ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΔΜ:4229 ΔΗΖΓΖΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΥΡΤΟΜΑΛΛΖ Α. ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΗΟ 2012

2 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 4 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η : ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ Γηάξζξσζε θαη φξνη ιεηηνπξγίαο Γνκή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ: ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ Γηθαηψκαηα ππνρξεψζεηο Καηαρξεζηηθνί φξνη Καηαρξεζηηθνί φξνη ζπκβάζεσλ Δμππεξέηεζε ζε ΑΣΜ Πάγηεο εληνιέο Πηζησηηθέο θάξηεο Υνξεγήζεηο Καηαλαισηηθά δάλεηα ηεγαζηηθά δάλεηα Πξνζπκβαηηθή Δλεκέξσζε θαηαλαισηψλ Υξεκαηνδφηεζε απηνθηλήηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ: ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ Δηζαγσγή Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο Πξνβιήκαηα ηερλνινγίαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV: ΦΟΡΔΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ

3 4.1. Δθπνίδσ Μεζνιαβεηήο Σξαπεδηθψλ - Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή Γηθαηψκαηα & Τπνρξεψζεηο Καηαλαισηή ΚΔΦΑΛΑΗΟ V: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μέηξεζε κεηαβιεηψλ Αλάιπζε Γεδνκέλσλ πκπεξάζκαηα ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΖΓΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

4 Δηζαγσγή Οη ζρέζεηο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηηο ηξάπεδεο είλαη πιένλ έλα δήηεκα πνπ μεθεχγεη απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο δηαζηάζεηο κηαο απιήο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο κεηαμχ πξνκεζεπηή θαη θαηαλαισηή Ζ δηαπίζησζε απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα ηξαπεδηθά ζέκαηα θεξδίδνπλ ζπλερψο ρξφλν θαη ρψξν ζηελ αηδέληα ελεκέξσζεο θα δεκφζηαο ζπδήηεζεο, είηε ζηα κέζα ελεκέξσζεο, είηε ζην θνηλνβνχιην, είηε ζε ζπδεηήζεηο πνπ νξγαλψλνπλ θνξείο θαη νξγαλψζεηο. Δθείλν πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαδεηθλχεηαη είλαη φηη παξά ηε κεγάιε πξνζθνξά ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ηελ έληνλε δηαθεκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηε κεξηά ησλ ηξαπεδψλ, νη θαηαλαισηέο αληηκεησπίδνπλ έλα ζνβαξφ έιιεηκκα ελεκέξσζεο. Γελ γλσξίδνπλ ή δελ θαηαλννχλ βαζηθνχο ηξαπεδηθνχο φξνπο. Αδπλαηνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα πεξηβφεηα «ςηιά γξάκκαηα» ησλ ζπκβνιαίσλ. Παξεμεγνχλ ή παξαπιαλνχληαη απφ θάπνηεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ. Όια απηά έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα κελ θάλνπλ ηηο θαιχηεξεο επηινγέο ζε φηη αθνξά ηελ αγνξά ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ζπρλά λα αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πνιιέο θνξέο θηάλνπλ θαη ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εξεπλά ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Οη πην βαζηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο φπνπ θαη ζα εξεπλεζεί ν βαζκφο ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηδησηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ απφ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο είλαη ε ρνξήγεζε δαλείσλ, ε έθδνζε πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη επηηαγψλ, νη εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ησλ εκβαζκάησλ ηνπ 4

5 εμσηεξηθνχ, ηεο ηήξεζε ινγαξηαζκψλ ηακηεπηεξίνπ ή ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ (θαηαζέζεηο φςεσο), ηελ αγνξαπσιεζία κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ, ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ θαη ηεο πάγηαο εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ. ε απηή, ινηπφλ, ηε κειέηε ζα πξνρσξήζνπκε ζε έλαλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηδησηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ απφ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, θαηά πφζν επεξεάδεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπο θαη πφζν ελεκεξσκέλνη θαη έηνηκνη είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη. Δκείο ζηελ πηπρηαθή καο εξγαζία έρνπκε σο ζθνπφ λα παξνπζηάζνπκε (ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη) ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα πξνζηαηεπζεί απφ ηηο αζέκηηεο πνιιέο θνξέο ηαθηηθέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Σν δεχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο καο πνπ είλαη ην εξεπλεηηθφ ζα επηρεηξήζνπκε λα απνηππψζνπκε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρνπκε αλαιχζεη ζεσξεηηθά. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεχηεξε Σνκεαθή Έθζεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ιηαληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (Ηνχιηνο 2006), ηα ηξαπεδηθά ηέιε αλά έκβαζκα ζηελ Διιάδα είλαη δεθαπιάζηα έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, έλα άιιν γλψξηζκα ηεο Διιεληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο, πνπ πεξηνξίδεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πειάηε, απνηειεί ε ζχλδεζε ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ κεηαμχ ηνπο, κε ζηφρν ηε δέζκεπζε ησλ πειαηψλ ζε κηα ηξάπεδα. Δπίζεο, ην 69% ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζπλδένπλ ηνπο ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο κε ζηεγαζηηθά δάλεηα, ηε ζηηγκή πνπ ν επξσπατθφο κέζνο φξνο αλέξρεηαη ζην 39%. 5

6 Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα, ε ζχλδεζε ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ κε θαηαλαισηηθά δάλεηα θηάλεη πνζνζηφ 89%, φηαλ ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ζηελ Δ.Δ. ησλ 25 είλαη κφιηο 35%. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίζεθαλ βάζηκεο, ππνβιήζεθαλ θαη θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ θαηά ηξαπεδψλ πνπ δελ ζπληζηνχλ θαηαλαισηηθή δηαθνξά ζην πιαίζην ηεο ηεθκεξησκέλεο δηεθδίθεζεο ελφο αηηήκαηνο. Σέηνηεο αβάζηκεο θαηαγγειίεο ζπρλά νθείινληαη ζε άγλνηα λφκνπ ή ζε κηα παξεξκελεπκέλε θαη ππέξ ην δένλ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή πεξί ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ κηα δαλεηαθή ζχκβαζε. 6

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η : ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.1. Γηάξζξσζε θαη όξνη ιεηηνπξγίαο Γνκή ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο Φνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα Όπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε ηεο ΔΔΣ2 ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο, ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο αλζξψπσλ, επηρεηξήζεσλ θαη θεθαιαίσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία επηθνηλσληψλ, νη έιιελεο ζπλαιιαζζφκελνη κπνξνχλ ζήκεξα λα αλαδεηνχλ θαη λα επηιέγνπλ ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο απφ έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο αλά ηνλ θφζκν αληαπνθξηηέο ή ζπλεξγάηεο ηνπο. ηνηρεία γηα ηηο θαηεγνξίεο θνξέσλ παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα δεκνζηεχεη ηαθηηθά ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011). Οη πην πξφζθαηεο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο3 πεξηέρνπλ πίλαθεο θαη θαηαιφγνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα απφ 467, έλαληη 462 ην πξνεγνχκελν έηνο, πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Σνπο νξγαληζκνχο απηνχο ε ΣηΔ ηαμηλνκεί σο εμήο (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011): 62 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, 351 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ), πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο ρσξίο επί ηφπνπ παξνπζία ηνπο, θαη 54 ινηπέο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο Πηζησηηθά ηδξύκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα: χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, ήηαλ ζηελ Διιάδα εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχζαλ 62 πηζησηηθά ηδξχκαηα (έλαληη 65 ηνλ 7

8 Ννέκβξην ηνπ 2010), εθ ησλ νπνίσλ (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011): 34 πηζησηηθά ηδξχκαηα (18 εκπνξηθέο θαη 16 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο) πνπ έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, έρνπλ αδεηνδνηεζεί θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (θνηλνηηθφ δηαβαηήξην) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3601/2007, 22 ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, επίζεο, ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (θνηλνηηθφ δηαβαηήξην) ηνπ λ. 3601/2007, επνπηεπφκελα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 5 ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ έδξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαζψο δελ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, θαη 1 πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 3601/2007, δειαδή ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Έσο ην ηέινο Απξηιίνπ 2011 απνρψξεζαλ απφ ηε ρψξα καο ηξία ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηεκα πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011). Πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο: Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ κφληκε εκπνξηθή παξνπζία ζηελ Διιάδα, ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (πιεξσκψλ ή ρξεκαηνδφηεζεο) πξνο ειιεληθά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δχλαληαη, επίζεο, λα παξέρνπλ, θαη παξέρνπλ, 351 πηζησηηθά ηδξχκαηα (έλαληη 334 ηνλ Απξίιην ηνπ 2010), ηα νπνία εδξεχνπλ ζε άιιν θξάηνο 8

9 κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011). Σα ελ ιφγσ πηζησηηθά ηδξχκαηα επνπηεχνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο θαη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λ. 3601/2007, έρνπλ απιψο γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο «ελδηαθέξνλ παξνρήο ππεξεζηψλρσξο εγθαηάζηαζε». Ζ θαηαλνκή ηνπο αλαιφγσο ρψξαο πξνέιεπζεο ήηαλ, ηνλ Μάην 2011, ε εμήο (εληφο παξελζέζεσλ νη αληίζηνηρνη αξηζκνί γηα ηνλ Απξίιην 2010) (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011): Πίλαθαο 1 - Πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο Υψξα πξνέιεπζεο Αξηζκφο ηδξπκάησλ Υψξα πξνέιεπζεο Αξηζκφο ηδξπκάησλ Απζηξία 28 (27) Κχπξνο 7 (5) Βέιγην 6 (5) Ληρλελζηάηλ 3 (3) Γαιιία 40 (38) Λνπμεκβνχξγν 33 (34) Γεξκαλία 46 (43) Μάιηα 7 (5) Γηβξαιηάξ 6 (5) Ννξβεγία 2 (2) Γαλία 4 (5) Οιιαλδία 26 (25) Δζζνλία 1 (1) Οπγγαξία 2 (2) Ζλσκέλν Βαζίιεην 79 (75) Πνισλία 1 (1) Ηξιαλδία 30 (29) Πνξηνγαιία 3 (3) Ηζιαλδία 1 (1) νπεδία 3 (4) Ηζπαλία 6 (6) Σζερία 1 (1) Ηηαιία 9 (8) Φηλιαλδία 7 (6) χλνιν 351 (334) Πηγή: Σράπεζα της Δλλάδος, Πίνακες Δποπτεσομένων Ηδρσμάτων, Μάιος 2011 ην ρξνληθφ δηάζηεκα Απξίιηνο Μάηνο 2011 ν αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο απμήζεθε θαηά 5%, κε 9

10 ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ζηελ αλσηέξσ αχμεζε λα παξνπζηάδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία θαη Γαιιία. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 70% ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα εμ απν- ζηάζεσο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ ζε θξάηε κέιε ηεο επξσδψλεο. Μεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο κφλν πηζησηηθά ηδξχκαηα εγθαηεζηεκέλα ζηε ινβελία θαη ινβαθία δελ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011). Λνηπέο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο: Δπηπιένλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ άιιεο 54 εηαηξείεο (έλαληη 57 ηνλ Απξίιην ηνπ 2010) ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (εθηφο ηεο απνδνρήο θαηαζέζεσλ απφ ην θνηλφ, ππεξεζία πνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία επηηξέπεηαη λα παξέρεηαη κφλνλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα) θαη επνπηεχνληαη, επίζεο, απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ θαηαλνκή ηνπο, αλά θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, έρεη σο εμήο (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011): Αξηζκφο Δηαηξεηψλ Αληαιιαθηήξηα πλαιιάγκαηνο 10 (13) Δηαηξείεο Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο 12 (12) Δηαηξείεο Πξαθηνξείαο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ 5 (5) Δηαηξείεο Παξνρήο Πηζηψζεσλ 4 (4) Ηδξχκαηα Ζιεθηξνληθνχ Υξήκαηνο (ρσξίο εγθαηάζηαζε) 11 (10) Υξεκαηνδνηηθά Ηδξχκαηα (ρσξίο εγθαηάζηαζε) 2 (2) Ηδξχκαηα Πιεξσκψλ7 7 (11)8 Αληηπξφζσπνη Ηδξπκάησλ Πιεξσκψλ 3 χλνιν 54 (57) Πηγή: Σράπεζα της Δλλάδος, Πίνακες Δποπτεσομένων Ηδρσμάτων 10

11 Με εμαίξεζε ηα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο, ν αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ παξνπζηάζηεθε ακεηάβιεηνο σο πξνο ηνπο απφιπηνπο αξηζκνχο ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά θαη ηνλ έληνλν κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011). Δπίζεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2011, δχν αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο θαη ηέζζεξηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ πάξεη άδεηα απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο ΠΓ/ΣΔ αξηζκ. 2641/2011 θαη 2622/2010, αληίζηνηρα, δχλαληαη λα παξέρνπλ θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3862/2010. Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο, ηνλ Μάην ηνπ 2011, δεθαπέληε (15) ηξάπεδεο, απφ ελλέα επξσπατθέο ρψξεο, δηαηεξνχζαλ ζηε ρψξα καο γξαθεία αληηπξνζσπείαο (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011) Δηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ αμία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηαπηίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επηινγέο ηνπο πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηηο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο έξγνπ, ησλ πνιηηηζηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. Μία εθ ησλ βαζηθψλ πεπνηζήζεψλ ηνπο είλαη φηη ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζα έρεη ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα, φηαλ απηή ζπληειείηαη ζε έλα εχξσζην θνηλσληθά πεξηβάιινλ (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011). Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ αθνξά ηελ ελεξγφ ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη θαζνδεγείηαη απφ κηα ζεηξά απφ αξρέο πνπ αθνξνχλ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηνπο ρψξνπο γξαθείσλ, ηελ ηήξεζε 11

12 πεξηβαιινληηθψλ αξρψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο, ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηνλ δηάινγν κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. Δηδηθφηεξα, νη ηξάπεδεο εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα θαη εληάζζνληαη ζε δείθηεο αεηθνξίαο κε ηνπο νπνίνπο αμηνινγνχλ εηεζίσο ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηδφζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 νη ηξάπεδεο ζπλέρηζαλ ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κε πξνθαλή αληίζηνηρα πεξηβαιινληηθά νθέιε (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011). Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ ρνξεγηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ηξαπεδψλ, απηά αθνξνχλ, θπξίσο, ηελ ελίζρπζε θαη ηελ ππνζηήξημε κηαο πιεζψξαο ηνκέσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη νη ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ησλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ εππαζψλ νκάδσλ. Σέινο, νη ηξάπεδεο κέζσ ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο παξνπζηάδνπλ ην έξγν πνπ έρεη επηηειεζηεί απφ απηέο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θάζκαηνο ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ηνπο, ηφζν πξνο ηνλ άλζξσπν, φζν θαη ζηελ θνηλσλία ην πεξηβάιινλ (ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΈΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, 2011). 12

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ: ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 2.1. Γηθαηώκαηα ππνρξεώζεηο - Οη ηξάπεδεο απνηεινχλ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο θαηαλαισηέο δεκηνπξγνχλ θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο 1. - Οη θαηαλαισηέο νθείινπλ λα είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ απέλαληη ζηηο ηξάπεδεο κε ηελ ππνγξαθή νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ζπλέπεηα πιεξσκψλ. - Οη ηξάπεδεο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα αιιά θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ην ζχλνιν ησλ ρξεψζεσλ κε ηηο νπνίεο ηνπο επηβαξχλνπλ αλά ππεξεζία θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πξνθχςεη Καηαρξεζηηθνί όξνη Καηαρξεζηηθνί όξνη ζπκβάζεσλ ην λ.2251/1994 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, φπσο ηζρχεη, αλαθέξεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο λα κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα δηαηάμεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ φξσλ ζε δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θξηζεί παξάλνκνη θαη θαηαρξεζηηθνί ζχκθσλα κε ηηο ακεηάθιεηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, θαηαρξεζηηθνί είλαη, κεηαμχ άιισλ, ηδίσο νη φξνη πνπ 2 :

14 - Δπηθπιάζζνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο ή ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο νξηζκέλν, εηδηθφ θαη ζπνπδαίν ιφγν, ν νπνίνο λα αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε. - Δπηηξέπνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε αφξηζηεο δηάξθεηαο ρσξίο εχινγε πξνζεζκία. - Αθήλνπλ ην ηίκεκα αφξηζην ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν θαη δελ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κε θξηηήξηα εηδηθά θαζνξηζκέλα ζηε ζχκβαζε θαη εχινγα γηα ηνλ θαηαλαισηή. - Δπηηξέπνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ, αλ ε ίδηα επρέξεηα δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, ή λα παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα παξνρέο πνπ δελ έρνπλ αθφκα εθηειεζηεί απφ απηφλ, φηαλ ηε ζχκβαζε θαηαγγέιιεη ν ίδηνο. - Απνθιείνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππέξκεηξα ηελ επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. - Δπηηξέπνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή λα απαηηήζεη απφ ηνλ θαηαλαισηή ππέξκεηξεο εγγπήζεηο. - Αλαζηξέθνπλ ην βάξνο απφδεημεο ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηή ή πεξηνξίδνπλ ππέξκεηξα ηα απνδεηθηηθά ηνπ κέζα. - Δπηβάιινπλ ζηνλ θαηαλαισηή, ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο ηνπ, ππέξκεηξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. - Πξνβιέπνπλ φηη νη ηφθνη ππνινγίδνληαη κε βάζε έηνο 369 εκεξψλ αληί γηα 365 ή 366 εκεξψλ. - Πξνβιέπνπλ πνηλή πξνεμφθιεζεο γηα ζηεγαζηηθφ δάλεην κε θπκαηλφκελν επηηφθην. - Πξνβιέπνπλ πξνκήζεηα ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ αλάιεςε δαλείνπ κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο. 14

15 - Μεηαθπιχνπλ ζηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο ηελ επζχλε γηα θάζε παξάλνκε ρξήζε ηεο θάξηαο πνπ έγηλε εμαηηίαο θινπήο ή απψιεηάο ηεο ρσξίο λα εμαξηνχλ ηελ επζχλε απηή απφ ππαηηηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή. - Πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα κεηαβάιιεη κνλνκεξψο ην επηηφθην, ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε ζπγθεθξηκέλα θαη εχινγα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αχμεζε. - Καζνξίδνπλ σο απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηξάπεδαο θαη πειαηψλ ζηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. - Πξνβιέπνπλ φηη αλ ν θαηαλαισηήο δελ αληηδξάζεη κέζα ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζεκαίλεη φηη ν θαηαλαισηήο έιαβε ην κεληαίν ινγαξηαζκφ απφ ηελ ηξάπεδα θαη δελ κπνξεί λα ηνλ ακθηζβεηήζεη. - Πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ζπλδξνκήο. - ηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή λα πξνβάιεη θαηά ηεο ηξάπεδαο ελζηάζεηο πνπ έρεη θαηά ηνπ πξνκεζεπηή Δμππεξέηεζε ζε ΑΣΜ Δηδηθά γηα ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ ΑΣΜ, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα πξνζέρεη ψζηε 3 : - Να κελ ζεκεηψλεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ ζε ζεκείν πνπ λα κπνξεί λα ππνθιαπεί εχθνια. - Ο επφκελνο πειάηεο λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο. - Να θαιχπηεη κε ην ρέξη ηνπ ηελ πιεθηξνιφγεζε ηνπ ΡΗΝ. - Να επηθνηλσλήζεη άκεζα κε ηελ Σξάπεδα ζε πεξίπησζε παξαθξάηεζεο ηεο θάξηαο απφ ην κεράλεκα

16 - Να κελ γλσζηνπνηεί ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ ζε θαλέλαλ θαη ζε θακία πεξίπησζε Πάγηεο εληνιέο Οη ρξεψζεηο γηα πάγηεο εληνιέο πιεξσκψλ ινγαξηαζκψλ εηαηξηψλ θνηλήο σθειείαο ή άιισλ δηαθέξνπλ ζε θάζε Σξάπεδα. ε θάζε πεξίπησζε ν θαηαλαισηήο κπνξεί θαη ζπλίζηαηαη λα δεηάεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ρξεψζεηο απηέο Πηζησηηθέο θάξηεο Αλαθνξηθά κε ηηο πηζησηηθέο θάξηεο, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα πξνζέρεη ηα αθφινπζα,πξηλ απνθαζίζεη 5 : - Να γλσξίδεη φηη ε πηζησηηθή θάξηα απνηειεί ζηελ πξάμε κηα κνξθή δαλείνπ κε αηζζεηά πςειφηεξν επηηφθην ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θαηαλαισηηθά δάλεηα. - Να δηαβάδεη κε πξνζνρή ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο γηα λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο αιιά θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Να ζπγθξίλεη, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο, ηηο πξνζθνξέο άιισλ ηξαπεδψλ αλαθνξηθά κε ηηο πηζησηηθέο θάξηεο θαη λα δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην ΔΠΔ θαη ην επηηφθην ηεο θάξηαο αιιά θαη ζηελ χπαξμε - θαη ην χςνο - εηήζηαο ζπλδξνκήο. - Να γλσξίδεη ηη αθξηβψο ηζρχεη αλαθνξηθά κε ηελ «πιεξσκή ζε άηνθεο δφζεηο» κε πηζησηηθέο θάξηεο. ηελ πξάμε, ε νπνηαδήπνηε αγνξά κε πηζησηηθή θάξηα πιεξψλεηαη κεηαρξνλνινγεκέλα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε πιεξσκή κε άηνθεο δφζεηο ζεκαίλεη φηη ην πνζφ πιεξσκήο ζα εκθαληζηεί ζην κεληαίν ινγαξηαζκφ ζε κεληαίεο δφζεηο,

17 θαη φηη δελ ππάξρεη επηηφθην γηα ην ρξφλν πνπ πεξλάεη αλάκεζα ζηελ αγνξά θαη ηελ εκθάληζε ηνπ πνζνχ ζην ινγαξηαζκφ. Απφ ηελ άιιε, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ν θαηαλαισηήο φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξσζεί φιν ην πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ, ην ππνιεηπφκελν πνζφ ζα ηνθηζηεί κε ηδηαίηεξα πςειφ επηηφθην, θαη κάιηζηα απφ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Γηα παξάδεηγκα 6 : Αγνξάδνπκε κηα ηειεφξαζε αμίαο Δ300 ζε ηξεηο (3) άηνθεο δφζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηνλ πξψην κήλα ζα πιεξψζνπκε κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θάξηαο Δ100, ην δεχηεξν ην ίδην θαη ηνλ ηξίην άιια Δ100. Αλ φκσο δελ πιεξψζνπλε ηνλ πξψην κήλα Δ100 αιιά Δ50, ηα ππφινηπα Δ50 ζα ηνθηζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο, θαη ην δεχηεξν κήλα ζα πξέπεη λα πιεξψζνπκε Δ100 (δφζε δεχηεξνπ κήλα) + Δ50 επί ην επηηφθην ηνπ κήλα (ππφινηπν πξψηνπ κήλα). Μεηά ηελ απφθηεζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο, θαη θαηά ηε ρξήζε ηεο, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα γλσξίδεη ηα εμήο: - Να ππνγξάθεη άκεζα ζην πίζσ κέξνο ηεο θάξηαο. - ε θάζε ζπλαιιαγή νθείιεη λα επηδεηθλχεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ απνθπγή παξάλνκεο ρξήζεο ηεο θάξηαο. - Ζ θάξηα είλαη απζηεξά πξνζσπηθή. - Να είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζηηο ζπλαιιαγέο απφ απφζηαζε, θαη λα δίλεη ηνλ αξηζκφ ηεο θάξηαο ηνπ κφλν ζε ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ εκπηζηεχεηαη. - Να ειέγρεη ην εθθαζαξηζηηθφ κεληαίν ζεκείσκα θαη λα ελεκεξψλεη άκεζα ηελ ηξάπεδα ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο γηα θάπνηα ρξέσζε

18 - Να ρξεζηκνπνηεί ηελ θάξηα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. - Να θπιάζζεη ηελ θάξηα ζε αζθαιέο ζεκείν. - Να εηδνπνηεί άκεζα ηνλ εθδφηε ηεο θάξηαο ζε πεξίπησζε απψιεηαο, θινπήο ή εκθάληζεο χπνπηεο ζπλαιιαγήο κε ρξέσζε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ. - Να κελ αλαγξάθεη ην ΡΗΝ ηεο θάξηαο ζε εκθαλέο ζεκείν. ε θάζε πεξίπησζε, ν θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα είλαη ππφρξενο γηα πνζφ πνπ ηα Δ 150, εθηφο θαη αλ δελ ηήξεζε ηα παξαπάλσ απφ δφιν ή απφ βαξηά ακέιεηα. Δηδηθά γηα ην ζέκα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ησλ ζε απηέο ρξεψζεσλ απφ γπκλαζηήξηα ή κνλάδεο αδπλαηίζκαηνο έρεη εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο ηνπ πειάηε, ε εηαηξία νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ψζηε λα κε ρξεσζνχλ ππεξεζίεο πνπ δελ εθπιεξψζεθαλ. Παξάιιεια, ν πειάηεο νθείιεη θαη ν ίδηνο λα ελεκεξψζεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ψζηε λα δηαθνπεί ε ρξέσζε. ε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε είλαη φηη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ν πειάηεο ζα πιεξψζεη, είηε απ 'επζείαο ζηελ εηαηξία είηε ζε πηζησηηθφ ίδξπκα κφλν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δέρηεθε Υνξεγήζεηο Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα ελεξγεί βάζεη ησλ αλαγθψλ αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ πνπ ιακβάλεη 7. Σν δάλεην δελ απνηειεί ππνθαηάζηαην ηνπ εηζνδήκαηνο γηαηί θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα πιεξσζεί έληνθα

19 Ζ ηξάπεδα νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ θαηαλαισηή γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ. Ο θαηαλαισηήο δελ ζα πξέπεη λα δηζηάδεη λα δεηάεη επεμεγήζεηο εθφζνλ δελ θαηαλνεί θάπνηνλ φξν ηνπ δαλείνπ. Δηδηθά γηα ηε δφζε ηνπ δαλείνπ, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ε δφζε πνπ πιεξψλεη πεξηιακβάλεη ηελ απνπιεξσκή ηφζν ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ φζν θαη ησλ ηφθσλ επί ηνπ θεθαιαίνπ. Δπίζεο λα γλσξίδεη φηη ζηελ αξρή ηεο απνπιεξσκήο πιεξψλεη πεξηζζφηεξα γηα ηνπο ηφθνπο θαη ιηγφηεξα γηα ην θεθάιαην. ρεηηθά κε απηφ ην θνκκάηη κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα έλα ελδεηθηηθφ πιάλν απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. Σν πνζφ ηεο θάζε κεληαίαο δφζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ ζηαζεξνχ κεληαίνπ εηζνδήκαηφο ηνπ θαηαλαισηή Καηαλαισηηθά δάλεηα Σα θαηαλαισηηθά δάλεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζίαο ηνπο (ενξηνδάλεηα, δηαθνπνδάλεηα, θιπ ) ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε 8. ε θάζε ζρεηηθή δηαθήκηζε ππνρξεσηηθά πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) πνζφ, αξηζκφο θαη ζπρλφηεηα δφζεσλ, β) επηηφθην θαη γ) ΔΠΔ, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα κελ πεξηέρνληαη παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία. Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα πξνζέρεη ην ΔΠΔ θαη λα ζπγθξίλεη θαη βάζεη απηνχ

20 2.8. ηεγαζηηθά δάλεηα Ζ ππνγξαθή κηαο ζχκβαζεο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή ππφζεζε θαζψο έλα ηέηνην δάλεην δεζκεχεη ηνλ θαηαλαισηή γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν θαη γηα κεγάιν ζπλήζσο πνζφ 9. Γηα ηελ εμαζθάιηζε αιιά θαη ηε δηεπθφιπλζε κηαο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο απαξαίηεηε είλαη ε παξνρή ηππνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο ζε δπν δέζκεο, α) πιεξνθνξίεο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη β) εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο, πνπ παξνπζηάδνληαη κάιηζηα ζε ελαξκνληζκέλε κνξθή ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ. Κάηη ηέηνην πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Δζεινληηθφ Κψδηθα πκπεξηθνξάο, κηα ζπκθσλία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπκβαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ νθείιεηαη λα παξέρνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη πνπ ζπλππνγξάθεθε απφ θνηλνχ απφ ηηο επξσπατθέο ελψζεηο ηνπ πηζησηηθνχ ηνκέο, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο πξνζεκείσζεο ηνπ αθηλήηνπ, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη παξέρεηαη γηα εμαζθάιηζε ηεο Σξάπεδαο έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ δαλείνπ πνπ ηνπ ρνξεγεί. ε θάζε πεξίπησζε ε πξνζεκείσζε είλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ηέηνηνπ είδνπο πηζησηηθήο ζχκβαζεο, θαη ν θαηαλαισηήο θαιφ ζα είλαη λα ελεκεξψλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο εμάιεηςήο ηεο θαη γηα ηπρφλ πξφζζεηεο ρξεψζεηο. Σν ζέκα ηεο αζθάιηζεο ηνπ αθηλήηνπ ξπζκίδεηαη απφ ην λφκν πνπ νξίζεη σο ππνρξεσηηθή ηελ αζθάιηζε ππξφο. 9 %CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82, 14-+.html 20

21 Αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηχπνπ αζθάιηζεο θαη επηινγήο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα μέξεη φηη ε Σξάπεδα δελ κπνξεί λα ηνπ επηβάιεη θάηη ην νπνίν δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ, ρσξίο αηηηνιφγεζε θαη ζπνπδαίν ιφγν, θαη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ν ίδηνο ηελ εηαηξία πνπ ζα ηνλ αζθαιίζεη, ηδίσο αλ κπνξεί λα επηδείμεη πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά 10. Με ην λέν λφκν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή εηζήρζε σο κέηξν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε θαηάζρεζε ηεο κνλαδηθήο θαηνηθίαο δαλεηνιήπηε γηα ρξένο κέρξη δέθα ρηιηάδσλ επξψ (Δ ) απφ δάλεηα θαη θάξηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη απνδεδεηγκέλε αδπλακία πιεξσκήο Πξνζπκβαηηθή Δλεκέξσζε θαηαλαισηώλ Οη πξνζπκβαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην ηππνπνηεκέλν επξσπατθφ δειηίν πιεξνθνξηψλ είλαη νη εμήο 11 : - Γαλεηζηήο-Πηζησηηθφ Ίδξπκα - Πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο - Ολνκαζηηθφ επηηφθην - πλνιηθφ Δηήζην Πξαγκαηηθφ Πνζνζηφ Δπηβάξπλζεο (ΔΠΠΔ) - Ύςνο παξερφκελεο πίζησζεο θαη λφκηζκα - Γηάξθεηα Γαλείνπ - Αξηζκφο θαη πεξηνδηθφηεηα δφζεσλ - Ύςνο δφζεο 10 %CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82, 14-+.html

22 - Πξφζζεηα ζηνηρεία γηα δάλεην θαη εθάπαμ εμνθινχκελν - Πξφζζεηα εθάπαμ έμνδα - Πξφζζεηα επαλαιακβαλφκελα έμνδα - Γπλαηφηεηεο πξφσξεο απνπιεξσκήο - Όξγαλα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξαπφλσλ - Δλδεηθηηθφο πίλαθαο απνπιεξσκήο - Τπνρξέσζε αλνίγκαηνο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ Υξεκαηνδόηεζε απηνθηλήηνπ Σν δάλεην γηα ηελ απφθηεζε απηνθηλήηνπ αθνινπζεί ελ γέλεη ηνπο θαλφλεο ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ. Ο θαηαλαισηήο νθείιεη λα πξνζέρεη ηηο ίδηεο παξακέηξνπο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ. Δπηπξφζζεηα, ν θαηαλαισηήο θαιφ ζα είλαη λα ελεκεξψλεηαη πιήξσο απφ ηελ Σξάπεδα γηα ην ηη ηζρχεη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο 12 : - Πνηα είλαη ε πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο ζρεηηθά κε ηελ άξζε ηεο παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. - Ση είδνπο αζθάιηζε ηνλ ππνρξεψλεη ε Σξάπεδα λα θάλεη ζην απηνθίλεην (αζθάιηζε νιηθήο ή κεξηθήο θινπήο, ππξφο, θιπ) Σέινο, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ην πνηνο είλαη ν δηθαηνχρνο ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο ζηελ πεξίπησζε θινπήο απηνθηλήηνπ πνπ έρεη αγνξαζηεί κε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη έρεη γίλεη παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, αθνχ πξνεγεζεί πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ψζηε ν ηειεπηαίνο λα αληηιεθζεί

23 πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή θαη ην αζθάιηζηξν λα θαζνξίζεη νξζά θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή. 23

24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ: ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 3.1. Δηζαγσγή Καζεκεξηλά φινη καο βνκβαξδηδφκαζηε απφ φξνπο φπσο: Πηζησηηθέο θαη Υξεσζηηθέο Κάξηεο, ATM, PIN, INTERNET, Electronic Banking, Home Banking, Internet Banking, Phone Banking, GSM Banking, Mobile Banking, PC Banking θαη αθφκε αθνχκε γηα Ζιεθηξνληθά Καηαζηήκαηα, γηα Ζιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο, Ζιεθηξνληθά Πηζηνπνηεηηθά θιπ (ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ Κ., 2011). Ση ζεκαίλνπλ φινη απηνί νη φξνη γηα ηνπο θάζε κνξθήο εηδηθνχο, ηη ζεκαίλνπλ γηα ηνλ εξγαδφκελν, ην θνηηεηή, ηε λνηθνθπξά; Όινη απηνί νη φξνη, ζεκαίλνπλ απιά φπσο ιέεη ν θαζεκεξηλφο άλζξσπνο «φηη θάηη ηξέρεη». Κάηη ηφζν κεγάιν πνπ ν Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θ. Πξφληη ην ραξαθηήξηζε ζαλ ηε κεγαιχηεξε αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζηελ αλζξσπφηεηα κεηά ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο αιιαγήο πνπ αγγίδεη θαη κεηακνξθψλεη θάζε θιάδν ηεο θνηλσλίαο είλαη φηη, εμαπιψλεηαη κε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα, δελ εκπνδίδεηαη ζηελ εμάπισζε ηεο απφ ζχλνξα, ζξεζθείεο θαη γιψζζεο, γίλεηαη εχθνια θαη επράξηζηα απνδεθηή απφ ηηο λέεο ειηθίεο θαη πεγάδεη θπξίσο απφ ηηο ηερλνινγίεο ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο. Οη ηξάπεδεο ηεο ρψξαο καο ζπιιακβάλνληαο ηα κελχκαηα ησλ θαηξψλ πξνζπαζνχλ λα κεηαιιαρζνχλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά γηα λα επηβηψζνπλ ζηε λέα απηή επνρή θαη έρνπλ ήδε μεθηλήζεη κία επεθηαηηθή πνιηηηθή δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο κέζα απφ ηέζζεξα θπξίσο δίθηπα (ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ Κ., 2011). Σα παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα. Σα κηθξνθαηαζηήκαηα πνπ ηδξχνληαη ζπλήζσο ζε ρψξνπο θαηαζηεκάησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. Σα κηθξνθαηαζηήκαηα είλαη 24

25 εθνδηαζκέλα κε κεραλήκαηα ATM θαη ζπζθεπέο MULTIMEDIA θαη επαλδξψλνληαη κε πξνζσπηθφ ηηο ψξεο αηρκήο, πνπ θπξίσο ιχλεη απνξίεο θαη θάλεη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο ηξάπεδαο. Σν Phone Banking. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Phone Banking ιεηηνπξγεί φρη κφλν ζαλ απηνηειέο δίθηπν πξνψζεζεο θαη πψιεζεο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη ζαλ κνλάδα ππνζηήξημεο θαη πιεξνθφξεζεο ηεο πειαηείαο γηα ηα άιια δίθηπα δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ηξάπεδαο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη θαηαλαισηέο/πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ ζα απνιακβάλνπλ πξννδεπηηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδάο ηνπο κέζα απφ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά δίθηπα θαη ζα επηιέγνπλ ελαιιαθηηθά φπνην ηνπο εμππεξεηεί θαιχηεξα αλάινγα κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Οξηζκέλα απφ απηά ηα δίθηπα εμππεξεηνχλ ηνλ πειάηε 24 ψξεο ην 24σξν, 365 κέξεο ην ρξφλν, ρσξίο γεσγξαθηθά ζχλνξα (ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ Κ., 2011). Παξάιιεια νη ηξάπεδεο δεκηνπξγνχλ λένπο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη εθδίδνπλ κεγάιε πνηθηιία Καξηψλ θαη Γαλείσλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηεο πειαηείαο ηνπο. Πνιινί εηδηθνί κάιηζηα επηκέλνπλ φηη ηα ππάξρνληα θιαζηθά ηξαπεδηθά πξντφληα ζα πξέπεη λα επαλαζρεδηαζζνχλ εμ νινθιήξνπ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο ειπίδεο βησζηκφηεηαο ζην λέν πεξηβάιινλ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν κεγάινο θεξδηζκέλνο απφ απηή ηελ αλαγθαζηηθή κεηακφξθσζε ησλ ηξαπεδψλ είλαη ν πειάηεο/θαηαλαισηήο, γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη νη δηαθαηλφκελεο εμειίμεηο δείρλνπλ πσο ζε ιίγα ρξφληα ζα έρεη αθφκε κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο επηινγψλ πνπ ζα ηνπ δψζνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ε ςεθηαθή ακθίδξνκε ηειεφξαζε. Γπζηπρψο φκσο ζηε δσή νπδέλ θαιφλ ακηγέο θαθνχ. Έηζη ελψ νη λέεο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο/πειάηεο κεγαιχηεξεο επηινγέο, παξάιιεια δεκηνπξγνχλ θαη ηελ αλάγθε λα 25

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο e - banking Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Ενπκπνπιίδε Βαζίιεην Απφ ηνλ πνπδαζηή ΣΗΟΤΡΑ ΖΡΑΚΛΖ (Καξαζενδσξή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Δ - ΒΑΝΚΗΝG ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΣΟ Δ - BANKING

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: E-Banking θαη ε παξνπζία ηνπ ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ρψξν Τπεχζπλε θαζεγήηξηα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ.

Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ. Σ.Δ.Η. Α.Μ.Θ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ Θεόδσξνο Κνύηξαο (Α.Δ.Μ.: 4350) Σππξηδνύια Σθέληνπ (Α.Δ.Μ.: 5096)

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα