ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ, ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,30 με το Φ. Π. Α.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, των ΛΟΥΤΡΩΝ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας» ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα έκθεση αφορά την Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, των ΛΟΥΤΡΩΝ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας, για ένα έτος. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Τις διατάξεις του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Την περίπτωση (α) του 21ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α / «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ. Π. Δ.)». Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του άρθρου 20. Τις διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης Τις διατάξεις του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/ τεύχος Α):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και στις υποενότητες της. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18) Το με αριθμ πρωτ. 185/ έγγραφο της ΔΗΚΕΑ, το με αριθμ πρωτ. 8286/ έγγραφο του ΚΕΚΠΑ, το με αριθμ. Πρωτ. 9179/ έγγραφο των Λουτρών, το με αριθμ. Πρωτ. 8945/ έγγραφο της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το με αριθμ. Πρωτ. 8944/ έγγραφο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας

3 εκπαίδευσης, με τα οποία μας κοινοποιήθηκαν οι τεχνικές περιγραφές και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των προς προμήθεια ειδών, καθώς και τις απο 10/4/2013 τεχνικές προδιαγραφές του Δήμου Αλμωπίας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ και τριάντα λεπτά ( ,30 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. και θα βαρύνει τους κωδικούς των προϋπολογισμών του Δήμου Αλμωπίας και των εκάστοτε Νομικών του Προσώπων, ως εξής: Α/ Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Α. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Μαθητικής Εστίας Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ , , ,50 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ,68 2 ΚΕΚΠΑ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝ ,00 Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛ ,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΚΠΑ 6.499,28 3 ΔΗΚΕΑ Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου ,50 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΚΕΑ 4.653,50 4 ΛΟΥΤΡΑ Προμήθεια ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού ,95 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑ ,95 5 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προμήθεια Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛ & ,23 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΠ. ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ,23

4 6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Προμήθεια Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛ & ,66 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΠ. ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ,66 Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους παρουσιάζεται συγκεντρωτικά παρακάτω. 1. Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Δήμου, της μαθητικής εστίας και του εργοταξίου, και για την κάλυψη αναγκών σε λοιπά είδη υγιεινής και καθαριότητας, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία όλων των χώρων του Δήμου. Τα υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού που θα προμηθευτούμε και για τα οποία θα δοθεί προσφορά είναι τα ακόλουθα: Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία και την ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας. Στην προσφορά θα κατονομάζονται υποχρεωτικά τα εξής: Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, εμπορικό σήμα /βιομηχανία παραγωγής συσκευασίας /βάρος. ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔ Α ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5 ΜΕΤΡΗ ΔΟΣ ΣΗΣ 1 Χαρτί κουζίνας ρολό 600 gr τεμ , ,00 2 Χαρτί υγείας ρολό 90 γραμ τεμ ,18 270,00 3 Υγρό καθαριστικό σκευών κουζίνας lt 40 1,10 44,00 4 Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ. 1 λίτρου) lt 500 1,50 750,00 5 Υγρό καθαριστικό τζαμιών 1000 ml τεμ ,50 225,00 6 Υγρό καθαριστικό πατωμάτων lt 400 1,20 480,00 7 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές χωρίς κοντάρι τεμ. 50 2,85 142,50 8 Χλωρίνη παχυρευστη 1 λίτρου lt 250 1,20 300,00 9 Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 0,14 εκ. χ 0,07 εκ. τεμ ,3 70,50 10 Απολυμαντικό - καθαριστικό τουαλέτας 750ml τεμ ,85 370,00 Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 11 μικρές (45 L) 20 τεμ. χωρίς κορδόνι συσκ ,08 32,00 12 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες (100 L) 8 τεμ. συσκ ,00 400,00 13 Σκούπες χωρίς κοντάρι τεμ. 80 1,40 112,00 14 Συνθετικό πανί προτεμαχισμένο τύπου (βέτεξ) διαστ. 0,38 χ 0,31 τεμ ,4 200,00 15 Γάντια λατέξ μιας χρήσης (100 τεμ.) συσκ. 15 4,5 67,50 16 Υγρό για καθαρισμό αλάτων για ανοξοίδωτα τύπου βιακάλ lt 50 1,60 80,00 17 Πλαστικά φαράσια τεμ. 20 0,85 17,00 18 Φιάλες βουτανίου - προπανίου 190 γραμ. τεμ. 50 0,65 32,50 Καλαθάκια απορριμάτων πλαστικά 19 γραφείου (διαμετρ. 0,26 εκ. & ύψος 0,28 εκ. ενδεικτικά) τεμ. 20 1,35 27,00 20 Υδροχλωρικό οξύ (κεζαπακουαφόρτε) 500 ml τεμ ,40 60,00 21 Σφουγγαρίστρες απλές με κοντάρι τεμ. 20 2,85 57,00 22 Εντομοκτόνο αεροζόλ για ιπτάμενα έντομα (μύγες - κουνούπια) συσκ. 300 ml τεμ. 35 2,05 71,75 23 Εντομοκτόνο αεροζόλ για έρποντα έντομα (κατσαρίδες - μυρμύγκια) συσκ. 300 ml τεμ. 15 2,05 30,75 24 Πιγκάλ πλαστικό τεμ. 15 3,50 52,50 25 Βουρτσάκι ξεσκονίσματος τεμ. 20 1,65 πλαστικό με χερούλι 33,00 26 Φωτιστικό οινόπνευμα 350 γρ τεμ ,75 83,25 27 Βαμβάκι υδρόφυλο 100 γρ. τεμ. 10 0,90 9,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.547,25 ΦΠΑ 23% 1.275,87

6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.823,12 ΟΜΑΔΑ Β Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες της μαθητικής εστίας του Δήμου Αλμωπίας Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 Αλουμινόχαρτο (συσκ. 1 kgr) τεμ. 15 5,00 75,00 Συνθετικό πανί προτεμαχισμένο τύπου 2 (βέτεξ) διαστ. 0,38 χ 0,31 τεμ. 80 0,40 32,00 3 Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ.4 λιτρων) lt 50 1,00 50,00 4 Σκόνη καθαρισμού (τύπου Rolli - Αζαξ) για μπάνια, νιπτύρες, μάρμαρα (συσκ. 480 γρ.) τεμ. 60 0,95 57,00 5 Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 0,14 εκ. χ 0,07 εκ. τεμ. 80 0,30 24,00 6 Σύρμα χονδρό για καθαρισμό σκευών (25 τεμ. αρμάδα) τεμ ,18 18,00 7 Σύρμα ψιλό για καθαρισμό σκευών κιλό 5 6,00 30, Υγρό καθαρισμού ούλτρα για όλες τις επιφάνειες (συσκ. 2 λιτρων) lt 150 0,85 127,50 Παχύρευστο υγρό πατώματος (συσκ. 0,720 λιτρων) τεμ ,9 135,00 10 Υγρό απορ/κο πιάτων για πλύσιμο στο χέρι lt 50 1,3 65,00 11 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 1000ml τεμ ,5 150,00 12 Πλαστικά φαράσια τεμ. 8 0,65 5,20 Υγρό καθαρισμού φούρνων (τύπου fornet ml) τεμ. 50 2,00 100,00 14 Χαρτί υγείας ρολλό 90 γρ. τεμ ,18 270,00 15 Χλωρίνη απλή (συσκ. 2 λίτρων) lt 200 0,65 130,00 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 0,24 χ 0,24 16 (συσκ.550 τεμ.) συσκ ,00 200,00 17 Βιομηχανικό χαρτί κουζίνας (συσκ. 5 κιλων) κιλό 110 2,50 275,00 18 Φιάλες βουτανίου - προπανίου 190 γραμ. τεμ. 60 0,65 39,00 19 Καλαθάκια απορριμάτων πλαστικά γραφείου (διαμετρ. 0,26 εκ. & ύψος 0,28 εκ. ενδεικτικά) τεμ. 21 1,35 28,35 20 Υδροχλωρικό οξύ (κεζαπ-ακουαφόρτε) 500 ml τεμ ,40 120,00 21 Σκούπες με κοντάρι τεμ. 10 2,50 25,00 22 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές χωρίς τεμ. 5 2,85 14,25

7 κοντάρι 23 Σφουγγαρίστρες απλές με κοντάρι τεμ. 20 2,85 57,00 24 Υγρό για καθαρισμό αλάτων για ανοξοίδωτα τύπου βιακάλ lt 70 1,60 112,00 25 Εντομοκτόνο αεροζόλ για ιπτάμενα έντομα (μύγες - κουνούπια) συσκ. 300 ml τεμ. 20 2,05 41,00 26 Εντομοκτόνο αεροζόλ για έρποντα έντομα (κατσαρίδες - μυρμύγκια) συσκ. 300 ml τεμ. 18 2,05 36,90 27 Ριζόχαρτο κιλό 5 2,50 12,50 28 Γάντια VINIL μιας χρήσης (συσκ. 100 τεμ.) συσκ. 15 3,50 52,50 29 Σκόνη πλυντηρίου για ρούχα (συσκ. 1 κιλου) κιλό 50 0,90 45,00 30 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων (συσκ. 5 λιτρων) lt 40 0,65 26,00 31 Σακούλες απορριμάτων μαύρες χωρίς κορδόνι (διαστ. 0,55 χ 0,75), συσκ. 10 τεμ. συσκ ,65 84,50 32 Σακούλες απορριμάτων μαύρες χωρίς κορδόνι (διαστ. 0,80 χ 0,50) κιλό 20 1,95 39,00 33 Σακούλες διαφανείς λευκές χωρίς κορδόνι (διαστ. 1,30 χ 0,70) κιλό 5 2,90 14,50 34 Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια (διαστ. 0,45 χ 0,56) συσκ. 20 τεμ. συσκ ,70 105,00 35 Πιγκάλ πλαστικό τεμ. 10 3,65 36,50 36 Βουρτσάκι ξεσκονίσματος πλαστικό με χερούλι τεμ. 5 1,65 8,25 37 Φωτιστικό οινόπνευμα 350 γρ τεμ. 20 0,75 15,00 38 Βαμβάκι υδρόφυλο 100 γρ. τεμ. 10 0,90 9,00 39 Υγρό απορ/κο πλυντηρίου πιάτων για επαγγελματική χρήση (συσκ. 4 λιτρων) lt 120 1,55 186,00 40 Λαμπρυτικό πλυντηρίου πιάτων (συσκ. 5 λιτρων) lt 60 1,55 93,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.943,95 ΦΠΑ 23% 677,11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.621,06 ΟΜΑΔΑ Γ Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Σκούπες δρόμου συρμάτινες (χτένια) με κοντάρι Σκούπες νάιλον (εσωτερικού χώρου) με κοντάρι Βούρτσες βαφής κρασπέδων χωρίς κοντάρι ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ Τεμάχιο Τεμάχιο Τεμάχιο ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160 7, , ,8 48, ,7 94,50

8 4 Πινέλα βαφής Νο 3 Τεμάχιο 40 4,2 168,00 5 Σχοινί γενικής χρήσεως Κιλά 31 3,8 117,80 6 Σκούπες χόρτου με κοντάρι μεγάλες Τεμάχιο 159 4,5 715,50 7 Φαράσια με κοντάρι Τεμάχιο 70 2,7 189,00 8 Ταινία σημάνσεως δρόμων Τεμάχιο 30 2,42 72,60 9 Ξύλινα κοντάρια για φτυάρια, Τεμάχιο τσουγκράνες, τσάπες κ.α 50 2,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.737,40 ΦΠΑ 23% 629,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.367,00 ΟΜΑΔΑ Δ Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (πλαστικές σακούλες απορριμμάτων) για τις ανάγκες του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων 900 χ 120 μαύρου χρώματος. ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ Κιλά ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.550,00 ΦΠΑ 23% 586,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.136,50 Η παράδοση των ποσοτήτων όλων των παραπάνω υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν εντολής του δήμου μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων, στην αποθήκη του Δήμου. 2. Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του ΚΕΚΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9 Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του ΚΕΚΠΑ του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος. Τα υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού που θα προμηθευτούμε και για τα οποία θα δοθεί προσφορά είναι τα ακόλουθα: Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία και την ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας. Στην προσφορά θα κατονομάζονται υποχρεωτικά τα εξής: Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, εμπορικό σήμα /βιομηχανία παραγωγής συσκευασίας /βάρος. ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του ΚΕΚΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 Υγρό πιάτων 500 ml φιάλη 130 1,00 130,00 2 Υγρό πατώματος 1 λίτρο λίτρο 130 1,80 234, Υγρό τζαμιών 1 lit ψεκαστήρι Καθαριστικό αλάτων 500 ml,ψεκαστήρι Καθαριστικό κουζίνας (εστιών) 500ml,ψεκαστήρι φιάλη 80 1,60 128,00 φιάλη 60 1,80 108,00 φιάλη 50 1,80 90,00 6 Χλωρίνη σπρεϋ 750 γρ. φιάλη 50 1,60 80,00 7 Χλωρίνη κλασική 2 λίτρα φιάλη 100 1,00 100,00 8 Χλωρίνη παχύρευστη 1,250 φιάλη 70 1,60 112,00

10 9 ml Κρεμοσάπουνο αντιμικροβιακό 1000 ml φιάλη 60 2,99 179,00 10 Παπί τουαλέτας 750 ml φιάλη 70 1,80 126,00 11 Λευκαντικό 140 gr/τεμ. σακ. 80 0,85 68,00 12 Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων 60 τεμ. τεμ , ,00 13 Τουμποφλό 100γρ σακ. 80 0,70 56,00 14 Οινόπνευμα 350 γρ φιαλ. 40 0,80 32, Απορ. πλυν. ρούχων κιλά 4.482,00 Απορ. Πλυν. ρούχων υγρό 3 lit Απορ. για πλύσιμο στο χέρι 380 γρ. Σπρέϋ για ιπτάμενα έντομα 300 ml κυτ ,00 600,00 φιάλη 20 8, ,00 Κυτ. 50 1,00 500,00 φιάλη 50 3,05 152,50 19 Σπρέϋ για έρποντα 400ml φιάλη 60 4,25 255,00 20 Μαλακτικό ρούχων 2 λίτ φιαλη 40 2,30 92, Σφουγγάρι κουζίνας για πιάτα 22,8X7 Απορροφητική πετσέτα 32χ22 Σύρμα για κατσαρόλες 15 γρ. μπροντζέ Σακούλες τροφίμων no 3, 50 τεμ Σακούλες τροφίμων no 2, 50τεμ Σακούλες απορ. Κορδόνι 10 τεμ. 55χ75 τεμ 80 0,40 32,00 τεμ 70 0,89 62,30 τεμ 60 0,32 19,20 πακ 60 0,60 36,00 πακ. 60 0,50 30,00 πακ 60 1,20 72,00

11 27 28 Σακούλες απορ. Γραφείου 20 τεμ.55χ50 Υγρό απολύμανσης σπρεϋ 850 γρ πακ. 60 0,70 42,00 φιάλη 50 3,79 189,50 29 Χαρτοπετσέτες 55 τεμ πακ. 80 0,25 20, Χαρτοπετσέτες επαγγελματικές 670 τεμ Χαρτομάνδηλα αυτοκινήτου 30 τεμ Χειροπετσέτες λευκή Α 250 τεμ πακ 70 2,25 157,50 πακ 30 0,85 25,50 πακ 100 0,89 89,00 33 Χαρτί κουζίνας 800γρ πακ 100 1,80 180, Χαρτί υγείας 12 ρολά, 180 γρ Α ποιότ. Μωρομάνδηλα υποαλεργικά 72 τεμ. πακ 80 4,50 360,00 πακ 30 2,20 66,00 36 Σκούπα βεντάλια τεμ 3 1,60 4,80 37 Σφουγγαρίστρα οικιακή vetex A τεμ 5 3,20 16,00 38 Κοντάρι 1,35 εκ. τύπου inox τεμ 5 1,30 6,50 39 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική με κορδόνια τεμ 3 3,50 10,50 40 Κοντάρι επαγγελματικό τεμ 3 4,99 14,97 41 Ξεραχνίστρα κομπλέ τεμ 4 4,00 16,00 42 Σκούπα χόρτου με κοντάρι τεμ 4 4,50 18,00 43 Αλουμινόχαρτο 50μx 30cm τεμ 30 3,50 105,00 44 Μεμβράνη 50 μ x 30 cm τεμ 30 2,70 81,00 45 Φιαλάκια απλά προπανίου 90 γρ τεμ 50 0,60 30,00 46 Καμινέτο απλό τεμ 3 8,00 24,00

12 47 Φιαλάκια ελ γκρέκο τεμ 5 5,49 27,45 48 Γάντια κουζίνας βινιλίου 100 τεμ τεμ 13 4,20 54,60 49 Γάντια μιας χρήσης 500 τεμ πακ 13 4,20 54, Λεκάνη μικρή πλαστική,διαμέτρου 30 εκ. Λεκάνη μεσαία πλαστική, διαμέτρου 40 εκ. Λεκάνη μεγάλη πλαστική, διαμέτρου 50εκ. τεμ 7 2,19 15,33 τεμ 7 3,29 23,03 τεμ 6 4,59 27,54 53 Φαράσι χαμηλό πλαστικό τεμ 5 0,65 3, Φαράσι ανατομικό με κοντάρι πλαστικό Λαδόκολλα 10μχ30εκ. ρολό Α Κάδος απορ. Τουαλέτας μικρός πλαστικός Κάδος απόρ. Κουζίνας μεγάλος πλαστικός τεμ 5 2,50 12,50 τεμ 20 2,50 50,00 τεμ 3 10,00 30,00 τεμ 3 15,00 45,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.283,97 ΦΠΑ 23% 1.215,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.499,28 Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν η καλή ποιότητα και η καταλληλότητα των προϊόντων. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την καταλληλότητά τους είναι : να είναι άοσμα και υποαλλεργικά. Τα είδη θα παραδοθούν στους παιδικούς σταθμούς στις αρχές κάθε μήνα. 3. Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες της ΔΗΚΕΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

13 Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες της ΔΗΚΕΑ του Δήμου για ένα έτος. Όλα τα προμηθευόμενα είδη πληρούν τους όρους του κώδικα ειδών παντοπωλείου, τις ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Θα είναι πρώτης ποιότητας συσκευασμένα σε άθικτα καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τη σύσταση τους στην ελληνική. ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες της ΔΗΚΕΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσεως 2 Πιάτα πλαστικά μιας χρήσεως 3 Κουταλάκια πλαστικά μιας χρήσεως 4 Πιρούνια πλαστικά μιας χρήσεως ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 τεμ συσκευασίες 20 τεμ συσκευασίες 10 τεμ συσκευασίες 10 τεμ συσκευασίες Τιμή ανά μονάδα μέτρησης με ΦΠΑ 23% Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ 23% 1, ,00 1, ,00 0,35 350,00 0,35 350,00 9 Χλωρίνη απλή 1,5lit. 24 τεμ. 1,50 36,00 10 Χαρτί υγείας 2φυλλο 12τεμ. 24 συσκευασίες 4,00 96,00 11 Σφουγγαρίστρες 6 τεμ. 2,50 15,00 12 Κρεμοσάπουνο 200ml 15 τεμ. 1,50 22,50 13 Σφουγγάρια κουζίνας 20 τεμ. 0,20 4,00 14 Απορρυπαντικό πιάτων 15 Απορρυπαντικό πατωμάτων 16 Χαρτί κουζίνας σετ 3 τεμ. 500ml 10 τεμ. 1,50 15,00 500ml 10 τεμ. 2,50 25,00 σετ 20 σετ 2,00 40,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.653,50 Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις.

14 Όλα τα παραπάνω είδη θα παραδίδονται από τους προμηθευτές όπου τους υποδεικνύεται κάθε φορά και με την συχνότητα που απαιτείται από τον ανάδοχο. 4. Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες των ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες των Λουτρών του Δήμου για ένα έτος. Τα είδη γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού που θα προμηθευτούμε και για τα οποία θα δοθεί προσφορά είναι τα ακόλουθα: Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία και την ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας. Στην προσφορά θα κατονομάζονται υποχρεωτικά τα εξής: Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, εμπορικό σήμα /βιομηχανία παραγωγής συσκευασίας /βάρος. ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1. ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ-ΚΕΖΑΠ 500ml ΤΕΜ 450 0, ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ 4 L ΤΕΜ 200 2, ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1250 ml ΤΕΜ , ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΠΛΟ 1000ml TEM , ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500 ml ΤΕΜ ,55 159,5 6. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ 4lt ΤΕΜ , ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΤΕΜ ,60 240

15 8. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ(ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΜ. 0,15 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 400 ΣΚΛΗΡΗ) 6,7*11*3,5 εκ ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ ,20 80 ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΡΙΨΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 1, ΣΚΛΗΡΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΕΜ , ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ. 1, γρ. 228 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400 ΤΕΜ 2, γρ. 112,5 ΚΟΝΤΑΡΙ ΙΝΟΞ (ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ- ΤΕΜ. 0, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ) ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΙ 300ml ΤΕΜ. 45 2,75 123,75 16 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ - ΤΕΜ 15 0,92. ΣΤΙΦΤΗΣ 13,8 17 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΕΜ. 45 1,60. ΛΑΣΤΙΧΟ/ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ. 22 8,00. ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΡΟΛΟ 14μ*32εκ ΤΕΜ 150 0,45. ΒΕΤΕΞ ΜΕΣΑΙΟ 67,5 20 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ. 20 2,00. ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΕΜ. 50 1,80. ΚΟΥΒΑ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΒΑΛ ΤΕΜ. 10 1,60. ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤ. ΣΤΡΟΓ. 42*16 εκ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤ. ΣΤΡΟΓ. 49*20 εκ. ΤΕΜ 10 2,25 22,5 23 ΤΕΜ. 80 1,35. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 500ml ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΦ. 10άρι gr ΤΕΜ , ,5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ-ΦΥΛΛΟ 36*250 ΚΙΒ ,00 φύλλα ζικ-ζακ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 4000 Φ. ΚΙΒ , ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ AUTO CUT ΚΙΒ. 25, τρίφυλλο 12*660γρ 2075 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ. ΚΙΒ. 16, ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 23x24 6* ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ DECOR 700γρ. ανα τμχ TEM ,65 907,5 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΚΕΥ 0, x75 10τεμ. ΑΣΙΑ 1035 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΚΕΥ 0, * τεμ ΑΣΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 20τεμ. ΤΕΜ , ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 80x1,10 10 τεμ ΣΥΣΚΕΥ 1, ΑΣΙΑ 550 ΑΡΩΜΑ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΜ. 4, ΨΕΚΑΣΜΟΥ 264 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΤΕΜ. 7, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΡΟΖ ΜΕ ΓΛΥΚ. 4L ΤΕΜ. 50 5,30 265

16 37. ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ 100τεμ. ΠΑΚΕΤΟ 200 4, ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΑΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΡΑΝΙΤΑΣ 1000τεμ. 4, ΚΑΛΑΜΑΚΙ FREDO 1000τεμ. μικρό ΠΑΚΕΤΟ 30 2, ΚΑΛΑΜΑΚΙ FREDO 1000τεμ. μεγάλο ΠΑΚΕΤΟ 30 2,25 67,5 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤ. ΣΠΑΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 1000τεμ. 2, ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 35ml ΤΕΜ , ΣΑΠΟΥΝΑΚΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 15γρ. ΤΕΜ , ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ , ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,90 Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ,95 Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Εταιρίας. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει την «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού. Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία από την «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.». 5. Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος. Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού που θα προμηθευτούμε και για τα οποία θα δοθεί προσφορά είναι τα ακόλουθα: Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία και την ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας. Στην προσφορά θα κατονομάζονται υποχρεωτικά τα εξής:

17 Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, εμπορικό σήμα /βιομηχανία παραγωγής συσκευασίας /βάρος. Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους παρουσιάζεται συγκεντρωτικά παρακάτω. ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α/Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χαρτί κουζίνας ρολό 950 gr Α ποιότητα τεμ , ,25 Χαρτί υγείας ρολό 90 γραμ Α ποιότητα υδροδιάλυτο τεμ , ,89 Υγρό καθαριστικό σκευών κουζίνας εστιών 500ml ψεκαστήρι lt 156 2,25 351,00 Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ. 1 λίτρου ) lt 479 1,50 718,50 Υγρό καθαριστικό τζαμιών 1000 ml τεμ , ,20 Υγρό καθαριστικό πατωμάτων 1000ml lt , ,20 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές χωρίς κοντάρι 400gr τεμ ,6 540,00 Χλωρίνη παχυρευστη 1250gr lt , ,68 Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 0,14 εκ. χ 0,07 εκ. τεμ ,21 70,35 Απολυμαντικό - καθαριστικό τουαλέτας 750ml παπί τεμ ,00 Σακούλες απορρημάτων γραφείου μικρές (45 L) 20 τεμ. χωρίς κορδόνι συσκ , ,00 Σακούλες απορρημάτων μεγάλες (100 L). kg , ,83 Σκούπες χωρίς κοντάρι AA No τεμ ,25 369,00 Συνθετικό πανί προτεμαχισμένο τύπου (βέτεξ) διαστ. 0,38 χ 0,31 τεμ ,5 231,00 Γάντια λατέξ μιας χρήσης (100 τεμ.) συσκ ,8 710,40 16 Υγρό για καθαρισμό αλάτων για ανοξοίδωτα τύπου βιακάλ 500ML τεμ ,40 345,60 17 Πλαστικά φαράσια τεμ. 99 0,85 84,15 18 Φιάλες βουτανίου - προπανίου 190 γραμ. τεμ ,80 109,60 19 Λοσιόν απολυμαντική 300ml τεμ , ,00

18 20 Χαρτομάντηλα γραφείου fasial 90 τεμ ,00 294,00 21 Καλαθάκια απορριμάτων πλαστικά γραφείου (διαμετρ. 0,26 εκ. & ύψος 0,28 εκ. ενδεικτικά) τεμ ,00 819,00 22 Υδροχλωρικό οξύ (κεζαπακουαφόρτε) 500 ml τεμ ,45 180,00 23 Σφουγγαρίστρες απλές velex τεμ ,00 232,00 24 Κοντάρια μεταλικά οικιακής τεμ. 76 1,20 91,20 25 Εντομοκτόνο αεροζόλ για ιπτάμενα έντομα (μύγες - κουνούπια) συσκ. 300 ml τεμ ,50 310,00 26 Εντομοκτόνο αεροζόλ για έρποντα έντομα (κατσαρίδες - μυρμύγκια) συσκ. 300 ml τεμ ,50 280,00 27 Πιγκάλ πλαστικό κλειστό Νο 215 τεμ. 98 5,00 490,00 Βουρτσάκι ξεσκονίσματος τεμ. 2,00 28 πλαστικό με χερούλι ,00 Φωτιστικό οινόπνευμα γρ τεμ ,90 140,40 30 Βαμβάκι υδρόφυλο 100 γρ. τεμ ,90 154,80 31 Απορρυπαντικό καθαριστικό μελάνης 750ml τεμ. 11 4,10 45,10 32 Υγρό καθαριστικό σε κρέμα τεμ. 11 2,60 28,60 33 Τραπεζομάντηλα μιας χρήσης (1x1,3 κουτί 110 τεμ.) τεμ , ,00 34 Χειροπετσέτες 20Χ200τεμ.Λευκή τεμ , ,00 35 Κουβάς σφουγγαρίσματος Ν300 με στίφτη 1 5,00 5,00 36 Σακούλες απορριμάτων 65Χ85 κιλό 82 1,90 155,80 37 Κοντάρια σφουγγαρίστρας μεταλικά 6 1,20 7,20 ΣΥΝΟΛΟ ,75 ΦΠΑ 23% 8.026,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,23 Τόπος παράδοσης Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν η καλή ποιότητα και η καταλληλότητα των προϊόντων. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη καταλληλότητά τους είναι να είναι άοσμα και υποαλλεργικά. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα γίνεται στις αρχές κάθε μήνα στις σχολικές μονάδες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας

19 6. Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού), για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος. Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού που θα προμηθευτούμε και για τα οποία θα δοθεί προσφορά είναι τα ακόλουθα: Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία και την ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας. Στην προσφορά θα κατονομάζονται υποχρεωτικά τα εξής: Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, εμπορικό σήμα /βιομηχανία παραγωγής συσκευασίας /βάρος. ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α/ Α ΜΟΝΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χαρτί κουζίνας ρολό 950 gr Α ποιότητα τεμ , ,00 Χαρτί υγείας ρολό 90 γραμ Α ποιότητα υδροδιάλυτο τεμ ,23 788,90 Υγρό καθαριστικό σκευών κουζίνας εστιών 500ml ψεκαστήρι lt 22 2,25 49,50 Κρεμοσάπουνο υγρό (συσκ. 1 λίτρου ) lt 142 1,50 213,00 Υγρό καθαριστικό τζαμιών 1000 ml τεμ ,10 403,20 Υγρό καθαριστικό πατωμάτων 1000ml lt 640 1, ,00 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές χωρίς κοντάρι 400gr τεμ. 44 3,60 158, Χλωρίνη παχυρευστη 1250gr lt 635 2, ,35 Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα 9 0,14 εκ. χ 0,07 εκ. τεμ ,21 30,87 10 Απολυμαντικό - καθαριστικό τεμ ,00 540,00

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002086497 2014-06-03

14PROC002086497 2014-06-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα