HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) LISTENING SKILLS TRANSCRIPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) LISTENING SKILLS TRANSCRIPT"

Transcript

1 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) LISTENING SKILLS TRANSCRIPT

2 2 ITEM 1 Κατεριvνα Πουv πας εvτσι καλοντυµεvνος και περιποιηµεvνος, Φιvλιππε Φιvλιππος Παvω στο Μεvγαρο Μουσικηvς οvπου εµφανιvζεται η φηµισµεvνη ελληνιvδα τραγουδιvστρια Αγνηv Μπαvλτσα. Κατεριvνα Α! Ειvσαι πολυv τυχεροvς. Εγωv δεν τα καταvφερα. Ρωvτησα αποv µεvρες αν υπαvρχουν εισιτηvρια, αλλαv δυστυχωvς µου ειvπαν πως ειvχαν οvλα εξαντληθειv. Θα αναγκαστωv λοιποvν να την παρακολουθηvσω αποv την τηλεοvραση. ITEM 2 VΑννα Πουv ζεις, σε ποvλη ηv σε χωριοv Λευτεvρης Ζω σε µια µεγαλουvπολη. VΑννα Πωvς ειvναι η ζωηv εκειv Λευτεvρης VΑσε, µεγαvλο προvβληµα! Νεvφος, καυσαεvριο, ηχορυvπανση, σκουπιvδια... VΑννα Και τοvτε γιατιv συνεχιvζεις να µεvνεις εκειv Λευτεvρης Γιατιv γενικαv µ αρεvσει η ζωηv στην ποvλη. Εκειv ειvναι οι φιvλοι µου και βγαιvνουµε συχναv. Πηγαιvνουµε για καφεv, σε συναυλιvες, στο γηvπεδο και σινεµαv. VΕχω και τα µαθηvµατα στο πανεπιστηvµιο. Και τη δουλειαv µου. Ειvµαι σερβιτοvρος σε µια ταβεvρνα στην Πλαvκα. ουλευvω τρεις µεvρες την εβδοµαvδα. ITEM 3 Ελεvνη Σπυvρο, καvτι πηvρες απ το ψυγειvο. Σπυvρος Εγωv Τιvποτα δεν πηvρα. Λιvγο νεραvκι ηvπια µοvνο. Ελεvνη Και τοvτε ποιος εvφαγε τις εvξι κρεvµες σοκολαvτα που εvφτιαξα Σπυvρος Τα παιδιαv, Ελεvνη µου. Ποιος αvλλος Ελεvνη Τι λες Σπυvρο Τα παιδιαv ειvναι στη γιαγιαv τους σηvµερα αποv το πρωιv! Σπυvρος Ε, καλαv... VΙσως εvφαγα µια δυο κρεµουvλες κι εγωv ο καηµεvνος... Ελεvνη Αχ, Σπυvρο τι θα καvνω µε σεvνα Σπυvρος ε φταιvω εγωv Ελενιvτσα µου. Τα χεραvκια σου και οι κρεvµες ΜΑΜΑ ΜΙΑ. φωνεvς Κρεvµες ΜΑΜΑ ΜΙΑ. Ποτεv δεν µπορειvτε να φαvτε µοvνο µιvα!

3 3 ITEM 4 VΟσοι αποv εσαvς θεvλετε να στειvλετε δεvµατα στην Ελλαvδα, ηv σε αvλλη χωvρα του κοvσµου, µε πλοιvο, για τα Χριστουvγεννα, καλοv ειvναι να το καvνετε το συντοµοvτερο. Τα Αυστραλιαναv Ταχυδροµειvα καvνουν γνωστοv σε οvλους τους ενδιαφεροvµενους, οvτι η τελευταιvα µεvρα, που δεvχονται δεvµατα για την Ελλαvδα, για να ειvναι εκειv, ασφαλωvς, πριν τα Χριστουvγεννα, ειvναι η 6η Οκτωβριvου. Τα δεvµατα αυταv θα πρεvπει να ειvναι συσκευασµεvνα καλαv γιατιv θα µπουν µεvσα σε κιβωvτια µαζιv µε αvλλα πραvγµατα. Τεvλος, εvχετε υπ j οvψη σας, οvτι απαγορευvεται να στειvλετε ορισµεvνα πραvγµατα. Για περισσοvτερες πληροφοριvες, επικοινωνηvστε µε το ταχυδροµειvο της περιοχηvς σας. ITEM 5 Καλεvσατε το ιατρειvο της κυριvας Αλεξαvνδρας Ρηvγα, παιδιvατρου. Η γιατροvς δεvχεται καvθε Τριvτη, Τεταvρτη και Πεvµπτη εννεvα µε δυvο το µεσηµεvρι και την Παρασκευηv πεvντε µε οχτωv το αποvγευµα στο ιατρειvο της, στην οδοv Παλαµαv 17, στο Νεvο Κοvσµο. Για να κλειvσετε ραντεβουv, τηλεφωνηvστε τις ιvδιες µεvρες και ωvρες. Σε περιvπτωση αναvγκης, τηλεφωνηvστε στο 064<283751, και καvθε ευτεvρα στο Νοσοκοµειvο Παιvδων «Αγιvα Σοφιvα» στο τηλεvφωνο ITEM 6 Το 1914 εvνας νεοζηλανδοvς στρατιωvτης, ο Τοvµας Χιουζ, φιvλησε για τελευταιvα φοραv τη γυναιvκα του και την κορουvλα του, εvνα κοριτσαvκι δυvο χρονωvν, και πηvγε στον ποvλεµο. Καθωvς ταξιvδευε µε εvνα πολεµικοv πλοιvο προς τη Γαλλιvα, εvγραψε εvνα τρυφεροv γραvµµα στην αγαπηµεvνη του γυναιvκα, την Ελιvζαµπεθ, το εvκλεισε µεvσα σε εvνα µπουκαvλι και το πεvταξε στη θαvλασσα. Ειvκοσι µεvρες αργοvτερα, ο Τοvµας σκοτωvθηκε σε µια µαvχη. Και ογδοvντα εvξι χροvνια αργοvτερα, εvνας ψαραvς εvπιασε µε τα διvχτυα του το µπουκαvλι µε το γραvµµα στις εκβολεvς του ποταµουv Ταvµεση στο VΕσεξ! Αυτοv το κιτρινισµεvνο γραvµµα ζηταv να παραλαvβει στα χεvρια της η VΕµιλι, η κοvρη του Τοvµας, που σηvµερα ειvναι µια γλυκιαv γιαγιαv ογδοvντα οχτωv ετωvν! ITEM 7 Μιvα αποv τις πιο γνωστεvς και αγαπηµεvνες ιστοριvες του κοvσµου, Η Αλιvκη στη Χωvρα των Θαυµαvτων, παιvζεται το Σαvββατο 15 Νοεµβριvου, στις το µεσηµεvρι, στο Θεvατρο Τεvχνης. VΟλα τα εvσοδα της παραvστασης θα δοθουvν στο Σπιvτι Τυφλωvν Παιδιωvν, που λειτουργειv αποv το 1978 µεvχρι σηvµερα. Το Σπιvτι Τυφλωvν Παιδιωvν, που φιλοξενειv παιδιαv αποv 7 16 ετωvν, σκοπευvει να χρησιµοποιηvσει τα εvσοδα αποv την παραvσταση για τη δηµιουργιvα ειδικηvς βιβλιοθηvκης.

4 4 ITEM 8 Εκφωνητηvς Και τωvρα αγαπητοιv ακροατεvς εvχουµε κονταv µας τη Μαριvα αποv το Βοvλο. Γεια σου Μαριvα! Μαριvα Γεια σας και καληµεvρα αποv το Βοvλο! Εκφωνητηvς Η Μαριvα ζηταv αλληλογραφιvα µε καvποιον αποv εσαvς που να εvχει τα ιvδια ενδιαφεvροντα. Μιvλησεv µας λιvγο για τον εαυτοv σου Μαριvα. Μαριvα Ειvµαι 16 χρονωvν. Τα ενδιαφεvρονταv µου ειvναι ο λατινοαµερικαvνικος χοροvς, η αστρονοµιvα, ο αθλητισµοvς και ιδιαιvτερα η κολυvµβηση και η ποδηλασιvα. Επιvσης, καvνω συλλογηv αποv τηλεκαvρτες και µου αρεvσει να ξεκουραvζοµαι διαβαvζοντας λογοτεχνικαv βιβλιvα. Εκφωνητηvς Μα Μαριvα ειvσαι τοvσο νεvα και εvχεις τοvσα πολλαv ενδιαφεvροντα. Σου µεvνει χροvνος και για αλληλογραφιvα Μαριvα Παvντα ηvµουν πολυαvσχολη και δεν θα µπορουvσα να φανταστωv τη ζωηv µου διαφορετικαv. Θα ηvθελα να γνωριστωv, λοιποvν, µε παιδιαv της ηλικιvας µου που να εvχουν τα ιvδια ενδιαφεvροντα. Εκφωνητηvς Ωραιvα! Σε ευχαριστουvµε Μαριvα και σου ευχοvµαστε καληv τυvχη στην αναζηvτησηv σου. ITEM 9 Η Οργαvνωση «Εθελοντισµοvς και Φυσικοv Περιβαvλλον» σαvς καλειv και φεvτος 28, 29 και 30 Μαιvου να βοηθηvσετε να καθαριvσουµε τη Μεσοvγειο. VΟπως καvθε χροvνο, εvτσι και φεvτος, χιλιαvδες εθελοντεvς µε γαvντια, τσουγκραvνες και σακουvλες, θα καθαριvσουν περισσοvτερες αποv 300 περιοχεvς της Μεσογειvου. Θα µαζεvψουν τοvνους σκουπιδιωvν, κυριvως πλαστικαv και γυαλιv, που εvχουν συγκεντρωθειv εκειv καταv τη διαvρκεια του χροvνου, και θα παραδωvσουν τις περιοχεvς καθαρεvς και ασφαλειvς στους πολιvτες. Μεvχρι σηvµερα, στο πλαιvσιο του προγραvµµατος εvχουν λαvβει µεvρος αvνθρωποι αποv 19 χωvρες, και 350 διαφορετικουvς φορειvς, οvπως περιβαλλοντικεvς οργανωvσεις, δηvµοι, συvλλογοι, πανεπιστηvµια, σχολειvα, ξενοδοχειvα. Ελαvτε και εσειvς να καvνουµε το ενδιαφεvρον µας πραvξη! Ας καθαριvσουµε τη Μεσοvγειο!

5 5 ITEM 10 Στις 15 Αυγουvστου 1940, το πλοιvο «VΕλλη» του Πολεµικουv µας Ναυτικουv, που βρισκοvταν στην Τηvνο, δεvχτηκε επιvθεση αποv το ιταλικοv πολεµικοv υποβρυvχιο «ελφιvνος» και βυθιvστηκε. VΗταν µιvα κιvνηση των Ιταλωvν να αναγκαvσουν την Ελλαvδα να παvρει µεvρος στο ΒV Παγκοvσµιο Ποvλεµο. Η ελληνικηv κυβεvρνηση, θεvλοντας να µειvνει εκτοvς πολεvµου χωριvς οvµως τελικαv να το καταφεvρει ανακοιvνωσε πως ηvταν «αvγνωστη» η ταυτοvτητα του υποβρυχιvου. ITEM 11 VΟσοι παvνε στη Σαντοριvνη λεvνε πως προvκειται για εvνα µεvρος µαγικοv. Με αυτοv εννοουvν πως προvκειται για εvνα µεvρος που ξεπερναvει τα ανθρωvπινα. Στην αvκρη του γκρεµουv, αντικρυvζοντας το χαvος και το ωραιοvτερο ηλιοβασιvλεµα του κοvσµου, ανακαλυvπτεις αργαv ηv γρηvγορα πως η ζωηv ειvναι πολυv µικρηv για να ειvναι θλιβερηv. Παvρτε το αυτοκιvνητο και ανεβειvτε στο µοναστηvρι του προφηvτη Ηλιvα, απv οvπου µπορειvτε να δειvτε οvλο το νησιv. Παvρτε το καραβαvκι και κατεβειvτε στο ηφαιvστειο για να δειvτε εvνα νησιv στα πρωvτα σταvδια της δηµιουργιvας του. Κατεβειvτε στο Ακρωτηvρι να θαυµαvσετε τα αρχαιvα µνηµειvα. Παvντως, οvπου και αν παvτε, η Σαντοριvνη θα σας µαγεvψει και θα σας αφηvσει τις πιο εvντονες αναµνηvσεις. Μπορειv να την αγαπηvσετε ηv να τη µισηvσετε, αλλαv σιvγουρα δεν θα την ξεχαvσετε. ITEM 12 Τα µελτεvµια ειvναι εποχιακοιv αvνεµοι που φυσουvν σταθεραv µοvνο καταv τους καλοκαιρινουvς µηvνες. Ειvναι αvνεµοι της ανατολικηvς Μεσογειvου που φυσουvν αποv το Ιοvνιο Πεvλαγος µεvχρι την Κυvπρο. Στην Ελλαvδα τα µελτεvµια φυσουvν αποv τις αρχεvς Μαιvου µεvχρι τα τεvλη Οκτωβριvου. Στο Ιοvνιο Πεvλαγος ειvναι δροσεροιv και ασθενειvς αvνεµοι, ενωv στο Αιγαιvο Πεvλαγος ειvναι πολυv πιο ισχυροιv και δηµιουργουvν κινδυvνους για τα πλοιvα. Γενικαv φυσουvν την ηµεvρα ενωv τη νυvχτα κοπαvζουν. Οι πρωvτοι που παρατηvρησαν και µελεvτησαν συστηµατικαv τα µελτεvµια ηvταν οι αρχαιvοι VΕλληνες. Προvσεξαν οvτι ο ηvλιος επηρεvαζε αυτουvς τους ανεvµους γιατιv καvθε χροvνο ειvχαν διαφορετικηv κατευvθυνση και συχνοvτητα. Αποv την αρχαιοvτητα µεvχρι σηvµερα τα µελτεvµια εξυπηρετουvν τη ναυτιλιvα, το εµποvριο και τις θαλαvσσιες συγκοινωνιvες. Επιvσης κινουvν τους παραδοσιακουvς αλλαv και τους συvγχρονους ανεµοvµυλους που χρησιµοποιουvνται για την αvντληση νερουv αποv πηγαvδια και για την παραγωγηv ηλεκτρικηvς ενεvργειας σε οvλα τα νησιαv του Αιγαιvου. Board of Studies NSW 2000