ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ"

Transcript

1

2 ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ Τ Ε Χ Ν Η Θ Α Π Ε Ι Ν Α Ψ Ι Θ Υ Ρ Ι Σ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Μ Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ο Α Φ Τ Ι Τ Η Σ Α Ι Ω Ν Ι Ο Τ Η Τ Α Σ. Ο S I M O N E M A R T I N I Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ε Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Π Ο Υ Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Κ Α Λ Α, Ο G I O T T O Ε Κ Ε Ι Ν Ο Π Ο Υ Α Γ Ν Ο Ο Υ Σ Ε. Α Σ Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε Κ Α Χ Υ Π Ο Π Τ Ο Ι Γ Ι Α Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Η Ε Κ Ε Ι Ν Η Π Ο Υ Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Κ Α Ι Ο Χ Ι Σ Τ Η Ν Ο Η Σ Η. Π Ο Υ Ε Π Ι Δ Ι Ω Κ Ε Ι Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Ν Α Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Π Α Ρ Α Ν Α Μ Α Σ Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Τ Η Ν Α Π Ο Ψ Η Π Ο Υ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Γ Ι Α Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο. Τ Ο Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Η Σ Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Σ Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Ο Ψ Ε Υ Δ Ε Σ Σ Τ Η Ν Α Λ Η Θ Ο Φ Α Ν Ε Ι Α Τ Ο Υ Ο Σ Ο Τ Ο Ν Α Β Λ Ε Π Ε Ι Σ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Α Γ Ω Ν Α Α Π Ο Τ Η Ν Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η Κ Α Ι Ν Α Ν Ο Μ Ι Ζ Ε Ι Σ Ο Τ Ι Ε Χ Ε Ι Σ Τ Ρ Ι Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Τ Η Ε Π Ο Π Τ Ε Ι Α Τ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ. Η Υ Π Ε Ρ Β Ο Λ Ι Κ Η Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Τ Η Σ Φ Ο Ρ Μ Α Σ Κ Α Τ Α Λ Η Γ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ε Π Ι Τ Η Δ Ε Υ Σ Η Κ Α Ι Τ Η Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α. Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Κ Ι Α Γ Ρ Ι Ο Π Ρ Α Γ Μ Α Π Ο Υ Ε Χ Ε Ι Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Η Η Μ Η Δ Α Μ Ι Ν Η Σ Χ Ε Σ Η Μ Ε Τ Η Ν «Κ Α Λ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α». Κ Α Λ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Ε Ι, Η Τ Ε Χ Ν Η Α Ν Α Τ Ρ Ε Π Ε Ι. Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Ο Τ Ι Δ Η Π Ο Τ Ε Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Τ Ο Υ Σ Α Ν Τ Ε Χ Ν Η. Τ' Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Ε Π Ο Ν Τ Α Ι. Κ Α Ι Β Ε Β Α Ι Α Η Ζ Υ Γ Α Ρ Ι Α Τ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ. Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Σ Τ Ε Φ Α Ν Α Κ Ι Σ, Χ Ρ Ο Ν Ι Α Τ Ω Ρ Α, Κ Α Ν Ε Ι Β Ο Υ Τ Ι Ε Σ Μ Ε Σ Α Σ Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ο Κ Α Ι Α Ν Α Σ Υ Ρ Ε Ι Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ, Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Α Κ Ο Ρ Α Λ Λ Ι Α Τ Ο Υ Β Υ Θ Ο Υ, Σ Π Α Σ Μ Ε Ν Α Π Α Ι Δ Ι Κ Α Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α Κ Α Ι Σ Κ Ι Ε Σ Α Π Ο Δ Ω Μ Α Τ Ι Α Δ Ι Π Λ Ο Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ Ε Ν Α. Ά Λ Λ Ο Τ Ε Α Ν Α Σ Υ Ρ Ε Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Α - Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Α Γ Ι Α Ρ Ο Λ Ο Υ Σ Π Ο Υ Δ Ε Ν Ε Υ Ο Δ Ω Θ Η Κ Α Ν, Μ Α Σ Κ Ε Σ Ν Ε Κ Ρ Ω Ν Κ Α Ι Α Π Ο Φ Α Γ Ι Α Ο Ι Κ Ο Σ Ι Τ Ω Ν Ζ Ω Ω Ν. Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Τ Ε Π Ο Υ Β Α Θ Ι Α Τ Ρ Ο Μ Α Γ Μ Ε Ν Ο Σ, Ε Χ Ο Ν Τ Α Σ Ψ Η Λ Α Φ Ι Σ Ε Ι Τ Α Ο Ρ Ι Α Τ Ο Υ Φ Ο Β Ο Υ, Δ Ι Ν Ε Ι Μ Ε Μ Ι Α Σ Ε Ν Α Σ Α Λ Τ Ο Κ Α Ι Β Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ο Υ Μ Ν Α Τ Ο Ν Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Ν Ο Υ Ρ Α Ν Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ν Τ Α Σ Τ Ο Υ Σ Χ Α Ρ Τ Α Ε Τ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Σ Α Ν Φ Τ Ε Ρ Α. Ο Υ Τ Ε Κ Ι Ε Κ Ε Ι Ο Μ Ω Σ Τ Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α Ε Ι Ν Α Ι Ε Υ Κ Ο Λ Ο Τ Ε Ρ Α. Ρ Ω Τ Η Σ Τ Ε, Α Ν Δ Ε Ν Μ Ε Π Ι Σ Τ Ε Υ Ε Τ Ε, Τ Ο Ν D Y L A N T H O M A S. Ό Μ Ω Σ Η Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α, Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α, Α Λ Λ Α Ο Χ Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Τ Η Τ Α. Α Φ Η Σ Τ Ε Π Ο Υ Θ Α ' Ρ Θ Ε Ι Μ Ι Α Ε Π Ο Χ Η Σ Τ Η Ν Ο Π Ο Ι Α Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Τ Η Τ Α Θ Α Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Α Κ Ρ Ο Ν Α Ω Τ Ο Ν Τ Η Σ B A N A L I T E. Η Τ Ε Χ Ν Η Ε Π Ι Σ Η Σ Δ Ε Ν Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε Ι Ε Λ Ε Η Μ Ο Σ Υ Ν Ε Σ Κ Α Ι Σ Ι Χ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι Τ Η Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Α. Γ Ι Α Τ Ο Ν Σ Τ Ε Φ Α Ν Α Κ Ι, Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ Ε Ι Ν Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Α Γ Α Θ Ο Κ Α Ι Κ Α Τ Α Π Α Ρ Α Β Α Σ Η Η Σ Υ Γ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Α «Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο». Μ' Ε Ν Ο Χ Λ Ε Ι Η Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ Π Α Ν Ω Σ ' Ε Ν Α Ε Ρ Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ. Μ Ο Ι Α Ζ Ε Ι Σ Α Ν Ν Α Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι Κ Α Π Ο Ι Ο Σ Κ Α Τ Ο Χ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α Σ Τ Ε Ρ Α. Η Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η Θ Ε Σ Η Γ Ι Α Ε Ν Α Ε Ρ Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Μ Υ Α Λ Ο Μ Α Σ. Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Τ Ο Υ Θ Ε Α Μ Α Τ Ο Σ Ε Π Ε Ι Γ Ε Ι Ν Α Κ Α Τ Α Σ Τ Ε Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Τ Ο Υ Β Λ Ε Μ Μ Α Τ Ο Σ. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Α, Ο Ι Ν Ε Ο Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Ι Τ Η Σ Ε Ι Κ Ο Ν Α Σ Π Α Ρ Α Μ Ο Ν Ε Υ Ο Υ Ν. Η

3 Η Τ Ε Χ Ν Η Δ Ε Ν Σ Υ Ν Ι Σ Τ Α Ε Κ Π Λ Η Ξ Η Α Λ Λ Α Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η. Η Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Σ Α Ν Τ Ο Υ Σ Ε Ρ Ω Τ Ε Σ. Π Ρ Ε Π Ε Ι Κ Α Π Ο Τ Ε Κ Α Π Ο Τ Ε Ν Α Π Ε Θ Α Ι Ν Ε Ι, Γ Ι Α Τ Ι Μ Ο Ν Ο Ε Τ Σ Ι Δ Ε Ν Ν Ε Κ Ρ Ω Ν Ε Τ Α Ι. Κ Ι Ο Τ Α Ν Α Ν Α Σ Τ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι, Τ Ο Τ Ε Ι Σ Ο Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Μ Ε Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η. Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Α Π Ο Τ Ο Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ε Ι Η Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Η Φ Ο Ρ Μ Α, Γ Ι Α Τ Ι Α Υ Τ Η Α Ν Τ Α Ν Α Κ Λ Α Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Ε Ψ Η. Κ Α Ι Η Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Ε Ψ Η Ε Ι Ν Α Ι Η Μ Ο Ν Η Π Ο Υ Μ Π Ο Ρ Ε Ι Ν Α «Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι» Τ Η Ν Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Ο Ι Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι, Σ Τ Η Ν Α Θ Ω Ο Τ Η Τ Α Η Τ Η Ν Π Ο Ν Η Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ, Ζ Η Τ Ο Υ Ν Σ Υ Χ Ν Α Α Π Ο Τ Ι Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α Π Ο Υ Μ Ο Ν Ο Η Τ Ε Χ Ν Η Μ Π Ο Ρ Ε Ι Ν Α Δ Ω Σ Ε Ι. Ε Ξ Ο Υ Κ Α Ι Η Σ Υ Χ Ν Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Α Τ Ο Υ Σ.ΑΝΑ Μ Ε Σ Α Σ Τ Α Δ Ι Ε Θ Ν Η Κ Α Ι Τ Α Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α Σ Κ Ο Υ Π Ι Δ Ι Α Ε Ι Ν Α Ι Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Α Π Ρ Ο Τ Ι Μ Α Μ Ε Τ Α Δ Ι Κ Α Μ Α Σ. Ε Κ Τ Ο Σ Κ Ι Α Ν Κ Α Π Ο Ι Ο Σ Μ Α Σ Ε Μ Π Ν Ε Υ Σ Ε Ι Ε Τ Σ Ι Ω Σ Τ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Φ Ρ Ο Ν Ο Υ Μ Ε Τ Α Σ Κ Ο Υ Π Ι Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Η Β Δ Η Ν. Έ Λ Ε Γ Ε Ο Σ Τ Α Ν Ι Σ Λ Α Β Σ Κ Ι : «Ν' Α Γ Α Π Α Τ Ε Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Η Μ Ε Σ Α Σ Α Σ. Κ Ι Ο Χ Ι Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Σ Α Σ Μ Ε Σ Α Α Π Ο Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Η...». Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ, Τ Ρ Ο Π Ο Σ Τ Ο Υ Λ Ε Γ Ε Ι Ν, Ο A N D Y W A R H O L Ε Ν Α Κ Ο Ν Σ Ε Ρ Β Ο Κ Ο Υ Τ Ι C A M P B E L L'S, Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Ο Κ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ι Σ D A D A Μ Ε Θ Ο Δ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Π Ρ Ο Π Α Π Π Ο Υ Τ Ο Υ D U C H A M P Κ Υ Ρ Ι Ω Σ Γ Ι Α Τ Ι Ε Ν Τ Α Σ Σ Ε Ι Ε Ν Α Α Ν Τ Ι Η Ρ Ω Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Σ ' Ε Ν Α Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Κ Α Τ' Ε Ξ Ο Χ Η Ν Μ Υ Θ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ο Π Ω Σ Ε Ι Ν Α Ι Η Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η. Η C O C A C O L A Ε Κ Φ Ρ Α Ζ Ε Ι Α Π Ο Λ Υ Τ Α Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Η Σ Ν Ε Α Σ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ι Τ Η Ν Π Ο Υ Ρ Ι Τ Α Ν Ι Κ Η Τ Η Σ Ι Δ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Π Ε Ι Δ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Σ Η Χ Ω Ρ Ι Σ Ν Α Δ Ι Α Π Ρ Α Χ Θ Ε Ι «Α Μ Α Ρ Τ Ι Α» Ο Π Ω Σ Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ε Ι Μ Ε Τ Η Ν Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η Τ Ο Υ Α Λ Κ Ο Ο Λ. Η Α Λ Η Θ Ι Ν Η Τ Ε Χ Ν Η, Π Α Λ Ι, Α Π Ο Σ Τ Ρ Ε Φ Ε Τ Α Ι Τ Ο Υ Σ Π Ο Υ Ρ Ι Τ Α Ν Ο Υ Σ Κ Α Ι Ε Λ Κ Ε Τ Α Ι Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Ο Υ Σ. Ο M O N D R I A N Υ Π Η Ρ Ξ Ε Μ Ι Α Ε Υ Γ Λ Ω Τ Τ Η Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Σ Η. Σ Τ Ο Μ Π Α Ρ Ο Κ Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ε Ν Α Μ Ε Γ Α Λ Ε Ι Ο Τ Ο Υ Ο Π Ο Ι Ο Υ Δ Υ Σ Κ Ο Λ Α Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ Ε Τ Α Ι Η Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ Σ Η. Τ Ο Ν Α Ζ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Α Τ Η Ν Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Ο Υ Σ Υ Ν Ι Σ Τ Α Μ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Η Τ Ε Χ Ν Η Σ. Ό Τ Α Ν Π Α Λ Ι Η Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α Ε Ι Ν Α Ι Α Γ Ο Ρ Α Ι Α, Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι Τ Ο Τ Ε Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Η Η Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η Τ Η Σ Τ Υ Φ Λ Ο Τ Η Τ Α Σ. Η Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Η Δ Υ Ν Α Μ Η Τ Η Σ Τ Ε Χ Ν Η Σ Ε Ι Ν Α Ι Ο Τ Ι Μ Ε Τ Α Φ Ε Ρ Ε Ι Τ Ι Σ Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Π Ο Υ Ε Ν Ι Ω Σ Α Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ο Χ Ω Ν, Σ Ε Σ Χ Ε Σ Η Μ Ε Τ Ο Ν Ι Δ Ι Ο Σ Τ Ι Χ Ο, Τ Η Ν Ι Δ Ι Α Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η, Τ Η Ν Ι Δ Ι Α Ε Ι Κ Ο Ν Α, Σ Τ Ο Ν Π Α Ρ Ο Ν Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ο. Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Ο Τ Ρ Ο Π Ο Σ Γ Ι Α Ν Α Ζ Η Σ Ο Υ Μ Ε Κ Α Π Ω Σ Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι Τ Η Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ Ι Α Μ Α Σ... Η Τ Ε Χ Ν Η Μ Ο Ι Α Ζ Ε Ι Μ Ε Τ Ο Α Β Γ Ο. Π Ο Λ Λ Ο Ι Ε Ξ Α Ν Τ Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Σ Τ Η Ν Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Α Τ Η Σ, Α Λ Λ Α Η Ο Υ Σ Ι Α Κ Ρ Υ Β Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Β Α Θ Ο Σ. Τ Ο Α Β Γ Ο, Ο Π Ω Σ Ε Π Ι Σ Η Σ Κ Α Ι Η Τ Ε Χ Ν Η, Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ε Ι Μ Ε Σ Α Τ Ο Υ Τ Ο Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν Α Λ Λ Α Κ Α Ι Τ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Υ. Α Π Λ Α, Α Β Ι Α Σ Τ Α, Ν Ο Μ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Α Κ Α. Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Σ Τ Ε Φ Α Ν Α Κ Ι Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Ι Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ε Ι Γ Ι Α Τ Ι Δ Ε Ν Μ Π Ο Ρ Ε Ι, Δ Ε Ν Τ Ο Υ Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε Τ Α Ι, Ν Α Κ Α Ν Ε Ι Α Λ Λ Ι Ω Σ... Μ Α Ν ΟΣ Σ ΤΕ ΦΑ Ν Ι Δ Η Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 8 / 1 2 / Τ Ο

4 QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA PEINTURE DE YANNIS STEFANAKIS L AR T, C E S T M U R M U R E R S O N H I S T O I R E P E R S O N N E L L E A L O R E I L L E D E L ETE R N I T E. S I M O N E M A R T I N I P E I G N A I T A M E R V E I L L E C E Q U I L C O N N A I S S A I T B I E N, G I O T T O C E Q U I L I G N O R A I T. M E F I O N S - N O U S D E C E T A R T Q U I S A D R E S S E A U X E M O T I O N S P L U T O T Q U A L I N T E L L E C T. Q U I C H E R C H E P L U T O T A E M O U V O I R Q U A D I F F E R E N C I E R L E P O I N T D E V U E Q U E N O U S A V O N S S U R L E M O N D E. L E S Y S T E M E D E P E R S P E C T I V E D E L A R E N A I S S A N C E E S T A U S S I F A U X D A N S S A V R A I S E M B L A N C E Q U E L ES T D E S U I V R E U N M A T C H D E F O O T B A L L A L A T E L E V I S I O N E T D E C R O I R E Q U E L'ON A U N E I M A G E D E L ES P A C E E N T R O I S D I M E N S I O N S. L ELA B O R A T I O N E X T R E M E D E L A F O R M E A B O U T I T A L A S O P H I S T I C A T I O N E T A L O R N E M E N T A L. L'AR T E S T L A C H O S E S O M B R E E T S A U V A G E Q U I N ' A Q U'U N I N F I M E, V O I R E N U L, R A P P O R T A V E C L E «B O N G O U T». L E B O N G O U T R A N G E, L' A R T S U B V E R T I T. L'AR T E S T T O U T C E Q U I S E D E F I N I T C O M M E A R T. L E S C R I T E R E S D' E V A L U A T I O N V I E N N E N T A P R E S. E T, B I E N S U R, L A B A L A N C E D U T E M P S. D E P U I S D E S A N N E E S, Y A N N I S S T E F A N A K I S P L O N G E D A N S L E T E M P S E T R E C U P E R E D E S I M A G E S, D E S C O R A U X S O M B R E S D E S P R O F O N D E U R S, D E S J O U E T S D E N F A N T C A S S E S E T D E S O M B R E S D E C H A M B R E S F E R M E E S A D O U B L E T O U R. P A R F O I S, I L R E C U P E R E D E S V I S A G E S - M A S Q U E S P O U R D E S R O L E S Q U I O N T E C H O U E, D E S M A S Q U E S D E M O R T S E T D E S R E S T E S D E N O U R R I T U R E P O U R A N I M A U X D O M E S T I Q U E S. C'ES T A L O R S Q U E, P R O F O N D E M E N T E F F R A Y E, A Y A N T F R O L E L E S F R O N T I E R E S D E L A P E U R, I L F A I T U N B O N D E T, V R R R R R O U M, L E V O I L A A U C I E L, T E N A N T S E S C E R F S - V O L A N T S C O M M E D E S A I L E S. M A I S L A N O N P L U S, L E S C H O S E S N E S O N T P A S P L U S F A C I L E S. S I V O U S N E M E C R O Y E Z P A S, V O U S N AV E Z Q U A D E M A N D E R D Y L A N T H O M A S. P O U R T A N T, L' A R T E S T S O C I E T E, C O M M U N I C A T I O N, M A I S P A S P U B L I C I T E. I N U T I L E D E D I R E Q U E L E T E M P S V I E N D R A O U L A P U B L I C I T E S E R A L E C O M B L E D E L A B A N A L I T E. D E P L U S, L' A R T N E P E R M E T P A S L A C H A R I T E E T A B H O R R E L A P H I L A N T H R O P I E. P O U R S T E F A N A K I S, L' Œ U V R E D'A R T E S T U N B I E N P U B L I C E T N E S T «P R I V E» Q U E P A R T R A N S G R E S S I O N O U P A R H A S A R D. L A P R O J E C T I O N D E P R O P R I E T E S U R U N E Œ U V R E D'A R T M E G E N E. C ES T C O M M E S I O N D E C L A R A I T E T R E L E P R O P R I E T A I R E D E L' E T O I L E P O L A I R E. L E M E I L L E U R E M P L A C E M E N T P O U R U N E Œ U V R E D ' A R T E S T D A N S N O S E S P R I T S. I L E S T U R G E N T Q U E L A S O C I E T E D U S P E C T A C L E D E V I E N N E U N E S O C I E T E D U R E G A R D. S I N O N, L E S N E O B A R B A R E S D E L'I M A G E G U E T T E N T.

5 L'AR T N E C O N S T I T U E P A S U N E S U R P R I S E, M A I S U N E R E V E L A T I O N. L'AR T E S T C O M M E L E S A M O U R S. P A R F O I S, I L L U I F A U T M O U R I R C A R C E S T L E S E U L M O Y E N D' E V I T E R L'AN E A N T I S S E M E N T. E T S A R E S U R R E C T I O N E Q U I V A U T A U N E R E V O L U T I O N. P L U S Q U E L E C O N T E N U R A D I C A L, C E Q U I E S T I N T E R E S S A N T C ES T L A F O R M E R A D I C A L E, C A R E L L E R E F L E T E D I R E C T E M E N T L A P E N S E E R A D I C A L E. E T L A P E N S E E R A D I C A L E E S T L A S E U L E C H O S E Q U I P E U T «R A D I C A L I S E R» L A S O C I E T E. L E S G E N S, D A N S L E U R I N N O C E N C E O U D A N S L E U R F O U R B E R I E, D E M A N D E N T S O U V E N T A U X P O L I T I Q U E S C E Q U E S E U L L ' A R T P E U T D O N N E R. D'OU L E U R F R E Q U E N T E M I S E R E. E N T R E D E C H E T S I N T E R N A T I O N A U X E T D O M E S T I Q U E S, I L E S T L O G I Q U E D E P R E F E R E R L E S S I E N S. A M O I N S Q U E Q U E L Q U'UN N E N O U S I N S P I R E D E M E P R I S E R L E S D E C H E T S D A N S L E U R E N S E M B L E. S T A N I S L A V S K I D I S A I T : «A I M E Z L'ART E N V O U S - M E M E S E T N O N P A S V O U S - M E M E S D A N S L'AR T...». E N P E I G N A N T, P O U R A I N S I D I R E, U N E B O I T E D E C O N S E R V E C A M P B E L L'S, A N D Y W A R H O L C R E E U N C H O C V I S U E L S E L O N L E S M E T H O D E S D A D A Ï S T E S D E S O N A R R I E R E G R A N D- P E R E D U C H A M P, S U R T O U T P A R C E Q U I L I N T E G R E U N O B J E T A N T I H E R O Ï Q U E D A N S U N M E C A N I S M E P R I N C I P A L E M E N T M Y T H O P O E T I Q U E C O M M E L A P E I N T U R E. L E C O C A - C O L A E X P R I M E P A R F A I T E M E N T L'ES P R I T D U N O U V E A U C O N T I N E N T E T S O N I D E O L O G I E P U R I T A I N E, C A R I L O F F R E U N P L A I S I R S A N S C O M M E T T R E D E «P E C H E», C O M M E B O I R E D E L' A L C O O L. O R, L' A R T V R A I D E T E S T E L E S P U R I T A I N S E T E S T A T T I R E P A R L E S P E C H E U R S. M O N D R I A N A E T E U N E E X C E P T I O N E L O Q U E N T E. D A N S L E B A R O Q U E D O M I N E U N E G R A N D E U R D O N T L ' O R I G I N E E S T D I F F I C I L E A I N T E R P R E T E R. V I V R E S A V I E Q U O T I D I E N N E C O N S C I E M M E N T C O N S T I T U E U N E F O R M E D ' A R T. A U S S I, Q U A N D L A B E A U T E E S T M A R C H A N D E, L A C O N S C I E N C E D E L A C E C I T E E S T A L O R S B E N I E. L A F O R C E D E L'AR T L A P L U S C O M M U N I C A T I V E C ES T Q U IL T R A N S P O R T E L E S E M O T I O N S P A R A L L E L E S R E S S E N T I E S P A R D E S P E R S O N N E S D' E P O Q U E S D I F F E R E N T E S, P A R R A P P O R T A U M E M E V E R S, A L A M E M E M U S I Q U E, L A M E M E I M A G E, D A N S L E P R E S E N T. L'AR T E S T L E M O Y E N D E V I V R E N O T R E M E L A N C O L I E A V E C U N C E R T A I N B O N H E U R... L'AR T R E S S E M B L E A L' Œ U F. B E A U C O U P S E P U I S E N T S U R S A S U R F A C E, M A I S L' E S S E N C E R E S I D E D A N S L E F O N D. L'Œ U F, A I N S I Q U E L'A R T, C O N T I E N T E N S O I S O N P A S S E E T S O N A V E N I R. T O U T S I M P L E M E N T, S A N S C O N T R A I N T E, I N E V I T A B L E M E N T. Y A N N I S S T E F A N A K I S P E I N T, E T I L P E I N T P A R C E Q U ' I L N E P E U T P A S, I L N E L U I E S T P A S P E R M I S D E, F A I R E A U T R E M E N T... M A N OS S TE F A N I D I S P R O F E S S E U R A S S I S T A N T A L' U N I V E R S I T E D 'A T H E N E S 1 8 / 1 2 /

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 1951.,,,. : ( )., O , , ,, RUBEN FORNI, 1994, 1997,,,, 1998 ITANIUM, 2002, ,, 2004, RT THINA , , , 2009, 2010, THEOREMA,

17 1992 DEWART B 1994 VII RIENNALE INDIA 1994 VIII RIENNALE, FRANCE ( ) 1995 «CONFIGURA 2» RFURT GERMANY NTERNATIONAL IENALLE, LJUBLJANA, SLOVENIA, 1999, ,, 2006 A 2006, 4 BIENALLE M. T ( ) 2008,,. 28 INI PRINT NTERNATIONAL - CADAQUES, BARCELONA (I ) WORLD GALLERY OF DRAWINGS 2009 IN ORGANIZATION FROM OSTEN SKOPJE ( ) ( ) ( - ).,,

18

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Θαυµατουργικές εικ νες της µονής Bατοπαιδίου και τα αντίγραφά τους 31

Θαυµατουργικές εικ νες της µονής Bατοπαιδίου και τα αντίγραφά τους 31 Θαυµατουργικές εικ νες της µονής Bατοπαιδίου και τα αντίγραφά τους 31 Εικ. 27. Μονή Βατοπαιδίου. Αντίγραφο της Παναγίας Αντιφωνήτριας. 19ος αι. Εικ. 28. Μονή Βατοπαιδίου. Αντίγραφο της Παναγίας Αντιφωνήτριας.

Διαβάστε περισσότερα

Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις

Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις Page, de l édition p. 0, 37 7 4-5 9-20 24 26 27 4-5 9 20-2 24 34-35 35 36-37 Référence du passage P3, cr.2, col.4 Texte donné par l édition de référence Livre 2 Epicure, La Nature πο[ιειν] (restitué dans

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI 2012 Α BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSΤITUTE FOR ΒΑLΚΑΝ STUDIES Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο µον χωρος να ς των Αγίων Αναργ ρων βρίσκεται σε ψωµα, δεξιά του δρ µου που ενώνει τον σ γχρονο οικισµ των Σερβίων µε το βυζαντιν κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66)

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Αιμιλία ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 203-230 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Un nouveau reçu de Syène/Éléphantine pour la capitation et la contribution des déserteurs. Jean-Luc Fournet (Paris)

Un nouveau reçu de Syène/Éléphantine pour la capitation et la contribution des déserteurs. Jean-Luc Fournet (Paris) Un nouveau reçu de Syène/Éléphantine pour la capitation et la contribution des déserteurs Jean-Luc Fournet (Paris) Abstract: Edition of a Roman receipt from Syene/Elephantine for the poll tax (λαογραφία)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ-ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ "18 ΟΝΕΙΡΑ"

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ-ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ 18 ΟΝΕΙΡΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΤΟΠΟΣ 321 CLAUDE FARRERE ΜΕΣ' ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΙΟΥ 601 ΑΘΗΝΑ 1915 246 DE M. AMEDEE PICHOT LORD BYRON - 2 520 ΠΑΡΙΣΙ 247 DE M. AMEDEE PICHOT LORD BYRON - 4 520

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20 GARDENA D T 1030 D Art. 1825-20 Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic F Mode d emploi Programmateur electronic I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico NL Instructies voor gebruik Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Μονή της Μυρτιάς (εικ. 24), στο 23 ο περίπου χιλιόμετρο του δρόμου που οδηγεί από το Αγρίνιο στο Θέρμο, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, είναι η παλαιότερη σε λειτουργία μονή στην Αιτωλία 1. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 Αίθουσα Εκδηλώσεων ΣΘΕΒ 4/10/2010 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 1 Συντελεστές παραγωγής Γνωρίζαμε

Διαβάστε περισσότερα

4. Κανένα κανονιστικό συμβούλιο συνεργασίας: όλοι οι κανονισμοί πρέπει να είναι πλήρως στα χέρια των δημοκρατικά ελεγχόμενων φορέων και διαδικασιών.

4. Κανένα κανονιστικό συμβούλιο συνεργασίας: όλοι οι κανονισμοί πρέπει να είναι πλήρως στα χέρια των δημοκρατικά ελεγχόμενων φορέων και διαδικασιών. Για ένα ψήφισμα για την ΤΤΙΡ που θέτει τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τη δημοκρατία πάνω από βραχυπρόθεσμα κέρδη και δυσανάλογα εταιρικά δικαιώματα Αγαπητό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Υπό το

Διαβάστε περισσότερα

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. "Hauptzelt" Tente proprement dite. Tenda - Vano principale

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. Hauptzelt Tente proprement dite. Tenda - Vano principale ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

th -13 th MEDUOG CONGRESS ADVANCED COURSE OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY DECEMBER 2015 GOULANDRIS NATURAL HISTORY MUSEUM, KIFISIA, ATHENS

th -13 th MEDUOG CONGRESS ADVANCED COURSE OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY DECEMBER 2015 GOULANDRIS NATURAL HISTORY MUSEUM, KIFISIA, ATHENS Greek Branch INTER-UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICAL ULTRASOUND FIRST ANNOUNCEMENT 7 th ADVANCED COURSE ADVANCED D COURSE OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 12 th MEDUOG CONGRESS 11 1 th -13 th DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1 Amadeus Training Amadeus Basic Course Training Module Amadeus Hellas S.A. Page 1 Table of Contents: General Information :... 4-10 Sign in out... 4-5 Encoding and Decoding... 6 GG Pages... 7 Convert Dates/Times...

Διαβάστε περισσότερα

Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ

Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ Πε ρ ί τ η ς Στ ρατ ι ω τ ι κ η σ Εκ γ υ μ ν α σ η σ κ α ι Εκ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ ο Βυ ζ ά ν τ ι ο κατά την Υστερη Περίοδο (1204-1453) Μεταξύ των παραγόντων που

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης GARDENA Art. 1820 D F I Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic T 14 e Mode d emploi Programmateur electronic T 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico T 14 e NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

les mois béotiens à Oropos

les mois béotiens à Oropos les mois béotiens à Oropos parmi les 12 mois béotiens connus par ailleurs, et qui sont : 1 : Boukatios 2 : Hermaios 3 : Prostatèrios 4 : Agrionios 5 : Thyios 6 : Homoloios 7 : Theilouthios 8 : Hippodromios

Διαβάστε περισσότερα

Athens. the city of art. Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME

Athens. the city of art. Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES No 39 THE AEGEAN AIRLINES INFLIGHT MAGAZINE Athens the city of art Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 97-116 ΑΘΗΝΑ 1997

Διαβάστε περισσότερα

La rhétorique grecque 诲 诲 睺 睼 睼

La rhétorique grecque 诲 诲 睺 睼 睼 La rhétorique grecque 12.04.10. : Athènes : enseignement et théorie de la rhétorique 1 Platon Protagoras 312 b Ἀλλ ἄρα, ὦ Ἱππόκρατες, µὴ οὐ τοιαύτην ὑπολαµβάνεις σου τὴν παρὰ Πρωταγόρου µά312.b θησιν ἔσεσθαι,

Διαβάστε περισσότερα

EN CHORDAIS MUSICAL TRADITIONS OF THE MEDITERRANEAN

EN CHORDAIS MUSICAL TRADITIONS OF THE MEDITERRANEAN Το μουσικό σχήμα «Εν Χορδαίς» είναι ένα εργαστήρι ήχων της καθ ημάς Ανατολής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί αυτόνομο τμήμα του ομώνυμου μουσικού οργανισμού που, μαζί με τη λειτουργία της σχολής παραδοσιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΥ*

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΥ* ΕΤΟΣ Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυλά 5-Αθήνα Τ.Κ. 11141 Τηλ: 210 2280568 ΕΚΔΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ «Να κοιτάτε

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA FIN GR RUS SLO AL EST. HighCut 48-Li Art. 8882

GARDENA FIN GR RUS SLO AL EST. HighCut 48-Li Art. 8882 D GARDENA I GB F N FIN E P PL H CZ SK RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT LV DK S NL HighCut 48-Li Art. 8882 D Betriebsanleitung Accu-Heckenschere GB Operating Instructions Cordless Hedge Trimmer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Ρωμαϊκαίόδοί Φιλολογικά! καί επιγραφικού μαρτυρίαι άφ ενός καί τα κατά τύχην ή έκ των άνασκαφών, ιδιαιτέρως τής μεταπολεμικής περιόδου, άποκαλυφθέντα άρχαΐα λείψανα άφ έτέρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»*

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»* ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»* Οι πληροφορίες τις όποιες μάς δίδουν οί πηγές γιά τήν λεγομένη «καθέδρα των γερόντων» είναι ελάχιστες' βρίσκονται σέ πέντε έγγραφα του άρχείου του Πρωτάτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού ((ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ» ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ (1820-1821) ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου την περίοδο του ελληνικού Διαφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα