ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ"

Transcript

1 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1569 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ηµ.Υπογραφής: Τίτλος ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις. Προοίµιο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Θέµατα ΑΣΦΑΛΙΣΗ - Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου αναφέρεται ο Υπουργός Εµπορίου, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την παρ. 20 άρθρου 37 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). *** Βλέπε και Π 190/2006 ΦΕΚ Α 196/ το οποίο στο άρθρο 14 ορίζει : "Από την έναρξη ισχύος του διατάγµατος αυτού καταργείται κάθε διάταξη του ν. 1569/1985 (Φ.Ε.Κ. Α/183) που έρχεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος καθώς και κάθε άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις αυτού ή ανάγεται σε θέµατα ρυθµιζόµενα από αυτό." ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ιαµεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 11 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Ο τίτλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' "ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ" και το εντός " " πρώτο εδάφιο τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από µε τις παρ. 1 και 2, αντίστοιχα, άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87).

2 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' "ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ" "" ιαµεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, ασκούν οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι µεσίτες ασφαλίσεων, οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι, οι συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων καθώς και οι ασφαλιστικοί υπάλληλοι". Η τοποθέτηση εργασιών µεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαταστηµάτων ή νόµιµων αντιπροσώπων αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων επιτρέπεται και δεν αποτελεί διαµεσολάβηση". Αρθρο: 2 Ασφαλιστικός πράκτορας Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 11 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Ο εντός " " τίτλος "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ" προστέθηκε από µε την παρ. 3 άρθρου 36 Ν. 2496/97 (ΦΕΚ Α' 87). "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ" "1. Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει ως αποκλειστικό έργο την ανάληψη µε σύµβαση, έναντι προµήθειας,ασφαλιστικών εργασιών στο όνοµα και για λογαριασµό µίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει,προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαµέσου άλλων διαµεσολαβούντων για λογαριασµό µίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συµβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισµένο κάθε αναγκαία συνδροµή κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης και ιδιαίτερα µετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης. 2. Με την πρακτοριακή σύµβαση µπορεί να περιορίζεται το δικαίωµα του ασφαλιστικού πράκτορα να συνάπτει σύµβαση πρακτόρευσης και µε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις". Αρθρο: 3

3 Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του ασφαλιστικού πράκτορα Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθρου 11 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). "1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του ασφαλιστικού πράκτορα απαιτείται εγγραφή του ενδιαφεροµένου στο οικείο επιµελητήριο κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 7 του παρόντος νόµου". 2. Οποιος χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού ασκεί εργασίες ασφαλιστικού πράκτορα ή χρησιµοποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα ή τον τίτλο του ασφαλιστικού πράκτορα, τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 175 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου µε τις πιο πάνω ποινές τιµωρούνται οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Αρθρο: 4 Σχέσεις µε τον εντολέα Τα εντός " " τέταρτο και πέµπτο εδάφια της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την περίπτ. α της παρ. 4 άρθρου 11 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκε µε την περίπτ. β της παρ. 4 άρθρου 11 Ν. 2170/1993. Τα εντός " " τρίτο και έκτο εδάφια της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από µε τις παρ. 4 και 5, αντίστοιχα, άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). Τα εντός " " δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από µε την παρ. 6 άρθρου 36 Ν. 2496/1997. Τα εντός " " πρώτο και δεύτερο εδάφια της παρ. 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από µε την παρ. 7 άρθρου 36 Ν. 2496/1997. Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από µε την παρ. 8 άρθρου 36 Ν. 2496/ Τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες των ασφαλιστικών πρακτόρων καθορίζονται µε έγγραφη σύµβαση ανάµεσα στον ασφαλιστικό πράκτορα και στην ασφαλιστική επιχείρηση που προτίθεται να πρακτορεύει (πρακτοριακή σύµβαση). Αντίγραφο της πρακτοριακής σύµβασης υποβάλλεται από την ασφαλιστική επιχείρηση στο Υπουργείο Εµπορίου. "Η ασφαλιστική εταιρία γνωστοποιεί εγγράφως χωρίς υπαίτια βραδύτητα στο Υπουργείο Εµπορίου την για οποιονδήποτε λόγο λύση της πρακτοριακής σύµβασης". "Η ασφαλιστική εταιρία γνωστοποιεί επίσης τη λήξη της πρακτοριακής σύµβασης µε δύο συνεχείς δηµοσιεύσεις σε µία εφηµερίδα της περιφέρειας, όπου ήταν εγκατεστηµένος ο ασφαλιστικός πράκτορας και µε µία δηµοσίευση σε µία εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε µία οικονοµική εφηµερίδα. "Οποιος συνάπτει ασφαλιστικές συµβάσεις στο όνοµα και για λογαριασµό ασφαλιστικής επιχείρησης µε την οποία έχει λήξει η πρακτοριακή του σύµβαση τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 30 µηνών".

4 "Η ασφαλιστική επιχείρηση δεν µπορεί να προβάλει τη λήξη της πρακτοριακής σύµβασης έναντι του ασφαλισµένου που δεν γνώριζε ή δεν όφειλε να γνωρίζει τη λήξη της". 2. Εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης, ο οποίος εν γνώσει του χρησιµοποιεί ως ασφαλιστικό πράκτορα πρόσωπο του οποίου η σύµβαση δεν έχει υποβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου στο Υπουργείο Εµπορίου, τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του ποινικού κώδικα,εφόσον η πράξη του δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. "Η ως άνω ποινή επιβάλλεται, εφόσον το πρόσωπο που χρησιµοποιείται από την ασφαλιστική επιχείρηση ως πράκτορας είναι γραµµένο στο κατ' άρθρο 3 του παρόντος επιµελητήριο". "Αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγγεγραµµένο στο οικείο επιµελητήριο, ο εκπρόσωπος της ασφαλιστικής επιχείρησης τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τρία χρόνια και χρηµατική ποινή µέχρι τριακόσιες χιλιάδες δραχµές". 3. "Ο ασφαλιστικός πράκτορας υποχρεούται να τοποθετεί τις ασφαλίσεις των πελατών του (παραγωγή) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που πρακτορεύει". "Κατ' εξαίρεση και µε την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει πρακτοριακή σύµβαση, επιτρέπεται να τοποθετεί και σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν πρακτορεύει στις εξής περιπτώσεις:" α) Κλάδων ασφάλισης οι οποίοι δεν ασκούνται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τις οποίες πρακτορεύει. β) Ασφαλίσεων που εγγράφως δεν έγιναν αποδεκτές από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τις οποίες πρακτορεύει. γ) Ασφαλίσεων για τις οποίες υπάρχει έγγραφη συναίνεση εκ µέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τις οποίες πρακτορεύει. 4. "Αν για οποιονδήποτε λόγο λυθεί ή λήξει η πρακτοριακή σύµβαση, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλει στον πράκτορα προµήθεια τριών ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί, γι' αυτό το διάστηµα, να παραµένει στην επιχείρηση στο µέτρο που θα την εδικαιούτο αν δεν είχε λυθεί ή λήξει η σύµβαση. εν οφείλεται προµήθεια, αν η σύµβαση λύθηκε µε καταγγελία εκ µέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης που οφείλεται σε βαρύ παράπτωµα του πράκτορα, που συνεπάγεται ποινική ή αστική ευθύνη του ή αν λύθηκε µε πρωτοβουλία του πράκτορα". "Σε περίπτωση θανάτου ή µόνιµης ολικής ανικανότητας του ασφαλιστικού πράκτορα, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στα πρόσωπα που ο πράκτορας όρισε ειδικά ως δικαιούχους ή, ανάλογα µε τη συµφωνία, στον ίδιο ή, αν δεν όρισε δικαιούχους για την περίπτωση θανάτου, στους µέχρι τετάρτου βαθµού συγγενείας κληρονόµους του για τέσσερα χρόνια την προµήθεια που εδικαιούτο και αναλογούσε στην παραγωγή του, κατά την τάξη της κληρονοµικής διαδοχής, εφόσον εξακολουθεί γι αυτό το διάστηµα να παραµένει στην ασφαλιστική επιχείρηση". 5. Απαγορεύεται σε ασφαλιστικό πράκτορα να µεταφέρει ασφαλιστήριο συµβόλαιαο σε άλλη εταιρία από εκείνη που πρακτορεύει χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ασφαλισµένου, η οποία δίνεται σύµφωνα µε τύπου που ορίζει ο Υπουργός Εµπορίου µε απόφασή του. Αρθρο: 5 "Εγγραφή στο Επιµελητήριο" Το παρόν άρθρο καθώς και ο τίτλος του τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 5 άρθρου 11

5 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). "Για να ασκήσει το επάγγελµά του, ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι υποχρεωµένος να εγγραφεί, υπό την ιδιότητά του αυτή, στο αµιγές Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή στο Επαγγελµατικό Τµήµα του ενιαίου Επιµελητηρίου της έδρας του". Αρθρο: 6 Μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθρου 11 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Οι παρ. 3 και 4 καταργήθηκαν µε την παρ. 7 άρθρου 11 Ν. 2170/1993. Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από µε τις παρ. 9 και 10, αντίστοιχα, άρθρου 36 Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α' 87). 1. "Τα ονόµατα των ασφαλιστικών πρακτόρων, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο κατ' άρθρο 3 του παρόντος νόµου οικείο επιµελητήριο, καταχωρούνται µε αλφαβητική σειρά σε ειδικό βιβλίο (µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων που τηρείται χωριστά από τα µητρώα των µεσιτών ασφαλίσεων και των ασφαλιστικών συµβούλων), στο οποίο αναγράφονται η ηµεροµηνία εγγραφής τους, οι ανανεώσεις και τυχόν διαγραφές, οι εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης, των οποίων στη διοίκηση συµµετέχουν ή έχουν συµµετάσχει, καθώς και η διάρκεια αυτής της συµµετοχής". Καταχωρείται επίσης η επωνυµία κάθε ασφαλιστικής εταιρίας την οποία πρακτορεύουν. "Τα µητρώα ασφαλιστικών πρακτόρων τηρούνται από τα Επιµελητήρια, που είναι τοπικώς αρµόδια κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόµου". "2. Ο πράκτορας υποχρεούται σε όλα τα έγγραφά του και σε όλες τις επαγγελµατικές του συναλλαγές να αναγράφει και να δηλώνει την ιδιότητά του ως ασφαλιστικού πράκτορα ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που πρακτορεύει, καθώς και τον αριθµό µητρώου του". 3. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα). 4. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα). Αρθρο: 7 Ηµ/νία: "Υποβαλλόµενα δικαιολογητικά"

6 Το παρόν άρθρο καθώς και ο τίτλος του τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 8 άρθρου 11 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Η υποπερίπτ. Α1 της περίπτ. ε της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από µε την παρ. 11 άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). Οι παρ. 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν και η παρ. 4 προστέθηκε, από , µε την παρ. 12 άρθρου 36 Ν. 2469/1997. Η παρ. 5, η οποία είχε προστεθεί µε την παρ. 12 άρθρου 36 Ν. 2469/1997, καταργήθηκε από µε την παρ. 3 άρθρου 21β του παρόντος νόµου (1569/1985), το οποίο άρθρο 21β προστέθηκε µε την παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ Α' 178). "1. Προκειµένου να εγγραφεί ως ασφαλιστικός πράκτορας, στο κατά το άρθρο 5 του παρόντος τοπικώς αρµόδιο Επιµελητήριο, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει στο Επιµελητήριο αυτό τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή ισότιµου ή ισοδύναµου σχολείου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. β) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, λαθρεµπορία. γ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. δ) Πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως. ε) Εγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόµενος κατέχει γενικές εµπορικές ή επαγγελµατικές γνώσεις και έχει εργασθεί: "Α 1) είτε τέσσερα χρόνια ως διευθύνων σε επιχείρηση ασφαλιστικής µεσιτείας είτε ως µεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων ή ασφαλιστικός σύµβουλος είτε ως υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής µεσιτείας ή πρακτόρευσης ή συντονισµού ασφαλιστικών συµβούλων και ασφαλιστικού συµβούλου ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό". 2) είτε για τρία τουλάχιστον χρόνια µε τις πιο πάνω ιδιότητες, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέµατα, 3) είτε για δύο χρόνια µε τις πιο πάνω ιδιότητες, εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της Ελλάδας ή αναγνωρισµένης ισοτίµου ή ισοδυνάµου σχολής του εξωτερικού, 4) είτε για ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας, αν έχει και µεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέµατα, 5) είτε για δύο χρόνια ως νόµιµος αντιπρόσωπος ή ως εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόµιµος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης. Β) εν οφείλει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισµένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες, τα οποία έχουν καταψηφισθεί σε βάρος του µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Για τη συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. "2. α. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος άλλου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αντί των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 περίπτωση (α) και περίπτωση (ε) υποπεριπτώσεις Α 3 και Α 4 αυτού του άρθρου αρκεί να έχει πραγµατικά και αδιάλειπτα εργασθεί: α) είτε για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια ως ανεξάρτητος ασφαλιστικός πράκτορας ή µεσίτης ασφαλίσεων ή διευθυντής σε αντίστοιχες

7 επιχειρήσεις, β) είτε για δύο (2) συνεχή έτη, ως άνω υπό α', όταν ο ενδιαφερόµενος επιπλέον αποδεικνύει ότι έχει εργασθεί τρία (3) τουλάχιστον χρόνια σε έναν ή περισσότερους πράκτορες ή µεσίτες ασφαλίσεων ή σε µια ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. γ) είτε για ένα (1) χρόνο, ως άνω υπό α', όταν ο ενδιαφερόµενος επιπλέον αποδεικνύει ότι για το επάγγελµα του ασφαλιστικού πράκτορα έχει κατάρτιση που βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το Κράτος ή κρίνεται απολύτως ικανοποιητικό από την αρµόδια επαγγελµατική ένωση. β. Θεωρείται ότι έχει ασκήσει δραστηριότητα διευθύνοντα επιχείρησης, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, κάθε πρόσωπο που έχει ασκήσει την αντίστοιχη δραστηριότητα: α) είτε τα καθήκοντα διευθυντή επιχείρησης ή υποκαταστήµατος, β) είτε τα καθήκοντα του αναπληρωτή του διευθυντή επιχείρησης ή του εξουσιοδοτηµένου να την εκπροσωπεί, εφόσον τα καθήκοντα αυτά συνεπάγονται ευθύνη αντίστοιχη µε εκείνη του διευθυντή της επιχείρησης που εκπροσωπεί. Τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 περ. β' αυτού του άρθρου πρέπει να συνεπάγονται ευθύνες σε θέµατα κατάρτισης, διαχείρισης και εκπλήρωσης ασφαλιστικών συµβάσεων". "3. α. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η συνδροµή των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου αποδεικνύεται από πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή ή οργανισµό ή άλλο νοµικό πρόσωπο του Κράτους-Μέλους καταγωγής ή προέλευσης του ενδιαφεροµένου και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εµπορίου. Ως πιστοποιητικό ποινικού µητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές του Κράτους-Μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του π. δ/τος 530/1991 (ΦΕΚ 205 Α'). β. Βεβαιώσεις που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στις αρµόδιες αρχές Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αφορούν τις δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων στην Ελλάδα χορηγούνται από τα κατά τόπους αρµόδια επιµελητήρια". "4. Η εγγραφή γίνεται εφόσον το αρµόδιο επιµελητήριο διαπιστώσει την πληρότητα των δικαιολογητικών των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου. Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 εδ. ε' και 2 αυτού του άρθρου δεν πρέπει να έχουν παύσει να ασκούνται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών, που πιστοποιούν τις ως άνω δραστηριότητες". 5. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα). Αρθρο: 8 Προϋπηρεσία - Βεβαιώσεις

8 Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 11 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). " εν γίνονται δεκτά έγγραφα των περιπτώσεων β, γ', δ' και ε'στοιχείο Β' του άρθρου 7, αν έχουν εκδοθεί σε χρόνο που απέχει περισσότερο από τρεις µήνες από την ηµεροµηνία που προσκοµίζονται". Αρθρο: 9 Ασυµβίβαστα Βλέπε άρθρο 19α του παρόντος νόµου. Σύµφωνα µε την παρ. 30 άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87), το παρόν άρθρο µεταφέρθηκε ως άρθρο 19α και συµπληρώθηκε. Αρθρο: 10 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ "Εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης" Ο τίτλος του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 άρθρου 11 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 12 άρθρου 11 Ν. 2170/1993. Η παρ. 3 καταργήθηκε και οι παρ. 4, 5 και 6 αναριθµήθηκαν σε παρ. 3, 4 και 5 µε την παρ. 13 άρθρου 11 Ν. 2170/1993. Η παρ. 5, όπως αναριθµήθηκε ως ανωτέρω, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 άρθρου 11 Ν. 2170/1993. "1. Οι εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης καταχωρίζονται σε ειδική µερίδα του µητρώου ασφαλιστικών πρακτόρων. Στις προσωπικές εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης όλοι οι οµόρρυθµοι εταίροι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων. Στις εταιρίες περιωρισµένης ευθύνης πρέπει, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων διαχειριστών, ο ένας να είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο. Ο διαχειριστής αυτός δεν µπορεί να υποκαθίσταται από άλλον τυχόν συνδιαχειριστή που δεν είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο". "2. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιριών ασφαλιστικής πρακτόρευσης είναι ονοµαστικές, ο δε διευθύνων σύµβουλος πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα ασφαλιστικών πρακτόρων. Αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν ασφαλιστικές πρακτοριακές εργασίες λαµβάνονται έγκυρα µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του ως άνω µέλους".

9 3. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα). "3" (4). Το παράβολο καταχώρησης των πιο πάνω ασφαλιστικών πρακτοριακών εταιριών στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων είνα διπλάσιο από το παράβολο που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα. "4" (5). Στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων και δίπλα στα ονόµατα των ασφαλιστικών πρακτόρων, που είναι µέλη της διοίκησης ασφαλιστικής πρακτοριακής εταιρίας, σηµειώνεται και η εταιρία την οποία εκπροσωπούν. ""5" (6). Για τον έγκυρο διορισµό µελών του διοικητικού συµβουλίου, γενικών διευθυντών, διευθυνόντων κλάδων, εντεταλµένων συµβούλων,αναπληρωτών γενικών διευθυντών και διευθυντών εταιριών ασφαλιστικής πρακτόρευσης, απαιτείται απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση β' του άρθρου 7 του παρόντος νόµου". Αρθρο: 11 Ενδικοφανής προσφυγή Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). "Αν απορριφθεί από το αρµόδιο επιµελητήριο η αίτηση για εγγραφή σ' αυτό, ο αιτών µπορεί να προσφύγει ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης". Αρθρο: 12 Επαγγελµατική εγκατάσταση Το εντός " " δεύτερο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από µε την παρ. 14 άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). Ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι υποχρεωµένος µέσα σε τρεις µήνες από το διορισµό του να θέσει σε λειτουργία ίδια επαγγελµατική εγκατάσταση (γραφείο κ.λ.π.) στον τόπο που ορίζεται µε την πρακτοριακή σύµβαση και να τηρεί βιβλίο καταχώρησης ασφαλιστηρίων για τις ασφαλιστικές

10 συµβάσεις που συνάπτονται µέσω αυτού και βιβλίο ζηµιών που αφορούν αυτές τις συµβάσεις. "Μέσα στην ίδια προθεσµία είναι υποχρεωµένο να υποβάλει στο αρµόδιο επιµελητήριο υπεύθυνη δήλωση του ν.δ/τος 1599/1986, µε την οποία να βεβαιώνεται ότι τήρησε τις ως άνω υποχρεώσεις του". Αρθρο: 13 "Ανανέωση δικαιολογητικών" Το παρόν άρθρο καθώς και ο τίτλος του τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 15 άρθρου 11 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Η παρ. 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε από µε την παρ. 15 άρθρου 36 Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ A' 87). Σύµφωνα µε την παρ. 31 άρθρου 36 Ν. 2496/1997, µέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του Ν. 2469/1997 (δηλ. από ) οι πρώην εγγεγραµµένοι στα οικεία µητρώα ασφαλιστικοί πράκτορες ή σύµβουλοι, οι οποίοι δεν ανανέωσαν την εγγραφή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, µπορούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. β, γ, δ και ε του παρόντος νόµου (1569/1985) και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα ασυµβίβαστα του αρθρου 19α του ν. 1569/1985. ""1. Ο ασφαλιστικός πράκτορας που έχει εγγραφεί στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων, προκειµένου να ανανεώσει την εγγραφή του, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε τρίτου έτους, λαµβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αµέσως µετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο νέα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' υποπερίπτ. Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου". 2. Αν τα πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου δεν είναι πλήρη, ο ασφαλιστικός πράκτορας διαγράφεται από το Επιµελητήριο". Αρθρο: 14 Κοινοποίηση διαγραφής Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 16 άρθρου 11 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). "1. Η απόφαση για τη διαγραφή κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στις επιχειρήσεις που αυτός πρακτορεύει µε επιµέλεια του αρµόδιου

11 Επιµελητηρίου. 2. Οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οφείλουν µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της προηγούµενης παραγράφου να καταγγείλουν τη σύµβασή τους µε τον ασφαλιστικό πράκτορα, ο οποίος διαγράφηκε από το Επιµελητήριο. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τρία έτη και χρηµατική ποινή το σε δραχµές ισόποσο των ECU. Λόγω της καταγγελίας δεν οφείλεται αποζηµίωση στον ασφαλιστικό πράκτορα". Αρθρο: 15 Μεταβατική διάταξη Σύµφωνα µε την παρ. 5 άρθρου 22 Ν. 1746/1988 (ΦΕΚ Α' 2), η προθεσµία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο παρατείνεται, αφότου έληξε, µέχρι Μέσα σε δύο έτη αφότου ισχύσει ο νόµος αυτός µπορούν να αποκτούν άδεια ασφαλιστικού πράκτορα και να εγγράφονται στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων οι µέχρι την εφαρµογή του νόµου αυτού γενικοί πράκτορες και οι πράκτορες ασφαλιστικών επιχειρήσεων των οποίων οι συµβάσεις έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εµπορίου καθώς και οι νόµιµοι εκπρόσωποι ασφαλιστικών πρακτοριακών εταιριών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδάφαι α, β, γ, δ και στ περίπτωση (ββ) και να µην έχουν τα ασυµβίβαστα του άρθρου 9. Οι πράκτορες αυτοί πρέπει να έχουν µέση ετήσια παραγωγή όχι κατώτερη από τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 7 και να έχουν ασκήσει το επάγγελµα τουλάχιστον για δύο έτη. Για όσους δεν έχουν απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου, η παραπάνω προϋπηρεσία απαιτείται να είναι τέσσερα έτη. Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών αποφαίνεται η οικεία επιτροπή ασφαλιστικών πρακτόρων. Αρθρο: 15Α Ηµ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Μεσίτης ασφαλίσεων To παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 12 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Ο τίτλος "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" προστέθηκε µε την παρ. 16 άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 άρθρου 36 Ν. 2496/1997. Οι παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 καταργήθηκαν και η παρ. 8 αναριθµήθηκε σε παρ. 3 και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 18 άρθρου 36 Ν. 2496/1997. Η παρ. 9 αναριθµήθηκε σε παρ. 4 και τίθεται όπως τα εδάφια πρώτο και δεύτερο αυτής αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 19 άρθρου 36 Ν. 2496/1997. Οι παρ. 10 και 11 αναριθµήθηκαν σε παρ. 5 και 6 αντίστοιχα και προστέθηκε παρ. 7 µε την παρ. 20 άρθρου 36 Ν.

12 2496/1997. "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ " "1. Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως αποκλειστικό έργο, κατ' εντολή του ασφαλιζοµένου, χωρίς να δεσµεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προµήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζοµένους ή αντασφαλισµένους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συµβάσεων, να λαµβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζοµένου ή αντασφαλιζοµένου και να βοηθά κατά τη διαχείριση και την εκτέλεσή τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου". 2. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη ασφαλίσεων απαιτείται εγγραφή του ενδιαφεροµένου, µε την ιδιότητά του αυτή, στο αµιγές Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή στο Επαγγελµατικό Τµήµα του ενιαίου Επιµελητηρίου της έδρας του. ""3" (8). Οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8,10 και 11 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και επί µεσιτών ασφαλίσεων. Οι χρονικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά περιλαµβάνουν και την επαγγελµατική απασχόληση ως πράκτορα ή υπαλλήλου ελληνικής ή αλλοδαπής επιχείρησης ασφαλιστικής πρακτόρευσης". "4" (9). "Ο µεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να έχει δεσµεύσει περιουσία ύψους ίσου µε το σε δραχµές ισόποσο των Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (Ε.Λ.Μ.) προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των εργασιών του. Η δέσµευση µπορεί να περιορισθεί, αν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει στο Υπουργείο Εµπορίου ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης που προέρχεται από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του µε όριο κάλυψης το σε δραχµές ισόποσο των Ε.Λ.Μ. τουλάχιστον. Το Υπουργείο Ανάπτυξης γνωστοποιεί την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και για τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, η οποία υποβάλλεται στο κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου επιµελητήριο για την εγγραφή ή ανανέωση της εγγραφής στο οικείο µητρώο µεσιτών ασφαλίσεων". Στη δεσµευµένη περιουσία οι ασφαλισµένοι αντισυµβαλλόµενοι έχουν προνόµιο που προηγείται κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνοµίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος εφαρµογής της ως άνω δέσµευσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της ασφάλισης αστικής επαγγελµατικής ευθύνης του µεσίτη ασφαλίσεων. "5" (10). Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής στο Υπουργείο Εµπορίου στοιχείων της δραστηριότητας των επιχειρήσεων µεσιτείας ασφαλίσεων. "6" (11). Τα µητρώα µεσιτών ασφαλίσεων τηρούνται από τα Επιµελητήρια που είναι τοπικώς αρµόδια κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. "7. Ο µεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να απολαύει νοµικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο µεσίτης ασφαλίσεων, εφόσον του ζητηθεί, γνωστοποιεί προς τους ενδιαφεροµένους να προβούν σε ασφάλιση ή αντασφάλιση, οποιαδήποτε άµεση νοµική ή οικονοµική δέσµευση προς µία ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή οποιαδήποτε κατοχή εταιρικών µεριδίων ή µετοχών σε ή από ασφαλιστική επιχείρηση, που θα µπορούσε να επηρεάσει την πλήρη ελευθερία επιλογής ασφαλιστικής επιχείρησης. Μέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, λαµβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αµέσως µετά την εγγραφή του, ο µεσίτης ασφαλίσεων υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο την κατανοµή των δραστηριοτήτων του µε τις διάφορες

13 ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά το προηγούµενο έτος". Αρθρο: 15Β Ηµ/νία Ισχύος: Εταιρίες µεσιτείας ασφαλίσεων (Το παρόν άρθρο, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 12 Ν. 2170/1993, ΦΕΚ Α' 150, καταργήθηκε µε την παρ. 21 άρθρου 36 Ν. 2496/1997, ΦΕΚ Α' 87). Αρθρο: 15Γ Ηµ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ανανέωση δικαιολογητικών Μεσίτης ασφαλίσεων Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 12 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από µε την παρ. 22 άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). ""1. Ο µεσίτης ασφαλίσεων που έχει εγγραφεί στο µητρώο µεσιτών ασφαλίσεων, προκειµένου να ανανεώσει την εγγραφή του, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε τρίτου έτους, λαµβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αµέσως µετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο νέα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7 παρ. 1 Β του παρόντος". 2. Αν τα πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου είναι πλήρη και ο µεσίτης ασφαλίσεων έχει πραγµατοποιήσει µέση ετήσια παραγωγή ύψους ίσου µε το σε δραχµές ισόποσο των ECU κατά τη διαδραµούσα τριετία, γίνεται σχετική µνεία στο µητρώο µεσιτών ασφαλίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο µεσίτης ασφαλίσεων διαγράφεται από το Επιµελητήριο και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος νόµου". Αρθρο: 15 Ηµ/νία: Ηµ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Συµφωνητικά ασφαλιστικής κάλυψης

14 Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 12 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). "1. Ο µεσίτης ασφαλίσεων έχει υποχρέωση να υποβάλει στους ασφαλιστές «συµφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης» στο οποίο αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από τους ενδιαφερόµενους ασφαλιστές, οι οποίοι βιβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου. 2. Ο µεσίτης ασφαλίσεων εκδίδει «πιστοποιητικό ασφάλισης» µε βάση τα στοιχεία που συµφώνησε µε την ασφαλιστική εταιρία, το οποίο παραδίδει στον ασφαλισµένο. Ο µεσίτης αντικαθιστά το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης χωρίς υπαίτια βραδύτητα µε το ασφαλιστήριο. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.. 400/1970 εφαρµόζονται και για ασφαλίσεις που συνάπτονται µέσω αναγνωρισµένων µεσιτών ασφάλισης, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου". Αρθρο: 15Ε Ηµ/νία: Ηµ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ευθύνη έναντι ασφαλιζόµενου Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 12 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). "Η ευθύνη του µεσίτη έναντι του ασφαλιζόµενου περιορίζεται στη σωστή τήρηση και εφαρµογή των εγγράφων εντολών του δευτέρου". Αρθρο: 16 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ "Ασφαλιστικοί σύµβουλοι" Ασφαλιστικοί σύµβουλοι Το παρόν άρθρο καθώς και ο τίτλος του τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 άρθρου 13 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Ο τίτλος "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" προστέθηκε µε την παρ. 23 άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). Οι παρ. 1, 3 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 24, 25 και 26, αντίστοιχα, άρθρου 36 Ν. 2496/1997. "ΚΕΦΑΛΑΙΟ '

15 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ". ""1. Ασφαλιστικός σύµβουλος είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο µελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών µε ασφαλιστικές συµβάσεις για λογαριασµό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή µεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύµβουλο µε τους ως άνω είναι σύµβαση έργου. Ο ασφαλιστικός σύµβουλος δεν έχει δικαίωµα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη. Κάθε αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη". 2. εν αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού συµβατικός όρος µε τον οποίο περιορίζεται το δικαίωµα του ασφαλιστικού συµβούλου να συνάπτει σύµβαση και µε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το δικαίωµα αυτό ασκείται από τη συµβαλλόµενη ασφαλιστική επιχείρηση µόνο για τους κλάδους που ασκεί. "3. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως". 4. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αναθέτει στον ασφαλιστικό σύµβουλο την είσπραξη ασφαλίστρων. Στην περίπτωση αυτήν του καταβάλλει επιπλέον προµήθεια, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τα µέρη µε τη σχετική σύµβαση. "5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να εισάγεται ο θεσµός και οι όροι εργασίας του δόκιµου ασφαλιστικού συµβούλου, να εισάγονται πρότυπα βασικών όρων συµβάσεων συνεργασίας, να προβλέπονται δραστηριότητες των ασφαλιστικών συµβούλων που είναι ασυµβίβαστες µε το επάγγελµά τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου"". Αρθρο: 17 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Εγγραφή ασφαλιστικού συµβούλου στο Επιµελητήριο Μητρώα ασφαλιστικών συµβούλων Το παρόν άρθρο καθώς και ο τίτλος του τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 2 άρθρου 13 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Οι παρ. 3, 4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από µε την παρ. 27 άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). 1. Για να ασκήσει το επάγγελµά του ο ασφαλιστικός σύµβουλος είναι υποχρεωµένος να εγγραφεί, υπό την ιδιότητά του αυτή, στο αµιγές Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή στο Επαγγελµατικό Τµήµα του ενιαίου Επιµελητηρίου της έδρας του. 2. Προκειµένου να εγγραφεί ως ασφαλιστικός σύµβουλος στο κατά την προηγούµενη παράγραφο τοπικώς αρµόδιο Επιµελητήριο, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει στο Επιµελητήριο αυτό τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή ισότιµου ή ισοδύναµου σχολείου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. β) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για

16 κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, λαθρεµπορία. γ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. δ) Πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως. "3. Τα µητρώα των ασφαλιστικών συµβούλων τηρούνται στα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού επιµελητήρια. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 6, 2 και 3 του άρθρου 7 και των άρθρων 10, 13 και 14 του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως". "4. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος άλλου Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αντί των προϋποθέσεων του εδ. α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αρκεί να έχει πραγµατικά και αδιάλειπτα εργασθεί: α) είτε για δύο (2) συνεχή έτη, ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας ή ως εργαζόµενος σε επιχείρηση ασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη ασφαλιστών ή µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, β) είτε για ένα (1) έτος µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α', όταν ο δικαιούχος δύναται να αποδείξει για την εν λόγω δραστηριότητα προηγούµενη κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος ή κρίνεται ως απολύτως ικανοποιητικό από την αρµόδια επαγγελµατική ένωση". "5. Η πραγµατική άσκηση τουλάχιστον για ένα (1) έτος εργασιών ασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη θεωρείται ισότιµη µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου". Αρθρο: 18 Μεταβατική διάταξη Σύµφωνα µε την παρ. 5 άρθρου 22 Ν. 1746/1988 (ΦΕΚ Α' 2), η προθεσµία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο παρατείνεται, αφότου έληξε, µέχρι Μέσα σε δύο έτη από την ισχύ του νόµου αυτού µπορούν να αποκτήσουν άδεια παραγωγού ασφαλίσεων όσοι κατά την έναρξη ισχύος του εργάζονται ως ασφαλιστικοί πράκτορες και όσοι είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία µητρώα ασφαλειοµεσιτών (παραγωγοί), αν έχουν γραµµατικές γνώσεις τουλάχιστον δευτέρας τάξης εξαταξίου γυµνασίου ή αντίστοιχης τάξης δηµόσιας εµπορικής σχολής και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 στοιχεία α, γ, δ. Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών αποφασίζει το οικείο Επιµελητήριο. Αρθρο: 19 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

17 Ασφαλιστικοί υπάλληλοι Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 14 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Το Κεφάλαιο Γ' τίθεται όπως αναριθµήθηκε σε Κεφάλαιο Ε' και µε τον παρόντα τίτλο µε την παρ. 29 άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ" "1. Υπάλληλοι ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων ασφαλιστικής πρακτόρευσης ή εταιριών µεσιτείας ασφαλίσεων µπορούν να ασκούν διαµεσολάβηση στη σύναψη ασφαλίσεων για λογαριασµό των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται ή άλλων συνδεδεµένων µε αυτές, µετά από έγκριση του εργοδότη τους, χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου Η σχέση του ασφαλιστικού υπαλλήλου µε τις προαναφερόµενες επιχειρήσεις, για λογαριασµό των οποίων διαµεσολαβεί κατά τα ανωτέρω, είναι σύµβαση έργου και ανεξάρτητη από τη σύµβαση εργασίας. 3. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ασφαλιστικού συµβούλου". Αρθρο: 19Α Ηµ/νία Ισχύος: Ασυµβίβαστα Ασφαλιστικός πράκτορας, ασυµβίβαστα Το παρόν άρθρο, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 άρθρου 11 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150), τίθεται όπως µεταφέρθηκε ως άρθρο 19α και συµπληρώθηκε µε δεύτερη παράγραφο, µε την παρ. 30 άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). "Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του µεσίτη ασφαλίσεων, του ασφαλιστικού συµβούλου και του συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων, είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης". "Επίσης η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µεσίτη ασφαλίσεων". Αρθρο: 20 Ηµ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

18 "Συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων" Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 14 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). Οι παρ. 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από µε την παρ. 28 άρθρου 36 Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87). Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε από µε το εδάφιο στ της παρ. 5 άρθρου 10 Ν. 2741/1999. "1. Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο για λογαριασµό µίας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και µιας µόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζηµιών, έναντι προµήθειας διαµεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων διαµέσου οµάδας ασφαλιστικών συµβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η σχέση που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων µε την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύµβαση έργου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως. Σε περίπτωση ύπαρξης επιπλέον σύµβασης εξηρτηµένης εργασίας του συντονιστή ως διευθυντή γραφείου πωλήσεων ασφαλίσεων, η σύµβαση έργου παραµένει ανεξάρτητη και δεν απορροφάται από τη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας". "2. Το άρθρο 17 του παρόντος εφαρµόζεται και επί συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων. Για τους κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου ασκούντες το επάγγελµα του συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων και διευθυντή υποκαταστήµατος ασφαλίσεων δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου". "3. Αν για οποιονδήποτε λόγο λυθεί ή λήξει η σύµβαση του συντονιστή µε την ασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλει στο συντονιστή για χρονικό διάστηµα τριών ετών από την καταγγελία την προµήθεια που του αναλογεί στην παραγωγή ασφαλιστικών συµβούλων που συντονίζει, στο µέτρο που η παραγωγή αυτή εξακολουθεί να παραµένει για το διάστηµα αυτό στην επιχείρηση. εν οφείλεται προµήθεια αν η σύµβαση λύθηκε µε καταγγελία εκ µέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης που οφείλεται σε βαρύ παράπτωµα του συντονιστή, το οποίο συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη ή αν λύθηκε µε πρωτοβουλία του συντονιστή". "Σε περίπτωση θανάτου ή µόνιµης ολικής ανικανότητας συντονιστή ασφαλιστικής επιχείρησης, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στα πρόσωπα που ο συντονιστής όρισε ειδικά ως δικαιούχους ή, ανάλογα µε τη συµφωνία, στον ίδιο ή αν δεν όρισε δικαιούχους για την περίπτωση θανάτου, στους µέχρι και τέταρτου βαθµού συγγένειας κληρονόµους του για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, την προµήθεια που δικαιούνταν και αναλογούσε στην παραγωγή των ασφαλιστικών συµβούλων που συντόνιζε, εφόσον γι' αυτό το διάστηµα η παραγωγή εξακολουθεί να παραµένει στην ασφαλιστική επιχείρηση". Αρθρο: 21 Ηµ/νία: Αλλες διατάξεις Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 εκδόθηκε το Π 298/1986 (ΦΕΚ Α' 133).Η παρ. 3 του παρόντος καταργείται και η παρ. 1 αντικαθίσταται, µε τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 9 του ν.3746/2009 ΦΕΚ

19 Α 27/ «1. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) µπορεί: α) να καταρτίζεται κανονισµός συµπεριφοράς των προσώπων που ασκούν ασφαλιστική διαµεσολάβηση, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 του π.δ. 190/2006, όπως ισχύει. Από την έναρξη ισχύος του κανονισµού αυτού καταργείται το π.δ. 298/1986 (ΦΕΚ 183 Α'), β) να ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων του ως άνω κανονισµού συµπεριφοράς, και γ) γενικότερα να ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Κατ' ελάχιστο, ο κανονισµός συµπεριφοράς περιέχει κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τα παραπάνω νοµικά και φυσικά πρόσωπα ενεργούν εντίµως, νοµίµως και µε την απαιτούµενη προσοχή και επιµέλεια κατά τη διεξαγωγή των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων, διαθέτουν και χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται προς το συµφέρον των ασφαλισµένων και λαµβάνουν µέτρα ώστε να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συµφερόντων.» 2. Τα άρθρα 26 έως και 28 του Ν.. 400/1970 καταργούνται. Το άρθρο 25 του Ν.. 400/1970 καταργείται δύο έτη µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Παραλείπεται ως µη ισχύουσα. Αρθρο: 21Α Ηµ/νία: Ηµ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ( ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ) Ποινικές κυρώσεις Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε το άρθρο 15 Ν. 2170/1993 (ΦΕΚ Α' 150). "Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος νόµου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος και µε χρηµατική ποινή ίση µε το σε δραχµές ισόποσο των ECU, εάν δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλες διατάξεις". Αρθρο: 21Β Ηµ/νία: Ηµ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ( ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ) Το παρόν άρθρο προστέθηκε µε την παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ Α' 178). "1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εκπαίδευση των προσώπων τα οποία διαµεσολαβούν στη σύναψη ασφαλιστικής σύµβασης, ως προσθέτων προϋποθέσεων εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο για την άσκηση του επαγγέλµατός

20 τους, όπως ενδεικτικά το γνωστικό αντικείµενο, η πιστοποίηση κατοχής του γνωστικού αντικειµένου κ.λπ.. 2. Οι παραβαίνοντες την εν λόγω απόφαση τιµωρούνται µε τις κυρώσεις του άρθρου 21α του παρόντος νόµου. 3. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 1569/1985, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 36 του ν. 2496/1997, καταργείται". Αρθρο: 22 Σύσταση - Επωνυµία ΤΜΗΜΑ ΕΥΤΕΡΟ ΣΩΜΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Αρθρο: 23 Εδρα - Υποκαταστήµατα Αρθρο: 24 Σκοπός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

21 Αρθρο: 25 Αρχές λειτουργίας Αρθρο: 26 Πρόσληψη πραγµατογνωµόνων - Ασυµβίβαστα - Εξαιρέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο: 27 Κανονισµός Σ.Ε.Π.Τ.Α. Αρθρο: 28 Προσόντα και κωλύµατα διορισµού

22 Αρθρο: 29 Λύση της σχέσης εργασίας Αρθρο: 30 Υπαλληλική ιδιότητα Αρθρο: 31 Οργανα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ' ΟΡΓΑΝΑ - ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ Αρθρο: 32 Γενική Συνέλευση Αρθρο: 33

23 ιοικητικό Συµβούλιο Αρθρο: 34 Εποπτικό Συµβούλιο Αρθρο: 35 Τεχνικό Γραφείο Αρθρο: 36 Πόροι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΠΟΡΟΙ Αρθρο: 37

24 Σύνταξη πραγµατογνωµοσύνης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Αρθρο: 38 ιορισµός πρώτου Εποπτικού και ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο: 39 ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 489/1978 και πριν από την τελευταία φράση προστίθεται εδάφιο. 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Ν. 489/1976, όπως αυτή αριθµήθηκε µε το άρθρο 6 του Π /1981 (ΦΕΚ 253), αντικαθίσταται. Αρθρο: 40 Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 489/1976 αντικαθίσταται.

25 Αρθρο: 41 Το άρθρο 12 του ν. 489/1976 αντικαθίσταται. Αρθρο: 42 Η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 489/1976 αριθµείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται δεύτερη παράγραφος. Αρθρο: 43 Ηµ/νία: Ηµ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Το άρθρο 27 του ν. 489/1976 αντικαθίσταται. 2. Οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισµοί και τα αλληλοασφαλιστικά ταµεία συνεταιρισµών που καλύπτουν τον ίδιο κίνδυνο έχουν υποχρέωση, µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού να δηλώσουν αν επιθυµούν να γίνουν µέλη του Γραφείου ιεθνούς Ασφάλισης. Η δήλωση τους αυτή δεν υπόκειται σε ανάκληση. Αρθρο: 44 Ηµ/νία: Ηµ/νία Ισχύος: Το άρθρο 28 του ν. 489/1976 αντικαθίσταται. Αρθρο: 45 Ηµ/νία: Ηµ/νία Ισχύος:

26 Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν. 489/1976 καταργείται. Αρθρο: 46 Ηµ/νία: Ηµ/νία Ισχύος: Το άρθρο 31 του ν. 489/1976 αντικαθίσταται. 2. Την πρώτη συνέλευση των µελών του Γραφείου ιεθνούς Ασφάλισης συγκαλεί ο Υπουργός Εµπορίου. Αρθρο: 47 Ηµ/νία: Ηµ/νία Ισχύος: Το άρθρο 34 του ν. 489/1976 αντικαθίσταται. Αρθρο: 48 Ηµ/νία: Ηµ/νία Ισχύος: Το άρθρο 35 του ν. 489/1976 αντικαθίσταται. Αρθρο: 49 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ 1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εµπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών, µπορούν να κωδικοποιηθούν σε ένα ενιαίο κείµενο οι διατάξεις του νόµου αυτού και οι διατάξεις του ν. 489/1976 και όλων των συναφών νόµων, σε έξι µήνες από την ισχύ του νόµου αυτού. 2. Με την κωδικοποίηση επιτρέπεται νέα αρίθµηση των άρθρων, νέα διάρθρωση των διατάξεων, η διαγραφή των διατάξεων που καταργήθηκαν και η µεταγλώττιση του κειµένου.

27 Αρθρο: Η διάταξη του άρθρου 36 του ν. 489/1978 παραµένει όπως είναι και αριθµείται ως παράγραφος 1. Στο άρθρο 36 του ν. 489/1976 προστίθεται νέα παράγραφος Από το άρθρο 17 του ν. 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331) απαλείφεται η φράση «επερχοµένων µετά την έναρξιν της λειτουργίας του, καθ' ας περιπτώσεις δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψις». 3. Η δεύτερη φράση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 489/1976 αντικαθίσταται. 4. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 489/ Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 489/1976 και µετά τις λέξεις «σωµατικών βλαβών» προστίθενται οι λέξεις «ή υλικών ζηµιών». 6. Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α' του ν. 489/1976 προστίθεται δεύτερο εδάφιο. 7. Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο δ' του ν. 489/1976 προστίθεται φράσις. 8. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 489/1976 και µετά τη λέξη «ποσών» προστίθεται φράση. 9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 489/1976 προστίθεται δεύτερο εδάφιο. 10. Στο άρθρο 19 του ν. 489/1976 προστίθεται νέα παράγραφος Μετά το άρθρο 19 του ν. 489/1976 προστίθεται νέο άρθρο το οποίο λαµβάνει τον αριθµό 19α. 12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν. 489/1976 αντικαθίσταται. 13. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 489/1976 προστίθενται οι νέοι παράγραφοι 4, 5 και 6. Αρθρο: 51 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 1. Για την αποτίµηση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ασφαλισµένου κατά κινδύνων πυρός, σε περίπτωση πραγµατοποίησης του κινδύνου, µπορεί να ζητηθεί έκθεση εκτίµησης του

28 Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.). 2. Η εκτίµηση αυτή, που έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα, αναφέρεται στην αποτίµηση των παγίων τόσο προ της πραγµατοποίησης του κινδύνου, όσο και µετά την πραγµατοποίησή τους. 3. Με Προεδρικό ιάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εµπορίου και Οικονοµικών, καθορίζονται οι ασφαλιστικές καλύψεις, για τις οποίες ισχύει η διάταξη, ο τρόπος εφαρµογής της, καθώς και το τιµολόγιο της εκτίµησης. Αρθρο: 52 Εναρξη ισχύος Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διατάξεις: α) του άρθρου 25 παρ. 2 και 5, που τίθενται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, β) των άρθρων 43, 44, 45, 46, 47 και 48, που η ισχύς τους αρχίζει έξι µήνες µετά τη δηµοσίευσή του. Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο Νόµος: 2110/92 Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. (ΦΕΚ 206/Α/29-12-92)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος για τα ικαιώµατα του Παιδιού: Γιώργος Μόσχος Ειδικοί Επιστήµονες: Άννα Ρούτση Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο χρόνο. Β Παγκόσμιος πόλεμος. Χιροσίμα-Ναγκασάκι»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο χρόνο. Β Παγκόσμιος πόλεμος. Χιροσίμα-Ναγκασάκι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ταξίδι στο χρόνο. Β Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης»

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 08/11/2011. Αρ. Πρωτ.: Α309104 Κωδ.Εγγρ.: Ε22/250/ΓΚ/1975/γκ

Θεσσαλονίκη, 08/11/2011. Αρ. Πρωτ.: Α309104 Κωδ.Εγγρ.: Ε22/250/ΓΚ/1975/γκ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συµµετοχής σε διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας για τη "Μίσθωση τριών (3) ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΩΝ µε λεπίδα και αλατιέρα για τον αποχιονισµό και την

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νέος Νόµος 4110/2013 ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ Κλίµακα Άρθρου 9 του Ν. 2238/94 Εισήχθη µε το Νέο

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 21.11.2012 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Σε ποιο επιµελητήριο υποχρεούνται να εγγράφονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΕΜ-Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΕΜ-Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε..

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε.. ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π. Α. Σ. Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Φάση 1 η Συνήθης ετοιμότητα Γ. Τακτικό Επίπεδο Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ανά Νομό ή κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Εγγράφου Πληροφορίες Εγγράφου Έργο Εµπειρογνωµοσύνη για τον ν.3979/2011 Τίτλος Εγγράφου Ηµεροµηνί 29 Ιουνίου 2013 α Αναφορά Παραδοτέο 1 ιαβάθµιση Εσωτερική Εµπιστευτικ ηµόσιο Χρήση ό Αρ. Σελίδων/

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ. Αλ. Χοχλιδάκη, Όλγα Σηφάκη Τηλ. : 2813-404546, 2813-404504 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009 A ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α Β Γ Δ ε Σωστό ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Σελίδα 115, ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 ο Σωστό Σελίδα 154, ενότητα 4, μπλε κουτί, Κεφάλαιο 8 ο Λάθος ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Κεφάλαιο 11 ο Λάθος Σελίδα 183, ενότητα 4, 2 η παράγραφος,

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») «Απαγορευτικοί όροι για την άσκηση δικαιώµατος ένταξης στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση - βόμβα του Αρείου. Πάγου για τα εργατικά ατυχήματα. Τα πάνω- κάτω στην επιδίκαση αποζημιώσεων λόγω

Απόφαση - βόμβα του Αρείου. Πάγου για τα εργατικά ατυχήματα. Τα πάνω- κάτω στην επιδίκαση αποζημιώσεων λόγω Απόφαση - βόμβα του Αρείου Πάγου για τα εργατικά ατυχήματα Τα πάνω- κάτω στην επιδίκαση αποζημιώσεων λόγω 1 / 10 εργατικού ατυχήματος, φέρνει ο Άρειος Πάγος με απόφαση του η οποία ξεκαθαρίζει ότι άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. σελ.29 3.10 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ σελ. 30 3.11 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σελ. 31

Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. σελ.29 3.10 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ σελ. 30 3.11 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σελ. 31 Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 3 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ σελ 4 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ σελ. 4 2.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ σελ. 4 2.3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ σελ.4 2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΘΘΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΘΘΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (παροχή υπηρεσίας).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (παροχή υπηρεσίας). ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Αντικείµενο: Υπηρεσίες Συµβούλου σε θέµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων µονάδας αεριοποίησης υπολειµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα