ΟΜΙΛΙΑ κ.τσικαλακη, ΙΑΝ. 2018

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΙΑ κ.τσικαλακη, ΙΑΝ. 2018"

Transcript

1 ΟΜΙΛΙΑ κ.τσικαλακη, ΙΑΝ Σεβαςμιϊτατε Μθτροπολίτθ Πειραιά, Άγιοι Πατζρεσ, Κφριε Υφυπουργζ Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Κφριε Γενικζ Γραμματζα του Υπουργείου Ναυτιλίασ, Κφριε Τομεάρχθ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και πρϊθν Πρόεδρε τθσ Ν.Δ., Κφριοι Βουλευτζσ, Κφριε Αρχθγζ και Κφριοι Αξιωματικοί του Λιμενικοφ Σϊματοσ, Κφριε Πρόεδρε του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, Κφριε Φπατε Αρμοςτι του Ο.Η.Ε., Κφριε Διμαρχε, Κφριοι Πρόεδροι και μζλθ των Εφοπλιςτικϊν Ενϊςεων, Κφριε Πρόεδρε του Ν.Ε.Ε., Κφριε Γενικζ Γραμματζα τθσ ΠΝΟ και κφριοι ςυνάδελφοι των άλλων ςωματείων, Κφριε Πρόεδρε του ΝΑΤ, Κυρία Πρόεδρε του Ναυτικοφ Μουςείου Ελλάδοσ Κφριοι Πρόεδροι φορζων και οργανιςμϊν, Κυρίεσ και Κφριοι προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί κυρίεσ και κφριοι Συνάδελφοι Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των μελϊν τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Πλοιάρχων Εμπορικοφ Ναυτικοφ, κζλω να ςασ ευχαριςτιςω κερμά που ανταποκρικικατε και ςε αυτιν τθν πρόςκλθςι μασ και τιμάτε με τθν παρουςία ςασ τθν εορταςτικι μασ εκδιλωςθ. Αγαπθτοί Συνάδελφοι, εκλεκτοί μασ Προςκεκλθμζνοι, πριν ςασ εκκζςω τισ κζςεισ, τισ αγωνίεσ, τουσ προβλθματιςμοφσ των εργαηόμενων ςτθν Ελλθνικι Ναυτιλία και ειδικότερα τισ ανθςυχίεσ των Ελλινων Πλοιάρχων, τουσ οποίουσ ζχω τθν τιμι να εκπροςωπϊ από τθ

2 κζςθ του προζδρου τθσ Π.Ε.Π.Ε.Ν., αλλά και τουσ ςτόχουσ τθσ Ενϊςεϊσ μασ για τθ Νζα Χρονιά, ςασ ηθτϊ ωσ φψιςτο μεγαλείο ψυχισ και ζνδειξθσ ςεβαςμοφ, να τθριςουμε ενόσ λεπτοφ ςιγι, για τουσ ςυναδζλφουσ ναυτικοφσ όςουσ ςυνανκρϊπουσ μασ χάκθκαν ςτισ απζραντεσ ταξιδεμζνεσ κάλαςςεσ του κόςμου. Αιωνία η ανάπαυςή τουσ - Θα βρίςκονται πάντα ςτισ καρδιζσ μασ και θα ζχουν μια θζςη ςτη μνήμη μασ. Κυρίεσ και Κφριοι, «Έχουμε γη και πατρίδα, όταν ζχουμε πλοία και θάλαςςα» είπε με μια φράςθ ο πατζρασ τθσ Ιςτορίασ, Ηρόδοτοσ, θ οποία και περικλείει όλα όςα αφοροφν τθν ουςία του προβλιματοσ τθσ χϊρασ μασ αυτι τθ ςτιγμι. Με τθν ευλογία του Θεοφ και κάλαςςα ζχουμε και υπερςφγχρονα πλοία καταξιωκικαμε να αποκτιςουμε, χάρθ ςτθν ανκοφςα διεκνϊσ Ελλθνικι Εφοπλιςτικι Κοινότθτα και τθν Ελλθνικι ναυτικι αξιοςφνθ, αλλά και τθν κουλτοφρα μασ διαδϊςαμε ςτα πζρατα του κόςμου, χάρθ ςτθν υπζρλαμπρθ παρουςία των Ελλινων Πλοιάρχων και Ναυτικϊν που ςτελεχϊνουν τα πλοία μασ και που αποτελοφν τθν κινθτιρια δφναμθ τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ. Αυτό όμωσ που μάλλον δεν ζχουμε είναι Ναυτικό μζλλον, γιατί κανείσ υπεφκυνοσ από τθν ελλθνικι πολιτεία δεν φαίνεται να ενδιαφζρεται να επενδφςει ςε αυτό. Αγαπθτοί Συνάδελφοι, θ φετινι κοπι τθσ Πρωτοχρονιάτικθσ Βαςιλόπιτασ τθσ Ζνωςισ μασ και οι βραβεφςεισ των ςυναδζλφων που κα ακολουκιςουν, είναι μόνο θ αφορμι. Η αγωνία για το μζλλον των ναυτικϊν και τθσ Ναυτιλίασ μασ είναι θ αιτία. Βριςκόμαςτε εδϊ όχι μόνο για να γιορτάςουμε τθν ζλευςθ του καινοφργιου χρόνου και να ανταλλάξουμε τισ κακιερωμζνεσ τυπικζσ ευχζσ, αλλά και για να γίνουμε κοινωνοί των πολλϊν ςυςςωρευμζνων προβλθμάτων του κλάδου μασ, που δθμιουργοφν ςε εμάσ τουσ παλαιότερουσ αναςφάλεια και ςτουσ νεότερουσ άγχοσ και απογοιτευςθ. Βριςκόμαςτε εδϊ, αναηθτϊντασ μζςα από τισ αντίξοεσ πολιτικοοικονομικζσ ςυνκικεσ που περνάει θ χϊρα μασ ζνα μικρό φάρο ελπίδασ, ϊςτε να μπορζςουμε ςυςπειρωμζνοι να οδθγιςουμε το

3 ςκάφοσ που λζγεται Ελλάδα, ςε απάνεμα λιμάνια και ςτθν ευθμερία που ταιριάηει ςτθν αξιοςφνθ και ςτθν πολιτιςτικι κλθρονομιά του λαοφ μασ και πιςτζψτε με, εμείσ οι Ζλλθνεσ πλοίαρχοι, οι Ζλλθνεσ ναυτικοί μποροφμε ζχουμε τον τρόπο να τα καταφζρουμε. Ζχουμε τθ δυνατότθτα να προβάλουμε τθν Ελλάδα μασ ξανά περιφανθ ςτα πζρατα του κόςμου και να τθν αναδείξουμε κορυφαία μεταξφ των μεγάλων, με ναυτικι παράδοςθ χωρϊν. Το ζχουμε αποδείξει με το ζργο μασ, τθν αποφαςιςτικότθτά μασ, τθν εργατικότθτα, τισ γνϊςεισ και το πείςμα μασ αιϊνεσ τϊρα. Δεν μασ ζχουν τυχαία άλλωςτε ανακθρφξει ωσ εκνικό κεφάλαιο και ζναν από τουσ βαςικότερουσ πυλϊνεσ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ μασ. Όμωσ μόνο, όλοι μαηί κα τα καταφζρουμε. Κυρίεσ και Κφριοι ςυνάδελφοι, το ότι βριςκόμαςτε ςιμερα εδϊ όλοι, είναι από μόνο του ςθμαντικό. Όλοι μασ, είμαςτε άτομα με όνειρα και ευαιςκθςίεσ. Είμαςτε άτομα που ζχουμε παλζψει και δαμάςει κφματα, ςυναιςκιματα, πίκρεσ και απογοθτεφςεισ, ζχουμε τικαςεφςει ϊρεσ μοναξιάσ. Παλαιοί και νζοι ναυτικοί ενωμζνοι παλεφουμε και διεκδικοφμε, δεν επαιτοφμε, όλα όςα ζχουμε προςφζρει με τουσ αγϊνεσ μασ και τον τίμιο ιδρϊτα του ςκλθροφ επαγγελματικοφ μασ βίου ςτθν ελλθνικι πολιτεία, θ οποία μασ αντιμετωπίηει ωσ ξζνο ςϊμα, αδιαφορϊντασ για τθν προςφορά, αλλά και το μζλλον μασ. Το ερϊτθμα όμωσ που γεννάται και ςτο οποίο πρζπει επιτακτικά να δοκεί μια απάντθςθ από τθν υπεφκυνθ πολιτικι θγεςία είναι το Γιατί!!! - Γιατί θ χϊρα μασ υποβακμίηει τθν αξία τθσ Ελλθνικισ Σθμαίασ και απαξιϊνει το Ναυτικό επάγγελμα?. Το ιδανικό κα ιταν να γίνει θ Ελλθνικι ςθμαία πιο ελκυςτικι και πιο ανταγωνιςτικι, μζςα ςτο διεκνζσ περιβάλλον που δραςτθριοποιείται ο κλάδοσ μασ. Να υπάρξει δθλαδι, μια ευρφτατθ αναηιτθςθ διεκνϊν ερειςμάτων, ςτθριγμάτων, πόρων και διαδικαςιϊν για ςτιριξθ και ενίςχυςθ τθσ Ναυτιλίασ μασ. - Γιατί εξοντϊνει τον εν ενεργεία Ζλλθνα Ναυτικό, με τθν υπζρ φορολόγθςθ και τισ απαράδεκτεσ πολιτικζσ που επιςϊρευςε, ςτο όλο αςφαλιςτικό ςφςτθμα μασ, προ αμνθμονεφτων χρόνων?.

4 - Γιατί ταπεινϊνει και λεθλατεί τον Ζλλθνα ςυνταξιοφχο ναυτικό, φςτερα από τόςουσ αγϊνεσ και τόςθ προςφορά ςτθν πατρίδα (οικονομικι, θκικι, πολιτιςτικι)?, αφινοντάσ του ςτα χείλθ τθν πικρι γεφςθ τθσ εγκατάλειψθσ. Ασ εξαντλιςει επιτζλουσ το κράτοσ τισ αρμοδιότθτζσ του, ςτθν αποκατάςταςθ, λόγω των αποκλειςτικά δικϊν του ευκυνϊν, των ςυντάξεων των ςυναδζλφων μασ (και να δωκοφν, επιτζλουσ, οι ςυντάξεισ των νζων ςυνταξιοφχων ναυτικλϊν μασ). - Γιατί δεν δίνει κίνθτρα ςτουσ νζουσ μασ να ακολουκιςουν το ναυτικό επάγγελμα?, αλλά φαίνεται πρόκυμο και ςυνεπικουρεί ςιωπθρά ςτθ φυγι από τθ χϊρα και τθ ςκλθρι τουσ μετανάςτευςθ. - Γιατί δεν αναβακμίηει τισ εξαιρετικζσ, ςε διδακτικό προςωπικό και δομι Ναυτικζσ μασ Σχολζσ?. Ζχοντασ ο ίδιοσ, απόλυτθ γνϊςθ και άποψθ των προβλθμάτων του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, από τθ Ναυτικι και Ναυτιλιακι μου εκπαίδευςθ, ςυνεχίηω να διαπιςτϊνω με λφπθ μου ότι τα περιςςότερα προβλιματα ςτθ Ναυτικι Εκπαίδευςθ παραμζνουν ςχεδόν ίδια και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ακόμθ πιο διογκωμζνα. Οι Υπεφκυνοι τθσ Πολιτείασ, όλα αυτά τα χρόνια, περιόριηαν τθ ναυτιλιακι πολιτικι τουσ ςε θμίμετρα εισ βάροσ τθσ Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ, ςαν να μθν υπάρχουν οι τεράςτιεσ γνϊςεισ, θ εμπειρία των Ελλινων Πλοιάρχων και Α Μθχανικϊν και θ καλι διάκεςθ των Πλοιοκτθτϊν που κα βοθκιςουν ςτθν επανεκκίνθςθ τθσ Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ Ναυτιλίασ τθσ Χϊρασ μασ. - Γιατί? τα πολλά καυτά προβλιματα του Κλάδου μασ προςκροφουν πάντα ςτθν αδιαφορία για επίλυςθ και ςτθν κλαςικι επί των θμερϊν μασ δικαιολογία τθσ ςυνεχιηόμενθσ, ζωσ πότε άραγε, κρίςθσ χρζουσ, τθν οποία εμείσ οι Ζλλθνεσ Ναυτικοί ουδζποτε δθμιουργιςαμε, τουναντίον μάλιςτα, αφοφ με το πολφτιμο ςυνάλλαγμα που φζρνουμε ενιςχφουμε τονωτικά τθν πάντα ιςχνι Ελλθνικι Οικονομία? Βάηοντασ μια άνω τελεία ςτα προβλιματα του κλάδου μασ, που τελειωμό κακϊσ φαίνεται δεν ζχουν, επιτρζψτε μου ςε αυτό το ςθμείο, να δϊςω και ζνα τόνο αιςιοδοξίασ ςτθν εορταςτικι μασ εκδιλωςθ. Καλοςωρίηω από αυτό το βιμα τουσ Δόκιμουσ Πλοιάρχουσ, τουσ ςπουδαςτζσ των Α.Ε.Ν, που κοςμοφν ςιμερα με τθν παρουςία τουσ τθν εκδιλωςι μασ, καλοςωρίηουμε το λαμπρό μζλλον τθσ Ελλθνικισ μασ Ναυτιλίασ, που κα ςυνεχίςουν τθν χιλιόχρονθ ναυτικι παράδοςθ των

5 προγόνων μασ και κα κάνουν επάγγελμα, όπωσ και εμείσ άλλωςτε, τθν αγάπθ τουσ για τα ταξίδια και τθν κάλαςςα. Αγαπθτοί μελλοντικοί ςυνάδελφοι, φζρελπισ αξιωματικοί του ζνδοξου Εμπορικοφ μασ Ναυτικοφ το μζλλον είναι μπροςτά ςασ, μθν αφιςετε κανζναν και τίποτα να ςασ κλζψει το όνειρο, να τικαςεφςει τισ ελπίδεσ και τισ προςδοκίεσ ςασ, να ςασ απογοθτεφςει και να ςασ πικράνει, κρατιςτε το κεφάλι ψθλά και τθν ψυχι ςασ γεμάτθ από τισ θκικζσ αξίεσ που ςασ ζδωςε θ οικογζνειά ςασ και ςασ εμφφςθςαν οι άξιοι Ναυτοδάςκαλοι των ςχολϊν και τθσ ηωισ ςασ. Διαπρζψτε με ικοσ και ςκλθρό αλλά υγιι ανταγωνιςμό, ςτθν πορεία τθσ ηωισ που εςείσ ζχετε χαράξει και επιλζξει να ταξιδζψετε. Είςαςτε ιδθ ξεχωριςτοί, διαλζξατε ζνα ιδιαίτερο επάγγελμα που δεν ςυγκρίνεται με κανζνα άλλο, κα ςασ γεμίςει με εμπειρίεσ ηωισ, καλζσ και κακζσ, γλυκζσ και πικρζσ. Θα ςασ δϊςει ευκαιρίεσ, αλλά και απογοθτεφςεισ, τίποτα δεν κα ςασ χαριςτεί, κα ςταδιοδρομιςετε μόνο όςοι πραγματικά αγαπιςετε το μεγάλο κράτοσ τθσ κάλαςςασ, κα ξεχωρίςουν μόνο όςοι το κζλουν και όςοι το αξίηουν πραγματικά. Σασ εφχομαι όλοι ςασ ευχόμαςτε, να κάνετε το όνειρό ςασ πραγματικότθτα, να ζχετε ζνα υπζροχο επαγγελματικό ταξίδι ηωισ. Καλι τφχθ. Εμείσ από τθν πλευρά μασ και ςτο μζτρο που μασ αναλογεί κα είμαςτε δίπλα ςασ και τϊρα και ςτο μζλλον. Προβάλλουμε, αγωνιοφμε και ςυνεχϊσ αγωνιηόμαςτε για το μζλλον του κλάδου μασ, τθν πρόοδο των ναυτικϊν μασ και τθν προβολι τθσ χϊρασ μασ διεκνϊσ. Συμβάλλουμε ςτθν καλυτζρευςθ του οικονομικοφ επιπζδου των Ελλινων και απαιτούμε από τθν πολιτεία ςτιριξθ και άμεςα μζτρα αναβάκμιςθσ και ανάπτυξθσ του Ζλλθνα Ναυτικοφ και του Ναυτικοφ επαγγζλματοσ. Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι, Η Π.Ε.Π.Ε.Ν. ιταν και κα παραμείνει το ςπίτι των Ελλινων Πλοιάρχων, ιταν και κα παραμείνει το επαγγελματικό λιμάνι όλων των Ελλινων Πλοιάρχων, από τθν είςοδό τουσ ςτισ Α.Ε.Ν. μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενεργισ επαγγελματικισ τουσ δράςθ. Ήταν και κα παραμείνει ςυνοδοιπόροσ και ςυμπαραςτάτθσ των Ελλινων Πλοιάρχων και μετά τθν αποχϊρθςι τουσ από τον επαγγελματικό ςτίβο, τότε που θ

6 αβεβαιότθτα μεγαλϊνει και θ αιςιοδοξία δίνει τθ κζςθ τθσ ςτθν αναςφάλεια. Θα είμαςτε πάντα μαηί, πάντα ενωμζνοι και δυνατοί. Στθν Ζνωςθ Πλοιάρχων αποτελοφμε ςυνεχζσ παρόν και ενεργό μζροσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ, είμαςτε ο βαςικόσ μοχλόσ ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ και τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ μασ. Μζςω τθσ ιςχυρισ Ζνωςισ μασ πετφχαμε να ακουςτεί επιτζλουσ θ φωνι του Ζλλθνα Πλοίαρχου, του Ζλλθνα Ναυτικοφ και να ανοίξουν οι κλειςτζσ πόρτεσ των Υπουργείων και όλων των αρμόδιων εμπλεκόμενων φορζων. Με τθν ςυμμετοχι μασ ςτο ΣΝΕ προτείναμε τθν τροποποίθςθ γενικά του τρόπου εκπαίδευςθσ για τισ Α.Ε.Ν. με ςκοπό τθν βελτίωςθ και τθν αναβάκμιςθ, τόςο του υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, όςο και για τθν αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ. Ζχουμε προτείνει επίςθσ, τθν αλλαγι του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ και των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν με ςκοπό τθν ευκολότερθ εφρεςθ πλοίου, κυρίωσ ςτο δεφτερο εκπαιδευτικό μπάρκο. Πετφχαμε τθ δωρεάν ςίτιςθ, μζςω επιδόματοσ, για τισ Α.Ε.Ν.και προςπακοφμε για τθν περαιτζρω βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εκπαίδευςισ τουσ, ϊςτε εξερχόμενοι από τισ ςχολζσ να είναι ζτοιμοι επαγγελματίεσ για τθν ενεργό δράςθ, χωρίσ να αναγκάηονται ςτθν επιμζρουσ επιμόρφωςθ (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., Σωςτικά κ.λ.π.) γεγονόσ που αποτελεί μζχρι ςιμερα πολφμθνθ τροχοπζδθ ςτθν άμεςθ επαγγελματικι ανζλιξι τουσ. Με τθν ςυμμετοχι μασ επίςθσ ςτο Συμβοφλιο του Ν.Α.Τ. και του ΕΦΚΑ διεκδικοφμε κζματα που αφοροφν τον κλάδο μασ το Αςφαλιςτικό, το Φορολογικό, τον Οίκο του Ναφτου, αλλά και τθν περιουςία του Ν.Α.Τ., που είναι μία απο τισ πάγιεσ κζςεισ μασ. Επίςθσ, διεκδικοφμε διάφορα κζματα που αφοροφν ςυναδζλφουσ ςε κάλαςςα και ξθρά, αλλά και κζματα που αφοροφν τουσ ςπουδαςτζσ του κλάδου μασ. Ακόμθ πετφχαμε κάτι που κα δϊςει άλλο αζρα αιςιοδοξίασ και δφναμθσ ςτουσ ςπουδαςτζσ των Α.Ε.Ν. - πιο ςυγκεκριμζνα, οι Δόκιμοι κα μποροφν να εξαγοράηουν το εκπαιδευτικό τουσ μπάρκο πλθρϊνοντασ ςε 12 δόςεισ και θ Θεϊρθςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ (Desaltso) κα γίνεται μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 36 μθνϊν! Αυτό βζβαια αφορά και τουσ υπόλοιπουσ Ναυτικοφσ μασ και όχι μόνο τουσ Δόκιμουσ.

7 Επίςθσ, καταφζραμε να μποροφν να αςφαλίηονται ςτο Ν.Α.Τ. και οι ςυνάδελφοί μασ Πλοίαρχοι καριζρασ ςτα γραφεία, ζτςι ϊςτε εκτόσ από τουσ ςυναδζλφουσ, να βγαίνει ωφελθμζνο και οικονομικά ενιςχυμζνο και το Ν.Α.Τ. Επιπλζον, αυτι θ τροποποίθςθ είναι θ αφορμι, οι ςυνάδελφοι να μποροφν να ανανεϊςουν και τα Διπλϊματά τουσ, χωρίσ τον κίνδυνο να τα χάςουν και κυρίωσ να χάςουν τθν ίδια τθν ιδιότθτά τουσ. Είμαςτε δίπλα ςτουσ ςυναδζλφουσ, ςε κακθμερινι βάςθ,μζςω τθσ ςυμμετοχισ μασ ςτα πεικαρχικά ςυμβοφλια Α, Β, βακμοφ και ςτο Α.Σ.Ν.Α. Ζχουμε κάνει λόγο πολλζσ φορζσ για τθν απαράδεκτθ και απαρχαιωμζνθ νομοκεςία που βλζπει παντοφ αποκλειςτικι Ευκφνθ Πλοιάρχου. Είμαςτε ιδθ ςτθ διαδικαςία τθσ νομοκζτθςθσ μιασ περιςςότερο δίκαιθσ αλλά και ξεκάκαρθσ αντιμετϊπιςθσ των Πλοιάρχων, κυρίωσ τθσ Ακτοπλοΐασ, ςε ςχζςθ με τα χρθματικά πρόςτιμα που ανακφπτουν απο τθν λειτουργία του πλοίου. Συμμετζχουμε για πρϊτθ φορά ςτθν Επιτροπι του Υ.Ν.Α. για τα λιμάνια. Οι ειςθγιςεισ μασ ςτθν εν λόγω Επιτροπι που προζρχονται από τθν βοικεια των ςυναδζλφων Πλοιάρχων που είναι οι κατεξοχιν χριςτεσ των λιμανιϊν και οι οποίοι με τισ γνϊςεισ, τθν πείρα και τθ ναυτοςφνθ τουσ διαχειρίηονται εξαιρετικά δφςκολζσ καταςτάςεισ, ζχουν ςαν αποτζλεςμα ςε πρϊτθ φάςθ τισ επικείμενεσ επιςκευζσ και βελτιϊςεισ ςε πολλά λιμάνια τθσ χϊρασ μασ. Πρόςφατα επίςθσ, για πρϊτθ φορά και πάλι, ςωματείο εντάςςεται ςτον Παγκόςμιο Οργανιςμό Green Award Foundation, γεγονόσ που αποτελεί ξεχωριςτι διάκριςθ για τθν Ζνωςθ και τα μζλθ μασ Πλοιάρχουσ, μαηί με τισ παλαιότερεσ διακρίςεισ μασ. Η κφρια προςπάκειά μασ όμωσ, ζχει να κάνει και με τθ Ναυτικι Εκπαίδευςθ που αποτελεί το ουςιαςτικό εφαλτιριο μιασ επιτυχθμζνθσ και ιςχυρισ Ναυτιλίασ. Τόςο ςτισ Α.Ε.Ν. όςο και ςτο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., τα προβλιματα είναι ακόμθ πολλά. Οι Α.Ε.Ν. λειτουργοφν με πολλζσ ελλείψεισ και παρότι αυξικθκαν ςθμαντικά οι Ναυτοδιδάςκαλοι ςτο ΚΕΣΕΝ και επανζρχονται οι καταργθκείςεσ οργανικζσ κζςεισ ςτισ ΑΕΝ κεωροφμε επιβεβλθμζνο οι κακθγθτζσ των Α.Ε.Ν. να είναι μόνιμοι και όχι ζκτακτοι ι ωρομίςκιοι, κυρίωσ Πλοίαρχοι και Ά Μθχανικοί καλά αμειβόμενοι. Οι Αξιωματικοί

8 που ζχουν αποφοιτιςει από τισ Α.Ε.Ν., ζχουν ταξιδζψει με το μεγαλφτερο ςτόλο παγκοςμίωσ. Αυτζσ οι Α.Ε.Ν., όταν επανδρϊνονται με αξιόλογουσ και φιλότιμουσ Ναυτοδιδάςκαλουσ (που δίνουν γνϊςεισ και εμπειρίεσ ςτα παιδιά μασ), προςφζρουν τα μζγιςτα ςτθν εκνικι μασ οικονομία. Επιπλζον οι ςπουδαςτζσ των ΑΕΝ επιβάλλεται να απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια με τουσ ςπουδαςτζσ των άλλων ιδρυμάτων τθσ χϊρασ μασ. Οι ςπουδαςτζσ των Α.Ε.Ν. είναι το μζλλον τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ και το μζλλον τθσ Ελλάδασ μασ. Ασ επενδφςουμε λοιπόν ςτο δυναμικό παρόν και το ευοίωνο μζλλον τθσ Ελλθνικισ μασ Ναυτιλίασ ευελπιςτϊντασ ότι τα ξφλινα τείχθ τθσ κα περιφρουριςουν τθν πατρίδα μασ και ςε αυτιν τθν δφςκολθ ςυγκυρία. Ναι, λοιπόν ςτθν Ελλθνικι Ναυτιλία Ναι, ςτουσ Ζλλθνεσ Πλοιάρχουσ Ναι, ςτουσ Ζλλθνεσ αξιωματικοφσ Ναι, ςτον Ζλλθνα ναυτικό Ναι, ςτθν πρόοδο τθσ χϊρασ μασ, μζςα από τθν ανάπτυξθ του Ναυτικοφ επαγγζλματοσ Κυρίεσ και κφριοι, Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Κλείνοντασ, επιτρζψτε μου για μια ακόμθ φορά να προςκαλζςω όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ που αγάπθςαν και ςυνεχίηουν να αγαποφν το ναυτικό επάγγελμα να ςυςπειρωκοφν ςτθν Ζνωςι μασ και να γίνουμε ςυνοδοιπόροι ςτθ διεκδίκθςθ των δίκαιων αιτθμάτων μασ για τθν Ναυτιλία. Εφχομαι ολόψυχα και από καρδιάσ, το 2018 να φζρει παν ποκθτό ςτισ καρδιζσ και ςτισ οικογζνειεσ όλων μασ. Να φζρει Ειρινθ, Δθμιουργικότθτα, Υγεία και Ευτυχία ςε όλθ τθν ανκρωπότθτα. Στουσ Ζλλθνεσ Πλοιάρχουσ και ςτουσ Ναυτικοφσ μασ όπου γθσ, εφχομαι γαλινιεσ κάλαςςεσ, Καλά Ταξίδια και μία Δθμιουργικι και Καλι Χρονιά.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΠΕΝ 9 ΜΑΙΟΥ 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΠΕΝ 9 ΜΑΙΟΥ 2018 1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΠΕΝ 9 ΜΑΙΟΥ 2018 Ομιλία Προέδρου Εμμανουήλ Τσικαλάκη Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής μας Συνέλευσης και θέλω να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

δευτερευόντωσ, τθν τεράςτια ςθμαςία τθσ Εμπορικισ μασ Ναυτιλίασ και το ζργο των ανκρϊπων που τθν εκπροςωποφν με υπευκυνότθτα και αυταπάρνθςθ.

δευτερευόντωσ, τθν τεράςτια ςθμαςία τθσ Εμπορικισ μασ Ναυτιλίασ και το ζργο των ανκρϊπων που τθν εκπροςωποφν με υπευκυνότθτα και αυταπάρνθςθ. 1 Κφριε εκπρόςωπε του εβαςμιωτάτου Μθτροπολίτθ Πειραιά, Κφριε Τπουργζ Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Κφριοι Τφυπουργζ Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Κφριε πρϊθν Πρόεδρε τθσ Ν.Δ., Κφριοι Βουλευτζσ, Κφριοι Γενικοί Γραμματείσ

Διαβάστε περισσότερα

100 ΧΡΟΝΙΑ Π.Ε.Π.Ε.Ν.

100 ΧΡΟΝΙΑ Π.Ε.Π.Ε.Ν. 1 100 ΧΡΟΝΙΑ Π.Ε.Π.Ε.Ν. Κυρίεσ και κφριοι, φίλεσ και φίλοι, Σασ ευχαριςτώ που τιμάτε με τθν παρουςία ςασ τθ ςθμερινι επετειακι εκδιλωςθ τθσ Ζνωςισ μασ. Αγαπητοί ςυνάδελφοι, Σασ ευχαριςτώ που μασ τιμάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 12 Φεβρουαρίου 2019

Ακινα, 12 Φεβρουαρίου 2019 Ακινα, 12 Φεβρουαρίου 2019 Επιτυχήσ Ολοκλήρωςη του πρώτου Διεθνοφσ Προγράμματοσ Εκπαιδευτικήσ και Επιςτημονικήσ ςυνεργαςίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών με το Korea Maritime and Ocean University

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Ενότητα: Χ6. Οργάνωςη και υλοποίηςη εκπαιδευτικήσ δραςτηριότητασ Παράρτημα Χ6.2 Κατά την Εκπαιδευτική Δραςτηριότητα Εφορεία Εκπαίδευςησ Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΑΣΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΞΩΧΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΑΣΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΞΩΧΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ ΑΝΑΣΑΙΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΑΣΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΞΩΧΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 1.α.το βιβλίο τθσ Α. Δαρλάςθ τα ιςτορικά ςτοιχεία ςυνυφαίνονται με τα μυκιςτορθματικά: πρόςωπα φανταςτικά υφίςτανται ςε ατομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ. Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1

TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ. Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1 TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1 Ποια είναι τα ιδανικά επαγγζλματα για να μπορζςω να είμαι ευτυχιςμζνοσ και επιτυχθμζνοσ ςτο μζλλον; Σι ζχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Κάκε δικαίωμα ςυνδζεται με τα άλλα και είναι όλα το ίδιο ςθμαντκά.

Κάκε δικαίωμα ςυνδζεται με τα άλλα και είναι όλα το ίδιο ςθμαντκά. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΙΑ ΤΑ ΔΙΙΚΑΙΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΙΔΙΙΟΥ Σε εύκολη γλώσσα «Δικαιϊματα» είναι κάτι που όλοι ζχουμε και πρζπει να μποροφμε να τα εφαρμόηουμε. Όλοι ζχουμε τα ίδια δικαιϊματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα

Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα Αυτζσ οι οδθγίεσ ζχουν ςτόχο λοιπόν να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ να καταςκευάςουν τισ δικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ με το μοντζλο του Άβακα. Παρουςίαςη

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ RETT. Πθγζσ: Rett Syndrome Research Trust (reverserett.org) Rett Syndrome Association of Australia (RSAA) Army of Us (armyofus.

ΤΝΔΡΟΜΟ RETT. Πθγζσ: Rett Syndrome Research Trust (reverserett.org) Rett Syndrome Association of Australia (RSAA) Army of Us (armyofus. ΤΝΔΡΟΜΟ RETT Πθγζσ: Rett Syndrome Research Trust (reverserett.org) Rett Syndrome Association of Australia (RSAA) Army of Us (armyofus.org) Σι είναι το φνδρομο Rett; Σο φνδρομο Rett είναι μια βαριά και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Ε.Π.Ε.Ν Ομιλία Προέδρου Cpt.Mανώλη Τσικαλάκη

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Ε.Π.Ε.Ν Ομιλία Προέδρου Cpt.Mανώλη Τσικαλάκη 1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Ε.Π.Ε.Ν. 2019 Ομιλία Προέδρου Cpt.Mανώλη Τσικαλάκη Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεώς μας, θέλω να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνζντευξη με τη ραδιοφωνική παραγωγό Βιβή Παπαςτάθη

Συνζντευξη με τη ραδιοφωνική παραγωγό Βιβή Παπαςτάθη Συνζντευξη με τη ραδιοφωνική παραγωγό Βιβή Παπαςτάθη 15/3/2018 Καλθςπζρα, Βιβι. Ευχαριςτοφμε πολφ που δζχτθκεσ να απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ μασ! 1. Πωσ αποφάςιςεσ να αςχολθκείσ με το ραδιόφωνο; Οφτε που

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

«Χάρβεϊ» *Art therapy* Αριάδνθ Λεγάκθ

«Χάρβεϊ» *Art therapy* Αριάδνθ Λεγάκθ «Χάρβεϊ» *Art therapy* Αριάδνθ Λεγάκθ *Art therapy* H Art therapy, ι αλλιϊσ θεραπεία τέχνησ, είναι μια μορφι κεραπείασ που χρθςιμοποιεί τθ δθμιουργικι διαδικαςία μζςω τθσ τζχνθσ, για να βελτιϊςει τθ φυςικι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Τρεισ φορζσ κι ζνα καιρό, ς ζνα κόςμο μακρινό υπιρχε μια χϊρα όμορφθ και μαγικι. Η Ρολυχρωμοχϊρα. Σ αυτι τθ χϊρα υπιρχαν άνκρωποι φτωχοί μα

Τρεισ φορζσ κι ζνα καιρό, ς ζνα κόςμο μακρινό υπιρχε μια χϊρα όμορφθ και μαγικι. Η Ρολυχρωμοχϊρα. Σ αυτι τθ χϊρα υπιρχαν άνκρωποι φτωχοί μα Τρεισ φορζσ κι ζνα καιρό, ς ζνα κόςμο μακρινό υπιρχε μια χϊρα όμορφθ και μαγικι. Η Ρολυχρωμοχϊρα. Σ αυτι τθ χϊρα υπιρχαν άνκρωποι φτωχοί μα χαροφμενοι και χαμογελαςτοί. Υπιρχαν χαμθλά και ψθλά δζντρα γεμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο ικανοποίηςησ των μελϊν του ΤΥΠΕΤ ςε ςχζςη με τισ προςφερόμενεσ υπηρεςίεσ

Ερωτηματολόγιο ικανοποίηςησ των μελϊν του ΤΥΠΕΤ ςε ςχζςη με τισ προςφερόμενεσ υπηρεςίεσ Προφίλ έρευνασ Η ζρευνα διεξιχκθ μεταξφ Μαΐου και Ιουνίου 2017 ςε όλθ τθν Ελλάδα για λογαριαςμό του ΣΤΠΕΣ. τθν ζρευνα ςυμμετείχαν 3.088 άτομα και είχαν τθν ακόλουκθ ςφνκεςθ Γενικά Συμπεράςματα Η ςυμμετοχι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΟΣΟ ΕΝΙΧΤΗ. -Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013- Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1305/2013 άρκρο 17 50% 1407/ %

ΠΟΟΣΟ ΕΝΙΧΤΗ. -Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013- Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1305/2013 άρκρο 17 50% 1407/ % ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ 19.2.2 Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 19.2.2.2 19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική. Οδθγόσ Σπουδϊν

Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική. Οδθγόσ Σπουδϊν Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική Οδθγόσ Σπουδϊν ΕΙΑΓΩΓΗ Αμερικανικζσ πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ ςτην Πληροφορική Κατά τθ διάρκεια των προπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Πλθροφορικι (BSIT), οι φοιτθτζσ αποκτοφν

Διαβάστε περισσότερα

β) Σε Συνεργαςία με άλλον/άλλουσ δικθγόρουσ (χωρίσ ςφςταςθ δικθγορικισ εταιρίασ) γ) Απλά ςυςτεγάηομαι με άλλουσ ςυναδζλφουσ για οικονομικοφσ λόγουσ

β) Σε Συνεργαςία με άλλον/άλλουσ δικθγόρουσ (χωρίσ ςφςταςθ δικθγορικισ εταιρίασ) γ) Απλά ςυςτεγάηομαι με άλλουσ ςυναδζλφουσ για οικονομικοφσ λόγουσ 1. Ερϊτθςθ: Ηλικία Είμαι: α) 24-28 β) 28-32 γ) 32-35 2. Ερϊτθςθ: Φφλο Είμαι: α) Γυναίκα β) Άντρασ 3. Ερϊτθςθ: Οικογενειακι κατάςταςθ α) Παντρεμζνοσ/θ χωρίσ παιδία β) Παντρεμζνοσ/θ με παιδί/ά γ) Ελεφκεροσ/θ

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θέμα: Δυνατότθτεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που κζλω να ακολουκιςω ι των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα

Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα Ιοφνιοσ 2017 Ταυτότθτα τθσ Ζρευνασ Η παροφςα ζρευνα διεξιχκθ το διάςτθμα Μαΐου - Ιουνίου 2017. Δείγμα: 180 επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Για να ξανακυμθκοφμε μερικά πράγματα, ςασ παρακζτω ςε αεροφωτογραφία πϊσ φαινόταν θ πόλθ μασ από ψθλά, το 1960.

Για να ξανακυμθκοφμε μερικά πράγματα, ςασ παρακζτω ςε αεροφωτογραφία πϊσ φαινόταν θ πόλθ μασ από ψθλά, το 1960. Ρροσ : κ. Ιωάννθ Καλαβρουηιϊτθ Αγαπθτζ κ. Καλαβρουηιϊτθ, Γεννθμζνοσ ςτθν Ρόλθ μασ, τθν Ιερι Ρόλθ Μεςολογγίου, μεγάλωςα, ζπαξα και ζηθςα ςτα ςάλτςινα, ςτισ αμπολιζσ και ςτισ γαϊτεσ που ζφτιαχναν οι μάςτορεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γιώργοσ Ιωακειμίδησ, Δήμαρχοσ Νίκαιασ-Ρζντη, ο νζοσ Πρόεδροσ τησ Π.Ε.Δ.Α.

Ο Γιώργοσ Ιωακειμίδησ, Δήμαρχοσ Νίκαιασ-Ρζντη, ο νζοσ Πρόεδροσ τησ Π.Ε.Δ.Α. Ο Γιώργοσ Ιωακειμίδησ, Δήμαρχοσ Νίκαιασ-Ρζντη, ο νζοσ Πρόεδροσ τησ Π.Ε.Δ.Α. Ο Γιϊργοσ Ιωακειμίδθσ, Διμαρχοσ Νίκαιασ-Αγ. Ι. Ρζντθ, είναι ο νζοσ πρόεδροσ τθσ Περιφερειακισ Ζνωςθσ Διμων Αττικισ. (Π.Ε.Δ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Η αγορά εργαςίασ ςε κρίςθ «Η επαγγελματική κατάρτιςη ςτην περίοδο τησ κρίςησ: τάςεισ, προοπτικζσ»

ΗΜΕΡΙΔΑ Η αγορά εργαςίασ ςε κρίςθ «Η επαγγελματική κατάρτιςη ςτην περίοδο τησ κρίςησ: τάςεισ, προοπτικζσ» ΗΜΕΡΙΔΑ Η αγορά εργαςίασ ςε κρίςθ «Η επαγγελματική κατάρτιςη ςτην περίοδο τησ κρίςησ: τάςεισ, προοπτικζσ» Ακινα, 9 Ιουλίου 2012 Χρφςα Παϊδοφςθ Διευκφντρια Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, ΕΙΕΑΔ c.paidoussi@eiead.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων

Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων Πανελλόνιεσ εξετϊςεισ Γ Τϊξησ 2011 Ανϊπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβϊλλον ΘΕΜΑ Α Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων Α1. Σ/Λ 1. Σωςτι 2. Σωςτι 3. Λάκοσ 4. Λάκοσ 5. Λάκοσ Α2. Σ/Λ 1. Σωςτι 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ κφκλοσ μια φορά.

Ένασ κφκλοσ μια φορά. Ένασ κφκλοσ μια φορά. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ςτθν τάξθ μασ, ζνασ κφκλοσ ξεκίνθςε να γράφει τθν δικι του ιςτορία. Στθν αρχι μασ γεννικθκαν μερικζσ απορίεσ: «Τι μποροφμε να κάνουμε με ζναν κφκλο»;

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα για τθν κλιματικι αλλαγι. Φεβρουάριοσ 2008

Ζρευνα για τθν κλιματικι αλλαγι. Φεβρουάριοσ 2008 Ζρευνα για τθν κλιματικι αλλαγι Φεβρουάριοσ 2008 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτιςεισ -Ναρκωτικά

Εξαρτιςεισ -Ναρκωτικά Εξαρτιςεισ -Ναρκωτικά Η ομάδα μασ φζτοσ κα αςχολθκεί με το κζμα των εξαρτιςεων το οποίο είναι πολφ διευρυμζνο ςτισ μζρεσ μασ. Θα ςασ αναφζρουμε πολλζσ πλθροφορίεσ για τισ εξαρτιςεισ. Επίςθσ κα κζλαμε να

Διαβάστε περισσότερα