Αριθ. Μελέτης: 25/2018 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Μελέτης: 25/2018 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καλ άκι Τηλ.κέντρο : Fax : Πληρ. : Τάγκα ροσούλα Τηλ. : ΤΙΤΛΟΣ : Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Αριθ. Μελέτης: 25/2018 Αριθ. Πρωτ ιακήρυξης: 8429/ Προϋ ολογισµός µε ΦΠΑ : 8.246,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη µε συνο τικό διαγωνισµό ε ιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της ροµήθειας µε τίτλο : Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ροϋ ολογισµού 8.246,00 (µε Φ.Π.Α.), ου θα διεξαχθεί σύµφωνα µε : 1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και του N.3463/2006 «ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α 114/2006). 3. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 4.Την ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 5. του Ν.4250/2014 «ιοικητικές Α λουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ ων και Υ ηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα-Τρο ο οίηση ιατάξεων του.δ. 318/1992 (Α 161) και λοι ές ρυθµίσεις» (Α 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 6. του Ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 7. του Ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων». 8. του Ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 9. οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές ράξεις, καθώς και λοι ές διατάξεις ου αναφέρονται ρητά ή α ορρέουν α ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της αρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, εριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος ου διέ ει την ανάθεση και εκτέλεση της αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π και υ ουργικές α οφάσεις ου εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν α οτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού λαισίου της. 10. τους όρους της αρούσας µελέτης µε Α.Μ. 25/2018 και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υ οβάλουν ροσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω ροµήθειας.

2 Με την αρούσα µελέτη ροβλέ εται η εκτέλεση ροµήθειας Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για το διάστηµα έως Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) - Στοιχεία ε ικοινωνίας Στοιχεία Α.Α.: ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ο.Τ.Α. της Γενικής Κυβέρνησης) ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ Πληροφορίες: (Τάγκα ροσούλα) Fax: Κύρια δραστηριότητα Α: Γενικές δηµόσιες υ ηρεσίες Ιστοσελίδα: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό δηµαρχείο ήµου Πωγωνίου στο Καλ άκι ΤΚ 44004, την και ώρα µ, ενώ ιον της αρµόδιας Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών 1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της ερι τ. 14 της αρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 για τον αρόντα διαγωνισµό είναι κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: α) η αρούσα διακήρυξη, β) το τυ ο οιηµένο έντυ ο υ εύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ ) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το ο οίο εγκρίθηκε µε την υ ' αριθ. 158/2016 Α όφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/ ). γ) Την µε αριθµό 25/2018 µελέτη, του Τµήµατος Τεχνικών Υ ηρεσιών του ήµου µε τίτλο : Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνολικού ροϋ ολογισµού 8.246,00 (µε Φ.Π.Α.) δ) τυχόν συµ ληρωµατικές ληροφορίες και διευκρινίσεις ου θα αρασχεθούν α ό την αναθέτουσα αρχή ε ί όλων των ανωτέρω. 2. Για την αραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα της άντλησης όλων των α αραίτητων ληροφοριών µε ηλεκτρονικό τρό ο µε ελεύθερη, άµεση και λήρης ρόσβαση στη συγγραφή υ οχρεώσεων και στα λοι ά έγγραφα της σύµβασης, ό ου θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων στην διεύθυνση: καθώς ε ίσης θα διατίθενται και α ό τα γραφεία της /νσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών του ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, Καλ άκι ΤΚ 44004, κατά τις εργάσιµες ήµερες και ώρες. Άρθρο 3: Αντικείµενο του διαγωνισµού 1. Ο διαγωνισµός αφορά την ροµήθεια µε τίτλο : Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ό ως εριγράφεται στην µε αριθµό 25/2018 µελέτη, της /νσης Τεχνικών Υ ηρεσιών του ήµου ου α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας. 2. ε γίνονται δεκτές ροσφορές για µέρος των τµηµάτων της σύµβασης. 3. Ε ισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών ου συµµετέχουν στον διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν ρέ ει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην αρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

3 Άρθρο 4: Προϋ ολογισµός της σύµβασης Ο συνολικός ροϋ ολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 8.246,00 (µε Φ.Π.Α.) Ευρώ. Άρθρο 5: Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου 1. Η αρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται α ό (Α) έσοδα του ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων και βαρύνει τον ροϋ ολογισµό για το έτος 2018 υ ό τον κωδικό αριθµό: Κ.Α σύµφωνα µε την αριθ. 354/ α όφαση ανάληψης υ οχρέωσης ηµάρχου. Ως ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης ή των συµβάσεων ορίζεται έως ή έως εξαντλήσεως των οσοτήτων. 2. Υ όκειται στις κρατήσεις ου ροβλέ ονται α ό τη νοµοθεσία, εριλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υ έρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 αρ 3 του Ν 4013/ Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο. 4. Οι ληρωµές θα γίνονται τµηµατικά ανάλογα µε την ορεία εκτέλεσης της σύµβασης. Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδειξη Αναδόχου Ως κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η λέον συµφέρουσα α ό οικονοµική ά οψη ροσφορά ( αρ.1, άρθρου 86 του Ν.4412/2016) α οκλειστικά βάσει τιµής. Άρθρο 7: Ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας αραλαβής των ροσφορών Τό ος διενέργειας του διαγωνισµού Ως ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας αραλαβής των ροσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η , ηµέρα ευτέρα και Ώρα λήξης της υ οβολής ροσφορών ορίζεται η µ. Μετά τη λήξη της αραλαβής ροσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία α οσφράγισης, ενώ ιον της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο κεντρικό ηµαρχείο Καλ ακίου του ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων στο Καλ άκι ΤΚ Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η α οσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η α οσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε ο οιαδή οτε άλλη ηµέρα, µε α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Άρθρο 8: Υ οβολή φακέλου ροσφοράς 1. Οι φάκελοι των ροσφορών υ οβάλλονται µέσα στην ροθεσµία του άρθρου 7 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Ε ιτρο ή ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη ε ιστολή ρος την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. (Σε ερί τωση ταχυδροµικής α οστολής ή κατάθεσης στο ρωτόκολλο, οι φάκελοι ροσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν ρωτοκολληθεί στο ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ου διεξάγει τον διαγωνισµό, (Γραφείο Πρωτοκόλλου στο Καλ άκι- Τ.Κ ), το αργότερο µέχρι την ροηγούµενη εργάσιµη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, ό ως ορίζονται στο άρθρο 7 της αρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του εριεχοµένου των ροσφορών ου α οστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. εν θα αραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα α ό ο οιοδή οτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδο οιηθεί εγκαίρως. 2. Οι ροσφορές είναι έγγραφες και υ οβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον ο οίο ρέ ει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: Προς τον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού Προσφορά του.. [Στοιχεία ροσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως ε ωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., όλη, τηλέφωνο, fax και ) και σε ερί τωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των µελών αυτής].

4 για την ροµήθεια: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µε αναθέτουσα αρχή : ήµος Πωγωνίου Ιωαννίνων ηµεροµηνία λήξης ροθεσµίας υ οβολής ροσφορών Με την ροσφορά υ οβάλλονται τα ακόλουθα: α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο ο οίος εριέχει τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να το οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο ο οίος εριέχει τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν ε ίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της αρ Οι ροσφορές και τα εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδα ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της , ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α` 188). 5. Προσφορές ου εριέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε ο οιοδή οτε τρό ο ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής του άρθρου 7 της αρούσας, δεν α οσφραγίζονται, αλλά αραδίδονται στην Ε ιτρο ή ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο Για τυχόν ροσφορές ου υ οβάλλονται εκ ρόθεσµα, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού σηµειώνει στο ρακτικό της την εκ ρόθεσµη υ οβολή (ακριβή ώρα ου εριήλθε η ροσφορά στην κατοχή της) και τις α ορρί τει ως µη κανονικές. 7. Οι ροσφορές υ ογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο α ό τον οικονοµικό φορέα ή, σε ερί τωση νοµικών ροσώ ων, α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο αυτών. 8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υ οβάλλει κοινή ροσφορά, η ο οία υ ογράφεται υ οχρεωτικά, είτε α ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ου α οτελούν την ένωση, είτε α ό εκ ρόσω ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην ροσφορά α αραιτήτως ρέ ει να ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµ εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκ ρόσω ος/συντονιστής αυτής. Άρθρο 9: Περιεχόµενο φακέλου ροσφοράς 1. Ο φάκελος ροσφοράς ( ροσφορά) των διαγωνιζοµένων εριλαµβάνει, ε ί οινή α οκλεισµού, τα ακόλουθα: (α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής» (β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 2. Ο φάκελος «ικαιολογητικά Συµµετοχής» ρέ ει, ε ί οινή α οκλεισµού, να εριέχει τα ακόλουθα: α) το τυ ο οιηµένο έντυ ο υ εύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ ) του άρθρου 14 της αρούσας β) τα κατά ερί τωση νοµιµο οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ ροσώ ησης του οικονοµικού φορέα (ό ως καταστατικά, ιστο οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση.σ. σε σώµα, σε ερί τωση Α.Ε., κλ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Α ό τα ανωτέρω έγγραφα ρέ ει να ροκύ τουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού ροσώ ου, όλες οι σχετικές τρο ο οιήσεις των καταστατικών, το/τα ρόσω ο/α ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού

5 (νόµιµος εκ ρόσω ος, δικαίωµα υ ογραφής κλ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του διοικητικού οργάνου και γ) αραστατικό εκ ροσώ ησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντι ρόσω ο τους. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά, υ οβάλλουν τα αρα άνω κατά ερί τωση δικαιολογητικά της υ ο ερι τ. (β), για κάθε οικονοµικό φορέα ου συµµετέχει στην ένωση. Στο ΤΕΥ ου υ οβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµ εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκ ρόσω ος/συντονιστής αυτής 3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» ειδικό τεύχος τεχνικής εριγραφής στο ο οίο θα δίδεται σαφής εριγραφή για τα ροσφερόµενα είδη τα ο οία θα συνοδεύονται α ό τις ροδιαγραφές ου α αιτούνται α ό την µελέτη. Ε ίσης θα ρέ ει να αναφέρεται η ροέλευσης των ροσφερόµενων υλικών. 4. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» εριέχει τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς, σύµφωνα µε όσα ροβλέ ονται στα έγγραφα της σύµβασης. Άρθρο 10: Σύστηµα υ οβολής οικονοµικών ροσφορών 1. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µ ορούν να υ οβάλουν ροσφορά είτε για το σύνολο µεµονωµένης οµάδας, είτε ακόµα για ερισσότερες οµάδες, είτε ακόµη στο σύνολο των οµάδων της µελέτης. 2. Η ροσφορά θα µ ορεί να υ οβάλλεται είτε ανά φορέα, είτε στο σύνολο των φορέων. 3. Εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 4. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή αντι ροσφορών 5. Τα υ ό ροµήθεια είδη έχουν χωριστεί σε τµήµατα. Η ροµήθεια θα εκτελείται τµηµατικά χωρίς καµία ρόσθετη οικονοµική ε ιβάρυνση, κατό ιν εντολής ου θα δίδεται στον ανάδοχο. Ιδιαίτερα το γάλα των εργαζοµένων θα αραδίδεται κάθε µήνα στη έδρα του ήµου και κατό ιν θα µοιράζεται στους δικαιούχους. Άρθρο 11: Παραλαβή ροσφορών Στάδια α οσφράγισης αξιολόγησης Κατακύρωση 1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων ροσφοράς α) Η έναρξη υ οβολής των ροσφορών ου κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Ε ιτρο ή ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται α ό τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα ριν α ό την ώρα λήξης της ροθεσµίας του άρθρου 7 της αρούσας. Η αραλαβή µ ορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υ οβολή, ου έχει εµ ρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακο ή λόγω του λήθους των ροσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της αραλαβής κηρύσσεται ε ίσης α ό τον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού, µε ροειδο οίηση ολίγων λε τών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη ροσφορά. Ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ε ικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να δια ιστώσει αν έχουν υ οβληθεί ροσφορές κατά το άρθρο 8 της αρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο ρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υ οβολής). Η υ οβολή µόνο µίας ροσφοράς δεν α οτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. β) Η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α οσφράγισης των ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζεται στο άρθρο 7. Η α οσφράγιση διενεργείται δηµόσια, αρουσία των ροσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκ ροσώ ων τους, οι ο οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι ών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων ου υ οβλήθηκαν α ό αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/ Στάδια α οσφράγισης και αξιολόγησης ροσφορών

6 α) Α οσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος ροσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής ροσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά ου υ οβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική ροσφορά, ανά φύλλο. Η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υ έβαλαν ροσφορές, καθώς και τα υ οβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα α οτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε ρακτικό, το ο οίο υ ογράφεται α ό τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών δεν α οσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται α ό το αρα άνω όργανο και το οθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο ο οίος ε ίσης σφραγίζεται και υ ογράφεται α ό το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, ροκειµένου να α οσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα. β) Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού ροβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής ροσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας και συντάσσει ρακτικό για την α οδοχή ή την α όρριψη των τεχνικών ροσφορών και τους λόγους α οκλεισµού τους. γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των ροσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι ών στοιχείων των ροσφορών, α οσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα ου θα ορισθεί α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η ο οία καταχωρείται σε σχετικό ρακτικό, µαζί µε τους λόγους α όρριψης όσων ροσφορών κρίνονται α ορρι τέες. Για όσες ροσφορές δεν κρίθηκαν α οδεκτές κατά τα ροηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής ροσφοράς δεν α οσφραγίζονται, αλλά ε ιστρέφονται. Η κατά τα ανωτέρω α οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών ροσφορών και των οικονοµικών ροσφορών µ ορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. δ) Τα α οτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων ε ικυρώνονται µε α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου, η ο οία κοινo οιείται µε ε ιµέλεια αυτής στους ροσφέροντες. Κατά της ανωτέρω α όφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. ε) Ε ισηµαίνεται ότι σε ερί τωση ου οι ροσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή ε ιλέγει τον ( ροσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ου υ έβαλαν ισότιµες ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ ιον της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού και αρουσία των οικονοµικών φορέων ου υ έβαλαν τις ισότιµες ροσφορές. 3. Πρόσκληση υ οβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση Πρόσκληση για υ ογραφή σύµβασης α) Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδο οιεί εγγράφως τον ροσφέροντα, στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση («ροσωρινό ανάδοχο»), να υ οβάλει εντός ροθεσµίας 15 ηµερών α ό την κοινο οίηση της ρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, ου καθορίζονται στο άρθρο 15 της αρούσας. Τα δικαιολογητικά ροσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο ο οίος αραδίδεται στην Ε ιτρο ή ιαγωνισµού. Αν δεν ροσκοµισθούν τα αρα άνω δικαιολογητικά ή υ άρχουν ελλείψεις σε αυτά ου υ οβλήθηκαν, αρέχεται ροθεσµία στον ροσωρινό ανάδοχο να τα ροσκοµίσει ή να τα συµ ληρώσει εντός 5 ηµερών α ό την κοινο οίηση σχετικής έγγραφης ειδο οίησης σε αυτόν. i) Αν κατά τον έλεγχο των αρα άνω δικαιολογητικών δια ιστωθεί ότι τα στοιχεία ου δηλώθηκαν µε το τυ ο οιηµένο έντυ ο υ εύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) αν δεν υ οβληθούν στο ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α αιτούµενα ρωτότυ α ή αντίγραφα, των αρα άνω δικαιολογητικών, ή iii) αν α ό τα δικαιολογητικά ου ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ ροθέσµως, δεν α οδεικνύονται οι όροι και οι ροϋ οθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 της

7 αρούσας, ο ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ τωτος και η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα ου υ έβαλε την αµέσως ε όµενη λέον συµφέρουσα α ό οικονοµική ά οψη ροσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. Αν κανένας α ό τους ροσφέροντες δεν υ έβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας α ό τους ροσφέροντες δεν ροσκοµίζει ένα ή ερισσότερα α ό τα α αιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των αρα άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ρακτικού α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Ε ιτρο ή για τη λήψη α όφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του ροσωρινού αναδόχου ως εκ τώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. β) Η Οικονοµική Ε ιτρο ή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή κοινο οιεί την α όφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ροσφορών, σε κάθε ροσφέροντα εκτός α ό τον ροσωρινό ανάδοχο µε κάθε ρόσφορο τρό ο, ό ως µε τηλεοµοιοτυ ία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ε ί α οδείξει. Όσοι υ έβαλαν αραδεκτές ροσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του ροσωρινού αναδόχου. γ) Μετά την ά ρακτη άροδο των ροθεσµιών άσκησης των ροβλε όµενων α ό τις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της ροδικαστικής και δικαστικής ροστασίας και α ό τις α οφάσεις αναστολών ε ί αυτών, ο ροσωρινός ανάδοχος υ οβάλει ε ικαιρο οιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της αρούσας µετά α ό σχετική ρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού και, εφόσον δια ιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι ροϋ οθέσεις συµµετοχής των άρθρων 12, 13 κοινο οιείται η α όφαση κατακύρωσης στον ροσωρινό ανάδοχο και καλείται να ροσέλθει σε ορισµένο τό ο και χρόνο για την υ ογραφή του συµφωνητικού, εντός 15 ηµερών α ό την κοινο οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής ρόσκλησης, ροσκοµίζοντας, και την α αιτούµενη εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης. δ) Η υ ογραφή του συµφωνητικού έχει α οδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν ροσέλθει να υ ογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην ροθεσµία ου ορίζεται στην ειδική ρόκληση, κηρύσσεται έκ τωτος και η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα ου υ έβαλε την αµέσως ε όµενη λέον συµφέρουσα α ό οικονοµική ά οψη ροσφορά. Αν κανένας α ό τους ροσφέροντες δεν ροσέλθει για την υ ογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. Άρθρο 12: ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό 1. ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά ρόσω α, ή ενώσεις αυτών ου δραστηριο οιούνται σε συναφές αντικείµενο της υ όψη ροµήθειας και ου είναι εγκατεστηµένα σε: α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες ου έχουν υ ογράψει και κυρώσει τη Σ Σ, στο βαθµό ου η υ ό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ τεται α ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες ου δεν εµ ί τουν στην ερί τωση γ της αρούσας αραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υ ό τους όρους των αρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. εν α αιτείται α ό τις εν λόγω ενώσεις να εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ οβολή ροσφοράς. Σε ερί τωση ου η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της

8 µορφή ρέ ει να είναι τέτοια ου να εξασφαλίζεται η ύ αρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (.χ. κοινο ραξία). 3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Άρθρο 13: Λόγοι α οκλεισµού Κάθε ροσφέρων α οκλείεται α ό τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο ρόσω ό του (αν ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο) ή σε ένα α ό τα µέλη του (αν ρόκειται ερί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας α ό τους λόγους των αρακάτω ερι τώσεων: 1. Όταν υ άρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α όφαση για έναν α ό τους ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της α όφασης- λαίσιο 2008/841/ ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την κατα ολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της σ.42), β) δωροδοκία, ό ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ερί της κατα ολέµησης της διαφθοράς στην ο οία ενέχονται υ άλληλοι των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην αράγραφο 1 του άρθρου 2 της α όφασης- λαίσιο 2003/568/ ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την κατα ολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και ό ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, γ) α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η ο οία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α 48), δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, ό ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α όφασης- λαίσιο 2002/475/ ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α ό ειρα διά ραξης εγκλήµατος, ό ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ό ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ρόληψη της χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. '315), η ο οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α 166), στ) αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ ορίας ανθρώ ων, ό ως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Α ριλίου 2011, για την ρόληψη και την κατα ολέµηση της εµ ορίας ανθρώ ων και για την ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της α όφασης- λαίσιο 2002/629/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η ο οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α 215 ). Ο οικονοµικός φορέας α οκλείεται ε ίσης όταν το ρόσω ο εις βάρος του ο οίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική α όφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε ο τικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκ ροσώ ησης, λήψης α οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υ οχρέωση του ροηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις ερι τώσεις εταιρειών εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ροσω ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις ερι τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου.

9 2. Όταν ο ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια ιστωθεί α ό δικαστική ή διοικητική α όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό ου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή µ ορεί να α οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο ροσφέρων είναι Έλληνας ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υ οχρεώσεις του ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ τουν τόσο την κύρια όσο και την ε ικουρική ασφάλιση. εν α οκλείεται ο ροσφέρων, όταν έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ου οφείλει, συµ εριλαµβανοµένων, κατά ερί τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ροστίµων είτε υ αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 3. Κατ εξαίρεση, για ε ιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, ό ως δηµόσιας υγείας ή ροστασίας του εριβάλλοντος δεν εφαρµόζονται οι αράγραφοι 1 και 2. Κατ εξαίρεση, όταν ο α οκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά οσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο ροσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές οσό ου οφείλεται λόγω αθέτησης των υ οχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον ο οίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της αρ. 2 του άρθρου 73 ν.4412/2016, ριν α ό την εκ νοή της ροθεσµίας υ οβολής ροσφοράς, δεν εφαρµόζεται η αράγραφος Η αναθέτουσα αρχή α οκλείει οικονοµικό φορέα σε ο οιοδή οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν α οδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω ράξεων ή αραλείψεων αυτού είτε ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία α ό τις ερι τώσεις των αραγράφων 1, Οικονοµικός φορέας ου εµ ί τει σε µια α ό τις καταστάσεις ου αναφέρονται στις αραγράφους 1 και 2 µ ορεί να ροσκοµίζει στοιχεία ροκειµένου να α οδείξει ότι τα µέτρα ου έλαβε ε αρκούν για να α οδείξουν την αξιο ιστία του, αρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος α οκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν ε αρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν α οκλείεται α ό τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα ου λαµβάνονται α ό τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες εριστάσεις του οινικού αδικήµατος ή του αρα τώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανε αρκή, γνωστο οιείται στον οικονοµικό φορέα το σκε τικό της α όφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας ου έχει α οκλειστεί, µε τελεσίδικη α όφαση, α ό τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης αραχώρησης δεν µ ορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την ερίοδο του α οκλεισµού ου ορίζεται στην εν λόγω α όφαση στο κράτος µέλος στο ο οίο ισχύει η α όφαση 6. Η α όφαση για την δια ίστωση της ε άρκειας ή µη των ε ανορθωτικών µέτρων κατά την ροηγούµενη αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/ Οικονοµικός φορέας ου του έχει ε ιβληθεί, µε την κοινή υ ουργική α όφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η οινή του α οκλεισµού α οκλείεται αυτοδίκαια και α ό την αρούσα διαδικασία σύναψης δηµοσίων (διαγωνισµό). Άρθρο 14: Τυ ο οιηµένο έντυ ο υ εύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ ) Κατά την υ οβολή ροσφορών οι οικονοµικοί φορείς υ οβάλλουν το Τυ ο οιηµένο Έντυ ο Υ εύθυνης ήλωσης (ΤΕΥ ) της αρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ ΗΣΥ,

10 ό ως εγκρίθηκε µε την υ ' αριθ. 158/2016 Α όφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/ ), ως ροκαταρκτική α όδειξη ρος αντικατάσταση των ιστο οιητικών ου εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, ε ιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας ληροί τις ακόλουθες ροϋ οθέσεις, δηλαδή δεν βρίσκεται σε µία α ό τις καταστάσεις του άρθρου 13 της αρούσας. Στο έντυ ο της ΤΕΥ οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να συµ ληρώνουν ΜΟΝΟ τα σηµεία τα ο οία καθίσταται α αραίτητα α ό την αρούσα διακήρυξη. Σε ο οιοδή οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µ ορεί να ζητηθεί α ό τους ροσφέροντες να υ οβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της ε όµενης αραγράφου, όταν αυτό α αιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Στην ερί τωση υ οβολής ροσφοράς α ό ένωση οικονοµικών φορέων, το τυ ο οιηµένο έντυ ο (ΤΕΥ ) υ οβάλλεται χωριστά α ό κάθε µέλος της ένωσης. Άρθρο 15: ικαιολογητικά1 (Α οδεικτικά µέσα) 1. ικαιολογητικά α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και ροϋ οθέσεις συµµετοχής ό ως ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 της αρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών του άρθρου 7, κατά την υ οβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (β) της αρούσας. β. Αν στις ειδικές διατάξεις ου διέ ουν την έκδοσή τους δεν ροβλέ εται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών ου ροηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7. γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις ου τυχόν ροσκοµίζονται για ανα λήρωση δικαιολογητικών ρέ ει να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών ου ροηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7. δ. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ οχρεούνται να υ οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 2. ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων α οκλεισµού του άρθρου 13 ( ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) Για την α όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α οκλεισµού του άρθρου 13 οι οικονοµικοί φορείς ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα αρακάτω δικαιολογητικά: 2α. για την αράγραφο 1 του άρθρου 13 της αρούσας: α όσ ασµα του σχετικού µητρώου ( οινικού µητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου ου εκδίδεται α ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό ου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, α ό το ο οίο ροκύ τει ότι ληρούνται αυτές οι ροϋ οθέσεις. Η υ οχρέωση ροσκόµισης του ως άνω α οσ άσµατος αφορά και τα ρόσω α του τελευταίου εδαφίου της αραγράφου 1 του άρθρου 13. 2β. για την αράγραφο 2 του άρθρου 13: ιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, ερί του ότι έχουν εκ ληρωθεί οι υ οχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. Για τους οικονοµικούς φορείς ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: (i) φορολογική ενηµερότητα ου εκδίδεται α ό το Υ ουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό φορέα, (ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα ου εκδίδεται α ό την αρµόδια κατά ερί τωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και την ε ικουρική ασφάλιση.

11 2γ. Πιστο οιητικό Ε ιµελητηρίου µε το ο οίο θα ιστο οιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό ε άγγελµά τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να αραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, το ο οίο αν δεν συνάδει µε το είδος των υ ό ροµήθεια ειδών θα οδηγεί σε α οκλεισµό του συµµετέχοντος. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά, υ οβάλλουν τα αρα άνω, κατά ερί τωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα ου συµµετέχει στην ένωση. Aν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υ ό των ερ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή ιστο οιητικά ή ό ου τα έγγραφα ή τα ιστο οιητικά αυτά δεν καλύ τουν όλες τις ερι τώσεις υ ό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το ιστο οιητικό µ ορεί να αντικαθίσταται α ό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό ου δεν ροβλέ εται ένορκη βεβαίωση, α ό υ εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε αγγελµατικού ή εµ ορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές αρέχουν, ό ου κρίνεται αναγκαίο, ε ίσηµη δήλωση στην ο οία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ιστο οιητικά της αρούσας αραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ τουν όλες τις ερι τώσεις ου αναφέρονται στα υ ό 1 και 2 του άρθρου 13 της αρούσας. Αν δια ιστωθεί µε ο οιονδή οτε τρό ο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υ όψη ιστο οιητικά, η ροσφορά του διαγωνιζόµενου α ορρί τεται. Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος ροσφορών Κάθε υ οβαλλόµενη ροσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι 6 µηνών, α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 1. Για την υ ογραφή της σύµβασης δεν α αιτείται η αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 αρ. 1 β) του Ν.4412/2016. Άρθρο 18: Ενστάσεις Κατά των ράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η ροθεσµία άσκησής της είναι έντε (5) ηµέρες α ό την κοινο οίηση της ροσβαλλόµενης ράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση υ οβάλλεται ενώ ιον της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου, η ο οία α οφασίζει, ύστερα α ό γνώµη της Ε ιτρο ής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε µε την υ αριθ. 07/2018 Α όφαση Οικονοµικής Ε ιτρο ής, εντός ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την ά ρακτη άροδο της ο οίας τεκµαίρεται η α όρριψη της ένστασης. Για το αραδεκτό της άσκησης ένστασης, α αιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή αραβόλου υ έρ του ηµοσίου οσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) ε ί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το αράβολο ε ιστρέφεται µε ράξη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Κατά της διακήρυξης ή λοι ών εγγράφων της σύµβασης του άρθρου 2 της αρούσας, χωρεί ένσταση η ο οία υ οβάλλεται στην Οικονοµική Ε ιτρο ή του ήµου µέχρι έντε (5) ηµέρες ριν α ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής ροσφορών. Ε ί της ένστασης α οφασίζει η Οικονοµική Ε ιτρο ή του ήµου, ύστερα α ό γνώµη της Ε ιτρο ής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την ά ρακτη άροδο της ο οίας τεκµαίρεται η α όρριψη της ένστασης. Για το αραδεκτό της άσκησης ένστασης, α αιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή αραβόλου υ έρ του ηµοσίου

12 οσού ίσου µε το ένα τοις εκατό(1%) ε ί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το αράβολο ε ιστρέφεται µε ράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας 1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υ οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και ροαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε ερί τωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης ου έχουν συνταχθεί σε ερισσότερες γλώσσες, ε ικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υ οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 2. Οι ροσφορές και τα εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα α οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδα ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της , ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα ου αφορούν αλλοδα ούς οικονοµικούς φορείς και ου θα κατατεθούν α ό τους ροσφέροντες στην αρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα ε ικυρωµένα (είτε α ό το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ροσφέροντος, είτε µε την ε ίθεση της σφραγίδας Apostile σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της ( ου κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να ιστο οιείται η γνησιότητά τους), και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µ ορεί να γίνει είτε α ό τη µεταφραστική υ ηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. (Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α 225)), είτε α ό το αρµόδιο ροξενείο, είτε α ό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.. και 36 του Κώδικα ερί ικηγόρων, είτε α ό ορκωτό µεταφραστή της χώρας ροέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υ ηρεσία. 3. Ε ιτρέ εται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδή οτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού ου αφορά αλλοδα ή Ε ιχείρηση µε τη µορφή ε ικυρωµένης φωτοτυ ίας ροερχόµενης είτε α ό το νόµιµο ε ικυρωµένο έγγραφο α ό το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ροσφέροντος, είτε α ό το ρωτότυ ο έγγραφο µε την σφραγίδα Apostile σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της Η ε ικύρωση αυτή ρέ ει να έχει γίνει α ό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.. και 36 του Κώδικα ερί ικηγόρων. 4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ α-εταιρικά ή µη µε ειδικό τεχνικό εριεχόµενο µ ορούν να υ οβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται α ό µετάφραση στην ελληνική. 5. Η ροφορική ε ικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υ οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να διευκολύνει την ε ικοινωνία των αλλοδα ών υ αλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την αρουσία διερµηνέων. Άρθρο 20: ηµοσιότητα - α άνες δηµοσίευσης Το λήρες κείµενο της ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ ΗΣ και φέρει κωδικό Α ΑΜ.. Προκήρυξη αυτής ( ερίληψη της ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον ίνακα ανακοινώσεων του ήµου, αναρτάται στο ρόγραµµα «ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ( και δηµοσιεύεται στον Τύ ο. Άρθρο 21: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα ο οία θα εκτελεσθεί η ροµήθεια/υ ηρεσία είναι τα αναφερόµενα αρακάτω. Σε ερί τωση ασυµφωνίας των εριεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 1. Το συµφωνητικό 2. Η αρούσα διακήρυξη 3. Τεχνικές ροδιαγραφές Άρθρο 22: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης

13 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές αρέχουν σε όλους τους ροσφέροντες ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµ ληρωµατικές ληροφορίες σχετικά µε τις ροδιαγραφές και ο οιαδή οτε σχετικά δικαιολογητικά, εντός έξι ηµερών ριν την ηµεροµηνία λήξης υ οβολής των ροσφορών. Άρθρο 23: Τεκµήριο α ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης Η υ οβολή ροσφοράς στον διαγωνισµό α οτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος α οδέχεται λήρως και ανε ιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, έχει λάβει λήρη γνώση των λοι ών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει λήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της ροµήθειας, εκτός εάν κατά ερί τωση στην ροσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία τα ο οία τυχόν δεν α οδέχεται. Στην ερί τωση αυτή ρέ ει ο ροσφέρων να αναφέρει στην ροσφορά του τους όρους της ροσφοράς ου είναι διαφορετικοί α ό τους όρους της διακήρυξης, ροκειµένου να αξιολογηθούν. Άρθρο 24: Χρόνος, τό ος και διάρκεια εκτέλεσης της ροµήθειας Ως ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης ή των συµβάσεων ορίζεται το διάστηµα έως ή έως εξαντλήσεως των οσοτήτων. Άρθρο 25 : ιάφορες ρυθµίσεις Η έγκριση διενέργειας της δηµο ρατούµενης ροµήθειας και η δέσµευση της σχετικής ίστωσης, α οφασίστηκε µε την υ αριθµ. 154/2018 Α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Ο ήµαρχος ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μελέτη Οικονοµικής Τεχνικές Προδιαγραφές (Παρατίθεται ως ξεχωριστό αρχείο ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 αρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Ό ως ροσαρµόσθηκε α ό την αναθέτουσα αρχή µε βάση τους όρους της αρούσας διακήρυξης (Παρατίθεται ως ξεχωριστό αρχείο) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υ όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (Παρατίθεται ως ξεχωριστό αρχείο)

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία:

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.: 10185 Ηµεροµηνία: 18.06.2018 ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τ -080/18 «Προµήθεια θερµικών ρολών α οδείξεων για τις συσκευές έκδοσης και ε αναφόρτισης ηλεκτρονικών εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 22 /11/2017 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 68113 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Τηλ. : 2821341760,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

α) Αρ. Αίτησης: MR β) Η υ αριθµ. 1078/ Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης Α Α: ΨΣΧ2ΟΡΛΟ-4Ε5

α) Αρ. Αίτησης: MR β) Η υ αριθµ. 1078/ Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης Α Α: ΨΣΧ2ΟΡΛΟ-4Ε5 Αριθ. Πρωτ.: 4253 Ηµεροµηνία: 12/3/19 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λι αντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Τ -221/18 (MR )

Τ -221/18 (MR ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -221/18 Συνο τικός διαγωνισµός Τ -221/18 (MR-204674) για την ροµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συσσωρευτών και α οξήλωση α οκοµιδή των αλαιών συσσωρευτών στις εγκαταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 03/07/207 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 36246 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 7335, Χανιά Τηλ. : 28234760,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος.

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρί ολη: 6/10/2017 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16014 ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή:{ ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/19. Συνο τικός διαγωνισµός Τ -073/19. (CPV ) Για την Προµήθεια Ο τικών Αναµεταδοτών TETRA. ΤΔ-073/19[

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/19. Συνο τικός διαγωνισµός Τ -073/19. (CPV ) Για την Προµήθεια Ο τικών Αναµεταδοτών TETRA. ΤΔ-073/19[ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/19 Συνο τικός διαγωνισµός Τ -073/19. (CPV 32344280-2 ) Για την Προµήθεια Ο τικών Αναµεταδοτών TETRA. [ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ... 2 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Ανταλλακτικών.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Ανταλλακτικών. Αριθ. Πρωτ.: 4455 Ηµεροµηνία: 14/3/19 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Ανταλλακτικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -083/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ- ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -083/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ- ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -083/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ- ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνο τικός ιαγωνισµός Τ -013/19. Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών ιοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Συνο τικός ιαγωνισµός Τ -013/19. Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών ιοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Αρ. ρωτ. 7078/24.04.2019 Συνο τικός ιαγωνισµός Τ -013/19 Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών ιοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Τ -013-19 1 8 4 Περιεχόµενα 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -099/18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε ΡΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2018

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -099/18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε ΡΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2018 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -099/18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε ΡΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2018 1/75 Περιεχόμενα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε ΡΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ Ι ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Συνο τικός ιαγωνισµός Τ -062/19. για την Παροχή Υ ηρεσιών

Συνο τικός ιαγωνισµός Τ -062/19. για την Παροχή Υ ηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 12700 Ηµεροµηνία: 29/07/2019 Συνο τικός ιαγωνισµός Τ -062/19 για την Παροχή Υ ηρεσιών Φύλαξης των αµαξοστασίων της γραµµής ΤΡΑΜ, του χώρου καταµέτρησης στο σταθµό «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 4-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν: Α Α: ΒΕΑ81-ΛΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πα άγου, 22.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -117/18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -117/18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -117/18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 1/71 Περιεχόμενα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 056 Ηµεροµηνία: 05.01.2016 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ -248/15)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3607/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3607/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» /νση: ιοικητικού Οικονοµικού Υ οδ.νσή: Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3152/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3152/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» /νση: ιοικητικού Οικονοµικού Υ οδ.νσή: Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 9143/

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 9143/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» /νση: ιοικητικού Οικονοµικού Υ οδ.νσή: Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -101/18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΠΙ ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2&3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -101/18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΠΙ ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2&3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -101/18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΠΙ ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2&3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2018 1/96 Περιεχόμενα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 213 207 9100 Πειραιάς, 02/6/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΚΤΥΩΛΚ-2Η7 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 136 /2017 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -033/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ AE

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -033/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ AE ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -033/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ AE ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 Περιεχόμενα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕ ΗΣΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,&3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕ ΗΣΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,&3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -051/19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕ ΗΣΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,&3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 1/76 Περιεχόμενα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕ ΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 )

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών Κα οδιστρίου 11 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60755, Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos.gr Πληρ:Π.Λυρίτης Άργος: 17/05/2013 Αριθµ. Πρωτ.:17291

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 19601 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -072/17

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -072/17 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -072/17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 1/84 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ... 2 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε ΡΑ: ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙOY ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε ΡΑ: ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙOY ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε ΡΑ: ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙOY ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018, το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -110/18

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -110/18 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -110/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ- ΜΑΊΟΣ 2018 ΤΔ-110/18 1 /186 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ... 2 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 77Ο2ΩΛΚ-2 Ο Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 24 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 305 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 29/2/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 19542 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: /

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: / Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗ ΗΣ: 46401 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» /νση: ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -075/18

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -075/18 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -075/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤHΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 Σελίδα 1 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ... 2 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -005/19

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -005/19 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -005/19 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΣΤΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΛΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ΤΔ-005/19 1 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ... 2 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9/9/2019

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9/9/2019 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9/9/2019 1. Υ οβολή ρος έγκριση των Εταιρικών Xρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΊΣΩΤΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,&3 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΊΣΩΤΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,&3 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -103/18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΊΣΩΤΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,&3 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΤΔ-103/18 1/65 Περιεχόμενα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΊΣΩΤΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 11239/ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝ ΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ» (CPV: )

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 11239/ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝ ΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ» (CPV: ) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗ ΗΣ: 43732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» /νση: ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού.

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού. Αριθ. Πρωτ.: 626 Ηµεροµηνία: 6/9/206 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 24 4446 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Ουρανία Τσουκαλά Τηλέφωνο: 28213 41610 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC Λευκάδα, 10-05-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: οικ.37424/6129 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Α.Τζεβελέκη-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.18 30.04.18 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -008/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια Καταστροφέα χόρτων (Ε αναλη τική Έρευνα).

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια Καταστροφέα χόρτων (Ε αναλη τική Έρευνα). Αριθ. Πρωτ.: 20438 Ηµεροµηνία: 29/11/18 Πληροφορίες: Ε.Ζακυνθινού Τηλέφωνο: 214.414.1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια Καταστροφέα χόρτων (Ε αναλη τική Έρευνα). ΣΧΕΤΙΚA:

Διαβάστε περισσότερα