ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 06/04/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 06/04/2015."

Transcript

1 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. : ΦΑΞ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα 06/04/2015 Α.Σ. : 24178/3581 ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Ρ.Δ.Δ. Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α» ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 06/04/2015. ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΜΑΙ ΩΤΑ ΕΟΑΤΠΘΥ ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ : 14/05/2015 ϊρα 10.00π.μ. ΜΑΦΑΝΘΜΦΙΜΘ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΜΑΙ ΩΤΑ ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 18/05/2015, 15:00μ.μ ΦΡΣΡΥ ΔΙΕΠΑΓΩΓΘΥ ΦΡΧ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 1

2 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΡΧ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ - ΥΧΟΡΣΦΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεκνισ Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Σοςοςτό Ζκπτωςθσ επί τοισ % ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του ΡΞΑΔΑ Γ: ΕΙΔΘΡΣΩΤΡΣΩΝΕΙΡΧ, είδουσ τθν θμζρα παράδοςισ του ΡΞΑΔΑ Ε: ΜΤΕΡΣΩΝΕΙΡΧ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο ΡΞΑΔΑ ΥΦ:ΕΙΔΩΟ ΙΧΘΧΡΣΩΝΕΙΡΧ & ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΩΟ ΡΞΑΔΑ Α: ΕΙΔΘ ΣΑΟΦΡΣΩΝΕΙΡΧ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΕΝΑΙΡΝΑΔΡ πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Σεριφζρειασ Θπείρου, Φμιμα Εμπορίου &Φουριςμοφ Χαμθλότερθ τιμι επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ ΡΞΑΔΑ Α: ΕΙΔΘ ΣΑΟΦΡΣΩΝΕΙΡΧ, ΡΞΑΔΑ Β: ΓΑΝΑΜΦΙΜΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΡΞΑΔΑ Δ:.ΕΙΔΘ ΑΤΦΡΣΡΙΕΙΡΧ-ΗΑΧΑΤΡΣΝΑΥΦΙΜΘΥ, ΡΞΑΔΑ Η:ΕΙΔΘ ΑΟΑΝΩΥΙΞΩΟ ΜΑΣΘ, ΡΞΑΔΑ Θ: ΕΙΔΘ ΓΙΑ ΦΡ ΜΑΦΑΥΦΘΞΑ ΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘΥ, ΡΞΑΔΑ Θ: ΥΧΥΥΙΦΙΑ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟ- ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΓΙΑ ΔΘΜΟ- ΓΙΑ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΘΝ ΕΦΘ- ΛΘΣ ΓΙΑ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΙΕΥΣΘ ΜΕΙΔΑ Τθσ Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΘΜΕΘΣΙΟ ΤΥΡΟ 03/04/ /04/ /04/2015 ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΕΟΑΤΠΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΝΘΠΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 06/04/ /05/ /05/2015 ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ Σρομικεια τροφίμων και ποτϊν για τισ δομζσ του Ο.Σ.Δ.Δ. «Ρ.Μ.Σ.Α.Σ.Α» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV , , , , , , , ΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΘΣΙΑΣ ΔΑΡΑΝΘΣ- ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΘ ΑΞΙΑ ,09 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΣΑ 13% & 23% ΛΙΚΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ (ΕΡΙ ΤΘΣ ΟΡΟΙΑΣ ΘΑ ΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΙ Θ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ,81 (χωρίσ ΦΣΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτο Σαράρτθμα Β' ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ Σαράρτθμα Αϋ ςτθν ειςαγωγι τθσ Διακιρυξθσ. ΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ρι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ Ματά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 2

3 Ο ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Φισ διατάξεισ: i. Φου Ο. 3852/2010 (ΦΕΜ Α 87/ ) «Οζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ» ii. Φου Ο. 3463/2006, περί «Μφρωςθσ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων»(ΦΕΜ 114/ ΦΕΧΧΡΥ ΣΤΩΦΡ)». iii. Φθσ 2/2037/ Εγκυκλίου ΧΣ.ΕΥ.ΔΔ.Α με τθν οποία κακορίςτθκαν τα ςχετικά με τθν εφαρμογι του Ο. 3463/2006. iv. Φθν πράξθ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου ΦΕΜ 240/ Αρκρ.4, και με τον Ο.4111/2013 ζγινε θ κφρωςθ Ζγκριςθ των Υχεδίων των Υυμβάςεων Φροποποίθςθσ τθσ Μφριασ Υφμβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Φαμείου Χρθματοπιςτωτικισ Υτακερότθτασ (Ε.Φ.Χ.Υ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, του Ελλθνικοφ Φαμείου Χρθματοπιςτωτικισ Υτακερότθτασ(Φ.Χ.Υ.) και τθσ Φράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΦτΕ), με τίτλο «Μφρια Υφμβαςθ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ», τθσ Υφμβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ε.Φ.Χ.Υ., τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ ΦτΕ, με τίτλο «Υφμβαςθ Διευκόλυνςθσ Διαχείριςθσ Χποχρεϊςεων ΥΙΦ» και τθσ Υφμβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ε.Φ.Χ.Υ., τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ ΦτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνςθ αποπλθρωμισ Φόκων Ρμολόγων», παροχι εξουςιοδοτιςεων για τθν υπογραφι. iv. Φου Ο. 4071/2012 (ΦΕΜ Α/85/ ) «Τυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Ρδθγίασ 2009/50/ΕΜ» v. Φθσ Ρδθγίασ 2004/18/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 31θσ Ξαρτίου 2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (όπωσ τροποποιικθκε με τθν Ρδθγία 2005/51/ΕΜ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Υεπτεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ ΧΧ τθσ οδθγίασ 2004/17/ΕΜ και του παραρτιματοσ VIII τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Υυμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων και τον Μανονιςμό 2083/2005 τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΜ και 2004/18/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων). vi. Φου Σ.Δ. 60/2007 (ΦΕΜ 64/Α/ ) «Σροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Οομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΜ» με το οποίο καταργικθκαν τα Σ.Δ. 370/95, Σ.Δ. 346/1998, Σ.Δ. 18/2000, Σ.Δ. 105/2000. vii. Φθσ απόφαςθσ του Χπ. Εςωτερικϊν 11389/93 (Φ.Ε.Μ. 185) «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν οργανιςμϊν Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - ΕΜΣΡΦΑ» και των ερμθνευτικϊν εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που ζχουν εκδοκεί προσ εκτζλεςι τθσ. Υε περίπτωςθ που θ διακιρυξθ ζχει αςάφεια ι αναφζρεται ςυγκεκριμζνα ςε άρκρο τθσ, ι δεν αναφζρεται κακόλου, τότε ιςχφουν κατά περίπτωςθ τα άρκρα τθσ Χ.Α /93 του ΧΣ.ΕΥ. περί Ε.Μ.Σ.Ρ.Φ.Α. με τθν προχπόκεςθ ότι αυτά δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του Ο. 2286/95 όπωσ ιςχφει ςιμερα. viii. Φου Μανονιςμοφ (ΕΜ) 1.251/2011 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΜ και 2004/18/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων. ix. Φθσ Σ1 3797/ του Χπουργείου Ανάπτυξθσ με τίτλο «Εξαίρεςθ προμθκειϊν από τθν ζνταξι του ςτο Ενιαίο Σρόγραμμα Σρομθκειϊν». x. Φου N. 2362/95 περί «Δθμοςίου Νογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Μράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». xi. Φου Ο. 3310/2005 (ΦΕΜ 30/Α/ ) «Ξζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ο. 3414/2005 (ΦΕΜ 279/Α/ ), τροποποίθςθ του Ο.3310/2005». xii. Φου Ο. 3886/2010 (ΦΕΜ 173/Α / ) περί «Δικαςτικισ προςταςίασ κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεωσ δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν κοινοτικι νομοκεςία» όπωσ ιςχφει ςιμερα. xiii. Φον Ο. 3548/07 (ΦΕΜ 68/Α/ περί «Ματαχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Φφπο και άλλεσ διατάξεισ» και το άρκρο 46 του ν.3801/2009. xiv. Φισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΜ 112/Αϋ/ ) «Ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Σρόγραμμα Διαφγεια». 3

4 xv. Φισ διατάξεισ Ο. 4155/2013 (ΦΕΜ 120/ ) «Εκνικό Υφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ. xvi. Φθν Αρικμ. Σ1/2390/2013 (ΦΕΜ 2677/Β)Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.) xvii. Φο Ο.4281/2014 Ξζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Ρικονομίασ, οργανωτικά κζματα του Χπουργείου Ρικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ. 2. Φθν ςυνολικι προχπολογιςκείςα πίςτωςθ ,09. Υτθν ΡΞΑΔΑ Α ,92 που βαρφνει τον Μ.Α ,ΡΞΑΔΑ Β ,10 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ Γ ,07 που βαρφνει τον Μ.Α ΡΞΑΔΑ Δ ,67 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ Ε ,01 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ ΥΦ ,00 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ Η 9.919,93 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ Θ ,03 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ Θ ,36 που βαρφνει τον Μ.Α του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2015 του Ο.Σ.Δ.Δ. «Ρργανιςμόσ Μοινωνικισ Σροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ και Σροςχολικισ Αγωγισ Διμου Ιωαννιτϊν». 3. Φθν 100/2015 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου για τθν ζγκριςθ τθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ Σρομικεια τροφίμων και ποτϊν για τισ δομζσ του Ο.Σ.Δ.Δ. «Ρ.Μ.Σ.Α.Σ.Α» 4. Φθν 2/2015 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου του Ο.Σ.Δ.Δ. «Ρργανιςμόσ Μοινωνικισ Σροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ και Σροςχολικισ Αγωγισ Διμου Ιωαννιτϊν» με τθν οποία ζγινε θ ψιφιςθ τθσ πίςτωςθσ ποςοφ ,09 για τθν «Σρομικεια τροφίμων και ποτϊν για τισ δομζσ του Ο.Σ.Δ.Δ. «Ρ.Μ.Σ.Α.Σ.Α». 5. Φθν υπ.αρ. 503/ Ξελζτθ του Ρργανιςμοφ Μοινωνικισ Σροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ και Σροςχολικισ Αγωγισ Διμου Ιωαννιτϊν. 6. Φθν 322/2015 Απόφαςθ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων διενζργειασ του Ανοιχτοφ Διεκνι Θλεκτρονικοφ δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 1. Ανοιχτό Διεκνι Θλεκτρονικό δθμόςιο Διαγωνιςμό για τθν προμικειεσ με τίτλο, «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Ρ.Δ.Δ. Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α.» προχπολογιςμοφ ,09 Φριακόςιεσ εννζα χιλιάδεσ ςαράντα ευρϊ και μθδζν εννζα λεπτά ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 13% & 23%. Αντίςτοιχα ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ, θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Θ απαιτοφμενθ πίςτωςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.Α., οικ. Ζτουσ 2015 Υτθν ΡΞΑΔΑ Α ,92 που βαρφνει τον Μ.Α ,ΡΞΑΔΑ Β ,10 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ Γ ,07 που βαρφνει τον Μ.Α ΡΞΑΔΑ Δ ,67 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ Ε ,01 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ ΥΦ ,00 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ Η 9.919,93 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ Θ ,03 που βαρφνει τον Μ.Α , ΡΞΑΔΑ Θ ,36 που βαρφνει τον Μ.Α Ξε κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι για τθν ΡΞΑΔΑ Α: ΕΙΔΘ ΣΑΟΦΡΣΩΝΕΙΡΧ,ΡΞΑΔΑ Β: ΓΑΝΑΜΦΡΜΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ,ΡΞΑΔΑ Δ:.ΕΙΔΘ ΑΤΦΡΣΡΙΕΙΡΧ-ΗΑΧΑΤΡΣΝΑΥΦΙΜΘΥ,ΡΞΑΔΑ Η:ΕΙΔΘ ΑΟΑΝΩΥΙΞΩΟ ΜΑΣΘ, ΡΞΑΔΑ Θ: ΕΙΔΘ ΓΙΑ ΦΡ ΜΑΦΑΥΦΘΞΑ ΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘΥ, ΡΞΑΔΑ Θ: ΥΧΥΥΙΦΙΑ. Μαι με Σοςοςτό Ζκπτωςθσ επί τοισ % ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςισ του όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Σεριφζρειασ Θπείρου, Φμιμα Εμπορίου &Φουριςμοφ για τθν ΡΞΑΔΑ Α: ΕΙΔΘ ΣΑΟΦΡΣΩΝΕΙΡΧ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΕΝΑΙΡΝΑΔΡ ΡΞΑΔΑ Γ: ΕΙΔΘΡΣΩΤΡΣΩΝΕΙΡΧ,ΡΞΑΔΑ Ε: ΜΤΕΡΣΩΝΕΙΡΧ, ΡΞΑΔΑ ΥΦ:ΕΙΔΩΟ ΙΧΘΧΡΣΩΝΕΙΡΧ & ΜΑΦΕΨΧΓΞΕΟΩΟ. 2. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ, φςτερα από κανονικι προκεςμία ςαράντα (40) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 τθσ ΧΑ Σ1/2390/2013. Υτθν περίπτωςθ διαφορετικϊν θμερομθνιϊν λαμβάνεται υπόψθ θ τελευταία. 3. ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4

5 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟ- ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ ΣΦΟΑΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΕΣΘΔΘΣ Διαδικτυακι πφλθ του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 06/04/2015 θμζρα Σαραςκευι. 14/05/2015 Σζμπτθ και ϊρα 10.00π.μ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 18/05/2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00μ.μ Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ο.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΧΑ Σ1-2390/2013 «Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)»-Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται, όπωσ περιγράφεται ςτo άρκρο Β4 τθσ παροφςθσ. 4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά. γ) ςυνεταιριςμοί δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν Ρι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 5. Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ. και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ : 5.1 Ρι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: ςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Ξθτρϊου (ΑΦΞ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Φμιμα Σρογραμματιςμοφ και Υτοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μρατικϊν Σρομθκειϊν. Ρι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Ξθτρϊου (ΑΦΞ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΣΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Φμιμα Σρογραμματιςμοφ και Υτοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μρατικϊν Σρομθκειϊν. Ρι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: - είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. - είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου.pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Σαράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Σαράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Σαράρτθμα IX Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του Σ.Δ. 60/2007, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 5

6 5.2 Φο αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του Υυςτιματοσ ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τθ χριςθ ψθφιακισ υπογραφισ χορθγοφμενθσ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ. 5.3 Ρ υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Υφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. Ματά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ, κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: «ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΦΩΟ ΣΤΡΥ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΟ»..ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Α «ΥΧΞΣΝΘΤΩΞΑΦΙΜΡΙ ΓΕΟΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΑΟΡΙΜΦΡΧ Δ/ΥΞΡΧ».ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Β «ΞΕΝΕΦΘ», «ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ», «ΦΧΝΝΑ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ».ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Γ «ΕΟΦΧΣΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ»..ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Δ «ΧΣΡΔΕΙΓΞΑΦΑ ΕΓΓΧΘΥΘΥ «. ΣΑΣΑΤΦΘΞΑ Εϋ «ΥΧΕΔΙΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ»..ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΥΦϋ 6. Εφόςον, από τουσ ενδιαφερομζνουσ προμθκευτζσ, ηθτθκοφν ζγκαιρα τα ςχετικά με τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό ζγγραφα, αυτά παραδίδονται ι αποςτζλλονται ςε αυτοφσ, μζςα ςε τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. 7. Υε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ διακιρυξθσ, αυτζσ παρζχονται θλεκτρονικά ς' αυτοφσ μζςω τθσ εφαρμογισ που παρζχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ ςτθ Διαδικτυακι πφλθ του ΕΥΘΔΘΥ, το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Υε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ οι ωσ άνω ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται ομοίωσ θλεκτρονικά το αργότερο εντόσ ζξι (6) θμερϊν πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, χωρίσ ο προςφζρων να ζχει δικαίωμα ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ. 8. Φα ανωτζρω αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. και φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ Σρομθκευτζσ. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν δεν εξετάηονται. 9. Αιτιματα για τθν παροχι πλθροφοριϊν που υποβάλλονται ςε χρόνο μικρότερο των ζξι (6) θμερϊν πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, εξετάηονται μόνον εάν θ Χπθρεςία ζχει τθ δυνατότθτα να απαντιςει ςτον ενδιαφερόμενο εντόσ του εναπομζνοντοσ χρόνου. 10. Μανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Χπθρεςίασ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 11. Ρι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ι να είναι επιςιμωσ μεταφραςμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 12. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ. 13. Φα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον Ελλθνικό Φφπο, κακϊσ και τυχόν επαναλθπτικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο. 14. Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. κακϊσ και ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Μυβερνιςεωσ, ςε δφο (2) οικονομικζσ εφθμερίδεσ των Ακθνϊν, δφο (2) θμεριςιεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ, μια (1) εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα και κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα (www.ioannina.gr) και Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ιωαννίνων. Ο ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 6

7 ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Φο αντικείμενο τθσ προμικειασ χωρίηεται ςτισ εξισ ομάδεσ: ΡΞΑΔΑΥ ΦΙΦΝΡΥ ΥΧΟΡΝΡ ΧΩΤΙΥ ΦΣΑ ΥΧΟΡΝΡ ΞΕ ΦΣΑ ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ 2% ΡΞΑΔΑ Α Σρομικεια ειδϊν Σαντοπωλείου , , ,68 Ελαιόλαδο 8.050, ,50 161, , , ,68 ΡΞΑΔΑ Β Σρομικεια Γαλακτοκομικϊν προϊόντων , ,10 353,40 ΡΞΑΔΑ Γ Σρομικεια ειδϊν Ρπωροπωλείου , ,07 794,78 ΡΞΑΔΑ Δ Σρομικεια ειδϊν Αρτοποιείου - Ηαχαροπλαςτικισ , ,60 442,47 ΡΞΑΔΑ Ε Σρομικεια ειδϊν Μρεοπωλείου , ,01 705,54 ΡΞΑΔΑ ΥΦ Σρομικεια ειδϊν Ιχκυοπωλείου & Ματεψυγμζνων , ,00 528,00 ΡΞΑΔΑ Η Σρομικεια ειδϊν Αναλωςίμων ΜΑΣΘ 8.778, ,93 175,57 ΡΞΑΔΑ Θ Σρομικεια Ειδϊν για το Ματάςτθμα Αλλθλεγγφθσ , ,03 514,85 ΡΞΑΔΑΘ Υυςςίτια , ,00 505, , ,09 ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΙΣΜΟΥ Β.1. ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ Β.1.1. Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ο. 4155/13 (ΦΕΜ/Α/ ), ςτο άρκρο 11 τθσ ΧΑ Σ1/2390/2013 (ΦΕΜ 2677/Β ) Β.1.2.Ρεριεχόμενο προςφορϊν Φα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: (α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι προςφορά» και (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά». *(υπο)φάκελοσ: κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα. Ματά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Ρικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Β Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά» Υτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι προςφορά» υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τεχνικι προςφορά. 7

8 Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικι Σροςφορά» τθσ προςφοράσ υποβάλλονται επί ποινι απορρίψεωσ από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου.pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Ρι τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου που υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να φζρουν ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (προςφζροντα) και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά αναφζρονται : πχ πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. Υυγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : Β Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 1. Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ α. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2%, επί τθσ προχπολογιςκείςθσ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ τθσ εκάςτοτε ομάδασ ι του ςυνόλου των ομάδων για τισ οποίεσ ο διαγωνιηόμενοσ υποβάλλει προςφορά, χωρίσ Φ.Σ.Α. και ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, (Άρκρο 157, παρ. 1 του Ο. 4281/2014). Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Χπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. β. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. γ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. δ. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ, από το οποία να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν θμζρα κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Υε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα παραπάνω δικαιολογθτικά εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Ειδικότερα με τθ φορολογικι ενθμερότθτα του Οικονομικοφ φορζα, θ Ανακζτουςα Αρχι αναηθτά αυτεπάγγελτα από το ςφςτθμα TAXISNET δεδομζνα ςχετικά με τθν φορολογικι ενθμερότθτα του Οικονομικοφ Φορζα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, κατά τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ του. Σε περίπτωςθ που το ςφςτθμα παρουςιάηει κάποιον Οικονομικό Φορζα μθ ενιμερο φορολογικά θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, να τον ειδοποιιςει εγγράφωσ ι με άλλο πρόςφορο τρόπο να προςκομίςει φορολογικι ενθμερότθτα ςε ζντυπθ μορφι εντόσ προκεςμίασ, και από τθν οποία να προκφπτει ότι είναι ωσ κατά τα άνω φορολογικά ενιμεροσ. Πταν ο Οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει ελλθνικό αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) υποβάλλει θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία ειδοποιιςεωσ ςε αυτόν και κατακζτει αυτι ςτθν αρμόδια υπθρεςία ι τθν αποςτζλλει ταχυδρομικά, ςε ζντυπθ μορφι εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ υποβολισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ωσ θμερομθνία κατάκεςθσ λογίηεται θ θμερομθνία αποςτολισ που αποδεικνφεται από τθ ςφραγίδα ταχυδρομείου. ε. Ριςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου με πιςτοποίθςθ τθσ εγγραφισ για το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι που να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό. (Εδάφιο α5, παρ. 2 α του άρκρου 7, τθσ Χ.Α /93 του ΧΣ.ΕΥ. περί Ε.Μ.Σ.Ρ.Φ.Α.). Υε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτο εξωτερικό τα δικαιολογθτικά των παραγράφων δ και ε του παρόντοσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι. 2. Οι Αλλοδαποί 8

9 Φα ωσ άνω για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ αλλά με ζκδοςθ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ. Για τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ιςχφουν τα εδάφια β1, β2, β3 και β4, παραγ. 1 και 2, του άρκρου 7, τθσ Χ.Α /93 του ΧΣ.ΕΥ. περί Ε.Μ.Σ.Ρ.Φ.Α. Φα δικαιολογθτικά του παρόντοσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι. 3. Τα Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά λα τα ωσ άνω, ι άλλων προσ αυτά ιςοδφναμων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρκρου 7 τθσ ΧΑ 11389/93 του ΧΣ.ΕΥ. περί Ε.Μ.Σ.Ρ.Φ.Α.) Ειδικότερα: Σιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το πρόςωπο ι πρόςωπα που δεςμεφουν τα νομικά πρόςωπα (π.χ. ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ρ.Ε. και Ε.Ε., διαχειριςτζσ Ε.Σ.Ε., Σρόεδροσ και Διευκφνων Υφμβουλοσ για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόςωποι για κάκε άλλο νομικό πρόςωπο). Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει ότι οι: α) Ρμόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ρ.Ε. και Ε.Ε. β) Διαχειριςτζσ Ε.Σ.Ε. γ) Σρόεδροσ και Διευκφνων Υφμβουλοσ Α.Ε. και δ) Ρι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου Δεν ζχουν καταδικαςτεί ςε αδίκθμα ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Οομιμοποιθτικά ζγγραφα ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ εταιρίασ ιτοι ΦΕΜ ίδρυςθσ και θ τελευταία τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρίασ ι το τυχόν ιςοδφναμο ζγγραφο ανάλογα με τθ χϊρα εγκατάςταςισ τθσ. Υε περίπτωςθ Α.Ε, πιςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι θ οποία είναι αρμόδια να βεβαιϊςει ότι θ άδεια ςφςταςθσ τθσ εταιρίασ δεν ζχει ανακλθκεί και άρα δεν τελεί εξαιτίασ του λόγου αυτοφ υπό εκκακάριςθ. 4. Οι Συνεταιριςμοί α. Εγγυθτικι επιςτολι ωσ ανωτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 26 τθσ Χ.Α /93 του Ε.Μ.Σ.Ρ.Φ.Α. β. Βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. γ. Σιςτοποιθτικά ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ δ και ε του 3.1 άρκρου του παρόντοσ που απαιτοφνται και για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρκρου 7, τθσ Χ.Α /93 του ΧΣ.ΕΥ. περί Ε.Μ.Σ.Ρ.Φ.Α.) 5. Οι Ενϊςεισ προμθκευτϊν (ΚΟΙΝΘ ΡΟΣΦΟΑ) α. λα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με άρκρο 8 τθσ Χ.Α /93 του ΧΣ.ΕΥ. περί Ε.Μ.Σ.Ρ.Φ.Α. β. Σιςτοποιθτικό ςκοπιμότθτασ ΕΡΞΞΕΧ για ενϊςεισ που αποτελοφνται από Ξικρομεςαίεσ Ξεταποιθτικζσ Επιχειριςεισ (ΞΞΕ) ι παραγωγικοφσ Αςτικοφσ Υυνεταιριςμοφσ, ςτισ οποίεσ μετζχουν και επιχειριςεισ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ. Φο ποςοςτό του ΞΞΕ πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 50%. Φο πιςτοποιθτικό αυτό δφναται να προςκομιςκεί εντόσ 15 θμερϊν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ. γ. Ρι ΞΞΕ εκτόσ τα πιο πάνω δικαιολογθτικά μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν και κάκε άλλο απαραίτθτο δικαιολογθτικό, που εκδίδεται ι κεωρείται από τον ΕΡΞΞΕΧ. Από τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να προκφπτει ότι οι ΞΞΕ ανταποκρίνονται ςτα κριτιρια που κακορίηονται για τθν χρθματοδότθςι τουσ από τισ πράξεισ που κάκε φορά εκδίδει ο Διοικθτισ τθσ Φράπεηασ Ελλάδοσ. 6. Εκτόσ των ανωτζρω κατά περίπτωςθ οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν με ποινι απορρίψεϊσ τουσ από τθν ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ τα ακόλουκα: α. Υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, εκτόσ εάν ςτθν προςφορά τουσ ρθτά αναφζρουν τα ςθμεία που τυχόν δεν αποδζχονται. Υτθν περίπτωςθ αυτι ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του τουσ όρουσ αυτισ που είναι διαφορετικοί από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν. β. Υπεφκυνθ διλωςθ που κα αναφζρει τθ χϊρα προζλευςθσ των προςφερόμενων προϊόντων. Εφόςον μεςολαβεί ςτάδιο επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ του προϊόντοσ (πρζπει να δθλωκεί το εργοςτάςιο, ςτο οποίο γίνεται θ επεξεργαςία, θ διαδικαςία τυποποίθςθσ - ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ του). γ. Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν παραγωγικι δυνατότθτα τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και για τθν ποιότθτα των προϊόντων τθσ, προςκομίηοντασ παραςτατικά πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ εφόςον υπάρχουν των προϊόντων, που να επιβεβαιϊνουν τιρθςθ προδιαγραφϊν προτφπων. δ. Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2008 για διακίνθςθ και αποκικευςθ τυποποιθμζνων προϊόντων. ε. Ριςτοποιθτικό ISO 22000:2005 για διακίνθςθ και αποκικευςθ τυποποιθμζνων προϊόντων. ςτ. Υτθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δεν μεταφζρει με ίδια μζςα τα προϊόντα οφείλει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ που κα αναλάβει τθν μεταφορά και τθν 9

10 διανομι του υπό προμικεια προϊόντοσ ότι αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ και τθσ διανομισ των ειδϊν ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδει τθν υπεφκυνθ διλωςθ. η. Διλωςθ για τον χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Ρι προςφορζσ ιςχφουν επί ποινι αποκλειςμοφ χωρίσ καμία αλλαγι ι ανακεϊρθςθ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν, από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. θ. Σιςτοποιθτικό Δθμοτικισ ενθμερότθτασ από το Διμο Ιωαννιτϊν και από το Διμο τθσ Ζδρασ του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό. κ. Βεβαίωςθ τραπζηθσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ ι. Ιςολογιςμοφσ τθσ τελευταίασ τριετίασ (ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν, επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων), από τα οποία κα προκφπτει ότι το φψοσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά μζςο όρο για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα, είναι ίςο ι μεγαλφτερο με το 1/3 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του προςφερόμενου είδουσ. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ δθλϊςεισ για όςο χρόνο λειτουργεί. Ρι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων 30 θμερολογιακϊν θμερϊν (άρκρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΜ A/74/ ) προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου.pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, πλθν των ΦΕΜ. ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Φα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο Σρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά. Φα παραπάνω δικαιολογθτικά, αποτελοφν ταυτόχρονα και δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχιστεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι: θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. Ματά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Ρικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Φα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. Β Τεχνικι Ρροςφορά Θ Φεχνικι Σροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Φα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» Υτον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα (προμθκευτι). Θ Ρικονομικι Σροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι αποκλειςμοφ ςτον (υπό)φάκελο «Ρικονομικι Σροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Φα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 10

11 Για τισ ομάδεσ εκείνεσ των τροφίμων (ΡΞΑΔΑ Γ ΕΙΔΘ ΡΣΩΤΡΣΩΝΕΙΡΧ - ΡΞΑΔΑ Ε ΕΙΔΘ ΜΤΕΡΣΩΝΕΙΡΧ ΡΞΑΔΑ ΥΦ ΙΧΘΧΡΣΩΝΕΙΡΧ ΑΦΕΨΧΓΞΕΟΩΟ ΡΞΑΔΑ Α ΕΝΑΙΡΝΑΔΡ),που θ κατακφρωςθ απαιτεί το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ % εκατό ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςισ του όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Σεριφζρειασ Θπείρου Φμιμα Εμπορίου &Φουριςμοφ, και για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ για τισ ομάδεσ των τροφίμων που προςφζρουν επί τθσ προχπολογιςκείςασ τιμισ τθσ εκάςτοτε ομάδασ. Μακϊσ θ οικονομικι προςφορά δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο Ρικονομικόσ φορζασ (προμθκευτισ) κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του Διακιρυξθ προμικειασ τροφίμων 2015 ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο αρχείο ςε μορφι pdf (υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ). Υε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ, των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ δικαιολογθτικϊν του υποφακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί υποχρεωτικά ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικι Σροςφορά». Ρμοίωσ, δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ (λόγω μθ εφρεςθσ κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικι Σροςφορά»), θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ ι δικαιολογθτικοφ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτον υποφάκελο «Ρικονομικι Σροςφορά». Δικαιολογθτικά και ζγγραφα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, που ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ απαιτείται να προςκομιςτοφν ςε ζντυπθ μορφι ςτθν Χπθρεςία που είναι αρμόδια για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, αποςτζλλονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ, επί ποινι απορρίψεωσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικϊσ ηθτοφμενα από τθ διακιρυξθ δικαιολογθτικά ςε ζντυπθ μορφι, διαχωριςμζνα ςε δφο (2) ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ με εξωτερικζσ ενδείξεισ «Επιμζρουσ ζντυπα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικισ προςφοράσ» και «Επιμζρουσ ζντυπα οικονομικισ προςφοράσ», αντίςτοιχα, εντόσ τθσ κακοριηόμενθσ προκεςμίασ και παραλαμβάνονται από τθν Χπθρεςία με απόδειξθ βεβαίασ χρονολογίασ. Σροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αναφορικά με το κζμα τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων εγγράφων, για το ςφνολο των απαιτοφμενων από τθν παροφςα διακιρυξθ δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 1 του Ο.4250/14 (ΦΕΜ Α' 74/ ). Χποβαλλόμενα με τθν προςφορά θλεκτρονικά αρχεία.pdf των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και εγγράφων που δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ τουσ, εκλαμβάνονται ωσ υποβλθκζντα απλά φωτοαντίγραφα, και για τθν αποδοχι τουσ ι μθ εξετάηονται με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ο. 4250/14 (ΦΕΜ Α' 74/ ). Επιςθμαίνεται ότι ςε υποβλθκζντα τζτοια ςτοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από τθν αρμόδια για το διαγωνιςμό Χπθρεςία δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ, προκειμζνου να εξακριβωκεί θ ακρίβεια αυτϊν, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5%, ιδίωσ ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι φορζων που εξζδωςαν τα πρωτότυπα. Διαπίςτωςθ ότι υποβλικθκαν αλλοιωμζνα ςτοιχεία επιφζρει κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 του Ο.1599/86, εφόςον τζτοια πράξθ δεν τιμωρείται αυςτθρότερα από άλλθ ποινικι διάταξθ. Υε κάκε τζτοια περίπτωςθ, θ εκδοκείςα βάςει των ςτοιχείων διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, ανακαλείται αμζςωσ. Θ κατάρτιςθ και θ υποβολι των προςφορϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παραγρ. 3 του άρκρου 6 του Ο.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΧΑ Σ1-2390/2013 «Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ)». Χποβολι προςφορϊν ςε ζντυπθ μορφι ι/και ςε ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ για το διαγωνιςμό δεν είναι αποδεκτι. Σροςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν Χπθρεςία αποκλειςτικά ςε ζντυπθ μορφι (για τισ οποίεσ δεν ζχει πραγματοποιθκεί κατάκεςθ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα) δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται ςτουσ αποςτολείσ τουσ 11

12 Απαιτοφμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ, για προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία, που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Χπθρεςία μετά τθν κακοριηόμενθ προκεςμία, κεωροφνται εκπρόκεςμα κατατεκζντα και οδθγοφν ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ρι προςφορζσ και τα ςτοιχεία αυτϊν δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ ι άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν πρoςφoρά ι ςε απαιτοφμενο ςτοιχείο αυτισ οποιαδιποτε διόρκωςθ ι προςκικθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μovoγραμμζvθ από TOV προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ πρoςφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς αυτι ι ςε ςτοιχεία τθσ διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. Ρ προςφζρων, εφόςον δεν ζχει προςβάλει νομίμωσ και εμπροκζςμωσ τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. Ξετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνον όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνφεται από αυτό. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο Αποκλίςεισ από τθν τεχνικι περιγραφι και τισ απαιτιςεισ τθσ Χπθρεςίασ ζχουν ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό των προςφορϊν. Επιςθμαίνεται ότι θ τεχνικι περιγραφι - απαιτιςεισ τθσ Χπθρεςίασ αποτελοφν ςτο ςφνολό τουσ απαράβατουσ όρουσ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Υε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ξε τθν υποβολι τθσ προςφοράσ οι ςυμμετζχοντεσ ςθμαίνουν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ τουσ που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Υφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανιλικουσ κάτω των 15 ετϊν. Ρι προςφζροντεσ οφείλουν να γνωρίηουν εάν θ προαναφερκείςα ριτρα τθρείται. Β.2. Τρόποσ Ρλθρωμισ Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει ςτο 100% τθσ αξίασ τθσ ποςότθτασ, που κα παραλαμβάνεται τμθματικά κάκε φορά με βάςθ τα πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ,, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν μζςα ςε εφλογο χρόνο απαραίτθτο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 36 του ΕΜΣΡΦΑ. Ξζροσ ποςοφ τθσ διακιρυξθσ αφορά τα ςυγχρθματοδοτοφμενα Ευρωπαϊκά Σρογράμματα: Ακριβισ τίτλοσ ζργου: Ενζργειεσ Στιριξθσ Θλικιωμζνων και Λοιπϊν Ατόμων που Χριηουν Βοικειασ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Απαςχολθςιμότθτασ των Εμμζςωσ Ωφελοφμενων Ατόμων (Κ.Θ.Φ.Θ.). Αρικμόσ Σράξθσ Ζνταξθσ : MIS ΥΑΕ του ζργου: 2013ΥΕ Σοςοςτό (%), χρθματοδότθςθσ, από Εκνικοφσ Σόρουσ:10,76%. 12

13 Σοςοςτό (%), ςυγχρθματοδότθςθσ Ευρωπαϊκοφ Ζργου από κονδφλια προερχόμενα από τθν Ευρϊπθ: 89,24% Φορζασ χρθματοδότθςθσ: Χπουργείο Εργαςίασ, Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Σρόνοιασ. Ακριβισ τίτλοσ ζργου: Ανάπτυξθ Δομϊν και Υπθρεςιϊν τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ προσ Πφελοσ των Γυναικϊν και για τθν Καταπολζμθςθ τθσ βίασ ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 07 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ (Ξενϊνασ Γυναικϊν Θυμάτων Βίασ και Ραιδιϊν τουσ ) Αρικμόσ Σράξθσ Ζνταξθσ: MIS ΥΑΕ του ζργου: 455/8 2012ΥΕ Σοςοςτό (%), χρθματοδότθςθσ, από Εκνικοφσ Σόρουσ: 15% Σοςοςτό (%), ςυγχρθματοδότθςθσ Ευρωπαϊκοφ Ζργου από κονδφλια προερχόμενα από τθν Ευρϊπθ: 85% Φορζασ χρθματοδότθςθσ: Χπουργείο Εςωτερικϊν (Σρϊθν Χπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκεντρωμζνθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ) ΧΣ.Υ.Δ/ΟΥΘ Αναπτυξιακϊν Σρογραμμάτων Ακριβισ τίτλοσ ζργου: Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ. Αρικμόσ Σράξθσ Ζνταξθσ :MIS ΥΑΕ του ζργου: ΥΑ Ε 335/8 Σοςοςτό (%), χρθματοδότθςθσ, από Εκνικοφσ Σόρουσ: 10,76% Σοςοςτό (%), ςυγχρθματοδότθςθσ Ευρωπαϊκοφ Ζργου από κονδφλια προερχόμενα από τθν Ευρϊπθ: 89,24% Φορζασ χρθματοδότθςθσ: Χπουργείο Εςωτερικϊν. Ακριβισ τίτλοσ ζργου: Βοικεια ςτο Σπίτι. Σοςοςτό (%), χρθματοδότθςθσ, από Εκνικοφσ Σόρουσ: 100,00% Β.3. Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δθλ. τθν 25/05/2015 και ϊρα 10:30 πμ., μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Ματά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ Φεχνικι Σροςφορά». Ρι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ Φεχνικι Σροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ρμοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Ρικονομικι Σροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 13

14 Β.4. Διαδικαςία θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν 1. Ξετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν το αρμόδιο πιςτοποιθμζνο ςτο ςφςτθμα ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - ΕΔΔ)προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ειδικότερα: τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δθλ τθν τθν 25/05/2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα αποςφραγίηονται θλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικι Σροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα/ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα. β. Θ αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τουσ ενςφράγιςτουσ φακζλουσ με τα τυχόν επι μζρουσ απαιτοφμενα ςε ζντυπθ μορφι δικαιολογθτικά των προςφορϊν τα οποία ζχουν κατατεκεί ςτθν Χπθρεςία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Θ ΕΔΔ αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και τουσ υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «Επιμζρουσ Ζντυπα Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικισ Σροςφοράσ» και μονογράφει και ςφραγίηει το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί. Ρι υποφάκελοι με τθν ζνδειξθ «Επί μζρουσ Ζντυπα Ρικονομικισ Σροςφοράσ» δεν αποςφραγίηονται κατά το ςτάδιο αυτό. γ. Ξετά και τθν ωσ άνω αποςφράγιςθ θ ΕΔΔ προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλει προςφορζσ ςε πρακτικό αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν - τεχνικϊν προςφορϊν το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. δ. Υτθ ςυνζχεια θ ΕΔΔ προχωρεί ςτθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν ςτισ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων για τθν πλθρότθτα και τθν νομιμότθτά τουσ - ςφμφωνα με τα ιςχφοντα - και ςτθ διενζργεια ελζγχου των τεχνικϊν προςφορϊν για τθ ςυμφωνία ι αςυμφωνία τουσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ τθσ Χπθρεςίασ. ε. Ματά το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ, θ ΕΔΔ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι μποροφν να απευκφνουν αιτιματα, θλεκτρονικά - μζςω τθσ παρεχόμενθσ από το ςφςτθμα εφαρμογισ, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ - οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων ι ςυμπλθρϊςεων επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. Ρι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ να παρζξουν θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ και κατά περίπτωςθ εγγράφωσ (αν ηθτθκεί) τισ ηθτοφμενεσ διευκρινίςεισ - ςυμπλθρϊςεισ εντόσ των προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται. ςτ. Ματόπιν, θ ΕΔΔ ειςθγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριςτό πρακτικό αποδοχισ ι αιτιολογθμζνθσ απόρριψθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ λιψθ και ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ απόφαςθσ για το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. η. Ακολουκεί θ κατά τα προβλεπόμενα ζκδοςθ απόφαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι για το υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Υφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Υυςτιματοσ αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ Χπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. θ. Για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ (δικαιολογθτικά - τεχνικά), κατά το ανωτζρω ςτάδιο και μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ προςφυγϊν ι τθν εξζταςθ τυχόν υποβλθκειςϊν προςφυγϊν ι παρατθριςεων για το ςτάδιο, ορίηεται θ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν. Υτουσ ςυμμετζχοντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί κατά το προθγοφμενο ςτάδιο, με μζριμνα τθσ Χπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, πραγματοποιείται, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του ςυςτιματοσ, ενθμζρωςθ για τθν κακοριςκείςα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν. κ. Υτθν κακοριςκείςα ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα, θ ΕΔΔ προβαίνει ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Ρικονομικι Σροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα/ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα. ι. Υτθ ςυνζχεια θ ΕΔΔ παραλαμβάνει από τθν Χπθρεςία και αποςφραγίηει τον κυρίωσ φάκελο και τουσ υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «Επί μζρουσ Ζντυπα Οικονομικισ Ρροςφοράσ» για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν αποκλειςτεί ςτο προθγοφμενο ςτάδιο. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλει οικονομικζσ προςφορζσ ςε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. 14

15 ια. Ακολουκεί θ αξιολόγθςθ από τθν ΕΔΔ των οικονομικϊν προςφορϊν, κατά τθν οποία οι οικονομικζσ προςφορζσ ελζγχονται ζναντι των όρων τθσ διακιρυξθσ και όςεσ κρικοφν παραδεκτζσ κατατάςςονται με βάςθ το κριτιριο κατακφρωςθσ. Θ ΕΔΔ ειςθγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριςτό πρακτικό επί τθσ αποδοχισ ι μθ των οικονομικϊν προςφορϊν κακϊσ και επί τθσ ανάδειξθσ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ λιψθ και ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ απόφαςθσ. ιβ. Υτθ ςυνζχεια, θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα τθν απόφαςθ για το υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Υφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Υυςτιματοσ αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ Χπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. ιγ. Ξετά τθν ωσ άνω ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων επί τθσ εκδοκείςασ απόφαςθσ για το ανωτζρω ςτάδιο, και μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ προςφυγϊν ι τθν εξζταςθ από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων τυχόν υποβλθκειςϊν προςφυγϊν ι ενςτάςεων, ο/οι προςφζρων/ροντεσ, ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του/τουσ αποςτζλλεται θλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου. pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται αναλυτικά ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Β: Γενικοί ροι τθσ παροφςασ. ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Φυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Φα εν λόγω δικαιολογθτικά προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από τον προςφζροντα, εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν Χπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. ιδ. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται από τθν αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Υτουσ ςυμμετζχοντεσ που ζχουν υποβάλει παραδεκτζσ οικονομικά προςφορζσ, με μζριμνα τθσ Χπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, πραγματοποιείται, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του ςυςτιματοσ, ενθμζρωςθ για τθν κακοριςκείςα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του αναδειχκζντα μειοδότθ. ιε. Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που αποςφραγίςκθκε. ιςτ. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ κατά τα προβλεπόμενα αποςφράγιςθ του ανωτζρω φακζλου, θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ για τθν πλθρότθτα και νομιμότθτα των δικαιολογθτικϊν αυτϊν και με ξεχωριςτι ειςθγθτικι ζκκεςθ γνωμοδοτεί/προτείνει για τθ λιψθ οριςτικισ απόφαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι επί των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. ιη. Ρ πλιρθσ φάκελοσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν ζκδοςθ τελικισ απόφαςθσ. 2. Για τθν ανωτζρω περιγραφείςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ κακϊσ και για τθ λιψθ απόφαςθσ επί των διαφόρων ςταδίων του διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα ακόλουκα : α. Σροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τθν τεχνικι περιγραφι και τισ απαιτιςεισ τθσ Χπθρεςίασ ωσ αναφζρονται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, μετά από πρoθγoφμεvθ γvωμoδότθςθ τθσ ΕΔΔ. β. Σρoςφoρά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από πρoθγoφμεvθ γvωμoδότθςθ τθσ ΕΔΔ. γ. Μριτιριο για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωvιςμoφ «είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.» όπωσ ορίηεται ςτο Μεφάλαιο Β, τθσ παροφςασ. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 51 του ΣΔ 60/2007, ςε ςυνδυαςμό και με όςα προβλζπονται ςτο τθσ Χ.Α /93 του ΧΣ.ΕΥ. περί Ε.Μ.Σ.Ρ.Φ.Α. δ. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνεται υπόψθ αποκλειςτικά θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.». Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον υποψιφιο με τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά των ςυμμετεχόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Κ.Α.: 20.7135.001 Προϋπολογισμός 436.650,00 Έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3 Περιεχόμενα 5 Πρόλογος 6 Εισαγωγικές πληροφορίες 11 23 29 69

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Ημερομηνία : 03/03/2015 Αρ. Πρωτ. : 5114 Ταχ. Δν/ση : Site Δήμου Βύρωνα: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 Τ.Κ. 16233 ΒΥΡΩΝΑΣ http://www.dimosbyrona.gr/ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 34/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 34/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003503146 2015-12-15

15PROC003503146 2015-12-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:120798 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Ρ O I Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διμοσ Χαϊδαρίου,

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διμοσ Χαϊδαρίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΟ: «Ρρομικεια Λογοτεχνικϊν Βιβλίων για Μακθτζσ Δθμοτικοφ με Θζμα τθν Υγιεινι Διατροφι» ςτα πλαίςια τθσ Πράξθσ με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 1/2015 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 31 Αυγούστου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 1/2015 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 31 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 1/2015 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 31 Αυγούστου 2015 Ταχ. Δ/νση: Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 3927/ΣΔ/12. για την υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. του Γ. Ν. Άμφισσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 3927/ΣΔ/12. για την υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. του Γ. Ν. Άμφισσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 3927/ΣΔ/12 για την υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Γ. Ν. Άμφισσας Άμφισσα 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης ΩΠΔΚ4690ΒΑ-ΖΘΑ

Δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης ΩΠΔΚ4690ΒΑ-ΖΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης ΩΠΔΚ4690ΒΑ-ΖΘΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6-2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 55320000-9 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ» : α) ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 & β) ΑΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ ΑΡ. ΠΡΨΣ.: 909/Δ/13

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02/2016 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02/2016 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Π. Αποστολίδου ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.10267 για την προμήθεια Ειδών και Εξαρτημάτων Ρουχισμού και Υπόδησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.10267 για την προμήθεια Ειδών και Εξαρτημάτων Ρουχισμού και Υπόδησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.10267 για την προμήθεια Ειδών και Εξαρτημάτων Ρουχισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη: Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

Περίληψη: Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ : 13034 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Απόφ. Δημάρχου: 989 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8116 για την παροχή Υπηρεσιών Σίτισης της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Καλαβρύτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8116 για την παροχή Υπηρεσιών Σίτισης της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Καλαβρύτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑNAΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8116 για την παροχή Υπηρεσιών Σίτισης της Αποκεντρωμένης Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια Σαρώθρου 2m3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου. ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 565/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» Ο Δήμαρχος Καρδίτσας έχοντας υπόψη: Το

Διαβάστε περισσότερα

Τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: http://www.trikalacity.gr/prokirikseis. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: http://www.trikalacity.gr/prokirikseis. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23/9/2015 Νομός Τρικάλων Αριθμ. Πρωτ.: 52428 Δήμος Τρικκαίων Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 Προς: Ταχ. Κώδ.: 421 00 Τρίκαλα ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 66710/2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

» (12) , 81.280,00 23%, 99.974,40 O

»  (12) , 81.280,00  23%,  99.974,40   O ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Aριθ. Πρωτ: 47263/21-5-2015 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Ζ. Καντόλα Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 13-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ.: 45083 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & Δ.Α.Δ. Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / πλατεία ΜΑΝΙΑΚΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Η Έδρα του Συλλόγου. 21/12/2012, 10:30μμ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & Δ.Α.Δ. Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / πλατεία ΜΑΝΙΑΚΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Η Έδρα του Συλλόγου. 21/12/2012, 10:30μμ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002646352 2015-03-18

15PROC002646352 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα, 16-03-2015 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5597 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση : Σουλίου 3 Πληροφορίες: Γρίβα Ειρήνη «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2013 ΑρΠρωτ:ΔΤΥ Ε 1022756/298ΕΞ2013 ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ υμμετοχισ ςε τριιμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο του Εκνικοφ Θεματικοφ Δικτφου που ςυντονίηει το ΚΠΕ Μαρώνειασ με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ υμμετοχισ ςε τριιμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο του Εκνικοφ Θεματικοφ Δικτφου που ςυντονίηει το ΚΠΕ Μαρώνειασ με τίτλο: Δ Λ Λ Η ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΚΡΑΣ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΑΡΩΝΔΙΑ Γιεύθσνζη: Ίμερος Ροδόπης,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002476995 2014-12-15

14PROC002476995 2014-12-15 Μεσσήνη 09-12 - 2014 Αρ. πρωτ.: 41834 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά, 29-12-2014 Αρ. Πρωτ. 36109

Λιβαδειά, 29-12-2014 Αρ. Πρωτ. 36109 Λιβαδειά, 29-12-2014 Αρ. Πρωτ. 36109 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών ΠΡ/ΣΜΟΣ: 195.024,17 (μαζί με ΦΠΑ 13%,23%) ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 11144 για την προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 11144 για την προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 11144 για την προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.10854 για την προμήθεια Διαλυμάτων Παρεντερικής Διατροφής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.10854 για την προμήθεια Διαλυμάτων Παρεντερικής Διατροφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.10854 για την προμήθεια Διαλυμάτων Παρεντερικής Διατροφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706826 2015-04-15

15PROC002706826 2015-04-15 15PROC276826 215-4-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15 Απριλίου 215 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14536(473) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Ταχ. Δν/ση : ΙΘΑΚΗΣ 12, 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ Τηλέφωνο : 2106662140 Fax : 2106612965 e Mail : info@palini.gr

Διαβάστε περισσότερα

5 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜ. 172/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ43469Θ2Γ-Κ7Ϊ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΨΟΫΝ ΟΩΘΜΑΤΫΝ»

5 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜ. 172/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ43469Θ2Γ-Κ7Ϊ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΨΟΫΝ ΟΩΘΜΑΤΫΝ» ΑΔΑ: ΒΛ43469Θ2Γ-Κ7Ϊ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Λάριςα, 09/07/2013 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νςθ: Ρεριοχι Μεηοφρλο, ΤΘ. 2101 Τθλ. 2413500840-828-821 Τ.Κ. 41110 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 01 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 09 ης Ιανουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 001/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003195951 2015-10-21

15PROC003195951 2015-10-21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 19/10/2015 Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Πληροφορίες: Μπελιάς Θωμάς Τηλέφωνο: 2461056300 F A X: 2461056303 Email: mmpelias@uowm.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 15/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792883 2015-05-21

15PROC002792883 2015-05-21 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Δ.Καρέτου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού &του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ( 20.000,00 ) ΕYΡΩ

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ( 20.000,00 ) ΕYΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:14071/751281 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003321625 2015-11-17

15PROC003321625 2015-11-17 15PROC003321625 2015-11-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αταλάντη 18-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αρ. Πρωτ. : 22089 ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:209.680,48 Φ.Π.Α.:48.226,51 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ : 93,01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σο φορολογικό ςφςτθμα αποτελεί το βαςικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 3 7 / 2 0 1 5

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 3 7 / 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003614948 2016-01-11

16PROC003614948 2016-01-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αλεξανδρούπολη 11/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

654 04 ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ GRID ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΤΕΙΚ-GRID) Α Π Ο Φ Α Σ Η

654 04 ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ GRID ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΤΕΙΚ-GRID) Α Π Ο Φ Α Σ Η Καβάλα 20/05/2013 /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού Αρ. ιακ.: 1/2013 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Α ΑΜ: 13PROC001029502 2013-05-20 Προµηθειών & Περιουσίας ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών και περιουσίας Α Α: ΒΕΝ54691Ο8-ΕΣΦ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002927350 2015-07-22

15PROC002927350 2015-07-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ιεύθυνση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, 22 100, Τρίπολη Πληροφορίες: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (Ο.Μ ΑΙΓΙΟΥ)

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (Ο.Μ ΑΙΓΙΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5031 / 02.06.2015 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ- 1523/15

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ- 1523/15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ- 1523/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2015 Δ - 1523/15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 /2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 /2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 /2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 391 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. A2 176 Έγκριση απόφασης 318/14 12 2012 του Δ.Σ. του Οργανι σμού Κεντρικών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 41/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 41/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009-2010 I Η εικόνα του εξώφυλλου είναι αντίγραφο έργου του διάσημου Έλληνα ζωγράφου Ν. Χατζηκυριάκου - Γκίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Διεύθυνση Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια μίας (1) συσκευής αέριας χρωματογραφίας

Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια μίας (1) συσκευής αέριας χρωματογραφίας ΑΔΑ περίληψης: ΒΛ4ΧΗ-ΨΩΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003520455 2015-12-17

15PROC003520455 2015-12-17 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 529 4926, 4209, 4046 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια ικθ και ζκιμα ςτθν Ελλάδα

Χριςτοφγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια ικθ και ζκιμα ςτθν Ελλάδα Χριςτοφγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια ικθ και ζκιμα ςτθν Ελλάδα Παρουςιάηουν οι Παναγιϊτθσ Π. Αντρζασ Ρ. 1 Ήκθ και ζκιμα Χριςτουγζννων Σα Χριςτοφγεννα είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : Χαλάνδρι 22/12/2014 Αρ. Πρωτ. 31901 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : Χαλάνδρι 22/12/2014 Αρ. Πρωτ. 31901 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Χαλάνδρι 22/12/2014 Αρ. Πρωτ. 31901 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.56/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.56/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές». Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Θ.Σ. Δ.Ε.Π. Δ.ΕΚ.Ν. Δ.Λ.Υ. Αριθ.Πρωτ.: 3332.12/10/13 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003140912 2015-10-09

15PROC003140912 2015-10-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α ΑΜ: /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Business Unit: CON No of Pages: 10 Authors: AR Use: External Info Date: 17/09/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 -- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/9/1998 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ.Πρωτ. Ε41/105 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 85 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003380933 2015-11-26

15PROC003380933 2015-11-26 15PROC003380933 2015-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 26/11/2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:14979 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 40050/16-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ. Έχοντας υπόψη :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 40050/16-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ. Έχοντας υπόψη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 40050/16-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημαρχείο Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Τ.Κ. 63200 Νέα Μουδανιά Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048 Πληροφορίες: Ι. Τσιγκρή-Δ. Νικολάου Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 62 /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 62 /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΦΑΝΗ Τηλ.: 210 3501526 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091577 2015-09-25

15PROC003091577 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. /νση: Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Κ : 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονοµικό Τµήµα/ Γραφείο Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 10 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 13ης Ιουνίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 10 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 13ης Ιουνίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 13-6 -2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ 15PROC003600506 2015-12-31 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ 15PROC003600506 2015-12-31 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY ΚΑΙ ΔΙ ΑΒΙΟΥ Date: 2015.12.31 12:36:53 ΜΑΘΗΣΗΣ T AGENCY EET ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Reason: ΜΕΡΙΜΝΑΣ Digitally signed by INFORMATICS Location:

Διαβάστε περισσότερα