BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form"

Transcript

1 BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Agency Πρακτορείο Company Details Στοιχεία Εταιρίας 1. Name of Company: Επωνυµία Εταιρίας : VAT No - Α.Φ.Μ-: Tax Office -.Ο.Υ.: Internet Address-Ιστοσελίδα 2. Country of Registration: Χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας: 3. Principal Business Address: ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων: Telephone No.: Τηλέφωνο: Facsimile No.: Fax: 4. Date of foundation: Έτος ίδρυσης της Εταιρίας: 5. Annual turnover: Ετήσιος κύκλος εργασιών: Previous year Προηγούµενο έτος Current year Τρέχον έτος Next year (estimate) Επόµενο έτος (πρόβλεψη) Σελ. 1 / 11

2 6. How long has the Company continually carried on business? Χρόνος συνεχόµενης λειτουργίας της Εταιρίας 7. During the last five years has: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχει: (a) The name of the Parent Company changed? Αλλάξει το όνοµα της Μητρικής Εταιρίας; (b) Any acquisition or merger taken place? Γίνει εξαγορά εταιρίας ή έχει πραγµατοποιηθεί συγχώνευση µε άλλη εταιρία; (c) Any subsidiary company been sold or ceased trading? Πουληθεί κάποια θυγατρική εταιρία ή έχει παύσει τις εργασίες της; (d) The capital structure of the Parent Company changed? Αλλάξει η µετοχική δοµή της Μητρικής Εταιρίας; If yes, please give details: Αν ναι, παρακαλούµε περιγράψτε αναλυτικά 8. (a) Has the Company any acquisition, tender offer or merger pending or under consideration? Εξετάζετε από την Εταιρία κάποια προσφορά εξαγοράς ή συγχώνευσής της; (b) Is the Company aware of any proposal relating to its acquisition by another company? Γνωρίζει η Εταιρία εάν υπάρχει κάποια προσφορά εξαγοράς της από κάποια άλλη εταιρία; (c) Is the Company intending a new public offering of securities within the next year? Προτίθεται η Εταιρία να προχωρήσει σε δηµόσια διάθεση κινητών αξιών εντός του εποµένου έτους; 9. Is the Company: Η Εταιρία είναι: (a) Private? Ιδιωτική; (b) Public? ηµόσια; Listed in the Greek stock exchange? Εισηγµένη στο Χ.Α.Α. Listed on foreign stock exchanges? Εισηγµένη σε κάποιο άλλο Χρηµατιστήριο; If Yes, please specify. Αν Ναι, παρακαλούµε διευκρινίστε: Σελ. 2 / 11

3 Traded in any other way? Ανταλλάσσονται οι κινητές αξίες της µε άλλο τρόπο; If Yes, please specify. Αν Ναι, παρακαλούµε διευκρινίστε: 10. Please list: Παρακαλούµε για τις εξής πληροφορίες: (a) Total number of shareholders. Συνολικός αριθµός µετόχων (b) Total number of shares issued. Συνολικός αριθµός µετοχών (c) Total number of shares held by Directors and Officers Συνολικός αριθµός µετοχών που κατέχουν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα Στελέχη: (d) All holdings representing 15% or more of the Ordinary Share Capital of the Company giving the holder and the percentage held by each. Παρακαλούµε καταγράψτε τους µετόχους που κατέχουν πάνω από 15% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και το ποσοστό τους. Name Όνοµα % Ποσοστό 11. Please give details of any change to the list of Directors and Officers given in the Company s last Report and Accounts. Παρακαλούµε περιγράψτε αναλυτικά λεπτοµέρειες σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Στελεχών της Εταιρίας σε σχέση µε τον τελευταίο ετήσιο Πληροφοριακό ελτίο που εκδόθηκε. 12. Give complete list of all subsidiary companies including country of registration, their activity and percentage owned by Parent Company. Παρακαλούµε δώστε κατάσταση θυγατρικών εταιριών αναφέροντας τη χώρα της έδρας τους, το αντικείµενό τους καθώς και το ποσοστό που ανήκει στη Μητρική Εταιρία. Company Name Country Object of Business % of Property Όνοµα Εταιρίας Έδρα Αντικείµενο % Ιδιοκτησίας Σελ. 3 / 11

4 13. Does the Company or any Director or Officer have Directors & Officers Liability Insurance currently in force? Η Εταιρία ή τα Στελέχη της έχουν κάποια Ασφαλιστική Κάλυψη «Ευθύνης Στελεχών ιοίκησης»; If Yes, please state: Αν Ναι, παρακαλούµε περιγράψτε (a) Insurer - Ασφαλιστική Εταιρία (b) Indemnity Limit - Όριο ευθύνης (c) Expiry Date Ηµεροµηνία λήξης της κάλυψης 14. As far as Directors and Officers Liability Insurance is concerned, has any insurer ever: Σχετικά µε την κάλυψη της Ευθύνης των Στελεχών ιοίκησης έχει στο παρελθόν: (a) Declined to offer insurance Απορριφθεί αίτησή σας για ασφάλιση (b) Cancelled any insurance Ακυρωθεί ασφαλιστική σας σύµβαση If Yes -either to question (a) or (b)- please provide details: Αν Ναι, είτε στην ερώτηση (a) ή (b), δώστε σχετικές λεπτοµέρειες: Employment Practices Liability Ευθύνη Εργατικής Πρακτικής 15. Does the Company have a Human Resources Department? Έχει η Εταιρία ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού; Yes / Ναι No / Όχι If Yes, how many employees are in this department Αν Ναι, πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται σε αυτό το τµήµα; If No, how is the function handled? Αν Όχι, πως εφαρµόζεται η πολιτική Ανθρωπίνου υναµικού της Εταιρίας; 16. Please list how many employees, workers the Company employs? Παρακαλώ αναφέρετε το πλήθος υπαλλήλων / εργατών της Εταιρίας. a) Parent Company: b) Subsidiaries: α) Μητρική Εταιρία: β) Θυγατρικές: 17. How many officers and employees have resigned, been terminated (with or without cause) or have taken early retirement within the last 24 months? Πόσα Στελέχη και υπάλληλοι έχουν αποχωρίσει ή έχουν απολυθεί (µε ή χωρίς λόγο) ή έχουν πάρει πρόωρη σύνταξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 µηνών; Σελ. 4/ 11

5 Employees Υπάλληλοι: Officers ιευθυντές: 18. (a) Does the Company have a written Human Resources manual or equivalent written management guidelines? Έχει η Εταιρία γραπτό εγχειρίδιο ή οδηγό «ιαχείρισης Ανθρωπίνου υναµικού»; (b) Please tick box if the manual / guidelines indicate a policy procedure with respect to the following events. Παρακαλούµε σηµειώστε εάν το εγχειρίδιο ή ο οδηγός περιέχει κάποια εταιρική διαδικασία σχετικά µε τα πιο κάτω γεγονότα 1 Written application for employment Γραπτή αίτηση απασχόλησης 2 Legally prohibited discriminations Κατά νόµο απαγορευµένες διακρίσεις 3 Compliance with statutes Συµµόρφωση µε εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας 4 Redundancies, termination of employment and early retirement Οικειοθελείς αποχωρήσεις, Καταγγελία σύµβασης εργασίας ή πρόωρη συνταξιοδότηση 5 Employee appraisals / reviews Αξιολόγηση υπαλλήλων 6 Confidential treatment of medical examinations Εµπιστευτική µεταχείριση ιατρικών εξετάσεων 7 Sexual harassment Σεξουαλική παρενόχληση 8 Employee disciplinary actions Πειθαρχικές πράξεις κατά των υπαλλήλων 9 Employee out-placement services Χρήση εξωτερικών συµβούλων για απόλυση προσωπικού (c) Please tick relevant box (es) if decision regarding the following events are always subject to prior review by the Company s Human Resources Department (HRD), Legal Department (LD) or External Legal Advisor (ELA). Παρακαλούµε σηµειώστε εάν οι αποφάσεις που αφορούν στα πιο κάτω γεγονότα λαµβάνονται πάντα µετά από έλεγχο της ιεύθυνσης Ανθρωπίνου υναµικού ( Α ), της Νοµικής Υπηρεσίας (ΝΥ) ή από Εξωτερικό Νοµικό Σύµβουλο (ΕΝΣ). Individual decisions are always reviewed by Μεµονωµένες αποφάσεις υπόκεινται σε έλεγχο πάντα από HRD/ Α LD/ΝΥ ELA/ΕΝΣ 1 Written application for employment Γραπτή αίτηση απασχόλησης Σελ. 5 / 11

6 2 Legally prohibited discriminations Κατά νόµο απαγορευµένες διακρίσεις 3 Compliance with statutes Συµµόρφωση µε εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας 4 Redundancies, termination of employment and early retirement. Οικειοθελείς αποχωρήσεις, καταγγελία σύµβασης εργασίας ή πρόωρη συνταξιοδότηση 5 Employee appraisals / reviews Αξιολόγηση υπαλλήλων 6 Confidential treatment of medical examinations Εµπιστευτική µεταχείριση ιατρικών εξετάσεων 7 Sexual harassment Σεξουαλική παρενόχληση 8 Employee disciplinary actions Πειθαρχικές πράξεις κατά των υπαλλήλων 9 Employee out-placement services Χρήση εξωτερικών συµβούλων για απόλυση προσωπικού (d) Does the Company have an Employee Handbook or Employment Regulation which is distributed to all employees? Έχει η Εταιρία, ένα Eγχειρίδιο ή Κανονισµό Εργασίας για τους υπαλλήλους που διανέµεται σε όλους; If Yes, please attach such handbook to this proposal. Αν Ναι, παρακαλούµε επισυνάψτε αντίγραφο στην παρούσα πρόταση ασφάλισης. 19. Is the Company currently undergoing, or does the Company contemplate undergoing, during the next 12 months any employee layoffs or early retirement? Βρίσκεται η Εταιρία, ή πρόκειται να προχωρήσει, µέσα στους επόµενους 12 µήνες, σε διαδικασίες απόλυσης ή πρόωρης συνταξιοδότησης προσωπικού της; Yes / Να No / Όχι If Yes, please attach full details. Αν Ναι, παρακαλούµε επισυνάψτε περιγράψτε αναλυτικά. 20. Please provide on a separate attachment full details of all wrongful termination, discrimination and sexual harassment claims made against the Company or any of its Directors, Officers, Employees during the last 5 years including amounts of any judgement or settlement and costs of defence. Παρακαλούµε επισυνάψτε λεπτοµέρειες για όλες τις απαιτήσεις που έχουν εγερθεί κατά της Εταιρίας συνεπεία παράνοµης καταγγελίας σύµβασης εργασίας, διάκρισης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών µαζί µε ποσά αποζηµίωσης και έξοδα υπεράσπισης. Σελ. 6/ 11

7 If no such claims, please tick. Εάν δεν υπάρχει απαίτηση, σηµειώστε None Καµία 21. Please provide, on a separate attachment, full details of all inquiries, investigations, grievance filings or other administrative hearings previously filed with or currently before any local or governmental agency governing employer responsibility to employee. Παρακαλούµε επισυνάψτε λεπτοµέρειες για όλες τις έρευνες, ανακρίσεις, παράπονα ή άλλες υποθέσεις που έχουν κατατεθεί ή εκκρεµούν στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. If no such claims, please tick. Εάν δεν υπάρχει απαίτηση, σηµειώστε None Καµία 22. Are there now or have there been any employment practices claim (s) against the Company or any of its subsidiaries. Έχουν εγερθεί ποτέ απαιτήσεις σχετικά µε εργατική πρακτική κατά της Εταιρίας ή κάποιας από τις θυγατρικές της; If Yes, please attach full details. Αν Ναι, παρακαλούµε επισυνάψτε περιγράψτε αναλυτικά. 23. Do you require Entity Employment Practices Liability cover? Επιθυµείτε κάλυψη της Εταιρίας για ευθύνες από Εργατική Πρακτική; Claims Information Πληροφορίες για Απαιτήσεις 24. Have claims ever been made against any past or present Director or Officer of the Company or its subsidiaries? Έχουν εγερθεί απαιτήσεις εναντίον πρώην ή νυν µελών ιοικητικού Συµβουλίου και Στελεχών της Εταιρίας ή των θυγατρικών της; If Yes, please give details. Αν Ναι, παρακαλούµε περιγράψτε αναλυτικά 25. Is the Company aware, after enquiry, of any circumstance or incident which may give rise to claim? Μετά από έρευνα γνωρίζει η Εταιρία κάποιο περιστατικό ή γεγονός που µπορεί να καταλήξει σε απαίτηση; Yes / Ναι No / Όχι If Yes, please give details: Αν Ναι, παρακαλούµε περιγράψτε λεπτοµερώς: Σελ. 7 / 11

8 Indemnity Limit Όρια Ευθύνης 26. Amount of Indemnity required. Όρια ευθύνης που επιθυµείτε EURO EURO EURO Other, please state. Άλλο, παρακαλούµε αναφέρετε North American Cover Questions 1,2,3 and 4 are to be completed only if cover is required for claims made in the United States of America or Canada or claims made elsewhere arising out of the Company s operations in the United States of America or Canada. 1. Please give the total gross assets of the Group in North America 2. (a) Please list those subsidiaries in North America that are not wholly owned together with the Company s percentage interest in each. Company s name % (b) For each company Who owns the minority stock? Name % 3. (a) Does the Company or any of its subsidiaries have any stock, shares or debentures in North America? Yes If Yes : No On what date was the last offer / tender / issue made? (i) (ii) Was the offer subject to the United States Securities Act of 1993 and / or The Securities Exchange Act of 1934 and / or any amendments thereto? Yes No If any stocks or shares are traded in form of ADR s, pleas advise: Σελ. 8 / 11

9 (a) whether they are sponsored or un-sponsored? (b) the percentage traded as a total of issued share capital? (c) the number of ADR shareholders? (b) Does the Company or any of its subsidiaries have any debt instruments or Commercial paper in North America? Yes No 4. Has a 20-f filling been made to the USA regulatory authorities? If not applicable please confirm details: Yes No SIGNING THIS PROPOSAL DOES NOT BIND THE COMPANY TO COMPLETE THIS INSURANCE. Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ. Declaration I declare that the statements and particulars in this proposal are true and that no material facts have been mis-stated or suppressed, after enquiry. I agree that this proposal, together with any other information supplied shall form the basis of any Contract of Insurance effected thereon. I undertake to inform Insurers of any material alteration to those facts occurring before completion of the Contract of Insurance. A material fact is one which would influence the acceptance or assessment of the risk. ηλώνω ότι οι παραπάνω απαντήσεις είναι αληθείς και ότι δεν έχω συγκαλύψει / αποσιωπήσει ή διατυπώσει εσφαλµένα οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο. Συµφωνώ ότι αυτή η πρόταση µαζί µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υποβάλλω θα αποτελέσει τη βάση της Ασφαλιστικής Σύµβασης. Αναλαµβάνω την υποχρέωση να ενηµερώνω την Ασφαλιστική Εταιρία για οποιαδήποτε ουσιώδη µεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων. Σαν «ουσιώδες στοιχείο» εκλαµβάνεται καθετί το οποίο µπορεί να επηρεάσει την αποδοχή ή αξιολόγηση του κινδύνου Πως χρησιµοποιούµε τις Προσωπικές Πληροφορίες Η AIG Europe Limited, µε την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ως νόµιµο αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα («η Εταιρία») δεσµεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα πελατών, συνεργατών και εν γένει τρίτων προσώπων,. Με την παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται από τον Νόµο 2472/1997, συναινείτε στην χρήση αυτών όπως περιγράφεται πιο κάτω. Σε περίπτωση που παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες άλλου ατόµου, είναι αναγκαίο να είστε νόµιµα εξουσιοδοτηµένος, να τις παρέχετε για την χρήση, που περιγράφεται κατωτέρω. Τα είδη Προσωπικών Πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουµε και για ποιους λόγους: - Ανάλογα µε το είδος της σχέσης σας µε την Εταιρία µας, οι Προσωπικές Πληροφορίες, που συλλέγονται και αφορούν εσάς, ενδέχεται να περιλαµβάνουν ενδεικτικώς : αναγνωριστικές πληροφορίες και πληροφορίες επικοινωνίας, χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική σας κατάσταση και την κατάσταση υγείας σας, και άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχετε εσείς. Σελ. 9 / 11

10 Οι Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς: Λήψη αποφάσεων σχετικά µε την παροχή ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης Εκτέλεση και διαχείριση ασφαλιστικών συµβολαίων, π.χ. επικοινωνίες, επεξεργασία απαιτήσεων και πληρωµών Παροχή βοήθειας και συµβουλών σε ιατρικά θέµατα και θέµατα ταξιδίου. Συµµόρφωση της Εταιρίας µας µε εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες του Οµίλου µας Συµµόρφωση της Εταιρίας µας µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και ανταπόκριση µας σε αιτήµατα των αρµόδιων εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών Παρακολούθηση και ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας Μάρκετινγκ, έρευνα και ανάλυση της αγοράς Για να µην λαµβάνετε οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά µε θέµατα µάρκετινγκ παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας µε στην διεύθυνση: ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο ή στο fax στο Σε περίπτωση που επιλέξετε να µην λαµβάνετε επικοινωνία σχετικά µε θέµατα µάρκετινγκ, ενδέχεται να εξακολουθήσετε να λαµβάνετε άλλη σηµαντική επικοινωνία π.χ. σχετικά µε την διαχείριση του ασφαλιστήριου συµβολαίου σας ή της απαίτησης σας. ιαβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών Για τους πιο πάνω σκοπούς, ενδέχεται να διαβιβάζουµε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας και σε άλλες χώρες, εντός και εκτός Ε.Ε., καθώς και σε άλλες εταιρείες του Οµίλου µας αλλά µόνο στον βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο, και ειδικά τον Νόµο 2472/1997, και αφού έχουµε υποβάλει τις κατάλληλες κοινοποιήσεις στις αρµόδιες αρχές. Ασφάλεια και διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών Λαµβάνονται κατάλληλα νοµικά µέτρα και µέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Επίσης, οι παροχείς υπηρεσιών µας επιλέγονται προσεκτικά και απαιτείται από αυτούς να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα προσεκτικά. Προσωπικές Πληροφορίες θα διατηρούνται στο αρχείο της Εταιρίας µας για την περίοδο, που απαιτείται για να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται ανωτέρω. Αιτήµατα ή ερωτήσεις Για να αιτηθείτε πρόσβαση ή διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Πληροφοριών, διαγραφή ή απόκρυψη Προσωπικών Πληροφοριών, ή για ένσταση στη χρήση αυτών, παρακαλούµε επικοινωνείτε µαζί µας µε στην διεύθυνση: ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο ή στο fax στο Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την χρήση Προσωπικών Πληροφοριών από εµάς υπάρχουν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών εδοµένων που µπορείτε να βρείτε στην κεντρική σελίδα της Εταιρία µας στο link privacy. Με την παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών σε σχέση µε την αίτηση για ασφαλιστική κάλυψη συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και µεταβίβαση τους σε τρίτους, όπως περιγράφεται ανωτέρω και αναλυτικότερα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών εδοµένων που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα της Εταιρίας µας στο link privacy και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Στην περίπτωση που παρείχατε (ή θα παρέχετε) Προσωπικές Πληροφορίες άλλου προσώπου στην Εταιρία, επιβεβαιώνετε µε το παρόν, ότι έχετε ενηµερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά µε το περιεχόµενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, και ότι έχετε λάβει νοµίµως την συναίνεση του σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την συλλογή, επεξεργασία και µεταβίβαση των προσωπικών του δεδοµένων. How we use Personal Information AIG Europe Limited with AIG Greece S.A. as legal representative in Greece (the Company) is committed to protecting the privacy of customers, claimants and other business contacts.. By providing Personal Information, as defined in Law 2472/1997, you give permission for its use as described below. If you provide Personal Information about another individual, you confirm that you are authorised to provide it for use as described below. The types of Personal Information we may collect and why - Depending on our relationship with you, Personal Information collected may include: identification and contact information, payment card and bank account,, sensitive information about health or medical condition, and other Personal Information provided by you. Personal Information may be used for the following purposes: Decision-making on provision of insurance cover Insurance contract execution and administration, e.g. communications, claims processing and payment Assistance and advice on medical and travel matters Management and audit of our business operations Prevention, detection and investigation of crime Legal and regulatory compliance, Monitoring and recording of telephone calls for quality, training and security purposes Marketing, market research and analysis To opt-out of marketing communications contact us by at: telephone no or fax no or contact us at If you opt-out we may still send you other important communications, e.g. communications relating to administration of your insurance policy or claim.] Sharing of Personal Information - For the above purposes Personal Information may be shared with third parties including group companies located in other countries but only to the extent permitted by applicable law, and especially law 2472/1997 and after having completed the appropriate filings with the competent authorities. Σελ. 10 / 11

11 Security and retention of Personal Information Appropriate legal and security measures are used to protect Personal Information. Our service providers are also selected carefully and required to use appropriate protective measures. Personal information will be retained for the period necessary to fulfil the purposes described above. Requests or questions - To request access or correct inaccurate Personal Information, or to request the deletion or suppression of Personal Information, or object to its use, please or contact us at telephone no or fax no More details about our use of Personal Information can be found in our full Privacy Policy at By providing your Personal Information to the Company, in connection with your application for insurance, you consent to the collection and processing and transfer to third parties internationally of your Personal Information, as described in our Privacy Policy available at and to the extent permitted by Law 2472/1997 To the extent that you submit information to the Company relating to any other identifiable individual, you represent that you have authority to provide that Personal Information to the Company and you certify that you have obtained any legally-required consent for the processing of that Personal Information. Signed-Υπογραφή Company-Εταιρία Title-Θέση. Date-Ηµεροµηνία (to be signed by Chairman/Chief Executive or equivalent) (να υπογραφεί από τον Πρόεδρο / ιευθύνων Σύµβουλο ή οµότιµο) Following documents have to be enclosed with this Proposal Form Παρακαλούµε επισυνάψτε τα ακόλουθα έγγραφα 1. The last two Annual Reports and Accounts for the Company ύο τελευταία ετήσια Πληροφοριακά ελτία. 2. The last two Statements of Cash flow and Income Statements Τις δύο τελευταίες Καταστάσεις Χρηµατοοικονοµικής Ροής και Αποτελεσµάτων Χρήσεως. 3. Organization Chart Οργανόγραµµα. 4. Any other Document / Listing Particulars published in the last 12 months Οποιοδήποτε άλλο Ενηµερωτικό ελτίο, που δηµοσιεύθηκε κατά τους τελευταίους 12 µήνες. Σελ. 11 / 11

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION Κ Λ Α Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AGENCY:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, 152 33 Χλάνδρι - Αττική ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL Πρκτορείο

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Name of Applicant: Όνοµα Ασφαλιζόµενου : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : The Applicant

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

AIG Manager s Shield. Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα: Γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα;

AIG Manager s Shield. Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα: Γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα; AIG Manager s Shield Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Κάλυψης Νομικών Εξόδων Προσωπικής Ευθύνης και Ταξιδιωτικής Προστασίας για τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) AIG Manager s Shield Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Page 3 of 5 VIDEO DVD

Page 3 of 5 VIDEO DVD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνεργάτης Κωδικός Συνεργάτη Ασφαλιζόµενος Πατρώνυµο Ηµεροµηνία Γέννησης Επάγγελµα Α.Φ.Μ. ΟΥ Τηλέφωνο Οικίας Εργασίας Κινητό Φαξ ιεύθυνση Αλληλογραφίας : Οδός Αριθµός Τ.Κ. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτηµα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς)

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Form 1419 GRE GREEK Σχετικά με αυτό το έντυπο Σημαντικό Παρακαλείστε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco Terms and Conditions for WebEx Named Host Cisco s affiliate, Cisco WebEx LLC ( Cisco WebEx ), will provide the Named Host Subscription Services described below for which Cisco has been paid, and continues

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS The current terms and conditions as described below consist of a summary description of the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

THE HELLENIC REPUBLIC

THE HELLENIC REPUBLIC OFFERING CIRCULAR THE HELLENIC REPUBLIC 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 Issue Price: 99.133% The 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 (the Notes ) of the Hellenic Republic (the Republic

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION KIT Greece

APPLICATION KIT Greece IATA DOMESTIC AGENT APPLICATION KIT Greece CHECK LIST Instructions and special requirements in order to become a NON_IATA agent (Domestic only) Copy of the EOT license. Application Form signed with company

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα