Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: ,30 (χωρίς ΦΠΑ) ,50 (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,75 (χωρίς ΦΠΑ) ,53 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: Δέκα (10) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Διενέργειας Διαγωνισμού: Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE και HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΟΥ Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 7 Ακρωνύμια Συντομογραφίες... 7 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 9 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 9 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων... 9 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού... 9 Α1.1.3 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Α Ομάδα Εργασίας Α Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Α Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση Α1.2.1 Οργάνωση Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων Α1.2.2 Φωτογραφικό υλικό νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων Α1.2.3 Υφιστάμενες υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α Υφιστάμενη υποδομή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΔΙΠΤ Α Βάση Δεδομένων Ιστορικού Αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων Α Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων ΥΠΕΚΑ Α1.2.4 Σχετικές δράσεις Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Α Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Σελίδα 2 από 67

3 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής συστήματος Α3.2.1 Γενικές αρχές Α3.2.2 Λογική αρχιτεκτονική του συστήματος Α3.2.3 Υποδομές ΤΠΕ του συστήματος Α3.2.4 Χρήστες Α3.3 Προδιαγραφές των υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης του πολιτιστικού υλικού νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της ΔΕΑΜ Α3.3.1 Διαδικτυακή πύλη Α3.3.2 Υποσύστημα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Α3.3.3 Συνεργατικό περιβάλλον wiki και forum Α3.3.4 Εφαρμογή διάθεσης του ψηφιακού υλικού για έξυπνα κινητά (smart phones) Α3.3.5 Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών Α3.4 Διαλειτουργικότητα Α3.5 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.6 Ανοιχτά δεδομένα Α3.7 Απαιτήσεις ασφάλειας Α3.8 Απαιτήσεις ευχρηστίας Α3.9 Απαιτήσεις προσβασιμότητας Α3.10 Χρονοδιάγραμμα και φάσεις έργου Α Φάση Α : Μελέτη εφαρμογής Α Φάση Β : Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης φωτογραφιών κτηρίων πόλεων Α Φάση Γ : Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού Α Φάση Δ : Ανάπτυξη εφαρμογής για έξυπνα κινητά (smart phones) Σελίδα 3 από 67

4 Α Φάση Ε : Εκπαίδευση Α Φάση ΣΤ : Υποστήριξη πιλοτικής λειτουργίας & ενέργειες δημοσιότητας Α Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου Α3.11 Πίνακας Παραδοτέων Α3.12 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών Α4.1.1 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής Α4.1.2 Εκπόνηση μελέτης ασφάλειας Α4.1.3 Εκπόνηση βιβλιογραφικής μελέτης Α4.2 Ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογών Α4.3 Μετάπτωση βάσης δεδομένων Ιστορικού Αρχείου Α4.4 Τεκμηρίωση πληροφοριακού συστήματος & εφαρμογής για έξυπνα κινητά.. 56 Α4.5 Υπηρεσίες ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης υλικού Α4.5.1 Ψηφιοποίηση φωτογραφιών, δελτίων και υποστηρικτικού υλικού Α4.5.2 Τεκμηρίωση των ψηφιοποιημένων φωτογραφιών και μετεγγραφή των χειρόγραφων δελτίων Α4.6 Υπηρεσίες εκπαίδευσης Α4.7 Υπηρεσίες δημοσιότητας Α4.8 Υποστήριξη κατά την πιλοτική λειτουργία Α4.9 Υπηρεσίες εγγύησης & συντήρησης Α4.10 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου Α5.2 Διασφάλιση ποιότητας Διαχείριση κινδύνων Α5.3 Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης του έργου Α5.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου Σελίδα 4 από 67

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση της Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και η ανάπτυξη της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής για τη διάθεση του ψηφιακού υλικού στο ευρύ κοινό. Από την υλοποίηση του έργου αναμένεται να προκύψουν οι εξής ψηφιακοί πολιτιστικοί πόροι: φωτογραφίες, εκ των οποίων θα συνοδεύονται από σχετικό υλικό τεκμηρίωσης και στην αγγλική γλώσσα απογραφικά δελτία 990 φύλλα κοντάκτ 421 δελτία καταγραφής φιλμ 383 σελίδες λοιπού υποστηρικτικού και συνοδευτικού υλικού Επιπλέον, θα αναπτυχθούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα απευθύνονται σε κάθε δυνητικό ενδιαφερόμενο για το φωτογραφικό υλικό, οι οποίες θα αποσκοπούν στην ηλεκτρονική διάθεση του ψηφιακού υλικού. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, οι εξής κύριες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Προβολή φωτογραφιών και συλλογών φωτογραφιών από κτήρια δρόμων πόλεων της Ελλάδας Υποβολή φωτογραφιών και τεκμηρίωσης από χρήστες Προβολή χαρτών πόλεων με αναρτημένες φωτογραφίες για εικονική ανασύνθεση Δημιουργία και διαχείριση φωτογραφικών θεματικών συλλογών Υπηρεσία διάθεσης και χρήσης του περιεχομένου μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών από εφαρμογές και συστήματα τρίτων Υπηρεσία κοινότητας χρηστών μέσω συνεργατικής (wiki) διάθεσης υλικού και συζητήσεων (forum) Υπηρεσία λήψης ψηφιακού υλικού σε smart phone Εκτός από τις εργασίες ψηφιοποίησης, το έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: Εκπόνηση μελετών Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης του ψηφιακού υλικού Σελίδα 5 από 67

6 Ανάπτυξη εφαρμογής για smart phones Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Ενέργειες δημοσιότητας Υποστήριξη της ΔΕΑΜ κατά την πιλοτική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος Σελίδα 6 από 67

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Ακρωνύμια Συντομογραφίες Όρος ΔΕΑΜ ΔΙΠΤ ΕΚΤ ΕΛ/ΛΑΚ ΕΠΠΕ Η/Υ K.A.Σ. Κ.Σ.Ν.Μ. ΚΠΣ ΠΕΣ Σ.Μ. Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΨΣ CIDOC CRM CMS DPI ESE FTP HTTP JPEG Επεξήγηση Διεύθυνση Εθνικού Αρχείο Μνημείων Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης Συμβούλιο Μουσείων Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ψηφιακή Σύγκλιση Committee on Documentation Conceptual Reference Model Content Management System Dots per inch Europeana Semantic Elements File Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol Joint Photographic Experts Group Σελίδα 7 από 67

8 Όρος OAI PMH RDF SKOS SLA TIFF URL UTF XML Επεξήγηση Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting Resource Description Framework Simple Knowledge Organization System Service Level Agreement Tagged Image File Format Uniform Resource Locator Unicode Transformation Formats Extensible Markup Language Σελίδα 8 από 67

9 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων Αναθέτουσα Αρχή, Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς/ Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΕΑΜ) είναι Κεντρική Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Βάσει του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΔ 191 ΦΕΚ 146/Α/ , άρθρο 11) έχει αρμοδιότητα για τον συντονισμό της δημιουργίας του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, η δημιουργία του οποίου προβλέπεται στο Νόμο 3028/2002 (άρθρο 4) και στο οποίο καταγράφεται, τεκμηριώνεται και καταχωρείται το σύνολο των μνημείων της χώρας. Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα σε θέματα εφαρμογών πληροφορικής στη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις ψηφιοποίησης και στο σχεδιασμό προδιαγραφών πληροφορικών συστημάτων. Ενδεικτικά έχει συμμετάσχει στα εξής προγράμματα: Aquarelle Sharing Cultural Heritage through Multimedia Telematics, TermIT Multilingual Terminology Resources, AREA Archives of European Archaeology, MICHAELplus Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe, ΑΤΗΕΝΑ Access to cultural heritage across Europe, ΔΥΑΣ Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, CARARE Connecting Archaeology and Architecture in Europeana. Επίσης, έχει αναπτύξει τη διαδικτυακή εφαρμογή του Διαρκούς Καταλόγου των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος (http://listedmonuments.culture.gr) και έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη των εφαρμογών του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΙΠΤ) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελείται από τα εξής τμήματα: Σελίδα 9 από 67

10 Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών: Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται η ανάλυση, η μελέτη, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η βελτίωση, η επέκταση και η συντήρηση των πληροφορικών συστημάτων, η προδιαγραφή, αξιολόγηση και επιλογή των προγραμμάτων εφαρμογών, καθώς και ο έλεγχος συμβατότητας του λογισμικού των συστημάτων πληροφορικής και η τεκμηρίωσή τους. Τμήμα Διαδικτύου: Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται η μελέτη, ο σχεδιασμός δικτύων για την μεταφορά δεδομένων, ήχου και εικόνας, η εγκατάσταση και η συντήρηση αυτών, η επιλογή, αξιολόγηση και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την διασύνδεση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και του τηλεπικοινωνιακού υλικού του δικτύου, όπως επίσης και η δημιουργία της ιστοσελίδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και η εν γένει διαχείριση του ηλεκτρονικού κόμβου αυτού. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης: Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται η προδιαγραφή, αξιολόγηση και επιλογή του εξοπλισμού των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στις δημόσιες Υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο, σχετικά με θέματα που αφορούν στο αντικείμενο του Τμήματος, καθώς και η τεκμηρίωση του εξοπλισμού των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η ΔΙΠΤ θα φιλοξενήσει στις υποδομές της (computer room) το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του αρχειακού υλικού που θα ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Ως εκ τούτου, η ΔΙΠΤ αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στις εργασίες του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος στον εξοπλισμό της Διεύθυνσης και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του. Α1.1.3 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Στην υλοποίηση του έργου εμπλέκεται και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο αποθετήριο του οποίου θα τηρείται κατάλογος και αντίγραφα των πολιτιστικών πόρων της ΔΕΑΜ που θα ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΕΚΤ. Ειδικότερα, το ΕΚΤ αναλαμβάνει να προσφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή τις ακόλουθες υπηρεσίες: Σελίδα 10 από 67

11 Υπηρεσία Ενιαίου Καταλόγου του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος: Το ΕΚΤ αναλαμβάνει να διαθέτει τον ενιαίο κατάλογο ως υπηρεσία, διασυνδέοντας τα μεταδεδομένα με τους Ψηφιακούς Πολιτιστικούς Πόρους της Αναθέτουσας Αρχής στο σημείο σταθερής διάθεσής τους. Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων: Στοχεύει στην ασφαλή διαφύλαξη των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων της Αναθέτουσας Αρχής που παράγονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. Λειτουργεί σε συνδυασμό με τον Ενιαίο Κατάλογο και αποτελεί προαπαιτούμενο για τη μελλοντική παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας ψηφιακής διατήρησης των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων. Οι παραπάνω υπηρεσίες που παρέχει του ΕΚΤ στην Αναθέτουσα Αρχή βασίζονται σε εικονικοποιημένα πληροφοριακά συστήματα (virtualized), ψηφιακά αποθετήρια, παροχή «Υπηρεσιών Νέφους» Software as a Service Cloud), χρησιμοποιούν τεχνολογίες Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), υποστηρίζουν ανοικτά πρότυπα και επιτρέπουν την ανοικτή διάθεση περιεχομένου, δεδομένων και μεταδεδομένων. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την παραλαβή του Έργου θα οριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία θα αποτελεί και το βασικό σημείο επαφής της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο υλοποίησης του έργου και κάθε άλλο εμπλεκόμενο. Α Ομάδα Εργασίας Η Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει ομάδα εργασίας με σκοπό την υποστήριξη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών του Αναδόχου. Η ομάδα εργασίας θα έχει ως αντικείμενο τα εξής, ανά στάδιο υλοποίησης του έργου: Στάδιο προετοιμασίας της ψηφιοποίησης Μέριμνα για την προετοιμασία των χώρων που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός ψηφιοποίησης και το προσωπικό του Αναδόχου Αναζήτηση και ανάκτηση του προς ψηφιοποίηση υλικού από το αρχείο της Αναθέτουσας Αρχής Επιλογή και ταξινόμηση του προς ψηφιοποίηση υλικού Σελίδα 11 από 67

12 Προετοιμασία του προς ψηφιοποίηση υλικού (π.χ. συντήρηση σπάνιου έντυπου υλικού συντήρηση καθαρισμός παλαιών φωτογραφιών κλπ.) Παράδοση του προς ψηφιοποίηση υλικού στον Ανάδοχο Ολοκλήρωση ορολογίας οντολογιών που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τον Ανάδοχο για την επιστημονική τεκμηρίωση και τον ευρετηριασμό του υλικού που ψηφιοποιείται, μαζί με συνοδευτικές οδηγίες Στάδιο εκτέλεσης της ψηφιοποίησης Επίβλεψη των εργασιών ψηφιοποίησης που εκτελούνται από τον Ανάδοχο Έλεγχος ποιότητας των ψηφιοποιημένων αρχείων Στάδιο ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης Παραλαβή του πρωτότυπου υλικού που ψηφιοποιήθηκε από τον Ανάδοχο Τοποθέτηση/ Αρχειοθέτηση του πρωτότυπου υλικού στο φυσικό αρχείο Αναθέτουσας Αρχής Α Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Η Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού, η οποία θα είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. Α Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Η Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων για την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων και προσφυγών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού από τους υποψηφίους Αναδόχους. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση Α1.2.1 Οργάνωση Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων Τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: 1) Τμήμα Αρχείου Μνημείων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: Σελίδα 12 από 67

13 α) στη συλλογή και αρχειακή φύλαξη για επιστημονική μελέτη κάθε στοιχείου, που αφορά σε όλα τα κινητά και ακίνητα μνημεία. β) στην τήρηση διαρκούς καταλόγου αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων, στην ενημέρωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου και των άλλων ενδιαφερομένων, στη δημοσίευση του καταλόγου αυτού, καθώς και του πορίσματος επιθεώρησης της κατάστασής των, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3028/2002. γ) στην ηλεκτρονική καταχώρηση και ψηφιοποίηση του αρχείου των μνημείων. δ) στον συντονισμό της ηλεκτρονικής καταγραφής, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και ψηφιοποίησης, καθώς και ε) στην επιστημονική μελέτη όλων των συναφών με τα ανωτέρω θεμάτων. 2) Τμήμα Αρχείου Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στην τήρηση του αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων από της συστάσεώς τους μέχρι σήμερα. β) στην τακτοποίηση των φακέλων και στη σύνταξη γενικού ευρετηρίου. γ) στη μέριμνα για την εκκαθάριση, μικροφωτογράφηση και παροχή αντιγράφων του αρχείου. δ) στη λήψη κάθε πρόσφορου μέσου για τη συντήρηση των διατηρητέων εγγράφων και στην επιστημονική εκμετάλλευση του αρχείου. 3) Τμήμα Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στις επιστημονικές εκδόσεις από την επιστημονική εκμετάλλευση του ιστορικού αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. β) στις εκδόσεις με σκοπό την ενημέρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κοινού σε θέματα Εθνικού Αρχείου Μνημείων, πολιτιστικής διαχείρισης και δικαίου των αρχαιοτήτων, και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει. γ) στην κωδικοποίηση της αρχαιολογικής και της συναφούς προς αυτήν νομοθεσίας, της σχετικής νομολογίας, των εγκυκλίων και στη δημοσίευση ενημερωμένων εκδόσεων όλων των ανωτέρω. δ) στην τήρηση σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Μνημείων του Διαρκούς Καταλόγου Μνημείων (κινητών και ακινήτων) και στη δημοσίευσή του με συμβατικό και ηλεκτρονικό τρόπο. Σελίδα 13 από 67

14 4) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης. Το παρόν έργο εντάσσεται κατά κύριο λόγο στον τομέα ευθύνης του Τμήματος Αρχείου Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Α1.2.2 Φωτογραφικό υλικό νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων Το προς ψηφιοποίηση υλικό αποτελεί τμήμα του Ιστορικού Αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων που στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επί της οδού Ψαρομηλίγκου 22, κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες φύλαξης και διατήρησης του αρχειακού υλικού. Το Ιστορικό Αρχείο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχειακά σύνολα της χώρας, καθώς το υλικό του χρονολογείται από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Ελλάδας, καθώς και την ιστορία και διοικητική εξέλιξη της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Το σύνολο του υλικού του έργου συνιστά τμήμα της πρώτης προσπάθειας σύνταξης Μητρώου και Αρχείου Μνημείων της Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεταξύ των ετών 1978 και Με στόχο την απογραφή των Μνημείων της Ελλάδας, για την διάσωσή τους, συστάθηκαν ειδική Ομάδα Αρχείου Μνημείων αποτελούμενη από αρχαιολόγους και αρχιτέκτονες και Επιτροπή αξιολογήσεως Μνημείων της Ελλάδος. Ως αφετηρία του έργου τέθηκαν το κέντρο, η ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και ο Πειραιάς με την προοπτική επέκτασης και σε άλλες πόλεις. Η ομάδα εργασίας φωτογράφησε και απέγραψε όλα τα κτήρια που εμφάνιζαν ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία, αποτυπώνοντας σε πολλές περιπτώσεις ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, αλλά και γειτονιές πόλεων, των οποίων η όψη σήμερα έχει εξολοκλήρου διαφοροποιηθεί. Οι παραγόμενες φωτογραφίες συνοδεύονταν από απογραφικό δελτίο με τη συνοπτική περιγραφή του κτηρίου της φωτογραφίας, τη διεύθυνση ή τη θέση του και την αξιολόγησή του με βάση τη θέση, τον όγκο και την εξωτερική αισθητική του. Στη συνέχεια εντοπίζονταν τα φωτογραφημένα κτήρια σε χάρτες. Τελικός στόχος ήταν η κωδικοποίηση του υλικού με αξιολόγηση και τελική κατάταξη των κτηρίων σε κατηγορίες (σύνολο πέντε κατηγορίες) από την αρμόδια Επιτροπή, χαρακτηρισμό ως διατηρητέων των αξιολογότερων και η λήψη μέτρων για την προστασία τους. Έτσι συγκεντρώθηκε υλικό περίπου ασπρόμαυρων φωτογραφιών κτηρίων από δρόμους της Αθήνας και άλλων πόλεων (π.χ. Χανιά, Ναύπλιο, Βέροια) διαστάσεων 13*18 εκ. σε πρωτότυπη εκτύπωση. Το υλικό συνοδεύεται από φύλλα αρνητικών των Σελίδα 14 από 67

15 φωτογραφιών, 990 φύλλα κοντάκτ, χάρτες και αρχείο υποστηρικτικού υλικού και οργάνωσης των εργασιών. Επισημαίνεται ότι το φωτογραφικό υλικό είναι υψηλής ποιότητας (επαγγελματικής εκτύπωσης). Παράλληλα, στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας αλλά και στο συνοδευτικό δελτίο αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση που αποτελεί γεωχωρική πληροφορία και μπορεί να αποδοθεί σε ηλεκτρονικούς χάρτες και GIS. Το υλικό είναι ικανό για την απόδοση απόψεων των ελληνικών πόλεων της δεκαετίας του '70 κυρίως όσον αφορά σε κτήρια, σημαντικούς δρόμους, ιστορικές συνοικίες και δημόσιους χώρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίσθηση του χρόνου στις φωτογραφίες είναι διττή: υπάρχει ο χρόνος, στον οποίο φωτογραφήθηκαν τα κτήρια, αλλά και ο χρόνος στον οποίο τα κτήρια ανεγέρθηκαν και λειτούργησαν. Το εν λόγω υλικό φυλάσσεται σήμερα σε χάρτινα κιβώτια. Αν και οι προσωρινές συνθήκες φύλαξης είναι σχετικά ικανοποιητικές, η πρόσβαση και διάθεση του υλικού στο ευρύ κοινό είναι αδύνατη, καθώς υφίσταται σε έντυπη μορφή, δεν έχει ευρετηριαστεί και είναι εύφθαρτο. Α1.2.3 Υφιστάμενες υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α Υφιστάμενη υποδομή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΔΙΠΤ Η Δ/νση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών σχεδιάζει, υποστηρίζει και διαχειρίζεται το σύνολο του δικτύου επικοινωνιών τόσο της κεντρικής υπηρεσίας όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η υφιστάμενη υποδομή του δικτύου δεδομένων περιλαμβάνει τη διασύνδεση των περιφερειακών υπηρεσιών με το υπολογιστικό κέντρο (data center) της κεντρικής υπηρεσίας της οδού Μπουμπουλίνας 20, εντός εσωτερικού δικτύου (vpn) στο πλαίσιο του δημοσίου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το data center της κεντρικής υπηρεσίας φιλοξενεί το σύνολο των υπολογιστικών συστημάτων και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνδέεται με οπτική ίνα με το δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Στο υπολογιστικό κέντρο λειτουργεί μεγάλος αριθμός εξυπηρετητών επώνυμων εταιριών, όπως HP, Dell, IBM κτλ, για τη φιλοξενία των διαδικτυακών εφαρμογών (mail server, sites, domain controllers, εφαρμογές λογιστηρίου, εσωτερικές εφαρμογές κτλ.). Για την ασφάλεια του δικτύου δεδομένων και φωνής έχει εγκατασταθεί συσκευή προστασίας (firewall) υψηλών προδιαγραφών της εταιρίας Cisco Systems. Απλοποιημένη μορφή της αρχιτεκτονικής του δικτύου της ΔΙΠΤ παρατίθεται στο επόμενο σχήμα: Σελίδα 15 από 67

16 MODE SYST RPS MA STR STAT DUPLX SPE ED STACK X 11X 2X 12X X 14X 23X 24X Catalyst 3750 SERIES 1 2 CoreBuilder Com 7000 HD SWITCH 32 x HD SWITCH 32 x Fast Eth 7400 Eth/ATM 3ATM&12 Eth I/F Card I/F Card 7200 Modul e PWR 10BASE-T LAN Service ACT Control PWR 10BASE-T LAN Servic e ACT Control SYS P 9 F A 1 SY S P I A C ATM P I A Rx Status Status Status A B PW R Li nk Status LAN Collision ACT Packet PW R LAN ACT Li nk Status Fail Act Status Status Status Tx AT M 1 0/100 T X MDIX 100 FX MM Fast BUS 10/100 TX MDI X 100 FX MM VORSC MT ATTENTION CAUITION 25V DC / 90A 1 0/100 T X MDIX Rx Tx Rx Tx Rx Tx Rx Tx Rx Tx Rx Rx Tx MM OC Rx Tx Rx T x Rx Tx MM OC-3 MM OC-3 MM OC FX MM Management 10Base-T Manageme nt Service Port RS232 10Base-T 10/100 T X MDIX Tx Service Port RS FX MM Rx Control T ermi nal RS232 Con tro l T e rminal RS232 Con trol T erm inal RS232 Tx Con tro l T erm inal RS232 SYSTEM RPS MODE STAT UTIL DUPLX SPEED WS-X4548 -GB-RJ45V M AX 15.4W/PORT STATUS Catalyst 4510R-E PORT 10/100/1000 BASE T IN-LINE POWER 7 8 MULTI-SPEED GIGABIT ETHERNET SWITCHING MODULE 9 10 CATALYST Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική δικτύου ΔΙΠΤ Σελίδα 16 από 67

17 Η εσωτερική σύνδεση του δικτύου υλοποιείται με δομημένη καλωδίωση (5e και 6 κατηγορία) με εξαίρεση servers (backup servers, blade storage κ.α.) και switches, τα οποία διασυνδέονται με fibre channel λόγω υψηλών απαιτήσεων ταχύτητας. Επίσης, για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιείται το λογισμικό EMC Networker και η αποθήκευσή τους γίνεται σε storage. Σημειώνεται ότι λόγω των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε χώρο και ταχύτητα το σύστημα backup βρίσκεται σε φάση αναβάθμισης επέκτασης. Η πιστοποίηση χρηστών και υπολογιστών υλοποιείται από 2 Windows 2008 R2 domain controllers. Τέλος, η υποδομή υποστηρίζεται από Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) συνολικής ισχύος 50KVA και από γεννήτρια των 50 KVA. Α Βάση Δεδομένων Ιστορικού Αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων Το Ιστορικό Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων περιέχει φωτογραφικό και τεκμηριωτικό υλικό, καθώς και πλούσιο αρχειακό υλικό που σε αρκετές περιπτώσεις συμπληρώνει την γνώση μας γύρω από τα εικονιζόμενα κτήρια, όπως π.χ. πληροφορίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Σήμερα, η τήρηση του Ιστορικού Αρχείου γίνεται σε βάση δεδομένων MS ACCESS, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για την ταξινόμηση και τεκμηρίωση του αρχείου και είναι προσαρμοσμένη στη ροή εργασιών που ακολουθείται κατά την καταγραφή του υλικού. Ενδεικτικά, η βάση δεδομένων αποτελείται από 66 πίνακες, 48 φόρμες και υποφόρμες, καθώς και σειρά ερωτημάτων (queries) και Visual Basic κώδικα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών προς διευκόλυνση των χρηστών (π.χ. δημιουργία ιεραρχικής δομής, αυτόματη συμπλήρωση πεδίων, δημιουργία συσχετισμών μεταξύ εγγραφών, σύνθετη αναζήτηση, πολλαπλά κριτήρια ταξινόμησης κ.ά.). Η βάση δεδομένων είναι συμβατή με το γενικό διεθνές πρότυπο αρχειακής καταγραφής (ISAD), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οποίου το αρχειακό υλικό περιγράφεται περνώντας από τα ευρύτερα στα ειδικότερα επίπεδα, δηλ. κιβώτια, φάκελοι, υποφάκελοι και, τέλος, έγγραφα και άλλα τεκμήρια (φωτογραφίες, έντυπα κ.λπ.). Σημειώνεται ότι το ευρύτερο επίπεδο (π.χ. κιβώτιο) κληρονομεί όλες τις ιδιότητες των ειδικότερων επιπέδων (π.χ. φάκελοι), ενώ αντίστοιχα τα ειδικότερα επίπεδα κληρονομούν μόνο κάποιες από τις ιδιότητες του ευρύτερου επιπέδου (π.χ. διαδικασία πρόσκτησης, χώρος φύλαξης/θέση). Στην καταγραφή διατηρείται η ιεραρχική δομή του αρχείου, επιτρέποντας στα διαφορετικά επίπεδα να μοιράζονται κάποιες ιδιότητες (όπως λέξεις κλειδιά και ευρετήρια θεματικό, γεωγραφικό, μνημεία/χώροι, πρόσωπα και φορείς), ενώ είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα. Πέρα από τον ιεραρχικό τους συσχετισμό και προκειμένου να διευκολυνθεί η μελλοντική διαχείριση και ταξινόμηση του αρχείου, οι Σελίδα 17 από 67

18 φάκελοι που αφορούν σε συναφή θέματα, ανεξαρτήτως από το κιβώτιο στο οποίο φυλάσσονται, μπορούν επιπλέον να συσχετιστούν μέσω της ενότητας «Υποθέσεις». Το υφιστάμενο ψηφιοποιημένο υλικό (περισσότερα από τεκμήρια) καταχωρείται στη βάση με τη μορφή ενεργών συνδέσμων τόσο στο επίπεδο των εγγράφων και άλλων τεκμηρίων, όσο και στο επίπεδο των φακέλων/υποφακέλων και κιβωτίων, επιτρέποντας την πρόσβαση στο υλικό αυτό από οποιαδήποτε σημείο της βάσης. Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα να ανακαλέσει ένα συγκεκριμένο έγγραφο ή να δει σε μικρογραφία το σύνολο των τεκμηρίων ενός φακέλου και να επιλέξει να ανοίξει το αρχείο που τον ενδιαφέρει. Η βάση περιέχει στην παρούσα φάση πληροφορίες για το υλικό που περιλαμβάνεται σε περισσότερους από φακέλους και υποφακέλους που αντιστοιχούν σε πάνω από αρχειακά κιβώτια. Σημειώνεται ότι αν και έχει καταγραφεί και ταξινομηθεί μεγάλο μέρος του αρχειακού υλικού, η καταγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί, ο δε αριθμός του υλικού αναμένεται να αυξηθεί μελλοντικά. Α Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων ΥΠΕΚΑ Το συγκεκριμένο αρχείο τηρεί στοιχεία σχετικά με παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτήρια. Το αρχείο τηρείται από το ΥΠΕΚΑ και είναι προσβάσιμο από το Διαδίκτυο, στη διεύθυνση Α1.2.4 Σχετικές δράσεις Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Α Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Το έργο υλοποίησης του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου αποτελεί οριζόντια πράξη που συγχρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» και «Αττική». Ως Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο νοείται η επιστημονική, συστηματική και διαρκής συλλογή, τεκμηρίωση, καταλογοποίηση, καταλογογράφηση, αποδελτίωση, διερεύνηση, κωδικοποίηση, ψηφιοποίηση υλικού και παραγωγή αρχαιολογικού περιεχομένου, εισαγωγή δεδομένων, χωρικός εντοπισμός και χαρτογραφική απεικόνιση, αποθήκευση και διαχείριση σε ΟΠΣ, σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων όλων των α) ακινήτων που έχουν αποκτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) περιοχών προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ζωνών προστασίας κλπ) όπου θεσμοθετούνται Σελίδα 18 από 67

19 περιορισμοί/απαγορεύσεις στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, γ) ακινήτων μνημείων όλων των ιστορικών περιόδων σε όλη την επικράτεια. Σταθερός/διηνεκής σκοπός αποτελεί η ολοκληρωμένη μετρητική, ποσοτική και ποιοτική απόδοση της νομικής, ιστορικής, αρχαιολογικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας του πολιτιστικού αποθέματος καθώς και η ανάδειξή του στο διαδίκτυο. Στόχος είναι να ενσωματωθούν περιγραφικά/γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν: α) περίπου δημόσια ακίνητα (εντός/εκτός πόλεων και οικισμών, κτήρια κλπ) που έχουν αποκτηθεί από το Δημόσιο και β) περίπου περιοχές προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος και ακίνητα μνημεία. Σκοπό του έργου αποτελεί επίσης η συγκρότηση υπολογιστικής υποδομής για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στον πολίτη και στους δημόσιους φορείς, που θα αποτελέσει πλατφόρμα διασύνδεσης πρόσθετων συστημάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως π.χ. το αναβαθμισμένο σύστημα του Εθνικού Μητρώου Μνημείων και το πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Μελλοντικά το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο θα μπορεί να ενσωματώσει άλλες πληροφορίες εφόσον κριθεί σκόπιμο, π.χ. τα αποτελέσματα αρχαιολογικών ερευνών πεδίου, αρχαιολογικά ευρήματα, και λοιπά στοιχεία από ανασκαφές εντός αρχαιολογικών χώρων και ακινήτων του Δημοσίου μετά από κατάλληλη μελέτη επέκτασής του. Έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση του ΟΠΣ του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου (Υποέργο 2 της πράξης) ενώ το υποέργο 3 της πράξης που περιλαμβάνει εργασίες ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), εργασίες εντοπισμού ακινήτων/ χώρων/ μνημείων, καθώς και εργασίες πεδίου βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Σελίδα 19 από 67

20 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση της Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και η ανάπτυξη της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής για τη διάθεση του ψηφιακού υλικού στο ευρύ κοινό. Επίσης, θα αναπτυχθεί μηχανισμός αναζήτησης των φωτογραφιών κάνοντας χρήση της πληροφορίας των μεταδεδομένων και του γεωεντοπισμού, καθώς επίσης και ευρετήριο με βάση προτιμήσεις, σκοπό χρήσης κλπ. Το ψηφιοποιημένο υλικό, η τεκμηρίωση και οι λειτουργίες θα διατίθενται μέσω διαδικτύου και smart phones. Στα παραδοτέα της πράξης θα περιλαμβάνονται συλλογές που θα προκύψουν από τη μόχλευση του υλικού με συγκεκριμένη στόχευση: την τουριστική προβολή των πόλεων, την προώθηση του υλικού σε δικτυακούς τόπους υψηλής επισκεψιμότητας με ειδικό ενδιαφέρον (καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό, ιστορικό), καθώς και σε κοινωνικά δίκτυα, τη διάθεση και χρήση του περιεχομένου μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών σε πληροφοριακά συστήματα φορέων (π.χ. Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων Υ.ΠΕ.Κ.Α) και σε συστήματα που χορηγούν αντίγραφα των πρακτικών και των γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), του Συμβουλίου Μουσείων (ΣΜ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), προκειμένου να είναι δυνατή η αναζήτηση της διαδικασίας και της συζήτησης που οδήγησαν σε τυχόν χαρακτηρισμό ορισμένων ως νεώτερων μνημείων (ή και αποχαρακτηρισμό ή μη κήρυξη) τη διάθεση και χρήση του περιεχομένου μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών σε εφαρμογές και συστήματα τρίτων που θα αναπτύσσονται για εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς, τουριστικούς σκοπούς. Το φωτογραφικό αρχείο συνιστά σημαντική Φωτογραφική Συλλογή του ελληνικού αστικού χώρου της δεκαετίας του 1970 και μπορεί να αποτελέσει τον κορμό ενός κοινού συνεργατικού περιβάλλοντος (wiki) για φορείς που έχουν αντίστοιχο υλικό, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, καλλιτέχνες δημιουργούς και ερασιτέχνες πολίτες, αλλά και να παράσχει πλούσια θεματολογία για ανταλλαγή απόψεων (forum). Σελίδα 20 από 67

21 Μέσω του συνεργατικού περιβάλλοντος θα μπορεί να κοινοποιείται στην κοινότητα των χρηστών συναφές φωτογραφικό υλικό με γεωχωρική πληροφορία, να σχολιάζεται και να τεκμηριώνεται και στη συνέχεια να δημοσιοποιείται εμπλουτίζοντας το υπάρχον αρχείο και οικοδομώντας τη φωτογραφική τεκμηρίωση και ανασύνθεση των πόλεων. Ένα παράδειγμα είναι η υποβολή φωτογραφιών από ερασιτέχνες ιδιώτες, ιδιοκτήτες ή χρήστες των κτηρίων αυτών που θα απεικόνιζαν την υφιστάμενη κατάσταση και τη σημερινή χρήση των κτηρίων αυτών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η βιωσιμότητα του έργου καθώς δημιουργώντας κοινότητα χρηστών το υλικό θα εμπλουτίζεται με περιεχόμενο και τεκμηριώσεις και το Φωτογραφικό Αρχείο μετασχηματίζεται σε εφαλτήριο για την χρονική και ιστορική ανασύνθεση και αναβίωση του αστικού χώρου της σύγχρονης Ελλάδας. Βάσει των ανωτέρω, το έργο περιλαμβάνει τα εξής: Εκπόνηση μελετών Ανάπτυξη και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης του ψηφιακού υλικού, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα: o o o o Διαδικτυακή πύλη Υποσύστημα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Συνεργατικό περιβάλλον wiki και forum Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών Ψηφιοποίηση φωτογραφιών, δελτίων και υποστηρικτικού υλικού Τεκμηρίωση υλικού Ανάπτυξη εφαρμογής για smart phones Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Ενέργειες δημοσιότητας Υποστήριξη της ΔΕΑΜ κατά την πιλοτική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η έντυπη μορφή του προς ψηφιοποίηση υλικού το καθιστά ευπαθές, ενώ η συχνή διάθεσή του στους ενδιαφερόμενους μελετητές επιβαρύνει την ακεραιότητα του υλικού. Σελίδα 21 από 67

22 Η διαχείριση του έντυπου αρχείου έχει αυξημένες απαιτήσεις Λόγω του μεγάλου όγκου του έντυπου αρχείου, ο εντοπισμός μιας συγκεκριμένης πληροφορίας απαιτεί, ορισμένες φορές, σημαντικό χρόνο Μέρος του υλικού έχει υποστεί φθορές από την πάροδο του χρόνου Η σημαντικότητα της Φωτογραφικής Συλλογής της ΔΕΑΜ για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα γνωστοποίησης και διάθεσής της στο ευρύ κοινό, καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση του παρόντος έργου, μέσω του οποίου είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα ανωτέρω προβλήματα και κίνδυνοι. Έτσι, η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες, καθώς και για την Αναθέτουσα Αρχή: Οφέλη για πολίτες: Βελτίωση και επέκταση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας Παροχή πρόσβασης σε μέρος της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, τόσο από το ελληνικό όσο και από το διεθνές κοινό (π.χ. στην αγγλική γλώσσα). Παροχή δυνατότητας περιήγησης σε δρόμους πόλεων του 70 Ανάκτηση της μνήμης των πόλεων ή της γειτονιάς που μεγάλωσαν οι ίδιοι ή οι γονείς τους Βελτιστοποίηση οργάνωσης αρχείων Εύκολη αναζήτηση και ανάκτηση αρχείων Μελλοντική αξιοποίηση αρχείων Διάθεση περιεχομένου για εκπαιδευτικούς σκοπούς Οφέλη για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες: Πρόσβαση σε πλούσιο φωτογραφικό και περιγραφικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την εικονική ανασύνθεση (virtual reality models) και περιήγηση σε πόλεις της Ελλάδας του '70 (ειδικά Αθήνα και Πειραιά) και άλλες εφαρμογές. Οφέλη για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Περαιτέρω εμπλουτισμός του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Αποτελεσματικότερη οργάνωση, καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση του μνημειακού πλούτου που βρίσκεται υπό τη διοικητική εποπτεία και ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σελίδα 22 από 67

23 Διασφάλιση των πολύτιμων για την ταυτοποίηση και ερμηνεία των πολιτιστικών πόρων στοιχείων τεκμηρίωσης μέσω της διατήρησης της ιστορικότητας της πληροφορίας και της ενίσχυσης της προσβασιμότητας των πληροφοριών στο διηνεκές. Αξιοποίηση και επανάχρηση της τεχνογνωσίας και του ψηφιοποιημένου υλικού που προέκυψαν από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Γ ΚΠΣ. Προώθηση και ενίσχυση της εθνικής πολιτικής και των στόχων στον ερευνητικό, εκπαιδευτικό και τουριστικό τομέα. Α2.3 Στόχοι και έκταση του Έργου Το έργο απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο για το φωτογραφικό και λοιπό υλικό τεκμηρίωσης κτηρίων δρόμων πόλεων της Ελλάδας του 70 (επιχειρήσεις, φορείς, βιβλιοθήκες κλπ.). Δεδομένου ότι προβλέπεται παρουσίαση του υλικού και στην αγγλική γλώσσα, στους ενδιαφερόμενους για τα αποτελέσματα του έργου συμπεριλαμβάνεται δυνητικά και κάθε ενδιαφερόμενος (πολίτης, επιχείρηση, φορέας κλπ.) για τον ελληνικό σύγχρονο πολιτισμό από το διεθνή χώρο. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο αναμένεται να έχουν οι πολίτες που ζουν ή έζησαν στο παρελθόν στις πόλεις, για τα κτήρια των οποίων διατίθεται φωτογραφικό υλικό. Βασικοί ποιοτικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής: Στόχος 1: Ψηφιοποίηση και διαφύλαξη του πολύτιμου πολιτιστικού υλικού νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της ΔΕΑΜ Στόχος 2: Ανάδειξη του πολιτιστικού υλικού νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της ΔΕΑΜ και δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό από κάθε ενδιαφερόμενο Στόχος 3: Εκσυγχρονισμός και συνολική αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας της ΔΕΑΜ Οι κύριοι ποσοτικοί στόχοι από την υλοποίηση του παρόντος έργου παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: Σελίδα 23 από 67

24 Μετρήσιμος στόχος Ασπρόμαυρες φωτογραφίες που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμες Απογραφικά δελτία που ψηφιοποιούνται/ μετεγγράφονται και καθίστανται διαθέσιμα Φωτογραφίες, συνοδευόμενες από το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης, που διατίθενται στην αγγλική γλώσσα Τιμή > > Φύλλα κοντάκτ που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμα > 900 Δελτία καταγραφής των φιλμ που ψηφιοποιούνται/ μετεγγράφονται και καθίστανται διαθέσιμα Πλήθος σελίδων υποστηρικτικού και συνοδευτικού υλικού που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμες > 400 > 300 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου θεωρούνται οι εξής: Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας Τύπος Σχετικές ενέργειες αντιμετώπισης Πολύ καλή τεχνογνωσία του Αναδόχου σε θέματα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων Πολύ καλή τεχνογνωσία του Αναδόχου σε θέματα ψηφιοποίησης φωτογραφιών και λοιπού έντυπου υλικού Πλήρης κατανόηση των απαιτήσεων του έργου από τον Ανάδοχο Τεχνολογικός Τεχνολογικός Οργανωτικός Προσδιορισμός των κατάλληλων απαιτήσεων επάρκειας του Αναδόχου στους όρους του διαγωνισμού Προσδιορισμός των κατάλληλων απαιτήσεων επάρκειας του Αναδόχου στους όρους του διαγωνισμού Λεπτομερής περιγραφή του αντικειμένου έργου στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των εργασιών του Σελίδα 24 από 67

25 Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας Τύπος Σχετικές ενέργειες αντιμετώπισης έργου. Διαθεσιμότητα του υλικού προς ψηφιοποίηση Διαθεσιμότητα των χώρων εγκατάστασης του εξοπλισμού του Αναδόχου για την ψηφιοποίηση του υλικού Διοικητικός Διοικητικός Η Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει ομάδες εργασίας που θα υποστηρίζουν συστηματικά τις εργασίες του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών ψηφιοποίησης Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων για την ψηφιοποίηση του υλικού Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν στην προσφορά τους να αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας και κινδύνους του έργου. Σελίδα 25 από 67

26 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν και θα καταστούν διαθέσιμες οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Υπηρεσία Προβολή φωτογραφιών και συλλογών φωτογραφιών από κτήρια δρόμων πόλεων της Ελλάδας, με γεωαναφορά Πρόσβαση σε φωτογραφικό και περιγραφικό υλικό της Δ.Ε.Α.Μ. μέσω κοινωνικών δικτύων 1 Επίπεδο0F 4 5 Υποβολή φωτογραφιών με γεωναφορά και τεκμηρίωση από χρήστες 3 Προβολή χαρτών πόλεων με αναρτημένες φωτογραφίες για εικονική ανασύνθεση Δημιουργία και διαχείριση φωτογραφικών θεματικών συλλογών (θεματικοί πυρήνες) Υπηρεσία διάθεσης και χρήσης του περιεχομένου μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών από εφαρμογές και συστήματα τρίτων Υπηρεσία κοινότητας χρηστών μέσω συνεργατικής (wiki) διάθεσης υλικού και δυνατότητας συζητήσεων (forum) Υπηρεσία λήψης ψηφιακού υλικού σε smart phone 4 Αναζήτηση (απλή και σύνθετη) στις ως άνω φωτογραφίες και συλλογές της Δ.Ε.Α.Μ Πληροφοριακό, 2 Επικοινωνιακό, 3 Διαδραστικό, 4 Συναλλακτικό, 5 Προσωποποιημένο Σελίδα 26 από 67

27 Α3.2 Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής συστήματος Α3.2.1 Γενικές αρχές Η αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης του πολιτιστικού υλικού της ΔΕΑΜ θα πρέπει να είναι: «ανοικτή» (open), ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή, πολυεπίπεδη (multi tier), βασισμένη στις απαιτήσεις του Διαδικτύου (web based), και αρθρωτή (modular), ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα και τα υποσυστήματά του θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω βασικές τεχνολογικές αρχές, σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών: Διαφάνεια και εξωστρέφεια: Το σύστημα πρέπει να παρέχει λεπτομερώς καθορισμένες και τεκμηριωμένες διεπαφές (interfaces), προκειμένου να επιτρέπει την εύκολη ολοκλήρωση και αξιοποίηση των υπηρεσιών του από άλλα συστήματα. Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων (Reusability): Η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων, δομών, προγραμμάτων και εφαρμογών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί/ αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, αποτελεί μία από τις πλέον βασικές απαιτήσεις για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων αφενός εξασφαλίζει ότι οι νέες εφαρμογές ή συστήματα που θα τα αξιοποιήσουν θα είναι εξ αρχής συμβατά με το ισχύον Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας αφετέρου μειώνει το κόστος και το χρόνο ανάπτυξης των νέων συστημάτων ενώ, παράλληλα, μειώνει σημαντικά την εμφάνιση λαθών. Προσαρμοστικότητα (Flexibility): Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη σχετικά απλή ή με λογικό κόστος προσαρμογή του σε νέες συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τον όγκο των συναλλαγών που εξυπηρετεί, το χρόνο απόκρισής του, την ασφάλεια που παρέχει κλπ. Αρκετές φορές, η προσαρμοστικότητα ενός ΠΣ μπορεί να ταυτίζεται με τις δυνατότητες κλιμάκωσης (scalability) που παρέχει. Σελίδα 27 από 67

28 Πρότυπα (Standards): Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος πρέπει να στηρίζεται σε ευρέως διαδεδομένα πρότυπα, σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Κλιμάκωση (Scalability): Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του συστήματος μπορεί να απαιτηθούν από άλλους φορείς ή/ και πολίτες, το σύστημα πρέπει να παρέχει επαρκείς δυνατότητες κλιμάκωσης και επέκτασης, π.χ. μέσω προσθήκης/ αναβάθμισης εξοπλισμού και λογισμικού, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο όγκο αιτημάτων ή χρηστών. Απόδοση (Performance) και Απόκριση (Response): Ο μικρός χρόνος απόκρισης μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποδοχή της από το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Έτσι, το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να αποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών σε ελάχιστο χρόνο από την υποβολή των αιτημάτων, ακόμα και αν η ικανοποίηση ενός αιτήματος απαιτεί την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Φιλικότητα προς το χρήστη (User friendliness): Μία άλλη βασική ιδιότητα που πρέπει να διαθέτει το σύστημα είναι η φιλικότητα των λειτουργιών του. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστικά όπως η ύπαρξη απλών και κατανοητών διεπαφών (interfaces), η παροχή online βοήθειας κλπ. είναι απαραίτητα. Επίσης, τα μηνύματα λάθους που εμφανίζονται στο χρήστη πρέπει να είναι κατανοητά και να διευκρινίζουν κατά πόσο εκτελέστηκε το αίτημά του ή όχι. Διαθεσιμότητα (Availability): Το σύστημα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμο και να μην παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία του. Το χαρακτηριστικό αυτό αυξάνει το βαθμό αξιοπιστίας του συστήματος και συνεπώς το βαθμό αποδοχής του από τους χρήστες. Ανοχή σφαλμάτων (Fault tolerance): Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος, πρέπει να διασφαλίζεται αφενός η ταχεία επαναφορά του σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας αφετέρου η ακεραιότητα των δεδομένων του. Συντήρηση (Maintenance) και αναβάθμιση (Updating): Το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η λειτουργία, η συντήρηση και η αναβάθμισή του να μπορεί να ελεγχθεί/ εκτελεστεί από φορείς ή στελέχη που δεν συμμετείχαν στην υλοποίησή του. Κρίσιμο στοιχείο για τη διασφάλιση αυτής της παραμέτρου είναι η ύπαρξη αναλυτικής τεκμηρίωσης του συστήματος (υλικό τεκμηρίωσης της ανάλυσης, σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, εγχειρίδια χρήσης, διαχείρισης, λειτουργίας κλπ.). Σελίδα 28 από 67

29 Α3.2.2 Λογική αρχιτεκτονική του συστήματος Η ενδεικτική λογική αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης του πολιτιστικού υλικού νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της ΔΕΑΜ παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα: Εικόνα 2: Λογική αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης του πολιτιστικού υλικού νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της ΔΕΑΜ Όπως προκύπτει από τη λογική αρχιτεκτονική του συστήματος, το πληροφοριακό σύστημα θα απαρτίζεται από τα παρακάτω υποσυστήματα: Διαδικτυακή πύλη Υποσύστημα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών Η διάσπαση του πληροφοριακού στα παραπάνω υποσυστήματα είναι ενδεικτική. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δύνανται να προτείνουν λύσεις που έχουν διαφορετική διάταξη υποσυστημάτων, αρκεί να καλύπτονται συνολικά οι προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος. Σελίδα 29 από 67

30 Α3.2.3 Υποδομές ΤΠΕ του συστήματος Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος θα εγκατασταθεί και θα ενσωματωθεί στις υπολογιστικές υποδομές (computer room) της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αξιοποιώντας κατ αυτόν υφιστάμενες υποδομές ΤΠΕ του Υπουργείου (servers, backup, διασύνδεση με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και το Διαδίκτυο). Το πληροφοριακό σύστημα θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητές που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή και θα πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον εικονικών μηχανών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική μετάπτωσή του σε άλλες υποδομές. Η δημιουργία του virtualized περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. Α3.2.4 Χρήστες Ο εκτιμώμενος αριθμός των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης του υλικού της ΔΕΑΜ παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Κατηγορία Εκτιμώμενος αριθμός Παρατηρήσεις Στελεχιακό δυναμικό ΔΕΑΜ Χρήστες Διαχειριστές συστήματος Διαχειριστές περιεχομένου συστήματος στελέχη 2 3 από τα στελέχη αυτής της κατηγορίας θα αναλάβουν και το ρόλο του εκπαιδευτή τελικών χρηστών 2 3 στελέχη Στελέχη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 3 5 στελέχη Στελέχη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων με αρμοδιότητα τη διαχείριση του περιεχομένου του συστήματος Ευρύ κοινό Κάθε ενδιαφερόμενος για το φωτογραφικό υλικό νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων Σελίδα 30 από 67

31 Α3.3 Προδιαγραφές των υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης του πολιτιστικού υλικού νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της ΔΕΑΜ Α3.3.1 Διαδικτυακή πύλη Η διαδικτυακή πύλη θα είναι το σημείο διεπαφής των χρηστών με το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί και θα διατίθεται και σε έκδοση για smart phones (π.χ. σε HTML 5). Δεδομένου του κοινού στο οποίο απευθύνεται και των στόχων της, η πύλη θα πρέπει να είναι εύχρηστη, φιλική προς το χρήστη, προσβάσιμη χωρίς περιορισμούς σε επίπεδο εύρους ζώνης συνδέσεων, φυλλομετρητών Ιστού κλπ. Επίσης, το περιεχόμενό της θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένο, εύκολα προσβάσιμο και με πολλές δυνατότητες αναζήτησης. Η πύλη θα χωρίζεται σε δύο περιοχές: 1) Την περιοχή ελεύθερης πρόσβασης, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες, χωρίς να απαιτείται κάποιου είδους εγγραφή ή αυθεντικοποίηση. Σε αυτή την περιοχή θα παρουσιάζονται (ενδεικτικά): Θεματικές συλλογές (θεματικοί πυρήνες) του ψηφιακού υλικού της Δ.Ε.Α.Μ. σχετικά με κτήρια δρόμων πόλεων της Ελλάδας με σκοπό: o την τουριστική προβολή των πόλεων o τη δημιουργία εικονικών περιπάτων o την προβολή της αρχιτεκτονικής της πόλης o την ανασύσταση της πόλης του 70 Εικονικοί περίπατοι στους δρόμους των πόλεων, οι οποίοι θα δημιουργηθούν μέσω του φωτογραφικού «πανοράματος» των κτηρίων των δρόμων, παραγώγων των φωτογραφιών αυτών και φωτογραφιών από τους χρήστες του συνεργατικού περιβάλλοντος. Μηχανισμός αναζήτησης φωτογραφιών κάνοντας χρήση των μεταδεδομένων και της γεωαναφοράς και ευρετήριο με βάση προτιμήσεις, σκοπό χρήσης, αναζήτηση ομοίων κλπ. Χάρτες των πόλεων με αναρτημένες φωτογραφίες για εικονική ανασύνθεση Λειτουργία προβολής φωτογραφιών, καταγραφής και τεκμηρίωσης από χρήστες που έχουν εγγραφεί στο συνεργατικό περιβάλλον wiki. Σελίδα 31 από 67

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Αναθέτουσα Αρχή: Ιστορική και Εθνολογική Eταιρεία Προϋπολογισμός: 357.032,50 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών αρχαιολογικών Υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΑΙΟΥ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 291.923,46 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 359.084,30 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου τη Ένωση Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμό : Προϋπολογισμό : 203.252,03 (χωρί ΦΠΑ) 250.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισµού} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισµός: 394.684,89 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: 485.462,41

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ) Αναθέτουσα Αρχή: { ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα