ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ"

Transcript

1

2 ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ Τ Ε Χ Ν Η Θ Α Π Ε Ι Ν Α Ψ Ι Θ Υ Ρ Ι Σ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Μ Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ο Α Φ Τ Ι Τ Η Σ Α Ι Ω Ν Ι Ο Τ Η Τ Α Σ. Ο S I M O N E M A R T I N I Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ε Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Π Ο Υ Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Κ Α Λ Α, Ο G I O T T O Ε Κ Ε Ι Ν Ο Π Ο Υ Α Γ Ν Ο Ο Υ Σ Ε. Α Σ Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε Κ Α Χ Υ Π Ο Π Τ Ο Ι Γ Ι Α Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Η Ε Κ Ε Ι Ν Η Π Ο Υ Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Κ Α Ι Ο Χ Ι Σ Τ Η Ν Ο Η Σ Η. Π Ο Υ Ε Π Ι Δ Ι Ω Κ Ε Ι Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Ν Α Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Π Α Ρ Α Ν Α Μ Α Σ Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Τ Η Ν Α Π Ο Ψ Η Π Ο Υ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Γ Ι Α Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο. Τ Ο Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Η Σ Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Σ Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Ο Ψ Ε Υ Δ Ε Σ Σ Τ Η Ν Α Λ Η Θ Ο Φ Α Ν Ε Ι Α Τ Ο Υ Ο Σ Ο Τ Ο Ν Α Β Λ Ε Π Ε Ι Σ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Α Γ Ω Ν Α Α Π Ο Τ Η Ν Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η Κ Α Ι Ν Α Ν Ο Μ Ι Ζ Ε Ι Σ Ο Τ Ι Ε Χ Ε Ι Σ Τ Ρ Ι Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Τ Η Ε Π Ο Π Τ Ε Ι Α Τ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ. Η Υ Π Ε Ρ Β Ο Λ Ι Κ Η Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Τ Η Σ Φ Ο Ρ Μ Α Σ Κ Α Τ Α Λ Η Γ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ε Π Ι Τ Η Δ Ε Υ Σ Η Κ Α Ι Τ Η Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α. Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Κ Ι Α Γ Ρ Ι Ο Π Ρ Α Γ Μ Α Π Ο Υ Ε Χ Ε Ι Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Η Η Μ Η Δ Α Μ Ι Ν Η Σ Χ Ε Σ Η Μ Ε Τ Η Ν «Κ Α Λ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α». Κ Α Λ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Ε Ι, Η Τ Ε Χ Ν Η Α Ν Α Τ Ρ Ε Π Ε Ι. Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Ο Τ Ι Δ Η Π Ο Τ Ε Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Τ Ο Υ Σ Α Ν Τ Ε Χ Ν Η. Τ' Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Ε Π Ο Ν Τ Α Ι. Κ Α Ι Β Ε Β Α Ι Α Η Ζ Υ Γ Α Ρ Ι Α Τ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ. Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Σ Τ Ε Φ Α Ν Α Κ Ι Σ, Χ Ρ Ο Ν Ι Α Τ Ω Ρ Α, Κ Α Ν Ε Ι Β Ο Υ Τ Ι Ε Σ Μ Ε Σ Α Σ Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ο Κ Α Ι Α Ν Α Σ Υ Ρ Ε Ι Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ, Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Α Κ Ο Ρ Α Λ Λ Ι Α Τ Ο Υ Β Υ Θ Ο Υ, Σ Π Α Σ Μ Ε Ν Α Π Α Ι Δ Ι Κ Α Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α Κ Α Ι Σ Κ Ι Ε Σ Α Π Ο Δ Ω Μ Α Τ Ι Α Δ Ι Π Λ Ο Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ Ε Ν Α. Ά Λ Λ Ο Τ Ε Α Ν Α Σ Υ Ρ Ε Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Α - Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Α Γ Ι Α Ρ Ο Λ Ο Υ Σ Π Ο Υ Δ Ε Ν Ε Υ Ο Δ Ω Θ Η Κ Α Ν, Μ Α Σ Κ Ε Σ Ν Ε Κ Ρ Ω Ν Κ Α Ι Α Π Ο Φ Α Γ Ι Α Ο Ι Κ Ο Σ Ι Τ Ω Ν Ζ Ω Ω Ν. Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Τ Ε Π Ο Υ Β Α Θ Ι Α Τ Ρ Ο Μ Α Γ Μ Ε Ν Ο Σ, Ε Χ Ο Ν Τ Α Σ Ψ Η Λ Α Φ Ι Σ Ε Ι Τ Α Ο Ρ Ι Α Τ Ο Υ Φ Ο Β Ο Υ, Δ Ι Ν Ε Ι Μ Ε Μ Ι Α Σ Ε Ν Α Σ Α Λ Τ Ο Κ Α Ι Β Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ο Υ Μ Ν Α Τ Ο Ν Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Ν Ο Υ Ρ Α Ν Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ν Τ Α Σ Τ Ο Υ Σ Χ Α Ρ Τ Α Ε Τ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Σ Α Ν Φ Τ Ε Ρ Α. Ο Υ Τ Ε Κ Ι Ε Κ Ε Ι Ο Μ Ω Σ Τ Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α Ε Ι Ν Α Ι Ε Υ Κ Ο Λ Ο Τ Ε Ρ Α. Ρ Ω Τ Η Σ Τ Ε, Α Ν Δ Ε Ν Μ Ε Π Ι Σ Τ Ε Υ Ε Τ Ε, Τ Ο Ν D Y L A N T H O M A S. Ό Μ Ω Σ Η Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α, Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α, Α Λ Λ Α Ο Χ Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Τ Η Τ Α. Α Φ Η Σ Τ Ε Π Ο Υ Θ Α ' Ρ Θ Ε Ι Μ Ι Α Ε Π Ο Χ Η Σ Τ Η Ν Ο Π Ο Ι Α Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Τ Η Τ Α Θ Α Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Α Κ Ρ Ο Ν Α Ω Τ Ο Ν Τ Η Σ B A N A L I T E. Η Τ Ε Χ Ν Η Ε Π Ι Σ Η Σ Δ Ε Ν Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε Ι Ε Λ Ε Η Μ Ο Σ Υ Ν Ε Σ Κ Α Ι Σ Ι Χ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι Τ Η Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Α. Γ Ι Α Τ Ο Ν Σ Τ Ε Φ Α Ν Α Κ Ι, Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ Ε Ι Ν Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Α Γ Α Θ Ο Κ Α Ι Κ Α Τ Α Π Α Ρ Α Β Α Σ Η Η Σ Υ Γ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Α «Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο». Μ' Ε Ν Ο Χ Λ Ε Ι Η Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ Π Α Ν Ω Σ ' Ε Ν Α Ε Ρ Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ. Μ Ο Ι Α Ζ Ε Ι Σ Α Ν Ν Α Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι Κ Α Π Ο Ι Ο Σ Κ Α Τ Ο Χ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α Σ Τ Ε Ρ Α. Η Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η Θ Ε Σ Η Γ Ι Α Ε Ν Α Ε Ρ Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Μ Υ Α Λ Ο Μ Α Σ. Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Τ Ο Υ Θ Ε Α Μ Α Τ Ο Σ Ε Π Ε Ι Γ Ε Ι Ν Α Κ Α Τ Α Σ Τ Ε Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Τ Ο Υ Β Λ Ε Μ Μ Α Τ Ο Σ. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Α, Ο Ι Ν Ε Ο Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Ι Τ Η Σ Ε Ι Κ Ο Ν Α Σ Π Α Ρ Α Μ Ο Ν Ε Υ Ο Υ Ν. Η

3 Η Τ Ε Χ Ν Η Δ Ε Ν Σ Υ Ν Ι Σ Τ Α Ε Κ Π Λ Η Ξ Η Α Λ Λ Α Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η. Η Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Σ Α Ν Τ Ο Υ Σ Ε Ρ Ω Τ Ε Σ. Π Ρ Ε Π Ε Ι Κ Α Π Ο Τ Ε Κ Α Π Ο Τ Ε Ν Α Π Ε Θ Α Ι Ν Ε Ι, Γ Ι Α Τ Ι Μ Ο Ν Ο Ε Τ Σ Ι Δ Ε Ν Ν Ε Κ Ρ Ω Ν Ε Τ Α Ι. Κ Ι Ο Τ Α Ν Α Ν Α Σ Τ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι, Τ Ο Τ Ε Ι Σ Ο Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Μ Ε Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η. Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Α Π Ο Τ Ο Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ε Ι Η Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Η Φ Ο Ρ Μ Α, Γ Ι Α Τ Ι Α Υ Τ Η Α Ν Τ Α Ν Α Κ Λ Α Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Ε Ψ Η. Κ Α Ι Η Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Ε Ψ Η Ε Ι Ν Α Ι Η Μ Ο Ν Η Π Ο Υ Μ Π Ο Ρ Ε Ι Ν Α «Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι» Τ Η Ν Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Ο Ι Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι, Σ Τ Η Ν Α Θ Ω Ο Τ Η Τ Α Η Τ Η Ν Π Ο Ν Η Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ, Ζ Η Τ Ο Υ Ν Σ Υ Χ Ν Α Α Π Ο Τ Ι Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α Π Ο Υ Μ Ο Ν Ο Η Τ Ε Χ Ν Η Μ Π Ο Ρ Ε Ι Ν Α Δ Ω Σ Ε Ι. Ε Ξ Ο Υ Κ Α Ι Η Σ Υ Χ Ν Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Α Τ Ο Υ Σ.ΑΝΑ Μ Ε Σ Α Σ Τ Α Δ Ι Ε Θ Ν Η Κ Α Ι Τ Α Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α Σ Κ Ο Υ Π Ι Δ Ι Α Ε Ι Ν Α Ι Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Α Π Ρ Ο Τ Ι Μ Α Μ Ε Τ Α Δ Ι Κ Α Μ Α Σ. Ε Κ Τ Ο Σ Κ Ι Α Ν Κ Α Π Ο Ι Ο Σ Μ Α Σ Ε Μ Π Ν Ε Υ Σ Ε Ι Ε Τ Σ Ι Ω Σ Τ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Φ Ρ Ο Ν Ο Υ Μ Ε Τ Α Σ Κ Ο Υ Π Ι Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Η Β Δ Η Ν. Έ Λ Ε Γ Ε Ο Σ Τ Α Ν Ι Σ Λ Α Β Σ Κ Ι : «Ν' Α Γ Α Π Α Τ Ε Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Η Μ Ε Σ Α Σ Α Σ. Κ Ι Ο Χ Ι Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Σ Α Σ Μ Ε Σ Α Α Π Ο Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Η...». Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ, Τ Ρ Ο Π Ο Σ Τ Ο Υ Λ Ε Γ Ε Ι Ν, Ο A N D Y W A R H O L Ε Ν Α Κ Ο Ν Σ Ε Ρ Β Ο Κ Ο Υ Τ Ι C A M P B E L L'S, Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Ο Κ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ι Σ D A D A Μ Ε Θ Ο Δ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Π Ρ Ο Π Α Π Π Ο Υ Τ Ο Υ D U C H A M P Κ Υ Ρ Ι Ω Σ Γ Ι Α Τ Ι Ε Ν Τ Α Σ Σ Ε Ι Ε Ν Α Α Ν Τ Ι Η Ρ Ω Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Σ ' Ε Ν Α Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Κ Α Τ' Ε Ξ Ο Χ Η Ν Μ Υ Θ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ο Π Ω Σ Ε Ι Ν Α Ι Η Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η. Η C O C A C O L A Ε Κ Φ Ρ Α Ζ Ε Ι Α Π Ο Λ Υ Τ Α Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Η Σ Ν Ε Α Σ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ι Τ Η Ν Π Ο Υ Ρ Ι Τ Α Ν Ι Κ Η Τ Η Σ Ι Δ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Π Ε Ι Δ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Σ Η Χ Ω Ρ Ι Σ Ν Α Δ Ι Α Π Ρ Α Χ Θ Ε Ι «Α Μ Α Ρ Τ Ι Α» Ο Π Ω Σ Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ε Ι Μ Ε Τ Η Ν Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η Τ Ο Υ Α Λ Κ Ο Ο Λ. Η Α Λ Η Θ Ι Ν Η Τ Ε Χ Ν Η, Π Α Λ Ι, Α Π Ο Σ Τ Ρ Ε Φ Ε Τ Α Ι Τ Ο Υ Σ Π Ο Υ Ρ Ι Τ Α Ν Ο Υ Σ Κ Α Ι Ε Λ Κ Ε Τ Α Ι Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Ο Υ Σ. Ο M O N D R I A N Υ Π Η Ρ Ξ Ε Μ Ι Α Ε Υ Γ Λ Ω Τ Τ Η Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Σ Η. Σ Τ Ο Μ Π Α Ρ Ο Κ Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ε Ν Α Μ Ε Γ Α Λ Ε Ι Ο Τ Ο Υ Ο Π Ο Ι Ο Υ Δ Υ Σ Κ Ο Λ Α Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ Ε Τ Α Ι Η Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ Σ Η. Τ Ο Ν Α Ζ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Α Τ Η Ν Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Ο Υ Σ Υ Ν Ι Σ Τ Α Μ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Η Τ Ε Χ Ν Η Σ. Ό Τ Α Ν Π Α Λ Ι Η Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α Ε Ι Ν Α Ι Α Γ Ο Ρ Α Ι Α, Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι Τ Ο Τ Ε Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Η Η Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η Τ Η Σ Τ Υ Φ Λ Ο Τ Η Τ Α Σ. Η Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Η Δ Υ Ν Α Μ Η Τ Η Σ Τ Ε Χ Ν Η Σ Ε Ι Ν Α Ι Ο Τ Ι Μ Ε Τ Α Φ Ε Ρ Ε Ι Τ Ι Σ Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Π Ο Υ Ε Ν Ι Ω Σ Α Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ο Χ Ω Ν, Σ Ε Σ Χ Ε Σ Η Μ Ε Τ Ο Ν Ι Δ Ι Ο Σ Τ Ι Χ Ο, Τ Η Ν Ι Δ Ι Α Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η, Τ Η Ν Ι Δ Ι Α Ε Ι Κ Ο Ν Α, Σ Τ Ο Ν Π Α Ρ Ο Ν Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ο. Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Ο Τ Ρ Ο Π Ο Σ Γ Ι Α Ν Α Ζ Η Σ Ο Υ Μ Ε Κ Α Π Ω Σ Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι Τ Η Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ Ι Α Μ Α Σ... Η Τ Ε Χ Ν Η Μ Ο Ι Α Ζ Ε Ι Μ Ε Τ Ο Α Β Γ Ο. Π Ο Λ Λ Ο Ι Ε Ξ Α Ν Τ Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Σ Τ Η Ν Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Α Τ Η Σ, Α Λ Λ Α Η Ο Υ Σ Ι Α Κ Ρ Υ Β Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Β Α Θ Ο Σ. Τ Ο Α Β Γ Ο, Ο Π Ω Σ Ε Π Ι Σ Η Σ Κ Α Ι Η Τ Ε Χ Ν Η, Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ε Ι Μ Ε Σ Α Τ Ο Υ Τ Ο Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν Α Λ Λ Α Κ Α Ι Τ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Υ. Α Π Λ Α, Α Β Ι Α Σ Τ Α, Ν Ο Μ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Α Κ Α. Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Σ Τ Ε Φ Α Ν Α Κ Ι Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Ι Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ε Ι Γ Ι Α Τ Ι Δ Ε Ν Μ Π Ο Ρ Ε Ι, Δ Ε Ν Τ Ο Υ Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε Τ Α Ι, Ν Α Κ Α Ν Ε Ι Α Λ Λ Ι Ω Σ... Μ Α Ν ΟΣ Σ ΤΕ ΦΑ Ν Ι Δ Η Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 8 / 1 2 / Τ Ο

4 QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA PEINTURE DE YANNIS STEFANAKIS L AR T, C E S T M U R M U R E R S O N H I S T O I R E P E R S O N N E L L E A L O R E I L L E D E L ETE R N I T E. S I M O N E M A R T I N I P E I G N A I T A M E R V E I L L E C E Q U I L C O N N A I S S A I T B I E N, G I O T T O C E Q U I L I G N O R A I T. M E F I O N S - N O U S D E C E T A R T Q U I S A D R E S S E A U X E M O T I O N S P L U T O T Q U A L I N T E L L E C T. Q U I C H E R C H E P L U T O T A E M O U V O I R Q U A D I F F E R E N C I E R L E P O I N T D E V U E Q U E N O U S A V O N S S U R L E M O N D E. L E S Y S T E M E D E P E R S P E C T I V E D E L A R E N A I S S A N C E E S T A U S S I F A U X D A N S S A V R A I S E M B L A N C E Q U E L ES T D E S U I V R E U N M A T C H D E F O O T B A L L A L A T E L E V I S I O N E T D E C R O I R E Q U E L'ON A U N E I M A G E D E L ES P A C E E N T R O I S D I M E N S I O N S. L ELA B O R A T I O N E X T R E M E D E L A F O R M E A B O U T I T A L A S O P H I S T I C A T I O N E T A L O R N E M E N T A L. L'AR T E S T L A C H O S E S O M B R E E T S A U V A G E Q U I N ' A Q U'U N I N F I M E, V O I R E N U L, R A P P O R T A V E C L E «B O N G O U T». L E B O N G O U T R A N G E, L' A R T S U B V E R T I T. L'AR T E S T T O U T C E Q U I S E D E F I N I T C O M M E A R T. L E S C R I T E R E S D' E V A L U A T I O N V I E N N E N T A P R E S. E T, B I E N S U R, L A B A L A N C E D U T E M P S. D E P U I S D E S A N N E E S, Y A N N I S S T E F A N A K I S P L O N G E D A N S L E T E M P S E T R E C U P E R E D E S I M A G E S, D E S C O R A U X S O M B R E S D E S P R O F O N D E U R S, D E S J O U E T S D E N F A N T C A S S E S E T D E S O M B R E S D E C H A M B R E S F E R M E E S A D O U B L E T O U R. P A R F O I S, I L R E C U P E R E D E S V I S A G E S - M A S Q U E S P O U R D E S R O L E S Q U I O N T E C H O U E, D E S M A S Q U E S D E M O R T S E T D E S R E S T E S D E N O U R R I T U R E P O U R A N I M A U X D O M E S T I Q U E S. C'ES T A L O R S Q U E, P R O F O N D E M E N T E F F R A Y E, A Y A N T F R O L E L E S F R O N T I E R E S D E L A P E U R, I L F A I T U N B O N D E T, V R R R R R O U M, L E V O I L A A U C I E L, T E N A N T S E S C E R F S - V O L A N T S C O M M E D E S A I L E S. M A I S L A N O N P L U S, L E S C H O S E S N E S O N T P A S P L U S F A C I L E S. S I V O U S N E M E C R O Y E Z P A S, V O U S N AV E Z Q U A D E M A N D E R D Y L A N T H O M A S. P O U R T A N T, L' A R T E S T S O C I E T E, C O M M U N I C A T I O N, M A I S P A S P U B L I C I T E. I N U T I L E D E D I R E Q U E L E T E M P S V I E N D R A O U L A P U B L I C I T E S E R A L E C O M B L E D E L A B A N A L I T E. D E P L U S, L' A R T N E P E R M E T P A S L A C H A R I T E E T A B H O R R E L A P H I L A N T H R O P I E. P O U R S T E F A N A K I S, L' Œ U V R E D'A R T E S T U N B I E N P U B L I C E T N E S T «P R I V E» Q U E P A R T R A N S G R E S S I O N O U P A R H A S A R D. L A P R O J E C T I O N D E P R O P R I E T E S U R U N E Œ U V R E D'A R T M E G E N E. C ES T C O M M E S I O N D E C L A R A I T E T R E L E P R O P R I E T A I R E D E L' E T O I L E P O L A I R E. L E M E I L L E U R E M P L A C E M E N T P O U R U N E Œ U V R E D ' A R T E S T D A N S N O S E S P R I T S. I L E S T U R G E N T Q U E L A S O C I E T E D U S P E C T A C L E D E V I E N N E U N E S O C I E T E D U R E G A R D. S I N O N, L E S N E O B A R B A R E S D E L'I M A G E G U E T T E N T.

5 L'AR T N E C O N S T I T U E P A S U N E S U R P R I S E, M A I S U N E R E V E L A T I O N. L'AR T E S T C O M M E L E S A M O U R S. P A R F O I S, I L L U I F A U T M O U R I R C A R C E S T L E S E U L M O Y E N D' E V I T E R L'AN E A N T I S S E M E N T. E T S A R E S U R R E C T I O N E Q U I V A U T A U N E R E V O L U T I O N. P L U S Q U E L E C O N T E N U R A D I C A L, C E Q U I E S T I N T E R E S S A N T C ES T L A F O R M E R A D I C A L E, C A R E L L E R E F L E T E D I R E C T E M E N T L A P E N S E E R A D I C A L E. E T L A P E N S E E R A D I C A L E E S T L A S E U L E C H O S E Q U I P E U T «R A D I C A L I S E R» L A S O C I E T E. L E S G E N S, D A N S L E U R I N N O C E N C E O U D A N S L E U R F O U R B E R I E, D E M A N D E N T S O U V E N T A U X P O L I T I Q U E S C E Q U E S E U L L ' A R T P E U T D O N N E R. D'OU L E U R F R E Q U E N T E M I S E R E. E N T R E D E C H E T S I N T E R N A T I O N A U X E T D O M E S T I Q U E S, I L E S T L O G I Q U E D E P R E F E R E R L E S S I E N S. A M O I N S Q U E Q U E L Q U'UN N E N O U S I N S P I R E D E M E P R I S E R L E S D E C H E T S D A N S L E U R E N S E M B L E. S T A N I S L A V S K I D I S A I T : «A I M E Z L'ART E N V O U S - M E M E S E T N O N P A S V O U S - M E M E S D A N S L'AR T...». E N P E I G N A N T, P O U R A I N S I D I R E, U N E B O I T E D E C O N S E R V E C A M P B E L L'S, A N D Y W A R H O L C R E E U N C H O C V I S U E L S E L O N L E S M E T H O D E S D A D A Ï S T E S D E S O N A R R I E R E G R A N D- P E R E D U C H A M P, S U R T O U T P A R C E Q U I L I N T E G R E U N O B J E T A N T I H E R O Ï Q U E D A N S U N M E C A N I S M E P R I N C I P A L E M E N T M Y T H O P O E T I Q U E C O M M E L A P E I N T U R E. L E C O C A - C O L A E X P R I M E P A R F A I T E M E N T L'ES P R I T D U N O U V E A U C O N T I N E N T E T S O N I D E O L O G I E P U R I T A I N E, C A R I L O F F R E U N P L A I S I R S A N S C O M M E T T R E D E «P E C H E», C O M M E B O I R E D E L' A L C O O L. O R, L' A R T V R A I D E T E S T E L E S P U R I T A I N S E T E S T A T T I R E P A R L E S P E C H E U R S. M O N D R I A N A E T E U N E E X C E P T I O N E L O Q U E N T E. D A N S L E B A R O Q U E D O M I N E U N E G R A N D E U R D O N T L ' O R I G I N E E S T D I F F I C I L E A I N T E R P R E T E R. V I V R E S A V I E Q U O T I D I E N N E C O N S C I E M M E N T C O N S T I T U E U N E F O R M E D ' A R T. A U S S I, Q U A N D L A B E A U T E E S T M A R C H A N D E, L A C O N S C I E N C E D E L A C E C I T E E S T A L O R S B E N I E. L A F O R C E D E L'AR T L A P L U S C O M M U N I C A T I V E C ES T Q U IL T R A N S P O R T E L E S E M O T I O N S P A R A L L E L E S R E S S E N T I E S P A R D E S P E R S O N N E S D' E P O Q U E S D I F F E R E N T E S, P A R R A P P O R T A U M E M E V E R S, A L A M E M E M U S I Q U E, L A M E M E I M A G E, D A N S L E P R E S E N T. L'AR T E S T L E M O Y E N D E V I V R E N O T R E M E L A N C O L I E A V E C U N C E R T A I N B O N H E U R... L'AR T R E S S E M B L E A L' Œ U F. B E A U C O U P S E P U I S E N T S U R S A S U R F A C E, M A I S L' E S S E N C E R E S I D E D A N S L E F O N D. L'Œ U F, A I N S I Q U E L'A R T, C O N T I E N T E N S O I S O N P A S S E E T S O N A V E N I R. T O U T S I M P L E M E N T, S A N S C O N T R A I N T E, I N E V I T A B L E M E N T. Y A N N I S S T E F A N A K I S P E I N T, E T I L P E I N T P A R C E Q U ' I L N E P E U T P A S, I L N E L U I E S T P A S P E R M I S D E, F A I R E A U T R E M E N T... M A N OS S TE F A N I D I S P R O F E S S E U R A S S I S T A N T A L' U N I V E R S I T E D 'A T H E N E S 1 8 / 1 2 /

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 1951.,,,. : ( )., O , , ,, RUBEN FORNI, 1994, 1997,,,, 1998 ITANIUM, 2002, ,, 2004, RT THINA , , , 2009, 2010, THEOREMA,

17 1992 DEWART B 1994 VII RIENNALE INDIA 1994 VIII RIENNALE, FRANCE ( ) 1995 «CONFIGURA 2» RFURT GERMANY NTERNATIONAL IENALLE, LJUBLJANA, SLOVENIA, 1999, ,, 2006 A 2006, 4 BIENALLE M. T ( ) 2008,,. 28 INI PRINT NTERNATIONAL - CADAQUES, BARCELONA (I ) WORLD GALLERY OF DRAWINGS 2009 IN ORGANIZATION FROM OSTEN SKOPJE ( ) ( ) ( - ).,,

18

ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ

ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ Σὰρλ Ζυλιὲ* Ο ΣΙΤΑΟ ΚΑΙ Ο ΣΕΖΑΝ Η ΙΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ τόσες πολλὲς μελέτες, τόσα πολλὰ δοκίμια, σὲ αὐτὸν καὶ στὸ ἔργο του

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Thermobattery. Υβριδικό Θερμαντικό Σώμα

Thermobattery. Υβριδικό Θερμαντικό Σώμα Thermobattery Υβριδικό Θερμαντικό Σώμα Thermobattery Thermobattery χρησιμοποιεί την ιδιότητα του άλατος Οξικού Νατρίου να αποθηκεύει λανθάνουσα θερμότητα (αποθήκευση θερμικής ενέργειας μέσω λανθάνουσας

Διαβάστε περισσότερα

Couplage dans les applications interactives de grande taille

Couplage dans les applications interactives de grande taille Couplage dans les applications interactives de grande taille Jean-Denis Lesage To cite this version: Jean-Denis Lesage. Couplage dans les applications interactives de grande taille. Réseaux et télécommunications

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Alexis Nuttin To cite this version: Alexis Nuttin. Physique des réacteurs

Διαβάστε περισσότερα

Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE. Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne. par Anatoly A.

Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE. Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne. par Anatoly A. Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE DE L ÉLECTRON Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne par Anatoly A. LOGUNOV Directeur de l'institut de Physique des Hautes

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: CIAPE Centro Italiano per l Apprendimento Permanente, Italy www.ciape.it

Συγγραφέας: CIAPE Centro Italiano per l Apprendimento Permanente, Italy www.ciape.it Συγγραφέας: CIAPE Centro Italiano per l Apprendimento Permanente, Italy www.ciape.it 2013-1-FR1-LEO05-48501 σε συνεργασία με: Maison de la Promotion Sociale, France www.maisondelapromotionsociale.org University

Διαβάστε περισσότερα

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient)

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) Samuel Galice, Veronique Legrand, Frédéric Le Mouël, Marine Minier, Stéphane Ubéda, Michel Morvan, Sylvain Sené, Laurent Guihéry, Agnès Rabagny,

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Τομ. 75, 1989 Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα Κοτρογιάννος Δημήτρης 10.12681/grsr.925 Copyright 1989 To cite this article: Κοτρογιάννος (1989). Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ 18.12.2012 ESMA/2012/832EL

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός

Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός Ενότητα 1: Ο ορθόδοξος Χριστιανός ως Δημιουργός Πολιτισμού Μαρία Κ. Καράμπελια Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη. Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα

Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη. Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα «Γήρας, έπάν μέν άπή πας εύχεται ή δέ ποτ έλθη, μέμφεται ίτι δ άεί κρεϊσσον, όφειλόμενον» Οι κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4- University of Roma Tre Italy 3 5 3 U, Aristotle University of Thessaloniki Greece Languages 3 8 3 U,,D 3 Universitα per Stranieri of Siena Italy U,,D 4 adagogische Hochschule

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ University of Roma Tre Italy 2020 Languages and Philological Sciences 3 5 0 3 U,P 2 Aristotle University of Thessaloniki Greece 2020 Languages (English) 3 8 0 3 U,P,D 3 Universitα per Stranieri of Siena

Διαβάστε περισσότερα

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Γιώργος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Η ενδιαφέρουσα και πλούσια σε ιδέες εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t T ij = A Y i Y j /D ij A T ij i j Y i i Y j j D ij T ij = A Y α Y b i j /D c ij b c b c a LW a LC L P F Q W Q C a LW Q W a LC Q C L a LC Q C + a LW Q W L P F L/a LC L/a LW 1.000/2 = 500

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου II

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου II Ενότητα #2: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Συστημάτων Κλειστού Βρόχου - Μόνιμα Σφάλματα Δημήτριος Δημογιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Στέγαση. Στέγαση - Ενοικίαση. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να ενοικιάσετε κάτι.

Μετανάστευση Στέγαση. Στέγαση - Ενοικίαση. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να ενοικιάσετε κάτι. - Ενοικίαση γαλλικά Je voudrais louer. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να ενοικιάσετε κάτι une chambre un appartement un studio une maison individuelle une maison jumelée une maison mitoyenne Combien coûte

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΩΣ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΨΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Χαρά 10.12681/dchae.610

Διαβάστε περισσότερα

The Large Hadron Collider @ CERN Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

The Large Hadron Collider @ CERN Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων The Large Hadron Collider @ CERN Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Αντώνης Παπανέστης Rutherford Appleton Laboratory Μεγάλη Βρετανία Rutherford Appleton Laboratory Σύντομο βιογραφικό 44 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

2005$ Industrial Romantic Landscapes, Middlesbrough College, Αγγλία

2005$ Industrial Romantic Landscapes, Middlesbrough College, Αγγλία Εικαστικός. Γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου. Σπούδασε ζωγραφική στο εργαστήρι του Τ. Πατρασκίδη και ψηφιδωτό στο εργαστήρι του Γ. Βαλαβανίδη, από το 1993 μέχρι το 1998, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

OCTEGRA 400 mg comprimidos recubiertos con película. OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé

OCTEGRA 400 mg comprimidos recubiertos con película. OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ(-ΕΣ), ΤΙΣ(ΤΗΝ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ(-Α) ΤΩΝ(ΤΟΥ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ(-ΟΥ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(-ΟΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΟΔΟ(-ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(-ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΘ. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών Εαρινό Εξάμηνο 2014

ΑΠΘ. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών Εαρινό Εξάμηνο 2014 Εαρινό εξάμηνο 2014 21.05.14 Χ. Χαραλάμπους Ποια είναι η πρόοδος στην Άλγεβρα την εποχή αυτή? Η Άλγεβρα μέχρι τώρα ασχολείται με εύρεση ριζών για πολυωνυμικές εξισώσεις. Χάρις στο έργα των Viete (16 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ν niversity of Roma Tre Italy 0 6 niversity of Crete Greece 0 Education science 0 0,P 3 niversity of Ioannina Greece 0 0 6 0 6 D 4 niversity of Ioannina Greece 0,P Padagogische Hochschule Salzburg Austria

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................................... 11 1. Η πάλη των τάξεων............................................... 15 2. Ο πόλεμος των πόλεων............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

COMPLICITY COLLECTION autumn / winter

COMPLICITY COLLECTION autumn / winter COMP LI C I TY COLLE C TI ON a ut umn / winte r 2 0 1 7 1 8 «T o ρ ο ύ χ ο ε ί ν α ι τ ο σ π ί τ ι τ ο υ σ ώ μ ατ ο ς». Τ ο σ ώ μ α ν τ ύ ν ε τα ι μ ε φ υ σ ι κ ά ν ή μ ατα κ α ι υφά σ μ ατα α π ό τ η

Διαβάστε περισσότερα

sofia kalogeropoulou melodrama EXPO 28/11/2013-11/01/2014 VERNISSAGE JEUDI LE 28 NOVEMBRE 2013, 18H-21H Kleopatra Liakopoulou

sofia kalogeropoulou melodrama EXPO 28/11/2013-11/01/2014 VERNISSAGE JEUDI LE 28 NOVEMBRE 2013, 18H-21H Kleopatra Liakopoulou sofia kalogeropoulou melodrama EXPO 28/11/2013-11/01/2014 VERNISSAGE JEUDI LE 28 NOVEMBRE 2013, 18H-21H «Εγώ απλώς προσπαθώ με την ζωγραφική μου να διασώσω ό,τι νιώθω πως χάνεται... η φύση, η παράδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-2021 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-2021 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 04-0 niversity of Roma Tre Italy 0 6 niversity of Crete Greece 0 Education science 0,P 3 niversity of Ioannina Greece 0 Pre-School Education 0 6 0 6 D 4 niversity of Ioannina

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Μέρος Βʹ. 7. Ἀκοινώνητος ὁ πάπας, ὡς αἱρετικὸς

2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Μέρος Βʹ. 7. Ἀκοινώνητος ὁ πάπας, ὡς αἱρετικὸς Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης 2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 430-4 DA 430-4 EXT G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas

Διαβάστε περισσότερα

K-50. Οδηγίες χρήσης. Ψηφιακή Μηχανή SLR

K-50. Οδηγίες χρήσης. Ψηφιακή Μηχανή SLR Ψηφιακή Μηχανή SLR K-50 Οδηγίες χρήσης Για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση από τη μηχανή σας, παρακαλούμε πριν τη χρησιμοποιήσετε διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης. Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

v z cost(z, w) + cost(v, z) < cost(v, w) z v w < > < > v src seq src < src, seq src > w v < src, seq src > v < src, seq src > seq w (src) seq src src seq src > seq w (src) seqw src seq src w src

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUPREME ΑΠΟΤEΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 14 ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ A ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΡΟΣ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 42, 2003 ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Νανώ 10.12681/dchae.384 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Copyright 2003 To cite this article:

Διαβάστε περισσότερα

Αθ. Λαχανάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων Πανεπιστιµιούπολη, Ιλίσσια ΑΘΗΝΑ 15771

Αθ. Λαχανάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων Πανεπιστιµιούπολη, Ιλίσσια ΑΘΗΝΑ 15771 Αθ. Λαχανάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων Πανεπιστιµιούπολη, Ιλίσσια ΑΘΗΝΑ 15771 Προς Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ, ιεύθυνση ιεθνούς Επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps. Χρήση του εκτυπωτή

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps. Χρήση του εκτυπωτή Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps Χρήση του εκτυπωτή 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανωτάτης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανωτάτης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανωτάτης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Παραδοτέο 1/3: Αποδελτιωμένο υλικό τεκμηρίωσης Υπεύθυνος Εγγράφου: Κανέλλα Πουλή Έκδοση: v1 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Diderot (Paris VII) les caractères des groupes de Lie résolubles

Diderot (Paris VII) les caractères des groupes de Lie résolubles Βιογραφικο Σημειωμα Μ. Ανουσης Προσωπικά στοιχεία Εκπαίδευση Μιχάλης Ανούσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου 83200 Καρλόβασι Σάμος Τηλ.: (3022730) 82127 Email: mano@aegean.gr 1980 Πτυχίο από το Τμήμα Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000»

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 October 2005, Nicosia, CYPRUS 13-15 octobre 2005, Nicosie (Chypre)

13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 October 2005, Nicosia, CYPRUS 13-15 octobre 2005, Nicosie (Chypre) E Λ Ε Τ Ο L E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY SOCIÉTÉ HELLÉNIQUE DE TERMINOLOGIE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ UNIVERSITY OF CYPRUS UNIVERSITÉ DE CHYPRE 5 ο Συνέδριο / 5 th Conference

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

DOCUMENT DE RECHERCHE EPEE

DOCUMENT DE RECHERCHE EPEE DOCUMENT DE RECHERCHE EPEE CENTRE D ETUDES DES POLITIQUES ECONOMIQUES DE L UNIVERSITE D EVRY Changements organisationnels dans les entreprises, outils de gestion et risques psychosociaux : une analyse

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με. οστεοτομία

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με. οστεοτομία Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με οστεοτομία Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με οστεοτομία Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Business Unit: CON No of Pages: 10 Authors: AR Use: External Info Date: 17/09/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Oxana Zaika ~ Τιµοκατάλογος

Oxana Zaika ~ Τιµοκατάλογος Oxana Zaika ~ Τιµοκατάλογος Artmajeur.com/aquachat Γαλλία VENDU //sold (127 Εικόνες) Εικόνα Τίτλος Κατάσταση Τιµή Empreint d'harmonie Ζωγραφική, 50x50 cm 2010 300,00 MEDIEVAL Ζωγραφική, 24x24 cm 2013 Dysis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-40. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2149(INI) 15.9.2011. Σχέδιο γνωμοδότησης Alfredo Pallone (PE470.008v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-40. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2149(INI) 15.9.2011. Σχέδιο γνωμοδότησης Alfredo Pallone (PE470.008v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 15.9.2011 2011/2149(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-40 Alfredo Pallone (PE470.008v01-00) Nέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 07-08 niversity of Roma Tre Italy 00 3 3,P Aristotle niversity of Thessaloniki Greece 00 Languages 3 8 3 8,P,D 3 niversitα per Stranieri of Siena Italy 00 0 0,P,D 4 Padagogische

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ04.01 5 ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Όπως συμβαίνει στη φύση έτσι και ο άνθρωπος θέλει να πετυχαίνει σπουδαία αποτελέσματα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ goo ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γιάννης Γαροφαλάκης. ΜΔΕ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Καθ. Γιάννης Γαροφαλάκης. ΜΔΕ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Α Α Π Σ Δ 11: Ε Σ Α M/G/1 Καθ Γιάννης Γαροφαλάκης ΜΔΕ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Το σύστημα αναμονής M/G/1 I Θεωρούμε ένα σύστημα στο οποίο οι πελάτες φθάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Προστασίας του Περιβάλλοντος οι μαθητές συμμετέχουν με σχέδια εργασίας,τα οποία έχουν επεξεργασθεί σε ομάδες με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

23.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑNAΠAPAΓΩΓH TΩN KOINOTIKΩN ΣYMBOΛΩN KAI ENΔEIΞEΩN 1. KOINOTIKA ΣYMBOΛA, EΓXPΩMA -Ή AΣΠPOMAYPA Έγχρωμα χρησιμοποιούνται σε χρώματα Pantone

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΟΜH ΜΙΧΑHΛ. ΚΟΥΡΚΟΥΜEΛΛΗ-ΡΟ ΟΣΤAΜΟΥ Ι AΚΤΟΡΑ - ΧΗΜΙΚΟY 2 Η (ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ) ΕΚ ΟΣΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΟΜH ΜΙΧΑHΛ. ΚΟΥΡΚΟΥΜEΛΛΗ-ΡΟ ΟΣΤAΜΟΥ Ι AΚΤΟΡΑ - ΧΗΜΙΚΟY 2 Η (ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ) ΕΚ ΟΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΟΜH ΤΩΝ ΑΤOΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡIΩΝ ΜΙΧΑHΛ. ΚΟΥΡΚΟΥΜEΛΛΗ-ΡΟ ΟΣΤAΜΟΥ Ι AΚΤΟΡΑ - ΧΗΜΙΚΟY 2 Η (ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ) ΕΚ ΟΣΙΣ ΑΘΗΝΑ 2009 Copyright 2009 για την πρωτότυπη ελληνική έκδοση: Μιχαήλ. Κουρκουµέλλης-Ροδόσταµος

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10. Κοινωνική Ασφάλιση

Διάλεξη 10. Κοινωνική Ασφάλιση Διάλεξη 10 Κοινωνική Ασφάλιση 1 Δαπάνες Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα (1970-2007) 2 Γιατί χρειάζεται ηκοινωνικήασφάλιση; Ομαλοποίηση κατανάλωσης και η αγορά για ασφάλειες ισοβιότητας Πώς λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

«J ai une faim de loup»

«J ai une faim de loup» ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ «J ai une faim de loup» Δηµιουργός Ελένη Νταλέκου Εκπαιδευτικός Γαλλικών (2 ο Ασπροπύργου-10 ο Ελευσίνας-1 ο Μαγούλας-3 ο Μαγούλας) Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

La mortification des passions

La mortification des passions La mortification des passions «Pathoktonia» (la mortification des passions) signifie l'élimination des passions internes ou leur conversion en vertu qui conduit à l'augmentation de la puissance de l'âme.

Διαβάστε περισσότερα

Li % % % % % % % % % % 3d 4s V V V V d V V V n O V V V O V n O V n O % % X X % % % 10 10 cm Li Li Li LiMO 2 Li 1 x MO 2 + xl + 1 + xe C + xl + 1 + xe Li x C LiMO 2 +C Li x C + Li 1 x MO 2

Διαβάστε περισσότερα

RT-OS 13 Kit Πολυτριβείο χούφτας σετ

RT-OS 13 Kit Πολυτριβείο χούφτας σετ TΗ-OS 1016 Πολυτριβείο χούφτας Τάση 230 V/50 Hz, Iσχύς 100 W, Παλμοί 24.000 min -1, Στροφές μοτέρ 12.000 min -1, Μέγεθος γυαλόχαρτου 150χ150χ100mm, Επιφάνεια λείανσης 104 cm 2, Διάμετρος κύκλου κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-8 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

10.05.12 ΑΠΘ. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών Εαρινό Εξάμηνο 2012

10.05.12 ΑΠΘ. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών Εαρινό Εξάμηνο 2012 Εαρινό εξάμηνο 2012 10.05.12 Χ. Χαραλάμπους 1. Έχει κάθε πολυώνυμο ρίζα? 2. Πόσες ρίζες έχει ένα πολυώνυμο βαθμού n? 3. Μπορούμε να καθορίσουμε πότε οι ρίζες είναι ρητές, πραγματικές, θετικές, κλπ? 4.

Διαβάστε περισσότερα

Επέτειος των 200 ετών από την Ίδρυση του Τάγματος των Μαριανών Αδελφών 2017: ένα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Επέτειος των 200 ετών από την Ίδρυση του Τάγματος των Μαριανών Αδελφών 2017: ένα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ L HERMITAGE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Επέτειος των 200 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Explorer 10. Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Explorer 10. Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Explorer 10 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 Επισκόπηση ακουστικού 5 Η ασφάλεια προέχει 5 Σύζευξη και φόρτιση 6 Σύζευξη 6 Ενεργοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Stéphane Bancelin. Imagerie Quantitative du Collagène par Génération de Seconde Harmonique.

Stéphane Bancelin. Imagerie Quantitative du Collagène par Génération de Seconde Harmonique. Imagerie Quantitative du Collagène par Génération de Seconde Harmonique Stéphane Bancelin To cite this version: Stéphane Bancelin. Imagerie Quantitative du Collagène par Génération de Seconde Harmonique.

Διαβάστε περισσότερα

Marvin the Martian. 50 eco catamaran

Marvin the Martian. 50 eco catamaran Marvin the Martian 50 eco catamaran Marvin? κρίση ενεργειακή περιβαλλοντική κρίση οικονοµική ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 12 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΑΜΠΕΛΟΣ 2013»

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 12 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΑΜΠΕΛΟΣ 2013» K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 58/141 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2015 Δήμος Θεσσαλονίκης. metrics.ekt.gr. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT. Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET

12 Νοεμβρίου 2015 Δήμος Θεσσαλονίκης. metrics.ekt.gr. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT. Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET 2 Νοεμβρίου 205 Δήμος Θεσσαλονίκης metrics.ekt.gr Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET Οι προκηρύξεις του 204 & 205 Προκήρυξη Ημερομηνία υποβολής Αριθμός προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS LLP : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ERASMUS LLP : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ERASMUS LLP : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ D.M.REKKAS MSc,PhD ASSOCIATE PROFESSOR PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY FACULTY OF PHARMACY UNIVERSITY OF ATHENS HELLAS ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΙΚΥ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα