Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ."

Transcript

1 Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα ΚΑΒΑΛΑ 2012 ΔΠΗΒΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γεψξγηνο Θεξίνπ

2 ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 2

3 Δπραξηζηίεο Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί ηελ επηζθξάγηζε ηεο κέρξη ηψξα πνξείαο κνπ ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο θαη ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο θαηλνχξγηαο πεξηφδνπ, γη απηφ θαη αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα αλαγλσξίζσ ηε ζπκβνιή θάπνησλ αλζξψπσλ ζηε πνξεία απηή. Θα ζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θ. Γεψξγην Θεξίνπ θπξίσο γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, θαη ηελ ππνκνλή πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Όπσο επίζεο θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηνπ, γηα ηελ επίιπζε δηαθφξσλ ζεκάησλ. Σέινο, θαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπο γνλείο κνπ, Διεπζέξην θαη Μέλε, νη νπνίνη ζηήξημαλ ηηο ζπνπδέο κνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή κφξθσζε κνπ. Ζ αγάπε ηνπο θαη ε ζηήξημή ηνπο κε βνήζεζε λα θηάζσ εδψ ζήκεξα θαη είλαη απηά πνπ κνπ δίλνπλ ηε δχλακε λα θπλεγήζσ ηα φλεηξά κνπ. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 3

4 ''Η γλώζε είλαη δεκηνπξγόο ηεο επηπρίαο'' Πιάηωλ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 4

5 Π Η Ν Α Κ Α Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν ΠΔΡΗΛΖΦΖ...9 ΔΗΑΓΧΓΖ...10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ Γηαηχπσζε ησλ Βαζηθψλ Δλλνηψλ θαη ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο Γεκηνπξγία νξγαλσζηαθήο γλψζεο Γηαζηάζεηο Γεκηνπξγίαο Γλψζεο Ρεηή θαη Άξξεηε Γλψζε πείξα Γλψζεο ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο Γλψζεο Γηαρείξηζε γλψζεο Γηαρείξηζε έξγνπ Ζ ηζηνξία ηεο Γηαρείξηζεο Έξγνπ Ο Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα ηνπ 21 νπ αηψλα Ζ Γηαρείξηζε γλψζεο σο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα Δθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο γλψζεο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ Ζ επίδξαζε ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζηελ απφδνζε Αλαθεθαιαίσζε..44 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΟ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Δηζαγσγή Δκπεηξηθή έξεπλα Δλλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο Πεξηγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ Γηακφξθσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ρέζε Γηαρείξηζεο γλψζεο θαη Απφδνζεο ηνπ έξγνπ Αλαθεθαιαίσζε...63 ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 5

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Δηζαγσγή Υαξαθηεξηζκφο ηεο έξεπλαο Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο Μέηξεζε ησλ εξεπλεηηθψλ παξαγφλησλ πιινγή δεδνκέλσλ Έιεγρνο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Αλαθεθαιαίσζε...73 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Δηζαγσγή Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο Έιεγρνο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πκπεξάζκαηα Πξαθηηθέο επηπηψζεηο ηεο έξεπλαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο Καηεπζχλζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 81 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ...83 ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 6

7 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ...95 Παξάξηεκα 1: Δξσηεκαηνιφγην...96 Παξάξηεκα 2: Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο Παξάξηεκα 3: Απνηειέζκαηα ηεξαξρηθήο παιηλδξφκεζεο ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 7

8 Δ Τ Ρ Δ Σ Ζ Ρ Η Ο Π Η Ν Α Κ Χ Ν Πίλαθαο 1: Έιεγρνο ηεο κνλνδηάζηαηεο θχζεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο...71 Πίλαθαο 2: Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο..75 Πίλαθαο 3: Απνηειέζκαηα ηεο ηεξαξρηθήο παιηλδξφκεζεο. 77 Δ Τ Ρ Δ Σ Ζ Ρ Η Ο Υ Δ Γ Η Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Χ Ν ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: Δλλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο...62 ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 8

9 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππήξμαλ εθηελείο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο (ΓΓ) σο βαζηθφ θιεηδί επηηπρίαο ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, ε αλάγθε γηα θαηλνηνκία, αιιαγή, θαη δηαρείξηζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έξγα φπσο νη θαζπζηεξήζεηο, ε ππέξβαζε ηνπ θφζηνπο θαη ε απνηπρία παξάδνζεο, απαηηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο. Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ είλαη έληνλα ζπλπθαζκέλεο κε ηε Γηαρείξηζε Γλψζεο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ απφδνζε ηνπ έξγνπ. ηα πιαίζηα απηά, πξνηείλεηαη έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν πνπ κειεηά εκπεηξηθά ηε ζρέζε αλάκεζα ζε παξάγνληεο «θιεηδηά» ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο θαη ζηελ απφδνζε ηνπ έξγνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην ειέγρζεθε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ζε δείγκα 106 ειιεληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αληιήζεθαλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηεξαξρηθήο παιηλδξφκεζεο (hierarchical moderated regression). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνθαιχπηνπλ φηη νη παξάγνληεο ηεο «Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», ηεο «πλεξγαζίαο» θαη ηεο «Δκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο» αζθνχλ ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ηνπ έξγνπ. Σέινο, ε παξνχζα κειέηε ζπδεηά ηα απνηειέζκαηα, ζπλνςίδεη ηνπο δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο θαη πξνηείλεη θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 9

10 Δ Η Α Γ Χ Γ Ζ ηελ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα εηζεξρφκαζηε ζε κηα επνρή φπνπ νη παξαδνζηαθνί ππιψλεο ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο δελ απνηεινχλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο γηα κηα επηρείξεζε (Μέληδαο, 2000). ηε ζεκεξηλή επνρή ην θπξηφηεξν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε γλψζε. ηνπο θφιπνπο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα θαηλνηνκία θαη βειηίσζε θαη απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή αλάπηπμε θαη ρξήζε ηεο γλψζεο ηνπ έξγνπ αιιά θαη ε εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο (Kamara et al., 2002). ε έλαλ θφζκν, φπνπ ην κφλν βέβαην είλαη ε αβεβαηφηεηα, ε κνλαδηθή ζίγνπξε πεγή δηαηήξεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε κηα επηρείξεζε είλαη ε γλψζε. Ηδηαίηεξα, ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, ε εχξεζε θαηλνηνκηψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε (Kamara et al., 2002). Όπσο ππνζηεξίδεηαη νη θαηαζθεπέο είλαη κηα πνιχ ζχλζεηε δηεπηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα θαη απαηηείηαη ε ελζσκάησζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ (Venters et al., 2000).Ζ επηρείξεζε πνπ ζα θαηαθέξεη λα κάζεη γξήγνξα θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθνκνηψζεη ηηο αιιαγέο είλαη απηή πνπ ζα απνδψζεη θαιχηεξα ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ (Wiig, 1997). Απηή αθξηβψο ε κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο «Γηαρείξηζεο Γλψζεο» θαη ε άκεζε επίδξαζή ηεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ απνηέιεζε πεδίν απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε «Γηαρείξηζε Γλψζεο», ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ Διιάδα, θαη παξάιιεια λα παξάζρεη ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα: Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ ηε «Γηαρείξηζε Γλψζεο» θαη ζηελ «Απφδνζε Έξγνπ» ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν; Σν εξψηεκα απηφ, δηαηππψλεηαη κε ηελ κνξθή εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, θαη δίλεηαη απάληεζε κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 10

11 ειέγρεη ηελ επίδξαζε αλάκεζα ζηνπο παξαπάλσ εξεπλεηηθνχο παξάγνληεο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθή επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θαη εθαξκφζηεθαλ πνζνηηθέο εξεπλεηηθέο ηερληθέο. ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «επηζηεκνληθή» (scientific) θαη εηδηθφηεξα σο «εθαξκνζκέλε επηρεηξεκαηηθή έξεπλα» (applied business research). Πεδίν έξεπλαο ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ν ειιεληθφο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο. Σν εξσηεκαηνιφγην, πνπ δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, απεζηάιε ζε ηπραία επηιεγείζεο ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Aλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο αξρέο ηνπ Οθησβξίνπ εψο ηέιε Ηαλνπαξίνπ θαηά ηα έηε Δζηάιεζαλ ζπλνιηθά 264 εξσηεκαηνιφγηα, ελψ επέζηξεςαλ ζπκπιεξσκέλα 106. Ζ αλαινγία αληαπφθξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή ην δείγκα κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ειέγρζεθε ζρνιαζηηθά σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηνπ. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλφινπ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ηεξαξρηθήο παιηλδξφκεζεο (hierarchical moderated regression). Σν ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο είλαη ην SPSS Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ φηη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ζπλεξγαζία, ε εκπηζηνζχλε θαη ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, απνδεηθλχεηαη φηη νη παξαπάλσ ηξεηο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δηαρείξηζε γλψζεο δξνπλ εληζρπηηθά ζηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε δηαρείξηζε γλψζεο θαη ζηελ απφδνζε ηνπ έξγνπ. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 11

12 Οη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο πινπνηνχληαη κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ηεζζάξσλ θεθαιαίσλ ηεο. Σν πξψην απφ απηά απνηειεί ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη ηα ππφινηπα ηξία ην εξεπλεηηθφ εκπεηξηθφ κέξνο. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε απηψλ ησλ ζεκείσλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηεο θχζεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ έξεπλα ηελ νπνία δηεμάγακε. ην δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ δεκηνπξγήζακε γηα λα πεξηγξάςνπκε ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηηο εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη εξεπλεηηθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζην δείγκα ηεο έξεπλαο, ζηνλ ηξφπν κέηξεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ, ζηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ, ηέινο, γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην, αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο, φπσο απηνί θαζνξίζηεθαλ ζην εηζαγσγηθφ ηεο θνκκάηη θαη ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ ζην δεχηεξν ηεο θεθάιαην. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, νη πεξηνξηζκνί ηεο θαη πηζαλέο επηινγέο γηα κειινληηθή έξεπλα. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 12

13 Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 1 Β Η Β Λ Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ζ Α Ν Α Κ Ο Π Ζ Ζ 1.1 Γηαηύπσζε ησλ Βαζηθώλ Δλλνηώλ θαη ηεο Γηαρείξηζεο Γλώζεο Γεδνκέλα-Γλώζε-Πιεξνθνξία: Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο έρεη απνθηήζεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ ζεκεξηλή ςεθηαθή επνρή. Ζ θαιή πιεξνθνξία απφ κφλε ηεο είλαη κία θελή έλλνηα, ε νπνία αλ κείλεη αλεθκεηάιιεπηε δελ εμππεξεηεί θαλέλαλ θαη ηίπνηα. Ζ πιεξνθνξία γίλεηαη φκσο εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα, εάλ κέζσ κηαο θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο εμάγνπκε απφ απηή πνιπδηάζηαηε θαη ζπλδπαζηηθή γλψζε, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην ή θάπνηα καζεκαηηθά ή ελλνηνινγηθά κνληέια θαη θαλφλεο, δεκηνπξγεί ην θαηλφκελν ηνπ ζπκπεξαζκνχ θαη ηεο ινγηθήο ιήςεο απφθαζεο (decision reasoning) (Νηθνιφπνπινο, 2009). Ζ πιεξνθνξία είλαη ην ελδηάκεζν ζηάδην κεηαμχ δεδνκέλσλ θαη γλψζεο. Λφγσ ηνπ ζπλήζσο κεγάινπ φγθνπ ηνπο, ηα δεδνκέλα απηνχζηα, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ηελ επεμεξγαζκέλε ηνπο κνξθή φκσο, πρ. ζε αζξνίζκαηα, κέζνπο φξνπο, δείθηεο θαη γξαθήκαηα, δίλνπλ ηελ πιεξνθνξία. Δλεξγνπνηνχλ δειαδή ηνλ ιήπηε ζε δξάζε. H γλώζε, φκσο, είλαη βαζχηεξε απφ αλαθνξέο κε ζρεδηαγξάκκαηα θαη ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο. Δίλαη πην νπζηαζηηθή απφ αζξνίζκαηα θαη κέζνπο φξνπο. Ζ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα αθνινπζήζεη πην δηαδξαζηηθή πνξεία. Θα πξέπεη λα αζρνιεζεί ν ιήπηεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη λα ηελ θαηαλνήζεη ζε έλα ζπλνιηθφ πιαίζην. Να ηελ ζθεθηεί. Να βάιεη ην κπαιφ ηνπ λα δνπιέςεη. Να ηελ ζπλδέζεη κε πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο εκπεηξίεο θαη ζηα ζσζηά ή ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα πνπ απηέο νδήγεζαλ ηφηε. Να ζπλδέζεη πιεξνθνξίεο απφ άιια ηκήκαηα απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, λα πξνζζέζεη ηελ γλψκε θαη άιισλ εηαίξσλ (πειαηψλπξνκεζεπηψλ-ζπλεξγαηψλ) θαη λα πξάμεη ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο σο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ (Κνληνλάηζεο, 2010). ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 13

14 Αμίδεη, ινηπφλ λα ζεκεηψζνπκε φηη νη έλλνηεο ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο πνιχ ζπρλά ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά. Τπάξρεη φκσο ζαθήο δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο ζπκθσλνχλ φηη ε πιεξνθνξία είλαη ην κέζν γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο γλψζεο. «Ζ πιεξνθνξία είλαη αγαζφ ηθαλφ λα απνθέξεη γλψζε, θαη ε πιεξνθνξία πνπ κεηαθέξεη έλα ζήκα είλαη φηη κπνξνχκε λα κάζνπκε απφ απηφ. Ζ γλψζε ηαπηίδεηαη κε θάπνηα πεπνίζεζε πνπ έρεη παξαρζεί απφ ηελ πιεξνθνξία» (Nonaka θαη Takeouchi, 1995). χκθσλα κε ηνπο δπηηθνχο θηιφζνθνπο, «γλψζε είλαη κηα αηηηνινγεκέλε νξζή πίζηε» (Nonaka θαη Takeouchi, 1995). Πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα πνπ γηα πξψηε θνξά εηζήγαγε ν Πιάησλαο ζηα έξγα ηνπ. Απηφο ν νξηζκφο ηεο γλψζεο αθήλεη φκσο έλα πεξηζψξην ιάζνπο, ηελ πεξίπησζε πνπ ε αηηηνινγεκέλε πίζηε ηειηθά απνδεηρζεί ιάζνο. Έηζη πνιινί δπηηθνί θηιφζνθνη έςαρλαλ γηα κηα κέζνδν πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα θηάζνπλ ζηελ απφιπηε αιήζεηα ηεο γλψζεο. θνπφο ηνπο ήηαλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ «ζεκειηψδε γλψζε» απηή πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα απνδεηρζεί. Τπάξρνπλ πιένλ δχν ζρνιέο ζηελ δπηηθή θηινζνθία. Ζ πξψηε ζρνιή, ηνπ νξζνινγηζκνχ, ππνζηεξίδεη φηη ε γλψζε δελ είλαη πξντφλ αηζζεηεξηαθήο εκπεηξίαο αιιά ππάξρεη θάπνηα εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα αηηηνινγεζεί κε βάζε ηηο «αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο». Ζ δεχηεξε ζρνιή, απηή ηνπ εκπεηξηζκνχ, ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε θαη φηη ε κφλε πεγή γλψζεο είλαη ε αηζζεηεξηαθή εκπεηξία. Οη Nonaka θαη Takeouchi (1995), ππνζηεξίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο γλψζεο σο «αηηηνινγεκέλεο αιεζήο πεπνίζεζεο». Οη έλλνηεο ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο πνιχ ζπρλά ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά. Τπάξρεη φκσο ζαθήο δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο ζπκθσλνχλ φηη ε πιεξνθνξία είλαη ην κέζν γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο γλψζεο. «Ζ πιεξνθνξία είλαη αγαζφ ηθαλφ λα απνθέξεη γλψζε, θαη ε πιεξνθνξία πνπ κεηαθέξεη έλα ζήκα είλαη φηη κπνξνχκε λα κάζνπκε απφ απηφ. Ζ γλψζε ηαπηίδεηαη κε θάπνηα πεπνίζεζε πνπ έρεη παξαρζεί απφ ηελ πιεξνθνξία» (Nonaka θαη Takeouchi, 1995). ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 14

15 ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη νη επηρεηξήζεηο παξαηεξνχκε φηη εκθαλίδνληαη δπν θαηλνηφκνη φξνη. Δθαξκφδνληαο ηνπο νη επηρεηξήζεηο γίλνληαη ηδηαίηεξα επέιηθηεο θαη εππξνζάξκνζηεο κε απνηέιεζκα λα βειηηψλνληαη ζπλερψο. πλαληνχκε, ινηπφλ ηνπο φξνπο, απηφλ ηνπ Οξγαληζκνύ Μάζεζεο (Learning Organization) θαη ηεο Οξγαλσζηαθήο καζεζεο (Organizational Learning). Ζ έλλνηα «Learning Organization» εκθαλίζηεθε γχξσ ζην «Ζ ηδέα πίζσ απφ ηνλ φξν είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ ζα επηβηψζνπλ νχηε ζα αλαπηπρζνχλ αλ δελ απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζε έλα φιν θαη πην απξφβιεπην κέιινλ» (He-Chuan, 2003). Ο φξνο πεξηγξάθεη κηα νξγάλσζε ε νπνία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία κάζεζεο. (He- Chuan, 2003). Οη Morris et al. (1993) έρνπλ δψζεη έλαλ νξηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν learning organization είλαη ε νξγάλσζε ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ κάζεζε ησλ κειψλ ηεο θαη ε νπνία ζπλερψο κεηακνξθψλεηαη. Ο Marquardt επεθηείλεη ηνλ νξηζκφ ιέγνληαο φηη πξφθεηηαη γηα ηελ νξγάλσζε ε νπνία καζαίλεη κε δπλακηζκφ θαη ζπιινγηθά θαη ζπλερψο κεηακνξθψλεη ηνλ εαπηφ ηεο ψζηε λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ απφθηεζε, δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηεο γλψζεο πξνο φθεινο ηεο εηαηξηθήο επηηπρίαο (Κσλζηαληηλίδεο, 2009). Με ηνλ φξν Οξγαλσζηαθή κάζεζε (Organizational learning) ελλννχκε ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο νπνίαο ε Οξγάλσζε απνθηά γλψζε. (He-Chuan, 2003). 1.2 Γεκηνπξγία νξγαλσζηαθήο γλώζεο Γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ν φξνο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζα πξέπεη πξψηα λα εξκελεπηεί ν φξνο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο νξγαλσζηαθήο γλψζεο. Με ηνλ φξν «δεκηνπξγία νξγαλσζηαθήο γλψζεο» ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ λα δεκηνπξγεί λέα γλψζε, λα ηελ κεηαδίδεη ζην ζχλνιν ηεο νξγάλσζεο θαη λα ηελ ελζσκαηψλεη ζηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο. (Nonaka θαη Takeouchi, 1995). Οη Nonaka θαη Takeouchi ζεσξνχλ φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηαπσληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηηο θάλεη λα ζπκκεηέρνπλ επηηπρεκέλα ζην παηρλίδη ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ είλαη φηη έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη έρνπλ εηδηθεπηεί ζηελ δεκηνπξγία νξγαλσζηαθήο γλψζεο. Θεσξνχλ φηη απηφ είλαη ην θιεηδί γηα ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν θαηλνηνκίαο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαη θαηαθέξλνπλ λα επηδεηθλχνπλ ζπλερείο βαζκηαίεο θαηλνηνκίεο δηαηεξψληαο παξάιιεια κηα ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία. Ζ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 15

16 νξγαλσζηαθή γλψζε ησλ ηαπσληθψλ επηρεηξήζεσλ μεθηλάεη απφ ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Οη ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, ηνπο πειάηεο ηνπο, ηνπο δηαλνκείο, αθφκα θαη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Ζ γλψζε πνπ καδεχεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κνηξάδεηαη ζε φιε ηελ επηρείξεζε, απνζεθεχεηαη ζηελ βάζε γλψζεο ηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ απηνχο πνπ αλαπηχζζνπλ λέεο ηερλνινγίεο θαη πξντφληα. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε νξγαλσζηαθή γλψζε πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο βνεζάεη ηελ θαηλνηνκία θαη απηή δίλεη ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Κσλζηαληηλίδεο, 2009) Γηαζηάζεηο Γεκηνπξγίαο Γλώζεο. Ρεηή θαη Άξξεηε Γλώζε Τπάξρνπλ δχν δηαζηάζεηο δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο: a) ε νληνινγηθή δηάζηαζε b) ε επηζηεκνινγηθή δηάζηαζε χκθσλα κε ηελ νληνινγηθή δηάζηαζε ε γλψζε δεκηνπξγείηαη κφλν απφ ηα άηνκα. Ζ νξγάλσζε δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη γλψζε παξά κφλν κέζσ ησλ αηφκσλ. Άξα ζα πξέπεη λα θξνληίδεη λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ λα βνεζνχλ ηα δεκηνπξγηθά άηνκα λα δεκηνπξγνχλ γλψζε ε νπνία έπεηηα ζα γίλεηαη θηήκα ηεο νξγάλσζεο. Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο επηζηεκνινγηθήο δηάζηαζεο ζηεξίρζεθαλ ζηελ δηάθξηζε κεηαμχ ξεηήο θαη άξξεηεο γλψζεο ηνπ Michael Polanyi (1966 απφ Nonaka θαη Takeouchi, 1966). ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ δπν (2) ζεκαληηθψλ φξσλ πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ο πξώηνο νξηζκόο είλαη ηεο άξξεηεο γλώζεο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε γλψζε πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζε πξνζσπηθή εκπεηξία φπσο πξνζσπηθή άπνςε ή ζπιινγηζκφ. Ζ άξξεηε γλψζε πεξηιακβάλεη ην έλζηηθην, ηε δηφξαζε, θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ πξνζσπηθέο θαη δχζθνια κνξθνπνηνχληαη, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιν λα κεηαδνζνχλ ζε άιια άηνκα. Ζ άξξεηε γλψζε είλαη επίζεο βαζηά ξηδσκέλε ζηελ πξνζσπηθή αθνζίσζε ελφο αηφκνπ ζε έλα αληηθείκελν ή ηνκέα φπσο κία ηέρλε ή έλα επάγγεικα, κία ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ή έλα πξντφλ, ή νη δξαζηεξηφηεηεο κίαο νκάδαο ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 16

17 εξγαζίαο. Με άιια ιφγηα ε άξξεηε γλψζε είλαη βαζηά ελζσκαησκέλε ζηα ζπκθξαδφκελα θαη ην γεληθφηεξν πιαίζην ζεψξεζεο, π.ρ. ζηελ αηνκηθή άπνςε θαη θαληαζία γηα ην θφζκν θαη ζηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο, πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ πξνεγνχκελε απνθηεζείζα γλψζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νθείινπκε λα ηνλίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ξεηήο γλώζεο. Ρεηή αλαθέξεηαη ωο ε γλψζε πνπ έρεη αξζξσζεί ζε δνκεκέλε γιψζζα θαη πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί εχθνια κεηαμχ αηφκσλ. Μπνξεί λα εθθξαζζεί κε επηζηεκνληθνχο ηχπνπο, θσδηθνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ή κε πιήζνο άιισλ κνξθψλ. Απνηειείηαη απφ ηξία ζπζηαηηθά: ηε γιψζζα, ηελ πιεξνθνξία θαη ην κέζν κεηαθνξάο. Ζ γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη έθθξαζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ πιεξνθνξία είλαη θσδηθνπνηεκέλε εθθξαζκέλε γλψζε. Δίλαη δπλακηθή γλψζε, ε νπνία δεκηνπξγείηαη φηαλ ε πιεξνθνξία ζπλδπάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη αλζξψπηλε εκπεηξία. Σν κέζν κεηαθνξάο είλαη ηθαλφ λα ελζσκαηψζεη θσδηθνπνηεκέλε γλψζε θαη λα απνζεθεχζεη, δηαηεξήζεη θαη κεηαθέξεη γλψζε ζην ρψξν θαη ρξφλν αλεμάξηεηα απφ ηνπο αλζξψπηλνπο δεκηνπξγνχο ηεο (Nonaka θαη Takeuchi, 1995). ηελ άξξεηε γλψζε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν δηαζηάζεηο: ηελ Σερληθή δηάζηαζε. Ζ δηάζηαζε απηή εθθξάδεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρεη θάπνην άηνκν θαη ηηο νπνίεο νλνκάδνπκε ηερλνγλσζία. Δίλαη ε γλψζε πνπ έρεη έλαο ηερλίηεο χζηεξα απφ ρξφληα δνπιεηάο αιιά δελ κπνξεί λα ηελ εθθξάζεη κε ιφγηα. ηελ Γλσζηηθή δηάζηαζε. Ζ δηάζηαζε απηή εκπεξηέρεη δηαλνεηηθά κνληέια, πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο νη νπνίεο είλαη βαζηά κέζα ζην κπαιφ καο θαη ζεσξνχληαη πιένλ δεδνκέλεο. χκθσλα κε ηελ επηζηεκνινγηθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο ππάξρεη ε ξεηή θαη ε άξξεηε γλψζε. Μεηαμχ απηψλ ησλ δχν (2) γλψζεσλ ππάξρεη κηα ζπλερήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ξεηήο θαη άξξεηεο γλψζεο ε νπνία είλαη «ην θιεηδί ηεο δπλακηθήο δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο ζηηο επηρεηξήζεηο» (Nonaka θαη Takeouchi, 1995). «Ζ δεκηνπξγία νξγαλσζηαθήο γλψζεο είλαη κηα ζπεηξνεηδήο δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη αδηάθνπα ε παξαπάλσ αιιειεπίδξαζε». Οη Nonaka θαη Takeouchi ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ δπηηθή θηινζνθία πνπ ππνζηεξίδεη φηη ην άηνκν είλαη ν θχξηνο θνξέαο πνπ θαηέρεη θαη ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 17

18 επεμεξγάδεηαη ηελ γλψζε, ππνζηεξίδνπλ φηη ην άηνκν αιιειεπηδξά κε ηελ νξγάλσζε κέζσ ηεο γλψζεο. Θεσξνχλ φηη ε δεκηνπξγία ηεο γλψζεο ιακβάλεη ρψξα ζε ηξία επίπεδα: o αηνκηθφ επίπεδν o νκαδηθφ επίπεδν o νξγαλσζηαθφ επίπεδν Ζ δεκηνπξγία ηεο νξγαλσζηαθήο γλψζεο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ δχν άμνλεο. Σηο κνξθέο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο γλψζεο θαη ηα επίπεδα δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο. Έηζη έρνπκε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ξεηήο θαη άξξεηεο γλψζεο θαη κεηαμχ αηφκνπ θαη νξγάλσζεο. Απφ απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο θχξηεο δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο ηεο γλψζεο. Καη νη ηέζζεξηο δηαδηθαζίεο καδί είλαη απηέο πνπ ζηελ νπζία δεκηνπξγνχλ ηελ γλψζε. Οη ηέζζεξηο δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο ηεο γλψζεο είλαη: 1. απφ άξξεηε ζε άξξεηε. (θνηλσληθνπνίεζε) 2. απφ άξξεηε ζε ξεηή. (εμσηεξίθεπζε) 3. απφ ξεηή ζε ξεηή. (ζπλδπαζκφο) 4. απφ ξεηή ζε άξξεηε. (εζσηεξίθεπζε) ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 18

19 Άξξεηε Γλώζε ζε Ρεηή Γλώζε 1. Άξξεηε ζε άξξεηε γλώζε. Κνηλσληθνπνίεζε. Ζ άξξεηε γλψζε κπνξεί λα κεηαδνζεί παξφηη δελ κπνξεί λα δηαηππσζεί γισζζηθά. Ζ άξξεηε γλψζε ζηελ νπζία δελ κεηαδίδεηαη γισζζηθά αιιά «κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ηεο κίκεζεο θαη ηεο πξαθηηθήο. Σν θιεηδί γηα ηελ απφθηεζε άξξεηεο γλψζεο είλαη ε εκπεηξία». Κνηλσληθνπνίεζε κπνξνχκε λα έρνπκε ζε κηα νκάδα πνπ ζπδεηάεη γηα έλα ζέκα θαη αληαιιάζεη ηδέεο, γλψκεο θαη εκπεηξίεο. Παξάδεηγκα νη «θαηαζθελψζεηο παξαγσγήο ηδεψλ» ηεο Honda. Κνηλσληθνπνίεζε έρνπκε επίζεο φηαλ έλαο καζεηεπφκελνο δνπιεχεη δίπια ζε έλαλ ηερλίηε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε γλψζε κεηαθέξεηαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ηεο κίκεζεο θαη ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο. Δπίζεο ε ζπλερήο επηθνηλσλία κε πειάηεο θαη ε κεηαθνξά εκπεηξηψλ θαη ηδεψλ είλαη πεξίπησζε θνηλσληθνπνίεζεο. 2. Άξξεηε ζε ξεηή γλώζε. Δμσηεξίθεπζε. Δμσηεξίθεπζε είλαη «δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε άξξεηε γλψζε δηαηππψλεηαη κε ξεηέο έλλνηεο». Όπσο ιέλε νη Nonaka θαη Takeouchi, πξφθεηηαη γηα ηελ «πεκπηνπζία ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο γλψζεο». Ζ άξξεηε γλψζε γίλεηαη ξεηή θπξίσο κε ηελ ρξήζε κεηαθνξψλ, αλαινγηψλ, ελλνηψλ ή κνληέισλ. Ζ εμσηεξίθεπζε πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ηνλ δηάινγν θαη εκθαλίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχιιεςεο λέσλ ηδεψλ. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 19

20 ηελ δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ πνιιέο θνξέο δίλνληαη απφ θάπνηνλ νη έλλνηεο πνπ ζέινπκε λα πεξηγξάθνπλ ην λέν πξντφλ. Σηο έλλνηεο απηέο φηαλ δελ κπνξνχκε λα ηηο εθθξάζνπκε θαιά ηφηε πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχκε κεηαθνξέο. Απηέο πξνθαινχλ έλα δηάινγν θαη κηα ηξηβή κέζα απφ ηα νπνία ζπληειείηαη ε εμσηεξίθεπζε. Γηα φινπο ηνπο ζπγγξαθείο απηφο ν ηχπνο κεηαηξνπήο γλψζεο είλαη ν πην ζεκαληηθφο. Απνηειεί ην θιεηδί ζηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο γλψζεο γηαηί απφ ηελ άξξεηε γλψζε δεκηνπξγνχληαη λέεο ξεηέο έλλνηεο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο άξξεηεο γλψζεο ζε ξεηή είλαη, φπσο είπακε θαη παξαπάλσ, κε ηελ ρξήζε κεηαθνξψλ, αλαινγηψλ θαη κνληέισλ (Nisbet, 1969). «Οη κεηαθνξέο δεκηνπξγνχλ πξσηφηππεο εξκελείεο ηεο εκπεηξίαο, δηφηη θαινχλ ηνλ αθξναηή λα δεη έλα πξάγκα σο θάηη άιιν θαη δεκηνπξγνχλ λένπο ηξφπνπο βίσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» (Donnellon, Grey, Bougon, 1986). Δπίζεο «επεηδή ε κεηαθνξά είλαη δχν ζθέςεηο δηαθνξεηηθψλ πξαγκάησλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ κία κνλαδηθή ιέμε ή θξάζε, ηεο νπνίαο ην λφεκα είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο» (Richards, 1936) «κπνξνχκε ζπλερψο λα ζπζρεηίδνπκε έλλνηεο πνπ είλαη εληειψο απνκαθξπζκέλεο ζην κπαιφ καο, λα ζπζρεηίδνπκε αθφκα θαη αθεξεκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο». «Έηζη πνιχ ζπρλά νδεγνχκαζηε ζηελ αλαθάιπςε ελφο λένπ λνήκαηνο ή αθφκε θαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ πξνηχπνπ» (Nonaka θαη Takeouchi, 1995). Καη απφ ηελ ζηηγκή πνπ δεκηνπξγνχληαη πιένλ ξεηέο ηδέεο απηέο κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ. 3. Ρεηή ζε ξεηή. πλδπαζκφο. ε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη αληαιιαγή ξεηψλ ηδεψλ θαη γλψζεο απφ έλα άηνκν ζε έλα άιιν άηνκν ή νκάδα. Ζ αληαιιαγή ηδεψλ θαη γλψζεο γίλεηαη κε ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο ησλ ζπλαληήζεσλ, ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ, ηεο αληαιιαγήο εγγξάθσλ ή αθφκα θαη κέζσ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Έηζη ε γλψζε κεηαθέξεηαη ζε λέα άηνκα. Αιιά εθηφο απηνχ, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί λέα γλψζε θαη «κέζσ ηεο αλαδηάηαμεο ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο κέζσ δηαινγήο, πξνζζήθεο, ζπλδπαζκνχ θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο ξεηήο γλψζεο» (Nonaka θαη Takeouchi, 1995). ηηο επηρεηξήζεηο, πνιχ θξίζηκν ξφιν ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ηδεψλ παίδνπλ ηα κεζαία ζηειέρε. Σα αλψηεξα ζηειέρε ζπλήζσο δίλνπλ κηα θαηεχζπλζε θαη έλα φξακα. Σα κεζαία ζηειέρε κέζσ ηνπ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 20

21 ζπλδπαζκνχ ηεο θσδηθνπνηεκέλεο γλψζεο πνπ ππάξρεη ζηελ επηρείξεζε, δεκηνπξγνχλ λέα γλψζε. 4. Ρεηή ζε άξξεηε. Δζσηεξίθεπζε. ην ζηάδην ηεο εζσηεξίθεπζεο ε ξεηή γλψζε ελζσκαηψλεηαη ζηελ άξξεηε γλψζε. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε γλψζε πνπ απνθηάηαη απφ ηα άιια ηξία είδε κεηαηξνπήο γλψζεο «εζσηεξηθεχεηαη ζηηο βάζεηο ηεο άξξεηεο γλψζεο κε ηελ κνξθή θνηλψλ λνεηηθψλ κνληέισλ ή ηερλνγλσζίαο» (Nonaka θαη Takeouchi, 1995). Σα άηνκα εζσηεξηθεχνπλ ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ θαη απηέο γίλνληαη πιένλ ηερλνγλσζία θαη κπνξνχλ πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο άξξεηε γλψζε. Απηφ πνπ βνεζάεη πνιχ ζηελ δηαδηθαζία εζσηεξίθεπζεο είλαη ε δηαηχπσζε ηεο γλψζεο είηε πξνθνξηθά, είηε κε δηαγξάκκαηα ζε έγγξαθα ή κε πξνθνξηθέο ηζηνξίεο. Ζ απνηχπσζε ηεο γλψζεο ζε έγγξαθα ή ειεθηξνληθά κέζα βνεζάεη επηπιένλ ζηελ κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ζε άιια άηνκα κε ην λα κπνξνχλ απηά λα βηψζνπλ έκκεζα ηηο εκπεηξίεο άιισλ αηφκσλ. Αιιά εζσηεξίθεπζε κπνξνχκε λα έρνπκε θαη ρσξίο λα μαλαβηψζεη θαλείο ηηο εκπεηξίεο άιισλ αηφκσλ. Αλ δηαβάδνληαο κηα ηζηνξία έλα άηνκν ληψζεη ηελ νπζία ηεο ηζηνξίαο ηφηε ε εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε άξξεην λνεηηθφ κνληέιν. 1.3 πείξα Γλώζεο Ζ γλψζε παξάγεηαη απφ ηελ ζπλερή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ξεηήο θαη άξξεηεο γλψζεο. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή είλαη ζπλερήο θαη δπλακηθή. ε θάζε είδνο κεηαηξνπήο γλψζεο παξάγεηαη δηαθνξεηηθφ είδνο γλψζεο φπσο βιέπνπκε θαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα, θαη ην θάζε είδνο γλψζεο ππξνδνηεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ξεηήο θαη άξξεηεο γλψζεο. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 21

22 Πεξηερόκελα γλώζεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα ηέζζεξα είδε κεηαηξνπήο γλώζεο. (Nonaka θαη Takeouchi, 1995) Ζ θνηλσληθνπνίεζε παξάγεη ηελ ζπγθιίλνπζα γλψζε. Πξφθεηηαη γηα δεκηνπξγία θνηλψλ λνεηηθψλ κνληέισλ θαη δεμηνηήησλ. Ζ εμσηεξίθεπζε καο δίλεη ελλνηνινγηθή γλψζε. Ζ γλψζε απηή είλαη ηεθκεξησκέλε πιένλ γλψζε. Ο ζπλδπαζκφο καο δίλεη ηελ ζπζηεκηθή γλψζε, ζηελ νπζία γίλεηαη δεκηνπξγία πξνηχπσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, ελψ ζηελ εζσηεξίθεπζε παξάγεη ιεηηνπξγηθή γλψζε φπνπ ε ξεηή γλψζε κεηαθξάδεηαη μαλά ζε άξξεηε. Ζ ζπείξα γλψζεο εθθξάδεηαη απφ ηελ ξεηή θαη άξξεηε γλψζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ξεηήο θαη άξξεηεο γλψζεο ζε επίπεδν πξψηα αηνκηθφ κεηά νκαδηθφ θαη ηέινο νξγαλσζηαθφ κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή νξγαλσζηαθήο γλψζεο. (Nonaka θαη Takeouchi, 1995). ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 22

23 1.4 ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο Γλώζεο Ο Hansen (1993) αλαγλσξίδεη δχν ζηξαηεγηθέο: 1. Δμαηνκίθεπζε ηεο γλψζεο (Personalization of Knowledge). 2. Κσδηθνπνίεζε ηεο γλψζεο (Codification of Knowledge). Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Κσδηθνπνίεζεο εζηηάδεη ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ηεο γλψζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε ηνπ ηχπνπ «απφ ηνλ άλζξσπν ζην έγγξαθν». Ζ γλψζε αληιείηαη απφ ην άηνκν πνπ ηελ δεκηνχξγεζε, γίλεηαη αλεμάξηεηε απφ απηφ θαη επαλαρξεζηκνπνηείηαη. Οη νξγαλψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή επελδχνπλ πάξα πνιχ ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο. Έηζη κπνξνχλ πνιιά άηνκα λα αλαδεηήζνπλ θαη λα αλαθηήζνπλ γλψζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην άηνκν πνπ ηελ δεκηνχξγεζε. Ζ γλψζε είλαη απνζεθεπκέλε ζε έγγξαθα, εγρεηξίδηα, βάζεηο γλψζεο θαη άιια κέζα. Αληίζεηα, ε ζηξαηεγηθή ηεο θσδηθνπνίεζεο βαζίδεηαη ζηνλ δηάινγν κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη φρη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. Ζ γλψζε κεηαθέξεηαη κέζσ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ αιιά θαη κε ζπγθεληξψζεηο ηχπνπ «θαηαηγηζκνχ ηδεψλ» (brainstorming sessions). Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε «απφ άηνκν ζε άηνκν» φπνπ φκσο ε γλψζε δελ κεηαδίδεηαη κφλν πξφζσπν κε πξφζσπν αιιά θαη κέζσ ειεθηξνληθήο ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 23

24 επηθνηλσλίαο ρηίδνληαο έηζη έλα δίθηπν αηφκσλ (Κσλζηαληηληδεο, 2009). Ο Merono- Cerdan (2007) ππνγξακκίδεη φηη νη νξγαλψζεηο δελ πξέπεη λα πινπνηήζνπλ θαη λα δηαπξέςνπλ θαη ζηηο δχν ηερλνινγίεο, αιιά πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηελ κηα ζηξαηεγηθή θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ άιιε γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ πξψηε. 1.5 Γηαρείξηζε γλώζεο Ζ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθφκε φκσο δελ έρεη ζπκθσλεζεί έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. Πνιινί ζεσξεηηθνί αλαιπηέο ηνπ κάλαηδκελη ζεσξνχλ φηη ε θξάζε "δηαρείξηζε γλψζεο" απνηειεί νμχκσξν ζρήκα, ζην βαζκφ πνπ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε (αλ φρη αδχλαηε) ε εθαξκνγή ηερληθψλ θαη ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο ζε θάηη πνπ δελ είλαη ρεηξνπηαζηφ θαη βξίζθεηαη θπξίσο ζηε γλψζε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη (Hedlund, 1994). Γελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο ηνπ ηη απνηειεί γλψζε, δελ ππάξρεη έλαο θαζνιηθφο νξηζκφο γηα ην ηη είλαη ε δηαρείξηζε γλψζεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη θαιχηεξν λα ζθεθηφκαζηε ηε δηαρείξηζε γλψζεο ζηε γεληθφηεξε έλλνηά ηεο. Μία πξνζέγγηζε είλαη λα ζεσξεζεί σο δηαρείξηζε γλψζεο ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νξγαληζκνί γελλνχλ αμία απφ ηνπο δηαλνεηηθνχο θαη γλσζηηθνχο πφξνπο ηνπο. πλήζσο ε αμία απφ απηνχο ηνπο πφξνπο εκπεξηέρεη θαη δηακνίξαζε ηεο γλψζεο κεηαμχ νκάδσλ αλζξψπσλ, παξαξηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ ή ζπλεηαίξσλ, ζε κία πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ δηαρείξηζε γλψζεο πνιιέο θνξέο δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο (Κνθθηλίδεο et al., 2007). Καηά ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ην American Productivity and Quality Center, δηαρείξηζε γλψζεο είλαη «ε αλάπηπμε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζα ζε έλα νξγαληζκφ, κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε, ζπγθέληξσζε, νξγάλσζε, δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο, ε νπνία κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη θαη επέθηαζε ην αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα» (Partner Grant Thornton Consulting, 2006). Καηά ηνλ Drucker, ε γλψζε απνηειεί πιένλ, ηνλ Βαζηθφ πφξν (Key Resource) γηα ηελ ζηξαηησηηθή δχλακε ελφο έζλνπο, θαζψο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ηνπ, ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΧΡΙΣΙΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ Page 24

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΚΛΗΜΑ, ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΚΛΗΜΑ, ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ Τεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Καβάλαρ Σσολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΚΛΗΜΑ, ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΑΒΒΑ ΓΑΪΔΑΡΣΖΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: «Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΗ: Η ΥΔΗ ΚΑΙ Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ΣΙ ΜΙΚΡΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» Ολνκαηεπώλπκν ζπνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα 2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα Δηζεγεηήο: Αν. Καθηγητήσ: Θ. Β. ταματόπουλοσ πνπδαζηέο: Αξκνπηάθε Δηξήλε (ΑΜ: 6860), Μεηαμάο Λχζζαλδξνο (ΑΜ: 8846) ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα