Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Προϋπολογισμός: ,21 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,11 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: Έντεκα (11) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Διενέργειας Διαγωνισμού: 25/08/14 Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: 20/06/14 Αποστολής και δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 20/06/14 και 27/06/14 Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: 20/06/14 και 24/06/14 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 Α.1 Περιβάλλον του Έργου Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας A Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Α Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) A Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 16 A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών A Yφιστάμενη υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1 Αντικείμενο του Έργου Α.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α.2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές του Έργου Α.3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος A Πολυ-επίπεδη Αρχιτεκτονική (multi-tier architecture) A Αρχιτεκτονική της Εφαρμογής Διαχείρισης Μνημείων A Αρχιτεκτονική της Εφαρμογής Δημοσιοποίησης Μνημείων Α.3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α.3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων A Γενική Περιγραφή Βασικών Οντοτήτων και Λειτουργιών A Λειτουργική Ενότητα Α Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων Α Τα Βασικά Στοιχεία της Οντότητας Κινητό Μνημείο Α Τα Στοιχεία της Οντότητας Ψηφιακή Αποτύπωση Μνημείου Α Τα στοιχεία της Οντότητας Τόπος Θέση Α Πρόσθετα Στοιχεία Συντήρησης του Κινητού Μνημείου Α Πρόσθετα Στοιχεία Εργαστηριακής Ανάλυσης του Κινητού Μνημείου Α Πρόσθετα Στοιχεία Επιγραφών του Κινητού Μνημείου Α Πρόσθετα Στοιχεία Διακοσμήσεων/Παραστάσεων του Κινητού Μνημείου Α Πρόσθετα Στοιχεία για Νομίσματα Α Πρόσθετα Στοιχεία για Χειρόγραφα/ Έντυπα Α Τα Στοιχεία της Οντότητας Ομάδα Κινητών Μνημείων Α Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων Σελίδα 2 από 99

3 Α Υποσύστημα Διαχείρισης Φορέων Προστασίας Μνημείων Α Υποσύστημα Παρουσίασης, Πλοήγησης και Αναζήτησης Μνημείων Α Υποσύστημα Καταγραφής και Τεκμηρίωσης Μνημείων Α Υποσύστημα Διαχείρισης Θησαυρών και Ορολογίας Α Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων 59 Α Υποσύστημα Διαχείρισης Εφαρμογής Α Υποσύστημα «Εσωτερικής» Διαλειτουργικότητας Α Κεντρική Οθόνη και Λειτουργίες της A Λειτουργική Ενότητα Β Εφαρμογή Δημοσιοποίησης Μνημείων Α Υποσύστημα παρουσίασης, πλοήγησης και αναζήτησης μνημείων Α Υποσύστημα Παρουσίασης Φορέων Προστασίας Α Υποσύστημα εικονικών συλλογών/εκθέσεων Α Υποσύστημα Εξατομίκευσης Α Υποσύστημα Διαχείρισης Εφαρμογής Α Υποσύστημα δυναμικής μετατροπής και υδατογράφησης εικόνων Α Υποσύστημα «Δημόσιας» Διαλειτουργικότητας Α.3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α.3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α.3.7 Διαλειτουργικότητα Α.3.8 Πολυκαναλική Προσέγγιση Α.3.9 Ανοικτά Δεδομένα Α.3.10 Απαιτήσεις Ασφαλείας Α.3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α.3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α.3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου A Φάση 1 Μελέτη Εφαρμογής A Φάση 2 Υλοποίηση Εφαρμογής Διαχείρισης Μνημείων A Φάση 3 Εγκατάσταση Εξοπλισμού A Φάση 4 Μετάπτωση και Μαζική Εισαγωγή Υλικού A Φάση 5 Υλοποίηση Εφαρμογής Δημοσιοποίησης Μνημείων A Φάση 6 Εκπαίδευση και Υποστήριξη Χρηστών A Φάση 7 Συνεχής Τεκμηρίωση της Υλοποίησης του Έργου Α.3.14 Πίνακας Παραδοτέων Α.3.15 Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Έργου Α.4 Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών Α.4.1 Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης A Μελέτη Εφαρμογής A Μελέτη Ασφάλειας A Μελέτη Μετάπτωσης/Μαζικής Εισαγωγής Υλικού από το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα «ΠΟΛΕΜΩΝ» A Μελέτη Μετάπτωσης/Μαζικής Εισαγωγής του Ψηφιακού και Ψηφιοποιημένου Υλικού που θα παραχθεί στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και A Μελέτη Βιωσιμότητας, Διατηρησιμότητας και Διαλειτουργικότητας του Υλικού Α.4.2 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Σελίδα 3 από 99

4 Α.4.3 Υπηρεσίες Προμήθειας, Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Εξοπλισμού και του απαιτούμενου για τη λειτουργία του Λογισμικού Συστήματος Α.4.4 Υπηρεσίες Μετάπτωσης και Μαζικής Εισαγωγής Δεδομένων Α.4.5 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α.4.6 Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος και ως την οριστική παραλαβή του Α.4.7 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης Α.4.8 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών Α.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α.5.1 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου Α.5.2 Σχέδιο και σύστημα διασφάλισης Ποιότητας Α.5.3 Διαδικασία παραλαβής του Έργου Σελίδα 4 από 99

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το παρόν Έργο, το οποίο αποτελεί μέρος της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και, στοχεύει στη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τη διαχείριση και προβολή των κινητών μνημείων της χώρας, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές επιστημονικής τεκμηρίωσης (π.χ. ενσωματώνοντας διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων) και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. υποστηρίζοντας web-based διεπαφές χρήσης, διαλειτουργικά APIs, server consolidation). Το νέο ΟΠΣ θα αποτελέσει μια μνημειο-κεντρική πλατφόρμα που θα καλύπτει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που προβλέπει ο Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διαχείριση και προβολή των κινητών μνημείων. Συγκεκριμένα, το ΟΠΣ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα πρέπει να: ενσωματώσει το ψηφιακό και ψηφιοποιημένο υλικό που είχε παραχθεί στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ( μνημεία) και να ενσωματώσει επίσης το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης ( μνημεία). προσφέρει ενιαίες ροές εργασίας καταγραφής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και προβολής των κινητών μνημείων στο διαδίκτυο, οι οποίες, από τη μία, θα καθορίσουν έναν ομοιόμορφο και συστηματικό τρόπο διαχείρισης των μνημείων από το σύνολο των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου ανά την επικράτεια και από την άλλη θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες συγκέντρωσης, ομαδοποίησης και προβολής του ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού των μνημείων στο διαδίκτυο. διαλειτουργεί με το ΟΠΣ «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», το οποίο διαχειρίζεται τα στοιχεία, τις πληροφορίες και το υλικό των ακίνητων μνημείων, ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία διαχείριση του μνημειακού πλούτου της χώρας. παρέχει ειδικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση εκθέσεων και συλλογών, με τη συντήρηση, εργαστηριακή ανάλυση και αποθήκευση των κινητών μνημείων και με τη διαχείριση των υποθέσεων παράνομης κατοχής και διακίνησης αρχαιοτήτων, παρέχοντας αυτοματοποιημένες φόρμες και διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου. είναι συμβατό με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, τηρώντας τις αντίστοιχες προδιαγραφές που προβλέπονται για τις πράξεις που εντάχθηκαν στην Πρόσκληση 31.2 "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος" του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ορίζονται στις «Καλές πρακτικές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο» (Ψηφιακή Σύγκλιση, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα. Σελίδα 5 από 99

6 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Έδρα: Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και οι Κεντρικές, Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτής «Ανάπτυξη Εφαρμογών» Το Έργο αποτελεί μέρος της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως ορίζεται στην παράγραφο Α.1.1. «Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου» του τεύχους της διακήρυξης. Σύμβαση Υπηρεσιών Κατηγορία Υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες» Ταξινόμηση κατά CPV: «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες» «Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών» Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο Προϋπολογισμός του Έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εικοσιεπτά χιλιάδων εκατό Ευρώ, ,00 Σελίδα 6 από 99

7 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,21 - ΦΠΑ (23 %): ,79). ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου ανέρχονται συνολικά στο ποσό των τριακοσίων εξηντατριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα Ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,11 - ΦΠΑ (23%): ,89) και περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών συντήρησης από τον Ανάδοχο του έργου και νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόµοιων υπηρεσιών της παρούσας. Ο Προϋπολογισμός του Έργου συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα Ευρώ, ,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,32 - ΦΠΑ (23 %): ,68). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό Έργου: 2012ΣΕ Έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος της επιλέξιμης περιόδου, ήτοι την 31/10/ /07/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 25/08/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Αγίων Ασωμάτων 11 (3 ος όροφος), 10553, Αθήνα Σελίδα 7 από 99

8 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΓΓΠΣ ΓΔΑΠΚ ΔΕΑΜ ΔΙΠΤ ΕΒΑ ΕΕ ΕΚΤ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΛ/ΛΑΚ Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ΕΝΜ ΕΠ ΕΠΚΑ ΕΠΠΕ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΕΥΔΕΠ ΚΑΣ ΚΠΣ ΚΣΝΜ ΚΥΑ ΟΠΣ ΟΣΕ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων Κοινή Υπουργική Απόφαση Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ομάδα Συντονισμού Έργου Σελίδα 8 από 99

9 ΠΔ ΠΕ ΠΣΕΑΜ ΥΑ ΥΝΜΤΕ Προεδρικό Διάταγμα Περιφερειακή Ενότητα Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων Υπουργική Απόφαση Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ΥΠ.ΠΟ.Α. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ΦΕΚ ΨΣ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ψηφιακή Σύγκλιση Σελίδα 9 από 99

10 Ορισμοί της Διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Διακήρυξη Εκπρόσωπος Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης ΕΠΠΕ Έργο Κινητό Μνημείο Προϋπολογισμός Σύμβαση Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ Υποψηφίους Αναδόχους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός. Το πρόσωπο που ο Υποψήφιος Ανάδοχος, σε περίπτωση που δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για την υποβολή της Προσφοράς και για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας αρχής με αυτόν. Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να είναι και ο Αντίκλητος. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση των αρμόδιων οργάνων θα συστήσει την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, σκοπός της οποίας είναι η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Κάθε μνημείο μουσειακής διαχείρισης, όπως ό,τι έχει εξ αρχής κατασκευασθεί ως κινητό (π.χ. Άγαλμα) ή έχει μεταφερθεί εξ ολοκλήρου σε μουσείο (π.χ. Στήλη) ή έχει αποσπασθεί από ακίνητο μνημείο (π.χ. Κιονόκρανο). Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή Σελίδα 10 από 99

11 Συμβατική Τιμή Υποψήφιος μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης. Ο προσφέρων που καταθέτει Προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Σελίδα 11 από 99

12 Α.1 Περιβάλλον του Έργου Το παρόν Έργο αποτελεί τμήμα της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται: α) ο εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης περίπου κινητών μνημείων, για πολλά από τα οποία δεν υπάρχει πρωτογενής τεκμηρίωση ούτε φωτογραφικό υλικό, β) η επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ) η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και τέλος δ) η ένταξη στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα των περίπου κινητών μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» του Γ ΚΠΣ, καθώς και τυχόν άλλων κινητών μνημείων που έχουν ψηφιοποιηθεί μέσω άλλων έργων, ώστε να δημιουργηθεί κατ αυτόν τον τρόπο ένα ενιαίο ψηφιακό απόθεμα. Το παρόν Έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών» αποτελεί το Υποέργο 4 της ανωτέρω Πράξης και έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, με στόχο η νέα αρχιτεκτονική του συστήματος να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. web-based, server consolidation), να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα (π.χ. «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Europeana») και να ενσωματώνει τα επικαιροποιημένα πρότυπα συμπλήρωσης δεδομένων και μεταδεδομένων. Κύρια επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ιδιαίτερα εύχρηστου και φιλικού προς τον χρήστη, προκειμένου να εμπεδωθεί και να παγιωθεί η χρήση του ως βασικού πρωταρχικού εργαλείου καταγραφής, τεκμηρίωσης και διαχείρισης του μνημειακού πλούτου της χώρας. Παράλληλα θα αναπτυχθεί εφαρμογή διαδικτυακής προβολής του υλικού του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Τα άλλα 3 Υποέργα της Πράξης είναι τα εξής: Υποέργο 1: Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση ακατάγραφων μνημείων. Το Υποέργο αυτό εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία και οι παραπάνω εργασίες αφορούν σε κινητά μνημεία που φυλάσσονται στις αποθήκες των Εφορειών Αρχαιοτήτων και τα οποία δεν έχουν καταγραφεί στους αντίστοιχους καταλόγους αρχαιοτήτων των Εφορειών και των Μουσείων και για τα οποία στην ουσία δεν υφίσταται πρωτογενής τεκμηρίωση (περιγραφή ή οπτικό υλικό). Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την πρωτογενή τεκμηρίωση του υλικού, την ένταξη της πληροφορίας αυτής σε ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής που αναπτύσσεται ήδη στο πλαίσιο του Υποέργου αυτού, καθώς και τη δημιουργία νέου οπτικού υλικού μέσω ψηφιακής φωτογράφησης. Υποέργο 2: Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση καταγεγραμμένων μνημείων. Οι εν λόγω εργασίες αφορούν στα καταγεγραμμένα κινητά μνημεία, όπως π.χ. εκθέματα μουσείων, τα οποία έχουν καταγραφεί στους καταλόγους ή/και στα ειδικά δελτία των Εφορειών. Η τεκμηρίωση αφορά στον έλεγχο και στην ένταξη της υφιστάμενης πληροφορίας, Σελίδα 12 από 99

13 προσαρμοσμένης στο περιεχόμενο των πεδίων του προαναφερθέντος ενδιάμεσου πληροφοριακού συστήματος καταγραφής. Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει εργασίες σάρωσης, ψηφιακής φωτογράφησης και επεξεργασίας υφιστάμενου ψηφιακού υλικού. Το Υποέργο, επίσης, περιλαμβάνει τη σύνταξη σύντομων κειμένων για περίπου κινητά μνημεία για την παρουσίασή τους στο Διαδίκτυο, καθώς και εργασίες που αφορούν στον πλήρη σχεδιασμό της δομής, του περιεχομένου και της μορφής 20 εικονικών συλλογών/εκθέσεων. Υποέργο 3: Στο πλαίσιο του Υποέργου αυτού προβλέπεται η επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων σταθμών ψηφιοποίησης σε όσες Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ, ΕΒΑ) δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης συλλογών κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Γ ΚΠΣ, καθώς και κινητών μονάδων ψηφιοποίησης σε όλες τις Εφορείες για χρήση σε αποθήκες αρχαιοτήτων ή στο πεδίο. Παράλληλα θα ενισχυθεί η υπολογιστική υποδομή της ΔΕΑΜ προκειμένου να υποστηριχτούν οι εργασίες ψηφιοποίησης στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, αλλά και μελλοντικά. Στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα ενταχθούν τα περίπου κινητά μνημεία που θα ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω υποέργων και θα μεταπέσουν τα περίπου κινητά μνημεία που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. Επίσης, στην εφαρμογή διαδικτυακής προβολής των μνημείων, θα ενταχθούν οι εικονικές συλλογές/εκθέσεις που θα προκύψουν από το Υποέργο 2. Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Αναθέτουσα Αρχή, Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΕΑΜ). Τα πληροφοριακά συστήματα - παραδοτέα του Έργου θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν εν συνεχεία στο computer room του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΙΠΤ). Η ΔΙΠΤ είναι αρμόδια για την ανάλυση, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Κεντρικές, Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, καθώς και για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση δικτύων μεταφοράς δεδομένων και του απαιτούμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση των Υπηρεσιών. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα φιλοξενηθεί στο computer room της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (στο κτίριο επί της οδού Μπουμπουλίνας), ενώ θα ληφθεί μέριμνα για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, κυρίως σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup server και σχετικό λογισμικό, tape library). Σελίδα 13 από 99

14 A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων αποτελεί το Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας της πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ /ΨΣ2495- Α2/ Απόφαση Ένταξης, όπως τροποιήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ /ΨΣ5033-Α2/ Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και κατά συνέπεια και του παρόντος Υποέργου. Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων είναι Κεντρική Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Βάσει του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΔ ΦΕΚ 146/Α/ , άρθρο 11) έχει αρμοδιότητα για τον συντονισμό της δημιουργίας του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, η συγκρότηση του οποίου προβλέπεται στο Νόμο 3028/2002 (άρθρο 4) και στο οποίο καταγράφεται, τεκμηριώνεται και καταχωρείται το σύνολο των μνημείων της χώρας. Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα σε θέματα εφαρμογών πληροφορικής στη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις ψηφιοποίησης και στο σχεδιασμό προδιαγραφών πληροφορικών συστημάτων. Ενδεικτικά έχει συμμετάσχει στα εξής προγράμματα: Aquarelle - Sharing Cultural Heritage through Multimedia Telematics, TermIT -Multilingual Terminology Resources, AREA Archives of European Archaeology, MICHAELplus - Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe, ΑΤΗΕΝΑ - Access to cultural heritage across Europe, ΔΥΑΣ Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, CARARE - Connecting Archaeology and Architecture in Europeana. Επίσης, έχει αναπτύξει τη διαδικτυακή εφαρμογή του Διαρκούς Καταλόγου των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος (http://listedmonuments.culture.gr) και έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη των εφαρμογών του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ η ΔΕΑΜ υλοποίησε το έργο «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού». Κατά τη διάρκεια του έργου ψηφιοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΠΟΛΕΜΩΝ) περίπου κινητά μνημεία. Παράλληλα δημιουργήθηκαν αυτοτελείς σταθμοί ψηφιοποίησης σε 56 Υπηρεσιακές Μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εξοικειώθηκε τμήμα του προσωπικού με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης. A Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Το αντικείμενο του Έργου αφορά στο σύνολο των Κεντρικών (7), Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ειδικότερα, σε επίπεδο Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών εμπλέκονται οι Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (39), οι Σελίδα 14 από 99

15 Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (28), η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (1) και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο, Επιγραφικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών). Επιλεγμένο προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών θα εκπαιδευτεί στη χρήση και στη διαχείριση του ΟΠΣ, καθώς και στη δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία του. Α Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) Με βάση το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΕΚΤ, αντίγραφα των πολιτιστικών πόρων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων που θα ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, θα κατατεθούν στο αποθετήριο του ΕΚΤ (βλέπε Παράρτημα C5.3 του Μέρους Γ της διακήρυξης). A Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το σχήμα διακυβέρνησης του Έργου περιλαμβάνει τα όργανα που περιγράφονται στις επόμενες ενότητες. Σημειώνεται ότι κατά τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των οργάνων του διαγωνισμού θα ληφθεί υπόψη ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και το άρθρο 26 του ν. 4024/2012. Επιτροπή Στρατηγικής Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΤ/ΓΔΔΥ/ ΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/55348/9920/8376/4408/ (ΑΔΑ:ΒΕΑΖΓ-0ΩΤ) συστάθηκε η Επιτροπή Στρατηγικής. Έργο της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάζει σε τακτική βάση με σκοπό τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης του Έργου με τους στόχους του Υπουργείου, ο συντονισμός των δράσεων στα πλαίσια του Έργου με άλλα έργα του Υπουργείου καθώς και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, αλλά και η γενικότερη παρακολούθηση της πορείας του Έργου με καταγραφή και επικοινωνία προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την παραλαβή του Έργου θα οριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία θα αποτελεί και το βασικό σημείο επαφής της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο υλοποίησης του Έργου και κάθε άλλο εμπλεκόμενο. Ομάδα Συντονισμού Εργασιών Η Ομάδα Συντονισμού Εργασιών (ΟΣΕ) υποστηρίζει την ΕΠΠΕ στο έργο της και την επικουρεί στο συντονισμό των εργασιών που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του Έργου. Η ΟΣΕ απαρτίζεται από μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό της ΔΕΑΜ, το οποίο πλαισιώνεται από αρχαιολόγους, μουσειολόγους και στελέχη πληροφορικής, που έχουν προσληφθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικά για τις ανάγκες του Έργου. Τα μέλη Σελίδα 15 από 99

16 της ομάδας είναι εξειδικευμένα σε θέματα τεκμηρίωσης, ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στον τομέα του πολιτισμού. Η ΟΣΕ θα επικουρεί την ΕΠΠΕ στο συντονισμό των εργασιών που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των εργασιών και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων του Έργου. Παράλληλα θα παρέχει τεχνική και επιστημονική βοήθεια στην ΕΠΠΕ και στο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε όλα τα στάδια του έργου. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Η Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία θα είναι αρμόδια και για την αξιολόγηση των Προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων. Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Επιπλέον, θα συσταθεί Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών για την αξιολόγηση των τυχόν αιτούμενων προσφυγών από τους Υποψηφίους Αναδόχους επί του διαγωνισμού. Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι η ΔΕΑΜ, η οποία βάσει του Οργανογράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει τις αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και της Διαδικτυακής Εφαρμογής Προβολής του, που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος Έργου. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα διαχειρίζεται το σύνολο του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού αποθέματος των κινητών μνημείων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ η Διαδικτυακή Εφαρμογή Προβολής θα αποτελεί το κύριο μέσο πρόσβασης του ευρύτερου και επιστημονικού κοινού στο υλικό αυτό. Η ΔΕΑΜ θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας, καθώς και για τον συντονισμό του διαρκούς εμπλουτισμού της, ενώ διαθέτει τη δομή και το προσωπικό που απαιτείται για την ορθή λειτουργία και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων απαρτίζουν τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Αρχείου Μνημείων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στη συλλογή και αρχειακή φύλαξη για επιστημονική μελέτη κάθε στοιχείου, που αφορά σε όλα τα κινητά και ακίνητα μνημεία. β) στην τήρηση διαρκούς καταλόγου αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων, στην ενημέρωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου και των άλλων ενδιαφερομένων, στη δημοσίευση του καταλόγου αυτού, καθώς και του πορίσματος επιθεώρησης της κατάστασής των, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3028/2002. γ) στην ηλεκτρονική καταχώρηση και ψηφιοποίηση του αρχείου των μνημείων. Σελίδα 16 από 99

17 δ) στον συντονισμό της ηλεκτρονικής καταγραφής, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και ψηφιοποίησης, καθώς και ε) στην επιστημονική μελέτη όλων των συναφών με τα ανωτέρω θεμάτων. 2) Τμήμα Αρχείου Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στην τήρηση του αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων από της συστάσεώς τους μέχρι σήμερα. β) στην τακτοποίηση των φακέλων και στη σύνταξη γενικού ευρετηρίου. γ) στη μέριμνα για την εκκαθάριση, μικροφωτογράφηση και παροχή αντιγράφων του αρχείου. δ) στη λήψη κάθε πρόσφορου μέσου για τη συντήρηση των διατηρητέων εγγράφων και στην επιστημονική εκμετάλλευση του αρχείου. 3) Τμήμα Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στις επιστημονικές εκδόσεις από την επιστημονική εκμετάλλευση του ιστορικού αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. β) στις εκδόσεις με σκοπό την ενημέρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κοινού σε θέματα Εθνικού Αρχείου Μνημείων, πολιτιστικής διαχείρισης και δικαίου των αρχαιοτήτων, και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει. γ) στην κωδικοποίηση της αρχαιολογικής και της συναφούς προς αυτήν νομοθεσίας, της σχετικής νομολογίας, των εγκυκλίων και στη δημοσίευση ενημερωμένων εκδόσεων όλων των ανωτέρω. δ) στην τήρηση σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Μνημείων του Διαρκούς Καταλόγου Μνημείων (κινητών και ακινήτων) και στη δημοσίευσή του με συμβατικό και ηλεκτρονικό τρόπο. 4) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης. Σύμφωνα με το ισχύον Οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το προσωπικό του Φορέα Λειτουργίας περιλαμβάνει προϊστάμενο σε επίπεδο Διεύθυνσης, προϊσταμένους Τμημάτων, εξειδικευμένους αρχαιολόγους, πληροφορικό καθώς και ομάδα διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης. A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι επιχειρησιακές διαδικασίες του Έργου είναι κατ εξοχήν επικεντρωμένες στη διαχείριση των μνημείων. Συνοπτικά, οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο: Καταγραφή, ψηφιοποίηση και ταυτοποίηση Μνημείων Επιστημονική τεκμηρίωση Μνημείων Συντήρηση Μνημείων Εργαστηριακή Ανάλυση Μνημείων Σελίδα 17 από 99

18 Προετοιμασία του ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού των Μνημείων για δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο Έκθεση Μνημείων Αποθήκευση Μνημείων Επαναπατρισμός Μνημείων Κατάσχεση Μνημείων Παράδοση Μνημείων Στην υλοποίηση των παραπάνω διαδικασιών εμπλέκονται διάφορες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το ζητούμενο είναι να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες αυτές προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητά τους χωρίς να αλλοιωθεί η μνημειο-κεντρική προσέγγιση. A Yφιστάμενη υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το νέο ΟΠΣ, με τον εξοπλισμό του, θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στην υποδομή της ΔΙΠΤ. Η Δ/νση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών σχεδιάζει, υποστηρίζει και διαχειρίζεται το σύνολο του δικτύου επικοινωνιών τόσο της κεντρικής υπηρεσίας όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η υφιστάμενη υποδομή του δικτύου δεδομένων περιλαμβάνει τη διασύνδεση των Περιφερειακών υπηρεσιών με το υπολογιστικό κέντρο (data center) της κεντρικής υπηρεσίας της οδού Μπουμπουλίνας 20, εντός εσωτερικού δικτύου (vpn) στο πλαίσιο του δημοσίου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το data center της κεντρικής υπηρεσίας φιλοξενεί το σύνολο των υπολογιστικών συστημάτων και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνδέεται με οπτική ίνα με το δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Στο υπολογιστικό κέντρο λειτουργεί μεγάλος αριθμός εξυπηρετητών επώνυμων εταιριών, όπως HP, Dell, IBM κτλ, για τη φιλοξενία των διαδικτυακών εφαρμογών (mail server, sites, domain controllers, εφαρμογές λογιστηρίου, εσωτερικές εφαρμογές κτλ.). Για την ασφάλεια του δικτύου δεδομένων και φωνής έχει εγκατασταθεί συσκευή προστασίας (firewall) υψηλών προδιαγραφών της εταιρίας Cisco Systems. Απλοποιημένη μορφή της αρχιτεκτονικής του δικτύου της ΔΙΠΤ παρατίθεται στο επόμενο σχήμα (Εικόνα 1). Η εσωτερική σύνδεση του δικτύου υλοποιείται με δομημένη καλωδίωση (5e και 6 κατηγορία) με εξαίρεση servers (backup servers, blade storage κ.α.) και switches, τα οποία διασυνδέονται με fibre channel λόγω υψηλών απαιτήσεων ταχύτητας. Επίσης, για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιείται το λογισμικό EMC Networker και η αποθήκευσή τους γίνεται σε storage. Σημειώνεται ότι λόγω των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε χώρο και ταχύτητα το σύστημα backup βρίσκεται σε φάση αναβάθμισηςεπέκτασης. Η πιστοποίηση χρηστών και υπολογιστών υλοποιείται από 2 Windows 2008 R2 domain controllers. Τέλος, η υποδομή υποστηρίζεται από Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) συνολικής ισχύος 50KVA και από γεννήτρια των 50 KVA. Σελίδα 18 από 99

19 MODE SYST RPS MAST R STAT DUPLX SPEED STACK X 2X 11X 12X X 14X 23X 24X Catalyst 3750 SE RIES 1 2 CoreBuilder Com HD HD SWITCH Fas t Eth Eth/ATM 3ATM&1 2 Eth SWITCH I/F Ca rd I/F Ca rd Mo du le 32 x x3 2 P F A PW R LAN ACT SYS SYS P I A PWR L AN ACT 9 1 PW R LAN ACT PW R LAN ACT C BASE-T Servi ce Con tro l 1 0BASE-T Servi c e Con tro l P I A AT M Rx Statu s Statu s Statu s Sta tu s Sta tu s Sta tu s A B Li n k Sta tus Co l li s i on Pa cke t T x 1 0 /1 00 T X MDIX 1 00 FX MM ATM L i nk Statu s MM Fa il Act Rx OC-3 T x Rx T x Rx T x MM 10 /1 00 T X MDIX 1 00 FX MM OC-3 Fast BUS Rx Rx T x T x Rx MM VORSCMT 25V DC / 90A T x MM OC-3 10 /1 00 T X MDIX 1 00 FX MM OC-3 Rx A TTENTION Rx T x Rx T x T x CAUITION Ma na ge me nt 1 0Ba se -T Man ag eme nt 1 0Ba se -T Rx T x Servi c e Port RS23 2 Se rv ic e Po rt RS /1 00 T X MDIX 1 00 FX MM Rx Con tro l T e rm in a l RS2 32 Con tro l T e rmi na l RS2 32 Con tro l T e rmi na l RS2 32 T x Con tro l T e rmi na l RS2 32 MODE SYSTEM RPS STAT UTIL DUPLX SPEED W S- X4548-GB -RJ45V MAX 15.4W/POR T S TATUS PORT 10/100/1000 B ASE T IN-LINE POW ER MULTI-S PE ED GIGA BIT ETHERNE T SW ITCHING MODULE CATALYST Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών» Catalyst 4510R-E Εικόνα 1 - Η Αρχιτεκτονική του Δικτύου της ΔΙΠΤ Σελίδα 19 από 99

20 Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές επιστημονικής τεκμηρίωσης (π.χ. ενσωματώνοντας διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων) και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. υποστηρίζοντας web-based διεπαφές χρήσης, διαλειτουργικά APIs, server consolidation). Το νέο ΟΠΣ θα αποτελέσει μια μνημειο-κεντρική πλατφόρμα που θα καλύπτει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που προβλέπει ο Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διαχείριση και προβολή των μνημείων. Συγκεκριμένα, το ΟΠΣ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα πρέπει να: 1. ενσωματώσει το ψηφιακό και ψηφιοποιημένο υλικό που είχε παραχθεί στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ( μνημεία που τηρούνται στο σύστημα ΠΟΛΕΜΩΝ) και να ενσωματώσει επίσης το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης (βασική καταγραφή/τεκμηρίωση και ψηφιακά αρχεία μνημείων που θα τηρούνται σε ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής). 2. προσφέρει ενιαίες ροές εργασίας καταγραφής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και προβολής των κινητών μνημείων στο διαδίκτυο, οι οποίες, από τη μία, θα καθορίσουν έναν ομοιόμορφο και συστηματικό τρόπο διαχείρισης των μνημείων από το σύνολο των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου ανά την επικράτεια και από την άλλη θα αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες συγκέντρωσης, ομαδοποίησης και προβολής του ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού των μνημείων στο διαδίκτυο. 3. διαλειτουργεί με το ΟΠΣ «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», το οποίο διαχειρίζεται τα στοιχεία, τις πληροφορίες και το υλικό των ακίνητων μνημείων, ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία διαχείριση του μνημειακού πλούτου της χώρας. 4. παρέχει ειδικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση εκθέσεων και συλλογών, με τη συντήρηση, εργαστηριακή ανάλυση και αποθήκευση των κινητών μνημείων και με τη διαχείριση των υποθέσεων παράνομης κατοχής και διακίνησης αρχαιοτήτων, παρέχοντας αυτοματοποιημένες φόρμες και διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου. 5. είναι συμβατό με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, τηρώντας τις αντίστοιχες προδιαγραφές που προβλέπονται για τις πράξεις που εντάχθηκαν στην Πρόσκληση 31.2 "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος" του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ορίζονται στις «Καλές πρακτικές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο» (Ψηφιακή Σύγκλιση, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα. Προκειμένου να εμπεδωθεί και να παγιωθεί η χρήση του νέου ΟΠΣ ως του βασικού εργαλείου καταγραφής, τεκμηρίωσης και διαχείρισης του κινητού μνημειακού πλούτου της χώρας, είναι κρίσιμης σημασίας η δημιουργία μιας εύχρηστης και λειτουργικής διεπαφής Σελίδα 20 από 99

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια : 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα