ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.): ,96EΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Πρόχειρος Διαγωνισμός Ραμπαβίλα Μαρία Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ:

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ 12 / 06 / 2015 Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΑΙΓΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ: FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αιγιαλείας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2015» με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο της προμήθειας ή για τις επί μέρους ομάδες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας, και της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου Αιγιαλείας Νικολάου Πλαστήρα 11 (1 ος όροφος) στις 23 / 06 / 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί η Δημοπρασία για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο ή κηρυχθεί άγονη ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 30 / 06 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Ομάδα Α: είδη υγιεινής και καθαριότητας 1. Κ.Α (υλικά καθαριότητας) ποσού 4.999,50 για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, 2. Κ.Α ποσού 4.999,66 του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού Παιδείας & Αθλητισμού Ομάδα Β:Σάκοι Απορριμμάτων 1. ΚΑ με το ποσό των με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» του σκέλους των εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας του οικονομικού έτους 2015, για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www. aigialeia.gov.gr. Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας Πετμεζά 1 3 Ος όροφος Τηλέφωνα επικοινωνίας : Τα έξοδα για την δημοσίευση θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο: 12/06/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΑΙΓΙΟ Πληροφορίες: Ραμπαβίλα Μαρία ΤΗΛ: PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2015 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. ΆΡΘΡΟ 1 ο Ισχύουσες Διατάξεις Το νομικό καθεστώς που διέπει τόσο το διαγωνισμό όσο και την εκτέλεση της προμήθειας είναι: α. Η Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.. β. Η με αριθ. πρωτ /93 ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. γ. Τον Ν 3463 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. δ. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Η αριθ. Π1/3305/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ε.την εγκύκλιο 3/11543/ περί ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών Προσώπων ζ. Τον 4281/2014 ως προς τις διατάξεις που έχουν παραμείνει σε ισχύ η. Τον 4250/2014 θ. Τον 4320/2015 ΑΡΘΡΟ 2ο (προϋπολογισθείσα δαπάνη) Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει τους : Ομάδα Α: είδη υγιεινής και καθαριότητας 1. Κ.Α (υλικά καθαριότητας) ποσού 4.999,50 για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, 2. Κ.Α ποσού 4.999,66 του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού Παιδείας & Αθλητισμού 1

5 Ομάδα Β:Σάκοι Απορριμμάτων 1. ΚΑ με το ποσό των με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» του σκέλους των εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας του οικονομικού έτους 2015, για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων. 15PROC ΑΡΘΡΟ 3ο (Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού) Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής, στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας, Νικολάου Πλαστήρα 11 1 ος όροφος. Σε περίπτωση που δε διεξαχθεί η δημοπρασία για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο ή κηρυχθεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. ΑΡΘΡΟ 4ο (Γλώσσα) Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα εκτός από τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 5 ο (Λήψη Πληροφοριών) Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www. aigialeia.gov.gr. Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας Πετμεζά 1 3 Ος όροφος Τηλέφωνα επικοινωνίας : ΑΡΘΡΟ 6 ο (Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν : 1.Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Βιοτεχνικού ή της επαγγελματικής οργάνωσης περί εγγραφής τους κλπ. που θα έχει εκδοθεί μέσα σε έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. 3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος Α) Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ. Β) Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν.2286/95 δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα. 2

6 Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων και γενικότερα ισχύει ο Ν. 4250/ PROC ΑΡΘΡΟ 7 ο (Υποβολή προσφορών) -Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει : 1-Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως περιγράφονται στη παράγραφο 5 της παρούσας. 2-Τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών 3-Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην παρακάτω διεύθυνση: Κλ. Οικονόμου και Ευθ. Γάτου στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής. Αυτές οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με αυτές που κατατίθενται κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. -Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια για αυτό Επιτροπή μέχρι τις 10:00 π.μ Μετά τις 10:00 π.μ καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 8 ο (Αξιολόγηση προσφορών -Ανάδειξη μειοδότη ) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Προμηθειών βάσει των άρθρων 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προσφερόμενου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 9 ο Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 3

7 αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 15PROC ΑΡΘΡΟ 10ο (Τιμές προμήθειας - κρατήσεις διάρκεια σύμβασης) Οι τιμές της προμήθειας πρέπει να είναι σε ευρώ και δεν μπορούν να αναθεωρηθούν καθ όλη τη διάρκεια του έτους για κανένα λόγο. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι για όλο το 2015 και μέχρι να γίνει ο νέος διαγωνισμός για το επόμενο οικονομικό έτος. ΑΡΘΡΟ 11 ο (Εγγυητικές) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα ανέρχεται στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 403,79 για το σύνολο της Προμήθειας ή 2% επί των ομάδων του Προϋπολογισμού ήτοι Ομάδα Α: Για τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού των Ν.Π.Δ.Δ(Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και ) Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ανέρχεται στο ποσό των 162,59 Ομάδα Β: Για τον Δήμο Αιγιαλείας ανέρχεται στο ποσό των 241,20. Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( για το σύνολο της προμήθειας ή για τις επιμέρους ομάδες) κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού το οποίο θα συνταχθεί από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αντίστοιχα. ΑΡΘΡΟ 12ο (Δημοσίευση) Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www. aigialeia.gov.gr Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 46 του Ν.3801/09 Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αρ. 142 /2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 13ο (Τελικές Διατάξεις) Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ή έχει ασάφεια ισχύει ο Ε.Κ Π.Ο.Τ.Α και όταν αυτός δεν αναφέρεται ο Ν.2286/95. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 4

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Αριθ. Μελέτης 49 /2015 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Κοινωνικής ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας. Προϋπολογισμού : ,96 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2015.Τα μεγέθη και οι συσκευασίες των υλικών θα είναι τυποποιημένες που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ύστερα από έλεγχο που έγινε στις τιμές του ελευθέρου εμπορίου τοποθετήθηκαν οι τιμές στον προϋπολογισμό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αλουμινόχαρτο συσκευασία 100 μέτρων Α ποιότητας. 2. Σακούλες μικρές για καλαθάκια WC λευκές ή άλλο χρώμα ανθεκτικής ποιότητας που να μην σχίζονται πακέτο 30 τεμαχίων 3. Συρματάκια χρυσά, σκληρά ανθεκτικά. Να μην αφήνουν ίχνη 4. Βούρτσες τουαλέτας (WC) κομπλέ με πιγκάλ. Να είναι πλαστικής κατασκευής με δοχείο στήριξης εξαιρετικής αντοχής. 5. Εντομοκτόνο- Κατσαριδοκτόνο άοσμο 400ml Να είναι οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο και να δίνονται οδηγίες χρήσης. Η συσκευασία του να είναι εύχρηστη. Να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 6. Καθαριστικό υγρό για χρήση WC (λεκάνες) τύπου παπί 7.Καλαθάκια απορριμμάτων γραφείου πλαστικά χρώματος μαύρο ή λευκό Α ποιότητας 8. Καλαθάκι απορριμμάτων μεγάλο 9.Επαγγελματικός Μηχανισμός Τροχήλατος για σφουγγάρισμα (κουβάς με μηχανισμό στίφτη) 10.Φωτιστικό οινόπνευμα φιάλη 425 ml χρώματος μπλε 11.Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης χρώματος λευκού (συσκευασία πακέτου 20 τεμάχια) 12.Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης διαφανή συσκευασίας 50 τεμαχίων ανά πακέτο 13.Σκόνη για διάφορες επιφάνειες Α ποιότητας σε συσκευασία τυποποιημένη 14.Σκόνη ρούχων για πλύσιμο στο χέρι 500 γραμμαρίων τυποποιημένη σε συσκευασία Α ποιότητας 15.Αποροφητικά πανάκια τύπου VETEX Ν4 16. Ρολό τύπου VETEX 14μ. 17.Σφουγγαράκια με σύρμα μεγάλα.να είναι χοντρό εξαιρετικής αντοχής 18.Υγρό γενικού καθαρισμού και δαπέδων σε συσκευασία 500γρ. Να περιέχει σαπούνι min 0,5% να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή, να δίνονται οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας 19.Υγρό για τζάμια με σύστημα ψεκασμού, να δίνονται οδηγίες χρήσεως, οδηγίες ασφαλείας 20.Υγρό για πιάτα για πλύσιμο στο χέρι, συσκευασία 4 λίτρων. Να φέρει

9 σήμανση CE να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές (συστατικά) που δίνονται στις οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης 21.Υγρό καθαρισμού πατώματος τυποποιημένο Α ποιότητας 22.Υγρό καθαρισμού χαλιών τύπου CARPEX συσκευασία 300ml 23.Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 4 λίτρων και ενός λίτρου Α ποιότητας τυποποιημένο 24. Φαράσια πλαστικά Α ποιότητας σε διάφορα χρώματα με κοντάρι 25.Χειροπετσέτες (κουτί επιτραπέζιο) απλό Α ποιότητας 26.Χαρτί ρολό κουζίνας λευκό για επαγγελματική χρήση από λευκασμένο χημικό πολτό βάρους 2 κιλών και 1κιλού 27. Χαρτοπετσέτες λευκές (πακέτο 100 τεμαχίων) απαλές 28.Γάντια μιας χρήσης, χειρουργικά λευκού χρώματος και εξαιρετικής αντοχής σε συσκευασία 100 τεμαχίων 29. Γάντια πλαστικά σε ζεύγη να είναι υποαλλεργικά και φιλικά προς το χρήστη 30.Χλωρίνη συσκευασίας 1250ml να περιέχει Na min 3,5% σε παχύρευστη μορφή με άρωμα λεμόνι 31. Χλωρίνη απλή 2λίτρων 32.Ανταλ/κό σφουγγαρίστρας για επαγγελματικό κουβά 33.Κουβάς σφουγγαρίσματος οικιακός με στριφτήρι 34. Αλάτι για πλυντήριο πιάτων 2κιλών, να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού, να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία, να είναι άοσμο και ευχάριστο στη χρήση 35. Αλκοολούχος λοσιόν με ήπια αντισηπτική δράση 36. Σφουγγαρίστρες απλές οικιακής χρήσης που θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί 37. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές, που εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που έχει επιλεγεί 38. Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων που να είναι δραστικό και φιλικό για το περιβάλλον 39. Αποσμητικό W.C με ευχάριστο άρωμα και φιλικό προς το περιβάλλον 40. Αποφρακτική σκόνη να καταπολεμά τις οργανικές ουσίες, (διαλύει τρίχες, λίπη, σαπούνι κ.λ.π.) να διατηρεί τις αποχετεύσεις καθαρές, απαλλαγμένες από τις δυσάρεστες οσμές 41. Γκαζάκι φιαλίδιο βουτανίου να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 42. Διαφανής μεμβράνη κατάλληλη για τρόφιμα 43. Θραύστες ροής νερού κατάλληλοι για όλες τις βρύσες 44. Καλαμάκια για σουβλάκια (κατάλληλα για τρόφιμα) 45. Καλαμάκια πλαστικά συσκευασίας 100τεμαχίων 46. Κάψουλες για πλυντήριο πιάτων, να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένες με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 47. Κοντάρι μεταλλικό πλαστικοποιημένο 48. Λαδόχαρτο σε ρολό συσκευασίας 10μέτρων κατάλληλο για τρόφιμα. 49. Λευκαντικό ρούχων 300γρ. να μην περιέχει χλώριο και να επιτρέπεται η χρήση του σε χρωματιστά υφάσματα 50. Μαλακτικό ρούχων υγρό με ευχάριστο άρωμα και υποαλλεργικές ιδιότητες 51. Μανταλάκια πλαστικά μεγάλα 24 τεμ ανά συσκευασία 52. Μωρομάντηλα υποαλλεργικά και χωρίς οινόπνευμα 53. Ξεσκονίστρες πτυσσόμενες με κοντάρι πλαστικό 54. Πλαστικές βούρτσες για πλύσιμο χαλιών 55. Σακούλες ειδικές για τρόφιμα μεσαίου μεγέθους 56. Σιδερόπανο ύφασμα μεγέθους 40* Σκόνη πλυντηρίου ρούχων υποαλλεργική με ουδέτερο άρωμα και εύκολη ασφαλής χρήση 58. Σκούπα ανταλλακτικό κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό, να συγκρατούν τα σωματίδια της σκόνης και να διαθέτουν κατάλληλο σπείρωμα ή σύνδεσμο για τη χρήση τους με κοντάρια

10 59.Σκούπα χόρτου με κοντάρι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας υλικό (ψάθα σάρωσης) 60. Στεγνωτικό- γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων να μην αφήνει στίγματα 61. Υγρό καθαριστικού για άλατα750ml, να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές 62. Υδροχλωρικό οξύ κατάλληλο για χρήση καθαρισμού, σε δοχείο ασφαλές από διαρροές 63. Φίλτρα απορροφητήρα κατάλληλα για όλους τους τύπους 64. Χαρτί υγείας ρολό δίφυλλο απαλό χρώματος λευκού σε συσκευασία δωδεκάδων 65. Σακούλες απορριμμάτων όλων των μεγεθών θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό και φιλικό προς το περιβάλλον υλικό. 66. Κρέμα καθαρισμού επιφανειών με ουδέτερο άρωμα 67. Παγοκυψέλες για καθαρά παγάκια χωρίς μυρωδιές ΟΜΑΔΑ Β : ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Θα είναι σάκοι απορριμμάτων τύπου LDPE δυο μεγεθών X50 και 80-60X40 με αναδιπλωμένες πλευρές ανά χιλιόγραμμο βάρους, χρώματος γκρι και θα φέρουν λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» με μαύρα έντονα γράμματα. Το βάρος, αναλόγως του μεγέθους, θα είναι 125 gr/τεμχ. και 60 gr/τεμχ. και θα έχουν αντοχή στον εφελκυσμό και στην θραύση. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια Τμήμα Προμηθειών Του Τμήματος Προμηθειών Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Ραμπαβίλα Δ.Ε1. Δ/κου Βαθμός Ε Σπυρίδων Τακουμάκης ΔΕ1 Δ/κου Βαθμός Β Διονυσία Τσουκαλά ΠΕ Δ/κου Βαθμός Β

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Αριθ. Μελέτης 49/2015 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & προμήθεια ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου Δ/ΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας. Προϋπολογισμού: ,96 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Προμήθεια: Ομάδα Α: την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας, και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση για το οικονομικό έτος Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στην μελέτη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας προκειμένου να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται οι χώροι με το δυνατό καλύτερο τρόπο. Ομάδα Β: την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για το Δήμο Αιγιαλείας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των συνεργείων καθαριότητας. Οι τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο και το μέγεθος της προμήθειας περιγράφονται και αναλύονται στα συμβατικά τεύχη της μελέτης. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σάκοι απορριμμάτων LDPE χρώματος γκρι, με λογότυπο χρώματος μαύρου Προμήθεια σάκων απορριμμάτων LDPE χρώματος γκρι, με λογότυπο χρώματος μαύρου, διαστάσεων X50 και 80-60X40 με αναδιπλωμένες πλευρές ανά χιλιόγραμμο βάρους. Τ.Ε. (ευρώ)/1 kgr = 1,80 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Άρθρο Τιμολ. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Π ο σ ό τ η τ ε ς Μερικές Ολικές Είδος των μονάδων 1 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων LDPE 6,700 kgr

12 Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και την αρμόδια επιτροπή των Νομικών Προσώπων η οποία θα ελέγχει αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα ενδεδειγμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ύστερα από έλεγχο που έγινε στις τιμές του ελεύθερου εμπορίου τοποθετήθηκαν οι τιμές στον προϋπολογισμό. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ με ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τους κωδικούς 1) ΚΑ ποσού ,80 για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων (του Δήμου), 2) ΚΑ ποσού για την Κοινωφελή Επιχείρηση, & τον 3) KA ποσού για το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια Τμήμα Προμηθειών Του Τμήματος Προμηθειών Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Ραμπαβίλα Δ.Ε1. Δ/κου Βαθμός Ε Σπυρίδων Τακουμάκης ΔΕ1 Δ/κου Βαθμός Β Διονυσία Τσουκαλά ΠΕ Δ/κου Βαθμός Β

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΠΔΔ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ποσό: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ" Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΟΣ(με 1 Αλάτι για πλυντήριο πιάτων 2κιλ. τεμ 15 ΦΠΑ) Αλουμινόχαρτο συσκευασίας 100μέτρων τεμ Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας βιτωτή τεμ Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 1lit τεμ Αποσμητικό wc τεμ Αποφρακτική σκόνη 100γρ. τεμ Γάντια πλαστικά μιας χρήσης 100τεμ. κουτί Γάντια πλαστικά σε ζεύγη 7 1/2 τεμ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προυπολογισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας Γάντια πλαστικά σε ζεύγη 8 1/2 τεμ Γκαζάκι φιαλίδιο βουτανίου 190γρ τεμ Διαφανής μεμβράνη τροφίμων τεμ

14 12 Εντομοαπωθητικά τεμ Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων τεμ γραφείου 30cm*28cm 14 Καλαμάκια για σουβλάκια τεμ Καλαμάκια σπαστά πλαστικά 100τεμ. τεμ Κατσαριδοκτόνο σε σπρέυ 400ml τεμ Κάψουλες για πλυντήριο πιάτων τεμ Κοντάρι μεταλλικό τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος με καπάκι τεμ στυψίματος 20 Κρέμα καθαρισμού επιφανειών τεμ Λαδόχαρτο σε ρολό συσκευασίας 10μ. τεμ Λευκαντικό ρούχων 300γρ. τεμ Μαλακτικό ρούχων 2κιλ. τεμ Μωρομάντηλα τεμ Ξεσκονίστρες πτυσσόμενες τεμ Οινόπνευμα φωτιστικό 340γρ. τεμ Παρκετέζα με κοντάρι τεμ Παχύ τζελ καθαρισμού-απολύμανσης τουαλέτας(παπί)750ml τεμ

15 29 Πετσέτα τύπου vettex απορ. Ν4 τεμ Πιγκάλ τουαλέτας τεμ Πλαστικά πιατάκια μεσαία τεμ Ποτήρια Πλαστικά διαφανή συσκευ. τεμ τεμ 33 Ρολό κουζίνας επαγγελματικό 1κιλ. τεμ Σάκκοι απορριμμάτων με κορδόνι συσκευα Χ75 10τεμ σία 35 Σακούλες απορριμμάτων 45Χ55, 20τεμ. συσκευα σία 36 Σακούλες απορριμμάτων γίγας συσκευα Χ100 10τεμ σία 37 Σακούλες τροφίμων μεσαίες τεμ Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 5κιλ. τεμ Σκόνη ρούχων για το χέρι 500γρ. τεμ Σκούπα ανταλλακτικό τεμ Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων τεμ Σύρμα ψιλό για κατσαρόλες τεμ Σφουγγάρι με σύρμα πιάτων μεγάλο τεμ Σφουγγαρίστρα βιδωτή με τεμ κοντάρι(επαγγελματική) 45 Υγρό καθαρισμού αλάτων 750ml τεμ

16 46 Υγρό καθαρισμού πατώματος 1000γρ τεμ Υγρό καθαρισμού χαλιών 300ml τεμ Υγρό πιάτων στο χέρι 750 η 1LT τεμ Υγρό σαπούνι ανταλλακτικό 1lt τεμ Υγρό τζαμιών 1000ml τεμ Υδροχλωρικό οξύ 450γρ. τεμ Φίλτρα απορροφητήρα τεμ Χαρτί υγείας επαγγελματικό τεμ (12αρια)500γρ Κιβώτιο 54 Χαρτί υγείας ρολό 12/αρια τεμ Χαρτοπετσέτες λευκές 100φυλλων. τεμ Χλωρίνη λευκή κλασική 2lt τεμ Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4, ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (Φ.Π.Α. 23%)

17 Η Συντάξασα Ραμπαβίλα Μαρία ΔΕ1 Δ/κου με βαθμό Ε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης Σπυρίδων Τακουμάκης ΔΕ1 Δ/κου Με βαθμό Β Η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας Διονυσία Τσουκαλά ΠΕ1 Διοικητικού Με βαθμό Β

18

19

20

21

22

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΠΔΔ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ποσό: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ" Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΟΣ(με 1 Αλάτι για πλυντήριο πιάτων 2κιλ. τεμ 15 ΦΠΑ) Αλουμινόχαρτο συσκευασίας 100μέτρων τεμ Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας βιτωτή τεμ Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 1lit τεμ Αποσμητικό wc τεμ Αποφρακτική σκόνη 100γρ. τεμ Γάντια πλαστικά μιας χρήσης 100τεμ. κουτί Γάντια πλαστικά σε ζεύγη 7 1/2 τεμ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προυπολογισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας Γάντια πλαστικά σε ζεύγη 8 1/2 τεμ Γκαζάκι φιαλίδιο βουτανίου 190γρ τεμ Διαφανής μεμβράνη τροφίμων τεμ

24 12 Εντομοαπωθητικά τεμ Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων τεμ γραφείου 30cm*28cm 14 Καλαμάκια για σουβλάκια τεμ Καλαμάκια σπαστά πλαστικά 100τεμ. τεμ Κατσαριδοκτόνο σε σπρέυ 400ml τεμ Κάψουλες για πλυντήριο πιάτων τεμ Κοντάρι μεταλλικό τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος με καπάκι τεμ στυψίματος 20 Κρέμα καθαρισμού επιφανειών τεμ Λαδόχαρτο σε ρολό συσκευασίας 10μ. τεμ Λευκαντικό ρούχων 300γρ. τεμ Μαλακτικό ρούχων 2κιλ. τεμ Μωρομάντηλα τεμ Ξεσκονίστρες πτυσσόμενες τεμ Οινόπνευμα φωτιστικό 340γρ. τεμ Παρκετέζα με κοντάρι τεμ Παχύ τζελ καθαρισμού-απολύμανσης τουαλέτας(παπί)750ml τεμ

25 29 Πετσέτα τύπου vettex απορ. Ν4 τεμ Πιγκάλ τουαλέτας τεμ Πλαστικά πιατάκια μεσαία τεμ Ποτήρια Πλαστικά διαφανή συσκευ. τεμ τεμ 33 Ρολό κουζίνας επαγγελματικό 1κιλ. τεμ Σάκκοι απορριμμάτων με κορδόνι συσκευα Χ75 10τεμ σία 35 Σακούλες απορριμμάτων 45Χ55, 20τεμ. συσκευα σία 36 Σακούλες απορριμμάτων γίγας συσκευα Χ100 10τεμ σία 37 Σακούλες τροφίμων μεσαίες τεμ Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 5κιλ. τεμ Σκόνη ρούχων για το χέρι 500γρ. τεμ Σκούπα ανταλλακτικό τεμ Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων τεμ Σύρμα ψιλό για κατσαρόλες τεμ Σφουγγάρι με σύρμα πιάτων μεγάλο τεμ Σφουγγαρίστρα βιδωτή με τεμ κοντάρι(επαγγελματική) 45 Υγρό καθαρισμού αλάτων 750ml τεμ

26 46 Υγρό καθαρισμού πατώματος 1000γρ τεμ Υγρό καθαρισμού χαλιών 300ml τεμ Υγρό πιάτων στο χέρι 750 η 1LT τεμ Υγρό σαπούνι ανταλλακτικό 1lt τεμ Υγρό τζαμιών 1000ml τεμ Υδροχλωρικό οξύ 450γρ. τεμ Φίλτρα απορροφητήρα τεμ Χαρτί υγείας επαγγελματικό τεμ (12αρια)500γρ Κιβώτιο 54 Χαρτί υγείας ρολό 12/αρια τεμ Χαρτοπετσέτες λευκές 100φυλλων. τεμ Χλωρίνη λευκή κλασική 2lt τεμ Χλωρίνη παχύρευστη 750 ml τεμ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0.00 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (Φ.Π.Α. 23%)

27 Η Συντάξασα Ραμπαβίλα Μαρία ΔΕ1 Δ/κου με βαθμό Ε Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης Σπυρίδων Τακουμάκης ΔΕ1 Δ/κου Με βαθμό Β Η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας Διονυσία Τσουκαλά ΠΕ1 Διοικητικού Με βαθμό Β

28

29

30

31

32

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Αριθμός Τιμολογίο υ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Μονάδες εργασία ς (kgr) Τιμή Μονάδο ς ΕΥΡΩ Δαπάνη σε ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 5, , Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Προϋπολογισμός προμήθειας Φ.Π.Α. 23% Απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 1, , , , , ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο 23 Απριλίου 2015 ΑΙΓΙΟ 23 Απριλίου 2015 Η Συντάξασα Ο Προιστάμενος Η Διευθύντρια Προμηθειών & Αποθήκης Οικονομικής Υπηρεσίας

34 Μαρία Ραμπαβίλα Σπυρίδων Τακουμάκης Διονυσία Τσουκαλά ΔΕ1 Διοικητικού ΔΕ 1 Διοικητικού ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Ε με βαθμό Β με βαθμό Β

35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Αριθμός Τιμολογίο υ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Μονάδες εργασία ς (kgr) 1 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 5,000 Τιμή Μονάδο ς ΕΥΡΩ Δαπάνη σε ΕΥΡΩ 2 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 1,700 Προϋπολογισμός προμήθειας Φ.Π.Α. 23% Απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 Αίγιο 23 Απριλίου 2015 Η Συντάξασα Ο Προιστάμενος Προμηθειών & Αποθήκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/02/2015 Αρ.πρωτ:673 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 6/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα