ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη διενέργεια προμήθειας «Φαρμακευτικού υλικού (φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού )»με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,39 προϋπολογισμού και αφορά τον Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα του για το Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ / απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι 20/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α)προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 11:30 μέχρι 12:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε αντίστοιχο σύλλογο (Φαρμακευτικό σύλλογο) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου ή αντίστοιχου επαγγελματικού συλλόγου. β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. γ)οικονομική προσφορά δ)φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 3% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης μέσα σε χρόνο πέντε(5) ημερών ή τμηματικά το ανώτερο εντός τριάντα(30) ημερών για το Πολυκοινωνικό, από την υπογραφή της σύμβασης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή του τεύχους της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού/Υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν.3361/2005) και Αποθήκης τηλ Αλεξ/πολη 5/06 /2015 Αλεξ/πολη 5/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Χαράλαμπος Σούλτας Αθανάσιος Κατσιάνης Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που αφορά τον ίδιο, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του συμμορφούμενος με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ 240/ τεύχος Α).Για την προμήθεια αυτή υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις στον Δήμο και στους οικείου κωδικούς του ΑΠΟΚΔΑ (Δημ.Ενότητας Αλεξ/πολης Δημ.Ενότητας Τραϊανούπολης Δημ.Ενότητας Φερών), του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ και της ΔΕΥΥΑ.Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,39 και κατανέμεται ως ακολούθως: 1.ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(Παιδικές εξοχές Μάκρης 1.999,13 K.A ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ,39 H μελέτη είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της. Oι τιμές των φαρμάκων είναι οι επίσημες τιμές την που αναφέρονται στον ιστότοπο Αλεξανδρούπολη Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Χαράλαμπος Σούλτας

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Φάρμακα 1.Δραστική ουσία Νιφεδιπίνη για περιπτώσεις υπέρτασης και στηθάγχης.συσκευασία κουτί 50 καψακίων 5mg. 2. Δραστική ουσία Ιωδιούχος ποβιδόνη αντισηπτικό εξωτερικής χρήσης σε περιπτώσεις τραυμάτων και εγκαυμάτων, συσκευασία σε φιάλη 240ml Διάλυμα 10%,. 3.Δραστική ουσία, Ιωδιούχος ποβιδόνη αντισηπτικό ευρέως φάσματος για θεραπεία και πρόληψη μολύνσεων, μικροτραυμάτων, εκδορών και μικροεγκαυμάτων, μυκητιάσεων,πυοδερματίτιδων συσκευασία σωληνάριο με αλοιφή εξωτερικής χρήσης 30ml. 4.Δραστική ουσία Καπτοπρίλη(captopril) ενδείκνυται για την υπέρταση, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και για έμφραγμα του μυοκαρδίου συσκευασία κουτί 14 δισκίων 50mg. 5.Δραστική ουσία Παρακεταμόλη ως αναλγητικό, αντιπυρετικό συσκευασία κουτί με αναβράζοντα δισκία 10 των 500mg. 6.Δραστική ουσία Παρακεταμόλη ως αναλγητικό, αντιπυρετικό συσκευασία κουτί 20 δισκίων των 500mg. 7.Δραστική ουσία Μεκλοζίνη(meclozine) ως αντιεμετικό, αντιιλιγγικό και για παθήσεις του λαβύρινθου.συσκευασία κουτί των 10 δισκίων των 30mg. 8.Δραστική ουσία Διμενυδρινάτη+ Νικοτινικό οξύ+υδροχλωρική Πυριδoξίνη (120mg+75mg+30mg) ως αντιεμετικό, αντιιλιγικό συσκευασία κουτί που περιέχει 2 blisters με 10 κάψουλες βραδείας αποδέσμευσης. 9.Δραστική ουσία Διμεθιδίνη Μηλεϊνική(Dimetidene maleate)aντισταμινικό συσκευασία κουτί με γέλη 0,1%, 30g. 10.Δραστική ουσία Κολλοειδές πολυμερές οξύ, αργινίνη(υδροενεργό επίθεμα) για εγκαύματα συσκευασία κουτί με σωληνάριο(γέλη) 50 gr 11.Δραστική ουσία Φουσιδικό οξύ + Κορτιζόλη(fucidic acid +Hydrocortisone acetate) ως αντιβιοτική και αντιμικροβιακή αλοιφή σε δερματικές λοιμώξεις.συσκευασία σωληνάριο με κρέμα εξωτερικής χρήσης 15g. 12.Δραστική ουσία Φουσιδικό οξύ + βηταμεθαζόνη(fucidic acid+betamethasone valerate) ως αντιφλεγμονώδης, αντικνησμώδης αλοιφή σε δερματικές λοιμώξεις εξωτερικής χρήσης συσκευασία σωληνάριο 15g. 13.Δραστική ουσία Υδροχλωρική λοπεραμίδη(loperamide hydrochloride) με εφαρμογή σε οξεία και χρόνια διάρροια συσκευασία κουτί 6 χαπιών των 2mg 14.Δραστική ουσία Φουροσεμίδη(Furosemide) χρησιμοποιούμενο ως διουρητικό συσκευασία σε κουτί 12 δισκία 40mg. 15.Δραστική ουσία Aluminium hydroxide+magnesium Hydroxide+Dimethicone ( )mg για εξουδετέρωση γαστρικών εκκρίσεων συσκευασία κουτί 50 δισκίων. 16.Δραστική ουσία Καταλάση ήπατος αλόγου +Θειική νεομυκίνη +Στεατικό μαγνήσιο(horse liver catalase+neomicyn sulfate) ως επουλωτικό, αντιμολυσματικό αερόλυμα συσκευασία φιάλη με αερόλυμα 76mg

5 17.Δραστική ουσία Κλαριθρομυκίνη(Clarithromycin) αντιβίωση για θεραπεία λοιμώξεων του ανωτέρω και κατωτέρω αναπνευστικού συσκευασία κουτί κουτί 21δισκίων 500mg σε blister. 18. Δραστική ουσία Αμοξυκιλλίνη (Amoxicillin) αντιβίωση για θεραπεία λοιμώξεων του ανωτέρω και κατωτέρω αναπνευστικού συσκευασία κουτί με 24 δισκία των 500mg. 19.Δραστική ουσία Αμοξυκιλλίνη + Κλαβουλανικό οξύ (Αmoxicillin + Clavulanic acid ) αντιβίωση, θεραπεία οξείων λοιμώξεων συσκευασία φιαλίδιο ( 250mg+62,5mg/5ml X 60ML. 20.Δραστική ουσία Σαλβουταμόλη (Salbutamol sulfate)ως αντιασθματικόβρογχοδιασταλτικό αερόλυμα για εισπνοή συσκευασία εισπνεόμενο200 δόσεων 100mcg. 21.Δραστική ουσία Αμβροξόλη(Αmbroxol Hydrochloride) Σιρόπι ρευστοποίησης βλεννωδών εκκρίσεων αναπνευστικής οδού συσκευασία φιαλίδιο 15mg/5ml των 200ml. 22.Δραστική ουσία Ρανιτιδίνη (Ranitidine hydrochloride) για ευερέθιστο έντεροδυσπεψία συσκευασία κουτί με αναβράζοντα 10 δισκία των 150mg. 23.Δραστική ουσία Ομεπραζόλη(Οmeprazole) για δωδεκαδακτυλικό έλκος συσκευασία κουτί 14 καψακίων των 20mg/cap. 24.Δραστική ουσία Δομπεριδόνη(Domperidone) για ναυτία, έμετο συσκευασία φιάλη με διάλυμα 200ml x1mg/ml. 25.Δραστική ουσία Βουδεσονίδη(Budesonide) για εποχιακή και χρόνια ρινίτιδα συσκευασία ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα σταθερών δόσεων 10ml 64mcg/dose BTx Δραστική ουσία Δινιτρικός Ισοσορβίτης υπογλώσσια δισκία κατά της στηθάγχης και της καρδιακής ανεπάρκειας, συσκευασία κουτί 40 δισκίων των 5mg. 27.Δραστική ουσία Μετοκλοπραμίδη(Μetoclopramide) ως αντιεμετικό που προάγει την κινητικότητα του εντέρου.συσκευασία Σιρόπι 1mg/ml 125ml. 28.Δραστική ουσία Λακτουλόζη(Lactulose) για δυσκοιλιότητα συσκευασία φιάλη 3,335g/5ml FL X300ml. 29.Δραστική ουσία Βουταμιράτη(Butamirate) για ξηρό μη παραγωγικό βήχα συσκευασία 30mg/δισκία Δραστική ουσία Δεσλοραταδίνη (Desloratadine) αντιαλεργικό πόσιμο διάλυμα για αλλεργική ρινίτιδα συσκευασία 0,5mg x 150λ+σύριγγα. 31.Δραστική ουσία Δινιτρικός Ισοσορβίτης υπογλώσσια δισκία κατά της στηθάγχης και της καρδιακής ανεπάρκειας, συσκευασία σε κουτί 40 δισκίων των 5mg(2 blister των 20 δισκίων. 32.Δραστική ουσία Μετοκλοπραμίδη(Metoclopramide) ως αντιεμετικό που προάγει την κινητικότητα του εντέρου και κατωτέρου αναπνευστικού συσκευασία σιρόπι 1mg/125ml. 33.Δραστική ουσία Επινεφρίνη(Epinephrine) για αναφυλαξία, βαρύ αλλεργικό άσθμα συσκευασία φύσιγγα 1ml. 34.Δραστική ουσία χλωριούχο Νατρίου 0,9% (Φυσιολογικός ορός) Ισοτονικό διάλυμα φορέας ή διαλύτης για παρεντερική χορήγηση φαρμάκων διαμέσου της ενδοφλέβιας, ενδομυικής ή υποδόριας οδού. συσκευασία σάκκος 500ml 35.Πολυβιταμίνες παιδικές χωρίς συντηρητικά συσκευασία άνω των 30 δισκίων. 36.Δραστική ουσία 5% προβιταμίνη Β5 για ανάπλαση, ενυδάτωσης κρέμα για ερεθισμένο & ευαίσθητο δέρμα 100g.Συσκευασία σωληνάριο 100gr. 37.Ατομικοί φυσιολογικοί οροί παιδικοί αποστειρωμένοι για μύτη ή μάτια συσκευασία κουτί που περιέχει 30 περιέκτες των 5ml. 38.Δραστική ουσία (polyvinyl alcohol+polyvidone 1,4+0,6%) Τεχνητά δάκρυα συσκευασία κουτί 30 περιέκτες μια χρήσης 0,4ml. 39. Δραστική ουσία Hydrogen peroxide 3% (Οξυζένε) ως απολυμαντικό πληγών

6 συσκευασία φιάλη 1.000ml τιμή 2, Απολυμαντικό χεριών με βάση την αιθανόλη για γρήγορη αντιμικροβιακή δράση συσκευασία 1.000ml 41.Αμωνία σε stick για τσιμπήματα εντόμων-τσουχτρών 15-20ml. 42.Εντομοαπωθητικό-Αντικουνουπικό ml σε μορφή spray ή roll on ή lotion ή gell. 43.Lotion για ψείρες φιλική προς τα μαλλιά & το δέρμα, εξουδετερώνει τις ψείρες και τις καθιστά αδρανείς σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Δεν περιέχει άρωμα, αιθέρια έλαια και οινόπνευμα. Δεν περιέχει εντομοκτόνα, δερματολογικά ελεγμένη, να απομακρύνει την κόνιδα από την τρίχα. Κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών. Συσκευασία ml 44.Σπρέυ κατακλίσεων αντιβακτηριακά, αντισηπτικά για επούλωση τραυμάτων μικρού βάθους. Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό 46. Εμποτισμένος με φουσιδικό οξύ επίδεσμος που φέρει προστατευτικό χαρτί από τις δύο πλευρές και είναι μέσα σε φάκελο από αλουμινόχαρτο ερμητικά κλειστό. Δέκα φάκελοι περιέχονται σε ένα κουτί από χονδρό χαρτόνι. (10CMX10CM) για θεραπεία σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων του δέρματος για δερματικά αποστήματα και εγκαύματα. 47.Βαμβάκι 100γρ. είναι ιδανικό για την περιποίηση τραυμάτων, δεν αφήνει υπολείμματα στην πληγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με επιθέματα και επιδέσμους Αποστειρωμένα επιθέματα γάζας, διπλωμένα επιθέματα από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα,ένα επίθεμα ανά φάκελο, διπλωμένα άκρα κάθε επιθέματος, για να μην εξέχουν κλωστές, αποστειρωμένα με ακτίνες γ για μεγαλύτερη ασφάλεια, φάκελος νέας σχεδίασης για εύκολο άνοιγμα χωρίς να μολύνεται το επίθεμα. Οδηγίες ασφαλείας και αποθήκευσης επάνω στο φάκελο διαστάσεων 17Χ30(κουτί 12 τεμαχίων και 36Χ40(κουτί 10 τεμαχίων) αντίστοιχα. 50.Οφθαλμικά επιθέματα απορροφητικά αποστειρωμένα σε σχήμα οβάλ. Εξωτερικά το επίθεμα είναι κατασκευασμένο από υλικό υψηλής απορροφητικότητας. Εσωτερικά το επίθεμα έχει φυσικό βαμβάκι 100% άριστης ποιότητας και αντοχής προκειμένου να προσφέρει εξαιρετική αίσθηση απαλότητας και άνεσης. Είναι κατασκευασμένα και αποστειρωμένα με ακτινοβολία «γ» και συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία από πλαστικό και χαρτί για την καλύτερη και ασφαλέστερη φύλαξη και χρήση του προϊόντος.διαστάσεις από 5-6cmX7,5-8cm. 51.Αιμοστατικοί επίδεσμοι τραυμάτων διαστάσεων περίπου 100χ75mm εντός ελαστικού επιδέσμου.συσκευασία ατομικής αδιάβοχης αεροστεγούς σακούλας που συντηρεί την αποστείρωση και εξασφαλίζει την εύκολη διάκριση Επίδεσμοι που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα σύστασης βαμβάκι, Πολυαμίδιο και Ελαστίνη καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις) ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών διαστάσεων 6cmX4m και 8cmX4m Νάρθηκας ποδιού και νάρθηκας χεριού που εξασφαλίζουν άκαμπτη υποστήριξη σε περιπτώσεις καταγμάτων ποδιού ή χεριού Σύριγγες 2,5cc και 5cc. Αποστειρωμένες, μιας χρήσης, μη τοξικές με ενσωματωμένη βελόνα.η υψηλή διαφάνεια της σύριγγας να επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και της ροής του υγρού η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση και διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου.σε ατομική συσκευασία. 58.Σύριγγες παιδικές ινσουλίνηςσύριγγα ινσουλίνης αποστειρωμένη 1 ml με βελόνα. Η βελόνα είναι προσαρμοσμένη στην σύριγγα. Σε ατομική συσκευασία.

7 58. Eπιθέματα μικροτραυμάτων αυτοκόλλητα διαφ.μεγεθών, υποαλλεργικά, αδιάβροχα,επιτρέπουν τον αερισμό της πληγής, δεν κολλάνε στην πληγή και δεν επιτρέπουν στους ρύπους να λερώσουν την πληγή. 59.Αυτοκόλλητη ταινία 2,5cmx5m(ρολό) για τη σταθεροποίηση επιθεμάτων όλων των τύπων, ισχυρή και αξιόπιστη συγκόλληση, για κανονικά ευαίσθητο δέρμα, διαπερατή σε αέρα και υδρατμούς, ανθεκτική στο νερό, αεριζόμενη. 51. Οι αδιάβροχες αυτοκόλλητες γάζες. Το υλικό τους προστατεύει πλήρως το τραύμα από το νερό ενώ επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Κατάλληλες για την προστασία τραυμάτων και εγκαυμάτων 1ου και 2ου βαθμού, το υλικό της είναι τέτοιο που βοηθά την αποκόλληση από την πληγή εύκολα, χωρίς να κολλάει ή να δημιουργεί αλλεργική αντίδραση.διαστάσεων 5,5-6Χ7,5cm. 57.Αυτοκολλητα ταινία(ρολό) 5m x 2.50cm Να κόβεται με το χέρι,υποαλλεργική αεριζόμενη. 58.Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης μεγεθ. medium Αποστειρωμένα γάντια από λάτεξ, χωρίς πούδρα σε λευκό χρώμα. Διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα και είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικά. Άνετη εφαρμογή.γενικής εφαρμογής για όλους τους χειρουργικούς τομείς. Ειδικότερα για επεμβάσεις που αφορούν ιστούς του σώματος, που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο ή δεν διαθέτουν αρκετή αντοχή. 59.Νεφροειδές μιάς χρήσης χρήσης χάρτινο 60.Γλωσσοπίεστρα αποστειρωμένα ξύλινα μιάς χρήσης σε συσκευασία 100τεμαχίων. 61. Η στιγμιαία παγοκύστη μιας χρήσης με συνθετικό πάγο που μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα και να διατηρήσει τη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η στιγμιαία παγοκύστη βοηθάει αποτελεσματικά στην ψύξη και την ανακούφιση τραυμάτων και αιματωμάτων, σε χτυπημάτα, μυϊκούς πόνους και διαστρέμματα, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις θερμοπληξίας και ηλίασης. 62. Ταινίες Σακχάρου FREESTYLE PRECISION. Διαθέσιμο κουτί 50 ταινιών(σε περίπτωση που θα προσφερθεί άλλης εταιρίας θα χορηγηθεί δωρεάν ο μετρητής). 63.Βελόνες σακχάρου(σκαρφιστήρες) για μηχάνημα freestyle precision κουτί 50τεμ. Σε περίπτωση που θα προσφερθεί άλλο θα πρέπει να είναι συμβατό με το μετρητή που θα προσφερθεί 64.Ταινίες χοληστερίνης Accutrend Cholesterol Για χρήση με τους μετρητές Accutrent cholesterol μετράει την ολική χοληστερίνη του αίματος και διατίθεται σε κουτί των 25τεμ. Οργανα 65.Θερμόμετρο ψηφιακό ή απλό. Απλό ή ψηφιακό θερμόμετρο εύχρηστο με ακρίβεια μέτρη-σης +- 0,1 βαθμούς κελσίου, ευανάγνωστο ή ευανάγνωστη οθόνη,αυτόματη μνήμη τελευταίας μέτρησης(για ψηφιακά), ηχητική ένδειξη ότι είναι έτοιμη η μέτρηση, προστατευτική θήκη,αυτόματο κλείσιμο της συσκευής. 66.Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό μπράτσου με οθόνη ψηφιακή και ευδιάκριτη για μέτρηση της συστολικής και διαστολικής πίεσης και μέτρησης σφυγμών με εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 67.Ωρολογιακό πιεσόμετρο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο, ακουστικά από σιλικόνη, βαμβακερή περιχειρίδα με συνθετικό περίβλημα, πουάρ άμεσης επαναφοράς, κλειδί ρύθμισης μανόμετρου, υψηλής ποιότητας μανόμετρο, μαλακό τσαντάκι μεταφοράς. 71.Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου από δάγκωμα φιδιών ή σκορπιών. Είναι μια αντλία κενού που μπορεί να αφαιρέσει το δηλητήριο από την περιοχή ενός δαγκώματος ακίνδυνα και ανώδυνα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι, ακόμη και σε σημεία που είναι δύσκολο να τα φτάσετε. Η δύναμη αναρρόφησης της είναι

8 αυτή που απαιτείται. Λειτουργεί με συνεχόμενα πατήματα του εμβόλου όπως αυτά μιας κοινής σύριγγας (όχι τραβήγματα του εμβόλου), τα οποία αυξάνουν συνεχώς την πίεση κενού έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης ακίνδυνη αναρρόφηση του δηλητηρίου. Διαθέτει δύο επιστόμια, ένα στρογγυλό μεγάλο για άντληση δηλητηρίου από φίδια ή μεγάλα τσιμπήματα και ένα παραλληλόγραμμο και μικρότερου εμβαδού για άντληση δηλητηρίου από τσιμπήματα εντόμων. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A Eίδος Μον. Μέτρ Ποσό τητα Τιμή μονά δας Φ.Π. Α. Σύνολο με Φ.Π.Α. ΦΑΡΜΑΚΑ CPV / / / Νιφεπιδίνη 30 mg Κουτί 10 2,89 6,5% 28,90 2 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240ml «85 3,12 6,5% 265,20 Διάλυμα 3 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 30g αλοιφή Κουτί 50 2,20 6,5% 110,00 4 Καπτοπρίλη 50 mg 14χάπια «10 2,94 6,5% 29,40 5 Παρακεταμόλη αναβράζουσα «35 1,11 6,5% 38,85 20Χ500mg 6 Παρακεταμόλη απλή 20Χ500 «80 0,70 6,5% 56,00 7 Μεκλοζίνη 30mg 10 δισκία «10 1,48 6,5% 14,80 8 Μηλεϊνική Διμεθινδένη 0,1% 30g «25 4,44 6,5% 111,00 γέλη 10 Κολλοειδές πολυμερές οξύ «20 7,93 6,5% 158,60 +αργινίνη 50gr γέλη 11 Φουσιδικό οξύ +κορτιζόλη «20 4,40 6,5% 88,00 (2+1)% κρέμα δερματική 12 Φουσιδικό οξύ+βιταμεθαζόνη «20 8,98 6,5% 179,60 2%+1% κρέμα 30g 13 Υδροχλωρική λοπεραμίδη «20 1,48 6,5% 29,60 2mg/cap 14 Φουροσεμίδη 12 δισκία 40mg «10 1,85 6,5% 18,50 15 Aluminium hydroxide + Magnesi «25 4,16 6,5% 104,00 um Hydroxide+Dimethicone mg 16 Καταλάση ήπατος αλόγου «40 5,95 6,5% 238,00 +Θειική νεομυκίνη +Στεατικό μαγνήσιο 2,23mg Διμενυδρινάτη+Νικοτινικό οξύ+ 5 10,13 6,5% 50,65 Υδροχλωρική Πυριδοξίνη 17 Κλαριθρομυκίνη 500mg «3 16,67 6,5% 50,01 18 Αμοξυκιλλίνη 500mg «5 4,12 6,5% 20,60 19 Αμοξυκιλλήνη +Κλαβουλανικό «5 3,78 6,5% 18,90 οξύ mg 20 Σαλβουταμόλη100mcg «5 2,29 6,5% 11,45 21 Αμβροξόλη 30mg «5 2,82 6,5% 14,10 22 Ρανιτιδίνη «5 3,02 6,5% 15,10 23 Ομεπραζόλη 20mg «5 9,13 6,5% 45,65 24 Δομπεριδόνη 1mg/ml Σιρόπι «5 2,35 6,5% 11,75 200ml 25 Βουδεσονίδη 0,5mg/ml «5 5,76 6,5% 28,80

10 26 Δινιτρικός Ισοσορβίτης 5mg κουτί 5 1,27 6,5% 6,35 40δισκία 27 Λακτουλόζη 3,335g/5ml «5 3,12 6,5% 15,60 28 Βουταμιράτη 30mg «5 5,31 6,5% 26,55 29 Δεσλοραταδίνη 0,5mg/ml «5 5,23 6,5% 26,15 30 Μετοκλοπραμίδη Φιάλ 5 1,44 6,5% 7,20 η 31 Επινεφρίνη αμπούλα1mg/ml τεμ 5 1,21 6,5% 6,05 32 Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου τεμ 15 1,29 6,5% 19,35 Νατρίου 500ml 33 Πολυβιταμίνες τεμ 8 9,73 13% 77,84 34 Αναπλαστική κρέμα 100γρ. τεμ 5 4,96 23% 24,80 35 Φυσιολογικός παιδικός ορός κουτί 10 4,25 6,5% 42,50 36 Τεχνητά δάκρυα αμπούλες 0,4ml κουτί 5 4,25 6,5% 21,25 37 Υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% τεμ 20 1,96 13% 39,20 38 Οινόπνευμα λευκό 70 ο τεμ 40 1,67 23% 66,80 39 Απολυμαντικό διάλυμα χεριών τεμ 5 7,52 13% 37,60 1λιτ 40 Stick αμμωνίας τεμ. 10 1,50 23% 15,00 41 Εντομοαπωθητικό-Αντικουνουικό τεμ 20 4,87 23% 97, ml 42 Αντιφθειρική λοσιόν τεμ 47 8,13 23% 382,11 43 Spray κατακλίσεων τεμ 5 6,57 6,5% 32,85 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV / / / / / / / / Γάζες για τραύματα με αντιβίωση κουτί ,5% 29,00 (κουτί10 τεμ) 45 Βαμβάκι 100γρ τεμ 59 1,40 13% 82,60 46 Γάζες μεγάλες 36Χ40 (κουτί10 τμ τεμ 60 1,24 13% 74,40 47 Γαζες μικρές 17Χ30 (κουτί10 τεμ) τεμ 60 1,11 13% 66,60 48 Αποστειρ.οφθαλμικές γάζες τεμ 20 0,33 13% 6,60 49 Αιμοστατικές γάζες τεμ 20 1,33 13% 26,60 50 Επίδεσμοι ελαστικοί μεγάλοι 8Χ4 τεμ 50 2,57 13% 128,50 51 Επίδεσμοι ελαστικοί μικροί 6Χ4 τεμ 50 0,56 13% 28,00 52 Νάρθηκας ποδιού τεμ 2 55,28 23% 110,56 53 Νάρθηκας χεριού τεμ 2 48,78 23% 97,56 54 Σύριγγες 2,5cc τεμ 60 0,11 23% 6,60

11 55 Σύριγγες 5 cc τεμ 63 0,11 23% 6,93 56 Σύριγγες παιδικές ινσουλίνης τεμ. 50 0,15 23% 7,50 57 Eπιθέματα μικροτραυμάτων κουτι 35 2,21 13% 77,35 αυτοκόλλητα 10Χ72χιλ. 58 Αυτοκόλλητη ταινία 5μΧ2,5εκ τεμ 40 1,77 13% 70,80 59 Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης κουτι 55 4,07 23% 223,85 μεγεθ. medium 60 Νεφροειδές μιάς χρήσης τεμ 6 0,16 23% 0,96 61 Γλωσσοπίεστρα κουτί 1 2,44 23% 2,44 62 Στιγμιαία παγοκύστη τεμ 5 2,03 23% 10,15 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ CPV Ταινίες σακχάρου freestyle Κουτί 94 20,33 23% 1.910,02 precision 62 Σκαρφιστήρες freestyle precision Κουτί 3 3,25 23% 9,75 63 Ταινίες χοληστερίνης Accutrent «61 44,72 23% 2.727,92 cholesterol ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV / Θερμόμετρο απλό τεμ 30 3,58 23% 107,40 65 Πιεσόμετρα με πουάρ τεμ 1 18,70 23% 18,70 66 Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά τεμ 3 32,52 23% 97,56 67 Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου τεμ 3 17,89 23% 53,67 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 6,5% 1.970,31+128,07= 2.098,38 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 13% 716,09+093,09= 809,18 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 23% 5.928, ,67= 7.292, 65 Γενικο συνολο ,39 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια φαρμάκων για την άμεση χορήγηση πρώτων βοηθειών σε παιδιά των κατασκηνώσεων, σε αθλητές σε χώρους άθλησης, καθως και σε στις δημότες μας(απόρους) Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της υπουργικής απόφασης 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί ύστερα από συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι προσφορές θα γίνονται είτε για ορισμένα είδη μιάς ομάδας, είτε για όλα τα είδη μιάς ομάδας, είτε για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη παρούσα μελέτη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια ενιαία προσφορά που θα αφορά είτε το σύνολο των ομάδων, είτε μερικές από αυτές, είτε μία από όλες. Άρθρο 4 Ισχύς προσφορών Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα(30) ημέρες. Άρθρο 5 Προθεσμία περαίωσης Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε πέντε(5) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία για το τμήμα Πρόνοιας και τμηματικά σε τριάντα(30) ημερών για το Πολυκοινωνικό του Δήμου. Αρθρο 6 Προσφορές Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι του τέλους της συμβατικής χρονικής περιόδου η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το έτος. Αρθρο 7

13 Παραδοση υλικών Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά και σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας.ο χρόνος λήξης του υλικού θα είναι 2 χρόνια. Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος την επομένη της παραγγελίας οφείλει ο προμηθευτής να ειδοποιήσει την υπηρεσία και να το προσκομίσει ύστερα από συμφωνία με την υπηρεσία. Η παράδοση των υλικών θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα. Κατά την παράδοση των προϊόντων ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπο δελτίο αποστολής.το αντίστοιχο τιμολόγιο θα προσκομίζεται μετά το πέρας της προμήθειας. Αρθρο 8 Ακαταλληλότητα υλικών Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους προϊόντος, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δήμου.Αν ο ανάδοχος μέσα σε δύο(2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του δεν προβεί σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην απόρριψη του προϊόντος ή στη μείωση του τμήματος που αντιστοιχεί στο ακατάλληλο προϊόν έχοντας ως συνέπεια τη μείωση του κόστους αυτού. Αρθρο 9 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μη ζητήσει κάποια από τα ανωτέρω είδη και δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις συμφωνημένες προμήθειες. Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος Άρθρο 10 α) Διακήρυξη / β) Τεχνικές προδιαγραφές / γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο 11 Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 12 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας

14 OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ A/A Eίδος Μον. Μέτρ Ποσό τητα Τιμή μονά δας Φ.Π. Α. Σύνολο με Φ.Π.Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 1 Νιφεπιδίνη 30 mg Κουτί 10 2 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240ml «85 Διάλυμα 3 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 30g αλοιφή Κουτί 50 4 Καπτοπρίλη 50 mg 14χάπια «10 5 Παρακεταμόλη αναβράζουσα «35 20Χ500mg 6 Παρακεταμόλη απλή 20Χ500 «80 7 Μεκλοζίνη 30mg 10 δισκία «10 8 Μηλεϊνική Διμεθινδένη 0,1% 30g «25 γέλη 10 Κολλοειδές πολυμερές οξύ «20 +αργινίνη 50gr γέλη 11 Φουσιδικό οξύ +κορτιζόλη «20 (2+1)% κρέμα δερματική 12 Φουσιδικό οξύ+βιταμεθαζόνη «20 2%+1% κρέμα 30g 13 Υδροχλωρική λοπεραμίδη «20 2mg/cap 14 Φουροσεμίδη 12 δισκία 40mg «10 15 Aluminium hydroxide + Magnesi «25 um Hydroxide+Dimethicone mg 16 Καταλάση ήπατος αλόγου «40 +Θειική νεομυκίνη +Στεατικό μαγνήσιο 2,23mg Διμενυδρινάτη+Νικοτινικό οξύ+ 5 Υδροχλωρική Πυριδοξίνη 17 Κλαριθρομυκίνη 500mg «3 18 Αμοξυκιλλίνη 500mg «5 19 Αμοξυκιλλήνη +Κλαβουλανικό «5 οξύ mg 20 Σαλβουταμόλη100mcg «5 21 Αμβροξόλη 30mg «5 22 Ρανιτιδίνη «5 23 Ομεπραζόλη 20mg «5 24 Δομπεριδόνη 1mg/ml Σιρόπι «5 200ml 25 Βουδεσονίδη 0,5mg/ml «5 26 Δινιτρικός Ισοσορβίτης 5mg κουτί 5 40δισκία 27 Λακτουλόζη 3,335g/5ml «5

15 28 Βουταμιράτη 30mg «5 29 Δεσλοραταδίνη 0,5mg/ml «5 30 Μετοκλοπραμίδη Φιάλ 5 η 31 Επινεφρίνη αμπούλα1mg/ml τεμ 5 32 Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου Νατρίου 500ml 33 Πολυβιταμίνες τεμ 8 τεμ Αναπλαστική κρέμα 100γρ. τεμ 5 35 Φυσιολογικός παιδικός ορός κουτί Τεχνητά δάκρυα αμπούλες 0,4ml κουτί 5 37 Υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% τεμ Οινόπνευμα λευκό 70 ο τεμ Απολυμαντικό διάλυμα χεριών τεμ 5 1λιτ 40 Stick αμμωνίας τεμ Εντομοαπωθητικό-Αντικουνουικό τεμ ml 42 Αντιφθειρική λοσιόν τεμ Spray κατακλίσεων τεμ 5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 44 Γάζες για τραύματα με αντιβίωση κουτί 5 (κουτί10 τεμ) 45 Βαμβάκι 100γρ τεμ Γάζες μεγάλες 36Χ40 (κουτί10 τμ τεμ Γαζες μικρές 17Χ30 (κουτί10 τεμ) τεμ Αποστειρ.οφθαλμικές γάζες τεμ Αιμοστατικές γάζες τεμ Επίδεσμοι ελαστικοί μεγάλοι 8Χ4 τεμ Επίδεσμοι ελαστικοί μικροί 6Χ4 τεμ Νάρθηκας ποδιού τεμ 2 53 Νάρθηκας χεριού τεμ 2 54 Σύριγγες 2,5cc τεμ Σύριγγες 5 cc τεμ Σύριγγες παιδικές ινσουλίνης τεμ Eπιθέματα μικροτραυμάτων αυτοκόλλητα 10Χ72χιλ. κουτι 35

16 58 Αυτοκόλλητη ταινία 5μΧ2,5εκ τεμ Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης μεγεθ. medium 60 Νεφροειδές μιάς χρήσης τεμ 6 κουτι Γλωσσοπίεστρα κουτί 1 62 Στιγμιαία παγοκύστη τεμ 5 61 Ταινίες σακχάρου freestyle precision 62 Σκαρφιστήρες freestyle precision Κουτί 3 Κουτί Ταινίες χοληστερίνης Accutrent «61 cholesterol ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 64 Θερμόμετρο απλό τεμ Πιεσόμετρα με πουάρ τεμ 1 66 Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά τεμ 3 67 Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου τεμ 3 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο (1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ A/A Eίδος Μον. Ποσό Τιμή ΦΠΑ Σύνολο. Μέτρ τητα μον. ΦΑΡΜΑΚΑ CPV / / / Νιφεπιδίνη 30 mg Τεμ 10 2,89 6,5% 28,90 2 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240ml «65 3,12 6,5% 202,80 3 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 30ml αλοιφή «30 2,20 6,5% 66,00 4 Καπτοπρίλη 25 mg «10 2,94 6,5% 29,40 5 Παρακεταμόλη αναβράζουσα «35 1,11 6,5% 38,85 20Χ500mg 6 Παρακεταμόλη απλή 20Χ500 «75 0,70 6,5% 52,50 7 Μεκλοζίνη 10Χ30mg «10 1,48 6,5% 14,80 8 Μηλεϊνική διμεθινδένη «20 4,44 6,5% 88,80 9 Κολλοειδές πολυμερές οξύ+αργι- «20 7,93 6,5% 158,60 νίνη 10 Φουσιδικό οξύ+ Κορτιζόλη 15g «20 4,40 6,5% 88,00 11 Φουσιδικό οξύ+βηταμεθαζόνη 30 «20 8,98 6,5% 179,60 mg 12 Υδροχλωρική λοπεραμίδη «15 1,48 6,5% 22,20 2mg/cap 13 Φουροσεμίδη 40mg «10 1,85 6,5% 18,50 14 Υδροξείδιο αλουμινίου +υδροξείδιο «20 4,16 6,5% 83,20 Μαγνησίου+Διμεθικόνη 15 Kαταλάση ήπατος αλόγου+ Θειική «30 5,95 6,5% 178,50 νεομυκίνη+στεατικό μαγνή- σιο φιάλη 76g 17 Διμενυδράτη+Βιταμίνη Β3+ Βιταμίνη «5 10,13 6,5% 50,65 Β6 ( )κάψουλες 18 Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου 15 1,29 6,5% 19,35 νατρίου 500γρ 19 Yπεροξείδιο του υδρογόνου 3% 20 1,96 13% 39,20 20 Οινόπνευμα λευκό 70%(250ml ως 40 1,67 23% 66,80 400μλ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV / / / / / Γάζες μεγάλες 36Χ ,24 13% 74, Γαζες μικρές 17Χ ,11 13% 66,60 23 Γάζες για τραύματα με αντιβίωση κουτί 4 5,80 6,5% 23,20 (κουτί 10 τεμ) 24 Επίδεσμοι ελαστ. μεγάλοι 40 2,57 13% 102,80 25 Επίδεσμοι ελαστ μικροί 40 0,56 13% 22,40 26 Βαμβάκι 100γρ «40 1,40 13% 56,00 27 Σύριγγες 2,5cc 60 0,11 13% 6,60 28 Σύριγγες 5 cc 63 0,11 13% 6,93 29 Eπιθέματα μικροτραυμάτων 25 2,21 13% 55,25

18 19Χ72χιλ 30 Αυτοκόλλητη ταινία 5μΧ2,5εκ. τεμ 40 1,77 13% 70,80 31 Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης 35 4,07 23% 142,45 medium 32 Νεφροειδές μιάς χρήσης χάρτινο τεμ 6 0,16 23% 0,96 Γλωσσοπίεστρα χάρτινα κουτί 1 2,44 23% 2,44 33 Spray κατακλίσεων τεμ 5 6,57 6,5% 32,85 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ CPV Ταινίες σακχάρου 94 20,33 23% 1.911,02 34 Ταινίες χοληστερίνης 61 44,72 23% 2.727,92 36 Σκαρφιστήρες 3 3,25 23% 9,75 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CPV Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά τεμ 3 32,52 23% 97,56 38 Θερμόμετρα απλά 30 3,58 23% 107,40 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 6,5% 1.376,70 +89,49(φ.π.α.) = 1.466,19 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 13% 500,98+65,13(φ.π.α.) = 566,11 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 23% 5,063, ,69(φ.π.α.)= 6.228,55 Γενικο συνολο 8.260,85 (2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α/Α Δραστική ουσία φαρμάκου Μον. Ποσότ Τιμή Σύνολο Μέτρ. ητα Μοναδ. ΦΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ CPV / / / Αντισηπτικό, αντιφλογιστικό Ιωδι- Φιάλη 20 3,12 6,5% 62,40 ούχος ποβιδόνη διάλυμα 240ml 2 Αντισηπτικό, αντιφλογιστικό Ιωδι- Σωλην 20 2,20 6,5% 44,00 ούχος ποβιδόνη 30 αλοιφή άριο 3 Aναλγητικό, αντιπυρετικό Παρακε- κουτί 5 0,70 6,5% 3,50 ταμόλη δισκίο 20χ500 4 Μηλεϊνική Διμεθινδένη «5 4,44 6,5% 22,20 5 Αντιδιαροϊκό Υδροχλωρική Κουτί 5 1,48 6,5% 7,40 λοπεραμίδη 6 Yδροξείδιο αλουμινίου+υδροξείδι- «5 4,16 6,5% 20,80 ο Μαγνησίου+Διμεθικόνη mg 7 Επουλωτικό-αντιμικροβιακό Κατά- Φιάλη 10 5,95 6,5% 59,50 λάση ήπατος+στεατικό μαγνήσιο+ spray θειϊκή νεομυκίνη 8 «Κλαριθρομυκίνη «3 16,67 6,5% 50,01 9 Αντιβιοτικό αμοξυκιλίνη caps Κουτί 5 4,12 6,5% 20,61 12X «αμοξυκιλίνη+ Κλαβου «5 3,78 6,5% 18,90 λανικό οξύ mg 11 Βρογχοδιασταλτικό Σαλβουταμόλη «5 2,29 6,5% 11,45 εισπνεόμενο (200 δόσεων) 12 Ρευστοποίηση βλεννωδών εκκρίσεων Υδροχλορική Αμβροξόλη Φιάλη 5 2,82 6,5% 14,10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. : Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax : 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ.Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.57013 Πληροφορίες:Κυργάκη Μαρία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 / 03 /2014 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2313/304058 Email: kirgaki@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

, . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18

,    . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αριθ.Μελέτης 14 /14 ΕΡΓΟ:Προμήθεια ζωοτροφών ΑΠ20685 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/2015 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 10 Σεπτεμβρίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-8766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Προϋπολογισµός : 28.535,00 Φ.Π.Α. (23%): 6.563,05 απάνη: 35.098,05

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 1/41 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377245-2010:text:el:html GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα