ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.): ,96EΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Πρόχειρος Διαγωνισμός Ραμπαβίλα Μαρία Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ:

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ 12 / 06 / 2015 Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΑΙΓΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ: FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αιγιαλείας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2015» με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο της προμήθειας ή για τις επί μέρους ομάδες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας, και της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου Αιγιαλείας Νικολάου Πλαστήρα 11 (1 ος όροφος) στις 23 / 06 / 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί η Δημοπρασία για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο ή κηρυχθεί άγονη ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 30 / 06 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Ομάδα Α: είδη υγιεινής και καθαριότητας 1. Κ.Α (υλικά καθαριότητας) ποσού 4.999,50 για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, 2. Κ.Α ποσού 4.999,66 του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού Παιδείας & Αθλητισμού Ομάδα Β:Σάκοι Απορριμμάτων 1. ΚΑ με το ποσό των με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» του σκέλους των εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας του οικονομικού έτους 2015, για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www. aigialeia.gov.gr. Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας Πετμεζά 1 3 Ος όροφος Τηλέφωνα επικοινωνίας : Τα έξοδα για την δημοσίευση θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο: 12/06/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΑΙΓΙΟ Πληροφορίες: Ραμπαβίλα Μαρία ΤΗΛ: PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2015 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. ΆΡΘΡΟ 1 ο Ισχύουσες Διατάξεις Το νομικό καθεστώς που διέπει τόσο το διαγωνισμό όσο και την εκτέλεση της προμήθειας είναι: α. Η Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.. β. Η με αριθ. πρωτ /93 ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. γ. Τον Ν 3463 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. δ. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Η αριθ. Π1/3305/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ε.την εγκύκλιο 3/11543/ περί ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών Προσώπων ζ. Τον 4281/2014 ως προς τις διατάξεις που έχουν παραμείνει σε ισχύ η. Τον 4250/2014 θ. Τον 4320/2015 ΑΡΘΡΟ 2ο (προϋπολογισθείσα δαπάνη) Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει τους : Ομάδα Α: είδη υγιεινής και καθαριότητας 1. Κ.Α (υλικά καθαριότητας) ποσού 4.999,50 για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, 2. Κ.Α ποσού 4.999,66 του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού Παιδείας & Αθλητισμού 1

5 Ομάδα Β:Σάκοι Απορριμμάτων 1. ΚΑ με το ποσό των με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» του σκέλους των εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας του οικονομικού έτους 2015, για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων. 15PROC ΑΡΘΡΟ 3ο (Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού) Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής, στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας, Νικολάου Πλαστήρα 11 1 ος όροφος. Σε περίπτωση που δε διεξαχθεί η δημοπρασία για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο ή κηρυχθεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. ΑΡΘΡΟ 4ο (Γλώσσα) Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα εκτός από τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 5 ο (Λήψη Πληροφοριών) Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www. aigialeia.gov.gr. Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας Πετμεζά 1 3 Ος όροφος Τηλέφωνα επικοινωνίας : ΑΡΘΡΟ 6 ο (Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν : 1.Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Βιοτεχνικού ή της επαγγελματικής οργάνωσης περί εγγραφής τους κλπ. που θα έχει εκδοθεί μέσα σε έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. 3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος Α) Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ. Β) Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν.2286/95 δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα. 2

6 Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων και γενικότερα ισχύει ο Ν. 4250/ PROC ΑΡΘΡΟ 7 ο (Υποβολή προσφορών) -Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει : 1-Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως περιγράφονται στη παράγραφο 5 της παρούσας. 2-Τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών 3-Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην παρακάτω διεύθυνση: Κλ. Οικονόμου και Ευθ. Γάτου στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής. Αυτές οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με αυτές που κατατίθενται κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. -Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια για αυτό Επιτροπή μέχρι τις 10:00 π.μ Μετά τις 10:00 π.μ καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 8 ο (Αξιολόγηση προσφορών -Ανάδειξη μειοδότη ) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Προμηθειών βάσει των άρθρων 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προσφερόμενου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 9 ο Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 3

7 αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 15PROC ΑΡΘΡΟ 10ο (Τιμές προμήθειας - κρατήσεις διάρκεια σύμβασης) Οι τιμές της προμήθειας πρέπει να είναι σε ευρώ και δεν μπορούν να αναθεωρηθούν καθ όλη τη διάρκεια του έτους για κανένα λόγο. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι για όλο το 2015 και μέχρι να γίνει ο νέος διαγωνισμός για το επόμενο οικονομικό έτος. ΑΡΘΡΟ 11 ο (Εγγυητικές) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα ανέρχεται στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 403,79 για το σύνολο της Προμήθειας ή 2% επί των ομάδων του Προϋπολογισμού ήτοι Ομάδα Α: Για τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού των Ν.Π.Δ.Δ(Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και ) Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ανέρχεται στο ποσό των 162,59 Ομάδα Β: Για τον Δήμο Αιγιαλείας ανέρχεται στο ποσό των 241,20. Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( για το σύνολο της προμήθειας ή για τις επιμέρους ομάδες) κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού το οποίο θα συνταχθεί από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αντίστοιχα. ΑΡΘΡΟ 12ο (Δημοσίευση) Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www. aigialeia.gov.gr Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 46 του Ν.3801/09 Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αρ. 142 /2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 13ο (Τελικές Διατάξεις) Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ή έχει ασάφεια ισχύει ο Ε.Κ Π.Ο.Τ.Α και όταν αυτός δεν αναφέρεται ο Ν.2286/95. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 4

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Αριθ. Μελέτης 49 /2015 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Κοινωνικής ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας. Προϋπολογισμού : ,96 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2015.Τα μεγέθη και οι συσκευασίες των υλικών θα είναι τυποποιημένες που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ύστερα από έλεγχο που έγινε στις τιμές του ελευθέρου εμπορίου τοποθετήθηκαν οι τιμές στον προϋπολογισμό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αλουμινόχαρτο συσκευασία 100 μέτρων Α ποιότητας. 2. Σακούλες μικρές για καλαθάκια WC λευκές ή άλλο χρώμα ανθεκτικής ποιότητας που να μην σχίζονται πακέτο 30 τεμαχίων 3. Συρματάκια χρυσά, σκληρά ανθεκτικά. Να μην αφήνουν ίχνη 4. Βούρτσες τουαλέτας (WC) κομπλέ με πιγκάλ. Να είναι πλαστικής κατασκευής με δοχείο στήριξης εξαιρετικής αντοχής. 5. Εντομοκτόνο- Κατσαριδοκτόνο άοσμο 400ml Να είναι οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο και να δίνονται οδηγίες χρήσης. Η συσκευασία του να είναι εύχρηστη. Να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 6. Καθαριστικό υγρό για χρήση WC (λεκάνες) τύπου παπί 7.Καλαθάκια απορριμμάτων γραφείου πλαστικά χρώματος μαύρο ή λευκό Α ποιότητας 8. Καλαθάκι απορριμμάτων μεγάλο 9.Επαγγελματικός Μηχανισμός Τροχήλατος για σφουγγάρισμα (κουβάς με μηχανισμό στίφτη) 10.Φωτιστικό οινόπνευμα φιάλη 425 ml χρώματος μπλε 11.Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης χρώματος λευκού (συσκευασία πακέτου 20 τεμάχια) 12.Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης διαφανή συσκευασίας 50 τεμαχίων ανά πακέτο 13.Σκόνη για διάφορες επιφάνειες Α ποιότητας σε συσκευασία τυποποιημένη 14.Σκόνη ρούχων για πλύσιμο στο χέρι 500 γραμμαρίων τυποποιημένη σε συσκευασία Α ποιότητας 15.Αποροφητικά πανάκια τύπου VETEX Ν4 16. Ρολό τύπου VETEX 14μ. 17.Σφουγγαράκια με σύρμα μεγάλα.να είναι χοντρό εξαιρετικής αντοχής 18.Υγρό γενικού καθαρισμού και δαπέδων σε συσκευασία 500γρ. Να περιέχει σαπούνι min 0,5% να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή, να δίνονται οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας 19.Υγρό για τζάμια με σύστημα ψεκασμού, να δίνονται οδηγίες χρήσεως, οδηγίες ασφαλείας 20.Υγρό για πιάτα για πλύσιμο στο χέρι, συσκευασία 4 λίτρων. Να φέρει

9 σήμανση CE να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές (συστατικά) που δίνονται στις οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης 21.Υγρό καθαρισμού πατώματος τυποποιημένο Α ποιότητας 22.Υγρό καθαρισμού χαλιών τύπου CARPEX συσκευασία 300ml 23.Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 4 λίτρων και ενός λίτρου Α ποιότητας τυποποιημένο 24. Φαράσια πλαστικά Α ποιότητας σε διάφορα χρώματα με κοντάρι 25.Χειροπετσέτες (κουτί επιτραπέζιο) απλό Α ποιότητας 26.Χαρτί ρολό κουζίνας λευκό για επαγγελματική χρήση από λευκασμένο χημικό πολτό βάρους 2 κιλών και 1κιλού 27. Χαρτοπετσέτες λευκές (πακέτο 100 τεμαχίων) απαλές 28.Γάντια μιας χρήσης, χειρουργικά λευκού χρώματος και εξαιρετικής αντοχής σε συσκευασία 100 τεμαχίων 29. Γάντια πλαστικά σε ζεύγη να είναι υποαλλεργικά και φιλικά προς το χρήστη 30.Χλωρίνη συσκευασίας 1250ml να περιέχει Na min 3,5% σε παχύρευστη μορφή με άρωμα λεμόνι 31. Χλωρίνη απλή 2λίτρων 32.Ανταλ/κό σφουγγαρίστρας για επαγγελματικό κουβά 33.Κουβάς σφουγγαρίσματος οικιακός με στριφτήρι 34. Αλάτι για πλυντήριο πιάτων 2κιλών, να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού, να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία, να είναι άοσμο και ευχάριστο στη χρήση 35. Αλκοολούχος λοσιόν με ήπια αντισηπτική δράση 36. Σφουγγαρίστρες απλές οικιακής χρήσης που θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί 37. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές, που εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί 38. Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων που να είναι δραστικό και φιλικό για το περιβάλλον 39. Αποσμητικό W.C με ευχάριστο άρωμα και φιλικό προς το περιβάλλον 40. Αποφρακτική σκόνη να καταπολεμά τις οργανικές ουσίες, (διαλύει τρίχες, λίπη, σαπούνι κ.λ.π.) να διατηρεί τις αποχετεύσεις καθαρές, απαλλαγμένες από τις δυσάρεστες οσμές 41. Γκαζάκι φιαλίδιο βουτανίου να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 42. Διαφανής μεμβράνη κατάλληλη για τρόφιμα 43. Θραύστες ροής νερού κατάλληλοι για όλες τις βρύσες 44. Καλαμάκια για σουβλάκια (κατάλληλα για τρόφιμα) 45. Καλαμάκια πλαστικά συσκευασίας 100τεμαχίων 46. Κάψουλες για πλυντήριο πιάτων, να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένες με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 47. Κοντάρι μεταλλικό πλαστικοποιημένο 48. Λαδόχαρτο σε ρολό συσκευασίας 10μέτρων κατάλληλο για τρόφιμα. 49. Λευκαντικό ρούχων 300γρ. να μην περιέχει χλώριο και να επιτρέπεται η χρήση του σε χρωματιστά υφάσματα 50. Μαλακτικό ρούχων υγρό με ευχάριστο άρωμα και υποαλλεργικές ιδιότητες 51. Μανταλάκια πλαστικά μεγάλα 24 τεμ ανά συσκευασία 52. Μωρομάντηλα υποαλλεργικά και χωρίς οινόπνευμα 53. Ξεσκονίστρες πτυσσόμενες με κοντάρι πλαστικό 54. Πλαστικές βούρτσες για πλύσιμο χαλιών 55. Σακούλες ειδικές για τρόφιμα μεσαίου μεγέθους 56. Σιδερόπανο ύφασμα μεγέθους 40* Σκόνη πλυντηρίου ρούχων υποαλλεργική με ουδέτερο άρωμα και εύκολη ασφαλής χρήση 58. Σκούπα ανταλλακτικό κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό, να συγκρατούν τα σωματίδια της σκόνης και να διαθέτουν κατάλληλο σπείρωμα ή σύνδεσμο για τη χρήση τους με κοντάρια

10 59.Σκούπα χόρτου με κοντάρι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας υλικό (ψάθα σάρωσης) 60. Στεγνωτικό- γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων να μην αφήνει στίγματα 61. Υγρό καθαριστικού για άλατα750ml, να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές 62. Υδροχλωρικό οξύ κατάλληλο για χρήση καθαρισμού, σε δοχείο ασφαλές από διαρροές 63. Φίλτρα απορροφητήρα κατάλληλα για όλους τους τύπους 64. Χαρτί υγείας ρολό δίφυλλο απαλό χρώματος λευκού σε συσκευασία δωδεκάδων 65. Σακούλες απορριμμάτων όλων των μεγεθών θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό και φιλικό προς το περιβάλλον υλικό. 66. Κρέμα καθαρισμού επιφανειών με ουδέτερο άρωμα 67. Παγοκυψέλες για καθαρά παγάκια χωρίς μυρωδιές ΟΜΑΔΑ Β : ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Θα είναι σάκοι απορριμμάτων τύπου LDPE δυο μεγεθών X50 και 80-60X40 με αναδιπλωμένες πλευρές ανά χιλιόγραμμο βάρους, χρώματος γκρι και θα φέρουν λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» με μαύρα έντονα γράμματα. Το βάρος, αναλόγως του μεγέθους, θα είναι 125 gr/τεμχ. και 60 gr/τεμχ. και θα έχουν αντοχή στον εφελκυσμό και στην θραύση. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια Τμήμα Προμηθειών Του Τμήματος Προμηθειών Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Ραμπαβίλα Δ.Ε1. Δ/κου Βαθμός Ε Σπυρίδων Τακουμάκης ΔΕ1 Δ/κου Βαθμός Β Διονυσία Τσουκαλά ΠΕ Δ/κου Βαθμός Β

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Αριθ. Μελέτης 49/2015 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & προμήθεια ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου Δ/ΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας. Προϋπολογισμού: ,96 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Προμήθεια: Ομάδα Α: την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας, και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση για το οικονομικό έτος Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στην μελέτη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας προκειμένου να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται οι χώροι με το δυνατό καλύτερο τρόπο. Ομάδα Β: την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για το Δήμο Αιγιαλείας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των συνεργείων καθαριότητας. Οι τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο και το μέγεθος της προμήθειας περιγράφονται και αναλύονται στα συμβατικά τεύχη της μελέτης. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σάκοι απορριμμάτων LDPE χρώματος γκρι, με λογότυπο χρώματος μαύρου Προμήθεια σάκων απορριμμάτων LDPE χρώματος γκρι, με λογότυπο χρώματος μαύρου, διαστάσεων X50 και 80-60X40 με αναδιπλωμένες πλευρές ανά χιλιόγραμμο βάρους. Τ.Ε. (ευρώ)/1 kgr = 1,80 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Άρθρο Τιμολ. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Π ο σ ό τ η τ ε ς Μερικές Ολικές Είδος των μονάδων 1 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων LDPE 6,700 kgr

12 Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και την αρμόδια επιτροπή των Νομικών Προσώπων η οποία θα ελέγχει αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα ενδεδειγμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ύστερα από έλεγχο που έγινε στις τιμές του ελεύθερου εμπορίου τοποθετήθηκαν οι τιμές στον προϋπολογισμό. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ με ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τους κωδικούς 1) ΚΑ ποσού ,80 για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων (του Δήμου), 2) ΚΑ ποσού για την Κοινωφελή Επιχείρηση, & τον 3) KA ποσού για το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια Τμήμα Προμηθειών Του Τμήματος Προμηθειών Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Ραμπαβίλα Δ.Ε1. Δ/κου Βαθμός Ε Σπυρίδων Τακουμάκης ΔΕ1 Δ/κου Βαθμός Β Διονυσία Τσουκαλά ΠΕ Δ/κου Βαθμός Β

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΠΔΔ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ποσό: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ" Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΟΣ(με 1 Αλάτι για πλυντήριο πιάτων 2κιλ. τεμ 15 ΦΠΑ) Αλουμινόχαρτο συσκευασίας 100μέτρων τεμ Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας βιτωτή τεμ Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 1lit τεμ Αποσμητικό wc τεμ Αποφρακτική σκόνη 100γρ. τεμ Γάντια πλαστικά μιας χρήσης 100τεμ. κουτί Γάντια πλαστικά σε ζεύγη 7 1/2 τεμ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προυπολογισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας Γάντια πλαστικά σε ζεύγη 8 1/2 τεμ Γκαζάκι φιαλίδιο βουτανίου 190γρ τεμ Διαφανής μεμβράνη τροφίμων τεμ

14 12 Εντομοαπωθητικά τεμ Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων τεμ γραφείου 30cm*28cm 14 Καλαμάκια για σουβλάκια τεμ Καλαμάκια σπαστά πλαστικά 100τεμ. τεμ Κατσαριδοκτόνο σε σπρέυ 400ml τεμ Κάψουλες για πλυντήριο πιάτων τεμ Κοντάρι μεταλλικό τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος με καπάκι τεμ στυψίματος 20 Κρέμα καθαρισμού επιφανειών τεμ Λαδόχαρτο σε ρολό συσκευασίας 10μ. τεμ Λευκαντικό ρούχων 300γρ. τεμ Μαλακτικό ρούχων 2κιλ. τεμ Μωρομάντηλα τεμ Ξεσκονίστρες πτυσσόμενες τεμ Οινόπνευμα φωτιστικό 340γρ. τεμ Παρκετέζα με κοντάρι τεμ Παχύ τζελ καθαρισμού-απολύμανσης τουαλέτας(παπί)750ml τεμ

15 29 Πετσέτα τύπου vettex απορ. Ν4 τεμ Πιγκάλ τουαλέτας τεμ Πλαστικά πιατάκια μεσαία τεμ Ποτήρια Πλαστικά διαφανή συσκευ. τεμ τεμ 33 Ρολό κουζίνας επαγγελματικό 1κιλ. τεμ Σάκκοι απορριμμάτων με κορδόνι συσκευα Χ75 10τεμ σία 35 Σακούλες απορριμμάτων 45Χ55, 20τεμ. συσκευα σία 36 Σακούλες απορριμμάτων γίγας συσκευα Χ100 10τεμ σία 37 Σακούλες τροφίμων μεσαίες τεμ Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 5κιλ. τεμ Σκόνη ρούχων για το χέρι 500γρ. τεμ Σκούπα ανταλλακτικό τεμ Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων τεμ Σύρμα ψιλό για κατσαρόλες τεμ Σφουγγάρι με σύρμα πιάτων μεγάλο τεμ Σφουγγαρίστρα βιδωτή με τεμ κοντάρι(επαγγελματική) 45 Υγρό καθαρισμού αλάτων 750ml τεμ

16 46 Υγρό καθαρισμού πατώματος 1000γρ τεμ Υγρό καθαρισμού χαλιών 300ml τεμ Υγρό πιάτων στο χέρι 750 η 1LT τεμ Υγρό σαπούνι ανταλλακτικό 1lt τεμ Υγρό τζαμιών 1000ml τεμ Υδροχλωρικό οξύ 450γρ. τεμ Φίλτρα απορροφητήρα τεμ Χαρτί υγείας επαγγελματικό τεμ (12αρια)500γρ Κιβώτιο 54 Χαρτί υγείας ρολό 12/αρια τεμ Χαρτοπετσέτες λευκές 100φυλλων. τεμ Χλωρίνη λευκή κλασική 2lt τεμ Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4, ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (Φ.Π.Α. 23%)

17 Η Συντάξασα Ραμπαβίλα Μαρία ΔΕ1 Δ/κου με βαθμό Ε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης Σπυρίδων Τακουμάκης ΔΕ1 Δ/κου Με βαθμό Β Η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας Διονυσία Τσουκαλά ΠΕ1 Διοικητικού Με βαθμό Β

18

19

20

21

22

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΠΔΔ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ποσό: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ" Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΟΣ(με 1 Αλάτι για πλυντήριο πιάτων 2κιλ. τεμ 15 ΦΠΑ) Αλουμινόχαρτο συσκευασίας 100μέτρων τεμ Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας βιτωτή τεμ Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 1lit τεμ Αποσμητικό wc τεμ Αποφρακτική σκόνη 100γρ. τεμ Γάντια πλαστικά μιας χρήσης 100τεμ. κουτί Γάντια πλαστικά σε ζεύγη 7 1/2 τεμ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προυπολογισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας Γάντια πλαστικά σε ζεύγη 8 1/2 τεμ Γκαζάκι φιαλίδιο βουτανίου 190γρ τεμ Διαφανής μεμβράνη τροφίμων τεμ

24 12 Εντομοαπωθητικά τεμ Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων τεμ γραφείου 30cm*28cm 14 Καλαμάκια για σουβλάκια τεμ Καλαμάκια σπαστά πλαστικά 100τεμ. τεμ Κατσαριδοκτόνο σε σπρέυ 400ml τεμ Κάψουλες για πλυντήριο πιάτων τεμ Κοντάρι μεταλλικό τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος με καπάκι τεμ στυψίματος 20 Κρέμα καθαρισμού επιφανειών τεμ Λαδόχαρτο σε ρολό συσκευασίας 10μ. τεμ Λευκαντικό ρούχων 300γρ. τεμ Μαλακτικό ρούχων 2κιλ. τεμ Μωρομάντηλα τεμ Ξεσκονίστρες πτυσσόμενες τεμ Οινόπνευμα φωτιστικό 340γρ. τεμ Παρκετέζα με κοντάρι τεμ Παχύ τζελ καθαρισμού-απολύμανσης τουαλέτας(παπί)750ml τεμ

25 29 Πετσέτα τύπου vettex απορ. Ν4 τεμ Πιγκάλ τουαλέτας τεμ Πλαστικά πιατάκια μεσαία τεμ Ποτήρια Πλαστικά διαφανή συσκευ. τεμ τεμ 33 Ρολό κουζίνας επαγγελματικό 1κιλ. τεμ Σάκκοι απορριμμάτων με κορδόνι συσκευα Χ75 10τεμ σία 35 Σακούλες απορριμμάτων 45Χ55, 20τεμ. συσκευα σία 36 Σακούλες απορριμμάτων γίγας συσκευα Χ100 10τεμ σία 37 Σακούλες τροφίμων μεσαίες τεμ Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 5κιλ. τεμ Σκόνη ρούχων για το χέρι 500γρ. τεμ Σκούπα ανταλλακτικό τεμ Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων τεμ Σύρμα ψιλό για κατσαρόλες τεμ Σφουγγάρι με σύρμα πιάτων μεγάλο τεμ Σφουγγαρίστρα βιδωτή με τεμ κοντάρι(επαγγελματική) 45 Υγρό καθαρισμού αλάτων 750ml τεμ

26 46 Υγρό καθαρισμού πατώματος 1000γρ τεμ Υγρό καθαρισμού χαλιών 300ml τεμ Υγρό πιάτων στο χέρι 750 η 1LT τεμ Υγρό σαπούνι ανταλλακτικό 1lt τεμ Υγρό τζαμιών 1000ml τεμ Υδροχλωρικό οξύ 450γρ. τεμ Φίλτρα απορροφητήρα τεμ Χαρτί υγείας επαγγελματικό τεμ (12αρια)500γρ Κιβώτιο 54 Χαρτί υγείας ρολό 12/αρια τεμ Χαρτοπετσέτες λευκές 100φυλλων. τεμ Χλωρίνη λευκή κλασική 2lt τεμ Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0.00 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (Φ.Π.Α. 23%)

27 Η Συντάξασα Ραμπαβίλα Μαρία ΔΕ1 Δ/κου με βαθμό Ε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης Σπυρίδων Τακουμάκης ΔΕ1 Δ/κου Με βαθμό Β Η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας Διονυσία Τσουκαλά ΠΕ1 Διοικητικού Με βαθμό Β

28

29

30

31

32

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Αριθμός Τιμολογίο υ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Μονάδες εργασία ς (kgr) Τιμή Μονάδο ς ΕΥΡΩ Δαπάνη σε ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 5, , Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Προϋπολογισμός προμήθειας Φ.Π.Α. 23% Απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 1, , , , , ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο 23 Απριλίου 2015 ΑΙΓΙΟ 23 Απριλίου 2015 Η Συντάξασα Ο Προιστάμενος Η Διευθύντρια Προμηθειών & Αποθήκης Οικονομικής Υπηρεσίας

34 Μαρία Ραμπαβίλα Σπυρίδων Τακουμάκης Διονυσία Τσουκαλά ΔΕ1 Διοικητικού ΔΕ 1 Διοικητικού ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Ε με βαθμό Β με βαθμό Β

35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Αριθμός Τιμολογίο υ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Μονάδες εργασία ς (kgr) 1 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 5,000 Τιμή Μονάδο ς ΕΥΡΩ Δαπάνη σε ΕΥΡΩ 2 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 1,700 Προϋπολογισμός προμήθειας Φ.Π.Α. 23% Απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο 23 Απριλίου 2015 Η Συντάξασα Ο Προιστάμενος Προμηθειών & Αποθήκης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : Ε2/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.192,0 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΠ ΜΜΕ 2/02 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιρρόης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 12-04-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Γραφείο Δημάρχου Αριθμ.πρωτ. 295Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΥΒΙΑΣ ΔΗΜΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Μ. : Π 5 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.865,23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 Ταχ.Κωδ.: 81100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Αλεξανδρούπολη, 13/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 866 Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡΡΥ-ΑΨΜ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org,

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡΡΥ-ΑΨΜ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org, Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 18/09/2012 Αρ. Πρωτ: 1587 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια καθαριστικών ειδών. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡΡΥ-30Τ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org,

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡΡΥ-30Τ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org, Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 23/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1947 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προµήθεια καθαριστικών ειδών. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065261 2015-09-18

15PROC003065261 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 408719(13326) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 31-8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 229420/5580 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001700387 2013-11-05

13PROC001700387 2013-11-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 04 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 417083/13748 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 18/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.702,08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/07/2015 Αριθμ. πρωτ.: 53277 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. (23%): ,09

Φ.Π.Α. (23%): ,09 Αριθ. Μελέτης 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/28-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/28-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/28-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 116-06/28-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α (ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΣΟΥ 12.598,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (15.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α (ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΣΟΥ 12.598,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (15. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ /03/0 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:06 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά) Γεράνι 31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα