Από το πρακτικό της 8 ης Κεφαλλονιάς. συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου 2013 ήµου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το πρακτικό της 8 ης Κεφαλλονιάς. συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου 2013 ήµου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30 / 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕ 0ΩΕ5-ΦΒΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης Κεφαλλονιάς. συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου 2013 ήµου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30 / 2013 ΘΕΜΑ : Έγκριση παράστασης δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 2. Νικόλαος Γκισγκίνης (τακτικό Μέλος) Πυλαρινός ηµήτριος (τακτικό Μέλος) 3. Ευάγγελος Θεοφιλάτος (τακτικό Μέλος) Σπυρίδων Σαµούρης (τακτικό Μέλος) 4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος) 5. Ανδρέας Ζαπάντης (τακτικό Μέλος) 6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος) 7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1 ο θέµα ηµερήσιας διάταξής «Έγκριση παράστασης δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών.» που έχει ως εξής: Το Σεπτέµβριο του 2012 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η από αγωγή της εταιρίας Παύλος Κοντέλλης ΑΕΒΕ κατά του πρώην ήµου Ερίσου για ποσό 2.115,69 για αγορά ανταλλακτικών, από τιµολόγιο έτους Για την ως άνω απόθεση η Νοµική Υπηρεσία του ήµου δεν είχε καµία γνώση καθώς η υπόθεση αυτή είχε ανατεθεί στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία Μουλατσιώτη από τη δικηγορική εταιρία Ν. Παπαχρονόπουλος και Συνεργάτες.

2 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την παράσταση της ως άνω δικηγόρου Αθηνών κας Μαρία Μουλατσιώτη από τη δικηγορική εταιρία Ν. Παπαχρονόπουλος και Συνεργάτες και το ποσό της αµοιβής της, η οποία σύµφωνα µε την υπ αριθ. 1817/ ΑΠΥ ανέρχεται σε 492,00. Στο ως άνω ποσό περιλαµβάνεται η αξία του γραµµατίου προείσπραξης, η αµοιβή καθώς και ο ΦΠΑ. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις : - την περίπτ. ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την παράσταση της δικηγόρου Αθηνών κ. Μαρία Μουλατσιώτη από τη δικηγορική εταιρία Ν. Παπαχρονόπουλος και Συνεργάτες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών στην συζήτηση της από αγωγής της εταιρίας Παύλος Κοντέλλης ΑΕΒΕ κατά του πρώην ήµου Ερίσου. 2) Ο καθορισµός της αµοιβής της παραπάνω δικηγόρου θα προσδιοριστεί βάσει της ισχύουσας ΚΥΑ /2297/Α0012/ υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ικαιοσύνης. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Σάββας Σαββαόγλου

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης Κεφαλλονιάς. συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου 2013 ήµου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31 / 2013 ΘΕΜΑ : Άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 1978/2012 απόφασης Πρωτοδικείου Πατρών. του ιοικητικού Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 8180/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 2. Νικόλαος Γκισγκίνης (τακτικό Μέλος) Πυλαρινός ηµήτριος (τακτικό Μέλος) 3. Ευάγγελος Θεοφιλάτος (τακτικό Μέλος) Σπυρίδων Σαµούρης (τακτικό Μέλος) 4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος) 5. Ανδρέας Ζαπάντης (τακτικό Μέλος) 6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος) 7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ήµου κ. Νίκη Χριστιφοράτου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξής «Άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 1978/2012 απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.» που έχει ως εξής: Ο Γεώργιος Κουτσός άσκησε κατά του ήµου Κεφαλλονιάς, την από προσφυγή του µε την οποία ζητούσε να τροποποιηθεί η µε αριθ. πρωτ. 1997/2010 απόφαση του Νοµάρχη Κεφαλληνίας περί χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης νέων περιπτέρων ώστε αντί του ιονυσίου Παπασταµατάτου, να απονεµηθεί σε αυτόν η άδεια για το περίπτερο στην Τ.Κ. Περατάτων. Η υπόθεση εκδικάσθηκε στις και η ως άνω προσφυγή έγινε δεκτή µε συνέπεια να ακυρωθεί η ως άνω απόφαση του Νοµάρχη και να παραχωρηθεί η σχετική θέση του προσφεύγοντα. Επισηµαίνεται ότι πριν από την άσκηση της προσφυγής ο κ. Κουτσός είχε ασκήσει κατά της

4 απόφασης του Νοµάρχη ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, πλην όµως αυτή απορρίφθηκε και επικυρώθηκε η απόφαση του Νοµάρχη ως νόµιµη. Ο ήµος στην αρµοδιότητα του οποίου έχει πλέον περιέλθει η αρµοδιότητα των περιπτέρων, οφείλει να τηρεί τις νόµιµες διαδικασίες άσχετα από τα πρόσωπα που ωφελούνται ή βλάπτονται από αυτές. Στην προκειµένη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα έφεσης µόνο για λόγους που αφορούν τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης αφού µε την απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου ακυρώνεται µια διοικητική πράξη. Φρονώ λοιπόν ότι για την προστασία των πράξεων της δηµόσιας διοίκησης είναι σκόπιµο να ασκηθεί έφεση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα έχει ανασταλτικό της Πρωτόδικης απόφασης αποτέλεσµα. Τούτο σηµαίνει ότι ο ζηµιωθείς από την ως άνω απόφαση, µετά την ανάκληση της αδείας του θα µπορεί πλέον να χρησιµοποιήσει όλα τα ένδικα µέσα για την υπεράσπιση των συµφερόντων του. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα Πρακτικά : Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί επί της ουσίας δεν θα αλλάξει τίποτε, προσθέτει ότι πρέπει να ενηµερωθεί για το θέµα ο δεύτερος ενδιαφερόµενος κ. Παπασταµατάτος και το Γραφείο Εµπορικής ραστηριότητας του ήµου. Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι για τους ίδιους λόγους ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας. και αφού είδε τις διατάξεις : - την περίπτ. ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της από προσφυγής του κ. Κουτσού για την προστασία των πράξεων της ηµόσιας ιοίκησης. 2. Εξουσιοδοτεί την Νοµική Σύµβουλο του ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση του εν λόγω ένδικου µέσου. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Σάββας Σαββαόγλου

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης Κεφαλλονιάς. συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου 2013 ήµου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32 / 2013 ΘΕΜΑ : Χορήγηση εξουσιοδότησης για παράσταση της Νοµικής Συµβούλου στο ιοικητικό Εφετείο Πατρών. Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 2. Νικόλαος Γκισγκίνης (τακτικό Μέλος) Πυλαρινός ηµήτριος (τακτικό Μέλος) 3. Ευάγγελος Θεοφιλάτος (τακτικό Μέλος) Σπυρίδων Σαµούρης (τακτικό Μέλος) 4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος) 5. Ανδρέας Ζαπάντης (τακτικό Μέλος) 6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος) 7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3 ο θέµα ηµερήσιας διάταξής «Χορήγηση εξουσιοδότησης για παράσταση της Νοµικής Συµβούλου στο ιοικητικό Εφετείο Πατρών.» που έχει ως εξής: Στις συζητήθηκε ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η από προσφυγή της Σοφίας Χαλκίδου κατά του πρώην ήµου Αργοστολίου υπέρ του οποίου άσκησαν παρέµβαση οι Ελισάβετ Καµινάρη κ.λ.π. Με την ως άνω αγωγή η ενάγουσα ζητούσε την ακύρωση της µε αριθ. 77/ απόφασης της ηµαρχιακής Επιτροπής του ήµου Αργοστολίου ήδη ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία αποφασίσθηκε η ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί στο Αργοστόλι µε την επωνυµία «Λαδόκολλα».

6 Με την ως άνω απόφαση ακυρώθηκε τελικά η απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. Η µε αριθ. 146/2012 απόφαση επιδόθηκε στο ήµο Κεφαλονιάς στις Κατά της ως άνω απόφασης ο ήµος Κεφαλονιάς έχει ασκήσει την από (ΑΒΕΜ: 50/2012) έφεση του σύµφωνα µε την υπ αριθ. 37/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Χρόνος εκδίκασης έχει οριστεί η στο ιοικητικό Εφετείο Πατρών. Κατά της ως άνω απόφασης έχουν ασκήσει έφεση και οι παρεµβαίνοντες Ελισάβετ Καµινάρη κ.λ.π. και δικάσιµος ορίστηκε επίσης η Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να µου χορηγήσει σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα προκειµένου να παραστώ στο ιοικητικό Εφετείο Πατρών κατά την ως άνω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ αναβολή αυτής προκειµένου να εκπροσωπήσω το ήµο Κεφαλονιάς στη συζήτηση της έφεσης Ελισάβετ Καµινάρη κ.λ.π. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα Πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΚΑΤΑ. και αφού είδε τις διατάξεις : - την περίπτ. ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εξουσιοδοτεί την Νοµική Σύµβουλο του ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου και της χορηγεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί στο ιοικητικό Εφετείο Πατρών κατά την δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ αναβολή αυτής προκειµένου να εκπροσωπήσει το ήµο Κεφαλονιάς στη συζήτηση της έφεσης Ελισάβετ Καµινάρη κ.λ.π. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Σάββας Σαββαόγλου

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕ 0ΩΕ5-2ΨΡ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης Κεφαλλονιάς. συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου 2013 ήµου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 33 / 2013 ΘΕΜΑ : Άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων για άρση αναγκαστικής κατάσχεσης. Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 2. Νικόλαος Γκισγκίνης (τακτικό Μέλος) Πυλαρινός ηµήτριος (τακτικό Μέλος) 3. Ευάγγελος Θεοφιλάτος (τακτικό Μέλος) Σπυρίδων Σαµούρης (τακτικό Μέλος) 4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος,) 5. Ανδρέας Ζαπάντης (τακτικό Μέλος) 6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος) 7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξής «Άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων για άρση αναγκαστικής κατάσχεσης.» που έχει ως εξής: Στις µας επιδόθηκε το από κατασχετήριο των Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντόκορου εις χείρας µεταξύ άλλων και 1. Της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Όθωνος αρ. 8, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, 2. Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «Alpha Bank A.E.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, 3. Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Λεωφόρος Αλεξάνδρας 170, ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία ΛΙΜΙΤΕ» όπως νόµιµα εκπροσωπούνται, 4. Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους 11, ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται. Με το ως άνω κατασχετήριο δυνάµει και του µε αριθµό 4/ πρώτου (Α ) εκτελεστού απογράφου της µε αριθµό 417/2007

8 απόφασης του ιοικητικού Εφετείου Πατρών, όπως αυτή διορθώθηκε µε την υπ αριθµό 271/2011 απόφαση του ιδίου ως προέβησαν, για την ικανοποίηση άνω ικαστηρίου, οι Ηλίας Καρακώστας και Σπυρίδωνας Ντόκορος χρηµατικής απαίτησης, ύψους σαράντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (40.395,58) που διατηρούσαν έναντι ηµών σε κατάσχεση εις χείρας των ως άνω Τραπεζών. Επειδή οι Ηλίας Καρακώστας και Σπυρίδωνας Ντόκορος έχουν ικανοποιηθεί ολοσχερώς και πλήρως για την απαίτησή τους από τον µε αριθµό τραπεζικό λογαριασµό που διατηρούµε στην ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛ- ΛΑ ΟΣ» πλην όµως µέχρι και σήµερα δεν έχουν προβεί ως όφειλαν µε εντολή τους στην αποδέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών που διατηρούµε στις ως άνω τραπεζικές εταιρείες. Επειδή ο ήµος µας έχει ενηµερώσει τις ως άνω τράπεζες για την ικανοποίηση της απαίτησης των Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντοκορου για την αποδέσµευση των λογαριασµών που διατηρούµε σε αυτές πλην όµως οι εν λόγω τράπεζες αρνούνται να προβούν στην αποδέσµευση των ήδη κατασχεθέντων λογαριασµών χωρίς την συναίνεση των δύο πρώτων των καθών. Επειδή έχουµε έννοµο συµφέρον να ζητήσουµε να διαταχθεί µε απόφαση του αρµόδιου ικαστηρίου η άρση της επιβληθείσας δυνάµει του από κατασχετηρίου κατάσχεσης σας παρακαλώ, όπως µου χορηγήσετε την εντολή για την άσκηση και την συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών και να ορίσετε αρµόδιο δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών για τις επιδόσεις των σχετικών δικογράφων και της απόφασης που θα εκδοθεί επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα Πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι για το θέµα αυτό έχει πάρει απόφαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πιστεύει ότι αποκλειστική ευθύνη φέρει η ηµοτική Αρχή που δεν πλήρωσε έγκαιρα την παραπάνω οφειλή και ΑΠΕΧΕΙ από την ψηφοφορία. και αφού είδε τις διατάξεις : - την περίπτ. ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εξουσιοδοτεί την Νοµική Σύµβουλο του ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου και της χορηγεί την σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα για την άσκηση και την συζήτηση της αίτησης των παραπάνω ασφαλιστικών µέτρων. 2. Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή Πρωτοδικείου Αθηνών κ Ιωάννη Αγγελόπουλο για την επίδοση των σχετικών δικογράφων και της απόφασης που θα εκδοθεί επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων. 3. Η αµοιβή του παραπάνω δικαστικού επιµελητή ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/ υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Σάββας Σαββαόγλου

9 Α Α: ΒΕ 0ΩΕ5-43Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης Κεφαλλονιάς. συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου 2013 ήµου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 34 / 2013 ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για αράσταση ενώ ιον του Συµβουλίου της Ε ικρατείας. Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 2. Νικόλαος Γκισγκίνης (τακτικό Μέλος) Πυλαρινός ηµήτριος (τακτικό Μέλος) 3. Ευάγγελος Θεοφιλάτος (τακτικό Μέλος) Σπυρίδων Σαµούρης (τακτικό Μέλος) 4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος) 5. Ανδρέας Ζαπάντης (τακτικό Μέλος) 6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος) 7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ήµου Κ. Νίκη Χριστοφόρατου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξής «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας» που έχει ως εξής: Στις συζητείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας η από και µε αριθµό κατάθεσης 831/2011 αίτηση ακύρωσης των ιονυσίας Καλαντζοπούλου κ.λ.π. µε την οποία ζητείται η ακύρωση της σιωπηρής άρνησης της ιοίκησης να άρει την συντελεσµένη αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναφερόµενων στην αίτηση ακινήτων που βρίσκονται στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς, η οποία κηρύχθηκε µε την υπ αριθµό Α 5318/1329/1977 ΚΥΑ (ΦΕΚ 130).

10 Λόγω κωλύµατος µου να µεταβώ κατά την ως άνω δικάσιµο στην Αθήνα σας παρακαλώ όπως, ορίσετε δικηγόρο Αθηνών προκειµένου να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση και να παραστεί στην ως άνω δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο κατά την συζήτηση αυτής στο ΣτΕ. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα Πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι κατά δήλωση των ιδιοκτητών δεν τους κατεβλήθη ποτέ η αντίστοιχη αποζηµίωση που ο Νόµος ορίζει για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων τους από το Κράτος, άρα δεν πρέπει να εκτελεστεί και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης των παραπάνω ακίνητων στο Φικάρδο µέχρι να καταβάλλει το κράτος στους δικαιούχους τις οφειλόµενες αποζηµιώσεις και καταψηφίζει την εισήγηση. και αφού είδε τις διατάξεις : - την περίπτ. ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852 /2010. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Ορίζει την δικηγόρο Αθηνών κ. Αγγελική Χαροκόπου να παραστεί στις οπού συζητείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας η από και µε αριθµό κατάθεσης 831/2011 αίτηση ακύρωσης των ιονυσίας Καλαντζοπούλου κ.λ.π. µε την οποία ζητείται η ακύρωση της σιωπηρής άρνησης της ιοίκησης να άρει την συντελεσµένη αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναφερόµενων στην αίτηση ακινήτων που βρίσκονται στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς, η οποία κηρύχθηκε µε την υπ αριθµό Α 5318/1329/1977 ΚΥΑ (ΦΕΚ 130), καθώς και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο κατά την συζήτηση αυτής στο ΣτΕ. 3. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις νόµιµες δικηγορικές αµοιβές, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα ΚΥΑ /2297/Α0012/ υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Σάββας Σαββαόγλου

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕ 0ΩΕ5-ΓΜΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης Κεφαλλονιάς. συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου 2013 ήµου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35 / 2013 ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για άσκηση κύριας παρέµβασης. Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 2. Νικόλαος Γκισγκίνης (τακτικό Μέλος) Πυλαρινός ηµήτριος (τακτικό Μέλος) 3. Ευάγγελος Θεοφιλάτος (τακτικό Μέλος) Σπυρίδων Σαµούρης (τακτικό Μέλος) 4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος) 5. Ανδρέας Ζαπάντης (τακτικό Μέλος) 6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος) 7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξής «Ορισµός δικηγόρου για άσκηση κύριας παρέµβασης» που έχει ως εξής: Συζητούνται ύστερα από αναβολή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην δικάσιµο της η από και µε αριθµό κατάθεσης 343/2010 αίτηση του Αναστάσιου Βουτσινά του Νικολάου, η από και µε αριθµό κατάθεσης 208/2011 κύρια παρέµβαση του Ελληνικού ηµοσίου και η από κύρια παρέµβαση των Άγγελου Βουτσινά του Βασιλείου κ.λ.π. κατά του Αναστασίου Βουτσινά και του Ελληνικού ηµοσίου.

12 Τα ως άνω δικόγραφα αφορούν την διόρθωση της πρώτης εγγραφής µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακινήτων που ευρίσκονται στην κτηµατική περιφέρεια Φαρσών δήµου Κεφαλλονιάς και στην κτηµατική περιφέρεια ειλινάτων δήµου Κεφαλλονιάς. Μεταξύ των αναφερόµενων στα ως άνω δικόγραφα ακινήτων ο δήµος Κεφαλλονιάς φέρεται σύµφωνα µε το από τοπογραφικό διάγραµµα της τοπογράφου µηχανικού Γεωργίας Βλάχου και κατά δήλωση του Βουτσινά Βασίλη προέδρου Τοπικής Κοινότητας Φαρσών ως κύριος τµήµατος του µε ΚΑΕΚ ακινήτου, εµβαδού ,02 τ.µ. Επειδή στο µε ΚΑΕΚ ακίνητο σύµφωνα µε την ως άνω αίτηση και παρεµβάσεις αξιώνουν δικαιώµατα ο Αναστάσιος Βουτσινά, το Ελληνικό ηµόσιο και οι Άγγελος Βουτσινάς κ.λ.π. για τον λόγο αυτό θα έπρεπε ο ήµος µας να ασκήσει κύρια παρέµβαση για την διεκδίκηση των δικαιωµάτων κυριότητας του. Επειδή οι προθεσµίες για την άσκηση της εν λόγω παρέµβασης ήταν αποκλειστικές και λόγω κωλύµατος χειρισµού της υπόθεσης τόσο από εµένα όσο και από την ειδική συνεργάτιδα του ηµάρχου Μαρκέτου Ιωάννα ο φάκελος για τον χειρισµό της υπόθεσης παραδόθηκε στον δικηγόρο Κεφαλλονιάς κ. Ιωάννη Λυκούδη. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλώ όπως, εγκρίνετε : 1) την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της κύριας παρέµβασης κατά των Αναστασίου Βουτσινά, του Ελληνικού ηµοσίου και των Άγγελου Βουτσινά κ.λ.π για τµήµα του ακίνητου µε ΚΑΕΚ όπως αυτό εµφαίνεται στο από τοπογραφικό διάγραµµα της µηχανικού Γεωργίας Βλάχου µε τα στοιχεία 4,5,9, και 4, 2) τον ορισµό του δικηγόρου Ιωάννη Λυκούδη για την άσκηση αυτής και την παράσταση αυτού κατά την ανωτέρω δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο για την συζήτηση αυτής και 3) τον ορισµό δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και του Πρωτοδικείου Αθηνών για την επίδοση των δικογράφων. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα Πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης το ψηφίζει µε την επιφύλαξη ως προς την διαδικασία επιλογής του δικηγόρου, τονίζοντας ότι πρέπει η ανάθεση να γίνεται από λίστα µε την σειρά σε όλους τους δικηγόρους του Νοµού. και αφού είδε τις διατάξεις : - την περίπτ. ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852 /2010. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της κύριας παρέµβασης κατά των Αναστασίου Βουτσινά, του Ελληνικού ηµοσίου και των Άγγελου Βουτσινά κ.λ.π για τµήµα του ακίνητου µε ΚΑΕΚ όπως αυτό εµφαίνεται στο από τοπογραφικό διάγραµµα της µηχανικού Γεωργίας Βλάχου µε τα στοιχεία 4,5,9, και Ορίζει τον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννη Λυκούδη για την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της κύριας παρέµβασης και την παράσταση αυτού κατά την δικάσιµο τις καθώς και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο για την συζήτηση αυτής.

13 3. Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Χαράλαµπο Κουταβά και του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεράσιµο ενδρινό για την επίδοση των δικογράφων. 4. Ο καθορισµός της αµοιβής της παραπάνω δικηγόρου θα προσδιοριστεί βάσει της ισχύουσας ΚΥΑ /2297/Α0012/ υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ικαιοσύνης. 5. Η αµοιβή των παραπάνω δικαστικών επιµελητών ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/ υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Σάββας Σαββαόγλου

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α : ΒΕ 0ΩΕ5-Τ1Ν ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης Κεφαλλονιάς. συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 1 η Μαρτίου 2013 ήµου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36 / 2013 ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για αράσταση ενώ ιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών. Στο Αργοστόλι σήµερα 1 η Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 2. Νικόλαος Γκισγκίνης (τακτικό Μέλος) Πυλαρινός ηµήτριος (τακτικό Μέλος) 3. Ευάγγελος Θεοφιλάτος (τακτικό Μέλος) Σπυρίδων Σαµούρης (τακτικό Μέλος) 4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος) 5. Ανδρέας Ζαπάντης (τακτικό Μέλος) 6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος) 7. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 4 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξής «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών» που έχει ως εξής: Στις συζητείται ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από και µε αριθµό κατάθεσης 23/2013 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων (άρθρο 5 Ν. 3886/2010) της συµπράξεως µελετητών «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΜΕ Ε) Β.

15 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΛΕΠΙ ΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL- IS) Ε.Ε.» που εδρεύει στην Πάτρα και εκπροσωπείται νόµιµα κατά του ήµου Κεφαλλονιάς κ.λ.π. Επειδή κωλύοµαι να παρασταθώ κατά την εκδίκαση της ως άνω υπόθεσης στην Πάτρα λόγω δικαστικών υποθέσεων του ήµου εντός του νοµού σας παρακαλώ όπως, ορίσετε δικηγόρο Πατρών προκειµένου να χειριστεί την ως άνω υπόθεση και να παρασταθεί κατά την συζήτηση της ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα Πρακτικά : α) Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης εκφράζει την ίδια θέση που έχει καταθέσει και στην 12/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα : «Εκδίκαση της προδικαστικής προσφυγής συµπραττόντων µελετητών µε την επωνυµία «Βασίλειος Πινιατώρος- Μελετητική Εταιρεία υτικής Ελλάδος (ΜΕ Ε) Β. Χριστόπουλος Α.Αλεβίζος& ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΑΜ Μ-Η Σύµβουλοι Μηχανικοί ΑΈ SPEEDΣύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε ΧρηστοςΧρυσανθακόπουλος Ι Λεπίδας Ι.Σπινάσας (IL-IS) Ε Ε» που εδρεύει στην Πάτρα, κατά της υπ αρίθµ. 278/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάθεση της µελέτης «Μελέτες έργων συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας & διάθεση λυµάτων Λειβαθούς.»όπως παρακάτω :Επιθυµώ να προχωρήσει το µεγάλο αυτό έργο. Η κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής οδηγεί στο συµπέρασµα ότι είναι πολύ πιθανή στην συνέχεια µετά την εκδίκαση της υπόθεσης από την Οικονοµική Επιτροπή να γίνει δικαστική προσφυγή. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση και σε προβλήµατα ως προς την συνέχιση της διαδικασίας του έργου. Εποµένως απαιτείται για την εκδίκαση της προδικαστικής προσφυγής από την Οικονοµική Επιτροπή, η συνδροµή της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Επιτροπής ιαγωνισµού αλλά και η γραπτή γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου. Στον βαθµό που λόγω της σοβαρότατος του θέµατος δεν υπάρχει γραπτή νοµική τεκµηρίωση της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου δηλώνω ότι ΑΠΕΧΩ της διαδικασίας της ψηφοφορίας. β) Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης εκφράζει την ίδια θέση που έχει καταθέσει και στην 12/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα : «Εκδίκαση της προδικαστικής προσφυγής συµπραττόντων µελετητών µε την επωνυµία «Βασίλειος Πινιατώρος- Μελετητική Εταιρεία υτικής Ελλάδος (ΜΕ Ε) Β. Χριστόπουλος Α.Αλεβίζος& ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΑΜ Μ-Η Σύµβουλοι Μηχανικοί ΑΈ SPEEDΣύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε ΧρηστοςΧρυσανθακόπουλος Ι Λεπίδας Ι.Σπινάσας (IL-IS) Ε Ε» που εδρεύει στην Πάτρα, κατά της υπ αρίθµ. 278/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάθεση της µελέτης «Μελέτες έργων συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας & διάθεση λυµάτων Λειβαθούς.»όπως παρακάτω : Η ανάγκη για ολοκληρωµένη διαχείριση των λυµάτων το 2013 δεν µπορεί να µπαίνει στην ζυγαριά ή στην µέγγενη της επιλεξιµότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι το µοντέλο που επιβάλει η «σύγχρονη» καπιταλιστική ανάπτυξη και οι προτεραιότητες που δίνει στην ενίσχυση της κερδοφορίας του µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων εις βάρος της κάλυψης των λαϊκών αναγκών. Είναι προκλητικό να µιλάνε για υγεία, ασφάλεια και τουριστική ανάπτυξη και παράλληλα να βγάζουν εκτός Βιολογικού καθαρισµού της Λειβαθούς το 60% των χωριών. Να κλείνουν τα µάτια και να µην εντάσσουν τα εκτός σχεδίου. Να προωθούν τον κοστοβόρο και µε περιβαλλοντικά ερωτηµατικά ένα Βιολογικό, αντί των τριών µικρότερων. Να ρίχνουν τα λήµµατα στην περιοχή της θάλασσας του Λουρδά µε ότι συνέπειες µπορεί να έχει, αντί να υπάρχει παραπέρα επεξεργασία και χρησιµοποίηση τους για άλλες δραστηριότητες όπως πχ άρδευση. Αντί να γίνει υπόθεση του λαού και να πάρει θέση για όλα τα παραπάνω, τα έχουν αποφασίσει σε διάλογο µε τις µεγάλες εταιρείες µελετών και κατασκευών. Επί του θέµατος της δικαστικής προσφυγής εµείς εκτιµούµε ότι εντάσσεται στον πόλεµο µεταξύ των επιχειρηµατικών οµίλων που σφάζονται την µια µέρα µεταξύ τους για το ποιος θα πάρει την δουλειά και την άλλη µέρα µπορούν να βρίσκονται και µαζί ως συµπράττοντα επιχειρηµατικά σχήµατα. Αυτή η διαδικασία µόνο όφελος δεν έχει να φέρει για τον λαό, αλλά ούτε την γρήγορη, ασφαλή ολοκλήρωση του έργου.

16 Νοµίζουµε ότι όπως έρχεται το θέµα χωρίς νοµική υποστήριξη ως επιλογή της ηµοτικής Αρχής- της οικονοµικής επιτροπής, για να µπορέσει να απαντήσει τεκµηριωµένα και συγκροτηµένα απέναντι στην οργανωµένη νοµική διένεξη των επιχειρηµατικών οµίλων, δεν διασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε να µπορέσουµε να έχουµε µια τεκµηριωµένη άποψη για το τι ακριβώς συµβαίνει. Υπάρχουν παραλείψεις και ευθύνες του ήµου όσο αφορά την αξιολόγηση και βαθµολόγηση; Υπάρχουν ζητήµατα που έπρεπε να απαντηθούν και δεν έγινε ενώ έπρεπε; Γιατί δεν έγινε νοµική -µαζί µε την τεχνική- απάντηση απέναντι επί της ουσίας της δικαστικής προσφυγής; Η ευθύνη για την όποια εµπλοκή του έργου στα γρανάζια της διένεξης µεταξύ των επιχειρηµατικών οµίλων ανήκει στην ηµοτική αρχή και έχει αναφορά και στο αστικό νοµικό πλαίσιο που δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες να αλωνίζουν, µπλοκάροντας διαδικασίες, για την εξυπηρέτηση των δικών τους συµφερόντων. Αναδεικνύεται ανάγλυφα ότι τα µονοπώλια, µόνο παρασιτικό ρόλο µπορούν να παίξουν. Αποδεικνύεται επίσης ότι µόνο ένας ενιαίος φορέας κατασκευών που θα λειτουργεί στα πλαίσια µιας οικονοµίας, όπου τα βασικά µέσα παραγωγής θα είναι εργατική-λαϊκή ιδιοκτησία, µπορεί να διασφαλίσει ολοκληρωµένη ανάπτυξη µε αποκλειστικό κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Εµείς ζητάµε την άµεση κατασκευή του Βιολογικού και δεν παίρνουµε µέρος στο παιχνίδι των επιχειρηµατικών οµίλων ΑΠΕΧΟΝΤΑΣ από την διαδικασία. και αφού είδε τις διατάξεις : - την περίπτ. ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852 /2010. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Ορίζει τον δικηγόρο Πατρών κ. ηµήτριο Γιαννακό να παραστεί στις ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών που συζητείται η από και µε αριθµό κατάθεσης 23/2013 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων (άρθρο 5 Ν. 3886/2010) της συµπράξεως µελετητών «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΜΕ Ε) Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΛΕΠΙ ΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-IS) Ε.Ε.», λόγω αδυναµίας παράστασης της Νοµικής Συµβούλου του ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που ανειληµµένες υποχρεώσεις στον ήµο Κεφαλλονιάς καθιστούν αδύνατη την µετάβασή της στην Πάτρα. 2. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα προσδιοριστεί βάσει της ισχύουσας ΚΥΑ /2297/Α0012/ υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ικαιοσύνης. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Σάββας Σαββαόγλου

17

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/08/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/89551 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό 1932, πτώχευση Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό τους Τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : 2008. Αχαρνές, 21/09/2015. Αριθ. Καταχώρησης: /2015. Τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : 2008. Αχαρνές, 21/09/2015. Αριθ. Καταχώρησης: /2015. Τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Υπηρεσιών Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Γκοντοπούλου Βασιλική Τηλ.(+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-9-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 46 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση εναρμόνιση με το νέο Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο ιστορικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ταχ.Δ/νση: Αν.Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη: 15180-Μαρούσι

Σύντομο ιστορικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ταχ.Δ/νση: Αν.Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη: 15180-Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, 2-6-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελωνείο.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελωνείο.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Κ : ΤΗΛ.:. ΠΡΟΣ: Τελωνείο.. Με την παρούσα, παρακαλούμε για την έγκριση παραλαβής του ΕΙΧ.. με αριθμό πλαισίου. σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2003. 1. Θεόδωρος Πανταλάκης, Υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2003. 1. Θεόδωρος Πανταλάκης, Υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 25/28.5.2002) Στην Αθήνα, σήµερα την 23 η Μαΐου 2002, στα Γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 654-33/15-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Το 2014 να είναι μια χρονιά ελπίδας, μια χρονιά αλλαγών με θετικό πρόσημο. Για κάθε άνθρωπο, για κάθε ελληνική οικογένεια. Τίποτα δεν μας χαρίζεται, τίποτα δεν μας χαρίστηκε ποτέ. Εμείς οι Δωδεκανήσιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία «Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» του ΤΣΟΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 01/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 722 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24 ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συνοικία Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Σχέδιο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 9ο: Κήρυξη συµπληρωµατικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, για την ολοκλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 12: Παλαιστινιακό Ζήτημα Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 307/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012 ΘΕΜΑ: 12 ο Ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί αυτοί καθορίζουν και τους στόχους του οργανισμού που είναι:

Οι σκοποί αυτοί καθορίζουν και τους στόχους του οργανισμού που είναι: Ομιλία Δ.Λιντζέρη στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 25-09-2013 Ο ΕΟΦ εκ του ιδρυτικού του νόμου Ν1316/83 έχει ως πρώτιστο σκοπό την προστασία και βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011 3 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ επανέρχεται το αφορολόγητο πλεόνασμα διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις συμπράξεις, αναγκαστικοί και δασικοί συνεταιρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο.

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο. Συνταξιοδοτικός οδηγός Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας Δημόσιο ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4076 Αθήνα, 21/03/2012 Διεκπ.: 3290 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Έρευνα για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2011 Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω νέου ΝΠΔΔ. Σήμερα, στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Στίλπωνος Κυριακίδη 17 69100 Κομοτηνή Κομοτηνή, 8/04/2014 Πληροφορίες : Μίχος Νικόλαος/Καραλίδου Φωτεινή Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Θεσσαλίας.». Το λόγο πήρε η η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Λάρισας, κα. Καραλαριώτου Ειρήνη και εισηγήθηκε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Περιφέρειας Θεσσαλίας.». Το λόγο πήρε η η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Λάρισας, κα. Καραλαριώτου Ειρήνη και εισηγήθηκε τα εξής: Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-6-2014 Αριθµ. Πρωτ: 676 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 6 ο : Συνδιοργάνωση πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο Maregiatta ιδιοκτησίας κ. Καβαλλιεράτου στον Καραβόµυλο

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο Maregiatta ιδιοκτησίας κ. Καβαλλιεράτου στον Καραβόµυλο Αργοστόλι 19-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 24237 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ7Λ7-Π11. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ7Λ7-Π11. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α817ΛΗ-Ν51. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.

ΑΔΑ: 4Α817ΛΗ-Ν51. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.13 Στη Λαµία σήµερα 20 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ. στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Ετήσια Έκθεση

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Ετήσια Έκθεση καταγραφής παραπόνων χρηστών αναφορικά με την παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας έτους 2014, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 4 του Ν.4053/2012(ΦΕΚ Α/44/07.03.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :392/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :392/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :392/2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 03/12/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ: 152933 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ. Ένα χαμογελαστό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ. Ένα χαμογελαστό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ Ένα χαμογελαστό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2016. Μια νέα χρονιά μόλις μπήκε στη ζωή μας και περιμένει να την διασχίσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Α. Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη, 13-07- 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ. : 2310 99 5190 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π A Γ KOΣ MIA HMEPA Π OIHΣ H Σ. Ο YΣΣEAΣ EΛYTHΣ (1911-1996) Nοµπελ Λογοτεχνιασ 1979

Π A Γ KOΣ MIA HMEPA Π OIHΣ H Σ. Ο YΣΣEAΣ EΛYTHΣ (1911-1996) Nοµπελ Λογοτεχνιασ 1979 Ο YΣΣEAΣ EΛYTHΣ (1911-1996) Nοµπελ Λογοτεχνιασ 1979 Ο καηµός του θανάτου τόσο µε πυρπόλησε, που η λάµψη µου επέστρεψε στον ήλιο. Κείνος µε πέµπει τώρα µέσα στην τέλεια σύνταξη της πέτρας και του αιθέρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13 Λύση στο πρόβλημα του προσανατολισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και κυρίως επισκέπτες στην περιοχή του Πανοράματος επιχειρεί να δώσει ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, μέσω συγκοινωνιακής μελέτη που εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα