14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002476995 2014-12-15"

Transcript

1 Μεσσήνη Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού ,73 χωρίς Φ.Π.Α. 13% συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 15%, με κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού, το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για καθένα από τους έντεκα (11) επιμέρους προϋπολογισμούς (ομάδες) που περιλαμβάνονται στο υπ αριθ /ΛΥ/2014 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (μελέτης) του Δήμου Μεσσήνης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. Για τα είδη τροφίμων: ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγμένα) του προϋπολογισμού μελέτης, για τα οποία εκδίδεται τιμοκατάλογος λιανικής πώλησης για την περιοχή της Καλαμάτας από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα εφαρμόζεται επί των τιμών του τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης για την περιοχή της Καλαμάτας που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Μεσσηνίας και καλύπτει την ημέρα παράδοσης του είδους και όχι επί των τιμών του προϋπολογισμού μελέτης του Δήμου Μεσσήνης, οι οποίες είναι απλά ενδεικτικές. Προϋπολογισμός μελέτης : ,16 χωρίς Φ.Π.Α. (53.603,99 με Φ.Π.Α.) Δικαίωμα προαίρεσης 15% : 7.115,57 χωρίς Φ.Π.Α. ( 8.040,59 με Φ.Π.Α.) Προϋπολογισμός πρόχειρου διαγωνισμού: ,73 χωρίς Φ.Π.Α. (61.644,58 με Φ.Π.Α.) ΑΡΘΡΟ 1 ο Ονομα Δ/νση της Υπηρεσίας που συνάπτει την σύμβαση, τόπος και χρόνος διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα αφορά τους τρεις (3) Παιδικούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης, τον Παιδικό Σταθμό της Δη μοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Ανδρούσας Δήμου Μεσσήνης, καθώς επίσης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης και θα γίνει στις ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, στην διεύθυνση: Δημαρχείο Μεσσήνης οδός Δημάρχου Π. Πτωχού, Τ.Κ Μεσσήνη, μπροστά στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η οποία έχει οριστεί με την υπ αρ. 398/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης. ΑΡΘΡΟ 2 ο Εφαρμοστέο δίκαιο. Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: 1) Τον Ν. 2286/95 με τίτλο Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2503/97 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19 Α ). 2) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ). 3) Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α ). Σελίδα 1 από 11

2 4) Τις διατάξεις της Υ.Α. αρ / (ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185 Β ) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και τις εν ισχύει σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ιδιαιτέρως τα άρθρα 41 και 42).. 5) Την υπ αρ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β / ). 6) Την υπ αρ. Π1/358/99 (ΦΕΚ 92/Β / ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Εξαίρεση Προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητώνπρομηθευτών από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π.». 7) Το υπ αρ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών Τμήμα Γενικών Υποθέσεων με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού». 8) Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18). 9) Το άρθρο 13 το Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α 33). 10) Τα άρθρα 40 και 41 του Π.Δ. 173/ ) Την Πράξη 61/2014 του Στ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 12) Τον N. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α ). 14PROC ΑΡΘΡΟ 3 ο Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας. Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και πάντως όχι πριν τις Τα είδη θα παραδίδονται, στον χώρο που θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία κατόπιν συνεννοήσεως με τον αντίστοιχο προϊστάμενο. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στον τόπο παράδοσης βαρύνουν κάθε φορά τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 4 ο Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα στοιχεία του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:30 στον 1 ο όροφο του Δημαρχείου Μεσσήνης, οδός Δημάρχου Π. Πτωχού, Μεσσήνη. (πληροφορίες κ. Καλογερόπουλος Ηλίας τηλ ή κ. Κάτσος Ιωάννης τηλ ). ΑΡΘΡΟ 5 ο Παραλαβή προσφορών. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα παραδοθούν αυτοπροσώπως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 9 ο, στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, την ημέρα του διαγωνισμού κατά την ώρα που αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο 1 ο και θα είναι γραμμένες στα Ελληνικά. Το άρθρο αυτό ισχύει και για όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λ.π. έγγραφα της δημοπρασίας. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν επίσης στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Μεσσήνης ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:30. ΑΡΘΡΟ 6 ο Χρόνος ισχύος της προσφοράς Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εξήντα (60) ημέρες και εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια, ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται με την προσφορά του για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης και σε περίπτωση παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 10, έως τρεις μήνες επιπλέον. ΑΡΘΡΟ 7 ο Εγγυήσεις. Η «εγγύηση συμμετοχής» στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014, ήτοι: Σελίδα 2 από 11

3 i) Για όποιον συμμετέχει μόνο στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ,20 *2%= 209,22. ii) Για όποιον συμμετέχει μόνο στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ: 2.679,16 *2%= 53,58. iiι) Για όποιον συμμετέχει μόνο στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ,00 *2%= 204,58. iv) Για όποιον συμμετέχει μόνο στον ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ: 6.481,09 *2%= 129,62. v) Για όποιον συμμετέχει μόνο στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ: ,66 *2%= 41,19. vi) Για όποιον συμμετέχει μόνο στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ,09 *2%= 95,36. vii) Για όποιον συμμετέχει μόνο στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ: ,26 *2%= 30,03. viii) Για όποιον συμμετέχει μόνο στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ: 3.169,40 *2%= 63,39 ix) Για όποιον συμμετέχει μόνο στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ: 1.007,30 *2%=20,15 x) Για όποιον συμμετέχει μόνο στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ,10 *2%= 77,12. xi) Για όποιον συμμετέχει μόνο στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ: ,90 *2%= 24,50. 14PROC Για όποιον συμμετέχει σε παραπάνω από έναν επιμέρους προϋπολογισμό (ομάδα) της σχετικής μελέτης του Δήμου Μεσσήνης, το ποσό της «εγγύησης συμμετοχής» πρέπει να είναι το άθροισμα των ποσών, στα οποία αυτοί οι επιμέρους προϋπολογισμοί αντιστοιχούν, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα. Κάθε «εγγύηση συμμετοχής» θα φέρει την ένδειξη σε ποίον ή ποίους επιμέρους προϋπολογισμούς (ομάδες) από του ς έντεκα αναφέρεται, δηλαδή θα αναφέρει αναλυτικά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και την ΟΜΑΔΑ ή ΟΜΑΔΕΣ. Παραδείγματος χάριν, αν είναι για τις ΟΜΑΔΕΣ 3 και 7: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για την «ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ» ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και ΟΜΑΔΑ 7: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος προμηθευτής, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, «εγγύηση καλής εκτέλεσης» των όρων της σύμβασης (πρωτότυπη), ύψους ίσου με το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. Οι εγγυήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. ΑΡΘΡΟ 8 ο Συμμετοχή στην δημοπρασία - Προσφορές. Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: α) Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές. β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. Σελίδα 3 από 11

4 γ) Συνεταιρισμοί δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 14PROC ΑΡΘΡΟ 9 ο Στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι Υποβολή προσφορών. 9.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προσκομίζουν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα τα δικαιολογητικά έγγραφα των επόμενων παραγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, του άρθρου 7 της παρούσας, κατατίθενται πρωτότυπες. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (ΑΡ05ΤΙϋΕ), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/ Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν συνεχεία κοινοποιούνται στην καθ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως. (Ν. 4250/2014, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Κατευθυντήρια Οδηγία 6, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ έγγραφο με αρ. πρωτ. 3699/ , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σελίδα 4 από 11

5 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ έγγραφα με ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9, ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) 14PROC Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν: 1) Υποχρεωτικά ΕΞΩ από τον σφραγισμένο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΧΙ ΜΕΣΑ στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ): 1α) Προκειμένου περί εταιριών, πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, που να εγκρίνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και να ορίζει τον εκπρόσωπό της, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 1β) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο. Ε., Ε.Ε. κλπ.) συμμετέχουν στο διαγωνισμό με τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ο οποίος προσκομίζει αντίγραφο του καταστατικού τους θεωρημένο από το πρωτοδικείο. 1γ) Προκειμένου περί ατομικής επιχείρησης, οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ο καταθέτων την προσφορά υποχρεούται προς επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 2) ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή ο τίτλος της επιχείρησης και η επιγραφή : ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ» ΟΜΑΔΑ., ΟΜΑΔΑ, ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ. (π.χ. ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και ΟΜΑΔΑ 7: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει για αυτούς τους επιμέρους προϋπολογισμούς - ομάδες της μελέτης, που επισυνάπτονται). ΜΕΣΑ στον ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, η οποία κατατίθεται πρωτότυπη, σύμφωνα με το άρθρο 7 ο της παρούσας διακήρυξης. 2. Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Φορολογική Ενημερότητα. 4. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου ότι: α) Ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως και αποδέχεται αυτούς εξολοκλήρου και ανεπιφύλακτα. β) Τηρούνται όλοι οι κανόνες που εγγυώνται την ασφάλεια των τροφίμων, όπως αυτοί ορίζονται από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία περί Τροφίμων. γ) Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής του HACCP σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. δ) Τα είδη κρεοπωλείου, τα κατεψυγμένα προϊόντα καθώς και τα φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα θα μεταφέρονται υπό ψύξη (εφόσον στην προσφορά υπάρχουν τέτοια είδη). ε) Για τα οπωρολαχανικά υπάρχει δυνατότητα ιχνηλασιμότητας του προϊόντος (εφόσον στην προσφορά υπάρχουν τέτοια είδη). στ) Τα χοιρινά σουβλάκια παρασκευάζονται σε αδειοδοτημένο χώρο (εφόσον στην προσφορά υπάρχουν τέτοια είδη). Σελίδα 5 από 11

6 9.3 Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, ξεχωριστά για κάθε ομάδα επιμέρους προϋπολογισμό μελέτης, για τον οποίο συμμετέχει η επιχείρηση, οι οποίες θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο ή τον τίτλο της επιχείρησης και την επιγραφή : 14PROC «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ» 9.4 Η προσφορά κάθε ενδιαφερομένου πρέπει να είναι σύμφωνη με τα παρακάτω, διαφορετικά θα θεωρηθεί απαράδεκτη: 1) Η προσφορά να είναι συμπληρωμένη με στυλό Μπλε ή Μαύρο. 2) Η προσφορά να μην έχει διορθώσεις μπλάνκο ή σβησίματα. 3) Η προσφορά να είναι καθαρογραμμένη ώστε να μπορεί να διαβαστεί. 4) Η προσφορά να έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή του συμμετέχοντα πάνω στο έντυπο. 9.5 Οικονομική προσφορά που δεν θα αναφέρεται στο σύνολο όλων των ειδών της ομάδας του επιμέρους προϋπολογισμού μελέτης που αφορά, θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 10 ο : Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού - Κατακύρωση - Σύμβαση 10.1 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο 1 ο της παρούσας διακήρυξης Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρία ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή άλλο τρόπο αμοιβής. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των κυρίως φακέλων των προσφορών δημόσια την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού, που ορίζεται στο άρθρο 1 ο της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους, δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης μόνον των κυρίως φακέλων των προσφορών κατά σειρά επίδοσης, μονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται στο παρόν στάδιο αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και αναγράφεται πάνω σ αυτούς ο αύξοντας αριθμός του αντίστοιχου κυρίως φακέλου. Το παραπάνω όργανο προβαίνει κατόπιν στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές κατά σειρά επίδοσης καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του. Στο πρακτικό αναγράφονται περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα στον κυρίως φάκελο. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών το αρμόδιο όργανο ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει γι αυτούς που αποκλείονται και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους διαγωνιζόμενους. Διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας διακήρυξης ή των προσφορών που δίδονται από τους προσφέροντες μετά την κατάθεση των προσφορών τους, δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η επιτροπή αξιολογήσεως αποτελεσμάτων διαγωνισμών, βάσει των κριτηρίων της παρούσης, θα ορίσει ημερομηνία και ώρα που θα συνεδριάσει (την οποία θα κοινοποιήσει σε όσους μετείχαν στην προηγούμενη διαδικασία), ώστε να αποσφραγιστούν οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και να ανακοινωθούν οι τιμές. Σελίδα 6 από 11

7 10.4 Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή αξιολογήσεως αποτελεσμάτων διαγωνισμών συνεδριάζει για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή υπέρ του προμηθευτή που προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά επιμέρους προϋπολογισμό της μελέτης της προμήθειας (ομάδα), αφού η προσφορά του κριθεί αποδεκτή σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την παρούσα διακήρυξη ουσιώδεις όρους Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες Για την κατακύρωση της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», η δε σχετική απόφαση είναι δυνατόν να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος Σε περίπτωση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας και το άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., οι ενστάσεις με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, υποβάλλονται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης η οποία αποφασίζει επί των ενστάσεων Η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προμήθειας και τη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, καθώς και τις τυχόν ενστάσεις αποφασίζει για την κατακύρωση της δημοπρασίας σύμφωνα την παραπάνω παράγραφο 10.9 της παρούσας διακήρυξης Προμηθευτής χορηγητής ανά ομάδα - επιμέρους προϋπολογισμό μελέτης της προμήθειας, αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για καθεμία από τις έντεκα (11) ομάδες - επιμέρους προϋπολογισμούς που περιλαμβάνονται στο υπ αριθ /ΛΥ/2014 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (μελέτ ης) του Δήμου Μεσσήνης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. 14PROC Για τα είδη τροφίμων: ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγμένα) του προϋπολογισμού μελέτης, για τα οποία εκδίδεται τιμοκατάλογος λιανικής πώλησης για την περιοχή της Καλαμάτας από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα εφαρμόζεται επί των τιμών του τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης για την περιοχή της Καλαμάτας που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Μεσσηνίας και καλύπτει την ημέρα παράδοσης του είδους και όχι επί των τιμών του προϋπολογισμού μελέτης του Δήμου Μεσσήνης, οι οποίες είναι απλά ενδεικτικές Ο κάθε ανάδοχος προμηθευτής που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία υποχρεούται να υπογράψει σύμβαση με τον Δήμο Μεσσήνης (Αναθέτουσα Αρχή). Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο Μεσσήνης, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό του επιμέρους προϋπολογισμού της αντίστοιχης ομάδας προμήθειας. β. Τον φορέα για το οποίο προορίζεται το υλικό. γ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. δ. Τα στοιχεία της απόφασης της τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Σελίδα 7 από 11

8 10.16 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από (10) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλέτυπο στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με το άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του σχετικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος, καθώς και με βάση όσα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του προϋπολογισμού της αντίστοιχης ομάδας προμήθειας. δ. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. ε. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. ζ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών θ. Τον τρόπο πληρωμής. ι. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. ια. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. ιβ. Την παραλαβή των ειδών Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το υπό προμήθεια είδος που παραδόθηκε. β. Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Εκπληρωθούν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 14PROC ΑΡΘΡΟ 11 Ο : Διάρκεια σύμβασης Παράταση. Ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και πάντως όχι πριν τις με δικαίωμα του Δήμου Μεσσήνης να παρατείνει τη σχετική σύμβαση προμήθειας για τρεις (3) μήνες. Σελίδα 8 από 11

9 ΑΡΘΡΟ 12 ο Ενστάσεις κατά των σταδίων της δημοπρασίας. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 14PROC Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα εξής: Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα συγκεκριμένων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά στη δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή το διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 13 ο Χρηματοδότηση προμήθειας, φόροι, κρατήσεις. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ι.Π. και υπόκειται στις κάτωθι κρατήσεις: 1. Υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1,5%. 2. Υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Τ.Π.Δ.Υ. 0,5%. 3. Φόρος εισοδήματος 4%. 4. ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ αυτού: 3% Χαρτόσημο και επί του Χαρτοσήμου: 20% Ο.Γ.Α. Ουδεμία απαλλαγή παρέχεται στον ανάδοχο για φόρο ή τέλος του Δημοσίου. Ειδικά ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει τον Δήμο Μεσσήνης. Οι πληρωμές θα γίνονται από τον Δήμο Μεσσήνης μετά την έγκριση του προϋπολογισμού τους έτους 2015, αφού εκδοθούν εντάλματα πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών για την είσπραξη δικαιολογητικών. ΑΡΘΡΟ 14 ο Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας σειρά ισχύος αυτών. Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία προσαρτώνται και αναφέρονται στη σύμβαση, ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας, είναι τα παρακάτω, και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχόμενων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των καθορίζεται ως εξής: 1. Η παρούσα διακήρυξη. 2. Ο προϋπολογισμός του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 4. Η τεχνική περιγραφή. Όλων πάντως των παραπάνω συμβατικών στοιχείων και τευχών κατά την εκτέλεση της προμήθειας υπερισχύει η σύμβαση, όπως θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας. Σελίδα 9 από 11

10 ΑΡΘΡΟ 15 ο Παράδοση υλικών Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή υλικών. 14PROC Για τον χρόνο παράδοσης των υλικών, την παραλαβή των υλικών, το χρόνο παραλαβής των υλικών, τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση και την απόρριψη αντικατάσταση συμβατικών υλικών ισχύουν αντιστοίχως τα άρθρα 27, 28, 29, 33 και 34 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή ή επιτροπές οριζόμενες από τον αρμόδιο φορέα και κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να παρασταθεί και ο προμηθευτής εφόσον το επιθυμεί. Όλα τα είδη πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού τεύχους (μελέτης). Οι επιτροπές παραλαβής έχουν το δικαίωμα να ενεργούν μακροσκοπικό έλεγχο, ποσοτικό έλεγχο, πρακτική δοκιμασία, να ζητούν χημικές, υγειονομικές και κτηνιατρικές εξετάσεις, προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, τις οποίες πρέπει να τηρούν απαραίτητα και με πλήρη σχολαστικότητα οι επιχειρήσεις που θα τα προμηθεύουν. Σε περίπτωση απορρίψεως ενός είδους για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο, ο προμηθευτής οφείλει να το αντικαταστήσει σε διάστημα που θα καθορίζεται από την παραλαμβάνουσα Υπηρεσία, μετά την παρέλευση του οποίου, η Υπηρεσία δύναται να προμηθευτεί το είδος από το ελεύθερο εμπόριο εις βάρος του προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 16 Ο : Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 16.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σε αυτόν οι κατά περίπτωση κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 και 35 της Υ.Α /93 του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). ΑΡΘΡΟ 17 ο Ειδικοί όροι. Σε περίπτωση απεργίας του κλάδου του προμηθευτή, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εφοδιάσει κανονικά τις υπηρεσίες με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 18 ο Δημοσιότητα Έξοδα δημοσίευσης. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του Νομού Μεσσηνίας καθώς και στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (άρθρο 8 παρ.6 του Ν. 2741/1999, άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 3548/2007 και άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ). Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή (άρθρο 46 του Ν.3801/2009). Το κόστος του συνόλου των δημοσιεύσεων εκτιμάται ότι θα είναι κατά προσέγγιση χίλια ευρώ και θα βαρύνει τον κάθε ανάδοχο προμηθευτή, σύμφωνα με το ποσοστό του αθροίσματος των επιμέρους προϋπολογισμών μελέτης που κατακυρώθηκε στον καθένα, ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό μελέτης της προμήθειας. Σελίδα 10 από 11

11 ΑΡΘΡΟ 19 ο Δικαίωμα προαίρεσης (option). Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option) της Αναθέτουσας Αρχής για την δέσμευση του αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων αυτών του συνημμένου τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, σε μέγιστο ποσοστό 15%, με έκπτωση, την προσφερόμενη έκπτωση στις αρχικές ποσότητες και με την σύναψη αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης. 14PROC Άρθρο 20 ο Λοιποί όροι σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της, για έκτακτους λόγους και για λόγους δημόσιου συμφέροντος μονομερώς και αζημίως γι αυτήν, να παραλαμβάνει προμήθειες μικρότερης ποσότητας από τις προϋπολογισθείσες. Η επικαιροποίηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος της ποσότητας προμήθειας γίνεται με απλή έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει την επικαιροποιημένη για λόγους δημόσιου συμφέροντος ποσότητα προμηθειών με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιμή προσφοράς που κατακυρώθηκε με το διαγωνισμό. Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε τυχόν δικαίωμά του και από κάθε αξίωσή του να προσβάλλει ή διαρρήξει το σχετικό συμφωνητικό για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και από κάθε αγωγή ή ένστασή του, που προέρχεται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 11 από 11

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : /ΛΥ/2014 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ : Ι.Π. Κ.Α. (Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ): CPV: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,99 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Υ.Α.11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν για την εφαρμογή της 27/93,39/93 και 53/93 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΚΩΝΑ

13 14PROC Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Σύμφωνα με την υπ αριθμ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α και β βαθμού, όπου στο ΦΕΚ 240 Τεύχος Α δημοσιεύτηκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλωσίμου υλικού για τις ανάγκες των δήμων των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από του οικείους Δήμους». H παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τροφίμων, που θα πληρεί τις αναφερόμενες στο τεύχος Β. Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα υπό προμήθεια είδη προορίζονται για τους τρεις παιδικούς σταθμούς Δ.Ε.Μεσσήνης και τον παιδικό σταθμό Δ.Ε. Ανδρούσας, καθώς επίσης το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου προβλέποντας να καλύψουν τις ανάγκες για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται σε ,99 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται σε ,99 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και αποτελείται από έντεκα (11) ξεχωριστούς επί μέρους προϋπολογισμούς: 1) ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ. 2) ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ 3) ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. 4) ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ. 5) ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ. 6) ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ. 7) ΟΜΑΔΑ 7: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ. 8) ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ. 9) ΟΜΑΔΑ 9: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ. 10) ΟΜΑΔΑ 10: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ. 11) ΟΜΑΔΑ 11: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ.

14 Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για όσους προϋπολογισμούς ενδιαφέρεται, δηλαδή από έναν έως έντεκα. 14PROC Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά επιμέρους προϋπολογισμό και συνεπώς θα προκύψουν από έναν έως έντεκα ανάδοχοι. Η χρηματοδότηση θα γίνει από Ι.Π. του Δήμου και θα βαρύνει τους Κ.Α «Προμήθεια τροφίμων Δ. Μεσσήνης για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών» οικ. έτους 2015 και Κ.Α «Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου» του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. Έτους Ο Κωδικός Προϋπολογισμού του Δήμου όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα ενισχυθεί εφόσον χρειαστεί με σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού. Μεσσήνη, Μεσσήνη, Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΚΩΝΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

15 ΥΠΗΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 2. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μεσσήνης και των Νομικών του Προσώπων. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν απόλυτα τους όρους του Κώδικα τροφίμων και ποτών του Γενικού Χημείου του Κράτους ή τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων κατά περίπτωση και να είναι καλά συσκευασμένα κατά τα εφαρμοζόμενα στο εμπόριο. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών είναι οι εξής: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) Corn flakes συσκευασίας 500 gr. (τεμ.) Αλάτι συσκευασίας 250γραμ. (τεμ.) Αλάτι ψιλό ιωδιούχο συσκευασίας ενός (1) κιλού (κιλά) Αλεύρι τυποποιημένο συσκευασίας ενός (1) κιλού για όλες τις χρήσεις (κιλά) Αλεύρι τύπου Φαρίνα 500γρ. (τεμ.) Ανθότυρο χύμα. (κιλά) Αυγά φρέσκα μέτριου μεγέθους. (τεμ.) Βανίλιες (κουτί 30 τεμαχίων). Βούτυρο 250 gr. τύπου Κερκύρας ή αντίστοιχο (τεμ.). Γάλα μακράς διαρκείας συσκευασίας 400γραμ. Γάλα συμπυκνωμένο εβαπορέ (πλήρες) συσκευασίας 410 gr (τεμ.). Γαλοπούλα βραστή 2,5 Kgr. (κιλά). Γιαούρτι στραγγιστό συσκ.1kgr. (τεμ.). Ελαιόλαδο παρθένο ΕΞΤΡΑ οξύτης 0 1 εγχώριο (λίτρα). Ζάχαρη άχνη 500 gr. (τεμ.). Ζάχαρη συσκευασίας ενός (1) κιλού. Ζυμαρικά συσκευασίας 500 γρ. (τεμ.). Κακάο σκόνη συσκευασίας 125 gr (τεμ.). Κανέλα τριμμένη συσκευασίας 50 gr. (τεμ.). Καραμέλες ζελέ συσκευασίας ενός (1) κιλού (κιλά). Καφές συσκευασίας 500 gr. (τεμ.). Κόρν Φλάουερ 200gr. (τεμ.). Κρέμα αραβοσίτου βανίλια 160 gr. (τεμ.). Κρέμα γάλακτος 500 gr. (τεμ.). Κριθαράκι συσκευασίας 500γραμ. (τεμ.). Λιπαρή Φυτική Ουσία για επάλειψη 70%,με 50,4% ελαιόλαδο χωρίς συντηρητικά,χωρίς υδρογονομένα συσκευασίας 500 gr. (τεμ.). Μαγιά ξηρή 20 gr. (τεμ.). Μακαρονάκι κοφτό συσκευασίας 500γραμ. (τεμ.). Μακαρόνια συσκευασίας 500γραμ. (τεμ.). Μαρμελάδα συσκευασίας 500 gr. (τεμ.).

16 Μέλι συσκευασίας 1000 gr. Ανθέων ή κωνοφόρων (κιλά). Μερέντα συσκευασίας 1 Kgr. (πραλίνα φουντούκι με κακάο & γάλα) (τεμ.). Μυζήθρα ξερή εγχώρια (κιλά). Νεροκομπόστα ροδάκινο καθαρού βάρους 820 gr. (τεμ.).. Ξύδι συσκευασίας 400 gr. (τεμ.). Παγωτό συσκευασίας 2 lt. όλες οι γεύσεις (τεμ.). Πένες συσκευασίας 500γραμ. (τεμ.). Πορτοκαλάδα συμπυκνωμένη συσκευασίας 1 lt. (τεμ.). Ρίγανη συσκευασίας 50 gr. (τεμ.). Ρύζι συσκευασίας 500 γρ. (τεμ.). Σόδα 20 gr. (τεμ.). Τοματοχυμός συσκευασίας 500 gr. (τεμ.). Τσάι συσκευασίας 50 gr. (τεμ.). Τυρί γραβιέρα εγχώρια (κιλά). Τυρί κασέρι μπαστούνι τύπου GΟUDA 2,5 Kgr. (κιλά). Τυρί φέτα (κιλά). Φακές συσκευασίας 500 γρ. (τεμ.). Φασόλια γίγαντες συσκευασίας 500γραμ. (τεμ.). Φασόλια λόπια μέτρια συσκευασίας 500 γρ. (τεμ.). Φρυγανιές συσκευασίας 4*10 500gr (τεμ.). Φύλλο σφολιάτα 600 gr. (τεμ.). Φυσικό μεταλλικό νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρου (τεμ.). Χυλοπίτες κοφτές συσκευασίας 500 γρ. (τεμ.). Χυμός φρούτου συσκευασίας 1 lt. (τεμ.). Ψωμί τοστ 600 gr. (τεμ.). Αγγούρια (τεμ.). Αρακάς φρέσκος (κιλά). Αχλάδια (κιλά). Βερίκοκα (κιλά). Καρότα (κιλά). Καρπούζι (κιλά). Κεράσια (κιλά). Κολοκυθάκια (κιλά). Κουνουπίδι (κιλά). Κρεμμύδια ξερά (κιλά). Κρεμμύδια χλωρά (τεμ.). Λάχανο (κιλά). Λεμόνια Α ποιότητας (κιλά). Μαϊντανός Άνηθος (τεμ.). Μανταρίνια (κιλά). Μαρούλια (τεμ.). Μελιτζάνες (κιλά). Μήλα (κιλά). Μπάμιες (κιλά). Μπανάνες (κιλά). Ντομάτες (κιλά). Πατάτες ντόπιες Α ποιότητας (κιλά). Πεπόνι (κιλά). Πιπεριές (κιλά). Πορτοκάλια (κιλά). ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

17 Ροδάκινα (κιλά). Σέλινο (κιλά). Σκόρδα (τεμ.). Σπανάκι (κιλά). Σταφύλια (κιλά). Φασολάκια εποχής (κιλά). Φράουλες (κιλά). ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Κατσίκι νωπό ντόπιο (γάλακτος) (κιλά). Μοσχάρι νωπό ντόπιο άνευ οστών (νουά) - (κιλά). Μοσχαρίσιος κιμάς νωπός ντόπιος (ποντίκι) - (κιλά). Χοιρινά σουβλάκια - (κιλά). Χοιρινό ντόπιο νωπό άνευ οστών - (κιλά). ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Άρτος τύπου 70% (κιλά). Άρτος τύπου Μαργαρίτα (τεμ.). Κουλούρια σησαμένια τύπου Θεσσαλονίκης (τεμ.). Μελομακάρονα (κιλά). Τσουρέκια (κιλά). Φρυγανιά (κιλά). ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κατεψυγμένα φασολάκια (συσκευασμένα) - (κιλά). Κατεψυγμένο ψάρι πέρκα (συσκευασμένο) - (κιλά). Κατεψυγμένος αρακάς (συσκευασμένος) - (κιλά). Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο) - (κιλά). Μεσσήνη, Μεσσήνη, Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΚΩΝΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

18 ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α/Α Περιγραφή Ειδών Είδος Μονάδας Ποσότητα Τιμή Μονάδας (σε ) χωρίς Φ.Π.Α. Δαπάνη Μερική (σε ) χωρίς Φ.Π.Α. 1 Corn Flakes συσκ. 500 gr τεμ 108 2,95 318,60 2 Αλάτι ψιλό ιωδιούχο συσκευασίας ενός (1) κιλού Κιλά 45 1,22 54,90 3 Αλεύρι τυποποιημένο συσκευασίας ενός (1) κιλού για όλες τις χρήσεις Κιλά 12 1,47 17,64 4 Αλεύρι τύπου Φαρίνα 500γρ Τεμ 90 1,08 97,20 5 Ανθότυρο χύμα Κιλά 20 8,10 162,00 6 Αυγά φρέσκα μέτριου μεγέθους Τεμ ,26 202,80 7 Βανίλιες (κουτί 30 τεμαχίων) Τεμ 5 3,34 16,70 8 Βούτυρο 250 gr. τύπου Κερκύρας ή αντίστοιχο Τεμ 30 3,28 98,40 9 Γάλα συμπυκνωμένο εβαπορέ (πλήρες) συσκευασίας 410 gr. τεμ 900 1,02 918,00 10 Γαλοπούλα βραστή 2,5 Kgr. Κιλά 18 13,23 238,14 11 Γιαούρτι στραγγιστό συσκευασίας 1Κgr. Τεμ 80 3,82 305,60 12 Ελαιόλαδο παρθένο ΕΞΤΡΑ οξύτης 0-1 εγχώριο λίτρα 300 5, ,00 13 Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό 1,5 λίτρου Τεμ 54 0,63 34,02 14 Ζάχαρη άχνη 500 gr. τεμ 8 0,83 6,64 15 Ζάχαρη συσκευασίας ενός (1) κιλού. κιλά 70 1,15 80,50 16 Ζυμαρικά συσκευασίας 500 gr.. τεμ 360 1,08 388,80 17 Κακάο σκόνη συσκ. 125 gr.. τεμ 18 1,32 23,76 18 Κανέλα τριμμένη συσκευασίας 50 gr Τεμ 6 2,14 12,84 19 Καραμέλες ζελέ συσκευασίας ενός (1) κιλού. Κιλά 14 8,20 114,80 20 Καφές συσκ.500 gr. τεμ 33 4,90 161,70 21 Κόρν Φλάουερ 200 gr. Τεμ 9 1,07 9,63 22 Κρέμα αραβοσίτου βανίλια 160gr. Τεμ 54 1,18 63,72 23 Κρέμα γάλακτος 500gr. Τεμ 18 4,10 73,80

19 24 Λιπαρή Φυτική Ουσία για Τεμ επάλειψη συσκ. 500gr ,35 361,80 25 Μαγιά ξηρή 20 gr. τεμ 18 0,48 8,64 26 Μαρμελάδα συσκ.500gr. τεμ 63 1,95 122,85 27 Μέλι συσκ. 1000gr. Ανθέων ή Κωνοφόρων. κιλά 54 9,40 507,60 28 Μερέντα συσκ. 1 Kgr. (πραλίνα φουντούκι με κακάο & γάλα) τεμ 90 4,80 432,00 29 Μυζήθρα ξερή εγχώρια Κιλά 33 11,27 371,91 30 Νεροκομπόστα ροδάκινο καθ. βάρους 820gr. Τεμ 90 2,23 200,70 31 Ξύδι συσκευασίας 400 gr. Τεμ 36 1,08 38,88 32 Παγωτό συσκευασίας 2 lt. όλες οι γεύσεις Τεμ 9 5,78 52,02 33 Πορτοκαλάδα συμπυκνωμένης συσκευασίας 1 lt τεμ 14 2,20 30,80 34 Ρίγανη συσκευασίας 50gr Τεμ 10 1,47 14,70 35 Ρύζι συσκευασίας 500gr. Τεμ 250 1,32 330,00 36 Σόδα 20 gr. Τεμ 18 0,29 5,22 37 Τοματοχυμός συσκ. 500 gr. τεμ 234 0,74 173,16 38 Τσάι συσκευασίας 50 gr Τεμ 9 1,18 10,62 39 Τυρί γραβιέρα εγχώρια Κιλά , ,00 40 Τυρί κασέρι μπαστούνι τύπου Gοuda ή αντίστοιχο 2,5 Kgr. Κιλά 36 11,96 430,56 41 Τυρί φέτα Κιλά 40 8,33 333,20 42 Φακές συσκευασίας 500 gr. Τεμ 250 1,38 345,00 43 Φασόλια λόπια μέτρια συσκευασίας 500 gr. Τεμ 30 1,27 38,10 44 Φύλλο σφολιάτα 600 gr. Τεμ 30 4,51 135,30 45 Χυλοπίτες κοφτές συσκευασίας 500 gr. Τεμ 45 2,16 97,20 46 Χυμός φρούτου συσκ. 1lt.. τεμ 27 2,25 60,75 47 Ψωμί τοστ 600 gr. Τεμ 50 3,04 152,00 ΣΥΝΟΛΟ ( ): ,20 ΦΠΑ 13% ( ): 1.359,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ): ,16 Μεσσήνη, Μεσσήνη, H συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Κωνσταντίνα Τσάκωνα Παναγιώτης Πλεμμένος

20 ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ Α/Α Περιγραφή Ειδών Είδος Μονάδας Ποσότητα Τιμή Μονάδας (σε ) χωρίς Φ.Π.Α. Δαπάνη Μερική (σε ) χωρίς Φ.Π.Α. 1 Corn Flakes συσκ. 500 gr τεμ 27 2,95 79,65 2 Αλάτι ψιλό ιωδιούχο συσκευασίας ενός (1) κιλού Κιλά 12 1,22 14,64 3 Αλεύρι τυποποιημένο συσκευασίας ενός (1) κιλού για όλες τις χρήσεις Κιλά 3 1,47 4,41 4 Αλεύρι τύπου Φαρίνα 500γρ Τεμ 23 1,08 24,84 5 Ανθότυρο χύμα Κιλά 5 8,10 40,50 6 Αυγά φρέσκα μέτριου μεγέθους Τεμ ,26 50,70 7 Βανίλιες (κουτί 30 τεμαχίων) Τεμ 2 3,34 6,68 8 Βούτυρο 250 gr. τύπου Κερκύρας ή αντίστοιχο Τεμ 8 3,28 26,24 9 Γάλα συμπυκνωμένο εβαπορέ (πλήρες) συσκευασίας 410 gr. τεμ 225 1,02 229,50 10 Γαλοπούλα βραστή 2,5 Kgr. Κιλά 5 13,23 66,15 11 Γιαούρτι στραγγιστό συσκευασίας 1Κgr. Τεμ 20 3,82 76,40 12 Ελαιόλαδο παρθένο ΕΞΤΡΑ οξύτης 0-1 εγχώριο λίτρα 75 5,44 408,00 13 Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό 1,5 λίτρου Τεμ 14 0,63 8,82 14 Ζάχαρη άχνη 500 gr. τεμ 2 0,83 1,66 15 Ζάχαρη συσκευασίας ενός (1) κιλού. κιλά 18 1,15 20,70 16 Ζυμαρικά συσκευασίας 500 gr. τεμ 90 1,08 97,20 17 Κακάο σκόνη συσκ. 125 gr. τεμ 5 1,32 6,60 18 Κανέλα τριμμένη συσκευασίας 50 gr Τεμ 2 2,14 4,28 19 Καραμέλες ζελέ συσκευασίας ενός (1) κιλού. Κιλά 4 8,20 32,80 20 Καφές συσκ.500 gr. τεμ 10 4,90 49,00 21 Κόρν Φλάουερ 200 gr. Τεμ 3 1,07 3,21 22 Κρέμα αραβοσίτου βανίλια 160gr. Τεμ 14 1,18 16,52 23 Κρέμα γάλακτος 500gr. Τεμ 5 4,10 20,50

21 24 Λιπαρή Φυτική Ουσία για επάλειψη συσκ. 500gr. Τεμ 27 3,35 90,45 25 Μαγιά ξηρή 20 gr. τεμ 5 0,48 2,40 26 Μαρμελάδα συσκ.500gr. τεμ 16 1,95 31,20 27 Μέλι συσκ. 1000gr. Ανθέων ή Κωνοφόρων κιλά 14 9,40 131,60 28 Μερέντα συσκ. 1 Kgr. (πραλίνα φουντούκι με κακάο & γάλα) τεμ 23 4,80 110,40 29 Μυζήθρα ξερή εγχώρια Κιλά 9 11,27 101,43 30 Νεροκομπόστα ροδάκινο καθ. βάρους 820gr. Τεμ 23 2,23 51,29 31 Ξύδι συσκευασίας 400 gr.τύπου Τεμ 9 1,08 9,72 32 Παγωτό συσκευασίας 2 lt. όλες οι γεύσεις Τεμ 3 5,78 17,34 33 Πορτοκαλάδα συμπυκνωμένης συσκευασίας 1 lt τεμ 4 2,20 8,80 34 Ρίγανη συσκευασίας 50gr Τεμ 3 1,47 4,41 35 Ρύζι συσκευασίας 500gr. Τεμ 63 1,32 83,16 36 Σόδα 20 gr. Τεμ 5 0,29 1,45 37 Τοματοχυμός συσκ. 500 gr. τεμ 59 0,74 43,66 38 Τσάι συσκευασίας 50 gr Τεμ 3 1,18 3,54 39 Τυρί γραβιέρα εγχώρια Κιλά 25 11,76 294,00 40 Τυρί κασέρι μπαστούνι τύπου Gοuda ή αντίστοιχο 2,5 Kgr. Κιλά 9 11,96 107,64 41 Τυρί φέτα Κιλά 10 8,33 83,30 42 Φακές συσκευασίας 500 gr. Τεμ 63 1,38 86,94 43 Φασόλια λόπια μέτρια συσκευασίας 500 gr. Τεμ 8 1,27 10,16 44 Φύλλο σφολιάτα 600 gr. Τεμ 8 4,51 36,08 45 Χυλοπίτες κοφτές συσκευασίας 500 gr. Τεμ 12 2,16 25,92 46 Χυμός φρούτου συσκ. 1lt. τεμ 7 2,25 15,75 47 Ψωμί τοστ 600 gr. τύπου Τεμ 13 3,04 39,52 ΣΥΝΟΛΟ ( ): 2.679,16 ΦΠΑ 13% ( ): 348,29 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ): 3.027,45 Μεσσήνη, Μεσσήνη, H συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Κωνσταντίνα Τσάκωνα Παναγιώτης Πλεμμένος

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV: 31000000-6, 16311100-9, 44510000-8, 44211500-7, 42622000-2, 38341310-3, 38341320-6, 38510000-3, 33123100-9, 39711110-3, 39711500-4,

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003380933 2015-11-26

15PROC003380933 2015-11-26 15PROC003380933 2015-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 26/11/2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:14979 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σκοπέλου (ΔΕΥΑΣ) που έχει την έδρα της στη Σκόπελο (37003 Σκόπελος) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Σοφία Καλούδη Πρόεδρο Πρωτοδικών-εισηγήτρια, Γεώργιο Ξυνόπουλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002289536 2014-09-15

14PROC002289536 2014-09-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 338472 (10814) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002289536

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία. Ημερομηνία. Δημοσίευσης στον. Ημερήσιο και. Οικονομικό Τύπο 22.4.2010 23.4.2010 23.4.2010 16.6.2010

Ημερομηνία. Ημερομηνία. Δημοσίευσης στον. Ημερήσιο και. Οικονομικό Τύπο 22.4.2010 23.4.2010 23.4.2010 16.6.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1770 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες: Τμ. Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ ΑΡ. ΠΡΨΣ.: 909/Δ/13

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002646352 2015-03-18

15PROC002646352 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα, 16-03-2015 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5597 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση : Σουλίου 3 Πληροφορίες: Γρίβα Ειρήνη «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Ειδικές Εργατικές Νομοθεσίες: Λειτουργία των Καταστημάτων, Υπάλληλοι Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής, Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη 6 η Ημέρα 24/6/2014 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 189-14/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 30 Τ.Κ. : 68200 Πληροφ. : Κος Πάλλας Δ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 3927/ΣΔ/12. για την υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. του Γ. Ν. Άμφισσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 3927/ΣΔ/12. για την υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. του Γ. Ν. Άμφισσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 3927/ΣΔ/12 για την υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Γ. Ν. Άμφισσας Άμφισσα 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002327954 2014-10-08

14PROC002327954 2014-10-08 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφορίες: Σοφία Μαρκοπούλου Ταχ.Δ/νση: Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη Τηλέφωνο: 27223-60131 Fax.: 27220-22752 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για τα κτίρια του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, επί της οδού Αγίας Ζώνης 39 στην Κυψέλη. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.10267 για την προμήθεια Ειδών και Εξαρτημάτων Ρουχισμού και Υπόδησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.10267 για την προμήθεια Ειδών και Εξαρτημάτων Ρουχισμού και Υπόδησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.10267 για την προμήθεια Ειδών και Εξαρτημάτων Ρουχισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-10-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-10-2015

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-10-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-10-2015 Ημερ. 9/9/015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/64594/89 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8116 για την παροχή Υπηρεσιών Σίτισης της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Καλαβρύτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8116 για την παροχή Υπηρεσιών Σίτισης της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Καλαβρύτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑNAΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8116 για την παροχή Υπηρεσιών Σίτισης της Αποκεντρωμένης Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 25 η Απόφαση υπ αριθ. 961/ Στην Αθήνα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 11 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 145 Κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 851-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002541788 2015-01-26

15PROC002541788 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 841 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001604412 2013-09-04

13PROC001604412 2013-09-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 04/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 04/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια μίας (1) συσκευής αέριας χρωματογραφίας

Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια μίας (1) συσκευής αέριας χρωματογραφίας ΑΔΑ περίληψης: ΒΛ4ΧΗ-ΨΩΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011. Αριθ.απόφασης 193-18/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 Ανακοινώνεται ότι στις 03 Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706826 2015-04-15

15PROC002706826 2015-04-15 15PROC276826 215-4-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15 Απριλίου 215 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14536(473) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1470/1938 Με τον Αναγκαστικό Νόµο 1470/1938 Περί Οργανισµού του Ταµείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών -

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. / νση :Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας :11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο :213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗς ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα Πληροφορίες: A.Γάτσιος Τηλ. 2682024768

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048 Πληροφορίες: Ι. Τσιγκρή-Δ. Νικολάου Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κωδ. : 101 87 Τηλ.: 210 5230589 Δ/νση ηλεκτρ.ταχ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 3-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5414 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τµήµα : Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι, 22-11-2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 25032 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ EΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 1,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ:ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Τηλέφωνο: 2313304000 Fax: 2310697897 Ωραιόκαστρο, 2-9-2015 Αρ. Πρωτ. 20835 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 391 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. A2 176 Έγκριση απόφασης 318/14 12 2012 του Δ.Σ. του Οργανι σμού Κεντρικών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του 15PROC003490273 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» Κριτήριο Ανάθεσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο «Προµήθεια οργάνων. παιδικών χαρών».

Έργο «Προµήθεια οργάνων. παιδικών χαρών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 77 / 2013 ΑΠ84485 Έργο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 09/05/203 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ. :30090 Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού Τηλ. : 223 3 5028 Fax : 22335027 Email : info@lamia-city.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα