STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ"

Transcript

1 STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ν πειάηεο έρεη ελεκεξσζεί γηα απηνχο. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε κηαο δηαθσλίαο, ε Stanleybet Malta Limited ζα πξνζπαζήζεη λα επηιχζεη ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ απεπζείαο κε ηνπο πειάηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθσλία δελ κπνξεί λα επηιπζεί θαη απηφλ ηνλ ηξφπν, νη πειάηεο πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Δζληθή Αξρή ηνηρεκάησλ (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: , θαμ: , θαη ). Οη πειάηεο ηεο SB πξέπεη λα δηαβάζνπλ, λα απνδερηνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο παξαθάησ θαλφλεο. Ζ θαηνρή κηαο απφδεημεο ζηνηρήκαηνο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηε SB ππνλνεί απηφ πνπ δειψλεηαη θαη ζηελ ίδηα ηελ απφδεημε, φηη ν πειάηεο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηνπο θαλφλεο πνπ παξαηίζεληαη θαη ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί ζην πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ. 2. Απαγνξεχεηαη ε απνδνρή ζηνηρεκάησλ απφ πειάηεο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. 3. Καλέλα ζηνίρεκα δελ είλαη απνδεθηφ κέρξη ν πειάηεο λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ κηα έγθπξε απφδεημε, πνπ λα ππφθεηηαη ζηνπο θαλνληζκνχο SB. Ζ SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί νιφθιεξν ή κέξνο νπνηνπδήπνηε ζηνηρήκαηνο, ηε ζηηγκή πνπ απηφ πξνζθέξεηαη. ηνηρήκαηα παηγκέλα δηακέζνπ SB είλαη απνδεθηά κφλν αλ έρνπλ ππνβιεζεί ζηε γεληθά εγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζηνηρήκαηνο ηεο SB. Κακία άιιε κνξθή δελ επηηξέπεηαη αλ δελ είλαη επαθξηβψο εγθεθξηκέλε απφ ηελ SB. Μφλν ζηνηρήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηα αξρεία ππνινγηζηή ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ (ην νπνίν ειέγρεηαη απφ ηε Μάιηα) ζα εθαξκφδνληαη θαη ζα γίλνληαη απνδεθηά κε απαγφξεπζε φισλ ησλ άιισλ πξνζθνξψλ. Ο πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγμεη φηη ε εθηχπσζε ηνπ ζηνηρήκαηνο απφ ηνλ ππνινγηζηή αληαπνθξίλεηαη ζην αηηνχκελν ζηνίρεκα. Δάλ δελ αληαπνθξίλεηαη, ν πειάηεο πξέπεη λα αηηεζεί ηελ αθχξσζε απηνχ ηνπ ζηνηρήκαηνο κέζα ζε 5 ιεπηά απφ ηελ εθηχπσζή ηνπ. Παξ φια απηά, εάλ έλα παηρλίδη πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζηνίρεκα, έρεη μεθηλήζεη πξηλ λα παξέιζεη απηή ε ρξνληθή ζηηγκή, ηφηε ηα ζηνηρήκαηα δελ κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο SB. 1

2 4. Οη θπζηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ρψξα κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζνξηζκέλσλ εξγάζηκσλ σξψλ ζχκθσλα κε ηε SB. Ζ SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψλεη θάζε ζηνίρεκα πνπ παίδεηαη πέξα απφ ηηο εξγάζηκεο ψξεο ηνπ Betting Point, αθφκε θαη αλ ην ζηνίρεκα έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ε ζρεηηθή απφδεημε έρεη εθηππσζεί. 5. Ζ πιεξσκή ησλ θεξδψλ ζα ηαθηνπνηείηαη κφλν κε ηελ παξνπζίαζε ηεο απζεληηθήο απφδεημεο ηνπ ζηνηρήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 6ςήθην ΚΩΓΗΚΟ ΝΗΚΖ θαη ε νπνία εμνπζηνδνηεί ηελ πιεξσκή απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ. Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πιεξσκήο, ζπκβνπιεπηηθέο θνηλνπνηήζεηο ηεο SB, ζα ηζρχζνπλ θαηά θαηξνχο. 6. Ζ SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δειψλεη άθπξν θάζε ζηνίρεκα / επηινγή πνπ θαηαιήγεη ζην δίθηπν ηεο SB, δηαβηβαδφκελν απφ ην πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ζηνίρεκα / επηινγή, κε ηελ εμαίξεζε ησλ δσληαλψλ ζηνηρεκάησλ (ηνηρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ) 7. Ζ εκεξνκελία θαη ε ψξα ηεο έλαξμεο ελφο γεγνλφηνο είλαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα πνπ ην γεγνλφο μεθηλά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ιήμεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηεο SB. Δπνκέλσο, αλ ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ιήμεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηεο SB είλαη κεηά (θαηά ιάζνο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν) ηελ νπζηαζηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ γεγνλφηνο θαη ην γεγνλφο είλαη είηε ζε εμέιημε ή έρεη ηειεηψζεη, φιεο νη επηινγέο γηα ην γεγνλφο ζα ππφθεηληαη ζε αθχξσζε θαη ηα ζηνηρήκαηα ζα απνδεκηψλνληαη, κε ηελ εμαίξεζε ησλ δσληαλψλ ζηνηρεκάησλ (ηνηρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ) θαη γεγνλφησλ πνπ έρνπλ επαλέιζεη κεηά απφ δηαθνπή π.ρ. δηαθνπή ζε αγψλα ηέληο ινγνχ θαθνθαηξίαο. 8. Όηαλ έλα ζηνίρεκα απνηειείηαη απφ δηάθνξεο επηινγέο, θαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα γεγνλφηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη, είλαη ήδε ζε εμέιημε ή έρεη ηειεηψζεη ηελ ψξα πνπ ην ζηνίρεκα έρεη ιεθζεί απφ ην δίθηπν ηεο SB, ε επηινγή (επηινγέο) αμηνινγνχληαη κε πνζνζηφ Οη ελαπνκέλνπζεο επηινγέο είλαη έγθπξεο θαη ζα αλαγλσξίδνληαη σο ηέηνηεο εθφζνλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ επηινγψλ ψζηε λα θάλνπλ ην ζηνίρεκα έγθπξν. Παράδειγμα 1 ηνίρεκα 100 Αίηεκα 5 Άληεξιερη Club Μπξηηδ PSV Ατληρφθελ Μάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη Άγηαμ 2

3 Δάλ ε Μάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη θαη ν Άγηαμ έρνπλ ήδε παίμεη ηε ζηηγκή πνπ ην ζηνίρεκα έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ SB, ην ζηνίρεκα ζα ζεσξεζεί σο έλα αίηεκα 3, αμίαο 100, κε ηε Μάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη θαη ηνλ Άγηαμ αμηνινγεκέλεο κε πνζνζηφ Παράδειγμα 2 ηνίρεκα 200 Αίηεκα 3 Φξαλθθνχξηε Πίδα Οβηέδν Δάλ ε Φξαλθθνχξηε έρεη ήδε παίμεη ηε ζηηγκή πνπ ην ζηνίρεκα έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ SB, ην ζηνίρεκα ζα είλαη απφιπηα άθπξν αλ ην αίηεκα 2 δελ επηηξαπεί ζηελ Πίδα θαη ην Οβηέδν. 9. Κάζε ζηνίρεκα επηθπξσκέλν απφ ηελ SB ζα αλαγξάθεηαη ζην γεληθφ αξρείν θαη ζε έλα δεχηεξν αξρείν γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ην νπνίν νλνκάδεηαη αξρείν αζθαιείαο. Σα πνζνζηά πνπ ηζρχνπλ ηε ζηηγκή πνπ ην ζηνίρεκα θαηαγξάθεηαη, είλαη ηα πνζνζηά κε βάζε ηα νπνία ζα ππνινγηζηεί ε λίθε. Όηαλ ππνινγίδνληαη ηα θέξδε, ηζρχεη κφλν ην πεξηερφκελν ηεο απφδεημεο κέζα απφ ηα αξρεία ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο SB. ηελ πεξίπησζε πνπ νη απνδείμεηο πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία απφ ηα απνζεθεπκέλα ζηα αξρεία ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ, ε SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζεσξήζεη έγθπξα κφλν ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία αζθαιείαο ηεο. 10. Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο επηινγψλ πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ ζε έλα γεγνλφο, ηα πιείζηα ζηνηρήκαηα πνπ επηηξέπνληαη αλά ζπλδπαζκφ θαη θάζε άιιν πεξηνξηζηηθφ ζηνηρείν, ππνδειψλνληαη απφ ηνλ ππνινγηζηή. Δίλαη επζχλε ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ λα επηβεβαηψλεη απηέο ηηο αμηψζεηο. 11. Αλ ην πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ ιάβεη αηηήκαηα ζηνηρεκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θαζηεξσκέλα φξηα, ζα είλαη απαξαίηεην λα ελεξγνπνηεζεί κία δηαδηθαζία αηηήζεσο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ απνδνρή ηέηνηνπ ζηνηρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ε SB θαηά θαηξνχο. 12. ρεηηθά ελδερφκελα (επηινγέο κε ινγηθέο ζπλδέζεηο) φπσο λα ληθήζεη ε Ηηαιία 2-0 θαη ε Ηηαιία λα πξνεγείηαη ζην πξψην θαη ζην δεχηεξν εκίρξνλν, είλαη απνδεθηά ζε κνλά κφλν, θαη φπνπ ιακβάλνληαη ιάζνο αζξνηζηηθά ζηνηρήκαηα, ην ζηνίρεκα ζα δηαηξείηαη εμίζνπ ζε κνλά γηα θάζε αλαθεξφκελε πηζαλφηεηα. Μία εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα, είλαη ν πξψηνο ή ν ηειεπηαίνο ζθφξεξ / αθξηβέο ζθνξ ζε δηπιά ζηνηρήκαηα (Supergoal) φπνπ κία εηδηθή ζπλδπαδφκελε αμία αλαθέξεηαη. 13. Κάζε ζηνίρεκα ππφθεηηαη ζε έλα κέγηζην θέξδνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ SB. Σν κέγηζην θέξδνο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 3

4 ππνινγηζηή θαη ε επζχλε αλήθεη ζηνλ πειάηε πνπ πξέπεη λα ζηνηρεκαηίδεη αλάινγα. Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ηηο αθφινπζεο κέγηζηεο πιεξσκέο. SUPERGOAL 250,000 Όια ηα ζηνηρήκαηα πξέπεη λα πεξηέρνπλ επηινγέο απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθνγέλεηα Supergoal θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα ακηγή επηινγή Supergoal (δειαδή, κηα επηινγή πνπ λα πξνβιέπεη ηνλ Πξψην ή Σειεπηαίν θφξεξ θαη ην ζσζηφ ζθνξ γηα ην καηο). Ζ «νηθνγέλεηα» Supergoal απνηειείηαη απφ ην Supergoal, Πξψηνο / Σειεπηαίνο θφξεξ, θφξεξ κηα θνξά θαη θφξεξ δπν θνξέο. εκεηψζηε φηη ε κέγηζηε πιεξσκή ηνπ 250,000 δε ζα ηζρχζεη γηα ζηνηρήκαηα κε ζχζηεκα, εθηφο αλ ε(νη) θεξδηζκέλε(εο) γξακκή(έο) κέζα ζην ζχζηεκα ηνπ ζηνηρήκαηνο, πεξηιακβάλεη(νπλ) ηνπιάρηζηνλ κηα θαζαξή supergoal επηινγή (π.ρ. κηα επηινγή πνπ πξνβιέπεη ηνλ Πξψην ή Σειεπηαίν θφξεξ θαη ην σζηφ θνξ γη απηφ ην παηρλίδη) ΓΔΝΙΚΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ 250,000 1Υ2 σζηά ζθνξ Γηπιή επθαηξία Ζκίρξνλν / Σειηθφ Εσληαλφ ηνίρεκα 0:0 Σν Ante Post απνθιεηζηηθά πεξηέρεη επηινγέο απφ Βέιγην 1, Γαιιία 1, Αγγιία Premiership, Γεξκαλία 1, Οιιαλδία 1, Ηηαιία Serie A, Πνξηνγαιία 1, Ηζπαλία 1, Champions League outright, Europa League outright, European Championship θαη Παγθφζκην Κχπειιν. ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΠΟΤ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ 50,000 ηνίρεκα ζε Υάληηθαπ Ώξα πξψηνπ γθνι ηνηρήκαηα ζε Under & Over ηνηρήκαηα αξηζκνχ γθνι Πξψηνο / Σειεπηαίνο Γθνιζθφξεξ θφξεξ ελφο γθνι θαη θφξεξ δχν γθνι Πξψην εκίρξνλν κφλν ζηνηρήκαηα Γεχηεξν εκίρξνλν κφλν ζηνηρήκαηα Να ζθνξάξεη / Να κε ζθνξάξεη Άληεπνζη Να πξνθξηζεί ζηνλ επφκελν γχξν Πνηφο ζα ζθνξάξεη πξψηνο; σζηφ ζθνξ πξψηνπ εκηρξφλνπ Game Run ε πνηφ εκίρξνλν κπήθαλ ηα πην πνιιά γθνι; Μνλφο / Επγφο Αξηζκφο Γθνι ηνηρήκαηα ζε Κφξλεξ ηνηρήκαηα ζε Κάξηα 4

5 ηνηρήκαηα ζε Πφληνπο Κάξηαο. Straight Forecast Μνλά / Επγά Αξηζκφο Γθνι ΑΝΣΔ ΚΑΙ ΚΟΡΑΡΔ (VAFFA UN GOL) 25,000 ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ Δ 25,000 Σέληο Μπάζθεη Γθνιθ Φφξκνπια (Δθηφο απφ Καηάηαμε / Με Καηάηαμε) Ακεξηθάληθν Πνδφζθαηξν Υφθευ επί πάγνπ ΦΟΡΜΟΤΛΑ 1 ΚΑΣΑΣΑΞΖ / ΜΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 10,000 ΣΟΙΥΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΔΠΙΛΟΓΔ ΥΔΣΙΚΔ 15,000 ΜΔ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ Η ΜΗ ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ Αλ ε απφδεημε ελφο ζηνηρήκαηνο πεξηιακβάλεη κηα επηινγή(έο) πνπ αλαθέξεηαη / αλαθέξνληαη ζε άιια παηρλίδηα κέζα ζε έλα άζιεκα, ηφηε, ην ειάρηζην κέγηζην φξην πιεξσκήο ηζρχεη γηα φιν ην ζηνίρεκα. Παράδειγμα Δλα ζηνίρεκα κε 3 παηρλίδηα ηέλληο θαη 1 επηινγή Φφξκνπια 1 Καηάηαμε / Με Καηάηαμε, ζα ππφθεηην ζε κηα κέγηζηε πιεξσκή 10,000, πνπ είλαη ην φξην γηα ηε Φφξκνπια 1 Καηάηαμε / Με θαηάηαμε. Όια ηα κέγηζηα φξηα πιεξσκήο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο, ηζρχνπλ γηα νπνηνδήπνηε πειάηε, ή γηα νκάδα πειαηψλ πνπ ζηνηρεκαηίδνπλ απφ θνηλνχ, θαη ζηνηρεκαηίδνπλ ζηνλ ίδην ή κε παξφκνην ζέκα ζπλδπαζκφ επηινγήο / επηινγψλ, αθφκα θαη αλ απηφ γίλεηαη ζε κηα ζεηξά ζηνηρεκάησλ, ζε κηα ζεηξά ηηκψλ, κέζα ζε θάπνηεο κέξεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά πξαθηνξεία ζηνηρεκάησλ. Αλ έρνπκε ιφγν λα πηζηέςνπκε φηη έλαο αξηζκφο ζηνηρεκάησλ έρνπλ παηρηεί θαη απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ηειηθή πιεξσκή απηψλ ησλ ζηνηρεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ, ζα πεξηνξίδεηαη ζε κία κνλή κέγηζηε πιεξσκή, φπσο έρεη εηπσζεί παξαπάλσ. 14. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εθηχπσζεο, ιαζψλ ζηηο απνδείμεηο ή νινθάλεξσλ ιαζψλ ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εηζαρζεί κέζα ζηνλ ππνινγηζηή ηεο SB, ε SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηέηνηα ζηνηρήκαηα, ή αλάινγα κε ηελ θξίζε καο, λα δηεπζεηήζεη ηέηνηα ζηνηρήκαηα ζηα ζσζηά πνζνζηά, αθφκε θαη αλ ε αλαθάιπςε ηνπ ιάζνπο γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ γεγνλφηνο. Σν αθπξσκέλν ζηνίρεκα γίλεηαη ηφηε απνδεκηψζηκν εθφζνλ ην δεηήζεη ν πειάηεο. ηνηρήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κηθξά ιάζε φζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρήκαηνο, ην φλνκα ηεο νκάδαο, ην φλνκα/επψλπκν ηνπ αληαγσληζηή, ην φλνκα ηνπ ρψξνπ, θιπ, είλαη έγθπξα αλ, παξά ην ζθάικα, κπνξεί λα δηαπηζησζεί αλακθίβνια ζε πνηα νκάδα αλαθέξεηαη ζην ζηνίρεκα. 5

6 15. Ζ SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζεσξήζεη κνλά ή νκάδεο απφ αζαθή ζηνηρήκαηα άθπξα, αθφκε θαη αλ έρνπλ γίλεη απνδεθηά απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ, θαη αθφκε θαη αλ ν πειάηεο έρεη ιάβεη ηελ απφδεημε ηνπ ζηνηρήκαηνο. Σν αθπξσκέλν ζηνίρεκα γίλεηαη ηφηε απνδεκηψζηκν εθφζνλ ην δεηήζεη ν πειάηεο. 16. Όπνπ ππάξρεη απφδεημε αλσκαιηψλ ζε καηο, γεγνλφο ή αγψλα δξφκνπ, ε SB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ή λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή ηεο επηινγήο πνπ ακθηζβεηείηαη, έσο ηελ νινθιήξσζε δηεμαγφκελεο έξεπλαο απφ ην επίζεκν θπβεξλφλ ζψκα ηνπ νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνχ αζιήκαηνο. 17. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, δηαηππψζηε κε ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο ηα παξάπνλα ζαο, θαη απνζηείιεηέ ηα ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο SB, κέζα ζε 30 κέξεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ γεγνλφηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην παξάπνλφ ζαο. 18. Απνδεκηψζεηο θαη αθπξψζεηο ζηνηρεκάησλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ άθπξνπο αγψλεο ή επηινγέο, κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: Αλ ππάξρεη θάπνην ιάζνο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ πξαθηνξείνπ ζηνηρεκάησλ θαη ην ζηνίρεκα δελ θαηαγξάθεθε. Αλ ν ππνινγηζηήο δελ ηππψλεη απφδεημε. Αλ έρεη γίλεη ιάζνο ζηελ εηζαγσγή ησλ επηινγψλ ηνπ ζηνηρήκαηνο ή ην πνζφ ηνπ ζηνηρήκαηνο. Αλ έρνπλ πεξάζεη πάλσ απφ 5 ιεπηά απφ ηελ ψξα πνπ κπήθε ην ζηνίρεκα, ην αίηεκα γηα αθχξσζε πξέπεη λα ιεθζεί απφ ην πξνζσπηθφ ηεο SB, κέζσ ή θαμ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ γεγνλφηνο ζην ζηνίρεκα. 19. Καηαζηάζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο ζα δεκνζηεχνληαη θαη ζα θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ SB θαηά θαηξνχο. 6

7 ΔΙΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ-ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ Καλνληζκνί Dead Heat ηελ πεξίπησζε ελφο γεγνλφηνο πνπ νινθιεξψλεηαη ζε ίζα πνζά κε πάλσ απφ έλα ληθεηή, φπνπ έλαο κφλν ληθεηήο είρε ιεθζεί ππ φςηλ, ζα ηζρχνπλ θαλφλεο Ηζνπαιίαο (DEAD HEAT). Έλα απνηέιεζκα dead heat είλαη έλα απνηέιεζκα θαηά ην νπνίν δχν ή παξαπάλσ δηαγσληδφκελνη κνηξάδνληαη κηα ηειηθή ζέζε. Μία ηέηνηνπ είδνπο επηινγή ζεσξείηαη ηαπηφρξνλα θεξδηζκέλε θαη ρακέλε θαηά ην ήκηζπ, θαη θαηά ζπλέπεηα δηεπζεηείηαη κε πιήξε πνζνζηά θαη κηζφ ην πνζφ πνληαξίζκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηξεηο δηαγσληδφκελνη κνηξαζηνχλ ηελ ηειηθή ζέζε, ε επηινγή ζεσξείηαη θεξδηζκέλε θαηά ην έλα ηξίην θαη ρακέλε θαηά ηα δχν ηξίηα θαη δηεπζεηείηαη κε πιήξε πνζνζηά θαη ην έλα ηξίην ηνπ πνζνχ πνληαξίζκαηνο. Απνηειέζκαηα Πνπ Έρνπλ Γηαθνξνπνηεζεί Σα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ ηζρχνπλ ζην αζιεηηθφ έδαθνο ή ηελ εμέδξα. Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο απφ ην ζρεηηθφ αζιεηηθφ ζψκα / ζψκαηα ζα ηζρχζνπλ γηα ζθνπνχο δηεπζέηεζεο, αιιά νπνηαδήπνηε εμέηαζε ηελ επφκελε κέξα ή αξγφηεξα δε ζα ιακβάλεηαη ππ φςηλ. (δείηε ηνπο Απηνθηλεηηζηηθνύο Αγώλεο γηα εμαίξεζε). Παράδειγμα ην ηάδην 6 ηεο Πνδειαηνδξνκίαο ηνπ Γχξνπ ηεο Γαιιίαο 1999, ν Steels ηεξκάηηζε πξψηνο κε ηνλ Cipollini δεχηεξν. Μηα άκεζε εμέηαζε θαιέζηεθε θαη ν Steels έραζε ηελ πξψηε ζέζε γηα barging, νπφηε ε πξψηε ζέζε δφζεθε ζηνλ Cipollini, θαη γηα ζθνπνχο δηεπζέηεζεο ζηνηρεκάησλ, ν Cipollini ήηαλ ν ληθεηήο. Αλ ε εμέηαζε είρε γίλεη ηελ επφκελε κέξα, ν Steels ζα είρε ζεσξεζεί ν ληθεηήο γηα ζθνπνχο δηεπζέηεζεο. Καηά ζπλέπεηα, φζνλ αθνξά έξεπλεο, πξέπεη λα γίλνληαη ηελ εκέξα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ γεγνλφηνο γηα λα έρνπλ θάπνηα αμίσζε ζηε δηεπζέηεζε. Αιιάγεο ηνλ Σόπν Γηεμαγωγήο Σνπ Γεγνλόηνο ηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηφπνπ ζπλαληήζεσο πνπ δελ έρεη δεκνζηεπηεί ή δελ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηελ SB ηελ ψξα έθδνζεο ησλ πνζνζηψλ, κε ζηνηρήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηά ζηα πνζνζηά πνπ έρνπλ εθδνζεί, ηα ζηνηρήκαηα είλαη έγθπξα εθφζνλ ν ηφπνο ζπλάληεζεο δελ έρεη αιιάμεη ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ, ζηελ νπνία πεξίπησζε, νη επηινγέο γη απηφλ ηνλ αγψλα ζα αθπξψλνληαη θαη ν πειάηεο ζα απνδεκηψλεηαη εθφζνλ ην δεηήζεη. ηελ πεξίπησζε ζηνηρήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ απηφ ην γεγνλφο θαη άιια, ηφηε ην κέξνο ηνπ ζηνηρήκαηνο κε ηελ αιιαγή ηφπνπ ζπλαληήζεσο δηεπζεηείηαη κε πνζνζηά

8 Απνρωξήζεηο-ηνηρήκαηα ε Γθξνππ ε ζηνηρήκαηα ζε γθξνππ, φπνπ ν παίρηεο απνζχξεηαη κεηά ηελ απνδνρή ηνπ ζηνηρήκαηνο, αιιά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ γεγνλφηνο, ηφηε ηα πνζνζηά πνπ έρνπλ δνζεί ζηνπο ππφινηπνπο παίρηεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην γθξνππ, ζα ππφθεηληαη ζε αθαίξεζε πνπ έρεη γίλεη απφ ηα θέξδε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα or shorter 90% 1.12 to % 1.19 to % 1.26 to % 1.31 to % 1.41 to % 1.56 to % 1.61 to % 1.81 to % 1.96 to % 2.21 to % 2.51 to % 2.76 to % 3.31 to % 4.01 to % 5.01 to % 6.51 to % to % πάλσ απφ θακία αθαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ απνζπξζνχλ 2 ή παξαπάλσ δηαγσληδφκελνη, ε νιηθή αθαίξεζε δε ζα μεπεξλάεη ην 90%. Γηαθωλίεο ηελ πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηελ έθβαζε ή ην απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο, φπνπ εθαξκφδεηαη, ζηαηηζηηθέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο καο Εσληαλφ ηνίρεκα, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο δηεπζέηεζεο, εθηφο θαη αλ ππάξρνπλ αδηάζεηζηεο απνδείμεηο φηη νη ζηαηηζηηθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο είλαη ιαλζαζκέλεο. Όπνπ δελ πξνζθέξνληαη ζηαηηζηηθέο ηνπ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηειενπηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηε δηεπζέηεζε ησλ ζηνηρεκάησλ. Αλ γηα θάπνην ιφγν, ηειενπηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία δε δηαηίζεληαη, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε αλεμάξηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ζα δηεπζεηήζνπκε ην ζηνίρεκα ζχκθσλα κε ηελ αλεμάξηεηε άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο. Όπνπ απηφ δελ είλαη μεθάζαξν, φπνπ εθαξκφδεηαη, ζα έρεη πξνηεξαηφηεηα ε Ηζηνζειίδα ηνπ επίζεκνπ δηαγσληζκνχ. 8

9 ηνηρήκαηα Βαζηδόκελα ε Γηάγξακκα Γηα νπνηεζδήπνηε ηηκέο πξνζθέξνληαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαγξάκκαηα, γηα παξάδεηγκα, αθξηβέο ζθνξ, λα ζθνξάξεη / λα κε ζθνξάξεη, νη ηηκέο πνπ αλαξηψληαη ζην πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζε θιαζζηθά δηαγξάκκαηα. Οινθάλεξα ιάζε εμαηξνχληαη. 9

10 ΔΙΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΣΩΝ Οη εηδηθνί θαλνληζκνί θαιχπηνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αζιεηηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ κηα ηππηθή δνκή κηαο πξφθιεζεο κεηαμχ δχν νκάδσλ (νκάδα 1 θαη νκάδα 2) πνπ παξάγνπλ έλα ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ θαζνξίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ζην ηέινο ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ παηρληδηνχ, πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε δχν λνχκεξα, ην πξψην αληηπξνζσπεχεη ην ζθνξ ηεο νκάδαο έλα, ην δεχηεξν αληηπξνζσπεχεη ην ζθνξ ηεο νκάδαο δχν. Ζ Οκάδα έλα ππνδεηθλχεηαη ζηα αξηζηεξά θαη πάληα ζεσξείηαη ε γεπεδνχρνο. Ζ Οκάδα δχν ππνδεηθλχεηαη ζηα δεμηά θαη πάληα ζεσξείηαη ε θηινμελνχκελε. Δπίζεο, φηαλ ην παηρλίδη παίδεηαη ζε νπδέηεξν έδαθνο, ε νκάδα ζηα αξηζηεξά ζεσξείηαη ε γεπεδνχρνο θαη ε νκάδα ζηα δεμηά ζεσξείηαη ε θηινμελνχκελε. Αλ ε ηζνπαιία είλαη κηα απφ ηηο επηινγέο, βξίζθεηαη ζην θέληξν, θάησ απφ ηελ θαηεγνξία Υ. ηελ πεξίπησζε ελφο καηο ή γεγνλφηνο πνπ έρεη αλαξηεζεί ιαλζαζκέλα, φπνπ ην καηο πξνζθέξεηαη απφ ηελ SB ρσξίο επίγλσζε φηη είλαη ιαλζαζκέλν θαη δελ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί, φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ έρνπλ κπεη ζα είλαη άθπξα θαη ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. Παράδειγμα Ζ SB πξνζθέξεη έλα καηο ηέληο ιαλζαζκέλα σο Hewitt v. Federer, ελψ ζα έπξεπε λα έρεη κπεη ζην ζχζηεκα σο Roddick v. Federer. Σέηνηα παηρλίδηα ζεσξνχληαη άθπξα είηε ληθήζεη είηε φρη ν ζσζηά αλαξηεκέλνο παίρηεο. ε πεξηπηψζεηο εθηφο πνδνζθαίξνπ, γηα παξάδεηγκα ζην κπάζθεη ή ζην ρφθευ ζε πάγν, πξέπεη λα νινθιεξσζεί νιφθιεξνο ν θαλνληθφο ρξφλνο ηνπ παηρληδηνχ, κε νπνηνδήπνηε ρξφλν ηξαπκαηηζκνχ έρεη ζεσξεζεί απαξαίηεηνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη έγθπξν ην απνηέιεζκα, γηα νηηδήπνηε ιηγφηεξν απφ νιφθιεξν ηνλ θαλνληθφ ρξφλν ηνπ παηρληδηνχ, ην απνηέιεζκα είλαη άθπξν θαη πιεξψλεηαη κε κνλάδα. Γηα φια ηα αζιήκαηα, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ γθνιθ θαη ηεο πνδειαηνδξνκίαο, αλ έλαο ζπκκεηέρσλ απνζπξζεί ή απνθιεηζηεί πξηλ λα αξρίζεη ην ηνπξλνπά, ζηνηρήκαηα ζε απηή ηελ επηινγή λα είλαη κηα νκάδα ε ηειηθή ληθήηξηα ηνπ ηνπξλνπά, ζεσξνχληαη ρακέλα (φινη κέζα, ηξέρνπλ δελ ηξέρνπλ, παίδνπλ δελ παίδνπλ). Απηαπφδεηθηα ιάζε εμαηξνχληαη. Με αζιεηηθά γεγνλφηα φπσο ηα Όζθαξ, ην Μηο Κφζκνο, ν Γηαγσληζκφο ηεο Eurovision, γίλνληαη απνδεθηά κόλν σο κνλά θαη δελ ζπλδπάδνληαη κε θαλέλα άιιν γεγνλφο. Γηαθνξεηηθά αζιήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζηνίρεκα κε ηνπιάρηζηνλ 3 επηινγέο, φπνηε ρξεηαζηεί. γηα λα θάλνπλ έλα 10

11 Παράδειγμα Έλα ζηνίρεκα κε 3 επηινγέο ζε δχν παηρλίδηα ρφθευ ζε πάγν θαη 1 πνδφζθαηξν (κίληκνπκ 3)-Jokerit,TPS and Osters -είλαη απνδεθηφ. Ακεξηθάληθν Πνδόζθαηξν Σν απνηέιεζκα ππνδεηθλχεηαη απφ ην ζθνξ θαηά ηε ιήμε ηνπ παηρληδηνχ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ηπρνχζαο παξάηαζεο, εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα γηα απνηέιεζκα Ζκηρξφλνπ / Σέινπο αγψλα, φπνπ κεηξά κφλνλ ην απνηέιεζκα ζηε ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ή αλαβνιήο ηνπ παηρληδηνχ, ηα ζηνηρήκαηα είλαη άθπξα, εθηφο εάλ ην παηρλίδη δηεμαρζεί ηελ επφκελε εκέξα. Δμαηξνχληαη ηα ζηνηρήκαηα ε έθβαζε ησλ νπνίσλ έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο, π.ρ. πξψηνο παίθηεο πνπ ζα πεηχρεη ηέξκα ( Touchdown ). ηίβνο Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. Οη αζιεηέο πνπ ζα θεξδίζνπλ Υξπζφ, Αξγπξφ θαη Υάιθηλν κεηάιιην ζα ζεσξεζνχλ αληίζηνηρα 1νο, 2νο θαη 3νο ληθεηήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζηνηρήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηειεηή απνλνκήο κεηαιιίσλ, ηα ζηνηρήκαηα ζα δηεπζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ην επίζεκν απνηέιεζκα ηεο I.A.A.F. (ή αληίζηνηρνπ αξκφδηνπ θνξέα) ακέζσο κεηά ηελ θνχξζα. Μπέϊδκπνι Σν απνηέιεζκα ππνδεηθλχεηαη απφ ην ζθνξ θαηά ηε ιήμε ηνπ παηρληδηνχ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ηπρνχζαο παξάηαζεο. Δάλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα παίμνπλ δχν νκάδεο δχν θνξέο ζπλερφκελα ζε θάπνηα δεδνκέλε εκέξα, νη απνδφζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζα έρνπλ ζρέζε κφλν κε ην πξψην παηρλίδη, θαη ην απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ παηρληδηνχ ζα δψζεη ην ζθνξ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο δηεπζέηεζεο. Σν ζθνξ ηνπ δεχηεξνπ παηρληδηνχ ζα αγλνεζεί. Σν απνηέιεζκα ελφο παηρληδηνχ είλαη επίζεκν κεηά απφ 5 ίληλγθ, εθηφο εάλ ε γεπεδνχρνο νκάδα πξνεγείηαη κεηά απφ 4,5 ίληλγθ. Δάλ έλα παηρλίδη δηαθνπεί ή αλαβιεζεί, ν ληθεηήο θαζνξίδεηαη απφ ην ζθνξ κεηά απφ ην ηειεπηαίν πιήξεο ίληλγθ (εθηφο εάλ ε γεπεδνχρνο νκάδα ηζνθαξίζεη ή πάξεη ην πξνβάδηζκα θαηά ην ηειεπηαίν εκίρξνλν ηνπ ίληλγθ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ν ληθεηήο θαζνξίδεηαη απφ ην ζθνξ πνπ ππήξρε ηε ζηηγκή πνπ δηαθφπεθε ην παηρλίδη). ηελ πεξίπησζε αλαβιεζέλησλ ή αθπξσκέλσλ παηρληδηψλ, έλα γεγνλφο πνπ δελ έρεη παηρηεί ή έρεη αλαβιεζεί, ζα πιεξψλεηαη κε κνλάδα γηα δηεπζεηηζηηθνχο ζθνπνχο, εθηφο αλ παηρηεί ηελ επφκελε κέξα. Αλ φιεο νη επηινγέο ηνπ ζηνηρήκαηνο αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, ηα πνζά πνληαξίζκαηνο επηζηξέθνληαη εθφζνλ ην δεηήζεη ν πειάηεο. 11

12 ΜΠΑΚΔΣ Όζνλ αθνξά ην ΒΑΚΔΣ, γηα ηηκέο 1Υ2, ην απνηέιεζκα αλαθέξεηαη ζην ζθνξ απφ ην ηέινο ηνπ θαλνληθνχ ρξφλνπ, ΥΩΡΗ θακία παξάηαζε, αιιά ην πξννξηζκέλν απνηέιεζκα γηα ην Υάληηθαπ, Πάλσ/Κάησ, Γηάθνξα Γθνι, Money Line θαη Μνλά/Επγά πξφθεηηαη γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαηά ηελ ιήμε ηνπ παηρληδηνχ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ φηη παξάηαζε ππάξρεη. Οπνηνδήπνηε παηρλίδη ΒΑΚΔΣ ην νπνίν εγθαηαιείθηεθε πξηλ ηελ ιήμε ηνπ επίζεκνπ αξηζκνχ ιεπηψλ ζα είλαη άθπξν (VOID) εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα ησλ νπνίσλ απνηέιεζκα έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο. Combat Αζιήκαηα (Μπνμ & Μεηθηέο ηξαηηωηηθέο Σέρλεο) Αλαβιεζέληεο Αγώλεο: Σα ζηνηρήκαηα ηζρχνπλ γηα 30 εκέξεο. Αλ έλαο αγσληδφκελνο αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνηνλ αλαπιεξσηή, φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ ηνλ αγψλα ζα αθπξσζνχλ. ηνηρήκαηα Γύξν Πξνο Γύξν: Αλ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο δχν αγσληδφκελνπο δελ κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην θακπαλάθη πνπ ρηππά γηα ηνλ επφκελν γχξν, ν αληίπαιφο ηνπ ζα ζεσξεζεί φηη θέξδηζε ηνλ αγψλα ζηνλ πξνεγνχκελν γχξν. Δάλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ιεθζεί απφθαζε γηα λίθε ζηα ζεκεία πξνηνχ ζπκπιεξσζεί ν θαλνληθφο αξηζκφο γχξσλ, ηα ζηνηρήκαηα ζα πιεξσζνχλ ζχκθσλα κε ην γχξν πνπ ζηακάηεζε ν αγψλαο. Σα ζηνηρήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ «λίθε ζηα ζεκεία» ζα ζεσξεζνχλ φηη θέξδηζαλ, κφλνλ εθφζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ν θαλνληθφο αξηζκφο γχξσλ. Πξνζθέξεηαη κηα ηηκή γηα ηελ ηζνπαιία θαη, ζε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ζηνηρήκαηα πνπ πνληάξνπλ ζε λίθε ησλ κπνμέξ, απηά ζα ζεσξεζνχλ ρακέλα. Κξίθεη ηνίρεκα Πάλσ ε Αγώλα: Σα ζηνηρήκαηα ζα δηεπζεηνχληαη κε βάζε ην επίζεκν απνηέιεζκα. Αλ έλα καηο δεισζεί ζαλ καηο ρσξίο απνηέιεζκα, φια ηα ζηνηρήκαηα ζε απηφ ην καηο ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. Αλ έλα καηο επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, (φπσο θαθφ θαηξφ), ηα ζηνηρήκαηα δηεπζεηνχληαη κε βάζε ηνλ επίζεκν θαλνληζκφ ηνπ δηαγσληζκνχ (απηφ πεξηιακβάλεη καηο πνπ επεξεάδνληαη απφ έλαλ καζεκαηηθφ ππνινγηζκφ, φπσο ηε κέζνδν Duckworth-Lewis ((DL) ή ην ζχζηεκα Jayadevan (VJD)). Αλ έλα καηο ηειεηψζεη ζε tie, (ην καηο ηειεηψλεη κε ηηο 2 νκάδεο λα έρνπλ ζθνξάξεη αθξηβψο ηνλ ίδην αξηζκφ runs), ζα ηζρχζνπλ θαλφλεο dead heat, θαη φια ηα ζηνηρήκαηα ζηελ ηζνπαιία ζα ζεσξεζνχλ ρακέλα. Γηα ηα καηο κηαο κέξαο (εζσηεξηθά θαη δηεζλή), αλ ε ηηκή δελ παξαηίζεηαη γηα έλα tie, θαη νη επίζεκνη θαλφλεο ηνπ δηαγσληζκνχ δε δειψλνπλ έλα ληθεηή, ζα ηζρχζνπλ θαλφλεο dead heat. Γηα καηο ζε λνθ-άνπη ηνπξλνπά, ε νκάδα πνπ πεξλάεη ζηνλ επφκελν γχξν, ζα ζεσξείηαη ε ληθήηξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο αλ νινθιεξσζεί κε κπνι-άνπη. Αλ έλα καηο εγθαηαιεηθζεί ιφγσ εμσηεξηθήο παξέκβαζεο, φια ηα ζηνηρήκαηα πάλσ ζε απηφ ην καηο ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. 12

13 Top Runscorer: Σα ζηνηρήκαηα πάλσ ζηνλ πξψην Runscorer γηα έλα ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, ηζρχνπλ κφλν γηα ηα πξψηα ίληλγθ. Αλ έλαο batsman απνζπξζεί θαη δελ ζπλερίζεη ηα ίληλγθ ηνπ, ην ζθνξ ηνπ ζα ηζρχεη. Σα ζηνηρήκαηα πνπ κπαίλνπλ ζε νπνηνλδήπνηε άιιν παίρηε πνπ δελ είλαη ζηνπο πξψηνπο έληεθα, ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. Σα ζηνηρήκαηα πνπ κπαίλνπλ ζε θάπνηνλ παίρηε πνπ είλαη ζηνπο πξψηνπο έληεθα, ηζρχνπλ, είηε αληηκεησπίζνπλ κηα κπάια είηε φρη. Αλ βγνπλ 2 παίρηεο πξψηνη batsman, ζα ηζρχζνπλ θαλνληζκνί dead heat. Όια ηα ζηνηρήκαηα ζρεηηθά κε έλα ίληλγθ ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα αλ πεξηιακβάλνπλ ιηγφηεξα απφ 20 overs (10 overs ζηελ πεξίπησζε 20 / 20 καηο) πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ιφγσ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ (φπσο θαθφ θαηξφ). Απηφ ηζρχεη εθηφο αλ κηα νκάδα είλαη εληειψο έμσ, ή θεξδίδεη ην καηο ζε ιηγφηεξα απφ ηα κηζά ζρεδηαζκέλα overs. ηνίρεκα εηξάο: Αλ κηα ζεηξά αλαβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ αξηζκνχ παηρληδηψλ, ηφηε ε νκάδα πνπ πξνεγείηαη εθείλε ηε ζηηγκή ζα ζεσξεζεί ε θεξδηζκέλε γηα δηεπζεηηζηηθνχο ζθνπνχο. Απηφο ν θαλφλαο επίζεο ηζρχεη γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ πξψηνπ runscorer ζεηξάο θαη γηα ηα ζηνηρήκαηα ηνπ πξψηνπ wicket taker ζεηξάο. Αλ ε ζεηξά ηειεηψζεη κε ηζνπαιία θαη δελ έρεη δνζεί ηηκή γηα ηελ ηζνπαιία, ζα ηζρχζνπλ dead heat θαλνληζκνί. Σα ζηνηρήκαηα ζην ζσζηφ ζθνξ ηεο ζεηξάο, ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα, αλ ν θαζνξηζκέλνο αξηζκφο καηο δελ έρεη νινθιεξσζεί. Σα ζηνηρήκαηα πάλσ ζηνλ πξψην batsman ηεο ζεηξάο θαη ζηνλ πξψην bowler δηεπζεηνχληαη κε βάζε ην παίδνπλε ή φρη φινη. Πνδειαζία ηνίρεκα Σειηθνύ Νηθεηή: Σν ζηνίρεκα δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο. Οη πνδειάηεο πξέπεη λα πεξάζνπλ ηε γξακκή ηεο αθεηεξίαο ζηελ αληίζηνηρε δηνξγάλσζε / δηαδξνκή γηα λα ζεσξεζεί φηη έιαβαλ κέξνο ζηελ θνχξζα, δηαθνξεηηθά ηα ζηνηρήκαηα ζα αθπξσζνχλ. Όια ηα ζηνηρήκαηα γχξνπ ή εηδηθήο δηαδξνκήο ζα δηεπζεηνχληαη ζχκθσλα κε ην επίζεκν απνηέιεζκα ηε ζηηγκή ηεο απνλνκήο ηνπ επάζινπ ή ηεο παξνπζίαζεο ηεο Δμέδξαο. (Αλαηξέμηε ζηνπο Δηδηθνύο Καλνληζκνύο Γηαθνξνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα) Βειάθηα ηνίρεκα Πάλσ ε Αγώλα: Ο παίρηεο πνπ ζα πεξάζεη ζηνλ επφκελν γχξν ζα ζεσξεζεί ν ληθεηήο, εθηφο αλ πξνθχςεη έλα walkover, φπνπ φια ηα ζηνηρήκαηα ζα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. 13

14 ηνηρήκαηα ε Καζνξηζκέλν / σζηό θνξ: Αλ ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ζεηο ή legs to win, έρεη παηρηεί, φια ηα θαζνξηζκέλα / ζσζηά ζθνξ ζηνηρήκαηα πιεξψλνληαη κε κνλάδα. Futsal Κνηηάμεηε ην ηνκέα ηνπ Live betting γηα φινπο ηνπο θαλνληζκνχο. Γθνιθ ηνίρεκα Σειηθνύ Νηθεηή: Σν ζηνίρεκα δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο. Δθφζνλ ρξεηαζηεί, ν ληθεηήο ζα θαζνξηζηεί απφ ην απνηέιεζκα ελφο πιέη-νθ. Έλαο παίθηεο ζεσξείηαη φηη έρεη παίμεη απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη «ρηππήζεη ηελ κπάια απφ ηελ αθεηεξία». Δάλ ην ηνπξλνπά επεξεάζηεθε απφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηξππψλ πνπ παίρηεθαλ, φζα ζηνηρήκαηα θαηαηέζεθαλ κεηά ηνλ ηειεπηαίν νινθιεξσκέλν γχξν ζα αθπξσζνχλ. Οκαδηθά ηνηρήκαηα / Κνξπθαίνο Παίθηεο θ.ιπ.: Σν ζηνίρεκα δελ ηζρχεη εάλ ν δηεθδηθεηήο δελ ζπκκεηάζρεη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ απνρσξήζεηο, ελδέρεηαη λα εθαξκνζηνχλ παξαθξαηήζεηο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Δηδηθνί Καλνληζκνί. Θα εθαξκνζηνχλ νη θαλνληζκνί ηζνπαιίαο ρσξίο ληθεηή, εθηφο εάλ ν ληθεηήο θαζνξηζηεί απφ παηρλίδη πιέη-νθ. ηνίρεκα Γύν Παηθηώλ ε Σνπξλνπά: Ζ δηεπζέηεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παίθηε πνπ θαηέιαβε ηελ πςειφηεξε ζέζε θαηά ηε ιήμε ηνπ ηνπξλνπά. Δάλ ν έλαο παίθηεο απνθιεηζηεί, ν άιινο παίθηεο ζεσξείηαη ληθεηήο. Δάλ θαη νη δχν παίθηεο απνθιεηζηνχλ, ε δηεπζέηεζε ζα γίλεη κε βάζε ην ρακειφηεξν ζθνξ κεηά απφ δχν γχξνπο. Δάλ ν έλαο παίθηεο δελ πξνθξηζεί ή απνζπξζεί κεηά ηελ έλαξμε, είηε πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δχν γχξσλ είηε αθνχ θαη νη δχν παίθηεο πξνρσξήζνπλ ζηελ επφκελε θάζε, ν άιινο παίθηεο ζεσξείηαη ληθεηήο. Δάλ ν έλαο παίθηεο απνθιεηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3νπ ή ηνπ 4νπ γχξνπ, ελψ ν άιινο παίθηεο πνπ δηεθδηθεί ην παηρλίδη ζην ζηνίρεκα έρεη ήδε απνθιεηζηεί απφ ην δεχηεξν γχξν, ν πξψηνο παίθηεο ζεσξείηαη ληθεηήο. Δάλ θαη νη δχν παίθηεο δελ θαηαθέξνπλ λα νινθιεξψζνπλ δχν γχξνπο, ηφηε ν παίθηεο κε ην κηθξφηεξν ζθνξ 1νπ γχξνπ ζεσξείηαη ν ληθεηήο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ζηνηρεκάησλ. Δάλ θαλέλαο απφ ηνπο δχν παίθηεο δελ νινθιεξψζεη έλαλ γχξν, ηα ζηνηρήκαηα ζην παηρλίδη απηφ ζα αθπξσζνχλ. Θα κεηξήζνπλ κφλνλ νη ζπκπιεξσκέλνη γχξνη. 14

15 ηνίρεκα ε Γύν, Σξεηο Καη Σέζζεξηο Μπαιηέο: Σα ζηνηρήκαηα ηζρχνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη παίθηεο ζα ρηππήζνπλ ηελ κπάια απφ ηελ αθεηεξία γηα ηελ πξψηε ηξχπα. Δάλ θάπνηνο γχξνο δηαθνπεί, ηα ζηνηρήκαηα γηα ην γχξν απηφλ είλαη άθπξα. Υάληκπνι Σν απνηέιεζκα απνθαζίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζθνξ θαηά ηελ ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αγψλα, ΥΩΡΗ ηελ παξάηαζε, αλ ππάξρεη. Οπνηνδήπνηε παηρλίδη ράληκπνι ην νπνίν εγθαηαιείθηεθε πξηλ ηελ ιήμε ηνπ επίζεκνπ αξηζκνχ ιεπηψλ ζα είλαη άθπξν (VOID) εθηφο απφ ηα ζηνηρήκαηα ησλ νπνίσλ απνηέιεζκα έρεη ήδε θαζνξηζηεί ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο. Υάληηθαπ: Μηα νκάδα ζα αμηνινγεζεί κε ράληηθαπ πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θεξδηζκέλσλ πφλησλ. Πξέπεη λα νινθιεξσζεί φιν ην παηρλίδη, δηαθνξεηηθά ηα ζηνηρήκαηα είλαη άθπξα. Υόθεϋ Δπί Πάγνπ Σν απνηέιεζκα πξννξίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζθνξ θαηά ηελ ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αγψλα ΥΩΡΙ θακία παξάηαζε γηα φιεο ηηο επηινγέο, εθηφο απφ ηελ Money Line, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξάηαζε θαη ην δηάζηεκα ζηνηρεκαηηζκνχ. Ζ ηξίηε πεξίνδνο ζηνηρεκαηίζκνπ εμαηξεί ηελ παξάηαζε. ηελ πεξίπησζε έλαο αγψλαο ηειεηψλεη 0-0, φια ηα ζηνηρήκαηα Πξψηε/Σειεπηαία Οκάδα λα θνξάξεη ζα εγθαηαιεηθζνχλ ζαλ άθπξα. Όζνλ αθνξά ηνλ Μνλά/Επγά ζηνηρήκαηα, έλα απνηέιεζκα 0-0 ζα ζεσξεζεί Επγά. Αγώλεο Μνηνζπθιεηαο Απνηέιεζκα Αγώλα: Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. Ο αξρηθφο γχξνο (πξνζέξκαλζε) ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Οη ηειηθέο ζέζεηο θαηάηαμεο ζα θαζνξίζνπλ ηνλ 1ν, ην 2ν θαη ηνλ 3ν ληθεηή γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζηνηρήκαηνο. Καιύηεξνο Υξόλνο Γνθηκαζηηθώλ (Pole position): Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. Ο ληθεηήο ζα είλαη ν αλαβάηεο πνπ έρεη επηηχρεη ηνλ ηαρχηεξν ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επίζεκσλ πξνθξηκαηηθψλ. Μεηέπεηηα απνθιεηζκφο ή επηβνιή πνηλήο ζηνλ νδεγφ κε ηνλ θαιχηεξν ρξφλν δνθηκαζηηθψλ δελ ζα κεηξήζεη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζηνηρήκαηνο. Σαρύηεξνο Γύξνο: Ο αλαβάηεο πνπ ζα επηηχρεη ηνλ ηαρχηεξν γχξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζα είλαη ν ληθεηήο. Μεηέπεηηα απνθιεηζκφο ή επηβνιή πνηλήο ζηνλ νδεγφ κε ηνλ ηαρχηεξν γχξν δελ ζα κεηξήζεη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζηνηρήκαηνο. ηνηρήκαηα πλαγσληζκνύ Μεηαμύ Γύν Γηεθδηθεηώλ (ώκα Με ώκα): Σα απνηειέζκαηα ζα δηεπζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο θαηαηάμεηο. ε 15

16 πεξίπησζε πνπ θαλέλαο απφ ηνπο αλαβάηεο δελ θαιχςεη ηελ πιήξε απφζηαζε αγψλα, ν αξηζκφο ησλ γχξσλ πνπ νινθιεξψζεθαλ ζα θαζνξίζεη ηε δηεπζέηεζε ησλ ζηνηρεκάησλ. Δάλ θαη νη δχν αλαβάηεο νινθιεξψζνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ γχξσλ ρσξίο λα ηεξκαηίζνπλ, φια ηα ζηνηρήκαηα ζπλαγσληζκνχ ζα αθπξσζνχλ. ηνίρεκα ε Γθξνππ: Αλ θάπνηνο δε ιάβεη κέξνο-δελ ζηέθεη ην ζηνίρεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ απνζπξζεί θάπνηνο, κπνξεί λα ηζρχζεη κηα αθαίξεζε, φπσο παξαηίζεηαη ζην ηκήκα ησλ Δηδηθώλ Καλόλσλ. ρεηηθή Πηζαλόηεηα: Γελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ίδην αλαβάηε ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηνηρήκαηα. Παράδειγμα Γελ κπνξείηε λα ζηνηρεκαηίζεηε φηη ν V. Rossi ζα θεξδίζεη, ζα έξζεη 1 νο, 2 νο, 3 νο, ζα θεξδίζεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ ζην ζηνίρεκα ζπλαγσληζκνχ θαη ζα έρεη ηνλ θαιχηεξν ρξφλν ζηα δνθηκαζηηθά. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην ζηνίρεκα ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο γίλεη απνδεθηφ θαηά ιάζνο, ηα πνζά γηα ην ζηνίρεκα ζα δηαηξεζνχλ εμίζνπ ζε κεκνλσκέλα ζηνηρήκαηα γηα θάζε πηζαλφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη (βι. Καλνληζκό 12). ε πεξίπησζε πνπ κηα δηνξγάλσζε MotoGP αλαβιεζεί θαη δελ νινθιεξσζεί ή δελ επαλαιεθζεί, εληφο 72 σξψλ απφ ηνλ αξρηθφ ρξφλν έλαξμεο, φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ηε δηνξγάλσζε ζα αθπξσζνχλ θαη ηα ρξήκαηα ζα επηζηξαθνχλ κεηά απφ αίηεζε ηνπ πειάηε. Απηνθηλεηηζηηθνί Αγώλεο Απνηέιεζκα Αγώλα: Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. Ο αξρηθφο γχξνο (πξνζέξκαλζε) ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Οη ηειηθέο ζέζεηο θαηάηαμεο ζα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 1νπ, 2νπ θαη 3νπ ληθεηή γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζηνηρεκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζα εθθξεκνχλ ελζηάζεηο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ. Καιύηεξνο Υξόλνο Γνθηκαζηηθώλ (Pole position): Όινη νη δηεθδηθεηέο θαη κε. Νηθεηήο ζα είλαη ν νδεγφο πνπ ζα επηηχρεη ηνλ ηαρχηεξν γχξν ζηηο δνθηκέο ηεο δεδνκέλεο εκέξαο. Μεηέπεηηα απνθιεηζκφο ή επηβνιή πνηλήο ζηνλ νδεγφ κε ηνλ θαιχηεξν ρξφλν δνθηκαζηηθψλ δελ ζα κεηξάεη. Σαρύηεξνο Γύξνο: Νηθεηήο ζα είλαη ν νδεγφο πνπ ζα επηηχρεη ηνλ ηαρχηεξν γχξν ηε δεδνκέλε εκέξα. Μεηέπεηηα απνθιεηζκφο ή επηβνιή πνηλήο ζηνλ νδεγφ κε ηνλ ηαρχηεξν γχξν δελ ζα κεηξάεη. ηνηρήκαηα πλαγσληζκνύ Μεηαμύ Γύν Γηεθδηθεηώλ: Σα απνηειέζκαηα ζα δηεπζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε θαηάηαμε θαη, ζε πεξίπησζε πνπ θαλέλαο νδεγφο δελ ηεξκαηίζεη, ν αξηζκφο ησλ γχξσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ζα θαζνξίζεη ηελ ηειηθή δηεπζέηεζε ησλ ζηνηρεκάησλ. Δάλ θαη νη δχν νδεγνί 16