ISO Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων"

Transcript

1 ISO Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ. Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής Παν/μιο Πατρών

2 ISO: Διεθνής οργανισμός Τυποποίησης Eίναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που εντοπίζει τις απαιτήσεις των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. αναπτύσσει πρότυπα σε συνεργασία με τους χρήστες. ψηφίζονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέσω διαφανειών διαδικασιών και o ISO τα αποδίδει σε παγκόσμια χρήση.

3 Από ποιούς αποτελείται Αποτελείται από τους εθνικούς φορείς (στην Ελλάδα ο ΕΛΟΤ) 149 κρατών όλου του κόσμου. Έχει κεντρική γραμματεία και 3000 Τεχνικές Επιτροπές οι οποίες επεξεργάζονται τα πρότυπα εμπειρογνώμονες στελεχώνουν τις Επιτροπές Έχει παράγει πρότυπα

4 ISO 9000 H σειρά ISO 9000 παρέχει πιστοποίηση σε διάφορους φορείς. Πιστοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ένας τρίτος φορέας παρέχει γραπτή διαβεβαίωση ότι ο προς πιστοποίηση φορέας συμμορφώνεται με προδιαγραμμένες απαιτήσεις.

5 Διαπίστευση Είναι η επίσημη αναγνώριση ότι ένα εργαστήριο είναι ικανό να εκτελεί ορισμένες διακριβώσεις ή δοκιμές (μία ή περισσότερες). Χορηγείται από τον φορέα διαπίστευσης.

6 Η ανάπτυξη της διαπίστευσης είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την παγκοσμιοποίηση των εμπορικών συναλλαγών.

7 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με τον N. 3066/2002.

8 Οργανόγραμμα του ΕΣΥΔ Στα όργανα του ΕΣΥΔ υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση υπουργείων, επιστημονικών εταιρειών και επαγγελματικών και κοινωνικών ενώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία στη λειτουργία του. Το έργο του E.ΣY.Δ. υποστηρίζεται, από Τεχνικές Επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν εξειδικευμένοι κατά τομέα επιστήμονες.

9 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

10 ΕΣΥΔ Έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών για ειδικές μεθόδους Π.χ. εξειδίκευση του προτύπου σε μικροβιολογικές αναλύσεις νερών, ανίχνευση φυτοφαρμάκων κλπ. Κατευθυντήρια οδηγία για την εφαρμογή του 15189

11 Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών Διαπίστευση μεθόδου δοκιμών: γίνεται επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα από ομάδα αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO

12 Το ISO (2η έκδοση, Μάιος 2005) προτείνει ένα σύστημα ποιοτικής ασφάλειας. Εχει σαν σκοπό την εξασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Δεν είναι τυπικά υποχρεωτικό, είναι όμως στα άμεσα σχέδια πολλών εργαστηρίων.

13 Αλλαγή νοοτροπίας στο εργαστήριο Τα εργαστήρια (δημόσια και ιδιωτικά) πρέπει να αντιμετωπίζουν τους πάντες που φέρνουν δείγματα σαν πελάτες (customers) ίδιας κατηγορίας. Το βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση με την ομογενοποίηση των διαδικασιών. Στην αρχή φαίνεται (και είναι) αρκετά γραφειοκρατικό, είναι όμως θέμα συνήθειας!

14 Aντικείμενο του ISO Καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ικανότητας διεξαγωγής δοκιμών (αναλύσεων) από εργαστήρια. Αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης, που περιλαμβάνει 1.ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του ISO Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν την οργάνωση και διοίκηση του εργαστηρίου με έμφαση στην συνεχή βελτίωση του συστήματος διοίκησης. 2.Ως προς το εργαστηριακό κομμάτι καθορίζονται απαιτήσεις για την αξιόπιστη διενέργεια των αναλύσεων.

15 Προϋποθέσεις-Απαιτήσεις ενός εργαστηρίου για Διαπίστευση 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΚΗΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

16 Απαιτήσεις για τη διοίκηση 1. Οργάνωση εργαστηρίου Το εργαστήριο πρέπει να είναι μια οντότητα που μπορεί να θεωρηθεί ως νομικά υπεύθυνη Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή δοκιμών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο και τις ανάγκες των πελατών Να είναι αμερόληπτο, έναντι πολιτικών και συμφερόντων που μπορούν να μειώσουν το κύρος του

17 Απαιτήσεις για τη διοίκηση 1. Οργάνωση εργαστηρίου Να είναι εχέμυθο ως προς τα αποτελέσματα Να καθορίζει τις αρμοδιότητες του προσωπικού Να έχει Τεχνικό Υπεύθυνο έχει τη συνολική ευθύνη για τις τεχνικές λειτουργίες και για την παροχή των απαιτούμενων πόρων Να έχει Υπεύθυνο Ποιότητας έχει τη συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας

18 AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Να έχει κατάλληλο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό για την εφαρμογή, συντήρηση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης, ανεξάρτητα από τα άλλα καθήκοντά του. Να καθορίσει δείκτες βελτίωσης. Να έχει διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την αμεροληψία του προσωπικού. Να εξασφαλίζει εχεμύθεια των αποτελεσμάτων. Να καθορίζει τις αρμοδιότητες του προσωπικού. Να έχει υπεύθυνο ποιότητας. Να έχει τεχνικό υπεύθυνο.

19 Πολιτική του εργαστηρίου ως προς την ποιότητα, τους σκοπούς λειτουργίας, την εμπλοκή του προσωπικού στο σύστημα, τη συνεχή βελτίωση Διαχείριση Αρχείων Ποιότητας: Συλλογή, Έλεγχος πρόσβασης, συμπλήρωσης, αρχειοθέτησης, αποθήκευσης. Έλεγχος παραγγελίας πελάτη σαφείς απαιτήσεις και μέσα στις δυνατότητες του εργαστηρίου Υπεργολαβία Ενημέρωση πελάτη, Σημαντικό κριτήριο: Διαπίστευση 2. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 3. Έλεγχος εγγράφων 4. Έλεγχος αρχείων 5. Ανασκόπηση 6. Παραγγελία Πελάτη- Υπεργολαβία δοκιμών και Διακριβώσεων 7. Προμήθεια Αγαθών και Υπηρεσιών Έλεγχος περιεχόμενου, διανομής και αναθεωρήσεων των εγγράφων που σχετίζονται με το ΣΔΠ Αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΔΠ Έλεγχος αποτελεσματικότητας, Έγκαιρη Διάγνωση προβλημάτων, συνεχή βελτίωση Έλεγχος προμηθειών, Υλικών, Υπηρεσιών Κατάλογος και Αξιολόγηση προμηθευτών πληρούν κατάλληλα κριτήρια πχ Πιστοποιητικό ISO 9001

20 Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας, Άμεση συνεννόηση με τον πελάτη Αξιολόγηση του εργαστηρίου από τον πελάτη με τη χρήση ερωτηματολογίων Βελτίωση, συμμόρφωση ως προς τα παράπονα Γίνεται από έμπειροεξειδικευμένο προσωπικό. Επιβεβαίωση ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά- Έλεγχος τήρησης αρχείων, διαδικασιών, Οδηγιών εργασίας 8. Εξυπηρέτηση Πελατών- Παράπονα 9. Έλεγχος μη Συμμορφούμενης εργασίας δοκιμών ή/και διακριβώσεων 10. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 11. Αποκλίσεις-Διορθωτικές- Προληπτικές Ενέργειες Πρέπει να υπάρχει πολιτική για μη συμμορφούμενες εργασίες, ικανότητα αξιολόγησης, άμεση διορθωτική ενέργεια και ενημέρωση πελάτη Στόχος: Συνεχή βελτίωση της ποιότητας Αποκλίσεις μπορούν να εντοπιστούν από όλες τις προηγούμενες διαδικασίες Σύνταξη αναφορών και διορθωτικές ενέργειες Ενημέρωση πελάτη

21 Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αναπτύσσεται και εφαρμόζεται σε τέσσερα επίπεδα, για κάθε ένα από τα οποία υπάρχει και η αντίστοιχη έγγραφη τεκμηρίωση. Η ιεράρχηση των εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας απεικονίζεται στο σχήμα

22 Οργανόγραμμα

23 Εγχειρίδιο Ποιότητας Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας περιγράφεται συνοπτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του κάθε εργαστηρίου, το οποίο είναι σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και τους Κανονισμούς Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. Στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με: Την πολιτική ποιότητας Την οργανωτική δομή και τις υπευθυνότητες Τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Η πλήρης τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω του Εγχειριδίου Ποιότητας, των Περιγραφών Θέσεων Εργασίας, των Διαδικασιών, των Οδηγιών Εργασίας και των αρχείων ποιότητας.

24 Εγχειρίδιο Ποιότητας Το Εγχειρίδιο Ποιότητας είναι βασικό έντυπο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και χρησιμεύει για τους ακόλουθους σκοπούς: την ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, και των προμηθευτών του εργαστηρίου σχετικά με την Πολιτική Ποιότητας και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. αποτελεί ένα εγκεκριμένο από τη Διοίκηση πρότυπο και σημείο αναφοράς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του εργαστηρίου χρησιμεύει ως βάση για τις επιθεωρήσεις ποιότητας, τόσο τις εσωτερικές, όσο και τις εξωτερικές (από το Ε.ΣΥ.Δ., από πελάτες, κλπ.). Όλο το προσωπικό του εργαστηρίου έχει πρόσβαση σε αντίγραφο του παρόντος Εγχειριδίου Ποιότητας, ενώ αντίγραφα για πληροφόρηση είναι δυνατόν να δοθούν και σε πελάτες ή προμηθευτές του εργαστηρίου. Επίσης ένα αντίγραφο του Εγχειριδίου Ποιότητας είναι πάντα στη διάθεση του Ε.ΣΥ.Δ.

25 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγράφουν τις κύριες αρμοδιότητες και υπευθυνότητες κάθε θέσης εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα (γνώσεις, ικανότητες, εκπαίδευση και εμπειρία) που πρέπει να έχει ο κάτοχος της θέσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Περιγράφουν αναλυτικά όλες τις δραστηριότητες του εργαστηρίου που σχετίζονται με το πρότυπο ISO Οι Διαδικασίες περιγράφουν το τι, πώς, ποιος και πότε και παραπέμπουν σε Οδηγίες Εργασίας και σε αρχεία ποιότητας όπου είναι απαραίτητο. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο που διενεργούνται επιμέρους δραστηριότητες κρίσιμες για την λειτουργία του ΣΔΠ, π.χ. Οδηγίες Χειρισμού Οργάνων, κλπ. Οι Οδηγίες Εργασίας αποτελούν συμπλήρωμα των Διαδικασιών και κάνουν αναφορά σε διεθνείς ή εθνικές πρότυπες προδιαγραφές, σε νομοθεσία, Οδηγίες ΕΕ και σε αρχεία ποιότητας, όπου είναι απαραίτητο.

26 ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα αρχεία είναι τυποποιημένα ή μη έντυπα που συμπληρώνονται από τους εργαζομένους κατά την εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας. Αποτελούν τα κύρια αποδεικτικά στοιχεία ότι το ΣΔΠ λειτουργεί αποτελεσματικά και ότι οι εκτελεσθείσες μετρήσεις και δοκιμές συμμορφώνονται με τις προκαθορισμένες απαιτήσεις ενώ παράλληλα χρησιμεύουν ως βάση για την ανάλυση των διάφορων διεργασιών και τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Στα αρχεία ποιότητας υπάγονται και έντυπα που έχουν συμπληρωθεί από τρίτους, π.χ. πελάτες, προμηθευτές, συμβούλους, εξωτερικούς επιθεωρητές, κλπ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Οι πρότυπες προδιαγραφές και η νομοθεσία που σχετίζονται με τις μεθόδους αναλύσεων και την παροχή υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης) Η δομή, η έκταση και το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες του εργαστηρίου, τις ικανότητες και τη μόρφωση του προσωπικού. Το προσωπικό του εργαστηρίου έχει άμεση πρόσβαση σε όλη την τεκμηρίωση για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αλλαγές στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας γίνονται ελεγχόμενα κατόπιν έγκρισης αρμοδίων. Το προσωπικό του εργαστηρίου υποχρεούται να ακολουθεί και να συμμορφώνεται με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του εργαστηρίου. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας (Υ.Π) έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

27 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ως ελεγχόμενα έγγραφα θεωρούνται τα ακόλουθα: Εγχειρίδιο Ποιότητας, οι Περιγραφές θέσεων εργασίας, Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Αρχεία. Αποτελεί ευθύνη του Υ.Π., ο έλεγχος της τεκμηρίωσης του ΣΔΠ, η τήρηση του καταλόγου ελεγχόμενων εγγράφων, και η φύλαξη σε κατάλληλο μέρος πρωτότυπων εγγράφων. Τα αντίτυπα που εκδίδει ο Υ.Π. σφραγίζονται, ώστε να φαίνεται ότι ελέγχονται με το υφιστάμενο σύστημα διανομής και στον πίνακα διανομής φαίνονται οι παραλήπτες τους. Η προηγούμενη έκδοση επιστρέφεται από τους παραλήπτες στο Υ.Π. ο οποίος φέρει την ευθύνη για την καταστροφή της.

28 Τεχνικές απαιτήσεις Προσωπικό Εξοπλισμός Περιβάλλον Ασφάλεια Μέθοδοι Δοκιμών Ιχνιλασημότητα Μετρήσεων

29 Διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2005 Το εργαστήριο έχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές (in house) μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας. Η διαπίστευση διενεργείται από ανεξάρτητο επίσημο φορέα Στην Ελλάδα συνηθίζεται να είναι το Ε.ΣΥ.Δ. Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης Γίνεται επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα από ομάδα εμπειρογνώμων/ αξιολογητών

30 Σε μια τέτοια «διευρυμένη», «παγκοσμιοποιημένη» αγορά η ανάγκη για αξιόπιστα, έγκυρα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι επιτακτική, ώστε να διευκολύνονται: Οι εμπορικές συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο Η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων με στόχο τον περιορισμό του κόστους Η ισοδυναμία των ελέγχων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ομοιόμορφη εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προώθηση προϊόντων και εξασφάλιση της κυκλοφορίας τους Η αποδοχή της αξιοπιστίας αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών από τις δημόσιες αρχές όλων των κρατών-μελών Ο υγιής ανταγωνισμός Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του καταναλωτή Η προστασία του καταναλωτή

31 Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος είναι: Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης - εσωτερικός και εξωτερικός - να εμπιστευθεί Καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου Αναγνώριση της ικανότητας του προσωπικού Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών Αύξηση του πελατολογίου λόγω της συγκριτικής διαφοράς με τον ανταγωνισμό (διαπιστευμένο εργαστήριο σε σχέση με τα συμβατικά) Ανάληψη εξειδικευμένων εργασιών για φορείς (Κρατικούς ελεγκτικούς φορείς-ιδιωτικές επιχειρήσεις), ιδιαίτερα σε περιοχές που απουσιάζουν κρατικά εργαστήρια ελέγχων.

32 Η διαπίστευση γίνεται με βάση τις απαιτήσεις συγκεκριμένου προτύπου ή κατευθυντηρίων γραμμών προτύπου. Από το 2000 για τη διαπίστευση των εργαστηρίων εφαρμόζεται το πρότυπο ISO/IEC Το πρότυπο ISO/IEC είναι ένα πρότυπο, που εφαρμόζεται σε παγκόσμια κλίμακα και έχει εκδοθεί αποκλειστικά για τη διαπίστευση των εργαστηρίων.

33 Τα Διαπιστευμένα Εργαστήρια διαθέτουν σύστημα διασφάλισης της ποιότητας Υποβάλλεται σε έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το Ε.ΣΥ.Δ. ΑΕ Διασφάλιση ποιότητας είναι το σύνολο των διαδικασιών, που είναι σχεδιασμένες για να προσδιορίσουν και να ελαχιστοποιήσουν όλες τις πηγές απόκλισης, οι οποίες μπορεί να επιδράσουν στην ποιότητα των παρεχομένων αποτελεσμάτων. Είναι ένα σχεδιασμένο σύστημα ενεργειών, μεθόδων, οδηγιών που ελέγχει και βελτιώνει την ποιότητα της εκτελούμενης εργασίας

34 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Εγχειρίδιο ποιότητας: περιλαμβάνει την πολιτική του εργαστηρίου ως προς την ποιότητα, τους σκοπούς λειτουργίας του, την εμπλοκή του προσωπικού στο σύστημα, και την απόφαση για την εφαρμογή του προτύπου και την συνεχή βελτίωση. Έλεγχος των εγγράφων: τι έγγραφα κυκλοφορούν στο εργαστήριο? Ποιός τα έχει εγκρίνει? Από ποιόν έχουν συνταχθεί και πότε? Έχουν τροποποιηθεί και πότε?

35 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Σαφής καθορισμός των απαιτήσεων στις συμβάσεις των πελατών (και οι μέθοδοι). Πρέπει να υπάρχει κατάλογος των προμηθευτών αναλωσίμων Πως επιλέγονται/ αξιολογούνται οι προμηθευτές? Διαδικασία για την εξασφάλιση της ποιότητας των αναλωσίμων. Υπεργολαβίες με ποιές διαδικασίες γίνεται συνεργασία με άλλα εργαστήρια και με φορείς διακρίβωσης? Ενα κριτήριο είναι η διαπίστευση.

36 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των αποτελεσμάτων. Υπάρχει συνεργασία με τον πελάτη για την παρακολούθηση της επίδοσης του εργαστηρίου. Δίδεται έμφαση διαχείριση των παραπόνων. Το εργαστήριο επιδιώκει την αξιολόγηση από τους πελάτες του για την επίδοσή του.

37 ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρέπει να υπάρχει πολιτική διαχείρισης μη συμμορφούμενων εργασιών. Αξιολογείται η σημασία της Ενημερώνεται ο πελάτης Εν ανάγκει γίνεται ανάκληση πιστοποιητικών Ακολουθούν διορθωτικές ενέργειες και καταγράφονται.

38 ΑΡΧΕΙΑ Διαχείριση αρχείων (ομαδοποίηση, κωδικοποίηση, προσπέλαση, τελική διάθεση, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ). Εχεμύθεια να καθορίζεται ο χρόνος διατήρησης των αρχείων Τα αρχεία να ανακτώνται εύκολα Απαιτεί αντίγραφα ασφαλείας

39 Εσωτερικές επιθεωρήσεις Γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό προβλέπουν την επιθεώρηση όλου του συστήματος. Συχνά ακολουθούν κάποια τυχαία δείγματα Εχουν σκοπό την επιβεβαίωση ότι το σύστημα λειτουργεί. Περιοδικά η διοίκηση του εργαστηρίου κάνει ανασκόπηση του συστήματος.

40 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ορθότητα και αξιοπιστία των δοκιμών προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες Προσωπικό Χώρους Μεθόδους Εξοπλισμό Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων Δειγματοληψία Χειρισμό αντικειμένων δοκιμής και διακρίβωσης.

41 Προσωπικό Κατάλληλη εκπαίδευση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης Επανεκπαίδευση Περιγραφή εργασίας Επιτήρηση του υπό εκπαίδευση προσωπικού. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους συμβασιούχους, φοιτητές κλπ

42 ΧΩΡΟΙ Πρέπει να διευκολύνουν την σωστή εκτέλεση των εργασιών Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών Μέτρηση ποιότητας περιβαλλοντικών συνθηκών και καθορισμό ορίων Κατάλληλος φωτισμός, αερισμός Διευκόλυνση καθαριότητας

43 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 4. ΕΠΩΑΣΗ 5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 8. ΠΛΥΣΙΜΟ ΥΑΛΙΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 9. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

44 ΜΕΘΟΔΟΙ Καλύτερα διεθνείς μεθόδους στην τελευταία τους έκδοση Οι μέθοδοι αυτοί χρειάζονται επαλήθευση για να ελεγχθεί η απόδοσή τους στις συνθήκες του εργαστηρίου και σε συγκεκριμένο υπόστρωμα (matrix). Μή πρότυπες μέθοδοι χρειάζονται επικύρωση (π.χ. επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα, όριο ανίχνευσης κλπ). Να εκτιμάται η αβεβαιότητα Να γίνεται συστηματικός ποιοτικός έλεγχος

45 Ορισμοί Ποιοτικός έλεγχος είναι το σύνολο των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την καλή απόδοση της μεθόδου Αβεβαιότητα είναι η απόκλιση του αποτελέσματος που παράγει το εργαστήριο από την θεωρητική τιμή για ένα συγκεκριμένο δείγμα. Μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως ομοιογένεια του δείγματος, σφάλμα ογκομέτρησης, ζύγισης, συστηματικά λάθη κλπ.

46 Ορισμοί Επαναληψιμότητα είναι η διαδικασία παραγωγής των ίδιων αποτελεσμάτων όταν ένα δείγμα αναλυθεί πολλές φορές με την ίδια μέθοδο υπό τις ίδιες συνθήκες ανάλυσης Αναπαραγωγιμότητα είναι η διαδικασία παραγωγής των ίδιων αποτελεσμάτων όταν ένα δείγμα αναλυθεί με την ίδια μέθοδο και συνθήκες αλλά από διαφορετικά άτομα

47 EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Να είναι κατάλληλος Να επιτυγχάνει την ακρίβεια που απαιτείται από τα αποτελέσματα Να διακριβώνεται εσωτερικά ή από συνεργαζόμενο φορέα διακρίβωσης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα Να χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό Να υπάρχει αρχείο εξοπλισμού (manual, συντηρητής, διακρίβωση, ποιοτικοί έλεγχοι)

48 Θερμόμετρα Επωαστικοί κλίβανοι- Υδατόλουτρα Αποστείρωση (υγρή- ξηρή), Αυτόματος παρασκευαστής- διανομέας υποστρωμάτων Ζυγοί, Βάρη Ογκομετρικός εξοπλισμός Άλλα (αγωγιμόμετρα, phμετρα, χρονόμετρα, φυγόκεντροι, κλπ) Υλικά αναφοράς & Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς

49 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σχέδιο και Διαδικασίες δειγματοληψίας Χρήση στατιστικών μεθόδων Καταγραφή αποκλίσεων Καταγραφή δεδομένων δειγματοληψίας: διαδικασία ταυτότητα δειγματολήπτη περιβαλλοντικές συνθήκες

50 Αλλες απαιτήσεις Χρήση προτύπων αναφοράς ( π.χ. Θερμόμετρο, βάρη) Χρήση υλικών αναφοράς για τον ποιοτικό έλεγχο. συμμετοχή σε διεργαστηριακές συγκρίσεις Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων, στοιχείων διακρίβωσης, εργαστηριακών αποτελεσμάτων Ποσοτικοποίηση των ποιοτικών ελέγχων και καθορισμός κριτηρίων.

51 Ορισμοί Πρότυπα αναφοράς είναι όργανα που χρησιμεύουν για να ελεγχθούν τα όργανα του εργαστηρίου. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παροχή στοιχείων ιχνηλασιμότητας, δηλαδή στοιχεία που δείχνουν τον έλεγχο των οργάνων αυτών από άλλους φορείς μέχρι και το Ινστιτούτο Μετρολογίας. Υλικά αναφοράς είναι υλικά γνωστής συγκέντρωσης σε κάποια ουσία ή μικροοργανισμούς.

52 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οπου απαιτείται να περιλαμβάνουν: παρεκκλίσεις, προσθήκες, ειδικές πληροφορίες για την μέθοδο δοκιμής Αν απαιτείται δήλωση για την εκτιμηθείσα αβεβαιότητα της μέτρησης Οπου ενδείκνυται και απαιτείται, γνώμες και ερμηνείες Αν απαιτείται στοιχεία δειγματοληψίας.

53 ISO Ειδικές απαιτήσεις για την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων Ακολουθεί το με προσθήκη ειδικών απαιτήσεων για τα κλινικά εργαστήρια

54 Διαφορές- προσθήκες Απαιτήσεις για την παρακολούθηση των αναλυτών. Αξιολόγηση και συνεργασία των εργαστηρίων αναφοράς Περιλαμβάνει οδηγίες για την ασφάλεια (προσωπικό, διάθεση αποβλήτων κλπ) Συμβουλευτικές πληροφορίες π.χ. Για την επιλογή των αναλύσεων

55 Διαφορές- προσθήκες Παράρτημα για την διαχείριση των αποτελεσμάτων Παράρτημα για θέματα ηθικής Πληροφόρηση του ασθενή Τρόπος συλλογής πληροφοριών και δειγμάτων Χρήση δειγμάτων για άλλους σκοπούς εκτός από την παροχή ιατρικής υπηρεσίας στον ασθενή.

56

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα