ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΓΑΡΟΤΦΑΛΛΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010

2 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΓΑΡΟΤΦΑΛΛΟΤ

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΛΗΓΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟ... 6 ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΧΝ ΓΗΑ ΣΟ WEB WEB 2.0 (ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ) ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ WEB Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο RSS feeds/syndication/atom Ηζηνιφγηα (Blogs) Wikis Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο (Social bookmarking and resource sharing) Κνηλσληθά Γίθηπα (Social networking) Instant messaging Podcast/Vidcast Media sharing Δηθνληθνί θφζκνη (Virtual worlds) BitTorrent Δηηθέηεο (Tagging) Mashups Ajax Digital Maps Online Games ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ WEB 2.0 ΠΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΘΖΚΑΝ Ηζηνιφγην «Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθφξεζε» Facebook «Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθφξεζε» Flickr «Librarianship & Information Science» ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ ΔΛΗΓΑ Πίλ. 1 Δλεξγνί θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο..10 Πίλ. 2.1 Ζ αληηζηνηρία ησλ Web 1.0 εθαξκνγψλ κε ηηο εθαξκνγέο..20 Πίλ. 2.2 Σα Media Wikis θαη νη ρξήζηεο ηνπο...34 Πίλ. 2.3 Υξήζηεο ησλ Κνηλσληθψλ δηθηχσλ..41 Πίλ. 2.4 Τπεξεζίεο IM θαη ρξήζηεο...49 Πίλ. 2.5 χγθξηζε πνηφηεηαο ήρνπ θαη εηθφλαο ηνπ YouTube...55 Πίλ. 3.2 Δμάκελν ζπνπδψλ Πίλ. 3.5 Δίζηε εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 78 Πίλ. 3.6 Αμηνινγήζηε ηελ εκπεηξία ζαο ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ..78 Πίλ. 3.7 Απφ πνχ έρεηε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν..79 Πίλ. 3.8 Πφζεο ψξεο ηελ εκέξα ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν...80 Πίλ Γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηείηε ην Internet...81 Πίλ Άιιν Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο Web 2.0; 82 Πίλ Δθαξκνγέο Web 1.0 θαη Web Πίλ Αμηνινγήζηε ηα παξαθάησ εξγαιεία αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο.84 Πίλ Έρεηε δεκηνπξγήζεη θάπνην εξγαιείν Web Πίλ Αλ λαη πνην/πνηα...85 Πίλ Θα ζαο ελδηέθεξε λα δεκηνπξγήζεηε θάπνην εξγαιείν Web Πίλ Σν ηκήκα ζαο ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο 86 Πίλ Άιιν 86 Πίλ ε πνην/α κάζεκα/ηα ρξεζηκνπνηνχληαη ππεξεζίεο Web 2.0 θαη πνηεο..87 Πίλ Πνηα εξγαιεία Web 2.0 πηζηεχεηε φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δεκηνπξγεζνχλ γηα ην ηκήκα ζαο Άιιν...88 Πίλ Τπεξεζίεο ηνπ Web 2.0 πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ελεκέξσζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ..89 Πίλ Πξνζδηνξίζηε γηα πνην ιφγν ηηο ρξεζηκνπνηείηε.90 Πίλ αο πξνηξέπνπλ νη θαζεγεηέο ζαο λα ρξεζηκνπνηείηε Web 2.0 εξγαιεία 91 2

5 Πίλ Πηζηεχεηε φηη κε ηε ρξήζε ηνπ Web 2.0 θαη ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηηο βηβιηνζήθεο, νη παξαδνζηαθέο Web ππεξεζίεο θαη ηα εξγαιεία ζα παξαγθσληζηνχλ; (πρ ηζηφηνπνη, taxonomies) 92 Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο RSS Feed;.92 Πίλ Πψο ελεκεξψλεζηε γηα ην λέν πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ;. 93 Πίλ Υξεζηκνπνηείηε θάπνηνλ RSS reader;...94 Πίλ RSS reader πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 94 Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο Κνηλσληθά δίθηπα;.95 Πίλ Δίζηε κέινο θάπνηνπ Κνηλσληθνχ δηθηχνπ;..95 Πίλ Αλ λαη, ζε πνην/α..96 Πίλ Γηα πνην ιφγν γξαθηήθαηε γηα πξψηε θνξά ζε έλα Κνηλσληθφ δίθηπν...97 Πίλ ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ζαο έρεη βνεζήζεη ζηηο ζπνπδέο απηή ε δξαζηεξηφηεηα; Πξνζδηνξίζηε πψο:..98 Πίλ ην ηκήκα ζαο γίλεηαη ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ..98 Πίλ Ολνκάζηε ζε πνην κάζεκα γίλεηαη ρξήζε εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο..99 Πίλ Θα ζέιαηε λα δεκηνπξγεζνχλ εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην ηκήκα ζαο;.99 Πίλ Πφζε ψξα αζρνιείζηε κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα.100 Πίλ Δίζηε κέινο θάπνηνπ Κνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα ησλ ζπνπδψλ ζαο;.101 Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο;..102 Πίλ Υξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζαο πεγψλ;.102 Πίλ αο πξνηξέπνπλ νη θαζεγεηέο ζαο λα ρξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο 103 Πίλ Υξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο ζηα καζήκαηά ζαο;.103 Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο ηζηνιφγηα;..104 Πίλ Ζ ηζηνζειίδα κε ην ηζηνιφγην (blog) έρεη δηαθνξέο; Πίλ Αλαθέξεηε κία δηαθνξά..105 Πίλ Μπνξείηε λα μερσξίζεηε κία ηζηνζειίδα απφ έλα ηζηνιφγην; 106 Πίλ πκκεηέρεηε κε απνζηνιή ζρνιίνπ ζηα ηζηνιφγηα πνπ επηζθέπηεζηε;..106 Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο «Web games»;

6 Πίλ Πηζηεχεηε φηη ζα ήηαλ πην επράξηζηε ε κάζεζε κε ηε ρξήζε Web games ζε θάπνηα καζήκαηα; 108 Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο «Φεθηαθνί ράξηεο»..108 Πίλ Έρεηε πνηέ ρξεζηκνπνηήζεη ςεθηαθφ ράξηε;..108 Πίλ Αλ λαη, αλαθέξεηε πνηνλ/πνηνπο:..109 Πίλ Γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηήζαηε ην ράξηε;.110 Πίλ Σν Σκήκα ζαο πξνζθέξεη ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζία; 111 Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο «Wikis»..111 Πίλ Υξεζηκνπνηείηαη θάπνην «Wiki» Πίλ Αλ λαη, πείηε πνην 112 Πίλ Θα ζέιαηε λα πξνζθέξεη ην Σκήκα ζαο έλα κάζεκα ζην νπνίν ζα δηδάζθνληαη εξγαιεία Web 2.0 θαη θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ, ιφγνπ ράξε γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηηο βηβιηνζήθεο;.113 Πίλ Αλ ην Σκήκα ζαο δηνξγάλσλε ζεκηλάξηα γχξσ απφ ζέκαηα ηνπ Web 2.0 θαη ηνπ Κνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ, δεκηνπξγία εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ γηα πξνζσπηθή ζαο ρξήζε, ζα ηα παξαθνινπζνχζαηε ζηνλ ειεχζεξφ ζαο ρξφλν;.114 Πίλ Αλ λαη πνηα ζαο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν;..114 Πίλ Γηα πνην ιφγν ζέιεηε λα παξαθνινπζήζεηε επηπιένλ εθπαίδεπζε ζην Web 2.0 θαη ζηα εξγαιεία θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ;..116 Πίλ Πηζηεχεηε φηη ην επάγγεικα ηνπ Βηβιηνζεθνλφκνπ/ Δπηζηήκνλα ηεο Πιεξνθφξεζεο θεξδίδεη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ Web 2.0 θαη ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ; Πίλ Αλ λαη, πψο;.117 Πίλ Θα βνεζνχζαηε ζπλαδέιθνπο ζαο αθηινθεξδψο, λα κάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία Web 2.0 θαη θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ, ζηηο Βηβιηνζήθεο πνπ εξγάδνληαη; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο..118 Πίλ Ναη.118 Πίλ ρη.119 Πίλ Πνηνη θαζεγεηέο πηζηεχεηε ζα είλαη νη πην θαηάιιεινη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 θαη θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ;.119 Πίλ Άιινη.120 Πίλ Θα ζέιαηε ην ηκήκα ζαο λα δεκηνπξγεί θαη λα δεκνζηεχεη ςεθηαθά αξρεία (podcast/vidcast) κε ηελ χιε ησλ καζεκάησλ; 120 Πίλ. 4.1 χγθξηζε απαληήζεσλ γηα ηε γλψζε θαη ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Web

7 Πίλ. 6.1 Δπηζθέςεηο ζην ηζηνιφγην 126 Πίλ. 6.2 Μέιε ηεο νκάδαο ζην Facebook 131 5

8 ΠΡΟΛΟΓΟ Μεηά απφ ζπδήηεζε πνπ είρα κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θ. Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ, απνθαζίζηεθε απφ θνηλνχ ε αλάιεςε πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα ην Web 2.0 θαη ηηο βηβιηνζήθεο. εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο ζέκαηνο, ήηαλ κία εξγαζία πνπ είρα αλαιάβεη ζην κάζεκα ηνπ ηδίνπ θαζεγεηή θαη είρε ζέκα έλα απφ ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0, ηα Wikis. Έρνληαο θάλεη κία κηθξφηεξε ζε έθηαζε έξεπλα γηα ην Web 2.0, ήηαλ πην εχθνιν λα αζρνιεζψ κε απηφ ην ζέκα. Ζ εθηεηακέλε έξεπλα γηα ην Web 2.0 θαη ηα εξγαιεία ηνπ, βνήζεζε ζην λα γίλνπλ απηά πην θαηαλνεηά θαη λα γίλεη πην εχθνιε ε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ Web 2.0. Γηα ηε ρξήζε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ηζηνινγίνπ ζεκαληηθή ππήξμε ε βνήζεηα ηνπ θ. Γαξνπθάιινπ, ηνλ νπνίν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηελ άξηζηε θαη άξηηα ζπλεξγαζία ηνπ φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηνπ «Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπιινγψλ» είρε δεκηνπξγήζεη έλα ηζηνιφγην, γηα ην νπνίν είρε δεηήζεη βνήζεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ απφ ηνπο θνηηεηέο. Έηζη μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία κνπ κε ηνλ θ. Γαξνπθάιινπ, αλαιακβάλνληαο απφ θνηλνχ ηε δηαρείξηζε ηνπ ηζηνινγίνπ. ηελ αξρή κνπ έδεημε ηα βαζηθά γηα ηε ρξήζε ηνπ ηζηνινγίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε παξφηξπλε λα πεηξακαηηζηψ θαη λα εμεξεπλήζσ ην λέν απηφ εξγαιείν. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηηο βηβιηνζεθνλφκνπο ηνπ ΣΔΗ εξξψλ θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο ζηελ έξεπλα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, κε ηελ παξνρή ρξήζηκνπ πιηθνχ θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπο. Ηδηαίηεξα, γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ θσηνγξαθηψλ απφ ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΗ εξξψλ θαη ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο, νη νπνίεο «αλέβεθαλ» ζην πξνθίι ηνπ Flickr. πγθεθξηκέλα ηηο βηβιηνζεθνλφκνπο: νθία Γξεγνξηάδνπ, Αζαλαζία Κεπνπξνχ, Αγλή ηνχια θαη Μάξζα Υξηζηνθνξίδνπ-Νανχκ. Γηα λα θάλσ δνθηκέο ζηε ρξήζε ηνπ ηζηνινγίνπ απνθάζηζα λα δεκηνπξγήζσ έλα άιιν πνπ δελ είρε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ έξεπλα σο πξνο ην πεξηερφκελν. ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. ηέιην Απγέξε θαη ηελ θ. ηέιια Κσλζηαληνχ, γηαηί κε ην ηζηνιφγην πνπ δεκηνχξγεζα γηα ηελ νκάδα ηνπο κπφξεζα λα 6

9 εμνηθεησζψ κε ηα ηζηνιφγηα θαη λα θάλσ ηνπο πεηξακαηηζκνχο κνπ άθνβα, εθαξκφδνληαο ηνπο ζηε ζπλέρεηα πην νινθιεξσκέλνπο ζην ηζηνιφγην γηα ηελ πηπρηαθή. 7

10 ΔΗΑΓΧΓΖ χκθσλα κε ηνλ Seth Godin (2005), ην Web 1.0 είρε λα θάλεη κε ην πψο ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο ππνινγηζηέο γηα λα ζπγθεληξψλνπκε ζηνηρεία. Σν Web 2.0 είλαη γηα λα θαηαζηήζεη ηνπο αλζξψπνπο ηθαλνχο λα κνηξάδνληαη απηφ πνπ έρεη ζεκαζία. ην Web 2.0 νη εθαξκνγέο δελ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ θάζε ππνινγηζηή, αιιά online θαη νη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε απφ νπνπδήπνηε. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηνπ Web 2.0 είλαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Με ην θνηλσληθφ Γηαδίθηπν νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πξνζπαζνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα έρνπλ κηα ζηελή επαθή, ζαλ λα ήηαλ ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν. Δίλαη πην εχθνιν λα θξαηήζνπλ επαθή θαη λα αληαιιάζνπλ ηα λέα ηνπο (κπξλαίνο 2008). Υξεζηκνπνηψληαο ηα δηάθνξα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 είλαη ζαλ λα ζπλαληηφληαη πξαγκαηηθά, πξνζπεξλψληαο ην εκπφδην ηεο απφζηαζεο. Οη ρξήζηεο ζπκκεηέρνπλ, δεκηνπξγνχλ, αληαιιάζνπλ, γίλνληαη ελεξγνί. Ζ εμέιημε απηή ηνπ δηαδηθηχνπ δηθαηψλεη ην φξακα κηαο δεκνθξαηηθήο θαη ζπκκεηνρηθήο καδηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ «επνρή ηεο πιεξνθνξίαο». Δίλαη ε δεχηεξε γεληά ππεξεζηψλ βαζηζκέλσλ ζην δηαδίθηπν, φπσο Wiki, blogs, RSS, Facebook θα, πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ ειεθηξνληθή ζπλέξγεηα θαη αληαιιαγή κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (Wikipedia). Σν RSS βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ ηελ πιεξνθνξία κφιηο απηή εκθαλίδεηαη ιακβάλνληάο ηελ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. Σα ηζηνιφγηα είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ρσξίο λα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο ζρεδηαζκνχ θαη ελεκεξψλνληαη πην γξήγνξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηζηνζειίδεο. Σν Facebook, MySpace, bebo θ.α. είλαη εξγαιεία ηνπ θνηλσληθνχ δηαδηθηχνπ κε ηα νπνία νη ρξήζηεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη απηφο ν εηθνληθφο θφζκνο (Fichter 2006). 8

11 1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Θα παξνπζηαζηνχλ επίζεο, ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο. Χο έξεπλα νξίδεηαη «ε παξαγσγή πξσηφηππσλ απνηειεζκάησλ κέζσ ζπζηεκαηηθήο, νξζνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο» (Εαθεηξφπνπινο 2005). θνπόο ηεο έξεπλαο Ζ έξεπλα έγηλε κε ζθνπφ λα κειεηήζεη ην Web 2.0 θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο. ρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηε δεκηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Web 2.0 έγηλε θαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηηο βηβιηνζήθεο θαη γεληθά απφ ηε βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα. Απηέο νη εθαξκνγέο έρνπλ νδεγήζεη ηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο ζε έλα άιιν επίπεδν ην νπνίν θαη εξεπλήζακε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα απηή έγηλε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο (ΑΣΔΗΘ) θαη κειέηεζε ηε ρξήζε ηνπ Web 2.0 απφ ηνπο ίδηνπο. ηόρνη ηεο έξεπλαο Ζ έξεπλα έγηλε κε ζθνπφ: λα κειεηήζεη ηελ ειιεληθή θαη ηελ μέλε βηβιηνγξαθία γηα ην Web 2.0 λα εξεπλήζεη ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 απφ ηνπο θνηηεηέο Βηβιηνζεθνλνκίαο λα δεκηνπξγήζεη Web 2.0 εξγαιεία γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ λα δεκηνπξγήζεη πνιπκεζηθφ πιηθφ γηα λα ην εθαξκφζεη ζηα Web 2.0 εξγαιεία γηα θνηηεηέο θαη λα ειέγμεη ηε ρξήζε απηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο λα πξνηείλεη ιχζεηο γηα ρξήζε θαιήο πξαθηηθήο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ. 9

12 Ζ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηελ μέλε θαη ειι ηπήο ζε πιεξνθνξίεο. Οπφηε ε αλαδήηεζε επηθεληξψζεθε ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην Web 2.0 θαη ηα εξγαιεία ηνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε είρε ζθνπφ λα εξεπλήζεη ηε γλψζε θαη ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΑΣΔΗΘ. Θεσξήζεθε ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν λα δεκηνπξγεζνχλ εξγαιεία Web 2.0 γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ. Σα εξγαιεία απηά είραλ σο ζθνπφ λα πιεξνθνξήζνπλ ηνπο θνηηεηέο γηα ζέκαηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηεο επηζηήκεο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα βιέπακε ηελ αληαπφθξηζε πνπ ζα είραλ απηά θαη αλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δεκηνπξγεζνχλ θαη άιια παξφκνηα. Σέινο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα πξνηείλεη ιχζεηο θαιήο πξαθηηθήο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ. Δπεηδή ζπρλά παξαπνληνχληαη νη θνηηεηέο γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, έρεη ελδηαθέξνλ λα παξνπζηαζηεί ε γλψκε ηνπο θαη νη απφςεηο ηνπο γηα ην πψο ζα ήζειαλ νη ίδηνη λα είλαη νη ζπνπδέο ηνπο. Ίζσο έηζη λα γίλνπλ θαιχηεξνη θαη λα δείμνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα. ρεδηαζκόο έξεπλαο Αξρηθά είρε απνθαζηζηεί ε έξεπλα λα γίλεη ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο θαη κειεηεζεί ε ρξήζε ηνπ Web 2.0 απφ απηέο. κσο, ε απφζηαζε θαη ε έιιεηςε ρξφλνπ νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή απηνχ ηνπ ζρεδίνπ. Έηζη απνθαζίζηεθε ε έξεπλα λα γίλεη αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΑΣΔΗΘ. χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (βιέπε πίλ. 1), νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο γηα ην ηξέρνλ έηνο αλέξρνληαη ζηνπο 958. Δλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ν αλδξηθφο πιεζπζκφο (221) ππνιείπεηαη θαηά πνιχ απηφλ ησλ γπλαηθψλ (737). Έλα άιιν 10

13 ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ εμακήλσλ είλαη 436, ζρεδφλ νη κηζνί επί ηνπ ζπλφινπ. πσο θαίλεηαη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαζπζηεξνχλ πάξα πνιχ ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Γπζηπρψο δελ έρεη γίλεη θάπνηα έξεπλα έσο ζήκεξα γηα λα εληνπηζηνχλ νη ιφγνη γη απηήλ ηελ θαζπζηέξεζε. Πίλ. 1 Δλεξγνί θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Δμάκελν ζπνπδώλ Πέξαλ ησλ θαλνληθώλ εμακήλσλ ύλνιν όισλ ησλ εμακήλσλ Α' Β' Γ' Γ' Δ' Σ' Ε' Πξαθηηθή άζθεζε Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ κε θιεηζηέο εξσηήζεηο θαηά θχξην ιφγν, αιιά θαη αλνηρηνχ ηχπνπ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θάιπςε ηνπ ζέκαηνο ζην εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθαλ πνιιέο ελφηεηεο (10 ελφηεηεο). Σν εξσηεκαηνιφγην «ζηήζεθε» ζην δηαδίθηπν ζην ην νπνίν παξέρεη δσξεάλ ηε δεκηνπξγία θαη δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηιέρζεθε απηή ε κέζνδνο γηα λα ζπιιερζνχλ πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο θαη επεηδή ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε επεμεξγαζία ηνπ δηεπθνιπλφηαλ πεξηζζφηεξν κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Υξεζηκνπνηήζεθε ην free student account, δηφηη παξέρεηαη δσξεάλ ζε θνηηεηέο. Γπζηπρψο φκσο ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζθέξεη, φπσο ζηελ επεμεξγαζία ησλ partial (απηά πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί) εξσηεκαηνινγίσλ, ζηνλ αξηζκφ ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κπνξεί λα δερζεί ν ινγαξηαζκφο αλά κήλα. Π.ρ. ην κήλα κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ 250 απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα, ηνλ επφκελν κήλα άιια 250 θαη νχησ θαζεμήο. Γειαδή αλ ζε θάπνηα έξεπλα απαληεζνχλ κέζα ζε έλα κήλα 280 εξσηεκαηνιφγηα, δελ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν εξεπλεηήο λα δεη θαη λα 11

14 επεμεξγαζηεί απηά πνπ «πεξηζζεχνπλ». Δάλ αλαβαζκίζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ, δειαδή λα πιεξψζεη ζα κπνξέζεη λα έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα εξσηεκαηνιφγηα. Δηθ. 1.1 χγθξηζε ινγαξηαζκψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζην SurveyGizmo Γηεμαγσγή έξεπλαο Ζ δηεχζπλζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζε θνηηεηέο κέζσ ηεο νκάδαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην Facebook (Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθφξεζε). Δπίζεο, δεηήζεθε απφ θαζεγεηέο λα δηαλείκνπλ ηε δηεχζπλζε ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. ην ηζηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ πηπρηαθή έγηλε αλάξηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα ην βξίζθνπλ πην εχθνια νη θνηηεηέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξνψζεζε ηεο έξεπλαο έγηλε απφ ην greeklis.org, κε πξσηνβνπιία ελφο απφ ηα κέιε ηνπ. Δπεηδή δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ φιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη γηα λα επηζπεπηεί ε φιε δηαδηθαζία, δεκηνπξγήζεθε ην ίδην αθξηβψο εξσηεκαηνιφγην θαη ζε έληππε κνξθή. Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ θνηηεηέο 12

15 απφ φια ηα εμάκελα, έγηλε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα αλάινγα κε ην εμάκελν ζην νπνίν δηδάζθνληαλ. Σα έληππα απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα κε ηε ζεηξά ηνπο «πεξάζηεθαλ» online γηα λα ππάξμεη νκνηνκνξθία. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην δηάζηεκα απφ 1/12/2004 έσο 14/12/2004. Παξνπζίαζε εξσηεκαηνινγίνπ Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείην απφ 61 εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο ρσξίζηεθαλ ζε 10 ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ. ηελ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνηηεηέο, π.ρ. θχιν, εμάκελν ζπνπδψλ θιπ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γεληθά γηα ην Web 2.0, φπσο ιφγνπ ράξε εάλ γλσξίδνπλ ηνλ φξν Web 2.0, αλ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην απφ ηα εξγαιεία ηνπ, αλ ζέινπλ λα δεκηνπξγεζεί θάπνην εξγαιείν γηα ην καζήκαηά ηνπο θιπ. Ζ ηξίηε ελφηεηα αθνξά ηα RSS Feeds, κε εξσηήζεηο φπσο αλ γλσξίδνπλ ηε ζεκαίλεη ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο, αλ ην ρξεζηκνπνηνχλ θιπ. Ζ ηέηαξηε ελφηεηα είλαη γηα ηα Κνηλσληθά Γίθηπα θαη νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο, ην ιφγν πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ θιπ. Ζ πέκπηε ελφηεηα είλαη γηα ηνπο Κνηλσληθνχο ειηδνδείθηεο κε εξσηήζεηο γηα ην αλ ρξεζηκνπνηνχλ Κνηλσληθνχο ειηδνδείθηεο, αλ ηνπο πξνηξέπνπλ νη θαζεγεηέο λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ θιπ. Ζ έθηε ελφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηα ηζηνιφγηα, κε εξσηήζεηο φπσο αλ μέξνπλ ηε ζεκαίλεη ν φξνο ηζηνιφγηα, αλ γλσξίδνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ηζηνζειίδεο θαη ηα ηζηνιφγηα. Ζ έβδνκε ελφηεηα αθνξά ηα Παηρλίδηα ζην Γηαδίθηπν. Ζ φγδνε ελφηεηα είλαη γηα ηνπο Φεθηαθνχο Υάξηεο, κε εξσηήζεηο αλ γλσξίδνπλ αλ ην ηκήκα ηνπο πξνζθέξεη απηήλ ηελ ππεξεζία θ.ιπ. Ζ έλαηε ελφηεηα είλαη γηα ηα Wikis θαη ε δέθαηε γηα ην Web 2.0 θαη ηελ εθπαίδεπζε, κε εξσηήζεηο φπσο αλ ζα ήζειαλ λα δηδάζθνληαη ζηνλ ηκήκα ηνπο καζήκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ Web 2.0, αλ ζα βνεζνχζαλ ζπλαδέιθνπο ηνπο λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία Web 2.0. ην εξσηεκαηνιφγην πνπ «ζηήζεθε online» νη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ήηαλ ππνρξεσηηθέο πξνο απάληεζε, δηαθνξεηηθά δελ κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ παξαθάησ νη θνηηεηέο. Γειαδή αλ δελ απαληνχζαλ ζε θάπνηα ππνρξεσηηθή εξψηεζε δελ κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ζηελ επφκελε ζειίδα θαη ην ίδην ην πξφγξακκα επεζήκαλε ηελ εξψηεζε πνπ δελ είρε απαληεζεί, γηα λα ηε δεη ν ρξήζηεο θαη λα ηελ απαληήζεη. Απηφ έγηλε γηα λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ θξίζεθαλ σο 13

16 ζεκαληηθέο γηα ηελ έξεπλα. Γπζηπρψο ζην έληππν δελ κπνξνχζε λα γίλεη απηφο ν έιεγρνο, κε απνηέιεζκα λα κελ απαληεζνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο πνπ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθήο ζπκπιήξσζεο ήηαλ απηέο πνπ πξνυπέζεηαλ ζεηηθή απάληεζε ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εξψηεζε. Π.ρ. εξ. 26 «Δίζηε κέινο θάπνηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ;». εξ. 27 «Αλ λαη, ζε πνην/α;». Ζ 26 ε εξψηεζε ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη ε 27 ε πξναηξεηηθή δηφηη ππήξραλ θαη άηνκα πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά ζ ηελ 26 ε εξψηεζε θαη δελ ηνπο αθνξνχζε ε 27 ε εξψηεζε. ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 240 θνηηεηέο απφ ηνπο νπνίνπο νη 48 δελ νινθιήξσζαλ ηε ζπκπιήξσζε φινπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξά κφλν νξηζκέλεο εξσηήζεηο. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ θνηηεηψλ ραξαθηεξίζηεθε σο «missing» θαη δελ ππνινγίδεηαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ απαληεκέλσλ εξσηήζεσλ. Τπνινγίδεηαη φκσο ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπίζεο, ζε θάπνηεο εξσηήζεηο ππήξρε ε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο επηινγήο. Έηζη ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Αλάιπζε εξσηεκαηνινγίνπ Ζ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κέζσ ηνπ SurveyGizmo, κέζσ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε επεμεξγαζία. Πξνβιήκαηα Σν πξψην πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε είρε λα θάλεη κε ην ζηήζηκν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην SurveyGizmo. Οη εξσηήζεηο είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί ζε έληππε κνξθή, αιιά ε κεηαθνξά ηνπο ζε online κνξθή δελ ήηαλ αθξηβήο. Απηφ είρε λα θάλεη κε ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ δηέζεηε ην πξφγξακκα ζην ινγαξηαζκφ. Έηζη, νη εξσηήζεηο πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξείρε ην SurveyGizmo. Έλα άιιν πξφβιεκα ήηαλ ην άγλσζην πεξηβάιινλ ηνπ SurveyGizmo θαη ε εμνηθείσζε κε απηφ, ηα νπνία επηπρψο πξνζπεξάζηεθαλ ζχληνκα. 14

17 Δηθ. 1.2 Γεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ ζην SurveyGizmo Λφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αξθεηνί θνηηεηέο εγθαηέιεηςαλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ. Δπίζεο, θάπνηνη αξλήζεθαλ λα ην ζπκπιεξψζνπλ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ. Τπήξραλ θαη θάπνηνη νη νπνίνη δελ νινθιήξσζαλ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ επεηδή δελ γλψξηδαλ ην ζέκα θαη ηελ νξνινγία. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ππήξμε κία θνηηήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΑΣΔΗ Αζήλαο, ε νπνία ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην γηα λα βνεζήζεη ζηελ έξεπλα, έθαλε θάπνηεο επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη αλέθεξε θάπνηνπο ηζηνηφπνπο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην Web

18 Δηθ. 1.3 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ γηα ην εξσηεκαηνιφγην Δηθ. 1.4 Κεληξηθή ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε Γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο έγηλε αλαδήηεζε ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην Web 2.0. Καηφπηλ, έγηλε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπιιέρζεθαλ ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα άξζξα. Ζ βηβιηνγξαθία πξνέξρεηαη απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη δεκνζηεχζεηο ζην Γηαδίθηπν. Ζ 16

19 ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία είλαη ειάρηζηε. ηελ αξρή ηεο έξεπλαο γεληθά, ππήξρε δπζθνιία ζηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην Web 2.0. Τπήξραλ ειάρηζηα ζρεηηθά άξζξα θαη δελ θάιππηαλ φιν ην θάζκα ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Web 2.0. Ο ιφγνο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα θαηλνχξγην ζέκα θαη δελ έρεη δεκηνπξγεζεί αξθεηά κεγάιε βηβιηνγξαθία. κσο ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα απμήζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα άξζξσλ θαη ηα νπνία κάιηζηα είλαη αξθεηά νινθιεξσκέλα. Δηδηθά γηα ην «Web 2.0 θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηηο βηβιηνζήθεο», έγηλαλ πξφζθαηα αξθεηά ζπλέδξηα θαη έξεπλεο, πνπ βνήζεζαλ γηα ηε ζχληαμε ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο. Γηα λα δηαπηζησζεί πνηεο βηβιηνζήθεο θαη ηκήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ Web 2.0 εξγαιεία, έγηλε έξεπλα κε επηζθέςεηο ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο απηψλ. ε θάζε ηζηνζειίδα ε πξψηε ελέξγεηα ήηαλ λα εληνπηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνδήισλαλ ηελ χπαξμε εξγαιείσλ Web 2.0. Κπξίσο ε εθαξκνγή RSS ήηαλ πην εχθνιε γηα λα εληνπηζηεί ιφγσ ηνπ ινγφηππνπ ηεο πνπ εκθαλίδεηαη ζην θπιινκεηξεηή, ζε φζεο ηζηνζειίδεο δηαηίζεηαη απηή. Γεκηνπξγία εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 Παξάιιεια κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε μεθίλεζε θαη ε δεκηνπξγία θάπνησλ εξγαιείσλ Web 2.0. Απηά ήηαλ έλα ηζηνιφγην κε ηελ νλνκαζία «Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθφξεζε», κία νκάδα ζην Facebook θαη έλα πξνθίι ζην Flickr. Καη γηα ηα ηξία εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθε ν ίδηνο ηίηινο (Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθφξεζε), γηα λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε. Δθκεηαιιεπφκελνη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ, ζπλδέζακε ηα ηξία εξγαιεία κεηαμχ ηνπο. ην ινγαξηαζκφ ηνπ Flickr ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί κε ην ηζηνιφγην, δίλνληαο ηε δηεχζπλζε ηνπ θαη γξάθνληαο ηνλ θψδηθα html πνπ δεκηνχξγεζε, γηα λα πξνβάιιεηαη ην άικπνπκ κε ηηο θσηνγξαθίεο ζην ηζηνιφγην. Απφ ην ηζηνιφγην γίλεηαη θαη ην αληίζηξνθν. ην πιαίζην πνπ πξνβάιιεηαη ην άικπνπκ κε ηηο θσηνγξαθίεο γξάθεη απφ θάησ λα παηήζνπκε έλα ζχλδεζκν γηα λα δνχκε ην ζρεηηθφ πξνθίι ζην Flickr. ηελ νκάδα ηνπ Facebook ζηηο πιεξνθνξίεο έγηλε εηζαγσγή ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ηζηνινγίνπ γηα λα ην βιέπνπλ ηα κέιε. Δπίζεο, γηλφηαλ ζπρλέο αλαθνηλψζεηο γηα ηηο θσηνγξαθίεο ζην Flickr. 17

20 Ηζηνιόγην: ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ηζηνινγίνπ έγηλαλ δηάθνξνη πεηξακαηηζκνί ζηε κνξθή ηνπ. Έγηλαλ δηάθνξεο ελαιιαγέο πξνηχπσλ γηα ηελ εκθάληζή ηνπ, απφ απηά πνπ παξέρεη ε εηαηξεία (blogger.com). Αθνχ επηιέρζεθε ην πξφηππν ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηα ρξψκαηα ηνπ, ζηε δηάηαμε ησλ αληηθεηκέλσλ, ζηε γξακκαηνζεηξά ησλ θεηκέλσλ θ.α. ην ηζηνιφγην ηνπνζεηήζεθε έλαο «κεηξεηήο επηζθεπηψλ» (sitemeter), γηα λα θαηαγξάθνληαη νη επηζθέπηεο ηνπ. Ο θάζε επηζθέπηεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηζηνινγίνπ. Γελ απνθιείζηεθε απηή ηε δπλαηφηεηα. Οκάδα Facebook: Ζ νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε νξίζηεθε σο θιεηζηή, δειαδή θάπνηνο κπνξνχζε λα γίλεη κέινο κεηά απφ αίηεζε ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη αθνχ ηελ απνδερφληνπζαλ απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο. Απηφ έγηλε γηα λα ειέγρεηαη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ. ε φ,ηη αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο νκάδαο, απφ ην ίδην ην Facebook ππήξμαλ θάπνηα πξνβιήκαηα θαζψο ζηε κνξθή θαη ζηε δνκή ηεο ζειίδαο δελ κπνξνχκε λα επέκβνπκε παξά κφλν ζην πεξηερφκελν. Flickr: ην πξνθίι πνπ δεκηνπξγήζεθε «αλέβεθαλ» δηάθνξεο θσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε βηβιηνζήθεο θαη γεληθά κε ηε βηβιηνζεθνλνκία. Κάζε θσηνγξαθία έρεη ηελ εηηθέηα ηεο γηα λα είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο ηεο. Μεξηθέο έρνπλ πεξηγξαθή θαη ηίηιν. Μία ρξήζηκε θαη ελδηαθέξνπζα επηινγή πνπ ππάξρεη γηα ηηο θσηνγξαθίεο είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνπο ράξηεο δειαδή κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηελ ηνπνζεζία ηεο θάζε θσηνγξαθίαο. Έηζη νη επηζθέπηεο ζα έρνπλ κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην πνπ βξίζθεηαη απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία. Πξφβιεκα πξνέθπςε κε ηελ νλνκαζία ηνπ πξνθίι ζην Flickr. Ζ νλνκαζία ηνπ είρε απνθαζηζηεί λα είλαη ε ίδηα κε ηα ππφινηπα εξγαιεία, δειαδή «Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθφξεζε», φκσο δελ εκθαλίδνληαλ φινη νη ειιεληθνί ραξαθηήξεο ζηνλ ηίηιν. Έηζη επηιέρζεθε ε αγγιηθή νλνκαζία ηνπ ηίηινπ «Librarianship & Information». 18

21 2 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΧΝ ΓΗΑ ΣΟ WEB WEB 2.0 (ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ) Ση είλαη ην Web 2.0; Σν Web 2.0 είλαη ε δεχηεξε γεληά ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (World wide web). Ζ αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ην δηαδίθηπν, θάλνληαο ην εχθνιν γηα λα ζπλεξγαζηνχλ, λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο. Μπνξείηε λα ζθεθηείηε ην Web 2.0 ζαλ έλα πιήζνο αξρψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ θξαηάλε δεκέλν έλα ειηαθφ ζχζηεκα ηζηνηφπσλ, πνπ δειψλνπλ θάπνηεο απφ απηέο ηηο αξρέο (O Reilly, 2004). Ο φξνο Web 2.0 δεκηνπξγήζεθε ην 2004 απφ ηελ O Reilly media. Σν θνηλσληθφ ινγηζκηθφ δελ είλαη κφλν ινγηζκηθφ αιιά δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα desktop ινγηζκηθά. Δδψ ρξεζηκνπνηνχκε ην δηαδίθηπν γηα λα «ηξέμεη» ην ινγηζκηθφ θαη νη ππεξεζίεο, θαη φρη «πάλσ» ζηνλ πξνζσπηθφ καο ππνινγηζηή. Δπεηδή απηά ηα ινγηζκηθά θηινμελνχληαη ζε απνκαθξπζκέλα κέξε, κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε απφ νπνπδήπνηε, αξθεί λα ππάξρεη κία ζχλδεζε δηαδηθηχνπ (O Reilly 2005). Ο Davis (2005) έρεη ραξαθηεξίζεη ην Web 2.0 ζαλ ηάζε θαη φρη ηερλνινγία. Δίλαη πεξηζζφηεξν κία θνηλσληθή επαλάζηαζε παξά κία ηερλνινγηθή επαλάζηαζε. Με ην Web 1.0 νη ρξήζηεο κφλν δηάβαδαλ, ήηαλ πην ζηαηηθφ, ελψ κε ην 2.0 γίλνληαη ελεξγνί, ζπκκεηέρνληαο θαη απηνί ζηηο δηαδηθαζίεο, κνηξάδνληαο πξάγκαηα, πξνζζέηνληαο θαη ηξνπνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο. To Web 2.0 πξνζθέξεη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο, είλαη πην νξγαλσκέλν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 είλαη ε αλάπηπμε θνηλσληθνχ δηαδηθηχνπ, ην πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη φρη απφ νξγαληζκνχο, ε αλάπηπμε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαη ρξήζε εηηθεηψλ ή folksonomies γηα εχθνιε αλάθηεζε. To Web 2.0 έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ: ηερλνινγία (Franklin θαη Van Harmelen 2007) δεχηεξεο γεληάο εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ( Guntram 2007) online πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θνηλσλία ή ζαλ κηα ηάζε παξά ηερλνινγία( Downes 2005). 19

22 ηελ παξαθάησ εηθφλα κπνξείηε λα δείηε έλαλ ράξηε ηνπ Web 2.0 πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπλεδξίνπ ζηελ O Reilly Media θαη δίλεη κία πξψηε εηθφλα γηα ην ηη ελλννχλ. Δηθ. 2.1 Υάξηεο Web 2.0 Πίλ. 2.1 Ζ αληηζηνηρία ησλ Web 1.0 εθαξκνγψλ κε ηηο εθαξκνγέο Web 2.0 (O Reilly 2005, 1): Web 1.0 Web 2.0 DoubleClick Google AdSense Ofoto Flickr Akamai BitTorrent mp3.com Napster Britannica Online Wikipedia personal websites Ηζηνιφγηα evite upcoming.org and EVDB domain name speculation search engine optimization page views cost per click screen scraping web services publishing participation content management systems wikis directories (taxonomy) tagging ("folksonomy") stickiness syndication 20

23 Δηθ. 2.2 Ζ άπνςε ηνπ Michael Habib γηα ην Library 2.0 (Habib 2006, 2). O Paul Miller (Miller 2005, 2-3) έζεζε ηηο «Αξρέο ηνπ Paul γηα ην Web 2.0» πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: δηακνηξαζκφο (sharing) θαη επηθνηλσλία αλάκεημε ρηίζηκν εκπηζηνζχλεο ειεπζεξία ησλ δεδνκέλσλ ζπκκεηνρή ρηίζηκν επηθνηλσλίαο πεξηερφκελν δεκηνπξγεκέλν απφ ην ρξήζηε ππνκνλάδεο Κάπνηεο απφ ηηο εηαηξείεο θαη ηα πξντφληα πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο αξρέο πνπ αλέθεξε ν O Reilly ζηελ ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηεξαξρία ησλ ηζηνζειίδσ λ ηνπ Web 2.0 είλαη (O Reilly 2005, 2) : εθαξκνγέο 3 νπ επηπέδνπ, απηέο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην Web 2.0 θαη ππάξρνπλ κφλν ζην δηαδίθηπν. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο απνξξέεη απφ ηηο ζπλδέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ δηθηχνπ, ηα νπνία θαζηζηά δπλαηά ην Web 2.0. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο απμάλεηαη αλαινγηθά θαζψο νη άλζξσπνη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. 21

24 Οη εθαξκνγέο ηνπ 2 νπ επηπέδνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ρσξίο ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν αιιά έρνπλ πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα φηαλ είλαη κε ζχλδεζε, π.ρ. flickr. Οη εθαξκνγέο 1 νπ επηπέδνπ δηεμάγνληαη επίζεο ρσξίο ζχλδεζε αιιά απνθηνχλ ραξαθηεξηζηηθά online, π.ρ. itunes. Οη εθαξκνγέο ηνπ επηπέδνπ 0 ιεηηνπξγνχλ ην ίδην offline θαη online, π.ρ. Yahoo!Local, Google maps. Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ ηδεψλ ηνπ Web 2.0 ζην πεξηβάιινλ ησλ βηβιηνζεθψλ δεκηνχξγεζε ην Library 2.0. ηελ Διιάδα δελ είλαη αθφκα πνιχ δηαδεδνκέλν ην Web 2.0. Ίζσο πνιιέο βηβιηνζήθεο δελ ην ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ, ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ. Μπνξεί λα ζεσξνχλ φηη ν ηζηφηνπνο πνπ δηαζέηνπλ αξθεί γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ. Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα αζρνιεζεί κε ην Web 2.0. Αο ειπίζνπκε φηη ζχληνκα φιεο νη βηβιηνζήθεο ζα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία θαη εθαξκνγέο Web 2.0. ε έξεπλα γηα ηε ρξήζε ηνπ Web 2.0 ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο Απζηξαιίαο (Linh 2008, ζει. 9), ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 63,8% ρξεζηκνπνηνχλ RSS, ην 36,2% έρεη ηζηνιφγηα, ην 21,3% έρεη podcasts θαη ην 10,6% ρξεζηκνπνηεί Instant Messaging. Βιέπνπκε φηη νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο Απζηξαιίαο ρξεζηκνπνηνχλ κφιηο ηέζζεξα εξγαιεία ηνπ Web 2.0. Ζ πιεηνςεθία ησλ βηβιηνζεθψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην RSS γηα ηα λέα βηβιία, λέα πεξηνδηθά θαη γεληθά λέα ηεο βηβιηνζήθεο. ηελ ίδηα έξεπλα ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ησλ ηζηνινγίσλ, ην 34% ηα ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο, ην 34% γηα ηα λέα ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηηο εθδειψζεηο ηεο, ην 29,8% γηα εξγαιεία έξεπλαο, ην 29,8% γηα λέα βηβιία, ην 10,6% γηα πιεξνθνξηαθή παηδεία, έλα 6,4% γηα θξηηηθέο βηβιίσλ. Οη δχν πξψηνη ιφγνη θαζηζηνχλ ηθαλνχο ηνπο ρξήζηεο λα γλσξίδνπλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηπρφλ αιιαγέο, ηνπο θαλφλεο δαλεηζκνχ (Linh, 2008, ζ. 11). 22

25 Οη ηξεηο βαζηθνί ιφγνη γηα ηε ρξήζε ησλ podcasts ζηηο βηβιηνζήθεο ηεο Απζηξαιίαο ήηαλ: πκβνπιέο γηα ηηο δεμηφηεηεο ηεο βηβιηνζήθεο Καζνδήγεζε ζηηο πεγέο Καη πεξηεγήζεηο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο βηβιηνζήθεο ε έξεπλα γηα ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο Νέαο Τφξθεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 42% ησλ βηβιηνζεθψλ ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία Web 2.0, ελψ ην 58% δελ ρξεζηκνπνηεί (Xu, Ouyang θαη Chu 2009, ζ.3). Απφ ηηο βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία Web 2.0 ην 34% ρξεζηκνπνηεί IM, ην 20% ηζηνιφγηα, ην 14% RSS, ην 6% εηηθέηεο, ην 6% Wikis, ην 4% SNS θαη κφιηο 2% podcasts. Άιιε έξεπλα γηα ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 απφ ζρνιέο βηβιηνζεθνλνκίαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο, έδεημε φηη κφλν ην 10% δηδάζθνληαλ ζηα καζήκαηά ηνπ απηφ ην ζέκα. Σα πην δεκνθηιή εξγαιεία αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο είλαη ηα Wikis κε πνζνζηφ 89%, ηα ηζηνιφγηα κε 45% πνζνζηφ, ηα θνηλσληθά δίθηπα κε 37%, ην Flickr κε 20% θαη ην RSS κε 19%. 23

26 Δηθ. 2.3 Δξγαιεία Web

27 2.2 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ WEB Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο RSS feeds/syndication/atom Δηθ. 2.4 Σν ινγφηππν ηνπ RSS Σν RSS (Really Simple Syndication) δελ είλαη θνηλσληθφ ινγηζκηθφ αιιά έλαο ηξφπνο λα επηθνηλσλνχκε κε ηηο πιεξνθνξίεο κε κηα κνξθή πνπ ηα ινγηζκηθά feed readers ή news reader θαηαιαβαίλνπλ. ζα ηζηνιφγηα ή ηζηνζειίδεο καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγγξαθνχκε ζε απηά κέζσ ηνπ RSS, έρνπλ ην ζρεηηθφ εηθνλίδην ζε θάπνην ζεκείν ηεο ζειίδαο. Παηψληαο ην γηλφκαζηε αλαγλψζηεο ηνπ. Αλ δελ ππάξρεη ην εηθνλίδην, εηζάγνπκε ηελ εθάζηνηε δηεχζπλζε ζηνλ εηδηθφ αλαγλψζηε. Γηα λα ιακβάλνπκε ηηο εηδνπνηήζεηο γηα ηηο ελεκεξψζεηο καο πξέπεη λα γξαθηνχκε θαη ζε έλαλ RSS Reader. Απηφο αλαιακβάλεη λα θάλεη φιε ηε δνπιεηά γηα ηηο λέεο ελεκεξψζεηο. Γειαδή θάζε θνξά πνπ γίλεηαη κηα ελεκέξσζε ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ έρνπκε θάλεη εγγξαθή, ν αλαγλψζηεο ηηο ζπγθεληξψλεη φιεο θαη καο ηηο παξνπζηάδεη. Έηζη δελ ζπαηαιάκε ρξφλν ειέγρνληαο κία πξνο κία ηηο ηζηνζειίδεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Βαζίδεηαη ζηνλ θψδηθα XML θαη επηηξέπεη ηελ πιεξνθνξία λα δεκνζηεπζεί θαη λα αλαγλσζζεί απφ δηάθνξνπο ζρεηηθνχο αλαγλψζηεο, φπσο ν Google reader (Wikipedia 2009). Ηζηνξία: Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ RSS ήηαλ ην RDF πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Guha ζην Netscape ην Μάξηην ηνπ 1999 γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πχιε ηνπ My.Netscape.com. Ζ έθδνζε απηή νλνκάζηεθε RSS 0.9. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1999 ν Dan Libby δεκηνχξγεζε κία λέα έθδνζε ην RSS 0.91 πνπ απινπνίεζε ηελ πξνεγνχκελε κνξθή. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000 δεκηνπξγήζεθε ην RSS 1.0 απφ ηελ RSS-DEV Working Group, πνπ πξφζζεζε ηελ ππνζηήξημε XML namespaces πηνζεηψληαο ζηνηρεία απφ ιεμηιφγηα πξφηππσλ κεηαδεδνκέλσλ φπσο ην Dublin core. To επηέκβξην ηνπ 2002 ν Winer εμέδσζε κία λέα έθδνζε ην RSS 2.0. Γεκηνπξγήζεθε έλα πξφβιεκα ζρεηηθά κε ην πνηνο ήηαλ ν αξρηθφο εθδφηεο ηνπ RSS, θαζψο ν Winer θαη ε RSS-DEV Working Group δελ είραλ ζπλεξγαζηεί κε ηελ Netscape. Απηή ε δηακάρε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο παξφκνηνπ syndication, ηνπ Atom. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2003 μεθίλεζε ην Atom (Wikipedia 2009). 25

28 ηελ Διιάδα ε ρξήζε ηνπ RSS απφ ηνπο ηζηνηφπνπο ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ησλ Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ δελ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηνπο παξαθάησ ηζηνηφπνπο πνπ εληφπηζα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζρεηηθή εθαξκνγή: Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ην ηζηνιφγην ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζην RSS, αιιά κέρξη ηε ζηηγκή πνπ έγηλε ε έξεπλα δελ ππήξρε θακία δεκνζίεπζε (Ννέκβξηνο 2009) Βηβιηνζήθε ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Πνιπηερληθή ρνιή Ξάλζεο Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Πνιπηερλείν Κξήηεο Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Ξέλσλ Γισζζψλ, Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Σκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Αζήλαο Βηβιηνζήθε ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 26

29 Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ Βηβιηνζήθε Ηδξχκαηνο Δπγελίδνπ Βηβιηνζήθε Μνπζείνπ Μπελάθε Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Υίνπ «Κνξαήο» Παξαθάησ βιέπεηε θάπνηα παξαδείγκαηα RSS: RSS 1.0: <?xml version="1.0"?> <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"> <channel rdf:about="http://www.xml.com/xml/new s.rss"> <title>xml.com</title> <link>http://xml.com/pub</link> <description> XML.com features a rich mix of information and services for the XML community. </description> <image rdf:resource="http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif" /> <items> <rdf:seq> <rdf:li rdf:resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html" /> </rdf:seq> </items> <textinput rdf:resource="http://search.xml.com" /> </channel> <image rdf:about="http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif"> <title>xml.com</title> <link>http://www.xml.com</link> <url>http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif</url> </image> <item rdf:about="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html"> <title>processing Inclusions w ith XSLT</title> <link>http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html</link> <description> Processing document inclusions with general XML tools can be problematic. This article proposes a way of preserving inclusion information through SAX-based processing. </description> </item> <item rdf:about="http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html"> <title>putting RDF to Work</title> <link>http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html</link> <description> Tool and API support for the Resource Description Framew ork is slowly coming of age. Edd Dumbill takes a look at RDFDB, one of the most exciting new RDF toolkits. </description> </item> <textinput rdf:about="http://search.xml.com"> <title>search XML.com</title> <description>search XML.com's XML collection</description> <name>s</name> <link>http://search.xml.com</link> </textinput> </rdf:rdf> 27

30 RSS 2.0 : <?xml version="1.0"?> <rss version="2.0"> <channel> <title>lift Off News</title> <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/</link> <description>liftoff to Space Exploration.</description> <language>en-us</language> <pubdate>tue, 10 Jun :00:00 GMT</pubDate> <lastbuilddate>tue, 10 Jun :41:01 GMT</lastBuildDate> <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> <generator>weblog Editor 2.0</generator> <ttl>5</ttl> <item> <title>star City</title> <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-starcity.asp</link> <description>how do Americans get ready to work with Russians aboard the International Space Station? They take a crash course in culture, language and protocol at Russia's Star City.</description> <pubdate>tue, 03 Jun :39:21 GMT</pubDate> <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/06/03.html#item573</guid> </item> <item> <title>space Exploration</title> <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/</link> <description>sky watchers in Europe, Asia, and parts of Alaska and Canada w ill experience a partial eclipse of the Sun on Saturday, May 31st.</description> <pubdate>fri, 30 May :06:42 GMT</pubDate> <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/30.html#item572</guid> </item> <item> <title>the Engine That Does More</title> <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-vasimr.asp</link> <description>before man travels to Mars, NASA hopes to design new engines that w ill let us fly through the Solar System more quickly. The proposed VASIMR engine w ould do that.</description> <pubdate>tue, 27 May :37:32 GMT</pubDate> <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/27.html#item571</guid> </item> <item> <title>astronauts' Dirty Laundry</title> <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-laundry.asp</link> <description>compared to earlier spacecraft, the International Space Station has many luxuries, but laundry facilities are not one of them. Instead, astronauts have other options.</description> <pubdate>tue, 20 May :56:02 GMT</pubDate> <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/20.html#item570</guid> </item> </channel> </rss> 28

31 2.2.2 Ηζηνιόγηα (Blogs) Σα ηζηνιφγηα είλαη ν πην απιφο ηξφπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηο κηα ηζηνζειίδα πνπ ελεκεξψλεηαη ζπρλά κε δεκνζηεχζεηο θαη πνπ κπνξείο λα θάλεηο εχθνια αιιαγέο. Γελ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαηαζθεπήο ηζηνζειίδαο ή θάπνηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, παξά ε απιή γλψζε ρεηξηζκνχ ηνπ ππνινγηζηή. Οη ζπληάθηεο είλαη ζπλήζσο έλαο. Τπάξρεη ν παξνρέαο ηνπ ηζηνινγίνπ πνπ δηαζέηεη ηελ ππεξεζία δσξεάλ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιινλ server. Τπάξρνπλ θάπνηα πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα γηα ηε κνξθή ηνπ ηζηνινγίνπ πνπ επηιέγεη ν δεκηνπξγφο ηνπ. Μπνξεί θάπνηνο αλ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη θαη θάπνην δηθφ ηνπ πξφηππν γηα ην ηζηνιφγην. ηα πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα κπνξείο λα θάλεηο κεηαηξνπέο ζηα ρξψκαηα γηα λα δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα. Δπηπιένλ, κε ηελ πξνζζήθε ησλ δηάθνξσλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ε θάζε εηαηξεία κπνξείο λα εκπινπηίζεηο ην ηζηνιφγην ζνπ. Σέηνηα εξγαιεία κπνξεί λα είλαη α)εκεξνιφγην, β)ξνιφη, γ)εηδήζεηο θα (Wikipedia 2009). Οη αλαξηήζεηο δεκηνπξγνχληαη εχθνια θαη γξήγνξα φπσο γξάθνπκε ζε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. ηαλ δεκηνπξγείηαη κία αλάξηεζε απηή απνθηά ην δηθφ ηεο link, ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα. Έηζη γίλεηαη εχθνιε ε αλαδήηεζε θαη ε αλάθηεζε ησλ αλαξηήζεσλ, εηδηθά γηα ηηο πην παιηέο νη νπνίεο κεηαθηλνχληαη ζην ηέινο ηνπ ηζηνινγίνπ ή θαη ζην αξρείν ηνπ. Δπίζεο, βνεζάεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέιεη θάπνηνο λα θάλεη αλαθνξά ζε κία αλάξηεζε, γηα λα κελ ςάρλνπκε ζε φιν ην ηζηνιφγην κία πξνο κία ηηο αλαξηήζεηο έσο φηνπ βξεζεί ε ζσζηή. Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα αλαξηήζνπλ ζρφιηα ζηηο αλαξηήζεηο φηαλ ηνπο επηηξέπεηαη. Μπνξείο λα θαηεγνξηνπνηήζεηο ηα ζέκαηα πνπ αλαξηψληαη βάδνληαο εηηθέηεο ζε θαζέλα απφ απηά. Δπίζεο, κπνξείο λα θάλεηο αλάθηεζε ησλ ζεκάησλ βάζεη ηεο ρξνλνινγίαο δεκνζίεπζεο. Μπνξεί λα γίλεη εγγξαθή ζε RSS feed γηα λα δηαβάδνληαη απφ έλαλ αλαγλψζηε. Δπίζεο, κπνξεί θάπνηνο λα εγγξαθεί σο αλαγλψζηεο ηνπ ηζηνινγίνπ πνπ επηζπκεί λα παξαθνινπζεί. Ζ εκθάληζε ησλ αλαξηήζεσλ αθνινπζεί ηε κνξθή εκεξνινγίνπ, απφ ηελ πην πξφζθαηε ζηελ πην παιηά. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007 ππήξραλ πάλσ απφ 112 εθαηνκκχξηα blog (Wikipedia 2009). 29

32 Σειεπηαία έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχληαη αλαξηήζεηο θαη κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Απηφ ην γεγνλφο δηεπθνιχλεη φζνπο ζέινπλ λα παξάζρνπλ άκεζε θαη γξήγνξε πιεξνθφξεζε αθφκα θαη φηαλ δελ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θάπνηνλ ππνινγηζηή φηαλ ηνλ ρξεηάδνληαη. Σα ηζηνιφγηα έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζε πνιινχο αλζξψπνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ζειίδα θαη λα ηελ επεμεξγάδνληαη εχθνια, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα θάπνηνπ πξνγξακκαηηζηή. Ζ επθνιία ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θαη ηεο επεμεξγαζίαο είλαη πνπ ην έθαλε ηφζν δεκνθηιέο. Πιένλ νη πεξηζζφηεξνη είηε γηα εκπνξηθνχο είηε γηα άιινπο ιφγνπο, δεκηνπξγνχλ ηζηνιφγηα θαη φρη ηζηνηφπνπο. Σν γεγνλφο φηη κπνξείο λα ελεκεξψζεηο ην πεξηερφκελφ ηνπ εχθνια θαη γξήγνξα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Αξθεηέο βηβιηνζήθεο πιένλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ηζηνιφγηα, παξφιν πνπ δηαζέηνπλ θαη ηζηνζειίδα. Γείρλεη πην νηθείν ην ηζηνιφγην, έξρεηαη πην θνληά ζην ρξήζηε θαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο θάλεη πην απνηειεζκαηηθή ηε δνπιεηά ηνπ blogger. Ζ έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηε ρξήζε ηνπ Web 2.0 απφ ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο Νέαο Τφξθεο (Xu 2009, 3) έδεημε φηη ηα ηζηνιφγηα έξρνληαη δεχηεξα ζε ρξήζε απφ ηηο βηβιηνζήθεο κε πνζνζηφ 20%, ηα νπνία φκσο ζπλδπάδνπλ θαη κε άιιεο εθαξκνγέο. Σα ηζηνιφγηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηα δηαθξίλεη φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ (Wikipedia 2009): Πξνζσπηθά Δηαηξηθά Πνπ απαληνχλ ζε εξσηήζεηο Δλεκεξσηηθά Αλάινγα κε ην είδνο ησλ media πνπ πεξηέρνπλ Αλάινγα κε ηε ζπζθεπή Αλάινγα κε ην είδνο 30

33 Δηθ. 2.5 Ζ ζειίδα ηνπ blogger γηα λα δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο ην δ ηθφ ηνπ ηζηνιφγην Δηθ. 2.6 Έλα ηππηθφ ηζηνιφγην 31

34 ηελ Διιάδα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηζηνιφγηα : Σν Πάληεην Παλεπηζηήκην (http://blogs.panteion.gr/), φκσο δελ έρεη αλαπηπρζεί θαζφινπ θαη δελ πεξηέρεη δεκνζηεχζεηο Σν Σκήκα Ξέλσλ Γισζζψλ, Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (http://www.dflti.ionio.gr/el/blog) Ζ Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο (http://blog.libver.gr/blog/ ) Ζ Αξγνιηθή Αξρεηαθή Βηβιηνζήθε Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ Ζ Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε εξξψλ θαη Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ 1 νπ Λπθείνπ Διεπζίλαο Ζ Βηβιηνζήθε ΣΔΔ ηνπ ηκήκαηνο Γπηηθήο Κξήηεο Ζ Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο θαη Ζ Λέζρε Αλάγλσζεο Δξκνχπνιεο ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Ζ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κξαληδίνπ ηνπ Ν. Αξγνιίδαο Ζ Κηλεηή Αλαγλσζηηθή Λέζρε ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ Αηηηθήο Βηβιηνζήθε Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Ζ Βηβιηνζήθε χγρξνλεο Σέρλεο Ζ Βηβιηνζήθε Γεκήηξεο θαη Αιίθε Πεξξσηή ηεο Ακεξηθάληθεο Γεσξγηθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο Public School Libraries in Greece Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ 9 νπ Γπκλαζίνπ 32

35 2.2.3 Wikis Σν Wiki (πξνθέξεηαη νπίθη, γνπίθη, βίθη) είλαη έλαο επέιηθηνο θαη επεμεξγάζηκνο ηζηφηνπνο πνπ επηηξέπεη ζηνλ νπνηνλδήπνηε λα επέκβεη θαη λα δεκηνπξγήζεη, λα επηκειεζεί θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο ζειίδεο ηνπ. Ζ νλνκαζία απηή απνηειεί ζπληφκεπζε ηεο ιέμεο WikiWikiWeb. ηα ραβαλέδηθα wikiwiki ζεκαίλεη γξήγνξα. Δίλαη έλαο ζπλδπαζκφο απφ ηζηνηφπνπο θαη θείκελα Word (Boulos 2006, 1). Οη ηζηνζειίδεο ηνπ δελ δηαθέξνπλ απφ απηέο πνπ ππήξραλ έσο ηψξα θαη δηαβάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη φηη νη ηζηνζειίδεο ηνπ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ απφ ηνλ νπνηνδήπνηε ρξήζηε, αηνκηθά ή νκαδηθά, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλαλ θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (Wikipedia). Σα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη φηη έρεη απιή θαη εχθνιε ζχληαμε θαη ππνζηεξίδεη ππεξζπλδέζκνπο (hyperlinks). Γεκηνπξγείηαη ην θάζε wiki ζχκθσλα κε ην ζέκα πνπ επηιέγεη ν θάζε δεκηνπξγφο θαη θηλείηαη γχξσ απφ απηφ. Γελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη θαλείο γιψζζα HTML ή θάπνηα άιιε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Ο θαζέλαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εχθνια κία ηζηνζειίδα ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ webmaster. Παξέρεη πνιιέο επηινγέο αλνηρηνχ θψδηθα, είλαη επέιηθην, επεθηάζηκν κε πνιινχο εζσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο θαη δε ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Γηαηεξείηαη ελεκεξσκέλν θαη βειηηψλεηαη ζπλερψο απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ θάλεη ν θάζε ρξήζηεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δηνξζψλεη, λα πξνζζέηεη, λα επεμεξγάδεηαη ηα ιήκκαηα γηα ηε βειηίσζε ηνπο. Δπίζεο, θάζε αιιαγή πνπ γίλεηαη θαηαρσξείηαη σο ηξέρνπζα έθδνζε θαη δηαηεξείηαη ε παιηά θαη φιν ην ηζηνξηθφ γεληθά. Απηφ ρξεζηκεχεη γηα λα γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ δηάθνξσλ εθδφζεσλ θαη ζην λα γίλεηαη ε επηινγή ηεο πην θαηάιιειεο. Οη αληηξξήζεηο πνπ ππάξρνπλ εζηηάδνληαη θπξίσο ζην φηη πνιιέο θνξέο είλαη άγλσζηνη νη ζπληάθηεο ηνπ θαη κεξηθνί ρξήζηεο πξνβαίλνπλ ζε βαλδαιηζκνχο θαηαζηξέθνληαο ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ, αθνχ είλαη αλνηρηφ θαη πξνζβάζηκν ζε πνιινχο αλ φρη ζε φινπο. Θα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ θάπνηνη θαλφλεο αζθαιείαο γηα λα πξνιεθζεί απηφ. πσο γηα παξάδεηγκα, λα κπνξνχλ λα θάλνπλ αιιαγέο φζνη έρνπλ απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Αιιά θαη πάιη κπνξεί 33

36 θάπνηνο λα έρεη δψζεη ςεχηηθα ζηνηρεία γηα λα παξαπιαλήζεη. πσο θαη λα έρεη θίλδπλνο ππάξρεη, αιιά ηα πιενλεθηήκαηα είλαη πεξηζζφηεξα θαη ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζε απηά θπξίσο. Γεληθά, έλα wiki είλαη ε πην απιή online βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη. Έλαο ηζηφηνπνο πνπ επηηξέπεη ζηνπο επηζθέπηεο λα πξνζζέηνπλ, λα απνκαθξχλνπλ, λα επηκεινχληαη, λα αιιάδνπλ ην πεξηερφκελν, ζπλήζσο ρσξίο αλάγθε απφθηεζεο εμνπζηνδφηεζεο (www.wiki.com). Ηζηνξία : Ο Ward Cunningham δεκηνχξγεζε ην πξψην wiki ην Μάξηην ηνπ Σν πην γλσζηφ wiki είλαη ε Wikipedia, κία εγθπθινπαίδεηα πνπ ππάξρεη θαη ζε ειιεληθή έθδνζε. Κάζε wiki έρεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, θαλφλεο θαη ζθνπνχο. Απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ θάζε wiki. Απηνί θαζνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ησλ επηκειεηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ (Wikipedia). Τπάξρνπλ πάξα πνιιά wikis πνπ πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ φιεο ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Δλδεηθηηθή είλαη ε ιίζηα, ε νπνία είλαη αθφκα αλνινθιήξσηε: Compilations / Computers / Culture and entertainment / Directories / Education / Geographic / How-to manual / Political / Other languages / Products / Recreational / Religion / Science and technology / Search engine / W ikimedia / Foundation projects / Societal / Travel. Ο θαηάινγνο ησλ Media Wikies πεξηιακβάλεη 237, θάπνηα απφ απηά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Πίλ. 2.2 Σα Media Wikis θαη νη ρξήζηεο ηνπο Wiki Υξήζηεο AboutUs en.wikipedia de.wikipedia fr.wiktionary 4916 en.wiktionary Lyric Wiki fr.wikipedia English Chainki 1652 CDWiki 112 pl.wikipedia

37 Ο McΚiernan θαηεγνξηνπνηεί 11 πιενλεθηήκαηα ησλ wikis ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ελζσκάησζεο ηεο γιψζζαο ησλ εηδηθψλ, ηα κέζα γηα ην ζρνιηαζκφ αλαπηπζζφκελσλ ζεκάησλ θαη έλα ηξφπν αχμεζεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο. Καηεγνξηνπνηεί 7 κεηνλεθηήκαηα ηνπο πεξηιακβάλνληαο α) ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ wiki ινγηζκηθνχ, β) ηε δπζθίλεηε θχζε επεμεξγαζίαο ησλ wiki εγγξάθσλ, γ) ηα ζέκαηα λνκηθήο αμηνπηζηίαο, δ) ηε κπζηηθφηεηα, ε) ηε θήκε, ζη) ηελ αζθάιεηα θαη δ) λα μεπεξάζεη ηα πνιηηηζηηθά εκπφδηα ηεο ηεξαξρίαο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ έιιεηςε επζχλεο. Δπίζεο, ηα άξζξα αιιάδνπλ ζπλέρεηα κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη δηαθέξνπλ ζηελ πνηφηεηα. χκθσλα κε ηελ Farkas, ζθνπφο ηνπ wiki είλαη λα αλαπηχμεη έλα ζεζαπξφ θαιψλ ηδεψλ κέζα ζην επάγγεικα (Long 2006). Έξεπλεο ζηηο ΖΠΑ έδεημαλ φηη ζηηο ειηθίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ Wiki ην 24,25%, ζηηο ειηθίεο ην 23,25%, ζηηο ειηθίεο ην 24,01%, ζηηο ειηθίεο ην 17,11% θαη ζηηο ειηθίεο 55+ ην 11,38% (Madden, Fox, 2006, ζ. 5). Βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα πνπ έρνπλ Wiki: Σν Wiki ηεο Ζκαζίαο απφ ηε Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηεο Βέξνηαο 35

38 Βηθηπαίδεηα (Wikipedia) Δίλαη κία δηεζλήο, αλνηρηνχ πεξηερνκέλνπ, εμειηγκέλε δηα ζπλεξγαζίαο εγθπθινπαίδεηα, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν. Γξάθεηαη ζε ζπλεξγαζία απφ εζεινληέο κε ην ινγηζκηθφ (wiki), πνπ ζεκαίλεη φηη άξζξα κπνξεί λα πξνζηεζνχλ ή λα αιιάμνπλ απφ ηνλ θαζέλα. Σν έξγν μεθίλεζε ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2001 σο ζπκπιήξσκα ζηε γξακκέλε απφ εηδήκνλεο Nupedia, κε ηδξπηή ηνλ Wales θαη ιεηηνπξγεί ηψξα απφ ην κε θεξδνζθνπηθφ (Wikimedia Foundation 2005). Ζ Αγγιηθή Βηθηπαίδεηα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ άξζξα. Ζ Wikipedia έρεη απμεζεί ζηαζεξά ζε δεκνηηθφηεηα θαη δηάθνξα παξφκνηα πξνγξάκκαηα έρνπλ γελλεζεί, φπσο ην Wiktionary, ηα Wikibooks θαη ηα Wikinews (Wikipedia 2008). Άξζξα γηα ηε Wikipedia αλαθέξνληαη ηαθηηθά απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηνλ αθαδεκατθφ θφζκν, πνπ ηελ εγθσκηάδνπλ γηα ηε δσξεάλ δηαλνκή θαη έθδνζή ηεο θαζψο θαη γηα ην επξχ θάζκα πνπ θαιχπηεη. Οη ζπληάθηεο ελζαξξχλνληαη λα ηεξνχλ κηα πνιηηηθή θάησ απφ ηελ νπνία νη δηάθνξεο απφςεηο ζπγθεληξψλνληαη, ρσξίο λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηεί κηα αληηθεηκεληθή αιήζεηα. Δμαηηίαο ηεο αλνηθηήο θχζεο ηεο, ν βαλδαιηζκφο θαη ε αλαθξίβεηα είλαη κφληκα πξνβιήκαηα (Carter 2005). Σν θχξνο ηεο Βηθηπαίδεηαο σο αλαθνξά (π.ρ. βηβιηνγξαθία) είλαη ακθηζβεηνχκελν. Έρεη επηθξηζεί επίζεο γηα ηε ζπζηεκαηηθή ηάζε πξνηίκεζεο ηεο δεκνθηινχο άπνςεο παξά ηεο αμηφπηζηεο, θαζψο θαη κηα ζρεηηθή έιιεηςε ππεπζπλφηεηαο θαη δηθαηνδνζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο εγθπθινπαίδεηεο. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 200 γισζζηθέο εθδφζεηο ηεο Wikipedia (πεξίπνπ 100 απφ ηηο νπνίεο είλαη ελεξγέο). Σν ζχλζεκα ηεο Βηθηπαίδεηαο είλαη "η ελεύθερη εγκσκλοπαίδεια ποσ καθένας μπορεί να επιμεληθεί", θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ηδξπηή ηεο Wales σο "προζπάθεια να δημιοσργηθεί και να διανεμηθεί μια ελεύθερη εγκσκλοπαίδεια ηης συηλόηερης πιθανής ποιόηηηας ζε κάθε μεμονφμένο πρόζφπο ζηον πλανήηη, ζηη γλώζζα ηοσ". Ζ Wikipedia αλαπηχζζεηαη ζηνλ ηζηνρψξν wikipedia.org, πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ ηχπν ινγηζκηθνχ πνπ νλνκάδεηαη wiki, έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ην WikiWikiWeb θαη πνπ πξνέξρεηαη απφ ην Υαβάλέδηθν Wiki Wiki, ην φλνκα ηεο γξακκήο ιεσθνξείσλ πνπ θάλνπλ ην δξνκνιφγην πξνο ην δηεζλή αεξνιηκέλα ηεο 36

39 Υνλνινπινχ πνπ πξνήιζε απφ έλα αλαδηπιαζηαζκφ ηεο ιέμεο wiki ("γξήγνξα"). Ο Wales ζθνπεχεη, φηη ε Wikipedia πξέπεη λα επηηχρεη κία "ίζε ή θαιχηεξε" πνηφηεηα ζε ζρέζε κε ηε Britannica θαη λα εθηππσζεί (Wikipedia 2009). Τπάξρνπλ ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδίνπ Wikipedia, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ νξίδνπλ ηνλ ηζηφ ηνπ ζην Γηαδίθηπν (World Wide Web) θαη ην θάλνπλ κνλαδηθφ (Wikipedia 2009): Πξψην θαη ζπνπδαηφηεξν, ην ζρέδην Wikipedia είλαη ελζπλείδεηα κία εγθπθινπαίδεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαιχπηεη ηελ αλζξψπηλε γλψζε ζε βάζνο θαη εχξνο, δελ είλαη ιεμηθφ, δηαδηθηπαθφο ηφπνο ζπδήηεζεο ή άιιν παξεκθεξέο. Σν ζρέδην Wikipedia είλαη επίζεο, νπζησδψο θαη ελζπλείδεηα έλα wiki, ην νπνίν επηηξέπεη ζην θνηλφ ηε ζπγγξαθή θαη δηφξζσζε νπνηαζδήπνηε ζειίδαο. Ζ Wikipedia είλαη ε πξψηε ζνβαξή γεληθή εγθπθινπαίδεηα πνπ θηηάρηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Wiki. Μνινλφηη ε Wikipedia έρεη κεηαβιεζεί αξθεηά ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηδέα πνπ πεξηβάιιεη ηα WikiWikiWebs έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία εγθπθινπαίδεηα, ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηελ ηδέα ηεο απφ θνηλνχ δηαρείξηζεο θαη δεκηνπξγίαο πνπ ζπλαληάηαη ζ' απηά. Δπίζεο νπζηψδεο, γηα ην ζρέδην Wikipedia θαη ηελ επηηπρία ηνπ, είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη αλνηρηνχ πεξηερνκέλνπ. ηα αλνηρηνχ πεξηερνκέλνπ θείκελα θαη κέζα δίδεηαη ε άδεηα ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζην επξχ θνηλφ, επηηξέπνληαο ζηνλ θαζέλα λα αλαδηαλέκεη θαη λα αιιάμεη ην πεξηερφκελν ρσξίο ρξέσζε θαη κε εγγχεζε φηη θαλέλαο δε ζα απαγνξεχζεη ην δηθαίσκα εηζφδνπ ζε ηξνπνπνηεκέλεο εθδφζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβαλφκελνη φηη ε πξνζπάζεηά ηνπο ζα δηαλέκεηαη ειεχζεξα θαη δσξεάλ, απνθηνχλ ην θχξην θίλεηξν γηα λα ζπκκεηάζρνπλ. Ζ Wikipedia ρξεζηκνπνηεί ηελ άδεηα GFDL πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. H Wikipedia, όπως και η Nupedia (άλλο ένα ζτέδιο ελεύθερης και δωρεάν εγκσκλοπαίδειας), σποζηηρίζεηαι από ηον σπέρματο ηοσ ελεύθεροσ και δωρεάν λογιζμικού Ρίηζαρνη Σηάλλμαν και ηο Ίδρσμα Ελεύθεροσ Λογιζμικού. Ο Σηάλλμαν είναι ένας από ηοσς ανθρώποσς ποσ μίληζε για ηη τρηζιμόηηηα μιας "ελεύθερης και δωρεάν, οικοσμενικής εγκσκλοπαίδειας" πριν από ηην ίδρσζη ηων Wikipedia και Nupedia (Wikipedia, 2009). 37

40 Δηθ. 2.7 Ζ αξρηθή ζειίδα ηεο Βηθηπαίδεηαο 38

41 2.2.4 Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο (Social bookmarking and resource sharing) Ο Κνηλσληθφο ζειηδνδείθηεο δελ δηαθέξεη πάξα πνιχ απφ ηνπο ζειηδνδείθηεο πνπ έρνπκε ζηνλ θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ. Σν κεγαιχηεξν ηνπ πιενλέθηεκα θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ, είλαη φηη ην εξγαιείν ηνπ θνηλσληθνχ ζειηδνδείθηε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα απνζεθεχζνπλ ηηο αγαπεκέλεο ηνπο ηζηνζειίδεο απνκαθξπζκέλα ζε κία ηζηνζειίδα πνπ πξνζθέξεη ηε ζρεηηθή ππεξεζία. Έηζη έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο απφ νπνπδήπνηε, αξθεί λα έρνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ην ζπγθεθξηκέλν θπιινκεηξεηή πνπ ηηο απνζήθεπζαλ. Απιά δεκηνπξγνχλ έλα ινγαξηαζκφ, θάλνπλ είζνδν ζε απηφλ θαη φηαλ βξνπλ κία ηζηνζειίδα πνπ ζέινπλ λα θξαηήζνπλ, ηελ απνζεθεχνπλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπο, βάδνληαο ηνλ ηίηιν θαη ηελ πεξηγξαθή πνπ ζέινπλ. Έηζη κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα αλαηξέμνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ ζπγθέληξσζαλ φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη. Δπίζεο, δ εκηνπξγνχλ θαη έλα πξνζσπηθφ ηνπο πξνθίι, επηιέγνληαο πνηα ζηνηρεία ζα κπνξνχλ νη άιινη ρξήζηεο λα δνπλ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δνπλ νη ρξήζηεο ηνπο πην δεκνθηιείο ζειηδνδείθηεο θαη γεληθά λα θάλνπλ αλαδήηεζε θαη γηα άιινπο ζειηδνδείθηεο. Έλαο ηέηνηνο ηζηφηνπνο είλαη ν (βιέπε εηθ ). Πψο ιεηηνπξγεί ν Κνηλσληθφο ειηδνδείθηεο; Αθνχ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ καο ζην ζρεηηθφ εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη απηήλ ηελ ππεξεζία, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε λα απνζεθεχνπκε ηηο αγαπεκέλεο καο δηεπζχλζεηο. Δπηιέγνπκε ηε δεκηνπξγία λένπ ζειηδνδείθηε θαη πιεθηξνινγνχκε ηελ αληίζηνηρε δηεχζπλζε. Γηα λα είλαη εχθνιε ε αλάθηεζε ηνπ απφ εκάο αιιά θαη απφ άιινπο ρξήζηεο, καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπκε θάπνηα ζηνηρεία ζην ζειηδνδείθηε καο. Μπνξνχκε λα βάινπκε ηίηιν, πεξηγξαθή, εηηθέηεο ζε θάζε ζειηδνδείθηε. Έηζη, θαζίζηαηαη εχθνιε ε ρξήζε ησλ ζειηδνδεηθηψλ απφ φινπο. Οη Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο γηα ην δηακνηξαζκφ ησλ πεγψλ, ησλ πιεξνθνξηψλ. Να θαζνδεγνχλ ηνπο ρξήζηεο πνηεο πεγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα εκπηζηεχνληαη. Έηζη ζα απνθχγνπλ ηελ παξαπιεξνθφξεζε θαη ζα ελεκεξσζνχλ ζσζηά. ηελ Διιάδα κφλν ε Βηβιηνζήθε ηεο Ληβαδεηάο (2009) έρεη ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζην delicious θαη ζην diigo 39

42 Δηθ. 2.8 Ζ ηζηνζειίδα ηνπ delicious 40

43 2.2.5 Κνηλσληθά Γίθηπα (Social networking) ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ έλα δηθφ ηνπο πξνθίι θαη γίλνληαη κέιε ελφο δηθηχνπ πνπ ηνπο αθνξά. Γχν πνιχ γλσζηά παξαδείγκαηα είλαη ην Facebook θαη ην MySpace. Οη ρξήζηεο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ θάλνπλ θίινπο κε ηνπο νπνίνπο κηιάλε online, κνηξάδνληαη αξρεία, εθαξκνγέο. ε φια ηα εξγαιεία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ πνηνο κπνξεί λα βιέπεη ηηο πξνζσπηθέο καο πιεξνθνξίεο, ην πξνθίι γεληθά, (φινη, θαλέλαο, νη θίινη καο θ ηι). Πίλ. 2.3 Υξήζηεο ησλ Κνηλσληθψλ δηθηχσλ Κνηλσληθά δίθηπά Υξήζηεο Facebook Flixster Hi MySpace Twitter Windows live spaces Flickr Facebook Σν Facebook είλαη έλαο ηζηφηνπνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο. Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη εηζάγεη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ελφο δηθηχνπ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ θαη λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο. Ο ρξήζηεο πξνζζέηεη θίινπο κε ηνπο νπνίνπο κηιάεη φηαλ είλαη ηαπηφρξνλα ζπλδεδεκέλνη ή ζηέιλνπλ κελχκαηα. Γεκηνπξγνχλ ην πξνθίι ηνπο φπσο ζέινπλ απηνί, βάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπλ λα βιέπνπλ νη άιινη. Μπνξεί λα γίλεη κέινο ζε θάπν ηεο νκάδεο πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο ηνλ ελδηαθέξεη, λα ζέηεη εξσηήκαηα ή δηάθνξα ζέκαηα ζπδήηεζεο. Έρνπλ πξνζηεζεί πνιιέο εθαξκνγέο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ φπσο εθαξκνγέο κνπζηθήο, πξνγξάκκαηα, παηρλίδηα, θνπίδ θα. Ο θάζε ρξήζηεο δεκνζηεχεη ζηνλ ηνίρν ηνπ φηη ζέιεη θαη απηφ κπνξνχλ λα ην δνπλ θαη άιινη ρξήζηεο. Τπάξρεη ξχζκηζε ζρεηηθά κε ην πνηνη κπνξνχλ λα δνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε ρξήζηε. Έηζη κπνξείο 1 Πξφθεηηαη γηα ηε λέα νλνκαζία ηνπ MSN spaces. 41

44 λα επηιέμεηο αλ ζα βιέπνπλ κφλν νη θίινη ζνπ, θαλέλαο ή φινη ηηο πξνζσπηθέο ζνπ πιεξνθνξίεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ θάζε ρξήζηε. Δπηιέγεηο πνηνο κπνξεί λα ηηο βιέπεη, ηηο νξγαλψλεηο, βάδεηο ζρφιηα, επηζεκάλεηο άιινπο θίινπο ζνπ. Σν φλνκά ηνπ ην πήξε απφ ηα έληππα Facebook πνπ πεξηγξάθνπλ ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο απφ θάπνηα παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο. Ηδξπηήο ηνπ είλαη ν Mark Zuckerberg πνπ ην δεκηνχξγεζε ελψ ήηαλ θνηηεηήο ζην παλεπηζηήκην Υάξβαλη ην 2004 (Wikipedia 2009). To Facebook δεκηνχξγεζε κία λέα ππεξεζία ζην ηέινο ηνπ 2007, πνπ ηελ απνθαιεί «ζειίδεο». Έηζη νη βηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία ζειίδα ζην Facebook φπνπ κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ απηά πνπ ζέινπλ, ρσξίο λα έρνπλ πξνζσπηθφ πξνθίι γηα ηε βηβιηνζήθε. Δπίζεο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξεο νκάδεο ζρεηηθέο κε ηηο βηβιηνζήθεο. Έρνπλ πξνζηεζεί θαη άιιεο εθαξκνγέο ρξήζηκεο γηα ηηο βηβιηνζήθεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζην πξνζσπηθφ πξνθίι θαη λα ην εκπινπηίζνπλ. Έηζη νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη ιίζηεο αλαγλσζηψλ, θνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο θαη άιιεο πεγέο γηα ηηο νπνίεο ελδηαθέξνληαη. Απηφ ηελ πεξίνδν ππάξρνπλ 250 εθαηνκκχξηα ελεξγνί ρξήζηεο. Δίλαη δπλαηή ε πξφζβαζε θαη κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (Wikipedia, 2009). Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν ζηνπο λένπο ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπο Facebook γηα λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο, θάλνληαο ηελ θαιχηεξε δηαθήκηζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ. Δπίζεο, ζηελ εθπαίδεπζε ζηγά ζηγά έρεη αξρίζεη λα σξηκάδεη απηή ε ηδέα θαη λα δεκηνπξγνχληαη νη αλάινγεο νκάδεο ζην Facebook. Αξθεηέο βηβιηνζήθεο πνπ έρνπλ κπεη αξθεηά δπλακηθά ζην web 2.0, έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ην δηθφ ηνπο Facebook, πξνζθέξνληαο άκεζε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπο, δηαδίδνληαο ηε γλψζε θαη ηελ παηδεία ζηνπο άιινπο. Τπάξρνπλ θάπνηεο ακθηιεγφκελεο απφςεηο γηα ην Facebook. ε θάπνηεο ρψξεο έρεη απαγνξεπηεί γηαηί ζεσξνχλ φηη κεηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηε δνπιεηά (Wikipedia). ηα ππέξ ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη θέξλεη ζε επαθή αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ράζεη ηελ κεηαμχ ηνπο επαθή. Γειαδή άλζξσπνη πνπ γηα θάπνηνπο ιφγνπο δελ 42

45 βξίζθνληαη θνληά θαη έρνπλ λα ζπλαληεζνχλ γηα ρξφληα, βξίζθνπλ έηζη κηα θαιή επθαηξία λα μαλά βξεζνχλ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ παιηνί ζπκκαζεηέο βξίζθνπλ θαη πάιη ν έλαο ηνλ άιιν κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Δίλαη επίζεο θαη έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο φπσο θαη ην ηειέθσλν. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ δελ ζέινπλ λα ηνπο βξίζθνπλ νη άιινη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα ηνπο βξίζθνπλ θαη λα ηνπο «βιέπνπλ» κφλν φζνη είλαη ζηε ιίζηα ησλ θίισλ ηνπο. Μπνξεί επίζεο αλ ζέιεη θάπνηνο λα βιάςεη θάπνηνλ άιιν δεκνζηεχνληαο πιηθφ πξνζβιεηηθφ γηα εθείλνλ. Σν θαιφ είλαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ην Facebook λα αλαθέξεηο αλ θάπνην πεξηερφκελν είλαη πξνζβιεηηθφ. Φπζηθά ην βαζηθφ αξλεηηθφ πνπ βξίζθνπλ φινη είλαη φηη απνμελψλεη ηνπο αλζξψπνπο θαη φηη ράλεηαη ε πξνζσπηθή επαθή. Καηά έλα κεγάιν πνζνζηφ απηφ ζπκβαίλεη. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ίδην ην ζπίηη θαη είλαη κπξνζηά ζε έλαλ ππνινγηζηή δίρσο λα αληαιιάμνπλ νχηε κία θνπβέληα δηφηη είλαη απνξξνθεκέλνη απφ ην Facebook. ηελ Διιάδα έρνπλ δεκηνπξγήζεη Facebook νη παξαθάησ βηβιηνζήθεο: Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο Βηβιηνζήθε ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε εξξψλ Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Υαξνθνπείνπ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Μπθφλνπ Βηβιηνζήθε Λήδα Καινγεξνπνχινπ Βηβιηνζήθε Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Υαλίσλ Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε άκνπ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Καηεξίλεο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κακείξνπ Βηβιηνζήθε Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Κνιπκβαξίνπ Βηβιηνζήθε Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Κπδσλίαο θαη Απνθνξσλνχ Μνξθσηηθφο χλδεζκνο Βαξβαζίνπ Υίνπ Βηβιηνζήθε «ν Φάξνο» Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 43

46 Δηθ. 2.9 Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Facebook Hatebook Σν Hatebook δεκηνπξγήζεθε σο αληίδξαζε ζην Facebook. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κία παξφκνηα εθαξκνγή. Δδψ ην ρξεζηκνπνηνχλ φζνη κηζνχλ ηα ίδηα πξάγκαηα, δειαδή έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ην Facebook. Βξίζθνπλ θνηλνχο ερζξνχο, θνηλνχο αλζξψπνπο πνπ κηζνχλ. Δίλαη ην αληίζεην ην Facebook, ζπλήζσο ην ρξεζηκνπνηνχλ φζνη ελαληηψλνληαη ζην Facebook θαη ζηηο εθαξκνγέο θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ αιιά ζηελ νπζία θάλνπλ αθξηβψο ην ίδην πξάγκα. Πνιινί απφ πεξηέξγεηα θαη κφλν ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα δχν εξγαιεία. 44

47 Δηθ Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Hatebook MySpace To MySpace είλαη έλαο ηζηφηνπνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ηδξχζεθε ην 2003 θαη αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Fox interactive media (Wikipedia 2009). Ο ρξήζηεο πνπ γίλεηαη κέινο δεκηνπξγεί έλα δίθηπν κε θίινπο ηνπ κε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλεί. πκπιεξψλεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην πξνθίι ηνπ, νκάδεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, θσηνγξαθίεο θ.α. Αλήθεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ην Facebook. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2006 ήηαλ ην πην δεκνθηιέο ζηηο ΖΠΑ, αιιά ζήκεξα έρεη επηζθηαζηεί απφ ηνλ κεγάιν ηνπ αληίπαιν ην Facebook. Σν 2006 είρε 106 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Σν πξνθίι ηνπ έρεη δχν πξνθαζνξηζκέλεο ελφηεηεο, «ζρεηηθά κε εκέλα» θαη «πνηνπο ζα ήζεια λα γλσξίζσ». Ο ρξήζηεο επηιέγεη πνηα θσηνγξαθία ηνπ ζα εκθαλίδεηαη ζην πξνθίι ηνπ θαη ζηε ζπλνκηιία. Τπάξρνπλ επίζεο θαη νη ελφηεηεο «ιεπηνκέξεηεο», «θαηάζηαζε» θαη «ελδηαθέξνληα». Αλ δελ ηα ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο δελ ζα εκθαλίδνληαη. Μπνξεί θαλείο λα «αλεβάζεη» ηα αγαπεκέλα ηνπ ηξαγνχδηα αξθεί 45

48 θπζηθά λα έρεη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα. Δίλαη πιένλ εθηθηή ε πξφζβαζε ζε απηφ θαη κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ αξθεί λα έρεη απηή ηε δπλαηφηεηα (Wikipedia, 2009). Δηθ Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ MySpace Hi-5 Σν Hi5 είλαη έλαο ηζηφηνπνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ηδξχζεθε ην 2003 απφ ηνλ Ramu Yalamanchi. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ππήξραλ πάλσ απφ 60 εθαηνκκχξηα ελεξγνί ρξήζηεο (Wikipedia). ηελ Διιάδα μεθίλεζε δεηιά δεηιά λα ρξεζηκνπνηείηαη ην Hi5, πιένλ φκσο βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε θαζψο ην Facebook έρεη πνιχ πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. Δίλαη παξφκνην κε ην Facebook κφλν πνπ έρεη άιιε ζρεδίαζε. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ίδηα. Δπηπιένλ, κπνξεί ν ρξήζηεο λα πξνζζέζεη ηε κνπζηθή πνπ ηνπ αξέζεη ζην πξνθίι ηνπ θα λα ηελ αθνχεη ν ίδηνο ή θαη νη θίινη ηνπ. Καη εδψ ππάξρνπλ πιεζψξα εθαξκνγψλ θαη νκάδσλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη ρξήζηεο. Σν 2008 ήηαλ ην ηξίην πην δεκνθηιέο ζηελ θαηεγνξία ηνπ παγθνζκίσο. Οη ρξήζηεο δείρλνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηη ςάρλνπλ, ηη ζέινπλ λα βξνπλ (Wikipedia 2009). 46

49 2.12 Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ ρξήζηε ηνπ Hi5 Δηθ Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ Hi5 Δηθ. 47

50 2.2.6 Instant messaging Σν Instant messaging είλαη έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν γηα ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ππεξεζίεο εηθνληθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηελ αληαιιαγή γξαπηψλ θεηκέλσλ αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο (Wikipedia 2009). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπκβνπιέο, γηα εξγαζίεο θαη θαζνδήγεζε γηα ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ έξεπλαο. Σν πην γλσζηφ ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη ην Windows live messenger. Ο ρξήζηεο ζπλνκηιεί κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρεη ζηε ιίζηα ηνπ θαη ηνπο έρεη θάλεη θίινπο. ηαλ είλαη θαη νη δχν ζπλδεκέλνη αληαιιάζνπλ κελχκαηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζηείινπλ ή λα κνηξαζηνχλ θαη αξρεία. Καλείο άιινο δελ κπνξεί λα δεη ηη γξάθνπλ νη άιινη κεηαμχ ηνπο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ν θάζε ρξήζηεο λα δείρλεη ζηνπο άιινπο εάλ είλαη ζπλδεκέλνο, απαζρνιεκέλνο ή δελ βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Απηή ε επηινγή είλαη θαιή πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ. Αθφκα, ην πεξηβάιινλ ηνπ messenger έρεη δηαλζηζηεί θαη κε ηε ρξήζε emoticons. Απηά είλαη δηάθνξα θηλνχκελα ζρέδηα πνπ αληηθαζηζηνχλ θάπνηεο ιέμεηο. Π.ρ. αλ ζέιεη θάπνηνο λα γξάςεη ζηνλ άιιν «γεηα», βάδεη ην emoticon πνπ ραηξεηάεη. Μπνξείο λα επηιέμεηο αλ ζέιεηο λα απνζεθεχνληαη νη ζπλνκηιίεο ζνπ ζηνλ ππνινγηζηή. Δπίζεο κπνξείο λα γξάςεηο θάηη ζε θάπνηνλ θαη εθείλνο ζα ην δεη φηαλ ζπλδεζεί. Τπάξρνπλ πέληε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΗΜ, απηά είλαη: ζπλνκηιία κε θείκελν επάξθεηα νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ΗΜ λα είλαη δηαζέζηκν ην ΗΜ γηα 8 ψξεο ηελ εκέξα δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κε ήρν δηαζέζηκν γηα πεξηζζφηεξεο απφ 8 ψξεο ηελ εκέξα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην IM πξσηνεκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 60. Κάπνηεο απφ ηηο εκπνξηθέο κνξθέο ηνπ θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Wikipedia 2009): 48

51 Πίλ. 2.4 Τπεξεζίεο IM θαη ρξήζηεο ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΡΖΣΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ/ΠΖΓΖ AIM >100 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2006 ebuddy 35 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2006 Gadu-Gadu 6 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΔΝΔΡΓΟΗ ΥΡΖΣΔ, ΟΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΟΛΧΝΗΑ ΗΟΤΝΗΟ 2008 IBM Lotus Sametime 17 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ, ΗΓΗΧΣΗΚΟΗ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2007 ICQ 15 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΔΝΔΡΓΟΗ ΗΟΤΛΗΟ 2006 IMVU 1 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΤΝΟΛΗΚΑ ΗΟΤΝΗΟ 2007 Jabber ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2007 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ JABBER 90 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ PROCESS-ONE Mail.ru Agent 1 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΔΝΔΡΓΟΗ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2006 Meebo 1 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΤΝΟΛΗΚΑ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2006 MXit 11 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΤΝΟΛΗΚΑ (9 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΣΖ Ν. ΑΦΡΗΚΖ) ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2009 Paltalk 33 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΜΟΝΑΓΗΚΟΗ ΥΡΖΣΔ ΣΟ ΜΖΝΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2006 PSYC 1 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΔΝΔΡΓΟΗ, ΣΖΝ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΟΤ ΒΡΑΕΗΛΗΑΝΟΗ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2007 Skype 16 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ONLINE ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2008 VZOchat ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 Windows Live Messenger (Previously MSN Messenger) 300 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΠΑΓΚΟΜΗΧ Xfire 11,5 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2008 Yahoo! Messenger 248 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ ΔΝΔΡΓΟΗ ΥΡΖΣΔ 17 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ

52 2.2.7 Podcast/Vidcast Δίλαη κία ζεηξά νπηηθψλ ή αθνπζηηθψλ ςεθηαθψλ αξρείσλ ηα νπνία δηαλέκνληαη απφ ην Γηαδίθηπν κε νκαδηθφ «θαηέβαζκα», κέζσ ηξνθνδνηήζεσλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ζε θνξεηά media player. Απηφ πνπ θάλεη ην Podcast λα μερσξίδεη απφ φια ηα άιια είδε ςεθηαθψλ κέζσλ είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα γίλεζαη κέινο, λα νκαδνπνηείο θαη λα ην «θαηεβάδεηο» απηφκαηα φηαλ πξνζηίζεηαη λέν πεξηερφκελν. Ο φξνο αλαθέξεηαη είηε ζηε ζεηξά ηνπ πεξηερνκέλνπ είηε ζηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νκαδνπνηεζεί. Ο δηαζέηεο ή ν ζπγγξαθέαο ελφο podcast νλνκάδεηαη podcaster (Wikipedia 2009). Ο φξνο podcast είλαη κία κίμε ησλ ιέμεσλ «ipod» θαη «Broadcast». Αλαθεξχρζεθε ιέμε ηνπ 2005 θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεκα ζην ιεμηθφ ηεο Ομθφξδεο. Σν ipod ηεο Apple είλαη ην πξψην θνξεηφ media player γηα ην νπνίν αλαπηχρζεθαλ ηα πξψηα θείκελα γηα podcast. Απηά ηα θείκελα επηηξέπνπλ ηελ απηφκαηε κεηαθνξά ησλ αξρείσλ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζε κηα θνξεηή ζπζθεπή (Wikipedia 2009). Άιιεο ρξήζεηο ηνπ είλαη ε εθπνκπή ξαδηνθψλνπ θαη ηειεφξαζεο, ε δηαλνκή ζρνιηθψλ καζεκάησλ, αθνπζηηθέο πεξηεγήζεηο κνπζείσλ, ελεκεξψζεηο απφ ζπλέδξηα θαη ε ρξήζε απφ αζηπλνκηθά ηκήκαηα γηα ηε δηαλνκή κελπκάησλ. ηελ εθπαίδεπζε ην Podcast έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη πάξα πνιχ δεκνθηιέο. Με ην Podcast νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηνλ νπνηνδήπνηε, φπνηα ζηηγκή ζέινπλ. Ο καζεηήο κπνξεί λα θαηεβάζεη ην γξακκέλν κάζεκα απφ ην νπνίν ήηαλ απψλ. Έηζη ζα είλαη ζαλ λα ήηαλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ην αθνχεη απφ ηνλ ίδην ην δάζθαιν. Οη θαζεγεηέο ζα δεκνζηεχνπλ φπνηα πξάγκαηα ζεσξνχλ ζεκαληηθά θαη ζα κπνξνχλ λα ηα βιέπνπλ φινη. Δπίζεο, νη καζεηέο ζα δεκνζηεχνπλ πξνθνξηθέο εξγαζίεο θαη παξνπζηάζεηο (Wikipedia 2009). Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Podcast (http://podcast.com 2009): Ζ βηβιηνζήθε ρξεζηκνπνηεί ην RSS γηα λα ηξνθνδνηήζεη ην Podcast Δπάξθεηα νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε ησλ Podcast Μία εγγξαθή ζπλνδεχεη θάζε Podcast Σν αξρείν ηνπ Podcast είλαη ελφο έηνπο Γίλεηαη αλαδήηεζε κε βάζε ην ζέκα 50

53 Αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά Δμεξεχλεζε κε βάζε ηελ εκεξνκελία Σν αξρείν είλαη πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν παιηφ ηελ Διιάδα κέρξη ζηηγκήο κφλν ε Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο έρεη Podcast (http://www.libver.gr/ecpage.asp?id=3817&nt=127&lang=1) ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο. Vidcast έρεη δεκηνπξγήζεη ε Βηβιηνζήθε ηεο Ληβαδεηάο θαη κπνξείηε λα ηα δείηε ζηε δηεχζπλζε Παξαθάησ βιέπεηε ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ Podcast. Δηθ Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Podcast 51

54 2.2.8 Media sharing Media sharing είλαη ηα εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ςεθηαθψλ αξρείσλ. Σα αξρεία απηά ζπλήζσο είλαη εηθφλεο, θσηνγξαθίεο ή βίληεν. Γχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην Flickr (http://flickr.com) θαη ην YouTube (www.youtube.com). Σν πξψην είλαη έλαο ηζηφηνπνο φπνπ νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο. «Αλεβάδνπλ» ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν θαη κπνξεί λα ηηο δεη ν θαζέλαο. Μπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ζρφιηα, εηηθέηεο ζηηο θσηνγξαθίεο γηα λα είλαη εχθνιε ε αλάθηεζή ηνπο. ην δεχηεξν, νη ρξήζηεο «αλεβάδνπλ» βίληεν θαη κπνξεί λα ηα δεη ν θαζέλαο πνπ επηζθέπηεηαη ηνλ ηζηφηνπν. Δπίζεο, ζηα βίληεν βάδνπλ ζρφιηα, ηίηιν, πεξηγξαθή. Σα βίληεν δελ κπνξείο λα ηα θαηεβάζεηο αιιά κφλν λα ηα δεηο. Γελ ζνπ δίλεη απηή ηε δπλαηφηεηα ην YouTube. Άιιεο ηζηνζειίδεο, φκσο θαη πξνγξάκκαηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεηο ηα βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ (Wikipedia, 2009) Image sharing (Flickr) Σν Flickr δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Ludicorp ην Φεβξνπάξην ηνπ Σν Μάην ηνπ 2006 έγηλε αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ απφ «βήηα» ζε «γάκα» θαζψο θαη ζρεδηαζηηθή θαη δνκηθή αλαβάζκηζε (Wikipedia 2009). Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο φπσο απηνί επηζπκνχλ θάησ απφ θνηλέο επηθεθαιίδεο. Δίλαη κία ηζηνζειίδα πνπ θηινμελεί εηθφλεο θαη βίληεν. Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί ην ινγαξηαζκφ ηνπ θαη ην πξνθίι ηνπ φπσο επηζπκεί. Οη θσηνγξαθίεο πνπ «αλεβάδεη» παίξλνπλ ηνλ ηίηιν «photostream» θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα δψζεη φλνκα ζην δηθφ ηνπ photostream γηα λα μερσξίδεη. Γίλεηαη ε επηινγή πνηεο θσηνγξαθίεο λα είλαη νξαηέο θαη πξνζβάζηκεο απφ άιινπο ρξήζηεο. Οη θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε ζεη, θάησ απφ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηίηιν. 52

55 Δπίζεο, κπνξεί λα πξνζηεζεί πεξηγξαθή ζε θάζε θσηνγξαθία, ηίηινο, εηηθέηεο, λα ηνπνζεηεζεί ζην ράξηε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ζηνπο θίινπο ηνπ ή ζηα αγαπεκέλα ηνπ άιια photostream. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ην Flickr λα δεη ν ρξήζηεο πφηε πξνζηέζεθε ε θάζε θσηνγξαθία, πφηε έγηλε ε ιήςε ηεο θαη πφζνη επηζθέπηεο ηελ έρνπλ δεη. Απηά είλαη ηα βαζηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο δσξεάλ ρξήζηεο. Αλ επηζπκεί θάπνηνο ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε ζε επηπιένλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ζπλδξνκή. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο ινγαξηαζκφ ζην Flickr ζα πξέπεη λα έρεη ινγαξηαζκφ ζην Yahoo. ηελ Διιάδα ππεξεζία δηακνηξαζκνχ θσηνγξαθηψλ έρεη ε Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο (http://www.flickr.com/photos/libver/) θαη ε Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο (http://picasaweb.google.gr/liblivadia). Δηθ Ζ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Flickr 53

56 YouTube Σν YouTube δεκηνπξγήζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ Δίλαη κία ηζηνζειίδα δηακνηξαζκνχ βίληεν. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ, λα δνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ βίληεν. Ηδξπηέο ηνπ είλαη νη Chad Hurley, Steve Chen θαη Jawed Karim. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηδηψηεο, αλ θαη θάπνηεο εηαηξείεο θαη ηειενπηηθνί ζηαζκνί έρνπλ πξνζζέζεη θάπνην πιηθφ ηνπο. Πξφζθαηα ήξζαλ ζε ζπκθσλία κε κεξηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξείεο γηα λα δείρλνπλ νιφθιεξεο ηηο ηαηλίεο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα. ηελ Ακεξηθή είλαη ν θπξίαξρνο πάξνρνο online βίληεν. Ζ επίδξαζε ηνπ ζηελ θνηλσλία ήηαλ πνιχ κεγάιε θαζψο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νπνηνδήπνηε λα αλεβάζεη ηα βίληεν πνπ επηζπκεί κε ηνλ πην εχθνιν ηξφπν. Τπάξρεη πιεζψξα πεξηερνκέλνπ θαη κπνξείο λα βξεηο νηηδήπνηε επηζπκείο. Σα βίληεν κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: Featured Rising, Videos Most Discussed, Most Viewed, Top Favorited, Most Popular, Most Responded, Top Rated (Wikipedia 2009). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηα βίληεν απφ ηελ κπάξα αλαδήηεζεο. Καζψο πιεθηξνινγεί ηηο ιέμεηο, εκθαλίδνληαη απφ θάησ επηινγέο κε ηηο πην δεκνθηιείο αλαδεηήζεηο γηα λα βνεζεζεί ν ρξήζηεο. Καη εδψ ηα βίληεν κπνξνχλ λα έρνπλ εηηθέηεο θαη λα νκαδνπνηεζνχλ. Άιινη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ ηα βίληεν. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηεί θάπνηνο ην βίληεν πνπ ζέιεη παηψληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην γηα ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηηο νπνίεο αλήθεη, ζε θάπνην ηζηνιφγην ή λα γίλεη απνζηνιή ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Σν βίληεν ζα εκθαληζηεί κε ηε κνξθή δεκνζίεπζεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ ζην YouTube θαη λα απνζεθεχεη ηα αγαπεκέλα ηνπ βίληεν, λα δεκηνπξγεί ιίζηεο κε ηα βίληεν, έηζη ψζηε λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε απηά ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα ςάρλεη μαλά θαη μαλά. Με ην YouTube κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ βίληεν γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη λα βνεζεζνχλ άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ή γεληθά καθξηά. Αλ θάπνηνο ιείςεη απφ θάπνην κάζεκα, κε ηε δεκηνπξγία βίληεν απφ ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο δελ ζα έρεη κείλεη πίζσ. Απηφ φκσο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 54

57 λα απνθεχγνπλ λα πεγαίλνπλ ζηα καζήκαηα, αιιά κφλν γηα πξαγκαηηθά ζνβαξνχο ιφγνπο. Οη Διιεληθέο βηβιηνζήθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ ζην YouTube είλαη: Ζ Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο Ζ Βηβιηνζήθε Ληβαδεηάο Ζ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηη πνηφηεηα ζα έρεη ην βίληεν πνπ βιέπεη. Παξαθάησ βιέπεηε κία ζχγθξηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο κνξθήο βίληεν πνπ δηαζέηεη: Πίλ. 2.5 χγθξηζε πνηφηεηαο ήρνπ θαη εηθφλαο ηνπ YouTube Δηθ Ζ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ YouTube 55

58 2.2.9 Δηθνληθνί θόζκνη (Virtual worlds) Δίλαη κία εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξνθίι θαη λα πεξηεγεζνχλ ζε έλαλ εηθνληθφ θφζκν. ε απηή ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξαβξίζθνληαη ζε εθδειψζεηο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ αγνξαπσιεζίεο. Δίλαη έλαο θαληαζηηθφο θφζκνο, ηειείσο απνθνκκέλνο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Κάπνηεο άιιεο εθαξκνγέο εμεξεπλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα δηδαζθαιία θαη εθπαίδεπζε. Απηφ δηεπθνιχλεη φρη κφλν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ηνπο καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ εξγαζίεο εχθνια ιφγσ επειημίαο ρξφλνπ θαη ηφπνπ. Οη ρξήζηεο είλαη δηαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα ηηο πην πξφζθαηεο εμειίμεηο, ρσξίο λα ράλνπλ θάηη ζεκαληηθφ. Σν 1999 δεκηνπξγήζεθε ην Whyville γηα λα βνεζήζεη ηνπο λένπο καζεηέο κέζα απφ κηα επξεία ιίζηα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Wikipedia 2009). Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εηθνληθφ θφζκν απμάλεηαη θαζεκεξηλά. Ο εηθνληθφο θφζκνο δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηα παηρλίδηα, αιιά θαη θάπνηα άιια είδε, φπσο ζπδεηήζεηο, εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαθεκίζεηο. Απφ απηά νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ πάξα πνιιά νθέιε. Δπίζεο, απφ ςπρνινγηθή άπνςε κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ πξάγκαηα ηα νπνία δηζηάδνπλ ή ληξέπνληαη λα θάλνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Messinger, 2009 ζ.2). Σν Maze war ήηαλ ην πξψην δηαδηθηπαθφ ηξηζδηάζηαην παηρλίδη. Απηφ ήηαλ πνπ έθεξε ηελ ηδέα γηα online παίθηεο ην 1974 θαη παηδφηαλ ζην Arpanet, ην αξρηθφ Ίληεξλεη (Wikipedia 2009). 56

59 BitTorrent Σν BitTorrent δηαθξίλεηαη ζηα: πξσηφθνιιν BitTorrent, BitTorrent client θαη BitTorrent ινγηζκηθφ. Σν torrent είλαη έλα πξσηφθνιιν αληαιιαγήο αξρείσλ. Σα αξρεία δελ απνζεθεχνληαη ζε θάπνηνλ server αιιά ηα έρεη θάζε ρξήζηεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, νπφηε φηαλ θάπνηνο θαηεβάδεη θάπνηα δεδνκέλα κε torrent, καδεχνληαη δηάθνξα θνκκάηηα ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο. Σν πνηνη ρξήζηεο έρνπλ ηα αξρεία, (ή έζησ έλα κέξνο ηνπο) ην καζαίλεη θαλείο απφ έλαλ server πνπ νλνκάδεηαη tracker. H δνπιεηά ηνπ server/tracker ζηακαηά εθεί, δειαδή ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ πνηνη άιινη ρξήζηεο έρνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε. ιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο (πνπ ζα βξνχκε ηνλ tracker, απφ πφζα αξρεία απνηεινχληαη ηα data πνπ ζέινπκε θιπ) ππάξρνπλ κέζα ζε έλα.torrent αξρείν πνπ θαηεβάδνπκε αξρηθά (ζπλήζσο κεξηθψλ δεθάδσλ ΚΒ) γηα λα αξρίζεη ε φιε δηαδηθαζία (Wikipedia 2009). Σν πξσηφθνιιν ζρεδηάζηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή Bram Cohen θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. Απηή ηε ζηηγκή δηαηεξείηαη απφ ηελ εηαηξεία ηνπ Cohen, BitTorrent Inc. χκθσλα κε ηελ isohunt, ε πνζφηεηα ηνπ δηακνηξαδφκελνπ πεξηερνκέλνπ αλέξρεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηα 1.1 petabytes (Wikipedia). Έλαο πειάηεο BitTorrent είλαη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ελεξγεί κε ην πξσηφθνιιν BitTorrent. Κάζε πειάηεο κπνξεί λα εηνηκάδεη, λα κεηαδίδεη νπνηνδήπνηε ηχπν αξρείνπ ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ηνπ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφθνιιν. Peer είλαη ν θάζε ππνινγηζηήο πνπ «ηξέρεη» έλαλ πειάηε. Πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηεί έλα αξρείν, ν peer δεκηνπξγεί έλα αξρείν πνπ νλνκάδεηαη torrent θαη πεξηέρεη ηα κεηαδεδνκέλα γηα ηα δηακνηξαδφκελα αξρεία θαη γηα ηνλ tracker (ν ππνινγηζηήο πνπ ζπληνλίδεη ηε δηαλνκή). Γηα λα «θαηεβάζεη» θάπνηνο έλα αξρείν torrent πξέπεη πξψηα λα βξεη ην αληίζηνηρν αξρείν, λα ζπλδεζεί κε ηνλ tracker γηα λα βξεη άιινπο ππνινγηζηέο γηα λα «θαηεβάζεη» θνκκάηηα απφ ην αξρείν. Δδψ είλαη θαη ε δηαθνξά ηνπ BitTorrent απφ ην θιαζηθφ «θαηέβαζκα» full-file HTTP: 57

60 Σν BitTorrent παίξλεη θνκκάηηα απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία γηα λα ζπγθεληξψζεη ην αξρείν πνπ ζέιεη, ελψ νη θπιινκεηξεηέο ηζηνζειίδσλ θάλνπλ κία HTTP-Get αίηεζε απφ έλα κφλν ζεκείν. Με ην BitTorrent ην «θαηέβαζκα» γίλεηαη ηπραία ή απφ απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα, ελψ κε ην HTTP γίλεηαη κε δηαδνρηθφ ηξφπν (Wikipedia 2009). Δηθ Σν πξφγξακκα BitTorrent 58

61 Δηθ Μεραλή αλαδήηεζεο torrent 59

62 Δηηθέηεο (Tagging) Ζ εηηθέηεο είλαη κέζνδνο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ιέμεηο-θιεηδηά. Με ηηο εηηθέηεο νη ρξήζηεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο θαη ηαμηλνκνχλ ην πεξηερφκελν. Οη εηηθέηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αλαξηήζεηο ησλ ηζηνινγίσλ γηα λα γίλεηαη εχθνια ε αλαδήηεζε θαη αλάθηεζή ηνπο. Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζην Flickr, YouTube, Podcast. Δίλαη γεληθά εθαξκνγή Web 2.0. πσο ιέεη θαη ν Shanhi (2006), «νη εηηθέηεο επηηξέπνπλ ηνπο ρξήζηεο λα αιιάμνπλ φρη κφλν ην πεξηερφκελν αιιά θαη ην πεξηερφκελν πνπ πεξηγξάθεη ην πεξηερφκελν, δειαδή ηα κεηαδεδνκέλα. Γεκηνπξγνχληαη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηζπκνχλ νη ρξήζηεο. πγθεληξψλνληαη φκνηα ζέκαηα καδί γηα λα είλαη εχθνιε ε αλάθηεζε ηνπο». Ο Vander Wal (2005,3) ιέεη φηη «νη θνηλσληθέο εηηθέηεο αλαθέξνληαη ζηελ πξαθηηθή ηνπ θνηλνχ λα βάδεη εηηθέηεο ή λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο πεγέο ζε έλα online πεξηβάιινλ πνπ κνηξάδεηαη κε άιινπο. Ζ ζπλάζξνηζε ησλ εηηθεηψλ δεκηνπξγεί έλα folksonomy, κία ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ folk θαη taxonomy. Σν folksonomy ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κία αλεπίζεκε νξγαληθή ζπλάζξνηζε ζρεηηθψλ νξνινγηψλ». «Οη εηηθέηεο είλαη κία δξαζηεξηφηεηα, κηα δηαδηθαζία, πνπ επηθεληξψλεηαη ζην ξφιν ηνπ ρξήζηε λα ζπλδέεη ηνπο φξνπο κε ηηο πεγέο θαη ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ νξνινγία. Σν folksonomy είλαη ε ζπιινγή ησλ εηηθεηψλ απφ πνιινχο ρξήζηεο, έλα ζπιινγηθφ ιεμηιφγην κε ζηφρν ηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο. Οη θνηλσληθέο εηηθέηεο είλαη έλα θνηλσληθν-ηερληθφ πεξηερφκελν κέζα ζην νπνίν νη εηηθέηεο ιακβάλνπλ ρψξα, κε έκθαζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηνπο ππνινγηζηέο» (Trant 2008, 5). πσο αλαθέξεη ν Trant, (2008,1) «ε ζπγθέληξσζε ησλ εηηθεηψλ δεκηνπξγεί έλα folksonomy. ηαλ απηφ κνηξάδεηαη κε άιινπο, ηφηε παίξλεη άιιε αμία ζηηο επηδξάζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ». 60

63 Αλ ςάρλνπκε εηηθέηεο κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε ζρεηηθέο πεγέο κε ην ζέκα πνπ καο ελδηαθέξεη. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ γίλνληαη κέζν ζην λα αλαθαιχςνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο (Bearman & Trant 2005, 1). Γπζηπρψο, ππάξρεη κία ζχγρπζε αλάκεζα ζηνπο φξνπο «εηηθέηεο» θαη «folksonomy». Πνιινί ηνπο ζεσξνχλ ην ίδην, αιιά δελ είλαη έηζη. Οη εηηθέηεο έρνπλ ηξαβήμεη ηε πξνζνρή ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ κνπζείσλ, θαζψο ηηο έρνπλ ζεσξήζεη κία πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα λα βειηηψζνπλ ηηο πεγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ αλαδήηεζή ηνπο, αιιά θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ρξήζε (Trant, 2008, 2). Ο Morville (2005, 3) ιέεη φηη ε ηθαλφηεηα αλάθηεζεο γίλεηαη θξίζηκε αμία. Ζ επαλάιεςε ηεο αλαθάιπςεο είλαη κεγάιε πξφθιεζε. Γειαδή, νη ρξήζηεο λα επηζθέπηνληαη θαη πάιη ηηο πεγέο ηηο νπνίεο είραλ πξνεγνπκέλσο επηζθεθζεί. χκθσλα κε έξεπλεο ηνπ Dumais (2003, 3) ην 58-81% ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ πξνζπειάζηεθαλ ήηαλ επαλάιεςε ησλ επηζθέςεσλ πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο γίλεη. Έηζη ε βειηίσζε ηεο πξνζσπηθήο αλάθηεζεο γίλεηαη ζεκαληηθή ζε απηφ ην πεξηβάιινλ. Έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο πνπ ζπγθξίλνπλ ηηο εηηθέηεο κε ην ειεγρφκελν ιεμηιφγην γηα λα δείμνπλ πψο απηά δηαθέξνπλ. Ο Lin (2006, 2) αμηνιφγεζε ηηο εηηθέηεο απφ ην Cannotea θαη ηνπο φξνπο απφ ηηο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ηνπ MeSH (Medical Subject Headings). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εηηθέηεο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ρξήζηεο είραλ κφλν 11% νκνηφηεηα κε ηνπο φξνπο ηνπ MeSH. Ζ άπνςε ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη φηη φξνη ηνπ MeSH ιεηηνπξγνχλ ζαλ πεξηγξαθείο ελψ νη εηηθέηεο εζηηάδνπλ ζην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ (Lee θ.ά. 2009, 3). Ο Kipp (2006, 5) ζχγθξηλε ηηο εηηθέηεο κε ηηο εηηθέηεο ησλ ζπγγξαθέσλ απφ ην Cite-U- Like θαη ηνπο φξνπο επξεηεξίαζεο απφ ην INSPEC θαη ηε Library Literature. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 21% ησλ εηηθεηψλ ήηαλ ίδηεο κε ηνπο φξνπο επξεηεξίαζεο. 61

64 Ζ έξεπλα πνπ έθαλαλ ν Brooks θαη ν Montanez (2006) ρξεζηκνπνηψληαο άξζξα απφ ηζηνιφγηα έδεημε φηη νη εηηθέηεο κπνξνχζαλ λα νξγαλψζνπλ ηα άξζξα ππφ ηελ επξεία έλλνηα θαη φρη δείρλνληαο απνηειεζκαηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ (Lee θ.ά 2009). Μηα άιιε έξεπλα (Sun θ.ά 2007) εζηίαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηηθεηψλ ζηελ ηαμηλφκεζε νιφθιεξσλ ησλ ηζηνινγίσλ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ είρε πεξηγξαθέο θαη 161 εηηθέηεο απφ ην BlogFlux. Ζ έξεπλα ζχγθξηλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ ηζηνινγίσλ κφλν κε ηηο εηηθέηεο, κε ηηο εηηθέηεο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ηζηνινγίσλ θαη κφλν κε ηελ πεξηγξαθή. Σε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη αλάθιεζε είραλ νη εηηθέηεο θαη νη πεξηγξαθέο. Γειαδή, νη εηηθέηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα βξνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ έξεπλα ηνπ Razkin (2008, 6) κειέηεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηηθεηψλ ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζην del.icio.us. Δξεπλήζεθαλ έγγξαθα θαη 100 εηηθέηεο θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ρξήζε κφλν ησλ φξσλ ησλ θεηκέλσλ είρε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε ησλ φξσλ θαη ησλ εηηθ εηψλ. χκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Trant (2008, 6), «ε επηηπρία ησλ ιέμεσλ θιεηδηά ζηελ πξφζβαζε ησλ θεηκέλσλ έρεη νδεγήζεη ζηελ εμεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε δεκηνπξγία ζεκείσλ πξφζβαζεο ζηα θείκελα. Ο Ansari (2005, 3) ζηελ έξεπλα ηνπ βξήθε πάλσ φηη απφ ην 70% ηαίξηαδαλ νη ιέμεηο θιεηδηά ηνπ ηίηινπ θαη νη πεξηγξαθείο, ζε κηα ηαηξηθή κειέηε. Ο Gil-Leiva θαη ν Arroyo έςαμαλ ζηηο ιέμεηο θιεηδηά ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηηο ζχγθξηλαλ κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο φξνπο επξεηεξίνπ. Απηέο νη κειέηεο δείρλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα εληζρπζεί ε επαγγεικαηηθή επξεηεξίαζε κε πιηθφ απφ άιιεο πεγέο. 62

65 Mashups Σα Mashups είλαη πβξηδηθέο εθαξκνγέο, φπνπ δχν ή πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο ή ππεξεζίεο έρνπλ ελσζεί ζε κία λέα ππεξεζία. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε κεγάιε ηαρχηεηα. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ην Retrivr, ην WikiBios, MapMyEvent, Coolflick θ.α. Σν πξψην είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ Flickr θαη ελφο πεηξακαηηθνχ αιγφξηζκνπ αξρηηεθηνληθήο πιεξνθνξίαο. Οη ρξήζηεο θάλνπλ αλαδήηεζε φρη κφλν κε ηα κεηαδεδνκέλα αιιά ζθηηζάξνληαο απηά πνπ ζέινπλ λα αλαδεηήζνπλ. Με ην δεχηεξν νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ ηηο βηνγξαθίεο ηνπο, ζπλδπάδνληαο ηα ηζηνιφγηα κε ηα θνηλσληθά δίθηπα. Σν Library 2.0 είλαη έλα mush up, θαζψο ζπλδπάδνληαη πνιιέο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 ζε απηφ. Έηζη κία βηβιηνζήθε κπνξεί λα έρεη ζπγθεληξσκέλα φια ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηα βξίζθνπλ εχθνια νη ρξήζηεο. Σν Library 2.0 είλαη ρξεζηνθεληξηθφ θαη θαζνδεγνχκελν απφ ηνπο ρξήζηεο (Maness 2006). 63

66 Ajax Ζ Ajax (Asynchronous Javascript and XML) είλαη κηα νκάδα ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ή γηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ (Wikipedia 2009). Ο φξνο δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Jesse James Garrett ην 2005 γηα λα πεξηγξάςεη ζχληνκα ηηο ηερλνινγίεο πνπ είρε λα πξνζθέξεη ζην θνηλφ, αλ θαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90' είραλ αξρίζεη λα δεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο. πλδπάδεη ηελ HTML θαη ηα CSS (Cascading style sheets) γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηα DOM (Document object model) θαη Javascript γηα ηε δπλακηθή απεηθφληζε θαη αιιειεπίδξαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη λα ελζσκαηψζεη ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη ζην έγγξαθν απφ ηνλ server, ηηο XML, XSLT θαη XMLHttpRequest γηα ηελ αζχγρξνλε αληαιιαγή θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ κε ηνλ εμππεξεηεηή (Wikipedia 2009). 64

67 Digital Maps Φεθηαθφο ράξηεο νλνκάδεηαη ν ράξηεο ν νπνίνο έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα εηθνληθφ νκνίσκα αλαπαξηζηψληαο ηνπο δξφκνπο ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε ελφο θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ. Οη ράξηεο απηνί παξέρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο θαη αλαπαξηζηνχλ κε ιεπηνκέξεηα ηηο πεξηνρέο, παξέρνληαο επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ππάξρεη ζηε γχξσ πεξηνρή (Wikipedia 2009). Ζ θχξηα ρξήζε απηψλ ησλ ραξηψλ είλαη κε ην G.P.S. (Global Positioning System). Με ηνπο ςεθηαθνχο ράξηεο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ απφζηαζε πνπ ζέινπκε λα δηαλχζνπκε απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν, λα καο ππνδείμεη ηελ θαιχηεξε δηαδξνκή θα. Δπίζεο, έρνπλ εκπινπηηζηεί κε ηελ πξνζζήθε πιεξνθνξηψλ ζηε γχξσ πεξηνρή θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη θαλείο εηθφλεο απφ θηίξηα, αληηθείκελα θαη φηη άιιν ζέιεη πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζεη απηφ πνπ ζέιεη λα πεξηγξάςεη. Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ βάιεη ηελ ηνπνζεζία ηνπο ζε δηάθνξνπο ςεθηαθνχο ράξηεο κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θσηνγξαθίεο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπο. Δίλαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δηαθήκηζεο. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ ε Google έρεη πξνζζέζεη κία λέα επηινγή ζην κελνχ ηεο. Δάλ ν ρξήζηεο ην επηηξέςεη, κπνξεί ε Google ζχκθσλα κε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο, ηελ νπνία ζα αλαγλσξίζεη απφ ηε δηεχζπλζε IP, λα ηνπ παξνπζηάζεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ, ζρεηηθφ πεξηερφκελν κε ηελ πεξηνρή ηνπ. ηνπο online ράξηεο (π.ρ. Google maps) κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηελ απεηθφληζε ηνπ ράξηε. Οη επηινγέο είλαη: δνξπθφξνο, δξφκνο θαη έδαθνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηζεκάλεη ηα ζεκεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, λα ηα δψζεη ηίηιν, εηηθέηεο, πεξηγξαθή. Μπνξεί λα απνζεθεχζεη ηα αγαπεκέλα κέξε ηνπ ή αθφκα θαη λα ηα κνηξαζηεί κε άιινπο ρξήζηεο, λα βάιεη φηη θσηνγξαθίεο ζέιεη. Π.ρ. θάπνηνη βάδνπλ εηθφλεο απφ ηα ζπίηηα ηνπο, απφ δηάθνξα θηίξηα, αμηνζέαηα. Δπίζεο, φια απηά κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο κε ππεξζπλδέζκνπο. Δπηπιένλ, κία άιιε δπλαηφηεηα ησλ ςεθηαθψλ ραξηψλ ηεο Google είλαη λα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ απηνί ζε ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα API key. 65

68 Σξόπνο ιεηηνπξγίαο: Οη ζπληεηαγκέλεο, ε ζέζε θαζψο θαη ν αηνκηθφο ρξφλνο πνπ ιακβάλνληαη απφ έλαλ επίγεην δέθηε G.P.S. αιιειεπηδξνχλ καδί κε ηνπο δνξπθφξνπο G.P.S. πνπ βξίζθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηε γε, γηα λα παξέρνπλ ηελ ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε κε ηα ζεκεία πξνέιεπζεο επηπξφζζεηα κε ηα ζεκεία πξννξηζκνχ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ππνινγηζζεί ε απφζηαζε. ηε ζπλέρεηα νη πιεξνθνξίεο απηέο αλαιχνληαη θαη ζπγθεληξψλνληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο ράξηεο πνπ παξέρεη ηνλ πην εχθνιν θαη απνηειεζκαηηθφ δξφκν γηα λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ (Wikipedia 2009). Δθηφο απφ ηηο ζπζθεπέο G.P.S. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα απηνθίλεηα, νη ράξηεο είλαη δηαζέζηκνη θαη απφ θηλεηά ηειέθσλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία. Μπνξεί ν ρξήζηεο λα θάλεη θαη αλαβάζκηζε ησλ ραξηψλ, θαηεβάδνληαο ηηο ελεκεξσκέλεο εθδφζεηο απφ ην Γηαδίθηπν. Απηφ είλαη ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρεη αιιάμεη θάπνηνο δξφκνο θαη ν ρξήζηεο δηαζέηεη παιηφ ράξηε. Έηζη απνθεχγνληαη ηα ιάζε θαη νη ιαλζαζκέλεο επηινγέο δξφκνπ. Ηζηνξία: Οη ράξηεο ηεο Google μεθίλεζαλ ην 2004 σο ινγηζκηθφ απφ ηνπο Lars θαη Jens Rasmussen γηα ηελ εηαηξεία «Where 2 Technologies» (Wikipedia, 2009). Σνλ Οθηψβξε ηνπ 2004 πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ Google, κεηαηξάπεθε ζηε δηθηπαθή εθαξκνγή Google Maps. Ο ςεθηαθφο ράξηεο επεξεάδεηαη απφ 4 βαζηθνχο παξάγνληεο (Wikipedia 2009). Απηνί είλαη: Ο ρξήζηεο Ο πάξνρνο Σν πεξηβάιινλ πξνβνιήο Σα πεξηερφκελα ηνπ ράξηε Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη απηή πνπ επεξεάδεη ηελ εκθάληζή ηνπο ζην δηαδίθηπν. Ο ςεθηαθφο ράξηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά κηθξφο ζε κέγεζνο γηα λα κελ πεξηκέλνπλ πνιχ ψξα νη ρξήζηεο γηα λα «θαηεβεί». Δπίζεο, ηα γξαθηθά θαη νη πιεξνθνξίεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη ππεξβνιηθά. Απηφ κπνξεί λα θαληάδεη ζαλ κεηνλέθηεκα αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ρξήζηκν γηα ηε δεκηνπξγία θαινζρεδηαζκέλσλ ραξηψλ (Kraak, M. J., Brown, A., 2001). 66

69 Ζ Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηεο Βέξνηαο έρεη ππάξμεη πξσηνπφξνο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Πξφθεηηαη γηα έλαλ ςεθηαθφ ράξηε γηα ηελ πφιε ηελ Βέξνηαο κε πιεξνθνξίεο θαη εηθφλεο γηα ηελ πεξηνρή. Ηζηνζειίδεο πνπ δηαζέηνπλ ςεθηαθνχο ράξηεο: Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιώξηλαο-Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Τπάξρεη ζηελ πιατλή πιεπξά ηεο ηζηνζειίδαο κία κηθξνγξαθία απφ ηνπο ράξηεο ηεο Google πνπ δείρλεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ Σκήκαηνο, αιιά κπνξεί λα γίλεη πεξηήγεζε θαη καθξηά απφ απηφ. 67

70 Online Games Σα online παηρλίδηα παίδνληαη ζην δηαδίθηπν. Δίλαη πεξηζζφηεξν ηερλνινγία παξά έλα είδνο (Wikipedia). Γελ είλαη απνζεθεπκέλα ζε θάζε ππνινγηζηή φπσο ζπλέβαηλε παιαηφηεξα. Ο θάζε παίθηεο ζπλδέεηαη απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή καδί κε ηνπο άιινπο παίθηεο online θαη παίδνπλ φινη καδί. Γελ είλαη απαξαίηεην λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν νη παίθηεο. Πνιιέο θνξέο δελ είλαη θαλ ζηελ ίδηα ρψξα! Σα παηρλίδηα απηά ζπλήζσο παξέρνληαη δσξεάλ θαη ρξεψλνπλ κφλν αλ ζέιεη ν παίθηεο λα μεθιεηδψζεη θάπνην θαηλνχξγην πεξηερφκελν ή επηινγέο. Κάπνηα άιια παηρλίδηα είλαη δηαζέζηκα κφλν κε ρξέσζε, φπσο World of Warcraft, Final Fantasy XI θαη Lineage II (Wikipedia 2009). Έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηε δεθαεηία ηνπ 90 θαη εμαπιψζεθαλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ. Σα παηρλίδηα πνπ ζπλήζσο ππάξρνπλ είλαη (WIikipedia 2009): ηξαηεγηθήο Με εθηειεζηέο Πιαηθφξκαο Γξάζεο Πεξηπέηεηαο Ρφινπ Αζιεηηθά Πξνζνκνίσζεο 68

71 Δηθ Σν παηρλίδη ζηξαηεγηθήο «Age of Empires» θαη ην παηρλίδη «Final Fantasy» Σα online παηρλίδηα πξνζθέξνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζηνπο παίθηεο φπσο ηελ επθαηξία γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Παξφιν πνπ δελ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, νη παίθηεο κπνξνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο απμάλεη ηε δηαζθέδαζε ηνπο θαη ηνπο δηεγείξεη πεξηζζφηεξν (Adams 2006). Πνιινί πηζηεχνπλ φηη κε ηα παηρλίδηα κπνξεί ην κάζεκα λα γίλεη πην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. Γειαδή, λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα κέζα απφ παηρλίδηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γη απηφ ην ζθνπφ. Ακεξηθαλνί εθπαηδεπηηθνί θαη επηζηήκνλεο δεκηνχξγεζαλ ηξία βηληενπαηρλίδηα εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ Οκνζπνλδία Ακεξηθαλψλ Δπηζηεκφλσλ (FAS) δεκηνχξγεζε ην "Immune Attack", έλα παηρλίδη πνπ μελαγεί παηδηά γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ ζηνλ θφζκν ησλ πξσηετλψλ θαη ησλ θπηηάξσλ. χκθσλα κε ην ζελάξην ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζψζνπλ έλαλ αζζελή, ν νπνίνο πάζρεη απφ βαθηεξηδηαθή κφιπλζε θαη πξφθεηηαη γηα παηρλίδη βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ. Ζ Οκνζπνλδία Ακεξηθαλψλ Δπηζηεκφλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην UCLA έθηηαμαλ ην "Discovery Babylon", έλα παηρλίδη γηα παηδηά ειηθίαο 8 έσο 12 εηψλ πνπ ηνπο καζαίλεη Ηζηνξία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ επίδξαζε ηεο Μεζνπνηακίαο ζην ζχγρξνλν παγθφζκην πνιηηηζκφ. Δπίζεο, ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2010 νη παξαγσγνί παηρληδηψλ ARA/VIRTUAL HEROES ζα αλεβάζνπλ ζην Γηαδίθηπν δσξεάλ βηληενπαηρλίδη πνπ θαηαζθεχαζαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΝASA. Σν φλνκα ηνπ παηρληδηνχ είλαη "MoonBase Alpha", κε ηελ ππφζεζε ηνπ λα εθηπιίζζεηαη ζην κέιινλ 69

72 θαη νη παίθηεο ζα πξέπεη λα αληαπεμέιζνπλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ζην δηάζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο επηζηεκνληθή ζθέςε (Διεχζεξνο ηχπνο 2009). Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα απαηηνχλ ζηξαηεγηθή, έιεγρν ηεο ππφζεζεο ή πξνβιήκαηα γηα επίιπζε κε πςειή ζεηξά ζθέςεο (Denis & Jouvelot, 2005). ην άξζξν ηεο Φσηεηλήο Παξαζθεπά (Fotini Paraskeva, Sofia Mysirlaki, Aikaterini Papagianni, 2009 ζ.1) αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηρληδηψλ ηα νπνία είλαη: νη ζηφρνη, νη θαλφλεο, ηα απνηειέζκαηα θαη ε αλαηξνθνδφηεζε, ε ζχγθξνπζε (αληαγσληζκφο, πξφθιεζε), ε αιιειεπίδξαζε θαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο. (Prensky, 2001). Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα παηρλίδηα έρνπλ γίλεη πην πνιχπινθα, πνιιέο θνξέο θνηλσληθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία εκπιέθνληαη κεγάιεο θνηλφηεηεο. Με πνιινχο ηξφπνπο ηα παηρλίδηα έρνπλ γίλεη πεξίπινθα ζπζηήκαηα κάζεζεο (Prensky, 2006). Σα online παηρλίδηα γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε θπξίαξρε κνξθή ςπραγσγίαο, εηδηθά αλάκεζα ζηνπο εθήβνπο θαη ζηα παηδηά (Magnussen & Misfeldt, 2004). Απηά ηα παηρλίδηα είλαη ε εμέιημε ησλ πξνεγνχκελσλ παηρληδηψλ θαη αλαθέξνληαη σο «εηθνληθνί θφζκνη». Απηφ γηαηί δελ είλαη απιά παηρλίδηα κε ηελ παξαδνζηαθή ηνπο κνξθή αιιά «επίκνλνο θαη εηθνληθφο θφζκνο, αφξηζηα δνκεκέλνο κε αλνηρηνχ ηχπνπ αθεγήζεηο φπνπ νη παίθηεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ειεχζεξνη λα θάλνπλ φπσο επηζπκνχλ» (Steinkuehler, 2004). χκθσλα κε ηε γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο, ηα παηρλίδηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη επεξγεηηθά γηα πνιινχο ιφγνπο. Ο πξψηνο ιφγνο είλαη φηη ε γλψζε ή νη ηθαλφηεηεο πνπ καζαίλνληαη θαη εμαζθνχληαη είλαη πην πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ παξά φηαλ αζθνχληαη ζε έλα κφλν πξφβιεκα Μεηά ηελ αθνκνίσζή ηνπο, ε γλψζε θαη νη ηθαλφηεηεο αζθνχληαη γηα πεξαηηέξσ κάζεζε. Απηφ νδεγεί ζην λα γίλνπλ νη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο απηνκαηνπνηεκέλεο ζηε κλήκε ηνπ θαη λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα θαηαλνήζεη λέεο πιεξνθνξίεο (Gentile & Gentile, 2005). 70

73 Με ηα παηρλίδηα ν καζεηήο είλαη απηφο πνπ παίξλεη ηηο απνθάζεηο θαη ε κάζεζε επηηπγράλεηαη κε ηηο δνθηκέο θαη ηα ιάζε ζηα νπνία ππνπίπηεη (Gee, 2003). Με ηα παηρλίδηα έρνπκε άκεζε αλαηξνθνδφηεζε θαη απηφ είλαη απφ ηα κεγάια ηνπο πιενλεθηήκαηα. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη φηη ηα παηρλίδηα είλαη δεζκεπηηθά γηα ηνπο παίθηεο, δίλνληαο ηνπο θίλεηξα κέζσ ηεο δηαζθέδαζεο, ηεο πξφθιεζεο θαη ηεο άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ φπνπ ε πιεξνθνξία δεκηνπξγεί κία εκπεηξία γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην παηρλίδη (Mitchell & Savill-Smith, 2004). Έρεη παξαηεξεζεί φηη κε ηα παηρλίδηα κπνξνχλ λα ελζαξξπλζνχλ καζεηέο πν π έρνπλ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ή ελδηαθέξνληνο (Klawe, 1994). Σα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη κεξηθά απφ απηά πνπ δείρλνπλ φηη ε πξννπηηθή ηεο ρξήζεο παηρληδηψλ ζηε δηδαζθαιία είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ειπηδνθφξα. Με ηα παηρλίδηα ηα παηδηά κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κε έλαλ δηαζθεδαζηηθφ, ελδηαθέξνληα θαη ελζαξξπληηθφ ηξφπν, θαζηζηψληαο δπλαηή ηε δηδαζθαιία πνιχπινθσλ λέσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν λα δηδαρζνχλ κέζα ζηελ αίζνπζα. Ζ γλψζε κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κάζεζεο θαη λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ηθαλνηήησλ κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ηεο δνθηκήο θαη ηνπ ιάζνπο. Έηζη, ηφζν αθαδεκατθή επίδνζε φζν θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Fotini Paraskeva, Sofia Mysirlaki, Aikaterini Papagianni, 2009). Ο ρξφλνο πνπ μνδεχνπλ νη λένη γηα λα παίμνπλ ηα παηρλίδηα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη θαηά πφζν κπνξνχλ ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα λα είλαη ελδηαθέξνληα γηα ηνπο καζεηέο (Fotini Paraskeva, Sofia Mysirlaki, Aikaterini Papagianni, 2009). χκθσλα κε έξεπλεο ησλ Ακεξηθαλψλ ηα ςεθηαθά παηρλίδηα ηείλνπλ λα απμάλνληαη ζπλερψο. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ν κέζνο φξνο ησλ παηδηψλ ηνπ γπκλαζίνπ έπαηδαλ παηρλίδηα ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο ηε βδνκάδ α, εθ ησλ νπνίσλ ηα κηζά ήηαλ βίαηα. Σν 77% ησλ παηδηψλ αλέθεξαλ φηη κεξηθέο θνξέο 71

74 έπαηδαλ ζην ζπίηη θαη ην 24% φηη έπαηδαλ θάζε κέξα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη πεξηζζφηεξν απφ ην 66% ησλ παηδηψλ αλέθεξε φηη έπαηδαλ πεξηζζφηεξν απφ φζν ζθφπεπαλ λα παίμνπλ (Cesarone, 1998). Μία πην πξφζθαηε ειιεληθή έξεπλα έδεημε φηη νη λένη έπαηδαλ παηρλίδηα πην ζπρλά, θαηά κέζν φξν 2,53 ψξεο ηελ εκέξα (Mysirlaki & Paraskeva, 2007). Σα Massive Multiplayer Online Role παηρλίδηα (MMORPGs) πξνζειθχνπλ έλα επξχηεξν ειηθηαθφ θάζκα (26,57 εηψλ) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν (22 ψξεο ηε βδνκάδα) (Yee, 2006). Σα πξφζθαηα επξήκαηα ηεο Έλσζεο Φπραγσγηθνχ Λνγηζκηθνχ ((ESA, 2009) δείρλνπλ φηη ην 68% ησλ ακεξηθάληθσλ λνηθνθπξηψλ παίδνπλ βηληενπαηρλίδηα. Μέζα ζην 2008 παξνπζηάζηεθε αχμεζε θαηά 3% ζηα ζπίηηα ζηα νπνία έπαηδαλ βηληενπαηρλίδηα, πξάγκα ην νπνίν δείρλεη ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ ςπραγσγηθνχ ινγηζκηθνχ (Fotini Paraskeva, Sofia Mysirlaki, Aikaterini Papagianni, 2009). ρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηρληδηψλ κηα πξφζθαηε έξεπλα έδεημε φηη νη δχν πην δεκνθηιείο θαηεγνξίεο παηρληδηψλ ζηα παηδηά ηνπ γπκλαζίνπ είλαη ηα αζιεηηθά κε πνζνζηφ 29% θαη ηα παηρλίδηα βίαο κε πνζνζηφ 32%. Έλα 20% ησλ καζεηψλ πξνηηκνχλ παηρλίδηα κε γεληθφ ζέκα ηε δηαζθέδαζε, ελψ ην 17% πξνηηκάεη παηρλίδηα αλζξψπηλεο βίαο. ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ δχν θχισλ ε έξεπλα έδεημε φηη ην 36% ησλ αγνξηψλ έπαηδαλ παηρλίδηα 1-2 ψξεο ηε βδνκάδα, ην 29% 3-6 ψξεο θαη κφλν ην 12% δελ έπαηδε θαζφινπ παηρλίδηα. ηα θνξίηζηα ην 42% έπαηδε 1-2 ψξεο ηε βδνκάδα, ην 15% 3-6 ψξεο θαη ζρεδφλ ην 37% δελ έπαηδε θαζφινπ παηρλίδηα. Απηφ δείρλεη φηη ηα αγφξηα παίδνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο παηρλίδηα απφ ηα θνξίηζηα (Funk 1993). Μεηνλεθηήκαηα: Ζ κεγαιχηεξε αλεζπρία ηεο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο είλαη φηη νη λεαξνί παίθηεο παηρληδηψλ μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν παίδνληαο απηά ηα παηρλίδηα, παξακειψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Ζ Ακεξηθαληθή Ηαηξηθή Έλσζε (2007) εξεπλά πεξηζζφηεξν ηελ επίδξαζε ησλ βηληενπαηρληδηψλ έηζη ψζηε λα απνθαζηζηεί εάλ ν «εζηζκφο ζηα βηληενπαηρλίδηα» ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί σο 72

75 ςπρηθή δηαηαξαρή ζηελ έθδνζε ηνπ 2012 ζην «American Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders». ηελ έξεπλα ησλ Ng θαη Wiemer-Hastings (2005) γηα ηα βηληενπαηρλίδηα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη παίθηεο ησλ online παηρληδηψλ ξφινπ είραλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ ηνπο παίθηεο πνπ έπαηδαλ offline. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ ην φηη έπαηδαλ πνιιέο ψξεο ζπλερφκελα ράλνληαο χπλν, πεξλψληαο ιηγφηεξν ρξφλν κε ηνπο πξαγκαηηθνχο θίινπο θαη γεληθά ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Liu, M., Peng W. 2009). ε απηή ηελ έξεπλα νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δσή θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξία βαζηθά είδε: ηα θπζηθά πξνβιήκαηα, (θνχξαζε, ζσκαηηθφο πφλνο, έιιεηςε χπλνπ, παξάβιεςε γεπκάησλ) Πξνζσπηθά πξνβιήκαηα (ζπγθξνχζεηο κε ηνπο θίινπο ή ηελ ν ηθνγέλεηα, κεησκέλε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα) Δπαγγεικαηηθά-αθαδεκατθά πξνβιήκαηα (κείσζε ησλ επηδφζεσλ, απνπζίεο ζην ζρνιείν). 73

76 3 ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη είρε σο ζέκα ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 θαη ηε ρξήζε ηνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νδεγεζήθακε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ. Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε απφ ην online ινγηζκηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην SurveyGizmo, ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 240 θνηηεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 192 απάληεζαλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη νη 48 απάληεζαλ ζε κέξνο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο, ην online εξσηεκαηνιφγην επηζθέθζεθαλ θαη απιά είδαλ 113 άηνκα, ρσξίο λα δψζνπλ θακία απάληεζε. Απηήλ ηελ πιεξνθνξία ηελ παξείρε ην Surveygizmo ζηελ επηζθφπεζε ηεο έξεπλαο. ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνπκε παξαθάησ, έρεη γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν ησλ πνζνζηψλ. Δπίζεο, ζηελ παξαθάησ αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ παξνπζηάδνπκε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα κε βάζε ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ζε θάζε εξψηεζε ζην 100% ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη κε απαληεκέλεο εξσηήζεηο (ηα missing). Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ απάληεζαλ ζε θάπνηα εξψηεζε ραξαθηεξίζηεθε σο «missing» θαη αλαθέξεηε ζε θάζε εξψηεζε. Σν πνζνζηφ ησλ κε απαληεκέλσλ εξσηήζεσλ έρεη πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%) ζην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αιιά νη απαληεκέλεο εξσηήζεηο, φπσο αλαθέξζεθε, γίλνληαη αλαγσγή ζην 100% κε ηελ αθαίξεζε ησλ κε απαληεκέλσλ εξσηήζεσλ.γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Πίλ Θα ζαο ελδηέθεξε λα δεκηνπξγήζεηε θάπνην εξγαιείν Web 2.0, ελψ απάληεζαλ 212 απφ ηνπο 240 θνηηεηέο ηα πνζνζηά είλαη επί ηνηο εθαηφ (%), ελψ ην missing έρεη πνζνζηφ 11,67%, πνπ ε πξφζζεζε απηψλ ησλ δχν ππεξβαίλεη ην 100%. 74

77 Πίλ Απάληεζαλ % Καζφινπ 62 29,25 Λίγν ,53 Πνιχ 35 16,51 Πάξα πνιχ 10 4,72 χλνιν Missing 28 11,67 3.I ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ην πξψην θεθάιαην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηέρνληαη γεληθέο εξσηήζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο. 3.1 Φύιν (εξ. 1) 2 Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξνχζε ην θχιν απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Απφ ηνπο 234 πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, νη 201 (85,9%) ήηαλ γπλαίθεο θαη κφιηο 33 (14,1%) ήηαλ άλδξεο. Γελ έδσζαλ απάληεζε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε 7 άηνκα. 3.2 Δμάκελν ζπνπδώλ (εξ. 2) χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ ζην πηπρίν (49,15%). Απηφ δείρλεη φηη νη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο θαζπζηεξνχλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο πέξα απφ ηα νθηψ αθαδεκατθά εμάκελα πνπ πξνβιέπνληαη. πκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απφ ην Α εμάκελν ζπνπδψλ 3 θνηηεηέο (1,28%), απφ ην Β 16 (6,84%), απφ ην Γ 12 (5,13%), απφ ην Γ 19 (8,12%), απφ ην Δ 11 (4,70%), απφ ην Σ 29 (12,39%), απφ ην Ε 29 (12,39%) θαη απφ ην πηπρίν 115 (49,15%). 2 Ο θσδηθφο [εξ.1 / Δξψηεζε. Αξηζκφο] παξαπέκπεη ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βιέπε Παξάξηεκα η) 75

78 Πίλ. 3.2 Δμάκελν ζπνπδψλ Δμάκελν πνπδώλ Απάληεζαλ % Α' 3 1,28 Β' 16 6,84 Γ' 12 5,13 Γ' 19 8,12 Δ' 11 4,7 Σ' 29 12,39 Ε' 29 12,39 Πηπρίν ,15 χλνιν Missing 6 2,5 3.3 Έρεηε θάπνηνλ άιιν ηίηιν ζπνπδώλ; (εξ. 3) Με ηελ 3 ε εξψηεζε ζέιακε λα εληνπίζνπκε ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ δψζεη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο θαη έρνπλ ήδε θάπνην άιιν πηπρίν. Απάληεζε έδσζαλ κφιηο 9 (3,75%) απφ ηνπο 240 εξσηεζέληεο. Σα πηπρία ησλ ΑΔΗ ήηαλ 4, Ιζηορικό Αρταιολογικό, Νομικής, Φιλολογίας και Φιλοζοθίας και Κοινφνιολογίας ηοσ Γικαίοσ θαη ηα πηπρία ησλ ΣΔΗ ήηαλ 3, Αιζθηηικής, Λογιζηικής θαη Νοζηλεσηικής. Δπίζεο, ππήξμε έλαο/κία θνηηεηήο/ξηα κε πηπρίν ΙΔΚ Μάρκεηινγκ θαη έλαο/κία θνηηεηήο/ξηα κε πηπρίν ΤΔΔ Λογιζηικής. Τπήξρε θαη έλαο κε κεηαπηπρηαθφ ζηελ "Δπιζηήμη ηης Πληροθόρηζης-Γιοίκηζη Βιβλιοθηκών με έμθαζη ζηις Νέες Τετνολογίες ηης Πληροθορίας". Αμηνζεκείσην είλαη φηη έλαο απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ είλαη θάηνρνο ηξηψλ πηπρίσλ ΑΔΗ, ηεο Φιλολογίας, ηης Νομικής, και ηης Φιλοζοθίας και Κοινφνιολογίας ηοσ Γικαίοσ. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θάπνηνο απάληεζε ιαλζαζκέλα αλαθέξνληαο ην «ECDL» σο ηίηιν ζπνπδψλ. 3.4 Έρεηε δηθό ζαο ειεθηξνληθό ππνινγηζηή; (εξ. 4) χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη 225 ζπκκεηέρνληεο (96,15%) δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κφιηο 9 (3,85%) δελ έρνπλ. Γελ έδσζαλ απάληεζε 6 άηνκα. 76

79 Πιένλ, νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο έρνπλ δηθφ ηνπο ππνινγηζηή θαη απηφ είλαη θαιφ γηαηί εμνηθεηψλνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο παίδνπλ πηα ζεκαληηθφ ξφιν ζην επάγγεικα ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ. Έρνληαο πξφζβαζε θαη απφ ην ζπίηη βειηηψλνληαη ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη έηζη ζα ηνπο είλαη πην εχθνιν λα κάζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ ζηηο βηβιηνζήθεο. Δηδηθά φζνη αζρνινχληαη κε ηα θνηλσληθά δίθηπα απνθηνχλ έλα πξνβάδηζκα θαζψο καζαίλνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ έμσ απφ ην πιαίζην ησλ καζεκάησλ θαη ίζσο απηφο ν ηξφπνο λα ηνπο θάλεη λα δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Φάρλνπλ θαη βξίζθνπλ πξάγκαηα ρσξίο λα έρνπλ ην άγρνο ησλ καζεκάησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη απνδίδνπλ θαιχηεξα. Έηζη φηαλ ζα έξζεη ε ψξα λα ηα κάζνπλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηα καζήκαηα ή ηε δνπιεηά ηνπο ζα είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη θαη ζα κπνξέζνπλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Φπζηθά φια απηά κπνξνχλ λα ηα βειηηψζνπλ θαη λα ηα εμειίμνπλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε δηδαζθαιία απφ θάπνηνλ εηδηθφ. 3.5 Δίζηε εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή; (εξ. 5) ε απηή ηελ εξψηεζε ήηαλ δηαζέζηκεο νη απαληήζεηο «θαζφινπ», «ιίγν», «πνιχ», «πάξα πνιχ». Απάληεζε έδσζαλ 234 άηνκα, ελψ 6 άηνκα δελ απάληεζαλ θαζφινπ (missing). πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα δελ έρεη «θαζφινπ» εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ κφιηο έλαο (0,43%) απφ ηνπο εξσηεζέληεο. Δίλαη αξθεηά ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη κφιηο έλαο θνηηεηήο/ηξηα δελ έρεη θαζφινπ εμνηθείσζε κε ηνπο ππνινγηζηέο. Σελ απάληεζε «Λίγν» εμνηθεησκέλνη έδσζαλ 24 άηνκα (10,26%), «Πνιχ» 125 άηνκα (53,42%) θαη «Πάξα πνιχ» 84 άηνκα (35,90%). πσο βιέπνπκε νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Απηφ είλαη πνιχ θαιφ, θαζψο νη Ζ/Τ είλαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, ζε ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ, ππεξεζίεο βηβιηνζεθψλ, Κνηλσληθά Γίθηπα. Έηζη δελ ζα έρνπλ ηδηαίηεξε δπζθνιία λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ βηβιηνζεθνλνκηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο (π.ρ. αλαδήηεζε πεγψλ ζην Γηαδίθηπν, ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ βηβιηνζεθψλ). 77

80 Πίλ. 3.5 Δίζηε εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή Δμνηθείσζε Απάληεζαλ % Καζφινπ 1 0,43 Λίγν 24 10,26 Πνιχ ,42 Πάξα πνιχ 84 35,90 χλνιν Missing 6 2,5 3.6 Αμηνινγήζηε ηελ εκπεηξία ζαο ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ (εξ. 6) Πίλ. 3.6 Αμηνινγήζηε ηελ εκπεηξία ζαο ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ Βαζκόο εκπεηξίαο Απάληεζαλ % Κακία 0 0 Λίγε 15 6,41 Καιή ,26 Πνιχ θαιή 78 33,33 χλνιν Missing 6 2,5 Με απηή ηελ εξψηεζε ζέιακε λα δνχκε πνηα είλαη ε εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. πσο βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, 15 θνηηεηέο (6,41%) απάληεζαλ φηη έρνπλ «ιίγε» εκπεηξία, «θαιή» εκπεηξία απάληεζαλ 141 θνηηεηέο (60,26%), πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη «πνιχ θαιή» εκπεηξία απάληεζαλ πψο έρνπλ 78 (33,33%) θνηηεηέο. Καλείο δελ απάληεζε φηη δελ έρεη «θακία» εκπεηξία ζην Γηαδίθηπν. Απηφ ην γεγνλφο είλαη πνιχ θαιφ γηα ηνπο θνηηεηέο, γηαηί δελ ζα έρνπλ δπζθνιία λα κάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα βηβιηνζεθνλνκηθά ζέκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ. Παξαδείγκαηνο ράξε, αλαδεηήζεηο ζε θαηαιφγνπο βηβιηνζεθψλ, αλαδεηήζεηο επηζηεκν ληθψλ άξζξσλ, αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ έπαηδε ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηα απαξαίηεηα πξνζφληα ηνπ Βηβιηνζεθνλφκνπ. Απηφ φκσο έρεη αιιάμεη. Πιένλ νη Βηβιηνζεθνλφκνη ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην Γηαδίθηπν γηα λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Ο Βηβιηνζεθνλφκνο πνπ δελ ζα γλσξίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν ζα είλαη έλαο θαθφο Βηβιηνζεθνλφκνο, δελ ζα κπνξεί λα θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ. Δπίζεο, ην Γηαδίθηπν είλαη θαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο, γηα φζνπο δελ κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηε βηβιηνζήθε, νπνηαδήπνηε ψξα θαη ζηηγκή ηεο εκέξαο ζειήζνπλ. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ην Γηαδίθηπν θαη ν Βηβιηνζεθνλφκνο 78

81 είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο απηή ηε ζηηγκή. Ζ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο πνπ ππάξρεη ζην Γηαδίθηπν πξέπεη λα γίλεη απφ αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ θαη κπνξνχλ λα θξίλνπλ θαη απηνί δελ είλαη άιινη απφ ηνπο Βηβιηνζεθνλφκνπο. 3.7 Υξεζηκνπνηείηε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν Πίλ. 3.7 Απφ πνχ έρεηε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν εκείν πξόζβαζεο Απάληεζαλ % Διεχζεξα «hot spots» 16 6,84 Παλεπηζηήκην 40 17,09 Βηβιηνζήθε-Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο 93 39,74 Internet café 38 16,24 πίηη ησλ γνληψλ 52 22,22 πίηη κνπ ,65 Άιιν: 10 4,29 Απφ θίινπο 4 40 Απφ ην ρψξν εξγαζίαο 4 40 Απφ ην ζπίηη ηνπ αδεξθνχ κνπ 1 10 Απφ ην γείηνλα 1 10 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ε πιεηνςεθία απφ ηνπο εξσηεζέληεο, 170, έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ ην ζπίηη ηνπο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη εξσηεζέληεο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο, θαζψο φπσο θαίλεηαη θηφιαο, ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέξε. Πξφζβαζε απφ ειεχζεξα hotspots 3 έρνπλ 16 άηνκα θαη απφ ην παλεπηζηήκην έρνπλ πξφζβαζε 40 άηνκα. Σα hotspots ζπλήζσο παξέρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζηνπο ρξήζηεο, ελψ θάπνηα απφ απηά αλ θαη δσξεάλ πξνυπνζέηνπλ ηελ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ. Σέηνηα ζεκεία κπνξεί λα βξεη θαλείο ζε ρψξνπο βηβιηνζεθψλ, ζηα Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ζε θεληξηθέο πιαηείεο, αεξνδξφκηα, θαθεηέξηεο θ.ιπ. Δπηπιένλ, απφ ην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο έρνπλ πξφζβαζε 93 άηνκα. Απηφ δείρλεη φηη ην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο κεξηκλεί γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο παξέρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν γηα λα θάλνπλ ηελ έξεπλα ή ηελ ελεκέξσζή ηνπο. Σα άηνκα 3 Έλα hotspot είλαη κία πεξηνρή πνπ πξνζθέξεη ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν ζε έλα αζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν κέζσ ελφο δξνκνινγεηή πνπ είλαη ζπλδεκέλνο κε κία ππεξεζία παξνρήο Internet. Σα hotspots ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία Wi-Fi γηα ην αζχξκαην δίθηπν (Wikipedia, 2010). 79

82 πνπ επηζθέπηνληαη θάπνην internet café γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν αλέξρνληαη ζηνπο 38, απφ ην ζπίηη ησλ γνληψλ ηνπο έρνπλ πξφζβαζε 52 άηνκα. Δπίζεο, ζηηο απαληήζεηο ππήξρε θαη ε επηινγή «άιιν» γηα λα πξνζδηνξίζνπλ νη θνηηεηέο θάπνην άιιν κέξνο απφ ην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη δελ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Σελ απάληεζε «άιιν» έδσζαλ 10 θνηηεηέο θαη απφ απηέο νη 4 αλέθεξαλ φηη έρνπλ πξφζβαζε απφ ηνπο θίινπο ηνπο, άιινη 4 απάληεζαλ φηη έρνπλ πξφζβαζε απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, έλαο απάληεζε φηη απφ ην ζπίηη ηνπ αδεξθνχ ηνπ έρεη πξφζβαζε θαη ηέινο έλαο απάληεζε φηη έρεη πξφζβαζε απφ ην γείηνλα. ε απηήλ ηελ εξψηεζε απάληεζαλ 234 άηνκα. Γελ έδσζαλ απάληεζε 6 θνηηεηέο πσο βιέπνπκε απφ ηα απνηειέζκαηα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν έρνπλ νη θνηηεηέο κε φινπο ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο. Απηφ δείρλεη φηη είλαη απνηειεζκαηηθνί απηνί νη ηξφπνη θαη φηη νη θνηηεηέο πνπ ζέινπλ λα πεξηεγεζνχλ ζην Γηαδίθηπν πξνζπαζνχλ κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή πνπ ζα ην ρξεηαζηνχλ. Έηζη δελ εμαξηψληαη κφλν απφ έλα ζεκείν πξφζβαζεο. 3.8 Πόζεο ώξεο ηελ εκέξα ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν; Πίλ. 3.8 Πφζεο ψξεο ηελ εκέξα ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν Ώξεο Απάληεζαλ % Δίλαη κνλίκσο αλνηρηφ 26 11, , , , , ,25 Καζφινπ 0 0 χλνιν Missing 6 2,5 Ρσηήζακε ηνπο θνηηεηέο πφζεο ψξεο ηελ εκέξα ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ζέινληαο λα δνχκε πφζν πνιχ ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη αλ είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε ζε απηφ. Σελ απάληεζε «είλαη κνλίκσο αλνηρηφ» έδσζαλ 26 θνηηεηέο (11,11%). Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ αλ ππνινγίζνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην θφζηνο ζχλδεζεο ηνπ επξπδσληθνχ Γηαδηθηχνπ έρεη κεησζεί αξθεηά θαη εηδηθά γηα 80

83 ηνπο θνηηεηέο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γίνδνο 4» θαη άιισλ θνηηεηηθψλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ νη εηαηξείεο. Οη θνηηεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν 6-9 ψξεο είλαη 22 (9,40%), 4-5 ψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν 74 (31,62%) θνηηεηέο, ην νπνίν είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 3 ψξεο απάληεζαλ 50 θνηηεηέο (21,37%), ελψ νη 2 ψξεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ε 1 ψξα είραλ ηνλ ίδην αξηζκφ απαληήζεσλ, απηφ ησλ 31 θνηηεηψλ (13,25%). Καλέλαο θνηηεηήο δελ απάληεζε φηη δελ έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. πλνιηθά απάληεζαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε 234 θνηηεηέο θαη 6 θνηηεηέο δελ απάληεζαλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα νη θνηηεηέο μνδεχνπλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ σξψλ ζην Γηαδίθηπν. Απηφ ην γεγνλφο ηνπο βνεζάεη ζην λα απνθηήζνπλ κία θαιή εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (βιέπε πίλ. 3.3.), ε νπνία ζα ηνπο είλαη ρξήζηκε γηα λα δηεπθνιπλζνχλ ζηα καζήκαηα ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γηαδίθηπν, αιιά θαη αξγφηεξα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. 3.9 Γηα πνην ιόγν ρξεζηκνπνηείηε ην Internet; Πίλ Γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηείηε ην Internet Λόγνο Απάληεζαλ % Δξγαζίεο ,46 Δλεκέξσζε ,06 Τπνρξέσζε ησλ καζεκάησλ ,58 Υξήζε εξγαιείσλ ζηα καζήκαηα (π.ρ ,11 Άιιν 47 20,13 Blackboard) χλνιν Missing 6 2,5 πσο είδακε απφ ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα, νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (βιέπε πίλ. 3.8.). Πξνθεηκέλνπ λα κάζνπκε ην ιφγν πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θάλακε ηελ αληίζηνηρε εξψηεζε. Οη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα δψζνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (88,46%) απάληεζε φηη ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ. Απηφ είλαη ζεηηθφ γηαηί δείρλεη φηη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Οη θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ήηαλ 185 (79,06%). ηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο ππνρξεψλεη θάπνην κάζεκα απφ ηε ζρνιή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γηαδίθηπν έδσζαλ απάληεζε 111 θνηηεηέο (46,58%). Δπίζεο, 4 Ζ δξάζε ΓΗΟΓΟ δηεπθνιχλεη ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ απφθηεζε ππεξεζίαο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν κε πξνλνκηαθνχο φξνπο, ζην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο (http://diodos.gsrt.gr/, 2010) 81

84 θάπνηα εξγαιεία γηα ηα καζήκαηα, φπσο ην Blackboard, ππνρξεψλνπλ ηνπο θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γηαδίθηπν. Απηή ηελ απάληεζε έδσζαλ 143 θνηηεηέο (61,11%), πξάγκα πνπ δείρλεη φηη νη θαζεγεηέο φιν θαη πεξηζζφηεξν αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζχγρξνλνπο ηξφπνπο εθκάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνηηεηέο θαη νη θνηηεηέο απφ ηελ άιιε αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζε απηφ. Δπίζεο, δφζεθε ζηνπο θνηηεηέο ε επηινγή «άιιν» γηα λα πξνζδηνξίζνπλ νη ίδηνη θάπνηνλ άιιν ιφγν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν θαη δελ αλαθέξεηαη ζηηο απαληήζεηο. Απηή ηελ απάληεζε επέιεμαλ 47 (20,13%) θνηηεηέο θαη αλαθέξζεθαλ σο «άιιν» ε ςπραγσγία, ε δηαζθέδαζε, ε επηθνηλσλία, ε ελεκέξσζε, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλ ). πλνιηθά απάληεζαλ 234 θνηηεηέο ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, ελψ 6 θνηηεηέο δελ έδσζαλ θακία απάληεζε. Πίλ Άιιν Άιιν Απάληεζαλ % Φπραγσγία 21 Γηαζθέδαζε 14 Δπηθνηλσλία 3 Δλεκέξσζε/Πιεξνθφξεζε 5 Σα πάληα 3 II. WEB Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο Web 2.0; Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο Web 2.0; Απάληεζαλ % Ναη 66 30,7 ρη 70 32,56 Έρσ κφλν αθνχζεη ηνλ φξν Web 2.0 ρσξίο λα γλσξίδσ ηη ζεκαίλεη 79 36,74 χλνιν Missing 25 10,42 ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αζρνιεζήθακε κε ην Web 2.0. ηελ πξψηε εξψηεζε ζέιακε λα δνχκε αλ γλσξίδνπλ νη θνηηεηέο ηη ζεκαίλεη ν φξνο Web 2.0. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πνζνζηά είλαη κνηξαζκέλα εδψ. Θεηηθά απάληεζαλ 66 θνηηεηέο (30,7%) θαη αξλεηηθά απάληεζαλ 70 θνηηεηέο (32,56%). Δπίζεο, 79 82

85 θνηηεηέο (36,74%) απάληεζαλ φηη έρνπλ αθνχζεη ηνλ φξν Web 2.0 ρσξίο φκσο λα γλσξίζνπλ ηη ζεκαίλεη. Θα πεξηκέλακε ζε απηή ηελ εξψηεζε λα ππάξρνπλ ειάρηζηεο αξλεηηθέο απαληήζεηο δεδνκέλνπ φηη φινη νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν θαη πξνθαιεί έθπιεμε ην φηη κφλν ην 30,7% ησλ θνηηεηψλ γλσξίδεη ηνλ φξν Web Δληάμηε ηηο εθαξκνγέο εθεί πνπ πηζηεύεηε όηη αλήθνπλ Πίλ Δθαξκνγέο Web 1.0 θαη Web 2.0 Δθαξκνγέο Γε γλσξίδσ ηελ ππεξεζία Web 1.0 Web 2.0 Mp3.com 48,30% 36,40% 15,30% Flickr 66,50% 9,60% 23,90% Wikis 54,30% 9,60% 36,10% Taxonomy 70,80% 18,70% 10,50% Folksonomy 76,10% 11,50% 12,40% Page views 60,40% 29,50% 10,10% Cost per link 74,50% 16,80% 8,70% Personal websites 50,50% 26% 23,60% Napster 75,50% 15,40% 9,10% Ofoto 80,50% 10,50% 9% Britannica online 46,90% 30,10% 23% Google Adsense 48,10% 23,80% 28,10% Wikipedia 27,60% 34,80% 37,60% Blogs 31,40% 21% 47,60% Μέζνο όξνο 57,90% 21% 21,10% πλνιηθά ππήξμαλ 210 απαληήζεηο θαη 30 άηνκα δελ έδσζαλ θακία απάληεζε «Missing» ε απηήλ ηελ εξψηεζε ηα πξάγκαηα έγηλαλ πην ζπγθεθξηκέλα. Γίλνληαο έλαλ πίλαθα κε δηάθνξεο εθαξκνγέο δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα επηιέμνπλ πνηα εθαξκνγή είλαη Web 1.0 θαη πνηα Web 2.0. πσο βιέπνπκε απφ ηνλ πίλαθα ην 57,9% ησλ θνηηεηψλ δελ γλσξίδεη θακία απφ ηηο εθαξκνγέο. Απηφ πξνθαιεί κεγάιε έθπιεμε δηφηη επηιέρζεθαλ νη πην δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο θαη ζα πεξίκελε θαλείο φηη αξθεηνί ζα ηηο γλψξηδαλ. 83

86 3.12 Αμηνινγήζηε ηα παξαθάησ εξγαιεία αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπο (1 αζηέξη θαζόινπ-5 πάξα πνιύ) Πίλ Αμηνινγήζηε ηα παξαθάησ εξγαιεία αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο Δθαξκνγή 1 αζηέξη 2 αζηέξηα 3 αζηέξηα 4 αζηέξηα 5 αζηέξηα Μέζνο όξνο αζηεξηώλ Rss 72% 14% 6,80% 4,30% 2,90% 1,50 Blog 35,60% 21,60% 16,80% 13,50% 12,50% 2,50 Wikis 35,50% 21,60% 16,80% 13,50% 12,50% 2,50 Facebook 19,30% 4,80% 11,10% 16,90% 47,80% 3,70 Flickr 14,90% 7,70% 13% 20,20% 44,20% 3,70 YouTube 14,90% 7,70% 13% 20,20% 44,20% 3,70 Tagging 63,80% 12,10% 14,50% 7,70% 1,90% 1,70 Social Bookmarks 63,80% 12,10% 14,50% 7,70% 1,90% 1,70 BitTorrent 52,90% 8,30% 12,60% 12,10% 14,10% 2,30 Podcast 74,10% 7,80% 13,70% 2% 2,40% 1,50 Instant Messaging 43% 7,70% 12,60% 17,90% 18,80% 2,60 Mashups 80% 6,30% 10,20% 1,50% 2% 1,40 ε απηήλ ηελ εξψηεζε δφζεθε ζηνπο θνηηεηέο έλαο πίλαθαο κε θάπνηεο εθαξκνγέο Web 2.0 κε ζθνπφ λα ηηο αμηνινγήζνπλ αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο, βάδνληαο απφ 1 κέρξη 5 αζηέξηα (1θαζφινπ - 5 πάξα πνιχ). ηελ εξψηεζε απάληεζαλ 210 άηνκα θαη 30 άηνκα δελ έδσζαλ θακία απάληεζε. πσο βιέπνπκε απφ ηνλ πίλαθα 3.12 νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook κε κέζν φξν 3,70 αζηέξηα. Δπίζεο κε 3,7 αζηέξηα αμηνινγήζεθαλ ην Flickr θαη ην YouTube. Ζ εθαξκνγή πνπ πήξε ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία είλαη ηα Mashups κε 1,4 αζηέξηα. ηα ππφινηπα απνηειέζκαηα ην Rss βαζκνινγήζεθε κε 1,5 αζηέξηα, ηα ηζηνιφγηα (blog) κε 2.5 αζηέξηα, ηα Wikis επίζεο κε 2,5 αζηέξηα. Ζ εθαξκνγέο Tagging θαη Social Bookmarks (θνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο) βαζκνινγήζεθαλ κε 1,7 αζηέξηα ε θάζε κία, ην BitTorrent κε 2,3 αζηέξηα. Αθφκα, ην Podcast βαζκνινγήζεθε κε 1,5 αζηέξηα θαη ην Instant Messaging κε 2,6 αζηέξηα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ζε απηήλ ηελ εξψηεζε πνπ νλνκάζακε θάπνηεο απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 βιέπνπκε φηη φινη νη θνηηεηέο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, αλεμαξηήησο ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο. κσο, ζηελ 10 ε εξψηεζε ην 32,56% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη δελ γλσξίδεη ηνλ φξν Web 2.0. πσο θαίλεηαη νη θνηηεηέο αλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0, παξφια απηά δελ γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ. 84

87 3.13 Έρεηε δεκηνπξγήζεη θάπνην εξγαιείν Web 2.0, αλ λαη πνην/α; Πίλ Έρεηε δεκηνπξγήζεη θάπνην εξγαιείν Web 2.0 Απάληεζαλ % Ναη 28 13,53 ρη ,47% χλνιν Missing 33 13,75 Πίλ Αλ λαη πνην/πνηα Δξγαιείν Web 2.0 Απάληεζαλ % Blog YouTube 1 3,57 Facebook 12 42,86 MySpace 1 3,57 ύλνιν Αλ θαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε φινη νη θνηηεηέο απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο Web 2.0, ζηελ εξψηεζε αλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θάπνην εξγαιείν Web 2.0, απάληεζαλ ζεηηθά κφλν νη 28 (13,53%). Σν πνζνζηφ είλαη αξλεηηθφ θαη δελ ήηαλ αλακελφκελν. ηνλ πίλαθα αλαιχνληαη ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά Θα ζαο ελδηέθεξε λα δεκηνπξγήζεηε θάπνην εξγαιείν Web 2.0; Πίλ Θα ζαο ελδηέθεξε λα δεκηνπξγήζεηε θάπνην εξγαιείν Web 2.0 Απάληεζαλ % Καζφινπ 62 29,25 Λίγν ,53 Πνιχ 35 16,51 Πάξα πνιχ 10 4,72 χλνιν Missing 28 85

88 3.15 Σν ηκήκα ζαο ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο από ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο; Πίλ Σν ηκήκα ζαο ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο Απάληεζαλ % Ηζηνιφγην (Blog) ,93 Τπεξεζία απνζήθεπζεο θαη πξνβνιήο εηθφλσλ θαη βίληεν (Flickr, YouTube) 44 20,85 Wikis ππξνβιν 54 25,59 RSS feeds 26 12,32 Forum/chat box 31 14,69 Άιιν Πίλ Άιιν Άιιν Απάληεζαλ % Γε γλσξίδσ 30 78,95 Blackboard 7 18,42 Ηζηνζειίδα, πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 1 2,63 ε απηήλ ηελ εξψηεζε έδσζαλ απάληεζε 211 θνηηεηέο. Κάπνηνη ιφγσ άγλνηαο ή ζχγρπζεο έδσζαλ ζαλ απάληεζε ην Blackboard, ην νπνίν φκσο είλαη ζχζηεκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη φρη ππεξεζία ηνπ Web 2.0. πσο βιέπνπκε θαη απφ ηηο άιιεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη θνηηεηέο έρνπλ κία ζχγρπζε ζε απηφ ην θνκκάηη. Παξφιν πνπ ην Σκήκα δελ έρεη δεκηνπξγήζεη θάπνηα ππεξεζία απνζήθεπζεο θαη πξνβνιήο εηθφλσλ θαη βίληεν, 44 θνηηεηέο (20,85%) επέιεμαλ απηήλ ηελ απάληεζε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα Wikis ηα νπνία επέιεμαλ 54 θνηηεηέο (25,59%). Σν RSS feeds πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο απάληεζαλ πσο γλσξίδνπλ 26 θνηηεηέο (12,32%), ην Forum/chatbox επέιεμαλ 31 θνηηεηέο (14,69%). Δπίζεο, ζηελ επηινγή «άιιν» ππήξραλ 38 απαληήζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα εκαληηθφο είλαη ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ (30) πνπ δελ γλσξίδνπλ εάλ ην Σκήκα ηνπο ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο. Οη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο θαη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. 86

89 3.16 ε πνην/α κάζεκα/ηα ρξεζηκνπνηνύληαη ππεξεζίεο Web 2.0 θαη πνηεο; Πίλ ε πνην/α κάζεκα/ηα ρξεζηκνπνηνχληαη ππεξεζίεο Web 2.0 θαη πνηεο Μαζήκαηα Απάληεζαλ Τπεξεζίεο % Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπιινγήο 15 ηζηνιφγην 7,08 Φεθηαθέο βηβιηνζήθεο θαη κεηαδεδνκέλα 21 Missing 9,9 Δπηθνηλσλίεο θαη δίθηπα 14 Facebook 6,6 ε φια 3 Missing 1,42 Αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο 3 Missing 1,42 Μαζήκαηα ππνινγηζηψλ 2 Missing 0,94 Online Αλάθηεζε Πιεξνθνξηψλ 9 Facebook 4,25 Ζιεθηξνληθή εθδνηηθή 1 Missing 0,47 ρεδηαζκφο δηθηπαθψλ ηφπσλ 1 Ηζηνιφγην 0,47 ε θαλέλα 11 Missing 5,19 Γε γλσξίδσ 128 Missing 60,4 Θεζαπξνί 1 Missing 0,47 Θεηηθέο θαη εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο 2 missing 0,94 Πεγέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο 1 Κεληξηθή ζειίδα ηνπ ηκήκαηνο χλνιν Missing 28 11,67 0,47 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη θνηηεηέο ζηελ εξψηεζε «ζε πνην κάζεκα ρξεζηκνπνηνχληαη ππεξεζίεο Web 2.0 θαη πνηεο». Παξαηεξνχκε φηη 128 θνηηεηέο (60,4%) πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, δε γλσξίδνπλ αλ θάπνην κάζεκα ρξεζηκνπνηεί Web 2.0 ππεξεζίεο. Απηφ δείρλεη αδηαθνξία θαη έιιεηςε γλψζεο. Γηαηί φηαλ ηνπο αλαθέξζεθαλ θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα καζήκαηα, απάληεζαλ φηη ηηο μέξνπλ απηέο, αιιά δελ ήμεξαλ φηη απηφ ήηαλ ην δεηνχκελν. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη θάπνηνη ελψ απάληεζαλ ζε πνην κάζεκα ρξεζηκνπνηνχληαη ππεξεζίεο Web 2.0, δελ αλέθεξαλ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία. Ίζσο δελ ήμεξαλ πσο νλνκάδεηαη ε ππεξεζία ή ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη Πνηα εξγαιεία Web 2.0 πηζηεύεηε όηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δεκηνπξγεζνύλ γηα ην ηκήκα ζαο. Γηα λα δνχκε αλ ελδηαθέξεη ηνπο θνηηεηέο ε δεκηνπξγία θάπνηνπ εξγαιείνπ ηνπ Web 2.0 ηνπο ξσηήζακε λα καο πνπλ πνηα πηζηεχνπλ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δεκηνπξγεζνχλ. ηελ εξψηεζε απάληεζαλ 208 θνηηεηέο επηιέγνληαο πεξηζζφηεξεο 87

90 απφ κία απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 51,92%, πηζηεχεη φηη ε δεκηνπξγία blog (ηζηνινγίνπ) ζα ήηαλ ρξήζηκε. Σν ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα Wikis κε πνζνζηφ 0,96%. Δδψ παξαηεξνχκε έλα νμχκσξν πξάγκα. Σα ηζηνιφγηα θαη ηα Wikis είλαη πεξίπνπ ίδηα θαη παξνπζηάδνπλ ειάρηζηεο δηαθνξέο. Απηή ε κεγάιε δηαθνξά ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ηζηνιφγηα είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα ζηε ρψξα καο, ελψ ηα Wikis δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν πνιχ. ηελ επηινγή «άιιν» φπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα , δελ δφζεθαλ ζρεηηθέο απαληήζεηο. Οη θνηηεηέο επέιεμαλ απηή ηελ επηινγή γηα λα δειψζνπλ ηελ άγλνηα ην πο (77,14%), φηη δελ ζέινπλ λα δεκηνπξγεζεί θαλέλα εξγαιεία (20%) θαη έλαο θνηηεηήο (2,86%) δήισζε φηη ζα ήζειε λα δεκηνπξγεζνχλ φια ηα παξαπάλσ εξγαιεία. Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε βιέπνπκε πσο νη θνηηεηέο έρνπλ άγλνηα επί ηνπ ζέκαηνο. Πίλ Πνηα εξγαιεία Web 2.0 πηζηεχεηε φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δεκηνπξγεζνχλ γηα ην ηκήκα ζαο Δξγαιεία Απάληεζαλ % Blog ,92 Facebook 59 28,4 Flickr 68 32,7 YouTube 70 33,65 RSS feeds 50 24,03 Wikis 2 0,96 Podcast/vidcast 45 21,63 Mashups 28 13,46 Άιιν 35 16,83 Missing 32 13, Άιιν Απάληεζαλ % Σίπνηα 7 20 ια 1 2,86 Γε γλσξίδσ 27 77,14 χλνιν

91 3.18 Μπνξείηε λα ζεκεηώζεηε ηξεηο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ επηζηεκνληθή ζαο ελεκέξσζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ ζαο ζην ηκήκα: ε απηήλ ηελ εξψηεζε δφζεθαλ πνηθίιεο απαληήζεηο απφ ηνπο θνηηεηέο. Γπζηπρψο ππήξμαλ 40 θνηηεηέο/ηξηεο πνπ απάληεζαλ φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα ππεξεζία ηνπ Web 2.0. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο Web 2.0 γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ελεκέξσζε θαη γηα ηα καζήκαηα είλαη έλα θαιφ βήκα. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.18 ε πην δεκνθηιήο εθαξκνγή είλαη ηα ηζηνιφγηα. Γελ έιεηςε ε ζχγρπζε ησλ Web 2.0 εθαξκνγψλ θαη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. Έηζη δφζεθαλ εζθαικέλα νη απαληήζεηο Heal Link, Scopus, ΔΚΣ θαη Webmail. Πίλ Τπεξεζίεο ηνπ Web 2.0 πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ελεκέξσζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ Τπεξεζίεο Web 2.0 Απάληεζαλ % Ηζηνζειίδεο Κνηλσληθήο δηθηχσζεο 24 12,12 Webmail 1 0,42 Mashups 4 2,02 Μεραλέο αλαδήηεζεο 17 8,56 Ηζηνιφγηα 36 18,18 Wikis 20 10,10 IM 14 7,07 YouTube 15 7,56 Forum 5 2,53 Flickr 3 1,52 Heal link 7 3,54 Intute 5 2 1,01 EKT 6 2 1,01 Rss 8 4,04 Scopus 2 1,01 Γε ρξεζηκνπνηψ 40 20,20 χλνιν Missing 42 17,50 5 Διεχζεξε online ππεξεζία γηα ηελ αλαδήηεζε πεγψλ γηα εξγαζίεο θαη έξεπλεο 6 Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο 89

92 3.19 Πξνζδηνξίζηε γηα πνην ιόγν ηηο ρξεζηκνπνηείηε: Πίλ Πξνζδηνξίζηε γηα πνην ιφγν ηηο ρξεζηκνπνηείηε Απάληεζαλ % Δξγαζίεο ,93 Δπηθνηλσλία 72 49,66 Δλεκέξσζε 86 59,31 Missing 95 39,59 ρεδ ηελ εξψηεζε απηή δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα αλαθέξνπλ γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 (βιέπε εξψηεζε 3.18). Τπήξραλ κφλν 3 δηαζέζηκεο επηινγέο, αιιά κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ θαη ηηο 3 αλ ήζειαλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (77,93%) θαηαιακβάλνπλ νη εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ. Απηφ δείρλεη φηη ζηα καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο ζηεξίδνληαη πνιχ ζηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ζηε εχξεζε πιεξνθνξηψλ απφ απηφ. Ζ επφκελε επηινγή ήηαλ ε επηθνηλσλία ηελ νπνία επέιεμε ην 49,66% ησλ εξσηεζέλησλ. Απηφ ην πνζνζηφ είλαη ζεηηθφ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ην εκπφδην ηεο απφζηαζεο θαη άιια ζρεηηθά. Δίλαη φκσο αξλεηηθφ αλ ρξεζηκνπνηείηαη ε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ φηαλ δελ ππάξρεη θάπνηνο άιινο ιφγνο πνπ λα εκπνδίδεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Οη θνηηεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο είλαη 59,31%. ε απηή ηελ εξψηεζε απάληεζαλ 145 θνηηεηέο. 90

93 3.20 αο πξνηξέπνπλ νη θαζεγεηέο ζαο λα ρξεζηκνπνηείηε Web 2.0 εξγαιεία; Πίλ αο πξνηξέπνπλ νη θαζεγεηέο ζαο λα ρξεζηκνπνηείηε Web 2.0 εξγαιεία Απάληεζαλ % Ναη ,91 ρη 97 47,09 χλνιν Missing 34 14,17 Εεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα απαληήζνπλ αλ νη θαζεγεηέο ηνπο ηνπο πξνηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0. Θεηηθά απάληεζε ην 52,91% θαη αξλεηηθά ην 47,09%. Σα πνζνζηά είλαη κνηξαζκέλα θαη πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο απηφ. Αλ θαη ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε απάληεζαλ νη θνηηεηέο ζε πνηα καζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία Web 2.0, είλαη απνξίαο άμην πψο γίλεηαη λα κελ ηνπο έρνπλ πξνηξέςεη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ Πηζηεύεηε όηη κε ηε ρξήζε ηνπ Web 2.0 θαη ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ από ηηο βηβιηνζήθεο, νη παξαδνζηαθέο Web ππεξεζίεο θαη εξγαιεία ζα παξαγθσληζηνύλ; (πρ ηζηόηνπνη, taxonomies) Δπεηδή φιν θαη πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο έρνπλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 θάλνληαο ηε κεηάβαζε ζηε λέα επνρή, δεηήζακε απφ ηνπο θνηηεηέο ηε γλψκε ηνπο γηα ην αλ ε ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ ζα ζέζεη ηα παιαηφηεξα εξγαιεία ζην πεξηζψξην. ε απηήλ ηελ εξψηεζε απάληεζαλ 204 θνηηεηέο απφ ηνπο νπνίνπο νη 26 (12,75%) είπαλ φηη νη παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ ζα παξαγθσληζηνχλ θαζφινπ. Οη θνηηεηέο πνπ έδσζαλ απηή ηελ απάληεζε ίζσο λα ην έθαλαλ γηαηί έρνπλ ζπλεζίζεη ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο θαη ζεσξνχλ φηη ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ θαη ζην κέιινλ καδί κε ηηο θαηλνχξγηεο. Σν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ απάληεζε «ειάρηζηα» ζηελ εξψηεζε είλαη 18,14% (37 θνηηεηέο). Βιέπνπκε φηη απηφ ην πνζνζηφ είλαη θνληά κε ην πξνεγνχκελν. πσο θαίλεηαη νη θνηηεηέο κάιινλ δελ δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 θαη δελ ηα ζεσξνχλ ζεκαληηθά. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (43,14%) δειψλεη φηη νη ππεξεζίεο ηνπ Web 1.0 ζα παξαγθσληζηνχλ «ιίγν». Καη ζε απηή ηελ απάληεζε βιέπνπκε έλα αξλεηηθφ πνζνζηφ γηα ηα εξγαιεία 91

94 ηνπ Web 2.0. Οη θνηηεηέο θαίλνληαη αξλεηηθνί ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0. Οη θνηηεηέο πνπ έδσζαλ ηελ απάληεζε «πνιχ» είλαη 45 (22,06%) θαη εθείλνη πνπ απάληεζαλ «πάξα πνιχ» είλαη 8 (3,92%). πσο θαίλεηαη, ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ γλσξίδεη ηνλ φξν Web 2.0 (30,7%) είλαη θνληά ζην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ πηζηεχεη φηη ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 ζα παξακεξίζεη ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ. Ίζσο αλ θαη νη ππφινηπνη θνηηεηέο ηνλ γλψξηδαλ λα απαληνχζαλ δηαθνξεηηθά. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν καο νδεγνχλ ηα απνηειέζκαηα είλαη φηη νη θνηηεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ πηζηεχνπλ φηη ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα εξγαιεία ηνπ Web 1.0. Πίλ Πηζηεχεηε φηη κε ηε ρξήζε ηνπ Web 2.0 θαη ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηηο βηβιηνζήθεο, νη παξαδνζηαθέο Web ππεξεζίεο θαη ηα εξγαιεία ζα παξαγθσληζηνχλ; (πρ ηζηφηνπνη, taxonomies) Απάληεζαλ % Καζφινπ 26 12,75 Διάρηζηα 37 18,14 Λίγν 88 43,14 Πνιχ 45 22,06 Πάξα πνιχ 8 3,92 χλνιν Missing III RSS FEED 3.22 Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο RSS Feed; Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο RSS Feed; Απάληεζαλ % Ναη 32 16,58 ρη ,51 Έρσ κφλν αθνχζεη ηνλ φξν RSS 50 25,91 feed ρσξίο λα γλσξίδσ ηη είλαη χλνιν Missing 47 19,58 92

95 Απφ ηνπο 193 πνπ απάληεζαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε κφλν νη 32 (16,58%) γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη ν φξνο RSS Feed. Σν πνζνζηφ είλαη πνιχ κηθξφ αλ ζθεθηεί θαλείο φηη νη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο καο θαηαθιχδνπλ κε ην ινγφηππν ηνπ RSS θαη ηε ιήςε λέσλ απφ απηφ. Απηνί πνπ απάληεζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ είλαη 111 (57,51%) θαη απηνί πνπ έρνπλ αθνχζεη κφλν ηνλ φξν είλαη 50 (25,91%). Δίλαη απνξίαο άμην πψο γίλεηαη ηφζα πνιιά άηνκα λα κελ ην γλσξίδνπλ Πώο ελεκεξώλεζηε γηα ην λέν πεξηερόκελν ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ; (επηιέμηε όζα επηζπκείηε) Πίλ Πψο ελεκεξψλεζηε γηα ην λέν πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ; Απάληεζαλ % Σηο επηζθέπηνκαη ζπρλά ,76 Με ηε ιήςε ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ 61 31,61 Με ηε ρξήζε θάπνηνπ RSS reader 15 7,77 Άιιν 10 5,18 χλνιν Missing 47 19,58 Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνλ RSS reader είλαη 15 (7,77%), αθφκα κηθξφηεξνο απφ απηνχο πνπ γλσξίδνπλ ηε ζεκαίλεη ν φξνο. Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ (78,76%) ελεκεξψλεηαη γηα ην λέν πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη κε ην λα ηηο επηζθέπηνληαη ζπρλά. Οη θνηηεηέο πνπ ελεκεξψλνληαη κέζσ κελπκάησλ ζην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν είλαη ην 31,61%. Δπίζεο, 10 θνηηεηέο επέιεμαλ ηελ απάληεζε άιιν δίρσο λα ην πξνζδηνξίζνπλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα νη θνηηεηέο δελ γλσξίδνπλ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη έλαο RSS reader θαη επηιέγνπλ ηελ πην δχζθνιε κέζνδν ελεκέξσζεο θαη ρξνλνβφξα. Δίλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ λα παξαθνινπζήζεη θαλείο φιεο ηηο εμειίμεηο ησλ ζεκάησλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ επηζθεπηφκελνο κία πξνο κία ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο. 93

96 3.24 Υξεζηκνπνηείηε θάπνηνλ RSS reader; Σα λνχκεξα ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη απνγνεηεπηηθά. Μφιηο 17 (8,81%) θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ RSS reader ελψ 176 (91,19%) δελ ρξεζηκνπνηνχλ. πσο θαίλεηαη ν RSS reader είλαη ην ιηγφηεξν δεκνθηιέο εξγαιείν ηνπ Web 2.0 θαη κε ηνπο ιηγφηεξνπο ρξήζηεο. Πίλ Υξεζηκνπνηείηε θάπνηνλ RSS reader; Απαληήζεηο % Ναη (πξνζδηνξίζηε πνηνλ) 17 8,81 ρη ,19 χλνιν Missing 47 19,58 Εεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνλ RSS reader, λα νλνκάζνπλ πνηνλ ρξεζηκνπνηνχλ. Οη έμη απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Google reader θαη 2 ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Firefox RSS reader. Τπήξμαλ θαη 9 θνηηεηέο πνπ δελ πξνζδηφξηζαλ ηνλ RSS reader πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Βιέπνπκε φηη θαη ζε απηφ ην εξγαιείν νη θνηηεηέο ελψ ην ρξεζηκνπνηνχλ δελ γλσξίδνπλ πψο νλνκάδεηε. Άιιν έλα δείγκα αδηαθνξίαο απφ ηε κεξηά ηνπο. Πίλ RSS reader πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Απάληεζαλ % Google reader 6 75 Firefox Rss reader 2 25 χλνιν Missing 9 52,94 3.IV ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ (SOCIAL NETWORKS) 3.25 Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο Κνηλσληθά δίθηπα; 94

97 Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο Κνηλσληθά δίθηπα; Απάληεζαλ % Ναη ,59 ρη 48 24,87 Έρσ κφλν αθνχζεη ηνλ φξν Κνηλσληθά δίθηπα 30 15,54 ρσξίο λα γλσξίδσ ηη είλαη χλνιν Missing 47 19,58 ηελ εξψηεζε απηή γηα ηα Κνηλσληθά δίθηπα ζα πεξίκελε θαλείο λα κελ ππάξρεη ζρεδφλ θαλέλαο πνπ λα έρεη απαληήζεη αξλεηηθά, δεδνκέλνπ φηη νη λένη εηδηθά αζρνινχληαη κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα. Παξφια απηά ην 24,87% ησλ θνηηεηψλ δελ γλσξίδεη ηνλ φξν. κσο είλαη ζεηηθφ ην φηη ην 59,59% γλσξίδεη ηνλ φξν Κνηλσληθά δίθηπα θαη ην 15,54% έρεη αθνχζεη ηνλ φξν ρσξίο λα γλσξίδεη ηη ζεκαίλεη Δίζηε κέινο θάπνηνπ Κνηλσληθνύ δηθηύνπ; Πίλ Δίζηε κέινο θάπνηνπ Κνηλσληθνχ δηθηχνπ; Απάληεζαλ % Ναη 94 48,70 ρη ,33 χλνιν Missing 45 18,75 ρεηηθά θαίλνληαη κνηξαζκέλα ηα πνζνζηά αλάκεζα ζε απηνχο πνπ είλαη κέινο θάπνηνπ Κνηλσληθνχ δηθηχνπ (48,70%) θαη ζε απηνχο πνπ δελ είλαη (52,33%). Βιέπνπκε φηη ελψ ην 24,87% δελ γλσξίδεη ηνλ φξν Κνηλσληθά δίθηπα, απηνί πνπ δελ είλαη κέιε ζε θάπνην απφ απηά ηα δίθηπα είλαη ζρεδφλ νη δηπιάζηνη. Απηφ είλαη θαιφ, δηφηη ελψ δελ είλαη κέιε ζε θάπνην Κνηλσληθφ δίθηπν, εληνχηνηο έρνπλ θξνληίζεη λα κάζνπλ γη απηφ. 95

98 3.27 Αλ λαη, ζε πνην/α; Πίλ Αλ λαη, ζε πνην/α Απάληεζαλ % % Facebook 79 77,45 MSN 7 6 5,88 All4beer.com 2 1,96 MySpace 5 4,90 Hi-5 3 2,94 Flickr 1 0,98 Flixster 1 0,98 Twitter 4 3,92 Future Libraries 8 1 0,98 ε απηή ηελ εξψηεζε δηαπηζηψζακε φηη νη θνηηεηέο έρνπλ πξφβιεκα λα δηαθξίλνπλ πνην είλαη Κνηλσληθφ δίθηπν θαη πνην φρη. Έηζη ππήξμε κία απάληεζε γηα ην Blackboard, ην νπνίν δελ είλαη Κνηλσληθφ δίθηπν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ην νπνίν είλαη κία ηζηνζειίδα κε ζέκα ηηο κπχξεο. Σε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηα Κνηλσληθά δίθηπα έρεη ην Facebook κε πνζνζηφ 77,45%. Άιισζηε ηα κέιε ηνπ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Wikipedia, θηάλνπλ πεξίπνπ ηα 300 εθαηνκκχξηα. Δλψ παγθνζκίσο ην πξψην ζε ρξήζηεο Κνηλσληθφ δίθηπν είλαη ην MySpace (Wikipedia, 2010), ζηελ έξεπλά καο κφιηο ην 4,90% ην ρξεζηκνπνηεί. ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο ην Hi-5 ζπγθέληξσζε 2,94%, ην Flickr, ην Flixster θαη ην Future libraries απφ 0,98% θαη ην Twitter 3,92% Γηα πνην ιόγν γξαθηήθαηε γηα πξώηε θνξά ζε έλα Κνηλσληθό δίθηπν; πλήζσο φηαλ δεκηνπξγείηαη θάηη θαηλνχξγην νη πεξηζζφηεξνη ην δνθηκάδνπλ θπξίσο απφ πεξηέξγεηα. Έηζη ινηπφλ, νη θνηηεηέο πνπ γξάθηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε έλα Κνηλσληθφ δίθηπν απφ πεξηέξγεηα ήηαλ 50, γηα αληαιιαγή απφςεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο ηνπ απάληεζαλ 21 άηνκα. Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ, 71, γξάθηεθε ηελ πξψηε θνξά γηα δηαζθέδαζε. Γειαδή νη θνηηεηέο αληηκεησπίδνπλ ηα Κνηλσληθά δίθηπα σο κία κνξθή δηαζθέδαζεο. Οη γλσξηκίεο ήηαλ ην έλαπζκα γηα 30 θνηηεηέο, ε 7 Πιένλ νλνκάδεηαη Windows Live Spaces. 8 To futurelibrary.gr είλαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν πνπ ζέιεη λα ζπκβάιιεη κεηαμχ άιισλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη Βηβιηνζήθεο ζην επξχηεξν θνηλφ (www.futurelibrary.gr, 2010). 96

99 ελεκέξσζε γηα 44 θνηηεηέο θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο γηα 21 θνηηεηέο. Δπίζεο, νη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ θάηη άιιν πνπ ηνπο νδήγεζε ζηελ εγγξαθή ηνπο ζηα Κνηλσληθά δίθηπα θαη πνπ δελ ππάξρεη ζηηο επηινγέο. Έηζη 36 θνηηεηέο απάληεζαλ φηη γξάθηεθαλ ζε έλα Κνηλσληθφ δίθηπν ηελ πξψηε θνξά γηα πιάθα, γηα λα επηθνηλσλνχλ κε ζπγγελείο θαη θίινπο, γηα λα ελεκεξψλνληαη γηα βηβιηνζεθνλνκηθά λέα θαη απιά γηα ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν. Πίλ Γηα πνην ιφγν γξαθηήθαηε γηα πξψηε θνξά ζε έλα Κνηλσληθφ δίθηπν Απάληεζαλ % Γλσξηκίεο 30 19,87 Γηαζθέδαζε 71 47,02 Δλεκέξσζε 44 29,14 Απφ πεξηέξγεηα 50 33,11 Αληαιιαγή απφςεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο κνπ 21 13,91 Αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηα πξνζσπηθά κνπ ζέκαηα 21 13,91 Άιιν 36 23,81 χλνιν Missing 89 37, ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ζαο έρεη βνεζήζεη ζηηο ζπνπδέο απηή ε δξαζηεξηόηεηα; Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε πώο: Εεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ πψο ηνπο έρεη βνεζήζεη ζηηο ζπνπδέο ηνπο ε ελαζρφιεζε κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα. Πξνβιεκαηίδεη ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ (32) πνπ απάληεζε φηη δελ ηνπο έρεη βνεζήζεη θαζφινπ ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Απηνί πνπ έδσζαλ απηήλ ηελ απάληεζε δελ αλήθνπλ ζε θάπνην δίθηπν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπνπδέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ εξψηεζε 3.34, φπσο θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ. Οη ππφινηπνη θνηηεηέο απάληεζαλ φηη ηνπο έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ ζηηο ζπνπδέο ηνπο, ελεκεξψλνληαη γηα δηάθνξα ζέκαηα κέζα απφ απηφ, επηθνηλσλνχλ κε ζπκθνηηεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα, ζπλεξγάδνληαη γηα ηηο εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ θαη αληαιιάζνπλ απφςεηο θαη καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα απηά ηα δίθηπα. Δπίζεο 2 θνηηεηέο απάληεζαλ φηη ηνπο έρεη βνεζήζεη ειάρηζηα απηή ε δξαζηεξηφηεηα. 97

100 Πίλ ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ζαο έρεη βνεζήζεη ζηηο ζπνπδέο απηή ε δξαζηεξηφηεηα; Πξνζδηνξίζηε πψο: Απαληήζεηο % Πάξα πνιχ 6 8,45 Αληαιιαγή απφςεσλ 9 12,68 Δλεκέξσζε 8 11,27 Διάρηζηα 2 2,82 Καζφινπ 32 45,07 Δπηθνηλσλία 13 18,31 Καιχηεξε ρξήζε απηψλ ησλ δηθηχσλ 1 1,41 πλεξγαζία γηα ηηο εξγαζίεο 3 4,23 χλνιν Missing , ην ηκήκα ζαο γίλεηαη ρξήζε απηώλ ησλ εξγαιείσλ; Πίλ ην ηκήκα ζαο γίλεηαη ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ Απάληεζαλ % Ναη ρη χλνιν Missing Θέινληαο λα δνχκε αλ αζρνινχληαη νη θνηηεηέο κε Βηβιηνζεθνλνκηθά ζέκαηα ζηα Κνηλσληθά δίθηπα πνπ είλαη κέιε, ηνπο ξσηήζακε αλ ζην Σκήκα ηνπο γίλεηαη ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ. Γπζηπρψο βιέπνπκε φηη κφλν ην 25% απάληεζε ζεηηθά θαη ην ππφινηπν 75% απάληεζε φρη. ην Σκήκα φκσο ππάξρνπλ ηέηνηα εξγαιεία θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ην αγλνεί Αλ λαη, νλνκάζηε πνην/α: Γηα λα δνχκε αλ θνηηεηέο γλσξίδνπλ πνηα Κνηλσληθά δίθηπα έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην Σκήκα ηνπο, ηνπο δεηήζεθε λα ηα νλνκάζνπλ. Απηνί πνπ νλφκαζαλ ήηαλ αθφκα ιηγφηεξνη. Έηζη 13 θνηηεηέο αλέθεξαλ ην κάζεκα online αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν είλαη κία νκάδα ζην Facebook. Σν κάζεκα ηεο Αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ζπιινγήο αλέθεξαλ 3 θνηηεηέο, αιιά απηφ είλαη ηζηνιφγην θαη φρη Κνηλσληθφ δίθηπν, νπφηε πξέπεη γηα ιαλζαζκέλε απάληεζε. (βιέπε πίλ. 3.31) 98

101 Πίλ Ολνκάζηε ζε πνην κάζεκα γίλεηαη ρξήζε εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο Απάληεζαλ % Online αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ-facebook ,42 Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπιινγήο 3 15,79 Electra.teipir.gr ,26 ε φια 1 5,26 Blackboard 1 5,26 χλνιν Missing , Θα ζέιαηε λα δεκηνπξγεζνύλ εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζην ηκήκα ζαο; Αλ λαη, εμεγήζηε ην ιόγν (εξ. 32) Πίλ Θα ζέιαηε λα δεκηνπξγεζνχλ εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην ηκήκα ζαο; Απάληεζαλ % Ναη 74 41,34 ρη ,66 χλνιν Missing 61 25,42 Βιέπνπκε θαη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε φηη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ είλαη αξλεηηθνί ζηα Κνηλσληθά δίθηπα λα εμαθνινπζεί λα ππεξηζρχεη απηψλ πνπ είλαη ζεηηθνί. Οη θνηηεηέο πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγεζνχλ εξγαιεία Κνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην Σκήκα ηνπο είλαη 74 θαη απηνί πνπ δελ ζέινπλ είλαη Αλ λαη, εμεγήζηε ην ιόγν Εεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε λα εμεγήζνπλ γηα πνην ιφγν ζα ήζειαλ λα δεκηνπξγεζνχλ γηα ην Σκήκα ηνπο εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Παξφιν πνπ απάληεζαλ ζεηηθά 74 άηνκα, αηηηνιφγεζε έθαλαλ 59 απφ απηνχο. Οη αηηηνινγήζεηο ηνπο ήηαλ δηάθνξεο. Οη πεξηζζφηεξνη (19) απάληεζαλ φηη ζα ήζειαλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηα εξγαιεία γηα λα έρνπλ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρνπλ έλα θνηλφ κέξνο ζην νπνίν ζα κπνξεί λα βξεη ν έλαο ηνλ άιιν νπνηαδήπνηε 9 Οκάδα ζην Facebook πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνλ θαζεγεηή πνπ δηδάζθεη ην κάζεκα Online αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ. 10 χζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ καζεκάησλ θαη ρξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Ζ/Τ πζηεκάησλ ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά. 99

102 ζηηγκή θαη ζα ηνπο θέξεη πην θνληά. Οη ππφινηπεο αηηηνινγήζεηο είραλ λα θάλνπλ κε ηελ επαθή, ηελ ελεκέξσζε ηνπο, ηελ αληαιιαγή πιηθνχ γηα εξγαζίεο θαη φρη κφλν, ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο. Δπίζεο, θάπνηνη ζρνιίαζαλ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα, φηη ζα δψζεη κία άιιε δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθά ζα ηνπο βνεζήζεη ζην λα θάλνπλ θαιχηεξε ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ δηθηχσλ Πόζε ώξα αζρνιείζηε κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα; (εξ. 33) Πίλ Πφζε ψξα αζρνιείζηε κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα Απάληεζαλ % 1 ψξα 57 29,84 2 ψξεο 43 22,51 3 ψξεο 21 10,99 Πάλσ απφ 4 ψξεο 14 7,33 Καζφινπ 56 29,32 χλνιν Missing 49 20,42 πσο βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, 56 θνηηεηέο (29,32%) απάληεζαλ φηη δελ αζρνινχληαη θαζφινπ κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα θαη 57 θνηηεηέο (29,84%) απάληεζαλ φηη αζρνινχληαη 1 ψξα. Πξνθαιεί εληχπσζε φηη ζρεδφλ νη κηζνί θνηηεηέο αζρνινχληαη απφ 1 ψξα έσο θαζφινπ κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα. Δηδηθά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν έρεη γίλεη κία «έθξεμε» ζηε ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζα πεξίκελε θαλείο φηη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζα ήηαλ πνιχ κηθξφηεξν. Αθνχ δελ έρνπλ αζρνιεζεί θαζφινπ έσο ηψξα κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα, ζα είλαη δχζθνιν γη απηνχο λα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απηά πνπ ηπρφλ δεκηνπξγεζνχλ απφ ην Σκήκα ηνπο γηα θάπνηα καζήκαηα θαη ζα είλαη επίζεο δχζθνιν λα αθνινπζήζνπλ ηνλ ξπζκφ απηψλ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχλ ηα Κνηλσληθά δίθηπα. Ο ρξφλνο πξνζαξκνγήο ζα είλαη ν κεγάινο ηνπο αληίπαινο θαη ίζσο πξνθαιέζεη θαη άιια πξνβιήκαηα. Τπάξρεη φκσο θαη ε ζεηηθή πιεπξά ζην φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα Κνηλσληθά δίθηπα. Πξνθαλψο πξνηηκνχλ ηελ άκεζε επαθή θαη δελ απνμελψλνληαη. κσο κπνξνχλ φια λα γίλνπλ, άιια κε κέηξν θαη λα κε ράλνπκε ηελ επαθή καο κε ηνπο αλζξψπνπο νχηε κε ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο καο. 100

103 Σν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα πάλσ απφ 4 ψξεο αλέξρεηαη ζην 7,33%. Απηνχο ζα κπνξνχζακε λα ηνπο ραξαθηεξίζνπκε σο «έκπεηξνπο» ζηα Κνηλσληθά δίθηπα θαη κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα γίλνπλ ρξήζηεο ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ γηα ην ηκήκα. ηα ίδηα επίπεδα θηλείηαη θαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ αζρνινχληαη 3 ψξεο κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα κε 21 θνηηεηέο λα έρνπλ δψζεη απηήλ ηελ απάληεζε (10,99%) Δίζηε κέινο θάπνηνπ Κνηλσληθνύ δηθηύνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα ησλ ζπνπδώλ ζαο; (εξ. 34) Πίλ Δίζηε κέινο θάπνηνπ Κνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα ησλ ζπνπδψλ ζαο; Απάληεζαλ % Ναη 40 20,94 ρη ,06 χλνιν Missing 49 20,42 Σα Κνηλσληθά δίθηπα είλαη κία πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα λα πξνσζήζεη θαλείο απηφ πνπ ζέιεη θαη λα αληαιιάμεη απφςεηο. Έηζη ππάξρνπλ πνιιά Κνηλσληθά δίθηπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο. Αθνχ ινηπφλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα Κνηλσληθά δίθηπα θπξίσο γηα ηε δηαζθέδαζε ηνπο, θαιφ ζα ήηαλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαη γηα ηελ επηζηήκε ηνπο. Βιέπνπκε φκσο, φηη ε πιεηνςεθία (79,06%) δελ είλαη κέινο θάπνηνπ δηθηχνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ησλ ζπνπδψλ θαη κφλν ην 20,94% είλαη κέινο. Γηαθξίλνπκε κία αδηαθνξία απφ ηε κεξηά ησλ θνηηεηψλ ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ηα Κνηλσληθά δίθηπα. Σν θπζηνινγηθφ ζα ήηαλ φηη αθνχ πεξλάλε νη θνηηεηέο ηφζε ψξα αζρνινχκελνη κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα, ζα αζρνινχληαλ θαη κε ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ήηαλ πην εχπεπηα θαη θαηαλνεηά. κσο βιέπνπκε φηη θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη. 101

104 3.V ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΔ (SOCIAL BOOKMARKS) 3.35 Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο; (εξ. 35) Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο; Απάληεζαλ % Ναη 26 13,61 ρη ,82 Έρσ κφλν αθνχζεη ηνλ φξν ρσξίο λα γλσξίδσ ηη είλαη 24 12,57 χλνιν Missing 49 20,42 ηελ εξψηεζε αλ «γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο» αξλεηηθά απάληεζε ην 73,82% ησλ θνηηεηψλ. Θεηηθά απάληεζε κφλν ην 13,61% ησλ θνηηεηψλ θαη ην 12,57% έρεη κφλν αθνχζεη ηνλ φξν ρσξίο λα ηνλ γλσξίδεη. Απηφ ην εξγαιείν ηνπ Web 2.0 έρεη ζπγθεληξψζεη ην κεγαιχηεξν αξλεηηθφ πνζνζηφ απφ φια φζα πεξηιακβάλνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην Υξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθνύο ζειηδνδείθηεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ειεθηξνληθώλ ζαο πεγώλ; (εξ. 36) Πίλ Υξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζαο πεγψλ; Απάληεζαλ % Ναη 26 13,61 ρη ,39 χλνιν Missing 49 20,42 πσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, νη θνηηεηέο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (86,39%) δελ νξγαλψλνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο πεγέο ή έζησ ην θάλνπλ κφλν απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ππνινγηζηέο θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε ζε απηέο κφλν απφ εθεί θαη φρη απφ παληνχ. Απηνί πνπ νξγαλψλνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο πεγέο κε ηνπο Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο είλαη κφιηο 13,61%, πάξα πνιχ ιίγνη θαη θαζφινπ ελζαξξπληηθφ ην απνηέιεζκα. 102

105 3.37 αο πξνηξέπνπλ νη θαζεγεηέο ζαο λα ρξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθνύο ζειηδνδείθηεο; (εξ. 37) Πίλ αο πξνηξέπνπλ νη θαζεγεηέο ζαο λα ρξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο Απάληεζαλ % Ναη 33 17,28 ρη ,72 χλνιν Missing 49 20,42 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη θαζεγεηέο ηνπο δελ ηνπο πξνηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο αλέξρεηαη ζην 82,72% θαη κφλν 17,28% έρνπλ απαληήζεη ζεηηθά. πσο θαίλεηαη αξθεηνί θαζεγεηέο επίζεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο ή δελ ηνπο γλσξίδνπλ, δηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα εμεγεζεί απηή ηνπο ε ζηάζε. Ίζσο εάλ γλψξηδαλ θαη νη ίδηνη λα πξνέηξεπαλ ηνπο θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο Υξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθνύο ζειηδνδείθηεο ζηα καζήκαηά ζαο; (εξ.38) Πίλ Υξεζηκνπνηείηε Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο ζηα καζήκαηά ζαο; Απάληεζαλ % Ναη 19 9,95 ρη ,05 χλνιν Missing 49 20,42 Βιέπνπκε ζηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα φηη νη Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νχηε ζηα καζήκαηα θαηά 90,05% θαη κφλν 9,95% ησλ θνηηεηψλ απάληεζε φηη ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ. Λνγηθφ απηφ είλαη, αθνχ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε είδακε φηη ην 82,72% ησλ θνηηεηψλ απάληεζε φηη νη θαζεγεηέο ηνπο δελ ηνπο πξνηξέπνπλ λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ. Ίζσο δελ έρνπλ αλαγλσξίζεη αθφκα ηελ αμία ησλ Κνηλσληθψλ ζειηδνδεηθηψλ γη απηφ βιέπνπκε απηά ηα αξλεηηθά πνζνζηά. Σα καζήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πην ελδηαθέξνληα θαη απνηειεζκαηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ ζειηδνδεηθηψλ θαη ηελ πξνζζήθε ζεκαληηθψλ δηεπζχλζεσλ. 103

106 3.VI ΗΣΟΛΟΓΗΑ (BLOGS) 3.39 Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο ηζηνιόγηα; (εξ. 39) Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο ηζηνιφγηα; Απάληεζαλ % Ναη ,73 ρη 38 19,90 Έρσ κφλν αθνχζεη ηνλ φξν ηζηνιφγηα ρσξίο λα γλσξίδσ ηη είλαη 37 19,37 χλνιν Missing 49 20,42 Σα ηζηνιφγηα, φπσο βιέπνπκε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, ηα γλσξίδεη ην 60,73% ησλ θνηηεηψλ. Θεηηθφ θξίλεηαη πνπ ε πιεηνςεθία ηα γλσξίδεη αλ θαη πξνβιεκαηίδεη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 19,90% πνπ δελ ηα γλσξίδεη θαλ. Οη θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ φηη κνλάρα έρνπλ αθνπζηά ηνλ φξν «ηζηνιφγηα» αληηζηνηρνχλ ζην πνζνζηφ ηνπ 19,37% Ζ ηζηνζειίδα κε ην ηζηνιόγην (blog) έρεη δηαθνξέο; (εξ.40) Πίλ Ζ ηζηνζειίδα κε ην ηζηνιφγην (blog) έρεη δηαθνξέο; Απάληεζαλ % Κακία 24 12,57 Λίγεο 73 38,22 Πνιιέο 62 32,46 Πάξα πνιιέο 12 6,28 Γε γλσξίδσ 20 10,47 χλνιν Missing 49 20,42 Πξνθεηκέλνπ λα δνχκε αλ νη θνηηεηέο θαηαιαβαίλνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην ηζηνιφγην θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπο θάλακε ηελ αληίζηνηρε εξψηεζε. Οη θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ήηαλ 10,47%. Μηθξφ ην πνζνζηφ θαη ζεηηθφ, δεδνκέλνπ φηη είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ είραλ απαληήζεη φηη δελ γλσξίδνπλ ηνλ φξν «ηζηνιφγηα». Γηα ηελ απάληεζε «ιίγεο δηαθνξέο» ην πνζνζηφ ήηαλ 38,22%. ηα ίδηα επίπεδα θηλήζεθε θαη ην πνζνζηφ (32,46%) απηψλ πνπ απάληεζαλ φηη ην ηζηνιφγην θαη ε ηζηνζειίδα έρνπλ πνιιέο δηαθνξέο. Οη αθξαίεο απαληήζεηο «θακία δηαθνξά» θαη «πάξα πνιιέο» είραλ ηα πνζνζηά 12,57% θαη 104

107 6,28% αληηζηνίρσο. πσο θαίλεηαη, νη θνηηεηέο πνπ έδσζαλ απηέο ηηο απαληήζεηο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ γλσξίδνπλ ηη ηζρχεη αλάκεζα ζηα ηζηνιφγηα θαη ηηο ηζηνζειίδεο, δηφηη νη απαληήζεηο ηνπο δελ είλαη ζσζηέο Αλαθέξεηε κία δηαθνξά (εξ. 41) Πίλ Αλαθέξεηε κία δηαθνξά Απάληεζαλ % Σα ζρφιηα 18 21,95 Σν πεξηβάιινλ 3 3,66 Οη ζπδεηήζεηο 4 4,88 Σν ηζηνιφγην είλαη πξνζσπηθφ 5 6,1 Γηαδξαζηηθφηεηα 5 6,1 Έιιεηςε ζηνηρείσλ ηνπ δηαρεηξηζηή 1 1,22 Γελ εληνπίδνληαη κε απιή αλαδήηεζε 1 1,22 Αλαξηήζεηο θαη απφ κέιε 2 2,44 Σν πεξηερφκελν ηνπ 6 7,32 ην url πεξηιακβάλεηαη ε ιέμε blog 1 1,22 Δχθνιν ζηε ρξήζε 8 9,76 Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο 2 2,44 Γε γλσξίδσ 16 19,51 χλνιν Missing ,83 Εεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ηζηνιφγηα θαη ηηο ηζηνζειίδεο, λα αλαθέξνπλ κία δηαθνξά γηα λα δνχκε αλ φλησο γλσξίδνπλ ή απάληεζαλ ζηελ ηχρε. Οη πεξηζζφηεξνη, 18 θνηηεηέο, αλέθεξαλ ηα ζρφιηα. Οη ππφινηπνη θνηηεηέο αλέθεξαλ ηηο δηαθνξέο ζην πεξηβάιινλ απηψλ ησλ δχν, ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηα ηζηνιφγηα, ηε δηαδξαζηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην ηζηνιφγην αλάκεζα ζην δηαρεηξηζηή θαη ηνπο επηζθέπηεο, πξάγκα πνπ δελ ζπλαληάκε ζηηο ηζηνζειίδεο. Δπίζεο, αλαθέξζεθε φηη ην ηζηνιφγην είλαη πξνζσπηθφ. Κάπνηα απφ ηα ηζηνιφγηα δελ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο θαη απηφ ην αλέθεξαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο νη θνηηεηέο. ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο αλαθέξζεθαλ ε επθνιία ζηε ρξήζε ηνπ ηζηνινγίνπ, ε δηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη αλαξηήζεηο θαη απφ κέιε ηνπ ηζηνινγίνπ. Δπίζεο, κία ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ φηη ηα ηζηνιφγηα δελ εληνπίδνληαη κε απιή αλαδήηεζε απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Άιινη ζρνιίαζαλ φηη ζηε δηεχζπλζε ησλ ηζηνινγίσλ πεξηιακβάλεηαη ε ιέμε «blog». Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε βιέπνπκε φηη 2 θνηηεηέο 105

108 ξίζθαξαλ θαη είπαλ φηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ελψ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ηελ απάληεζε «δε γλσξίδσ» φπσο έθαλαλ 16 απφ απηνχο Μπνξείηε λα μερσξίζεηε κία ηζηνζειίδα από έλα ηζηνιόγην; (εξ. 42) Πίλ Μπνξείηε λα μερσξίζεηε κία ηζηνζειίδα απφ έλα ηζηνιφγην; Απάληεζαλ % Ναη ,16 ρη 78 40,84 χλνιν Missing 49 20,42 πλερίδνληαο κε ηηο εξσηήζεηο γηα ηα ηζηνιφγηα θαη ην ηη γλσξίδνπλ γη απηά νη θνηηεηέο, ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ εάλ κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ κία ηζηνζειίδα απφ έλα ηζηνιφγην. Πξνβιεκαηίδεη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ απάληεζαλ φηη δελ κπνξνχλ λα ηα μερσξίζνπλ (40,84%), γηαηί ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε πνπ εξσηήζεθαλ εάλ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο, ην 77% απάληεζε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο. Πξνθαιεί εληχπσζε πψο γίλεηαη λα γλσξίδνπλ φηη δηαθέξνπλ ηα ηζηνιφγηα απφ ηηο ηζηνζειίδεο, αιιά λα κελ κπνξνχλ λα ηα μερσξίζνπλ. Απηφ επίζεο ζα είλαη πξφβιεκα ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο γηα ηα ηζηνιφγηα, αθνχ δελ κπνξνχλ λα ηα μερσξίζνπλ κε κηα πξψηε καηηά πκκεηέρεηε κε απνζηνιή ζρνιίνπ ζηα ηζηνιόγηα πνπ επηζθέπηεζηε; Πίλ πκκεηέρεηε κε απνζηνιή ζρνιίνπ ζηα ηζηνιφγηα πνπ επηζθέπηεζηε; Απάληεζαλ % Ναη 60 31,41 ρη ,59 χλνιν Missing 49 20,42 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε φηη ην 31,41% ησλ θνηηεηψλ έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα ηζηνιφγηα γξάθνληαο ηα ζρφιηα ηνπο ζε απηά. Θεηηθφ θξίλεηαη ην γεγνλφο φηη ζρνιηάδνπλ ζηα ηζηνιφγηα πνπ επηζθέπηνληαη θαη δελ είλαη απινί παζεηηθνί αλαγλψζηεο. Άιισζηε, απηή είλαη θαη κία απφ ηηο βαζηθέο δηαθνξέο ηνπο. Οη θνηηεηέο πνπ δελ ζρνιηάδνπλ ζηα ηζηνιφγηα έρνπλ πνζνζηφ 68,59%. 106

109 3.VII ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ (WEB GAMES) 3.44 Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο «Web games»; Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο «Web games»; Απάληεζαλ % Ναη ,53 ρη 24 12,57 Έρσ κφλν αθνχζεη ηνλ φξν «Web games» 17 8,90 ρσξίο χλνιν λα γλσξίδσ ηη είλαη Missing 49 20,42 ηελ εξψηεζε γηα ηα παηρλίδηα ζην Γηαδίθηπν, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην 78,53% ησλ θνηηεηψλ γλσξίδεη ηνλ φξν. Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλάκεζα ζε φια ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0. πσο θαίλεηαη νη θνηηεηέο πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνληαη γηα ηα παηρλίδηα ζην Γηαδίθηπν απφ νηηδήπνηε άιιν. Οη θνηηεηέο πνπ δελ γλσξίδνπλ ηνλ φξν «παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν» είλαη κφιηο 12,57% θαη απηνί πνπ έρνπλ απιά αθνχζεη ηνλ φξν είλαη 8,90% Πηζηεύεηε όηη ζα ήηαλ πην επράξηζηε ε κάζεζε κε ηε ρξήζε Web games ζε θάπνηα καζήκαηα; Αθνχ ινηπφλ, νη θνηηεηέο πεξηζζφηεξν γλσξίδνπλ ηα παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν, ηνπο δεηήζεθε λα δειψζνπλ εάλ πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν ζα έθαλε πην επράξηζηα θάπνηα καζήκαηα. Σα απνηειέζκαηα θαη εδψ ήηαλ ην ίδην εληππσζηαθά, θαζψο ην 76,96% απάληεζε ζεηηθά θαη κφλν ην 23,07% δελ πηζηεχεη φηη ηα παηρλίδηα ζα θάλνπλ πην επράξηζην ην κάζεκα. Οη απαληήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ησλ θαζεγεηψλ θαη ίζσο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη κε ηα «ζέισ» ησλ θνηηεηψλ γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία θαη λα ππάξρεη πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή απφ ηνπο θνηηεηέο. 107

110 Πίλ Πηζηεχεηε φηη ζα ήηαλ πην επράξηζηε ε κάζεζε κε ηε ρξήζε Web games ζε θάπνηα καζήκαηα; Απάληεζαλ % Ναη ,96 ρη 44 23,07 χλνιν Missing 49 20,42 3. VIII ΦΖΦΗΑΚΟΗ ΥΑΡΣΔ (DIGITAL MAPS) 3.46 Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο «Φεθηαθνί ράξηεο»; Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο «Φεθηαθνί ράξηεο» Απάληεζαλ % Ναη ,35 ρη 47 24,61 Έρσ κφλν αθνχζεη ηνλ φξν «ςεθηαθνί ράξηεο» ρσξίο λα γλσξίδσ ηη είλαη 23 12,04 χλνιν Missing 49 20,42 ηελ εξψηεζε εάλ γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη ν φξνο ςεθηαθνί ράξηεο, ην 63,35% ησλ θνηηεηψλ απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ, ην 12,04% απάληεζε φηη έρεη κφλν αθνχζεη ηνλ φξν δίρσο λα γλσξίδεη ηη είλαη θαη ην 24,61% απάληεζε φηη δελ γλσξίδεη ηνλ φξν. Βιέπνπκε απφ απηά ηα ζηνηρεία φηη νη θνηηεηέο ζην κεγαιχηεξν ηνπο πνζνζηφ γλσξίδνπλ ηνπο ςεθηαθνχο ράξηεο θαη δελ είλαη θάηη πνπ αθνχλ γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπο Έρεηε πνηέ ρξεζηκνπνηήζεη ςεθηαθό ράξηε; Πίλ Έρεηε πνηέ ρξεζηκνπνηήζεη ςεθηαθφ ράξηε; Απάληεζαλ % Ναη 73 38,17 ρη ,78 χλνιν Missing 49 20,42 108

111 Αλ θαη ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε ην 63,35% ησλ θνηηεηψλ γλσξίδεη ηη είλαη «ςεθηαθνί ράξηεο», ζηελ πξάμε βιέπνπκε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα , φηη κφλν ην 38,71% έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ςεθηαθφ ράξηε. Οη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ςεθηαθφ ράξηε είλαη 61,78%. Αξθεηά πςειφ ην πνζνζηφ, γηαηί παξφιν πνπ γλσξίδνπλ, δελ κπήθαλ θαζφινπ ζηε δηαδηθαζία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έζησ θαη κία θνξά θάπνηνλ ςεθηαθφ ράξηε, έζησ θαη απφ πεξηέξγεηα Αλ λαη, αλαθέξεηε πνηνλ/νπο: Πίλ Αλ λαη, αλαθέξεηε πνηνλ/πνηνπο: Φεθηαθόο ράξηεο Απάληεζαλ % Google earth 25 44,64 Google maps 21 37,50 Wikimapia ,57 World atlas , , ,57 Γε ζπκάκαη 3 5,36 Bing maps 3d ,79 χλνιν Missing 17 23,29 Απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ είπαλ φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ςεθηαθφ ράξηε, δεηήζεθε λα αλαθέξνπλ πνηνλ ράξηε ή πνηνπο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη. Αλ θαη ζηελ εξψηεζε 47 νη θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ςεθηαθφ ράξηε ήηαλ 73, ζε απηήλ εδψ ηελ εξψηεζε κφλν 56 θνηηεηέο έδσζαλ απάληεζε γηα ην πνηνλ ράξηε έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη. Πξνθαλψο δελ ζπκφληνπζαλ ην φλνκά ηνπ γη απηφ θαη δελ απάληεζαλ. Σν 44,64% ησλ θνηηεηψλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ςεθηαθφ ράξηε Google earth, ηνπο ράξηεο πνπ πξνζθέξεη απφ ηελ θεληξηθή ηεο ζειίδα ε Google κε ηελ νλνκαζία Google maps έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην 37,50% ησλ θνηηεηψλ, ην Wikimapia έρνπλ 11 Σν Wikimapia είλαη έλαο online ράξηεο πνπ ζπλδπάδεη ηνπο Google maps κε έλα ζχζηεκα Wiki θαη επηηξέπεη ηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέηνπλ πιεξνθνξίεο ζε νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία ζηε γε, κε ηε κνξθή ζεκείσζεο (Wikipedia, 2010). 12 Γελ είλαη ςεθηαθφο ράξηεο. Δίλαη έλαο παγθφζκηνο άηιαληαο κε ηελ ίδηα κνξθή πνπ έρνπλ νη έληππνη θαη απιά βξίζθεηαη ζην Internet. 13 Φεθηαθφο ράξηεο γηα ηελ πφιε ηεο Βέξνηαο απφ ηε Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο. 14 Τπεξεζία εθαξκνγψλ ςεθηαθψλ ραξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ απφ ηελ εηαηξεία Telenavis. 15 Τπεξεζία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Microsoft θαη είλαη δηαζέζηκε απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Bing. 109

112 ρξεζηκνπνηήζεη ην 3,57%, ηνλ ςεθηαθφ ράξηε έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην 1,79%, ηνπο ςεθηαθνχο ράξηεο απφ ην ρξεζηκνπνίεζε ην 3,57% θαη ηνπο ςεθηαθνχο ράξηεο απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο Bing ην 1,79%. Τπήξμαλ θαη 3 θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ φηη δελ ζπκνχληαη πνηνλ ράξηε ρξεζηκνπνίεζαλ Γηα πνην ιόγν ρξεζηκνπνηήζαηε ην ράξηε; (Δπηιέμηε όζεο απαληήζεηο επηζπκείηε) Πίλ Γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηήζαηε ην ράξηε; Απάληεζαλ % Γηα αλεχξεζε ηνπνζεζίαο 88 66,67 Απφ πεξηέξγεηα 43 32,58 Γηα ςπραγσγία 37 28,03 Γηα αλεχξεζε ζπληεηαγκέλσλ 16 12,12 Άιιν 2 1,52 Γελ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη 12 9,9 Θέινληαο λα δνχκε ηη νδήγεζε ηνπο θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ράξηε ηνπο ξσηήζακε λα καο πνπλ επηιέγνληαο φζεο απαληήζεηο επηζπκνχζαλ απφ απηέο πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο. Οη πεξηζζφηεξνη (66,67%) απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ην ράξηε γηα λα βξνπλ θάπνηα ηνπνζεζία πνπ ηνπο ελδηέθεξε, ε πεξηέξγεηα νδήγεζε ην 32,58% ησλ θνηηεηψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ράξηε. Γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο ρξεζηκνπνίεζε ην ράξηε ην 28,03% ησλ θνηηεηψλ θαη γηα λα βξνπλ ζπληεηαγκέλεο ην 12,12% ησλ θνηηεηψλ. ηελ επηινγή «άιιν» φπνπ ε θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνηνλ άιιν ιφγν, δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο παξαπάλσ, δφζεθε ε απάληεζε «γηα εξγαζίεο» απφ 2 θνηηεηέο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 12 θνηηεηέο απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ςεθηαθφ ράξηε, αλ θαη ε εξψηεζε ήηαλ γηα φζνπο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ςεθηαθφ ράξηε θαη δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή σο απάληεζε γηα λα ζπλερίζνπλ παξαθάησ ζην online εξσηεκαηνιφγην. 110

113 3.49 Σν Σκήκα ζαο πξνζθέξεη ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζία; Πίλ Σν Σκήκα ζαο πξνζθέξεη ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζία; Απάληεζαλ % Ναη 11 5,76 ρη 54 28,27 Γε γλσξίδσ ,97 χλνιν Missing 49 20,42 ε απηή ηελ εξψηεζε βιέπνπκε φηη νη θνηηεηέο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, 65,07%, δελ γλσξίδνπλ αλ πξνζθέξεηαη απφ ην ηκήκα ηνπο απηή ε ππεξεζία. Απηφ δείρλεη αδηαθνξία θαη έιιεηςε γλψζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ γηαηί δελ μέξνπλ ηη γίλεηαη κέζα ζην ίδην ηνπο ην ηκήκα. Δπίζεο, 11 θνηηεηέο (5,76%) απάληεζαλ ιαλζαζκέλα φηη ην ηκήκα πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία. Μέρξη ζηηγκήο ηνπιάρηζηνλ, δελ πξνζθέξεηαη απφ ην Σκήκα ε ππεξεζία ςεθηαθψλ ραξηψλ. σζηά απάληεζαλ κφιηο 54 θνηηεηέο (28,27%). Αξθεηά κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ. 3.IX WIKIS 3.50 Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο «Wikis»; Πίλ Γλσξίδεηε ηη ζεκαίλεη ν φξνο «Wikis» Απάληεζαλ % Ναη 65 34,03 ρη 91 47,64 Έρσ κφλν αθνχζεη ηνλ φξν «Wikis» 35 18,32 ρσξίο χλνιν λα γλσξίδσ ηη είλαη Missing 49 20,42 Οη θνηηεηέο πνπ γλσξίδνπλ ηνλ φξν «Wikis» είλαη κφιηο ην 34,03%, ην νπνίν είλαη κηθξφ πνζνζηφ αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ππάξρεη ε Wikipedia πνπ είλαη ην πην γλσζηφ Wiki θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ φηαλ ςάρλεη θάπνηνο εγθπθινπαηδηθέο πιεξνθνξίεο θαη γεληθά πιεξνθνξίεο γηα θάπνην ζέκα. Οη θνηηεηέο πνπ δελ γλσξίδνπλ ηνλ φξν είλαη ην 47,64%, ζρεδφλ νη κηζνί θαη απηνί πνπ κφλν έρνπλ αθνχζεη ηνλ φξν Wikis είλαη 18,32%. 111

114 Υξεζηκνπνηείηε θάπνην Wiki; ηελ εξψηεζε «ρξεζηκνπνηείηε θάπνην Wiki» ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αθφκα πην απνγνεηεπηηθά. Σν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνην Wiki αλέξρεηαη κφιηο ζην 25,65% αλ θαη απηνί πνπ γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη ην Wiki είλαη πεξηζζφηεξνη (34,03%). Γελ ρξεζηκνπνηεί Wiki ην 74,35% ησλ θνηηεηψλ, πνπ είλαη πνιχ κεγάιν θαη αξλεηηθφ πνζνζηφ. Σνπιάρηζηνλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε Wikipedia είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο απφ απηέο πνπ ππάξρνπλ ειεχζεξα ζην Γηαδίθηπν θαη είλαη απνξίαο άμην απφ πνηα πεγή ζην Γηαδίθηπν ιακβάλνπλ νη θνηηεηέο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Πίλ Υξεζηκνπνηείηαη θάπνην «Wiki» Απάληεζαλ % Ναη 49 25,65 ρη ,35 χλνιν Missing 49 20, Αλ λαη, πείηε πνην: Πίλ Αλ λαη, πείηε πνην Απάληεζαλ % Wikipedia 35 85,37 Wiki Ζκαζίαο 4 9,76 Wikimapia 1 2,44 Φξηθεπαίδεηα ,44 Missing 8 16,33 Γηα λα δνχκε πνην Wiki ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο ηνπο δεηήζακε λα αλαθέξνπλ πνην ρξεζηκνπνηνχλ. Σν πην δηαδεδνκέλν Wiki αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο είλαη ε Wikipedia (ή Βηθηπαίδεηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα) κε ην 85,37% ησλ θνηηεηψλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. Σν Wiki ηεο Ζκαζίαο ρξεζηκνπνηεί ην 9,76% ησλ θνηηεηψλ, ηε Wikimapia ρξεζηκνπνηεί ην 2,44% θαη ηελ Φξηθεπαίδεηα επίζεο ην 2,44% ησλ θνηηεηψλ. 16 Διιεληθή παξσδία ηεο Wikipedia. 112

115 Να ζεκεησζεί φηη αλ θαη ζηελ εξψηεζε 51.1 απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην Wiki 49 θνηηεηέο, πξνζδηφξηζαλ πνην Wiki ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εξψηεζε 51.2, 41 θνηηεηέο, δειαδή 8 θνηηεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Wiki δελ αλέθεξαλ πνην ρξεζηκνπνηνχλ. 3.X WEB 2.0 ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 3.52 Θα ζέιαηε λα πξνζθέξεη ην Σκήκα έλα κάζεκα ζην νπνίν ζα δηδάζθνληαη εξγαιεία Web 2.0 θαη θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ, ιόγνπ ράξε γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηηο βηβιηνζήθεο; Πίλ Θα ζέιαηε λα πξνζθέξεη ην Σκήκα ζαο έλα κάζεκα ζην νπνίν ζα δηδάζθνληαη εξγαιεία Web 2.0 θαη θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ, ιφγνπ ράξε γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηηο βηβιηνζήθεο; Απάληεζαλ % Καζφινπ 25 13,30 Διάρηζηα 9 4,79 Λίγν 51 27,13 Πνιχ 76 40,43 Πάξα πνιχ 27 14,36 χλνιν Missing 52 21,67 Δπεηδή νη θνηηεηέο δελ γλσξίδνπλ πνιιά πξάγκαηα γηα ην Web 2.0, φπσο δείρλνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ εάλ ζέινπλ ην Σκήκα ηνπο λα πξνζθέξεη έλα κάζεκα ζην νπνίν ζα δηδάζθνληαη ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0. Γπζηπρψο ππήξμε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 13,30% πνπ δελ ζέιεη θαζφινπ λα δεκηνπξγεζεί ηέηνην κάζεκα. Πξνθαιεί απνξία γηαηί δελ ζέινπλ λα δεκηνπξγεζεί έλα ηέηνην κάζεκα, θαζψο ζα ήηαλ κία πξψηεο ηάμεσο επθαηξία λα κάζνπλ θαιά θαη ζσζηά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0. Πξάγκα ην νπνίν ζα ηνπο ρξεηαζηεί ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία θαη φρη κφλν. Οη θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ φηη ειάρηζηα ζα ήζειαλ λα δεκηνπξγεζεί ην κάζεκα απηφ είλαη 4,79%, εθείλνη πνπ απάληεζαλ ιίγν είλαη 27,13%, νη θνηηεηέο πνπ ζέινπλ πνιχ λα δεκηνπξγεζεί ην κάζεκα είλαη 40,43% θαη πάξα πνιχ απάληεζαλ ην 14,36%. 113

116 3.53 Αλ ην Σκήκα ζαο δηνξγάλσλε ζεκηλάξηα γύξσ από ζέκαηα ηνπ Web 2.0 θαη θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ, δεκηνπξγία εξγαιείσλ θαη ππεξεζηώλ γηα πξνζσπηθή ζαο ρξήζε, ζα ηα παξαθνινπζνύζαηε ζηνλ ειεύζεξό ζαο ρξόλν; Πίλ Αλ ην Σκήκα ζαο δηνξγάλσλε ζεκηλάξηα γχξσ απφ ζέκαηα ηνπ Web 2.0 θαη ηνπ Κνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ, δεκηνπξγία εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ γηα πξνζσπηθή ζαο ρξήζε, ζα ηα παξαθνινπζνχζαηε ζηνλ ειεχζεξφ ζαο ρξφλν; Απάληεζαλ % Ναη ,53 ρη 46 24,47 χλνιν Missing 52 21,67 ην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηελ εξψηεζε 52 είλαη θαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Αλ ην Σκήκα ζαο δηνξγάλσλε ζεκηλάξηα γχξσ απφ ζέκαηα ηνπ Web 2.0 θαη ηνπ Κνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ, δεκηνπξγία εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ γηα πξνζσπηθή ζαο ρξήζε, ζα ηα παξαθνινπζνχζαηε ζηνλ ειεχζεξφ ζαο ρξφλν;» Θεηηθά απάληεζε ην 75,53% ησλ θνηηεηψλ θαη αξλεηηθά κφιηο ην 24,47%. Καιφ είλαη πνπ νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ζα ήζειαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα ζεκηλάξηα απηά. Ίζσο κε ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ θαη φρη ζην ζηελφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, ζα ήηαλ πην επράξηζην γη απηνχο λα ην παξαθνινπζήζνπλ Αλ λαη πνηα ζαο ελδηαθέξνπλ πεξηζζόηεξν; Πίλ Αλ λαη πνηα ζαο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν; Απάληεζαλ % Θεσξία Web ,67 Facebook 68 41,21 Γεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε ζε Blog 98 59,39 Γεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε ζε Wiki 98 59,39 Γεκηνπξγία θσηνγξαθηψλ θαη δεκνζίεπζε ζην Flickr Γεκηνπξγία βίληεν θαη δεκνζίεπζε ζην 89 53, ,94 YouTube Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο 54 32,73 Tagging 29 17,58 Instant messaging (MSN, Skype) 61 36,97 Φεθηαθνί ράξηεο 84 50,91 Άιιν 2 1,22 114

117 Απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ φηη ζα ήζειαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα γηα ην Web 2.0, δεηήζεθε λα πνπλ ηη ζα ηνπο ελδηέθεξε λα παξαθνινπζήζνπλ. Οη θνηηεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο. Έηζη ππήξμαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: Γηα ηε ζεσξία ηνπ Web 2.0 έδεημε ελδηαθέξνλ ην 46,67%, γηα ην Facebook ην 41,21%, γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνινγίνπ ην 59,39%, γηα ηε δεκηνπξγία Wiki ην 59,39%, γηα ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην Flickr ην 53,94%, γηα ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην YouTube ην 53,94%, γηα ηνπο Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο ην 32,73%, γηα ηηο εηηθέηεο (tagging) κφιηο ην 17,58%, γηα ην Instant messaging ην 36,97%, θαη γηα ηνπο ςεθηαθνχο ράξηεο ην 50,91%. ηελ απάληεζε «άιιν» 2 θνηηεηέο έδσζαλ ηελ απάληεζε φηη ζα ήζειαλ λα κάζνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. πσο θαίλεηαη ηα πνζνζηά είλαη ζρεηηθά κνηξαζκέλα, κε ηνπο θνηηεηέο λα ζέινπλ λα κάζνπλ ζρεδφλ γηα φια ηα εξγαιεία ην ίδην. Απηφ δείρλεη φηη ίζσο νη θνηηεηέο ηειηθά λα κε γλσξίδνπλ ηφζν θαιά ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0, αιιά απφ ηελ άιιε είλαη ζεηηθφ ην φηη ζέινπλ λα κάζνπλ. Δπίζεο, νη Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο θαη νη εηηθέηεο εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ρακειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ Γηα πνην ιόγν ζέιεηε λα παξαθνινπζήζεηε επηπιένλ εθπαίδεπζε ζην Web 2.0 θαη ζηα εξγαιεία θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ; Οη θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ φηη ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ επηπιένλ εθπαίδεπζε ζην Web 2.0 ζε απηήλ ηελ εξψηεζε έπξεπε λα αηηηνινγήζνπλ γηα πνην ιφγν ζα ην έθαλαλ απηφ. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο απάληεζαλ 15 θνηηεηέο (13,76%), επεηδή ην ζεσξνχλ επηπιένλ βνήζεκα γηα ην Βηβιηνζεθνλφκν απάληεζαλ 9 άηνκα (8,26%). Οη θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ φηη ην Web 2.0 εμειίζζεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη είλαη απαξαίηεην ήηαλ 4 (3,67%), γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε απάληεζαλ 3 θνηηεηέο (2,75%). 8 θνηηεηέο (7,34%) επεζήκαλαλ φηη ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 είλαη ελδηαθέξνληα θαη κε κέιινλ, επεηδή είλαη ρξήζηκν γηα ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν απάληεζαλ 2 θνηηεηέο (1,83%), γηα πξνζσπηθνχο ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο δελ δηεπθξίληζαλ, ζα παξαθνινπζνχζαλ 3 θνηηεηέο (2,75%), γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηερλνινγία απάληεζαλ 6 θνηηεηέο (5,50%), απφ πεξηέξγεηα θαη κφλν απάληεζε 1 115

118 θνηηεηήο (0,92%). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ 44,95%, απάληεζε φηη ζα ήζειε λα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα ην Web 2.0 επεηδή δελ ην γλσξίδεη θαιά. Οη ππφινηπνη απάληεζαλ φηη ζα ην έθαλαλ γηα λα απνθηήζνπλ εμεηδίθεπζε πάλσ ζε απηφ ην, γηα λα απνθηήζνπλ εκπεηξία, γηα λα εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηνπο ρξήζηεο ζηε βηβιηνζήθε πνπ ζα εξγάδνληαη, γηα λα εθπαηδεπηνχλ ζε απηφ θαη γηα λα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά θαη φπσο πξέπεη. Βιέπνπκε φηη πνηθίινπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη θνηηεηέο ζα παξαθνινπζνχζαλ επηπιένλ εθπαίδεπζε ζην Web 2.0, φκσο φινη ηνπο είλαη ζσζηνί. Πίλ Γηα πνην ιφγν ζέιεηε λα παξαθνινπζήζεηε επηπιένλ εθπαίδεπζε ζην Web 2.0 θαη ζηα εξγαιεία θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ; Λόγνη γηα επηπιένλ εθπαίδεπζε ζην Web 2.0 Απάληεζαλ % Γηεχξπλζε γλψζεσλ 15 13,76 Δπηπιένλ βνήζεκα γηα βηβιηνζεθνλφκνπο 9 8,26 Δμέιημε ηνπ Web 2.0 ζε φινπο ηνπο ηνκείο 4 3,67 Γηά βίνπ κάζεζε 3 2,75 Δλδηαθέξνληα εξγαιεία κε κέιινλ 8 7,34 Υξήζηκν γηα ηελ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 2 1,83 Γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο 3 2,75 Δμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία 6 5,50 Πεξηέξγεηα 1 0,92 Γηα λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γη απηφ 49 44,95 Δθπαίδεπζε 1 0,92 Δμεηδίθεπζε 1 0,92 σζηή ρξήζε 5 4,59 Δκπεηξία 1 0,92 Καιχηεξε εμππεξέηεζε ρξεζηψλ 1 0,92 χλνιν Missing , Πηζηεύεηε όηη ην επάγγεικα ηνπ Βηβιηνζεθνλόκνπ/ Δπηζηήκνλα ηεο Πιεξνθόξεζεο θεξδίδεη από ηελ αλάπηπμε ηνπ Web 2.0 θαη ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ; Γηα λα δνχκε πνηα είλαη ε γλψκε ησλ θνηηεηψλ γηα ην Web 2.0 θαη ην επάγγεικα ηνπ Βηβιηνζεθνλφκνπ, ηνπο ξσηήζακε αλ πηζηεχνπλ φηη θεξδίδεη ην επάγγεικα απφ ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0. Σν 66,49% απάληεζε φηη ην επάγγεικα ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ θεξδίδεη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ Web 2.0 θαη ην 33,51% απάληεζε αξλεηηθά. 116

119 Καιφ είλαη πνπ νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη ην επάγγεικα θεξδίδεη, αιιά πξνβιεκαηίδεη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά, γηαηί δελ βιέπνπλ λα έρεη θάπνηα ζέζε θαη ζρέζε ην Web 2.0 κε ην επάγγεικα ηνπο. Πίλ Πηζηεχεηε φηη ην επάγγεικα ηνπ Βηβιηνζεθνλφκνπ/ Δπηζηήκνλα ηεο Πιεξνθφξεζεο θεξδίδεη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ Web 2.0 θαη ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ; Απάληεζαλ % Ναη ,49 ρη 63 33,51 χλνιν Missing 52 21, Αλ λαη, πώο; Πίλ Αλ λαη, πψο; Απάληεζαλ % Δπθνιία δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο ηεο γλψζεο 1 1,39 Οηθνλνκηθά 1 1,39 Δκπινπηηζκφο ππεξεζηψλ 2 2,78 Γεκηνπξγία λέσλ βάζεσλ, θνηλσληθψλ δηθηχσλ 3 4,17 πλεξγαζία κε άιια ηδξχκαηα θαη βηβιηνζεθνλφκνπο 3 4,17 Πεγή πιεξνθφξεζεο 4 5,56 Άκεζε θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ρξεζηψλ 19 26,39 Πξνζθέξεη πξνεγκέλε ηερλνινγία 1 1,39 Γηεχξπλζε γλψζεσλ 10 13,89 Γηεπθφιπλζε εξγαζηψλ 5 6,94 Καιχηεξε ρξήζε Ζ/Τ-εμνηθείσζε ηερλνινγίαο 2 2,78 Δλεκέξσζε 8 11,11 Αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο-εθαξκνγή ζηηο βηβιηνζήθεο 2 2,78 Δθζπγρξνληζκφο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο 5 6,94 Γίλεηαη θαιχηεξνο 2 2,78 Αλάπηπμε ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο 1 1,39 Ληγφηεξε εμάξηεζε απφ πιεξνθνξηθνχο 2 2,78 Γίλεηαη επράξηζην ην επάγγεικα 1 1,39 χλνιν Missing Θα βνεζνύζαηε ζπλαδέιθνπο ζαο αθηινθεξδώο, λα κάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία Web 2.0 θαη θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ, ζηηο Βηβιηνζήθεο πνπ εξγάδνληαη; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 117

120 Πίλ Θα βνεζνχζαηε ζπλαδέιθνπο ζαο αθηινθεξδψο, λα κάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία Web 2.0 θαη θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ, ζηηο Βηβιηνζήθεο πνπ εξγάδνληαη; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Απάληεζαλ % Ναη 97 51,41 ρη 91 48,36 χλνιν Missing 52 21,67 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, νη θνηηεηέο είλαη κνηξαζκέλνη γηα ην αλ ζα βνεζνχζαλ ζπλαδέιθνπο ηνπο λα κάζνπλ ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0. Θεηηθά απάληεζε ην 51,41% θαη αξλεηηθά ην 48,36%. Θα πεξίκελε θαλείο πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο, θπξίσο ιφγσ ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο. Πίλ Ναη Απάληεζαλ % Γηα ην θαιφ ηνπ επαγγέικαηνο 26 31,33 Γηα εμνηθείσζε κε ην Web ,41 Καιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ 9 10,84 Γηα λα κηθξχλεη ην ηερλνινγηθφ ράζκα 1 1,20 Γηαηί είλαη θαιφ λα κάζνπλ 13 15,66 Γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο 17 20,48 Απφ ελδηαθέξνλ 5 6,02 Γηα ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο 5 6,02 Γηαηί είλαη εχθνιν 1 1,20 Γηα ηελ εκπεηξία 2 2,41 Γηα λα κνηξάδεηαη ε δνπιεηά 1 1,20 Γηα λα θάλνπλ εχθνια θαη γξήγνξα ηηο έξεπλεο 1 1,20 χλνιν Missing 14 14,43 Οη θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά βιέπνπκε φηη ζθέθηνληαη ινγηθά θαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Βηβιηνζεθνλφκνπ. Έηζη, 26 θνηηεηέο απάληεζαλ φηη ζα βνεζνχζαλ ζπλαδέιθνπο ηνπο γηαηί ζα ήηαλ θαιφ γηα ην επάγγεικά ηνπο, γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ην Web 2.0 απάληεζαλ 2 θνηηεηέο, γηα λα ππάξρεη θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ απάληεζαλ 9 θνηηεηέο, γηα λα κηθξχλεη ην ηερλνινγηθφ ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο, θπξίσο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία απάληεζε 1 θνηηεηήο, γηαηί είλαη θαιφ λα κάζνπλ γηα ην Web 2.0 απάληεζαλ 13 θνηηεηέο, γηα λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ε βηβιηνζήθε θαη λα είλαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε απάληεζαλ 16 θνηηεηέο, απφ ελδηαθέξνλ απάληεζαλ 5 118

121 θνηηεηέο, γηα ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο απάληεζαλ 5 θνηηεηέο, επεηδή είλαη εχθνιν ην Web 2.0 απάληεζε 1 θνηηεηήο, γηα ηελ εκπεηξία απάληεζαλ 2 θνηηεηέο, γηα λα κνηξάδνληαη ηε δνπιεηά νη βηβιηνζεθνλφκνη απάληεζε 1 θνηηεηήο θαη γηα λα θάλνπλ εχθνια θαη γξήγνξα ηηο έξεπλεο ηνπο νη βηβιηνζεθνλφκνη απάληεζε 1 θνηηεηήο. Απηνί πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά, βιέπνπκε φηη είλαη θάπσο αδηάθνξνη γη απηφ ην ζέκα. Γελ ζα βνεζνχζαλ ζπλαδέιθνπο ηνπο ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, γηαηί δελ γλσξίδνπλ ην Web 2.0, γηαηί δελ ζα πιεξσλφληνπζαλ, γηαηί δελ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαηάιιεινπο γηα λα ηνπο κάζνπλ θαη γηαηί δελ ηνπο ελδηαθέξεη λα θάλνπλ θάηη ηέηνην. Πίλ ρη Απάληεζαλ % Έιιεηςε ρξφλνπ 3 14,29 Γηαηί δελ γλσξίδσ ην Web ,34 Γηαηί δε ζα πιεξσλφκνπλ 5 23,81 Γελ είκαη θαηάιιεινο/ε 4 19,04 Γελ κε ελδηαθέξεη 2 9,52 χλνιν Missing 70 76, Πνηνη θαζεγεηέο πηζηεύεηε όηη ζα είλαη νη πην θαηάιιεινη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 θαη θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ; Πίλ Πνηνη θαζεγεηέο πηζηεχεηε ζα είλαη νη πην θαηάιιεινη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 θαη θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ; Απάληεζαλ % Βηβιηνζεθνλφκνη 43 22,87 Πιεξνθνξηθνί ,30 Άιινη 26 13,81 χλνιν Missing 52 21,67 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κφιηο ην 22,87% ησλ θνηηεηψλ ζεσξεί ηνπο Βηβιηνζεθνλφκνπο σο πην θαηάιιεινπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 θαη ε πιεηνςεθία, 63,30% ζεσξεί ηνπο πιεξνθνξηθνχο σο πην θαηάιιεινπο. Απηφ ην απνηέιεζκα δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο, δηφηη νη θνηηεηέο δελ βιέπνπλ λα έρνπλ θάπνην ξφιν ζηε κειινληηθή αλάπηπμε απηψλ ησλ εξγαιείσλ. 119

122 Δίλαη έλα πξφβιεκα ζηελ επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε ησλ θνηηεηψλ γηαηί ζεσξνχλ φηη ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 δελ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο, ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο. Οπφηε ζην κέιινλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απηά πεξηζζφηεξν ζηηο βηβιηνζήθεο απηνί δελ ζα έρνπλ ζέζε! Άξα, βιέπνπλ σο πεξηηηή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά θαη ζπλεπψο ηελ παξνπζία ηνπο ζηηο βηβιηνζήθεο. ηελ επηινγή «άιινη» 22 θνηηεηέο απάληεζαλ φηη νη Βηβιηνζεθνλφκνη καδί κε ηνπο Πιεξνθνξηθνχο είλαη πην θαηάιιεινη, ζπλδπάδνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Έλαο θνηηεηήο απάληεζε φηη νη πξνγξακκαηηζηέο είλαη πην θαηάιιεινη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εξγαιείσλ θαη επίζεο έλαο απάληεζε φηη πην θαηάιιεινη είλαη νη Βηβιηνζεθνλφκνη κε κηθξή ζπκκεηνρή Πιεξνθνξηθψλ. Μία ελδηαθέξνπζα απάληεζε έδσζαλ 2 θνηηεηέο πνπ είπαλ φηη νη πην θαηάιιεινη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Web 2.0 εξγαιείσλ είλαη νη Βηβιηνζεθνλφκνη κε πνιχ θαιέο γλψζεηο ππνινγηζηψλ. Ίζσο απηφ λα είλαη θαη ην πην θαηάιιειν θαη ζσζηφ. Άιισζηε ην επάγγεικα ηνπ Βηβιηνζεθνλφκνπ έρεη εμειηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έηζη ψζηε νη γλψζεηο ππνινγηζηψλ λα είλαη απφ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ηνπ θαη βιέπνπκε φηη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κεηαβάιινληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Πίλ Άιινη Απάληεζαλ % Καη νη δχν 22 84,62 Πξνγξακκαηηζηέο 1 3,85 Βηβιηνζεθνλφκνη κε πνιχ θαιέο γλψζεηο ππνινγηζηψλ 2 7,70 Βηβιηνζεθνλφκνη κε κηθξή ζπκκεηνρή πιεξνθνξηθψλ 1 3,85 χλνιν Θα ζέιαηε ην ηκήκα ζαο λα δεκηνπξγεί θαη λα δεκνζηεύεη ςεθηαθά αξρεία (podcast/vidcast) κε ηελ ύιε ησλ καζεκάησλ; Πίλ Θα ζέιαηε ην ηκήκα ζαο λα δεκηνπξγεί θαη λα δεκνζηεχεη ςεθηαθά αξρεία (podcast/vidcast) κε ηελ χιε ησλ καζεκάησλ; Απάληεζαλ % Ναη ,42 ρη 31 16,58 χλνιν Missing 53 22,08 120

123 Μία πξσηνπνξηαθή κέζνδνο γηα ηε δηάζεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ αθφκα θαη ε πξνβνιή ηνπ καζήκαηνο ζε βίληεν, είλαη απηή ηνπ podcast θαη ηνπ vidcast. ηελ εξψηεζε «Θα ζέιαηε ην ηκήκα ζαο λα δεκηνπξγεί θαη λα δεκνζηεχεη ςεθηαθά αξρεία (podcast/vidcast) κε ηελ χιε ησλ καζεκάησλ;» ην 83,42% ησλ θνηηεηψλ απάληεζε φηη ζα ήζειε, ελψ κφλν ην 16,58% απάληεζε αξλεηηθά. Δίλαη ζεηηθφ ην φηη ηφζνη πνιινί θνηηεηέο ζέινπλ λα γίλεη θάηη ηέηνην. Άιισζηε ην βίληεν θαη ν ήρνο είλαη απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην θνηηεηή θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν. ε ζχγθξηζε κε ηελ εξψηεζε 54 ζηελ νπνία δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα πνπλ ηη ζα ηνπο ελδηέθεξε λα παξαθνινπζήζνπλ αλ ην Σκήκα ηνπο δηνξγάλσλε ζεκηλάξηα γηα ην Web 2.0 ην 53,94% απάληεζε ηε δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε βίληεν, πνπ είλαη θαη απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά, βιέπνπκε φηη απηνχ ηνπ είδνπο ηα εξγαιεία ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο θνηηεηέο θαη ίζσο ζα έπξεπε ζε απηά λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Έηζη ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ην κάζεκα θαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο αθφκε κεγαιχηεξα. 121

124 4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ζ έξεπλα απηή έγηλε κε ζθνπφ λα δνχκε ηη γλσξίδνπλ νη θνηηεηέο γηα ην Web 2.0 θαη ηα εξγαιεία ηνπ. πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην Web 2.0 ην γλσξίδεη κφλν ην 30,70% ησλ θνηηεηψλ θαη απηνί πνπ έρνπλ κφλν αθνχζεη ηνλ φξν είλαη 36,74%. Καζφινπ ελζαξξπληηθά δελ είλαη απηά ηα πνζνζηά αλ ππνινγίζνπκε φηη ην 32,56% δελ γλσξίδεη ην Web 2.0. ε κηα επνρή πνπ ην Web 2.0 έρεη αξρίζεη λα εμαπιψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη λα πξνζθέξεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο, εηδηθά νη βηβιηνζήθεο θαη νη βηβιηνζεθνλφκνη πξέπεη λα ην γλσξίδνπλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξάζεη ζε κηα άιιε δηάζηαζε, κε ηελ αιιειεπίδξαζε θνηηεηψλθαζεγεηψλ παξέρνληαο θαιχηεξε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη πιεξνθφξεζε. Δπίζεο, αλ ζθεθηνχκε φηη ηψξα, ζηε κεηά- ΔΠΔΑΔΚ επνρή, νη βηβιηνζήθεο παξνπζηάδνπλ έιιεηςε πιεξνθνξηθψλ θαη νη ηζηνζειίδεο ηνπο παξακέλνπλ ζηάζηκεο ζε ελεκέξσζε θαη αλάπηπμε, ε ρξήζε ηνπ Web 2.0 απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο είλαη ε «ζαλίδα ζσηεξίαο» ηνπο. Έηζη αλ νη θνηηεηέο μεθηλήζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο έρνληαο γλψζε ηε ρξήζε ησλ Web 2.0 εξγαιείσλ, ζα παξέρνπλ πην απνηειεζκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε βνήζεηα ζηηο βηβιηνζήθεο θαη θαη επέθηαζε ζηνπο ρξήζηεο. ηνλ πίλαθα 4.1. βιέπνπκε ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη θνηηεηέο γηα ην αλ γλσξίδνπλ θαη αλ ρξεζηκνπνηνχλ ην Web 2.0 θαη ηα εξγαιεία ηνπ. Σν ιηγφηεξν δεκνθηιέο εξγαιείν ηνπ Web 2.0 είλαη νη Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο κε ην 73,82% λα κελ ην γλσξίδεη. Σν πνζνζηφ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο Κνηλσληθνχο ζειηδνδείθηεο είλαη επίζεο κηθξφηεξν 13,61%. Σε κηθξφηεξε ρξήζε παξνπζηάδνπλ ηα RSS feeds κε πνζνζηφ 8,81%. ηνλ αληίπνδα, ην πην γλσζηφ εξγαιείν ηνπ Web 2.0 είλαη ηα Web games κε πνζνζηφ 78,53%. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξν γηα ηα παηρλίδηα θαη ηα πξνηηκνχλ απφ ηα ππφινηπα εξγαιεία. ηνλ πίλαθα βιέπνπκε φηη ην 76,96% ησλ θνηηεηψλ πηζηεχεη φηη ηα καζήκαηα ζα ήηαλ πην επράξηζηα αλ δηδαζθφληνπζαλ κε ηε ρξήζε παηρληδηψλ. 122

125 Ζ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ηεο θαη ε κεηάβαζε ζηε Web 2.0 επνρή πξέπεη λα γίλεη απφ φιεο ηηο ζρνιέο θαη ηηο Βηβιηνζήθεο. Γελ είλαη κφδα ή θάηη ην παξνδηθφ ην Web 2.0, είλαη ε θπζηθή εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ. Άιισζηε, θάπνηνη έρνπλ ήδε αξρίζεη λα κηιάλε γηα ην Web 3.0, ηε ζηηγκή πνπ ην Web 2.0 ηψξα θάλεη ηα πξψηα ηνπ «βήκαηα» ζην ρψξν ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο. Πίλ. 4.1 χγθξηζε απαληήζεσλ γηα ηε γλψζε θαη ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 Σν γλσξίδσ Γε ην γλσξίδσ Έρσ κόλν αθνύζεη ηνλ όξν Σν ρξεζηκνπνηώ Γε ην ρξεζηκνπνηώ Web ,70% 32,56% 36,74% 13,53% 86,47% RSS feeds 16,58% 57,51% 25,91% 8,81% 91,19% Κνηλσληθά δίθηπα 59,59% 24,87% 15,54% 48,70% 52,33% Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο 13,61% 73,82% 12,57% 13,61% 86,39% Ηζηνιφγηα 60,73% 19,90% 19,37% - - Web games 78,53% 12,57% 8,90% - - Φεθηαθνί ράξηεο 63,35% 24,61% 12,04% 38,17% 61,78% Wikis 34,03% 47,64% 18,32% 25,65% 74,35% 123

126 5 ΠΡΟΣΑΔΗ Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο νδήγεζαλ ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Έηζη, ζχκθσλα κε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα έρνπκε λα πξνηείλνπκε ηα εμήο γηα ηα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΑΣΔΗΘ: Γηδαζθαιία ηνπ Web 2.0 ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ Δθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 Σαθηηθή δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ην Web 2.0 γηα ηελ εθπαίδεπζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ Κξίλνληαο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνηείλνπκε λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ησλ ππεπζχλσλ ζπνπδψλ ηεο ζρνιήο θαη ηεο θάζε ζρνιήο Βηβιηνζεθνλνκίαο, ε δηδαζθαιία ηνπ Web 2.0. Δίηε κε ηε κνξθή καζήκαηνο είηε κε ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ, ε δηδαζθαιία ηνπ Web 2.0 θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε Βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα. Θα ήηαλ αθφκε θαιχηεξν λα κελ πεξηνξηζηνχλ νη θνηηεηέο κφλν ζηε ζεσξία αιιά θαη ζηελ πξάμε. αλ εξγαζία γηα ηα καζήκαηα ηνπ Web 2.0 κηα θαιή ηδέα είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη νη θνηηεηέο θάπνην εξγαιείν. Έηζη εθαξκφδνληαο ζηελ πξάμε φζα έκαζαλ θαη αζρνινχκελνη πεξηζζφηεξν, απνθηνχλ κία εμνηθείσζε θαη κία κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηε ρξήζε ηνπο. κσο ε δηδαζθαιία ηνπ Web 2.0 δελ ζα πξέπεη λα ζηακαηάεη ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ. Θα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο. Με ηε Γηά βίνπ κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, νη Βηβιηνζήθεο ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θηιηθέο πξνο ηνπο ρξήζηεο. Θα αλαπηχμνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ζα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαιχηεξα ρσξίο λα εμαξηψληαη πιήξσο απφ ηνπο πιεξνθνξηθνχο αθφκε θαη γηα ηα πην απιά πξάγκαηα, φπσο ε αλάξηεζε κηαο αλαθνίλσζεο. Έηζη νη βηβιηνζήθεο ζα εθζπγρξνληζηνχλ θαη ζα αθνινπζήζνπλ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη θαη αγγίδνπλ θαη ην δηθφ ηνπο ηνκέα. 124

127 6 ΔΡΓΑΛΔΗΑ WEB 2.0 ΠΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΘΖΚΑΝ Πξνθεηκέλνπ λα δνχκε θαη ζηελ πξάμε ηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ Web 2.0 εθαξκνγψλ, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο απφ ηηο πην γλσζηέο εθαξκνγέο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα ηζηνιφγην, κία νκάδα ζην Facebook θαη έλα πξνθίι ζην Flickr. Γηα λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα θαη νη ηξεηο εθαξκνγέο ηηηινθνξήζεθαλ κε ηνλ ίδην ηίηιν, «Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθφξεζε». 6.1 Ηζηνιόγην «Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθόξεζε» Σν ηζηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο πηπρηαθήο έρεη ηνλ ηίηιν «Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθφξεζε» θαη είλαη δηαζέζηκν απφ ηε δηεχζπλζε ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνινγίνπ, έγηλαλ δηάθνξνη πεηξακαηηζκνί ζηα πξφηππα πνπ δηέζεηε ε εηαηξεία (www.blogger.com). Σα ρξψκαηα, ε δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ζηε ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ πέξαζαλ απφ δηάθνξα ζηάδηα κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή. Σν πεξηερφκελν ησλ αλαξηήζεσλ έρεη λα θάλεη κε ην ρψξν ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη γεληθά φηη λέν θξίλεηαη ζεκαληηθφ πξνο δεκνζίεπζε. Οη επηζθέπηεο ηνπ ηζηνινγίνπ κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ ηηο αλαξηήζεηο επψλπκα κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπο πνπ έρνπλ απφ ην blogger ή κε OpenID 17. Δπίζεο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο αλαγλψζηεο ζην ηζηνιφγην γηα λα παξαθνινπζνχλ ηα λέα άκεζα. Δπηπιένλ, ε παξαθνινχζεζε ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη δπλαηή θαη κε RSS feeds. Σηο πξψηεο κέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηζηνινγίνπ (Ννέκβξηνο 2008) πξνζηέζεθε ζε απηφ έλαο κεηξεηήο επηζθεπηψλ (www.sitemeter.com) ν νπνίνο δίλεη ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο επηζθέπηεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο επηζθέπηεηαη ην ηζηνιφγην γλσξίδνπκε ηε δηεχζπλζε IP ηνπ, ηελ ππεξεζία πνπ ηνπ παξέρεη ην Internet, ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη, ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί, πφηε επηζθέθζεθε ην ηζηνιφγην θαη πφζε ψξα δηήξθεζε ε επίζθεςε ηνπ, πνην URL 17 Ζ ηερλνινγία ηνπ OpenID ζαο επηηξέπεη λα έρεηε κηα κνλαδηθή ςεθηαθή ηαπηφηεηα θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ζπλδέεζηε ζε ρηιηάδεο ηζηνζειίδεο, εχθνια, γξήγνξα θαη απιά ρσξίο λα δεκηνπξγείηε θάζε θνξά φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ (http://openid.com.gr/ 2010). 125

128 ηνλ παξέπεκςε ζην ηζηνιφγην θ.α. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα γηα ηνπο επηζθέπηεο. πσο βιέπνπκε θαη απφ ηνλ πίλαθα 6.1. ηνπο πξψηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηζηνινγίνπ νη επηζθέςεηο ήηαλ ειάρηζηεο. Μήλα κε ην κήλα φκσο ππάξρεη κία ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηζηνινγίνπ, κε απνθνξχθσκα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 πνπ νη επηζθέςεηο έθηαζαλ ηηο 718, κεγαιχηεξνο έσο ηψξα αξηζκφο. Ο κέζνο φξνο ησλ επηζθέςεσλ είλαη 25 ηελ εκέξα. Πίλ. 6.1 Δπηζθέςεηο ζην ηζηνιφγην ΜΖΝΑ ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΜΑΡΣΗΟ ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΚΣΧΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ Γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηζηνινγίνπ πξνζηέζεθαλ δηάθνξεο εθαξκνγέο φπσο, εκεξνιφγην, κεηεσξνινγηθή πξφβιεςε, εηδήζεηο, παηρλίδηα, λέα απφ άιια ηζηνιφγηα θ.α. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ Web 2.0 εθαξκνγψλ είλαη ε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε. Γειαδή, ζην ηζηνιφγην έρεη πξνζηεζεί έλα εηθνλίδην πνπ δείρλεη ην Photostream απφ ην Flickr πνπ δεκηνπξγήζακε, κε ζχλδεζκν γηα λα ην επηζθεθζνχλ νη ρξήζηεο. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηεί θάπνηνο κία αλάξηεζε ζην θνηλσληθφ δίθηπν ζην νπνίν είλαη κέινο, «αλεβάδνληαο» ηελ ζην πξνθίι ηνπ. Πξνβιήκαηα δελ ππήξμαλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ ηζηνινγίνπ. ε απηφ βνήζεζε ε εμάζθεζε πνπ έγηλε κε ην ηζηνιφγην «Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπιινγψλ» (http://collectionslis.blogspot.com) κε ην νπνίν έγηλε θαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηα 126

129 ηζηνιφγηα. Δπίζεο, βνήζεζε θαη ε εμάζθεζε κε ηε δεκηνπξγία ελφο άιινπ ηζηνινγίνπ, ζην νπνίν γηλφληνπζαλ δηάθνξνη πεηξακαηηζκνί. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ην ηζηνιφγην απηφ έρνπλ γίλεη αλαθνξέο απφ άιια ηζηνιφγηα θαη εξγαιεία ηνπ Web 2.0. Σν ηζηνιφγην Acta Diurna ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ (http://athena.cut.ac.cy/actadiurna/) δεκνζίεπζε κία απφ ηηο αλαξηήζεηο ηνπ ηζηνινγίνπ «Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθφξεζε» ηνλ Ηνχιην ηνπ πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηελ αλάξηεζε κε ηίηιν «Ο θχιαθαο ησλ βηβιίσλ» Σν Wiki ην ζπκπεξηιακβάλεη ζηε ιίζηα ηνπ «ειιεληθέο βηβιηνζήθεο θαη ππεξεζίεο Web 2.0». Σν ηζηνιφγην e-scriptorum (http://e-scriptorum.blogspot.com/) ην ζπκπεξηιακβάλεη ζηηο αλαγλψζεηο ηνπ. ην forum «Forum: Γηαδηθηπαθή θνηλφηεηα» αλαθέξεηαη ην ηζηνιφγην ζε έλα απφ ηα ζέκαηα ηνπο (http://www.phorum.gr/index.php?sid=416feed628d990b0bd0ed07ef8abd5d6). Δπίζεο, αξθεηά ηζηνιφγηα ην ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε ιίζηα κε ηα βηβιηνζεθνλνκηθά ηζηνιφγηα πνπ έρνπλ, φπσο «Ο βηβιηνζεθάξηνο» Σν NeeMo, είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ απηφκαηε ζχλνςε ηεο Διιεληθήο blog-φζθαηξαο. πιιέγεη posts απφ φια ηα ηζηνιφγηα, ηα νκαδνπνηεί ζε ζέκαηα θαη ηα παξνπζηάδεη κε βάζε ην πφζν ελδηαθέξνπλ ηελ θνηλή γλψκε (NeeMo 2010). Έρεη παξνπζηάζεη αξθεηέο απφ ηηο αλαξηήζεηο ηνπ ηζηνινγίνπ. Δπηπιένλ, θάπνηνη απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηζηνινγίνπ έρνπλ ζρνιηάζεη αλαξηήζεηο απφ ην ηζηνιφγην. Πξνθαιεί έθπιεμε φηη έλαο απφ ηνπο επηζθέπηεο πνπ ζρνιίαζαλ είλαη αζηαηηθήο θαηαγσγήο θαη κάιηζηα έρεη θάλεη ηξεηο θνξέο ζρνιηαζκφ ζε αλαξηήζεηο. Έλα απφ ηα ζρφιηα ηνπ κπνξείηε λα δείηε ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 127

130 Δηθ. 6.1 ρφιην επηζθέπηε ηνπ ηζηνινγίνπ Δηθ. 6.2 Ζ ζειίδα επεμεξγαζίαο ηνπ ηζηνινγίνπ 128

131 Δηθ. 6.3 Ζ ιίζηα κε ηηο αλαξηήζεηο ηνπ ηζηνινγίνπ Δηθ. 6.4 Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ «Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθφξεζε» 129

132 6.2 Facebook «Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθόξεζε» Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε θάπνην Κνηλσληθφ δίθηπν επηιέρζεθε ην Facebook επεηδή είλαη ην πην δεκνθηιέο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Έηζη ινηπφλ, δεκηνπξγήζεθε ε νκάδα «Βηβιηνζεθνλνκία & Πιεξνθφξεζε» ηελ αξρή ππήξμαλ θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηε ρξήζε ηνπ Facebook ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο, ζχληνκα φκσο απηά πξνζπεξάζηεθαλ. Ζ κνξθή ηεο νκάδαο ήηαλ πξνθαζνξηζκέλε απφ ην ίδην ην Facebook θαη δελ επηδέρνληαλ αιιαγέο ή παξεκβάζεηο ζην αηζζεηηθφ θαη ζρεδηαζηηθφ θνκκάηη. Πεξίπνπ ην επηέκβξε ηνπ 2009 ε εηαηξεία άιιαμε ηε κνξθή ησλ νκάδσλ θαη πιεζίαζαλ απηέο πεξηζζφηεξν ζηε κνξθή πνπ έρεη ην πξνζσπηθφ πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε. Ζ νκάδα απνθαζίζηεθε λα είλαη θιεηζηή, δειαδή γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο ζα πξέπεη λα θάλεη αίηεζε θαη απηή ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη απνδεθηή απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο νκάδαο. Ο αξηζκφο θαη ην φλνκα ησλ κειψλ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ηεο νκάδαο. κσο, δελ γίλεηαη λα γλσξίδνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε ησλ κειψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θάπνηα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ δηαγξαθεί νηθεηνζειψο ή έρνπλ απελεξγνπνηήζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπο ζην Facebook. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη ηξφπνο λα γλσξίδνπκε πφζνη θαη πνηνη ην έρνπλ θάλεη απηφ. Σα κέιε ηεο νκάδαο είλαη 86 (Φεβξνπάξηνο 2009). 130

133 Πίλ. 6.2 Μέιε ηεο νκάδαο ζην Facebook Μήλαο Δπηζθέπηεο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ηνχληνο Ηνχιηνο Αχγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηψβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο Ηαλνπάξηνο χλνιν 86 Δηθ. 6.5 Ζ ζειίδα ηεο νκάδαο ζην Facebook 131

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Γηδαθηηθή ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ: Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα