Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: , FAX: ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: , FAX: Web site: Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο Ιάξηζα, 25 Ηνπιίνπ 2014 Αξ. πξση.272 Πξνο: ΤΠ.Α.Α.Σ. 1. Τπνπξγό θ. Γεώξγην Θαξαζκάλε 2. Αλαπιεξσηή Τπνπξγό θ. Πάξη Θνπθνπιόπνπιν Θνηλ.: Όπσο ν πίλαθαο ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ» Αμηόηηκε θε Τπνπξγέ Ζ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεληξηθήο Διιάδαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ - επηζηεκνληθνύ θνξέα θαη ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνύινπ ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα ήζειε λα ζέζεη ππόςε ζαο ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ησλ Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξνηόλησλ. Οη απόςεηο πνπ θαηαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα είλαη πξνηόλ ζπλεξγαζίαο θαη έρνπλ πξνθύςεη κεηά από ζπδήηεζε κε ηελ αληίζηνηρε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. πγθεθξηκέλα ην άξζξν 67 ηνπ θαλ. 1107/2009 ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε αξρείσλ ηόζν από ηνπο δηαλνκείο όζν θαη από ηνπο ρξήζηεο (αγξόηεο) ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ 1

2 (ΦΠ), γηα πέληε θαη ηξία ρξόληα αληίζηνηρα, θαζώο θαη ε ππνρξέσζε ησλ αλσηέξσ λα δηαζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζηελ αξκόδηα αξρή θαηόπηλ αηηήκαηνο. Ηδηαίηεξα ε πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ξεηά πεξηνξίδεηαη ζηα παξαθάησ ρσξίο λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα επέθηαζή ηνπο: ην όλνκα ηνπ ΦΠ ην ρξόλν θαη ηε δόζε ηεο εθαξκνγήο ηελ πεξηνρή θαη ηελ θαιιηέξγεηα όπνπ ην ΦΠ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα απνδίδεη ζηνλ ρξήζηε θαη όρη ζηνλ δηαλνκέα. ην ζεκείν 2 ηνπ άξζξνπ 14 γηα ηελ νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία ηεο νδεγίαο 128/2009 ζρεηηθά κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ΦΠ ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα κεξηκλνύλ ώζηε νη επαγγεικαηίεο ρξήζηεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία, όπσο ρξόληα ηώξα ηνπο πξνζθέξνπλ νη επαγγεικαηίεο γεσπόλνη ζηε ρώξα καο, αλεμάξηεηα αλ είλαη παξάιιεια ππεύζπλνη επαγγεικαηίεο θαηαζηεκάησλ δηάζεζεο ηελ αγνξά ησλ ΦΠ. Ζ κεζνδνινγία ζπιινγήο, δηαβίβαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαλ. 1185/2009 ζρεηηθά κε ηα ζηαηηζηηθά ησλ ΦΠ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3 ζεκείν 1 απηνύ, ζπκπεξηιακβάλεη ηε δπλαηόηεηα ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ εθηόο ησλ άιισλ θαη κε βάζε θξίζεηο εκπεηξνγλσκόλσλ (όπσο είλαη θαηά ηεθκήξην νη ππεύζπλνη επηζηήκνλεο ησλ θαηαζηεκάησλ δηάζεζεο ηελ αγνξά ησλ ΦΠ), ελώ ππό απηό ηνλ ραξαθηεξηζκό σο εκπεηξνγλώκνλα γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ρξήζεο ησλ ΦΠ αληηιακβάλνληαη ηνλ ξόιν ηνπο νη ζπγθεθξηκέλνη επαγγεικαηίεο, όζνλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ πσιήζεσλ, σο αξσγνί δειαδή ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα ηνπ θιάδνπ λα απνηππώζεη ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ ΦΠ ζηελ ρώξα καο θαη λα ζηεξίμεη κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ θπηηθή παξαγσγή, ηελ αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ησλ εμαγσγώλ καο. Παξάιιεια, ζην ζεκείν 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ θαλ. (ΔΘ) αξηζ. 223/2009. Δπηπιένλ ηεο ππνρξέσζεο ρξήζεο ησλ εκπηζηεπηηθώλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο, ζην άξζξν 20 ηνπ θαλ. (ΔΘ) αξηζ. 223/2009 πξνβιέπεηαη επίζεο ε ππνρξέσζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ λα «ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία θαλνληζηηθά, δηνηθεηηθά, ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε θπζηθή θαη ινγηθή πξνζηαζία ησλ απόξξεησλ ζηνηρείσλ «έιεγρνο απνθάιπςεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ» αιιά θαη γηα «ελαξκόληζε ησλ αξρώλ θαη θαηεπζπληεξίσλ γξακκώλ όζνλ αθνξά ηε θπζηθή θαη ινγηθή πξνζηαζία ησλ απόξξεησλ ζηνηρείσλ». Βαζηθή ηέηνηα θαηεπζπληήξηα γξακκή απνηειεί ν Θώδηθαο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο γηα ηηο Δπξσπατθέο ηαηηζηηθέο, ν νπνίνο δηέπεηαη από 15 αξρέο πνπ θαιύπηνπλ ην ζεζκηθό πιαίζην, ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζηαηηζηηθώλ θαη ην ζηαηηζηηθό πξντόλ. 2

3 Δηδηθόηεξα ε 5ε αξρή ηνπ Θώδηθα ζρεηηθά κε ην ζηαηηζηηθό απόξξεην αλαθέξεη ό,ηη «πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη απνιύησο ε ηδησηηθή δσή ησλ πάξνρσλ δεδνκέλσλ (λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο, δηνηθήζεηο θαη άιινη απνθξηλόκελνη ζε έξεπλεο), ε εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνπλ θαη ε ρξήζε ηνπο κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο». Δπηπιένλ σο δείθηεο νξζήο πξαθηηθήο αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 5.1: Σν ζηαηηζηηθό απόξξεην είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλν. 5.2: Σν πξνζσπηθό ππνγξάθεη θαηά ηνλ δηνξηζκό ηνπ, λνκηθέο δεζκεύζεηο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ. 5.3: Οξίδνληαη θπξώζεηο γηα ηπρόλ εθνύζηεο παξαβηάζεηο ηνπ ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ. 5.4: Παξέρνληαη νδεγίεο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο ην πξνζσπηθό ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη δηάρπζεο ησλ ζηαηηζηηθώλ. Ζ πνιηηηθή πεξί απνξξήηνπ δεκνζηνπνηείηαη. 5.5: Ιακβάλνληαη θπζηθά, ηερλνινγηθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ ζηαηηζηηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 5.6: Δθαξκόδνληαη απζηεξά πξσηόθνιια γηα εμσηεξηθνύο ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη πξόζβαζε ζε ζηαηηζηηθά κηθξνδεδνκέλα γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. Ζ 9ε αξρή ηνπ Θώδηθα ζρεηηθά κε ηνλ κε ππεξβνιηθό θόξην ησλ εξεπλώκελσλ αλαθέξεη όηη «ν θόξηνο ηεο παξνρήο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ είλαη αλάινγνο ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ θαη δελ είλαη ππεξβνιηθόο γηα ηνπο εξεπλώκελνπο. Οη ζηαηηζηηθέο αξρέο ειέγρνπλ ηνλ θόξην αληαπόθξηζεο θαη θαζνξίδνπλ ζηόρνπο γηα ηελ κείσζε ηνπ ζπλ ην ρξόλν», ελώ σο δείθηεο νξζήο πξαθηηθήο αλαθέξνληαη: 9.1: Σν εύξνο θαη ν βαζκόο ιεπηνκέξεηαο ησλ απαηηήζεσλ ησλ επξσπατθώλ ζηαηηζηηθώλ πεξηνξίδνληαη ζην όηη είλαη απνιύησο απαξαίηεην. 9.2: Ο θόξηνο ηεο παξνρήο ζηνηρείσλ θαηαλέκεηαη όζν ην δπλαηόλ επξύηεξα ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ εξεπλώλ. 9.3: Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο είλαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, άκεζα δηαζέζηκεο από ηνπο δεκνζηνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο θαη (όπνπ είλαη δπλαηόλ) ρξεζηκνπνηνύληαη ειεθηξνληθά κέζα γηα ηελ επρεξέζηεξε ππνβνιή ηνπο. 9.4: Υξεζηκνπνηνύληαη δηνηθεηηθέο πεγέο, όπνηε είλαη εθηθηό, ώζηε λα απνθεύγνληαη επηθαιππηόκελεο αηηήζεηο παξνρήο πιεξνθνξηώλ. 9.5: Ζ αληαιιαγή δεδνκέλσλ εληόο ησλ ζηαηηζηηθώλ αξρώλ γεληθεύεηαη, ώζηε λα απνθεύγεηαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ησλ εξεπλώλ. 9.6: Οη ζηαηηζηηθέο αξρέο πξνσζνύλ κέηξα πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο πεγώλ δεδνκέλσλ, κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ θόξηνπ παξνρήο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. 3

4 Από ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη εκθαλήο ε ππνρξέσζε ηεο ρώξαο λα πεξηνξίζεη ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ζηα απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο λνκνζεζίαο θαη λα δηαζθαιίζεη, κε βάζε ηελ πθηζηάκελε επξσπατθή κεζνδνινγία, ηελ πξνζηαζία όζσλ από απηά ηα ζηνηρεία είλαη εκπηζηεπηηθά. Κε δεδνκέλν όηη ζην 4ν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4036/2012 ν αξρηθόο ζθνπόο ηεο θαηαγξαθήο ησλ πσιήζεσλ πεξηνξίδνληαλ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ζηε ζπιινγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, ελώ κόλν κεηά ηνλ λ. 4235/2014 πξνζηέζεθε ν ζθνπόο ηνπ έιεγρνπ ηεο αγνξάο, γίλεηαη πξνθαλέο όηη κε βάζε θαη ηα πξναλαθεξόκελα γηα ην άξζξν 67 ηνπ θαλ. 1107/2009: 1) γηα ηνλ ζθνπό ηνπ ειέγρνπ ηεο αγνξάο ηα ΘΑΣΑΓΔΓΡΑΚΚΔΛΑ ζηνηρεία ηεο πώιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ αξκόδηα αξρή: 'ΘΑΣΟΠΗΛ ΑΗΣΖΚΑΣΟ' θαη όρη όπσο ηζρύεη ζήκεξα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κέζσ ςεθηαθήο πιαηθόξκαο, ελώ 2) γηα ηνλ ζθνπό ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ε ΤΙΙΟΓΖ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο πώιεζεο πξέπεη λα ΠΔΡΗΟΡΗΣΔΗ ζηα απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο λνκνζεζίαο, πνπ δελ είλαη άιιε από ηελ νδεγία 128/2009 γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θ.π. θαη αθνξά ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε επίπεδν δξαζηηθώλ θαη όρη ζε επίπεδν εκπνξηθώλ νλνκάησλ ζθεπαζκάησλ, ελώ αληίζεηα ζθόπηκεο ζα ήηαλ πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ηνπνζεζία εθαξκνγήο, ώζηε ηα ζηνηρεία λα κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ραξηνγξαθηθά δεδνκέλα θαη λα αλαδεηθλύνπλ ηε ρξήζε ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο. Δίλαη επίζεο πξνθαλέο όηη πξέπεη λα ελαξκνληζηεί ε ζπιινγή, αιιά θαη ε αμηνπνίεζε, απηώλ ησλ ζηνηρείσλ κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ απόξξεησλ δεδνκέλσλ, θαζώο ν ζρεηηθόο λ. 2472/1997 νξίδεη σο «Γεδνκέλα πξνζσπηθνύ, θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ» νπόηε ηέηνηα ζεσξνύληαη αθόκα θαη νη ηνπνζεζίεο ησλ αγξνηεκαρίσλ ζηα νπνία εθαξκόδνληαη ηα ΦΠ, αλ ην ζύζηεκα θαηαγξαθήο ή ζπιινγήο απηώλ δελ ζα δηαζθαιίδεη όηη «δελ κπνξνύλ πιένλ λα πξνζδηνξηζζνύλ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ». Όζν δε αθνξά γηα ηα ζπιιεγόκελα ζήκεξα, κέζσ ηεο ςεθηαθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΤΠΑΑΣ ζηνηρεία πξνζσπηθνύ θαη απόξξεηνπ ραξαθηήξα (όπσο είλαη ην ΑΦΜ ηνπ αγνξαζηή αιιά θαη ην εκπνξηθό όλνκα ηνπ ζθεπάζκαηνο), ε ζέζε καο είλαη όηη ΠΑΡΑΝΟΜΑ ζπιιέγνληαη θαη θαθώο κλεκνλεύνληαη ηα ζπιιεγόκελα απηά ζηνηρεία σο εξγαιεία ειέγρνπ ηεο αγνξάο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ελδειερώο έρνπκε αλαπηύμεη παξαπάλσ. Θα επηζπκνύζακε ην ΤΠΑΑΣ λα αλαιάβεη ην ίδην ηελ πξσηνβνπιία απνθαζίδνληαο επί ησλ δύν παξαπάλσ ζεκάησλ: α) ηεο λνκηκόηεηαο ησλ ζπιιεγόκελσλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη β) ηεο δηαζθάιηζεο ησλ όπνησλ ηειηθά πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ζπιιέγνληαη, ηε γλώκε ηεο Αξκόδηαο αξρήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Κόλν κηα ηέηνηα γλσκνδόηεζε - θαζνδήγεζε ζα δηαζθάιηδε ηε δηαδηθαζία, ηόζν ζε επίπεδν ππνθεηκέλσλ (γεσπόλσλ ή αγξνηώλ), όζν θαη ζε επίπεδν ππεύζπλσλ επεμεξγαζίαο ζην ΤΠΑΑΣ. 4

5 Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, σο «ππεξεζία ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία» ε ζέζε καο είλαη ζύκθσλε κε ηε ξεηή πξόβιεςε ηεο λνκνζεζίαο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4235/2014, γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν ζπληαγνγξάθνο είλαη ν ππεύζπλνο επηζηήκνλαο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ δηελεξγεί ηελ πώιεζε: «ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ζε εηδηθό έληππν ηεο πώιεζεο ησλ Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 36, κπνξεί λα ππέρεη ζέζε ζπληαγήο ρξήζεο ΓΦ αλαθέξνληαο πιήξσο ηα ζηνηρεία ηνπ επηζηήκνλα πνπ ηελ εμέδσζε». Δίλαη πξνθαλέο όηη ν λνκνζέηεο ΔΠΗΘΤΚΔΗ (κε βάζε θαη ηελ πξναλαθεξόκελε 9ε αξρή ηνπ θώδηθα γηα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία) ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ άρζνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε άκεζα δηαζέζηκσλ πεγώλ από άιια αξρεία πνπ δηαηεξεί ε επηρείξεζε. Δπηζπκία θαη ξεηή θαλνληζηηθή πξόβιεςε απνηειεί, ε νπνία δελ ζπλάδεη κε ηελ άθακπηε ζέζε ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ρξήζε απνθιεηζηηθά ηεο απνκαθξπζκέλεο ειεθηξνληθήο ηνπ πιαηθόξκαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πσιήζεσλ (πέξαλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ ελζηάζεώλ καο γηα ηελ ζπιινγή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ), λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο - πνπ θξίλνπλ σο ιηγόηεξν δαπαλεξό γηα ηηο ίδηεο - λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ήδε θαηαγξαθόκελα ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ ηνπο γηα κείσζε ηνπ 'θόξηνπ παξνρήο ησλ ζηνηρείσλ', κέζσ ζρεηηθήο ςεθηαθήο εθαξκνγήο ζπκβαηήο κε ηα ινγηζκηθά πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνύλ γηα ινγηζηηθνύο ζθνπνύο. Έρνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη ζα ιάβεηε ζνβαξά ππόςε ζαο ηηο απόςεηο καο, είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θαη ελεκέξσζε επ απηώλ. Κε εθηίκεζε Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. Θεληξηθήο Διιάδαο Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Ησάλλεο Γεσξγηάδεο Εαθείξεο Κπζηαθίδεο Πίλαθαο Θνηλνπνίεζεο 1. ΚΔΙΖ Γ.Δ. 2. Γ.. ΓΔΧΣ.Δ.Δ. 3. Θ.Τ. & Παξαξηήκαηα ΓΔΧΣ.Δ.Δ. 4. Γεσηερληθνί θνξείο - ύιινγνη 5

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα