STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ"

Transcript

1 STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ν πειάηεο έρεη ελεκεξσζεί γηα απηνχο. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε κηαο δηαθσλίαο, ε Stanleybet Malta Limited ζα πξνζπαζήζεη λα επηιχζεη ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ απεπζείαο κε ηνπο πειάηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθσλία δελ κπνξεί λα επηιπζεί θαη απηφλ ηνλ ηξφπν, νη πειάηεο πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Δζληθή Αξρή ηνηρεκάησλ (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: , θαμ: , θαη ). Οη πειάηεο ηεο SB πξέπεη λα δηαβάζνπλ, λα απνδερηνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο παξαθάησ θαλφλεο. Ζ θαηνρή κηαο απφδεημεο ζηνηρήκαηνο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηε SB ππνλνεί απηφ πνπ δειψλεηαη θαη ζηελ ίδηα ηελ απφδεημε, φηη ν πειάηεο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηνπο θαλφλεο πνπ παξαηίζεληαη θαη ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί ζην πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ. 2. Απαγνξεχεηαη ε απνδνρή ζηνηρεκάησλ απφ πειάηεο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. 3. Καλέλα ζηνίρεκα δελ είλαη απνδεθηφ κέρξη ν πειάηεο λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ κηα έγθπξε απφδεημε, πνπ λα ππφθεηηαη ζηνπο θαλνληζκνχο SB. Ζ SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί νιφθιεξν ή κέξνο νπνηνπδήπνηε ζηνηρήκαηνο, ηε ζηηγκή πνπ απηφ πξνζθέξεηαη. ηνηρήκαηα παηγκέλα δηακέζνπ SB είλαη απνδεθηά κφλν αλ έρνπλ ππνβιεζεί ζηε γεληθά εγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζηνηρήκαηνο ηεο SB. Κακία άιιε κνξθή δελ επηηξέπεηαη αλ δελ είλαη επαθξηβψο εγθεθξηκέλε απφ ηελ SB. Μφλν ζηνηρήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηα αξρεία ππνινγηζηή ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ (ην νπνίν ειέγρεηαη απφ ηε Μάιηα) ζα εθαξκφδνληαη θαη ζα γίλνληαη απνδεθηά κε απαγφξεπζε φισλ ησλ άιισλ πξνζθνξψλ. Ο πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγμεη φηη ε εθηχπσζε ηνπ ζηνηρήκαηνο απφ ηνλ ππνινγηζηή αληαπνθξίλεηαη ζην αηηνχκελν ζηνίρεκα. Δάλ δελ αληαπνθξίλεηαη, ν πειάηεο πξέπεη λα αηηεζεί ηελ αθχξσζε απηνχ ηνπ ζηνηρήκαηνο κέζα ζε 5 ιεπηά απφ ηελ εθηχπσζή ηνπ. Παξ φια απηά, εάλ έλα παηρλίδη πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζηνίρεκα, έρεη μεθηλήζεη πξηλ λα παξέιζεη απηή ε ρξνληθή ζηηγκή, ηφηε ηα ζηνηρήκαηα δελ κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο SB. 1

2 4. Οη θπζηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ρψξα κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζνξηζκέλσλ εξγάζηκσλ σξψλ ζχκθσλα κε ηε SB. Ζ SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψλεη θάζε ζηνίρεκα πνπ παίδεηαη πέξα απφ ηηο εξγάζηκεο ψξεο ηνπ Betting Point, αθφκε θαη αλ ην ζηνίρεκα έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ε ζρεηηθή απφδεημε έρεη εθηππσζεί. 5. Ζ πιεξσκή ησλ θεξδψλ ζα ηαθηνπνηείηαη κφλν κε ηελ παξνπζίαζε ηεο απζεληηθήο απφδεημεο ηνπ ζηνηρήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 6ςήθην ΚΩΓΗΚΟ ΝΗΚΖ θαη ε νπνία εμνπζηνδνηεί ηελ πιεξσκή απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ. Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πιεξσκήο, ζπκβνπιεπηηθέο θνηλνπνηήζεηο ηεο SB, ζα ηζρχζνπλ θαηά θαηξνχο. 6. Ζ SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δειψλεη άθπξν θάζε ζηνίρεκα / επηινγή πνπ θαηαιήγεη ζην δίθηπν ηεο SB, δηαβηβαδφκελν απφ ην πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ζηνίρεκα / επηινγή, κε ηελ εμαίξεζε ησλ δσληαλψλ ζηνηρεκάησλ (ηνηρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ) 7. Ζ εκεξνκελία θαη ε ψξα ηεο έλαξμεο ελφο γεγνλφηνο είλαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα πνπ ην γεγνλφο μεθηλά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ιήμεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηεο SB. Δπνκέλσο, αλ ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ιήμεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηεο SB είλαη κεηά (θαηά ιάζνο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν) ηελ νπζηαζηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ γεγνλφηνο θαη ην γεγνλφο είλαη είηε ζε εμέιημε ή έρεη ηειεηψζεη, φιεο νη επηινγέο γηα ην γεγνλφο ζα ππφθεηληαη ζε αθχξσζε θαη ηα ζηνηρήκαηα ζα απνδεκηψλνληαη, κε ηελ εμαίξεζε ησλ δσληαλψλ ζηνηρεκάησλ (ηνηρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ) θαη γεγνλφησλ πνπ έρνπλ επαλέιζεη κεηά απφ δηαθνπή π.ρ. δηαθνπή ζε αγψλα ηέληο ινγνχ θαθνθαηξίαο. 8. Όηαλ έλα ζηνίρεκα απνηειείηαη απφ δηάθνξεο επηινγέο, θαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα γεγνλφηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη, είλαη ήδε ζε εμέιημε ή έρεη ηειεηψζεη ηελ ψξα πνπ ην ζηνίρεκα έρεη ιεθζεί απφ ην δίθηπν ηεο SB, ε επηινγή (επηινγέο) αμηνινγνχληαη κε πνζνζηφ Οη ελαπνκέλνπζεο επηινγέο είλαη έγθπξεο θαη ζα αλαγλσξίδνληαη σο ηέηνηεο εθφζνλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ επηινγψλ ψζηε λα θάλνπλ ην ζηνίρεκα έγθπξν. Παράδειγμα 1 ηνίρεκα 100 Αίηεκα 5 Άληεξιερη Club Μπξηηδ PSV Ατληρφθελ Μάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη Άγηαμ 2

3 Δάλ ε Μάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη θαη ν Άγηαμ έρνπλ ήδε παίμεη ηε ζηηγκή πνπ ην ζηνίρεκα έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ SB, ην ζηνίρεκα ζα ζεσξεζεί σο έλα αίηεκα 3, αμίαο 100, κε ηε Μάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη θαη ηνλ Άγηαμ αμηνινγεκέλεο κε πνζνζηφ Παράδειγμα 2 ηνίρεκα 200 Αίηεκα 3 Φξαλθθνχξηε Πίδα Οβηέδν Δάλ ε Φξαλθθνχξηε έρεη ήδε παίμεη ηε ζηηγκή πνπ ην ζηνίρεκα έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ SB, ην ζηνίρεκα ζα είλαη απφιπηα άθπξν αλ ην αίηεκα 2 δελ επηηξαπεί ζηελ Πίδα θαη ην Οβηέδν. 9. Κάζε ζηνίρεκα επηθπξσκέλν απφ ηελ SB ζα αλαγξάθεηαη ζην γεληθφ αξρείν θαη ζε έλα δεχηεξν αξρείν γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ην νπνίν νλνκάδεηαη αξρείν αζθαιείαο. Σα πνζνζηά πνπ ηζρχνπλ ηε ζηηγκή πνπ ην ζηνίρεκα θαηαγξάθεηαη, είλαη ηα πνζνζηά κε βάζε ηα νπνία ζα ππνινγηζηεί ε λίθε. Όηαλ ππνινγίδνληαη ηα θέξδε, ηζρχεη κφλν ην πεξηερφκελν ηεο απφδεημεο κέζα απφ ηα αξρεία ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο SB. ηελ πεξίπησζε πνπ νη απνδείμεηο πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία απφ ηα απνζεθεπκέλα ζηα αξρεία ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ, ε SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζεσξήζεη έγθπξα κφλν ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία αζθαιείαο ηεο. 10. Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο επηινγψλ πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ ζε έλα γεγνλφο, ηα πιείζηα ζηνηρήκαηα πνπ επηηξέπνληαη αλά ζπλδπαζκφ θαη θάζε άιιν πεξηνξηζηηθφ ζηνηρείν, ππνδειψλνληαη απφ ηνλ ππνινγηζηή. Δίλαη επζχλε ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ λα επηβεβαηψλεη απηέο ηηο αμηψζεηο. 11. Αλ ην πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ ιάβεη αηηήκαηα ζηνηρεκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θαζηεξσκέλα φξηα, ζα είλαη απαξαίηεην λα ελεξγνπνηεζεί κία δηαδηθαζία αηηήζεσο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ απνδνρή ηέηνηνπ ζηνηρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ε SB θαηά θαηξνχο. 12. ρεηηθά ελδερφκελα (επηινγέο κε ινγηθέο ζπλδέζεηο) φπσο λα ληθήζεη ε Ηηαιία 2-0 θαη ε Ηηαιία λα πξνεγείηαη ζην πξψην θαη ζην δεχηεξν εκίρξνλν, είλαη απνδεθηά ζε κνλά κφλν, θαη φπνπ ιακβάλνληαη ιάζνο αζξνηζηηθά ζηνηρήκαηα, ην ζηνίρεκα ζα δηαηξείηαη εμίζνπ ζε κνλά γηα θάζε αλαθεξφκελε πηζαλφηεηα. Μία εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα, είλαη ν πξψηνο ή ν ηειεπηαίνο ζθφξεξ / αθξηβέο ζθνξ ζε δηπιά ζηνηρήκαηα (Supergoal) φπνπ κία εηδηθή ζπλδπαδφκελε αμία αλαθέξεηαη. 13. Κάζε ζηνίρεκα ππφθεηηαη ζε έλα κέγηζην θέξδνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ SB. Σν κέγηζην θέξδνο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 3

4 ππνινγηζηή θαη ε επζχλε αλήθεη ζηνλ πειάηε πνπ πξέπεη λα ζηνηρεκαηίδεη αλάινγα. Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ηηο αθφινπζεο κέγηζηεο πιεξσκέο. SUPERGOAL 250,000 Όια ηα ζηνηρήκαηα πξέπεη λα πεξηέρνπλ επηινγέο απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθνγέλεηα Supergoal θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα ακηγή επηινγή Supergoal (δειαδή, κηα επηινγή πνπ λα πξνβιέπεη ηνλ Πξψην ή Σειεπηαίν θφξεξ θαη ην ζσζηφ ζθνξ γηα ην καηο). Ζ «νηθνγέλεηα» Supergoal απνηειείηαη απφ ην Supergoal, Πξψηνο / Σειεπηαίνο θφξεξ, θφξεξ κηα θνξά θαη θφξεξ δπν θνξέο. εκεηψζηε φηη ε κέγηζηε πιεξσκή ηνπ 250,000 δε ζα ηζρχζεη γηα ζηνηρήκαηα κε ζχζηεκα, εθηφο αλ ε(νη) θεξδηζκέλε(εο) γξακκή(έο) κέζα ζην ζχζηεκα ηνπ ζηνηρήκαηνο, πεξηιακβάλεη(νπλ) ηνπιάρηζηνλ κηα θαζαξή supergoal επηινγή (π.ρ. κηα επηινγή πνπ πξνβιέπεη ηνλ Πξψην ή Σειεπηαίν θφξεξ θαη ην σζηφ θνξ γη απηφ ην παηρλίδη) ΓΔΝΙΚΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ 250,000 1Υ2 σζηά ζθνξ Γηπιή επθαηξία Ζκίρξνλν / Σειηθφ Εσληαλφ ηνίρεκα 0:0 Σν Ante Post απνθιεηζηηθά πεξηέρεη επηινγέο απφ Βέιγην 1, Γαιιία 1, Αγγιία Premiership, Γεξκαλία 1, Οιιαλδία 1, Ηηαιία Serie A, Πνξηνγαιία 1, Ηζπαλία 1, Champions League outright, Europa League outright, European Championship θαη Παγθφζκην Κχπειιν. ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΠΟΤ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ 50,000 ηνίρεκα ζε Υάληηθαπ Ώξα πξψηνπ γθνι ηνηρήκαηα ζε Under & Over ηνηρήκαηα αξηζκνχ γθνι Πξψηνο / Σειεπηαίνο Γθνιζθφξεξ θφξεξ ελφο γθνι θαη θφξεξ δχν γθνι Πξψην εκίρξνλν κφλν ζηνηρήκαηα Γεχηεξν εκίρξνλν κφλν ζηνηρήκαηα Να ζθνξάξεη / Να κε ζθνξάξεη Άληεπνζη Να πξνθξηζεί ζηνλ επφκελν γχξν Πνηφο ζα ζθνξάξεη πξψηνο; σζηφ ζθνξ πξψηνπ εκηρξφλνπ Game Run ε πνηφ εκίρξνλν κπήθαλ ηα πην πνιιά γθνι; Μνλφο / Επγφο Αξηζκφο Γθνι ηνηρήκαηα ζε Κφξλεξ ηνηρήκαηα ζε Κάξηα 4

5 ηνηρήκαηα ζε Πφληνπο Κάξηαο. Straight Forecast Μνλά / Επγά Αξηζκφο Γθνι ΑΝΣΔ ΚΑΙ ΚΟΡΑΡΔ (VAFFA UN GOL) 25,000 ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ Δ 25,000 Σέληο Μπάζθεη Γθνιθ Φφξκνπια (Δθηφο απφ Καηάηαμε / Με Καηάηαμε) Ακεξηθάληθν Πνδφζθαηξν Υφθευ επί πάγνπ ΦΟΡΜΟΤΛΑ 1 ΚΑΣΑΣΑΞΖ / ΜΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 10,000 ΣΟΙΥΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΔΠΙΛΟΓΔ ΥΔΣΙΚΔ 15,000 ΜΔ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ Η ΜΗ ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ Αλ ε απφδεημε ελφο ζηνηρήκαηνο πεξηιακβάλεη κηα επηινγή(έο) πνπ αλαθέξεηαη / αλαθέξνληαη ζε άιια παηρλίδηα κέζα ζε έλα άζιεκα, ηφηε, ην ειάρηζην κέγηζην φξην πιεξσκήο ηζρχεη γηα φιν ην ζηνίρεκα. Παράδειγμα Δλα ζηνίρεκα κε 3 παηρλίδηα ηέλληο θαη 1 επηινγή Φφξκνπια 1 Καηάηαμε / Με Καηάηαμε, ζα ππφθεηην ζε κηα κέγηζηε πιεξσκή 10,000, πνπ είλαη ην φξην γηα ηε Φφξκνπια 1 Καηάηαμε / Με θαηάηαμε. Όια ηα κέγηζηα φξηα πιεξσκήο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο, ηζρχνπλ γηα νπνηνδήπνηε πειάηε, ή γηα νκάδα πειαηψλ πνπ ζηνηρεκαηίδνπλ απφ θνηλνχ, θαη ζηνηρεκαηίδνπλ ζηνλ ίδην ή κε παξφκνην ζέκα ζπλδπαζκφ επηινγήο / επηινγψλ, αθφκα θαη αλ απηφ γίλεηαη ζε κηα ζεηξά ζηνηρεκάησλ, ζε κηα ζεηξά ηηκψλ, κέζα ζε θάπνηεο κέξεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά πξαθηνξεία ζηνηρεκάησλ. Αλ έρνπκε ιφγν λα πηζηέςνπκε φηη έλαο αξηζκφο ζηνηρεκάησλ έρνπλ παηρηεί θαη απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ηειηθή πιεξσκή απηψλ ησλ ζηνηρεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ, ζα πεξηνξίδεηαη ζε κία κνλή κέγηζηε πιεξσκή, φπσο έρεη εηπσζεί παξαπάλσ. 14. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εθηχπσζεο, ιαζψλ ζηηο απνδείμεηο ή νινθάλεξσλ ιαζψλ ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εηζαρζεί κέζα ζηνλ ππνινγηζηή ηεο SB, ε SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηέηνηα ζηνηρήκαηα, ή αλάινγα κε ηελ θξίζε καο, λα δηεπζεηήζεη ηέηνηα ζηνηρήκαηα ζηα ζσζηά πνζνζηά, αθφκε θαη αλ ε αλαθάιπςε ηνπ ιάζνπο γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ γεγνλφηνο. Σν αθπξσκέλν ζηνίρεκα γίλεηαη ηφηε απνδεκηψζηκν εθφζνλ ην δεηήζεη ν πειάηεο. ηνηρήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κηθξά ιάζε φζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρήκαηνο, ην φλνκα ηεο νκάδαο, ην φλνκα/επψλπκν ηνπ αληαγσληζηή, ην φλνκα ηνπ ρψξνπ, θιπ, είλαη έγθπξα αλ, παξά ην ζθάικα, κπνξεί λα δηαπηζησζεί αλακθίβνια ζε πνηα νκάδα αλαθέξεηαη ζην ζηνίρεκα. 5

6 15. Ζ SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζεσξήζεη κνλά ή νκάδεο απφ αζαθή ζηνηρήκαηα άθπξα, αθφκε θαη αλ έρνπλ γίλεη απνδεθηά απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ, θαη αθφκε θαη αλ ν πειάηεο έρεη ιάβεη ηελ απφδεημε ηνπ ζηνηρήκαηνο. Σν αθπξσκέλν ζηνίρεκα γίλεηαη ηφηε απνδεκηψζηκν εθφζνλ ην δεηήζεη ν πειάηεο. 16. Όπνπ ππάξρεη απφδεημε αλσκαιηψλ ζε καηο, γεγνλφο ή αγψλα δξφκνπ, ε SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ή λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή ηεο επηινγήο πνπ ακθηζβεηείηαη, έσο ηελ νινθιήξσζε δηεμαγφκελεο έξεπλαο απφ ην επίζεκν θπβεξλφλ ζψκα ηνπ νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνχ αζιήκαηνο. 17. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, δηαηππψζηε κε ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο ηα παξάπνλα ζαο, θαη απνζηείιεηέ ηα ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο SB, κέζα ζε 30 κέξεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ γεγνλφηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην παξάπνλφ ζαο. 18. Απνδεκηψζεηο θαη αθπξψζεηο ζηνηρεκάησλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ άθπξνπο αγψλεο ή επηινγέο, κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: Αλ ππάξρεη θάπνην ιάζνο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ θαη ην ζηνίρεκα δελ θαηαγξάθεθε. Αλ ν ππνινγηζηήο δελ ηππψλεη απφδεημε. Αλ έρεη γίλεη ιάζνο ζηελ εηζαγσγή ησλ επηινγψλ ηνπ ζηνηρήκαηνο ή ην πνζφ ηνπ ζηνηρήκαηνο. Αλ έρνπλ πεξάζεη πάλσ απφ 5 ιεπηά απφ ηελ ψξα πνπ κπήθε ην ζηνίρεκα, ην αίηεκα γηα αθχξσζε πξέπεη λα ιεθζεί απφ ην πξνζσπηθφ ηεο SB, κέζσ ή θαμ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ γεγνλφηνο ζην ζηνίρεκα. 19. Καηαζηάζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο ζα δεκνζηεχνληαη θαη ζα θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ SB θαηά θαηξνχο. 6

7 ΔΙΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ-ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ Καλνληζκνί Dead Heat ηελ πεξίπησζε ελφο γεγνλφηνο πνπ νινθιεξψλεηαη ζε ίζα πνζά κε πάλσ απφ έλα ληθεηή, φπνπ έλαο κφλν ληθεηήο είρε ιεθζεί ππ φςηλ, ζα ηζρχνπλ θαλφλεο Ηζνπαιίαο (DEAD HEAT). Έλα απνηέιεζκα dead heat είλαη έλα απνηέιεζκα θαηά ην νπνίν δχν ή παξαπάλσ δηαγσληδφκελνη κνηξάδνληαη κηα ηειηθή ζέζε. Μία ηέηνηνπ είδνπο επηινγή ζεσξείηαη ηαπηφρξνλα θεξδηζκέλε θαη ρακέλε θαηά ην ήκηζπ, θαη θαηά ζπλέπεηα δηεπζεηείηαη κε πιήξε πνζνζηά θαη κηζφ ην πνζφ πνληαξίζκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηξεηο δηαγσληδφκελνη κνηξαζηνχλ ηελ ηειηθή ζέζε, ε επηινγή ζεσξείηαη θεξδηζκέλε θαηά ην έλα ηξίην θαη ρακέλε θαηά ηα δχν ηξίηα θαη δηεπζεηείηαη κε πιήξε πνζνζηά θαη ην έλα ηξίην ηνπ πνζνχ πνληαξίζκαηνο. Απνηειέζκαηα Πνπ Έρνπλ Γηαθνξνπνηεζεί Σα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ ηζρχνπλ ζην αζιεηηθφ έδαθνο ή ηελ εμέδξα. Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο απφ ην ζρεηηθφ αζιεηηθφ ζψκα / ζψκαηα ζα ηζρχζνπλ γηα ζθνπνχο δηεπζέηεζεο, αιιά νπνηαδήπνηε εμέηαζε ηελ επφκελε κέξα ή αξγφηεξα δε ζα ιακβάλεηαη ππ φςηλ. (δείηε ηνπο Απηνθηλεηηζηηθνύο Αγώλεο γηα εμαίξεζε). Παράδειγμα ην ηάδην 6 ηεο Πνδειαηνδξνκίαο ηνπ Γχξνπ ηεο Γαιιίαο 1999, ν Steels ηεξκάηηζε πξψηνο κε ηνλ Cipollini δεχηεξν. Μηα άκεζε εμέηαζε θαιέζηεθε θαη ν Steels έραζε ηελ πξψηε ζέζε γηα barging, νπφηε ε πξψηε ζέζε δφζεθε ζηνλ Cipollini, θαη γηα ζθνπνχο δηεπζέηεζεο ζηνηρεκάησλ, ν Cipollini ήηαλ ν ληθεηήο. Αλ ε εμέηαζε είρε γίλεη ηελ επφκελε κέξα, ν Steels ζα είρε ζεσξεζεί ν ληθεηήο γηα ζθνπνχο δηεπζέηεζεο. Καηά ζπλέπεηα, φζνλ αθνξά έξεπλεο, πξέπεη λα γίλνληαη ηελ εκέξα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ γεγνλφηνο γηα λα έρνπλ θάπνηα αμίσζε ζηε δηεπζέηεζε. Αιιάγεο ηνλ Σόπν Γηεμαγωγήο Σνπ Γεγνλόηνο ηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηφπνπ ζπλαληήζεσο πνπ δελ έρεη δεκνζηεπηεί ή δελ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηελ SB ηελ ψξα έθδνζεο ησλ πνζνζηψλ, κε ζηνηρήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηά ζηα πνζνζηά πνπ έρνπλ εθδνζεί, ηα ζηνηρήκαηα είλαη έγθπξα εθφζνλ ν ηφπνο ζπλάληεζεο δελ έρεη αιιάμεη ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ, ζηελ νπνία πεξίπησζε, νη επηινγέο γη απηφλ ηνλ αγψλα ζα αθπξψλνληαη θαη ν πειάηεο ζα απνδεκηψλεηαη εθφζνλ ην δεηήζεη. ηελ πεξίπησζε ζηνηρήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ απηφ ην γεγνλφο θαη άιια, ηφηε ην κέξνο ηνπ ζηνηρήκαηνο κε ηελ αιιαγή ηφπνπ ζπλαληήζεσο δηεπζεηείηαη κε πνζνζηά

8 Απνρωξήζεηο-ηνηρήκαηα ε Γθξνππ ε ζηνηρήκαηα ζε γθξνππ, φπνπ ν παίρηεο απνζχξεηαη κεηά ηελ απνδνρή ηνπ ζηνηρήκαηνο, αιιά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ γεγνλφηνο, ηφηε ηα πνζνζηά πνπ έρνπλ δνζεί ζηνπο ππφινηπνπο παίρηεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην γθξνππ, ζα ππφθεηληαη ζε αθαίξεζε πνπ έρεη γίλεη απφ ηα θέξδε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα or shorter 90% 1.12 to % 1.19 to % 1.26 to % 1.31 to % 1.41 to % 1.56 to % 1.61 to % 1.81 to % 1.96 to % 2.21 to % 2.51 to % 2.76 to % 3.31 to % 4.01 to % 5.01 to % 6.51 to % to % πάλσ απφ θακία αθαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ απνζπξζνχλ 2 ή παξαπάλσ δηαγσληδφκελνη, ε νιηθή αθαίξεζε δε ζα μεπεξλάεη ην 90%. Γηαθωλίεο ηελ πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηελ έθβαζε ή ην απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο, φπνπ εθαξκφδεηαη, ζηαηηζηηθέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο καο Εσληαλφ ηνίρεκα, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο δηεπζέηεζεο, εθηφο θαη αλ ππάξρνπλ αδηάζεηζηεο απνδείμεηο φηη νη ζηαηηζηηθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο είλαη ιαλζαζκέλεο. Όπνπ δελ πξνζθέξνληαη ζηαηηζηηθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηειενπηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηε δηεπζέηεζε ησλ ζηνηρεκάησλ. Αλ γηα θάπνην ιφγν, ηειενπηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία δε δηαηίζεληαη, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε αλεμάξηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ζα δηεπζεηήζνπκε ην ζηνίρεκα ζχκθσλα κε ηελ αλεμάξηεηε άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο. Όπνπ απηφ δελ είλαη μεθάζαξν, φπνπ εθαξκφδεηαη, ζα έρεη πξνηεξαηφηεηα ε Ηζηνζειίδα ηνπ επίζεκνπ δηαγσληζκνχ. 8

9 ηνηρήκαηα Βαζηδόκελα ε Γηάγξακκα Γηα νπνηεζδήπνηε ηηκέο πξνζθέξνληαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαγξάκκαηα, γηα παξάδεηγκα, αθξηβέο ζθνξ, λα ζθνξάξεη / λα κε ζθνξάξεη, νη ηηκέο πνπ αλαξηψληαη ζην πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζε θιαζζηθά δηαγξάκκαηα. Οινθάλεξα ιάζε εμαηξνχληαη. 9

10 ΔΙΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΣΩΝ Οη εηδηθνί θαλνληζκνί θαιχπηνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αζιεηηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ κηα ηππηθή δνκή κηαο πξφθιεζεο κεηαμχ δχν νκάδσλ (νκάδα 1 θαη νκάδα 2) πνπ παξάγνπλ έλα ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ θαζνξίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ζην ηέινο ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ παηρληδηνχ, πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε δχν λνχκεξα, ην πξψην αληηπξνζσπεχεη ην ζθνξ ηεο νκάδαο έλα, ην δεχηεξν αληηπξνζσπεχεη ην ζθνξ ηεο νκάδαο δχν. Ζ Οκάδα έλα ππνδεηθλχεηαη ζηα αξηζηεξά θαη πάληα ζεσξείηαη ε γεπεδνχρνο. Ζ Οκάδα δχν ππνδεηθλχεηαη ζηα δεμηά θαη πάληα ζεσξείηαη ε θηινμελνχκελε. Δπίζεο, φηαλ ην παηρλίδη παίδεηαη ζε νπδέηεξν έδαθνο, ε νκάδα ζηα αξηζηεξά ζεσξείηαη ε γεπεδνχρνο θαη ε νκάδα ζηα δεμηά ζεσξείηαη ε θηινμελνχκελε. Αλ ε ηζνπαιία είλαη κηα απφ ηηο επηινγέο, βξίζθεηαη ζην θέληξν, θάησ απφ ηελ θαηεγνξία Υ. ηελ πεξίπησζε ελφο καηο ή γεγνλφηνο πνπ έρεη αλαξηεζεί ιαλζαζκέλα, φπνπ ην καηο πξνζθέξεηαη απφ ηελ SB ρσξίο επίγλσζε φηη είλαη ιαλζαζκέλν θαη δελ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί, φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ έρνπλ κπεη ζα είλαη άθπξα θαη ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. Παράδειγμα Ζ SB πξνζθέξεη έλα καηο ηέληο ιαλζαζκέλα σο Hewitt v. Federer, ελψ ζα έπξεπε λα έρεη κπεη ζην ζχζηεκα σο Roddick v. Federer. Σέηνηα παηρλίδηα ζεσξνχληαη άθπξα είηε ληθήζεη είηε φρη ν ζσζηά αλαξηεκέλνο παίρηεο. ε πεξηπηψζεηο εθηφο πνδνζθαίξνπ, γηα παξάδεηγκα ζην κπάζθεη ή ζην ρφθευ ζε πάγν, πξέπεη λα νινθιεξσζεί νιφθιεξνο ν θαλνληθφο ρξφλνο ηνπ παηρληδηνχ, κε νπνηνδήπνηε ρξφλν ηξαπκαηηζκνχ έρεη ζεσξεζεί απαξαίηεηνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη έγθπξν ην απνηέιεζκα, γηα νηηδήπνηε ιηγφηεξν απφ νιφθιεξν ηνλ θαλνληθφ ρξφλν ηνπ παηρληδηνχ, ην απνηέιεζκα είλαη άθπξν θαη πιεξψλεηαη κε κνλάδα. Γηα φια ηα αζιήκαηα, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ γθνιθ θαη ηεο πνδειαηνδξνκίαο, αλ έλαο ζπκκεηέρσλ απνζπξζεί ή απνθιεηζηεί πξηλ λα αξρίζεη ην ηνπξλνπά, ζηνηρήκαηα ζε απηή ηελ επηινγή λα είλαη κηα νκάδα ε ηειηθή ληθήηξηα ηνπ ηνπξλνπά, ζεσξνχληαη ρακέλα (φινη κέζα, ηξέρνπλ δελ ηξέρνπλ, παίδνπλ δελ παίδνπλ). Απηαπφδεηθηα ιάζε εμαηξνχληαη. Με αζιεηηθά γεγνλφηα φπσο ηα Όζθαξ, ην Μηο Κφζκνο, ν Γηαγσληζκφο ηεο Eurovision, γίλνληαη απνδεθηά κόλν σο κνλά θαη δελ ζπλδπάδνληαη κε θαλέλα άιιν γεγνλφο. Γηαθνξεηηθά αζιήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζηνίρεκα κε ηνπιάρηζηνλ 3 επηινγέο, φπνηε ρξεηαζηεί. γηα λα θάλνπλ έλα 10

11 Παράδειγμα Έλα ζηνίρεκα κε 3 επηινγέο ζε δχν παηρλίδηα ρφθευ ζε πάγν θαη 1 πνδφζθαηξν (κίληκνπκ 3)-Jokerit,TPS and Osters -είλαη απνδεθηφ. Ακεξηθάληθν Πνδόζθαηξν Σν απνηέιεζκα ππνδεηθλχεηαη απφ ην ζθνξ θαηά ηε ιήμε ηνπ παηρληδηνχ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ηπρνχζαο παξάηαζεο, εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα γηα απνηέιεζκα Ζκηρξφλνπ / Σέινπο αγψλα, φπνπ κεηξά κφλνλ ην απνηέιεζκα ζηε ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ή αλαβνιήο ηνπ παηρληδηνχ, ηα ζηνηρήκαηα είλαη άθπξα, εθηφο εάλ ην παηρλίδη δηεμαρζεί ηελ επφκελε εκέξα. Δμαηξνχληαη ηα ζηνηρήκαηα ε έθβαζε ησλ νπνίσλ έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο, π.ρ. πξψηνο παίθηεο πνπ ζα πεηχρεη ηέξκα ( Touchdown ). ηίβνο Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. Οη αζιεηέο πνπ ζα θεξδίζνπλ Υξπζφ, Αξγπξφ θαη Υάιθηλν κεηάιιην ζα ζεσξεζνχλ αληίζηνηρα 1νο, 2νο θαη 3νο ληθεηήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζηνηρήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηειεηή απνλνκήο κεηαιιίσλ, ηα ζηνηρήκαηα ζα δηεπζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ην επίζεκν απνηέιεζκα ηεο I.A.A.F. (ή αληίζηνηρνπ αξκφδηνπ θνξέα) ακέζσο κεηά ηελ θνχξζα. Μπέϊδκπνι Σν απνηέιεζκα ππνδεηθλχεηαη απφ ην ζθνξ θαηά ηε ιήμε ηνπ παηρληδηνχ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ηπρνχζαο παξάηαζεο. Δάλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα παίμνπλ δχν νκάδεο δχν θνξέο ζπλερφκελα ζε θάπνηα δεδνκέλε εκέξα, νη απνδφζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζα έρνπλ ζρέζε κφλν κε ην πξψην παηρλίδη, θαη ην απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ παηρληδηνχ ζα δψζεη ην ζθνξ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο δηεπζέηεζεο. Σν ζθνξ ηνπ δεχηεξνπ παηρληδηνχ ζα αγλνεζεί. Σν απνηέιεζκα ελφο παηρληδηνχ είλαη επίζεκν κεηά απφ 5 ίληλγθ, εθηφο εάλ ε γεπεδνχρνο νκάδα πξνεγείηαη κεηά απφ 4,5 ίληλγθ. Δάλ έλα παηρλίδη δηαθνπεί ή αλαβιεζεί, ν ληθεηήο θαζνξίδεηαη απφ ην ζθνξ κεηά απφ ην ηειεπηαίν πιήξεο ίληλγθ (εθηφο εάλ ε γεπεδνχρνο νκάδα ηζνθαξίζεη ή πάξεη ην πξνβάδηζκα θαηά ην ηειεπηαίν εκίρξνλν ηνπ ίληλγθ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ν ληθεηήο θαζνξίδεηαη απφ ην ζθνξ πνπ ππήξρε ηε ζηηγκή πνπ δηαθφπεθε ην παηρλίδη). ηελ πεξίπησζε αλαβιεζέλησλ ή αθπξσκέλσλ παηρληδηψλ, έλα γεγνλφο πνπ δελ έρεη παηρηεί ή έρεη αλαβιεζεί, ζα πιεξψλεηαη κε κνλάδα γηα δηεπζεηηζηηθνχο ζθνπνχο, εθηφο αλ παηρηεί ηελ επφκελε κέξα. Αλ φιεο νη επηινγέο ηνπ ζηνηρήκαηνο αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, ηα πνζά πνληαξίζκαηνο επηζηξέθνληαη εθφζνλ ην δεηήζεη ν πειάηεο. 11

12 ΜΠΑΚΔΣ Όζνλ αθνξά ην ΒΑΚΔΣ, γηα ηηκέο 1Υ2, ην απνηέιεζκα αλαθέξεηαη ζην ζθνξ απφ ην ηέινο ηνπ θαλνληθνχ ρξφλνπ, ΥΩΡΗ θακία παξάηαζε, αιιά ην πξννξηζκέλν απνηέιεζκα γηα ην Υάληηθαπ, Πάλσ/Κάησ, Γηάθνξα Γθνι, Money Line θαη Μνλά/Επγά πξφθεηηαη γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαηά ηελ ιήμε ηνπ παηρληδηνχ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ φηη παξάηαζε ππάξρεη. Οπνηνδήπνηε παηρλίδη ΒΑΚΔΣ ην νπνίν εγθαηαιείθηεθε πξηλ ηελ ιήμε ηνπ επίζεκνπ αξηζκνχ ιεπηψλ ζα είλαη άθπξν (VOID) εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα ησλ νπνίσλ απνηέιεζκα έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο. Combat Αζιήκαηα (Μπνμ & Μεηθηέο ηξαηηωηηθέο Σέρλεο) Αλαβιεζέληεο Αγώλεο: Σα ζηνηρήκαηα ηζρχνπλ γηα 30 εκέξεο. Αλ έλαο αγσληδφκελνο αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνηνλ αλαπιεξσηή, φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ ηνλ αγψλα ζα αθπξσζνχλ. ηνηρήκαηα Γύξν Πξνο Γύξν: Αλ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο δχν αγσληδφκελνπο δελ κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην θακπαλάθη πνπ ρηππά γηα ηνλ επφκελν γχξν, ν αληίπαιφο ηνπ ζα ζεσξεζεί φηη θέξδηζε ηνλ αγψλα ζηνλ πξνεγνχκελν γχξν. Δάλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ιεθζεί απφθαζε γηα λίθε ζηα ζεκεία πξνηνχ ζπκπιεξσζεί ν θαλνληθφο αξηζκφο γχξσλ, ηα ζηνηρήκαηα ζα πιεξσζνχλ ζχκθσλα κε ην γχξν πνπ ζηακάηεζε ν αγψλαο. Σα ζηνηρήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ «λίθε ζηα ζεκεία» ζα ζεσξεζνχλ φηη θέξδηζαλ, κφλνλ εθφζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ν θαλνληθφο αξηζκφο γχξσλ. Πξνζθέξεηαη κηα ηηκή γηα ηελ ηζνπαιία θαη, ζε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ζηνηρήκαηα πνπ πνληάξνπλ ζε λίθε ησλ κπνμέξ, απηά ζα ζεσξεζνχλ ρακέλα. Κξίθεη ηνίρεκα Πάλσ ε Αγώλα: Σα ζηνηρήκαηα ζα δηεπζεηνχληαη κε βάζε ην επίζεκν απνηέιεζκα. Αλ έλα καηο δεισζεί ζαλ καηο ρσξίο απνηέιεζκα, φια ηα ζηνηρήκαηα ζε απηφ ην καηο ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. Αλ έλα καηο επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, (φπσο θαθφ θαηξφ), ηα ζηνηρήκαηα δηεπζεηνχληαη κε βάζε ηνλ επίζεκν θαλνληζκφ ηνπ δηαγσληζκνχ (απηφ πεξηιακβάλεη καηο πνπ επεξεάδνληαη απφ έλαλ καζεκαηηθφ ππνινγηζκφ, φπσο ηε κέζνδν Duckworth-Lewis ((DL) ή ην ζχζηεκα Jayadevan (VJD)). Αλ έλα καηο ηειεηψζεη ζε tie, (ην καηο ηειεηψλεη κε ηηο 2 νκάδεο λα έρνπλ ζθνξάξεη αθξηβψο ηνλ ίδην αξηζκφ runs), ζα ηζρχζνπλ θαλφλεο dead heat, θαη φια ηα ζηνηρήκαηα ζηελ ηζνπαιία ζα ζεσξεζνχλ ρακέλα. Γηα ηα καηο κηαο κέξαο (εζσηεξηθά θαη δηεζλή), αλ ε ηηκή δελ παξαηίζεηαη γηα έλα tie, θαη νη επίζεκνη θαλφλεο ηνπ δηαγσληζκνχ δε δειψλνπλ έλα ληθεηή, ζα ηζρχζνπλ θαλφλεο dead heat. Γηα καηο ζε λνθ-άνπη ηνπξλνπά, ε νκάδα πνπ πεξλάεη ζηνλ επφκελν γχξν, ζα ζεσξείηαη ε ληθήηξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο αλ νινθιεξσζεί κε κπνι-άνπη. Αλ έλα καηο εγθαηαιεηθζεί ιφγσ εμσηεξηθήο παξέκβαζεο, φια ηα ζηνηρήκαηα πάλσ ζε απηφ ην καηο ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. 12

13 Top Runscorer: Σα ζηνηρήκαηα πάλσ ζηνλ πξψην Runscorer γηα έλα ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, ηζρχνπλ κφλν γηα ηα πξψηα ίληλγθ. Αλ έλαο batsman απνζπξζεί θαη δελ ζπλερίζεη ηα ίληλγθ ηνπ, ην ζθνξ ηνπ ζα ηζρχεη. Σα ζηνηρήκαηα πνπ κπαίλνπλ ζε νπνηνλδήπνηε άιιν παίρηε πνπ δελ είλαη ζηνπο πξψηνπο έληεθα, ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. Σα ζηνηρήκαηα πνπ κπαίλνπλ ζε θάπνηνλ παίρηε πνπ είλαη ζηνπο πξψηνπο έληεθα, ηζρχνπλ, είηε αληηκεησπίζνπλ κηα κπάια είηε φρη. Αλ βγνπλ 2 παίρηεο πξψηνη batsman, ζα ηζρχζνπλ θαλνληζκνί dead heat. Όια ηα ζηνηρήκαηα ζρεηηθά κε έλα ίληλγθ ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα αλ πεξηιακβάλνπλ ιηγφηεξα απφ 20 overs (10 overs ζηελ πεξίπησζε 20 / 20 καηο) πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ιφγσ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ (φπσο θαθφ θαηξφ). Απηφ ηζρχεη εθηφο αλ κηα νκάδα είλαη εληειψο έμσ, ή θεξδίδεη ην καηο ζε ιηγφηεξα απφ ηα κηζά ζρεδηαζκέλα overs. ηνίρεκα εηξάο: Αλ κηα ζεηξά αλαβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ αξηζκνχ παηρληδηψλ, ηφηε ε νκάδα πνπ πξνεγείηαη εθείλε ηε ζηηγκή ζα ζεσξεζεί ε θεξδηζκέλε γηα δηεπζεηηζηηθνχο ζθνπνχο. Απηφο ν θαλφλαο επίζεο ηζρχεη γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ πξψηνπ runscorer ζεηξάο θαη γηα ηα ζηνηρήκαηα ηνπ πξψηνπ wicket taker ζεηξάο. Αλ ε ζεηξά ηειεηψζεη κε ηζνπαιία θαη δελ έρεη δνζεί ηηκή γηα ηελ ηζνπαιία, ζα ηζρχζνπλ dead heat θαλνληζκνί. Σα ζηνηρήκαηα ζην ζσζηφ ζθνξ ηεο ζεηξάο, ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα, αλ ν θαζνξηζκέλνο αξηζκφο καηο δελ έρεη νινθιεξσζεί. Σα ζηνηρήκαηα πάλσ ζηνλ πξψην batsman ηεο ζεηξάο θαη ζηνλ πξψην bowler δηεπζεηνχληαη κε βάζε ην παίδνπλε ή φρη φινη. Πνδειαζία ηνίρεκα Σειηθνύ Νηθεηή: Σν ζηνίρεκα δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο. Οη πνδειάηεο πξέπεη λα πεξάζνπλ ηε γξακκή ηεο αθεηεξίαο ζηελ αληίζηνηρε δηνξγάλσζε / δηαδξνκή γηα λα ζεσξεζεί φηη έιαβαλ κέξνο ζηελ θνχξζα, δηαθνξεηηθά ηα ζηνηρήκαηα ζα αθπξσζνχλ. Όια ηα ζηνηρήκαηα γχξνπ ή εηδηθήο δηαδξνκήο ζα δηεπζεηνχληαη ζχκθσλα κε ην επίζεκν απνηέιεζκα ηε ζηηγκή ηεο απνλνκήο ηνπ επάζινπ ή ηεο παξνπζίαζεο ηεο Δμέδξαο. (Αλαηξέμηε ζηνπο Δηδηθνύο Καλνληζκνύο Γηαθνξνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα) Βειάθηα ηνίρεκα Πάλσ ε Αγώλα: Ο παίρηεο πνπ ζα πεξάζεη ζηνλ επφκελν γχξν ζα ζεσξεζεί ν ληθεηήο, εθηφο αλ πξνθχςεη έλα walkover, φπνπ φια ηα ζηνηρήκαηα ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. 13

14 ηνηρήκαηα ε Καζνξηζκέλν / σζηό θνξ: Αλ ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ζεηο ή legs to win, έρεη παηρηεί, φια ηα θαζνξηζκέλα / ζσζηά ζθνξ ζηνηρήκαηα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. Futsal Κνηηάμεηε ην ηνκέα ηνπ Live betting γηα φινπο ηνπο θαλνληζκνχο. Γθνιθ ηνίρεκα Σειηθνύ Νηθεηή: Σν ζηνίρεκα δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο. Δθφζνλ ρξεηαζηεί, ν ληθεηήο ζα θαζνξηζηεί απφ ην απνηέιεζκα ελφο πιέη-νθ. Έλαο παίθηεο ζεσξείηαη φηη έρεη παίμεη απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη «ρηππήζεη ηελ κπάια απφ ηελ αθεηεξία». Δάλ ην ηνπξλνπά επεξεάζηεθε απφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηξππψλ πνπ παίρηεθαλ, φζα ζηνηρήκαηα θαηαηέζεθαλ κεηά ηνλ ηειεπηαίν νινθιεξσκέλν γχξν ζα αθπξσζνχλ. Οκαδηθά ηνηρήκαηα / Κνξπθαίνο Παίθηεο θ.ιπ.: Σν ζηνίρεκα δελ ηζρχεη εάλ ν δηεθδηθεηήο δελ ζπκκεηάζρεη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ απνρσξήζεηο, ελδέρεηαη λα εθαξκνζηνχλ παξαθξαηήζεηο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Δηδηθνί Καλνληζκνί. Θα εθαξκνζηνχλ νη θαλνληζκνί ηζνπαιίαο ρσξίο ληθεηή, εθηφο εάλ ν ληθεηήο θαζνξηζηεί απφ παηρλίδη πιέη-νθ. ηνίρεκα Γύν Παηθηώλ ε Σνπξλνπά: Ζ δηεπζέηεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παίθηε πνπ θαηέιαβε ηελ πςειφηεξε ζέζε θαηά ηε ιήμε ηνπ ηνπξλνπά. Δάλ ν έλαο παίθηεο απνθιεηζηεί, ν άιινο παίθηεο ζεσξείηαη ληθεηήο. Δάλ θαη νη δχν παίθηεο απνθιεηζηνχλ, ε δηεπζέηεζε ζα γίλεη κε βάζε ην ρακειφηεξν ζθνξ κεηά απφ δχν γχξνπο. Δάλ ν έλαο παίθηεο δελ πξνθξηζεί ή απνζπξζεί κεηά ηελ έλαξμε, είηε πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δχν γχξσλ είηε αθνχ θαη νη δχν παίθηεο πξνρσξήζνπλ ζηελ επφκελε θάζε, ν άιινο παίθηεο ζεσξείηαη ληθεηήο. Δάλ ν έλαο παίθηεο απνθιεηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3νπ ή ηνπ 4νπ γχξνπ, ελψ ν άιινο παίθηεο πνπ δηεθδηθεί ην παηρλίδη ζην ζηνίρεκα έρεη ήδε απνθιεηζηεί απφ ην δεχηεξν γχξν, ν πξψηνο παίθηεο ζεσξείηαη ληθεηήο. Δάλ θαη νη δχν παίθηεο δελ θαηαθέξνπλ λα νινθιεξψζνπλ δχν γχξνπο, ηφηε ν παίθηεο κε ην κηθξφηεξν ζθνξ 1νπ γχξνπ ζεσξείηαη ν ληθεηήο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ζηνηρεκάησλ. Δάλ θαλέλαο απφ ηνπο δχν παίθηεο δελ νινθιεξψζεη έλαλ γχξν, ηα ζηνηρήκαηα ζην παηρλίδη απηφ ζα αθπξσζνχλ. Θα κεηξήζνπλ κφλνλ νη ζπκπιεξσκέλνη γχξνη. 14

15 ηνίρεκα ε Γύν, Σξεηο Καη Σέζζεξηο Μπαιηέο: Σα ζηνηρήκαηα ηζρχνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη παίθηεο ζα ρηππήζνπλ ηελ κπάια απφ ηελ αθεηεξία γηα ηελ πξψηε ηξχπα. Δάλ θάπνηνο γχξνο δηαθνπεί, ηα ζηνηρήκαηα γηα ην γχξν απηφλ είλαη άθπξα. Υάληκπνι Σν απνηέιεζκα απνθαζίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζθνξ θαηά ηελ ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αγψλα, ΥΩΡΗ ηελ παξάηαζε, αλ ππάξρεη. Οπνηνδήπνηε παηρλίδη ράληκπνι ην νπνίν εγθαηαιείθηεθε πξηλ ηελ ιήμε ηνπ επίζεκνπ αξηζκνχ ιεπηψλ ζα είλαη άθπξν (VOID) εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα ησλ νπνίσλ απνηέιεζκα έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο. Υάληηθαπ: Μηα νκάδα ζα αμηνινγεζεί κε ράληηθαπ πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θεξδηζκέλσλ πφλησλ. Πξέπεη λα νινθιεξσζεί φιν ην παηρλίδη, δηαθνξεηηθά ηα ζηνηρήκαηα είλαη άθπξα. Υόθεϋ Δπί Πάγνπ Σν απνηέιεζκα πξννξίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζθνξ θαηά ηελ ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αγψλα ΥΩΡΙ θακία παξάηαζε γηα φιεο ηηο επηινγέο, εθηφο απφ ηελ Money Line, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξάηαζε θαη ην δηάζηεκα ζηνηρεκαηηζκνχ. Ζ ηξίηε πεξίνδνο ζηνηρεκαηίζκνπ εμαηξεί ηελ παξάηαζε. ηελ πεξίπησζε έλαο αγψλαο ηειεηψλεη 0-0, φια ηα ζηνηρήκαηα Πξψηε/Σειεπηαία Οκάδα λα θνξάξεη ζα εγθαηαιεηθζνχλ ζαλ άθπξα. Όζνλ αθνξά ηνλ Μνλά/Επγά ζηνηρήκαηα, έλα απνηέιεζκα 0-0 ζα ζεσξεζεί Επγά. Αγώλεο Μνηνζπθιεηαο Απνηέιεζκα Αγώλα: Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. Ο αξρηθφο γχξνο (πξνζέξκαλζε) ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Οη ηειηθέο ζέζεηο θαηάηαμεο ζα θαζνξίζνπλ ηνλ 1ν, ην 2ν θαη ηνλ 3ν ληθεηή γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζηνηρήκαηνο. Καιύηεξνο Υξόλνο Γνθηκαζηηθώλ (Pole position): Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. Ο ληθεηήο ζα είλαη ν αλαβάηεο πνπ έρεη επηηχρεη ηνλ ηαρχηεξν ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επίζεκσλ πξνθξηκαηηθψλ. Μεηέπεηηα απνθιεηζκφο ή επηβνιή πνηλήο ζηνλ νδεγφ κε ηνλ θαιχηεξν ρξφλν δνθηκαζηηθψλ δελ ζα κεηξήζεη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζηνηρήκαηνο. Σαρύηεξνο Γύξνο: Ο αλαβάηεο πνπ ζα επηηχρεη ηνλ ηαρχηεξν γχξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζα είλαη ν ληθεηήο. Μεηέπεηηα απνθιεηζκφο ή επηβνιή πνηλήο ζηνλ νδεγφ κε ηνλ ηαρχηεξν γχξν δελ ζα κεηξήζεη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζηνηρήκαηνο. ηνηρήκαηα πλαγσληζκνύ Μεηαμύ Γύν Γηεθδηθεηώλ (ώκα Με ώκα): Σα απνηειέζκαηα ζα δηεπζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο θαηαηάμεηο. ε 15

16 πεξίπησζε πνπ θαλέλαο απφ ηνπο αλαβάηεο δελ θαιχςεη ηελ πιήξε απφζηαζε αγψλα, ν αξηζκφο ησλ γχξσλ πνπ νινθιεξψζεθαλ ζα θαζνξίζεη ηε δηεπζέηεζε ησλ ζηνηρεκάησλ. Δάλ θαη νη δχν αλαβάηεο νινθιεξψζνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ γχξσλ ρσξίο λα ηεξκαηίζνπλ, φια ηα ζηνηρήκαηα ζπλαγσληζκνχ ζα αθπξσζνχλ. ηνίρεκα ε Γθξνππ: Αλ θάπνηνο δε ιάβεη κέξνο-δελ ζηέθεη ην ζηνίρεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ απνζπξζεί θάπνηνο, κπνξεί λα ηζρχζεη κηα αθαίξεζε, φπσο παξαηίζεηαη ζην ηκήκα ησλ Δηδηθώλ Καλόλσλ. ρεηηθή Πηζαλόηεηα: Γελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ίδην αλαβάηε ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηνηρήκαηα. Παράδειγμα Γελ κπνξείηε λα ζηνηρεκαηίζεηε φηη ν V. Rossi ζα θεξδίζεη, ζα έξζεη 1 νο, 2 νο, 3 νο, ζα θεξδίζεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ ζην ζηνίρεκα ζπλαγσληζκνχ θαη ζα έρεη ηνλ θαιχηεξν ρξφλν ζηα δνθηκαζηηθά. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην ζηνίρεκα ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο γίλεη απνδεθηφ θαηά ιάζνο, ηα πνζά γηα ην ζηνίρεκα ζα δηαηξεζνχλ εμίζνπ ζε κεκνλσκέλα ζηνηρήκαηα γηα θάζε πηζαλφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη (βι. Καλνληζκό 12). ε πεξίπησζε πνπ κηα δηνξγάλσζε MotoGP αλαβιεζεί θαη δελ νινθιεξσζεί ή δελ επαλαιεθζεί, εληφο 72 σξψλ απφ ηνλ αξρηθφ ρξφλν έλαξμεο, φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ηε δηνξγάλσζε ζα αθπξσζνχλ θαη ηα ρξήκαηα ζα επηζηξαθνχλ κεηά απφ αίηεζε ηνπ πειάηε. Απηνθηλεηηζηηθνί Αγώλεο Απνηέιεζκα Αγώλα: Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. Ο αξρηθφο γχξνο (πξνζέξκαλζε) ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Οη ηειηθέο ζέζεηο θαηάηαμεο ζα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 1νπ, 2νπ θαη 3νπ ληθεηή γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζηνηρεκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζα εθθξεκνχλ ελζηάζεηο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ. Καιύηεξνο Υξόλνο Γνθηκαζηηθώλ (Pole position): Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. Νηθεηήο ζα είλαη ν νδεγφο πνπ ζα επηηχρεη ηνλ ηαρχηεξν γχξν ζηηο δνθηκέο ηεο δεδνκέλεο εκέξαο. Μεηέπεηηα απνθιεηζκφο ή επηβνιή πνηλήο ζηνλ νδεγφ κε ηνλ θαιχηεξν ρξφλν δνθηκαζηηθψλ δελ ζα κεηξάεη. Σαρύηεξνο Γύξνο: Νηθεηήο ζα είλαη ν νδεγφο πνπ ζα επηηχρεη ηνλ ηαρχηεξν γχξν ηε δεδνκέλε εκέξα. Μεηέπεηηα απνθιεηζκφο ή επηβνιή πνηλήο ζηνλ νδεγφ κε ηνλ ηαρχηεξν γχξν δελ ζα κεηξάεη. ηνηρήκαηα πλαγσληζκνύ Μεηαμύ Γύν Γηεθδηθεηώλ: Σα απνηειέζκαηα ζα δηεπζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε θαηάηαμε θαη, ζε πεξίπησζε πνπ θαλέλαο νδεγφο δελ ηεξκαηίζεη, ν αξηζκφο ησλ γχξσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ζα θαζνξίζεη ηελ ηειηθή δηεπζέηεζε ησλ ζηνηρεκάησλ. Δάλ θαη νη δχν νδεγνί 16

17 νινθιεξψζνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ γχξσλ ρσξίο λα ηεξκαηίζνπλ, ηα ζηνηρήκαηα ζα αθπξσζνχλ. πκκεηνρή / Με ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα: Ο πξνζεξκαληηθφο αγψλαο δε ζα κεηξάεη γηα ζθνπνχο ζηνηρεκάησλ ζε Καηάηαμε / Με Καηάηαμε. Οπνηνδήπνηε απηνθίλεην δελ αξρίζεη ηνλ αγψλα ακέζσο κεηά ην γχξν πξνζέξκαλζεο, ζα ζεσξείηαη φηη δελ άξρηζε ηνλ αγψλα θαη ζα πιεξψλεηαη κε 1.00 Σν απνηέιεζκα ζα είλαη απηφ πνπ δίλεηαη επίζεκα απφ ηε FIA, εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο φπνπ ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο Stanleybet. Έλα κέγηζην 5 Καηάηαμε / Με Καηάηαμε επηινγψλ ζα επηηξέπεηαη ζε θάζε ζηνίρεκα. Ζ κέγηζηε πιεξσκή ζε ζηνηρήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ επηινγέο Καηάηαμε / Με Καηάηαμε είλαη 10,000. Οδεγόο Πνπ Θα Δγθαηαιείςεη Πξώηνο: Σα απνηειέζκαηα ζα δηεπζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο θαηαηάμεηο. Αλ θάπνηνο νδεγφο βγεη εθηφο αγψλα ζην ίδην γεγνλφο, ηφηε ζα ηζρχζνπλ dead heat θαλνληζκνί. ηνίρεκα ε Γθξνππ: Αλ θάπνηνο δελ πάξεη κέξνο-δελ ππάξρεη ζηνίρεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απνζπξζεί, ζα ηζρχζεη κηα αθαίξεζε, φπσο παξαηίζεηαη ζην ηκήκα ησλ Δηδηθώλ Καλνληζκώλ. ρεηηθή Πηζαλόηεηα: Γελ κπνξείηε λα ζηνηρεκαηίζεηε ζηνλ ίδην νδεγφ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηνηρήκαηα ηεο Φφξκνπια 1. Παράδειγμα Γελ κπνξείηε λα ζηνηρεκαηίζεηε φηη ν L.Hamilton ζα θεξδίζεη, ζα έξζεη 1 νο, 2 νο, 3 νο, ζα θεξδίζεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ ζην ζηνίρεκα ζπλαγσληζκνχ θαη ζα έρεη ηνλ ηαρχηεξν γχξν. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην ζηνίρεκα ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο γίλεη απνδεθηφ θαηά ιάζνο, ηα πνζά ησλ ζηνηρεκάησλ ζα δηαηξεζνχλ εμίζνπ ζε κεκνλσκέλα ζηνηρήκαηα γηα θάζε πηζαλφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη (βι. Καλνληζκό 12). Δάλ θάπνην Γθξαλ Πξη δηαθνπεί ή αλαβιεζεί θαη δελ επαλαιεθζεί ή δελ νινθιεξσζεί εληφο 72 σξψλ, φια ηα ζρεηηθά ζηνηρήκαηα είλαη άθπξα θαη ηα πνζά ησλ ζηνηρεκάησλ κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ κεηά απφ αίηεζε ηνπ πειάηε. Ράγθκππ Σν απνηέιεζκα ππνδεηθλχεηαη απφ ην ζθνξ θαηά ηε ιήμε ηνπ παηρληδηνχ ΥΩΡΗ παξάηαζε. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ή αλαβνιήο ηνπ παηρληδηνχ, ηα ζηνηρήκαηα είλαη άθπξα, εθηφο εάλ ην παηρλίδη δηεμαρζεί ηελ επφκελε εκέξα. Δμαηξνχληαη ηα 17

18 ζηνηρήκαηα, ε έθβαζε ησλ νπνίσλ έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο, π.ρ. πξψηνο Tryscorer. λνύθεξ ηνίρεκα Σειηθνύ Νηθεηή: Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. ηνίρεκα ε Παηρλίδη / Παξηίδα (Frame): ε πεξίπησζε πνπ έλα παηρλίδη αξρίζεη αιιά δελ νινθιεξσζεί, φια ηα ζηνηρήκαηα ζε απηφ ην παηρλίδη / παξηίδα ζα είλαη άθπξα. Speedway Οκαδηθά Γεγνλόηα: Σα outright θαη ράληηθαπ ζηνηρήκαηα δηεπζεηνχληαη κε βάζε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνχο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σνπιάρηζηνλ 12 heats πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ γηα λα ηζρχεη ην ράληηθαπ θαη ην under/over ζηνίρεκα, αλ κηα ζπλάληεζε εγθαηαιεηθζεί πξηλ λα νινθιεξσζνχλ 12 heats, ηφηε φια ηα ράληηθαπ θαη ηα under/over ζηνηρήκαηα είλαη άθπξα. Γθξαλ Πξη / Γεγνλόηα Με Αηνκηθνύο Rider: Γηα γεγνλφηα αηνκηθψλ rider, ε παξνπζίαζε ηεο απνλνκήο ζην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο ζα κεηξήζεη σο ην θαζνξηζηηθφ ζεκείν γηα δηεπζεηηζηηθνχο ζθνπνχο. Under/Over πόληνη Rider: Μεηξάλε κφλν νη πφληνη πνπ ζθνξάξνληαη ζηα πξψηα πέληε rides ηνπ rider ζε κηα ζπλάληεζε. Οπνηνηδήπνηε πφληνη bonus δνζνχλ, γηα παξάδεηγκα κε ηα Jokers, δε ζα κεηξήζνπλ. Σέληο ηνίρεκα Σειηθνύ Νηθεηή: Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. ηνίρεκα ε Παηρλίδη: ε πεξίπησζε πνπ έλα παηρλίδη αξρίζεη αιιά δελ νινθιεξσζεί, φια ηα ζηνηρήκαηα ζε απηφ ην παηρλίδη / ζεη ζα είλαη άθπξα εθηφο απφ ζηνηρήκαηα ηα νπνία ην απνηέιεζκα έρεη ήδε δηαπηζησζεί εθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν. Ωζηφζν, φηαλ ζηνηρεκαηίδεηε ζην πξψην ζεη, ηα ζηνηρήκαηα ζα ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξψην ζεη νινθιεξψζεθε. Δάλ έλαο αγψλαο ηέληο θαζπζηεξήζεη γηα νπνηαδήπνηε αηηία, π.ρ. ιφγσ αιιαγήο πξνγξάκκαηνο ή θαθνθαηξίαο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην επίζεκν απνηέιεζκα θαη φια ηα ζηνηρήκαηα ζα ηζρχνπλ κέρξηο φηνπ δνζεί ην απνηέιεζκα. Αθξηβέο θνξ: Πξφβιεςε ην ζθνξ ηνπ ηειηθνχ set. Δάλ έλα παηρλίδη πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα 3 sets, απφ παξάιεηςε πξνζθεξζεί γηα 5, ή αληίζηξνθα, φια ηα ζηνηρήκαηα είλαη άθπξα. Δάλ ην παηρλίδη δελ νινθιεξσζεί, φια ηα ζηνηρήκαηα είλαη άθπξα. Αθξηβέο θνξ Πξώην Set: Πξφβιεςε ην ζθνξ ηνπ πξψηνπ set. Δάλ ην παηρλίδη δελ νινθιεξσζεί, φια ηα ζηνηρήκαηα είλαη άθπξα. 18

19 Υάληηθαπ ζηνλ Παίρηε: Ο Παίρηεο(εο) ζα αμηνινγεζεί κε ράληηθαπ πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ παηρληδηψλ πνπ ζα θεξδεζνχλ. Σν παηρλίδη πξέπεη λα νινθιεξσζεί αιιηψο φια ηα ζηνηρήκαηα ζεσξνχληαη άθπξα. Under / Over Παηρλίδηα: ην Πξψην Set: Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο games πνπ παίδνληαη ζην πξψην set. Tν set πξέπεη λα νινθιεξσζεί, δηαθνξεηηθά, φια ηα ζηνηρήκαηα πιεξψλνληαη κε απφδνζε 1.00, εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηελ ψξα πνπ εγθαηαιείθζεθε ην παηρλίδη. Παράδειγμα Αλ ν Federer v Nadal εγθαηαιεηθζεί κε ην ζθνξ ζην 5-5, ηφηε φια ηα ζηνηρήκαηα ζε νver 9.5 παηρλίδηα είλαη θεξδηζκέλα θαη φια ηα ζηνηρήκαηα ζε under 9.5 παηρλίδηα είλαη ρακέλα, φια ηα ζηνηρήκαηα θαη ζε under θαη over 10.5 παηρλίδηα, ζα πιεξσζνχλ κε κνλάδα. ην Παηρλίδη: Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο games πνπ παίδνληαη ζε φιν ην παηρλίδη. Οιφθιεξν ην παηρλίδη πξέπεη λα νινθιεξσζεί, δηαθνξεηηθά, φια ηα ζηνηρήκαηα πιεξψλνληαη κε απφδνζε 1.00, εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηελ ψξα πνπ εγθαηαιείθζεθε ην παηρλίδη.. πλνιηθά Games, Ολνκαδόκελν εη: Πφζα games ζα παηρηνχλ ζην νλνκαδφκελν ζεη. Αλ ην ζεη δελ νινθιεξσζεί, φια ηα ζηνηρήκαηα πιεξψλνληαη κε κνλάδα, εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηελ ψξα πνπ εγθαηαιείθζεθε ην παηρλίδη. Παράδειγμα Federer v Nadal εγθαηαιείπεηαη ζην 5-5 ηνπ πξψηνπ ζεη. Σα ζηνηρήκαηα ζην 1 ν ζεη under 9,5 παηρλίδηα είλαη ρακέλα, ζηνηρήκαηα ζε over 9,5 παηρλίδηα είλαη θεξδηζκέλα. Όια ηα ζηνηρήκαηα θαη ζε under θαη over 10.5 παηρλίδηα, ζα πιεξσζνχλ κε κνλάδα. πλνιηθόο Αξηζκόο εη: Πφζα ζεη ζα παηρηνχλ ζην παηρλίδη. Όιν ην παηρλίδη πξέπεη λα νινθιεξσζεί, ή φια ηα ζηνηρήκαηα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. Υάληηθαπ Παίθηε: Σν ράληηθαπ ζα εθαξκνζηεί ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ games πνπ θεξδήζεθαλ απφ ηνλ/ηνπο παίθηε (εο). Θα πξέπεη λα νινθιεξσζεί νιφθιεξνο ν αγψλαο ή φια ηα ζηνηρήκαηα είλαη άθπξα (void). Θα Τπάξμεη Tie Break: Θα παηρηεί Tie Break ζην παηρλίδη; Οιφθιεξν ην παηρλίδη πξέπεη λα νινθιεξσζεί, δηαθνξεηηθά, φια ηα ζηνηρήκαηα πιεξψλνληαη κε απφδνζε 1.00, εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηελ ψξα πνπ εγθαηαιείθζεθε ην παηρλίδη. Βόιεϊ 19

20 ηνίρεκα ε Μαηο: Σν απνηέιεζκα θαζνξίδεηαη απφ ην ζθνξ ζπκθψλα κε ηελ ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αγψλα. Οπνηνδήπνηε Βφιετ παηρλίδη ην νπνίν εγθαηαιείθηεθε πξηλ ηελ ιήμε ηνπ επίζεκνπ αξηζκνχ ιεπηψλ ζα είλαη άθπξν (VOID) εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα ησλ νπνίσλ απνηέιεζκα έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο. εη ζηνίρεκα: Αλ ην ζηνίρεκα ζην ζεη πξνζθέξεηαη θαηά ιάζνο πάλσ απφ ην ιάζνο αξηζκφ ζεηο, ηφηε φια ηα ζηνηρήκαηα ζεσξνχληαη άθπξα. Υάληηθαπ: Μηα νκάδα ζα αμηνινγεζεί κε ράληηθαπ ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θεξδηζκέλσλ ζεη. Να θεξδίζεη ην 1ν ζεη: Πνην νκάδα ζα πξνεγείηαη ζηελ ιήμε ηνπ πξψηνπ ζεη. Απνηέιεζκα κεηά από 2 ζεηο: Πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ζηελ ιήμε ησλ 2 ζεη. ύλνιν πόληνπο καηο /ζεη: Πφζνπο πφληνπο ζα ζεκεησζνχλ απφ ηηο δπν νκάδεο ζηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ καηο/ζεη. Θα ππάξρεη έλα 5ην ζεη?: ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα είλαη ίζα ζην ηέινο ησλ 4 νινθιεξσκέλσλ ζεη, ψζηε λα είλαη θεξδηζκέλα ηα yes ζηνηρήκαηα. Αλ απηή ε επηινγή πξνζθεξζεί, θαηά ιάζνο, σο θαιχηεξε ζηα 3 ζεη, ηφηε φια ηα ζηνηρήκαηα ζεσξνχληαη άθπξα. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο δηαηηεηήο επηβάιεη αθαίξεζε πφλησλ, επίζεκα απνηειέζκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο δηεπζέηεζεο, εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ είρε ήδε θαζνξηζηεί ηελ ψξα πνπ επηβιήζεθε ε αθαίξεζε πφλησλ. Τδαηνζθαίξηζε Σν απνηέιεζκα πξννξίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζθνξ θαηά ηελ ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αγψλα ΥΩΡΗ θακία παξάηαζε. Οπνηνδήπνηε παηρλίδη πδαηνζθαίξηζεο, ην νπνίν εγθαηαιείθηεθε πξηλ ηελ ιήμε ηνπ επίζεκνπ αξηζκνχ ιεπηψλ ζα είλαη άθπξν (VOID) εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο. Υεηκεξηλά Αζιήκαηα ηνίρεκα ηειηθνύ θηλεηή: Γηαγσλίδνληαη φινη ή θαλείο. Μπνξεί λα ηζρχζνπλ dead heat θαλνληζκνί. 20

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Άζθεζε 1. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία δπν δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ αξηζκώλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ζα εμεηάδεη αλ νη πίλαθεο είλαη ίζνη, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα