ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: , ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 125873703000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 338316"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την... μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν της εταιρίας με την επωνυμία «Globalnet Μεσίτες Ασφαλίσεων ΕΠΕ», που έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρ. Αρτέμιδος 7), εγγεγραμμένης στα Μητρώα Μεσιτών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό και υπαγόμενης στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου με Α.Φ.Μ , που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Ευγενία Καφφετζή κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Αμαρ. Αρτέμιδος 7), που θα αποκαλείται στη συνέχεια «ο Μεσίτης» και αφετέρου του Ασφαλιστικού Συμβούλου με την επωνυμία., που έχει έδρα στην.., επί της οδού. αριθ..., εγγεγραμμένου στα Μητρώα ασφαλιστικών συμβούλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό.. και υπαγόμενου στη Δ.Ο.Υ... με Α.Φ.Μ.., που θα αποκαλείται στη συνέχεια «ο Συνεργάτης» συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 1. Αντικείμενο της Σύμβασης Τα συμβαλλόμενα μέρη, δραστηριοποιούμενα στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Για την προώθηση και επέκταση των εργασιών του Συνεργάτη, τα δύο μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν και να συντονίσουν τις δραστηριότητες τους, λαμβανομένης υπόψη της εμπορικής πολιτικής του Μεσίτη, η οποία παραδίδεται στο Συνεργάτη μαζί με την παρούσα. Ο Μεσίτης και ο Συνεργάτης θα εξυπηρετούν από κοινού τους πελάτες του Συνεργάτη, μέσω των υποδομών και των εγκαταστάσεων και των δύο μερών (Μεσίτη και Συνεργάτη), προκειμένου και τα δύο μέρη να διαμεσολαβούν από κοινού στη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων για τους πελάτες του Συνεργάτη. Ο Συνεργάτης δεν έχει δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων, παρά μόνο εφόσον έχει γραπτή γι αυτό υπεξουσιοδότηση της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία αφορά η είσπραξη.

2 2. Τοποθέτηση κινδύνων στον κλάδο αυτοκινήτου 2.1 Όσον αφορά στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων, ο Μεσίτης, έχοντας συνεργασία με διάφορες ασφαλιστικές εταιρίες, έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο κάθε συνεργάτης/χρήστης που έχει πρόσβαση σε αυτήν, έχει τη δυνατότητα, με καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων, να λαμβάνει προσφορές, πιστοποιητικά ασφάλισης και άλλα απαραίτητα έγγραφα ή έντυπα, μέσω των μηχανογραφικών εφαρμογών του Μεσίτη, για σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων ασφάλισης της αστικής ευθύνης και προαιρετικών καλύψεων αυτοκινήτων. 2.2 Με το παρόν τα μέρη συμφωνούν όπως ο Συνεργάτης, μέσω της πλατφόρμας και ακολουθώντας τις οδηγίες του Μεσίτη, μετά τη μελέτη των σχετικών εντύπων και όρων και την παρουσίασή τους στον πελάτη του, αφού έχει προηγουμένως προβεί στη συμπλήρωση του απαιτούμενου εντύπου αναγκών, επιλέγει την ασφαλιστική εταιρία που επιθυμεί ο πελάτης του να ασφαλιστεί το συγκεκριμένο όχημα και μετά την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων δημιουργείται αίτηση ασφάλισης, την οποία οφείλει να δηλώσει ότι αποδέχεται, με την κατάλληλη επιλογή στο σύστημα. Κατόπιν τούτου, αφού ο Συνεργάτης θα εισπράξει, κατά τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο, από τον πελάτη τα αναλογούντα ασφάλιστρα και θα τα έχει καταβάλει στο Μεσίτη (εφόσον έχει το σχετικό δικαίωμα, διαφορετικά εφόσον ο πελάτης τα έχει καταβάλει απευθείας στο Μεσίτη), θα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τα σχετικά ασφαλιστήρια ή να δώσει στο Μεσίτη εντολή προς εκτύπωση. Ευνόητο είναι ότι μέχρι την, κατά τα παραπάνω, εξόφληση και την εκτύπωση των ασφαλιστηρίων δεν υφίσταται ασφάλιση. Ο Μεσίτης μαζί με τα ανωτέρω θα παραδίδει δικές του απλές αθεώρητες ενυπόγραφες αποδείξεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελματικά του στοιχεία, την επωνυμία της Εταιρείας για λογαριασμό της οποίας εισπράττει το ασφάλιστρο, τα πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης του πελάτη, το καταβληθέν ασφάλιστρο καθώς και σύντομη περιγραφή του συμβολαίου ή της κάλυψης για την οποία καταβλήθηκε το ασφάλιστρο.

3 2.3 Ο Συνεργάτης οφείλει να παραδίδει αμέσως στους ασφαλισμένους τα ασφαλιστήρια ή τα πιστοποιητικά ασφάλισης που τυπώνει, καθώς επίσης και τους γενικούς και ειδικούς όρους, που συνοδεύουν τα παραπάνω. 2.4 Η διασύνδεση του Συνεργάτη με τις μηχανογραφικές εφαρμογές του Μεσίτη γίνεται μέσω ειδικού κωδικού αριθμού πρόσβασης (password), τον οποίο γνωρίζει μόνο ο Συνεργάτης και δεν έχει δικαίωμα να τον γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτον. Εάν ο Συνεργάτης διαπιστώσει ή έχει την υποψία ότι ο μυστικός αριθμός πρόσβασής του έχει διαρρεύσει σε τρίτους, οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον Μεσίτη, για να γίνει διακοπή της δυνατότητας πρόσβασης μέσω του συγκεκριμένου κωδικού. 2.5 Όλες οι καταχωρίσεις που γίνονται στο μηχανογραφικό σύστημα του Μεσίτη, καθώς και οι χρεώσεις ασφαλίστρων και οι πιστώσεις προμηθειών, εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση του Συνεργάτη εντός τριάντα (30) ημερών από το κλείσιμο κάθε μήνα, αποτελούν πλήρη απόδειξη της μεταξύ τους δοσοληψίας. 3. Τοποθέτηση κινδύνων στους λοιπούς κλάδους 3.1 Όσον αφορά στους λοιπούς ασφαλιστικούς κλάδους, ο Συνεργάτης, αφού έχει συμπληρώσει το σχετικό έντυπο αναγκών, παραλαμβάνει τις προτάσεις ασφάλισης υπογεγραμμένες από αυτούς που επιθυμούν να ασφαλιστούν και τις διαβιβάζει άμεσα στον Μεσίτη, ο οποίος εφόσον χρειάζεται τις επιμελείται και τις προωθεί στις ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται. Η σύναψη της ασφάλισης που προτείνεται από τον Συνεργάτη για λογαριασμό του πελάτη του και η τοποθέτηση του ασφαλιστικού κινδύνου στις ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται ο Μεσίτης γίνεται αποκλειστικά και μόνον μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο έγγραφη αποδοχή του ασφαλιστικού κινδύνου από αυτές. 3.2 Στις μεταξύ των συμβαλλομένων σχέσεις, ενόψει της ταχύτητας των σύγχρονων συναλλαγών και της επαγγελματικής ιδιότητας του Συνεργάτη, ειδικώς συμφωνείται, ότι ως έγγραφο, έχον πλήρη αποδεικτική ισχύ, θα λογίζεται, και το αποστελλόμενο μέσω

4 τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (φαξ) έγγραφο (τηλεομοιοτυπικό μήνυμα) ή και η αλληλογραφία που ανταλλάσσεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). 3.3 Ο Συνεργάτης, στην έκταση που έχει σχετική υπεξουσιοδότηση, αναλαμβάνει την είσπραξη των ασφαλίστρων του χαρτοφυλακίου του από τους ασφαλισμένους πελάτες του, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, καθώς και την απόδοση τούτων στον Μεσίτη. Τα ασφάλιστρα που εισπράττει ο Συνεργάτης, κατά τα προαναφερθέντα, συνιστούν παρακαταθήκη στα χέρια του και έχει την υποχρέωση να τα καταβάλει στον Μεσίτη, σύμφωνα με το νόμο, χωρίς να αφαιρέσει την αναλογούσα σε αυτόν προμήθεια. Περαιτέρω, εφόσον το αργότερο εντός της προβλεπόμενης από τα ασφαλιστήρια ή τις εγκυκλίους του Μεσίτη προθεσμίας, ο Συνεργάτης δεν έχει επιτύχει την είσπραξη των οφειλομένων από τον ασφαλισμένο ασφαλίστρων, αναλαμβάνει να ενημερώσει εγγράφως τον Μεσίτη περί τούτου και να του επιστρέψει το ασφαλιστήριο, το ανανεωτήριο ή και την πρόσθετη πράξη. Διαφορετικά ο Συνεργάτης θα ευθύνεται ο ίδιος εγγυητικά ως οφειλέτης, παραιτούμενος του δικαιώματος της διζήσεως, για την απόδοση των ασφαλίστρων, ακόμη και των μη εισπραχθέντων. Ακυρώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων στους κλάδους Μεταφορών, Προσωπικών Ατυχημάτων, Ταξιδιωτών και Αποσκευών δεν γίνονται αποδεκτές από τις ασφαλιστικές εταιρίες διότι τα ασφάλιστρα χρεώνονται από την ημερομηνία έκδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 4. Οικονομικές σχέσεις 4.1 Ο Μεσίτης θα εισπράττει τις συμφωνημένες μεταξύ αυτού και των ασφαλιστικών εταιριών προμήθειες και έχει την υποχρέωση να αποδώσει στο Συνεργάτη την προμήθεια που του αναλογεί και η οποία θα υπολογίζεται επί των εισπραχθέντων από τον πελάτη και αποδοθέντων στο Μεσίτη ασφαλίστρων. Τα ποσοστά των προμηθειών που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Συνεργάτη και του Μεσίτη αναγράφονται κατά κλάδο ή προϊόν ως ποσοστό επί των καθαρών ασφαλίστρων, στα συνημμένα στην παρούσα Προσαρτήματα.

5 4.2 Ο Μεσίτης θα καταβάλλει στο Συνεργάτη τις αναλογούσες στην παραγωγή του τελευταίου προμήθειες το αργότερο μέχρι εντός του επόμενου μήνα από το μήνα παραγωγής. Για την διαχείριση και απόδοση των ασφαλίστρων και των προμηθειών ασφαλιστικών συμβάσεων παραγωγής του Συνεργάτη, που τοποθετήθηκαν σε ασφαλιστικές εταιρίες, με τις οποίες συνεργάζεται ο Μεσίτης, τηρείται ειδικός λογαριασμός (παραγωγής), στον οποίο καταχωρούνται όλα τα κατ ιδίαν στοιχεία των συμβάσεων αυτών. Ο Συνεργάτης οφείλει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της παραλαβής αντιγράφου των τηρούμενων επ ονόματι του αναλυτικών λογαριασμών, να επιφέρει εγγράφως οιαδήποτε αντίρρηση ή παρατήρηση έχει επ αυτών, άλλως θα θεωρείται, ότι αναγνωρίζει την ακρίβεια των λογαριασμών αυτών. Σε περίπτωση αρνήσεως του Συνεργάτη να επιβεβαιώσει και συμφωνήσει εγγράφως το υπόλοιπο των τηρούμενων επ ονόματι του λογαριασμών του Μεσίτη, αυτός δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αμέσως, για σπουδαίο λόγο, αζημίως γι αυτόν. 5. Επέλευση του κινδύνου Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ο Συνεργάτης παρέχει στον ασφαλισμένο την απαραίτητη συνδρομή για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης (ζητώντας και τη συνδρομή του Μεσίτη αν το κρίνει σκόπιμο), υποχρεούται δε σε κάθε περίπτωση να αναγγέλλει αμέσως το συμβάν στο Μεσίτη ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του (ο οποίος με τη σειρά του θα το διαβιβάζει στην ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον κίνδυνο) και να ενεργεί σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες του Μεσίτη και των ασφαλιστικών εταιριών. 6. Διάρκεια και Καταγγελία της Σύμβασης Η σύμβαση αυτή αρχίζει να ισχύει από της υπογραφής της και συμφωνείται αόριστης διάρκειας, λύεται δε οποτεδήποτε από οιονδήποτε των συμβαλλομένων, με έγγραφη καταγγελία βεβαίας χρονολογίας, είτε αναιτιολόγητα με προειδοποίηση δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την καταγγελία, είτε με άμεσα αποτελέσματα σε περίπτωση σπουδαίου λόγου ή

6 βαρέως παραπτώματος (όπως λ.χ. αδικαιολόγητη καθυστέρηση απόδοσης οφειλόμενων ασφαλίστρων ή προμηθειών). Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας, ή λύσης της παρούσης συμβάσεως το σύνολο της παραγωγής των ασφαλιστικών συμβάσεων των ασφαλισμένων πελατών του Συνεργάτη, που εξυπηρετούνται στα πλαίσια της παρούσης συμβάσεως, ανήκουν σε αυτόν. 7. Φύση της σύμβασης Η παρούσα σύμβαση είναι σύμβαση έργου και δεν συνιστά, κατά συνέπεια, σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής του Εργατικού Δικαίου. Τόσο ο Μεσίτης όσο και ο Συνεργάτης έχουν, έναντι των πελατών, όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και τις Πράξεις της Εποπτικής Αρχής. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο ( 2 ) πρωτότυπα που βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν από τους Συμβαλλόμενους και κάθε ένας έλαβε από ένα ( 1 ) όμοιο αντίτυπο που φέρει τις υπογραφές και των δύο. Ο ΜΕΣΙΤΗΣ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το παρόν αποτελεί παράρτημα και αφορά την από... υπογραφείσα σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών: α) Global Net Insurance Brokers Ltd., που στο εξής θα καλείται «Εταιρεία» και β)..., που στο εξής θα καλείται «Συνεργάτης». Oι εκχωρούμενες προμήθειες προς το «Συνεργάτη» θα αντιστοιχούν σε ποσοστό % επί των εισερχομένων προμηθειών της «Εταιρείας», όπως εμφανίζεται και στον επισυναπτόμενο πίνακα προμηθειών (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) και αποτυπώνονται αναλυτικά ανά κλάδο και ασφαλιστική εταιρία στον( ΠΙΝΑΚΑ 2). Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 έχει προκύψει βάσει των ισχυουσών εισερχομένων προμηθειών της «Εταιρείας» και ενδέχεται να μεταβληθεί σε περίπτωση που η «Εταιρεία» βελτιώσει ή μειώσει μία ή περισσότερες από τις εισερχόμενες προμήθειές της, έτσι ώστε το ποσοστό εκχωρούμενης προμήθειας παραγωγής του «Συνεργάτη» να παραμένει σταθερά στα ποσοστά που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα. Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ μας σύμβασης συνεργασίας και υπόκειται στους όρους αυτής. Ο ΜΕΣΙΤΗΣ

8 Πίνακας 1 Βάσει Εξερχομένων Προμηθειών Παραρτήματος Α Κλάδος Αυτοκινήτου Ασφαλιστική εταιρεία μέσω B2B Global Web AIG ATE AXA EXPERT % επί της εκάστοτε εισερχόμενης EUROLIFE ERB GROUPAMA INTERAMERICAN INTERASCO ΕΥΡ. ΠΙΣΤΗ Ασφαλιστική εταιρεία μέσω B2B online ΕΘΝΙΚΗ GENERALI ERGO MINETTA ΑΙΓΑΙΟΝ % επί της εκάστοτε εισερχόμενης ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ (τιμολογημένοι κίνδυνοι) ΠΥΡOΣ (κατοικίες-καταστήματα) % επί της εκάστοτε εισερχόμενης ΠΥΡOΣ (λοιπά ασφαλιστήρια) Κατά περίπτωση ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κατά περίπτωση ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πακέτα % επί της εκάστοτε εισερχόμενης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κατά περίπτωση ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ % επί της εκάστοτε εισερχόμενης ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Κατά περίπτωση ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ % επί της εκάστοτε εισερχόμενης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ % επί της εκάστοτε εισερχόμενης Για μη τιμολογημένους κινδύνους θα συμφωνείται η εξερχόμενη προμήθεια για κάθε ασφάλιση ξεχωριστά. Ο ΜΕΣΙΤΗΣ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ι. Bonus Παραγωγής Α) Επιπλέον των ποσοστών προμηθειών ανά είδος συμβολαίου και ασφαλιστική εταιρεία θα υπάρχει και ένα bonus παραγωγής διαμορφούμενο ως εξής: Για παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων άνω των θα δίνεται 1 % επιπλέον της αρχικής αμοιβής στο σύνολο παραγωγής. Για παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων άνω των θα δίνεται 1,5 % επιπλέον της αρχικής αμοιβής στο σύνολο παραγωγής. Β) Όταν η παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων ξεπεράσει τα προτιθέμεθα να συζητήσουμε τη συνεργασία μας σε νέα βάση. ΙΙ. Αμοιβή Σύστασης Νέου Συνεργάτη Σε περίπτωση που ο «Συνεργάτης» συστήσει νέο συνεργάτη στην «Εταιρεία», δικαιούται ποσοστό προμήθειας 1,5% επί της ετήσιας παραγωγής του νέου συνεργάτη, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να υπάρχει έγγραφη σύσταση του «Συνεργάτη» προς την «Εταιρεία» ( , επιστολή, φαξ), όπου θα αναφέρει ότι συστήνει το συγκεκριμένο συνεργάτη για σύμβαση συνεργασίας και να υπάρχει σχετική κοινοποίηση προς το νέο συνεργάτη. 2. Τα ελάχιστα ετήσια εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του νέου να ανέρχονται στα Να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση συνεργασίας του νέου συνεργάτη για σοβαρό λόγο έως 31/12/ Ο νέος συνεργάτης να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31/12/2014. Ο ΜΕΣΙΤΗΣ

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1. Το χαρτοφυλάκιο που θα μεταφερθεί, καθώς και το καινούργιο που θα δημιουργηθεί, ανήκει στο «Συνεργάτη» και τους συνεργάτες του. 2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης συνεργασίας το χαρτοφυλάκιο του «Συνεργάτη» μεταφέρεται σε αυτόν προκειμένου να το χειριστεί όπως επιθυμεί. 3. Ο «Συνεργάτης» διατηρεί την αυτοτέλειά του σεβόμενος τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της «Εταιρείας». 4. Θα αντιμετωπιστεί με νέο αναλυτικό συμφωνητικό η περίπτωση δημιουργίας νέου χαρτοφυλακίου με από κοινού προσπάθειες της «Εταιρείας και του «Συνεργάτη». Ο ΜΕΣΙΤΗΣ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Το παρόν αποτελεί παράρτημα και αφορά την από... υπογραφείσα σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών: α) Global Net Insurance Brokers Ltd., που στο εξής θα καλείται «Εταιρεία» και β)..., που στο εξής θα καλείται «Συνεργάτης». Συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: Επιλογή Τρόπου Απόδοσης Ασφαλίστρων (βάσει πράξεων ΤτΕ 30&31/ ) Νέα Ανανεώσεις PAYforPRINT (σύστημα απόδοσης ασφαλίστρων της Globalnet) Ταχυπληρωμή (εκάστοτε σύστημα είσπραξης της ασφαλιστικής εταιρίας) Αντικαταβολή Α1) Σύστημα Είσπραξης & Απόδοσης Ασφαλίστρων PAYforPRINT (Διαχείριση Είσπραξης & Απόδοσης Ασφαλίστρων) Με το παρόν ο «Συνεργάτης» αποδέχεται τις διαδικασίες που έχουν οριστεί βάσει των εγκυκλίων 4/ , 5/ , 7/ , 8/ , 9/ και των οδηγιών του συστήματος PAYforPRINT, οι οποίες είναι αναρτημένες στο Ηλεκτρονικό Γραφείο της πλατφόρμας μας Για την ένταξη του «Συνεργάτη» στο σύστημα PAYforPRINT θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στην εταιρία μας το Αίτημα Υπεξουσιοδότησης Είσπραξης Ασφαλίστρων. Α2) Συστήματα είσπραξης μέσω Ταχυπληρωμής ή Αντικαταβολής Ταχυπληρωμή (εκάστοτε σύστημα είσπραξης της ασφαλιστικής εταιρίας) Εφόσον ζητηθεί γραπτώς από το «Συνεργάτη» και συμφωνηθεί, ανατίθεται η είσπραξη όλων των παραστατικών ασφάλισης με προσδιορισμό Νέων Συμβολαίων ή Ανανεώσεων στα συστήματα Ταχυπληρωμής της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.

12 Αντικαταβολή Υπάρχει η δυνατότητα να υποστηριχθεί και η υπηρεσία πληρωμής ασφαλίστρων μέσω Αντικαταβολής εταιρίας courier, εφ όσον συμφωνηθεί η χρέωση του πελάτη ή του «Συνεργάτη». Β1) Εμφάνιση Εταιρικής Ταυτότητας Προκειμένου να εμφανίζεται η επιχειρηματική σας ταυτότητα στα έντυπα που δημιουργούνται και εκτυπώνονται μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας (Συγκριτική Τιμολόγηση, Προσφορά Ασφάλισης, Αίτηση Ασφάλισης, Περίγραμμα Στοιχείων Αίτησης Ασφάλισης, Ενημερωτικό Έντυπο Ασφάλισης, Έντυπο Ασφάλισης Οχήματος), ο «Συνεργάτης» αποδέχεται ότι συμφωνεί στην αναγραφή της Επωνυμίας του ή του Διακριτικού Τίτλου και των στοιχείων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί για την ασφαλιστική του δραστηριότητα. Β2) Εμφάνιση Τραπεζικών Λογαριασμών Συνεργάτη Επιπλέον και συμπληρωματικά με το ανωτέρω ο «Συνεργάτης» αποδέχεται για τη διευκόλυνση είσπραξης ασφαλίστρων (εφ όσον έχει επιλέξει το σύστημα Είσπραξης & Απόδοσης Ασφαλίστρων PAYforPRINT) την αναγραφή των τραπεζικών του λογαριασμών στο Ενημερωτικό Έντυπο Ασφάλισης που δημιουργείται μετά την οριστική Αίτηση Ασφάλισης (ως επισυναπτόμενο δείγμα). Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ μας σύμβασης συνεργασίας και υπόκειται στους όρους αυτής. Ο ΜΕΣΙΤΗΣ

13 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ Αίτημα Υπεξουσιοδότησης Είσπραξης Ασφαλίστρων Επωνυμία Συνεργάτη: Διακριτικός Τίτλος: Ον/μο Υπευθύνου για θέματα Λογιστηρίου: Διεύθυνση: Τηλ: ΑΦΜ: έδρας Συνεργάτη: για θέματα Λογιστηρίου: Τραπεζικοί Λογαριασμοί Αρ. λογαριασμού: Τράπεζα: Αρ. λογαριασμού: Τράπεζα: Αρ. λογαριασμού: Τράπεζα: Αρ. λογαριασμού: Τράπεζα:

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΟ/22.03.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 2 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα