ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ"

Transcript

1

2 ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ Τ Ε Χ Ν Η Θ Α Π Ε Ι Ν Α Ψ Ι Θ Υ Ρ Ι Σ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Μ Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ο Α Φ Τ Ι Τ Η Σ Α Ι Ω Ν Ι Ο Τ Η Τ Α Σ. Ο S I M O N E M A R T I N I Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ε Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Π Ο Υ Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Κ Α Λ Α, Ο G I O T T O Ε Κ Ε Ι Ν Ο Π Ο Υ Α Γ Ν Ο Ο Υ Σ Ε. Α Σ Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε Κ Α Χ Υ Π Ο Π Τ Ο Ι Γ Ι Α Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Η Ε Κ Ε Ι Ν Η Π Ο Υ Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Κ Α Ι Ο Χ Ι Σ Τ Η Ν Ο Η Σ Η. Π Ο Υ Ε Π Ι Δ Ι Ω Κ Ε Ι Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Ν Α Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Π Α Ρ Α Ν Α Μ Α Σ Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Τ Η Ν Α Π Ο Ψ Η Π Ο Υ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Γ Ι Α Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο. Τ Ο Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Η Σ Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Σ Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Ο Ψ Ε Υ Δ Ε Σ Σ Τ Η Ν Α Λ Η Θ Ο Φ Α Ν Ε Ι Α Τ Ο Υ Ο Σ Ο Τ Ο Ν Α Β Λ Ε Π Ε Ι Σ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Α Γ Ω Ν Α Α Π Ο Τ Η Ν Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η Κ Α Ι Ν Α Ν Ο Μ Ι Ζ Ε Ι Σ Ο Τ Ι Ε Χ Ε Ι Σ Τ Ρ Ι Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Τ Η Ε Π Ο Π Τ Ε Ι Α Τ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ. Η Υ Π Ε Ρ Β Ο Λ Ι Κ Η Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Τ Η Σ Φ Ο Ρ Μ Α Σ Κ Α Τ Α Λ Η Γ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ε Π Ι Τ Η Δ Ε Υ Σ Η Κ Α Ι Τ Η Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α. Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Κ Ι Α Γ Ρ Ι Ο Π Ρ Α Γ Μ Α Π Ο Υ Ε Χ Ε Ι Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Η Η Μ Η Δ Α Μ Ι Ν Η Σ Χ Ε Σ Η Μ Ε Τ Η Ν «Κ Α Λ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α». Κ Α Λ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Ε Ι, Η Τ Ε Χ Ν Η Α Ν Α Τ Ρ Ε Π Ε Ι. Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Ο Τ Ι Δ Η Π Ο Τ Ε Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Τ Ο Υ Σ Α Ν Τ Ε Χ Ν Η. Τ' Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Ε Π Ο Ν Τ Α Ι. Κ Α Ι Β Ε Β Α Ι Α Η Ζ Υ Γ Α Ρ Ι Α Τ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ. Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Σ Τ Ε Φ Α Ν Α Κ Ι Σ, Χ Ρ Ο Ν Ι Α Τ Ω Ρ Α, Κ Α Ν Ε Ι Β Ο Υ Τ Ι Ε Σ Μ Ε Σ Α Σ Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ο Κ Α Ι Α Ν Α Σ Υ Ρ Ε Ι Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ, Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Α Κ Ο Ρ Α Λ Λ Ι Α Τ Ο Υ Β Υ Θ Ο Υ, Σ Π Α Σ Μ Ε Ν Α Π Α Ι Δ Ι Κ Α Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α Κ Α Ι Σ Κ Ι Ε Σ Α Π Ο Δ Ω Μ Α Τ Ι Α Δ Ι Π Λ Ο Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ Ε Ν Α. Ά Λ Λ Ο Τ Ε Α Ν Α Σ Υ Ρ Ε Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Α - Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Α Γ Ι Α Ρ Ο Λ Ο Υ Σ Π Ο Υ Δ Ε Ν Ε Υ Ο Δ Ω Θ Η Κ Α Ν, Μ Α Σ Κ Ε Σ Ν Ε Κ Ρ Ω Ν Κ Α Ι Α Π Ο Φ Α Γ Ι Α Ο Ι Κ Ο Σ Ι Τ Ω Ν Ζ Ω Ω Ν. Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Τ Ε Π Ο Υ Β Α Θ Ι Α Τ Ρ Ο Μ Α Γ Μ Ε Ν Ο Σ, Ε Χ Ο Ν Τ Α Σ Ψ Η Λ Α Φ Ι Σ Ε Ι Τ Α Ο Ρ Ι Α Τ Ο Υ Φ Ο Β Ο Υ, Δ Ι Ν Ε Ι Μ Ε Μ Ι Α Σ Ε Ν Α Σ Α Λ Τ Ο Κ Α Ι Β Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ο Υ Μ Ν Α Τ Ο Ν Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Ν Ο Υ Ρ Α Ν Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ν Τ Α Σ Τ Ο Υ Σ Χ Α Ρ Τ Α Ε Τ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Σ Α Ν Φ Τ Ε Ρ Α. Ο Υ Τ Ε Κ Ι Ε Κ Ε Ι Ο Μ Ω Σ Τ Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α Ε Ι Ν Α Ι Ε Υ Κ Ο Λ Ο Τ Ε Ρ Α. Ρ Ω Τ Η Σ Τ Ε, Α Ν Δ Ε Ν Μ Ε Π Ι Σ Τ Ε Υ Ε Τ Ε, Τ Ο Ν D Y L A N T H O M A S. Ό Μ Ω Σ Η Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α, Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α, Α Λ Λ Α Ο Χ Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Τ Η Τ Α. Α Φ Η Σ Τ Ε Π Ο Υ Θ Α ' Ρ Θ Ε Ι Μ Ι Α Ε Π Ο Χ Η Σ Τ Η Ν Ο Π Ο Ι Α Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Τ Η Τ Α Θ Α Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Α Κ Ρ Ο Ν Α Ω Τ Ο Ν Τ Η Σ B A N A L I T E. Η Τ Ε Χ Ν Η Ε Π Ι Σ Η Σ Δ Ε Ν Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε Ι Ε Λ Ε Η Μ Ο Σ Υ Ν Ε Σ Κ Α Ι Σ Ι Χ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι Τ Η Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Α. Γ Ι Α Τ Ο Ν Σ Τ Ε Φ Α Ν Α Κ Ι, Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ Ε Ι Ν Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Α Γ Α Θ Ο Κ Α Ι Κ Α Τ Α Π Α Ρ Α Β Α Σ Η Η Σ Υ Γ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Α «Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο». Μ' Ε Ν Ο Χ Λ Ε Ι Η Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ Π Α Ν Ω Σ ' Ε Ν Α Ε Ρ Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ. Μ Ο Ι Α Ζ Ε Ι Σ Α Ν Ν Α Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι Κ Α Π Ο Ι Ο Σ Κ Α Τ Ο Χ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α Σ Τ Ε Ρ Α. Η Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η Θ Ε Σ Η Γ Ι Α Ε Ν Α Ε Ρ Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Μ Υ Α Λ Ο Μ Α Σ. Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Τ Ο Υ Θ Ε Α Μ Α Τ Ο Σ Ε Π Ε Ι Γ Ε Ι Ν Α Κ Α Τ Α Σ Τ Ε Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Τ Ο Υ Β Λ Ε Μ Μ Α Τ Ο Σ. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Α, Ο Ι Ν Ε Ο Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Ι Τ Η Σ Ε Ι Κ Ο Ν Α Σ Π Α Ρ Α Μ Ο Ν Ε Υ Ο Υ Ν. Η

3 Η Τ Ε Χ Ν Η Δ Ε Ν Σ Υ Ν Ι Σ Τ Α Ε Κ Π Λ Η Ξ Η Α Λ Λ Α Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η. Η Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Σ Α Ν Τ Ο Υ Σ Ε Ρ Ω Τ Ε Σ. Π Ρ Ε Π Ε Ι Κ Α Π Ο Τ Ε Κ Α Π Ο Τ Ε Ν Α Π Ε Θ Α Ι Ν Ε Ι, Γ Ι Α Τ Ι Μ Ο Ν Ο Ε Τ Σ Ι Δ Ε Ν Ν Ε Κ Ρ Ω Ν Ε Τ Α Ι. Κ Ι Ο Τ Α Ν Α Ν Α Σ Τ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι, Τ Ο Τ Ε Ι Σ Ο Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Μ Ε Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η. Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Α Π Ο Τ Ο Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ε Ι Η Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Η Φ Ο Ρ Μ Α, Γ Ι Α Τ Ι Α Υ Τ Η Α Ν Τ Α Ν Α Κ Λ Α Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Ε Ψ Η. Κ Α Ι Η Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Ε Ψ Η Ε Ι Ν Α Ι Η Μ Ο Ν Η Π Ο Υ Μ Π Ο Ρ Ε Ι Ν Α «Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι» Τ Η Ν Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Ο Ι Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι, Σ Τ Η Ν Α Θ Ω Ο Τ Η Τ Α Η Τ Η Ν Π Ο Ν Η Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ, Ζ Η Τ Ο Υ Ν Σ Υ Χ Ν Α Α Π Ο Τ Ι Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α Π Ο Υ Μ Ο Ν Ο Η Τ Ε Χ Ν Η Μ Π Ο Ρ Ε Ι Ν Α Δ Ω Σ Ε Ι. Ε Ξ Ο Υ Κ Α Ι Η Σ Υ Χ Ν Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Α Τ Ο Υ Σ.ΑΝΑ Μ Ε Σ Α Σ Τ Α Δ Ι Ε Θ Ν Η Κ Α Ι Τ Α Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α Σ Κ Ο Υ Π Ι Δ Ι Α Ε Ι Ν Α Ι Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Α Π Ρ Ο Τ Ι Μ Α Μ Ε Τ Α Δ Ι Κ Α Μ Α Σ. Ε Κ Τ Ο Σ Κ Ι Α Ν Κ Α Π Ο Ι Ο Σ Μ Α Σ Ε Μ Π Ν Ε Υ Σ Ε Ι Ε Τ Σ Ι Ω Σ Τ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Φ Ρ Ο Ν Ο Υ Μ Ε Τ Α Σ Κ Ο Υ Π Ι Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Η Β Δ Η Ν. Έ Λ Ε Γ Ε Ο Σ Τ Α Ν Ι Σ Λ Α Β Σ Κ Ι : «Ν' Α Γ Α Π Α Τ Ε Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Η Μ Ε Σ Α Σ Α Σ. Κ Ι Ο Χ Ι Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Σ Α Σ Μ Ε Σ Α Α Π Ο Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Η...». Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ, Τ Ρ Ο Π Ο Σ Τ Ο Υ Λ Ε Γ Ε Ι Ν, Ο A N D Y W A R H O L Ε Ν Α Κ Ο Ν Σ Ε Ρ Β Ο Κ Ο Υ Τ Ι C A M P B E L L'S, Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Ο Κ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ι Σ D A D A Μ Ε Θ Ο Δ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Π Ρ Ο Π Α Π Π Ο Υ Τ Ο Υ D U C H A M P Κ Υ Ρ Ι Ω Σ Γ Ι Α Τ Ι Ε Ν Τ Α Σ Σ Ε Ι Ε Ν Α Α Ν Τ Ι Η Ρ Ω Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Σ ' Ε Ν Α Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Κ Α Τ' Ε Ξ Ο Χ Η Ν Μ Υ Θ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ο Π Ω Σ Ε Ι Ν Α Ι Η Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η. Η C O C A C O L A Ε Κ Φ Ρ Α Ζ Ε Ι Α Π Ο Λ Υ Τ Α Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Η Σ Ν Ε Α Σ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ι Τ Η Ν Π Ο Υ Ρ Ι Τ Α Ν Ι Κ Η Τ Η Σ Ι Δ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Π Ε Ι Δ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Σ Η Χ Ω Ρ Ι Σ Ν Α Δ Ι Α Π Ρ Α Χ Θ Ε Ι «Α Μ Α Ρ Τ Ι Α» Ο Π Ω Σ Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ε Ι Μ Ε Τ Η Ν Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η Τ Ο Υ Α Λ Κ Ο Ο Λ. Η Α Λ Η Θ Ι Ν Η Τ Ε Χ Ν Η, Π Α Λ Ι, Α Π Ο Σ Τ Ρ Ε Φ Ε Τ Α Ι Τ Ο Υ Σ Π Ο Υ Ρ Ι Τ Α Ν Ο Υ Σ Κ Α Ι Ε Λ Κ Ε Τ Α Ι Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Ο Υ Σ. Ο M O N D R I A N Υ Π Η Ρ Ξ Ε Μ Ι Α Ε Υ Γ Λ Ω Τ Τ Η Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Σ Η. Σ Τ Ο Μ Π Α Ρ Ο Κ Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ε Ν Α Μ Ε Γ Α Λ Ε Ι Ο Τ Ο Υ Ο Π Ο Ι Ο Υ Δ Υ Σ Κ Ο Λ Α Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ Ε Τ Α Ι Η Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ Σ Η. Τ Ο Ν Α Ζ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Α Τ Η Ν Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Ο Υ Σ Υ Ν Ι Σ Τ Α Μ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Η Τ Ε Χ Ν Η Σ. Ό Τ Α Ν Π Α Λ Ι Η Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α Ε Ι Ν Α Ι Α Γ Ο Ρ Α Ι Α, Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι Τ Ο Τ Ε Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Η Η Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η Τ Η Σ Τ Υ Φ Λ Ο Τ Η Τ Α Σ. Η Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Η Δ Υ Ν Α Μ Η Τ Η Σ Τ Ε Χ Ν Η Σ Ε Ι Ν Α Ι Ο Τ Ι Μ Ε Τ Α Φ Ε Ρ Ε Ι Τ Ι Σ Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Π Ο Υ Ε Ν Ι Ω Σ Α Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ο Χ Ω Ν, Σ Ε Σ Χ Ε Σ Η Μ Ε Τ Ο Ν Ι Δ Ι Ο Σ Τ Ι Χ Ο, Τ Η Ν Ι Δ Ι Α Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η, Τ Η Ν Ι Δ Ι Α Ε Ι Κ Ο Ν Α, Σ Τ Ο Ν Π Α Ρ Ο Ν Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ο. Τ Ε Χ Ν Η Ε Ι Ν Α Ι Ο Τ Ρ Ο Π Ο Σ Γ Ι Α Ν Α Ζ Η Σ Ο Υ Μ Ε Κ Α Π Ω Σ Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι Τ Η Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ Ι Α Μ Α Σ... Η Τ Ε Χ Ν Η Μ Ο Ι Α Ζ Ε Ι Μ Ε Τ Ο Α Β Γ Ο. Π Ο Λ Λ Ο Ι Ε Ξ Α Ν Τ Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Σ Τ Η Ν Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Α Τ Η Σ, Α Λ Λ Α Η Ο Υ Σ Ι Α Κ Ρ Υ Β Ε Τ Α Ι Σ Τ Ο Β Α Θ Ο Σ. Τ Ο Α Β Γ Ο, Ο Π Ω Σ Ε Π Ι Σ Η Σ Κ Α Ι Η Τ Ε Χ Ν Η, Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ε Ι Μ Ε Σ Α Τ Ο Υ Τ Ο Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν Α Λ Λ Α Κ Α Ι Τ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Υ. Α Π Λ Α, Α Β Ι Α Σ Τ Α, Ν Ο Μ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Α Κ Α. Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Σ Τ Ε Φ Α Ν Α Κ Ι Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Ι Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ζ Ε Ι Γ Ι Α Τ Ι Δ Ε Ν Μ Π Ο Ρ Ε Ι, Δ Ε Ν Τ Ο Υ Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε Τ Α Ι, Ν Α Κ Α Ν Ε Ι Α Λ Λ Ι Ω Σ... Μ Α Ν ΟΣ Σ ΤΕ ΦΑ Ν Ι Δ Η Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 8 / 1 2 / Τ Ο

4 QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA PEINTURE DE YANNIS STEFANAKIS L AR T, C E S T M U R M U R E R S O N H I S T O I R E P E R S O N N E L L E A L O R E I L L E D E L ETE R N I T E. S I M O N E M A R T I N I P E I G N A I T A M E R V E I L L E C E Q U I L C O N N A I S S A I T B I E N, G I O T T O C E Q U I L I G N O R A I T. M E F I O N S - N O U S D E C E T A R T Q U I S A D R E S S E A U X E M O T I O N S P L U T O T Q U A L I N T E L L E C T. Q U I C H E R C H E P L U T O T A E M O U V O I R Q U A D I F F E R E N C I E R L E P O I N T D E V U E Q U E N O U S A V O N S S U R L E M O N D E. L E S Y S T E M E D E P E R S P E C T I V E D E L A R E N A I S S A N C E E S T A U S S I F A U X D A N S S A V R A I S E M B L A N C E Q U E L ES T D E S U I V R E U N M A T C H D E F O O T B A L L A L A T E L E V I S I O N E T D E C R O I R E Q U E L'ON A U N E I M A G E D E L ES P A C E E N T R O I S D I M E N S I O N S. L ELA B O R A T I O N E X T R E M E D E L A F O R M E A B O U T I T A L A S O P H I S T I C A T I O N E T A L O R N E M E N T A L. L'AR T E S T L A C H O S E S O M B R E E T S A U V A G E Q U I N ' A Q U'U N I N F I M E, V O I R E N U L, R A P P O R T A V E C L E «B O N G O U T». L E B O N G O U T R A N G E, L' A R T S U B V E R T I T. L'AR T E S T T O U T C E Q U I S E D E F I N I T C O M M E A R T. L E S C R I T E R E S D' E V A L U A T I O N V I E N N E N T A P R E S. E T, B I E N S U R, L A B A L A N C E D U T E M P S. D E P U I S D E S A N N E E S, Y A N N I S S T E F A N A K I S P L O N G E D A N S L E T E M P S E T R E C U P E R E D E S I M A G E S, D E S C O R A U X S O M B R E S D E S P R O F O N D E U R S, D E S J O U E T S D E N F A N T C A S S E S E T D E S O M B R E S D E C H A M B R E S F E R M E E S A D O U B L E T O U R. P A R F O I S, I L R E C U P E R E D E S V I S A G E S - M A S Q U E S P O U R D E S R O L E S Q U I O N T E C H O U E, D E S M A S Q U E S D E M O R T S E T D E S R E S T E S D E N O U R R I T U R E P O U R A N I M A U X D O M E S T I Q U E S. C'ES T A L O R S Q U E, P R O F O N D E M E N T E F F R A Y E, A Y A N T F R O L E L E S F R O N T I E R E S D E L A P E U R, I L F A I T U N B O N D E T, V R R R R R O U M, L E V O I L A A U C I E L, T E N A N T S E S C E R F S - V O L A N T S C O M M E D E S A I L E S. M A I S L A N O N P L U S, L E S C H O S E S N E S O N T P A S P L U S F A C I L E S. S I V O U S N E M E C R O Y E Z P A S, V O U S N AV E Z Q U A D E M A N D E R D Y L A N T H O M A S. P O U R T A N T, L' A R T E S T S O C I E T E, C O M M U N I C A T I O N, M A I S P A S P U B L I C I T E. I N U T I L E D E D I R E Q U E L E T E M P S V I E N D R A O U L A P U B L I C I T E S E R A L E C O M B L E D E L A B A N A L I T E. D E P L U S, L' A R T N E P E R M E T P A S L A C H A R I T E E T A B H O R R E L A P H I L A N T H R O P I E. P O U R S T E F A N A K I S, L' Œ U V R E D'A R T E S T U N B I E N P U B L I C E T N E S T «P R I V E» Q U E P A R T R A N S G R E S S I O N O U P A R H A S A R D. L A P R O J E C T I O N D E P R O P R I E T E S U R U N E Œ U V R E D'A R T M E G E N E. C ES T C O M M E S I O N D E C L A R A I T E T R E L E P R O P R I E T A I R E D E L' E T O I L E P O L A I R E. L E M E I L L E U R E M P L A C E M E N T P O U R U N E Œ U V R E D ' A R T E S T D A N S N O S E S P R I T S. I L E S T U R G E N T Q U E L A S O C I E T E D U S P E C T A C L E D E V I E N N E U N E S O C I E T E D U R E G A R D. S I N O N, L E S N E O B A R B A R E S D E L'I M A G E G U E T T E N T.

5 L'AR T N E C O N S T I T U E P A S U N E S U R P R I S E, M A I S U N E R E V E L A T I O N. L'AR T E S T C O M M E L E S A M O U R S. P A R F O I S, I L L U I F A U T M O U R I R C A R C E S T L E S E U L M O Y E N D' E V I T E R L'AN E A N T I S S E M E N T. E T S A R E S U R R E C T I O N E Q U I V A U T A U N E R E V O L U T I O N. P L U S Q U E L E C O N T E N U R A D I C A L, C E Q U I E S T I N T E R E S S A N T C ES T L A F O R M E R A D I C A L E, C A R E L L E R E F L E T E D I R E C T E M E N T L A P E N S E E R A D I C A L E. E T L A P E N S E E R A D I C A L E E S T L A S E U L E C H O S E Q U I P E U T «R A D I C A L I S E R» L A S O C I E T E. L E S G E N S, D A N S L E U R I N N O C E N C E O U D A N S L E U R F O U R B E R I E, D E M A N D E N T S O U V E N T A U X P O L I T I Q U E S C E Q U E S E U L L ' A R T P E U T D O N N E R. D'OU L E U R F R E Q U E N T E M I S E R E. E N T R E D E C H E T S I N T E R N A T I O N A U X E T D O M E S T I Q U E S, I L E S T L O G I Q U E D E P R E F E R E R L E S S I E N S. A M O I N S Q U E Q U E L Q U'UN N E N O U S I N S P I R E D E M E P R I S E R L E S D E C H E T S D A N S L E U R E N S E M B L E. S T A N I S L A V S K I D I S A I T : «A I M E Z L'ART E N V O U S - M E M E S E T N O N P A S V O U S - M E M E S D A N S L'AR T...». E N P E I G N A N T, P O U R A I N S I D I R E, U N E B O I T E D E C O N S E R V E C A M P B E L L'S, A N D Y W A R H O L C R E E U N C H O C V I S U E L S E L O N L E S M E T H O D E S D A D A Ï S T E S D E S O N A R R I E R E G R A N D- P E R E D U C H A M P, S U R T O U T P A R C E Q U I L I N T E G R E U N O B J E T A N T I H E R O Ï Q U E D A N S U N M E C A N I S M E P R I N C I P A L E M E N T M Y T H O P O E T I Q U E C O M M E L A P E I N T U R E. L E C O C A - C O L A E X P R I M E P A R F A I T E M E N T L'ES P R I T D U N O U V E A U C O N T I N E N T E T S O N I D E O L O G I E P U R I T A I N E, C A R I L O F F R E U N P L A I S I R S A N S C O M M E T T R E D E «P E C H E», C O M M E B O I R E D E L' A L C O O L. O R, L' A R T V R A I D E T E S T E L E S P U R I T A I N S E T E S T A T T I R E P A R L E S P E C H E U R S. M O N D R I A N A E T E U N E E X C E P T I O N E L O Q U E N T E. D A N S L E B A R O Q U E D O M I N E U N E G R A N D E U R D O N T L ' O R I G I N E E S T D I F F I C I L E A I N T E R P R E T E R. V I V R E S A V I E Q U O T I D I E N N E C O N S C I E M M E N T C O N S T I T U E U N E F O R M E D ' A R T. A U S S I, Q U A N D L A B E A U T E E S T M A R C H A N D E, L A C O N S C I E N C E D E L A C E C I T E E S T A L O R S B E N I E. L A F O R C E D E L'AR T L A P L U S C O M M U N I C A T I V E C ES T Q U IL T R A N S P O R T E L E S E M O T I O N S P A R A L L E L E S R E S S E N T I E S P A R D E S P E R S O N N E S D' E P O Q U E S D I F F E R E N T E S, P A R R A P P O R T A U M E M E V E R S, A L A M E M E M U S I Q U E, L A M E M E I M A G E, D A N S L E P R E S E N T. L'AR T E S T L E M O Y E N D E V I V R E N O T R E M E L A N C O L I E A V E C U N C E R T A I N B O N H E U R... L'AR T R E S S E M B L E A L' Œ U F. B E A U C O U P S E P U I S E N T S U R S A S U R F A C E, M A I S L' E S S E N C E R E S I D E D A N S L E F O N D. L'Œ U F, A I N S I Q U E L'A R T, C O N T I E N T E N S O I S O N P A S S E E T S O N A V E N I R. T O U T S I M P L E M E N T, S A N S C O N T R A I N T E, I N E V I T A B L E M E N T. Y A N N I S S T E F A N A K I S P E I N T, E T I L P E I N T P A R C E Q U ' I L N E P E U T P A S, I L N E L U I E S T P A S P E R M I S D E, F A I R E A U T R E M E N T... M A N OS S TE F A N I D I S P R O F E S S E U R A S S I S T A N T A L' U N I V E R S I T E D 'A T H E N E S 1 8 / 1 2 /

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 1951.,,,. : ( )., O , , ,, RUBEN FORNI, 1994, 1997,,,, 1998 ITANIUM, 2002, ,, 2004, RT THINA , , , 2009, 2010, THEOREMA,

17 1992 DEWART B 1994 VII RIENNALE INDIA 1994 VIII RIENNALE, FRANCE ( ) 1995 «CONFIGURA 2» RFURT GERMANY NTERNATIONAL IENALLE, LJUBLJANA, SLOVENIA, 1999, ,, 2006 A 2006, 4 BIENALLE M. T ( ) 2008,,. 28 INI PRINT NTERNATIONAL - CADAQUES, BARCELONA (I ) WORLD GALLERY OF DRAWINGS 2009 IN ORGANIZATION FROM OSTEN SKOPJE ( ) ( ) ( - ).,,

18

ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ

ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ Σὰρλ Ζυλιὲ* Ο ΣΙΤΑΟ ΚΑΙ Ο ΣΕΖΑΝ Η ΙΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ τόσες πολλὲς μελέτες, τόσα πολλὰ δοκίμια, σὲ αὐτὸν καὶ στὸ ἔργο του

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Thermobattery. Υβριδικό Θερμαντικό Σώμα

Thermobattery. Υβριδικό Θερμαντικό Σώμα Thermobattery Υβριδικό Θερμαντικό Σώμα Thermobattery Thermobattery χρησιμοποιεί την ιδιότητα του άλατος Οξικού Νατρίου να αποθηκεύει λανθάνουσα θερμότητα (αποθήκευση θερμικής ενέργειας μέσω λανθάνουσας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE. Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne. par Anatoly A.

Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE. Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne. par Anatoly A. Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE DE L ÉLECTRON Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne par Anatoly A. LOGUNOV Directeur de l'institut de Physique des Hautes

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: CIAPE Centro Italiano per l Apprendimento Permanente, Italy www.ciape.it

Συγγραφέας: CIAPE Centro Italiano per l Apprendimento Permanente, Italy www.ciape.it Συγγραφέας: CIAPE Centro Italiano per l Apprendimento Permanente, Italy www.ciape.it 2013-1-FR1-LEO05-48501 σε συνεργασία με: Maison de la Promotion Sociale, France www.maisondelapromotionsociale.org University

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Τομ. 75, 1989 Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα Κοτρογιάννος Δημήτρης 10.12681/grsr.925 Copyright 1989 To cite this article: Κοτρογιάννος (1989). Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός

Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός Ενότητα 1: Ο ορθόδοξος Χριστιανός ως Δημιουργός Πολιτισμού Μαρία Κ. Καράμπελια Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη. Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα

Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη. Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα «Γήρας, έπάν μέν άπή πας εύχεται ή δέ ποτ έλθη, μέμφεται ίτι δ άεί κρεϊσσον, όφειλόμενον» Οι κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ 18.12.2012 ESMA/2012/832EL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Γιώργος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Η ενδιαφέρουσα και πλούσια σε ιδέες εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t T ij = A Y i Y j /D ij A T ij i j Y i i Y j j D ij T ij = A Y α Y b i j /D c ij b c b c a LW a LC L P F Q W Q C a LW Q W a LC Q C L a LC Q C + a LW Q W L P F L/a LC L/a LW 1.000/2 = 500

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΩΣ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΨΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Χαρά 10.12681/dchae.610

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

OCTEGRA 400 mg comprimidos recubiertos con película. OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé

OCTEGRA 400 mg comprimidos recubiertos con película. OCTEGRA 400 mg, comprimé pelliculé ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ(-ΕΣ), ΤΙΣ(ΤΗΝ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ(-Α) ΤΩΝ(ΤΟΥ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ(-ΟΥ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(-ΟΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΟΔΟ(-ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(-ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

2005$ Industrial Romantic Landscapes, Middlesbrough College, Αγγλία

2005$ Industrial Romantic Landscapes, Middlesbrough College, Αγγλία Εικαστικός. Γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου. Σπούδασε ζωγραφική στο εργαστήρι του Τ. Πατρασκίδη και ψηφιδωτό στο εργαστήρι του Γ. Βαλαβανίδη, από το 1993 μέχρι το 1998, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

The Large Hadron Collider @ CERN Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

The Large Hadron Collider @ CERN Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων The Large Hadron Collider @ CERN Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Αντώνης Παπανέστης Rutherford Appleton Laboratory Μεγάλη Βρετανία Rutherford Appleton Laboratory Σύντομο βιογραφικό 44 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................................... 11 1. Η πάλη των τάξεων............................................... 15 2. Ο πόλεμος των πόλεων............................................

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 430-4 DA 430-4 EXT G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Μέρος Βʹ. 7. Ἀκοινώνητος ὁ πάπας, ὡς αἱρετικὸς

2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Μέρος Βʹ. 7. Ἀκοινώνητος ὁ πάπας, ὡς αἱρετικὸς Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης 2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

K-50. Οδηγίες χρήσης. Ψηφιακή Μηχανή SLR

K-50. Οδηγίες χρήσης. Ψηφιακή Μηχανή SLR Ψηφιακή Μηχανή SLR K-50 Οδηγίες χρήσης Για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση από τη μηχανή σας, παρακαλούμε πριν τη χρησιμοποιήσετε διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης. Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUPREME ΑΠΟΤEΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 14 ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ A ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΡΟΣ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Business Unit: CON No of Pages: 10 Authors: AR Use: External Info Date: 17/09/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

v z cost(z, w) + cost(v, z) < cost(v, w) z v w < > < > v src seq src < src, seq src > w v < src, seq src > v < src, seq src > seq w (src) seq src src seq src > seq w (src) seqw src seq src w src

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-40. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2149(INI) 15.9.2011. Σχέδιο γνωμοδότησης Alfredo Pallone (PE470.008v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-40. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2149(INI) 15.9.2011. Σχέδιο γνωμοδότησης Alfredo Pallone (PE470.008v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 15.9.2011 2011/2149(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-40 Alfredo Pallone (PE470.008v01-00) Nέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 42, 2003 ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Νανώ 10.12681/dchae.384 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Copyright 2003 To cite this article:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps. Χρήση του εκτυπωτή

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps. Χρήση του εκτυπωτή Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps Χρήση του εκτυπωτή 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αθ. Λαχανάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων Πανεπιστιµιούπολη, Ιλίσσια ΑΘΗΝΑ 15771

Αθ. Λαχανάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων Πανεπιστιµιούπολη, Ιλίσσια ΑΘΗΝΑ 15771 Αθ. Λαχανάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων Πανεπιστιµιούπολη, Ιλίσσια ΑΘΗΝΑ 15771 Προς Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ, ιεύθυνση ιεθνούς Επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-2021 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-2021 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 04-0 niversity of Roma Tre Italy 0 6 niversity of Crete Greece 0 Education science 0,P 3 niversity of Ioannina Greece 0 Pre-School Education 0 6 0 6 D 4 niversity of Ioannina

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με. οστεοτομία

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με. οστεοτομία Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με οστεοτομία Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με οστεοτομία Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000»

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Προστασίας του Περιβάλλοντος οι μαθητές συμμετέχουν με σχέδια εργασίας,τα οποία έχουν επεξεργασθεί σε ομάδες με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΟΜH ΜΙΧΑHΛ. ΚΟΥΡΚΟΥΜEΛΛΗ-ΡΟ ΟΣΤAΜΟΥ Ι AΚΤΟΡΑ - ΧΗΜΙΚΟY 2 Η (ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ) ΕΚ ΟΣΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΟΜH ΜΙΧΑHΛ. ΚΟΥΡΚΟΥΜEΛΛΗ-ΡΟ ΟΣΤAΜΟΥ Ι AΚΤΟΡΑ - ΧΗΜΙΚΟY 2 Η (ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ) ΕΚ ΟΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΟΜH ΤΩΝ ΑΤOΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡIΩΝ ΜΙΧΑHΛ. ΚΟΥΡΚΟΥΜEΛΛΗ-ΡΟ ΟΣΤAΜΟΥ Ι AΚΤΟΡΑ - ΧΗΜΙΚΟY 2 Η (ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ) ΕΚ ΟΣΙΣ ΑΘΗΝΑ 2009 Copyright 2009 για την πρωτότυπη ελληνική έκδοση: Μιχαήλ. Κουρκουµέλλης-Ροδόσταµος

Διαβάστε περισσότερα

13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 October 2005, Nicosia, CYPRUS 13-15 octobre 2005, Nicosie (Chypre)

13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 October 2005, Nicosia, CYPRUS 13-15 octobre 2005, Nicosie (Chypre) E Λ Ε Τ Ο L E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY SOCIÉTÉ HELLÉNIQUE DE TERMINOLOGIE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ UNIVERSITY OF CYPRUS UNIVERSITÉ DE CHYPRE 5 ο Συνέδριο / 5 th Conference

Διαβάστε περισσότερα

DOCUMENT DE RECHERCHE EPEE

DOCUMENT DE RECHERCHE EPEE DOCUMENT DE RECHERCHE EPEE CENTRE D ETUDES DES POLITIQUES ECONOMIQUES DE L UNIVERSITE D EVRY Changements organisationnels dans les entreprises, outils de gestion et risques psychosociaux : une analyse

Διαβάστε περισσότερα

23.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑNAΠAPAΓΩΓH TΩN KOINOTIKΩN ΣYMBOΛΩN KAI ENΔEIΞEΩN 1. KOINOTIKA ΣYMBOΛA, EΓXPΩMA -Ή AΣΠPOMAYPA Έγχρωμα χρησιμοποιούνται σε χρώματα Pantone

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10. Κοινωνική Ασφάλιση

Διάλεξη 10. Κοινωνική Ασφάλιση Διάλεξη 10 Κοινωνική Ασφάλιση 1 Δαπάνες Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα (1970-2007) 2 Γιατί χρειάζεται ηκοινωνικήασφάλιση; Ομαλοποίηση κατανάλωσης και η αγορά για ασφάλειες ισοβιότητας Πώς λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ goo ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Explorer 10. Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Explorer 10. Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Explorer 10 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 Επισκόπηση ακουστικού 5 Η ασφάλεια προέχει 5 Σύζευξη και φόρτιση 6 Σύζευξη 6 Ενεργοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Επέτειος των 200 ετών από την Ίδρυση του Τάγματος των Μαριανών Αδελφών 2017: ένα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Επέτειος των 200 ετών από την Ίδρυση του Τάγματος των Μαριανών Αδελφών 2017: ένα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ L HERMITAGE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Επέτειος των 200 ετών

Διαβάστε περισσότερα

«J ai une faim de loup»

«J ai une faim de loup» ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ «J ai une faim de loup» Δηµιουργός Ελένη Νταλέκου Εκπαιδευτικός Γαλλικών (2 ο Ασπροπύργου-10 ο Ελευσίνας-1 ο Μαγούλας-3 ο Μαγούλας) Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΟΔΓ_ΕΟΚ 0029/2001: Δικαιώµατα δηµιουργών & συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (314324) Αρθρο :0 STDM-EL-20100805-20100901 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Marvin the Martian. 50 eco catamaran

Marvin the Martian. 50 eco catamaran Marvin the Martian 50 eco catamaran Marvin? κρίση ενεργειακή περιβαλλοντική κρίση οικονοµική ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τμήμα χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Υπό ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10.05.12 ΑΠΘ. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών Εαρινό Εξάμηνο 2012

10.05.12 ΑΠΘ. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών Εαρινό Εξάμηνο 2012 Εαρινό εξάμηνο 2012 10.05.12 Χ. Χαραλάμπους 1. Έχει κάθε πολυώνυμο ρίζα? 2. Πόσες ρίζες έχει ένα πολυώνυμο βαθμού n? 3. Μπορούμε να καθορίσουμε πότε οι ρίζες είναι ρητές, πραγματικές, θετικές, κλπ? 4.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ «ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αριςτερά ο Κωνςταντίνοσ Σφζτςασ με τον γιο του Βαςίλθ. Βαρυμπόμπθ 1933 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΝΗΚΟΛΑΟ ΒΑΒΡΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

sofia kalogeropoulou melodrama EXPO 28/11/2013-11/01/2014 VERNISSAGE JEUDI LE 28 NOVEMBRE 2013, 18H-21H Kleopatra Liakopoulou

sofia kalogeropoulou melodrama EXPO 28/11/2013-11/01/2014 VERNISSAGE JEUDI LE 28 NOVEMBRE 2013, 18H-21H Kleopatra Liakopoulou sofia kalogeropoulou melodrama EXPO 28/11/2013-11/01/2014 VERNISSAGE JEUDI LE 28 NOVEMBRE 2013, 18H-21H «Εγώ απλώς προσπαθώ με την ζωγραφική μου να διασώσω ό,τι νιώθω πως χάνεται... η φύση, η παράδοση,

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου.

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 10.1. Ερώτηση: Τι ονομάζουμε χημικό δεσμό; Ο χημικός δεσμός είναι η δύναμη που συγκρατεί τα άτομα ή άλλες δομικές

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στον Άγιο Νικόλαο Μονεμβασίας (πίν. 7-20)

Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στον Άγιο Νικόλαο Μονεμβασίας (πίν. 7-20) Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στον Άγιο Νικόλαο Μονεμβασίας (πίν. 7-20) Νικόλαος ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ Δελτίον XAE 9 (1977-1979), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Μαρίας Γεωργίου Σωτηρίου (1888-1979) Σελ. 35-61 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :...15/10/2014...... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Γιάννης Ζήνωνος Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Απαρχές και Διαμόρφωση του Αντικειμένου Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Βασίλης Δημόπουλος Εξετάζουμε το αντικείμενο ως το άλλο που κείται απέναντι στο «εγώ», κείμενο αντί αυτού, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην

Διαβάστε περισσότερα

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B 22 17 76 6,5 1,5 45 1053 957 363 1/2 138 1/2 1 1 514 502 400 536x274x390 54 106 F-503; KIT-1, KIT-2, KIT 2-B 722 502 722 24 19 76 7,1 1,5 70 1157 539 1 1085 585 1/2 414 1/2 142 1 1 64 436 636x314x459 152

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Τον διακεκριμένο διεθνώς νομικό επιστήμονα Καθηγητή Συμεών Συμεωνίδη είχε την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στη διάλεξη που σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E55. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia E55. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia E55 Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-482 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÌÏÓ ÉÉ ÈÅÙÑÉÁ ÁÑÉÈÌÙÍ Âéâëßá VII, VIII, IX, X

ÔÏÌÏÓ ÉÉ ÈÅÙÑÉÁ ÁÑÉÈÌÙÍ Âéâëßá VII, VIII, IX, X ÔÏÌÏÓ ÉÉ ÈÅÙÑÉÁ ÁÑÉÈÌÙÍ Âéâëßá VII, VIII, IX, X ü üüùüÿ þþ ùÿü ùÿûüþ üüü ü#0/ 2 $0 *$! Œ)/ 1001& 0Œ010"1$ 1) ÿÿ,üÿùùÿ, úvii, VIII, IX, X ù 2 ò2) üü ü ü+ üœ12 )"Œ0*# " 2",0)/&! "+ü!$ " Œ0*# "! # üœ #!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α. ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελένη Τσίτσιου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνα Λέκκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-17. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2087(INI) 5.9.2011. Σχέδιο γνωμοδότησης Emine Bozkurt (PE469.868v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-17. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2087(INI) 5.9.2011. Σχέδιο γνωμοδότησης Emine Bozkurt (PE469.868v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2011/2087(INI) 5.9.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-17 (PE469.868v01-00) σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 18:00-20:00 Π. αμφ, 002, 201, 202, 203, 204 8 ΔΕΧΡΗ16-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Α - Ω ΔΕΧΡΗ16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 18:00-20:00 Π. αμφ, 002, 201, 202, 203, 204 8 ΔΕΧΡΗ16-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Α - Ω ΔΕΧΡΗ16 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝ - ΙΟΥΛ 2015 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2012-2013 ΤΜΗΜΑ Α 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΩΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής 2 Γιατί οι οικονομολόγοι ΠΡΕΠΕΙ να ξέρουν την ΙΣΤΟΡΙΑ τους; 1. Γιατί στην Οικονομική Επιστήμη η γνώση μόνον του πλέον που σταδίου εξέλιξης δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα