Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης"

Transcript

1 KEΦAΛAIO 5 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 4, η δυναμική μελέτη ενός φυσικού/ χημικού συστήματος οδηγεί συχνά στη διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς μιας γραμμικής, μη ομογενούς διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται λεπτομερώς η δυναμική απόκριση ενός συστήματος πρώτης τάξης σε πρότυπες μεταβολές της μεταβλητής εισόδου. Συγκεκριμένα, δίνονται παραδείγματα φυσικών και χημικών διεργασιών πρώτης τάξης και προσδιορίζεται αναλυτικά, με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Lalace, η δυναμική απόκρισή τους σε παλμική, βηματική και ημιτονοειδή μεταβολή του σήματος εισόδου. 5.1 Γενική Περιγραφή Συστήματος Πρώτης Tάξης Η δυναμική συμπεριφορά πολλών φυσικών και χημικών διεργασιών περιγράφεται συχνά από την ακόλουθη γραμμική, μη ομογενή διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης: dy(t) τ + y(t) = Κ u(t) ; y (t=0) = y dt (5.1) y(t) : είναι η μεταβλητή κατάστασης /εξόδου u(t) : είναι η μεταβλητή εισόδου (π.χ., μεταβλητή ελέγχου ή διαταραχή) τ : είναι η χαρακτηριστική χρονική σταθερά της διεργασίας K : είναι η σταθερά ενίσχυσης (gain) της διεργασίας Στη μόνιμη κατάσταση οι μεταβλητές εισόδου και εξόδου θα είναι ανεξάρτητες του χρόνου, που σημαίνει ότι η χρονική παράγωγος (dy/dt) θα είναι ίση με μηδέν. Συνεπώς, η εξίσωση (5.1) γράφεται: 160

2 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 161 y = K u (5.2) s s όπου y s και u s δηλώνουν τις αντίστοιχες τιμές των μεταβλητών εξόδου και εισόδου στη μόνιμη κατάσταση. Ακολούθως, ορίζουμε τις μεταβλητές απόκλισης Y(t) και U(t): Y(t) = y(t) y s ; U(t) = u(t) us (5.3) Αφαιρώντας την εξίσωση (5.2) από την εξίσωση (5.1) και θεωρώντας ότι αρχικά το σύστημα βρίσκεται σε ισορροπία (δηλαδή, ys = y), λαμβάνουμε την ακόλουθη διαφορική εξίσωση: dy(t) τ + Y(t) = K U(t) ; Y(t=0) = 0 (5.4) dt Με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Lalace, η εξίσωση (5.4) μετατρέπεται εύκολα στην ακόλουθη αλγεβρική εξίσωση: ή τsy(s) + Y(s) = KU(s) (5.5) Y(s) = K U(s) = G(s) U(s) (5.6) (τs+ 1) Η G(s) ονομάζεται συνάρτηση μεταφοράς της διεργασίας. Η εξίσωση (5.6) παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα 5.1. Είναι φανερό ότι η μετασχηματισμένη μεταβλητή εξόδου Y(s) θα δίνεται από το γινόμενο της συνάρτησης μεταφοράς της διεργασίας και της μετασχηματισμένης μεταβλητής εισόδου, U(s). Το τελευταίο αποτέλεσμα θα ισχύει για όλες τις διεργασίες ΜΕΜΕ (μιας μεταβλητής εισόδου μιας μεταβλητής εξόδου) ανεξάρτητα από την τάξη της διαφορικής εξίσωσης. Για γραμμικά συστήματα ισχύει η αρχή της υπέρθεσης, δηλαδή η συνολική απόκριση μιας διεργασίας, Υ(t), στη συνδυασμένη μεταβολή του σήματος εισόδου U(t) = U 1 (t) + U 2 (t), Εικόνα 5.1: Συνάρτηση μεταφοράς διεργασίας πρώτης τάξης.

3 162 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων δίνεται από το άθροισμα των επί μέρους αποκρίσεων Υ 1 (t) και Υ 2 (t) της διεργασίας στις αντίστοιχες μεταβολές U 1 (t) και U 2 (t). Σύμφωνα με την εξίσωση (5.6), η μετασχηματισμένη μεταβλητή εξόδου υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: Y(s) = G(s) U(s) = G(s) [U 1 (s) + U 2 (s)] = Y 1 (s) + Y 2 (s) (5.7) Συνεπώς, η χρονική μεταβολή της Y(t) θα δίνεται από το άθροισμα των επί μέρους χρονικών αποκρίσεων των Y 1 (t) και Y 2 (t): { } { } { } Y(t) = L Y(s) = L Y (s) + Y (s) = L G(s)[U (s) + U (s)] = Y (t) + Y (t) (5.8) 5.2 Παραδείγματα Συστημάτων Πρώτης Tάξης Δυναμική Απόκριση Θερμομέτρου Θεωρούμε ότι ένα θερμόμετρο υδραργύρου είναι εμβαπτισμένο σε ένα δοχείο συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης (βλέπε Εικόνα 5.2). Θεωρούμε επίσης ότι η θερμοκρασία του θερμομέτρου, Θ(t), είναι ανεξάρτητη των χωρικών συντεταγμένων και η μόνη αντίσταση στη μεταφορά θερμότητας βρίσκεται στο οριακό στρώμα του ρευστού που περιβάλλει το εμβαπτισμένο θερμόμετρο. Συνεπώς, η δυναμική συμπεριφορά του θερμομέτρου, δηλαδή της θερμοκρασίας Θ(t), στις μεταβολές της θερμοκρασίας Τ(t) του ρευστού στο δοχείο θα περιγράφεται από το ακόλουθο δυναμικό ισοζύγιο ενέργειας: Εικόνα 5.2: Θερμόμετρο υδραργύρου και διατομή θερμομέτρου.

4 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 163 dθ MHgC,Hg = ha( T(t) Θ(t) ) (5.9) dt όπου M Hg (kg) και,hg kj (kg K) είναι η συνολική μάζα και η ειδική θερμότητα του θερμομέτρου, αντίστοιχα. h (kj/(m 2 s K)) είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας και Α (m 2 ) είναι η εξωτερική επιφάνεια του θερμομέτρου. Στη μόνιμη κατάσταση, (dθ/dt = 0), η θερμοκρασία του θερμομέτρου θα είναι σταθερή, δηλαδή θα ισχύει: Θs = Ts. Ακολούθως, εισάγουμε τις μεταβλητές απόκλισης: C ( ) U(t) = T(t) T s ; Y(t) = Θ(t) Θs Συναρτήσει των μεταβλητών απόκλισης, η εξίσωση (5.9) γράφεται: dy τ dt + Υ(t) = U(t) ; Υ(t = 0) = 0 (5.10) όπου τ είναι η χαρακτηριστική χρονική σταθερά του θερμομέτρου. MHgC,Hg τ =, (χρόνος) (5.11) ha Στη συνέχεια, μετασχηματίζουμε κατά Lalace την εξίσωση (5.10): Y(s) = 1 U(s) (τs+ 1) (5.12) Συνεπώς, η ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς του θερμομέτρου σε πρότυπες μεταβολές της θερμοκρασίας του ρευστού στο δοχείο μπορεί να γίνει με τη βοήθεια της εξίσωσης (5.12) Μεταβολή της Στάθμης ενός Ρευστού σε Κυλινδρική Δεξαμενή Σύμφωνα με την ανάλυση της ενότητας 3.2.1, η διαφορική εξίσωση που περιγράφει τη μεταβολή του ύψους ενός ρευστού στο κυλινδρικό δοχείο της Εικόνας 3.3 έχει ως εξής: A dh dt h(t) + = q (t), h(t = 0) = h (5.13) R Ο όρος (h(t) R) φανερώνει ότι το ρεύμα εκροής εξαρτάται γραμμικά από το ύψος του ρευστού στη δεξαμενή. R (s m 2 ) είναι η σταθερά αντίστασης στην εκροή του ρευστού από

5 164 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων τη δεξαμενή. Στη μόνιμη κατάσταση (dh/dt = 0), το ύψος του ρευστού στη δεξαμενή θα είναι σταθερό. Συνεπώς, η εξίσωση (5.13) γράφεται: h s qs R = (5.14) Θεωρούμε ότι για t = 0, h(t = 0) = h = hs. Αφαιρώντας την εξίσωση (5.14) από την εξίσωση (5.13) και εισάγοντας τις μεταβλητές απόκλισης H(t) = (h(t) h s) και Q(t) = (q(t) q), λαμβάνουμε τελικά την ακόλουθη διατύπωση του δυναμικού μοντέλου της δεξαμενής: s ή Ad(h(t) h s ) 1 + (h(t) h s) = (q (t) q s) (5.15) dt R dh AR + H(t) = RQ (t), H(t=0) = 0 (5.16) dt Στη συνέχεια, μετασχηματίζουμε κατά Lalace την εξίσωση (5.16): H(s) = K Q (s) (τs+ 1) (5.17) όπου τ (=AR) και K (= R) είναι αντίστοιχα η χρονική σταθερά και η σταθερά ενίσχυσης της διεργασίας. Παρόμοια, η διαφορική εξίσωση που περιγράφει τη μεταβολή του ρεύματος εξόδου, Q(t), συναρτήσει του ρεύματος εισόδου, Q(t), δίνεται από την ακόλουθη διαφορική εξίσωση: ή dh dq A = AR = Q (t) Q(t) ; H(t) = RQ(t) (5.18) dt dt dq τ + Q(t) = Q (t) (5.19) dt Μετασχηματίζοντας κατά Lalace την εξίσωση (5.19), λαμβάνουμε την ακόλουθη σχέση:

6 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 165 Q(s) = 1 Q (s) (τs+ 1) (5.20) Ακολούθως, για διάφορες μεταβολές του Q (t) (π.χ., βηματική, παλμική, κλπ.) υπολογίζουμε τη χρονική απόκριση του H(t) ή Q(t) από την επίλυση της αντίστοιχης εξίσωσης (5.17) ή (5.20) με τη βοήθεια του αντίστροφου μετασχηματισμού Lalace Διεργασία Ανάμιξης Πρώτης Τάξης Θεωρούμε τη διεργασία συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης της Εικόνας 5.3. Η ογκομετρική παροχή q παραμένει σταθερή. Ακολούθως, διατυπώνουμε το δυναμικό ισοζύγιο γραμμομορίων για το συστατικό Α: dc dt =, C A(t = 0) = C A(0) = CAs (5.21) A V qc A (t) qc A (t) Στη μόνιμη κατάσταση (dc A /dt = 0), η συγκέντρωση του Α θα είναι σταθερή, συνεπώς: C As, και C C 0 (5.22) As As = Εισάγοντας τις μεταβλητές απόκλισης, U(t) = ( C (t) C ) και Y(t) ( C (t) C ) A As =, στην εξίσωση (5.21) λαμβάνουμε τελικά την ακόλουθη διατύπωση του δυναμικού μοντέλου της διεργασίας: A As Εικόνα 5.3: Διεργασία συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης.

7 166 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων dy τ + Y(t) = U(t) ; Y(t=0) = 0 (5.23) dt όπου τ = (V/q) είναι ο μέσος χρόνος παραμονής του ρευστού στο δοχείο. Από το μετασχηματισμό κατά Lalace της εξίσωσης (5.23), υπολογίζουμε τη συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ των U(s) και Y(s). Y(s) = 1 U(s) (τs+ 1) (5.24) Αντιδραστήρας Συνεχούς Λειτουργίας και Πλήρους Ανάμιξης Θεωρούμε ότι η αντίδραση πρώτης τάξης A P (r Α = kc Α, kml/(m 3 s)) προχωρεί ισοθερμοκρασιακά στον αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης της Εικόνας 5.3. Το δυναμικό ισοζύγιο γραμμομορίων για το συστατικό Α στον αντιδραστήρα θα δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: dc dt =, C A(t = 0) = C A(0) = CAs (5.25) A V qc A (t) qc A (t) VkC A (t) Στη μόνιμη κατάσταση, η εξίσωση (5.25) γράφεται: 0= qcas qcas VkCAs (5.26) Στη συνέχεια, αφαιρούμε την εξίσωση (5.26) από την εξίσωση (5.25): ( C ) Vd C (t) A dt As ( ) ( ) ( ) = q C (t) C q C (t) C Vk C (t) C (5.27) A As A As A As Εισάγοντας τις μεταβλητές απόκλισης, Y(t) = ( C (t) C ) και U(t) ( C (t) C ) A As =, και μετασχηματίζοντας κατά Lalace την εξίσωση (5.27), λαμβάνουμε τελικά την ακόλουθη σχέση: A As Y(s) = K U(s) (τs+ 1) (5.28) όπου τ είναι η φαινομενική χρονική σταθερά της διεργασίας και K η σταθερά ενίσχυσης.

8 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης tt r α τ = = (q V) + k t + t r α q α ; K = = Vk + q tr + tα t (5.29) t α =(1/k) είναι ο χαρακτηριστικός χρόνος χημικής αντίδρασης πρώτης τάξης και t r =(V/q) ο μέσος χρόνος παραμονής του ρευστού στο δοχείο (βλέπε Κεφάλαιο 2). Σύμφωνα με την εξίσωση (5.29), η φαινομενική χρονική σταθερά, τ, της διεργασίας με χημική αντίδραση θα είναι μικρότερη της t, r δηλαδή της χρονικής σταθεράς της διεργασίας ανάμιξης χωρίς χημική αντίδραση. Συνεπώς, η απόκριση του δυναμικού συστήματος με χημική αντίδραση, σε μεταβολές του σήματος εισόδου, θα είναι γρηγορότερη από εκείνη ενός συστήματος ανάμιξης χωρίς χημική αντίδραση (βλέπε επίσης ενότητα 3.2.4). Η παραπάνω ανάλυση αναφέρεται για αντιδράσεις πρώτης τάξης. Για χημικές αντιδράσεις μεγαλύτερης τάξης (n>1), το δυναμικό μοντέλο της διεργασίας θα είναι μη γραμμικό. 5.3 Mεταβατική Aπόκριση Συστημάτων Πρώτης Tάξης Στη συνέχεια, εξετάζουμε τη χρονική απόκριση ενός δυναμικού συστήματος πρώτης τάξης σε πρότυπες μεταβολές (π.χ., παλμική, βηματική και ημιτονοειδή) του σήματος εισόδου Απόκριση Συστήματος Πρώτης Τάξης σε Παλμική Μεταβολή Θεωρούμε ότι η παλμική μεταβολή U(t) = αδ(t) εισέρχεται σε μια διεργασία πρώτης τάξης. Σύμφωνα με τον Πίνακα A.1, ο μετασχηματισμός Lalace μιας παλμικής μεταβολής μεγέθους, α, είναι: U(s) = α (5.30) Αντικαθιστώντας την εξίσωση (5.30) στην εξίσωση (5.6) λαμβάνουμε: Kα Kα τ Y(s) = = (τs+ 1) (s+ 1 τ) (5.31) Η χρονική απόκριση της Y(t) υπολογίζεται από τον αντίστροφο μετασχηματισμό Lalace της Y(s), δηλαδή K α τ K α Y(t) = L { Y(s) } = L = e (s + 1 τ) τ 1 1 t τ (5.32)

9 168 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Από την εξίσωση (5.32) υπολογίζονται εύκολα οι τιμές της Y(t) στις χρονικές στιγμές t = 0, τ, 2τ, 3τ και 4τ. t τ = 0, t τ = 1, t τ = 2, t τ = 3, τy(0) K α τy(τ) Kα τy(2τ) Kα τy(3τ) Kα = e = e = e = e = 1 = 0,368 = 0,135 = 0,050 ; ; ; ; Y(0) = (K α τ) Y(τ) = 0,368(K α τ) Y(2τ) = 0,135(K α τ) Y(3τ) = 0,050(K α τ) t τ = 4, τy(4τ) Kα = e 4 = 0,018 ; Y(4τ) = 0,018(K α τ) Παρατηρούμε ότι σε τέσσερις χρονικές σταθερές, η τιμή της Y(t) γίνεται περίπου ίση με μηδέν, που σημαίνει ότι το δυναμικό σύστημα μετά από χρόνο t 4τ επανέρχεται στο αρχικό σημείο ισορροπίας του (δηλαδή, y(t 4τ) ys ). Είναι φανερό ότι η χρονική μεταβολή της y(t) θα δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: Kα t τ y(t) = ys + Y(t) = ys + e (5.33) τ Στην Εικόνα 5.4 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της αδιάστατης απόκρισης (τυ(t)/k α) ως προς t. Παρατηρούμε ότι η κλίση της αδιάστατης απόκρισης ( τy(t) Kα ) στο σημείο t = 0, είναι ίση με ( 1/τ). ( ) ( ) d τy(t) K α dt = 1 τ (5.34) t= 0 τy(t) K α κλίση = -1/τ τ 2τ 3τ 4τ t Εικόνα 5.4: Γραφική παράσταση της αδιάστατης απόκρισης ως προς το χρόνο, t.

10 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 169 Η επαλήθευση του αποτελέσματος της εξίσωσης (5.32) και η γραφική της παράσταση μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του ακόλουθου προγράμματος σε MATLAB. Παράδειγμα 5.1: Πειραματικός προσδιορισμός του δυναμικού μοντέλου διεργασίας Δίνονται οι ακόλουθες πειραματικές μετρήσεις της χρονικής απόκρισης, Y(t) = ( y(t) y s ), μιας διεργασίας πρώτης τάξης σε παλμική μεταβολή του σήματος εισόδου, μεγέθους U(t) = 4δ(t). Με τη βοήθεια δύο τουλάχιστον μεθόδων να προσδιορίσετε τη χρονική σταθερά, τ, και τη σταθερά ενίσχυσης, K, της διεργασίας. t(min) 5 7, Y(t) 0,9 0,85 0,75 0,68 0,54 0,44 0,33 0,20 0,14 0,12 0,07 0,05 0,04

11 170 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Λύση: Αρχικά κάνουμε τη γραφική παράσταση των πειραματικών τιμών της Y(t) ως προς το χρόνο (βλέπε Εικόνα 5.5). Παρατηρούμε ότι για t = 0 η τιμή της Y(t=0) είναι ίση με 1. Γνωρίζουμε επίσης ότι για t = 0 η τιμή της αδιάστατης απόκρισης είναι: τy(0)/k α = 1. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τ = K α και επειδή το μέγεθος της παλμικής μεταβολής είναι α = 4, η τιμή της σταθεράς ενίσχυσης θα είναι ίση με K = τ/4. Ακολούθως, από την εξίσωση (5.32) υπολογίζουμε την κλίση της Y(t) σε χρόνο t = 0: dy(t) Kα 1 t τ 1 = e = dt τ τ τ t= 0 t= 0 Συνεπώς, η εφαπτομένη της Y(t) στο σημείο t = 0 θα έχει κλίση ίση με 1/τ, δηλαδή θα τέμνει τον άξονα του χρόνου στο σημείο t = τ. Από τη γραφική παράσταση της Y(t) (βλέπε Εικόνα 5.5), προκύπτει ότι η εφαπτόμενη της Y(t) στο σημείο t = 0 τέμνει τον άξονα του χρόνου στο σημείο τ 37 min. Επομένως, η τιμή της σταθεράς ενίσχυσης της διεργασίας θα είναι ίση με K = τ/4 = 9,25. Εναλλακτικά, η τιμή της χρονικής σταθεράς μπορεί να υπολογισθεί από το διάγραμμα της Y(t) ως προς t. Συγκεκριμένα, για t = τ, η τιμή της Y(t) θα είναι ίση με 1 1 = = = (επειδή Y(τ) (K α τ)e e 0,368 K α = τ). Από την Εικόνα 5.5 παρατηρούμε ότι Y(t) (37, 0.368) 0.25 κλίση = -1/τ t (min) Εικόνα 5.5: Γραφική παράσταση της Y(t) ως προς t.

12 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 171 η τιμή της Y(t) είναι ίση με 0,368 σε χρόνο t = τ = 37 min. Τέλος, η τιμή της χρονικής σταθεράς τ μπορεί να υπολογισθεί με τη βοήθεια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Αρχικά, παίρνουμε τους λογαρίθμους στην εξίσωση (5.32). Ακολούθως, υπολογίζουμε την κλίση της ευθείας γραμμής, που προκύπτει από τη γραφική παράσταση της lny(t) ως προς το t ή, εναλλακτικά, εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Το παραπάνω παράδειγμα μπορεί να επιλυθεί και με τη βοήθεια του ακόλουθου προγράμματος σε MATLAB.

13 172 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Απόκριση Συστήματος Πρώτης Τάξης σε Βηματική Μεταβολή Η γραφική παράσταση μιας βηματικής συνάρτησης μεγέθους α παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.6. Η μαθηματική της διατύπωση δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 0 ; t < t U(t) = αh(t t ) = α ;t t (5.35) Σύμφωνα με την εξίσωση (A.19), ο μετασχηματισμός Lalace της συνάρτησης (5.35) είναι: α st U(s) = e (5.36) s Στη συνέχεια, υπολογίζουμε την απόκριση μιας διεργασίας πρώτης τάξης σε βηματική μεταβολή. Αντικαθιστώντας την εξίσωση (5.36) στην εξίσωση (5.6) και θεωρώντας ότι t = 0, λαμβάνουμε: K α Y(s) K 1 1 = = α (τs+ 1) s s (s+ 1 τ) (5.37) Η χρονική απόκριση της Y(t) θα δίνεται από τον αντίστροφο μετασχηματισμό Lalace της Y(s), δηλαδή { } Y(t) = L Y(s) = L K α s (s + 1 τ) (5.38) U(t) α 0 t = t t Εικόνα 5.6: Βηματική συνάρτηση μεγέθους α.

14 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 173 ή t τ Y(t) = K α(1 e ) (5.39) Ακολούθως, από την εξίσωση (5.39), υπολογίζονται οι τιμές της Y(t) στις χρονικές στιγμές t = 0, τ, 2τ, 3τ και 4τ. t τ = 0, Y(0) = 0 t τ = 1 1, Y(τ) = K α(1 e ) = 0, 632K α 2 t τ = 2, Y(2τ) = K α(1 e ) = 0,865K α 3 t τ = 3, Y(3τ) = Kα(1 e ) = 0,950K α 4 t τ = 4, Y(4τ) = Kα(1 e ) = 0,982K α Παρατηρούμε ότι σε τέσσερις περίπου χρονικές σταθερές, η Y(t) φθάνει στη νέα μόνιμη κατάσταση που είναι ίση με Kα. Είναι φανερό ότι η χρονική μεταβολή της πραγματικής μεταβλητής y(t) θα δίνεται από την ακόλουθη σχέση: t τ y(t) = y + Y(t) = y + K α(1 e ) (5.40) όπου y είναι η αρχική τιμή της y(t) για t = 0. Η γραφική παράσταση της αδιάστατης απόκρισης (Y(t)/K α) ως προς το χρόνο t παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.7. Παρατηρούμε ότι η εφαπτομένη της αδιάστατης απόκρισης στο σημείο t = 0, έχει κλίση ίση με 1/τ. ( ) d Y(t) K α dt = 1 τ (5.41) = t 0 Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η σταθερά ενίσχυσης ενός ευσταθούς δυναμικού συστήματος, K, θα δίνεται από το λόγο της μόνιμης απόκλισης του σήματος εξόδου Y(t ) ως προς το μέγεθος της βηματικής μεταβολής του σήματος εισόδου: K Y(t ) y( ) y(0) K α = = = U(t ) u( ) u(0) α (5.42) Το τελευταίο αποτέλεσμα ισχύει για όλα τα ευσταθή δυναμικά συστήματα ανεξάρτητα της τάξης του συστήματος (π.χ., πρώτης, δεύτερης, τρίτης, κλπ.). Έτσι είναι εύκολο να προσδιορίσουμε πειραματικά την τιμή της K εάν γνωρίζουμε την αρχική και τελική τιμή της y(t) και το μέγεθος της βηματικής μεταβολής της u(t).

15 174 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Y(t) K α κλίση = 1/τ τ 2τ 3τ 4τ t Εικόνα 5.7: Γραφική παράσταση της αδιάστατης απόκρισης (Y(t)/K α) ως προς t. Η επαλήθευση του αποτελέσματος της εξίσωσης (5.39) και η γραφική παράσταση της Y(t) ως προς t μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του ακόλουθου προγράμματος σε MATLAB.

16 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 175 Eίναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η βηματική απόκριση ενός δυναμικού συστήματος πρώτης τάξης θα δίνεται από το χρονικό ολοκλήρωμα της παλμικής απόκρισης του δυναμικού συστήματος: t Βηματική απόκριση = (Παλμική απόκριση) dt 0 t Κα t τ t τ Y(t) β = e dt = Kα(1 e ) 0 τ (5.43) Παρόμοια, η παλμική απόκριση ενός δυναμικού συστήματος πρώτης τάξης θα δίνεται από τη χρονική παράγωγο της βηματικής απόκρισης του δυναμικού συστήματος: Παλμική απόκριση = d dt (Βηματική απόκριση) d t τ Κα t τ Y(t) π = ( Κα(1 e )) = e (5.44) dt τ Ακολούθως, εξετάζουμε την απόκριση ενός συστήματος πρώτης τάξης σε μια πιο σύνθετη μεταβολή του σήματος εισόδου (βλέπε Εικόνα 5.8). Η χρονική συνάρτηση της ακολουθίας των βηματικών μεταβολών της Εικόνας 5.8 θα δίνεται από την εξίσωση (5.45): U(t) = αh(t 0) 2αH(t 1) + αh(t 2) (5.45) Μετασχηματίζοντας κατά Lalace την εξίσωση (5.45) λαμβάνουμε: α 2α s α 2s L{ U(t) } = e + e (5.46) s s s Εικόνα 5.8: Ακολουθία βηματικών μεταβολών.

17 176 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Αντικαθιστώντας την εξίσωση (5.46) στην εξίσωση (5.6), λαμβάνουμε: K α 2α s α 2s Y(s) = e + e (τs+ 1) s s s (5.47) Η χρονική απόκριση της Y(t) θα δίνεται από τον αντίστροφο μετασχηματισμό Lalace της Y(s), δηλαδή 1 1 = { } = Y(t) L Y(s) L Kα s (s 1 τ) s s L 2Kα e + L Kα e s (s+ 1 τ) s (s+ 1 τ) (5.48) Από τον Πίνακα A.1 και την εφαρμογή του θεωρήματος της χρονικής μετατόπισης συνάρτησης, υπολογίζεται εύκολα η χρονική απόκριση της Y(t) στην ακολουθία των βηματικών μεταβολών του σήματος εισόδου: t τ (t 1) τ (t 2) τ Y(t) = K α(1 e )H(t) 2K α(1 e )H(t 1) + K α(1 e )H(t 2) (5.49) όπου H(t) είναι η γνωστή μοναδιαία συνάρτηση (βλέπε ενότητα A.2, Παράρτημα Α). Παράδειγμα 5.2: Προσδιορισμός της σταθεράς ενίσχυσης, K, και της χρονικής σταθεράς, τ, διεργασίας πρώτης τάξης Θεωρούμε ότι στον αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης της Εικόνας 5.9, προχωρεί μια εξώθερμη χημική αντίδραση. Προκειμένου να υπολογίσουμε τη σταθερά ενίσχυσης, K, και τη χρονική σταθερά της διεργασίας, τ, εισάγουμε στο σύστημα μια βηματική μεταβολή. Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι, σε χρόνο t = 0, η μαζική παροχή του αντιδρώντος συστατικού στην είσοδο του αντιδραστήρα μεταβάλλεται από 120 σε 125 kg/min. Ταυτόχρονα, μετράμε τη χρονική μεταβολή της θερμοκρασίας στην έξοδο του αντιδραστήρα: t (min) T(t) ( C) 140,00 146,61 151,04 154,01 155,99 157,33 158,22 158,82 159,23 159,49 160,04

18 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 177 m(t) Εικόνα 5.9: Αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης. Λύση: Από τον ορισμό της σταθεράς ενίσχυσης της διεργασίας (βλέπε εξίσωση (5.42)), η τιμή της K θα δίνεται από την ακόλουθη σχέση: Y(t ) Τ( ) Τ(0) 160, , 04 C C Κ = = = = = 4,01 U(t ) m( ) m(0) kg min kg min Ακολούθως, κάνουμε τη γραφική παράσταση της αδιάστατης απόκρισης (Υ(t)/K α) = (Τ(t) 140)/20,04 ως προς t (βλέπε Εικόνα 5.10). Παρατηρούμε ότι η εφαπτόμενη της αδιάστατης απόκρισης (Υ(t)/K α) στο σημείο t = 0 έχει κλίση ίση με 1/τ. 1.0 Y(t) K α κλίση = 1/τ τ t (min) Εικόνα 5.10: Γραφική παράσταση της αδιάστατης απόκρισης (Υ(t)/K α) ως προς t.

19 178 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων d Y(t) 1 = dt Kα τ t= 0 Συνεπώς, από την Εικόνα 5.10 προκύπτει ότι τ = 5 min. Εναλλακτικά, η τιμή της χρονικής σταθεράς τ υπολογίζεται από την Εικόνα 5.10, αφού γνωρίζουμε ότι, για t = τ, η τιμή της αδιάστατης απόκρισης είναι ίση με (Υ(τ)/K α) = (1 e 1 ) = 0,632. Τέλος, η τιμή της τ μπορεί να υπολογισθεί με τη βοήθεια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Για το σκοπό αυτό, λογαριθμίζουμε την εξίσωση (5.39) και λαμβάνουμε την ακόλουθη σχέση: Y(t) ln 1 = Kα t τ Η τιμή της χρονικής σταθεράς τ υπολογίζεται από την κλίση της ευθείας γραμμής που προκύπτει από τη γραφική παράσταση της ln(1 Y(t)/K α ) ως προς το t. Εναλλακτικά, ο προσδιορισμός των παραμέτρων K και τ μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του ακόλουθου προγράμματος σε MATLAB.

20 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης Απόκριση Συστήματος Πρώτης Τάξης σε Ημιτονοειδή Μεταβολή Η ημιτονοειδής συνάρτηση εισόδου ορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: U(t) = α sin(ωt) (5.50) Σύμφωνα με τον Πίνακα Α.1, ο μετασχηματισμός Lalace της συνάρτησης (5.50) είναι: αω U(s) = s 2 + ω 2 (5.51) όπου α είναι το εύρος του ημιτονοειδούς σήματος, ω (=2πf, radians/χρόνος) είναι η γωνιακή συχνότητα και f (κύκλοι/χρόνος) είναι η κυκλική συχνότητα του ημιτονοειδούς σήματος. Αντικαθιστώντας την εξίσωση (5.51) στην εξίσωση (5.6) λαμβάνουμε:

21 180 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Κ αω K α τω ω τωs Y(s) = = + (τs+ 1) (s + ω ) 1+ τω s+ 1/τ s + ω s + ω (5.52) Ακολούθως, από τον αντίστροφο μετασχηματισμό Lalace της εξίσωσης (5.52) (βλέπε Πίνακα Α.1), υπολογίζουμε τη χρονική απόκριση Y(t): Y(t) = K α τω (τωe - t/τ + sinωt - τ ω csωt) (5.53) Παρατηρούμε ότι η απόκριση μιας διεργασίας πρώτης τάξης σε ημιτονοειδή μεταβολή του σήματος εισόδου είναι επίσης ημιτονοειδής. Για πολύ μεγάλους χρόνους (δηλαδή, t τ ), t τ τωe ο όρος μηδενίζεται και, συνεπώς, η χρονική απόκριση της διεργασίας στη μόνιμη κατάσταση γράφεται: Y s (t) = K α τω (sinωt τ ω csωt) (5.54) Με τη βοήθεια της τριγωνομετρικής ταυτότητας, csω + q sinω = r sin(ω+φ) (5.55) όπου r = 2 2 1/2 ( + q ) και φ = tan 1 (/ q), η εξίσωση (5.54) γράφεται: Y s (t) = Kα 1+ τω 2 2 sin(ωt+φ), φ = tan -1 (-ωτ) (5.56) όπου φ είναι η γωνία καθυστέρησης. Οι γραφικές παραστάσεις των σημάτων εισόδου U(t), και εξόδου Y(t), s σχεδιάζονται στην Εικόνα Γενικά, η μόνιμη απόκριση Y(t) s μιας διεργασίας σε ημιτονοειδή μεταβολή του σήματος εισόδου θα δίνεται από το γινόμενο του μέτρου της μιγαδικής συνάρτησης μεταφοράς της διεργασίας, G(iω), και του ημιτονοειδούς σήματος εισόδου, μετατοπισμένο κατά μια γωνία φ, που υπολογίζεται από το όρισμα της G(iω). Η μιγαδική συνάρτηση G(iω) προκύπτει από τη συνάρτηση μεταφοράς της διεργασίας G(s) μετά από την αντικατάσταση της μεταβλητής Lalace s με iω, όπου i = 1 είναι ο φανταστικός αριθμός και ω η γωνιακή συχνότητα. Έτσι, για ένα δυναμικό σύστημα πρώτης τάξης, η μιγαδική συνάρτηση G(iω) θα δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

22 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 181 G(iω) = G(s) s= iω Κ Κ = = τs+ 1 τiω + 1 s= iω (5.57) Πολλαπλασιάζοντας τον αριθμητή και τον παρονομαστή της εξίσωσης (5.57) με τη συζυγή παράσταση (1 τiω), λαμβάνουμε: G(iω) = K (1 τiω) 1 τiω = K (1+ τiω)(1 τiω) 1+ τω 2 2 (5.58) Ακολούθως, από την εξίσωση (5.58), υπολογίζουμε το μέτρο G(iω) και το όρισμα, φ, της G(iω) τω K G(iω) = ( ReG(iω) ) + ( ImG(iω) ) = K = 2 2 ( 1 τω) + 1+ τω 1/ (5.59) φ = 1 Im G(iω) 1 tan = tan ( ωτ) ReG(iω) (5.60) U(t) U(t) t φ Y s (t) Y s (t) Εικόνα 5.11: Απόκριση διεργασίας πρώτης τάξης σε ημιτονοειδή μεταβολή του U(t). t

23 182 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Από την Εικόνα 5.11 και την εξίσωση (5.56) προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 1. H μόνιμη απόκριση της διεργασίας σε μια ημιτονοειδή μεταβολή του σήματος εισόδου (U(t) = αsinωt) είναι επίσης ημιτονοειδής και έχει γωνιακή συχνότητα ίση με εκείνη του σήματος εισόδου. 2. O λόγος του εύρους του ημιτονοειδούς σήματος εξόδου, α, ως προς το εύρος του ημιτονοειδούς σήματος εισόδου, α, ισούται με το μέτρο της μιγαδικής συνάρτησης μεταφοράς G(iω): Λόγος των ευρών = (Λ.Ε) 2 2 α Kα 1+ τω K = = = = α α τω G(iω) 3. H απόκριση Y s (t) έπεται (καθυστερεί) του σήματος εισόδου, U(t) κατά γωνία φ, φ 1 1 φ = 2π(t T) = tan (ωτ) = tan ( ωτ) όπου Τ είναι η χρονική περίοδος του ημιτονοειδούς σήματος και t φ η χρονική καθυστέρηση του σήματος εξόδου από το σήμα εισόδου. Παρατηρούμε ότι η γωνία καθυστέρησης φ είναι ίση με το όρισμα της μιγαδικής συνάρτησης G(iω). Oι γραφικές παραστάσεις των εξισώσεων (5.59) και (5.60) συναρτήσει της γωνιακής συχνότητας ω συνθέτουν το γνωστό διάγραμμα του BODE. Συγκεκριμένα, το πλήρες διάγραμμα ΒODE μιας διεργασίας αποτελείται από μία λογαριθμική-λογαριθμική γραφική παράσταση του λόγου (Λ.Ε/Κ ) ή ( G(iω) K ) ως προς τη γωνιακή συχνότητα ω (ή ωτ) και μία ημιλογαριθμική γραφική παράσταση της γωνίας καθυστέρησης φ συναρτήσει της γωνιακής συχνότητας ω (ή ωτ). Συχνά, αντί για τις λεπτομερείς γραφικές παραστάσεις των (Λ.Ε/Κ ) και φ συναρτήσει του ω, σχεδιάζουμε τις αντίστοιχες ασυμπτωτικές μεταβολές τους ως προς ω. Για το σκοπό αυτό, παίρνουμε λογαρίθμους στην εξίσωση (5.59): lg Λ.Ε Κ 1 = lg (1 + τ 2 ω 2 ) (5.61) 2 Παρατηρούμε ότι η εξίσωση (5.61) έχει δύο ασύμπτωτες. Η πρώτη ασύμπτωτος έχει κλίση ίση με το μηδέν και υπολογίζεται από την εξίσωση (5.61) για μικρές τιμές του ωτ, ωτ 0. Η δεύτερη ασύμπτωτος έχει κλίση ίση με μείον ένα και υπολογίζεται για μεγάλες τιμές του ωτ, ωτ.

24 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 183 Λ.Ε lim lg = 0 Κ ωτ 0 ; Λ.Ε lim lg = lg(τω) Κ ωτ (5.62) Οι δύο ασύμπτωτες τέμνονται στη γωνιακή συχνότητα ω c = 1/τ, που ονομάζεται συχνότητα γωνίας. Παρόμοια, από την ασυμπτωτική ανάλυση της εξίσωσης (5.60) υπολογίζουμε τις ακόλουθες ασυμπτωτικές τιμές για τη γωνία καθυστέρησης φ: lim φ = 0 ; lim φ 90 ωτ 0 ωτ = ; για ω= ωc, 1 φ = tan ( 1) = 45 (5.63) Οι γραφικές παραστάσεις των (Λ.Ε/Κ ) και φ, καθώς και οι αντίστοιχες ασυμπτωτικές τους τιμές σχεδιάζονται στις Εικόνες 5.12 και 5.13, αντίστοιχα. Εάν η γωνία καθυστέρησης είναι μεγαλύτερη κατ απόλυτη τιμή των 90, τότε είναι προφανές ότι η συνάρτηση μεταφοράς της διεργασίας δε θα ικανοποιεί την εξίσωση (5.57). Η επαλήθευση του αποτελέσματος της εξίσωσης (5.56) και η γραφική παράσταση των εξισώσεων (5.53), (5.59) και (5.60) μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των ακόλουθων προγραμμάτων σε MATLAB. Λ.Ε K 1 κλίση = = ω c τ 10 ωτ 100 Εικόνα 5.12: Γραφική παράσταση του (Λ.E/ K ) συναρτήσει του ωτ.

25 184 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων φ ωτ Εικόνα 5.13: Γραφική παράσταση της γωνίας καθυστέρησης, φ, συναρτήσει του ωτ.

26 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 185

27 186 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Παράδειγμα 5.3: Προσδιορισμός του δυναμικού μοντέλου διεργασίας πρώτης τάξης από πειραματικές μετρήσεις της συχνοτικής απόκρισης Δίνονται οι ακόλουθες πειραματικές τιμές της συχνοτικής απόκρισης ενός δυναμικού συστήματος συναρτήσει της γωνιακής συχνότητας ω. Γωνιακή Συχνότητα ω (rad/min) Λόγος των Ευρών Λ.Ε = G(iω) Γωνία Καθυστέρησης φ 0,1 5,00-11,30 0,2 4,80-21,80 0,4 3,80-38,65 0,8 2,60-57,99 1,0 2,30-63,43 2,0 1,25-75,96 4,0 0,63-82,87 6,0 0,40-85,23 Να υπολογίσετε τη συνάρτηση μεταφοράς του δυναμικού συστήματος (δηλαδή τη σταθερά ενίσχυσης K και τη χρονική σταθερά τ) με τη βοήθεια δύο τουλάχιστον μεθόδων επίλυσης. Λύση: Αρχικά, με βάση τα πειραματικά δεδομένα της συχνοτικής απόκρισης (βλέπε Εικόνα 5.14) κατασκευάζουμε το πλήρες διάγραμμα BODE. Παρατηρούμε ότι οι δύο ασύμπτωτες στο διάγραμμα 5.14(α) τέμνονται στη γωνιακή συχνότητα ω c = 0,5 rad/min. Συνεπώς, η χαρακτηριστική χρονική σταθερά της διεργασίας θα είναι ίση με τ = 1/ω c = 1/0,5 = 2 min. Επίσης, από το διάγραμμα 5.14(β), προκύπτει ότι η συχνοτική απόκριση του δυναμικού συστήματος, στη γωνιακή συχνότητα ω c = 0,5, παρουσιάζει γωνία καθυστέρησης φ = 45. Συνεπώς, η χρονική σταθερά της διεργασίας είναι ίση με τ = 1/0,5 = 2 min. Ακολούθως, από την εξίσωση (5.59) για ω c = 0,5 και Λ.Ε = 3,535 υπολογίζουμε την τιμή της σταθεράς ενίσχυσης του δυναμικού συστήματος, K = 5. Είναι φανερό ότι η τιμή του K = 5 αντιστοιχεί στην πρώτη ασύμπτωτο (δηλαδή Λ.Ε=K ) στο διάγραμμα BODE 5.14(α). Εναλλακτικά, οι τιμές των τ και K μπορούν εύκολα να υπολογιστούν από την

28 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 187 αναλυτική επίλυση των εξισώσεων (5.59) και (5.60) για διάφορες τιμές της γωνιακής συχνότητας, ω. Δηλαδή, K = (Λ.E)(1 + τω) ; τ = tan(φ) ( ω) (Λ.Ε) (α) φ ωτ (β) ω Εικόνα 5.14: Διαγράμματα BODE του άγνωστου δυναμικού συστήματος.

29 188 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Τι πρέπει να γνωρίζω Να διατυπώσετε στο πεδίο του χρόνου, t, και στο πεδίο της μεταβλητής, s, το μαθηματικό μοντέλο ενός δυναμικού συστήματος πρώτης τάξης. Ποιά είναι η φυσική σημασία της χαρακτηριστικής χρονικής σταθεράς, τ, και της σταθεράς ενίσχυσης, K ; Με τη βοήθεια της εξίσωσης (4.68) να υπολογίσετε τη χρονική απόκριση ενός δυναμικού συστήματος πρώτης τάξης (βλέπε εξίσωση (5.1)): i) σε μια μοναδιαία παλμική μεταβολή του σήματος εισόδου, μοναδιαία βηματική μεταβολή του σήματος εισόδου, iii) σε μια ημιτονοειδή μεταβολή του σήματος εισόδου, u(t) = us + 1δ(t), ii) σε μια u(t) = us + 1H(t) και u(t) = us + sin(ωt). Να συγκρίνετε τα αποτελέσματα των αναλυτικών λύσεων με τις αντίστοιχες εξισώσεις (5.33), (5.40) και (5.53) για α = 1. Να διατυπώσετε τις σχέσεις που συνδέουν τη βηματική απόκριση με την παλμική απόκριση ενός δυναμικού συστήματος πρώτης τάξης. Σε πόσο χρόνο περίπου ένα ευσταθές δυναμικό σύστημα πρώτης τάξης επανέρχεται στη μόνιμη κατάσταση μετά την εισαγωγή μιας παλμικής ή βηματικής αλλαγής της μεταβλητής εισόδου; Να υπολογίσετε την κλίση της χρονικής απόκλισης της Y(t) σε χρόνο t = 0, δηλαδή την ( dy(t) dt), για τις περιπτώσεις παλμικής και βηματικής t = 0 απόκρισης. Πώς υπολογίζεται πειραματικά η σταθερά ενίσχυσης ενός ευσταθούς δυναμικού συστήματος; Να αποδείξετε δύο τουλάχιστον τρόπους υπολογισμού της σταθεράς ενίσχυσης, K, και της χρονικής σταθεράς, τ, ενός δυναμικού συστήματος πρώτης τάξης από πειραματικά δεδομένα της χρονικής απόκρισης του συστήματος σε παλμική ή βηματική μεταβολή της μεταβλητής εισόδου. Να υπολογίσετε τη μόνιμη απόκριση, Y(t), s ενός δυναμικού συστήματος πρώτης τάξης σε μια ημιτονοειδή μεταβολή της μεταβλητής εισόδου, U(t) = α sin(ωt). Να κατασκευάσετε το πλήρες διάγραμμα BODE ενός δυναμικού συστήματος πρώτης τάξης.

30 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 189 Ασκήσεις: Άσκηση 5.1: Θεωρούμε ότι η κυλινδρική δεξαμενή της Εικόνας 3.3 έχει χωρητικότητα V=300 L. Η μεταβολή του ύψους του ρευστού στη δεξαμενή, h(t), περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση (5.13). Η διατομή της δεξαμενής είναι ίση με Α = 0,25 m 2 και η σταθερά αντίστασης στην εκροή του ρευστού είναι ίση με R = 10 min/m 2. Αρχικά, η ογκομετρική παροχή στη δεξαμενή είναι ίση με q(t) = 0,05 m min. α) Να υπολογίσετε το ύψος του ρευστού στη δεξαμενή στην αρχική μόνιμη κατάσταση του συστήματος. β) Να υπολογίσετε τη χρονική μεταβολή του ύψους του ρευστού στη δεξαμενή για μία βηματική μεταβολή της ογκομετρικής παροχής στη δεξαμενή από 0,05 m 3 /min σε 0,1 m 3 /min, (για t 0). γ) Να προσδιορίσετε το χρόνο στον οποίο το ύψος του ρευστού στη δεξαμενή θα είναι ίσο με 0,8 m. Ποια θα είναι η τελική τιμή του ύψους του ρευστού στη δεξαμενή; δ) Υποθέτουμε ότι η ογκομετρική παροχή στη δεξαμενή αλλάζει ξαφνικά από 0,05 m 3 /min σε 0,15 m 3 /min. Υπολογίστε το χρόνο στον οποίο η δεξαμενή θα υπερχειλίσει. 3 Άσκηση 5.2: Θεωρούμε την κυλινδρική δεξαμενή της Άσκησης 5.1. Να υπολογίσετε τη χρονική μεταβολή του ύψους του ρευστού στη δεξαμενή εάν η ογκομετρική παροχή μεταβάλλεται σύμφωνα με το νόμο: q (t) = 0,10H(t) 0, 05H(t 5), (m 3 /min) Ακολούθως, να κάνετε τη γραφική παράσταση του h(t) ως προς t. Ποια είναι η μέγιστη τιμή του ύψους του ρευστού στη δεξαμενή; Άσκηση 5.3: Να υπολογίσετε τη χρονική απόκριση διεργασίας πρώτης τάξης σε μια επικλινή μεταβολή του σήματος εισόδου: 0, t < 0 U(t) = αt, t 0

31 190 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Άσκηση 5.4: Να υπολογίσετε τη χρονική απόκριση διεργασίας πρώτης τάξης στην ακόλουθη τετραγωνική παλμική μεταβολή του σήματος εισόδου: 0, t < 0 U(t) = α, 0 t < b 0, t b Άσκηση 5.5: Δίνεται ένα δοχείο συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης χωρητικότητας kg. Το δοχείο διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση, η οποία θερμαίνει το νερό στο δοχείο. Αρχικά, το δοχείο τροφοδοτείται με μια σταθερή παροχή νερού ίση με 500 kg/hr σε θερμοκρασία 20 C. Στη μόνιμη κατάσταση, η θερμοκρασία του ρεύματος εξόδου είναι ίση με 60 C. α) Θεωρούμε ότι η παροχή του νερού στο δοχείο παραμένει σταθερή (500 kg/hr) και η θερμοκρασία του ρεύματος τροφοδοσίας μεταβάλλεται όπως στην παρακάτω Εικόνα Να υπολογίσετε τη μεταβολή της θερμοκρασίας στο δοχείο συναρτήσει του χρόνου. Θεωρούμε ότι ο ρυθμός μεταφοράς της θερμότητας από την ηλεκτρική αντίσταση στο νερό του δοχείου παραμένει σταθερός. 30 Θερμοκρασία, Τ( ο C) Χρόνος, t (hr) Εικόνα 5.15: Μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού στην τροφοδοσία. β) Θεωρούμε ότι η παροχή του νερού στο δοχείο παραμένει σταθερή (500 kg/hr) σε θερμοκρασία 20 C και ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας από την ηλεκτρική αντίσταση 2t στο νερό μειώνεται σύμφωνα με το νόμο ( ) = q(t) q 4000(1 e ). Να υπολογίσετε τη μεταβολή της θερμοκρασίας του ρευστού στο δοχείο συναρτήσει του χρόνου. s

32 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 191 Άσκηση 5.6: Με τη βοήθεια του θεωρήματος Heaviside (βλέπε Παράρτημα Α), να υπολογίσετε τη χρονική απόκριση μιας διεργασίας πρώτης τάξης σε μια ημιτονοειδή μεταβολή του σήματος εισόδου. Άσκηση 5.7: Η συγκέντρωση του συστατικού Α στο ρεύμα τροφοδοσίας, σε έναν αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης, ακολουθεί μια ημιτονοειδή μεταβολή με εύρος μεγαλύτερο από το αποδεκτό για την καλή λειτουργία του αντιδραστήρα. Για το λόγο αυτό τοποθετούμε πριν την είσοδο του αντιδραστήρα ένα δοχείο όγκου, V, (βλέπε Εικόνα 5.16) προκειμένου να ελαττώσουμε το εύρος μεταβολής της συγκέντρωσης του συστατικού Α στο ρεύμα τροφοδοσίας. Εικόνα 5.16: Διάταξη ελάττωσης του εύρους μεταβολής της συγκέντρωσης του συστατικού Α στο ρεύμα τροφοδοσίας. q : είναι η σταθερή ογκομετρική παροχή του ρεύματος τροφοδοσίας ίση με 1 m 3 /min. C A (t): είναι η χρονικά μεταβαλλόμενη συγκέντρωση του Α στο ρεύμα τροφοδοσίας, σύμφωνα με τον ημιτονοειδή νόμο: C A(t) = C A,s (t) + α sin(ωt). α) Με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Lalace, να υπολογίσετε τη χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του Α, C A1(t), στην έξοδο του πρώτου δοχείου. β) Να υπολογίσετε το μέγεθος του πρώτου δοχείου, V, έτσι ώστε το εύρος της ημιτονοειδούς μεταβολής της συγκέντρωσης στο ρεύμα εξόδου, α 1, να είναι 5 τουλάχιστον φορές μικρότερο από το εύρος της ημιτονοειδούς μεταβολής στην είσοδο, α.

33 192 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων γ) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα BODE (λόγος ευρών συναρτήσει της γωνιακής συχνότητας και γωνία καθυστέρησης συναρτήσει της γωνιακής συχνότητας) για την παραπάνω διεργασία. Να κάνετε τις αντίστοιχες γραφικές απεικονίσεις. Άσκηση 5.8: Ένας μεταλλουργικός φούρνος υπόκειται σε μια θετική βηματική μεταβολή στην παροχή του αέριου καυσίμου ίση με 10% από την τιμή της παροχής στη μόνιμη κατάσταση. α) Να υπολογίστε την τάξη και τις χαρακτηριστικές παραμέτρους του δυναμικού μοντέλου της διεργασίας (ενίσχυση, χρονική σταθερά) με βάση τις ακόλουθες μετρήσεις. Χρόνος, t (min) Θερμοκρασία, T ( C) β) Να υπολογίστε την τάξη και τις χαρακτηριστικές παραμέτρους του δυναμικού μοντέλου από τις ακόλουθες πειραματικές μετρήσεις της συχνοτικής απόκρισης της διεργασίας. (Λ.Ε) ω (min -1 ) Άσκηση 5.9: (Θέμα εξετάσεων Ιούνιος 2004) Δίνεται η συνάρτηση μεταφοράς ενός δυναμικού συστήματος πρώτης τάξης με νεκρό χρόνο: G (s) = 2s 5e 5s + 1

34 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 193 α) Να υπολογίσετε τη χρονική απόκριση του δυναμικού συστήματος σε μια μοναδιαία βηματική μεταβολή του σήματος εισόδου και να κάνετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση της Y(t) ως προς t. β) Να υπολογίσετε τη συχνοτική απόκριση στη μόνιμη κατάσταση και να κάνετε το διάγραμμα BODE (λόγος των ευρών και γωνία καθυστέρησης ως προς τη γωνιακή συχνότητα, ω). Σημείωση: Εάν G( s) = G 1(s)G 2(s), τότε G = G1 G2 και φ= φ1+ φ2 1 iω 1 iωτ G(s) = G(iω) = e = cs(ωτ) isin(ωτ) γ) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση μεταφοράς (σταθερά ενίσχυσης, χρονική(-ές) σταθερά(-ές), κλπ.) μιας άγνωστης διεργασίας από τις ακόλουθες πειραματικές μετρήσεις της συχνοτικής απόκρισης. ω (sec -1 ) Λόγος Ευρών Γωνία Καθυστέρησης 0, ,2 4,8 25 0,4 3,8 45 0,8 2,6 73 1,0 2,3 83 2,0 1, ,0 0, ,0 0, Άσκηση 5.10: (Θέμα εξετάσεων - Σεπτέμβριος 2004) Δίνεται η κυλινδρική δεξαμενή της παρακάτω εικόνας. Λόγω των διαταραχών που προκαλούνται από την περιοδική λειτουργία του εμβόλου της αντλίας, η παροχή στη δεξαμενή μεταβάλλεται σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση: q(t) = qs + α sin(ωt). q s είναι η παροχή στη δεξαμενή στη μόνιμη κατάσταση και ω η γωνιακή συχνότητα του ημιτονοειδούς σήματος. Για απλοποίηση, θεωρούμε ότι η ροή στον αγωγό εξόδου είναι γραμμική, δηλαδή ακολουθεί το Νόμο του Piseuille: 4 q(t) = πr ΔP(t) (8μL)

35 194 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων όπου R, L και μ είναι αντίστοιχα η ακτίνα, το μήκος του κυλινδρικού αγωγού και το ιξώδες του ρευστού. Η πτώση πίεσης στον αγωγό θα δίνεται από την ακόλουθη σχέση: ΔP(t) = ρgh(t) όπου ρ είναι η σταθερή πυκνότητα του ρευστού. α) Να ταξινομήσετε τις διάφορες μεταβλητές του συστήματος σε μεταβλητές εισόδου, εξόδου και κατάστασης και να προσδιορίσετε τους βαθμούς ελευθερίας του δυναμικού συστήματος. β) Να αναγράψετε το δυναμικό ισοζύγιο μάζας για το σύστημα και να προσδιορίσετε τη χρονική σταθερά, τ, και τη σταθερά ενίσχυσης, K, συναρτήσει των παραμέτρων του συστήματος. (Για να υπολογίσετε τις τιμές των τ και K του δυναμικού συστήματος είναι απαραίτητο να εισάγετε τις μεταβλητές απόκλισης ( H(t) = ( h(t) h s ) και ( ) Q (t) = q (t) q ). s γ) Να υπολογίσετε το μέγεθος της κυλινδρικής δεξαμενής (δηλαδή την τιμή της χρονικής σταθεράς, τ) συναρτήσει της γωνιακής συχνότητας, ω, έτσι ώστε το εύρος της ημιτονοειδούς μεταβολής στο ρεύμα εξόδου, q(t), να είναι ίσο με το 10% του αντίστοιχου εύρους του ημιτονοειδούς σήματος εισόδου. δ) Να υπολογίσετε τις αριθμητικές τιμές των τ και K με βάση τα ακόλουθα αριθμητικά δεδομένα: 3 ρ = 1 g cm, μ = 1 g (cm sec), 2 g= 9,8 m sec, L= 50 cm, R = 0,6 cm Εάν η γωνιακή συχνότητα της εισερχόμενης διαταραχής στην είσοδο της δεξαμενής είναι ίση με ω = 0,5 sec -1, να υπολογίσετε τη διατομή Α του κυλινδρικού δοχείου, έτσι

36 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 195 ώστε οι διαταραχές στο ρεύμα εξόδου να έχουν μέγεθος 10% του αντίστοιχου μεγέθους των διαταραχών του ρεύματος εισόδου. ε) Εάν s 3 q = 10 cm sec, να υπολογίσετε το ύψος του ρευστού στο δοχείο στη μόνιμη κατάσταση. 3 ζ) Εάν το εύρος της ημιτονοειδούς μεταβολής στο ρεύμα εισόδου είναι: α = 2 cm sec, να υπολογίσετε το ύψος του κυλινδρικού δοχείου έτσι ώστε η υπερχείλιση του δοχείου να είναι αδύνατη. η) Να κάνετε το λεπτομερές διάγραμμα BODE της παραπάνω διεργασίας (λόγος των ευρών και γωνία καθυστέρησης ως προς ω). Άσκηση 5.11: (Θέμα εξετάσεων Φεβρουάριος 2006) Η θερμοκρασία, θ(t) ( C) στο κρίσιμο πάτωμα μιας μονάδας κλασματικής πυρόλυσης (βλέπε Εικόνα 5.17), ρυθμίζεται με τη βοήθεια ενός ελεγκτή πρόδρασης. Ο ελεγκτής ρυθμίζει την παροχή του ρεύματος επαναρροής, r(t) (kg/hr), συναρτήσει της τιμής της μετρούμενης παροχής στην είσοδο της μονάδας κλασματικής πυρόλυσης, q(t) (kg/hr). Από πειραματικές μετρήσεις ταυτοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναρτήσεις μεταφοράς μεταξύ των μεταβλητών εισόδου (r(t) και q(t)) και της μεταβλητής κατάστασης/ εξόδου, θ(t): T(s) = 10 Q(s) 20s + 1, T(s) = 5 R(s) 5s + 1 Εικόνα 5.17: Μονάδα κλασματική πυρόλυσης.

37 196 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων όπου T(t) = ( θ(t) θ s ), Q(t) = ( q(t) q s ) και R(t) ( r(t) r s ) = είναι οι μεταβλητές απόκλισης και θ s, q s και r s είναι οι αντίστοιχες τιμές των μεταβλητών στη μόνιμη κατάσταση. α) Να κατατάξετε τις διάφορες μεταβλητές της διεργασίας σε μεταβλητές εισόδου (π.χ., ελέγχου, διαταραχών), εξόδου και κατάστασης. β) Να υπολογίσετε τους βαθμούς ελευθερίας της διεργασίας και να προσδιορίσετε τις μεταβλητές εκείνες, τις μεταβολές των οποίων θα πρέπει να γνωρίζετε, για να είναι δυνατή η μαθηματική επίλυση του μοντέλου. γ) Να γράψετε το μοντέλο της διεργασίας, υπό τη γενική μορφή: Y(s) = G (s)u(s) + G (s)d(s) d όπου Y(s), U(s) και D(s) είναι, αντίστοιχα, οι μετασχηματισμένες μεταβλητές εξόδου/ κατάστασης, εισόδου/ ελέγχου, εισόδου/ διαταραχής. G (s) και G d (s) είναι αντίστοιχα οι συναρτήσεις μεταφοράς μεταξύ των μεταβλητών (Y(s) και U(s)) και (Y(s) και D(s)). Να προσδιορίσετε τις αριθμητικές τιμές και τις διαστάσεις των σταθερών ενίσχυσης και των χρονικών σταθερών των συναρτήσεων G (s) και G d (s). δ) Να υπολογίσετε τη χρονική απόκριση της θερμοκρασίας στο κρίσιμο πάτωμα της μονάδας, θ(t), σε μια μοναδιαία βηματική μεταβολή του ρεύματος επαναρροής, R(t) = 1H(t). Δίνεται ότι η αρχική θερμοκρασία στο κρίσιμο πάτωμα είναι ίση με s θ(t = 0) = θ = 90 C, η δε παροχή, q(t), παραμένει σταθερή. Ποια είναι η τελική τιμή της θ(t) στη νέα μόνιμη κατάσταση; ε) Να υπολογίσετε τη χρονική απόκριση της θερμοκρασίας, θ(t), σε μια μοναδιαία βηματική μεταβολή του ρεύματος τροφοδοσίας, Q(t) = 1H(t), θεωρώντας αυτή τη φορά ότι το ρεύμα επαναρροής παραμένει σταθερό. Ποια είναι η τελική τιμή της T(t) στη νέα μόνιμη κατάσταση; στ) Να υπολογίσετε τη χρονική απόκριση της θερμοκρασίας, θ(t), σε ταυτόχρονη μεταβολή των R(t) = 2H(t) και Q(t) = 1H(t). Ποια είναι η τιμή της θ(t) στη νέα μόνιμη κατάσταση; Άσκηση 5.12: (Θέμα εξετάσεων Απρίλιος 2006) Δίνεται η ακόλουθη θερμική διεργασία. Θεωρούμε ότι το δοχείο συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης έχει σταθερή χωρητικότητα ( M = Vρ = 1000 kg) και τροφοδοτείται με σταθερή παροχή νερού,

38 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης 197 m, Q, m = m Εικόνα 5.18: Θέρμανση ρευστού σε δοχείο συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης m = m 1000 kg hr =, αρχικά σε θερμοκρασία ( ) του νερού είναι ίση με C 1 kcal ( kg K) =. T t < 0 = 30 C. Η ειδική θερμότητα α) Να διατυπώσετε τα απαραίτητα δυναμικά ισοζύγια (ή ισοζύγιο) που περιγράφουν τη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος. Θεωρούμε ότι ο ρυθμός της παρεχόμενης θερμότητας από την ηλεκτρική αντίσταση παραμένει αμετάβλητος ως προς το χρόνο. β) Να προσδιορίσετε τις μεταβλητές εισόδου, εξόδου και κατάστασης της παραπάνω διεργασίας. Επίσης να υπολογίσετε τους βαθμούς ελευθερίας. Είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος με βάση τα παραπάνω δεδομένα; γ) Εάν η θερμοκρασία του νερού στην έξοδο του δοχείου στην αρχική μόνιμη κατάσταση είναι ίση με 80 C, να υπολογίσετε το ρυθμό μεταφοράς θερμότητας σε (kcal/hr) από την ηλεκτρική αντίσταση στο ρευστό του δοχείου. δ) Να προσδιορίσετε τη χαρακτηριστική χρονική σταθερά της διεργασίας. Ποια είναι η αριθμητική της τιμή και η σημασία της; ε) Εάν η θερμοκρασία του ρεύματος εισόδου σε χρόνο t = 0 μεταβληθεί βηματικά από 30 C (για t < 0), σε 10 C (για t 0) και το θερμικό φορτίο της ηλεκτρικής αντίστασης παραμένει αμετάβλητο, να υπολογίσετε: (i) τη χρονική μεταβολή της θερμοκρασίας του ρευστού στην έξοδο του δοχείου και (ii) το χρόνο που απαιτείται για να φθάσει το σύστημα στη νέα μόνιμη κατάσταση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά. Τμήμα:Α 3 Ημερομηνία:12.01.2015 Ονοματεπώνυμο:Αντιγόνη Τ. Εργασία Βιολογίας Θέμα:Αναβολικά Τα Αναβολικά Περιλαμβάνουν όλες τις ουσίες που μοιάζουν χημικά με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και εμφανίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ 20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ 20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αρ.πρωτ.807 Αθήνα 15/5/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ 20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σας γνωστοποιούμε, ότι με τις αποφάσεις (υπ αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί-ΑΡΗ 311 Διδάσκουσα: Δρ. Μαρία Φιλοκύπρου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Πάνω Λεύκαρα Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Ενότητα 1.3 Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1/9 Δεν εξελίσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "Η Γυναικεία Απασχόληση στην Παροχή της Υγείας στον Νομό Μεσσηνίας" Σποοδάστριες: Κωστούλα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικές έννοιες Πραγματική Παραγωγική μιας παραγωγικής μονάδας είναι η μέγιστη ικανότητα παραγωγής της όταν αυτή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Ελίνα Ρέπα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες Μαρία Σταυρακίδου Φυσικοθεραπεύτρια Εξωτερική Συνεργάτης ΠΑΡΚΑ A Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΜΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΜΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΜΗ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Ημερομηνία: //14 ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες προτάσεις 1. Μονωμένο ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011 3 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ επανέρχεται το αφορολόγητο πλεόνασμα διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις συμπράξεις, αναγκαστικοί και δασικοί συνεταιρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13 Λύση στο πρόβλημα του προσανατολισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και κυρίως επισκέπτες στην περιοχή του Πανοράματος επιχειρεί να δώσει ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, μέσω συγκοινωνιακής μελέτη που εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ 1. Τα πρώτα Βήματα στην αναζήτηση εργασίας Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων επισημαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Κλάδεμα δένδρων» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 83/ 2015 Κ.Α.Ε : Υ - 0746-15 Κ.Α : 35.7332.14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4076 Αθήνα, 21/03/2012 Διεκπ.: 3290 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Έρευνα για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΜΠΟΤΗ-ΣΑΜΣΑΡΗ Φιλόλογος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Προλεγόμενα Τα Τμήματα Ένταξης, αν και λειτουργούν στην Α/βάθμια Εκπαίδευση από

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά ΠΛΑΤΩΝ Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά I. Ανδρέας Παπαϊωάννου II. Αλέξανδρος Μπαλάσκας III. Κωνσταντίνος Θούας IV.Λουκάς Σωτηρόπουλος V. Πέτρος Κορφιάτης Εισηγητής : Γεώργιος Κ. Ντόντος (ΠΕ03) Χρονικη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις, τοποθετήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας»

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Πτυχιακή εργασία Μυγδαλιά Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου

ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου Ταπακούδη Τύποις Κ. Ταπακούδης Ιστοσελίδα: www.chlorakasefimerida.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος των επιχειρήσεων, τησ οικονομιασ και των αγορών: επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιχειρηματικοί κίνδυνοι και επιχειρηματικές πρακτικές

Ο κόσμος των επιχειρήσεων, τησ οικονομιασ και των αγορών: επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιχειρηματικοί κίνδυνοι και επιχειρηματικές πρακτικές Παρατήρηση Από την παρούσα αξία 96.153,85 οδηγηθήκαμε με τον εκτοκισμό στην ονομαστική αξία, αφού το υπόλοιπο του πελάτη μας θα είναι κατά την 31.12.2016 100.000 (96.153,85 + 3.846,15). 4/31.12.2016 Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Στην αρχή της Τετραβίβλου του ο Πτολεμαίος, ο μεγάλος αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μ.χ. διαιρεί την επιστήμη των άστρων σε δύο μέρη. Με σημερινούς όρους το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Επίπεδο Β1 Κατανόηση γραπτού λόγου Στη διάρκεια της εξέτασης για την αξιολόγηση κατανόησης γραπτού λόγου, οι

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο... Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου... Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3557/159/20-10-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ, ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ. Την Παρασκευή 8-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. τεχνικές σελίδες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. τεχνικές σελίδες ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η αποτελεσματική διαχείριση της υγρασίας σε επίπεδο κτιριακού σχεδιασμού συνίσταται στον εντοπισμό την πηγών προέλευσης και των ενδεχόμενων μηχανισμών διείσδυσής της με βάση τα ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. β Α3. γ Α4. δ Α5. γ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β B1.

Διαβάστε περισσότερα

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/08/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/89551 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Απρίλιος 2014 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2014 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟ- ΣΩΡΙΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟ- ΣΩΡΙΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δικαστών που διενεργείται κάθε Ιούνιο αφορά δικηγόρους 27 40 ετών με διετή τουλάχιστο προϋπηρεσία. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» εν όψει των τελευταίων ταχύρρυθμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 8: Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή: Φιλοσοφική Τμήμα: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Κατάθλιψη Κατάθλιψη «Η κατάθλιψη είναι σαν ένα πένθος για κάτι αγαπημένο που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καλλιέργεια προφορικών δεξιοτήτων των νηπίων: Διδακτικές δραστηριότητες του προφορικού λόγου στο νηπιαγωγείο»

ΘΕΜΑ: «Καλλιέργεια προφορικών δεξιοτήτων των νηπίων: Διδακτικές δραστηριότητες του προφορικού λόγου στο νηπιαγωγείο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

, νηπιαγωγός info@paidikopanepistimio.gr

, νηπιαγωγός info@paidikopanepistimio.gr , νηπιαγωγός info@paidikopanepistimio.gr : Το πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία» οργανώθηκε για τα νήπια και προνήπια του Παιδικού Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τους γονείς, αλλά και τους ιδιωτικούς και δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Κύριε Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Κύριε Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

IΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

IΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ IΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την..μεταξύ: αφενός α) της Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία.. ττου εδρεύει στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δημοκώστα Καλλιόπη ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ισπικούδης Ιωάννης Πολίζου Ευαγγελία

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δημοκώστα Καλλιόπη ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ισπικούδης Ιωάννης Πολίζου Ευαγγελία ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δημοκώστα Καλλιόπη ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ισπικούδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΡΙΣ 7 (2003-2007) 277-285

ΣΙΡΙΣ 7 (2003-2007) 277-285 Παύλος Τσακιρίδης - Χρυσάνθη Σταμπουλή, Ζήλος παιδείας: Ημιγυμνάσιον Νιγρίτης 1921-1940 Γυμνάσιον εν Νιγρίτι 1940-1944 Νιγρίτα: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Νιγρίτας, 2005, 252 σ.; εικ.; 24 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ10 ΠΕ06 ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ, ΔΟΣΚΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΙΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα