LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)"

Transcript

1 LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 1: Διοίκηση & παρακολούθηση έργου Τίτλος παραδοτέου Μεθοδολογία παρακολούθησης έργου ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περίληψη Executive Summary Διοικητική Οργάνωση Παράμετροι τεχνικής παρακολούθησης Παράμετροι οικονομικής παρακολούθησης Καταγραφή πραγματικών δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης και δικαιούχο Καταγραφή πραγματικών δαπανών ανά ενέργεια και εταίρο Αναλυτική καταγραφή δαπανών έργου ανά κατηγορία δαπάνης Εκθέσεις προόδου Δείκτες Αποτελεσμάτων της Ε.Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 1. Περίληψη Η παρούσα έκθεση αφορά στην παρουσίαση της μεθοδολογίας παρακολούθησης του έργου LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S.). Στόχος της μεθοδολογίας είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση υλοποίησης του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου γίνεται σε τρία επίπεδα. Από κάθε δικαιούχο για τις ενέργειες ευθύνης του, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους, από το συντονιστή δικαιούχο για το σύνολο των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα, στο τέλος κάθε εξαμηνιαίας περιόδου, και από τις δύο επιτροπές του έργου, Οργανωτική-Τεχνική Επιτροπή και Επιτροπή Δημοσιοποίησης κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τους, αποτιμώντας την πρόοδο έργου και την επίτευξη των στόχων του. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την τεχνική παρακολούθηση και αξιολόγηση περιλαμβάνουν το χρονοδιάγραμμα κάθε ενέργειας, τα παραδοτέα και τις ημερομηνίες παράδοσής τους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους δείκτες προόδου που περιγράφονται στην εγκεκριμένη αναθεωρημένη πρόταση του έργου. Με τη χρήση των προηγούμενων εργαλείων εξασφαλίζεται η αναγνώριση τυχόν καθυστερήσεων και παρεκκλίσεων από το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους του έργου καθώς και των διαφόρων προβλημάτων και δυσκολιών που τυχόν θα προκύψουν, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα οι κατάλληλες αποφάσεις και να εφαρμόζονται οι ενέργειες αντιμετώπισής τους. Η οικονομική παρακολούθηση περιλαμβάνει το εργαλείο LIFE+ TES.xls και τους δύο πίνακες δαπανών που εμπεριέχονται στις προτεινόμενες φόρμες των εκθέσεων προόδου της μονάδας LIFE αλλά και οι οικονομικές φόρμες της εγκεκριμένης αναθεωρημένης πρότασης. Η παρακολούθηση θα δώσει τη δυνατότητα ελέγχου της επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και του κατά πόσο οι δαπάνες που προδιαγράφονται στην πρόταση ανά κατηγορία δαπάνης, ενέργεια και δικαιούχο υλοποιούνται ώστε να μη παρουσιάζονται μειωμένες απορροφήσεις. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε πρώτο στάδιο από όλους τους δικαιούχος τόσο πριν την υλοποίηση της σχετικής δαπάνης όσο και κατά τη σύνταξη των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων και από το συντονιστή δικαιούχο για τις δαπάνες των συμπραττόντων δικαιούχων μετά την παραλαβή των οικονομικών εκθέσεων. Έγκαιρη διάγνωση της μη επιλεξιμότητας και μειωμένης απορρόφησης του προϋπολογισμού εξασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση του έργου. 1

4 Τέλος, σημαντικό εργαλείο αποτελούν οι εκθέσεις προόδου, που δίνουν μια συνολική εικόνα των ενεργειών που υλοποιούνται σε μια χρονική περίοδο και καθορίζουν το πλάνο εργασίας της επόμενης περιόδου. Για τη ανάπτυξη της μεθοδολογίας παρακολούθησης υπεύθυνοι ήταν οι: Σωκράτης Φάμελλος Ελισάβετ Παυλίδου Project manager - MSc Χημικός Μηχανικός Υπεύθυνη διοίκησης - MSc Χημικός Μηχανικός 2

5 2. Executive Summary This report presents the employed monitoring methodology of the project LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S.) in order to be used for the monitoring and assessment of the technical and financial activities of the project. There are three monitoring levels of the project activities. Each beneficiary should supervise the actions under his responsibility during their implementation, the coordinating beneficiary the overall actions taking place at the end of each project s semester and finally the two project s committees, Steering and Technical Committee and Dissemination Committee, must evaluate the progress and the achievement of projects objectives in the frame of their meetings. The tools that will be used for the technical monitoring and evaluation include each action timetable, the deliverables and their delivery deadlines, the expected results as well as the progress indicators mentioned in the project s approved revised proposal. By the use of these tools the identification of unexpected delays and any slippage from the project s timetable and objectives as well as of problems and difficulties that could be arisen aiming at the in time decision making and action towards their confrontation. The financial monitoring tools include the LIFE+ TES.xls tool and the two tables contained in the report s template proposed by LIFE Unit. In addition the financial tables of the proposal s financial part will be used. By the monitoring the eligibility of expenditures will be checked as well as the spending rate of the proposed budget per budget line, action and beneficiary. There must be a first check by each beneficiary before the engaged of the expenditure and during the contacting of the six-month financial report and second one by the coordinating beneficiary for the associated beneficiaries expenditures after the reports delivery. In time detection of the ineligibility of the expenses and of the low expenditure rate guarantees the smooth project s financing. Finally, an important monitoring tool are the project s progress reports that give an overall presentation on the implementing actions during the reporting period and determine the working plan of the next one. Responsible for the development of the project s monitoring methodology are: Mr. Sokratis Famellos Mrs. Elisavet Pavlidou Project Manager, Msc Chemical Engineer Administrative responsible, Msc Chemical Engineer 3

6 3. Διοικητική Οργάνωση Με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση του αντικειμένου του έργου καθώς και την παρακολούθηση του, πρώτο βήμα αποτελεί τόσο η συνολική διοικητική οργάνωση του έργου από το συντονιστή δικαιούχο όσο και η διοίκηση των επιμέρους δράσεων από τους υπεύθυνους συμπράττοντες δικαιούχους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διοικητική διάρθρωση του έργου. A1: Project management and monitoring Project Secretariat Administration Finances Communications Planning Dissemination Legal affairs ANATOLIKI S.A. Management & Steering Committee 1. ANATOLIKI S.A. 2. NAGREF LRI 3. INTERGEO 4. HYETOS 5. RCM 6. RDF - CM Dissemination Committee 1. ANATOLIKI S.A. 2. NAGREF LRI 3. INTERGEO 4. HYETOS 5. RCM 6. RDF - CM Stakeholders National Authorities Local Authorities Industries, Farmers Universities & Institutions ANATOLIKI S.A. Action 2-5, Action 8, Action 17 21, Action NAGREF LRI Action 6 7, Action 8, Action 21 INTERGEO Action Action 21 HYETOS Action Action 21 RCM Action 9 Action 21 RDF - CM Action 16, Action Συγκεκριμένα, η διοικητική οργάνωση του έργου αποτελείται από τις επιμέρους ομάδες και επιτροπές με συγκεκριμένο ρόλο και υποχρεώσεις: Ομάδα διοίκησης έργου συντονιστή δικαιούχου: Η ομάδα απαρτίζεται από τέσσερα στελέχη του συντονιστή δικαιούχου με επικεφαλή τον υπεύθυνο έργου κο Σ. Φάμελλο, με τις αρμοδιότητες που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 4

7 Πίνακας 1: Ομάδα διοίκησης έργου Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητα Αντικείμενο Σ. Φάμελλος Υπεύθυνος έργου - Ο συντονισμός, η διοίκηση και η επίβλεψη του έργου και του εταιρικού σχήματος καθώς και η διοίκηση και η επίβλεψη του τμήματος του έργου που υλοποιείται από το «Συντονιστή Δικαιούχο». - Η επικοινωνία με την Ε. Επιτροπή, τον εξωτερική μονάδα παρακολούθησης, τον ελεγκτή λογιστή, τους Ε. Παυλίδου Βοηθός Υπεύθυνου έργου Ε. Μίχου Υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης συμπράττοντες δικαιούχους και όλες τις δημόσιες αρχές όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. - O έλεγχος των περιοδικών αναφορών, της ενδιάμεσης και της τελικής έκθεσης του έργου. - Η διοικητική παρακολούθηση του «ΕΡΓΟΥ» και η τήρηση του αντίστοιχου αρχείου. - Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εργασιών των συμπραττόντων δικαιούχων του έργου καθώς και των παραδοτέων τους προς το συντονιστή δικαιούχο και η επίβλεψη του έργου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του έργου. - Η σύνταξη των περιοδικών τεχνικών αναφορών εξέλιξης του έργου, της αρχικής, ενδιάμεσης και της τελικής τεχνικής έκθεσης υλοποίησης του έργου. - Η ανάπτυξη της «Μεθοδολογίας Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S.)». - Η οικονομική παρακολούθηση του έργου LIFE04/ENV/GR/ και η τήρηση του αντίστοιχου αρχείου για λογαριασμό του «Συντονιστή δικαιούχου». - Ο έλεγχος των περιοδικών οικονομικών εκθέσεων των «συμπραττόντων δικαιούχων» και της επιλεξιμότητας των δαπανών που δηλώνονται σε αυτές σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του έργου. - Η σύνταξη της ενδιάμεσης και της τελικής οικονομικής έκθεσης δαπανών του έργου. - Η συνεργασία με ορκωτό λογιστή κατά τη σύνταξη της τελικής οικονομικής έκθεσης του έργου. Κ. Βούλγαρη Διοικητική υποστήριξη Γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας διοίκησης Ομάδες εργασίας δικαιούχων: Κάθε δικαιούχος θα πρέπει να ορίσει τον υπεύθυνο διοίκησης του έργου, τον οικονομικό υπεύθυνο καθώς και την ομάδα εργασίας, η οποία θα υλοποίηση το φυσικό αντικείμενο των ενεργειών ευθύνης του. 5

8 Οργανωτική & Τεχνική επιτροπή έργου: Η συγκεκριμένη επιτροπή θα έχει την ευθύνη της γενικής εποπτείας και της παρακολούθησης του έργου. Κάθε εταίρος θα πρέπει να ορίσει τα μέλη της επιτροπής, τακτικό και αναπληρωματικό. Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο υπεύθυνος έργου κος Σ. Φάμελλος. Η επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο με στόχο τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του έργου, τη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων και καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση των δράσεων του έργου και την αξιολόγηση των παραδοτέων του έργου, με βάση την παρούσα μεθοδολογία παρακολούθησης και την εγκεκριμένη αναθεωρημένη πρόταση του έργου. Συγκεκριμένα θα ελέγχει: Τις ενέργειες και τα παραδοτέα κάθε δικαιούχου σε σχέση με πλάνο εργασίας κάθε εξαμήνου Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των δράσεων και των παραδοτέων, καθώς και των ορόσημων του έργου Τις δράσεις που αναλήφθηκαν για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής Την πορεία των εξόδων του έργου σε σχέση με τον προϋπολογισμό ανά δικαιούχο και στο σύνολό του έργου Τυχόν τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και θα προετοιμάζει την κατάθεση της αντίστοιχης αίτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κριθεί απαραίτητο. Την αξιολόγηση των παραδοτέων σε αντιστοιχία με την παραγωγή νέων δεδομένων, μεθοδολογιών και εργαλείων καθώς και της έκδοσης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου Επιτροπή δημοσιοποίησης του έργου: Η συγκεκριμένη επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των ενεργειών δημοσιοποίησης (Action 18-24), της ενέργειας 16 σε σχέση με την οργάνωση της ενημέρωσης και των συναντήσεων των κοινωνικών εταίρων, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης διαχείρισης του εδάφους στη λεκάνη του Ανθεμούντα καθώς και της ενέργειας 17 που αφορά στις δράσεις εκπαίδευσης πάνω σε θέματα διαχείρισης εδάφους. 6

9 Κάθε εταίρος θα πρέπει να ορίσει τα μέλη της επιτροπής, τακτικό και αναπληρωματικό και πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο υπεύθυνος έργου του συμπράττοντα δικαιούχου ΠΤΑ-ΚΜ. Η επιτροπή θα συνεδριάζει κάθε έξι μήνες, ενώ τον τελευταίο χρόνο πιθανόν οι συναντήσεις να είναι συχνότερες με στόχο την επιτυχή οργάνωση του ημερίδας λήξης του έργου. 7

10 4. Παράμετροι τεχνικής παρακολούθησης Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των κρίσιμων παραμέτρων οι οποίοι θα παρακολουθούνται κατά την υλοποίηση του ενεργειών του έργου. Με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου όλες οι ενέργειες έχουν χωρισθεί σε υποενέργειες με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα και τα αντίστοιχα παραδοτέα. Επιπλέον, σε κάθε ενέργεια έχει ορισθεί ο υπεύθυνος συμπράττων δικαιούχος ενώ παρουσιάζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι δείκτες προόδου κάθε ενέργειας σε συμφωνία και με την εγκεκριμένη αναθεωρημένη πρόταση του έργου. Για κάθε αναμενόμενο αποτέλεσμα και δείκτης προόδου θα πρέπει να αξιολογείται θετικά ή αρνητικά και να αιτιολογείται η αξιολόγηση. 4.1 Ενέργεια 1: Διοίκηση & παρακολούθηση έργου Υπεύθυνος δικαιούχος: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Υπο-ενέργειες 1. Σύσταση ομάδας διοίκησης έργου 1ος Σύνταξη και αποστολή των εκθέσεων αναφοράς Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέα Ημερομηνία παράδοσης Πρότασης Τελικό Πρότασης Τελική 1/6/ /9/ Οργάνωση συναντήσεων εταιρικού σχήματος έναρξη - λήξη 4. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης έργου 5. Σύσταση και λειτουργία τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης και επιτροπής δημοσιοποίησης 1/1/ /3/2009 1/3/ /6/2012 Έκθεση έναρξης 30/7/2009 Ενδιάμεση τεχνική και οικονομική έκθεση 30/7/2010 Περιοδική έκθεση 30/7/2011 Τελική τεχνική και οικονομική έκθεση 30/9/2012 Μεθοδολογία παρακολούθησης έργου 30/6/2009 8

11 Σημεία Ορόσημο 1 Η βέλτιστη οργάνωση και διαχείριση των δράσεων του έργου και του εταιρικού σχήματος 2 Εναρκτήρια Συνάντηση έργου 20/1/2009 Υπογραφή συμβάσεων μεταξύ συντονιστή και συμπραττόντων δικαιούχων 31/3/2009 Αναμενόμενα αποτελέσματα Αξιολόγηση Παρατηρήσεις Η ομαλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ομάδα εποπτείας του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις απαιτήσεις του έργου 3 Η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του έργου σύμφωνα με την αρχή της βέλτιστης σχέσης κόστους-οφέλους 4 Η εμπρόθεσμη παράδοση των αναφορών δραστηριοτήτων και των προβλεπόμενων παραδοτέων 5 Η έγκυρη και έγκαιρη πρόβλεψη και επίλυση πιθανών τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων 1 Δείκτες προόδου Η εκπόνηση των αναφορών που θα περιλαμβάνουν μια συνοπτική περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων αναφορικά με τους σκοπούς, τις δράσεις και το πλάνο εργασίας του έργου 2 Η αναλογία των παραδοτέων και μη παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 3 Η συμφωνία του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου με το προτεινόμενο Η επιτυχής ολοκλήρωση των δράσεων του έργου και η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και των αναμενόμενων 4 αποτελεσμάτων του έργου 9

12 4.2 Ενέργεια 2: Λειτουργία μονάδας διαχείρισης εδάφους Υπεύθυνος δικαιούχος: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Υπο-ενέργειες 1. Εμπλουτισμός υφιστάμενης βάσης δεδομένων έναρξη - λήξη 2. Προμήθεια και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων για την περιοχή μελέτης 3. Ανάπτυξη θεματικών χαρτών 4. Παρακολούθηση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών 5. Συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων με το εταιρικό σχήμα και άλλους αρμόδιους φορείς 6. Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση λειτουργίας της μονάδας Σημεία Ορόσημο Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέα Ημερομηνία παράδοσης Πρότασης Τελικό Πρότασης Τελική 1/3/2009-1/6/2009 1/9/ /12/2011 έναρξη - λήξη έναρξη - λήξη Θεματικοί χάρτες με βάση τα αποτελέσματα του έργου 31/12/2011 1/3/ /6/2012 Μελέτη τεχνικοοικονομικής ανάλυσης 30/6/2012 Παράδοση βάσεων δεδομένων και εργαλείων στη μονάδα: 1. Εργαλείο λήψης απόφασης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης σε μια 30/11/2010 πιλοτική ημιορεινή περιοχή 2. Εργαλείο λήψης απόφασης για τον περιορισμό της διάβρωσης σε μια πιλοτική αγροτική περιοχή 3. Εργαλείο λήψης απόφασης για την αντιμετώπιση της μείωσης της οργανικής ουσίας σε αγροτικές περιοχές 4. STU, οργανική ουσία και άλλες φυσικοχημικές και υδραυλικές ιδιότητες του εδάφους 5. Καταγραφή και χαρτογράφηση του εν δυνάμει ρυπασμένων περιοχών 6. Εργαλείο λήψης απόφασης για τη ρύπανση του εδάφους 7. Αξιολόγηση της στεγανοποίησης του εδάφους και μοντέλο παρακολούθησής 30/06/ /10/ /02/ /12/ /02/ /02/2010 της 8. Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της πιλοτικής περιοχής Δ. Θέρμης και καθορισμός του συντελεστή απορροής σε αστικές και αγροτικές περιοχές 28/02/ Σχέδιο δράσης διαχείρισης εδάφους για την περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα 30/04/

13 1 Η ανάπτυξη μιας ενιαίας και αναβαθμισμένης βάσης δεδομένων 2 3 Αναμενόμενα αποτελέσματα Αξιολόγηση Παρατηρήσεις Η ανάπτυξη ενός εργαλείου ΓΣΠ για την εποπτεία του εδάφους, την αναγνώριση των κινδύνων του και την εφαρμογή της θεματικής στρατηγικής για το έδαφος στην περιοχή Η σύνδεση των υφιστάμενων υδρολογικών δεδομένων με τα δεδομένα εδάφους και σε σχέση με την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής Δείκτες προόδου Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 1 Η συλλογή των αποτελεσμάτων-παραδοτέων του έργου και των πρόσθετων δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη ΓΣΠ 2 Η παράδοση των θεματικών χαρτών 11

14 4.3 Ενέργεια 3: Εκτίμηση κινδύνου διάβρωσης στις ορεινές περιοχές. Υπεύθυνος δικαιούχος: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Υπο-ενέργειες 1. Σύγκριση μαθηματικών μοντέλων υπολογισμού της διάβρωσης εδαφών και επιλογή του τελικού μοντέλου εφαρμογής. 2. Συγκέντρωση και παραγωγή δεδομένωνσυντελεστών εκτίμησης της διάβρωσης με χρήση των μαθηματικών μοντέλων 3. Αποτίμηση στερεομεταφοράς λόγω υδατικής απορροής στον ποταμό Ανθεμούντα. 4. Εφαρμογή του επιλεχθέντος μοντέλου για τον ποσοτικό υπολογισμό της διάβρωσης Ημερομηνία Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέα παράδοσης Πρότασης Τελικό Πρότασης Τελική 1/1/ /6/2009 1/1/ /6/2009 1/7/ /9/2009 1/7/ Έκθεση εκτίμησης κινδύνου διάβρωσης 31/12/2009 εδαφών. 31/12/2009 Σημεία Ορόσημο Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης της υδατοδιάβρωσης στις ορεινές περιοχές. 31/03/2009 Συλλογή και παραγωγή όλων των απαραίτητων δεδομένων για την τροφοδοσία το μοντέλου. 31/04/2009 Αναμενόμενα αποτελέσματα Αξιολόγηση Παρατηρήσεις Ταυτοποίηση περιοχών που κινδυνεύουν από τη διάβρωση και ποσοτικοποίηση των υφισταμένων βαθμών διάβρωση του εδάφους Ανάλυση των επιδράσεων της διάβρωσης στα ιζήματα των υδατικών συστημάτων της περιοχής της λεκάνης του Ανθεμούντα Πρόβλεψη πιθανών επιδράσεων των μελλοντικών αλλαγών του κλίματος και των χρήσεων γης στο βαθμό επικινδυνότητας της διάβρωσης του εδάφους Παροχή δεδομένων διάβρωσης του εδάφους σε τρίτους που εκπονούν σχετικά έργα όπως μελέτες αλλαγής του κλίματος 12

15 5 6 Παροχή πληροφοριών για το στάδιο ερημοποίησης εντός της περιοχής και το βαθμό επίδρασης της διάβρωσης από το νερό στην ερημοποίηση Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος λογισμικού που θα δίνει την δυνατότητα σε ένα εύρος χρηστών να εκτελούν σενάρια για το βαθμό επικινδυνότητας της διάβρωσης του εδάφους Δείκτες προόδου Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 1 Εγκατάσταση δεικτών για την αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητας της διάβρωσης του εδάφους και πρόβλεψης της απώλειας του εδάφους 2 Ανάπτυξη και λειτουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης του βαθμού επικινδυνότητας 3 Δυνατότητα μετατροπής του μοντέλου για επέκταση της λειτουργικότητάς του σύμφωνα με πρόσθετες απαιτήσεις σε όρους τύπου, ποιότητας και επιπέδου ανάλυσης δεδομένων 4 Περιβάλλον εργασίας του μοντέλου φιλικό προς το χρήστη, επεκτάσιμο σε νέες λειτουργίες και προσαρμογές Ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου για τον προσδιορισμό μεταβολών στα αποτελέσματα όταν αλλάζουν τα 5 δεδομένα. 13

16 4.4 Ενέργεια 4: Ανάπτυξη Εργαλείου λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό των ζωνών προτεραιότητας δράσης και την επιλογή μέτρων κατά της υποβάθμισης του εδάφους. Υπεύθυνος δικαιούχος: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Υπο-ενέργειες 1. Αναγνώριση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών παραγόντων στην πιλοτική περιοχή 2. Αναγνώριση μέτρων ελέγχου και περιορισμού της διάβρωσης. 3. Ανάπτυξη εργαλείου λήψης αποφάσεων 4. Καθορισμός ζωνών προτεραιότητας δράσης προστασίας από τη διάβρωση Σημείο Ορόσημο Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέα Ημερομηνία παράδοσης Πρότασης Τελικό Πρότασης Τελική 1/7/ /12/2009 1/7/ /12/209 1/1/ Εργαλείο λήψης αποφάσεων για την 30/6/2010 αντιμετώπιση της υδατοδιάβρωσης 30/11/2010 1/7/ Θεματικός οδηγός για την αντιμετώπιση της 31/12/2010 υδατοδιάβρωσης 30/11/2010 Ο καθορισμός των ζωνών υψηλής προτεραιότητας προστασίας από την υδατοδιάβρωση στην πιλοτική ορεινή περιοχή. 31/07/2010 Αναμενόμενα αποτελέσματα Αξιολόγηση Παρατηρήσεις Ένα αποτελεσματικό εργαλείο λήψης αποφάσεων που εμπλουτίζει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης συνδυάζοντας περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, Η παροχή ενός αποτελεσματικού εργαλείου προς τους φορείς αποφάσεων και χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση της διάβρωσης που ταυτόχρονα ποσοτικοποιεί και εποπτεύει τις αλλαγές στους χώρους επίδρασης της διάβρωσης Η εγκατάσταση δύο διαφορετικών ομάδων από χρήστες του μοντέλου: ειδικευμένοι χρήστες που είναι ενεργοί στην επιστημονική έρευνα και τελικοί χρήστες που είναι υπόχρεοι στην εκτέλεση αγροτικής και χρήσεων γης πολιτικής Δείκτες προόδου Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 1 Χωρική διαφοροποίηση μεταξύ των ζωνών δράσης και απειλούμενων περιοχών από την προηγούμενη δράση Αξιολόγηση ικανότητας του εργαλείου να παρέχει μια ποικιλία σεναρίων εφαρμογής σε σχέση με διάφορες εισαγόμενες 2 παραμέτρους 3 Βαθμός παρεχόμενης πληροφόρησης των σεναρίων ώστε να εφαρμοσθούν από ειδικούς εφαρμογής τους 4 Εφαρμογή και συμβατότητα του τελικού προτεινόμενου συνόλου μέτρων σε συγκεκριμένες επιφάνειες 14

17 4.5 Ενέργεια 5: Σχεδιασμός των προτεινόμενων μέτρων στις ζώνες υψηλής προτεραιότητας. Υπεύθυνος δικαιούχος: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Υπο-ενέργειες 1. Αξιολόγηση των ζωνών υψηλής προτεραιότητας και επιλογή πιλοτικής ζώνης υψηλής προτεραιότητας για την εφαρμογή μέτρων προστασίας από τη διάβρωση. 2. Σχέδιο δράσης για την πιλοτική ζώνη υψηλής προτεραιότητας και σχεδιασμός επιλεγμένων τεχνικών μέτρων. Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέα Ημερομηνία παράδοσης Πρότασης Τελικό Πρότασης Τελική 1/7/ /2/2011 1/3/ /6/2012 Μελέτη περίπτωσης αντιμετώπισης της υδατοδιάβρωσης 30/6/ Σημείο Ορόσημο Ολοκλήρωση σχεδιασμού προτεινόμενων τεχνικών μέτρων στην πιλοτική ζώνη υψηλής προτεραιότητας. 30/06/2011 Αναμενόμενα αποτελέσματα Αξιολόγηση Παρατηρήσεις Η γραφική αναπαράσταση με ΓΣΠ της περιοχής μελέτης (ζώνη υψηλής προτεραιότητας) με λεπτομερή παρουσίαση των χαρακτηριστικών της και άλλων ειδικών χαρακτηριστικών 2 Ένας χάρτης κατάτμησης (αν είναι απαραίτητη), της περιοχής μελέτης σε τμήματα όπου θα εφαρμοστούν διαφορετικά μέτρα 3 4 Ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης όπου θα εκτιμηθούν μέτρα για το περιεχόμενό, το μέγεθος και την ταξινόμησή τους συνοδευόμενα από ένα γεωγραφικό σχέδιο προσανατολισμού Λεπτομερή σχέδια των μέτρων που θα προταθούν με το πλήρες εύρος των ιδιοτήτων και των απαιτήσεων σε χρόνο και χρήμα, συνοδευόμενα από λεπτομερείς χάρτες 3Δ που αποσαφηνίζουν την χωρική κατανομή τους Δείκτες προόδου 1 Ικανότητα εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων εντός της ζώνης δράσης ή μέρους αυτής 2 Μια καθολική αποδοχή του σχεδίου από ειδικούς, τελικούς χρήστες και οργανισμούς διαχείρισης της περιοχής 3 Μέγιστα αναμενόμενα αποτελέσματα με το ελάχιστο δυνατό κόστος σε χρόνο και χρήμα 4 Το σχέδιο των μέτρων πρέπει να προτείνει δράσεις που περιλαμβάνουν πρόνοιες για θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τις λιγότερες πιθανές αρνητικές επιδράσεις 15

18 Ενέργεια 6: Εκτίμηση υποβάθμισης εδάφους από τη διάβρωση σε μια πιλοτική αγροτική περιοχή. Υπεύθυνος δικαιούχος: ΙΕΒ-ΕΘΙΑΓΕ Υπο-ενέργειες 1.Συλλογή υπαρχόντων και δημιουργία νέων γεωγραφικών βάσεων δεδομένων για τοπογραφία και παράγωγα αυτής, χρήσεις γης κλπ. Συλλογή και επεξεργασία κλιματικών δεδομένων περιοχής μελέτης. Συλλογή και επεξεργασία λεπτομερέστερων πληροφοριών για αγροκτήματα της περιοχής (πχ καλλιέργειες και κάλυψη στο χρόνο, εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές κλπ). 2. Εργασίες πεδίου-εργαστηρίου για προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων εδάφους και μέτρηση υδραυλικών παραμέτρων εδάφους. Επεξεργασία και αποτύπωση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών προσδιορισμών και των μετρήσεων πεδίου σε ΓΣΠ. 3. Εφαρμογή και εκτίμηση μαθηματικών ομοιωμάτων υπολογισμού διάβρωσης στην περιοχή μελέτης. Επιλογή του καταλληλότερου ομοιώματος και εκτίμηση της σημαντικότητας των παραμέτρων του ομοιώματος. 4. Επιλογή πιλοτικής περιοχής για επιβεβαίωση δεδομένων μαθηματικού ομοιώματος διάβρωσης. Έλεγχος-διασταύρωση με λήψη δεδομέων πεδίου και επιπλέον εργαστηριακούς προσδιορισμούς (εφόσον κριθεί αναγκαίο). Πρόταση μέτρων για αντιμετώπιση της διάβρωσης των γεωργικών εδαφών. Σημεία Ορόσημο Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέα Ημερομηνία παράδοσης Πρότασης Τελικό Πρότασης Τελική 1/1/ /6/2010 1/1/ /2/2011 1/1/ /10/2010 1/7/ /6/2011 Έκθεση αποτελεσμάτων STU, φυσικοχημικών και υδραυλικών χαρακτηριστικών εδάφους Μαθηματικά μοντέλα διάβρωσης, κριτήρια εκτίμησης διάβρωσης σε πιλοτική περιοχή Οδηγίες αντιμετώπισης διάβρωσης, εργαλείο λήψης αποφάσεων για περιορισμό διάβρωσης 28/2/ /10/ /6/2011 Η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης της διάβρωσης σε αγροτικές περιοχές 30/06/2010 Παραγωγή όλων των απαραίτητων δεδομένων για την τροφοδοσία του μοντέλου 31/10/2010 Οδηγίες αντιμετώπισης της διάβρωσης αγροτικών εδαφών 31/12/

19 1 Ψηφιακός χάρτης επικινδυνότητας διαβρωσης εδάφους Αναμενόμενα αποτελέσματα Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 2 Μοντέλα και κριτήρια καλώς εγκατεστημένα για την επικινδυνότητα της διάβρωσης στην πιλοτική περιοχή Θεματικοί χάρτες σχετικά με τη Μονάδα Τυπολογίας Εδάφους (ΜΤΕ) για τον όγκο, την πυκνότητα και τις υδραυλικές ιδιότητες του εδάφους Εργαλείο λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση του βαθμού επικινδυνότητας της διάβρωσης του εδάφους της αγροτικής περιοχής όχι μόνο στην υπο μελέτη περιοχή αλλά και σε παρόμοιες περιοχές της Νότιας Ευρώπης και σύνδεσή του με άλλα εργαλεία που θα προκύψουν στις δράσεις 7 και 9. Αγροτικές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση του βαθμού επικινδυνότητας της διπβρωσης του εδάφους στην στην υπό μελέτη περιοχή Δείκτες προόδου Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 1 Εγκατάσταση δεικτών για την αξιολόγηση της διάβρωσης του εδάφους και της παραγωγής χάρτη εδάφους 2 Ανάπτυξη και λειτουργία ενός μοντέλου ΓΣΠ αξιολόγησης του βαθμού επικινδυνότητας της διάβρωσης του εδάφους 3 Μετατροπή της δυνατότητας του μοντέλου να επεκτείνει της λειτουργικότητά του σύμφωνα με πρόσθετες απαιτήσεις με όρους τύπου και ποιότητας δεδομένων και επιπέδου ανάλυσης 4 Ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου για τον προσδιορισμό διακυμάνσεων στα εξαχθέντα όταν αλλάζουν τα εισαχθέντα Η ανάπτυξη μιας βάσης γεω-δεδομένων προσβάσιμης, συνδεδεμένης και συμβατής με τις υπόλοιπες βάσεις γεω-δεδομένων 5 (Δ7, Δ9) 6 Συνεισφορά στην ανάπτυξη του αγροτικού πεδίου δράσης (Δ16) 7 Σύνολα δεδομένων ΓΣΠ διαθέσιμα στη ΜΟΝΑΔΑ διαχείρισης εδάφους 17

20 4.6 Ενέργεια 7: Επισκόπηση απομείωσης οργανικής ύλης σε μια πιλοτική αγροτική περιοχή. Υπεύθυνος δικαιούχος: ΙΕΒ-ΕΘΙΑΓΕ Υπο-ενέργειες 1. Εργασίες πεδίου και εργαστηριακές αναλύσεις για την εκτίμηση της απομείωσης της οργανικής ουσίας στα εδάφη της πιλοτικής αγροτικής περιοχής. 2. Αναγνώριση παραγόντων που συμβάλουν στην απομείωση της εδαφικής οργανικής ουσίας στην πιλοτική περιοχή 3. Πρόταση μέτρων και πρακτικών για την αντιμετώπιση της απομείωσης της εδαφικής οργανικής ουσίας ή/και εάν είναι δυνατόν αύξησή της. 1 Σημείο Ορόσημο Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέα Ημερομηνία παράδοσης Πρότασης Τελικό Πρότασης Τελική 1/1/ /1/2011 1/2/ /10/2011 1/2/ /10/2011 Έκθεση αποτελεσμάτων απομείωσης της εδαφικής οργανικής ουσίας. Οδηγίες αντιμετώπισης της απομείωσης της οργανικής ύλης και εργαλείο λήψης αποφάσεων για τον περιορισμό της απομείωσής της. 28/02/ /10/2011 Η ολοκλήρωση του προγράμματος δειγματοληψίας και εργαστηριακών αναλύσεων οργανικής ουσίας στο έδαφος 31/03/2011 Οδηγίες αντιμετώπισης της απομείωσης της εδαφικής οργανικής ουσίας 31/12/2011 Αναμενόμενα αποτελέσματα Αξιολόγηση Παρατηρήσεις Γεωβάση με τα αποτελέσματα της μελέτης του εδάφους που αφορούν την Εδαφική Οργανική Ύλη (ΕΟΥ), δηλαδή τα πρωτογενή φυτικά υπολείμματα το ενεργό οργανικό κλάσμα και τη σταθερή οργανική ύλη (χούμος) 2 Θεματικοί χάρτες σχετικά με τα αποτελέσματα της ΕΟΥ με τα σημειακά δεδομένα και τη γεωστατιστική ανάλυση 3 Ορισμός των σημαντικότερων παραγόντων που συνεσφέρουν στην ελάττωση της εδαφικής οργανικής ύλης 4 5 Προτεινόμενες αγροτικές πρακτικές που χειρίζονται αποτελεσματικά το πρόβλημα της ελάττωσης της εδαφικής οργανικής ύλης και δυνητικά αυξάνουν την εδαφική οργανική ύλη στην υπό μελέτη περιοχή Εργαλείο λήψης αποφάσεων για τους φορέίς χάραξης πολιτικής για κρίσιμα ζητήματα σχετιζόμενα με την ΕΟΥ, συνδεδεμένο με άλλα εργαλεία που θα δημιουργηθούν στις δράσεις 6 και 9 και εφαρμοσμένο όχι μόνο στην υπό μελέτη περιοχή αλλά και παρόμοιες περιοχές της Νότιας Ευρώπης 6 Μέθοδοι και κριτήρια καλώς εγκατεστημένα για το βαθμό επικινδυνότητας της απώλειας της ΕΟΥ στην υπό μελέτη περιοχή 18

21 1 Ολοκλήρωση της δειγματοληψίας εδάφους και της προόδου των εργαστηριακών αναλύσεων Δείκτες προόδου Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 2 Εγκατάσταση δεικτών για την αξιολόγηση της κατάστασης της εδαφικής οργανικής ύλης Η ανάπτυξη μιας Γεωβάσης δεδομένων προσβάσιμης, συνδεδεμένης και συμβατής με τις υπόλοιπες Γεωβάσεις δεδομένων (Δ7, 3 Δ9) 4 Συνεισφορά στην ανάπτυξη του αγροτικού πεδίου δράσης (Δ16) 5 Σύνολα δεδομένων ΓΣΠ διαθέσιμα στη ΜΟΝΑΔΑ διαχείρισης εδάφους 19

22 Ενέργεια 8: Ενημέρωση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών, λειτουργιών και απειλών του εδάφους. Υπεύθυνος δικαιούχος: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΙΕΒ-ΕΘΙΑΓΕ Υπο-ενέργειες 1. Ενημέρωση αγροτικών συνεταιρισμών για το έργο και το έδαφος 2. Συμμετοχή των αγροτών στις δειγματοληψίες 3. Περιβαλλοντική ενημέρωση σχολείων για το πρόγραμμα και τη σχέση εδάφους-νερούαέρα Σημείο Ορόσημο Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέα Ημερομηνία παράδοσης Πρότασης Τελικό Πρότασης Τελική 1/4/ /12/2011 1/4/ /06/2011 1/11/ /12/2011 Έκθεση αξιολόγησης των δράσεων ενημέρωσης, κινητοποιήσεις και εμπλοκής των τοπικών φορέων. 31/12/2011 Σχηματισμός ομάδων αγροτών και συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δειγματοληψιών 30/04/2009 Αναμενόμενα αποτελέσματα Αξιολόγηση Παρατηρήσεις Η γνωστοποίηση στους συμμετέχοντες για τη λειτουργία του εδάφους και τις απειλές του καθώς και την αποκάλυψη των και πιέσεων και επιδράσεων στο έδαφος από τις δραστηριότητές τους Η ενσωμάτωση της θεματικής στρατηγικής για το έδαφος στις αγροτικές πρακτικές στην περιοχή από τους αγρότες για την αειφορία Η αντιστροφή των μη ενδεδειγμένων αγροτικών πρακτικών σε ενδεδειγμένες για την προστασία του εδάφους και την προστασία ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων Η πληροφόρηση και γνωστοποίηση στους μαθητές είναι κρίσιμη με σκοπό την αλλαγή των συνήθων πρακτικών και την επίτευξη των αειφορικών χρήσεων γης από την επόμενη γενιά, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και στον πολλαπλασιασμό - από αυτούς - την πληροφόρηση στην κοινωνία 1 Οι συναντήσεις πληροφόρησης και οι συμμετέχοντες 2 Ο αριθμός των συμμετεχόντων (αγρότες και μαθητές) στη δειγματοληψία εδάφους 3 Ο αριθμός των αγροτών που θα παρευρεθούν στα σεμινάρια της δράσης 4 Αντιπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισμών να συμμετέχουν στο τραπέζι των αποφάσεων της δράσης 17 Δείκτες προόδου Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 20

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μηχανικός, project manager Συντονιστής Δικαιούχος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Δράση 1: Διοίκηση & παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλατότητα του εδάφους στις αγροτικές περιοχές

Αλατότητα του εδάφους στις αγροτικές περιοχές Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Αλατότητα του εδάφους στις αγροτικές περιοχές Στέλιος Ταμβακίδης, Γεωπόνος MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Διατάξεις έργων LIFE + & Διοίκηση έργου.

Κοινές Διατάξεις έργων LIFE + & Διοίκηση έργου. Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Κοινές Διατάξεις έργων LIFE + & Διοίκηση έργου. Ελισάβετ Παυλίδου, MSc Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE Παραδοτέο 8.4 Πρακτικά τρίτης συνάντησης διεύθυνσης του έργου Δράση 8 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.ΕΝ. / Ε.Γ.Υ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Κατάρτιση 1 ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

- Έγινε συζήτηση σχετικά µε τη µορφή και το περιεχόµενο της βάση

- Έγινε συζήτηση σχετικά µε τη µορφή και το περιεχόµενο της βάση Ηµεροµηνία: 3.12.2004 Τόπος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα Συµµετέχοντες: Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου (ΕΜΠ Επιστηµονικός υπεύθυνος) ρ. Αχιλλέας Παπαδόπουλος (ΕΜΠ) κ. Θεόδουλος Μεσηµέρης (Υπηρεσία Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE - So.S. LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 %

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Dr. Σπύρος Κοψιδάς: Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής / ΕΚΕΤΑ Dr. Θανάσης Σφέτσος: Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών / ΕΚΕΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας TERRA NOVA

Εγχειρίδιο διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας TERRA NOVA Εγχειρίδιο διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας TERRA NOVA Γιάννης Σπανός Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ & Ανδρέας Σωτηρόπουλος Περιβαλλοντολόγος MSc. Ωκεανογραφίας 30/09/2013 1 Το έργο LIFE AMMOS Ολοκληρωμένη εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Π3. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και περιορισμού της υποβάθμισης εδαφών

Π3. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και περιορισμού της υποβάθμισης εδαφών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και... 3 3. Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικών Δελτίων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους

Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το έδαφος» Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων Στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό».( Κωδ. MIS:292558)

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων Στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό».( Κωδ. MIS:292558) ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5286 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων»

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» «Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Ε.1.4: 3 η Συνάντηση Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.:5287 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ENTERPRISES

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομική Διαχείριση Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2»

«Οικονομική Διαχείριση Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2» «Οικονομική Διαχείριση Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2» Τσίκλη Αγάπη, Υπεύθυνη σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας TOI/LdV και σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων KA2/VET SECTOR/ ERAMUS+ Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7)

Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7) Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7) Ηλίας Κυριακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ Πανεπιστήµιο Κύπρου 4 Μαΐου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Το έργο ELINA

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Το έργο ELINA Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Το έργο ELINA Μιχάλης Παχνός Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ Δ/νση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή Διαδικασίας Coaching Τι είναι το Coaching; Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα (1) Θεματικό Πεδίο, το οποίο με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προγράµµατος Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Ευάγγελος Βαγγέλογλου, MΠΔ, M.Sc. Επιστημ. υπεύθυνος προγραμμάτων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαδάκης

Εισηγητής: Ευάγγελος Βαγγέλογλου, MΠΔ, M.Sc. Επιστημ. υπεύθυνος προγραμμάτων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαδάκης Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ PROTEAS (LIFE09 ENV/GR/291) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ REACH ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗN ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE Παραδοτέο 8.3 Πρακτικά δεύτερης συνάντησης διεύθυνσης του έργου Δράση 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE

LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE LIFE08 ENV/GR/000578 «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Management Plan Authors: Panagiotis Christias Panagiotis

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ. 7334 ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Τηλέφωνο: 2310966968 e-mail: epahatouridou@eyath.gr Προς Κάθε ενδιαφερόµενο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ » Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος

Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ » Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 383566» Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος Υποέργο 01.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

RISK BASED INTERNAL AUDIT ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΔΤΕ 2577/2006)

RISK BASED INTERNAL AUDIT ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΔΤΕ 2577/2006) RISK BASED INTERNAL AUDIT ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΔΤΕ 2577/2006) Δομή Παρουσιάσεως ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Θεσμικό περιβάλλον. Ορισμός κινδύνων και κριτήρια Σύνδεση κινδύνων με το ΣΕΕ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 16-01-2013 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ.πρ.Λ2/οικ.546 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 16-01-2013 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ.πρ.Λ2/οικ.546 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 16-01-2013 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ.πρ.Λ2/οικ.546 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ.Αρβανιτοπούλου-Χ.Τίκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2382 3

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Τελική Έκθεση

LIFE+07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Τελική Έκθεση LIFE+07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Τελική Έκθεση Περίοδο αναφοράς από 01.01.2009 έως 30.06.2012 Ημερομηνία αναφοράς Στοιχεία Έργου Περιοχή έργου: Υδρολογική Λεκάνη Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Γιατί Δεδομένου ότι οι πόροι του δημοσίου τομέα προέρχονται κατά κανόνα από δημόσια κεφάλαια και η χρηση τους προς το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα