Outgoing and incoming e-invoices. i-docs is a member of:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Outgoing and incoming e-invoices. i-docs is a member of:"

Transcript

1 Outgoing and incoming e-invoices i-docs is a member of:

2 Agenda Ειςαγωγή ςτην Ηλεκτρονική Τιμολόγηςη My E-invoices ενδεικτικά χαρακτηριςτικά & δυνατότητεσ επζκταςησ My E-invoices - Insights Appendix: Solution design My E-invoices Outgoing invoices My E-invoices Incoming invoices 2

3 Σι είναι Ηλεκηρονική Σιμολόγηζη Η αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ ράξηηλσλ ηηκνινγίσλ κε ειεθηξνληθά πνπ πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηνπο εθδφηεο, ηνπο παξαιήπηεο θαη ηηο ειεγθηηθέο αξρέο. Πξφθεηηαη γηα paperless δηαδηθαζία: Ηιεθηξνληθή έθδνζε (ρωξίο κειάλη, ραξηί θαη εθηύπωζε) Ηιεθηξνληθή ηαρύηαηε δηαβίβαζε (ρωξίο ρξήζε ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ) Απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία, κε αθξίβεηα θαη νηθνλνκηθά Ηιεθηξνληθή απνζήθεπζε θαη επθνιία αλαδήηεζεο Απαιηούμενα για Ηλεκηρονική Σιμολόγηζη (ΔΛΛΑΓΑ): 1. Σπκθσλία απνδνρήο ηνπο απφ ηνλ παξαιήπηε - πειάηε 2. Τν ειεθηξνληθφ πξέπεη λα είλαη αθξηβέο αληίγξαθν κε ην ράξηηλν ηηκνιφγην 3. Η απζεληηθφηεηα ηνπ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή (Διιάδα -> ΔΑΓΦΣΣ) 4. Αξρεηνζεηνχληαη ειεθηξνληθά γηα ζθνπνχο λνκηκφηεηαο 5. Γηαβηβάδνληαη ειεθηξνληθά καδί κε ηα αξρεία a.txt & b.txt 3

4 Νομικό Πλαίζιο ΔΤΡΩΠΗ Δλλνηνινγηθή ζεκειίσζε Ηιεθηξνληθψλ Υπνγξαθψλ -> Οδηγία 1999/93/ΔΚ Καζηέξσζε ησλ Πξνεγκέλσλ Ηιεθηξνληθψλ Υπνγξαθψλ σο κέζνπ δηαζθάιηζεο ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τηκνινγίσλ -> Οδηγία 2001/115/ΔΚ ΔΛΛΑΓΑ Δλζσκάησζε Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Υπνγξαθέο -> Προεδρικό Γιάηαγμα 2001/150 Αλαγλψξηζε Ηιεθηξνληθψλ Υπνγξαθψλ γηα Ηιεθηξνληθή Τηκνιφγεζε -> Νόμος 2003/3193 Καζηέξσζε Δ.Α.Γ.Φ.Σ.Σ. (Φνξνινγηθφο Μεραληζκφο) γηα δεκηνπξγία Ηιεθηξνληθψλ Υπνγξαθψλ -> ΠΟΛ. 1049/

5 ΠΟΛ. 1049/ ΔΑΓΦ Η γλεζηφηεηα ηεο πξνέιεπζεο θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά θαη δηαβηβάδεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα, απφ ηνλ επηηεδεπκαηία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΒΣ (Π.Γ. 186/1992) ή εμ νλφκαηφο ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18α ηνπ ίδηνπ Κψδηθα, γηα ηελ παξάδνζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ απηφλ είηε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο είηε ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είηε ζε ηξίηε ρψξα θαη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ππνρξεσηηθά δηαζθαιίδεηαη κέζσ Πξνεγκέλεο Αζθαινχο Ηιεθηξνληθήο Χεθηαθήο Σχλνςεο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο ρξήζεο εγθεθξηκέλνπ κνληέινπ Δηδηθήο Αζθαινχο Γηάηαμεο Σήκαλζεο Σηνηρείσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΑΥΟΟ /549/0015/ ΠΟΛ 1082/ θαη ΑΥΟΟ /1474/0015/ΠΟΛ 1135/ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ειεθηξνληθήο δηαβίβαζεο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ εθδηδνκέλσλ ηηκνινγίσλ, ππνρξεσηηθά απνζηέιινληαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηηκνινγίνπ (αξρείν «*_a.txt») θαη ηεο ςεθηαθήο ζήκαλζεο (αξρείν «*_b.txt»). Όηαλ ηα ηηκνιφγηα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί κε ρεηξφγξαθν ηξφπν ή λνκίκσο ρσξίο ηε ρξήζε Δηδηθήο Αζθαινχο Γηάηαμεο Σήκαλζεο Σηνηρείσλ, απνζεθεχνληαη θαη δηαθπιάζζνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή σο ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.Σ. ή σο δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο, ηφηε ε γλεζηφηεηά ηνπο θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, ππνρξεσηηθά δηαζθαιίδεηαη κέζσ Πξνεγκέλεο Αζθαινχο Ηιεθηξνληθήο Χεθηαθήο Σχλνςεο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ρξήζεο εγθεθξηκέλνπ κνληέινπ Δηδηθήο Αζθαινχο Γηάηαμεο Σήκαλζεο Σηνηρείσλ. Οη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο πεξίπησζεο απηήο ζα θαζνξηζζνχλ κε λεφηεξε Υπνπξγηθή Απφθαζε. 5

6 Προοπηική Ηλεκηρονικής Σιμολόγηζης ηην Δσρώπη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο Τηκνιφγεζεο πξνβιέπεηαη 1 : Σπλνιηθή κείσζε θφζηνπο (δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο) 243 δηζεθαηνκκχξηα αλά έηνο ηην Δλλάδα θάζε έηνο δηαθηλνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 250εθ. Τηκνιφγηα αιιά Η δηείζδπζε ηεο Ηιεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζήκεξα είλαη κηθξφηεξε απφ 5% European Commission Informal Task Force on e-invoicing, Final Report, Έξεπλα ELTRUN Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ,

7 7 Ηλεκηρονικό vs Υάρηινο ηιμολόγιο

8 ημανηικόηερα Οθέλη Ηλ. Σιμολόγηζης Γξακαηηθή κείσζε θφζηνπο απφ ηελ δηαθνπή ρξήζεο ράξηηλσλ ηηκνινγίσλ Μειάληα θαη πιηθά εθηχπσζεο Φαξηί θαη πιηθά εκθαθέισζεο Κφζηνο απνζηνιήο (ηαρπδξνκείν, courier) Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη Δμάιεηςε ιαζψλ Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ Άκεζε δηαβίβαζε ηηκνινγίσλ ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά (5-7 εκέξεο) : Ταρχηεξε ελεκέξσζε νθεηιψλ πξνο ηνπο παξαιήπηεο Βειηίσζε cash flow Βειηίσζε εμππεξέηεζεο πειαηψλ Ηιεθηξνληθή Αξρεηνζέηεζε Βειηίσζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ Απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ειέγρσλ Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εηθφλαο (Corporate Image) 8

9 Agenda Ειςαγωγή ςτην Ηλεκτρονική Τιμολόγηςη My E-invoices ενδεικτικά χαρακτηριςτικά & δυνατότητεσ επζκταςησ My E-invoices - Insights Appendix: Solution design My E-invoices Outgoing invoices My E-invoices Incoming invoices 9

10 Δνδεικηικά Υαρακηηριζηικά (Δκδόηες) Όια ηα παξαγφκελα ηηκνιφγηα αρτειοθεηούνηαι Μφλν ηα ηηκνιφγηα πνπ απεπζχλνληαη ζε παραλήπηες εγγεγραμμένοσς γηα ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε ζα δηαβηβαζηνχλ κε (καδί κε α.txt & β.txt) Τα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα κπνξνχλ λα ππνγξαθνχλ θαη ειεθηξνληθά κα προηγμένο υηθιακό πιζηοποιηηικό Δλαιιαθηηθά, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην καδί κε ηα αξρεία txt κπνξνχλ λα παξέρνληαη ζην μέζφ link πνπ νδεγεί ζε απζεληηθνπνίεζε ηνπ παξαιήπηε (username, password) Τν ινγηζηήξην θαη ην ηκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα: Διέγμνπλ πνηα s δελ έρνπλ παξαδνζεί θαζψο θαη ην ιφγνπο απνηπρίαο Διέγμνπλ πνηα s δελ έρνπλ αλαγλσζηεί απφ ηνπο παξαιήπηεο Απνζηείινπλ ππελζπκίζεηο ( , SMS) Γηεπζεηήζνπλ Ταθηνπνηήζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο κε ηνπο πειάηεο εχθνια θαη απηνκαηνπνηεκέλα κέζσ ιήςεο εξσηήζεσλ ακθηζβεηήζεσλ θαη δπλαηφηεηεο workflow 10

11 Δνδεικηικά Υαρακηηριζηικά (Παραλήπηες) Γπλαηφηεηα εγγραθής ζηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ειεθηξνληθά (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ self-registration) Σοπική αρτειοθέηηζη ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ιακβάλνληαη ειεθηξνληθά ή αλαθηψληαη κέζσ ηνπ portal πειάηε Τα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα κπνξνχλ αλ γίλνπλ απνδεθηά ή λα ακθηζβεηεζνχλ Απνδνρή ηνπ ηηκνινγίνπ ζεκαίλεη φηη απηφ ζεσξείηαη έγθπξν Ακθηζβήηεζε ζεκαίλεη φηη ν παξαιήπηεο δχλαηαη λα επηθνηλσλήζεη κε απηφκαην ηξφπν κε ηνλ εθδφηε ππνβάιινληαο ζρφιηα εξσηήζεηο κε δπλαηφηεηεο γηα παξαθνινχζεζε θαη workflow Γπλαηφηεηα πξφζζεηεο αζθάιεηαο κε πξφζβαζε ζηα δηαβηβαδφκελα ηηκνιφγηα κφλν θαηφπηλ εηζαγσγήο νλφκαηνο θαη θσδηθνχ ρξήζηε 11

12 Δνδεικηικά Υαρακηηριζηικά - Δπεκηάζεις Ολοκληρφμένη λύζη κε ηελ δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ ηηκνινγίσλ Οινθιεξσκέλε ιχζε κε απηνκαηνπνηεκέλε ή εκη-απηνκαηνπνηεκέλε ειζαγφγή ηφν δεδομένφν ζε 3 α ζσζηήμαηα (ERP) Δληαίν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο γηα φια ηα εμεξρφκελα θαη εηζεξρφκελα ηηκνιφγηα θαη δπλαηφηεηα ζχλλνκσλ επαλ-εθηππψζεσλ Γπλαηφηεηα παξνρήο πιήξνπο ειέγρνπ ησλ ηηκνινγίσλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο (κέζσ ηνπ portal πειαηψλ) Βεληίφζη ηοσ cash flow κέζσ ππελζπκίζεσλ θαη δπλαηφηεηαο απνζηνιήο κελπκάησλ φριεζεο γηα αλεμφθιεηα ππφινηπα Ακεραιόηηηα δεδνκέλσλ αθνχ είλαη ηερληθά αδχλαην λα παξέκβεη θαλείο ζηε δηαβίβαζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ζην ίδην ην αξρείν (πξνυπφζεζε ε ρξήζε πξνεγκέλνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ηηκνινγίσλ) Δμπιζηεσηικόηηηα δεδνκέλσλ θαη ηηκνινγίσλ θαζψο απηά παξέρνληαη κφλν ζηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο (εζσηεξηθά) θαη παξαιήπηεο (κέζσ ηνπ portal πειαηψλ) Αχμεζε ηεο εμπιζηοζύνης ησλ πειαηψλ θαη θαζηέξσζε σο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο εηαηξείαο Δχθνιε διεσθέηηζη λογαριαζμών θαη δπλαηφηεηεο workflow Τεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα Marketing θαη βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε κέζσ πξνζσπνπνίεζεο ησλ ηηκνινγίσλ, παξνρή ζπγθξίζεσλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο Πολύ συηλό ROI ηφζν απφ ηελ θαηάξγεζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο θαη πιηθψλ εθηχπσζεο φζν θαη απφ ηα θφζηε δηαρείξηζεο θαη πξφζβαζεο ζηηο απνζήθεο 12

13 A think green strategy... Με ηα e-invoices επιησγτάνονηαι Σεκαληηθά πεξηβαιινληηθά νθέιε Σεκαληηθή κείσζε ρξήζεο ραξηηνχ πιηθψλ εθηχπσζεο Σεκαληηθή κείσζε πιηθψλ εθηχπσζεο επομένως ο οργανιζμός έτει ηη δσναηόηηηα να προωθήζει Τελ πξφζεζε ηνπ γηα ρξήζε ιηγφηεξεο ελέξγεηαο (εθπνκπέο CO 2 ) Τελ πξφζεζε ηνπ γηα ρξήζε ιηγφηεξσλ θπζηθψλ πφξσλ (ραξηί) Τε δεκηνπξγία ιηγφηεξσλ απνξξηκκάησλ 13

14 σμπεράζμαηα Παραδοσιακά Τιμολόγια Ηλεκτρονικά Τιμολόγια 14

15 Agenda Ειςαγωγή ςτην Ηλεκτρονική Τιμολόγηςη My E-invoices ενδεικτικά χαρακτηριςτικά & δυνατότητεσ επζκταςησ My E-invoices - Insights Appendix: Solution design My E-invoices Outgoing invoices My E-invoices Incoming invoices 15

16 16 My Karcher

17 My E-invoices αρτειοθέηηζη & ανάκηηζη..επιςκόπηςη..νόμιμη εκτφπωςη ή αντίγραφο..μετατροπή (ςε XLS, CSV, etc.)..αποςτολή με Not provided for Confidentiality purposes 17

18 My E-invoices Portal πελαηών One-click away Γελδξηθή κνξθή αλαδήηεζεο παξνπζίαζεο ηηκνινγίσλ Δπηζήκαλζε κε αλαγλσζκέλσλ ηηκνινγίσλ Δπθνιία αλαδήηεζεο (thumbnails) Απνζήθεπζε Γηαρείξηζε πξνθίι Δπηθνηλσλία κε Δθδφηε (interactivity) Δθηχπσζε Πεξηνρή επηζθφπεζεο 18

19 Τπηρεζίες διαβίβαζης - ενημέρφζης Μέζσ & SMS Έλα γηα πνιιαπιά ηηκνιφγηα Τηκνιφγην PDF & a.txt & b.txt ζπλλεκέλα ζε zip ή κέζσ Link body παξέρεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο (πρ. πνζφ νθεηιήο, ιήμε πιεξσκήο, κελχκαηα φριεζεο) Πξνζσπνπνηεκέλα banners Πξνζσπνπνηεκέλα κελχκαηα Γιψζζα αλάινγα κε ην πξνθίι παξαιήπηε 19

20 Έλεγτος παράδοζης ανάγνφζης ( - SMS) Ηκεξνκελία έθδνζεο απνζηνιήο Δίδνο ηηκνινγίνπ Αλ ε παξάδνζε ηνπ απέηπρε, ν ιφγνο θαηαγξάθεηαη Σηνηρεία αλαγλψξηζεο (πρ. ΑΦΜ, επσλπκία) Πνιιαπιέο δηεπζχλζεηο απνζηνιήο ησλ E-invoices Έιεγρνο θαηάζηαζεο παξάδνζεο θαη αλάζεζε ελεξγεηψλ ζην αξκφδην ηκήκα (workflow) 20

21 21 Προζφποποίηζη ηλεκηρονικού ηιμολογίοσ

22 Προζφποποίηζη ηλεκηρονικού ηιμολογίοσ Page 4 Info you asked for Info you asked for Page 1 Page 3 22

23 Ηλεκηρονική Τπογραθή (προαιρεηική) Η ππνγξαθή ησλ ηηκνινγίσλ κε ρξήζε πξνεγκέλνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απνδεηθλχεη: Ο εθδφηεο ηνπ ει. ηηκνινγίνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί (Authenticity) Τν ει. ηηκνιφγην δελ έρεη παξαραξαρζεί αιιαρζεί ρσξίο ελεκέξσζε (Integrity) Ο ππνγξάθσλ ην ει. ηηκνιφγην δελ κπνξεί λα ην απαξλεζεί (Non repudiation) 23

24 Think Green 24 Αςφαλήσ Ηλεκτρονική Διαβίβαςη ςε ζναν κόςμο που προςτατεφει το «Πράςινο»

25 Agenda Ειςαγωγή ςτην Ηλεκτρονική Τιμολόγηςη My E-invoices ενδεικτικά χαρακτηριςτικά & δυνατότητεσ επζκταςησ My E-invoices - Insights Appendix: Solution design My E-invoices Outgoing invoices My E-invoices Incoming invoices 25

26 My outgoing e-invoices Import Process Export Process Input Applications 26 Data Collection Data Validation Data Enrichment PDF, *a.txt, *b.txt to Repository Document Composition. Document Repository Output Management Digital Signing Printing i-docs MY e-invoices Business Scenario. Final Document (PDF invoice - a.txt /b.txt attached or via link) E-invoices portals CCAs Branches POS Finishing (enveloping) End-Customers Postal Services

27 Outgoing Invoices Solution Α ERP Tax machine files (a,b) Pdf files without tax signature Other Applications (external info) Digital Signing E-invoices Archiving e-invoices Send non e- invoices to printer 27 Document Viewer/ Reprints

28 Outgoing Invoices Solution Α workflow 1. Back office (ERP) produces I. The printable invoice (spool file) and II. Pdf of the invoice (not printed) 2. The spool file is sent to tax machine 3. Tax machine: I. Assigns tax signature II. Creates files a, b.txt 28

29 Outgoing Invoices Solution Α workflow 4. i-docs combines a,b.txt and pdf created by the back office I. i-docs correlates pdf file with a & b files and creates a zip file II. Optionally digital signs the zip file III. Archives zip file, with metadata retrieved from a.txt IV. Adds background image to pdf, if necessary V. Adds tax signature to pdf VI. Conditionally sends for e-invoices VII.Conditionally sends to physical printer the non electronic documents 5. Document Viewer I. Search based on metadata (criteria) II. Display results list 29

30 Outgoing Invoices Solution B ERP Tax machine Tax machine files (a,b) i-docs virtual printer (VPD) Other Applications (external info) Digital Signing E-invoices Archiving e-invoices Send non e- invoices to printer 30 Document Viewer/ Reprints

31 Outgoing Invoices Solution B workflow 1. Back office (ERP) produces the printable invoice (spool file) 2. The spool file is sent to tax machine 3. Tax machine: I. Assigns signature II. Creates files a, b.txt III. Sends printable file to i-docs virtual printer (VPD) 4. i-docs combines a,b.txt and pdf created by VPD I. i-docs correlates pdf file with a & b files and creates a zip file II. Optionally digital signs the zip file III. Archives zip file, with metadata retrieved from a.txt IV. Adds background image to pdf, if necessary V. Adds tax signature to pdf VI. Conditionally sends for e-invoices VII. Conditionally sends to physical printer the non electronic documents 31

32 Outgoing Invoices Solution B workflow 5. Document Viewer I. Search based on metadata (criteria) II. Display results list 32

33 Agenda Ειςαγωγή ςτην Ηλεκτρονική Τιμολόγηςη My E-invoices ενδεικτικά χαρακτηριςτικά & δυνατότητεσ επζκταςησ My E-invoices - Insights Appendix: Solution design My E-invoices Outgoing invoices My E-invoices Incoming invoices 33

34 Incoming attachments Mailbox Listener Archive all s with attachments Document Viewer Metadata Editor 34

35 Incoming attachments Mailbox listener Archive all attachments Extract default metadata Subject Sender, Recipients Part of the body Attachments filename Mark processed s Document Viewer Search based on metadata (criteria) Select processed or non-processed incoming documents Display results list based on the criteria submitted Display results based on access rights 35

36 Incoming attachments Metadata Editor Update pre-defined metadata Different Actions based on user s capabilities (UPDATE, DELETE metadata) Delete unnecessary archived documents 36

37 Incoming Documents saved at filesystem Hot folder Archive all contents Document Viewer Metadata Editor 37

38 Incoming Documents saved at filesystem Hot folder checking the contents of a directory Archive all contents (1 document per file) Move contents to new folder Document Viewer Search based on metadata (criteria) Select processed or non-processed incoming documents Display results list based on the criteria submitted Display results based on access rights Metadata Editor Update pre-defined metadata Different Actions based on user s capabilities (UPDATE, DELETE metadata) Delete unnecessary archived documents 38

39 Thank you 39 Thank you

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

E-INVOICES. Customer Communications Management. i-docs is a member of:

E-INVOICES. Customer Communications Management. i-docs is a member of: Customer Communications Management E-INVOICES i-docs is a member of: George V. Kappas Sales Manager ADACOM Enterprise Software (i-docs TM ) g.kappas@i-docs.com 1 At a glance I-DOCS OVERVIEW SOLUTIONS PORTFOLIO

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΠΔΓΟ ΚΑΙ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΟΤΝΑΡΗΚΩΝ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΖΓΜΔΝΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΔΤΥΡΖΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα