ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ 1 Ιούνιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1990-2007. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ 1 Ιούνιος 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ 1 Ιούνιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την δεκαετία του 90, οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας προκάλεσαν έντονο (πολιτικό) προβληµατισµό, αλλά και θεωρητική συζήτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις των θεσµών της αγοράς εργασίας στην ανεργία και στην απασχόληση. Την ίδια περίοδο, τα κυριότερα προβλήµατα των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας θα µπορούσαν να συνοψισθούν στα ακόλουθα : α) αδυναµία µετατροπής των θετικών οικονοµικών επιδόσεων (υψηλοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης), που παρατηρήθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε ανάλογες επιδόσεις των αγορών εργασίας τους (µείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης) β) υψηλά ποσοστά ανεργίας του εργατικού δυναµικού νεαρής ηλικίας, µε αποτέλεσµα την σπατάλη ενός δυναµικού τµήµατος των παραγωγικών τους πόρων, προκαλώντας προβληµατισµό για τη διαδικασία µετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, γ) υψηλά ποσοστά ανεργίας µεταξύ ειδικών οµάδων του εργατικού δυναµικού, όπως για παράδειγµα οι γυναίκες και οι ηλικιωµένοι, δ) υψηλά ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας, τα οποία δυσχέραιναν την προσπάθεια των ανέργων να βρουν απασχόληση και θέτοντας µεγάλο µέρος αυτών εκτός αγοράς εργασίας και ε) έντονες ανισότητες στα ποσοστά ανεργίας µεταξύ περιφερειών τόσο στο εσωτερικό µιας χώρας, όσο και µεταξύ χωρών, γεγονός που δείχνει τον περιορισµένο βαθµό κινητικότητας της εργασίας. Στο κείµενο αυτό επιχειρείται µια σύντοµη επισκόπηση τόσο των θεωρητικών υποδείξεων για τις µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, όσο και των µεταρρυθµίσεων που προώθησαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στις αγορές εργασίας τους την περίοδο Οι 1 Υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το παρόν κείµενο αντλεί από τη διδακτορική έρευνα και εργασία του γράφοντος, o οποίος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Νίκο Κουτσιαρά (Λέκτορα του Πανεπιστηµίου Αθηνών) για τις χρήσιµες παρατηρήσεις του. Το κείµενο είναι επίσης µέρος της µελέτης του Team3/WPII-III EU CONSENT Network of Excellence. 1

2 µεταρρυθµίσεις αυτές ταξινοµούνται, ανά πεδίο εφαρµογής, ως εξής : α) Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, β) χρόνος απασχόλησης και τρόποι διευθέτησής του, γ) θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης και των εισοδηµάτων των εργαζοµένων και δ) συστήµατα φορολογίας και παροχών. 2. ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα τελευταία χρόνια, τα οικονοµικά της αγοράς εργασίας έχουν εµπλουτιστεί µε αναλυτικά εργαλεία της πολιτικής οικονοµίας. ηλαδή, εκτός από την ανάλυση των οικονοµικών επιπτώσεων των θεσµών (και των µεταρρυθµίσεών τους) στις επιδόσεις της αγοράς εργασίας, επιχειρείται και η ερµηνεία της στάσης, έναντι των µεταρρυθµίσεων αυτών, των διαφόρων οµάδων συµφερόντων που δρουν σε αυτήν. Στην ενότητα αυτή ακολουθείται η διττή αυτή ανάλυση των µεταρρυθµίσεων της αγοράς εργασίας. 2.1 ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΠΑ) Οι Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι κρατικές παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας, που στόχο έχουν την αποτελεσµατικότερη λειτουργίας της. Σε αντίθεση µε τις Παθητικές Πολιτικές Απασχόλησης, οι οποίες στοχεύουν (κυρίως) στην εισοδηµατική ενίσχυση των ανέργων και γενικότερα του µη ενεργού πληθυσµού, οι ΕΠΑ επηρεάζουν τόσο τη προσφορά όσο και την ζήτηση εργασίας. Η κυριότερη δράση στο πλαίσιο των ΕΠΑ, η οποία επηρεάζει την προσφορά εργασίας είναι τα προγράµµατα (επανα)κατάρτισης (training programmes) των ανέργων, αλλά και του εργατικού δυναµικού γενικότερα. Στην κατηγορία των δράσεων που επηρεάζουν τη ζήτηση εργασίας είναι: α) η επιδοτούµενη απασχόληση (subsidised employment), β) η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα (direct job creation) και γ) η παροχή κινήτρων για έναρξη επιχειρήσεων (incentives for starting enterprises). Πολλές φορές, οι κυβερνήσεις εφαρµόζουν συνδυασµό µέτρων προκειµένου να τονώσουν την προσφορά και ζήτηση εργασίας, αλλά και τη διαδικασία σύζευξή τους, µέσω της παροχής πληροφοριών για τις κενές θέσεις απασχόλησης (counselling and job-search assistance). Οι ΕΠΑ µπορούν να λάβουν τη µορφή νοµοθετικών ρυθµίσεων (πχ το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης), αλλά και χρηµατοδοτούµενων από το κράτος πολιτικών (πχ τα προγράµµατα κατάρτισης εργαζοµένων). Ιδιαίτερο ρόλο στην άσκηση των ΕΠΑ διαδραµατίζουν τόσο οι δηµόσιες υπηρεσίες ευρέσεως απασχόλησης, όσο και οι ιδιωτικές. Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης στοχεύουν στη βελτίωση των προσόντων του εργατικού δυναµικού και κυρίως των ανέργων µε παροχυµένα επαγγελµατικά προσόντα, οι οποίοι συνήθως 2

3 αποθαρρύνονται να αναζητήσουν εργασία. Έτσι, τα προγράµµατα αυτά ενθαρρύνουν τη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό και ταυτόχρονα συµβάλουν στην προσαρµογή των προσόντων εργαζοµένων και των ανέργων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και κυρίως των κενών θέσεων απασχόλησης. Επίσης, αυξάνουν την παραγωγικότητα των νέων κυρίως εργαζοµένων, βελτιώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις και τους όρους ένταξής τους στην αγορά εργασίας, εξαιτίας της έλλειψης επαγγελµατικής εµπειρίας. Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης µπορούν να προσφέρουν είτε γενική εκπαίδευση (πχ χρήση νέων τεχνολογιών), είτε ειδική επαγγελµατική κατάρτιση (τεχνικές, επαγγελµατικές και εξειδικευµένες γνώσεις). Τα πρώτα συµβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας γενικά, ενώ τα δεύτερα σε συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας. Η χρηµατοδότησή τους, ειδικότερα των προγραµµάτων ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης, θα πρέπει να αναλαµβάνεται από κοινού από τον συµµετέχοντα και από τις επιχειρήσεις ή από το κράτος, καθώς χαρακτηρίζονται από έντονες εξωτερικότητες (για παράδειγµα καµιά επιχείρηση δεν θα αναλάµβανε τη χρηµατοδότηση µιας επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, φορέας του οποίου είναι ένας εργαζόµενος, που θα µπορούσε στο µέλλον να εργαστεί σε µια άλλη επιχείρηση η οποία δεν έχει συνεισφέρει σε αυτήν την επένδυση) και άλλες αποτυχίες της αγοράς (απουσία συµβολαίων). Γενικότερα, οι µεταρρυθµίσεις που προωθούν οι κυβερνήσεις στο πλαίσιο των ΕΠΑ προκαλούν λιγότερες αντιδράσεις από τους εντός των τειχών (insiders) σε σχέση µε αυτές που προωθούνται σε άλλα πεδία της αγορά εργασίας (πχ θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης). Ωστόσο, θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι εντός των τειχών (insiders) είναι αντίθετοι στην προσφορά προγραµµάτων ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης από το κράτος, εξαιτίας των δηµόσιων δαπανών που απαιτούνται για τη χρηµατοδότησή τους, αλλά κυρίως, εξαιτίας της µείωσης της διαφοράς της παραγωγικότητάς µε αυτή των εκτός των τειχών (outsiders), που προκαλείται από τα προγράµµατα αυτά, µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους αντικατάστασής τους (turn over cost). Η επιδότηση της απασχόλησης στοχεύει τόσο στη µείωση του κόστους εργασίας για τον εργοδότη, όσο και στην αύξηση του καθαρού µισθού του εργαζοµένου. Συνεπώς, επηρεάζει τη ζήτηση, αλλά και την προσφορά εργασίας. Η πολιτική αυτή είναι αποτελεσµατική κυρίως για τους µακροχρόνια άνεργους, αλλά και τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, καθώς η παραγωγικότητά τους υπολείπεται (συνήθως) του µισθού µε τον οποίο θα αµείβονταν. Η επιδότηση της απασχόλησής τους, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του µισθολογικού κόστους και την εξισορρόπησή του µε την παραγωγικότητά τους. Μάλιστα, η πολιτική αυτή είναι ακόµα πιο αποτελεσµατική για θέσεις ανειδίκευτης εργασίας, της οποίας η ζήτηση είναι ελαστικότερη (δηλαδή, µια µικρή 3

4 µείωση του κόστους εργασίας οδηγεί σε αναλογικά µεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης εργασίας) από τη ζήτηση εξειδικευµένης εργασίας. Από άποψη πολιτικής οικονοµίας, υπέρ της εφαρµογής προγραµµάτων επιδότησης της απασχόλησης θα τάσσονταν οι επιχειρήσεις, αλλά και οι εκτός των τειχών. Αντιθέτως, οι καλώς τοποθετηµένοι στην αγορά εργασίας θα ήταν αντίθετοι µε την εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων, καθώς αποδυναµώνουν το συγκριτικό τους πλεονέκτηµα έναντι των εκτός των τειχών. Η παροχή κινήτρων για την έναρξη επιχειρήσεων (επιδοτήσεις ή φοροαπαλλαγές) έχει ως στόχο τη µείωση της ανεργίας, µέσω της µεταβολής της διάρθρωσης της απασχόλησης. Στόχος τους δεν είναι η σύναψη εξαρτηµένης σχέσης εργασίας των ανέργων µε έναν εργοδότη, αλλά η αυτοαπασχόλησή τους. Τα προγράµµατα απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα αυξάνουν τη ζήτηση εργασίας και κατά συνέπεια ασκούν πιέσεις στο ποσοστό ανεργίας µιας οικονοµίας. Ωστόσο, ενδέχεται να προκαλέσουν εκτοπισµό της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, µέσω της αύξησης της διαπραγµατευτικής θέσεις των εργαζοµένων και των µισθολογικών τους διεκδικήσεων. Η παροχή συµβουλών και πληροφοριών στους ανέργους (αλλά και τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης) συµβάλλουν στη βελτίωση της διαδικασίας κάλυψης κενών θέσεων απασχόλησης από τους ανέργους. Συνεπώς, συνεισφέρουν στη µείωση του ποσοστού ανεργίας µιας οικονοµίας. Συνοψίζοντας, οι µεταρρυθµίσεις των ΕΠΑ έχουν καταρχήν ως αποτέλεσµα τόσο τη µεγαλύτερη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό όσο και τη µείωση της ανεργίας (κυρίως µέσω της βελτίωσης της διαδικασίας κάλυψης των κενών θέσεων απασχόλησης από τους ανέργους). Συνεπώς, αυξάνεται το παραγόµενο προϊόν, επιτυγχάνεται µια αποτελεσµατικότερη κατανοµή των πόρων, εξοικονοµούνται πόροι οι οποίοι θα χρησιµοποιούνταν για τη χρηµατοδότηση επιδοµάτων ανεργίας και αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα του κράτους µέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. 2.2 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Στόχος της µείωσης του συνολικού χρόνου απασχόλησης είναι καταρχήν η αύξηση της ζήτησης εργασίας. Βέβαια, η υπόθεση αυτή θα ίσχυε στην περίπτωση όπου το συνολικό µισθολογικό κόστος για µια επιχείρηση µειωνόταν αναλογικά µε τον περιορισµό του χρόνου απασχόλησης. ηλαδή, η µείωση του χρόνου απασχόλησης προκειµένου να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται µε τη µείωση του µηνιαίου κόστους εργασίας, ή τουλάχιστον µε αύξηση του κόστους των υπερωριών. 4

5 Επίσης, η µείωση του χρόνου απασχόλησης αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας και συνεισφέρει στην επίτευξη µιας ελκυστικότερης για τους εργαζοµένους ισορροπίας µεταξύ εργασίας και σχόλης, αυξάνοντας (πιθανώς) την προσφοράς εργασίας. Ο συνολικός χρόνος εργασίας µπορεί να διευθετηθεί είτε µε τους παραδοσιακούς τρόπους (πχ υπερωρίες, βάρδιες κ.α.), είτε µε τους σύγχρονους, οι οποίοι θεωρούνται περισσότερο ευέλικτοι. Σε αυτούς κατατάσσονται το ευέλικτο πρόγραµµα εργασίας (flexible working hours schedule),η δυνατότητα εναλλαγής µεταξύ πλήρους και µερικής απασχόλησης σε µια χρονική περίοδο, οι ατοµικοί λογαριασµοί του χρόνου εργασίας (working time accounts) και η προσωρινή διακοπή της επαγγελµατικής καριέρας (career break). Οι σύγχρονες µορφές διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις ώστε να προσαρµόζουν την εργασία στις διακυµάνσεις της παραγωγής, µειώνουν την υπερωριακή απασχόληση, συνεισφέρουν στην αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση του µηχανολογικού εξοπλισµού και ευνοούν την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο (Κουτσιαράς, 2007). Από την πλευρά της προσφοράς εργασίας οι σύγχρονες µορφές διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης συνεισφέρουν στη ευνοϊκότερη για τους εργαζόµενους ισορροπία µεταξύ εργασίας και σχόλης και αυξάνουν τη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό. Από άποψη πολιτικής οικονοµίας, οι εντός των τειχών, συχνά, αποδέχονται την εφαρµογή µέτρων ευέλικτης διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης, προκειµένου να µην θιγούν τα «κεκτηµένα» τους που προκύπτουν από άλλους θεσµούς της αγοράς εργασίας (πχ θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης). Οι επιχειρήσεις µε τη σειρά τους, παρά το γεγονός ότι οι ευέλικτοι τρόποι διευθέτησης του χρόνου εργασίας δεν ευνοούν την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, τάσσονται υπέρ αυτών καθώς συµβάλουν στην αύξηση των κερδών τους και της παραγωγικότητας της εργασίας (Κουτσιαράς 2007). 2.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Το θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης καθορίζεται από ρυθµίσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις προσλήψεις (π.χ. κανόνες για συµβάσεις ορισµένου χρόνου και µερικής απασχόλησης) και τις απολύσεις (πχ οι ρυθµίσεις που διέπουν τις οµαδικές απολύσεις, ο προσδιορισµός του ύψους της αποζηµίωσης απόλυσης κ.α.) που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις. Στόχος της διαµόρφωσης αυτού του θεσµικού πλαισίου είναι η διόρθωση κάποιων ατελειών που προκύπτουν από τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, µεταξύ των οποίων είναι και οι ακόλουθες (Young 2003: 10-13): α) τα ατελή συµβόλαια ασφάλισης (incomplete insurance contracts), τα οποία καθιστούν καθολική την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης απόλυσης, β) η άνιση κατανοµή της διαπραγµατευτικής δύναµης (bargaining 5

6 power) µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων, εις βάρος των δεύτερων και γ) οι εξωτερικότητες (externalities) που χαρακτηρίζουν την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, οι οποίες αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Ένα αυστηρό θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης επηρεάζει τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας, µέσω δύο αντίθετων τάσεων (Commission EC 2006: 82-90): α) περιορίζει τις ροές από την απασχόληση στην ανεργία ακόµα και αν µειωθεί η ζήτηση των προϊόντων µιας επιχείρησης και β) περιορίζει τις ροές από την ανεργία στην απασχόληση, καθώς αποθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να προσλάβουν νέους εργαζοµένους όταν το (µελλοντικό) κόστος απόλυσής τους είναι υψηλό. Συνήθως, υποστηρίζεται ότι το κόστος εργασίας είναι θετική συνάρτηση του θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον αντίλογο στο παραπάνω επιχείρηµα οι εργαζόµενοι θα δέχονταν να µετριάσουν τις µισθολογικές τους διεκδικήσεις µε αντάλλαγµα ένα υψηλό πριµ κινδύνου, όπως µπορεί αυτό να ενσωµατωθεί σε ένα αυστηρό θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης. Τέλος, ένας υψηλός βαθµός προστασίας των εργαζοµένων επηρεάζει και την παραγωγικότητα της εργασίας σε όλα τα επίπεδα (επιχείρηση, κλάδος, οικονοµία), καθώς ενθαρρύνει την ενδο-επιχειρησιακή εκπαίδευση, αλλά και τις µακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους προκαλούν οικονοµίες εκµάθησης (learning by doing). Όµως, ο περιορισµός των αµφίδροµων ροών µεταξύ απασχόλησης και ανεργίας εξαιτίας ενός αυστηρού θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης, εµποδίζει την ανακατανοµή της εργασίας προς τους περισσότερους καινοτοµικούς και δυναµικούς τοµείς της οικονοµίας και κατ επέκταση της παραγωγικότητάς της (Commission EC 2006: 87). Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι συνέπειες της απορρύθµισης του θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης δεν είναι πάντα θετικές για τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, θα µπορούσε να υποστηριχθεί πρώτον ότι όσο περισσότερο ανελαστική είναι η ζήτηση εργασίας ως προς το κόστος εργασίας, δηλαδή όσο µικρότερη η δυνατότητα υποκατάστασης της εργασίας µε το κεφάλαιο, τόσο επιτακτικότερη γίνεται για µια οικονοµία η απορρύθµιση του θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης. εύτερον, όσο ελαστικότερη είναι η ζήτηση των προϊόντων που παράγει µια οικονοµία, τόσο περισσότερο ζηµιώνεται µια οικονοµία από ένα αυστηρό θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης, καθώς το αυξηµένο µισθολογικό κόστος, που προκύπτει από αυτό το θεσµικό πλαίσιο, είναι δύσκολο να µετακυλισθεί στην τιµή του προϊόντος. Τρίτον, όσο πιθανότερο είναι οι εργαζόµενοι να ενισχύσουν τις µισθολογικές τους διεκδικήσεις εξαιτίας της απορρύθµισης του θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης, 6

7 τόσο περισσότερο εξουδετερώνεται µέρος των θετικών συνεπειών µιας τέτοιας πολιτικής στην αγορά εργασίας. Από άποψη πολιτικής οικονοµίας, οι µεταρρυθµίσεις στο θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης προκαλεί τις µεγαλύτερες αντιδράσεις από τους καλώς τοποθετηµένους στην αγορά εργασίας, καθώς προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό το κόστος αντικατάστασής τους από τους εκτός των τειχών. Πιο συγκεκριµένα, οι περιορισµοί που τίθενται στην απόλυση των εργαζοµένων και το ύψος της αποζηµίωσης απόλυσής τους είναι από τους παράγοντες που αποθαρρύνουν µια επιχείρηση να αντικαταστήσει έναν εργαζόµενο µε έναν εκτός των τειχών, ακόµα και αν ο τελευταίος προσφέρει εργασία µε µικρότερο µισθό. Συνεπώς, ενώ οι επιχειρήσεις και οι εκτός των τειχών θα τάσσονταν υπέρ της απορρύθµισης του θεσµικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης, η αντίθετη στάση των εντός των τειχών, πολλές φορές, εγκλωβίζουν τις κυβερνήσεις σε µια µεταρρυθµιστική στασιµότητα. Όπως θα φανεί και παρακάτω (βλ. Ενότητα 3.3) οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρκέστηκαν σε οριακές µεταρρυθµίσεις στο συγκεκριµένο πεδίο ρύθµισης. Αντιθέτως, κάποιες από αυτές (πχ Ισπανία) προώθησαν µεταρρυθµίσεις στο θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης µόνο στις άτυπες µορφές απασχόλησης (µερική ή ορισµένου χρόνου), προκαλώντας δυιστικές καταστάσεις στην αγορά εργασίας. 2.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ Τα συστήµατα φορολόγησης και παροχών ασκούν έντονες µακροοικονοµικές, αλλά και µικροοικονοµικές επιδράσεις σε µια οικονοµία. Σε µικροοικονοµικό επίπεδο καθορίζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των ατόµων για την ποσότητα εργασίας που θα ζητήσουν και θα προσφέρουν αντίστοιχα. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, τα συστήµατα φορολογίας και παροχών : α) επηρεάζουν τη δηµοσιονοµική θέση µιας χώρας, καθώς προσδιορίζουν το ύψος των δηµοσίων εσόδων και δαπανών, β) λειτουργούν ως αυτόµατοι σταθεροποιητές (automatic stabilizers) έναντι των οικονοµικών διακυµάνσεων, γ) χρησιµοποιούνται ως αναδιανεµητικά µέσα και δ) επηρεάζουν την κατανοµή των πόρων, καθώς επηρεάζουν την απόφαση των ατόµων για την ποσότητα της εργασίας που θα προσφέρουν. Ο βασικότερος στόχος των επιδοµάτων ανεργίας είναι η διασφάλιση για τους ανέργους ενός κατώτατου εισοδηµατικού κατωφλίου. Όµως, ένα «γενναιόδωρο» σύστηµα επιδοµάτων ανεργίας ασκεί έντονες επιδράσεις και στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, καθώς αποθαρρύνει την προσπάθεια των ανέργων να αναζητήσουν εργασία, εγκλωβίζοντας τους στην παγίδα της ανεργίας. Ο κίνδυνος αυτός είναι µεγαλύτερος όσο µικρότερη είναι η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος 7

8 που θα κέρδιζε ένα άτοµο από την εργασία του από αυτό που θα εισέπραττε αν ήταν άνεργος. Έτσι, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπάθησαν να συνδέσουν την ετήσια αύξηση του επιδόµατος ανεργίας µε τη µεταβολή των µισθών (βλέπε Ενότητα 3.4). Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί και αντίλογος στο παραπάνω επιχείρηµα, σύµφωνα µε τον οποίο ένα «γενναιόδωρο» σύστηµα παροχής επιδοµάτων ανεργίας συµβάλει θετικά στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας τους ανέργους να αναζητήσουν την καταλληλότερη γι αυτούς θέση εργασίας (Baker et all 2004: 4). Τα συστήµατα φορολογίας (φορολογία εισοδήµατος από παροχή µισθωτών υπηρεσιών και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) επηρεάζουν τόσο την προσφορά εργασίας, όσο και τη ζήτηση. Η φορολογική σφήνα (tax wedge), η οποία προσδιορίζεται από τη φορολόγηση της εργασίας και τις κρατήσεις των εργαζοµένων, προσδιορίζει το διαθέσιµο εισόδηµα των εργαζοµένων και κατ επέκταση την απόφασή τους για το πώς θα κατανείµουν το συνολικό τους χρόνο µεταξύ εργασίας και σχόλης, επηρεάζοντας έτσι τόσο την εργασία που θα προσφέρουν όσο και την εργασιακή τους προσπάθεια. Από την άλλη, το ύψος των εργοδοτικών εισφορών καθορίζει το µισθολογικό κόστος και κατά συνέπεια την ποσότητα εργασίας που ζητούν οι επιχειρήσεις. 3. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ( ) Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι κυριότερες µεταρρυθµίσεις της περιόδου που προώθησαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όπως προκύπτει από αυτές, η εντονότερη µεταρρυθµιστική δραστηριότητα των κυβερνήσεων εντοπίζεται στα συστήµατα φορολογίας και παροχών και στις ΕΠΑ, σε αντίθεση µε το θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης, όπου οι περισσότερες µεταρρυθµίσεις αφορούσαν τις άτυπες µορφές απασχόλησης. 3.1 ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΠΑ) Αν και οι µεταρρυθµίσεις που προώθησαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, την περίοδο , στο πλαίσιο των ΕΠΑ, ήταν αρκετά διαφορετικές, θα µπορούσε κανείς να εντοπίσει κάποια κοινά τους σηµεία, τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) αναβάθµιση και εξορθολογισµός των ηµόσιων Υπηρεσιών Ευρέσεως Απασχόλησης (µε την εφαρµογή προγραµµάτων διοίκησής τους, την αύξηση της χρηµατοδότησής τους και την ενοποίησή τους µε τις υπηρεσίες παροχής επιδοµάτων ανεργίας), β) καθορισµός του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των Πρακτορείων Προσωρινής Απασχόλησης (Temporary Agency Work), γ) ευρεία χρήση των προγραµµάτων επαγγελµατικής 8

9 κατάρτισης, κυρίως, για ειδικές οµάδες του εργατικού δυναµικού και δ) στροφή προς την παροχή εξειδικευµένων προγραµµάτων στους ανέργους και γενικότερη αλλαγή της φιλοσοφίας των ΕΠΑ (νέα αρχή στη Γαλλία, προληπτική προσέγγιση στην Πορτογαλία κ.α). Μια άλλη γενική παρατήρηση που ισχύει για τις µεταρρυθµίσεις που προωθήθηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησης από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είναι ότι παρά την παρατηρούµενη στροφή από τις Παθητικές στις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, πολλές φορές επιλέχθηκε συνδυασµός µέτρων που περιλαµβάνονται σε αυτές (για παράδειγµα συµµετοχή σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και παροχή επιδοµάτων ανεργίας). Η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση στο πλαίσιο των ΕΠΑ και όχι µόνο- στην Ιταλία, πραγµατοποιήθηκε το 1996 µε την εφαρµογή της Τριµερούς Συµφωνίας για την Απασχόληση (Tripartite Pact for Employment). Μερικές από τις δράσεις της Συµφωνίας αυτής έλαβαν τη µορφή νοµοθετικών ρυθµίσεων µε το Νόµο Treu (όπως λεγόταν ο τότε υπουργός απασχόλησης), το Στη διαδικασία εκπόνησης της Συµφωνίας για την Απασχόληση έλαβαν µέρος όλοι οι κοινωνικοί φορείς, ενώ στο στάδιο υλοποίησής της και κυρίως στην κατανοµή των κονδυλίων (εθνικών και Κοινοτικών) είχαν ενεργό συµµετοχή και οι περιφερειακές-τοπικές αρχές. Οι βασικότερες δράσεις που περιλαµβάνονταν τόσο στην Τριµερή Συµφωνία για την Απασχόληση, όσο και στο Νόµο Treu αφορούσαν (Tripartite Pact for Employment και Destefanis, Fonseca, (2005):6-7) : α) την ανάπτυξη των πρακτορείων προσωρινής εργασίας, β) τη διεύρυνση της εφαρµογής των συµβάσεων µαθητείας στον αγροτικό τοµέα και σε άτοµα ηλικίας ετών, γ) την προώθηση επενδύσεων (ιδιωτικών και δηµόσιων) σε κάποιες περιφέρεις της Ιταλίας µε υψηλά ποσοστά ανεργίας (πολλές από τις οποίες ήταν στο Νότο), δ) τη δηµιουργία ενός ταµείου για τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση του εργατικού δυναµικού, του οποίου η χρηµατοδότηση θα εξασφαλιζόταν από εισφορές των εργοδοτών (0,3% των πληρωτέων αποδοχών των εργαζοµένων), ενώ η διαχείριση του ανατέθηκε στο νεοσύστατο Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Institute for the Development of Vocational Training) Το θεσµικό πλαίσιο εντός του οποίου ασκούνται οι ΕΠΑ στην Αυστρία, διαµορφώθηκε από τη ράση για τη ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Public Employment Service Act-AMSG), η οποία άρχισε να εφαρµόζεται από την 1 η Ιουλίου Οι βασικότερες πολιτικές της δράσης αυτής στόχευαν στην αναβάθµιση της ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, από ένα απλό γραφείο ευρέσεως απασχόλησης σε µια υπηρεσία υπαγόµενη στις διατάξεις του δηµοσίου δικαίου και στη βελτίωση του τρόπου διοίκησής της µέσω ενός ολοκληρωµένου σχεδίου στρατηγικής, το οποίο περιλάµβανε καθορισµένους στόχους, επιχειρηµατικό πρόγραµµα και διαχειριστική λογιστική. Το 1997, εφαρµόστηκε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο εκσυγχρονισµού της 9

10 συγκεκριµένης υπηρεσίας, µέσω των επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισµό και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού της, ενώ από το 1998 ένα µεγάλο µέρος των υπηρεσιών της παρέχεται µέσω του διαδικτύου. Στην Αυστρία, τα προγράµµατα που ασκούνται στο πλαίσιο των ΕΠΑ είναι λιγότερο στοχευµένα σε σχέση µε αυτά που εφαρµόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς απευθύνονται στην πλειονότητα των ανέργων, ενώ δεν απαιτείται η διακοπή των επιδοµάτων ανεργίας προκειµένου να συµµετάσχουν σε αυτά. Οι άνεργοι, µέσω των προγραµµάτων αυτών είτε τοποθετούνται σε κενές θέσεις απασχόλησης, είτε συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης, τα οποία διαρκούν από έξι έως επτά εβδοµάδες. Το 2003, υιοθετήθηκε η ράση Ενίσχυσης της Εκπαίδευσης των Νέων (Youth Training Consolidation Act-JASG), µέσω της οποίας δηµιουργούνταν θέσεις κατάρτισης για νέους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές τους σπουδές. Οι βασικότερες µεταρρυθµίσεις στο πλαίσιο των ΕΠΑ πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα µετά το 2000, όταν και ιδρύθηκαν τα Κέντρα για την Προώθηση της Απασχόλησης, εφαρµόστηκαν τα ατοµικά σχέδια δράσης για τη διευκόλυνση των νέων και ηλικιωµένων ανέργων να βρουν εργασία, αλλά και µια σειρά προγραµµάτων επιδότησης της απασχόληση για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας. Το 1999 (Προεδρικό ιάταγµα 160/ ), δηµιουργήθηκε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας. Το πλαίσιο αυτό περιλάµβανε τις προϋποθέσεις χορήγησης, αλλά και ανάκλησης της αδείας των γραφείων αυτών, τις κατηγορίες των θέσεων εργασίας για τις οποίες θα µεσολαβούσαν (καλλιτέχνες, λογιστές, οικοδόµοι κ.α.), καθώς επίσης και τον προσδιορισµό των αµοιβών που θα εισέπρατταν (10% των ετήσιων αποδοχών για τον πρώτο χρόνο στις περιπτώσεις όπου ο εργαζόµενος σύναπτε σύµβαση αορίστου χρόνου και 10% των συνολικών αποδοχών για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου έως ένα έτος). Το 2004 (Νόµος 3227/2004), εφαρµόστηκε στην Ελλάδα ένα πρόγραµµα επιδότησης της απασχόλησης. Οι επιδοτήσεις αφορούσαν θέσεις (κανονικής ή πλήρους) απασχόλησης ανέργων, η αµοιβή των οποίων δεν έπρεπε είναι κατώτερη του επιδόµατος ανεργίας. Ο ίδιος Νόµος περιλάµβανε κίνητρα (επιδότηση εργοδοτικών εισφορών) απασχόλησης των γυναικών, οι οποίες θα κάλυπταν το κενό εργαζόµενων γυναικών µε άδεια τοκετού. Γενικότερα, τα προγράµµατα επιδότησης της απασχόλησης που εφαρµόζονται στο πλαίσιο των ΕΠΑ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής : α) προγράµµατα επιχορήγησης νέων επαγγελµατιών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αναφέρονται σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες (πχ γυναίκες, παλιννοστούντες, αθίγγανοι, ηλικιωµένοι κλπ), β)προγράµµατα επιδότησης της απασχόλησης σε συγκεκριµένες περιφέρειες, γ) προγράµµατα για την απασχόληση ανέργων που προέρχονται από 10

11 συγκεκριµένες επιχειρήσεις (πχ περίπτωση ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΊΑΣ ΑΕ) και ε) προγράµµατα απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας (stage). Στην Πορτογαλία, το 1998, οι πρωτοβουλίες Inserjoven και την Reage, σηµατοδοτούν την αλλαγή της φιλοσοφίας των ΕΠΑ, υιοθετώντας την προληπτική προσέγγιση (Επιτροπή ΕΚ,1999) και τις εξατοµικευµένες δράσεις. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων εκπονείται για κάθε άνεργο ένα ατοµικό σχέδιο απασχόλησης, µε σκοπό είτε την τοποθέτησή του σε µια θέση εργασίας, είτε την παροχή εξατοµικευµένων συµβουλών απασχόλησης, είτε τέλος, την συµµετοχή του σε σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των εξατοµικευµένων δράσεων που εφαρµόστηκαν στην Πορτογαλία, εντάσσεται και µια σειρά άλλων προγραµµάτωνπολιτικών όπως το PAIJVA (Programme for the Integration of the Young in Working Life), η πρωτοβουλία INSERJOVEM και άλλες. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι απευθύνονται σε ειδικές οµάδες του εργατικού δυναµικού (πχ νέοι), είναι εξατοµικευµένα και στηρίζονται στη διαδικασία παρακολούθησης των ανέργων (follow up methodology). Επίσης, τη δεκαετία του 90 και ιδιαίτερα στο δεύτερο µισό της, παρατηρείται µια στροφή στην Πορτογαλία από τις Παθητικές Πολιτικές Απασχόλησης στις Ενεργητικές. Η στροφή αυτή επιχειρήθηκε να γίνει σταδιακά, καθώς συνδυάζονταν µέτρα των δύο πολιτικών. Για παράδειγµα, το επίδοµα ανεργίας εξακολουθούσε να χορηγείται σε ανέργους οι οποίοι συµµετείχαν σε προγράµµατα κατάρτισης. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε να χορηγείται και ένα µερικό επίδοµα ανεργίας σε ανέργους οι οποίοι αποδέχονταν θέσεις µερικής απασχόλησης, διευκολύνοντας έτσι την είσοδό τους στην αγορά εργασίας (Employment Action Plan Portugal 1998). Όπως προκύπτει και από Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση της Πορτογαλίας του 1998 (Employment Action Plan 1998) δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη διά βίου εκπαίδευση, ιδίως των ηλικιωµένων. Η έµφαση αυτή επιβεβαιώνεται και από µια σειρά προγραµµάτων που άρχισαν να εφαρµόζονται την περίοδο εκείνη, όπως για παράδειγµα η πρωτοβουλία ENDURANCE, το SABER + και άλλα. Στην Ισπανία, η πλέον ενδιαφέρουσα µεταρρύθµιση στο πλαίσιο των ΕΠΑ εφαρµόστηκε το Στόχος της ήταν η αύξηση της απασχόλησης των ανέργων όχι µέσω της εξαρτηµένης σχέσης εργασίας, αλλά της αυτοαπασχόλησής τους. Έτσι, παρέχονταν στους ανέργους ένα εφάπαξ ποσό µε τη µορφή επιδόµατος ανεργίας προκειµένου να δηµιουργήσουν µια επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 90, επαναπροσδιορίστηκε το περιεχόµενο των ΕΠΑ στη Γαλλία, υιοθετώντας τη λογική της νέας αρχής (fresh start). Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εντάσσονται 11

12 µια σειρά προγραµµάτων (πχ ARPE), αλλά και η αναβάθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης προκειµένου να αυξηθεί η συµµετοχή των νέων, αλλά και άλλων ειδικών οµάδων του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό. Εφόσον ενισχυθεί η συµµετοχή του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό, η αύξηση της απασχόλησής τους και ιδίως των νέων, επιχειρούνταν να επιτευχθεί µέσω ενός «ανορθόδοξου» µάλλον τρόπου (για τα σηµερινά δεδοµένα), όπως είναι η υποκατάσταση της απασχόλησης των ηλικιωµένων εργαζοµένων µε αυτή των νέων (πχ πρόγραµµα ARPE) ( Employment Action Plan Fance 1998 : 6). Στη Γερµανία, η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση στο πλαίσιο των ΕΠΑ πραγµατοποιήθηκε µε την υιοθέτηση του Κοινωνικού Κώδικα ΙΙΙ (Social Code III-SGBIII) 2, στο πλαίσιο του οποίου αποκεντρώθηκαν οι ΕΠΑ και αναβαθµίστηκαν οι τοπικές αρχές ευρέσεως απασχόλησης όχι µόνο ως προς την υλοποίηση των πολιτικών, αλλά και στον σχεδιασµό τους. Επίσης, το 1999 εφαρµόστηκε µια σειρά προγραµµάτων τα οποία είχαν στόχο τη µείωση της ανεργίας των νέων και των ηλικιωµένων ανέργων. Μεταξύ αυτών των προγραµµάτων είναι το Ich-AG µέσω του οποίου παρέχονται επιδοτήσεις για την έναρξη νέων επιχειρήσεων από τους ανέργους ή το «Ευκαιρίες Απασχόλησης» (Work Opportunities) το οποίο διαρκεί έξι µήνες και στόχο έχει την ένταξη των µακροχρόνια ανέργων στην πρωτογενή αγορά εργασίας. Αξιοσηµείωτη είναι και η µεταρρύθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της Γερµανίας που πραγµατοποιήθηκε το 1999, οι οποίες λειτουργούν πλέον µε συγκεκριµένους επιχειρησιακούς στόχους και διοικητικό έλεγχο. Το 2002, η γερµανική κυβέρνηση αποφάσισε να αναβαθµίσει περισσότερο το ρόλο των ΕΠΑ, εφαρµόζοντας ένα νέο πλαίσιο ρυθµίσεων (Job-AQTIV- που προέρχεται από τα ακρώνυµα των λέξεων Activate, Qualify, Train, Invest, Place). Στόχος αυτής της µεταρρύθµισης ήταν η εντατικοποίηση της προσπάθειας των ανέργων να βρουν απασχόληση, η απλοποίηση των υφιστάµενων προγραµµάτων στο πλαίσιο των ΕΠΑ και η αποτελεσµατικότερη συµµετοχή των νέων και ηλικιωµένων ατόµων στην αγορά εργασίας. Μια από τις καινοτοµίες αυτής της µεταρρύθµισης ήταν ότι προέβλεπε τη σύναψη έγγραφης συµφωνίας µεταξύ της υπηρεσίας ευρέσεως απασχόλησης και του ανέργου, στην οποία περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις των δύο µερών και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί. 2 Μέχρι το 1997 η πολιτικές της αγοράς εργασίας στη Γερµανία καθορίζονταν από τη Νοµοθετική Πράξη για την Προώθηση της Απασχόλησης (Employment Promotion Act-AFG), η οποία αντικαστάθηκε από τον Κοινωνικό Κώδικα ΙΙΙ (Social Code III-SGBIII). Η ταχεία αύξηση της ανεργίας ύστερα από την επανένωση και η αναντιστοιχία µεταξύ πολιτικών και αναγκών της αγοράς εργασίας, όπως αυτές διαµορφώθηκαν εκείνη την περίοδο ήταν οι βασικότεροι παράγοντες αυτής της µεταρρύθµισης (Wunsch C. (2005): 11). 12

13 Το 1998, υιοθετήθηκε στο Η.Β η «Νέα Συµφωνία για τους Νέους» (New Deal for Young People), η οποία περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα δράσεων, προκειµένου οι άνεργοι νεαρής ηλικίας (18-24 ετών) να βρουν εργασία (UK Employment Action Plan 1998: 9). Το πρώτο στάδιο των δράσεων αυτών διαρκεί τέσσερις µήνες και περιορίζεται στην προσφορά συµβουλών και πληροφοριών, ώστε ο άνεργος να βρει µια θέση εργασίας. Σε περίπτωση όπου το αποτέλεσµα του πρώτου σταδίου δεν είναι επιτυχές, τότε ο άνεργος έχει τις εξής επιλογές : α) να εργαστεί σε µια επιχείρηση, η οποία θα επιδοτείται µε 60,00 την εβδοµάδα, β) να εργαστεί ως εθελοντής, γ) να απασχοληθεί σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται µε το περιβάλλον (Environment Task Force) και δ) να συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα κατάρτισης. Η συµµετοχή στο δεύτερο στάδιο είναι υποχρεωτική, διαφορετικά ο άνεργος χάνει το επίδοµά του. Επίσης, την περίοδο , εφαρµοζόταν και ένα πρόγραµµα επιδότησης της νεανικής επιχειρηµατικότητας (Employment- Youthstart), στο πλαίσιο του οποίου επιδοτούνταν καινοτόµα επιχειρηµατικά προγράµµατα νέων ατόµων, κάτω των 20 ετών. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 (1998) υιοθετήθηκε και η Νέα Συµφωνία για τους Μακροχρόνια Άνεργους (New Deal for Long- term Unemployed People), η οποία αποσκοπούσε στην παροχή βοήθειας σε άτοµα άνω των 25 ετών που ήταν άνεργοι για δυο τουλάχιστον χρόνια. Η βοήθεια αυτή λάµβανε τη µορφή είτε της επιδοτούµενης απασχόλησης (διάρκειας 6 µηνών και ύψους 67,00 την εβδοµάδα), είτε της συµµετοχής των ανέργων σε προγράµµατα κατάρτισης παράλληλα µε τη χορήγηση σε αυτούς του επιδόµατος ανεργίας. Μέχρι σήµερα, οι ΕΠΑ στο Η.Β έχουν εµπλουτισθεί µε µια σειρά άλλων προγραµµάτων, εκτός των παραπάνω, τα οποία είναι αρκετά στοχευµένα ανά περίσταση. Η παροχή εξειδικευµένων συµβουλών και πληροφοριών, τα προγράµµατα κατάρτισης και η επιδότηση της απασχόλησης είναι εργαλεία που συναντά κανείς συχνότερα σε αυτά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα προγράµµατα που εφαρµόζονται στο πλαίσιο των ΕΠΑ: η Νέα Συµφωνία για Άτοµα Ηλικίας άνω των 25 ετών (New Deal 25 plus), η Νέα Συµφωνία για Άτοµα Ηλικίας άνω των 50 ετών (New Deal 50 plus), η Νέα Συµφωνία για Άτοµα µε Ανικανότητες (New Deal for Disabled People), η Νέα Συµφωνία για Μονογονεακές Οικογένειες (New Deal for Lone Parents) και η Νέα Συµφωνία για Μουσικούς (New Deal for Musicians). Οι µεταρρυθµίσεις των ΕΠΑ στην Φινλανδία, στόχευαν στη µεγαλύτερη εξειδίκευση των µέτρων ανάλογα µε τις ανάγκες των ανέργων. Η επιδότηση της απασχόλησης ήταν ένα µέτρο που εφαρµόστηκε κατά κόρον στη σκανδιναβική αυτή χώρα, κυρίως µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 90 όταν και µετατοπίστηκε η έµφαση σε άλλες µορφές ΕΠΑ, όπως είναι η διευκόλυνση των ανέργων να αναζητήσουν εργασία ή η επαγγελµατική τους κατάρτιση. Από την περίοδο , εφαρµόζονται επιδοτούµενα προγράµµατα 13

14 κατάρτισης ή απασχόλησης για τις πρώτες έξι εβδοµάδες ανεργίας, ενώ για τους ηλικιωµένους το διάστηµα αυτό επιµηκύνεται σε δώδεκα µήνες. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της χαµηλής συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, η φινλανδική κυβέρνηση αποφάσισε στα τέλη της δεκαετίας του 90 την επέκταση του συστήµατος των παιδικών σταθµών, η χρηµατοδότηση των οποίων πραγµατοποιείται και µε τις εισφορές των νοικοκυριών ανάλογα µε το οικογενειακό εισόδηµα. Οι δράσεις των ΕΠΑ, τη δεκαετία του 90, στη Σουηδία ασκούνταν, κυρίως, µέσω επιδοτήσεων και ήταν αρκετά στοχευµένες. Από το 1995, η κυβέρνηση επιδοτούσε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στις περιπτώσεις όπου προσλαµβανόταν ένας άνεργος και το 50% του µισθού για την πρόσληψη µακροχρόνια άνεργων άνω των 60 ετών. Ένα χρόνο αργότερα αποφασίστηκαν η παροχή επιχορήγησης (grant) εκπαίδευσης για ανέργους ηλικίας 25 έως 55 ετών και η προσφορά εργασίας στο δηµόσιο τοµέα στους µακροχρόνια ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών µε αµοιβές που προσδιορίζονταν στο ύψος του επιδόµατος ανεργίας. Στη Σουηδία, µερικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης του εργατικού δυναµικού προσφέρονται και από κρατικές επιχειρήσεις. Λειτουργούν δύο επιχειρήσεις αυτής της µορφής:α) η SAMHALL AB, πρόκειται για κρατική επιχείρηση, αντικείµενο της οποίας είναι η προσφορά προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης σε άτοµα µε παροχυµένα επαγγελµατικά προσόντα και β) η LERNIA AB, η οποία συστήθηκε το 1993 και προσφέρει προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης τόσο σε άτοµα όσο και σε επιχειρήσεις. Στο Βέλγιο, τη δεκαετία του 90, οι κυβερνήσεις έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στην αντιµετώπιση της µακροχρόνιας ανεργίας, υιοθετώντας µια σειρά πολιτικών-δράσεων (WEP+, Smet-jobs, LAE, WEP- prive και την κοινωνική απασχόληση) (Επιτροπή ΕΚ 1999: 99). Η λογική των πολιτικών αυτών στηριζόταν στη µείωση του µισθολογικού κόστους (επιδοτούµενη απασχόληση), αλλά και στην τόνωση της προσφοράς εργασίας µέσω της παροχής συµβουλών και των προγραµµάτων κατάρτισης και απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας. Τα τοπικά γραφεία απασχόλησης (LAE) έδιναν έµφαση στην κάλυψη της ζήτησης για την παροχή υπηρεσιών από νοικοκυριά, δήµους και µη εµπορικές ενώσεις. Η χρηµατοδότηση των θέσεων εργασίας εξασφαλιζόταν κυρίως από την εξοικονόµηση πόρων λόγω της µείωσης των επιδοµάτων ανεργίας. Το 1998, υιοθετήθηκαν οι θέσεις Smet, που απευθύνονταν σε µακροχρόνια άνεργους, οι οποίοι σύναπταν συµβάσεις εργασίας µε επιχειρήσεις, ανώτατης διάρκειας τριών ετών, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα µειωνόταν το υπάρχον προσωπικό της επιχείρησης (συµπληρωµατικές θέσεις απασχόλησης). Η απαλλαγή των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και η ενεργοποίηση των επιδοµάτων ανεργίας, ήταν οι βασικότερες πηγές χρηµατοδότησης των θέσεων αυτών. 14

15 Οι βασικότεροι στόχοι των ΕΠΑ στην Ολλανδία ήταν, κατά τη δεκαετία του 90, η µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων. Το 1995, ξεκίνησε ένα πρόγραµµα επιδότησης της απασχόλησης των µακροχρόνια ανέργων. Τρία χρόνια αργότερα εφαρµόστηκε ένα µίγµα πολιτικών καταπολέµησης της ανεργίας των νέων, το οποίο περιλάµβανε επιδότηση της απασχόλησης και προγράµµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτησης εµπειρίας των ανέργων. Επίσης, το 1996 και το 2002, έγιναν προσπάθειες ενοποίησης των διάφορών υπηρεσιών παροχής επιδοµάτων ανεργίας και κοινωνικής βοήθειας, προκειµένου να βελτιωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες, αλλά και να βελτιωθεί η µεταξύ τους πληροφόρηση. Οι µεταρρυθµίσεις που προωθήθηκαν στο πλαίσιο των ΕΠΑ στο Λουξεµβούργο αφορούσαν κυρίως την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών ευρέσεως απασχόλησης και τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης των ανέργων. Από το 1999 αποφασίστηκε η επιδότηση των µισθών των νέων για συµβάσεις µαθητείας (training contracts). Επίσης, το 2004 εφαρµόστηκαν δύο δράσεις επιδότησης της απασχόλησης στο πλαίσιο των ΕΠΑ, εκ των οποίων η µία αφορούσε ανέργους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αποκλεισµού από την αγορά εργασίας, ενώ η άλλη τους ενήλικες ανειδίκευτους άνεργους, των οποίων η απασχόληση επιδοτούνταν για 36 µήνες (στοιχεία LABREF 3 ). 3.2 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Αναµφισβήτητα, η µεταρρύθµιση εκείνη του θεσµικού πλαισίου που διέπει το χρόνο εργασίας και τους τρόπους διευθέτησής του, η οποία προκάλεσε την ευρύτερη και εντονότερη ακαδηµαϊκή και πολιτική συζήτηση, ήταν αυτή που πραγµατοποιήθηκε στη Γαλλία. Το 1998 και το 2000, θεσπίστηκαν στη Γαλλία δύο Νόµοι (13/06/1998 και 19/01/2000) οι επονοµαζόµενοι Νόµοι Aubri I και II, οι οποίοι καθόριζαν το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής των τριάντα πέντε ωρών εργασίας την εβδοµάδα. Έτσι λοιπόν, από την 1 η Ιανουαρίου του 2000 θεσπίστηκε το τριανταπεντάωρο για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από είκοσι εργαζόµενους και από την 1 η Ιανουαρίου του 2002 για όλες τις επιχειρήσεις. Εναλλακτικά εκφρασµένος σε ετήσια βάση ο χρόνος εργασίας δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τις 1600 ώρες το χρόνο. Κάθε ώρα εργασίας πέραν των τριανταπέντε την εβδοµάδα ή τις 1600 το χρόνο, λογιζόταν ως υπερωρία. Για την αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση του παραπάνω µέτρου, δηλαδή της µείωσης των εβδοµαδιαίων ωρών απασχόλησης, πρέπει να ληφθούν υπόψη µια σειρά από άλλες πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην 3 Η βάση δεδοµένων LABREF (Labour Market Reforms Database), περιλαµβάνει τις µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί από το 2004 στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. 15

16 αγορά εργασίας. Για παράδειγµα, από τον Οκτώβριο του 2005 αυξήθηκαν οι επιτρεπόµενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης από τις 130 στις 180. Ο εργαζόµενος θα αµειβόταν πλέον µε το ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 10% (ή και περισσότερο κατόπιν συµφωνίας εργαζοµένου και εργοδότη για επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από είκοσι εργαζόµενους). Επίσης, οι δύο Νόµοι προέβλεπαν παροχές για τις επιχειρήσεις και εγγυήσεις για τους εργαζοµένους, προκειµένου να εφαρµοστεί επιτυχώς το καθεστώς των τριάντα πέντε ωρών εργασίας την εβδοµάδα. Για τις επιχειρήσεις, προβλεπόταν, υπό κάποιες προϋποθέσεις, επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, ιδιαίτερα για τους χαµηλά και µεσαία αµειβόµενα εργαζοµένους, ενώ για τους εργαζοµένους εξασφαλίστηκε ότι δεν πρόκειται να µειωθεί το διαθέσιµο εισόδηµά τους, καθώς δεν προβλεπόταν µείωση του κατώτατου µισθού. Μάλιστα, το 2005 (01/07/2005) έγινε προσπάθεια ενοποίησης των έξι διαφορετικών κατώτατων µισθών που ίσχυαν στη Γαλλία, των οποίων η διαφορά έφτανε µέχρι και τα 119 ευρώ. Ο ίδιος Νόµος (Aubri II) καθόριζε και το θεσµικό πλαίσιο υπολογισµού των υπερωριών, οι οποίες υπολογίζονταν από κάθε επιπλέον δεδουλευµένη ώρα πέραν των τριάντα πέντε ωρών την εβδοµάδα ή των 1600 ωρών το χρόνο. Στόχος της µεταρρύθµισης αυτής στη Γαλλία ήταν αφενός η αύξηση της ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις µέσω της µείωσης του χρόνου απασχόλησης, αφετέρου δε, η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας για τους εργαζοµένους µεταξύ εργασίας και σχόλης. Έντονη συζήτηση προκάλεσε το κατά πόσο η µείωση των ωρών εργασίας, χωρίς τον ταυτόχρονο περιορισµό του µισθολογικού κόστους, θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης, παρά τα επιχειρήµατα των υποστηρικτών του µέτρου αυτού (οι οποίοι υποστήριζαν ότι το µισθολογικό κόστος θα µπορούσε να µειωθεί από την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, η παραγωγικότητα της εργασίας θα αυξανόταν κ.α.). Στην Ελλάδα, το θεσµικό πλαίσιο που καθόριζε τη διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης των εργαζοµένων διαµορφώθηκε το 1999 (Προεδρικό ιάταγµα 88/ ). Ωστόσο, η σηµαντικότερη µεταρρύθµιση προς την κατεύθυνση ενός πιο ευέλικτου συστήµατος διευθέτησης του χρόνου εργασίας, πραγµατοποιήθηκε το 2005, διευρύνοντας τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να προσαρµόζουν το χρόνο εργασίας ανάλογα µε τις διακυµάνσεις της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 88/ σε διάστηµα τεσσάρων µηνών ο χρόνος απασχόλησης δεν µπορεί να ξεπερνά τις 48 ώρες την εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών. Επίσης, η περίοδος της ετήσιας άδειας (µε αποδοχές) καθορίστηκε σε τέσσερις εβδοµάδες µε την πάροδο δώδεκα µηνών εργασίας. Βέβαια, το 2004, καταργήθηκε ο περιορισµός της συµπλήρωσης ενός έτους εργασίας 16

17 προκειµένου ο εργαζόµενος να έχει δικαίωµα άδειας µε αποδοχές, καθώς πλέον µπορεί να λάβει δύο µέρες άδειας για κάθε µήνα συνεχούς απασχόλησης (Νόµος 3302/2004). Επίσης, µε το Προεδρικό ιάταγµα του 1999 προσδιορίζονται επακριβώς οι περιορισµοί που διέπουν τη νυχτερινή εργασία και ιδίως το χρόνο απασχόλησης ο οποίος δεν µπορεί να ξεπερνά τις οχτώ ώρες ηµερησίως. Μια άλλη σηµαντική µεταρρύθµιση που αφορούσε τη διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε το 2005 (Νόµος 3885/2005). ύο ήταν τα σηµαντικότερα σηµεία αυτού του Νόµου : Πρώτον, σε περίοδο αυξηµένης απασχόλησης ο εργαζόµενος είναι δυνατόν να απασχολείται δύο επιπλέον ώρες την ηµέρα, µειώνοντας το ωράριο απασχόλησής του σε µια άλλη περίοδο µειωµένης απασχόλησης. Η συνολική περίοδος διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης δεν δύναται να ξεπερνά τους τέσσερις µήνες, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συναίνεση εργοδότη και εργαζοµένου. Όταν ο χρόνος απασχόλησης εκφράζεται σε ετήσια βάση, πάλι µε συµφωνία εργοδότη και εργαζοµένου, µπορούν να κατανεµηθούν 256 ώρες εργασίας (το χρόνο) µεταξύ της περιόδου αυξηµένης και µειωµένης απασχόλησης αρκεί η πρώτη να µην ξεπερνά τις 32 εβδοµάδες. εύτερον, όταν εφαρµόζεται το συµβατικό ωράριο εργασίας (40 ώρες την εβδοµάδα), οι επιπλέον πέντε ώρες εργασίας θεωρούνται πλέον υπερεργασία (και όχι υπερωρίες όπως ίσχυε από το 2000) και το ωροµίσθιο προσαυξάνεται κατά 25%. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 30% όταν ο εργαζόµενος πραγµατοποιεί υπερεργασία σε περίοδο µειωµένης απασχόλησης. Αποτέλεσµα αυτών των ρυθµίσεων ήταν η µείωση του κόστους των υπερωριών. Το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στην Ισπανία καθορίστηκε από το Νοµοθετικό ιάταγµα 1/1995. Σύµφωνα µε αυτό η το σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας είναι οι σαράντα ώρες σε διάστηµα ενός έτους. Ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα κατανοµής του χρόνου εργασίας κατά µη συµβατικό τρόπο στη διάρκεια ενός έτους, ύστερα από διαπραγµατεύσεις εργοδοτών και εργαζοµένων, στο πλαίσιο όµως των θεσπισµένων περιορισµών. Στην Ιταλία, µέχρι το 1997 ο ηµερήσιος χρόνος απασχόλησης δεν µπορούσε να ξεπερνά τις 8 ώρες, ενώ σε εβδοµαδιαία βάση τις 48. Το 1997, µε τη Νοµοθετική Πράξη 196/1997 ενώ σε ηµερήσια βάση οι ώρες απασχόλησης δεν µεταβλήθηκαν, σε εβδοµαδιαία µειώθηκαν στις 40, περιορίζοντας έτσι τον αριθµό ηµερών εργασίας σε µια εβδοµάδα και όχι τις ώρες σε µια ηµέρα. Με την ίδια πράξη αναγνωρίζονται οι επιπλέον ώρες εργασίας ως υπερωρίες, αλλά ο συνολικός εβδοµαδιαίος χρόνος δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 48 ώρες. Ο χρόνος εργασίας γι αυτους που εργάζονται µε µερική απασχόληση, καθορίζεται από τη σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ εργαζοµένου και εργοδότη. Μέχρι το 2000, οι διαδικασίες που προβλέπονταν για τη 17

18 µεταβολή του χρόνου απασχόλησης ήταν αρκετά «δύσκαµπτες». Το 2000, το ρυθµιστικό πλαίσιο άλλαξε µε αποτέλεσµα να είναι ευκολότερη η µεταβολή του ωραρίου ενός εργαζοµένου µερικής απασχόλησης αρκεί να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή του και να προσαρµόζονται οι αποδοχές του σε περίπτωση αλλαγής του συνολικού χρόνου εργασίας. Στην Ιρλανδία, όπως προκύπτει από τη Νοµοθετική Πράξη για την Οργάνωση του Χρόνου Απασχόλησης του 1997 (Organisation of Working Time Act 1997) ο µέγιστος (µέσος) εβδοµαδιαίος χρόνος απασχόλησης είναι οι 48 ώρες (υπολογιζόµενος ανάλογα µε την περίσταση σε περίοδο 4, 6 ή 12 µηνών), οι οποίες αφορούν και ειδικές περιπτώσεις εργαζοµένων (πχ εποχιακούς). Από την 01/01/1998 ο υπολογισµός του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας (48 ώρες) γίνεται µε βάση τους 2 µήνες για τους εργαζόµενους νυχτερινής απασχόλησης, ενώ όταν ο εργαζόµενος (νυχτερινής βάρδιας) εκτίθεται σε ειδικούς κινδύνους δεν επιτρέπεται να απασχολείται περισσότερο από 8 ώρες ηµερησίως Στη Φινλανδία, η Νοµοθετική Πράξη για το Χρόνο Εργασίας που θεσπίστηκε το 1996 (The Hours of Work Act) προβλέπει ότι ο εβδοµαδιαίος χρόνος απασχόλησης δεν µπορεί να ξεπερνά τις σαράντα ώρες την εβδοµάδα. Από την Πράξη αυτή προκύπτει και η δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις µιας περισσότερο ευέλικτης διευθέτησης του χρόνου εργασίας, υπολογιζόµενος στη βάση 52 εβδοµάδων. Στη Σουηδία ο µέγιστος αριθµός ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης είναι 40 ώρες. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα εφαρµογής ενός ευέλικτου συστήµατος διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης. Για παράδειγµα, όπως προβλέπεται από τη συλλογική σύµβαση εργασίας των µηχανικών που εργάζονται σε βιοµηχανίες προβλέπεται µικρότερος χρόνος ηµερήσιας εργασίας, ενώ στις βιοµηχανίες παραγωγής χαρτιού είναι ευρεία η χρήση του ατοµικού λογαριασµού ωρών απασχόλησης. Επίσης, από το 2001 ισχύει στη Σουηδία η ιάταξη για τη ιακοπή της Επαγγελµατικής Καριέρας (Career Break Ordinary), σύµφωνα µε την οποία ένας εργαζόµενος µπορεί να πάρει άδεια από τρεις έως δώδεκα µήνες, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να προσλάβει έναν εργαζόµενο για να τον αντικαταστήσει. Ο εργαζόµενος που έχει διακόψει την εργασία του λαµβάνει µια βοήθεια από το κράτος, η οποία φτάνει στο 85% του επιδόµατος ανεργίας. Ο χρόνος απασχόλησης στην Ολλανδία, διευθετείται στη βάση των 13 εβδοµάδων µε µέγιστο αριθµό ωρών εργασίας τις 48 ώρες ανά εβδοµάδα. Ο µέγιστος αριθµός ωρών εργασίας την εβδοµάδα συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών είναι οι 60 ώρες (έως 12 την ηµέρα). Η επιβολή υψηλών ανώτατων ορίων ως προς το χρόνο απασχόλησης, σηµαίνει ότι πρόθεση της ολλανδικής κυβέρνησης είναι να προσφέρει µεγάλο βαθµό ευελιξίας στις επιχειρήσεις ως προς τη διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης 18

19 Από το 1999 η βάση υπολογισµού του χρόνου εργασίας είναι ο ένας χρόνος, σε αντίθεση µε την εβδοµάδα που ίσχυε νωρίτερα. Ο περιορισµός που τίθεται πλέον είναι ότι µετά από µια περίοδο τεσσάρων εβδοµάδων, ο µέσος όρος εργασίας την εβδοµάδα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα ώρες. Το ίδιο έτος, απορυθµίστηκε το πλαίσιο που διέπει την προσωρινή απασχόληση και ο χρόνος εργασίας υπολογίζεται πλέον στη βάση της ελάχιστης περιόδου των τεσσάρων εβδοµάδων (Brandt et all, (2005): 78). Στο Βέλγιο, το 1997, µε την εφαρµογή του προγράµµατος Vande Lanotte Plan (Royal Decree March 1997), επιχειρήθηκε να συνδυαστεί η µείωση του χρόνου εργασίας µε τον περιορισµό του κόστους εργασίας. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα προέβλεπε µείωση των εργοδοτικών εισφορών µε την προϋπόθεση να µειωθεί ο εβδοµαδιαίος χρόνος απασχόλησης σε 32 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο οι αρχές προσδοκούσαν αύξηση της ζήτησης εργασίας εξαιτίας της µείωσης του χρόνου απασχόλησης και του κόστους παραγωγής. 3.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φάνηκαν αρκετά διστακτικές όσον αφορά την προώθηση µεταρρυθµίσεων στο θεσµικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης. Τριών χωρών οι µεταρρυθµίσεις της περιόδου σε αυτό το πεδίο της ρύθµισης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: α) της Ισπανίας, οι οποίες στόχευαν στη διόρθωση των δυιστικών καταστάσεων που δηµιουργήθηκαν από προηγούµενες πολιτικές, β) της Ιρλανδίας, η οποία, όπως φαίνεται, δεν χρειάστηκε να απορυθµίσει σηµαντικά την αγορά εργασίας της προκειµένου να επιτύχει τους υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και γ) του Η.Β., µε την κατάργηση του κατώτατου µισθού (1993) και την επαναφορά του σε ισχύ µετά από έξι χρόνια. Επίσης, παρατηρείται µια γενικότερη τάση προώθησης µεταρρυθµίσεων, οι οποίες διευκολύνουν τη µετάβαση από την µερική και προσωρινή απασχόληση, στην πλήρη και αορίστου χρόνου απασχόληση αντίστοιχα. Τη δεκαετία του 90 οι επιδόσεις της ισπανικής αγοράς εργασίας δεν ήταν ιδιαίτερα θετικές, ενώ η πλειονότητα των προσλήψεων που πραγµατοποιούνταν αφορούσαν τη µερική απασχόληση (90% των προσλήψεων). Η τάση αυτή ήταν αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσεων που είχαν προηγηθεί και οι οποίες έκαναν περισσότερο περιοριστικό το θεσµικό πλαίσιο για την πλήρη απασχόληση, ενώ αντιθέτως ευνοούσαν την προσωρινή απασχόληση (για παράδειγµα το 1999 αποφασίστηκε η µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους µερικώς απασχολούµενους). 19

20 Έτσι, βασικός στόχος των κυβερνήσεων δεν ήταν µόνο η βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας, αλλά και η επίτευξη µεγαλύτερης ισορροπίας µεταξύ της κανονικής (συµβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης) και της άτυπης µορφής απασχόλησης (µερική και προσωρινή απασχόληση). Έτσι, µεταξύ των µεταρρυθµίσεων που προωθήθηκαν ήταν : Α) Το 1997, θεσπίστηκε ένα νέο είδος σύµβασης απασχόλησης (contrato para el fomento de la contraction indefinida-cfci), η οποία αφορούσε ειδικές κατηγορίες ανέργων, όπως οι νεαρής ηλικίας άνεργοι (κάτω των 30 ετών), οι µακροχρόνια άνεργοι (περισσότερο από 12 µήνες) και ηλικιωµένοι (άνω των 45 ετών). Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της σύµβασης ήταν το χαµηλό κόστος απόλυσης του εργαζοµένου και η εύκολη µετατροπή της, υπό προϋποθέσεις, από προσωρινής απασχόλησης σε µόνιµη (Martin, 2002 : 10). Β) Το 2006, προωθήθηκε µια ρύθµιση που ευνοούσε τόσο τους άνεργους που αντιµετώπιζαν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας, όσο και τη µετατροπή της προσωρινής απασχόλησης σε µόνιµη, µέσω της µείωσης των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από 20% έως 100% (στοιχεία LABREF). Μέχρι το 2002 το ύψος των µισθών στην Ισπανία προσδιοριζόταν από µια φόρµουλα, σύµφωνα µε την οποία αυξάνονταν βάσει του προσδοκόµενου ρυθµού πληθωρισµού και του ρυθµού αύξησης της παραγωγικότητας. Έτσι, οι µισθοί αυξάνονταν ετησίως από 2% έως 3%. Σε µια προσπάθεια µετριασµού των µισθολογικών αυξήσεων αποφασίστηκε, το 2005, η αύξηση των µισθών κατά 2% ετησίως συν ένα επιπλέον ποσοστό το οποίο προσδιοριζόταν από τη διαφορά της αύξησης αυτής (2%) και του πραγµατικού ρυθµού πληθωρισµού, προκειµένου να διατηρηθούν σταθερά τα εισοδήµατα των εργαζοµένων (στοιχεία LABREF). Στην Ιρλανδία, σύµφωνα µε τις Νοµοθετικές Πράξεις για τους Όρους Απασχόλησης του 1973 και του 2001 (Minimum Notice and Terms of Employment Act 1973, 2001) ο εργοδότης πρέπει να προειδοποιεί τον εργαζόµενο από 1 έως 13 εβδοµάδες νωρίτερα (ανάλογα µε το διάστηµα παραµονής στον ίδιο εργοδότη) πριν από την απόλυσή του, εκτός και αν έχει συναφθεί σύµβαση µερικής απασχόλησης µεταξύ τους µε εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας λιγότερες των 8 ωρών. Το ύψος της αποζηµίωσης απόλυσης ενός εργαζοµένου προβλέπεται από σχετικές νοµοθετικές πράξεις της περιόδου Η αποζηµίωση απόλυσης για τους µερικώς απασχολουµένους εργαζοµένους θεσπίστηκε την περίοδο (Protection of Employment Part Time Work Act 2001 και Redundancy Payments Act 2003). Το ύψος της αποζηµίωσης απόλυσης, για τους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης, αντιστοιχούσε σε αποδοχές δύο εβδοµάδων για κάθε χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη, υπό τον όρο ότι οι εβδοµαδιαίες αποδοχές (στον υπολογισµό της απόλυσης) δεν θα ξεπερνούσαν τα 507,90 20

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α1 Υποερώτημα Α Εξηγήστε πώς συνδέεται ο σχεδιασμός και η λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης και δια βίου μάθησης με το επίπεδο της διαρθρωτικής ανεργίας σε μία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια Πρόλογος Σύµβολα και Ακρωνύµια 1. Επισκόπηση 1.1 Ορισµένοι βασικοί ορισµοί 1.2 Ανταγωνιστική αγορά εργασίας 1.2.1 Προσφορά εργασίας και µισθός επιφύλαξης χωρίς περιορισµούς ωρών 1.2.2 Συνολική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 11: Ανεργία και καταπολέμηση της Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Κατά την επόμενη δεκαετία, οι κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιχειρήσεις και τα συνδικάτα καλούνται να υιοθετήσουν συντονισμένες, θετικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών)

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3318807 -FAX 33.10.285 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΘΕΜΑ: Σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης εμπορικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003 Στην Ελευσίνα, σήµερα την 15η Απριλίου 2002, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 30-09-2016 Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 4: Εργασία Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας ΑΝΕΡΓΙΑ Κατηγορίες ανεργίας Φυσική ανεργία (υπάρχει µακροχρονίως σε µια οικονοµία) το σύνηθες ποσοστό ανεργίας [δεν παραµένει σε σταθερό ύψος και επηρεάζεται από την οικονοµική πολιτική, απλά υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ Στην Αθήνα σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ )

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας

Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας Δεν θα πρέπει να υπάρξει υπαναχώρηση σε σχέση με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Η αποστολή καλωσορίζει τον κοινωνικό διάλογο ως μέσο διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ.

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 28 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός. Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Η προ των θυρών απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων δεν πρέπει να μείνει χωρίς απάντηση

Η προ των θυρών απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων δεν πρέπει να μείνει χωρίς απάντηση Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης E.F.G. EUROBANK Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 Εμμ.Μπενάκη 32, 10678

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Κεφάλαιο 26 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχωρισμός ειδών ανεργίας Τοπρόβληματηςανεργίαςσυνήθως χωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) ηµήτριος ασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker. Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.gr Επιλογές Προγραμμάτων Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - ΙΕΚ - ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα