ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπηςξη εθαπμογήρ κοινυνικών δικηύυν ζε Android ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο Άνναρ Ξενάκη Επιβλέπυν: Θενδώξα Βαξβαξίγνπ Καζεγήηξηα Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάίνο 2013

2 2

3 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Ανάπηςξη εθαπμογήρ κοινυνικών δικηύυν ζε Android ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΑΝΝΑΣ ΞΕΝΑΚΗ Επιβλέπυν: Θενδώξα Βαξβαξίγνπ Καζεγήηξηα Δ.Μ.Π Δγθξίζεθε από ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ 18 ε Φεβξνπαξίνπ 1999 (Τπνγξαθή) (Τπνγξαθή) (Τπνγξαθή) ΘενδώξαΒαξβαξίγνπ Διεπζέξηνο Καγηάθαο Βαζίιεηνο Λνύκνο Καζεγήηξηα Δ.Μ.Π. Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Αζήλα, Μάίνο

4 (Τπνγξαθή)... Ξελάθε Άλλα Γηπισκαηνύρνο Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο θαη Μεραληθόο Τπνινγηζηώλ Δ.Μ.Π. Copyright Άλλα Ξελάθε Με επηθύιαμε παληόο δηθαηώκαηνο. All rights reserved. Απαγνξεύεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθό ζθνπό. Δπηηξέπεηαη ε αλαηύπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπό κε θεξδνζθνπηθό, εθπαίδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θύζεο, ππό ηελ πξνππόζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξόλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθό ζθνπό πξέπεη λα απεπζύλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απόςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί όηη αληηπξνζσπεύνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. 4

5 Πεπίλητη Ο ζθνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία κίαο εθαξκνγήο πνπ ζα αλαζύξεη δεδνκέλα από ην δίθηπν θνηλσληθήο δηθηύσζεο LinkedIn θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηα παξνπζηάδεη. Η πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο έγηλε πάλσ ζην ζύζηεκα Android. Σν Android είλαη έλα Λεηηνπξγηθό ύζηεκα γηα θηλεηά ηειέθσλα ην νπνίν καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνύκε εθαξκνγέο γη απηά. Ο ζρεδηαζκόο ηεο εθαξκνγήο έγηλε ζηε πιαηθόξκα eclipse κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ εξγαιείσλ ζρεδηαζκνύ γηα android. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή, κε ηελ άδεηα ηνπ ρξήζηε, δεηά δεδνκέλα ηνπ βαζηθνύ πξνθίι ηνπ ρξήζηε, ηηο επαθέο ηνπ θαη όζα δεδνκέλα πάλσ ζε απηέο παξέρεη ην LinkedIn. ηε ζπλέρεηα πξνβάιεη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, ηε ιίζηα κε ηηο επαθέο ηνπ ρξήζηε νλνκαζηηθά θαη θαηεγνξηνπνηεί ηηο επαθέο ηνπ ρξήζηε κε βάζε ην θιάδν ηεο επηρείξεζεο πνπ έρνπλ δειώζεη γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα βξεη ζπλεξγάηεο ζηνλ θύθιν ησλ επαθώλ ηνπ αλα θαηεγνξία. Η εθαξκνγή απηή ρξεζηκνπνηεί ηελ ππάξρνπζα βηβιηνζήθε ηνπ socialauth γηα android 1.0 θαζώο θαη ηελ αληίζηνηρε θύξηα βηβιηνζήθε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία κε θνηλσληθά δίθηπα. Λέξειρ κλειδιά: θηλεηό, android, LinkedIn, δίθηπα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, εθαξκνγή 5

6 6

7 Abstract The purpose of my diplomatic work was to create an application that will retrieve data from the social network LinkedIn and then present them on a mobile phone screen. The application will run in mobile phones over Android. Android is a Linux- based operating system designed primarily for touch screen mobile devices such as smartphones and tablet computers which provides tools for creating applications. The application was designed on the eclipse platform with the assistance of android tools. The application logs in with the user's profile in LinkedIn and requests permission for basic profile information and user's connections as well as information provided from LinkedIn for those connections. Later it presents a user profile view, a connection list view and a view with categorized connections by industry so users can find associates by category. This application uses the library of socialauth for android and its compatible basic library for communication with social networks. keywords: mobile phone, android, LinkedIn, social networks, application 7

8 8

9 Πίνακασ Περιεχομζνων 1. Ειςαγωγι Κινθτι Τθλεφωνία Android Ιςτορία Διεπιφάνεια (Interface) Εφαρμογζσ και Ανάπτυξθ Linux Διαχείρθςθ Μνιμθσ Αςφάλεια Licensing Σκοπόσ τθσ εργαςίασ Συμπλθρωματικά προγράμματα- εργαλεία Socialauth Socialauth-android Eclipse-Εργαλεία Σχεδιαςμοφ Android Εφαρμογϊν Apigee LinkedIn OAuth - Εξουςιοδότθςθ OAuth OAuth Εξουςιοδότθςθ ςτο LinkedIn Άδειεσ Αναλυτικι περιγραφι τθσ εφαρμογισ Χειριςμόσ εφαρμογισ

10 4.2. Υλοποίθςθ Άδειεσ Λογιςμικοφ Παράρτθμα Α Κϊδικασ εφαρμογισ Βιβλιογραφία

11 1. Ειζαγωγή Στθν ενότθτα αυτι κα κάνουμε μία ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι ςτθ κινθτι τθλεφωνία εμβακφνοντασ ςτα smartphones και ςτο λειτουργικό ςφςτθμα Android για να κατανοιςουμε καλφτερα τθν εφαρμογι που δθμιουργιςαμε Κινηηή Τηλεθωνία Κινθτό τθλζφωνο (ι απλά κινθτό), ονομάηεται κατά κφριο λόγο το τθλζφωνο που δεν εξαρτάται από φυςικι καλωδιακι ςφνδεςθ με δίκτυο παροχισ τθλεφωνίασ και δεν εξαρτάται από κάποια τοπικι αςφρματθ ςυςκευι εκπομπισ ραδιοφωνικοφ ςιματοσ χαμθλισ ςυχνότθτασ. Τα κινθτά τθλζφωνα χρθςιμοποιοφν τεχνολογία κυψελϊν (cells) και εκπζμπουν ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Για τθν εκπομπι και λιψθ των ςθμάτων χρθςιμοποιείται πλζον, αποκλειςτικά ψθφιακι τεχνολογία με κωδικοποίθςθ. Από το 1990 μζχρι το 2011 οι χριςτεσ των κινθτϊν ςυςκευϊν αυξικθκαν ραγδαία απο 12.4 εκατομμφρια ςε 6 δισ εκατομμφρια, προςεγγίηοντασ το 87% του πλθκυςμοφ. Σθμζρα τα κινθτά τθλζφωνα υποςτθρίηουν πολφ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ πζρα από τθ διεξαγωγι απλϊν κλιςεων. Κάποιεσ από αυτζσ είναι τα μθνφματα, MMS, , internet, υπζρυκρεσ, bluetooth, επαγγελματικζσ εφαρμογζσ, παιχνίδια και θ φωτογραφικι μθχανι. Οι ςυςκευζσ που προςφζρουν όλεσ αυτζσ τισ υπθρεςίεσ και γενικότερα ιδιότθτεσ υπολογιςτϊν αναφζρονται γενικότερα ωσ smartphones. Η πρϊτθ κινθτι ςυςκευι τθλεφϊνου χειρόσ δθμιουργικθκε από τουσ John F. Mitchell και Dr Martin Cooper για τθ Motorola το 1973 και ηφγιηε περίπου 1 κιλό. Το πρϊτο διαφθμιςτικό ζγινε απο το δίκτυο ΝΤΤ τθσ Ιαπωνίασ το 1979 αρχικά ςτθ πρωτεφουςα του Τοκυο. Το 1981 ακολοφκθςαν διαφθμίςεισ για το Nordic Mobile Telephone (NMT) ςτισ Δανία, Φινλανδία,Σουθδία και Νορβθγία. Πολλζσ άλλεσ χϊρεσ ακολοφκθςαν ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ Αγγλίασ, του Μεξικοφ και του Καναδά. Στισ 6 Μαρτίου του 1983 θ Ameritech κυκλοφόρθςε ςτθν αγορά το 11

12 μοντζλο DynaTAc το οποιο ειχε 1G, ϊρεσ ομιλίασ 0,5 και για τθ λειτουργία του απαιτοφςε 10 ϊρεσ φόρτθςθσ. Το 1991 θ Radiolinja ςτθ Φινλανδία ζβγαλε τα πρϊτα κινθτά τθλζφωνα 2G βαςιςμζνα ςτο πρότυπο GSM. Δζκα χρόνια αργότερα το 2001 τα πρϊτα κινθτά 3G κυκλοφόρθςαν ςτθν Ιαπωνία από τθν NTT DoCoMo βαςιςμζνα ςτο πρότυπο WCDMA. Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςαν 3.5G, 3G+, turbo 3G βαςιςμζνα ςτο high-speed packet access (HSPA) παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςτα δίκτυα UMTS να κάνουν ταχφτερθ μεταφορά δεδομζνων και μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα. Μζχρι το 2009 είχε γίνει ςαφζσ ότι τα δίκτυα 3G δε μποροφςαν να υποςτθρίξουν εφαρμογζσ που ςχετίηονταν με εφαρμογζσ πολυμζςων του ιντερνετ (streaming media). Κατά ςυνζπεια άρχιςαν να αναπτφςςονται τα κινθτά 4θσ γενιάσ με ζωσ και 10 φορζσ καλφτερεσ ταχφτθτεσ ςε ςχζςθ με τα δίκτυα 3θσ γενίασ. Τα κινθτά 4G ςτθρίηονταν ςε δφο πρότυπα, το WiMAX και το LTE που παρουςιάςτθκαν πρϊτα από τθ Σκανδιναβικι TeliaSonera. Όμωσ οι εξελίξεισ ςτθ κινθτι τθλεφωνία δε ςταμάτθςαν εκεί το 2005 θ Android Inc. καταςκεφαςε τo λογιςμικό για τα πρϊτα κινιτα smartphones και tablets το οποίο αργότερα αγοράςτθκε από τθ Google. Σν πξώην θηλεηό κε ινγηζκηθό android πνπιήζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ Android Ιζηοπία Το Android είναι λειτουργικό ςφςτθμα για ςυςκευζσ κινθτισ τθλεφωνίασ το οποίο τρζχει τον πυρινα του λειτουργικοφ Linux. Αρχικά αναπτφχκθκε από τθν Google και αργότερα από τθν Open Handset Alliance. Επιτρζπει ςτουσ καταςκευαςτζσ λογιςμικοφ να ςυνκζτουν κϊδικα με τθν χριςθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ Java, ελζγχοντασ τθν ςυςκευι μζςω βιβλιοκθκϊν λογιςμικοφ ανεπτυγμζνων από τθν Google. Η Android Inc. ιδρφκθκε ςτο Palto Alto τθσ Καλιφόρνια τον Οκτϊβριο του 2003 από τουσ Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, Chris White. Αρχικόσ ςκοπόσ τθσ 12

13 εταιρείασ ιταν θ καταςκευι λογιςμικοφ για ψθφιακζσ μθχανζσ όταν ςυνειδθτοποίθςαν ότι δεν αφορά μεγάλο αγοραςτικό κοινό και ζςτρεψαν τισ προςπάκειεσ τουσ ςτθ καταςκευι μιασ κινθτισ ςυςκευισ που να δουλεφει με λογιςμικό παραπλιςιο τθσ Symbian και τθσ Windows Mobile (τότε δεν είχε ακόμθ κυκλοφοριςει το iphone τθσ Apple). Η Google αγόραςε τθν Android Inc. ςτισ 17 Αυγοφςτου Μετά τθν αγορά οι Rubin, Miner και White παρζμειναν ςτθν εταιρεία. Στθ Google θ ομάδα του Rubin ανζπτυξε λογιςμό με βάθ τον φλοιό των Linux. Η πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ πλατφόρμασ Android ζγινε ςτισ 5 Νοεμβρίου 2007, παράλλθλα με τθν ανακοίνωςθ τθσ ίδρυςθσ του οργανιςμοφ Open Handset Alliance, μιασ κοινοπραξίασ 48 τθλεπικοινωνιακϊν εταιριϊν, εταιριϊν λογιςμικοφ κακϊσ και καταςκευισ hardware, οι οποίεσ είναι αφιερωμζνεσ ςτθν ανάπτυξθκαι εξζλιξθ ανοιχτϊν προτφπων ςτισ ςυςκευζσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Το πρϊτο κινθτό Android ιταν το HTC Dream και κυκλοφόρθςε ςτισ 22 Οκτωβρίου Από το 2008 και μετά το Android ζβγαλε πολλζσ ενθμερϊςεισ και ςταδιακά βελτιϊςε εκκετικά το λειτουργικό ςφςτθμα. Κάκε καινοφργια ζκδοςθ ονομάηεται με το πρϊτο γράμμα ςε αλφαβθτικι ςειρά ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ εκδόςεισ με βάςθ κάποιο γλυκό Διεπιθάνεια (Interface) H διεπιφάνεια του android ςτθρίηεται ςτον απευκείασ χειριςμό τθσ ςυςκευισ, δθλαδι με τθ χριςθ οκόνθσ αφισ ο χριςτθσ μπορεί με απλζσ κινιςεισ των δακτφλων να χειρίηεται πολλζσ οκόνεσ και λειτουργίεσ άμεςα. Οι κινιςεισ του χριςτθ γίνονται αντιλθπτζσ από τθ ςυςκευι και θ ςυςκευι αφινει το χριςτθ να καταλάβει πότε ζγιναν αντιλθπτζσ με ανάλογουσ ιχουσ και δονιςεισ. Οι ςυςκευζσ android ζχουν επίςθσ επυταχυνςιόμετρα, γυροςκόπια και αιςκθτιρεσ εγγφτθτασ που χρθςιμοποιοφνται ςε διάφορεσ εφαρμογζσ (όπωσ για παράδειγμα θ μετατροπι τθσ οκόνθσ από κάκετθ ςε οριηόντια ανάλογα με το πωσ κρατιζται θ ςυςκευι ι ο χειριςμόσ ωσ τιμόνι ςε μία εφαρμογι με οδιγθςθ εικονικϊν αυτοκινιτων) 13

14 Τα κινθτά ανοίγουν ςε μία κεντρικι οκόνθ όπωσ θ οκόνθ ενόσ υπολογιςτι. Η οκόνθ αυτι δομείται ςυνικωσ από εικονίδια των διαφορων εφαρμογϊν τα οποία με ζνα πάτθμα ανοίγουν τθν εφαρμογι. Εικονίδια που απεικονίηουν ςτοιχεία λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ (μπαταρία, ϊρα, ςυνδεςιμότθτα δικτφου κ.τ.λ) βρίςκονται ςτθ μπάρα λειτουργιϊν. Ειδοποιιςεισ για χαμζνεσ κλιςεισ και άλλεσ ειδοποιιςεισ εφαρμογϊν εμφανίηονται ςαν Popups και ςτθ ςυνζχεια εξαφανίηονται από τθ κεντρικι οκόνθ και εμφανίηονται ςε ξεχωριςτι οκόνθ που εμφανίηεται με ςυρςιμο του δαχτφλου προσ τα κάτω, πάνω ςτθν οκόνθ. Εικόνα 1 Αρχική οθόνη android Εθαπμογέρ και Ανάπηςξη Εφαρμογζσ ςχεδιάηονται για κινθτά android ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ java με τθ βοικεια του Android Software Development Kit (SDK 1 ). Το SDK περιζχει debugger, βιβλιοκικεσ, προςομοιωτι βαςιςμζνο ςτο QEMU (Quick emulator), αρχεία με πλθροφορίεσ, παραδείγματα κϊδικα και tutorials. Η πιο δθμοφιλισ πλατφόρμα που χρθςιμοποιείται είναι το Eclipse το οποίο ζχει τα αντίςτοιχα εργαλεία για android ( Android development Tools (ADT) ). Άλλα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται είναι το Native Development Kit για εφαργμογζσ ςε C ι C++ και το Google App Inventor με γραφικό περιβάλλον για αρχάριουσ ςχεδιαςτζσ λογιςμικοφ Linux Οι αρχικζσ εκδόςεισ του android βαςίηονται ςτο φλοιό των linux ζκδοςθσ 2.6 και από το Android Ice Cream Sandwich 4.0 και ζπειτα ςτθν ζκδοςθ των linux 3.x με βιβλιοκικεσ και εφαρμογζσ γραμμζνεσ ςε C και application framework που 1 14

15 περιζχει βιβλιοκικεσ ςυμβατζσ με τθ Java βαςιςμζνεσ ςτο Apache Harmony. To android χρθςιμοποιεί τθ Dalvik virtual machine με just-in-time μεταγλϊττιςθ για να τρζξει το εκτζλεςιμο αρχείο Dalvik που είναι μετεφραςμζνο από κϊδικα Java ςε μορφι byte. Το android ακολουκεί τθν αρχιτεκτονικι ARM (βαςιςμζνθ ςε RISC υπολογιςτζσ ). Ο φλοιόσ των linux ζχει υποςτεί αρχιτεκτονικζσ αλλαγζσ από τθ Google εκτόσ του κφκλου τθσ τυπικισ ανάπτυξθσ του φλοιοφ. Δεν υποςτθρίηει το πρωτόκολλο X Windows System [1] οφτε το πλιρεσ ςφνολο των κλαςικϊν βιβλιοκθκϊν τθσ GNU και αυτό κακιςτά δφςκολο να εγκακιςτοφν τισ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ Linux ι βιβλιοκικεσ για Android. Υποςτιριξθ απλισ C και SDL [2] εφαρμογϊν είναι δυνατι με προςκικθ μίασ shim [3] και χριςθ JNI [4]. Η μνιμθ των κινθτϊν android είναι χωριςμζνθ ςε πολλά κομμάτια όπωσ "/system" για το λειτουργικό ςφςτθμα και "/data" για το χριςτθ και τισ εγκαταςτάςεισ των εφαρμογϊν. Σε αντίκεςθ με τισ εκδόςεισ των linux οι χριςτεσ των android δεν ζχουν δικαιϊμα να πειράξουν μζρθ τθσ μνιμθσ όπωσ "/system" γιάτι είναι επιςτρεπτι μόνο θ ανάγνωςθ για λόγουσ αςφαλείασ. Παρόλα αυτά προγραμματιςτζσ μποροφν να επιρεάςουν το ςφςτθμα και να επιτρζψουν τθ τροποποίθςθ αυξάνοντασ τισ δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ ι προςκζτοντασ ιοφσ. 2 [1] X-Windows is a computer software system and network protocol that provides a basis for graphical user interfaces (GUIs) and rich input device capability for networked computers. [2] Simple DirectMedia Layer (SDL) is a cross-platform, free and open source multimedia library written in C that presents a simple interface to various platforms' graphics, sound, and input devices. [3] shim is a small library that transparently intercepts an API and changes the parameters passed, handles the operation itself, or redirects the operation elsewhere. [4] Java Native Interface (JNI) is a programming framework that enables Java code running in a Java Virtual Machine (JVM) to call, and to be called by, native applications (programs specific to a hardware and operating system platform) and libraries written in other languages such as C, C++ and assembly. 15

16 Εικόνα 2 Περιγραφή ςυςτήματοσ android Διασείπηζη Μνήμηρ Επειδι οι περιςςότερεσ ςυςκευζσ android λειτουργοφν με μπαταρία, είναι ςχεδιαςμζνο να χειρίηεται τθ μνιμθ (RAM) και να ζχει τθν ελάχιςτθ κατανάλωςθ μπαταρίασ. Όταν κάποια εφαρμογι δε χρθςιμοποιείται πλζον από το χριςτθ το ςφςτθμα περιορίηει τθ μνιμθ που τθσ αφιερϊνει κρατϊντασ τθν όμωσ ακόμθ ανοιχτι. Οι εφαρμογζσ που παραμζνουν ανοιχτζσ αλλά εκτόσ χριςθσ δε χρθςιμοποιοφν τουσ πόρουσ τθσ ςυςκευισ (μπαταρία) μζχρι να επανζλκουν ςτο προςκινιο. Αυτό βελτιϊνει τθν απόκριςθ των εφαρμογϊν κακϊσ κάκε φορά που 16

17 ο χριςτθσ επιλζγει να τισ χρθςιμοποιιςει δε χρειάηεται να τισ ανοίξει εξ'αρχισ. Το android χειρίηεται τισ εφαρμογζσ που παραμζνουν ςτο παραςκινιο αυτόματα. Όταν θ μνιμθ ελαχιςτοποιείται το ςφςτθμα κα αρχίςει να κλείνει εφαρμογζσ που ιταν ανενεργζσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα Αζθάλεια Το android τρζχει τισ διάφορεσ εφαρμογζσ ςτο sandbox, μια απομονωμζνθ περιοχι του ςυςτιματοσ που δεν ζχει πρόςβαςθ ςτο υπόλοιπο ςφςτθμα εκτόσ αν ζχουν δοκεί τα αντίςτοιχα δικαιϊματα ςτθν εγκατάςταςθ από το χριςτθ Licensing Ο κϊδικασ του android πάρεχεται ωσ free and open-source λογιςμικό. Η Google διακζτει τα περιςςότερα κομμάτια του κϊδικα (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςωρϊν του δικτφου και τθσ τθλεφωνίασ) υπό το license τθσ Apache v.2.0 και τισ υπόλοιπεσ αλλαγζσ ςτο φλοιό των linux υπό το license τθσ GNU General Public License v.2. H Open Handset Alliance τισ αλλαγζσ ςτο φλοιό των Linux τισ διζκετε πάντα ανοιχτζσ ςε όλουσ ενϊ το υπόλοιπο λογιςμικό του android που ςχεδιάςτθκε από τθ Google γινόταν διακζςιμο μόλισ κυκλοφοροφςε θ καινοφργια ζκδοςθ. Οι εφαρμογζσ android που ςχεδιάηονται από ιδιϊτεσ φζρουν τα δικά τουσ licenses. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ζνασ πίνακασ με πλθροφορίεσ για όλεσ τισ εκδόςεισ android 17

18 Εκδοςη Ονομαςία Ημερομηνία Ζκδοςησ API level Κατανομή (Μαϊοσ 1, 2013) 4.2.x Jelly Bean Νοζμβριοσ 13, % 4.1.x Jelly Bean Ιοφλιοσ 9, % 4.0.x Ice Cream Sandwich Δεκζμβριοσ 16, % 3.2 Honeycomb Ιοφλιοσ 15, % 3.1 Honeycomb Μάϊοσ 10, Gingerbread Φεβρουάριοσ 9, % Gingerbread Δεκζμβριοσ 6, % 2.2 Froyo Μάϊοσ 20, % Eclair Οκτϊβριοσ 26, % 1.6 Donut Σεπτζμβριοσ 15, % 1.5 Cupcake Απρίλιος 30,

19 2. Σκοπόρ ηηρ επγαζίαρ Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ αυτισ δθμιουργιςαμε μία εφαρμογι για κινθτζσ ςυςκευζσ android θ οποία παίρνει δεδομζνα από ζνα λογαριαςμό LinkedIn και τα παρουςιάηει ςε οκόνεσ. Η εφαρμογι αυτι χρθςιμοποιεί τθν υπάρχουςα βιβλιοκικθ του socialauth. Πιο ςυγκεκριμζνα ο χριςτθσ με τθ βοικεια του socialauth ςυνδζεται ςτο λογαριαςμό του ςτο LinkedIn και δίνει ςτθν εφαρμογι τα δικαιϊματα να αναςφρει δεδομζνα από το προφίλ του. Αφοφ γίνει θ ςφνδεςθ και ο χριςτθσ μπει ςτο λογαριαςμό του, βγαίνει ζνα παράκυρο που του δίνει τθν επιλογι να δει το προςωπικό του προφίλ, να γράψει κάτι ςτο τοίχο του, να δει τθ λίςτα των φίλων του και να δει ποιοι από τουσ φίλουσ του ανικουν ςε κάποιο τομζα εργαςίασ ανά κατθγορίεσ. Για το προφίλ του χριςτθ ηθτοφνται τα δεδομζνα του βαςικοφ προφίλ όνομα, επίκετο, χϊρα, τοποκεςία, url τθσ φωτογραφίασ προφίλ και . Στθ ςυνζχεια αυτά παρουςιάηονται ςε ξεχωριςτι οκόνθ. Για τθ λίςτα των επαφϊν του χριςτθ ηθτοφνται τα δεδομζνα λίςτασ χριςτθ πιο ςυγκεκριμζνα όνομα και επίκετο. Στθ ςυνζχεια ςε ξεχωριςτι οκόνθ παρουςιάηεται θ λίςτα επαφϊν του χριςτθ με όνομα και επίκετο. Για τθ λίςτα επαφϊν του χριςτθ με βάςθ το τομζα εργαςίασ ηθτοφνται και πάλι δεδομζνα λίςτασ χριςτθ και πιο ςυγκεκριμζνα, όνομα, επίκετο, url τθσ φωτογραφίασ προφίλ, url του προφίλ τθσ επαφισ και τομζασ εργαςίασ. Στθ ςυνζχεια κατθγοριοποιεί τθσ επαφζσ του χριςτθ ςε κατθγορίεσ με βάςθ το γενικότερο τομζα εργαςίασ (πχ. οικονομικά) κατόπιν επιλογισ τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει με βάςθ τον τομζα εργαςίασ που ζχουν δθλϊςει οι επαφζσ του. Στο τελόσ πραςουςιάηονται τα ςτοιχεία τθσ επαφισ ςε ξεχωριςτι οκόνθ. Κακ'όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να πλοθγείται εντόσ τθσ εφαρμογισ ςε προθγοφμενα παράκυρα. 19

20 3. Σςμπληπωμαηικά ππογπάμμαηα- επγαλεία Για τθ λειτουργία τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιικθκαν ειδικά εργαλεία τθσ πλατφόρμασ eclipse κακϊσ και υπάρχουςεσ βιβλιοκικεσ του socialauth-android και socialauth. Επίςθσ χρθςιμοποιικθκαν λειτουργίεσ τθσ κονςόλασ Apigee, πρωτόκολλα εξουςιοδότθςθσ Socialauth Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να γίνει μια αναφορά ςτο Socialauth και το τρόπο που δουλεφει. Για τθ δθμιουργία οποιαςδιποτε εφαρμογισ android που αναςφρει δεδομζνα από κάποιο κοινωνικό δίκτυο είναι απαραίτθτθ θ ανάλθψθ δικαιωμάτων δθμιουργίασ εφαρμογισ από το εκάςτοτε κοινωνικό δίκτυο. Για αυτό το ςκοπό κάκε προγραμματιςτισ λαμβάνει τα αντίςτοιχα κλειδιά τθσ εφαρμογισ του. Αντίςτοιχα και το Socialauth και ςτθ περίπτωςι μασ το mylinkedιnapp για να καταφζρουν τθ ςφνδεςθ τθσ εφαρμογισ ςτο κοινωνικό δίκτυο πρζπει πρϊτα να κάνουν ςφνδεςθ (Log in) με τα κλειδιά τουσ. 20

21 Εικόνα 3 Διαδικαςία λήψησ κλειδιϊν εφαρμογήσ Αφοφ ζχει γίνει επιτυχισ ςφνδεςθ τθσ εφαρμογισ με το κοινωνικό δίκτυο τθσ αρεςκίασ μασ ηθτείται από το χριςτθ να ςυνδεκεί με το προςωπικό του λογαριαςμό ςτο κοινωνικό δίκτυο. Τθ ςτιγμι που ο χριςτθσ κα πατιςει τι κζλει να εμφανιςτεί από τθν εφαρμογι ςτθ ςυνζχεια κα ςταλεί μία αίτθςθ GET ςτο κοινωνικό δίκτυο και αυτι αφοφ επιβεβαιϊςει ότι ο χριςτθσ ζχει όντωσ δικαίωμα να κάνει αυτι τθν αίτθςθ κα επιςτρζψει το αποτζλεςμα τθσ αίτθςθσ μασ. Αυτό κα το λάβει θ εφαρμογι μασ και κα το επεξεργαςτεί ανάλογα ϊςτε να μπορεί να το παρουςιάςει. Όταν τελειϊςει αυτι θ διαδικαςία κα παρουςιαςτοφν γραφικά τα αποτελζςματα ςε καινοφργια οκόνθ. Στθν Εικόνα 4 Εικόνα 3 Διαδικαςία λιψθσ κλειδιϊν εφαρμογισβλζπουμε πιο παραςτατικά τθ διαδικαςία. 21

22 Εικόνα 4 Παραςτατική λειτουργία ςυςτήματοσ 22

23 3.2. Socialauth-android To Socialauth -android προςκζτει τα χαρακτθριςτικά του Socialauth ςε περιβάλλον android. Εφ'όςον προςτεκεί ςτθν εφαρμογι ακολουκεί θ εξουςιοδότθςθ ςε περιβάλλον android. Ο χριςτθσ ανοίγει τθν εφαρμογι και επιλζγει τον πάροχο από τον οποίο κα ηθτιςει τθν εξουςιοδότθςθ χρθςιμοποιϊντασ τθ βιβλιοκικθ του SocialAuthandroid. Στθ ςυνζχεια ο χριςτθσ προτρζπεται να ειςάγει τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ ςφνδεςθ. Ζπειτα ο πάροχοσ κα ηθτιςει τα απαραίτθτα δικαιϊματα για να μοιραςτεί τα δεδομζνα του χριςτθ ςτο κοινωνικό δίκτυο με τθν εφαρμογι. Με τθν αποδοχι ζχει επιτευχκεί θ εξουςιοδότθςθ και ο χριςτθσ επιςτρζφει ςτθν εφαρμογι. Τϊρα ο χριςτθσ μπορεί να χειριςτεί τα δεδομζνα του μζςω τθσ εφαρμογισ. Στθν Εικόνα 5 ακολουκεί θ διαδικαςία ςε διάγραμμα. 23

24 Εικόνα 5. Διάγραμμα λειτουργίασ SocialAuth-android 3.3. Eclipse-Επγαλεία Σσεδιαζμού Android Εθαπμογών Τα εργαλεία ςχεδιαςμοφ android εφαρμογϊν (Android Development Tools (ADT)) μπαίνουν ωσ πρόςκετα ςτθ πλατφόρμα του Eclipse και διευκολφνουν το ςχεδιαςμό Android εφαρμογϊν,φτιάχνουν το γραφικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ, προςκζτουν βιβλιοκικεσ του Android, κάνουν ζλεγχο για ςφάλματα, εξάγουν υπογεγραμζνα ι όχι αρχεία τφπου.apk για εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ. 24

25 3.4. Apigee Το Apigee είναι μια πλατφόρμα για προγραμματιςτζσ που περιζχει ςτο ςχεδιαςμό του εργαλεία για καλφτερο, πιο λειτουργικό ςχεδιαςμό εφαρμογϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα διακζτει μια πλθκϊρα κοινωνικϊν δικτφων (ςυνολικά 80) και μζςω τθσ ειδικά ςχεδιαςμζνθσ κονςόλασ προςφζρει ςτο προγραμματιςτι τθ δυνατότθτα να δει τι δεδομζνα μπορεί να ηθτιςει από κάκε κοινωνικό δίκτυο και να ελζγξει το αποτζλεςμα των αιτιςεων δεδομζνων (requests, queries) που κα εκάνε ςτο πάροχο (GET, PUT, POST, DELETE). Η Εικόνα 6 παρουςιάηει γραφικά τθ λειτουργία του Apigee. Εικόνα 6 Apigee 3.5. LinkedIn Το LinkedIn είναι ζνα κοινωνικό δίκτυο για επαγγελματίεσ. Δθμιουργικθκε το Δεκζμβριο του 2002 και δθμοςιοποιικθκε το Μάϊο του Η πρωταρχικι του χριςθ είναι για επαγγελματικι δικτφωςθ. Από τον Ιανουάριο του 2013 το LinkedIn ζχει παραπάνω από 200 εκατομμφρια χριςτεσ ςε πάνω από 200 χϊρεσ. Μζςω του LinkedIn οι χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα: Να γνωρίςουν επαγγελματικζσ επαφζσ δευτζρου βακμοφ (επαφζσ των επαφϊν τουσ) κακϊσ και επαγγελματικζσ επαφζσ τρίτου βακμοφ. 25

26 Να ανεβάςουν το βιογραφικό τουσ θλεκτρονικά και να παρουςιάςουν καλφτερα το επαγγελματικό τουσ προφίλ (εργαζιακή εμπειρία και αναλσηικό ηοσ εκπαιδεσηικό σπόβαθρο) και τισ κοινωνικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. Να βρουν εργαςία, ςυνεργάτεσ και επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ που προβάλλονται από τισ επαφζσ τουσ. Ωσ εργοδότεσ να δθμοςιοποιιςουν εργαςιακζσ ευκαιρίεσ. Αν αναηθτοφν εργαςία να κοιτάξουν τα προφίλ υπεφκυνων ανκρϊπινου δυναμικοφ και να δουν ποιοι γνωςτοί τουσ μποροφν να τουσ ςυςτιςουν. Να δθμοςιοποιιςουν φωτογραφίεσ και να δουν φωτογραφίεσ (με ςκοπό τθν περιτζρω αναγνϊριςθ των ικανοτιτων τουσ). Να ακολουκιςουν τισ ενθμερϊςεισ εταιριϊν και να παίρνουν ειδοποιιςεισ για επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ. Να αποκθκεφςουν κζςεισ εργαςίασ που κα ικελαν να κάνουν αίτθςθ και όταν παρουςιαςτεί θ ευκαιρία να πάρουν δράςθ. Τα δεδομζνα των επαφϊν προςτατεφονται από το International Safe Harbor Privacy Principles. Το LinkedIn εκτόσ των άλλων προςφζρει και κάποιεσ επιπλζον εφαρμογζσ όπωσ το "LinkedIn Answers" όπου χριςτεσ κάνουν ερωτιςεισ επαγγελματικοφ περιεχομζνου επϊνυμα και δζχονται απάντθςεισ από άλλουσ επϊνυμουσ χριςτεσ ( πράγμα που αυξάνει τθν αξιοπιςτία των απαντιςεων ), "LinkedIn Polls", "LinkedIn DirectAds" (μία μορφι διαφθμίςεων). Το LinkedIn επίςθσ υποςτθρίηει τθ ςυμμετοχι ςε groups (ομάδεσ) ενδιαφερόντων. Οι περιςςότερεσ ομάδεσ ςχετίηονται με επαγγελματικά κζματα ενϊ υπάρχουν και ομάδεσ απόφοιτων. Τα groups παρζχουν τθ δυνατότθτα ςυηιτθςθσ θ οποία όμωσ ελζγχεται από τουσ υπεφκυνουσ του group. Κατά τθν αναηιτθςθ μίασ εταιρείασ ςτο LinkedIn παρουςιάηονται ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν εταιρεία αυτι όπωσ ποςοςτά ανδρϊν γυναικϊν, οι κζςεισ με το μεγαλφτερο ποςοςτό υπαλλιλων, θ τοποκεςία των κεντρικϊν γραφείων τισ εταιρείασ ι μία λίςτα από παλιοφσ και τωρινοφσ υπαλλιλουσ. 26

27 Τζλοσ, το LinkedIn προςφζρει ςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα να επαλθκεφςουν τισ ικανότθτεσ που ζχουν δθλϊςει οι επαφζσ τουσ (endorse). Με αυτό το τρόπο πιςτοποιοφνται περιςςότερο οι ικανότθτεσ των μελϊν του LinkedIn OAuth - Εξοςζιοδόηηζη Το OAuth είναι το πιο δθμοφιλζσ πρωτόκολλο εξουςιοδότθςθσ που χρθςιμοποιείται. Παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςε πόρουσ που υπάρχουν ςε ζνα server εκ μζρουσ του διαχειρθςτι του. Επίςθσ παρζχει τθ δυνατότθτα παραχϊρθςθσ δικαιωμάτων ςε τρίτουσ χριςτεσ ϊςτε να μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε κάποιουσ πόρουσ που τουσ ανικουν χωρίσ να μοιράηονται τουσ κωδικοφσ τουσ με αυτοφσ. Στο κλαςικό μοντζλο εξουςιοδότθςθσ ο χριςτθσ (client) χρθςιμοποιεί τουσ κωδικοφσ του και με τθ πιςτοποίθςθ αυτϊν ζχει πρόςβαςθ ςτουσ πόρουσ που του αντιςτοιχοφν ςτο server. Το OAuth ειςάγει ζνα επιπλζον ρόλο ςε αυτό το μοντζλο αυτόν του διαχειριςτι πόρων (resource owner). Ο χριςτθσ (που δεν είναι διαχειριςτισ πόρων) ςτθ περίπτωςθ αυτι ηθτάει πρόςβαςθ ςε πόρουσ που χειρίηεται ο διαχειριςτισ και φιλοξενοφνται ςτο server. Για αυτό το λόγο πρζπει να πιςτοποιθκοφν όχι μόνο ο χριςτθσ με τουσ κωδικοφσ του αλλά και ο διαχειριςτισ πόρων για αυτι τθν αίτθςθ OAuth 1.0 Το OAuth 1.0 περιγράφεται από το πρωτόκολλο RFC5849. Ορολογία χρήςτησ (client) : Ενασ χριςτθσ HTTP (με βάςθ το πρωτόκολλο RFC2616) ικανόσ να κάνει αιτιςεισ εξουςιοδότθςθσ OAuth. διακομιςτήσ ( server): Ενασ HTTP διακομιςτισ με βάςθ το πρωτόκολλο RFC2616) ικανόσ να δεχτεί αιτιματα εξουςιοδότθςθσ OAuth. προςτατευμζνοσ πόροσ (protected resource): Πόροσ ςτον οποίο αποκτά κάποιοσ πρόςβαςθ από το διακομιςτι χρθςιμοποιϊντασ αιτιςεισ εξουςιοδότθςθσ OAuth. 27

28 διαχειριςτήσ πόρων(resource owner): Μία οντότθτα που ζχει τθν ικανότθτα πρόςβαςθσ και χειριςμοφ των προςτατευμζνων πόρων αφοφ παρουςιάςει τα κατάλλθλα διαπιςτευτιρια ςτο διακομιςτι. διαπιςτευτήρια(credentials): Ενα ηευγάρι από μοναδικό όνομα και κωδικό. Το OAuth κακορίηει τρεισ κλάςεισ διαπιςτευτθρίων : χριςτθ(client), παροδικά (temporary) και τεκμιρια (token), τα οποία χρθςιμοποιοφνται για να πιςτοποιιςουν και να εξουςιοδοτιςουν τον χριςτθ που ζνα απλό αίτθμα, ζνα αίτθμα εξουςιοδότθςθσ και ζνα αίτθμα πρόςβαςθσ αντίςτοιχα. τεκμήριο (token): Ενα μοναδικό πιςτοποιθτικό που δίνεται από το server και χρθςιμοποιείται από το χριςτθ για να μπορεί να ςυςχετίςει τα αιτιματα με το διαχειρθςτι πόρων του οποίου θ εξουςιοδότθςθ ηθτείται ι ζχει ιδθ αποκτθκεί από το χριςτθ. Τα τεκμιρια ζχουν ταιριαςτό κοινό κωδικό (shared-secret) που χρθςιμοποιείται από το χριςτθ για να επιτευχκεί θ ιδιοκτθςία του τεκμθρίου και θ δυνατότθτα του να παρουςιάςει τον διαχειριςτι πόρων. Σε αντιςτοιχεία με τουσ παραπάνω όρουσ χρθςιμοποιοφνται οι : Πελάτησ : χρήςτησ (Consumer : client ) Πάροχοσ: διακομιςτήσ Χρήςτησ : διαχειριςτήσ πόρων (Service Provider: server) (User: resource owner) Consumer Key and Secret: πιςτοποιητικά χρήςτη (Consumer Key and Secret: client credentials) Request Token and Secret: παροδικά πιςτοποιητικά (Request Token and Secret: temporary credentials) Access Token and Secret: πιςτοποιητικά τεκμηρίων (Access Token and Secret: token credentials) Διαδικαςία-Παράδειγμα 28

29 Ο Γιϊργοσ (διαχειριςτισ πόρων) πρόςφατα ανζβαςε κάποιεσ φωτογραφίεσ ςτο προςωπικό του φάκελο ςτο "photos.example.net" (server) και κα ικελε να τισ τυπϊςει από τον ιςτόχωρο "printer.example.com" (client). Πρακτικά κα κάνει εγγραφι με το λογαριαςμό του ςτο "photos.example.net" αλλά επειδι δε κζλει να μοιραςτεί τουσ κωδικοφσ του με το "printer.example.com" το "printer.example.com" κα ηθτιςει κάποια πιςτοποιθτικά χριςτθ από το "photos.example.net". Client Identifier: Client Shared-Secret: dpf43f3p2l4k3l03 kd94hf93k423kf44 Το "printer.example.com" κα χρθςιμοποιιςει τθ μεκοδο πιςτοποίθςθσ "HMAC- SHA1" όπωσ ορίηει το "photos.example.net". Temporary Credential Request https://photos.example.net/initiate Resource Owner Authorization URI: https://photos.example.net/authorize Token Request URI: https://photos.example.net/token Προτοφ ηθτθκεί άδεια χειριςμοφ φωτογραφιϊν από το Γιϊργο πρζπει να δθμιουργθκοφν παροδικά πιςτοποιθτικά με το "photos.example.net". Ακολουκϊντασ το πρωτόκολλο HTTPS (RFC2818) κα γίνει αίτθςθ ςτο διακομιςτι 29

30 POST /initiate HTTP/1.1 Host: photos.example.net Authorization: OAuth realm="photos", oauth_consumer_key="dpf43f3p2l4k3l03", oauth_signature_method="hmac-sha1", oauth_timestamp=" ", oauth_nonce="wijqos", oauth_callback="http%3a%2f%2fprinter.example.com%2fready", oauth_signature="74knzjedhnmbp0emj9zht%2fxkycu%3d" Ο διακομιςτισ πιςτοποιεί το αίτθμα και απαντά με παροδικά πιςτοποιθτικά ςε μια απάντθςθ HTTP HTTP/ OK Content-Type: application/x-www-form-urlencoded oauth_token=hh5s93j4hdidpola&oauth_token_secret=hdhd0 244k9j7ao03& oauth_callback_confirmed=true Ο χριςτθσ ηθτά τα δικαιϊματα από το Γιϊργο https://photos.example.net/authorize?oauth_token=hh5s93j4 hdidpola Ο διακομιςτισ ηθτά από το Γιϊργο να κάνει εγγραφι ςτο ςφςτθμα και να εγκρίνει τα δικαιϊματα που ζχει ηθτιςει ο "printer.example.com".ο Γιϊργοσ εγκρίνει τα δικαιϊματα και επιςτρζφουμε ςτο προθγοφμενο αίτθμα μζςω του callback-uri. 30

31 oauth_token=hh5s93j4hdidpola&oauth_verifier=hfdp7dh39dks9 884 To link αυτό επαλθκεφει ότι ζχουν δοκεί τα δικαιϊματα και ο χριςτθσ ηθτά πιςτοποιθτικά τεκμθρίων με τα ιδθ υπάρχοντα παροδικά πιςτοποιθτικά μζςω ενόσ αςφαλοφσ καναλιοφ (secure Transport Layer Seurity (TLS) ). POST /token HTTP/1.1 Host: photos.example.net Authorization: OAuth realm="photos", oauth_consumer_key="dpf43f3p2l4k3l03", oauth_token="hh5s93j4hdidpola", oauth_signature_method="hmac-sha1", oauth_timestamp=" ", oauth_nonce="walatlh", oauth_verifier="hfdp7dh39dks9884", oauth_signature="gkgrfcywp7ro0oxsjdot%2fihf7iu%3d" Ο διακομιςτισ επαλθκεφει το αίτθμα και απαντά με πιςτοποιθτικά τεκμθρίων ςε HTTP HTTP/ OK Content-Type: application/x-www-form-urlencoded oauth_token=nnch734d00sl2jdk&oauth_token_secret=pfkkdhi9sl 3r4s00 Με τα πιςτοποιθτικά τεκμθριϊν ο χριςτθσ μπορεί πλζον να πάρει τισ προςωπικζσ φωτογραφίεσ του Γιϊργου 31

32 GET /photos?file=vacation.jpg&size=original HTTP/1.1 Host: photos.example.net Authorization: OAuth realm="photos", oauth_consumer_key="dpf43f3p2l4k3l03", oauth_token="nnch734d00sl2jdk", oauth_signature_method="hmac-sha1", oauth_timestamp=" ", oauth_nonce="chapoh", oauth_signature="mdpqcu8ipsujwon%2fudmsk2sui9i%3d" Ο χριςτθσ μπορεί να ςυνεχίςει να παίρνει φωτογραφίεσ από το φάκελο του Γιϊργου μζχρι αυτόσ να αποςφρει τα δικαιϊματα που ζχει παραχωριςει. Στθν Εικόνα 7 βλζπουμε ςχθματικά τθ διαδικαςία Εικόνα 7. OAuth authentication flow 32

33 OAuth 2.0 Το OAuth2 είναι θ επόμενθ ζκδοςθ του OAuth και εςτιάηει ςτθν απλότθτα των ςυνδζςεων. Δεν υποςτθρίηει τθν υπογραφι, τθ κρυπτογράφθςθ ι τθ ςφνδεςθ ςε αςφαλι κανάλια. Απαντά αποκλειςτικά ςε SSL και παρζχει κάποιο επίπεδο εμπιςτευτικότθτασ και εξουςιοδότθςθσ. Τα πιςτοποιθτικά του χρειάηονται ανανζωςθ γιατί διαρκοφν για μικρό χρονικό διάςτθμα. Στο OAuth2 υπάρχει διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτο διακομιςτι που χειρίηεται τισ αιτιςεισ OAuth και ςτο διακομιςτι για εξουςιοδότθςθ. Δουλεφει περιςςότερο ςα πλαίςιο παρά ϊσ πρωτόκολλο. Το OAuth2 περιγράφεται από το πρωτόκολλο RFC6749. Στθν Εικόνα 8 περιγράφεται ςχθματικά θ δομι του πρωτοκόλλου. Εικόνα 8 OAuth2 ροή πρωτόκολλου. Στθν Εικόνα 9 περιγράφεται θ ανανζωςθ των πιςτοποιθτικϊν. 33

34 Εικόνα 9 Ανανζωςη των πιςτοποιητικϊν που ζχουν λήξει 3.7. Εξοςζιοδόηηζη ζηο LinkedIn Για τθ δθμιουργία τθσ εφαρμογισ χρειάςτθκε να πιςτοποιιςουμε τθν εφαρμογι μασ από το Linkedin και από το χριςτθ για να μποροφμε να πάρουμε δεδομζνα από το προφίλ του χριςτθ και να τα επεξεργάςτοφμε με τθν εφαρμογι. Για το ςκοπό αυτό μζςω του LinkedIn developers δθλϊςαμε τθν εφαρμογι μασ και πιραμε τα απαραίτθτα κλειδιά OAuth (consumer_key, consumer_secret). Στθ ςυνζχεια μζςω τθσ κλάςθσ LinkedInImpl.java που βρίςκεται ςτισ βιβλιοκικεσ μασ παίρνουμε τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ςτζλνοντασ τα αιτιματα μασ ςτουσ ςυνδζςμουσ που ακολουκοφν όπωσ ορίηει το πρωτόκολλο OAuth

35 OAUTH_REQUEST_TOKEN_URL: https://api.linkedin.com/uas/oauth/requesttoken OAUTH_AUTHORIZATION_URL: https://api.linkedin.com/uas/oauth/authenticate OAUTH_ACCESS_TOKEN_URL: https://api.linkedin.com/uas/oauth/accesstoken 3.8. Άδειερ Αξίηει να αναφερκεί ότι ςτο LinkedIn υπάρχουν πολλά πεδία που παρότι παρζχονται οι αντίςτοιχεσ άδειεσ από το χριςτθ και τθροφνται όλα τα πρωτοκόλλα το κοινωνικό δίκτυο δεν επιτρζπει τθ πρόςβαςθ ςε αυτά ςε κανζνα διαχειριςτι. Για παράδειγμα οι δεξιότθτεσ (skills) των επαφϊν ενόσ χριςτθ ι τα τουσ ι θ θμερομθνία γεννθςισ τουσ κακϊσ και πολλά άλλα δε παρζχονται από το ςφςτθμα για να γίνει θ περαιτζρω επεξεργαςία τουσ με τθν εφαρμογι μασ. Γιαυτό το λόγο και ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ παρουςιάηονται μόνο όςα πεδία προςφζρονται 35

36 4. Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ εθαπμογήρ Ακολουκεί μία αναλυτικι περιγραφι των κλάςεων τθσ εφαρμογισ για μεγαλφτερθ κατανοιςθ Φειπιζμόρ εθαπμογήρ Όταν ανοίξει θ εφαρμογι αρχικά παρουςιάηονται τα διακζςιμα κοινωνικά δίκτυα προσ ςφνδεςθ (Εικόνα 10) ςτθ περίπτωςι μασ επιλζγουμε το LinkedIn και ακολουκεί μία οκόνθ όπου ο χριςτθσ εγγράφεται ςτο κοινωνικό δίκτυο χρθςιμοποιϊντασ τουσ κωδικοφσ του και παράλλθλα παρζχει τα απαραίτθτα δικαιϊματα ςτθν εφαρμογι μασ (εικόνα 11). Στθ ςυνζχεια εμφανίηεται ζνα παράκυρο επιλογϊν ςτο οποίο ο χριςτθσ επιλζγει τι κελει να προβλθκεί, το προφίλ του, να γράψει κάτι ςτο προφίλ του, να δει τθ λίςτα των επαφϊν του, και τουσ φίλουσ του κατθγοριοποιθμζνουσ με βάςθ το επάγγελμα, επίςθσ υπάρχει επιλογι για επιςτροφι ςτθ προθγοφμενθ οκόνθ. Εικόνα 10 Αρχική Οθόνη Εφαρμογήσ Eικόνα 11. Εγγραφή χρήςτη Εικόνα 12. Παράθυρο επιλογϊν 36

37 Αν ο χριςτθσ επιλζξει να προβλθκεί το προφίλ του, εμφανίηεται θ εικόνα 13. Για λόγουσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ζχουν αλλαχκεί τα πρόςωπα ςτισ φωτογραφίεσ και ζχουν καλυφκεί τα προςωπικά ςτοιχεία. Εικόνα 13. Προφίλ χρήςτη Αν ο χριςτθσ επιλζξει να δει τθ λίςτα επαφϊν του κα εμφανιςτεί θ εικόνα 14. Εικόνα 14. Λίςτα επαφϊν Εάν ο χριςτθσ επιλζξει να δει τισ επαφζσ του κατθγοριοποιθμζνεσ με βάςθ το επάγγελμα, κα εμφανιςτεί αρχικά μία οκόνθ (εικόνα 15) με τισ κατθγορίεσ επαγγελμάτων χωριςμζνεσ ςε γενικότερεσ κατθγορίεσ. Αυτζσ είναι : τζχνθ (art ) γεωργία (agriculture ) 37

38 καταςκευζσ (constructions ) εταιρεία (corporation ) εκπαίδευςθ (education ) χρθματοοικονομικά (finance ) αγακά (goods ) κυβζρνθςθ (government ) υγεία (health ) νομοκεςία (legislation ) παραγωγι (manufacturing ) μζςα ενθμζρωςθσ (media ) οργάνωςθ (organisation ) αναψυχι (recreation) υπθρεςίεσ (services ) τεχνολογία (technology ) μεταφορά (tranportation ) απροςδιόριςτο (undefined ) Στθ ςυνζχεια αφοφ επιλζξει ςε ποια από αυτζσ κζλει να δει αν υπαρχοφν επαφζσ του κα εμφανιςτεί μια οκόνθ (εικόναι 16) με τα επαγγζλματα που ανικουν ςτο ςυγκεκριμζνο κλάδο εργαςίασ. Στισ παρανκζςεισ εμφανίηεται ο αρικμόσ των επαφϊν του χριςτθ που ανικουν ςτθ κάκε κατθγορία. Τα επαγγζλματα ορίηονται από το LinkedIn και φτάνουν ςυνολικά τα 143. Με τθν επιλογι επαγγζλματοσ κα εμφανιςτεί μία λίςτα από επαφζσ με το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα (εικόνα 17). Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει όποια από αυτζσ επικυμεί για να δει το αναλυτικό τουσ προφίλ (εικόνα 18). 38

39 Εικόνα 15. Κατηγορίεσ επαγγελμάτων Εικόνα 16. Επαγγζλματα Εικόνα 17. Λίςτα επαφϊν Εικόνα 18. Προφίλ επαφήσ 4.2. Υλοποίηζη Στθν ενότθτα αυτι κα δϊςουμε αρκετζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πωσ ζχουν υλοποιθκεί τα παραπάνω τμιματα. Θα εξθγιςουμε κάποια ςυγκεκρίμενα κομμάτια κϊδικα που είναι απαραίτθτα για τθ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ (και όχι ολόκλθρεσ τισ κλάςεισ ). CustomUI.java public List<Contact2> getcontactlist2() try 39

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server Παραμετροποίηση Galaxy Application Server 1 Παραμετροποίηςη Galaxy Application Server Για τθν γριγορθ παραμετροποίθςθ του application server του Galaxy υπάρχει το Glx.Config.exe. Άλλο ςθμείο όπου μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπηςξη εθαπμογήρ κοινυνικών δικηύυν ζε Android ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Για να χρθςιμοποιιςετε τουσ προβολείσ πρζπει να εγκαταςτιςετε το απαραίτθτο λογιςμικό, που κα ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Αρχείο (File) Φάκελοσ (Folder) Διαχειριςτισ Αρχείων (File Manager) Τφποι Αρχείων Σε τι εξυπθρετεί θ οργάνωςθ των εργαςιϊν μασ ςτουσ υπολογιςτζσ; Πϊσ κα οργανϊςουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Νίκοσ Αναςταςάκθσ 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Περιγραφή Σο είναι λογιςμικό προςομοιϊςεων που ςτθρίηει τθν λειτουργία του ςε μακθματικά μοντζλα. ε αντίκεςθ με άλλα λογιςμικά (π.χ. Interactive Physics, Crocodile

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 1

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Google Cloud Print

Εγχειρίδιο Χρήσης Google Cloud Print Εγχειρίδιο Χρήσης Google Cloud Print Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο Το παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα. Σημείωση! Προειδοποιήσεις και περιορισμοί για σωστή λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι 2.1 Ο Προςωπικόσ Υπολογιςτήσ εςωτερικά Σροφοδοτικό, Μθτρικι πλακζτα (Motherboard), Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (CPU), Κφρια Μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο κα δίνει τισ τιμζσ 5 και 6 ςε δφο μεταβλθτζσ a και b και κα υπολογίηει και κα εμφανίηει το άκροιςμά τουσ sum. ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ a 5 b 6 sum a+b sum ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 3

Διαβάστε περισσότερα

Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ

Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ Αλαμπουρνέζικη ορολογία Για διαδραςτικοφσ, ςυμμετοχικοφσ ιςτότοπουσ Για αποκικευςθ ςτοιχείων και δεδομζνων πολλών χρθςτών Ζτοιμθ υποδομι βαςιςμζνθ ςε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα