Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ"

Transcript

1 Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ ESMA/2012/832EL

2 Ηµεροµηνία: ESMA/2012/832EL Πίνακας περιεχοµένων I. Πεδίο εφαρµογής 3 II. Ορισµοί 3 III. Σκοπός 5 IV. Συµµόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 5 V. ΟΣΕΚΑ που παρακολουθούν δείκτη 5 VII. ιαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ Αναγνωριστικό και ειδική γνωστοποίηση 7 VIII. Ενεργά διαχειριζόµενα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ 7 IX. Μεταχείριση επενδυτών σε διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ στη δευτερογενή αγορά 7 X. Τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου 8 XI. Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα 10 XII. ιαχείριση εξασφάλισης για συναλλαγές εξωχρηµατιστηριακών χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου 11 XIII. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 13 XIV. Μεταβατικές διατάξεις 16 ESMA 103, rue de Grenelle Paris France Τηλ. +33 (0)

3 I. Πεδίο εφαρµογής 1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές εφαρµόζονται σε αρµόδιες αρχές, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 97 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ, σε εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και σε ΟΣΕΚΑ µε µορφή αυτοδιαχειριζόµενων εταιρειών επενδύσεων. 2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές εφαρµόζονται από την [ηµεροµηνία δύο µήνες µετά τη δηµοσίευσή τους στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ]. Οι µεταβατικές διατάξεις περιγράφονται στις παραγράφους 62 και εξής. II. Ορισµοί 3. Εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό, οι όροι οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ έχουν την ίδια έννοια στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: Ενεργά διαχειριζόµενο διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ Ετήσια διαφορά παρακολούθησης Οδηγία για τα επιλέξιµα στοιχεία ενεργητικού ιαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ Ενεργά διαχειριζόµενο διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ είναι ένα διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ του οποίου ο διαχειριστής διαθέτει διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του, σύµφωνα µε τους επενδυτικούς στόχους και τις επενδυτικές πολιτικές που έχουν δηλωθεί (σε αντίθεση µε ένα διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ το οποίο παρακολουθεί έναν δείκτη και δεν διαθέτει τέτοια διακριτική ευχέρεια). Συνήθως ένα ενεργά διαχειριζόµενο διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη απόδοσης καλύτερης από εκείνην ενός δείκτη. ιαφορά µεταξύ της ετήσιας απόδοσης του ΟΣΕΚΑ που παρακολουθεί δείκτη και της ετήσιας απόδοσης του δείκτη που παρακολουθείται. Οδηγία 2007/16/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη διευκρίνιση ορισµένων ορισµών 1. ιαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ του οποίου τουλάχιστον ένα µερίδιο ή κατηγορία µεριδίου αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας σε µία τουλάχιστον οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης µε έναν τουλάχιστον ειδικό διαπραγµατευτή, ο οποίος λαµβάνει µέτρα ώστε η χρηµατιστηριακή αξία των µεριδίων του να µην διαφέρει σηµαντικά από την καθαρή αξία ενεργητικού του και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από την ενδεικτική καθαρή αξία 1 ΕΕ L 79 της , σ

4 ενεργητικού του. Κατευθυντήριες γραµµές περί ενιαίου ορισµού των ευρωπαϊκών αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς Κατευθυντήριες γραµµές για τα επιλέξιµα στοιχεία ενεργητικού για επένδυση από ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου για τους ΟΣΕΚΑ Ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού ΟΣΕΚΑ που παρακολουθεί δείκτη Μοχλευµένος ΟΣΕΚΑ που παρακολουθεί δείκτη Πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης Οδηγία ΟΣΕΚΑ Σφάλµα παρακολούθησης Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕΡΑΑΚΑ περί ενιαίου ορισµού των ευρωπαϊκών αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς (CESR/10-049) Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕΡΑΑΚΑ για τα επιλέξιµα στοιχεία ενεργητικού για επένδυση από ΟΣΕΚΑ (CESR/07-044b) Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕΡΑΑΚΑ σχετικά µε τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου για τους ΟΣΕΚΑ (CESR/10-788) Μέτρηση της ενδοηµερήσιας αξίας της καθαρής αξίας ενεργητικού ενός διαπραγµατεύσιµου αµοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ βάσει των πλέον επικαιροποιηµένων πληροφοριών. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δεν είναι η αξία στην οποία οι επενδυτές στη δευτερογενή αγορά αγοράζουν και πωλούν τα µερίδιά τους. ΟΣΕΚΑ του οποίου η στρατηγική είναι να αναπαράγει ή να παρακολουθεί τις επιδόσεις ενός ή περισσότερων δεικτών, π.χ. µέσω συνθετικής ή φυσικής αναπαραγωγής. ΟΣΕΚΑ του οποίου η στρατηγική είναι να έχει µοχλευµένη έκθεση σε δείκτη ή έκθεση σε µοχλευµένο δείκτη. Πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων 2. Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση). Μεταβλητότητα της διαφοράς µεταξύ της απόδοσης του ΟΣΕΚΑ που παρακολουθεί δείκτη και της απόδοσης του δείκτη ή των δεικτών που παρακολουθείται (-ούνται). 2 ΕΕ L 145 της , σ. 1. 4

5 III. Σκοπός 4. Σκοπός των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών είναι η προστασία των επενδυτών µέσω της παροχής καθοδήγησης σχετικά µε τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να γνωστοποιούνται σε σχέση µε τους ΟΣΕΚΑ που παρακολουθούν δείκτη και τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ σε συνδυασµό µε τους συγκεκριµένους κανόνες που πρέπει να εφαρµόζουν οι ΟΣΕΚΑ όταν προβαίνουν σε συναλλαγές εξωχρηµατιστηριακών χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και όταν εφαρµόζουν τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τέλος, οι κατευθυντήριες γραµµές προσδιορίζουν τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες στους οποίους επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ. IV. Συµµόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων Καθεστώς των κατευθυντήριων γραµµών 5. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισµού ΕΑΚΑΑ 3. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισµού, οι αρµόδιες αρχές και οι συµµετέχοντες στις χρηµατοοικονοµικές αγορές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συµµορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραµµές. 6. Οι αρµόδιες αρχές στις οποίες εφαρµόζονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να συµµορφώνονται ενσωµατώνοντάς τες στις εποπτικές πρακτικές τους, ακόµη και όταν συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές απευθύνονται πρωτίστως σε συµµετέχοντες στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 7. Οι αρµόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές οφείλουν να κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ κατά πόσον συµµορφώνονται ή προτίθενται να συµµορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραµµές, αναφέροντας τους λόγους της ενδεχόµενης µη συµµόρφωσης έως την ηµεροµηνία δύο µήνες µετά τη δηµοσίευση στη διεύθυνση [διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου]. Υπόδειγµα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ. 8. Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και οι ΟΣΕΚΑ µε µορφή αυτοδιαχειριζόµενων εταιρειών επενδύσεων δεν υποχρεούνται να αναφέρουν στην ΕΑΚΑΑ εάν συµµορφώνονται ή όχι προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές. V. ΟΣΕΚΑ που παρακολουθούν δείκτη 9. Το ενηµερωτικό δελτίο ενός ΟΣΕΚΑ που παρακολουθεί δείκτη πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 3 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ. 5

6 α) σαφή περιγραφή των δεικτών, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε τα υποκείµενα συστατικά στοιχεία τους. Για την αποφυγή της αναγκαιότητας συχνής επικαιροποίησης του εγγράφου, το ενηµερωτικό δελτίο µπορεί να παραπέµπει τους επενδυτές σε δικτυακό τόπο στον οποίο δηµοσιεύεται η ακριβής σύνθεση των δεικτών β) πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο παρακολούθησης του δείκτη (για παράδειγµα, κατά πόσον θα εφαρµόζει ένα πρότυπο πλήρους, ή βασισµένης σε δείγµα, φυσικής αναπαραγωγής ή µια συνθετική αναπαραγωγή) και τις συνέπειες της επιλεγείσας µεθόδου για τους επενδυτές όσον αφορά την έκθεσή τους στον υποκείµενο δείκτη και στον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου γ) πληροφορίες σχετικά µε το αναµενόµενο επίπεδο σφάλµατος παρακολούθησης σε συνήθεις συνθήκες αγοράς δ) περιγραφή των παραγόντων οι οποίοι είναι πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητα των ΟΣΕΚΑ που παρακολουθούν δείκτη να παρακολουθούν τις επιδόσεις των δεικτών, όπως κόστος συναλλαγής, µικρά δύσκολα ρευστοποιήσιµα συστατικά στοιχεία, επανεπένδυση µερισµάτων κ.λπ. 10. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται βάσει της παραγράφου 9 στοιχείο β) ανωτέρω πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης περιληπτικά στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές. 11. Η ετήσια και η εξαµηνιαία έκθεση ενός ΟΣΕΚΑ που παρακολουθεί δείκτη πρέπει να αναφέρει το µέγεθος του σφάλµατος παρακολούθησης στη λήξη της υπό εξέταση περιόδου. Η ετήσια έκθεση πρέπει να παρέχει εξηγήσεις για τις τυχόν αποκλίσεις µεταξύ του αναµενόµενου και του πραγµατικού σφάλµατος παρακολούθησης κατά τη σχετική περίοδο. Η ετήσια έκθεση πρέπει επίσης να γνωστοποιεί και να εξηγεί την ετήσια διαφορά παρακολούθησης µεταξύ των επιδόσεων του ΟΣΕΚΑ και των επιδόσεων του δείκτη που παρακολουθεί. VI. Μοχλευµένος ΟΣΕΚΑ που παρακολουθεί δείκτη 12. Οι µοχλευµένοι ΟΣΕΚΑ που παρακολουθούν δείκτη πρέπει να συµµορφώνονται προς τα όρια και τους κανόνες περί συνολικής έκθεσης στον κίνδυνο που θεσπίζονται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ. Πρέπει να υπολογίζουν τη συνολική έκθεσή τους στον κίνδυνο χρησιµοποιώντας είτε την προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων είτε την προσέγγιση βάσει της σχετικής δυνητικής ζηµίας, σύµφωνα µε τους κανόνες που προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου για τους ΟΣΕΚΑ. Ο περιορισµός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο ισχύει επίσης για τους ΟΣΕΚΑ που αναπαράγουν µοχλευµένους δείκτες. 13. Το ενηµερωτικό δελτίο για τους µοχλευµένους ΟΣΕΚΑ που παρακολουθούν δείκτη πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) περιγραφή της πολιτικής µόχλευσης, του τρόπου υλοποίησής της (δηλαδή κατά πόσον η µόχλευση είναι στο επίπεδο του δείκτη ή προκύπτει από τον τρόπο µε τον οποίο ο ΟΣΕΚΑ αποκτά έκθεση σε έναν δείκτη), του κόστους της µόχλευσης (όπου συντρέχει περίπτωση) και των κινδύνων που σχετίζονται µε την εν λόγω πολιτική β) περιγραφή των επιπτώσεων τυχόν αντίστροφης µόχλευσης (δηλαδή µειωµένης έκθεσης) 6

7 γ) περιγραφή της ενδεχόµενης σηµαντικής διαφοράς, µεσοπρόθεσµα έως µακροπρόθεσµα, των επιδόσεων του ΟΣΕΚΑ σε σχέση µε το πολλαπλάσιο των επιδόσεων του δείκτη. 14. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης περιληπτικά στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές. VII. ιαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ Αναγνωριστικό και ειδική γνωστοποίηση 15. Ένα διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ πρέπει να χρησιµοποιεί το αναγνωριστικό «ΑΚ ΟΣΕΚΑ», µε το οποίο προσδιορίζεται ως διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο. Το εν λόγω αναγνωριστικό πρέπει να χρησιµοποιείται στο όνοµά του, στους κανόνες ή στην πράξη σύστασης του κεφαλαίου, στο ενηµερωτικό δελτίο, στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις. Το αναγνωριστικό «ΑΚ ΟΣΕΚΑ» πρέπει να χρησιµοποιείται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. 16. ΟΣΕΚΑ ο οποίος δεν είναι διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ (όπως ορίζεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές) δεν πρέπει να χρησιµοποιεί ούτε το αναγνωριστικό «ΑΚ ΟΣΕΚΑ» ούτε τις ενδείξεις «ΑΚ» ή «διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο». 17. Ένα διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ πρέπει να γνωστοποιεί σαφώς στο ενηµερωτικό δελτίο του, στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις την πολιτική του όσον αφορά τη διαφάνεια του χαρτοφυλακίου, καθώς και πού µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες για το χαρτοφυλάκιο, συµπεριλαµβανοµένου του µητρώου στο οποίο είναι δηµοσιευµένη η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού, εφόσον συντρέχει περίπτωση. 18. Ένα διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ πρέπει επίσης να γνωστοποιεί σαφώς στο ενηµερωτικό δελτίο του µε ποιον τρόπο υπολογίζεται η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και τη συχνότητα του υπολογισµού. VIII. Ενεργά διαχειριζόµενα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ 19. Ένα ενεργά διαχειριζόµενο διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ πρέπει να ενηµερώνει σαφώς τους επενδυτές για τον συγκεκριµένο χαρακτήρα του στο ενηµερωτικό δελτίο του, στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις. 20. Ένα ενεργά διαχειριζόµενο διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ πρέπει να γνωστοποιεί σαφώς στο ενηµερωτικό δελτίο του, στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις τον τρόπο µε τον οποίο θα υλοποιήσει τη δηλωθείσα επενδυτική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένης, όπου συντρέχει περίπτωση, της πρόθεσής του να επιτύχει επιδόσεις καλύτερες από εκείνες ενός δείκτη. IX. Μεταχείριση επενδυτών σε διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ στη δευτερογενή αγορά 21. Εάν τα µερίδια ενός διαπραγµατεύσιµου αµοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ το οποίο αγοράσθηκε σε δευτερογενή αγορά δεν µπορούν γενικά να εξαγορασθούν από το κεφάλαιο, τότε στο ενηµερωτικό δελτίο και στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις του κεφαλαίου πρέπει να περιλαµβάνεται η ακόλουθη προειδοποίηση: 7

8 22. «Τα µερίδια του διαπραγµατεύσιµου αµοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ που αγοράσθηκαν στη δευτερογενή αγορά δεν µπορούν συνήθως να πωληθούν εκ νέου απευθείας στο διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ. Οι επενδυτές πρέπει να αγοράζουν και να πωλούν µερίδια σε δευτερογενή αγορά µε τη βοήθεια διαµεσολαβητή (π.χ. χρηµατιστηριακού πράκτορα), πράγµα το οποίο µπορεί να συνεπάγεται έξοδα. Επιπλέον, οι επενδυτές µπορεί να πληρώσουν ποσό µεγαλύτερο από την τρέχουσα καθαρή αξία ενεργητικού όταν αγοράζουν µερίδια και µπορεί να εισπράξουν ποσό µικρότερο από την τρέχουσα καθαρή αξία ενεργητικού όταν πωλούν µερίδια». 23. Εάν η χρηµατιστηριακή αξία των µεριδίων του διαπραγµατεύσιµου αµοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ διαφέρει σηµαντικά από την καθαρή αξία ενεργητικού του, οι επενδυτές που απέκτησαν τα µερίδιά τους (ή, όπου συντρέχει περίπτωση, οποιοδήποτε δικαίωµα απόκτησης µεριδίου το οποίο χορηγήθηκε µέσω διανοµής αντίστοιχου µεριδίου) στη δευτερογενή αγορά πρέπει να έχουν το δικαίωµα να τα πωλήσουν εκ νέου απευθείας στο διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ. Για παράδειγµα, αυτό µπορεί να ισχύει σε περιπτώσεις αποδιοργάνωσης της αγοράς, όπως σε περίπτωση απουσίας ειδικού διαπραγµατευτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η οργανωµένη αγορά πρέπει να ενηµερώνεται ότι το διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ είναι ανοικτό για απευθείας εξαγορά στο επίπεδο του διαπραγµατεύσιµου αµοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ. 24. Ένα διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ πρέπει να γνωστοποιεί στο ενηµερωτικό δελτίο του τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επενδυτές οι οποίοι αγόρασαν τα µερίδιά τους στη δευτερογενή αγορά σε περίπτωση επέλευσης των περιστάσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 23, καθώς και το δυνητικό κόστος. Το κόστος δεν πρέπει να είναι υπερβολικό. X. Τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου 25. Ένας ΟΣΕΚΑ πρέπει να ενηµερώνει µε σαφήνεια τους επενδυτές στο ενηµερωτικό δελτίο του για την πρόθεσή του να χρησιµοποιήσει τις τεχνικές και τα µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ και στο άρθρο 11 της οδηγίας για τα επιλέξιµα στοιχεία ενεργητικού. Η ενηµέρωση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή των κινδύνων που ενέχουν οι εν λόγω δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου και των δυνητικών συγκρούσεων συµφερόντων, καθώς και των συνεπειών που θα έχουν στις επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ. Η χρήση των εν λόγω τεχνικών και µέσων πρέπει να ανταποκρίνεται στα βέλτιστα συµφέροντα του ΟΣΕΚΑ. 26. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας για τα επιλέξιµα στοιχεία ενεργητικού, ΟΣΕΚΑ ο οποίος χρησιµοποιεί τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου πρέπει να διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις εν λόγω δραστηριότητες αποτυπώνονται δεόντως στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του ΟΣΕΚΑ. 27. Σύµφωνα µε την παράγραφο 24 των κατευθυντήριων γραµµών για τα επιλέξιµα στοιχεία ενεργητικού για επένδυση από ΟΣΕΚΑ, οι τεχνικές και τα µέσα που σχετίζονται µε µεταβιβάσιµες κινητές αξίες και µέσα της χρηµαταγοράς δεν πρέπει α. να συνεπάγονται αλλαγή στον δηλωθέντα επενδυτικό στόχο του ΟΣΕΚΑ, ούτε β. να προσθέτουν σηµαντικούς συµπληρωµατικούς κινδύνους σε σύγκριση µε την αρχική πολιτική κινδύνων που περιγράφεται στα έγγραφα πώλησής του. 8

9 28. Ο ΟΣΕΚΑ πρέπει να γνωστοποιεί στο ενηµερωτικό δελτίο του την πολιτική όσον αφορά τα άµεσα και έµµεσα λειτουργικά έξοδα/τις αµοιβές που συνεπάγονται οι τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τα οποία/οι οποίες ενδέχεται να αφαιρεθούν από τα έσοδα που αποδίδονται στον ΟΣΕΚΑ. Τα εν λόγω έξοδα και οι αµοιβές δεν πρέπει να περιλαµβάνουν λανθάνοντα έσοδα. Ο ΟΣΕΚΑ πρέπει να γνωστοποιεί την ταυτότητα της (των) οντότητας (-ων) στην (στις) οποία (-ες) καταβάλλονται άµεσα και έµµεσα έξοδα και αµοιβές και να αναφέρει κατά πόσον αυτές είναι συνδεδεµένες εταιρείες της εταιρείας διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή του θεµατοφύλακα. 29. Όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τις τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, µετά την αφαίρεση άµεσων και έµµεσων λειτουργικών εξόδων, πρέπει να επιστρέφονται στον ΟΣΕΚΑ. 30. Ένας ΟΣΕΚΑ πρέπει να διασφαλίζει ότι µπορεί ανά πάσα στιγµή να απαιτήσει την επιστροφή οποιασδήποτε κινητής αξίας η οποία αποτέλεσε αντικείµενο δανεισµού ή να καταγγείλει οποιασδήποτε σύµβαση δανεισµού κινητών αξιών την οποία έχει συνάψει. 31. Ένας ΟΣΕΚΑ ο οποίος συνάπτει συµφωνία αγοράς και επαναπώλησης πρέπει να διασφαλίζει ότι µπορεί να απαιτήσει ανά πάσα στιγµή την επιστροφή του συνολικού χρηµατικού ποσού ή να καταγγείλει τη συµφωνία αγοράς και επαναπώλησης είτε σε δεδουλευµένη βάση είτε βάσει των τρεχουσών τιµών της αγοράς. Όταν είναι εφικτή η ανά πάσα στιγµή απαίτηση της επιστροφής του χρηµατικού ποσού βάσει των τρεχουσών τιµών της αγοράς, η τρέχουσα τιµή αγοράς της συµφωνίας αγοράς και επαναπώλησης θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της καθαρής αξίας ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. 32. Ένας ΟΣΕΚΑ ο οποίος συνάπτει συµφωνία επαναγοράς πρέπει να διασφαλίζει ότι µπορεί ανά πάσα στιγµή να απαιτήσει την επιστροφή κάθε κινητής αξίας η οποία αποτέλεσε αντικείµενο της συµφωνίας επαναγοράς ή να καταγγείλει τη συµφωνία επαναγοράς την οποία έχει συνάψει. 33. Οι συµφωνίες επαναγοράς και οι συµφωνίες αγοράς και επαναπώλησης ορισµένου χρόνου που δεν υπερβαίνουν τις επτά ηµέρες πρέπει να λογίζονται ως ρυθµίσεις, από την άποψη ότι επιτρέπουν στον ΟΣΑΚΑ την ανά πάσα στιγµή απαίτηση της επιστροφής των στοιχείων ενεργητικού. 34. Ένας ΟΣΕΚΑ ο οποίος προβαίνει σε συναλλαγές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις εν λόγω πράξεις όταν αναπτύσσει τη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας, ώστε να διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να συµµορφώνεται ανά πάσα στιγµή προς τις υποχρεώσεις εξαγοράς που έχει αναλάβει. 35. Η ετήσια έκθεση του ΟΣΕΚΑ πρέπει να περιέχει επίσης στοιχεία σχετικά µε τα ακόλουθα: α) την έκθεση σε κίνδυνο που προκύπτει από τις τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου β) την ταυτότητα του (των) αντισυµβαλλοµένου (-ων) στις εν λόγω τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου γ) το είδος και το ύψος της εξασφάλισης που λαµβάνει ο ΟΣΕΚΑ προκειµένου να µειωθεί η έκθεση στον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου και δ) τα έσοδα που προκύπτουν από τις τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου για το σύνολο της περιόδου αναφοράς µαζί µε τα άµεσα και έµµεσα λειτουργικά έξοδα και τις αµοιβές που καταβλήθηκαν. 9

10 XI. Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα 36. Εάν ένας ΟΣΕΚΑ συνάπτει συµφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ή επενδύει σε άλλα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µε παρόµοια χαρακτηριστικά, τα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει ο ΟΣΕΚΑ πρέπει να συµµορφώνονται προς τα επενδυτικά όρια που καθορίζονται στα άρθρα 52, 53, 54, 55 και 56 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ. Για παράδειγµα, εάν ένας ΟΣΕΚΑ συνάπτει µη χρηµατοδοτούµενη συµφωνία ανταλλαγής, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ το οποίο αποτελεί αντικείµενο ανταλλαγής πρέπει να συµµορφώνεται προς τα προαναφερθέντα επενδυτικά όρια. 37. Σύµφωνα µε το άρθρο 51 παράγραφος 3 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ και το άρθρο 43 παράγραφος 5 της οδηγίας 2010/43/ΕΕ, εάν ένας ΟΣΕΚΑ συνάπτει συµφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ή επενδύει σε άλλα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µε παρόµοια χαρακτηριστικά, η υποκείµενη έκθεση σε κίνδυνο των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των επενδυτικών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 52 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ. 38. Το ενηµερωτικό δελτίο ενός ΟΣΕΚΑ ο οποίος χρησιµοποιεί συµφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ή άλλα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µε τα ίδια χαρακτηριστικά πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) πληροφορίες για την υποκείµενη στρατηγική και τη σύνθεση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ή του δείκτη β) πληροφορίες για τον (τους) αντισυµβαλλόµενο (-ους) των συναλλαγών γ) περιγραφή του κινδύνου αθέτησης εκ µέρους του αντισυµβαλλοµένου και των συνεπειών για τις αποδόσεις των επενδυτών δ) τον βαθµό στον οποίο ο αντισυµβαλλόµενος διαθέτει οποιαδήποτε διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη σύνθεση ή τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή όσον αφορά τα υποκείµενα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα και κατά πόσον απαιτείται η έγκριση του αντισυµβαλλοµένου σε σχέση µε οποιαδήποτε συναλλαγή του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ και ε) µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 39, την ταυτότητα του αντισυµβαλλοµένου ως διαχειριστή επενδύσεων. 39. Εάν ο αντισυµβαλλόµενος διαθέτει διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη σύνθεση ή τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή του υποκείµενου χρηµατοοικονοµικού παραγώγου, η σύµβαση µεταξύ του ΟΣΕΚΑ και του αντισυµβαλλοµένου πρέπει να θεωρείται συµφωνία ανάθεσης της διαχείρισης της επένδυσης και πρέπει να συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις περί ανάθεσης του ΟΣΕΚΑ. 40. Η ετήσια έκθεση του ΟΣΕΚΑ πρέπει να περιέχει στοιχεία σχετικά µε τα ακόλουθα: α) την υποκείµενη έκθεση σε κίνδυνο η οποία προκύπτει από τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα β) την ταυτότητα του (των) αντισυµβαλλοµένου (-ων) στις εν λόγω συναλλαγές χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και 10

11 γ) το είδος και το ύψος της εξασφάλισης που λαµβάνει ο ΟΣΕΚΑ προκειµένου να µειωθεί η έκθεση στον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου. XII. ιαχείριση εξασφάλισης για συναλλαγές εξωχρηµατιστηριακών χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου Η έκθεση σε κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου που προκύπτει από συναλλαγές εξωχρηµατιστηριακών χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου πρέπει να λαµβάνεται συνολικά υπόψη όταν υπολογίζονται τα όρια του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου που προβλέπονται στο άρθρο 52 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που λαµβάνει ένας ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο τεχνικών αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου πρέπει να θεωρούνται εξασφάλιση για τον σκοπό των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών και πρέπει να συµµορφώνονται προς τα κριτήρια που θεσπίζονται στην παράγραφο 43 κατωτέρω. 43. Εάν ένας ΟΣΕΚΑ συνάπτει συναλλαγές εξωχρηµατιστηριακών χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και εφαρµόζει τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, κάθε εξασφάλιση η οποία χρησιµοποιείται για τη µείωση της έκθεσης στον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου πρέπει να συµµορφώνεται ανά πάσα στιγµή προς τα ακόλουθα κριτήρια: α) Ρευστότητα κάθε ληφθείσα εξασφάλιση, εκτός εξασφάλισης σε χρήµα, πρέπει να είναι εύκολα ρευστοποιήσιµη και να αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης µε διάφανη τιµολόγηση, ώστε να µπορεί να πωληθεί γρήγορα σε τιµή η οποία προσεγγίζει την αποτίµησή της προ της πώλησης. Η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να συµµορφώνεται επίσης προς τις διατάξεις του άρθρου 56 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ. β) Αποτίµηση η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να αποτιµάται τουλάχιστον σε ηµερήσια βάση και τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία εµφανίζουν υψηλή µεταβλητότητα τιµής δεν πρέπει να γίνονται δεκτά ως εξασφάλιση, εκτός εάν έχει θεσπισθεί κατάλληλη συντηρητική περικοπή της αποτίµησης. γ) Πιστωτική ποιότητα εκδότη η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. δ) Συσχέτιση η ληφθείσα εξασφάλιση από έναν ΟΣΕΚΑ πρέπει να εκδίδεται από οντότητα η οποία είναι ανεξάρτητη από τον αντισυµβαλλόµενο και η οποία δεν αναµένεται να εµφανίζει υψηλή συσχέτιση µε τις επιδόσεις του αντισυµβαλλοµένου. ε) ιαφοροποίηση εξασφάλισης (συγκέντρωση στοιχείων ενεργητικού) η εξασφάλιση πρέπει να είναι επαρκώς διαφοροποιηµένη όσον αφορά τη χώρα, τις αγορές και τους εκδότες. Το 4 Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη διαχείριση της εξασφάλισης τροποποιούν το πλαίσιο 26 των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου για τους ΟΣΕΚΑ (CESR/10-788) όσον αφορά τα κριτήρια που πρέπει να πληροί η εξασφάλιση που λαµβάνεται στο πλαίσιο συναλλαγών εξωχρηµατιστηριακών χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. 5 Η παρούσα διάταξη τροποποιεί το πλαίσιο 27 των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου για τους ΟΣΕΚΑ όσον αφορά το όριο του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου που προκύπτει από συναλλαγές αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 11

12 κριτήριο της επαρκούς διαφοροποίησης όσον αφορά τη συγκέντρωση των εκδοτών θεωρείται ότι πληρούται εάν ο ΟΣΕΚΑ λαµβάνει από έναν αντισυµβαλλόµενο συναλλαγών αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου και εξωχρηµατιστηρικών χρηµατοοικονοµικών παραγώγων ένα σύνολο εξασφαλίσεων µε έκθεση σε έναν συγκεκριµένο εκδότη η οποία δεν υπερβαίνει το 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του. Εάν ο ΟΣΕΚΑ είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο από διάφορους αντισυµβαλλοµένους, τα διάφορα σύνολα εξασφαλίσεων πρέπει να αθροίζονται για τον υπολογισµό του ορίου του 20% της έκθεσης σε έναν µεµονωµένο εκδότη. στ) Οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται µε τη διαχείριση της εξασφάλισης, όπως οι λειτουργικοί και οι νοµικοί κίνδυνοι, πρέπει να προσδιορίζονται, να αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης και να αντισταθµίζονται µέσω της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. ζ) Σε περίπτωση µεταβίβασης κυριότητας, η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να διατηρείται από τον θεµατοφύλακα του ΟΣΕΚΑ. Για άλλους τύπους συµφωνιών εξασφάλισης, η εξασφάλιση µπορεί να διατηρείται από τρίτο θεµατοφύλακα, ο οποίος υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και ο οποίος δεν συνδέεται µε τον πάροχο της εξασφάλισης. η) Η ληφθείσα εξασφάλιση πρέπει να είναι πλήρως εκτελεστή από τον ΟΣΕΚΑ ανά πάσα στιγµή χωρίς παραποµπή στον αντισυµβαλλόµενο ή έγκριση από τον αντισυµβαλλόµενο. θ) Η ληφθείσα εξασφάλιση σε είδος δεν πρέπει να πωλείται, να επανεπενδύεται ούτε να ενεχυριάζεται 6. ι) Η ληφθείσα εξασφάλιση σε χρήµα µπορεί µόνον: - να κατατίθεται σε οντότητες οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 50 στοιχείο στ) της οδηγίας ΟΣΕΚΑ - να επενδύεται σε κρατικά οµόλογα υψηλής ποιότητας - να χρησιµοποιείται για τον σκοπό συµφωνιών επαναπώλησης, υπό τον όρο ότι οι συναλλαγές διενεργούνται µε πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία και ο ΟΣΕΚΑ µπορεί να απαιτήσει ανά πάσα στιγµή την επιστροφή του συνολικού χρηµατικού ποσού σε δεδουλευµένη βάση - να επενδύεται σε βραχυπρόθεσµα κεφάλαια χρηµαταγοράς, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες αρχές περί ενιαίου ορισµού των ευρωπαϊκών αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς. 44. Η εξασφάλιση σε χρήµα η οποία επανεπενδύεται πρέπει να διαφοροποιείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις περί διαφοροποίησης οι οποίες εφαρµόζονται στην εξασφάλιση σε είδος. 45. Ένας ΟΣΕΚΑ ο οποίος λαµβάνει εξασφάλιση για τουλάχιστον 30% των στοιχείων ενεργητικού του πρέπει να έχει θεσπίσει κατάλληλη πολιτική προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων ώστε να διασφαλίζει την τακτική διενέργεια τέτοιων προσοµοιώσεων υπό συνήθεις και εξαιρετικές συνθήκες 6 Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη διαχείριση της εξασφάλισης τροποποιούν το πλαίσιο 9 των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου για τους ΟΣΕΚΑ (CESR/10-788) όσον αφορά την απαγόρευση επανεπένδυσης ληφθείσας εξασφάλισης σε είδος στο πλαίσιο συναλλαγών αποδοτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 12

13 ρευστότητας, ώστε ο ΟΣΕΚΑ να µπορεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο ρευστότητας που συνδέεται µε την εξασφάλιση. Η πολιτική προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων ρευστότητας πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) σχεδιασµό ανάλυσης σεναρίου προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένης ανάλυσης διακρίβωσης, πιστοποίησης και ευαισθησίας β) εµπειρική προσέγγιση όσον αφορά την εκτίµηση επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένου εκ των υστέρων ελέγχου των εκτιµήσεων κινδύνου ρευστότητας γ) αναφορά συχνότητας και ορίου/κατώτατου ορίου ανοχής απωλειών και δ) ενέργειες αντιστάθµισης για τη µείωση των απωλειών, συµπεριλαµβανοµένων πολιτικής περικοπής της αποτίµησης και προστασίας κατά του κινδύνου διαφοράς. 46. Ένας ΟΣΕΚΑ πρέπει να έχει θεσπίσει σαφή πολιτική περικοπής της αποτίµησης, προσαρµοσµένη σε κάθε κατηγορία στοιχείων ενεργητικού που λαµβάνει ως εξασφάλιση. Κατά την επεξεργασία πολιτικής περικοπής της αποτίµησης, ο ΟΣΕΚΑ πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων, όπως την πιστοληπτική ικανότητα ή τη µεταβλητότητα της τιµής, καθώς και την έκβαση των προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 47. Η εν λόγω πολιτική πρέπει να τεκµηριώνεται και πρέπει να δικαιολογεί κάθε απόφαση περί εφαρµογής συγκεκριµένης περικοπής της αποτίµησης, ή µη εφαρµογής οποιασδήποτε περικοπής της αποτίµησης, σε συγκεκριµένη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού. 47. Το ενηµερωτικό δελτίο πρέπει επίσης να ενηµερώνει σαφώς τους επενδυτές για την πολιτική εξασφαλίσεων του ΟΣΕΚΑ. Η ενηµέρωση πρέπει να περιλαµβάνει τους επιτρεπόµενους τύπους εξασφάλισης, το απαιτούµενο επίπεδο εξασφάλισης και την πολιτική περικοπής της αποτίµησης και, σε περίπτωση εξασφάλισης σε χρήµα, την πολιτική επανεπένδυσης (συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων που ενέχει η πολιτική επανεπένδυσης). XIII. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 48. Όταν ένας ΟΣΕΚΑ προτίθεται να κάνει χρήση των αυξηµένων ορίων διαφοροποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 53 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ, αυτό πρέπει να γνωστοποιείται σαφώς στο ενηµερωτικό δελτίο µαζί µε περιγραφή των εξαιρετικών συνθηκών αγοράς που δικαιολογούν τη συγκεκριµένη επένδυση. 49. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να επενδύει σε χρηµατοοικονοµικό δείκτη ο οποίος διαθέτει ένα µοναδικό συστατικό στοιχείο µε επιπτώσεις στη συνολική απόδοση του δείκτη οι οποίες υπερβαίνουν τις σχετικές απαιτήσεις διαφοροποίησης, δηλαδή 20%/35%. Στην περίπτωση µοχλευµένου δείκτη, οι επιπτώσεις ενός συστατικού στοιχείου στη συνολική απόδοση του δείκτη, αφού ληφθεί υπόψη η µόχλευση, πρέπει να τηρούν τα ίδια όρια. 50. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να επενδύει σε δείκτες βασικών εµπορευµάτων οι οποίοι δεν αποτελούνται από διαφορετικά βασικά εµπορεύµατα. Οι υποκατηγορίες του ίδιου βασικού εµπορεύµατος (για παράδειγµα προϊόντα από διαφορετικές περιοχές ή αγορές ή προϊόντα που προκύπτουν από τα ίδια πρωτογενή προϊόντα µέσω βιοµηχανικής διεργασίας) πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν το ίδιο βασικό εµπόρευµα για τον υπολογισµό των ορίων διαφοροποίησης. Για παράδειγµα, οι συµβάσεις 13

14 αργού πετρελαίου WTI, αργού πετρελαίου Brent, βενζίνης ή πετρελαίου θέρµανσης πρέπει να θεωρούνται όλες υποκατηγορίες του ίδιου βασικού εµπορεύµατος (δηλαδή του πετρελαίου). Οι υποκατηγορίες ενός βασικού εµπορεύµατος δεν πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν το ίδιο βασικό εµπόρευµα εάν δεν εµφανίζουν υψηλή συσχέτιση. Όσον αφορά τον παράγοντα συσχέτισης, δύο συστατικά στοιχεία ενός δείκτη βασικού εµπορεύµατος τα οποία αποτελούν υποκατηγορίες του ίδιου βασικού εµπορεύµατος δεν πρέπει να θεωρούνται ότι εµφανίζουν υψηλή συσχέτιση εάν 75% των παρατηρήσεων συσχέτισης είναι κάτω του 0,8. Για τον σκοπό αυτό, οι παρατηρήσεις συσχέτισης πρέπει να υπολογίζονται βάσει (i) ισότιµα σταθµισµένων ηµερήσιων αποδόσεων των τιµών των αντίστοιχων βασικών εµπορευµάτων και (ii) κυλιόµενου χρονικού διαστήµατος 250 ηµερών στη διάρκεια 5ετούς περιόδου Ένας ΟΣΕΚΑ πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι ένας δείκτης πληροί τα κριτήρια δείκτη του άρθρου 53 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ και του άρθρου 9 της οδηγίας για τα επιλέξιµα στοιχεία ενεργητικού και, µεταξύ άλλων, ότι ο δείκτης αποτελεί δείκτη αναφοράς της οικείας αγοράς. Για τον σκοπό αυτό: α) ο δείκτης πρέπει να έχει έναν σαφή, µοναδικό στόχο προκειµένου να αποτελεί κατάλληλο δείκτη αναφοράς της οικείας αγοράς β) το πλαίσιο των συστατικών στοιχείων του δείκτη και η βάση για την επιλογή των εν λόγω συστατικών στοιχείων στο πλαίσιο της στρατηγικής πρέπει να προσδιορίζονται µε σαφήνεια στους επενδυτές και στις αρµόδιες αρχές γ) εάν η διαχείριση µετρητών περιλαµβάνεται στη στρατηγική του δείκτη, ο ΟΣΕΚΑ πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτό δεν επηρεάζει την αντικειµενική φύση της µεθόδου υπολογισµού του δείκτη. 52. Ένας δείκτης δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί κατάλληλο δείκτη αναφοράς µιας αγοράς εάν δηµιουργήθηκε και υπολογίζεται κατόπιν αιτήµατος ενός ή πολύ περιορισµένου αριθµού παραγόντων της αγοράς και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εν λόγω παραγόντων της αγοράς. 53. Το ενηµερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ πρέπει να γνωστοποιεί τη συχνότητα επανεξισορρόπησης και τις συνέπειές της στα έξοδα στο πλαίσιο της στρατηγικής. 54. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να επενδύει σε έναν χρηµατοοικονοµικό δείκτη του οποίου η συχνότητα επανεξισορρόπησης δεν επιτρέπει στους επενδυτές να αναπαράγουν τον χρηµατοοικονοµικό δείκτη. Οι δείκτες οι οποίοι επανεξισορροπούνται εντός της ηµέρας ή σε ηµερήσια βάση δεν πληρούν το συγκεκριµένο κριτήριο. Για τον σκοπό των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών, οι τεχνικές προσαρµογές στους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες (όπως µοχλευµένοι δείκτες ή δείκτες στόχου µεταβλητότητας) σύµφωνα µε δηµόσια διαθέσιµα κριτήρια δεν πρέπει να θεωρούνται επανεξισορρόπηση στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου. 55. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να επενδύει σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες για τους οποίους η πλήρης µέθοδος υπολογισµού, η οποία επιτρέπει µεταξύ άλλων στους επενδυτές να αναπαράγουν τον χρηµατοοικονοµικό δείκτη, δεν γνωστοποιείται από τον πάροχο του δείκτη. Κάτι τέτοιο 7 Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές τροποποιούν τις υφιστάµενες κατευθυντήριες γραµµές για τα επιλέξιµα στοιχεία ενεργητικού για επένδυση από ΟΣΕΚΑ (CESR/07-044b) όσον αφορά τους δείκτες βασικών εµπορευµάτων. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να επενδύει σε δείκτες βασικών εµπορευµάτων οι οποίοι δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο

15 περιλαµβάνει την παροχή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά µε τα συστατικά στοιχεία του δείκτη, τον υπολογισµό του δείκτη (συµπεριλαµβανοµένων των συνεπειών της µόχλευσης εντός του δείκτη), τις µεθόδους επανεξισορρόπησης, τις αλλαγές του δείκτη και πληροφορίες για κάθε λειτουργική δυσκολία όσον αφορά την παροχή επίκαιρων ή ορθών πληροφοριών. Οι µέθοδοι υπολογισµού δεν πρέπει να παραλείπουν σηµαντικές παραµέτρους ή στοιχεία τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τους επενδυτές για την αναπαραγωγή του χρηµατοοικονοµικού δείκτη. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιµες, χωρίς χρέωση, από επενδυτές και δυνητικούς επενδυτές, για παράδειγµα, µέσω του ιαδικτύου. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις επιδόσεις του δείκτη πρέπει να διατίθενται ελεύθερα στους επενδυτές. 56. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να επενδύει σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες οι οποίοι δεν δηµοσιεύουν τα συστατικά στοιχεία τους µαζί µε τις αντίστοιχες σταθµίσεις τους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιµες, δωρεάν, από τους επενδυτές και τους δυνητικούς επενδυτές, για παράδειγµα, µέσω του ιαδικτύου. Οι σταθµίσεις µπορούν να δηµοσιεύονται ύστερα από κάθε επανεξισορρόπηση σε αναδροµική βάση. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν την παρελθούσα περίοδο, µετά την τελευταία επανεξισορρόπηση, και να περιλαµβάνουν όλα τα επίπεδα του δείκτη. 57. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να επενδύει σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες των οποίων η µέθοδος επιλογής και επανεξισορρόπησης των συστατικών στοιχείων τους δεν βασίζεται σε ένα σύνολο προκαθορισµένων κανόνων και αντικειµενικών κριτηρίων. 58. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να επενδύει σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες των οποίων ο πάροχος δείκτη λαµβάνει πληρωµές από δυνητικά συστατικά στοιχεία του δείκτη για συµπερίληψη στον δείκτη. 59. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να επενδύει σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες των οποίων η µέθοδος επιτρέπει αναδροµικές αλλαγές σε προηγουµένως δηµοσιευθείσες τιµές του δείκτη («backfilling»). 60. Ο ΟΣΕΚΑ πρέπει να διενεργεί κατάλληλο τεκµηριωµένο έλεγχο δέουσας επιµέλειας όσον αφορά την ποιότητα του δείκτη. Ο έλεγχος δέουσας επιµέλειας πρέπει να λαµβάνει υπόψη κατά πόσον η µέθοδος του δείκτη περιλαµβάνει κατάλληλη εξήγηση των σταθµίσεων και ταξινόµηση των συστατικών στοιχείων βάσει της επενδυτικής στρατηγικής, καθώς και κατά πόσον ο δείκτης αποτελεί κατάλληλο δείκτη αναφοράς. Ο έλεγχος δέουσας επιµέλειας πρέπει να εξετάζει επίσης θέµατα που σχετίζονται µε τα συστατικά στοιχεία του δείκτη. Ο ΟΣΕΚΑ πρέπει να αξιολογεί επίσης τη διαθεσιµότητα πληροφοριών για τον δείκτη, όπως: γ. κατά πόσον υπάρχει σαφής αφηγηµατική περιγραφή του δείκτη αναφοράς δ. κατά πόσον διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος και το πεδίο εφαρµογής ενός τέτοιου ελέγχου ε. τη συχνότητα δηµοσίευσης του δείκτη και κατά πόσον αυτή θα επηρεάσει την ικανότητα του ΟΣΕΚΑ να υπολογίζει την καθαρή αξία ενεργητικού του. 61. Ο ΟΣΕΚΑ πρέπει να διασφαλίζει ότι ο χρηµατοοικονοµικός δείκτης υπόκειται σε ανεξάρτητη αποτίµηση. 15

16 XIV. Μεταβατικές διατάξεις 62. Κάθε νέος ΟΣΕΚΑ ο οποίος δηµιουργείται µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών πρέπει να συµµορφώνεται αµέσως προς τις κατευθυντήριες γραµµές. 63. Οι ΟΣΕΚΑ οι οποίοι υφίστανται προ της ηµεροµηνίας εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών και οι οποίοι επενδύουν σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες οι οποίοι δεν συµµορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να εναρµονίσουν τις επενδύσεις τους προς τις κατευθυντήριες γραµµές εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών. 64. Οι δοµηµένοι ΟΣΕΚΑ, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 του κανονισµού 583/2010, οι οποίοι υφίστανται προ της ηµεροµηνίας εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών, δεν υποχρεούνται να συµµορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραµµές, υπό τον όρο ότι δεν δέχονται καµία νέα εγγραφή µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών. Ωστόσο, προκειµένου να µπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν την υποκείµενη αντισταθµιστική πληρωµή στους υφιστάµενους επενδυτές, οι εν λόγω υφιστάµενοι ΟΣΕΚΑ µπορούν να διαχειρίζονται ενεργά τις χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις τους. 65. Οι ΟΣΕΚΑ οι οποίοι υφίστανται προ της ηµεροµηνίας εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών πρέπει να εναρµονίσουν το χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεών τους προς τις κατευθυντήριες γραµµές εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών. Ωστόσο, κάθε επανεπένδυση εξασφάλισης σε χρήµα µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών πρέπει να συµµορφώνεται αµέσως προς τις κατευθυντήριες γραµµές. 66. Οι ΟΣΕΚΑ οι οποίοι υφίστανται προ της ηµεροµηνίας εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών και οι οποίοι έχουν συνάψει συµφωνίες επιµερισµού εσόδων πρέπει να συµµορφώνονται προς την παράγραφο 28 των κατευθυντήριων γραµµών εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών. 67. Ένα διαπραγµατεύσιµο αµοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ το οποίο υφίσταται προ της ηµεροµηνίας εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών δεν υποχρεούται να συµµορφωθεί προς τις κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν τα αναγνωριστικά έως: α) την πρώτη φορά, µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών, κατά την οποία το όνοµα του κεφαλαίου αλλάζει για άλλον λόγο ή β) δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών, όποιο εκ των δύο γεγονότων συµβεί πρώτο. 68. Τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια ΟΣΕΚΑ τα οποία υφίστανται προ της ηµεροµηνίας εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών πρέπει να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις που αφορούν τη µεταχείριση των επενδυτών της δευτερογενούς αγοράς από την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών. 69. Οι απαιτήσεις οι οποίες σχετίζονται µε το περιεχόµενο των κανόνων του κεφαλαίου ή της πράξης σύστασης υφιστάµενου ΟΣΕΚΑ, του ενηµερωτικού δελτίου του, του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή οποιωνδήποτε διαφηµιστικών ανακοινώσεων που εξέδωσε πριν 16

17 από την ηµεροµηνία εφαρµογής των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών δεν τίθενται σε ισχύ πριν από: α) την πρώτη φορά, µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών, κατά την οποία δηµοσιεύεται το έγγραφο ή η ανακοίνωση, κατόπιν αναθεώρησης ή αντικατάστασής του για άλλον σκοπό και β) δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών, όποιο εκ των δύο γεγονότων συµβεί πρώτο. 70. Οι απαιτήσεις δηµοσίευσης πληροφοριών στην έκθεση και στους λογαριασµούς υφιστάµενου ΟΣΕΚΑ δεν εφαρµόζονται σε σχέση µε οποιαδήποτε λογιστική περίοδο η οποία έληξε πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών. 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το σχέδιό της να:

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το σχέδιό της να: NON PAPER 24-02-2015 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1 ος πυλώνας: Αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 4 ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3 Περιεχόμενα 5 Πρόλογος 6 Εισαγωγικές πληροφορίες 11 23 29 69

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: της ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ «Τροποποιηµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μεταϖτυχιακή Εργασία Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΤΟΥ 2005

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΤΟΥ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. διαστάσεις, οδήγησε τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), να χαράξουν µία ενιαία πολιτική

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. διαστάσεις, οδήγησε τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), να χαράξουν µία ενιαία πολιτική ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του FRONTEX (Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

6.7.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 184/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2001/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαι ου

Διαβάστε περισσότερα

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 Αναθεωρημένη έκδοση / Ιούλιος 2014 Γενική Εποπτεία Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002476995 2014-12-15

14PROC002476995 2014-12-15 Μεσσήνη 09-12 - 2014 Αρ. πρωτ.: 41834 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Κ.Α.: 20.7135.001 Προϋπολογισμός 436.650,00 Έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ

Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Τα Εγκεφαλονωτιαία Γάγγλια Το Περιφερικό Νεύρο Δοµή του Περιφερικού Νεύρου Ταξινόµηση των Περιφερικών Ινών Τα Εγκεφαλικά Νεύρα Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» Άρθρο Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3299/2004 1. Στο άρθρο 1 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & Δ.Α.Δ. Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / πλατεία ΜΑΝΙΑΚΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Η Έδρα του Συλλόγου. 21/12/2012, 10:30μμ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & Δ.Α.Δ. Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / πλατεία ΜΑΝΙΑΚΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Η Έδρα του Συλλόγου. 21/12/2012, 10:30μμ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης.

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. II.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. Προκειμένου μια ενταγμένη σε ένα Ε.Π. Πράξη να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στο Ρέθυµνο Κρήτης σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Αποφοίτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα Επιμέλεια Έκδοσης: Γεώργιος Κ. Σιάρδος Τηλ. 2310-998.808, Fax: 2310-998.828, e-mail: siardos@agro.auth.gr ISBN 960 431 955 8 1 η Έκδοση 1997 2 η Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1/26 ΑΠΟ : Γνωµοδοτική Επιτροπή της.ε. του Τ.Ε.Ε. για το νέο Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης του Επαγγέλµατος του Μηχανικού (K. Κρεµαλής, Γ. Πρέσβελος, Α. Χατζηδάκης) ΠΡΟΣ : Γ. Αλαβάνος Αντιπρόεδρος.Ε./Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Εκδήλωσης. I. Ποια είναι η σχέση της έννοιας της λογοδοσίας µε την Ανοιχτή Κοινωνία;

Περίληψη Εκδήλωσης. I. Ποια είναι η σχέση της έννοιας της λογοδοσίας µε την Ανοιχτή Κοινωνία; Περίληψη Εκδήλωσης Οι θεσµικές προϋποθέσεις της λογοδοσίας Γ. ΑΡΧΟΝΤΑΣ I. Ποια είναι η σχέση της έννοιας της λογοδοσίας µε την Ανοιχτή Κοινωνία; Κατά τον Πόππερ το βασικό γνώρισµα της Ανοιχτής Κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice GR Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ www.europa.eu.int/civiljustice Εισαγωγή Ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη βοηθά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. (α) Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΤΑΞΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... 2 2.1 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009)582 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στην ηµοκρατία της Λετονίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 133 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 29 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/812 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Business Unit: CON No of Pages: 10 Authors: AR Use: External Info Date: 17/09/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501- ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Γενικοί Όροι 2 Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. / νση :Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας :11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο :213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα