ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση σύµβασης (Ολοκλήρωσης Εργασιών Ελέγχου και Πιστοπόιησης Παιδικών Χαρών ήµου Κεφαλλονιάς).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση σύµβασης (Ολοκλήρωσης Εργασιών Ελέγχου και Πιστοπόιησης Παιδικών Χαρών ήµου Κεφαλλονιάς)."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 26 ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 24 η Σεπτεµβρίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. Στο Αργοστόλι σήµερα 24 η Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13 :00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 36801/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε ( 5) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σοφία Γαρµπή ιονύσιος Λυκούδης 2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Θεόδωρος Φλωράτος 3. Μοσχονάς Αλέξανδρος (αναπληρωµατικό Μέλος) Ζαπάντης Ανδρέας 4. Γκισγκίνης Νικόλαος Ανουσάκης Νικόλαος 5 Κωνσταντάκης Άγγελος(αναπληρωµατικό Μέλος-ΑΠΩΝ στην 316) Κουρκουµέλης Ηλίας Ιωάννης Λυκούδης Η Πρόεδρος, Α/ ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης : 1. Ενηµερώνει τα Μέλη της Επιτροπής ότι στην 311/2015 απόφαση της µε θέµα «Έγκριση Φακέλου του έργου «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας» η εισηγούµενη Τεχνική Υπηρεσία έστειλε στην Οικονοµική Επιτροπή µε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την εισήγησή του εν λόγω θέµατος προσθέτοντας την δικαιολόγηση της πρότασής της ως προς προτεινόµενο τρόπο ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης και ζητά από τα Μέλη την σύµφωνη γνώµη τους για την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 311/2015 απόφασης της. Τα Μέλη της Επιτροπής αποφασίζουν οµόφωνα την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 311/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 2. Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω θέµατα προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης: Α) Παράταση σύµβασης και έλεγχο και πιστοποίηση Παιδικών Χαρών ήµου Κρφαλλονιάς. Β) Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος Γ) Έγκριση δαπάνης και ψηφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων. ) Αποδέσµευση πίστωσης ,00 για αποµαγνητοφώνηση πρακτικών.σ. Τα Μέλη της Επιτροπής οµόφωνα εγκρίνει την συζήτηση τους. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 316 / 2015 Α Α: 7Χ5ΚΩΕ5- ΛΠ ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση σύµβασης (Ολοκλήρωσης Εργασιών Ελέγχου και Πιστοπόιησης Παιδικών Χαρών ήµου Κεφαλλονιάς). Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 1 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Εισήγηση για παράταση σύµβασης (Ολοκλήρωσης Εργασιών Ελέγχου και Πιστοπόιησης Παιδικών Χαρών ήµου Κεφαλλονιάς)» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ / αίτηση της εταιρίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠ) η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

2 Στην συνέχεια ζητά από την Επιτροπή να αποφασίσει τα παρακάτω : α) Να εγκρίνει την αιτούµενη παράταση της αριθ / Σύµβασης µε την παραπάνω εταιρία κατά (10) έκα εργάσιµες ηµέρες, προκειµένου να παραδώσει όλες τις συµβατικές της υποχρεώσεις, χωρίς καµία επιβάρυνση του Οικονοµικού Συµβατικού Αντικειµένου και

3 β) Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. ήµαρχος για την υπογραφή της σχετικής απόφασης παράτασης της παραπάνω αναφερόµενης σύµβασης. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη: 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) την µε αριθµ πρωτ /2015 αίτηση της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 3) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την αιτούµενη παράταση της αριθ / Σύµβασης µε την ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ κατά (10)δέκα εργάσιµες ηµέρες, προκειµένου να παραδώσει όλες τις συµβατικές της υποχρεώσεις, χωρίς καµία επιβάρυνση του Οικονοµικού Συµβατικού Αντικειµένου 2. Εξουσιοδοτεί τον ήµαρχο Κεφαλλονιάς για την υπογραφή της σχετικής απόφασης παράτασης της αριθ / σύµβασης. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 317 / 2015 Α Α: 73ΖΗΩΕ5-Φ4Τ ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού (ΕΚΠΟΤΑ) για την προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος. Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του εν λόγω έργου κ. ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 2 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού(εκποτα0 για την προµήθεια καλοθοφόρου οχήµατος». έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το αριθ / Πρακτικό της το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

4

5 Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως προβούν στην έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος και αναλυτικά: να κηρυχθεί ΑΓΟΝΟΣ ο δηµόσιος πρόχειρος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού ,00 χωρίς Φ.Π.Α. και ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, να επαναληφθεί µε τον ίδιο τρόπο στον ίδιο χώρο και ώρα

6 την Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2015 σύµφωνα µε το άρθρο 8 της αριθ / ιακήρυξης. ( 312/ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής) Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση για την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού µε την επισήµανση όµως ότι η συγκεκριµένη µελέτη πάσχει όπως και οι προηγούµενες µελέτες για τις υπόλοιπες προµήθειες του ήµου. Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Γαρµπή Σοφία- Αλέξανδρος Μοσχονάς και Άγγελος Κωνσταντάκης. και αφού έλαβε υπόψη: 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 3) την 1176 /2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 4) την 144/2015 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. 5) την 312 / απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 6) Το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. Και την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του ιαγωνισµού για την προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος. 2. Κηρύττει ΑΓΟΝΟ τον δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού ,00 χωρίς Φ.Π.Α. και ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 3. Ο παραπάνω ιαγωνισµός θα επαναληφθεί µε τον ίδιο τρόπο, στον ίδιο χώρο και ώρα, την Τρίτη 29 η Σεπτεµβρίου 2015 σύµφωνα µε το άρθρο 8 της αριθ / ιακήρυξης. ( 312/ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής -- Α Α: 6Ξ58ΩΕ5-ΚΨ0) ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318 / 2015 Α Α: 7Ω08ΩΕ5-5ΓΖ ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων. Στην συνέχεια η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 3 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων>>.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από έγγραφο του το οποίο έχει ως εξής: ΘΕΜΑ:<<Eισήγηση για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων>> Σάς αποστέλλουµε την εισήγηση του Προϊσταµένου Τµήµατος Προµηθειών για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων, και ειδικότερα για την προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού(Προµήθεια φιαλών Αλκοολόχου αντισηπτικού διαλύµατος). Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 τουν.3871/2010, τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/ τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ιοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικάπρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποίαναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους.που αφορά η σχετική δαπάνη. Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης. Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών». Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων

7 ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα πίστωση u964 του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/ Π ΣΜ/ ) Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να έχει εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη. Ο ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική Χρονιά , συνολικού ποσού 2.666,76 (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτίνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 2.666,76, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 888,92. Στον προϋπολογισµό του ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 312/2014 απόφαση του ηµοτικού µας Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ /2227/ απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους. Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (2.666,76 ) για την υλοποίηση της προµήθειας «Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική Χρονιά » το οποίο κατανέµεται στα έτη 2015 και 2016 ως εξής: - Στο τρέχον έτος 2015 οχτακόσια ογδόντα οχτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτα ( ) σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού u964 του τρέχοντος έτους 2015 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα - στο έτος 2016 ποσό χίλια επτακόσια εβδοµήντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά ( ) από ίδια έσοδα. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επειδή δεν έχει γίνει σωστή έρευνα αγοράς ως προς την τιµή για την προµήθεια του αλκοολούχου σντισηπτικού διαλύµατος κατά τη σύνταξη της σχετικής τεχνικής έκθεσης ώστε να διασφαλίζονται τα συµφέροντα του ήµου,το καταψηφίζει. Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή Κωνσταντάκης Άγγελος και Μοσχονάς Αλέξανδρος. και αφού έλαβε υπόψη: 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος 2) 3)την 312 /2014 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού ) την υπ αρίθ 27021/2227 / απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού )Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων ) την 124 0/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (2.666,76 ) για την υλοποίηση της προµήθειας «Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική Χρονιά » το οποίο κατανέµεται στα έτη 2015 και 2016 ως εξής: - Στο τρέχον έτος 2015 οχτακόσια ογδόντα οχτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά ( ) σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού u964 του τρέχοντος έτους 2015 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα - στο έτος 2016 ποσό χίλια επτακόσια εβδοµήντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά ( ) από ίδια έσοδα. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 319 / 2015 Α Α: ΩΑ ΞΩΕ5-798 ΘΕΜΑ : Αποδέσµευση πίστωσης ,00 για αποµαγνητοφώνηση πρακτικών.σ. Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 4 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Αποδέσµευση πίστωσης ,00 για αποµαγνητοφώνηση πρακτικών.σ.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από εισήγησή του η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

8 Με την αριθ. 971/ Έκθεση Ανάληψης απάνης που εγκρίθηκε µε την αριθ. 273/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλονιάς,διατέθηκε πίστωση ποσού ,00, από τον Κ.Α. Εξόδων µε τίτλο «Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών.Σ.». Εκ παραδροµής ζητήθηκε η διάθεση της πίστωσης, γιατί η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία έληξε την 31/12/2014(ύστερα από παράτηση). Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αριθ. 138/2015 αποδέσµευση ανάληψης δαπάνης από τον Κ.Α ποσού ,00. Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 37343/ απόφαση αποδέσµευσης ανάληψης δαπάνης η οποία έχει ως εξής : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Ηµ/νία αποδέσµευσης: 24/9/2015 Αριθµ. Πρωτοκ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΑΝΗΣ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 "Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει. β. Της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα _ήµων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α). γ. Του Π_ 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες" (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει. δ. Του νόµου 3852/ Την αριθµ. 983/2014 απόφαση ηµάρχου περί του ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων. 3. Την ανάγκη για Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών.σ. Αποφασίζουµε Εγκρίνουµε την αποδέσµευση πίστωσης ύψους ώδεκα Χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ) σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 για την Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών.σ. Η ιατάκτης Αντιδήµαρχος Γαρµπή Σοφία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΛΕΧΘΗΚΕ Η αποδέσµευση καταχωρήθηκε µε α/α 138 Υπόλοιπο προς ανάληψη : ώδεκα Χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ) Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου Μαντζουράτος Θεόδωρος Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς ζητάµε να αποσυρθεί το θέµα, να δούµε τι έχει γίνει σε σχέση µε την προηγούµενη διαδικασία, τι έχει αποσταλεί από το γραφείο του ηµοτικού Συµβουλίου για αποµαγνητοφώνηση ( να υπάρχει η αλληλογραφία) και µετά αφού αποτιµήσουµε τις ευθύνες που υπάρχουν από την ηµοτική Αρχή να δούµε τι θα κάνουµε,γιατί το έργο είναι µε απευθείας ανάθεση που την επιλογή του αναδόχου την έχει ο ήµαρχος άρα δεν µπορούµε να πούµε ότι ήταν κάποιοι οι καλύτεροι. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και δεν έχουµε Πρακτικά του.σ. αυτό είναι το αποτέλεσµα τώρα των όλων διαδικασιών µε όποιες δικαιολογίες και αν υπάρχουν τα αποτέλεσµα µετράει στην πολιτική που είναι ότι Πρακτικά δεν υπάρχουν. Η πρότασή µας είναι να αποσυρθεί, να δούµε γιατί δεν ολοκληρώθηκε και ποιες είναι οι πολιτικές ευθύνες του πρώην Προέδρου του.σ και του σηµερινού, να εκτιµήσουµε ποια ήταν τα αίτια της καθυστέρησης, να δούµε τι θα κάνουµε από δω και πέρα και αυτή την πρόταση ψηφίζουµε. Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει να ψηφιστεί η εισήγηση της Υπηρεσίας και συµπληρώνει ότι η διερεύνηση αυτή µπορεί να γίνει ταυτόχρονα αλλά να προχωράει το εν λόγω θέµα. Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή Κωνσταντάκης Άγγελος και Μοσχονάς Αλέξανδρος. και αφού έλαβε υπόψη: 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) την µε αριθµ πρωτ / απόφαση αποδέσµευσης 3) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 4) την εισήγηση της Προέδρου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

9 Εγκρίνει την αριθ. 138/ αποδέσµευση ανάληψης δαπάνης ύψους δώδεκα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 για την Αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320 / 2015 Α Α: 7ΣΣΞΩΕ5-ΘΓΣ ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου«ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά» Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή, στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον κ. Γεράσιµο Τσιούτσιο (Πρόεδρος της Επιτροπής ιαγωνισµού ) ο οποίος εισηγούµενος το 3 o θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ / διαβιβαστικό του,σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς την Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» προϋπολογισµού ,09 µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

10

11 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ / Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά» το οποίο έχει ως εξής: Αργοστόλι, 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Επιτροπής ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: «ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» Προϋπολογισµού ,09 ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Στο Αργοστόλι σήµερα 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε τις υπ αριθµ. 272/2015 Αποφάση της Οικονοµικής Επιτροπής του. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής: 1.ΤΣΙΟΥΤΣΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ 2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΛΕΩΝΙ Α 3.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟ ΩΡΟ ΠΡΟΕ ΡΟ-ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΥ ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΥ Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και κατέθεσαν σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 P. C. DEVELOPMENT S.A. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ ΑΙ ΜΤ ΑΤΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΒ Α Τ 3 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΟΥΣΚΟΣ Ρ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ ΧΑΙ ΑΣ ΒΑΣ. ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΧΑΙ ΑΣ ΑΖ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΙ ΕΜΕΝΟΣ ΑΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΑΡΗΣ ΑΙ Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη χρόνου παραλαβής προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου µε την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ήµου Κεφαλλονιάς, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικά άλλες προσφορές για το διαγωνισµό. Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου: 1. Καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και 2. Ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ αφού πρώτα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής. Η καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής είχε ως εξής: [βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (επτά -7- φύλλα) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού)]: Κατόπιν η Επιτροπή ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής προσφοράς, προέβη στην αποσφράγισή τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους στοιχεία των προσφορών. Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο για το σύνολο των ενδιαφεροµένων, προέβη στην κατάρτιση του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1 δ της ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12 Α/Α ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ MTE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ P. C. DEVELOPMENT S.A. MT ATE ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΑΙ ΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ 48,00 49,00 48,06 46,00 48,00 46,12 43,00 40,00 42,82 40,00 42,00 40,12 35,00 35,00 35,00 27,00 28,00 27,06 7 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 21,00 21,00 21,00 Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ειδικότερα: α. η νοµιµότητα εκπροσώπησης β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων γ. το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ιακήρυξης και δ. η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 22, 23 και 24 της διακήρυξης. Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών -ως προς την πληρότητα των υπογραφών και την ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου- σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης ενώ επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών και έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο 2: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, επτά -7- φύλλα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού). Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: Όλοι οι υποψήφιοι πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης και έγιναν δεκτοί στον διαγωνισµό. Η Επιτροπή ιαγωνισµού εποµένως δεν απέρριψε καµία προσφορά των διαγωνιζόµενων κρίνοντάς τη ως µη παραδεκτή. Με την επιφύλαξη του ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (υπ αριθµ. 17γ/9/154/ΦΝ437/ Εγκύκλιος17 της Γ.Γ..Ε.), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΙΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1 δ της ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ P. C. DEVELOPMENT S.A. MT ATE ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΑΙ ΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΜΤΕ 48,00 49,00 48,06 46,00 48,00 46,12 43,00 40,00 42,82 40,00 42,00 40,12 35,00 35,00 35,00 27,00 28,00 27,06 21,00 21,00 21,00 Επιπροσθέτως έγινε ηλεκτρονικός έλεγχος για τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές του Ε.Τ.Α.Α. Αθηνών µε ηµεροµηνία έκδοσης 23/07/ µε ηµεροµηνία έκδοσης 01/09/ µε ηµεροµηνία έκδοσης 29/07/2015 οι οποίες βρέθηκαν έγκυρες.

13 Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή µε τα υπ. αριθµ. Πρωτ ,34504,34505,34506 / έγγραφα της προς το ΕΤΑΑ Αγρινίου - Πατρών Πύργου Θεσσαλονίκης για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των υπολοίπων ιαγωνιζοµένων αποφασίζει προς το παρόν την λύση της συνεδριάσεως. Συνηµµένα στο παρόν Πρακτικό: 1. Καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (επτά -7- φύλλα) 2. Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, (επτά -7- φύλλα) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) Τσιούτσιος Γεράσιµος (Πρόεδρος) 2) Παγουλάτος Λεωνίδας (Μέλος) 3) Καλογερόπουλος Θεόδωρος (Μέλος) Αµέσως µετά θέτει υπόψη της Οικονο0µικής Επιτροπής το ταυτάριθµο Παράρτηµα του παραπάνω Πρακτικού το οποίο έχει ως εξής: Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Του υπ αριθµ / Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου: «ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» Προϋπολογισµού ,09 ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Κατ εφαρµογή της υπ αρ. 17γ/9/154/ΦΝ437/ εγκυκλίου Ε.17 της Γ.Γ..Ε., πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων στον ανωτέρω διαγωνισµό. Για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζόµενων µε τις επωνυµίες «PC DEVELOPMENT SA», «ΜΤ ΑΤΕ» και «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» εκδόθηκαν βεβαιώσεις ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε υπ αριθµ ,88388 και 88401/ µέσω on-line εφαρµογής στον ιστότοπο Από την Επιτροπή ιαγωνισµού του έργου απεστάλη για τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών των υπόλοιπων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό τα υπ. αριθ. πρωτ ,34504,34505,34506 / έγγραφα της προς το ΕΤΑΑ Αγρινίου - Πατρών Θεσσαλονίκης Πύργου. Ελήφθησαν σε απάντηση των ανωτέρω εγγράφων οι υπ αριθµ. πρωτ. 1127/ βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του ΕΤΑΑ Αγρινίου για τον διαγωνιζόµενο «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.», 2973/ βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του ΕΤΑΑ Πάτρας για τον διαγωνιζόµενο «ΧΑΙ ΑΣ ΒΑΣ. ΣΠΥΡΟΣ», 16108/ βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του ΕΤΑΑ Θεσσαλονίκης για τον διαγωνιζόµενο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» και 550/ βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του ΕΤΑΑ Πύργου για τον διαγωνιζόµενο «ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ». Τα προαναφερόµενα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ηµοπρασίας της Επιτροπής ιαγωνισµού και συνεπώς ο Πινακας ΙΙ ιαγωνιζόµενων µε παραδεκτές Προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.δ της ιακήρυξης παραµένει ως έχει στο Πρακτικό. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στον µειοδότη µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, σαράντα οκτώ και έξη εκατοστά επί τοις εκατό (48,06%) επί του προϋπολογισµού του έργου και ολοκληρώνεται η διαδικασία του διαγωνισµού. Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν που αποτελεί συµπληρωµατικό παράρτηµα του υπ αριθµ / Πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. Αργοστόλι, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) Τσιούτσιος Γεράσιµος (Πρόεδρος) 2) Παγουλάτος Λεωνίδας (Μέλος) 3) Καλογερόπουλος Θεόδωρος (Μέλος) Στην συνέχεια τον λόγο παίρνει η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Σοφία Γαρµπή η οποία προτείνει στα Μέλη την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ιαγωνισµού και εισηγείται την ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στον µειοδότη µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, σαράντα οκτώ και έξη εκατοστά επί τοις εκατό (48,06%) επί του προϋπολογισµού του έργου. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010

14 Η υπ αριθµ. 247/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων του ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Το 34442/ Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού µε το Παράρτηµά του. Την εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου. Την εισήγηση της Προέδρου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1.Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά» προϋπολογισµού ,09 (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ). 2. Ανακηρύσσει µειοδότη την εταιρία µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, σαράντα οκτώ και έξη εκατοστά επί τοις εκατό (48,06%) επί του προϋπολογισµού του έργου. 3. Η παρούσα απόφαση θα γνωστοποιηθεί στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. 4. Μετά τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση και την σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Ε.Π, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ Ε, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ της διακήρυξης (Α Α : Ψ3ΝΦΩΕ5-Ψ5Β), εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων 1, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ (περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών). ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 321 / 2015 Α Α: 70ΜΒΩΕ5-ΦΦ0 ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Στην συνέχεια Η Πρόεδρος Α/ ήµαρχος, κ. Σοφία Γαρµπή, δίνει τον λόγο στην Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 1 ο θέµα θέτει ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ / εισήγηση της, στην οποία αναφέρει τα παρακάτω: Στις 13 Οκτωβρίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από (αρ. κατ. 167/2010) αγωγή του πρώην ήµου Πυλαρέων κατά του Ελληνικού ηµοσίου. Με την ως άνω αγωγή ο πρώην ήµος ζητά να αναγνωρισθεί αποκλειστικός και µόνος κύριος, νοµέας και κάτοχος ενός αγροτεµαχίου που βρίσκεται στη θέση «Φάος» εκτός σχεδίου και εντός ζώνης οικισµού Αγίας Ευφηµίας εµβαδού 11511,98 τ.µ. και το οποίο, όπως αναφέρεται στο παραπάνω δικόγραφο της αγωγής από το Σεπτέµβριο του έτους 2009, το διεκδικεί το Ελληνικό ηµόσιο. Για την άσκηση της παραπάνω αγωγής ο πρώην ήµος Πυλαρέων δια των οργάνων του είχε δώσει εντολή στο δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Γεράσιµο Θεοδωράτο ο οποίος χειριζόταν συστηµατικά τις υποθέσεις του πρώην ήµου και από τον οποίον ο ήµος Κεφαλλονιάς ενηµερώθηκε για την ύπαρξη της εκκρεµούσας δίκης. Ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται στο γραφείο του παραπάνω δικηγόρου, προκειµένου να εκτελέσει τις εντολές που είχε λάβει από τον πρώην ήµο. Από την άποψη αυτή ο δικηγόρος κ. Γεράσιµος Θεοδωράτος έχει την πλήρη γνώση που απαιτείται για το χειρισµό της συγκεκριµένης υπόθεσης και για την ορθή και αποτελεσµατική εκπροσώπηση του ήµου. Ενόψει των ανωτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 καλείται η Οικονοµική Επιτροπή αφενός να εγκρίνει την άσκηση της από (αρ. κατ. 167/2010) αγωγής και αφετέρου να εξουσιοδοτήσει το δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Γεράσιµο Θεοδωράτο να παραστεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής στη δικάσιµο της 13 ης Οκτωβρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη: 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την άσκηση της από (αρ. κατ. 167/2010) αγωγής. 2. Χορηγεί εντολή εξουσιοδότηση στον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Γεράσιµο Θεοδωράτο να παραστεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής στη δικάσιµο της 13 ης Οκτωβρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 3. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 322 / 2015 Α Α: 6ΟΤΤΩΕ5-ΒΥΦ ΘΕΜΑ: Ορισµός δικαστικού επιµελητή για εκτέλεση απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 1 Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ (β), (γ) και (ε).

15 Στη συνέχεια η Η Πρόεδρος Α/ ήµαρχος, κ. Σοφία Γαρµπή δίνει τον λόγο στην Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 2 ο θέµα θέτει ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για εκτέλεση απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου» η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ / εισήγηση της, στην οποία αναφέρει τα παρακάτω: Τον Αύγουστο του 1998 ο πρώην ήµος Ελειού-Πρόννων παραχώρησε µε σύµβαση χρησιδανείου αορίστου χρόνου στο σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Κατελειού για τη µελέτη και προστασία της θαλάσσιας και της χερσαίας ζώνης» ένα δηµοτικό ακίνητο επιφανείας 50 τ.µ. περίπου που βρίσκεται στον Κατελειό. Τον Ιούλιο του 2007 η τότε δηµοτική αρχή ζήτησε την απόδοση του χρησιδανεισθέντος ακινήτου το οποίο όµως ο Σύλλογος αρνήθηκε να παραδώσει. Κατόπιν αυτού ασκήθηκε αγωγή απόδοσης και µε την υπ αριθ. 94/2010 απόφαση του το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου υποχρέωσε τον εναγόµενο Σύλλογο να αποδώσει στο ήµο το επίδικο ακίνητο κηρύσσοντας την απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Η εισήγηση του τότε Προέδρου της Τ.Κ. Μαρκόπουλου-Κατελειού κατά την 21 η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής στις ήρθε για συζήτηση το θέµα ορισµός δικαστικού επιµελητή για την εκτέλεση της 94/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 135/2012 απόφαση της δεν έλαβε καµία απόφαση καθώς δεν προέκυψε απόλυτη πλειοψηφία των µελών ενώ η άποψη που υπερίσχυσε χωρίς όµως να συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία ήταν η παραποµπή του θέµατος του ορισµού δικαστικού επιµελητή στο ηµοτικό Συµβούλιο. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση της ιοίκησης για συµµόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις αφενός αποτελεί συνταγµατική επιταγή (αρθ.95 παρ.5 Σ ) και αφετέρου ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3086/2002. Ενόψει των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή προκειµένου να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες για την εκτέλεση της µε αριθ. 94/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: Η Πρόεδρος προτείνει την δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Μαριάννα Πετράτου (έχει σειρά από τον κατάλογο των δικαστικών επιµελητών ) προκειµένου να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες για την εκτέλεση της µε αριθ. 94/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επαναλαµβάνει την ίδια τοποθέτηση που κατέθεσε στην 135/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και αναλυτικά : κατά πρώτον, από το 1998 που παραχωρήθηκε το ακίνητο στον σύλλογο έως και σήµερα δεν έχει αλλάξει ούτε ο σκοπός αλλά ούτε και η δράση του που έχει να κάνει µε περιβαλλοντικές παρεµβάσεις στην περιοχή και επί πλέον υπάρχει η σαφής δέσµευση του κ. ηµάρχου προς τον σύλλογο ότι δεν πρόκειται να δηµιουργηθεί θέµα αποχώρησης του από το ακίνητο. Το δεύτερο και σοβαρότερο θέµα το οποίο έχει απασχολήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε επίπεδο συζήτησης και το Περιφερειακό Συµβούλιο και το ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και την Οικονοµική Επιτροπή,είναι ότι υπάρχει µια αντιπαράθεση, ουσιαστικά συµφερόντων που έχει να κάνει µε το λιµάνι του Κατελειού την χρήση και τον χαρακτήρα του που θέλουν να µετατραπεί σε ένα βιοµηχανικό λιµάνι. Καλό θα ήταν να γίνει µια µαζική λαϊκή συνέλευση µε όλους τους ενδιαφερόµενους,στον Κατελειό να συζητήσουν το θέµα και να πάρουν µια πλατειά απόφαση, γιατί δεν πάει να πεί ότι ένα τριµελές τοπικό συµβούλιο που έχει πάρει µια απόφαση, αυτή είναι αποδεκτή ή σωστή στην κοινωνία. Το ουσιαστικό για µας θα ήταν εάν έλεγε το τοπικό συµβούλιο ότι ζητείται η αποχώρηση του συλλόγου γιατί έχει αλλάξει τον σκοπό και τις δράσεις που βάσει αυτών του παραχωρήθηκε το ακίνητο, αντίθετα ενώ ψάχνουµε και προσπαθούµε να αναδείξουµε την Κεφαλονιά σε ένα σωρό επίπεδα τουριστικά περιβαντολογικα εκδροµές περιβαντολογικές κ.λ.π έχουµε ένα σύλλογο που στηρίζει όλα τα παραπάνω και προσπαθούµε να τον υποβαθµίσουµε. Επειδή πιστεύω ότι δεν µπορούµε σαν Οικονοµική Επιτροπή έτσι αβασάνιστα να πάρουµε µία απόφαση για την αποχώρηση του συλλόγου να µην συζητηθεί το θέµα και να παραπεµφθεί για συζήτηση στο.σ και να πάρει θέση οριστική και αµετάκλητη. Στην συνέχεια συµπληρώνει τα εξής: την πολιτική ευθύνη για το συγκεκριµένο ζήτηµα την έχει η ηµοτική Αρχή, γι αυτό τώρα µε µορφή εκδίκησης φέρνει µετά από τρία χρόνια ενάντια στον σύλλογο του Κατελειού να στείλει την απόφαση για να κλείσει ουσιαστικά αυτός ο σύλλογος, για να κλείσει µία δράση που δεν έχει να κάνει µε την περιοχή την Κεφαλλονιά και την Ελλάδα αλλά είναι και παγκόσµια.η συγκεκριµένη πολιτική είναι αντιπεριβαλλοντική ενώ υπήρχε λύση,να εφαρµοστεί δηλαδή η απόφαση του δικαστηρίου να υπάρχει χωροθέτηση εκεί που βγαίνουν οι χελώνες και να µην υπάρχουν οµπρέλες ξαπλώστρες όπως και ψηφίσαµε σαν παράταξη.επαναλαµβάνουµε και ψηφίζουµε την πρότασή µας : να παραπέµψει η Οικονοµική Επιτροπή το θέµα στο. Σ για οριστική λύση, δηλώνουµε ότι είµαστε κατά του να φύγει ο σύλλογος γιατί δεν παρεκτρέπεται από τους σκοπούς που του δόθηκε το κτίριο. Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Αλέξανδρος Μοσχονάς και Άγγελος Κωνσταντάκης. και αφού έλαβε υπόψη: 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου. 3) την εισήγηση της Προέδρου : ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Ορίζει την δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Μαριάννα Πετράτου προκειµένου να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες για την εκτέλεση της µε αριθ. 94/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 2. Η αµοιβή της παραπάνω δικαστικής επιµελήτριας ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/ υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ικαιοσύνης.

16 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 323 / 2015 Α Α: 7ΡΞΛΩΕ5-Ξ75 ΘΕΜΑ : Έγκριση απευθείας ανάθεσης σύνταξης φακέλου του έργου «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας». Στην συνέχεια η Πρόεδρος Α/ ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή, εισηγούµενη το 4 ο θέµα θέτει ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης σύνταξης φακέλου του έργου «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.) Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΟΡΜΟ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. Εφαρµογή διατάξεων: 1) Tο άρθρο 72 παρ. του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) Το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του.κ.κ. (Ν.3463/06). Με την Απόφαση υπ αριθµ. 311/ (Α Α:Ω89ΥΩΕ5-ΧΛ ) της οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε οµόφωνα να: 1. Εγκρίνει το φάκελο του έργου «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας» που αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων αυτού. 2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 7.558,96 και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας.» Με βάση την τότε εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας µετά την έγκριση του φακέλου του έργου, η Οικονοµική Επιτροπή που έχει αρµοδιότητα στην ανάθεση των συµβάσεων δύναται να κάνει εφαρµογή του άρθρου 209, παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006, ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ, (ΦΕΚ 11Α / ), βάση του οποίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ήµου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α ή Β τάξης πτυχίου εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Ο φάκελος του έργου περιέγραφε την προεκτιµώµενη αµοιβή της σύνταξης του φακέλου του έργου ως εξής: Προεκτίµηση Αµοιβής Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α / ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2. Την Απόφαση ΜΕΟ/α/ο/1257/ Υπουργού ΠΕΧΩ Ε µε την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/ Την Απόφαση ΜΕΟ/α/ο/1347/ Υπουργού ΠΕΧΩ Ε µε την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση της ως άνω παραγρ Την Απόφαση ΜΕΟ/α/ο/2361/ Υπουργού ΠΕΧΩ Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Α Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 5. Την Απόφαση ΜΕΟ/α/ο/2229/ Υπουργού ΠΕΧΩ Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Β Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 6. Tην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 5 (Α.Π. ΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6/ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι./ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ. 7. Την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 7 (Α.Π. ΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι./ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ. Η αµοιβή για την εκπόνηση της µελέτης ΜΠΕ «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΟΡΜΟ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» προκύπτει, σύµφωνα µε τα άρθρα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕ: ΓΕΝ.4Β (Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης. Για την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης, θα πρέπει να ασχοληθεί επιστήµονας κάτοχος πτυχίου κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) µε εµπειρία µέχρι 10 έτη ήτοι: 300*τκ σε είκοσι δύο (17) ανθρωποηµέρες, δηλαδή: 300*1,205*17=6.145,50 Σύµφωνα µε την αριθµ. ΜΕΟ/α/0/1257/ (ΦΕΚ 1162Β ) Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. περί αναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015, η τιµή του συντελεστή τκ είναι ίση µε: τκ = 1,205

17 Παρατήρηση: Το ανώτατο όριο του 30% της αµοιβής του πτυχίου της Α τάξης, για την κατηγορία µελέτης 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες, είναι: ,00 x 0,30 = ,00 (χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α.). [Σύµφωνα µε το Π.. 138/2009 και το Ν.4278/2014, άρθρο 59 για την περίοδο έως ]. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στο Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής είχαµε δύο προσφορές για την σύνταξη φακέλου του εν θέµατι έργου. Των κυρίων Χρήστου Πετρόπουλου και Ιωάννη Λιαλιάρη και αναλυτικά: την µε αρίθ. πρωτ / προσφορά του µελετητή κ. Χρήστου Πετρόπουλου αντί ποσού 5.900,00 πλέον Φ.Π.Α. την µε αρίθ. πρωτ / προσφορά του µελετητή κ. Ιωάννη Λιαλιάρη αντί ποσού 6.100,00 πλέον Φ.Π.Α Προτείνεται η απευθείας ανάθεση να γίνει στον κ. Χρήστο Πετρόπουλο, µε το ποσό της προσφοράς του 5.900,00 πλέον Φ.Π.Α. Ο εν λόγω µελετητής είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα µελετητών µε αριθµό µητρώου ΓΕΜ: και κατηγορίας µελετών: 27 (Περιβαλλοντικές µελέτες) τάξης Α. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Εµείς ως Λαϊκή Συσπείρωση ψηφίζουµε να γίνει αυτή η µελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έπρεπε να έχει γίνει αρκετό διάστηµα πριν, όµως δεν ψηφίζουµε την προσδιορισµένη απόφαση να ανατεθεί στην συγκεκριµένη εταιρία γιατί οι προσφορές ήταν ανοικτές άρα δεν είναι καθόλου προσφορές.προτείνουµε η ανάθεση να γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό και ψηφίζουµε την πρότασή µας. Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος Αγγελος Κωνσταντάκης και Αλέξανδρος Μοσχονάς. και αφού έλαβε υπόψη: 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) Το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του.κ.κ. (Ν.3463/06). 3) την 311/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 4) την 1174 /2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 5) την µε αρίθ. πρωτ / προσφορά του µελετητή κ. Χρήστου Πετρόπουλου 6) την µε αρίθ. πρωτ / προσφορά του µελετητή κ. Ιωάννη Λιαλιάρη 3) την εισήγηση της Προέδρου : ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1.Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σύνταξης του φακέλου του έργου«μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας». 2.Αναθέτει στον µελετητή κ. Χρήστο Πετρόπουλο Γεωλόγο Περιβαλλοντολόγο ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα µελετητών µε αριθµό πτυχίου ΓΕΜ: και κατηγορίας µελετών: 27 (Περιβαλλοντικές µελέτες) τάξης Α και µε Α.Φ.Μ (.Ο.Υ Χαλκίδας) για την σύνταξη του ως άνω φακέλου. 3.Η αµοιβή του καθορίζεται στο ποσό των 5.900,00 πλέον Φ.Π.Α 23% δηλαδή 7.257, Ο χρόνος παράδοσης της ως άνω µελέτης ορίζεται σε (60) εξήντα ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 5. Εξουσιοδοτείται ο κ. ήµαρχος για την υπογραφή της ως άνω σύµβασης. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 324 / 2015 Α Α: ΩΥ72ΩΕ5-ΝΡΥ ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού Στην συνέχεια η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρµπή,, έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 5ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2015.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Ζητείται η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού 2015 των παρακάτω προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

18 Αριθ. έκθεσης Ηµ/νία έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ /09/ , /09/ ,40 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 175/2015 ΑΠΟΦ..Σ. ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,Έγκριση κατάρτισης νέου Κανονισµού Λειτουργίας _x001a_ ηµοτικής Αγοράς_x000D_ Αργοστολίου της ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου (αριθµ. 74/2015 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) ,31 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων[επειγουσα µισθωση ιδιωτικού µηχανικού εσκαφέα για εργασίες καθαρισµού δηµοτικής οδού Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ από κατολισθήσεις πρανών, βάσει του αριθ / εγγράφου του Α/ Πολιτικής Προστασίας Σπ. Ματιάτου] , /09/ ,39 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ ΟΥ , /09/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ ΟΥ , /09/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ ΟΥ , /09/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ ΟΥ , /09/ ,22 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ ΟΥ , /09/ ,35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ ΟΥ , /09/ ,04 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ ΟΥ , /09/ , /09/ ,90 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ.174/2015 ΑΠΟΦ. Σ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ,83 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ , /09/ ,40 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , /09/ ,50 απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , /09/ ,00 Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ορισµός Ι.Μαρκέτου, βάσει της αριθ.302/2015 απόφ.οικ.επιτροπής) , /09/ ,80 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ , /09/ ,48 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ , /09/ ,30 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ , /09/ ,56 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ , /09/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ , /09/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ , /09/ ,41 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ , /09/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ , /09/ ,46 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ , /09/ ,01 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ , /09/ ,97 ΠΑΓΙΑ Κ ΠΟΡΟΥ ,88

19 /09/ ,40 ΠΑΓΙΑ Κ ΠΟΡΟΥ , /09/ ,00 ΠΑΓΙΑ Κ ΠΟΡΟΥ , /09/ ,00 ΠΑΓΙΑ Κ ΠΟΡΟΥ , /09/ ,65 ΠΑΓΙΑ Κ ΠΟΡΟΥ , /09/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ , /09/ ,33 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ , /09/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ , /09/ ,99 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΚ ΦΙΣΚΑΡ ΟΥ , /09/ , /09/ , /09/ ,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) -ΕΚ ΟΣΗ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ(αριθ / αίτηµα του Α/ Καθηµερινότητας Σπ.Ματιάτου) ,63 Εργασίες αποψίλωσης & λήψη µέτρων πυροπροστασίας στους χώρους Καταφυγής και Καταυλισµού σε εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας ήµου Κεφαλλονιάς στην.ε Παλικής[αριθ / ΜΕΛΕΤΗ /ΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] ,00 Εργασίες αποκατάστασης των τάφρων και αντιπληµµυρικών έργων στο οδικό δίκτυο της.ε. Ελειού-Πρόννων[αριθ / ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] , /09/ ,00 Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για συντήρηση οδοποιϊας , /09/ ,60 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , /09/ ,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , /09/ ,50 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων , /9/ ,00 Εργασίες αποψίλωσης & λήψη µέτρων πυροπροστασίας στους χώρους Καταφυγής και Καταυλισµού σε εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας ήµου Κεφαλλονιάς στην.ε Αργοστολίου[αριθ 37160/ ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] , /09/ ,76 Προµήθεια λοιπού υλικού , /09/ ,00 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων , /9/ ,00 Απόδοση φόρου εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων ,00

20 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ΕΝ ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: και από 1231 έως και 1244 σηµειώνοντας ότι είναι κάποιες δαπάνες δεν ψηφίζουν τις όχι γιατί διαφωνούν µε την ουσία της δαπάνης αλλά µε τον τρόπο της ανάθεσης( απευθείας αναθέσεις) και σε σχέση µε την πραγµατική πραγµατοποίηση των έργων αυτών. Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή Άγγελος Κωνσταντάκης και Αλέξανδρος Μοσχονάς. και αφού έλαβε υπόψη: 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος 2) 3)την 312 /2014 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού ) την υπ αρίθ 27021/2227 / απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού )Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων ) τις υποβληθείσες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος των εγγεγραµµένων κωδικών αριθµών εξόδων του Προϋπολογισµού Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Σοφία Γαρµπή Α/ ήµαρχος Οικονοµικών.

ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΞ3-ΘΤ8. Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΞ3-ΘΤ8. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 287/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΔΑ: Β4746907Λ-ΥΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο, 03-07-202 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4337 Τµήµα: Προσωπικού Πληροφ.: Γ. Χατζηδάκης Τηλ/νο : 2830-87260 FAX : 2830-27928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεχίζεται η διαδικασία της διαβούλευσης για το σχεδιασµό της νέας Προγραµµατικής περιόδου2014 2020, στην Ευρυτανία. Οµιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 /86/8 Σχέδια προτεινόµενων αποφάσεων επί των θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης (στοιχείο (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυσή µας µε τις αλλαγές στον ν. 2238/1994, στη συνέχεια στο Π.. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και έπειτα στον ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.).

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυσή µας µε τις αλλαγές στον ν. 2238/1994, στη συνέχεια στο Π.. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και έπειτα στον ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.). Αλλαγές από 1.1.2011 στο φορολογικό τοπίο για επιχειρήσεις και επιτηδευµατίες. Οι σηµαντικότερες αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. κ.λπ. που ισχύουν από 1.1.2011 ή που θα εφαρµοστούν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 07/20 /2014 Αριθ. πρωτ ρωτ.: 58326 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. 4. Τον προϋπολογισµό του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. 4. Τον προϋπολογισµό του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 29 /12 /2009 /νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ. πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: 1. Τo άρθρο 24 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 188-Α/23-9-1997) 3. Τη µε αριθµ. 18/22-06-2010 Πράξη του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: 1. Τo άρθρο 24 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 188-Α/23-9-1997) 3. Τη µε αριθµ. 18/22-06-2010 Πράξη του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ι ΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας Αριθ. απόφασης 260/2013

Διαβάστε περισσότερα

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε..

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε.. ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π. Α. Σ. Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α. Π. : 3301 / 311.31 Θεσσαλονίκη, 05-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν: 1. ΙΚΑ 2. Ανταποκριτές 3. Γρ. Ενηµέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων 4. Ως ο πίνακας διανοµής

Κοιν: 1. ΙΚΑ 2. Ανταποκριτές 3. Γρ. Ενηµέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων 4. Ως ο πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθµ. απόφασης 571-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αθήνα, εκέµβριος 2004 Μαρία ΠροΪστάκη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αθήνα, εκέµβριος 2004 Μαρία ΠροΪστάκη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εν λόγω εργασία αποτελεί ένα πλάνο των συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων των ελληνικών βουλευτικών εκλογών από το 1926 έως το 2004.Σκοπός της ήταν ακριβώς η συγκέντρωση αυτών των αποτελεσµάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 18-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΘΕΜΑ: Ορισµός Καλλιτεχνικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Τηλ: 2310556202/727210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Στίλπωνος Κυριακίδη 17 69100 Κομοτηνή Κομοτηνή, 8/04/2014 Πληροφορίες : Μίχος Νικόλαος/Καραλίδου Φωτεινή Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1914 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/6/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 206-21/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ. Οχειμώνας του 1941-42 στη. της Κατοχής... τοτε και σημερα

ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ. Οχειμώνας του 1941-42 στη. της Κατοχής... τοτε και σημερα Μαυραγορίτες ΚΑΙ ΛΑΔΕΜΠΟΡΟΙ 3Αν το ταξίδι στην κόλαση του κατοχικού μαυραγοριτισμού συνέβαινε άπαξ, θα απασχολούσε μόνο την Ιστορία. Πλην, όμως, συνεχίζεται ανανεωμένο 3 Έπαιρναν τα σπίτια του κοσμάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.40038 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006. Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006. Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006 Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγµατος και το ν. 3094/2003, εξέτασε την αναφορά του

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. 78/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. 78/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 04-04-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 4 Απριλίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr Αρ. Πρωτ: 3624 Βέροια, 22-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») «Απαγορευτικοί όροι για την άσκηση δικαιώµατος ένταξης στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 18.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 18.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ) Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Αριθμός Απόφασης 122/2015 Θέμα 2 ο : Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη 18 Ιανουαρίου 2016. Αρ. Πρωτ: 5445

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη 18 Ιανουαρίου 2016. Αρ. Πρωτ: 5445 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Θεσσαλονίκη 18 Ιανουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ: 5445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ. ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της 25/2014 απόφασης του Μονοµελούς

Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ. ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της 25/2014 απόφασης του Μονοµελούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 3 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα