Συµπεριφορά τοίχων πληρώσεως µε διάζωµα Ω.Σ. ή µε οπλισµό οριζόντιων αρµών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµπεριφορά τοίχων πληρώσεως µε διάζωµα Ω.Σ. ή µε οπλισµό οριζόντιων αρµών"

Transcript

1 Συµπεριφορά τοίχων πληρώσεως µε διάζωµα Ω.Σ. ή µε οπλισµό οριζόντιων αρµών E. N. Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΜΠ. Β. Α. Παλιεράκη Υποψήφια ιδάκτορας. Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: τοίχοι πληρώσεως, διάζωµα, οπλισµός αρµών ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όπως είναι γνωστό, στην πλειονότητα των κτηρίων Ω.Σ. στην χώρα µας, οι εξωτερικοί τοίχοι πληρώσεως κατασκευάζονται από κοίλη οπτοπλινθοδοµή, µε πάχος κάθε παρειάς ίσο µε 90mm. εδοµένης της αυξηµένης τρωτότητας αυτών των τοιχοποιιών έναντι σεισµού (τόσο εντός όσο και εκτός επιπέδου), είναι συχνή η κατασκευή ενδιάµεσου καθ ύψος διαζώµατος από Ω.Σ. Παρ όλα αυτά, σε ορισµένες περιπτώσεις, παρατηρείται δυσµενής επιρροή αυτών των διαζωµάτων στην συµπεριφορά των υποστυλωµάτων εκατέρωθεν του τοίχου πληρώσεως. Σ αυτήν την εργασία εξετάζεται και η εναλλακτική περίπτωση τοποθέτησης οπλισµού οριζόντιων αρµών. Μια τέτοια λύση προσφέρει το πρόσθετο πλεονέκτηµα του χαµηλότερου κόστους και της ταχύτερης κατασκευής. Γι αυτόν τον σκοπό, κατασκευάζονται δοκίµια από οπτοπλινθοδοµή (είτε µε ενδιάµεσο διάζωµα από Ω.Σ., είτε µε οπλισµό οριζόντιων αρµών), τα οποία δοκιµάζονται σε διαγώνια θλίψη, καθώς και τοίχοι οι οποίοι υποβάλλονται σε εκτός επιπέδου κάµψη. Η εργασία περιλαµβάνει παρουσίαση και σύντοµο σχολιασµό των πειραµατικών αποτελεσµάτων. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι οι τοίχοι πληρώσεως, αν και θεωρούνται µη φέροντα στοιχεία κατά τον σχεδιασµό κατασκευών Ω.Σ., επηρεάζουν την σεισµική συµπεριφορά των κατασκευών. Εξ άλλου, η αποδιοργάνωση των τοίχων πληρώσεως µπορεί να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες, ενώ αποτελεί βλάβη πολύ µεγάλου κόστους (λόγω συνακόλουθων βλαβών σε εγκαταστάσεις). Στην χώρα µας, την δεκαετία του 70, υιοθετήθηκε ένας τύπος κατασκευής αυξηµένης τρωτότητας σε σεισµό για τους περιµετρικούς τοίχους: Πρόκειται για την κοίλη οπτοπλινθοδοµή, κάθε παρειά της οποίας έχει πάχος 90mm. Το κενό ανάµεσα στις δύο παρειές χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση µονωτικού υλικού ή συρόµενων θυρών και παραθύρων. Οι σεισµοί των τελευταίων δεκαετιών έχουν αποδείξει την τρωτότητα αυτών των λεπτών τοίχων, τόσο έναντι εντός επιπέδου τέµνουσας όσο και έναντι εκτός επιπέδου κάµψεως. Προκειµένου να βελτιωθεί η συµπεριφορά αυτών των κοίλων τοιχοποιιών, εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές λύσεις, και συγκεκριµένα: (α) Κατασκευή ενδιάµεσων καθ ύψος διαζωµάτων από Ω.Σ. Στις περιοχές των ανοιγµάτων, τα διαζώµατα κατασκευάζονται είτε ως υπέρθυρα είτε στο κάτω µέρος των ανοιγµάτων, είτε (σπανιότερα) και στις δύο θέσεις. Πάντως, τα διαζώµατα κατασκευάζονται ανεξάρτητα σε κάθε παρειά. (β) Όπλιση κάθε παρειάς µε αραιό οπλισµό οριζόντιων αρµών. Μια άλλη λύση, η οποία όµως απαιτεί γενικότερες αλλαγές σε οικοδοµικά στοιχεία, είναι η κατασκευή µονής οπτοπλινθοδοµής (άοπλης ή ωπλισµένης), η οποία να εξασφαλίζει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά µόνωσης εντός του πάχους της. Στο πλαίσιο ενός γενικότερου προγράµµατος, εξετάζονται και οι τρεις εναλλακτικές περιπτώσεις, µέσω δοκιµών διαγώνιας θλίψεως και εκτός επιπέδου κάµψεως. Σ αυτήν την εργασία, περιλαµβάνεται παρουσίαση και σχολιασµός των αποτελεσµάτων που αφορούν τις 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

2 δοκιµές διαγώνιας θλίψεως και της εκτός επιπέδου κάµψεως τοίχων οι οποίοι προσοµοιώνουν µια παρειά κοίλης οπτοπλινθοδοµής. 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΑΓΩΝΙΑΣ ΘΛΙΨΗΣ 2.1 Γεωµετρία των δοκιµίων Το πειραµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει 12 δοκίµια. Όλα τα δοκίµια έχουν πάχος ίσο µε 90 mm, ίσο µε το πάχος µιας παρειάς κοίλης τοιχοποιίας. Για να διερευνηθεί η επιρροή του µήκους της πλινθοπληρώσεως στην εντός επιπέδου συµπεριφορά, επελέγησαν δύο λόγοι µήκους προς ύψος (L/H~1,0 και 2,0). Τα δοκίµια οπλίσθηκαν µε τρεις εναλλακτικούς τρόπους, ενώ µερικοί τοίχοι παρέµειναν άοπλοι (τοίχοι αναφοράς). Οι τρεις εναλλακτικοί τρόποι όπλισης είναι οι ακόλουθοι: (α) ιάζωµα Ω.Σ. περί το µέσον του ύψους του τοίχου, (β) Οπλισµός οριζόντιων αρµών (τύπου δικτυώµατος) σε δύο διαδοχικούς αρµούς κονιάµατος (στις αντίστοιχες περίπου θέσεις στις οποίες είναι τοποθετηµένος ο διαµήκης οπλισµός του διαζώµατος Ω.Σ. και (γ) Μεταλλικό πλέγµα αρµών, σε δύο διαδοχικούς αρµούς κονιάµατος, όπως και για την περίπτωση (β). Τα κύρια χαρακτηριστικά της γεωµετρίας και της όπλισης των τοίχων περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1. Εξ άλλου, στις Εικόνες 1 και 2 δίνεται η γεωµετρία των δοκιµίων, καθώς και η µορφή των οπλισµών οριζόντιων αρµών οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν. 2.2 Υλικά Οπτόπλινθοι Για την κατασκευή των δοκιµίων χρησιµοποιήθηκαν οπτόπλινθοι διαστάσεων 90x120x190 [mm] µε οριζόντιες οπές. Πρόκειται για το τυπικό είδος οπτόπλινθου που χρησιµοποιείται για την κατασκευή περιµετρικών τοίχων. Η µέση θλιπτική αντοχή των οπτόπλινθων καθέτως προς τον άξονα των οπών είναι ίση µε 2.7 N/mm 2. Πίνακας 1. οκιµές διαγώνιας θλίψης. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά δοκιµίων και παράµετροι διερεύνησης. Όνοµα δοκιµίου Μήκος προς ύψος (L/H) Τρόπος όπλισης Ποσότητα/ οπλισµός ιαστάσεις (m) PL13 1:1 Άοπλο (δοκίµιο αναφοράς) x0.91 PL14 1:1 Άοπλο (δοκίµιο αναφοράς) x0.91 TB3 1:1 ιάζωµα Ω.Σ. 4Φ8 0.89x0.92 TB12 1:1 ιάζωµα Ω.Σ. 4Φ8 0.90x0.91 ML1 1:1 Μεταλλικό πλέγµα Σε δύο αρµούς 0.91x0.91 ML10 1:1 Μεταλλικό πλέγµα Σε δύο αρµούς 0.91x0.92 BJR2 1:1 Οπλισµός αρµών (δικτύωµα) Σε δύο αρµούς 0.90x0.90 BJR11 1:1 Οπλισµός αρµών (δικτύωµα) Σε δύο αρµούς 0.90x0.92 PL15 2:1 Άοπλο (δοκίµιο αναφοράς) x0.72 TB6 2:1 ιάζωµα Ω.Σ. 4Φ8 1.38x0.76 ML4 2:1 Μεταλλικό πλέγµα Σε δύο αρµούς 1.40x0.75 BJR5 2:1 Οπλισµός αρµών (δικτύωµα) Σε δύο αρµούς 1.38x0.76 TB: ιάζωµα, BJR: Οπλισµός οριζόντιων αρµών (δικτύωµα), ML: Μεταλλικό πλέγµα, PL: Άοπλοι τοίχοι (δοκίµια αναφοράς) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

3 2.2.2 Συνδετικό Κονίαµα Για την κατασκευή των τοίχων χρησιµοποιήθηκε ασβεστοκονίαµα µε τις ακόλουθες αναλογίες των συνιστώντων υλικών (κατ όγκον): ασβέστης/τσιµέντο/άµµος= 1/0.25/4. Πρέπει να τονιστεί ότι σκοπός ήταν να προσοµοιωθεί η κατασκευή των τοίχων πληρώσεως στο εργοτάξιο. Για τον λόγο αυτό, δεν έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε οι αναλογίες να παραµείνουν σταθερές σε όλα τα αναµίγµατα που παρασκευάστηκαν. Για τούτο, παρατηρείται µεγάλη διακύµανση στις µηχανικές ιδιότητες του κονιάµατος. Κατά την διάρκεια κατασκευής των τοιχίσκων λαµβάνονταν, από κάθε ανάµιγµα, συµβατικά δείγµατα από το συνδετικό κονίαµα (40x40x160 [mm]). Τα δοκίµια αυτά υποβλήθηκαν σε δοκιµή κάµψης και σε δοκιµή θλίψης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δοκίµια του κονιάµατος δοκιµάστηκαν την ηµέρα δοκιµής των αντίστοιχων τοιχίσκων σε διαγώνια θλίψη. Η αντοχή του κονιάµατος σε εφελκυσµό από κάµψη κυµαινόταν µεταξύ 1.0 MPa και 2.6 MPa, ενώ η θλιπτική του αντοχή ήταν µεταξύ 6.3 MPa και 16.8 MPa. (α) (β) Εικόνα 1. Η γεωµετρία, και οι θέσεις του οπλισµού και των βελοµέτρων για τους τοίχους πάχους 90 mm και λόγου L:H ~ 1,0. (α) (β) Εικόνα 2. Η γεωµετρία, και οι θέσεις του οπλισµού και των βελοµέτρων για τους τοίχους πάχους 90 mm και λόγου L:H ~ 2, Σκυρόδεµα Σκυρόδεµα χρησιµοποιήθηκε µόνο για την κατασκευή των διαζωµάτων στα αντίστοιχα δοκίµια. Και σε αυτή την περίπτωση, οι κτίστες χρησιµοποίησαν αναλογίες όπως αυτές που θα χρησιµοποιούσαν στο εργοτάξιο, χωρίς να έχει γίνει σχεδιασµός του µίγµατος. Οι αναλογίες που χρησιµοποιήθηκαν (για 1 m 3 σκυροδέµατος) ήταν οι ακόλουθες: 840 kg άµµος, 700 kg χαλίκι, 400 kg τσιµέντο and 210 kg νερό. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

4 2.2.4 Οπλισµός Οι 9 ωπλισµένοι τοιχίσκοι είτε είχαν διάζωµα στη µέση του ύψους τους, είτε οπλισµό σε οριζόντιους αρµούς, κατά τις Εικόνες 1 και 2. Για να είναι εφικτή η άµεση σύγκριση των αποτελεσµάτων, οπλίσθηκαν οι δύο οριζόντιοι αρµοί που αντιστοιχούν στην θέση του διαζώµατος. Τα διαζώµατα οπλίσθηκαν µε 4Φ8. οκιµάστηκαν δύο διαφορετικοί τύποι οπλισµού οριζόντιων αρµών, (α) MURFOR RND/Z (γαλβανισµένο) πλάτους 50mm, µε διαµήκεις ράβδους Φ4 και συνδετήριες ράβδους Φ3.75, (β) µεταλλικό πλέγµα (Catnic). Βεβαίως, αν και οι θέσεις των οπλισµών είναι πρακτικώς οι ίδιες σε όλα τα ωπλισµένα δοκίµια, τα ποσοστά οπλισµού διαφέρουν. 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΚΙΜΙΩΝ Τα δοκίµια κατασκευάστηκαν σε υπόστεγο, στον χώρο του Εργαστηρίου, όπου και παρέµειναν συντηρούµενοι για 15 ηµέρες, πριν απ την µεταφορά τους στο εσωτερικό του Εργαστηρίου. Η κατασκευή έγινε από δύο πεπειραµένους οικοδόµους. Αποφασίστηκε να προσοµοιωθούν οι συνθήκες κατασκευής στο εργοτάξιο. Έτσι, δεν τέθηκαν απαιτήσεις σχετικές µε το πάχος των αρµών και τον βαθµό πλήρωσης των αρµών µε κονίαµα. Αντιθέτως, απαιτήθηκε γεωµετρική ακρίβεια κατά την κατασκευή, ώστε να αποφευχθούν κυρίως εκτός επιπέδου ατέλειες, οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν την πειραµατική διαδικασία. 4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η πειραµατική διάταξη διαµορφώθηκε στο δάπεδο δοκιµών του Εργαστηρίου (Εικόνα 3). Το φορτίο επιβάλλεται κατακορύφως (κατά την διαγώνιο των δοκιµίων) µέσω υδραυλικού γρύλλου (µέγιστου φορτίου 1000 kν ή 500 kn, ανάλογα µε τις διαστάσεις του δοκιµίου). Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ευστάθεια των δοκιµίων στη θέση δοκιµής, καθώς και η κατανοµή του επιβαλλόµενου φορτίου σε επαρκές µήκος, κατασκευάστηκαν βάσεις από ξύλο δρυός. Η επιλογή του ξύλου έγινε λόγω του σηµαντικά µικρότερου βάρους του (έναντι του Ω.Σ. ή του χάλυβα), ώστε να είναι ευχερής η µεταφορά των βάσεων και η τοποθέτησή τους στα δοκίµια. Η δρυς επελέγη λόγω της µεγάλης αντοχής και των µικρών παραµορφώσεών της, τουλάχιστον υπό τα αναµενόµενα να επιβληθούν φορτία. Τα δοκίµια ασβεστώθηκαν πριν από τη δοκιµή, ώστε να είναι εµφανείς οι ρωγµές που θα δηµιουργούνταν. Το φορτίο επιβλήθηκε µε βήµα 0,1KN. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες παραµορφώσεις µετρήθηκαν µέσω βελοµέτρων τοποθετηµένων κατά µήκος των δύο διαγωνίων του δοκιµίου, όπως φαίνεται στις Εικόνες 1, 2 και 3. Η ακριβής θέση των βελοµέτρων υπαγορεύτηκε από τη γεωµετρία των τοιχίσκων, καθώς και από τη δυνατότητα διάνοιξης οπών στις οπτοπλίνθους. Η µικρή κλίση µερικών βελοµέτρων σε σχέση µε τις διαγώνιους του δοκιµίου δεν επηρεάζει τις µετρήσεις. Εικόνα 3. Τα δοκίµιο ML1 και BJR5 πριν από τη δοκιµή σε διαγώνια θλίψη. ιακρίνονται το µεταλλικό πλαίσιο, ο γρύλλος, τα βελόµετρα και οι ξύλινες βάσεις στην κορυφή και στην βάση των δοκιµίων. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

5 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 5.1 οκίµια µε λόγο µήκους προς ύψος ίσο µε 1.0 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) Εικόνα 4. Ο τρόπος αστοχίας της πρώτης οµάδας δοκιµίων: (α) PL 13, (β) PL 14, (γ) TB 3, (δ) TB 12, (ε) ML 1, (ζ) ML 10, (στ) BJR 2, (η) BJR 11. Άοπλα δοκίµια PL13 και PL14: Αστόχησαν υπό φορτίο kn και kn αντιστοίχως. Και οι δύο τοιχίσκοι αστόχησαν µε την εµφάνιση ρωγµής κατά µήκος της φορτιζόµενης διαγώνιου (Εικόνα 4α και 4β). Η ρωγµή ακολούθησε τους οριζόντιους και κατακόρυφους αρµούς, διασχίζοντας τις διεπιφάνειες οπτόπλινθων-κονιάµατος. οκίµια µε διάζωµα Ω.Σ., ΤΒ3 και ΤΒ12: Η δοκιµή του τοιχίσκου TB3 δεν ήταν επιτυχής, καθώς παρατηρήθηκε τοπική αστοχία οπτοπλίνθου στην κεφαλή του τοιχίσκου (Εικόνα 4γ). Το δοκίµιο TB12 αστόχησε υπό φορτίο ίσο µε kn. Η αστοχία του τοίχου προκλήθηκε από ολίσθηση κατά µήκος του αρµού µεταξύ του διαζώµατος και των οπτόπλινθων (Εικόνα 4δ) και ήταν απότοµη. οκίµια µε µεταλλικό πλέγµα αρµών, ML1 και ML10: Η δοκιµή του τοιχίσκου ML1 ήταν ανεπιτυχής, αφού το δοκίµιο αστόχησε λόγω τοπικής σύνθλιψης των οπτόπλινθων κοντά στην κάτω βάση (Εικόνα 4ε). Το δοκίµιο ML10 έφτασε σε µέγιστο φορτίο kn. Η αστοχία του ήταν ψαθυρή. Αστόχησε µε τον σχηµατισµό διαγώνιας ρωγµής (Εικόνα 4στ) και µε θραύση του µεταλλικού πλέγµατος (Εικόνα 5). οκίµια µε οπλισµό αρµών µορφής δικτυώµατος, BJR2 και BJR11: Τα δοκίµια αστόχησαν υπό φορτίο kn και kn αντιστοίχως. Η µεγάλη διαφορά στα φορτία αστοχίας αποδίδεται στην µεγάλη διαφορά αντοχών του κονιάµατος που χρησιµοποιήθηκε για τα δύο δοκίµια (Πίνακας 2). Και τα δύο δοκίµια αστόχησαν µε την εµφάνιση διαγώνιας ρωγµής (Εικόνα 4ζ και 4η). Παρατηρήθηκε και περιορισµένη ολίσθηση κατά µήκος οριζόντιου αρµού. Είναι σηµαντικό ότι δεν παρατηρήθηκε θραύση του οπλισµού (Εικόνα 5), χαρακτηριστικό το οποίο σχολιάζεται σε επόµενη παράγραφο. Η συµπεριφορά των τοιχίσκων αποτυπώνεται στα διαγράµµατα της Εικόνας 6: Από τα διαγράµµατα κατακόρυφου φορτίου-κατακόρυφης παραµόρφωσης φαίνεται ότι η αστοχία όλων των δοκιµίων συνέβη υπό µικρή παραµόρφωση κατά την διαγώνιο του τοιχίσκου. Εξ άλλου, µε εξαίρεση τους τοιχίσκους BJR2 και BJR11 (στους οποίους ο οπλισµός δεν εµφάνισε θραύση), το 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

6 µέγιστο φορτίο ακολουθήθηκε από έναν σχεδόν κατακόρυφο φθιτό κλάδο. Όπως αναµενόταν, λόγω του µικρού ποσοστού οπλισµού, η όπλιση των δοκιµίων δεν οδήγησε σε αύξηση του φορτίου αστοχίας των τοιχίσκων (µε εξαίρεση το δοκίµιο BJR11, στο οποίο το κονίαµα είχε µεγάλη θλιπτική αντοχή). Αξίζει, επίσης, να παρατηρηθεί (Εικόνα 6β) η απότοµη αστοχία του δοκιµίου µε διάζωµα Ω.Σ., υπό πολύ µικρή οριζόντια παραµόρφωση. Παρατηρείται, επίσης, ότι για το δοκίµιο µε µεταλλικό πλέγµα (ML10), το µέγιστο φορτίο επιτυγχάνεται κατά την στιγµή εµφάνισης της διαγώνιας ρωγµής. Το φορτίο διατηρείται σχεδόν σταθερό για ένα διάστηµα, µέχρι την θραύση του οπλισµού (Εικόνα 5α), οπότε ο τοίχος χωρίζεται σε δύο περίπου τριγωνικά τµήµατα. Αντιθέτως, τα δοκίµια µε οπλισµό αρµών, µορφής δικτυώµατος, µετά την εµφάνιση της διαγώνιας ρωγµής, παρουσιάζει αύξηση του φορτίου το οποίο αναλαµβάνει, χάρη στην ενεργοποίηση του οπλισµού, διατηρεί δε το µέγιστο φορτίο για περαιτέρω αύξηση του ανοίγµατος της διαγώνιας ρωγµής. (α) (β) Εικόνα 5. Λεπτοµέρεια του τρόπου αστοχίας των τοιχίσκων (α) ML10 και (β) BJR11. Τετραγωνικά οκίµια-κατακόρυφα Βελόµετρα PL 13 PL 14 TB 12 ML 10 BJR 2 BJR 11 Τετραγωνικά οκίµια-οριζόντια Βελόµετρα PL 13 PL 14 TB 12 ML 10 BJR 2 BJR load (kn) load (kn) (α) ε δ (mm) Εικόνα 6. (α) Καµπύλες φορτίου-ανηγµένης παραµόρφωσης και (β) φορτίου-οριζόντιας παραµόρφωσης για τα δοκίµια µε λόγο L/H ίσο µε 1.0. (β) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

7 5.2 οκίµια µε λόγο µήκους προς ύψος ίσο µε 2,0 (α) (β) (γ) (δ) Εικόνα 7. Ο τρόπος αστοχίας της δεύτερης οµάδας δοκιµίων: (α) PL 15, (β) TB 6, (γ) ML 4, (δ) BJR 5. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7, στα στοιχεία του Πίνακα 2, καθώς και στα διαγράµµατα της Εικόνας 8, τα δοκίµια αυτής της οµάδας παρουσίασαν κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι, τα τέσσερα δοκίµια δεν εµφάνισαν ουσιώδεις διαφορές στο µέγιστο φορτίο. Τούτο ερµηνεύεται από τον τρόπο αστοχίας τους, ο οποίος ήταν παρόµοιος. Πράγµατι, σε όλες τις περιπτώσεις η αστοχία οφειλόταν κυρίως σε ολίσθηση κατά µήκος οριζόντιου ή οριζόντιων αρµών κονιάµατος. Η αστοχία ήταν σε όλες τις περιπτώσεις απότοµη και συνέβη υπό πρακτικώς µηδενικό άνοιγµα ρωγµών, καθώς και υπό µικρή θλιπτική παραµόρφωση κατά την διαγώνιο. Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι, στην περίπτωση σχετικώς µακρών τοίχων, οι εναλλακτικοί τρόποι όπλισης των δοκιµίων δεν οδηγούν σε βελτίωση της συµπεριφοράς των πλινθοπληρώσεων. Αντιθέτως, φαίνεται να είναι αναπόφευκτος ο σχηµατισµός µιας περίπου οριζόντιας ρωγµής σε θέση που αντιστοιχεί σε ενδιάµεση περιοχή καθ ύψος των παρακείµενων υποστυλωµάτων. Αυτή η συµπεριφορά δικαιολογεί πλήρως την σχετική απαίτηση του ΕΚΩΣ (2000), ο οποίος απαιτεί να θεωρείται κρίσιµο όλο το ύψος του υποστυλώµατος, όταν υπάρχει τοίχος πληρώσεως µόνον από την µια πλευρά του. 80 Ορθογώνια οκίµια-κατακόρυφα Βελόµετρα PL 15 TB 6 ML 4 BJR 5 60 load (kn) ε Εικόνα 8. Καµπύλες φορτίου-ανηγµένης παραµόρφωσης για τα δοκίµια µε λόγο L/H ίσο µε 2,0. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

8 Πίνακας 2. Συνοπτική παρουσίαση των πειραµατικών αποτελεσµάτων. οκίµιο H/L f m P u ε v w (mm) Τρόπος αστοχίας (MPa) (kn) PL13 1: /1.84 ιαγώνια ρωγµή PL14 1: /2.37 ιαγώνια ρωγµή TB3 1: (*) (*) (*) Τοπική σύνθλιψη των οπτόπλινθων της πάνω γωνίας TB12 1: /0.006 Ολίσθηση κατά µήκος του διαζώµατος. Απότοµη αστοχία ML1 1: (*) (*) (*) Τοπική σύνθλιψη των οπτόπλινθων της κάτω γωνίας ML10 1: /1.64 ιαγώνια ρωγµή, θραύση του οπλισµού BJR2 1: /1.70 ιαγώνια ρωγµή-περιορισµένη ολίσθηση (µετά τον σχηµατισµό της ρωγµής) BJR11 1: ιαγώνια ρωγµή-περιορισµένη ολίσθηση (µετά τον σχηµατισµό της ρωγµής) PL15 1: ιαγώνια ρωγµή + ολίσθηση κατά µήκος οριζόντιων αρµών TB6 1: Ολίσθηση κατά µήκος διαζώµατος ML4 1: ιαγώνια ρωγµή + ολίσθηση κατά µήκος οριζόντιων αρµών + θραύση του οπλισµού BJR5 1: Ολίσθηση κατά µήκος οπλισµένου αρµού f m : θλιπτική αντοχή κονιάµατος, P u : µέγιστο φορτίο, ε v : ανηγµένη παραµόρφωση κατά την αστοχία, w: µέγιστο άνοιγµα διαγώνιας ρωγµής (κατά την ολοκλήρωση της δοκιµής) 6 ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΚΑΜΨΗ 6.1 Γεωµετρία δοκιµίων-υλικά Στην Εικόνα 9 φαίνεται η γεωµετρία των τοίχων που κατασκευάστηκαν, ώστε να δοκιµαστούν σε εκτός επιπέδου κάµψη. Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή τους είναι ίδια µε εκείνα που χρησιµοποιήθηκαν και για την κατασκευή των τοιχίσκων της διαγώνιας θλίψης. Το κονίαµα δοµήσεως είχε (κατά την ηµέρα δοκιµής) θλιπτική αντοχή 17.5 MPa και αντοχή σε εφελκυσµό από κάµψη ίση µε 2.90 MPa. εδοµένου ότι οι δοκιµές διαγώνιας θλίψης έδειξαν ότι η προσθήκη µεταλλικού πλέγµατος αρµών δεν οδήγησε σε βελτίωση της συµπεριφοράς της πλινθοπληρώσεως, αυτό το είδος όπλισης δεν εξετάσθηκε στις δοκιµές εκτός επιπέδου κάµψεως. Αντιθέτως, εξετάσθηκαν δύο περιπτώσεις πλινθοπληρώσεων µε οπλισµό οριζόντιων αρµών, µορφής δικτυώµατος (βλ. Εικόνα 9): Η περίπτωση όπλισης δύο διαδοχικών αρµών (κατ αναλογία και για άµεση σύγκριση µε την περίπτωση του διαζώµατος), καθώς και η περίπτωση οπλισµού κατανεµηµένου σε όλο το ύψος του τοίχου. 6.2 Κατασκευή δοκιµίων-πειραµατική διάταξη Η κατασκευή των δοκιµίων έγινε εντός του Εργαστηρίου, σε θέση κατακόρυφη. Η δοκιµή των τοίχων έγινε σε θέση οριζόντια. Έτσι, κάθε δοκίµιο, µέσα σε ξύλινο νάρθηκα, στρεφόταν κατά 90 0, για να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση, πάνω σε µεταλλική τράπεζα, η οποία κατασκευάσθηκε γι αυτόν τον σκοπό (Εικόνα 10). Εν συνεχεία, αποµακρυνόταν ο ξύλινος νάρθηκας, τοποθετούνταν τα βελόµετρα για την µέτρηση των βυθίσεων και άρχιζε η δοκιµή. Για την επιβολή του φορτίου χρησιµοποιήθηκαν χαλύβδινα βάρη (~20Kg), σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Η τοποθέτησή τους πάνω στον τοίχο γινόταν σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται πρακτικώς οµοιόµορφη κατανοµή του φορτίου. Η δοκιµή ήταν αργή και η καταγραφή των βυθίσεων στο µέσον του ανοίγµατος γινόταν µέσω επτά ηλεκτρικών βελοµέτρων (1-7, Εικόνα 9). 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

9 Εικόνα 9. Γεωµετρία, τρόπος όπλισης δοκιµίων εκτός επιπέδου κάµψεως και θέσεις βελοµέτρων. Εικόνα 10. οκίµιο εκτός επιπέδου κάµψεως στην θέση δοκιµής. Λόγω του τρόπου της δοκιµής, οι τοίχοι µετά από την αφαίρεση του ξύλινου νάρθηκα ευρίσκονταν υπό οµοιόµορφο κατακόρυφο φορτίο (περίπου ίσο µε 0.90 kn/m 2 ) ίσο µε το ίδιο βάρος τους. Βάσει των υπολογισµών που προηγήθηκαν και όπως αποδεικνύεται από τα διαγράµµατα φορτίουβέλους, καθώς και από την παρατήρηση των δοκιµίων, αυτό το φορτίο ήταν µικρότερο από το φορτίο ρηγµατώσεως των τοίχων. Στην περίπτωση ενός δοκιµίου, λόγω ατυχούς χειρισµού κατά την τοποθέτησή του στην θέση δοκιµής, εµφανίσθηκε µικρού ανοίγµατος ρωγµή κατά το πλάτος του τοίχου (στο µέσον του ανοίγµατος) πριν απ την έναρξη της δοκιµής. Τούτο επηρέασε την µορφή του διαγράµµατος στην αρχική φάση, όχι όµως την υπόλοιπη συµπεριφορά του δοκιµίου, όπως θα φανεί στα επόµενα. 7 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7.1 Τρόπος αστοχίας Στην Εικόνα 11 αποτυπώνεται ο τρόπος αστοχίας των τεσσάρων δοκιµίων. Το δοκίµιο αναφοράς (PL-OUT) αστόχησε, όπως αναµενόταν, µε την εµφάνιση µιας ρωγµής κατά το πλάτος του τοίχου. Το δοκίµιο χωρίστηκε σε δύο περίπου ισοµήκη τµήµατα, καθώς η ρωγµή πέρασε εν µέρει από τους αρµούς του κονιάµατος και εν µέρει από τις οπτοπλίνθους. Αστόχησε υπό κατακόρυφο 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

10 οµοιόµορφο φορτίο περίπου ίσο µε 1.9 kn/m 2, όπως και τα επόµενα δύο δοκίµια. Το δοκίµιο µε διάζωµα Ω.Σ. (TB-OUT) αστόχησε µε τον τρόπο που φαίνεται στην Εικόνα 11β: Εµφανίσθηκαν (µη συνεχείς) ρωγµές στα δύο τµήµατα εκατέρωθεν του διαζώµατος. Καθώς το φορτίο αυξανόταν, το ένα ήµισυ του τοίχου αποκολλήθηκε από το διάζωµα και αστόχησε µε ψαθυρό τρόπο, καθώς ήταν άοπλο. Η δοκιµή σταµάτησε σ αυτό το σηµείο. Το δοκίµιο µε οπλισµό αρµών στις θέσεις του οπλισµού του διαζώµατος (BJR1-OUT) εµφάνισε τις αναµενόµενες καµπτικές ρωγµές (Εικόνα 11γ). Ήταν δυνατή περαιτέρω µικρή αύξηση του φορτίου υπό σηµαντική αύξηση των βελών, χωρίς λύση της συνέχειας του τοίχου. Τέλος, το δοκίµιο µε τον πυκνότερο οπλισµό αρµών (BJR2-OUT) εµφάνισε ένα πυκνό δίκτυο κατανεµηµένων καµπτικών ρωγµών. Έφθασε σε φορτίο το οποίο υπερέβη τα 3.0 kn/m 2 και σε µεγάλο βέλος κάµψεως, χωρίς να καταρρεύσει. (α) (β) (γ) Εικόνα 11. Μορφολογία ρηγµατώσεως των δοκιµίων κατά την αστοχία τους: (α) PL-OUT, (β) TB-OUT, (γ) BJR1-OUT, (δ) BJR2-OUT. (δ) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

11 7.2 Σχολιασµός των αποτελεσµάτων Στην Εικόνα 12 φαίνονται τα διαγράµµατα οµοιόµορφου κατανεµηµένου φορτίου-βέλους κάµψεως στο µέσον του ανοίγµατος για τα τέσσερα δοκίµια. Οι µετρήσεις βέλους έχουν προκύψει απ το βελόµετρο 1, το οποίο είχε τοποθετηθεί περί το κέντρο κάθε τοίχου (Εικόνα 9). οµοιόµορφο φορτίο (kn/m 2 ) BJR2-OUT BJR1-OUT PL-OUT TB-OUT βέλος (mm) Εικόνα 12. ιαγράµµατα φορτίου-βέλους στο µέσον του ανοίγµατος για τα τέσσερα δοκίµια. Παρατηρείται ότι το άοπλο δοκίµιο αναφοράς έδειξε ελαστική γραµµική συµπεριφορά µέχρι την αστοχία, η οποία συνέβη υπό µικρό βέλος (ολίγων χιλιοστοµέτρων). Το δοκίµιο µε οπλισµό αρµών σε δύο θέσεις είχε την ίδια αρχική δυσκαµψία µε το άοπλο δοκίµιο. Όµως, η παρουσία του οπλισµού επέτρεψε µετά την ρηγµάτωση (και παρά την δραστική µείωση της δυσκαµψίας) µικρή περαιτέρω αύξηση του αναλαµβανόµενου φορτίου, το οποίο-πάντως-δεν υπερέβη το φορτίο αστοχίας του άοπλου τοίχου. Είναι, όµως, πολύ σηµαντικό ότι ανέλαβε µεγάλες παραµορφώσεις (βέλος περίπου ίσο µε 60 mm) χωρίς να καταρρεύσει. Η δοκιµή σταµάτησε για λόγους προστασίας των µετρητικών οργάνων. Το δοκίµιο µε διάζωµα Ω.Σ. είχε την ίδια περίπου αρχική δυσκαµψία µε τα προηγούµενα δύο δοκίµια. Το πρώτο περίπου οριζόντιο τµήµα της καµπύλης αντοστοιχεί στην εµφάνιση ρωγµής (περί το µέσον του ανοίγµατος) στην διεπιφάνεια του διαζώµατος µε το ένα από τα δύο τµήµατα του τοίχου. Το επιβαλλόµενο φορτίο συνέχισε να αυξάνεται (υπό µειωµένη δυσκαµψία) µέχρις ότου το άλλο τµήµα της τοιχοποιίας αποκολλήθηκε από το διάζωµα και εν συνεχεία κατέρρευσε. Αµέσως πριν απ την κατάρρευσή του αυτό το τµήµα είχε βέλος στο µέσον του ανοίγµατός του περίπου ίσο µε 18 mm. Τέλος, το δοκίµιο µε οπλισµό αρµών σε τέσσερις θέσεις (BJR2-OUT) έδειξε µιαν εξαιρετικά πλάστιµη συµπεριφορά. Επί πλέον, ανέλαβε φορτίο σηµαντικά µεγαλύτερο από τα άλλα τρία δοκίµια. Παρατηρείται ότι η αρχική δυσκαµψία αυτού του τοίχου ήταν σηµαντικά µικρότερη από εκείνην των άλλων τοίχων. Τούτο οφείλεται στην εξ ατυχήµατος ρηγµάτωση του τοίχου περί το µέσον του ανοίγµατός του, κατά την τοποθέτησή του στην θέση δοκιµής. Παρά ταύτα, χάρη στην ενεργοποίηση του οπλισµού, ανέπτυξε και άλλες ρωγµές εκατέρωθεν της αρχικής και το βέλος στο µέσον του ανοίγµατός του έφθασε τα 70 mm περίπου, χωρίς ο τοίχος να αποδιοργανωθεί και να καταρρεύσει. Και εδώ, η δοκιµή σταµάτησε για λόγους προστασίας του εξοπλισµού. Πρέπει, πάντως, να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη τόσο µεγάλων εκτός επιπέδου παραµορφώσεων στους τοίχους πληρώσεως θα ήταν εφικτή µόνον υπό συνθήκες πολύ καλής πλευρικής αγκύρωσής τους στα εκατέρωθεν υποστυλώµατα. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

12 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, µε σκοπό την µελέτη της εντός και της εκτός επιπέδου συµπεριφοράς των πλινθοπληρώσεων, επιτρέπουν την διατύπωση των ακόλουθων συµπερασµάτων-παρατηρήσεων: (α) Από απόψεως αντοχής έναντι διαγώνιας θλίψεως, η προσθήκη διαζώµατος Ω.Σ. ή οπλισµού αρµών (στις µικρές ποσότητες που επελέγησαν) είναι ισοδύναµες. Σε όλες τις εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν δεν παρατηρήθηκε αύξηση της αντοχής των πλινθοπληρώσεων έναντι διαγώνιας θλίψεως. Παρ όλα αυτά, (β) στην περίπτωση πλινθοπληρώσεων µε µήκος το οποίο δεν διαφέρει ουσιωδώς από το ύψος, παρατηρούνται διαφορές στην εν γένει συµπεριφορά των πλινθοπληρώσεων ανάλογα µε τον τρόπο όπλισης. Έτσι, η παρουσία του διαζώµατος Ω.Σ. οδηγεί σε ψαθυρή αστοχία µε την εµφάνιση ρωγµής ολισθήσεως κατά µήκος της διεπιφάνειας οπτοπλίνθου-σκυροδέµατος. Η παρουσία του µεταλλικού πλέγµατος αρµών δεν τροποποιεί τον τρόπο αστοχίας των άοπλων πλινθοπληρώσεων. Όµως, το πλέγµα αποδεικνύεται αναποτελεσµατικό, καθώς θραύεται και δεν εµποδίζει την αποδιοργάνωση του τοίχου. Τέλος, ο οπλισµός αρµών µορφής δικτυώµατος αποδεικνύεται αποτελεσµατικός, καθώς δεν µεταβάλλει τον τρόπο αστοχίας των άοπλων πλινθοπληρώσεων, ενώ παραλλήλως επιτρέπει την εµφάνιση µεγάλων διαγώνιων ρωγµών, χωρίς να θραύεται. Πάντως, (γ) στην περίπτωση µακρών τοίχων, η βελτίωση της συµπεριφοράς των πλινθοπληρώσεων θα πρέπει να αναζητηθεί µε άλλους τρόπους. Πράγµατι, κανένας από τους εξετασθέντες τρόπους δεν αποδείχθηκε αποτελεσµατικός, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις η αστοχία (λόγω της µειωµένης ως προς την οριζόντια κλίσεως της επιβαλλόµενης τέµνουσας) προκαλείται από ολίσθηση κατά µήκος οριζόντιου αρµού. (δ) Σε ότι αφορά την εκτός επιπέδου συµπεριφορά των τοίχων πληρώσεως, οι δοκιµές έδειξαν ότι η προσθήκη διαζώµατος Ω.Σ. ή περίπου ισοδύναµου οπλισµού αρµών (µορφής δικτυώµατος) δεν συνεπάγεται αύξηση του µέγιστου φορτίου το οποίο µπορεί να αναλάβει ο τοίχος. Παρατηρείται, παρ όλα αυτά ουσιώδης υπεροχή του οπλισµού αρµών, καθώς επιτρέπει την εκδήλωση πολύ µεγάλων εκτός επιπέδου βελών, χωρίς αποδιοργάνωση της πλινθοπλήρωσης. Τέλος, η αύξηση του οπλισµού αρµών οδηγεί σε σηµαντική αύξηση του µέγιστου αναλαµβανόµενου φορτίου, καθώς και περαιτέρω αύξηση της παραµορφωσιµότητας. (ε) Θα πρέπει, τέλος, να αναφερθεί ότι αυτή η µελέτη έχει ανάγκη από επέκταση και συµπλήρωση (πειραµατική και αναλυτική), ώστε να αναδειχθούν οι συνέπειες της συµπεριφοράς που διαπιστώθηκε στην συµπεριφορά πλινθοπληρωµένων πλαισιωτών κατασκευών από Ω.Σ. και να διερευνηθούν και άλλες δυνατότητες για την βελτίωση της συµπεριφοράς των τοιχοπληρώσεων, όπως π.χ. η κατανεµηµένη (αντί της συγκεντρωµένης) όπλισή τους. 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το πειραµατικό πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την NV BEKART SA και από τον ΣΕΒΚ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΚΩΣ Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. Αθήνα: ΟΑΣΠ. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

*Η παρούσα απόφαση µε τις παρατηρήσεις δηµοσιεύτηκαν στην Ποινική ικαιοσύνη 2009/1196. Περίληψη: Αριθµός 1220/2008

*Η παρούσα απόφαση µε τις παρατηρήσεις δηµοσιεύτηκαν στην Ποινική ικαιοσύνη 2009/1196. Περίληψη: Αριθµός 1220/2008 *Η παρούσα απόφαση µε τις παρατηρήσεις δηµοσιεύτηκαν στην Ποινική ικαιοσύνη 2009/1196. Περίληψη: Ανθρωποκτονία από αµέλεια γιατρού παθολόγου λοιµωξιολόγου (έµφραγµα µυοκαρδίου). Στοιχεία εγκλήµατος. Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 350 /2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 350 /2013 ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΡΘ-ΚΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 . Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 91/12 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 19 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 03 Απριλίου, 2005 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από έξι (6) θέµατα. 2) Να απαντήσετε τα ερωτήµατα όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Φ.12 / 668 / 67296 / Γ1

Φ.12 / 668 / 67296 / Γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A -----

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης ΙΤΣΑΚ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2011-1- Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το Σ του ΙΤΣΑΚ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 1 of 8 14/05/2009 9:03 πμ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Έτους 2006 Για την ενημέρωση των Συνεταίρων επί των δραστηριοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου

Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου Δημήτριος Γόνης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου Το συγγραφικό έργο του αγίου Νεκταρίου είναι εκτενέστατο και είναι δυνατόν να καταταχθείστις εξής ενότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Θέµα Α.1 Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Α. 1.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. "Το Πνεύµα των Νόµων" (1748) ήταν έργο του: α. Βολταίρου β. Μοντεσκιέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.πρωτ:256 ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟΥ) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 28-4-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 3889 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη Εγκληµατική Οργάνωση Νο1 Η αστυνοµία έχει εντοπίσει 12 από τους τουλάχιστον 13 φερόµενους ως µέλη της, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτόφωρου. Πρόκειται, σύµφωνα µε τη σχηµατισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών, που απασχολούνται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε το περιεχόµενο των

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν. 122(Ι)/2003 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3742, 25.7.2003 737 Ν. 122(Ι)/2003 Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµος του 2003, εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ α) Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α)», πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Σελίδα 1 από 40 ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Έχοντας υπόψη : 1. Τον Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Β, 24 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Β, 24 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Β, 24 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αποκέντρωση, απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Εγκρίθηκε την 20η Μαΐου 1994 Αναθεωρήθηκε την 29η Οκτωβρίου 1999 Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1999 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κανονισµός Ηθικών Αµοιβών και Τιµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο Νόµος: 2110/92 Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. (ΦΕΚ 206/Α/29-12-92)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση ανακατασκευή πεζοδροµίων στην.ε. Έδεσσας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ. Λευκωσία, 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ. Λευκωσία, 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΞΗΣ Λευκωσία, 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΑΡΘΡΟΝ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ Α) Ιδρύεται Σωματείο με το όνομα Ανεξάρτητη Φοιτητική Έπαλξη και με έδρα τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στο Ρέθυµνο Κρήτης σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Αποφοίτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736471 2015-04-28

15PROC002736471 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 28/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 9618 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/6/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα