ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη διενέργεια προμήθειας «Φαρμακευτικού υλικού (φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού )»με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,39 προϋπολογισμού και αφορά τον Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα του για το Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ / απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι 20/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α)προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 11:30 μέχρι 12:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε αντίστοιχο σύλλογο (Φαρμακευτικό σύλλογο) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου ή αντίστοιχου επαγγελματικού συλλόγου. β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. γ)οικονομική προσφορά δ)φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 3% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης μέσα σε χρόνο πέντε(5) ημερών ή τμηματικά το ανώτερο εντός τριάντα(30) ημερών για το Πολυκοινωνικό, από την υπογραφή της σύμβασης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή του τεύχους της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού/Υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν.3361/2005) και Αποθήκης τηλ Αλεξ/πολη 5/06 /2015 Αλεξ/πολη 5/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Χαράλαμπος Σούλτας Αθανάσιος Κατσιάνης Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που αφορά τον ίδιο, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του συμμορφούμενος με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ 240/ τεύχος Α).Για την προμήθεια αυτή υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις στον Δήμο και στους οικείου κωδικούς του ΑΠΟΚΔΑ (Δημ.Ενότητας Αλεξ/πολης Δημ.Ενότητας Τραϊανούπολης Δημ.Ενότητας Φερών), του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ και της ΔΕΥΥΑ.Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,39 και κατανέμεται ως ακολούθως: 1.ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(Παιδικές εξοχές Μάκρης 1.999,13 K.A ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ,39 H μελέτη είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της. Oι τιμές των φαρμάκων είναι οι επίσημες τιμές την που αναφέρονται στον ιστότοπο Αλεξανδρούπολη Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Χαράλαμπος Σούλτας

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Φάρμακα 1.Δραστική ουσία Νιφεδιπίνη για περιπτώσεις υπέρτασης και στηθάγχης.συσκευασία κουτί 50 καψακίων 5mg. 2. Δραστική ουσία Ιωδιούχος ποβιδόνη αντισηπτικό εξωτερικής χρήσης σε περιπτώσεις τραυμάτων και εγκαυμάτων, συσκευασία σε φιάλη 240ml Διάλυμα 10%,. 3.Δραστική ουσία, Ιωδιούχος ποβιδόνη αντισηπτικό ευρέως φάσματος για θεραπεία και πρόληψη μολύνσεων, μικροτραυμάτων, εκδορών και μικροεγκαυμάτων, μυκητιάσεων,πυοδερματίτιδων συσκευασία σωληνάριο με αλοιφή εξωτερικής χρήσης 30ml. 4.Δραστική ουσία Καπτοπρίλη(captopril) ενδείκνυται για την υπέρταση, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και για έμφραγμα του μυοκαρδίου συσκευασία κουτί 14 δισκίων 50mg. 5.Δραστική ουσία Παρακεταμόλη ως αναλγητικό, αντιπυρετικό συσκευασία κουτί με αναβράζοντα δισκία 10 των 500mg. 6.Δραστική ουσία Παρακεταμόλη ως αναλγητικό, αντιπυρετικό συσκευασία κουτί 20 δισκίων των 500mg. 7.Δραστική ουσία Μεκλοζίνη(meclozine) ως αντιεμετικό, αντιιλιγγικό και για παθήσεις του λαβύρινθου.συσκευασία κουτί των 10 δισκίων των 30mg. 8.Δραστική ουσία Διμενυδρινάτη+ Νικοτινικό οξύ+υδροχλωρική Πυριδoξίνη (120mg+75mg+30mg) ως αντιεμετικό, αντιιλιγικό συσκευασία κουτί που περιέχει 2 blisters με 10 κάψουλες βραδείας αποδέσμευσης. 9.Δραστική ουσία Διμεθιδίνη Μηλεϊνική(Dimetidene maleate)aντισταμινικό συσκευασία κουτί με γέλη 0,1%, 30g. 10.Δραστική ουσία Κολλοειδές πολυμερές οξύ, αργινίνη(υδροενεργό επίθεμα) για εγκαύματα συσκευασία κουτί με σωληνάριο(γέλη) 50 gr 11.Δραστική ουσία Φουσιδικό οξύ + Κορτιζόλη(fucidic acid +Hydrocortisone acetate) ως αντιβιοτική και αντιμικροβιακή αλοιφή σε δερματικές λοιμώξεις.συσκευασία σωληνάριο με κρέμα εξωτερικής χρήσης 15g. 12.Δραστική ουσία Φουσιδικό οξύ + βηταμεθαζόνη(fucidic acid+betamethasone valerate) ως αντιφλεγμονώδης, αντικνησμώδης αλοιφή σε δερματικές λοιμώξεις εξωτερικής χρήσης συσκευασία σωληνάριο 15g. 13.Δραστική ουσία Υδροχλωρική λοπεραμίδη(loperamide hydrochloride) με εφαρμογή σε οξεία και χρόνια διάρροια συσκευασία κουτί 6 χαπιών των 2mg 14.Δραστική ουσία Φουροσεμίδη(Furosemide) χρησιμοποιούμενο ως διουρητικό συσκευασία σε κουτί 12 δισκία 40mg. 15.Δραστική ουσία Aluminium hydroxide+magnesium Hydroxide+Dimethicone ( )mg για εξουδετέρωση γαστρικών εκκρίσεων συσκευασία κουτί 50 δισκίων. 16.Δραστική ουσία Καταλάση ήπατος αλόγου +Θειική νεομυκίνη +Στεατικό μαγνήσιο(horse liver catalase+neomicyn sulfate) ως επουλωτικό, αντιμολυσματικό αερόλυμα συσκευασία φιάλη με αερόλυμα 76mg

5 17.Δραστική ουσία Κλαριθρομυκίνη(Clarithromycin) αντιβίωση για θεραπεία λοιμώξεων του ανωτέρω και κατωτέρω αναπνευστικού συσκευασία κουτί κουτί 21δισκίων 500mg σε blister. 18. Δραστική ουσία Αμοξυκιλλίνη (Amoxicillin) αντιβίωση για θεραπεία λοιμώξεων του ανωτέρω και κατωτέρω αναπνευστικού συσκευασία κουτί με 24 δισκία των 500mg. 19.Δραστική ουσία Αμοξυκιλλίνη + Κλαβουλανικό οξύ (Αmoxicillin + Clavulanic acid ) αντιβίωση, θεραπεία οξείων λοιμώξεων συσκευασία φιαλίδιο ( 250mg+62,5mg/5ml X 60ML. 20.Δραστική ουσία Σαλβουταμόλη (Salbutamol sulfate)ως αντιασθματικόβρογχοδιασταλτικό αερόλυμα για εισπνοή συσκευασία εισπνεόμενο200 δόσεων 100mcg. 21.Δραστική ουσία Αμβροξόλη(Αmbroxol Hydrochloride) Σιρόπι ρευστοποίησης βλεννωδών εκκρίσεων αναπνευστικής οδού συσκευασία φιαλίδιο 15mg/5ml των 200ml. 22.Δραστική ουσία Ρανιτιδίνη (Ranitidine hydrochloride) για ευερέθιστο έντεροδυσπεψία συσκευασία κουτί με αναβράζοντα 10 δισκία των 150mg. 23.Δραστική ουσία Ομεπραζόλη(Οmeprazole) για δωδεκαδακτυλικό έλκος συσκευασία κουτί 14 καψακίων των 20mg/cap. 24.Δραστική ουσία Δομπεριδόνη(Domperidone) για ναυτία, έμετο συσκευασία φιάλη με διάλυμα 200ml x1mg/ml. 25.Δραστική ουσία Βουδεσονίδη(Budesonide) για εποχιακή και χρόνια ρινίτιδα συσκευασία ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα σταθερών δόσεων 10ml 64mcg/dose BTx Δραστική ουσία Δινιτρικός Ισοσορβίτης υπογλώσσια δισκία κατά της στηθάγχης και της καρδιακής ανεπάρκειας, συσκευασία κουτί 40 δισκίων των 5mg. 27.Δραστική ουσία Μετοκλοπραμίδη(Μetoclopramide) ως αντιεμετικό που προάγει την κινητικότητα του εντέρου.συσκευασία Σιρόπι 1mg/ml 125ml. 28.Δραστική ουσία Λακτουλόζη(Lactulose) για δυσκοιλιότητα συσκευασία φιάλη 3,335g/5ml FL X300ml. 29.Δραστική ουσία Βουταμιράτη(Butamirate) για ξηρό μη παραγωγικό βήχα συσκευασία 30mg/δισκία Δραστική ουσία Δεσλοραταδίνη (Desloratadine) αντιαλεργικό πόσιμο διάλυμα για αλλεργική ρινίτιδα συσκευασία 0,5mg x 150λ+σύριγγα. 31.Δραστική ουσία Δινιτρικός Ισοσορβίτης υπογλώσσια δισκία κατά της στηθάγχης και της καρδιακής ανεπάρκειας, συσκευασία σε κουτί 40 δισκίων των 5mg(2 blister των 20 δισκίων. 32.Δραστική ουσία Μετοκλοπραμίδη(Metoclopramide) ως αντιεμετικό που προάγει την κινητικότητα του εντέρου και κατωτέρου αναπνευστικού συσκευασία σιρόπι 1mg/125ml. 33.Δραστική ουσία Επινεφρίνη(Epinephrine) για αναφυλαξία, βαρύ αλλεργικό άσθμα συσκευασία φύσιγγα 1ml. 34.Δραστική ουσία χλωριούχο Νατρίου 0,9% (Φυσιολογικός ορός) Ισοτονικό διάλυμα φορέας ή διαλύτης για παρεντερική χορήγηση φαρμάκων διαμέσου της ενδοφλέβιας, ενδομυικής ή υποδόριας οδού. συσκευασία σάκκος 500ml 35.Πολυβιταμίνες παιδικές χωρίς συντηρητικά συσκευασία άνω των 30 δισκίων. 36.Δραστική ουσία 5% προβιταμίνη Β5 για ανάπλαση, ενυδάτωσης κρέμα για ερεθισμένο & ευαίσθητο δέρμα 100g.Συσκευασία σωληνάριο 100gr. 37.Ατομικοί φυσιολογικοί οροί παιδικοί αποστειρωμένοι για μύτη ή μάτια συσκευασία κουτί που περιέχει 30 περιέκτες των 5ml. 38.Δραστική ουσία (polyvinyl alcohol+polyvidone 1,4+0,6%) Τεχνητά δάκρυα συσκευασία κουτί 30 περιέκτες μια χρήσης 0,4ml. 39. Δραστική ουσία Hydrogen peroxide 3% (Οξυζένε) ως απολυμαντικό πληγών

6 συσκευασία φιάλη 1.000ml τιμή 2, Απολυμαντικό χεριών με βάση την αιθανόλη για γρήγορη αντιμικροβιακή δράση συσκευασία 1.000ml 41.Αμωνία σε stick για τσιμπήματα εντόμων-τσουχτρών 15-20ml. 42.Εντομοαπωθητικό-Αντικουνουπικό ml σε μορφή spray ή roll on ή lotion ή gell. 43.Lotion για ψείρες φιλική προς τα μαλλιά & το δέρμα, εξουδετερώνει τις ψείρες και τις καθιστά αδρανείς σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Δεν περιέχει άρωμα, αιθέρια έλαια και οινόπνευμα. Δεν περιέχει εντομοκτόνα, δερματολογικά ελεγμένη, να απομακρύνει την κόνιδα από την τρίχα. Κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών. Συσκευασία ml 44.Σπρέυ κατακλίσεων αντιβακτηριακά, αντισηπτικά για επούλωση τραυμάτων μικρού βάθους. Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό 46. Εμποτισμένος με φουσιδικό οξύ επίδεσμος που φέρει προστατευτικό χαρτί από τις δύο πλευρές και είναι μέσα σε φάκελο από αλουμινόχαρτο ερμητικά κλειστό. Δέκα φάκελοι περιέχονται σε ένα κουτί από χονδρό χαρτόνι. (10CMX10CM) για θεραπεία σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων του δέρματος για δερματικά αποστήματα και εγκαύματα. 47.Βαμβάκι 100γρ. είναι ιδανικό για την περιποίηση τραυμάτων, δεν αφήνει υπολείμματα στην πληγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με επιθέματα και επιδέσμους Αποστειρωμένα επιθέματα γάζας, διπλωμένα επιθέματα από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα,ένα επίθεμα ανά φάκελο, διπλωμένα άκρα κάθε επιθέματος, για να μην εξέχουν κλωστές, αποστειρωμένα με ακτίνες γ για μεγαλύτερη ασφάλεια, φάκελος νέας σχεδίασης για εύκολο άνοιγμα χωρίς να μολύνεται το επίθεμα. Οδηγίες ασφαλείας και αποθήκευσης επάνω στο φάκελο διαστάσεων 17Χ30(κουτί 12 τεμαχίων και 36Χ40(κουτί 10 τεμαχίων) αντίστοιχα. 50.Οφθαλμικά επιθέματα απορροφητικά αποστειρωμένα σε σχήμα οβάλ. Εξωτερικά το επίθεμα είναι κατασκευασμένο από υλικό υψηλής απορροφητικότητας. Εσωτερικά το επίθεμα έχει φυσικό βαμβάκι 100% άριστης ποιότητας και αντοχής προκειμένου να προσφέρει εξαιρετική αίσθηση απαλότητας και άνεσης. Είναι κατασκευασμένα και αποστειρωμένα με ακτινοβολία «γ» και συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία από πλαστικό και χαρτί για την καλύτερη και ασφαλέστερη φύλαξη και χρήση του προϊόντος.διαστάσεις από 5-6cmX7,5-8cm. 51.Αιμοστατικοί επίδεσμοι τραυμάτων διαστάσεων περίπου 100χ75mm εντός ελαστικού επιδέσμου.συσκευασία ατομικής αδιάβοχης αεροστεγούς σακούλας που συντηρεί την αποστείρωση και εξασφαλίζει την εύκολη διάκριση Επίδεσμοι που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα σύστασης βαμβάκι, Πολυαμίδιο και Ελαστίνη καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις) ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών διαστάσεων 6cmX4m και 8cmX4m Νάρθηκας ποδιού και νάρθηκας χεριού που εξασφαλίζουν άκαμπτη υποστήριξη σε περιπτώσεις καταγμάτων ποδιού ή χεριού Σύριγγες 2,5cc και 5cc. Αποστειρωμένες, μιας χρήσης, μη τοξικές με ενσωματωμένη βελόνα.η υψηλή διαφάνεια της σύριγγας να επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και της ροής του υγρού η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση και διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου.σε ατομική συσκευασία. 58.Σύριγγες παιδικές ινσουλίνηςσύριγγα ινσουλίνης αποστειρωμένη 1 ml με βελόνα. Η βελόνα είναι προσαρμοσμένη στην σύριγγα. Σε ατομική συσκευασία.

7 58. Eπιθέματα μικροτραυμάτων αυτοκόλλητα διαφ.μεγεθών, υποαλλεργικά, αδιάβροχα,επιτρέπουν τον αερισμό της πληγής, δεν κολλάνε στην πληγή και δεν επιτρέπουν στους ρύπους να λερώσουν την πληγή. 59.Αυτοκόλλητη ταινία 2,5cmx5m(ρολό) για τη σταθεροποίηση επιθεμάτων όλων των τύπων, ισχυρή και αξιόπιστη συγκόλληση, για κανονικά ευαίσθητο δέρμα, διαπερατή σε αέρα και υδρατμούς, ανθεκτική στο νερό, αεριζόμενη. 51. Οι αδιάβροχες αυτοκόλλητες γάζες. Το υλικό τους προστατεύει πλήρως το τραύμα από το νερό ενώ επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Κατάλληλες για την προστασία τραυμάτων και εγκαυμάτων 1ου και 2ου βαθμού, το υλικό της είναι τέτοιο που βοηθά την αποκόλληση από την πληγή εύκολα, χωρίς να κολλάει ή να δημιουργεί αλλεργική αντίδραση.διαστάσεων 5,5-6Χ7,5cm. 57.Αυτοκολλητα ταινία(ρολό) 5m x 2.50cm Να κόβεται με το χέρι,υποαλλεργική αεριζόμενη. 58.Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης μεγεθ. medium Αποστειρωμένα γάντια από λάτεξ, χωρίς πούδρα σε λευκό χρώμα. Διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα και είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικά. Άνετη εφαρμογή.γενικής εφαρμογής για όλους τους χειρουργικούς τομείς. Ειδικότερα για επεμβάσεις που αφορούν ιστούς του σώματος, που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο ή δεν διαθέτουν αρκετή αντοχή. 59.Νεφροειδές μιάς χρήσης χρήσης χάρτινο 60.Γλωσσοπίεστρα αποστειρωμένα ξύλινα μιάς χρήσης σε συσκευασία 100τεμαχίων. 61. Η στιγμιαία παγοκύστη μιας χρήσης με συνθετικό πάγο που μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα και να διατηρήσει τη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η στιγμιαία παγοκύστη βοηθάει αποτελεσματικά στην ψύξη και την ανακούφιση τραυμάτων και αιματωμάτων, σε χτυπημάτα, μυϊκούς πόνους και διαστρέμματα, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις θερμοπληξίας και ηλίασης. 62. Ταινίες Σακχάρου FREESTYLE PRECISION. Διαθέσιμο κουτί 50 ταινιών(σε περίπτωση που θα προσφερθεί άλλης εταιρίας θα χορηγηθεί δωρεάν ο μετρητής). 63.Βελόνες σακχάρου(σκαρφιστήρες) για μηχάνημα freestyle precision κουτί 50τεμ. Σε περίπτωση που θα προσφερθεί άλλο θα πρέπει να είναι συμβατό με το μετρητή που θα προσφερθεί 64.Ταινίες χοληστερίνης Accutrend Cholesterol Για χρήση με τους μετρητές Accutrent cholesterol μετράει την ολική χοληστερίνη του αίματος και διατίθεται σε κουτί των 25τεμ. Οργανα 65.Θερμόμετρο ψηφιακό ή απλό. Απλό ή ψηφιακό θερμόμετρο εύχρηστο με ακρίβεια μέτρη-σης +- 0,1 βαθμούς κελσίου, ευανάγνωστο ή ευανάγνωστη οθόνη,αυτόματη μνήμη τελευταίας μέτρησης(για ψηφιακά), ηχητική ένδειξη ότι είναι έτοιμη η μέτρηση, προστατευτική θήκη,αυτόματο κλείσιμο της συσκευής. 66.Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό μπράτσου με οθόνη ψηφιακή και ευδιάκριτη για μέτρηση της συστολικής και διαστολικής πίεσης και μέτρησης σφυγμών με εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 67.Ωρολογιακό πιεσόμετρο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο, ακουστικά από σιλικόνη, βαμβακερή περιχειρίδα με συνθετικό περίβλημα, πουάρ άμεσης επαναφοράς, κλειδί ρύθμισης μανόμετρου, υψηλής ποιότητας μανόμετρο, μαλακό τσαντάκι μεταφοράς. 71.Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου από δάγκωμα φιδιών ή σκορπιών. Είναι μια αντλία κενού που μπορεί να αφαιρέσει το δηλητήριο από την περιοχή ενός δαγκώματος ακίνδυνα και ανώδυνα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι, ακόμη και σε σημεία που είναι δύσκολο να τα φτάσετε. Η δύναμη αναρρόφησης της είναι

8 αυτή που απαιτείται. Λειτουργεί με συνεχόμενα πατήματα του εμβόλου όπως αυτά μιας κοινής σύριγγας (όχι τραβήγματα του εμβόλου), τα οποία αυξάνουν συνεχώς την πίεση κενού έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης ακίνδυνη αναρρόφηση του δηλητηρίου. Διαθέτει δύο επιστόμια, ένα στρογγυλό μεγάλο για άντληση δηλητηρίου από φίδια ή μεγάλα τσιμπήματα και ένα παραλληλόγραμμο και μικρότερου εμβαδού για άντληση δηλητηρίου από τσιμπήματα εντόμων. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A Eίδος Μον. Μέτρ Ποσό τητα Τιμή μονά δας Φ.Π. Α. Σύνολο με Φ.Π.Α. ΦΑΡΜΑΚΑ CPV / / / Νιφεπιδίνη 30 mg Κουτί 10 2,89 6,5% 28,90 2 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240ml «85 3,12 6,5% 265,20 Διάλυμα 3 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 30g αλοιφή Κουτί 50 2,20 6,5% 110,00 4 Καπτοπρίλη 50 mg 14χάπια «10 2,94 6,5% 29,40 5 Παρακεταμόλη αναβράζουσα «35 1,11 6,5% 38,85 20Χ500mg 6 Παρακεταμόλη απλή 20Χ500 «80 0,70 6,5% 56,00 7 Μεκλοζίνη 30mg 10 δισκία «10 1,48 6,5% 14,80 8 Μηλεϊνική Διμεθινδένη 0,1% 30g «25 4,44 6,5% 111,00 γέλη 10 Κολλοειδές πολυμερές οξύ «20 7,93 6,5% 158,60 +αργινίνη 50gr γέλη 11 Φουσιδικό οξύ +κορτιζόλη «20 4,40 6,5% 88,00 (2+1)% κρέμα δερματική 12 Φουσιδικό οξύ+βιταμεθαζόνη «20 8,98 6,5% 179,60 2%+1% κρέμα 30g 13 Υδροχλωρική λοπεραμίδη «20 1,48 6,5% 29,60 2mg/cap 14 Φουροσεμίδη 12 δισκία 40mg «10 1,85 6,5% 18,50 15 Aluminium hydroxide + Magnesi «25 4,16 6,5% 104,00 um Hydroxide+Dimethicone mg 16 Καταλάση ήπατος αλόγου «40 5,95 6,5% 238,00 +Θειική νεομυκίνη +Στεατικό μαγνήσιο 2,23mg Διμενυδρινάτη+Νικοτινικό οξύ+ 5 10,13 6,5% 50,65 Υδροχλωρική Πυριδοξίνη 17 Κλαριθρομυκίνη 500mg «3 16,67 6,5% 50,01 18 Αμοξυκιλλίνη 500mg «5 4,12 6,5% 20,60 19 Αμοξυκιλλήνη +Κλαβουλανικό «5 3,78 6,5% 18,90 οξύ mg 20 Σαλβουταμόλη100mcg «5 2,29 6,5% 11,45 21 Αμβροξόλη 30mg «5 2,82 6,5% 14,10 22 Ρανιτιδίνη «5 3,02 6,5% 15,10 23 Ομεπραζόλη 20mg «5 9,13 6,5% 45,65 24 Δομπεριδόνη 1mg/ml Σιρόπι «5 2,35 6,5% 11,75 200ml 25 Βουδεσονίδη 0,5mg/ml «5 5,76 6,5% 28,80

10 26 Δινιτρικός Ισοσορβίτης 5mg κουτί 5 1,27 6,5% 6,35 40δισκία 27 Λακτουλόζη 3,335g/5ml «5 3,12 6,5% 15,60 28 Βουταμιράτη 30mg «5 5,31 6,5% 26,55 29 Δεσλοραταδίνη 0,5mg/ml «5 5,23 6,5% 26,15 30 Μετοκλοπραμίδη Φιάλ 5 1,44 6,5% 7,20 η 31 Επινεφρίνη αμπούλα1mg/ml τεμ 5 1,21 6,5% 6,05 32 Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου τεμ 15 1,29 6,5% 19,35 Νατρίου 500ml 33 Πολυβιταμίνες τεμ 8 9,73 13% 77,84 34 Αναπλαστική κρέμα 100γρ. τεμ 5 4,96 23% 24,80 35 Φυσιολογικός παιδικός ορός κουτί 10 4,25 6,5% 42,50 36 Τεχνητά δάκρυα αμπούλες 0,4ml κουτί 5 4,25 6,5% 21,25 37 Υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% τεμ 20 1,96 13% 39,20 38 Οινόπνευμα λευκό 70 ο τεμ 40 1,67 23% 66,80 39 Απολυμαντικό διάλυμα χεριών τεμ 5 7,52 13% 37,60 1λιτ 40 Stick αμμωνίας τεμ. 10 1,50 23% 15,00 41 Εντομοαπωθητικό-Αντικουνουικό τεμ 20 4,87 23% 97, ml 42 Αντιφθειρική λοσιόν τεμ 47 8,13 23% 382,11 43 Spray κατακλίσεων τεμ 5 6,57 6,5% 32,85 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV / / / / / / / / Γάζες για τραύματα με αντιβίωση κουτί ,5% 29,00 (κουτί10 τεμ) 45 Βαμβάκι 100γρ τεμ 59 1,40 13% 82,60 46 Γάζες μεγάλες 36Χ40 (κουτί10 τμ τεμ 60 1,24 13% 74,40 47 Γαζες μικρές 17Χ30 (κουτί10 τεμ) τεμ 60 1,11 13% 66,60 48 Αποστειρ.οφθαλμικές γάζες τεμ 20 0,33 13% 6,60 49 Αιμοστατικές γάζες τεμ 20 1,33 13% 26,60 50 Επίδεσμοι ελαστικοί μεγάλοι 8Χ4 τεμ 50 2,57 13% 128,50 51 Επίδεσμοι ελαστικοί μικροί 6Χ4 τεμ 50 0,56 13% 28,00 52 Νάρθηκας ποδιού τεμ 2 55,28 23% 110,56 53 Νάρθηκας χεριού τεμ 2 48,78 23% 97,56 54 Σύριγγες 2,5cc τεμ 60 0,11 23% 6,60

11 55 Σύριγγες 5 cc τεμ 63 0,11 23% 6,93 56 Σύριγγες παιδικές ινσουλίνης τεμ. 50 0,15 23% 7,50 57 Eπιθέματα μικροτραυμάτων κουτι 35 2,21 13% 77,35 αυτοκόλλητα 10Χ72χιλ. 58 Αυτοκόλλητη ταινία 5μΧ2,5εκ τεμ 40 1,77 13% 70,80 59 Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης κουτι 55 4,07 23% 223,85 μεγεθ. medium 60 Νεφροειδές μιάς χρήσης τεμ 6 0,16 23% 0,96 61 Γλωσσοπίεστρα κουτί 1 2,44 23% 2,44 62 Στιγμιαία παγοκύστη τεμ 5 2,03 23% 10,15 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ CPV Ταινίες σακχάρου freestyle Κουτί 94 20,33 23% 1.910,02 precision 62 Σκαρφιστήρες freestyle precision Κουτί 3 3,25 23% 9,75 63 Ταινίες χοληστερίνης Accutrent «61 44,72 23% 2.727,92 cholesterol ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV / Θερμόμετρο απλό τεμ 30 3,58 23% 107,40 65 Πιεσόμετρα με πουάρ τεμ 1 18,70 23% 18,70 66 Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά τεμ 3 32,52 23% 97,56 67 Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου τεμ 3 17,89 23% 53,67 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 6,5% 1.970,31+128,07= 2.098,38 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 13% 716,09+093,09= 809,18 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 23% 5.928, ,67= 7.292, 65 Γενικο συνολο ,39 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια φαρμάκων για την άμεση χορήγηση πρώτων βοηθειών σε παιδιά των κατασκηνώσεων, σε αθλητές σε χώρους άθλησης, καθως και σε στις δημότες μας(απόρους) Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της υπουργικής απόφασης 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί ύστερα από συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι προσφορές θα γίνονται είτε για ορισμένα είδη μιάς ομάδας, είτε για όλα τα είδη μιάς ομάδας, είτε για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη παρούσα μελέτη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια ενιαία προσφορά που θα αφορά είτε το σύνολο των ομάδων, είτε μερικές από αυτές, είτε μία από όλες. Άρθρο 4 Ισχύς προσφορών Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα(30) ημέρες. Άρθρο 5 Προθεσμία περαίωσης Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε πέντε(5) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία για το τμήμα Πρόνοιας και τμηματικά σε τριάντα(30) ημερών για το Πολυκοινωνικό του Δήμου. Αρθρο 6 Προσφορές Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι του τέλους της συμβατικής χρονικής περιόδου η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το έτος. Αρθρο 7

13 Παραδοση υλικών Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά και σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας.ο χρόνος λήξης του υλικού θα είναι 2 χρόνια. Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος την επομένη της παραγγελίας οφείλει ο προμηθευτής να ειδοποιήσει την υπηρεσία και να το προσκομίσει ύστερα από συμφωνία με την υπηρεσία. Η παράδοση των υλικών θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα. Κατά την παράδοση των προϊόντων ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπο δελτίο αποστολής.το αντίστοιχο τιμολόγιο θα προσκομίζεται μετά το πέρας της προμήθειας. Αρθρο 8 Ακαταλληλότητα υλικών Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους προϊόντος, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δήμου.Αν ο ανάδοχος μέσα σε δύο(2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του δεν προβεί σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην απόρριψη του προϊόντος ή στη μείωση του τμήματος που αντιστοιχεί στο ακατάλληλο προϊόν έχοντας ως συνέπεια τη μείωση του κόστους αυτού. Αρθρο 9 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μη ζητήσει κάποια από τα ανωτέρω είδη και δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις συμφωνημένες προμήθειες. Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος Άρθρο 10 α) Διακήρυξη / β) Τεχνικές προδιαγραφές / γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο 11 Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 12 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας

14 OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ A/A Eίδος Μον. Μέτρ Ποσό τητα Τιμή μονά δας Φ.Π. Α. Σύνολο με Φ.Π.Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 1 Νιφεπιδίνη 30 mg Κουτί 10 2 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240ml «85 Διάλυμα 3 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 30g αλοιφή Κουτί 50 4 Καπτοπρίλη 50 mg 14χάπια «10 5 Παρακεταμόλη αναβράζουσα «35 20Χ500mg 6 Παρακεταμόλη απλή 20Χ500 «80 7 Μεκλοζίνη 30mg 10 δισκία «10 8 Μηλεϊνική Διμεθινδένη 0,1% 30g «25 γέλη 10 Κολλοειδές πολυμερές οξύ «20 +αργινίνη 50gr γέλη 11 Φουσιδικό οξύ +κορτιζόλη «20 (2+1)% κρέμα δερματική 12 Φουσιδικό οξύ+βιταμεθαζόνη «20 2%+1% κρέμα 30g 13 Υδροχλωρική λοπεραμίδη «20 2mg/cap 14 Φουροσεμίδη 12 δισκία 40mg «10 15 Aluminium hydroxide + Magnesi «25 um Hydroxide+Dimethicone mg 16 Καταλάση ήπατος αλόγου «40 +Θειική νεομυκίνη +Στεατικό μαγνήσιο 2,23mg Διμενυδρινάτη+Νικοτινικό οξύ+ 5 Υδροχλωρική Πυριδοξίνη 17 Κλαριθρομυκίνη 500mg «3 18 Αμοξυκιλλίνη 500mg «5 19 Αμοξυκιλλήνη +Κλαβουλανικό «5 οξύ mg 20 Σαλβουταμόλη100mcg «5 21 Αμβροξόλη 30mg «5 22 Ρανιτιδίνη «5 23 Ομεπραζόλη 20mg «5 24 Δομπεριδόνη 1mg/ml Σιρόπι «5 200ml 25 Βουδεσονίδη 0,5mg/ml «5 26 Δινιτρικός Ισοσορβίτης 5mg κουτί 5 40δισκία 27 Λακτουλόζη 3,335g/5ml «5

15 28 Βουταμιράτη 30mg «5 29 Δεσλοραταδίνη 0,5mg/ml «5 30 Μετοκλοπραμίδη Φιάλ 5 η 31 Επινεφρίνη αμπούλα1mg/ml τεμ 5 32 Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου Νατρίου 500ml 33 Πολυβιταμίνες τεμ 8 τεμ Αναπλαστική κρέμα 100γρ. τεμ 5 35 Φυσιολογικός παιδικός ορός κουτί Τεχνητά δάκρυα αμπούλες 0,4ml κουτί 5 37 Υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% τεμ Οινόπνευμα λευκό 70 ο τεμ Απολυμαντικό διάλυμα χεριών τεμ 5 1λιτ 40 Stick αμμωνίας τεμ Εντομοαπωθητικό-Αντικουνουικό τεμ ml 42 Αντιφθειρική λοσιόν τεμ Spray κατακλίσεων τεμ 5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 44 Γάζες για τραύματα με αντιβίωση κουτί 5 (κουτί10 τεμ) 45 Βαμβάκι 100γρ τεμ Γάζες μεγάλες 36Χ40 (κουτί10 τμ τεμ Γαζες μικρές 17Χ30 (κουτί10 τεμ) τεμ Αποστειρ.οφθαλμικές γάζες τεμ Αιμοστατικές γάζες τεμ Επίδεσμοι ελαστικοί μεγάλοι 8Χ4 τεμ Επίδεσμοι ελαστικοί μικροί 6Χ4 τεμ Νάρθηκας ποδιού τεμ 2 53 Νάρθηκας χεριού τεμ 2 54 Σύριγγες 2,5cc τεμ Σύριγγες 5 cc τεμ Σύριγγες παιδικές ινσουλίνης τεμ Eπιθέματα μικροτραυμάτων αυτοκόλλητα 10Χ72χιλ. κουτι 35

16 58 Αυτοκόλλητη ταινία 5μΧ2,5εκ τεμ Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης μεγεθ. medium 60 Νεφροειδές μιάς χρήσης τεμ 6 κουτι Γλωσσοπίεστρα κουτί 1 62 Στιγμιαία παγοκύστη τεμ 5 61 Ταινίες σακχάρου freestyle precision 62 Σκαρφιστήρες freestyle precision Κουτί 3 Κουτί Ταινίες χοληστερίνης Accutrent «61 cholesterol ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 64 Θερμόμετρο απλό τεμ Πιεσόμετρα με πουάρ τεμ 1 66 Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά τεμ 3 67 Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου τεμ 3 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο (1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ A/A Eίδος Μον. Ποσό Τιμή ΦΠΑ Σύνολο. Μέτρ τητα μον. ΦΑΡΜΑΚΑ CPV / / / Νιφεπιδίνη 30 mg Τεμ 10 2,89 6,5% 28,90 2 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240ml «65 3,12 6,5% 202,80 3 Ιωδιούχος Ποβιδόνη 30ml αλοιφή «30 2,20 6,5% 66,00 4 Καπτοπρίλη 25 mg «10 2,94 6,5% 29,40 5 Παρακεταμόλη αναβράζουσα «35 1,11 6,5% 38,85 20Χ500mg 6 Παρακεταμόλη απλή 20Χ500 «75 0,70 6,5% 52,50 7 Μεκλοζίνη 10Χ30mg «10 1,48 6,5% 14,80 8 Μηλεϊνική διμεθινδένη «20 4,44 6,5% 88,80 9 Κολλοειδές πολυμερές οξύ+αργι- «20 7,93 6,5% 158,60 νίνη 10 Φουσιδικό οξύ+ Κορτιζόλη 15g «20 4,40 6,5% 88,00 11 Φουσιδικό οξύ+βηταμεθαζόνη 30 «20 8,98 6,5% 179,60 mg 12 Υδροχλωρική λοπεραμίδη «15 1,48 6,5% 22,20 2mg/cap 13 Φουροσεμίδη 40mg «10 1,85 6,5% 18,50 14 Υδροξείδιο αλουμινίου +υδροξείδιο «20 4,16 6,5% 83,20 Μαγνησίου+Διμεθικόνη 15 Kαταλάση ήπατος αλόγου+ Θειική «30 5,95 6,5% 178,50 νεομυκίνη+στεατικό μαγνή- σιο φιάλη 76g 17 Διμενυδράτη+Βιταμίνη Β3+ Βιταμίνη «5 10,13 6,5% 50,65 Β6 ( )κάψουλες 18 Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου 15 1,29 6,5% 19,35 νατρίου 500γρ 19 Yπεροξείδιο του υδρογόνου 3% 20 1,96 13% 39,20 20 Οινόπνευμα λευκό 70%(250ml ως 40 1,67 23% 66,80 400μλ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV / / / / / Γάζες μεγάλες 36Χ ,24 13% 74, Γαζες μικρές 17Χ ,11 13% 66,60 23 Γάζες για τραύματα με αντιβίωση κουτί 4 5,80 6,5% 23,20 (κουτί 10 τεμ) 24 Επίδεσμοι ελαστ. μεγάλοι 40 2,57 13% 102,80 25 Επίδεσμοι ελαστ μικροί 40 0,56 13% 22,40 26 Βαμβάκι 100γρ «40 1,40 13% 56,00 27 Σύριγγες 2,5cc 60 0,11 13% 6,60 28 Σύριγγες 5 cc 63 0,11 13% 6,93 29 Eπιθέματα μικροτραυμάτων 25 2,21 13% 55,25

18 19Χ72χιλ 30 Αυτοκόλλητη ταινία 5μΧ2,5εκ. τεμ 40 1,77 13% 70,80 31 Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης 35 4,07 23% 142,45 medium 32 Νεφροειδές μιάς χρήσης χάρτινο τεμ 6 0,16 23% 0,96 Γλωσσοπίεστρα χάρτινα κουτί 1 2,44 23% 2,44 33 Spray κατακλίσεων τεμ 5 6,57 6,5% 32,85 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ CPV Ταινίες σακχάρου 94 20,33 23% 1.911,02 34 Ταινίες χοληστερίνης 61 44,72 23% 2.727,92 36 Σκαρφιστήρες 3 3,25 23% 9,75 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CPV Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά τεμ 3 32,52 23% 97,56 38 Θερμόμετρα απλά 30 3,58 23% 107,40 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 6,5% 1.376,70 +89,49(φ.π.α.) = 1.466,19 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 13% 500,98+65,13(φ.π.α.) = 566,11 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 23% 5,063, ,69(φ.π.α.)= 6.228,55 Γενικο συνολο 8.260,85 (2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α/Α Δραστική ουσία φαρμάκου Μον. Ποσότ Τιμή Σύνολο Μέτρ. ητα Μοναδ. ΦΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ CPV / / / Αντισηπτικό, αντιφλογιστικό Ιωδι- Φιάλη 20 3,12 6,5% 62,40 ούχος ποβιδόνη διάλυμα 240ml 2 Αντισηπτικό, αντιφλογιστικό Ιωδι- Σωλην 20 2,20 6,5% 44,00 ούχος ποβιδόνη 30 αλοιφή άριο 3 Aναλγητικό, αντιπυρετικό Παρακε- κουτί 5 0,70 6,5% 3,50 ταμόλη δισκίο 20χ500 4 Μηλεϊνική Διμεθινδένη «5 4,44 6,5% 22,20 5 Αντιδιαροϊκό Υδροχλωρική Κουτί 5 1,48 6,5% 7,40 λοπεραμίδη 6 Yδροξείδιο αλουμινίου+υδροξείδι- «5 4,16 6,5% 20,80 ο Μαγνησίου+Διμεθικόνη mg 7 Επουλωτικό-αντιμικροβιακό Κατά- Φιάλη 10 5,95 6,5% 59,50 λάση ήπατος+στεατικό μαγνήσιο+ spray θειϊκή νεομυκίνη 8 «Κλαριθρομυκίνη «3 16,67 6,5% 50,01 9 Αντιβιοτικό αμοξυκιλίνη caps Κουτί 5 4,12 6,5% 20,61 12X «αμοξυκιλίνη+ Κλαβου «5 3,78 6,5% 18,90 λανικό οξύ mg 11 Βρογχοδιασταλτικό Σαλβουταμόλη «5 2,29 6,5% 11,45 εισπνεόμενο (200 δόσεων) 12 Ρευστοποίηση βλεννωδών εκκρίσεων Υδροχλορική Αμβροξόλη Φιάλη 5 2,82 6,5% 14,10

19 13 Αντιόξινο,γαστροισ.παλινδρόμιση Κουτί 5 3,02 6,5% 15,10 Ρανιτιδίνη αναβράζοντα χάπια 14 Για θεραπεία δωδεκαδακτυλικού «5 9,13 6,5% 45,65 έλκους Ομεπραζόλη(ενήλικες) 15 Αντιναυτίας-αντιεμετικό Δομπεριδό «5 2,35 6,5% 11,75 νη (υπόθετο) 16 Αντιμετώπιση αλεργικής ρινίτιδας «5 5,76 6,5% 28,80 Βουδεσονίδη (εισπνεόμενο) 17 Για την δυσκοιλιότητα Λακτουλόζη Φιάλη 5 3,12 6,5% 15,60 18 Αντιβηχικό Κιτρική Βουταμιράτη «5 5,31 6,5% 26,55 19 Δεσλοραταδίνη «5 5,23 6,5% 26,15 20 Αντιναυτία-αντιεμετικό Μετοκλο- κουτί 5 1,44 6,5% 7,20 πραμίδη 21 Υπογλώσσιο για πρόληψη & θεραπεία Κουτί 5 1,27 6,5% 6,35 στηθάγχης Δινιτρικός Ισοσορ- βίτης 22 Επινεφρίνη αμπούλες (1Χ1) «5 1,21 6,5% 6,05 23 Πολυβιταμίνες Κουτί 8 9,73 13% 77,84 24 Παιδικοί φυσιολογικοί οροί «10 4,25 6,5% 42,50 25 Τεχνητά Δάκρυα «5 4,25 6,5% 21,25 26 Κρέμα ανάπλασης & ενδυτάτωσης Σωλην 5 4,96 23% για ερεθισμένο & ευαίσθητο δέρμα άριο 27 Απολυμαντικό διάλυμα χεριών 1λιτ Τεμ 5 7,52 13% 37,60 28 Lotion για ψείρες «47 8,13 23% 382,11 29 Αντικουνουπικά-εντωμοαπωθητικά Τεμ 20 4,87 23% 97,40 30 Stick αμμωνίας «10 1,50 23% 15,00 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV / / / / / Βαμβάκι Τεμ 19 1,40 13% 26,60 32 Γάζες οφθαλμικές «20 0,33 13% 6,60 33 Γάζες αιμοστατικές «20 1,33 13% 26,60 34 Επίδεσμοι 8Χ4 ελαστικοί «10 2,57 13% 25,70 35 Επίδεσμοι 6Χ4 ελαστικοί τεμ 10 0,56 13% 5,57 36 Γάζες για τραύματα με αντιβίωση «1 5,80 6,5% 5,80 (κουτί 10 τεμ) 37 Νάρθηκας ποδιού «2 55,28 23% 110,56 38 Νάρθηκας χεριού «2 48,78 23% 97,56 39 Σύριγγες ινσουλίνης «50 0,15 23% 7,50 40 Επιθέματα μικροτραυμάτων κουτί 10 2,21 13% 22,10 10X2,5mm 41 Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης κουτί 20 4,07 23% 81,40 42 Γλωσσοπίεστρα αποστειρωμένα κουτί 1 2,44 23% 2,44 43 Στιγμιαία παγοκύστη Τεμ 5 2,03 23% 10,15 ΟΡΓΑΝΑ CPV / Πιεσόμετρο με πουάρ 1 18,70 23% 18,70 45 Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου από δάγκωμα φιδιών-σκορπιών 3 17,89 23% 53,67 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 6,5% 593,62 +38,59(φ.π.α.) = 632,21 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 13% 228,61+029,72(φ.π.α.) = 258,33 Ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 23% 901,29+207,30(φ.π.α.)= 1.108,59 Γενικο συνολο 1.999,13

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Αρ. Πρωτ: Δ.Υ. ΤΜΗΜΑ & Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Θέμα : Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και φαρμακείων πλάτης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002770858 2015-05-13

15REQ002770858 2015-05-13 5REQ00770858 05-05-3 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες i) του Κολυμβητηρίου του Δήμου Χαλκηδόνος, ii) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α βάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Αρ. Πρ. :44490 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αριθ.Μελέτης 14 /14 ΕΡΓΟ:Προμήθεια ζωοτροφών ΑΠ20685 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 35/2013 Α.Π.: 41041 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ.Πρωτ Αριθ.Διακ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ.Πρωτ Αριθ.Διακ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 10-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ.Πρωτ. 38.715 Αριθ.Διακ. 38.714 Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού Για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φαρμακευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετ. 76/2015 Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 56088/2015 Προμήθεια: Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ:2/133394 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:10/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 9/05/01 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κωνσταντα 11, Βόλος Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες : Κοπάνου Ελισσάβετ Τηλέφωνο : 10 7515 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :10/201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 216 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 6 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 16567

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού».

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΟΡΝ46Ψ8ΒΞ-Π9Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 26/02/2015 Αρ. Πρωτ. 272 Πληροφορίες: Κανελίδου Άννα Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:52158 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8932

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Αλεξανδρούπολη, 13/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 866 Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ.Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.57013 Πληροφορίες:Κυργάκη Μαρία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 / 03 /2014 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2313/304058 Email: kirgaki@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Τρίπολη: 14/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ M.M. ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2. Αλοιφή για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου ή αντίστοιχου επαγγελματικού συλλόγου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου ή αντίστοιχου επαγγελματικού συλλόγου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: Προμήθεια φαρμάκων για το καταφύγιο ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ αδέσποτων ζώων του Δ. Αλεξ/πολης ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελετ. 44/2015 Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 43508/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια ξυλείας» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 16/07/015 Αριθ.Πρωτ.:617/015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7Β7Λ7-70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 7/07/0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑΜ: PROC009878 0-07-7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 30 /13

ΕΡΓΟ: Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 30 /13 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 12 /2013 Έργο:«Προµήθεια υλικών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται εις διπλούν επί ποινή αποκλεισμού, είναι :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται εις διπλούν επί ποινή αποκλεισμού, είναι : ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ζωοτροφών» ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:48601/28-08-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 6 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2256 Τ.Κ. 6812 Αλεξανδρούπολη Aλεξανδρούπολη 25.5.216 Πληροφορίες: Αθ. Μόκαλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού Νοµικού Προσώπου ήµου Σητείας ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ιδ. Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 119 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 71/ 49886/ 03/09/2015 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005294092 2016-10-25 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑ Τ.Κ. : 84 700 TEL : +30 22860 25393-4 FAX : +30 22860 25898 E-Mail :karamfenia@yahoo.gr Πληρ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Δ/νση : 24ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας, Στεφανοβίκειο, Ν. Μαγνησίας T.K: 37 500 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια φαρµάκων για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 28/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC PROC002608455-03-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 26/02/ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4866 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Για την προμήθεια Υλικών Φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Παιονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 17/06/2016 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27274 Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Τ.Κ. : 68100 Τηλέφωνο : 2551364214 Φαξ : 2551364125 Πληροφορίες : ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Email

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/2015 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 35.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 35. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια ταινιών µέτρησης σακχάρου, φαρµακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίµων και εξοπλισµού, για τις ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Γαζοεπιδεσμικό Υλικό Υλικό ΜΤΝ Επιδεσμικό Υλικό Ιατρικές Συσκευές. Ξενοφών Γερμανός ΑΕΕ

Κατάλογος Προϊόντων. Γαζοεπιδεσμικό Υλικό Υλικό ΜΤΝ Επιδεσμικό Υλικό Ιατρικές Συσκευές. Ξενοφών Γερμανός ΑΕΕ Κατάλογος Προϊόντων Γαζοεπιδεσμικό Υλικό Υλικό ΜΤΝ Επιδεσμικό Υλικό Ιατρικές Συσκευές Κριμαίας 11-15, 11526 Αθήνα 210 6917178 210 6916258 info@xgermanos.com ΕΚΔΟΣΗ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα: Αποστειρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12560 / 23-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία : 31-Αυγ-15 Αρ. πρωτ. : 882/ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:. /. -. - 2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 69881 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΕΡΓΟ: Προμήθεια Αθλητικού υλικού για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 26/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) Προϋπολογισµού: 975,32 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) Προϋπολογισµού: 975,32 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2016 Αριθµ. Πρωτ. Οικ. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "Υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/11/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1. «Προμήθεια φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: 29611 Πληροφορίες: Πιτσάνη Πετρούλα Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια κίτρινου κεριού από παραφίνη και κεριού από ανάπλαση για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων»

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια κίτρινου κεριού από παραφίνη και κεριού από ανάπλαση για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων» ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα 08/01/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. 11 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Συντάξας: Γεώργιος Κυριακόπουλος Τηλ: 2610 966249 Fax: 2610 966258 E-mail: geo.kyriakopoulos@patras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 60 Αναλγητικό Αντιπυρετικό

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 60 Αναλγητικό Αντιπυρετικό ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΓΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΙΟΚΣΤΡΟΥ \ ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ ΜΟΝΔ ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΟΝΔΟ Σ (ΜΕ ΦΠ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 1. ΦΡΜΚ Παρακεταμόλη ταμπλέτες (500mg) τύπος Panadol, Depon) (20 60 ναλγητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ A/A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ A/A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ: 8 cmx2m ± 0,5cmx0,5m Επίδεσμοι γύψου 8 cmx2m ±0,5cmx0,5m, οι οποίοι 2ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ: 10 cmx2m ± 0,5cmx0,5m Επίδεσμοι γύψου 10cmx2m ±0,5cmx0,5m, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα Ανακοινώσεων ΑΜΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ

Πίνακα Ανακοινώσεων ΑΜΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /νση : Ερυθρού Σταυρού 12Α ΡΟ ΟΣ 24/ 10 / 2016 ΡΟ ΟΣ Τ.Κ. 8100 Αρ. Πρωτ. 447 Πληρ. : Φτακλάκη Κορίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 18/12/2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 85206 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: 25038 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ( συνοδευόμενα με κατάλληλη εργοστασιακή βάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

«Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ( συνοδευόμενα με κατάλληλη εργοστασιακή βάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 «Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ( συνοδευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 1 2 3 Αποτροπή μόλυνσης Καθαρισμός (εξίδρωση) Κοκκιοποίηση - Προστασία της κοκκιοποίησης (κοκκίδωσης) Επιθηλίωση 1η ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 3546/22-01 2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ,

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Αριθ. μελέτης: 13/2015 Αριθμός Μελέτης: 13/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 463

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 463 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 463 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-36184 E-mail: savvaidismanolis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 9/10/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/95310 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 15ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 15ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 15ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια:22/10/2015 Αριθμ. Πρωτ: 21345 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 09/04/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 2986 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06 / 03 /2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 569 Κ.Α:10-6611.002 Προμήθεια για χειροτεχνίες (Μαρκαδόροι, χαρτόνια κλπ.). Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 100 /2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 100 /2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 100 /2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/214/180735/Σ.780/23 Ιουν 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, την διενέργεια προμήθειας υλικών (Φαρμακευτικά Είδη,CPV:33680000-0),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αρ. Πρ. 19840/10-05-2016 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ & Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ : 05-12-14 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ

Διαβάστε περισσότερα