεςε φηη ε δηδαθηηθή δεμηφηεηα είλαη απφξξνηα ηεο θαηνρήο ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο ή ηνπ ιεγφκελνπ «έκθπηνπ παηδαγσγηθνχ ηαιέληνπ» γηα δηάπιαζε ςπρψλ, πνπ δελ ηεθκεξηψζεθε πνηέ επηζηεκνληθά. Σν έξγν φκσο αθφκα θαη ηνπ πην ηαιαληνχρνπ εθπαηδεπηηθνχ, απαηηεί πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φζν ζην παξειζφλάξηηα παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη επαξθή δηδαθηηθή εκπεηξία, απνθηεκέλε ζπζηεκαηηθά θαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο καζεηέο. 2. Μηα αθφκα πιάλε απνηειεί ε άπνςε φηη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ηαπηίδεηαη κε ηελ ελεκέξσζε θαη άζθεζε ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία, δειαδή κε ηελ ηερλνθξαηηθή πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηε κεηάδνζε γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Ζ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε είλαη φκσο πνιχ επξχηεξε θαη ζεκαίλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ην πεδίν ηεο κειινληηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηηο εμήο ηνπιάρηζηνλ δηαζηάζεηο ηνπ: Σν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα κε ηηο πξνυπνζέζεηο, ζπλαξηήζεηο, θαη δπλαηφηεηέο ηνπ. Σε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηνπο καζεηέο, ζην πιαίζην κηαο αηκφζθαηξαο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο Σε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 3. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ε νπνία φηαλ απνηειεί ελαζρφιεζε κε κηθξά παηδηά δελ απαηηεί εθηελείο επηζηεκνληθέο ζπνπδέο, φπσο απηφ ζπκβαίλεη ζε άιια επαγγέικαηα κε πςειφηεξν θνηλσληθφ θχξνο φπσο πρ ηνπ γηαηξνχ. Με ηελ πξνθαηάιεςε απηή ζπκβαδίδεη επίζεο ε άπνςε φηη φζν πην ρακειή είλαη ε βαζκίδα ζηελ εθπαηδεπηηθή ππξακίδα, ηφζν ρακειφηεξν επίπεδν ζπνπδψλ απαηηείηαη. 4. πλαθήο είλαη ε αληίιεςε φηη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, πνπ απνηειεί απνθιεηζηηθά εμνηθείσζε ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ επηζηεκνζχλε, πνπ απνηειεί ζεσξεηηθή ελαζρφιεζε ζε πνηνηηθά αλψηεξν επίπεδν. Ζ αληίζεζε παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο είλαη κηα βαζηά ξηδσκέλε πξνθαηάιεςε. 5. Ζ επξχηαηα δηαδεδνκέλε άπνςε φηη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνβιέπεη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ζηε δηάπιαζε ηνπ ραξαθηήξα θαη απαηηεί σο εμνπιηζκφ αγάπε πξνο ην παηδί θαη πξνζήισζε ζηα «παηδαγσγηθά ηδεψδε». πλαθήο είλαη θαη ε άπνςε φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζεκαηνθχιαθαο ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη επνκέλσο ζην ζηφρν απηφ πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ε εθπαίδεπζή ηνπ. Πνιιά απφ ηα ζηεξεφηππα απηά, γλσζηά απφ ζεσξεηηθή βηβιηνγξαθία επηθπξψζεθαλ θαη απφ εκπεηξηθέο έξεπλεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα θίλεηξα επηινγήο ηνπ 3

5 επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ αλεπαξθήο παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παγηψλεη ηέηνηα ζηεξεφηππα, πνπ κπνξεί λα έρνπλ πνιχ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηάζε λα εξκελεχεηαη ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ σο πξντφλ θιεξνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Απηφ φρη κφλν αληηζηξαηεχεηαη ζηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά πνξίζκαηα αιιά αληαλαθιά έληνλα θαη ζηελ παηδαγσγηθή εθαξκνγή, γηαηί είλαη γλσζηφ φηη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαπάλσ πιαλψλ θαη ζηεξενηχπσλ απαηηείηαη βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζσζηή ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε ησλ «νκάδσλ αλαθνξάο». Δηδηθφηεξα: 1. Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, εηδηθνηήησλ θαη ηχπσλ ζρνιείνπ πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ θνηλή παηδαγσγηθή ηνπο απνζηνιή, κε ηηο αλαγθαίεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα αληηθείκελα δηδαζθαιίαο θαη ηελ ζρνιηθή βαζκίδα. Απφ άπνςε εχξνπο ζπνπδψλ, ε εθπαίδεπζε ηνπο πξέπεη λα θαιχπηεη ηξεηο ηζφηηκνπο ηνκείο: παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, εηδηθφηεηα θαη πξαθηηθή άζθεζε, θαη λα απνβιέπεη ζε κεγαιχηεξε εκβάζπλζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε, δειαδή ζηελή θαη ζπλερή επαθή κε ηε ζρνιηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα (ζήκεξα ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ γεληθή θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζεσξεηηθή). 2. Ζ πνιηηεία, σο ν ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζ' έλα πνιχ γεληθφ πιαίζην απφ αξρέο θαη ζθνπνχο δηδαζθαιίαο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ζην ζρνιείν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπξπλζνχλ ζεκαληηθά ηα πεξηζψξηα δξάζεο αιιά θαη επζχλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζα πεξηνξηζηνχλ ζηα απνιχησο απαξαίηεηα φξηα ε δηνίθεζε θαη ν γξαθεηνθξαηηθφο έιεγρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη απηελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ ηείλνπλ λα καηαηψζνπλ ζηελ πξάμε ην ζεσξεηηθά θαηνρπξσκέλν θχξην ζηφρν ηεο αγσγήο: ηε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ θαη ππεχζπλσλ πνιηηψλ. 3. Οη άιιεο νκάδεο αλαθνξάο (θπξίσο νη γνλείο) πξέπεη λα δηαθσηηζηνχλ ζσζηά ηφζν γηα ην ξφιν ηνλ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο θαη ζπκβνιήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί ε απνζηεγαλνπνίεζε ηνπ ρψξνπ αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζα απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγηθή ζρέζε ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο θαη θνηλσληθνπνίεζεο απφ ηε κηα κεξηά, θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηελ άιιε. Δπίζεο ζα ακβιπλζνχλ νη εζηίεο ηξηβήο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα εθιείςνπλ πνιιά αίηηα ζπγθξνχζεσλ ξφινπ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 2. ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Μέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα νη πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ γξάθνληαλ ζπλήζσο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη πεξηέγξαθαλ κηα κάιινλ ηδεαιηζηηθή εηθφλα ηεο επαγγεικαηηθήο απηήο νκάδαο θαη ηνπ έξγνπ ηεο θαη φρη ηελ πξαγκαηηθή 4

6 θαηάζηαζε κε βάζε ζηνηρεία θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα. ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ε θνηλσληνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ε δηδαθηηθή έξεπλα καο έδσζαλ κηα θάπσο πην νινθιεξσκέλε εηθφλα. ρεηηθή έξεπλα Ακεξηθαλψλ επηζηεκφλσλ ζηεξίδεηαη ζε έμη δηαζηάζεηο ηνλ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: 1. Ο εθπαηδεπηηθόο ωο επηζηήκνλαο. O εθπαηδεπηηθφο θαηέρεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη ηηο κεηαδίδεη ζηνλ καζεηή. ηελ δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα κάιηζηα εθπαίδεπζε είλαη εθπξφζσπνο κηαο επηζηήκεο, ζηελ νπνίαλ επηδηψθεη λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο. Πέξα απφ απηά ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ν εηδηθφο ζε ζέκαηα αγσγήο ησλ παηδηψλ θαη ε παηδαγσγηθή ηνπ κφξθσζε ζεσξείηαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ ξφινπ. 2. Ο εθπαηδεπηηθόο ωο θνξέαο εμνπζίαο. Πίζσ απφ νπνηαδήπνηε ψξα δηδαζθαιίαο βξίζθεηαη νιφθιεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε νξγάλσζε, πξνγξάκκαηα, ζθνπνχο θιπ., ην νπνίν εθπξνζσπεί ζηελ ηάμε ν εθπαηδεπηηθφο θαη απφ ην νπνίν αληιεί ηελ δχλακε θαη ηελ εμνπζία πνπ έρεη. H εμνπζία απηή εθθξάδεηαη θπξίσο κε ηελ βαζκνινγία θαη ην φιν ζχζηεκα ακνηβψλ θαη πνηλψλ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Μεξηθέο θνξέο κάιηζηα κφλν έηζη είλαη ζε ζέζε ν εθπαηδεπηηθφο λα νξγαλψλεη θαη λα δηεμάγεη ηελ δηδαζθαιία. 3. Ο εθπαηδεπηηθόο ωο κεζάδνληαο ηεο θνηλωληθνπνίεζεο. Παξάιιεια πξνο ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα ν εθπαηδεπηηθφο ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί πνιιέο θνξέο θαη ρσξίο λα ην πξνγξακκαηίδεη, εηζάγεη ηα παηδηά ζηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζηξψκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ν ίδηνο. Σν ζχζηεκα αμηψλ πνπ πξνβάιιεη θαη θαιιηεξγεί ην ζρνιείν είλαη εθείλν πεξίπνπ ηνπ κεζαίνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζηξψκαηνο θαη ην γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ πνιιέο θνξέο κεγαιχηεξε αξηζκεηηθά νκάδα ησλ παηδηψλ ηνπ θαηψηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζηξψκαηνο. 4. Ο εθπαηδεπηηθόο ωο παξάγνληαο αλάπηπμεο ηεο αηνκηθόηεηαο ηνπ καζεηή. Κάζε εθπαηδεπηηθφο νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί, φζν βέβαηα ηνπ επηηξέπνπλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη πεξηζηάζεηο, ζηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ θάζε καζεηή. Μπνξεί θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο λα έρεη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ ηελ ηάμε σο ζχλνιν, ζηηο δηάθνξεο φκσο πεξηζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο έρεη κπξνζηά ηνπ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο θαη απηνχο πξνζπαζεί λα βνεζήζεη θαη λα πξνσζήζεη θαηά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαζελφο. 5. Ο εθπαηδεπηηθόο ωο πξόηππν κίκεζεο θαη ηαύηηζεο. πρλά ν εθπαηδεπηηθφο απνηειεί γηα ηνπο καζεηέο ην πξφηππν, πνπ ην ζαπκάδνπλ γηα δηάθνξα πξάγκαηα: Γηα ηελ δηδαθηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ηελ αθνζίσζε ζηελ δνπιεηά ηνπ, γηα ηελ δηάζεζε λα ηνπο βνεζάεη ζε θάζε πεξίζηαζε θιπ. Σν γεγνλφο απηφ ηνπ πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο παηδαγσγηθήο επίδξαζεο. 6. Ο εθπαηδεπηηθόο ωο ηδηώηεο. Αθφκα θαη κέζα ζηελ ηάμε απνζέηεη πνιιέο θνξέο ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ επίζεκν ξφιν ηνπ θαη ζπκπεξηθέξεηαη σο ηδηψηεο, εθθξάδνληαο πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, πξνηηκήζεηο, ελδηαθέξνληα, απφςεηο, πεπνηζήζεηο θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ θαηαξγεί ηηο δηαθνξέο πνπ ηνλ ρσξίδνπλ απφ ηνπο καζεηέο, θαηεβαίλεη ζηελ ζέζε ηνπο θαη δεκηνπξγεί θιίκα νηθεηφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο, θάηη πνπ δεηνχλ ηδηαίηεξα νη κεγάινη θπξίσο καζεηέο. 5

7 Οη επηκέξνπο απηνί ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη ελαιιαθηηθνί, ζε ηξφπν ψζηε ν έλαο λα απνθιείεη ηνλ άιινλ. O θάζε εθπαηδεπηηθφο ζπλεζίδεη λα αζθεί θαηά πξνηίκεζε κεξηθνχο κφλνλ απφ απηνχο, πξάγκα πνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζην ζηπι ζπκπεξηθνξάο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ, ρσξίο ζπλήζσο λα κέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζε κεξηθνχο κφλν απφ απηνχο, αιιά ηνπο ελαιιάζζεη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. ε ηειεπηαία αλάιπζε νη εθπαηδεπηηθνί δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνχο ξφινπο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη σο πξνο ηελ επιπγηζία κε ηελ νπνία ηνπο ελαιιάζζνπλ. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Με ηνλ ξφιν ή ηνπο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδένληαη πνιιά θαη πνηθίια θαζήθνληα. Μεξηθά απφ απηά απαξηίδνπλ ηνλ ππξήλα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ εξγαζίαο, άιια είλαη δεπηεξεχνληα θαη επθαηξηαθά. 1. Καηά θχξην ιφγν ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε δηδάζθεη θαη παηδαγωγεί. Οη δχν απηέο ιεηηνπξγίεο είλαη ηφζν ζηελά δεκέλεο κεηαμχ ηνπο, ψζηε δχζθνια κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηελ δηδαζθαιία απφ ηελ αγσγή. Σφζν ε δηδαζθαιία φζν θαη ε αγσγή ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ κεηάδνζε γλψζεσλ. Αγσγή θαη δηδαζθαιία είλαη νη δπν φςεηο ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο, πνπ κειεηνχληαη γηα ζπζηεκαηηθνχο ιφγνπο μερσξηζηά ε κία απφ ηελ άιιε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη αδχλαηνλ λα απνκνλσζνχλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πξαγκαηψζνπκε ηελ κία μερσξηζηά απφ ηελ άιιε. Αλ θαη δε ζπκθσλνχλ φινη νη επηζηήκνλεο κε ηελ άπνςε απηή, φινη ππνζηεξίδνπλ πσο ε δηδαζθαιία θαη ε αγσγή απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπεηδή κε ηελ δηδαζθαιία επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε αγσγή, νη εκπεηξηθά πξνζαλαηνιηζκέλνη επηζηήκνλεο ζεσξνχλ ηελ δηδαζθαιία σο ην θχξην θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 2. Σν έξγν ηεο δηδαζθαιίαο είλαη δηπνιηθό: Απφ ην έλα κέξνο πξνζπαζεί ν εθπαηδεπηηθφο λα κεηαβηβάζεη ζηνπο καζεηέο έλα ηκήκα απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ πείξα θαη απφ ην άιιν λα εμαζθαιίζεη θαη λα δξαζηεξηνπνηήζεη ηηο δπλάκεηο ηεο αιιαγήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπ παξφληνο θαη ζρεηίδνληάο ηεο κε ηνλ θφζκν ηνπ αχξην ζηνλ νπνίν ζα δήζνπλ νη καζεηέο σο ελήιηθνη. Σν βάξνο πέθηεη ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν θάζε θνξά. 3. Μηα άιιε βαζηθή αζρνιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο. H πξνεηνηκαζία απηή πεξηιακβάλεη πνιιέο ελέξγεηεο, απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο χιεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ φιεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ηελ επεμεξγαζία κεγάισλ ελνηήησλ κέρξη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο. Πέξα απφ απηά ζηελ πξνεηνηκαζία πξέπεη λα ππαγάγνπκε επίζεο ην θξεζθάξηζκα ησλ γλψζεσλ θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ελεκέξσζε. πλήζσο φηαλ ιέκε πξνεηνηκαζία ελλννχκε θαη ηελ ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη δξαζηεξηνπνίεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ κάζεζε θαη ηελ αγσγή ηνπ καζεηή (θιεξνλνκηθέο θαηαβνιέο, ηθαλφηεηεο θαη αδπλακίεο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο θιπ.). 4. H αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή είλαη έλα άιιν βαζηθφ θαη ζρεδφλ θαζεκεξηλφ θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ. Αθφκα θαη φηαλ δε βαζκνινγεί ν εθπαηδεπηηθφο, δελ παχεη λα αμηνινγεί θαη λα ζπγθεληξψλεη θαζεκεξηλά πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. H αμηνιφγεζε είλαη ίζσο ε πην δχζθνιε ιεηηνπξγία ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 6

8 γηαηί ζπρλά ηνλ ζέηεη κπξνζηά ζην δίιεκκα λα βαζκνινγήζεη ζχκθσλα κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα φπσο ζπλήζσο ηνπ δεηνχλ, ή παηδαγσγηθά φπσο ίζσο ζέιεη ν ίδηνο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ε βαζκνινγία δελ είλαη απιψο έλα δπζάξεζην θαζήθνλ, αιιά γίλεηαη βάξνο γηαηί ν εθπαηδεπηηθφο ζπλεηδεηνπνηεί πεξηζζφηεξν ίζσο απφ ηνλ θαζέλαλ ηελ ζεκαζία ηεο σο παξάγνληα θνηλσληθήο επηινγήο. Καλέλαο ζήκεξα δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη πσο ην ζρνιείν απνηειεί κηα πξψηε θάζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο θνηλσληθήο ν νπνίνο γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλήο πξνο ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηέο είλαη κεξηθέο απφ ηηο θχξηεο αζρνιίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ξφιν ηνπ. χκθσλα κε κηαλ άιιε ζπζηεκαηνπνίεζε, νη αζρνιίεο απηέο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: Σελ δηδαθηηθή-κεζνδνινγηθή δηάζηαζε, Σελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε θαη Σελ ζεζκηθή δηάζηαζε. Απφ ηελ ζθνπηά ηεο δηδαθηηθήο-κεζνδνινγηθήο δηάζηαζεο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη εθείλνο πνπ ζπληνλίδεη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζηελ ηάμε. Όζν ζεκαληηθή φκσο θαη αλ είλαη ε δηάζηαζε απηή, νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ θάηη ζεκαληηθφ: ηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ (παηδαγσγηθή δηάζηαζε). H ηξίηε δηάζηαζε ηέινο θαζνξίδεη ηα φξηα κέζα ζηα νπνία ζα θηλεζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ησλ δχν άιισλ δηαζηάζεσλ, κηα θαη ηπραίλεη λα είλαη (δεκφζηνο) ππάιιεινο. O «ΚΑΛΟ» ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ. Υαξαθηεξηζηηθά «απνηειεζκαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ, βάζε παλειιήληαο έξεπλαο ηνπ παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ: Πνιιέο πξνζπάζεηεο έρνπλ θαηαβιεζεί απφ εξεπλεηέο, γηα λα θαηαγξαθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ δαζθάινπ, ελψ πνιχ πεξηζζφηεξα έρνπλ γξαθεί γηα ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε κηα πξφζθαηε έξεπλα, γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, φπσο απηά αλαδχνληαη απφ ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ. (Ζ έξεπλα είρε παλειιήλην δείγκα 1500 καζεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη δηελεξγήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ) Οη άξηζηνη εθπαηδεπηηθνί δηαθέξνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθνπλ αιιά θαη επξχηεξα, ζηελ ηθαλφηεηα λα επηηπγράλνπλ πεξηζζφηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κε νηθνλνκία ρξφλνπ, ζηελ εκπεηξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ. ε έξεπλα ηεο Αλαζηαζίαο Πακνπθηζφγινπ (Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο) δηαπηζηψζεθε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαινχ δαζθάινπ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ: ζηελ αγάπε γηα ηνπο καζεηέο, ζηε ζέιεζε, ην κεξάθη, ηελ φξεμε γηα δνπιεηά, ηε ζπλεηδεηή θιίζε, ζηελ επηκνλή θαη ηελ ππνκνλή γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ, ζηελ 7

9 απηναμηνιφγεζε, ζηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα, ζηελ επηθνηλσλία, ζηνλ ελζνπζηαζκφ, ζηελ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ θαη ζηελ ψξηκε, νινθιεξσκέλε θαη ηζνξξνπεκέλε πξνζσπηθφηεηα θαη ςπρηθή πγεία. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή: Να αλαπιεξψλεη ηηο ειιείςεηο ησλ καζεηψλ Να γλσξίδεη αθξηβψο ηη πξέπεη λα θάλεη φηαλ νη καζεηέο δελ πξνζέρνπλ ζην κάζεκα Να γλσξίδεη πνιιέο ηερληθέο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ λένπ καζήκαηνο Να γλσξίδεη ηη μέξνπλ θαη ηη δελ μέξνπλ νη καζεηέο Να δείρλεη ελζνπζηαζκφ θαη ελδηαθέξνλ γηα ηε δνπιεηά ηνπ Να δεκηνπξγεί δεκνθξαηηθφ θιίκα Να είλαη έλα άηνκν ζην νπνίν λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ζηεξηρηνχλ Να είλαη πξφζπκνο/ε λα αθνχζεη θάηη πνπ απαζρνιεί ηνπο καζεηέο Να είλαη πξφζπκνο/ε λα εμεγήζεη πνιιέο θνξέο έλα δπζλφεην θνκκάηη ηνπ καζήκαηνο Να είλαη ππνκνλεηηθφο/ή Να είλαη θηιηθφο/ή Να ειέγρεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαζέηεη Να επηβξαβεχεη ηελ πξνζπάζεηα θαη φρη ην απνηέιεζκα Να θάλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ Να ιακβάλεη ππφςε ηηο ζέζεηο θαη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ ηνπ Να μέξεη λα ρεηξίδεηαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην κάζεκα Να νξγαλψλεη ην κάζεκα κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε φινη λα θαηαιαβαίλνπλ ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο απηά πνπ δηδάρηεθαλ Να παξέρεη νδεγίεο γηα ηηο αζθήζεηο θαη ηηο εξγαζίεο Να παξέρεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν εμάζθεζεο ησλ καζεηψλ ζηε λέα γλψζε Να ρξεζηκνπνηεί εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία γηα ηνπο αδχλαηνπο καζεηέο Να ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα θαη απεηθνλίζεηο γηα ηε δηεπθξίληζε ησλ δχζθνισλ ζεκείσλ Δλψ ηνπο είλαη αδηάθνξν: Να είλαη πνιχ απζηεξφο/ή φηαλ δηνξζψλεη εξγαζίεο Να ζέηεη θιεηζηέο εξσηήζεηο Δπίζεο δελ ζεσξνχλ θαζφινπ ζεκαληηθφ, ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη δχζπηζηνο. Ζ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο θαηέδεημε φηη o απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο δηαζέηεη ηεξαξρηθά ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα πάληα κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ: λα γλσξίδεη θαιά ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθεη, λα έρεη ρηνχκνξ, λα είλαη επέιηθηνο, λα νξγαλψλεη ζσζηά ηελ ηάμε θαη ην ρξφλν δηδαζθαιίαο, λα είλαη δίθαηνο, λα απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο καζεηέο, λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, λα παξέρεη επαλαηξνθνδφηεζε, λα δείρλεη ελζνπζηαζκφ, λα θνηλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο, ηε ζεηξά ησλ ελλνηψλ ηνπ καζήκαηνο, ηηο επζχλεο πνπ ζα αλαιάβνπλ νη καζεηέο θαη λα είλαη επηθνηλσληαθφο. Υαξαθηεξηζηηθά «θαινχ» εθπαηδεπηηθνχ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ζχλζεζε κειεηψλ ειιήλσλ θαη μέλσλ ζπγγξαθέσλ: 8

10 Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα άιιε ιίζηα κε ηα πξνηεξήκαηα ηνπ θαινχ εθπαηδεπηηθνχ πνπ θξίζεθαλ φηη ζπζηήλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο νινθιεξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο πξνέθπςε απφ µηα ζχλζεζε ησλ κειεηψλ ησλ εμήο ζπγγξαθέσλ: Αλδξνπιάθε (1999), Καιιηακπέηζνπ Κνξαθά (1990), Fontana ( ), Πξφζθνιιε (1999), Puren (1998) θαη Tagliante (1994). χκθσλα µε ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο, έλαο «θαιφο εθπαηδεπηηθφο» ζα φθεηιε: α. λα είλαη: θαιφο, αμηαγάπεηνο θηιηθφο επαίζζεηνο νμχο παξαηεξεηήο, ελεκεξσκέλνο γηα φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ ηάμε πξνζεθηηθφο αθξναηήο, ππνκνλεηηθφο ήξεκνο, αιιά µε δσληάληα θαη επειημία αθέξαηνο µε θαηαλφεζε θαη θαηαλνεηφο πξνζηηφο, «εχθνινο» κνληέξλνο, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο ξεαιηζηήο ζηε δηθή ηνπ επαγγεικαηηθή θηινζνθία θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ ππεχζπλνο, ζπλεηφο, κεζνδηθφο, ζπζηεκαηηθφο, θαιά πξνεηνηκαζκέλνο ηθαλφο νκηιεηήο, µε θαζαξή, δπλαηή θαη εθθξαζηηθή θσλή αθξηβήο, επηδέμηνο, πεηπρεκέλνο β. λα έρεη: επάξθεηα γισζζηθή, πνιηηηζηηθή θαη παηδαγσγηθή («λα καζαίλεη ζην καζεηή λα επηθνηλσλεί, λα ζπλεηζθέξεη επξέσο ζε µηα γεληθή εθπαίδεπζε, πξνηείλνληαο εξγαιεία γηα λα καζαίλεη ν καζεηήο λα καζαίλεη, αιιά θαη πξνηείλνληαο έλα άλνηγµα δηαπνιηηηζκηθφ») (Martinez, 1998:118) επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδεη θαη λα νξγαλψλεη ην κάζεκα πείξα απηνπεπνίζεζε, απηνεθηίκεζε, ηζρπξφ «εγψ» ζεηηθή ζηάζε γηα ηε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ θνηλσλία ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα (λα απνθεχγεη ηνλ αληαγσληζκφ, ηε ινγνκαρία, ηελ αλαζηάησζε) αληνρή θαληαζία ελζνπζηαζκφ ρηνχκνξ (λα γειά αθφκα θαη µε ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά πνηέ ζε βάξνο ησλ παηδηψλ) άλεζε Ο «θαιφο εθπαηδεπηηθφο» δελ πξέπεη λα είλαη πνηέ: θαθνδηάζεηνο θαη κεξνιεπηηθφο ππεξβνιηθά θξηηηθφο, ινγνθξίλνληαο ηε δνπιεηά ησλ παηδηψλ δχζπηζηνο, επηζεηηθφο θαη εηξσληθφο 9

11 εθλεπξηζκέλνο ρσξίο ιφγν απζηεξφο ιάηξεο ηεο πεηζαξρίαο, απηαξρηθφο, απφιπηνο απνγνεηεπκέλνο. 3. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΗΝ ΕΙΟΔΟ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ Η ρήζη πως ζε λίγα τρόνια αναλφάβητος θα θεωρείηαι όποιος δεν μπορεί να τρηζιμοποιήζει ζηη δοσλειά ηοσ ηλεκηρονικό σπολογιζηή όζο ηρομακηική κι αν θαίνεηαι, δηλώνει µια πραγμαηικόηηηα. Οη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη θαη απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ν Ζ/Τ ζηελ απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ ζχλζεησλ πιεξνθνξηψλ δνζέληνο φηη ε θαηάθηεζε ρξήζηκσλ θαη έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ απνηειεί θχξην ζθνπφ ηεο παηδείαο θαη πξνυπφζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ θάλεη ψζηε ε Πιεξνθνξηθή λα θαηαιακβάλεη φιν θαη κεγαιχηεξν έδαθνο ζηελ εθπαίδεπζε. Όρη µφλν γηαηί εμαζθαιίδεη εχθνιε πξφζβαζε ζε φιε ηελ έθηαζε κηαο θσδηθνπνηεκέλεο γλψζεο, αιιά γηαηί πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, αζχγθξηηα πην πινχζηα θαη έμππλα απφ ηα θαζηεξσκέλα δηδαθηηθά βηβιία. 1. δίλεη κεγάια πεξηζψξηα απηελέξγεηαο ζην καζεηή- ζπρλά µε επράξηζην θαη παηγληψδε ηξφπν 2. αμηνπνηεί ηελ αλεπξεηηθή δηαδηθαζία πνπ είλαη θαη ε πην απνηειεζκαηηθή πεγή γλψζεο. 3. δίλεη δπλαηφηεηεο απηνδηδαζθαιίαο ή δηδαζθαιίαο εμ απνζηάζεσο, κνξθέο πνπ δελ πξέπεη θαζφινπ λα ππνηηκψληαη ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηνπ θφζκνπ µαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο. 4. Κη φια απηά ρσξίο λα αρξεζηεχεηαη ν εθπαηδεπηηθφο, πνπ απνθηά λέα ηειεηφηεξα κέζα λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ θαη ν νπνίνο ελ κέξεη αιιάδεη ξφιν, κεηαηξεπφκελνο ζε θαζνδεγεηή θαη εθπαηδεπηή ηεο γλψζεο αληί ηνπ απινχ αλαπαξαγσγνχ θαη αλακεηαδφηε απιψλ ή εχθνια πξνζβάζηκνο πιεξνθνξηψλ. 5. Έηζη αμηνπνηείηαη θαιχηεξα θαη νπζηαζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο εθεί πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξεη. (ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ δηάιεμε ζε ζπλέδξην): Ζ ζεκεξηλή θνηλσληθή απαίηεζε ηείλεη πξνο ηνλ αιθαβεηηζκφ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ πξφθιεζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα εηνηκάζνπκε πνιίηεο φρη απιά ηθαλνχο λα δηαβάδνπλ, φρη απιά θαηφρνπο ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά ηθαλνχο λα καζαίλνπλ επηιέγνληαο ηη ζα κάζνπλ θαη ηη πξέπεη λα δηαβάζνπλ γηα λα ην κάζνπλ. Σν µφλν πνπ μέξνπκε γηα ηελ θνηλσλία πνπ ζα δήζνπλ απηνί πνπ ζήκεξα εθπαηδεχνπκε είλαη φηη ζα είλαη δηαθνξεηηθή απ ηε ζεκεξηλή. Γηα πξψηε θνξά ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο θαινχκαζηε λα πξνεηνηκάζνπκε µηα γεληά πνπ ζα δήζεη θαη ζα εξγαζηεί ζε θνηλσληθφ, εξγαζηαθφ, ηερλνινγηθφ ίζσο θαη γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ δηαθνξεηηθφ απ απηφ ζην νπνίν δεη ηελ επνρή πνπ εθπαηδεχεηαη. Δίλαη ζίγνπξν ινηπφλ πσο ε εηζβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία σο θπζηθή ζπλέπεηα ζα δεκηνπξγήζεη πνιιέο αλαθαηαηάμεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Γηάθνξεο 10

12 έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο νξηζκέλνη απ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία δελ έρεη αμηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ζρνιεία είλαη: Ζ εθαξκνγή παξαδνζηαθψλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο, ε νπνία αδπλαηεί λα εθκεηαιιεπηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο Ζ έιιεηςε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ Ζ έιιεηςε δεμηνηήησλ απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε µε παξνρή επθαηξηψλ θαη θηλήηξσλ γηα ζπλερή επηκφξθσζε Ζ νξγάλσζε ησλ θπζηθψλ ρψξσλ ζηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο απνηξέπεη ηελ εχθνιε εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ Ζ αληίζηαζε ζε θάζε είδνπο αιιαγή πνπ ραξαθηεξίδεη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα Απηή ε αιιαγή δελ πξέπεη νχηε λα µαο θνβίζεη νχηε λα µαο δπζαξεζηήζεη, γηαηί κέζα ζ απηφ ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ είκαζηε εκείο πνπ θαινχκαζηε θαη πάιη λ αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ µαο ξφινπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηα λέα δεδνκέλα πνπ θαζνξίδνληαη πιένλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Πάκπνιινη ξφινη δφζεθαλ θαηά θαηξνχο θαη πεξηζηάζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Καηά ηνλ θαζεγεηή Αι. Κνζκφπνπιν είλαη «πεγή γλψζεσλ», «πξφηππν», «θχιαθαο ησλ παξαδφζεσλ» θαζψο θαη «ζκηιεπηήο ςπρψλ», «δαδνχρνο», ελψ θαηά ηνλ Ν. Καδαληδάθε «εθείλνο πνπ γίλεηαη γέθπξα γηα λα πεξάζεη απέλαληη ν καζεηήο ηνπ» θαη ηφζνη άιινη. Σν θαηλνχξηαο αληίιεςεο ζρνιείν δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ έλαλ επηπιένλ ξφιν θαη ραξαθηεξηζκφ, απηφλ ηνπ «teacher globatus». Σα ζχγρξνλα παηδαγσγηθά κνληέια ππνζηεξίδνπλ µηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλνηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κηινχλ γηα αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Ζ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο απαηηεί ηελ ακθηζβήηεζε, ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη πξνυπνζέηεη ηελ άξλεζε ηεο απζεληίαο. Ζ θξηηηθή ζθέςε απαηηεί εθπαηδεπηηθφ πνπ λα αληέρεη ην φηη ε ακθηζβήηεζε σο κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ ίδην. Μέζα ζ απηήλ ηε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα επσκηζζεί θαηλνχξην αλαβαζκηζκέλν ξφιν εγθαηαιείπνληαο ίζσο θαη νινθιεξσηηθά φζα έθαλε ζηελ ηάμε σο ηψξα. Ζ ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ, ρξψκα, εηθφλα, ήρνο, επηδξνχλ σο ςπρνινγηθέο παγίδεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. «Μηα εηθφλα αμίδεη φζν ρίιηεο ιέμεηο» ιέεη µηα θηλέδηθε παξνηκία. Έλα βίληεν άξαγε πφζεο; «Αθνχσ θαη μερλψ, βιέπσ θαη ζπκάκαη, θάλσ θαη καζαίλσ». Οη έξεπλεο απέδεημαλ πσο απ απηά πνπ δηαβάδνπκε απνηππψλνληαη ζηνλ εγθέθαιν ην 10%, απ απηά πνπ αθνχκε ην 20% θαη απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ νπηηθναθνπζηηθά κέζα ην 50%. Οη λέεο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ κνλαδηθά παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πιενλεθηήκαηα. Με ηε ρξήζε ηνπο νη καζεηέο: Κεξδίδνπλ ζε φηη αθνξά ηε κάζεζε Καηαθηνχλ ε γλψζε ζε ιηγφηεξν ρξφλν Αξέζθνληαη λα πεγαίλνπλ ζρνιείν Αλαπηχζζνπλ ζεηηθή ζηάζε ζε φηη αθνξά ηελ εξγαζία ηνπο Ο ξφινο ηνπ ινηπφλ δελ θαηαξγείηαη νχηε είλαη θάηη ηέηνην δπλαηφλ λα ζπκβεί. Αληίζεηα γίλεηαη πην ζεκαληηθφο, αιιά θαη πην δχζθνινο. Απφ απιφο θαη κνλαδηθφο θνξέαο ηεο γλψζεο «κεηαηνπίδεηαη» ζε ξφιν ζπλεξγάηε ζπκβνχινπ ηνπ καζεηή 11

13 θαη νξγαλσηή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Με ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο εληνπίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή ψζηε λα ηνπ βξίζθεη ηα θαηάιιεια κνλνπάηηα ηεο γλψζεο. «Δθεμήο ζα έρεη σο πξφζζεην ξφιν λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα, λα εθαξκφζεη ηε ρξήζε ηνπο κέζα θη έμσ απφ ηελ ηάμε, λα εμεγήζεη δχζθνια ή δπζλφεηα ζεκεία, λα παξαπέκςεη ζε πξφζζεηε ζπκβαηηθή ή ειεθηξνληθή πξνζπειάζηκε βηβιηνγξαθία». Θα πξέπεη λα μεράζεη ηελ ηατζηηθή κέζνδν θαη ηνπο καζεηέο ηνπ σο παζεηηθνχο απνδέθηεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Παχεη λα είλαη µφλν κεηαδφηεο θαη ειεγθηήο γλψζεσλ θαη γίλεηαη εκπλεπζηήο, νξγαλσηήο θαη δεκηνπξγηθφο εκςπρσηήο. Ρφινο ηνπ είλαη λα ηνπο παξέρεη επξχηεξα ρξνληθά πεξηζψξηα ψζηε λα θξίλνπλ, λα απνξξνθνχλ, λα δηαλννχληαη, λα εθαξκφδνπλ, λα ζπλζέηνπλ, λα νξακαηίδνληαη. Θα ηνπο ελζαξξχλεη λα βηψλνπλ εκπεηξίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, λα ζθέθηνληαη θαη λα αλαιακβάλνπλ αηνκηθά ηελ ππεπζπλφηεηα λα καζαίλνπλ νη ίδηνη θαη λα βνεζνχλ ηνπο άιινπο λα καζαίλνπλ. Ο ίδηνο ζα ηνπο βνεζάεη λα βξίζθνπλ ηελ αλαγθαία πιεξνθνξία εχθνια θαη γξήγνξα ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθά µάηηα θαη απηηά πνπ ζα πεηξακαηίδνληαη θαη ζα είλαη ηθαλά λα δνπλ ηη ιέεη «ε άιιε πιεπξά ηνπ θφζκνπ». Ο εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη ην επίθεληξν ηεο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο, αιιά πνηέ πηα ε απζεληία ηεο έθθξαζήο ηεο. Κνηλή παξαδνρή φισλ φζσλ δηάθεηληαη ζεηηθά πξνο ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ είλαη πσο ε κεηάβαζε ζε µηα ηέηνηα πνηφηεηα ζρέζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα έξζεη ηφζν απιά, χζηεξα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ελφο εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ, απφ ηε µηα κέξα ζηελ άιιε νχηε θαλ απφ ηε µηα ρξνληά ζηελ άιιε. Θα ρξεηαζηνχλ βεβαίσο ειιεληθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε φινπο ηνπο γλσζηηθνχο ηνκείο πνπ ζα κεηαηξέςνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή ζε πξάμε. Δπίζεο ζα απαηηεζεί άιινπ είδνπο θαηάξηηζε πέξα ηεο θαζαξψο επηζηεκνληθήο ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ φρη µφλν ζηε ρξήζε ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, αιιά ζηε κέζνδν θαζνδήγεζεο ησλ καζεηψλ πξνο ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ πεξηπέηεηα ηεο θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο. Μηαο γλψζεο πνπ απαηηεί θξηηηθή επηινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πνπ ζα ελεξγνπνηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε λφεζε ηνπ αλζξψπνπ. «Δελ πξέπεη λα δνζεί βάζε απιά ζηε ρξήζε ελόο ππνινγηζηή, αιιά ζηε ζωζηή αμηνπνίεζή ηνπ.» Βηβιηνγξαθία: «Δθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα: Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε», Παλαγηψηε Γ. Ξσρέιιε, Δθδνηηθφο νίθνο αδειθψλ Κπξηαθίδε Θεζζαινλίθε «Παηδαγσγηθή ςπρνινγία» Γ έθδνζε, Αρηι. Γ. Καςάιε, Δθδνηηθφο νίθνο αδειθψλ Κπξηαθίδε. «Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ δαζθάινπ, ηνπ θαινχ θαη θαθνχ καζεηή. Παλειιήληα έξεπλα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο», Δπζηξάηηνο Παπάλεο & Παλαγηψηεο Γηαβξίκεο, δεκνζίεπζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. «Πξνο έλαλ επαλαθαζνξηζµφ ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο: ν δηαδξαζηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ», Γεσξγνπινπνχινπ Διέλε εθπαηδεπηηθφο Γ.Δ 12

14 «Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ είζνδν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν», Σζνγηάλλε Γαιάηεηα εθπαηδεπηηθφο Π.Δ, δηάιεμε. 13

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο:

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα