ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ 1 Ιούνιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1990-2007. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ 1 Ιούνιος 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ 1 Ιούνιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την δεκαετία του 90, οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας προκάλεσαν έντονο (πολιτικό) προβληµατισµό, αλλά και θεωρητική συζήτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις των θεσµών της αγοράς εργασίας στην ανεργία και στην απασχόληση. Την ίδια περίοδο, τα κυριότερα προβλήµατα των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας θα µπορούσαν να συνοψισθούν στα ακόλουθα : α) αδυναµία µετατροπής των θετικών οικονοµικών επιδόσεων (υψηλοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης), που παρατηρήθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε ανάλογες επιδόσεις των αγορών εργασίας τους (µείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης) β) υψηλά ποσοστά ανεργίας του εργατικού δυναµικού νεαρής ηλικίας, µε αποτέλεσµα την σπατάλη ενός δυναµικού τµήµατος των παραγωγικών τους πόρων, προκαλώντας προβληµατισµό για τη διαδικασία µετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, γ) υψηλά ποσοστά ανεργίας µεταξύ ειδικών οµάδων του εργατικού δυναµικού, όπως για παράδειγµα οι γυναίκες και οι ηλικιωµένοι, δ) υψηλά ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας, τα οποία δυσχέραιναν την προσπάθεια των ανέργων να βρουν απασχόληση και θέτοντας µεγάλο µέρος αυτών εκτός αγοράς εργασίας και ε) έντονες ανισότητες στα ποσοστά ανεργίας µεταξύ περιφερειών τόσο στο εσωτερικό µιας χώρας, όσο και µεταξύ χωρών, γεγονός που δείχνει τον περιορισµένο βαθµό κινητικότητας της εργασίας. Στο κείµενο αυτό επιχειρείται µια σύντοµη επισκόπηση τόσο των θεωρητικών υποδείξεων για τις µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, όσο και των µεταρρυθµίσεων που προώθησαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στις αγορές εργασίας τους την περίοδο Οι 1 Υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το παρόν κείµενο αντλεί από τη διδακτορική έρευνα και εργασία του γράφοντος, o οποίος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Νίκο Κουτσιαρά (Λέκτορα του Πανεπιστηµίου Αθηνών) για τις χρήσιµες παρατηρήσεις του. Το κείµενο είναι επίσης µέρος της µελέτης του Team3/WPII-III EU CONSENT Network of Excellence. 1

2 µεταρρυθµίσεις αυτές ταξινοµούνται, ανά πεδίο εφαρµογής, ως εξής : α) Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, β) χρόνος απασχόλησης και τρόποι διευθέτησής του, γ) θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης και των εισοδηµάτων των εργαζοµένων και δ) συστήµατα φορολογίας και παροχών. 2. ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα τελευταία χρόνια, τα οικονοµικά της αγοράς εργασίας έχουν εµπλουτιστεί µε αναλυτικά εργαλεία της πολιτικής οικονοµίας. ηλαδή, εκτός από την ανάλυση των οικονοµικών επιπτώσεων των θεσµών (και των µεταρρυθµίσεών τους) στις επιδόσεις της αγοράς εργασίας, επιχειρείται και η ερµηνεία της στάσης, έναντι των µεταρρυθµίσεων αυτών, των διαφόρων οµάδων συµφερόντων που δρουν σε αυτήν. Στην ενότητα αυτή ακολουθείται η διττή αυτή ανάλυση των µεταρρυθµίσεων της αγοράς εργασίας. 2.1 ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΠΑ) Οι Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι κρατικές παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας, που στόχο έχουν την αποτελεσµατικότερη λειτουργίας της. Σε αντίθεση µε τις Παθητικές Πολιτικές Απασχόλησης, οι οποίες στοχεύουν (κυρίως) στην εισοδηµατική ενίσχυση των ανέργων και γενικότερα του µη ενεργού πληθυσµού, οι ΕΠΑ επηρεάζουν τόσο τη προσφορά όσο και την ζήτηση εργασίας. Η κυριότερη δράση στο πλαίσιο των ΕΠΑ, η οποία επηρεάζει την προσφορά εργασίας είναι τα προγράµµατα (επανα)κατάρτισης (training programmes) των ανέργων, αλλά και του εργατικού δυναµικού γενικότερα. Στην κατηγορία των δράσεων που επηρεάζουν τη ζήτηση εργασίας είναι: α) η επιδοτούµενη απασχόληση (subsidised employment), β) η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα (direct job creation) και γ) η παροχή κινήτρων για έναρξη επιχειρήσεων (incentives for starting enterprises). Πολλές φορές, οι κυβερνήσεις εφαρµόζουν συνδυασµό µέτρων προκειµένου να τονώσουν την προσφορά και ζήτηση εργασίας, αλλά και τη διαδικασία σύζευξή τους, µέσω της παροχής πληροφοριών για τις κενές θέσεις απασχόλησης (counselling and job-search assistance). Οι ΕΠΑ µπορούν να λάβουν τη µορφή νοµοθετικών ρυθµίσεων (πχ το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης), αλλά και χρηµατοδοτούµενων από το κράτος πολιτικών (πχ τα προγράµµατα κατάρτισης εργαζοµένων). Ιδιαίτερο ρόλο στην άσκηση των ΕΠΑ διαδραµατίζουν τόσο οι δηµόσιες υπηρεσίες ευρέσεως απασχόλησης, όσο και οι ιδιωτικές. Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης στοχεύουν στη βελτίωση των προσόντων του εργατικού δυναµικού και κυρίως των ανέργων µε παροχυµένα επαγγελµατικά προσόντα, οι οποίοι συνήθως 2

3 αποθαρρύνονται να αναζητήσουν εργασία. Έτσι, τα προγράµµατα αυτά ενθαρρύνουν τη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό και ταυτόχρονα συµβάλουν στην προσαρµογή των προσόντων εργαζοµένων και των ανέργων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και κυρίως των κενών θέσεων απασχόλησης. Επίσης, αυξάνουν την παραγωγικότητα των νέων κυρίως εργαζοµένων, βελτιώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις και τους όρους ένταξής τους στην αγορά εργασίας, εξαιτίας της έλλειψης επαγγελµατικής εµπειρίας. Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης µπορούν να προσφέρουν είτε γενική εκπαίδευση (πχ χρήση νέων τεχνολογιών), είτε ειδική επαγγελµατική κατάρτιση (τεχνικές, επαγγελµατικές και εξειδικευµένες γνώσεις). Τα πρώτα συµβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας γενικά, ενώ τα δεύτερα σε συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας. Η χρηµατοδότησή τους, ειδικότερα των προγραµµάτων ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης, θα πρέπει να αναλαµβάνεται από κοινού από τον συµµετέχοντα και από τις επιχειρήσεις ή από το κράτος, καθώς χαρακτηρίζονται από έντονες εξωτερικότητες (για παράδειγµα καµιά επιχείρηση δεν θα αναλάµβανε τη χρηµατοδότηση µιας επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, φορέας του οποίου είναι ένας εργαζόµενος, που θα µπορούσε στο µέλλον να εργαστεί σε µια άλλη επιχείρηση η οποία δεν έχει συνεισφέρει σε αυτήν την επένδυση) και άλλες αποτυχίες της αγοράς (απουσία συµβολαίων). Γενικότερα, οι µεταρρυθµίσεις που προωθούν οι κυβερνήσεις στο πλαίσιο των ΕΠΑ προκαλούν λιγότερες αντιδράσεις από τους εντός των τειχών (insiders) σε σχέση µε αυτές που προωθούνται σε άλλα πεδία της αγορά εργασίας (πχ θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης). Ωστόσο, θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι εντός των τειχών (insiders) είναι αντίθετοι στην προσφορά προγραµµάτων ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης από το κράτος, εξαιτίας των δηµόσιων δαπανών που απαιτούνται για τη χρηµατοδότησή τους, αλλά κυρίως, εξαιτίας της µείωσης της διαφοράς της παραγωγικότητάς µε αυτή των εκτός των τειχών (outsiders), που προκαλείται από τα προγράµµατα αυτά, µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους αντικατάστασής τους (turn over cost). Η επιδότηση της απασχόλησης στοχεύει τόσο στη µείωση του κόστους εργασίας για τον εργοδότη, όσο και στην αύξηση του καθαρού µισθού του εργαζοµένου. Συνεπώς, επηρεάζει τη ζήτηση, αλλά και την προσφορά εργασίας. Η πολιτική αυτή είναι αποτελεσµατική κυρίως για τους µακροχρόνια άνεργους, αλλά και τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, καθώς η παραγωγικότητά τους υπολείπεται (συνήθως) του µισθού µε τον οποίο θα αµείβονταν. Η επιδότηση της απασχόλησής τους, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του µισθολογικού κόστους και την εξισορρόπησή του µε την παραγωγικότητά τους. Μάλιστα, η πολιτική αυτή είναι ακόµα πιο αποτελεσµατική για θέσεις ανειδίκευτης εργασίας, της οποίας η ζήτηση είναι ελαστικότερη (δηλαδή, µια µικρή 3

4 µείωση του κόστους εργασίας οδηγεί σε αναλογικά µεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης εργασίας) από τη ζήτηση εξειδικευµένης εργασίας. Από άποψη πολιτικής οικονοµίας, υπέρ της εφαρµογής προγραµµάτων επιδότησης της απασχόλησης θα τάσσονταν οι επιχειρήσεις, αλλά και οι εκτός των τειχών. Αντιθέτως, οι καλώς τοποθετηµένοι στην αγορά εργασίας θα ήταν αντίθετοι µε την εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων, καθώς αποδυναµώνουν το συγκριτικό τους πλεονέκτηµα έναντι των εκτός των τειχών. Η παροχή κινήτρων για την έναρξη επιχειρήσεων (επιδοτήσεις ή φοροαπαλλαγές) έχει ως στόχο τη µείωση της ανεργίας, µέσω της µεταβολής της διάρθρωσης της απασχόλησης. Στόχος τους δεν είναι η σύναψη εξαρτηµένης σχέσης εργασίας των ανέργων µε έναν εργοδότη, αλλά η αυτοαπασχόλησή τους. Τα προγράµµατα απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα αυξάνουν τη ζήτηση εργασίας και κατά συνέπεια ασκούν πιέσεις στο ποσοστό ανεργίας µιας οικονοµίας. Ωστόσο, ενδέχεται να προκαλέσουν εκτοπισµό της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, µέσω της αύξησης της διαπραγµατευτικής θέσεις των εργαζοµένων και των µισθολογικών τους διεκδικήσεων. Η παροχή συµβουλών και πληροφοριών στους ανέργους (αλλά και τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης) συµβάλλουν στη βελτίωση της διαδικασίας κάλυψης κενών θέσεων απασχόλησης από τους ανέργους. Συνεπώς, συνεισφέρουν στη µείωση του ποσοστού ανεργίας µιας οικονοµίας. Συνοψίζοντας, οι µεταρρυθµίσεις των ΕΠΑ έχουν καταρχήν ως αποτέλεσµα τόσο τη µεγαλύτερη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό όσο και τη µείωση της ανεργίας (κυρίως µέσω της βελτίωσης της διαδικασίας κάλυψης των κενών θέσεων απασχόλησης από τους ανέργους). Συνεπώς, αυξάνεται το παραγόµενο προϊόν, επιτυγχάνεται µια αποτελεσµατικότερη κατανοµή των πόρων, εξοικονοµούνται πόροι οι οποίοι θα χρησιµοποιούνταν για τη χρηµατοδότηση επιδοµάτων ανεργίας και αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα του κράτους µέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. 2.2 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Στόχος της µείωσης του συνολικού χρόνου απασχόλησης είναι καταρχήν η αύξηση της ζήτησης εργασίας. Βέβαια, η υπόθεση αυτή θα ίσχυε στην περίπτωση όπου το συνολικό µισθολογικό κόστος για µια επιχείρηση µειωνόταν αναλογικά µε τον περιορισµό του χρόνου απασχόλησης. ηλαδή, η µείωση του χρόνου απασχόλησης προκειµένου να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται µε τη µείωση του µηνιαίου κόστους εργασίας, ή τουλάχιστον µε αύξηση του κόστους των υπερωριών. 4

5 Επίσης, η µείωση του χρόνου απασχόλησης αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας και συνεισφέρει στην επίτευξη µιας ελκυστικότερης για τους εργαζοµένους ισορροπίας µεταξύ εργασίας και σχόλης, αυξάνοντας (πιθανώς) την προσφοράς εργασίας. Ο συνολικός χρόνος εργασίας µπορεί να διευθετηθεί είτε µε τους παραδοσιακούς τρόπους (πχ υπερωρίες, βάρδιες κ.α.), είτε µε τους σύγχρονους, οι οποίοι θεωρούνται περισσότερο ευέλικτοι. Σε αυτούς κατατάσσονται το ευέλικτο πρόγραµµα εργασίας (flexible working hours schedule),η δυνατότητα εναλλαγής µεταξύ πλήρους και µερικής απασχόλησης σε µια χρονική περίοδο, οι ατοµικοί λογαριασµοί του χρόνου εργασίας (working time accounts) και η προσωρινή διακοπή της επαγγελµατικής καριέρας (career break). Οι σύγχρονες µορφές διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις ώστε να προσαρµόζουν την εργασία στις διακυµάνσεις της παραγωγής, µειώνουν την υπερωριακή απασχόληση, συνεισφέρουν στην αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση του µηχανολογικού εξοπλισµού και ευνοούν την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο (Κουτσιαράς, 2007). Από την πλευρά της προσφοράς εργασίας οι σύγχρονες µορφές διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης συνεισφέρουν στη ευνοϊκότερη για τους εργαζόµενους ισορροπία µεταξύ εργασίας και σχόλης και αυξάνουν τη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό. Από άποψη πολιτικής οικονοµίας, οι εντός των τειχών, συχνά, αποδέχονται την εφαρµογή µέτρων ευέλικτης διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης, προκειµένου να µην θιγούν τα «κεκτηµένα» τους που προκύπτουν από άλλους θεσµούς της αγοράς εργασίας (πχ θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης). Οι επιχειρήσεις µε τη σειρά τους, παρά το γεγονός ότι οι ευέλικτοι τρόποι διευθέτησης του χρόνου εργασίας δεν ευνοούν την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, τάσσονται υπέρ αυτών καθώς συµβάλουν στην αύξηση των κερδών τους και της παραγωγικότητας της εργασίας (Κουτσιαράς 2007). 2.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Το θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης καθορίζεται από ρυθµίσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις προσλήψεις (π.χ. κανόνες για συµβάσεις ορισµένου χρόνου και µερικής απασχόλησης) και τις απολύσεις (πχ οι ρυθµίσεις που διέπουν τις οµαδικές απολύσεις, ο προσδιορισµός του ύψους της αποζηµίωσης απόλυσης κ.α.) που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις. Στόχος της διαµόρφωσης αυτού του θεσµικού πλαισίου είναι η διόρθωση κάποιων ατελειών που προκύπτουν από τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, µεταξύ των οποίων είναι και οι ακόλουθες (Young 2003: 10-13): α) τα ατελή συµβόλαια ασφάλισης (incomplete insurance contracts), τα οποία καθιστούν καθολική την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης απόλυσης, β) η άνιση κατανοµή της διαπραγµατευτικής δύναµης (bargaining 5

6 power) µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων, εις βάρος των δεύτερων και γ) οι εξωτερικότητες (externalities) που χαρακτηρίζουν την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, οι οποίες αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Ένα αυστηρό θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης επηρεάζει τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας, µέσω δύο αντίθετων τάσεων (Commission EC 2006: 82-90): α) περιορίζει τις ροές από την απασχόληση στην ανεργία ακόµα και αν µειωθεί η ζήτηση των προϊόντων µιας επιχείρησης και β) περιορίζει τις ροές από την ανεργία στην απασχόληση, καθώς αποθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να προσλάβουν νέους εργαζοµένους όταν το (µελλοντικό) κόστος απόλυσής τους είναι υψηλό. Συνήθως, υποστηρίζεται ότι το κόστος εργασίας είναι θετική συνάρτηση του θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον αντίλογο στο παραπάνω επιχείρηµα οι εργαζόµενοι θα δέχονταν να µετριάσουν τις µισθολογικές τους διεκδικήσεις µε αντάλλαγµα ένα υψηλό πριµ κινδύνου, όπως µπορεί αυτό να ενσωµατωθεί σε ένα αυστηρό θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης. Τέλος, ένας υψηλός βαθµός προστασίας των εργαζοµένων επηρεάζει και την παραγωγικότητα της εργασίας σε όλα τα επίπεδα (επιχείρηση, κλάδος, οικονοµία), καθώς ενθαρρύνει την ενδο-επιχειρησιακή εκπαίδευση, αλλά και τις µακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους προκαλούν οικονοµίες εκµάθησης (learning by doing). Όµως, ο περιορισµός των αµφίδροµων ροών µεταξύ απασχόλησης και ανεργίας εξαιτίας ενός αυστηρού θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης, εµποδίζει την ανακατανοµή της εργασίας προς τους περισσότερους καινοτοµικούς και δυναµικούς τοµείς της οικονοµίας και κατ επέκταση της παραγωγικότητάς της (Commission EC 2006: 87). Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι συνέπειες της απορρύθµισης του θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης δεν είναι πάντα θετικές για τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, θα µπορούσε να υποστηριχθεί πρώτον ότι όσο περισσότερο ανελαστική είναι η ζήτηση εργασίας ως προς το κόστος εργασίας, δηλαδή όσο µικρότερη η δυνατότητα υποκατάστασης της εργασίας µε το κεφάλαιο, τόσο επιτακτικότερη γίνεται για µια οικονοµία η απορρύθµιση του θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης. εύτερον, όσο ελαστικότερη είναι η ζήτηση των προϊόντων που παράγει µια οικονοµία, τόσο περισσότερο ζηµιώνεται µια οικονοµία από ένα αυστηρό θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης, καθώς το αυξηµένο µισθολογικό κόστος, που προκύπτει από αυτό το θεσµικό πλαίσιο, είναι δύσκολο να µετακυλισθεί στην τιµή του προϊόντος. Τρίτον, όσο πιθανότερο είναι οι εργαζόµενοι να ενισχύσουν τις µισθολογικές τους διεκδικήσεις εξαιτίας της απορρύθµισης του θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης, 6

7 τόσο περισσότερο εξουδετερώνεται µέρος των θετικών συνεπειών µιας τέτοιας πολιτικής στην αγορά εργασίας. Από άποψη πολιτικής οικονοµίας, οι µεταρρυθµίσεις στο θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης προκαλεί τις µεγαλύτερες αντιδράσεις από τους καλώς τοποθετηµένους στην αγορά εργασίας, καθώς προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό το κόστος αντικατάστασής τους από τους εκτός των τειχών. Πιο συγκεκριµένα, οι περιορισµοί που τίθενται στην απόλυση των εργαζοµένων και το ύψος της αποζηµίωσης απόλυσής τους είναι από τους παράγοντες που αποθαρρύνουν µια επιχείρηση να αντικαταστήσει έναν εργαζόµενο µε έναν εκτός των τειχών, ακόµα και αν ο τελευταίος προσφέρει εργασία µε µικρότερο µισθό. Συνεπώς, ενώ οι επιχειρήσεις και οι εκτός των τειχών θα τάσσονταν υπέρ της απορρύθµισης του θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης, η αντίθετη στάση των εντός των τειχών, πολλές φορές, εγκλωβίζουν τις κυβερνήσεις σε µια µεταρρυθµιστική στασιµότητα. Όπως θα φανεί και παρακάτω (βλ. Ενότητα 3.3) οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρκέστηκαν σε οριακές µεταρρυθµίσεις στο συγκεκριµένο πεδίο ρύθµισης. Αντιθέτως, κάποιες από αυτές (πχ Ισπανία) προώθησαν µεταρρυθµίσεις στο θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης µόνο στις άτυπες µορφές απασχόλησης (µερική ή ορισµένου χρόνου), προκαλώντας δυιστικές καταστάσεις στην αγορά εργασίας. 2.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ Τα συστήµατα φορολόγησης και παροχών ασκούν έντονες µακροοικονοµικές, αλλά και µικροοικονοµικές επιδράσεις σε µια οικονοµία. Σε µικροοικονοµικό επίπεδο καθορίζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των ατόµων για την ποσότητα εργασίας που θα ζητήσουν και θα προσφέρουν αντίστοιχα. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, τα συστήµατα φορολογίας και παροχών : α) επηρεάζουν τη δηµοσιονοµική θέση µιας χώρας, καθώς προσδιορίζουν το ύψος των δηµοσίων εσόδων και δαπανών, β) λειτουργούν ως αυτόµατοι σταθεροποιητές (automatic stabilizers) έναντι των οικονοµικών διακυµάνσεων, γ) χρησιµοποιούνται ως αναδιανεµητικά µέσα και δ) επηρεάζουν την κατανοµή των πόρων, καθώς επηρεάζουν την απόφαση των ατόµων για την ποσότητα της εργασίας που θα προσφέρουν. Ο βασικότερος στόχος των επιδοµάτων ανεργίας είναι η διασφάλιση για τους ανέργους ενός κατώτατου εισοδηµατικού κατωφλίου. Όµως, ένα «γενναιόδωρο» σύστηµα επιδοµάτων ανεργίας ασκεί έντονες επιδράσεις και στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, καθώς αποθαρρύνει την προσπάθεια των ανέργων να αναζητήσουν εργασία, εγκλωβίζοντας τους στην παγίδα της ανεργίας. Ο κίνδυνος αυτός είναι µεγαλύτερος όσο µικρότερη είναι η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος 7

8 που θα κέρδιζε ένα άτοµο από την εργασία του από αυτό που θα εισέπραττε αν ήταν άνεργος. Έτσι, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπάθησαν να συνδέσουν την ετήσια αύξηση του επιδόµατος ανεργίας µε τη µεταβολή των µισθών (βλέπε Ενότητα 3.4). Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί και αντίλογος στο παραπάνω επιχείρηµα, σύµφωνα µε τον οποίο ένα «γενναιόδωρο» σύστηµα παροχής επιδοµάτων ανεργίας συµβάλει θετικά στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας τους ανέργους να αναζητήσουν την καταλληλότερη γι αυτούς θέση εργασίας (Baker et all 2004: 4). Τα συστήµατα φορολογίας (φορολογία εισοδήµατος από παροχή µισθωτών υπηρεσιών και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) επηρεάζουν τόσο την προσφορά εργασίας, όσο και τη ζήτηση. Η φορολογική σφήνα (tax wedge), η οποία προσδιορίζεται από τη φορολόγηση της εργασίας και τις κρατήσεις των εργαζοµένων, προσδιορίζει το διαθέσιµο εισόδηµα των εργαζοµένων και κατ επέκταση την απόφασή τους για το πώς θα κατανείµουν το συνολικό τους χρόνο µεταξύ εργασίας και σχόλης, επηρεάζοντας έτσι τόσο την εργασία που θα προσφέρουν όσο και την εργασιακή τους προσπάθεια. Από την άλλη, το ύψος των εργοδοτικών εισφορών καθορίζει το µισθολογικό κόστος και κατά συνέπεια την ποσότητα εργασίας που ζητούν οι επιχειρήσεις. 3. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ( ) Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι κυριότερες µεταρρυθµίσεις της περιόδου που προώθησαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όπως προκύπτει από αυτές, η εντονότερη µεταρρυθµιστική δραστηριότητα των κυβερνήσεων εντοπίζεται στα συστήµατα φορολογίας και παροχών και στις ΕΠΑ, σε αντίθεση µε το θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης, όπου οι περισσότερες µεταρρυθµίσεις αφορούσαν τις άτυπες µορφές απασχόλησης. 3.1 ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΠΑ) Αν και οι µεταρρυθµίσεις που προώθησαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, την περίοδο , στο πλαίσιο των ΕΠΑ, ήταν αρκετά διαφορετικές, θα µπορούσε κανείς να εντοπίσει κάποια κοινά τους σηµεία, τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) αναβάθµιση και εξορθολογισµός των ηµόσιων Υπηρεσιών Ευρέσεως Απασχόλησης (µε την εφαρµογή προγραµµάτων διοίκησής τους, την αύξηση της χρηµατοδότησής τους και την ενοποίησή τους µε τις υπηρεσίες παροχής επιδοµάτων ανεργίας), β) καθορισµός του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των Πρακτορείων Προσωρινής Απασχόλησης (Temporary Agency Work), γ) ευρεία χρήση των προγραµµάτων επαγγελµατικής 8

9 κατάρτισης, κυρίως, για ειδικές οµάδες του εργατικού δυναµικού και δ) στροφή προς την παροχή εξειδικευµένων προγραµµάτων στους ανέργους και γενικότερη αλλαγή της φιλοσοφίας των ΕΠΑ (νέα αρχή στη Γαλλία, προληπτική προσέγγιση στην Πορτογαλία κ.α). Μια άλλη γενική παρατήρηση που ισχύει για τις µεταρρυθµίσεις που προωθήθηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησης από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είναι ότι παρά την παρατηρούµενη στροφή από τις Παθητικές στις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, πολλές φορές επιλέχθηκε συνδυασµός µέτρων που περιλαµβάνονται σε αυτές (για παράδειγµα συµµετοχή σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και παροχή επιδοµάτων ανεργίας). Η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση στο πλαίσιο των ΕΠΑ και όχι µόνο- στην Ιταλία, πραγµατοποιήθηκε το 1996 µε την εφαρµογή της Τριµερούς Συµφωνίας για την Απασχόληση (Tripartite Pact for Employment). Μερικές από τις δράσεις της Συµφωνίας αυτής έλαβαν τη µορφή νοµοθετικών ρυθµίσεων µε το Νόµο Treu (όπως λεγόταν ο τότε υπουργός απασχόλησης), το Στη διαδικασία εκπόνησης της Συµφωνίας για την Απασχόληση έλαβαν µέρος όλοι οι κοινωνικοί φορείς, ενώ στο στάδιο υλοποίησής της και κυρίως στην κατανοµή των κονδυλίων (εθνικών και Κοινοτικών) είχαν ενεργό συµµετοχή και οι περιφερειακές-τοπικές αρχές. Οι βασικότερες δράσεις που περιλαµβάνονταν τόσο στην Τριµερή Συµφωνία για την Απασχόληση, όσο και στο Νόµο Treu αφορούσαν (Tripartite Pact for Employment και Destefanis, Fonseca, (2005):6-7) : α) την ανάπτυξη των πρακτορείων προσωρινής εργασίας, β) τη διεύρυνση της εφαρµογής των συµβάσεων µαθητείας στον αγροτικό τοµέα και σε άτοµα ηλικίας ετών, γ) την προώθηση επενδύσεων (ιδιωτικών και δηµόσιων) σε κάποιες περιφέρεις της Ιταλίας µε υψηλά ποσοστά ανεργίας (πολλές από τις οποίες ήταν στο Νότο), δ) τη δηµιουργία ενός ταµείου για τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση του εργατικού δυναµικού, του οποίου η χρηµατοδότηση θα εξασφαλιζόταν από εισφορές των εργοδοτών (0,3% των πληρωτέων αποδοχών των εργαζοµένων), ενώ η διαχείριση του ανατέθηκε στο νεοσύστατο Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Institute for the Development of Vocational Training) Το θεσµικό πλαίσιο εντός του οποίου ασκούνται οι ΕΠΑ στην Αυστρία, διαµορφώθηκε από τη ράση για τη ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Public Employment Service Act-AMSG), η οποία άρχισε να εφαρµόζεται από την 1 η Ιουλίου Οι βασικότερες πολιτικές της δράσης αυτής στόχευαν στην αναβάθµιση της ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, από ένα απλό γραφείο ευρέσεως απασχόλησης σε µια υπηρεσία υπαγόµενη στις διατάξεις του δηµοσίου δικαίου και στη βελτίωση του τρόπου διοίκησής της µέσω ενός ολοκληρωµένου σχεδίου στρατηγικής, το οποίο περιλάµβανε καθορισµένους στόχους, επιχειρηµατικό πρόγραµµα και διαχειριστική λογιστική. Το 1997, εφαρµόστηκε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο εκσυγχρονισµού της 9

10 συγκεκριµένης υπηρεσίας, µέσω των επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισµό και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού της, ενώ από το 1998 ένα µεγάλο µέρος των υπηρεσιών της παρέχεται µέσω του διαδικτύου. Στην Αυστρία, τα προγράµµατα που ασκούνται στο πλαίσιο των ΕΠΑ είναι λιγότερο στοχευµένα σε σχέση µε αυτά που εφαρµόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς απευθύνονται στην πλειονότητα των ανέργων, ενώ δεν απαιτείται η διακοπή των επιδοµάτων ανεργίας προκειµένου να συµµετάσχουν σε αυτά. Οι άνεργοι, µέσω των προγραµµάτων αυτών είτε τοποθετούνται σε κενές θέσεις απασχόλησης, είτε συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης, τα οποία διαρκούν από έξι έως επτά εβδοµάδες. Το 2003, υιοθετήθηκε η ράση Ενίσχυσης της Εκπαίδευσης των Νέων (Youth Training Consolidation Act-JASG), µέσω της οποίας δηµιουργούνταν θέσεις κατάρτισης για νέους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές τους σπουδές. Οι βασικότερες µεταρρυθµίσεις στο πλαίσιο των ΕΠΑ πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα µετά το 2000, όταν και ιδρύθηκαν τα Κέντρα για την Προώθηση της Απασχόλησης, εφαρµόστηκαν τα ατοµικά σχέδια δράσης για τη διευκόλυνση των νέων και ηλικιωµένων ανέργων να βρουν εργασία, αλλά και µια σειρά προγραµµάτων επιδότησης της απασχόληση για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας. Το 1999 (Προεδρικό ιάταγµα 160/ ), δηµιουργήθηκε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας. Το πλαίσιο αυτό περιλάµβανε τις προϋποθέσεις χορήγησης, αλλά και ανάκλησης της αδείας των γραφείων αυτών, τις κατηγορίες των θέσεων εργασίας για τις οποίες θα µεσολαβούσαν (καλλιτέχνες, λογιστές, οικοδόµοι κ.α.), καθώς επίσης και τον προσδιορισµό των αµοιβών που θα εισέπρατταν (10% των ετήσιων αποδοχών για τον πρώτο χρόνο στις περιπτώσεις όπου ο εργαζόµενος σύναπτε σύµβαση αορίστου χρόνου και 10% των συνολικών αποδοχών για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου έως ένα έτος). Το 2004 (Νόµος 3227/2004), εφαρµόστηκε στην Ελλάδα ένα πρόγραµµα επιδότησης της απασχόλησης. Οι επιδοτήσεις αφορούσαν θέσεις (κανονικής ή πλήρους) απασχόλησης ανέργων, η αµοιβή των οποίων δεν έπρεπε είναι κατώτερη του επιδόµατος ανεργίας. Ο ίδιος Νόµος περιλάµβανε κίνητρα (επιδότηση εργοδοτικών εισφορών) απασχόλησης των γυναικών, οι οποίες θα κάλυπταν το κενό εργαζόµενων γυναικών µε άδεια τοκετού. Γενικότερα, τα προγράµµατα επιδότησης της απασχόλησης που εφαρµόζονται στο πλαίσιο των ΕΠΑ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής : α) προγράµµατα επιχορήγησης νέων επαγγελµατιών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αναφέρονται σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες (πχ γυναίκες, παλιννοστούντες, αθίγγανοι, ηλικιωµένοι κλπ), β)προγράµµατα επιδότησης της απασχόλησης σε συγκεκριµένες περιφέρειες, γ) προγράµµατα για την απασχόληση ανέργων που προέρχονται από 10

11 συγκεκριµένες επιχειρήσεις (πχ περίπτωση ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΊΑΣ ΑΕ) και ε) προγράµµατα απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας (stage). Στην Πορτογαλία, το 1998, οι πρωτοβουλίες Inserjoven και την Reage, σηµατοδοτούν την αλλαγή της φιλοσοφίας των ΕΠΑ, υιοθετώντας την προληπτική προσέγγιση (Επιτροπή ΕΚ,1999) και τις εξατοµικευµένες δράσεις. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων εκπονείται για κάθε άνεργο ένα ατοµικό σχέδιο απασχόλησης, µε σκοπό είτε την τοποθέτησή του σε µια θέση εργασίας, είτε την παροχή εξατοµικευµένων συµβουλών απασχόλησης, είτε τέλος, την συµµετοχή του σε σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των εξατοµικευµένων δράσεων που εφαρµόστηκαν στην Πορτογαλία, εντάσσεται και µια σειρά άλλων προγραµµάτωνπολιτικών όπως το PAIJVA (Programme for the Integration of the Young in Working Life), η πρωτοβουλία INSERJOVEM και άλλες. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι απευθύνονται σε ειδικές οµάδες του εργατικού δυναµικού (πχ νέοι), είναι εξατοµικευµένα και στηρίζονται στη διαδικασία παρακολούθησης των ανέργων (follow up methodology). Επίσης, τη δεκαετία του 90 και ιδιαίτερα στο δεύτερο µισό της, παρατηρείται µια στροφή στην Πορτογαλία από τις Παθητικές Πολιτικές Απασχόλησης στις Ενεργητικές. Η στροφή αυτή επιχειρήθηκε να γίνει σταδιακά, καθώς συνδυάζονταν µέτρα των δύο πολιτικών. Για παράδειγµα, το επίδοµα ανεργίας εξακολουθούσε να χορηγείται σε ανέργους οι οποίοι συµµετείχαν σε προγράµµατα κατάρτισης. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε να χορηγείται και ένα µερικό επίδοµα ανεργίας σε ανέργους οι οποίοι αποδέχονταν θέσεις µερικής απασχόλησης, διευκολύνοντας έτσι την είσοδό τους στην αγορά εργασίας (Employment Action Plan Portugal 1998). Όπως προκύπτει και από Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση της Πορτογαλίας του 1998 (Employment Action Plan 1998) δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη διά βίου εκπαίδευση, ιδίως των ηλικιωµένων. Η έµφαση αυτή επιβεβαιώνεται και από µια σειρά προγραµµάτων που άρχισαν να εφαρµόζονται την περίοδο εκείνη, όπως για παράδειγµα η πρωτοβουλία ENDURANCE, το SABER + και άλλα. Στην Ισπανία, η πλέον ενδιαφέρουσα µεταρρύθµιση στο πλαίσιο των ΕΠΑ εφαρµόστηκε το Στόχος της ήταν η αύξηση της απασχόλησης των ανέργων όχι µέσω της εξαρτηµένης σχέσης εργασίας, αλλά της αυτοαπασχόλησής τους. Έτσι, παρέχονταν στους ανέργους ένα εφάπαξ ποσό µε τη µορφή επιδόµατος ανεργίας προκειµένου να δηµιουργήσουν µια επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 90, επαναπροσδιορίστηκε το περιεχόµενο των ΕΠΑ στη Γαλλία, υιοθετώντας τη λογική της νέας αρχής (fresh start). Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εντάσσονται 11

12 µια σειρά προγραµµάτων (πχ ARPE), αλλά και η αναβάθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης προκειµένου να αυξηθεί η συµµετοχή των νέων, αλλά και άλλων ειδικών οµάδων του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό. Εφόσον ενισχυθεί η συµµετοχή του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό, η αύξηση της απασχόλησής τους και ιδίως των νέων, επιχειρούνταν να επιτευχθεί µέσω ενός «ανορθόδοξου» µάλλον τρόπου (για τα σηµερινά δεδοµένα), όπως είναι η υποκατάσταση της απασχόλησης των ηλικιωµένων εργαζοµένων µε αυτή των νέων (πχ πρόγραµµα ARPE) ( Employment Action Plan Fance 1998 : 6). Στη Γερµανία, η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση στο πλαίσιο των ΕΠΑ πραγµατοποιήθηκε µε την υιοθέτηση του Κοινωνικού Κώδικα ΙΙΙ (Social Code III-SGBIII) 2, στο πλαίσιο του οποίου αποκεντρώθηκαν οι ΕΠΑ και αναβαθµίστηκαν οι τοπικές αρχές ευρέσεως απασχόλησης όχι µόνο ως προς την υλοποίηση των πολιτικών, αλλά και στον σχεδιασµό τους. Επίσης, το 1999 εφαρµόστηκε µια σειρά προγραµµάτων τα οποία είχαν στόχο τη µείωση της ανεργίας των νέων και των ηλικιωµένων ανέργων. Μεταξύ αυτών των προγραµµάτων είναι το Ich-AG µέσω του οποίου παρέχονται επιδοτήσεις για την έναρξη νέων επιχειρήσεων από τους ανέργους ή το «Ευκαιρίες Απασχόλησης» (Work Opportunities) το οποίο διαρκεί έξι µήνες και στόχο έχει την ένταξη των µακροχρόνια ανέργων στην πρωτογενή αγορά εργασίας. Αξιοσηµείωτη είναι και η µεταρρύθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της Γερµανίας που πραγµατοποιήθηκε το 1999, οι οποίες λειτουργούν πλέον µε συγκεκριµένους επιχειρησιακούς στόχους και διοικητικό έλεγχο. Το 2002, η γερµανική κυβέρνηση αποφάσισε να αναβαθµίσει περισσότερο το ρόλο των ΕΠΑ, εφαρµόζοντας ένα νέο πλαίσιο ρυθµίσεων (Job-AQTIV- που προέρχεται από τα ακρώνυµα των λέξεων Activate, Qualify, Train, Invest, Place). Στόχος αυτής της µεταρρύθµισης ήταν η εντατικοποίηση της προσπάθειας των ανέργων να βρουν απασχόληση, η απλοποίηση των υφιστάµενων προγραµµάτων στο πλαίσιο των ΕΠΑ και η αποτελεσµατικότερη συµµετοχή των νέων και ηλικιωµένων ατόµων στην αγορά εργασίας. Μια από τις καινοτοµίες αυτής της µεταρρύθµισης ήταν ότι προέβλεπε τη σύναψη έγγραφης συµφωνίας µεταξύ της υπηρεσίας ευρέσεως απασχόλησης και του ανέργου, στην οποία περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις των δύο µερών και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί. 2 Μέχρι το 1997 η πολιτικές της αγοράς εργασίας στη Γερµανία καθορίζονταν από τη Νοµοθετική Πράξη για την Προώθηση της Απασχόλησης (Employment Promotion Act-AFG), η οποία αντικαστάθηκε από τον Κοινωνικό Κώδικα ΙΙΙ (Social Code III-SGBIII). Η ταχεία αύξηση της ανεργίας ύστερα από την επανένωση και η αναντιστοιχία µεταξύ πολιτικών και αναγκών της αγοράς εργασίας, όπως αυτές διαµορφώθηκαν εκείνη την περίοδο ήταν οι βασικότεροι παράγοντες αυτής της µεταρρύθµισης (Wunsch C. (2005): 11). 12

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης Copyright 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 6675 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κώστας Δημουλάς - Καίτη Μιχαλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

4. Πολιτική απασχόλησης και πολιτικές αγοράς εργασίας

4. Πολιτική απασχόλησης και πολιτικές αγοράς εργασίας 4. Πολιτική απασχόλησης και πολιτικές αγοράς εργασίας Το πεδίο της πολιτικής απασχόλησης είναι δύσκολο να οριοθετηθεί επακριβώς, δεδομένου ότι υπάρχουν ευρείς και στενοί ορισμοί της. 1 Οι στόχοι της είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΦΤΩΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ, ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ, ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 5 Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση 2011 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Μάθηµα: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ιδάσκων: Σαράντης Καλυβίτης 3η ενότητα: H ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Ιούνιος 2001 Μάνος Ματσαγγάνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Ιούνιος 2014 Περιεχόµενα 1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα 3 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ caritas europa ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μία μελέτη για τις επιπτώσεις της κρίσης και της λιτότητας στους λαούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130 Γ', 2009, 3-30 Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης

Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπουσα: Επιμέλεια: Αλίνα Χυζ Αναστασία Μπακοπάνου Πρέβεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα