ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ"

Transcript

1 ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ.» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Αηφινπ αξ. 86, ε νπνία εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνπο θαη ε νπνία εθεμήο ζα απνθαιείηαη «Σράπεζα», θαη ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΟΚΗΘΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ Δπσλπκία:, Έδξα:, Πφιε:, Οδφο: Αξηζκ., Σ.Θ., Α.Φ.Κ. Γ.Ο.Τ., πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ η κε Α.Γ.Σ. ππφ ηελ ηδηφηεηά η σο ή ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΘΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ Δπψλπκν:, Όλνκα:, ηνπ, θάηνρνο Α.Γ.Σ. κε Γιεύθσνση Θατοικίας: Οδφο: Αξηζκ., Σ.Θ. θαη Γιεύθσνση Δπικοινωνίας: Οδφο: Αξηζκ., Σ.Θ. ζα απνθαιείηαη εθεμήο «Πελάτης», ζπκθσλνχλ θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο: 1. ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΣΖ ΤΚΒΑΖ 1.1 Σα ελαιιαθηηθά δίθηπα ηεο Σξάπεδαο επηηξέπνπλ ζηνλ Πειάηε ηε δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ απφζηαζε φπσο π.ρ. πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ, πιεξσκέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, ελεκέξσζε /εηδνπνίεζε κε απνζηνιή sms ή ηειεκνηνηππηθνχ κελχκαηνο (fax) ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) θ.ιπ. Ζ δηελέξγεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ απφζηαζε γίλεηαη κε ρξήζε πνηθίισλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη κεζφδσλ, φπνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην δηαδίθηπν (internet), ην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν, ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ε παξνρή απφ ηελ Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε, δπλαηφηεηαο δηελέξγεηαο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ησλ δηαζεζίκσλ θάζε θνξά ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ζχκθσλα κε ηνπο νξνχο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνινπζνχλ: Ο Πειάηεο αληηιακβάλεηαη θαη αλαγλσξίδεη φηη ηα ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα ηεο Σξάπεδαο είλαη ζπλερψο εμειηζζφκελα, ππνθείκελα ζε κεηαβνιέο θαη πξνζζήθεο, ρσξίο λα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ νπνηαδήπνηε πθηζηάκελε ζήκεξα ηερλνινγία. Θαη αλαινγία ινηπφλ, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη ελίνηε λα κεηαβάιιεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο παξακέηξνπο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξνζθέξνληαη, ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Πειάηε, ηηο κεζφδνπο θαη ηα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο ή πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Πειάηε θ.ιπ. ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνλ Πειάηε. 1.2 Δηδηθά σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο πξάμεσλ πιεξσκψλ εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ππεξηζρχεη ε ηαπηφρξνλα ζπλαπηφκελε ζχκβαζε πιαίζην γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ (εθεμήο «ζχκβαζε-πιαίζην»), ε νπνία δηέπεηαη απφ ην Λ. 3862/2010 (ΦΔΘ Α 113/ ). 2. ΠΡΟΒΑΖ ΘΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ 2.1 Ζ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Internet Banking ηεο Σξάπεδαο θαη ε ρξήζε απηνχ απφ ηνλ Πειάηε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Κέζνπ ηνπ Πειάηε θαζψο θαη θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ πξφζβαζεο (ζην εμήο «Ζιεθηξνληθφ Κέζν»), ην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν ζην Γηαδίθηπν κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ Πειάηε θαη ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην Ινγηζκηθφ (ζην εμήο «Ινγηζκηθφ»), έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Ινγηζκηθνχ ζην Ζιεθηξνληθφ Κέζν ζα γίλεηαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, δειαδή κε ηελ θφξησζε ηνπ Ινγηζκηθνχ απφ ηελ ηζηνζειίδα (webpage) ηεο Σξάπεδαο ζην Ζιεθηξνληθφ Κέζν κε ηελ επηινγή απφ ηνλ Πειάηε ηνπ θαηάιιεινπ ζηνηρείνπ ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζα απεηθνλίδεη ην Ινγηζκηθφ θαη αθνχ έρεη απνδερζεί ηνπο φξνπο πξνζσξηλήο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Ινγηζκηθνχ. 2.2 Σν Ινγηζκηθφ θαη ηα εμ απηνχ απνξξένληα δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζηελ Σξάπεδα, θαηά πιήξε θπξηφηεηα. Κε ηελ παξνχζα, ε Σξάπεδα παξαρσξεί ζηνλ Πειάηε άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην Ινγηζκηθφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Ζ άδεηα ρξήζεο ηνπ Ινγηζκηθνχ, ζα είλαη κε απνθιεηζηηθή, πξνζσπνπαγήο, ακεηαβίβαζηε θαη ειεπζέξσο αλαθιεηή, ζα παξέρεηαη πξνζσξηλά ζηνλ Πειάηε, θαη ζα δηαξθεί κφλν γηα φζν δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην θάζε θνξά γηα ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.1 ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη κε εθείλνπο πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 2.3 Ζ πξφζβαζε ηνπ Πειάηε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Internet Banking γίλεηαη θαηά ηηο εθάζηνηε εκέξεο θαη ψξεο πνπ αλαθνίλσζε ζηνλ Πειάηε ε Σξάπεδα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο (webpage) θαη ππφ ηελ 1

2 πξνυπφζεζε φηη ν Πειάηεο απεδέρζε πιήξσο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Ζ Σξάπεδα κπνξεί λα αλαθαιεί θαη λα αλαζηέιιεη ηελ πξφζβαζε ηνπ Πειάηε ζην Γίθηπν θαηά ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζην άξζξν 11.3 (β) ηεο ζχκβαζεο-πιαηζίνπ. 2.4 Ο πειάηεο νθείιεη λα θπιάζζεη κε επηκέιεηα ηα κέζα πιεξσκήο πνπ ηνπ ρνξεγεί ε Σξάπεδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ θαη λα κελ ηα ρνξεγεί ζε ηξίηνπο. Δπίζεο νθείιεη λα κελ θνηλνπνηεί ζε νπνηνλδήπνηε κπζηηθνχο θσδηθνχο (π.ρ. ΡΗΛ, Passwords), αθφκε θαη ζε εθπξνζψπνπο ηεο Σξάπεδαο. 2.5 Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα απνκλεκνλεχζεη ηνλ Κπζηηθφ Θσδηθφ Αλαγλψξηζήο (Κπζηηθφο /Password) ηνπ ρσξίο λα ηνλ αλαθνηλψζεη ζε ηξίηα πξφζσπα ή λα ηνλ αλαγξάςεη ζε πξνζηηφ ζε ηξίηνπο ζεκείν. 2.6 Κφιηο ν Πειάηεο αληηιεθζεί φηη έρεη απσιέζεη ηνλ Κπζηηθφ Θσδηθφ Αλαγλψξηζεο (Κπζηηθφο /Password) ή ηνπο θσδηθνχο κηαο ρξήζεο (ιίζηα ΣΑΛ ή ζπζθεπή i-code) ή φηη έρνπλ δηαξξεχζεη ζε ηξίηα κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ή φηη γίλεηαη αληηθαλνληθή ή θαη παξάλνκε ρξήζε απηψλ, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ Σξάπεδα ηειεθσληθψο θαη εγγξάθσο, δηαθνξεηηθά ε Σξάπεδα δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπ Πειάηε σο απνηέιεζκα ηεο αληηθαλνληθήο ή θαη παξάλνκεο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ θσδηθψλ ελψ ε ζρεηηθή επζχλε ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Πειάηε. Ωο πξνο ηελ επζχλε ηνπ Πειάηε γηα δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα κε εγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ πιεξσκήο ηζρχνπλ ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηεο ζχκβαζεο- πιαίζην. 2.7 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα ηνλ αξηζκφ Θέζεσλ Δξγαζίαο θαζψο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θάζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε (πξνθίι Θέζεο Δξγαζίαο) κέζσ ησλ νπνίσλ ν Πειάηεο ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζηε ζπλέρεηα Θέζεηο Δξγαζίαο), ψζηε λα ηνπ ρνξεγεζνχλ νη θσδηθνί κηαο ρξήζεο πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο απφ ηηο ελ ιφγσ δεισζείζεο Θέζεηο Δξγαζίαο. Ο Κπζηηθφο Θσδηθφο Αλαγλψξηζεο (Κπζηηθφο/Password) θαζψο θαη νη θσδηθνί κηαο ρξήζεο αληηζηνηρνχλ ζε κία Θέζε Δξγαζίαο θάζε θνξά. Ο Πειάηεο ζα επηιέμεη ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα θαη ηελ απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε ηα θπζηθά πξφζσπα ζηα νπνία ζα παξαδψζεη ηνπο θσδηθνχο κηαο ρξήζεο θαη φπνηα άιια κέζα ηαπηνπνίεζεο ηπρφλ απαηηεί ε Σξάπεδα κε ηα νπνία ζα δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κέζσ ησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο πνπ δήηεζε απφ ηελ Σξάπεδα. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν Πειάηεο δελ επηζπκεί ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ Σξάπεδα εγγξάθσο ή κέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ εθφζνλ παξέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο κε ηνλ θσδηθφ ζπλαιιαγήο 9999 δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε φισλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη, κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε. Γηα θάζε λέα Τπεξεζία εληαζζφκελε κεηά ηε ρξνληθή απηή ζηηγκή, απαηηείηαη λέν αίηεκα ηνπ Πειάηε, είηε κε ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο, είηε κέζσ ησλ Δλαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ, εθφζνλ παξέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα. 2.8 Ζ Σξάπεδα ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαγλσξίδεη άιιν πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ Πειάηε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ν Πειάηεο αλαγλσξίδεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε έλαληη ηεο Σξάπεδαο γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηξίηνπ πξνζψπνπ (θπζηθνχ ή λνκηθνχ) πνπ έρεη δηνξηζηεί απφ ηνλ Πειάηε σο ρξήζηεο ησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο ε νπνία (πξάμε ή παξάιεηςε) θαηαιήγεη ζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λφκνπ. Θάζε πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) πνπ δελ έρεη δεισζεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πειάηε ζεσξείηαη «ηξίηνο» θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 3. ΔΛΣΟΙΔ ΠΔΙΑΣΖ ΑΛΔΘΘΙΖΣΟ ΘΑΗ ΔΘΣΔΙΔΖ ΑΤΣΩΛ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΘΑΗ ΔΤΘΤΛΖ ΣΩΛ ΚΔΡΩΛ 3.1 Γηα ηηο εληνιέο ηνπ πειάηε, ην αλέθθιεην θαη ηελ εθηέιεζε απηψλ θαζψο θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηελ επζχλε ησλ κεξψλ ηζρχνπλ ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε- πιαίζην. Δπηπξνζζέησο ζπκθσλνχληαη ηα αθφινπζα: 3.2 Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο νπνηεδήπνηε ζεσξεί απηφ αλαγθαίν λα απαηηεί απφ ηνλ Πειάηε ηελ έγγξαθε επηβεβαίσζε ησλ δηαβηβαζζεηζψλ εληνιψλ, ε νπνία ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 3.3 ε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή γηα παξνρή ή ιήςε Τπεξεζίαο δνζεί εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ζε «κε εξγάζηκε» γηα ηελ Σξάπεδα εκέξα (άββαην, Θπξηαθή, Αξγίεο) ή ζε ψξεο πνπ ε Σξάπεδα δελ ιεηηνπξγεί, ε εληνιή ζεσξείηαη φηη δίλεηαη ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα ή ηελ εκέξα πνπ ε πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ζα είλαη εθηθηή. 3.4 Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα δεηήζεη Φξαγή Πξφζßαζεο ζηα Δλαιιαθηηθά Γίθηπα, είηε απεπζπλφµελνο εγγξάθσο πξνο ηελ Δζληθή Σξάπεδα - Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθψλ Δξγαζηψλ θαη Δλαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ Θεζζαινλίθεο 125, Σ.Θ Αζήλα - είηε µέζσ ηνπ θέληξνπ ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο ηεο Σξάπεδαο, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο ηαπηνπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Σξάπεδαο, φπσο απηή πξνßιέπεηαη θάζε θνξά απφ ηελ ηειεπηαία, νπφηε ε αλαζηνιή ηεο πξφζβαζήο ηνπ ζηα Δλαιιαθηηθά Γίθηπα πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κε ηε δήισζή ηνπ απηή. Γηα ηελ εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ηνπ Πειάηε απαηηείηαη λα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο ππεξεζίαο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο, άιισο εγγξάθσο. 4. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΔΙΑΣΖ 2

3 4.1 Ο Πειάηεο δειψλεη φηη εθφζνλ θάλεη ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ, ζα θαηέρεη θαη ζα δηαηεξεί ην Ζιεθηξνληθφ Κέζν θαη ην Ινγηζκηθφ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξφζβαζε ζην Γίθηπν ή Γηαδίθηπν θαζψο θαη φηη γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο έρνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γη απηφ. 4.2 Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε γηα ηε ρξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ. Δηδηθφηεξα, απαγνξεχεηαη ε απνζήθεπζε, ε αλαπαξαγσγή, ε αιινίσζε ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ απφ ηνλ Πειάηε γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ ξεηά πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ απφ ηξίηα πξφζσπα, ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ φξνπ 2.6 ηεο παξνχζαο. 4.3 Ο Πειάηεο νθείιεη λα δηαβάδεη κε πξνζνρή ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζπζηάζεηο πνπ ζα πεξηέρνληαη ζηε ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ Γηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απνδέρεηαη φηη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ή/θαη απνηπρία εθ κέξνπο ηνπ λα ηεξήζεη ηηο ζπληζηάκελεο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην άηνκφ ηνπ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε απφ ηξίηα πξφζσπα ζπλαιιαγψλ κε εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηφλ. 4.4 Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία ηεο Σξάπεδαο θαη λα θαηαβάιιεη θάζε πνζφ πνπ ηπρφλ ζα ππνρξεσζεί ε Σξάπεδα λα θαηαβάιιεη δπλάκεη δηθαζηηθήο απνθάζεσο ή κε (πεξηιακβαλνκέλσλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ), ιφγσ παξαβίαζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηξίησλ ή θαθήο ή παξάλνκεο ρξήζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 4.5 Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνκήζεηα ζηελ Σξάπεδα ή ζε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία γηα ζπλαιιαγέο ησλ νπνίσλ ε δηελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνεγνχκελε θαηαβνιή πξνκήζεηαο ή ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΣΔ. Ζ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε θαηαβνιή ηεο απαηηνχκελεο πξνκήζεηαο κε ρξέσζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Πειάηε. Ζ θαηαβαιιφκελε πξνκήζεηα αθνξά ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ρξήζεο Σξαπεδηθψλ Τπεξεζηψλ κέζσ Δλαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ. Οη ζπζθεπέο παξαγσγήο ειεθηξνληθψλ θιεηδαξίζκσλ (i-code) δηαηίζεληαη απφ ηελ Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε ζηελ ηηκή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην εθάζηνηε γεληθφ ηηκνιφγην ηεο Σξάπεδαο ην νπνίν είλαη αλεξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο ( 4.6 Ο Πειάηεο (λνκηθφ πξφζσπν) ππνρξενχηαη λα επηιέγεη κε πξνζνρή θαη κε απνθιεηζηηθή δηθή ηνπ επζχλε ηα πξφζσπα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θάιπςε ησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο κέζσ ησλ νπνίσλ θάλεη ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, δειψλεη δε πσο θέξεη ηελ απφιπηε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε έλαληη ηεο Σξάπεδαο θαη νηνπδήπνηε ηξίηνπ γηα ηπρφλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 4.7 Ο Πειάηεο γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη κε ηε ιήμε ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο εθπξνζψπεζήο ηνπ ζηελ Σξάπεδα, δηαθφπηεηαη ακέζσο ε πξφζβαζε φισλ ησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο ζην Internet Banking. Γηα λα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ε ρξήζε ηνπ Internet Banking, ζα πξέπεη ην λνκηθφ πξφζσπν λα θξνληίδεη λα πξνζθνκίδεη έγθαηξα ζην Θαηάζηεκα πλεξγαζίαο ηνπ ηα εθάζηνηε ηζρχνληα έγγξαθα εθπξνζψπεζήο ηνπ. 5. ΘΑΘΖΘΟΛ ΔΥΔΚΤΘΔΗΑ 5.1 Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ Πειάηε ζηελ Σξάπεδα είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ε Σξάπεδα νθείιεη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί κε θεηδψ, θαη κφλν ζην κέηξν πνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν ζην πιαίζην ησλ παξερνκέλσλ Τπεξεζηψλ. Δλδεηθηηθά ε Σξάπεδα ζα δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ Πειάηε ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο : α) φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο δηαβηβαζζείζαο εληνιήο. β) φηαλ απηφ επηβάιιεηαη βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο δεκφζηαο ή δηθαζηηθήο αξρήο ή άιιεο λνκνζεηηθήο πξάμεο (Λφκνπ, Π.Γ., θιπ) ή φηαλ επηßάιιεηαη απφ ηηο αξµφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηεο Σξάπεδαο. Σν δηθαίσκα απηφ ηεο Σξάπεδαο έρεη απεξηφξηζηε ηζρχ θαη κεηά ηελ ιήμε ή ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο παξνχζαο. 5.2 Σν Ινγηζκηθφ θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζ απηφ, είλαη εκπηζηεπηηθά γηα ηνλ Πειάηε, ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπο γηα ηελ Σξάπεδα θαη δεζκεχεηαη λα κελ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε απνθάιπςε ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δηάδνζε ζρεηηθά κε απηά ζε ηξίηα πξφζσπα. Ζ ππνρξέσζε απηή ηνπ Πειάηε έρεη απεξηφξηζηε ηζρχ θαη κεηά ηελ ιήμε ή ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο παξνχζαο. 6. ΔΤΘΤΛΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 6.1 Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη λα επηκειείηαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Δλαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ θαη λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξψζεη θαη δηαθπιάμεη ηελ αζθάιεηα παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ηνπ Πειάηε ζην Γίθηπν, ηνλ πεξηνξηζκφ ηπρφλ πεξηπηψζεσλ παξάλνκεο ρξήζεο ηνπ Γηθηχνπ απφ ηξίηα κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Πειάηε (ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ φξνπ 5.1 ηεο παξνχζαο). Ωζηφζν ε Σξάπεδα δελ θέξεη θακία επζχλε εάλ παξά ηελ άζθεζε ηεο δένπζαο απφ απηήλ επηκέιεηαο, παξαβηαζζεί ε αζθαιήο ρξήζε ηνπ Γηθηχνπ ή ην απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ Πειάηε. 6.2 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ππφθεηληαη ξεηά ζε εηδηθέο ξήηξεο κε επζχλεο (disclaimers) ή θάπνηεο ζπλαιιαγέο ζε εηδηθνχο φξνπο, ε Σξάπεδα ζα πξνβαίλεη ζε αλάξηεζε ησλ εηδηθψλ ξεηξψλ θαη φξσλ ζε εκθαλέο ζεκείν ζην δηθηπαθφ ηεο ρψξν, ψζηε ν Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε ρξήζε ησλ 3

4 πιεξνθνξηψλ ή ε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ εθ κέξνπο ηνπ απνδνρή απηψλ ησλ ξεηξψλ ή φξσλ. 6.3 Ζ Σξάπεδα δελ επζχλεηαη: Β) γηα θάζε ρξήζε ειεθηξνληθνχ Δλαιιαθηηθνχ Γηθηχνπ αληίζεηε ζην Λφκν ή ηα ρξεζηά ήζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξάλνκεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο (hacking). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, εθηφο ησλ ηπρφλ πνηληθψλ ή θαη αζηηθψλ θπξψζεσλ, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχµßαζε θαηά ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 9 θαη 10 πην θάησ. 7. ΓΗΘΑΗΩΚΑΣΑ ΠΛΔΤΚΑΣΗΘΖ ΗΓΗΟΘΣΖΗΑ 7.1 Ζ Σξάπεδα ή/θαη νη πξνκεζεπηέο ηεο δηαηεξνχλ φια ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο, ηα ζήκαηα, ηνπο δηαθξηηηθνχο ηίηινπο θαη γεληθά θάζε δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο Σξάπεδαο γηα ηα πξνγξάκκαηα Ινγηζκηθνχ θαη ηα εγρεηξίδηα πνπ ηα ζπλνδεχνπλ (ε ρξήζε ησλ νπνίσλ παξέρεηαη ζηνλ Πειάηε απφ ηελ Σξάπεδα), ηηο επηθνηλσληαθέο ζπλδέζεηο, ηα πξνγξάκκαηα Ινγηζκηθνχ, σο επίζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ηερλνγλσζίαο ζε ζρέζε κε ηα σο άλσ. 7.2 Ζ Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, παξέρεη ζηνλ Πειάηε ην κε απνθιεηζηηθφ θαη αλεθρψξεην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ πξντφλησλ Ινγηζκηθνχ πνπ παξέρνληαη γηα ηελ ιήςε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ηνπ νπνίνπ ζα θάλεη ρξήζε κφλν ν ίδηνο. 7.3 Ο Πειάηεο δεζκεχεηαη θαη αλαγλσξίδεη φηη ζε θακηά πεξίπησζε κεηά ηελ ιήμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δελ ζα θάλεη ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο Σξάπεδαο ή ηξίησλ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ παξαρσξείηαη ζ απηφλ γηα ηελ ιήςε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 8. ΓΖΙΩΔΗ ΣΡΑΠΔΕΑ 8.1 Ζ Σξάπεδα δειψλεη φηη ην Ινγηζκηθφ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνλ Τπνινγηζηή κε ηνλ φξν φηη ν Πειάηεο θάλεη θαιή ρξήζε απηνχ (ηνπ Ινγηζκηθνχ), ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Σξάπεδαο θαη βάζεη ησλ νδεγηψλ ηεο. 8.2 Ζ Σξάπεδα ζα απνθαζηζηά κε δηθή ηεο δαπάλε θάζε ηπρφλ βιάβε ηνπ Ινγηζκηθνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Πειάηεο έρεη ελεξγήζεη βάζεη ησλ νδεγηψλ ηεο Σξάπεδαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πεξηερφκελεο ζην Ινγηζκηθφ πξνδηαγξαθέο. 9. ΓΗΑΡΘΔΗΑ 9.1 Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο παχεη: κε ηελ ιήμε ηζρχνο ηνπ εθάζηνηε ρνξεγεζέληνο εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο Θσδηθνχ Σαπηφηεηαο ηνπ Πειάηε (Θσδηθφο ή UserID), κε ηε ιήμε ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Πειάηε ζηελ Σξάπεδα, εθφζνλ δελ πξνζθνκίζεη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 10 εκεξψλ ηα απαηηνχκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, κε ηελ θνηλνπνίεζε έγγξαθεο θαηαγγειίαο απφ νηνλδήπνηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ ηήξεζε πξνζεζκίαοελφο (1) κελφο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο ε ζχκβαζε ιχεηαη. κε ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο- πιαίζην. 9.2 Σπρφλ εληνιέο νη νπνίεο παξαµέλνπλ εθθξεµείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεληαίαο πξνζεζµίαο απφ ηε ζηηγµή ηεο θαηαγγειίαο θαη µεηά ζα εθηεινχληαη θαλνληθά θαη ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχµßαζεο. 10. ΘΑΣΑΓΓΔΙΗΑ 10.1 Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε ηελ παξνχζα χκβαζε ρσξίο ηήξεζε πξνζεζκίαο, κε ηελ επέιεπζε ελφο ή θαη πεξηζζφηεξσλ εθ ησλ παξαθάησ γεγνλφησλ: α) Δάλ ν Πειάηεο παξαβηάζεη νπνηνλδήπνηε εθ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο πνπ ζπκθσλνχληαη φινη νπζηψδεηο. β) Δάλ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ Πειάηε έλαληη ηεο Σξάπεδαο απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή άιιε χκβαζε πηζησηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ν Πειάηεο έρεη ζπλάςεη κε ηελ Σξάπεδα θαη ν Πειάηεο δελ κπνξεί λα πξνβεί ζηελ πιήξε θαη νινζρεξή εμφθιεζή ηνπο κε ηνπο λφκηκνπο ηφθνπο, ζε δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο πξνο ην ζθνπφ απηφ. γ) Δάλ ν Πειάηεο θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πησρεχζεσο ή εάλ θαηαηεζεί αίηεζε πησρεχζεσο ελαληίνλ ηνπ ή απφ ηνλ ίδην ηνλ Πειάηε ή δηαπηζησζεί φηη ν Πειάηεο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο ή εηδηθφηεξα ζε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ Σξάπεδα ή πξνο ηξίηνπο. δ) Δάλ ε Σξάπεδα ζηακαηήζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα παξέρεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα χκβαζε Τπεξεζίεο. 11. ΓΔΛΗΘΟΗ ΟΡΟΗ 11.1 Όια ηα ηπρφλ έμνδα ή θφξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνχζα βαξχλνπλ ηνλ Πειάηε ν νπνίνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε θαηαβνιή ηνπο, ακέζσο κφιηο εηδνπνηεζεί απφ ηελ Σξάπεδα πξνο ην ζθνπφ απηφ Ζ παξνχζα χκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ρσξεί κφλνλ εγγξάθσο Ο Πειάηεο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ηελ παξνχζα χκβαζε ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε πνπ ηπρφλ ζπλδέεηαη κε απηήλ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Σξάπεδαο. 4

5 11.4 Ο Πειάηεο εμνπζηνδνηεί αλέθθιεηα ηελ Σξάπεδα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, πνπ έρεη δειψζεη ζηελ Σξάπεδα, πξνθεηκέλνπ απηή λα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο παξνχζαο χκβαζεο αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Σξάπεδα. Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα δειψλεη ζηελ Σξάπεδα ηπρφλ αιιαγή ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ δηεχζπλζεο θαη ε Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα ηελ κε ελεκέξσζε ηνπ Πειάηε ζε πεξίπησζε πνπ εθείλνο παξαιείςεη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ λέα απηή δηεχζπλζε Ο Πειάηεο δηα ηεο ππνγξαθήο ησλ παξφλησλ φξσλ, ζπλαηλεί γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηε καγλεηνθψλεζε ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ηνπ θαη θάζε ηξίηνπ πξνζηεζέληνο ηνπ απφ ην Θέληξν Σειεθσληθήο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ θαη ζπκθσλεί φηη νη καγλεηνθσλήζεηο απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηελ Σξάπεδα, επηηξεπφκελεο αληαπφδεημεο Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα, θαηά ηφπν δε αξκφδηα είηε ηα Γηθαζηήξηα ηα αξκφδηα θαηά ηνλ ΘΠνιΓ είηε ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο Θάζε ζπλαιιαγή πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Πειάηε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε ζεσξείηαη ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εληνιή κεηαβηβάδεηαη απφ απφζηαζε ή κε άιινλ ηξφπν απφ ην εμσηεξηθφ Θαζπζηέξεζε ή παξάιεηςε απφ ηελ Σξάπεδα λα αζθήζεη ηα λφκηκα ή ζπκβαηηθά ηεο δηθαηψκαηα, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπληζηά παξαίηεζε απφ ηα δηθαηψκαηα απηά ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θξηζεί άθπξνο, νη ππφινηπνη παξακέλνπλ ζε πιήξε ηζρχ σο εάλ ν άθπξνο φξνο δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ παξνχζα εμ αξρήο Δπηηξέπεηαη ζηελ Σξάπεδα λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ πεξηζηαηηθψλ απάηεο ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξσκψλ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.2472/97, φπσο ηζρχεη. Ο Πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ηνπ απνζηέιιεη θάζε επηθνηλσληαθφ πιηθφ πνπ αθνξά πξνζθνξά λέσλ πξντφλησλ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ηεο Ζ παξνχζα χκβαζε θαη θάζε πξφζζεηε πξάμε ή παξάξηεκα απηήο απνηεινχλ καδί κε ηε ζχκβαζε- πιαίζην γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ εληαίν ζχλνιν θαη δεζκεχνπλ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε Ο Πειάηεο δειψλεη ζηελ Σξάπεδα φηη δηνξίδεη αληίθιεην γηα ηελ επίδνζε θάζε εγγξάθνπ, δηθαζηηθνχ ή άιινπ, ζηελ Αζήλα η. ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα χκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε ζην ζχλνιν ηεο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ππνγξάθεθε ζε δχν (2) φκνηα αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ε Σξάπεδα θαη ν Πειάηεο έιαβαλ απφ έλα (1) πξσηφηππν. ΓΗΑ ΣΖΛ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΗΑ ΣΟΛ ΠΔΙΑΣΖ (Τπνγξαθή, Ολνκαηεπψλπκν) O πελάηης μονογράθει ζε κάθε ζελίδα 5

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα.../.../ 20 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθελφο ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία PHILACTION ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PHILACTION»,

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD Ιε ηε ζχκβαζε απηή ε «ΓΘΚΖΗΕ ΣΡΑΠΓΔΑ ΣΕ ΓΘΘΑΔΟ Α.Γ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΩΝ:

ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΩΝ: ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΩΝ: - ΚΑΣΑΘΔΖ ΚΑΗ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΚΑΣΑΘΔΖ - ΥΟΡΖΓΖΖ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD BUSINESS - ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΔΩ ΣΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ Νομικών Προζώπφν ΑΗΣΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ η, ζήκεξα ηελ ηνπ έηνπο κεηαμχ ησλ : 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ/ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔIΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ/ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔIΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ/ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔIΩΝ Η Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» παξέρεη ζηνπο πλδξνκεηέο Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ...[...] Αξηζκφο ζχκβαζεο:... ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ η...... ζήκεξα ζηηο... ηνπ κήλα... ηνπ έηνπο..., κεηαμχ: Α).Σεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑ. (.) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ (..) ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ηελ. ζήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο. (..), εκέξα ηεο εβδνκάδνο.. κεηαμχ ησλ : 1) Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» (Υξήζηνο Παπιάηνο Αζθαιηζηηθφο πξάθησξ) ελεξγεί σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ησλ εμήο αζθαιηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα