Καταγραφή Επιπέδων Ψηφιακού Πληροφοριακού Γραµµατισµού των Μελλοντικών Φιλολόγων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταγραφή Επιπέδων Ψηφιακού Πληροφοριακού Γραµµατισµού των Μελλοντικών Φιλολόγων"

Transcript

1 Καταγραφή Επιπέδων Ψηφιακού Πληροφοριακού Γραµµατισµού των Μελλοντικών Φιλολόγων Α. Χατζηχρήστος Υπ. Διδάκτωρ Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. Περίληψη 156 προπτυχιακοί φοιτητές Φιλολογίας του Α.Π.Θ., έχοντας παρακολουθήσει τα σεµινάρια ψηφιακής πληροφοριακής παιδείας του τµήµατος, αξιολογήθηκαν ως προς τις δεξιότητες της πληροφοριακής τους παιδείας. Ωστόσο, η παρούσα έρευνα αξιολογεί και κάποιους από τους παράγοντες που ενδεχοµένως διαµορφώνουν τον πληροφοριακό γραµµατισµό των φιλολόγων, όπως η προηγούµενη παρακολούθηση σχετικών µαθηµάτων. Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν τη σηµασία της ψηφιακής πληροφοριακής παιδείας ως µέρους της πλήρους επιστηµονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των φιλολόγων στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα. Λέξεις-κλειδιά: ελληνική φιλολογία, ψηφιακή πληροφοριακή παιδεία, ψηφιακός πληροφοριακός γραµµατισµός, παράγοντες πληροφοριακής παιδείας 1. Εισαγωγή 1.1 Το θεωρητικό πλαίσιο Η τελευταία εικοσαετία στην εκπαίδευση σηµαδεύτηκε από τη διάδοση των ΤΠΕ και την ανάγκη αξιοποίησής τους τόσο για αναζήτηση πληροφοριακού υλικού, όσο και γενικότερα. Έτσι δηµιουργήθηκαν πολλοί παρεµφερείς όροι, χωρίς όµως να διευκρινίζονται πάντα οι διαφορές τους (Καλογρίδου-Κολυβά, 2011). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι παρεµφερείς µεν αλλά πλήρως διακριτοί όροι, πληροφοριακός και πληροφορικός γραµµατισµός, µε τον πληροφοριακό, µάλιστα, να επιµερίζεται και σε άλλες κατηγορίες πέραν του πληροφορικού ή του ευρύτερου ψηφιακού, καθιστώντας έτσι την ορολογία αρκετά περίπλοκη (Buckingham, 2006). Σε διάκριση, λοιπόν, από τον παρεµφερή πληροφορικό (Λαφτσίδου κ.ά., 2008), ο πληροφοριακός γραµµατισµός περιγράφει την ικανότητα καθορισµού του εύρους των απαιτούµενων πληροφοριών, ψηφιακών και µη, γρήγορης και αποτελεσµατικής πρόσβασης σε αυτές, κριτικής αποτίµησής τους και των πηγών τους και, τέλος, αποτελεσµατικής και ορθής αξιοποίησης και χρήσης τους (ACRL 2000). Έτσι, η πληροφοριακή παιδεία αποδεικνύεται διεπιστηµονική (Hunt & Birks, 2004) και µε

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 καταλυτικό ρόλο για την πλήρη επιστηµονική κατάρτιση των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (Bruce, 1999) και δη των φιλολόγων, αφού στα µαθήµατά τους η αναζήτηση, αξιοποίηση και καταγραφή πληροφοριών σε εµπεριστατωµένο κείµενο αποτελεί σταθερό εκπαιδευτικό στόχο. Από το 2006, µάλιστα, η πληροφοριακή παιδεία αποτελεί θεµέλιο της δια βίου εκπαίδευσης και βασικό ανθρώπινο δικαίωµα (Garner, 2006). Οι σχετικές µε το θέµα έρευνες είτε αναφέρονται απλώς στη σχέση των ερευνητών του συνόλου των ανθρωπιστικών επιστηµών µε τις ψηφιακές πληροφοριακές πηγές (Barrett, 2005) ή συγκεκριµένων µεν ανθρωπιστικών επιστηµών αλλά όχι της ελληνικής φιλολογίας (Ellis & Oldman, 2005). Επιπλέον, παρότι έχει ερευνηθεί η σχέση των φιλολόγων και του Η/Υ (Κουτσογιάννης κ.ά., 2007), οι µελέτες για την πληροφοριακή τους παιδεία είτε συγκαταλέγονται σε ευρύτερες έρευνες που περιλαµβάνουν και άλλους επιστηµονικούς κλάδους (Λαφτσίδου κ.ά., 2008) είτε περιγράφουν απλώς τις σχετικές καταβαλλόµενες προσπάθειες στα ανώτατα ιδρύµατα της χώρας αναφερόµενες και στους φιλολόγους (Στρακαντούνα & Φραντζή, 2008) είτε καταγράφουν τη γενικότερη στάση τους απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες (Χατζηχρήστος, 2011), συγκρίνοντάς τους ενίοτε και µε άλλους συναδέλφους τους των ανθρωπιστικών επιστηµών (Χατζηχρήστος, 2012). Ακόµη, όµως, και όταν πραγµατεύονται αποκλειστικά τον ψηφιακό πληροφοριακό γραµµατισµό των φιλολόγων, δεν συνυπολογίζουν τους παράγοντες διαµόρφωσής του (Φραντζή, 2006). Η παρούσα, λοιπόν, µελέτη φιλοδοξεί να αποτυπώσει συνοπτικά τις δεξιότητες των υποψηφίων φιλολόγων εντός των πηγών ψηφιακού πληροφοριακού υλικού, να καταγράψει τις βάσεις που χρησιµοποιούν κατά κόρον, αλλά και να ελέγξει κάποιους από τους παράγοντες που ρυθµίζουν τις πρακτικές τους αυτές, ώστε να δοθεί όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα, σχετικά µε τον ψηφιακό πληροφοριακό γραµµατισµό του κλάδου. 1.2 Μέτρηση της πληροφοριακής παιδείας Στη µεγάλη πλειοψηφία προγραµµάτων πληροφοριακής παιδείας, η µέτρησή της θεωρείται απαραίτητη, ώστε να καθίστανται σαφείς οι πληροφοριακές ανάγκες των συµµετεχόντων τόσο πριν, όσο και µετά από τη διεξαγωγή αυτών των προγραµµάτων (Λαφτσίδου κ.ά, 2008). Έτσι διαµορφώθηκαν πολλά ερευνητικά εργαλεία, µε διαφορετική κάθε φορά φιλοσοφία και τρόπο µέτρησης, από τα οποία για την παρούσα µελέτη προτιµήθηκε το ερωτηµατολόγιο παρόµοιας έρευνας στο Quebec του Καναδά (Mittermeyer & Quirion, 2003).

3 Πρακτικά 5 th CIE Η Μεθοδολογία της Έρευνας 2.1 Τα Ερωτηµατολόγια Για τη διεκπεραίωση της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε 8 ερωτήσεις κλειστού τύπου για την εξέταση των πληροφοριακών γνώσεων του δείγµατος και 2 ερωτήσεις ανοικτού τύπου, για να ελεγχθούν η γνώση του δικτυακού τόπου του Συστήµατος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. και οι ηλεκτρονικές πηγές που χρησιµοποιούνται από τους ερωτηθέντες για την ανάκτηση των απαιτούµενων κάθε φορά πληροφοριών. Η µορφή του αποτελεί σύντοµη εκδοχή του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε σε παρεµφερή έρευνα στο Quebec (Mittermeyer & Quirion, 2003), ώστε η συµπλήρωσή του να µην είναι χρονοβόρα. Διανεµήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος , στην αρχή της διδασκαλίας µαθηµάτων της σχολής µετά από συνεννόηση µε τον εκάστοτε διδάσκοντα και κανένας φοιτητής δεν αρνήθηκε τη συµπλήρωσή του. Αφού σηµειωθεί πως το πρώτο σεµινάριο ψηφιακής πληροφοριακής παιδείας γίνεται πλέον στο τµήµα κατά το πρώτο έτος (Χατζηχρήστος, 2012, Χατζηχρήστος, 2011), θα πρέπει να επισηµανθεί πως το ερωτηµατολόγιο ήταν σκοπίµως το ίδιο ακριβώς µε αυτό της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε το ακαδηµαϊκό έτος στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ., µεταξύ των οποίων και του τµήµατος Φιλολογίας (Λαφ-τσίδου κ.ά., 2008), ώστε µέσα από τα αποτελέσµατα των δύο ερευνών να διαπιστωθεί η ενδεχόµενη διαφορά στο επίπεδο πληροφοριακής παιδείας των δύο δειγµάτων. 2.2 Το δείγµα Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 156 προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος Φιλολογίας, που κατά το έτος φοιτούσαν το λιγότερο στο δεύτερο έτος, ώστε να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα σεµινάριο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Όπως φαίνεται από τα έτη, κατά τα οποία πραγµατοποιήθηκαν οι δύο έρευνες, η παρούσα και εκείνη που έγινε στους πρωτοετείς το (Λαφτσίδου κ.ά., 2008), είναι πιθανό µέρος του δείγµατος να συµπίπτει, ως προς τα υποκείµενα που φοιτούσαν τότε στο πρώτο και κατά το στο τέταρτο έτος, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιµος ο διαχωρισµός των υποκειµένων ανά έτος σπουδών στην τελική µορφή της έρευνας, αφού τα αποτελέσµατα των τεταρτοετών φοιτητών δεν παρουσίαζαν σηµαντική απόκλιση, ως προς αυτά των άλλων ετών. Ο αριθµός του δείγµατος αντιστοιχεί περίπου στο 10% του αντίστοιχου συνολικού πληθυσµού του τµήµατος και, όπως αναµενόταν, οι άνδρες αποτελούν τη µεγάλη µειοψηφία µε ποσοστό περίπου 9% (14), ενώ οι γυναίκες ανέρχονται στο 91% του δείγµατος (142).

4 4 Conferrence on Informatics in Education Τα Αποτελέσµατα της Έρευνας 3.1 Οι Ερωτήσεις περί Πληροφοριακής Παιδείας Οι υποψήφιοι φιλόλογοι ερωτήθηκαν αρχικά (Παράρτηµα, πίν. 2), σχετικά µε αυτό που δεν µπορούν να βρουν σε µία συνήθη µηχανή αναζήτησης, όπως το Yahoo ή το Google. Το 69,23% απάντησε σωστά, πως δεν θα έβρισκε τα διαθέσιµα βιβλία από τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. Εντύπωση, σε αυτό το ερώτηµα, προκάλεσε το 17% περίπου που απάντησε πως δεν υπάρχουν διαφηµιστικές καταχωρήσεις. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό άνω του 40% θα αναζητούσαν πληροφορίες για ένα εντελώς άγνωστο θέµα σε ένα βιβλίο ή ένα άρθρο και µόνο το 58,33% θα ξεκινούσε από µία εγκυκλοπαίδεια Το υψηλό ποσοστό των λανθασµένων απαντήσεων, όµως, δικαιολογείται από τη γενικότερη υποτίµηση της χρήσης των εγκυκλοπαιδειών στο τµήµα. Για να ελεγχθεί η ικανότητα των υποκειµένων να χρησιµοποιούν τα εργαλεία ηλεκτρονικής αναζήτησης, τέθηκε το ερώτηµα του σωστού λογικού τελεστή για την αναζήτηση δύο συνώνυµων όρων. Τη σωστή απάντηση OR επέλεξε µόλις το 41,67%, ενώ το 37,18% απάντησε AND και το 21,15% πως δεν γνωρίζει. Η αδυναµία, ωστόσο, ηλεκτρονικής αναζήτησης υλικού φαίνεται κυρίως από το γεγονός, ότι µόλις το 11,54% θα έκανε αναζήτηση στο πεδίο Θέµα, για να βρει βιβλία για τον Rousseau, ενώ το 79,49% θα επέλεγε Συγγραφέα, βρίσκοντας έτσι βιβλία του ίδιου του Γάλλου συγγραφέα. Οι δύο ερωτήσεις είναι οι µόνες που οι σωστές απαντήσεις δεν ξεπέρασαν το 50% και αποτελούν, ενδεχοµένως, µία αρκετά καλή εικόνα του τρόπου αναζήτησης του κλάδου σε µία βιβλιογραφική βάση. Ως προς το είδος του πληροφοριακού υλικού, οι συµµετάσχοντες γνωρίζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία και ποσοστό που ξεπερνά το 87% πως τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για ένα θέµα θα τις βρουν σε άρθρο περιοδικού. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στην επιλογή σωστών όρων-κλειδιών κατά την αναζήτηση υλικού σε µία ξενόγλωσση βάση, αφού για το θέµα «Τα µέτρα που λαµβάνονται στη χώρα µας, για να περιοριστεί η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος», το 82,69% απάντησε σωστά, πως θα χρησιµοποιούσε τους όρους «Protective measures, environment, Greece». Το δείγµα εµφανίζεται, τέλος, πολύ ικανό και στην ανεύρεση περαιτέρω πληροφοριών µε βάση µόνο ένα σχετικό βιβλίο για την εργασία του, αφού περισσότεροι από το 90% θα συµβουλεύονταν τη βιβλιογραφία του για περαιτέρω πληροφορίες επί του ίδιου θέµατος, ενώ µόλις το 7,69% τα περιεχόµενα του βιβλίου. Το τελευταίο ερώτηµα κλειστού τύπου στο ερωτηµατολόγιο σχετίζεται µε τη χρήση του υλικού. Ενώ το 75,64% των συµµετασχόντων απαντά πως πρέπει να παραπέµψει σε κάθε περίπτωση στην πληροφοριακή πηγή, είναι αξιοσηµείωτο πως το 15,38% πιστεύει ότι παραποµπή γίνεται µόνο σε περιπτώσεις λέξη προς λέξη αντιγραφής, ενώ 1 στους 4 συνολικά ερωτηθέντες δεν γνωρίζει πότε πρέπει να βάλει παραποµπή. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τα µέλη της εκπαιδευτικής

5 Πρακτικά 5 th CIE κοινότητας, προκειµένου τα ολοένα αυξανόµενα κρούσµατα λογοκλοπής, εκούσιας και ακούσιας, να περιοριστούν σηµαντικά, αν όχι να εκλείψουν τελείως. 3.2 Η Ερώτηση περί Δικτυακού Τόπου του Συστήµατος Βιβλιοθηκών Στο πρώτο ερώτηµα ανοικτού τύπου, το δείγµα κλήθηκε να γράψει την ιστοσελίδα του Συστήµατος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Από τις απαντήσεις προέκυψε πως µόλις το 48,72% γνώριζε τη σωστή απάντηση, Από τους υπόλοιπους, το 23,08% δεν έδωσε καµία απάντηση, οµολογώντας πλήρη άγνοια, το 12,18% έγραψε κάποια απάντηση παραπλήσια µεν µε τη σωστή αλλά εσφαλµένη και άλλοι τόσοι έγραψαν µία άλλη ιστοσελίδα, όπως αυτήν του τµήµατος. Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές της επαφής που έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος µε το διαθέσιµο πληροφοριακό υλικό που αφορά στις σπουδές τους, τόσο έντυπο, όσο κυρίως ψηφιακό, και σίγουρα αυτή η επαφή δεν µπορεί να χαρακτηριστεί η καλύτερη δυνατή. 3.3 Η Ερώτηση περί Βιβλιογραφικών Βάσεων και Μηχανών Αναζήτησης Τέλος, τα υποκείµενα της έρευνας ερωτήθηκαν ποιες βιβλιογραφικές βάσεις ή µηχανές αναζήτησης χρησιµοποιούν για την ανεύρεση πληροφοριακού υλικού, σχετικού µε την επιστήµη τους. Η µεγάλη τους πλειοψηφία, µε ποσοστό που αγγίζει το 65%, απάντησε κάποια συνήθη µηχανή αναζήτησης, όπως Google και Yahoo, το 21,5% περίπου κάποια από τις βιβλιογραφικές βάσεις της βιβλιοθήκης, ενώ το 13,6% δεν απάντησε. Παρά τη µεγάλη διαφορά των δύο ποσοστών που απάντησαν σε αυτήν την ανοικτού τύπου ερώτηση, οι διαφορετικές απαντήσεις και στις δύο περιπτώσεις ήταν 12. Από τις συνήθεις µηχανές αναζήτησης, δηµοφιλέστερη ήταν το Google µε 76 αναφορές, ενώ από τις βάσεις της βιβλιοθήκης, όπου υπήρξε σαφέστατα µεγαλύτερη διασπορά στις απαντήσεις, πρώτη επιλογή υπήρξε η HealLink µε 8 αναφορές. 3.4 Συνολική Εικόνα των Αποτελεσµάτων Προκύπτει, εποµένως, σαφώς η πολύ καλή γνώση των υποψηφίων φιλολόγων σχετικά µε τις πληροφοριακές πηγές αλλά και η µεγάλη τους αδυναµία να τις αξιοποιήσουν, όταν αυτές βρίσκονται σε ηλεκτρονική µορφή. Επιπλέον, οι περισσότεροι περιορίζονται στις συνήθεις µηχανές αναζήτησης και δεν ανατρέχουν στο ηλεκτρονικό επιστηµονικό υλικό του πανεπιστηµίου, αλλά η µεγάλη πλειοψηφία αµφοτέρων γνωρίζει την ορθή χρήση των πληροφοριών. Τέλος, από τα 156 ερωτηµατολόγια, τα 108, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,23%, έδωσαν περισσότερες από 5 σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου, αλλά είναι πολύ σηµαντικό το υπόλοιπο 30,77% του συνόλου που παρουσιάζει σηµαντικά κενά στην πληροφοριακή του παιδεία.

6 6 Conferrence on Informatics in Education Παράγοντες Διαµόρφωσης των Αποτελεσµάτων 4.1 Η Προηγούµενη Παρακολούθηση Σχετικών Σεµιναρίων ή Μαθηµάτων Από την αρχή ακόµη της έρευνας κρίθηκε σκόπιµη η σύγκριση των αποτελεσµάτων της µε αυτά της αντίστοιχης που είχε πραγµατοποιηθεί στους πρωτοετείς φοιτητές Ελληνικής Φιλολογίας το 2008 (Λαφτσίδου κ.ά., 2008). Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης είναι εντυπωσιακά, δεν παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ τους και, παρά τα χαµηλά ποσοστά των σωστών απαντήσεων σε κάποιες ερωτήσεις της παρούσας µελέτης, καταδεικνύουν σαφέστατα την αναγκαιότητα τέτοιων µαθηµάτων µέσα στα φιλολογικά τµήµατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προαναφερθέν 69,23% των ερωτηµατολογίων µε περισσότερες από 5 σωστές απαντήσεις είναι τουλάχιστον 2,5 φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο 26,8% του Ακόµη πιο εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσµατα που αφορούν στη γνώση των βιβλιογραφικών βάσεων της βιβλιοθήκης, αφού το 3,9% του 2008 υπερπενταπλασιάστηκε και έφτασε σε αυτήν την έρευνα το 21,49%, ενώ, αντιστρόφως, το 34,8% των κενών απαντήσεων του 2008 στην ίδια ερώτηση µειώθηκε περίπου στο 1/3 και δεν ξεπερνά πλέον το 13,6%. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πλήρως την παραπάνω εικόνα και ως προς τα επιµέρους ερωτήµατα. Αναφέροντας αναλυτικά µόνο αυτά µε τα χαµηλότερα ποσοστά, µπορεί να είναι όντως παρά πολύ µικρό το 11,5% περίπου που γνωρίζει τη χρήση των πεδίων για την έρευνά του, είναι όµως κατά 62% µεγαλύτερο από το αντίστοιχο 7,1% του Μολονότι λιγότεροι από τους µισούς θα χρησιµοποιούσαν τον σωστό λογικό τελεστή για την ανεύρεση συνώνυµων όρων, η σωστή απάντηση στην παρούσα έρευνα όχι µόνο εµφανίζει αύξηση κατά 3,5 περίπου ποσοστιαίες µονάδες, αλλά αποτελεί πλέον και την πρώτη προτίµηση στις απαντήσεις από δεύτερη το Στα υπόλοιπα ερωτήµατα η βελτίωση κυµαίνεται από 4 έως και 18 ποσοστιαίες µονάδες, αποδεικνύοντας έτσι µαζί και µε όλα τα προαναφερθέντα πόσο µεγάλη είναι η διαφορά, ως προς την ψηφιακή πληροφοριακή τους παιδεία, µεταξύ των φοιτητών που έχουν παρακολουθήσει σχετικά σεµινάρια και των συναδέλφων τους που δεν το έχουν πράξει. 4.2 Η Γνώση των Βιβλιογραφικών Βάσεων της Βιβλιοθήκης Πέρα από την παρακολούθηση των σχετικών σεµιναρίων, υπήρχε λόγω των αποτελεσµάτων της έρευνας του 2008 (Λαφτσίδου κ.ά., 2008) η υποψία, ότι η γνώση των βιβλιογραφικών βάσεων της βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. θα µεταφραζόταν και σε καλύτερα ποσοστά απαντήσεων στα διανεµηθέντα ερωτηµατολόγια. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα (Παράρτηµα, πίν. 1), καθώς το ποσοστό των ερωτηµατολογίων µε περισσότερες από 5 σωστές απαντήσεις δεν ξεπερνά το 58,5% για όσους γνωρίζουν τις βάσεις της βιβλιοθήκης, όταν ανέρχεται στο 66% για όσους δεν απάντησαν καµία βάση και σε 76% για όσους απάντησαν κάποια συνήθη µηχανή αναζήτησης. Επιπλέον, µέσα στο 76% υπάρχουν 6 ολόσωστα

7 Πρακτικά 5 th CIE ερωτηµατολόγια, µέσα στο 66% υπάρχει 1, αλλά µέσα στο 58,5% δεν υπάρχει κανένα. Είναι, επίσης, αξιοσηµείωτο ότι ο αριθµός των επιµέρους ερωτήσεων που απαντήθηκε σωστά σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους γνώστες του ηλεκτρονικού πανεπιστηµιακού υλικού ανέρχεται σε 2, όταν ο αντίστοιχος αριθµός ερωτήσεων για το µικρότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων ανέρχεται σε 5. Προκύπτει, εποµένως, µία σαφής διαφοροποίηση στην εικόνα των αποτελεσµάτων µεταξύ των δύο ερευνών, ως προς αυτό το ζήτηµα, η οποία µένει να εξεταστεί σε κάποια µελλοντική µελέτη επί του θέµατος. 4.3 Άλλοι Πιθανοί Παράγοντες Διαµόρφωσης των Αποτελεσµάτων Πέρα από τους παραπάνω, µελετήθηκαν και άλλοι δύο παράγοντες, οι οποίοι θα µπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων, το φύλο και το έτος σπουδών των υποκειµένων του δείγµατος. Δεν παρατηρήθηκε, λοιπόν, καµία ιδιαίτερη απόκλιση στα αποτελέσµατα µεταξύ των φοιτητών µεγαλυτέρων ετών και των µικρότερών τους. Παρότι αυτό µπορεί αρχικά να προκαλέσει απορία, θα πρέπει να σηµειωθεί πως δεν θεωρείται παράδοξο για το συγκεκριµένο τµήµα, αφού οι εργασίες που αναλαµβάνουν στην πορεία των σπουδών τους οι φοιτητές είναι ελάχιστες και, µε δεδοµένο ότι µπορούν να πάρουν πτυχίο χωρίς καµία γραπτή εργασία, είναι λογικό το µεγαλύτερο έτος να µην συνεπάγεται και περισσότερη εµπειρία, ως προς τη χρήση των ερευνητικών εργαλείων. Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν αξιοσηµείωτες αποκλίσεις ούτε στα ερωτηµατολόγια ανδρών και γυναικών, στοιχείο που ίσως οφείλεται στο εκ των πραγµάτων πολύ µικρό ποσοστό του ανδρικού πληθυσµού του δείγµατος. 5. Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας κανείς τα παραπάνω αποτελέσµατα, µπορεί να διαπιστώσει µία µάλλον θετική εικόνα, ως προς την ψηφιακή πληροφοριακή παιδεία των υποψηφίων φιλολόγων. Οι τελευταίοι γνωρίζουν στη µεγάλη τους πλειοψηφία τη χρήση των διαφόρων πηγών πληροφοριακού υλικού, την αναζήτηση του υλικού αυτού µε σωστούς όρους-κλειδιά αλλά και τη µέθοδο, ώστε από ένα και µόνο τεκµήριο να βρουν περαιτέρω πληροφορίες για το θέµα που τους απασχολεί. Προκαλεί, βέβαια, προβληµατισµό το στοιχείο, ότι 1 στους 3 δεν γνωρίζει πως οι συνήθεις µηχανές αναζήτησης δεν εµφανίζουν τα διαθέσιµα βιβλία των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών και, κυρίως, πως 1 στους 4 δεν γνωρίζει πότε θα πρέπει να παραπέµψει στο υλικό αναφοράς. Ακόµα µεγαλύτερο προβληµατισµό προκαλεί η άγνοια περί της έρευνας σε µία ηλεκτρονική πηγή, µε τους λογικούς τελεστές και τα πεδία αναζήτησης να µην είναι σε θέση να χρησιµοποιηθούν σωστά από τους µελλοντικούς φιλολόγους. Εποµένως, µπορεί η γενικότερη πληροφοριακή παιδεία του κλάδου να είναι σε τουλάχιστον ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά, όταν θα γίνει λόγος για την ψηφιακή του πληροφοριακή παιδεία, τότε σίγουρα αυτή χρήζει περαιτέρω βελτίωσης.

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Ως προς τους παράγοντες διαµόρφωσης της παραπάνω εικόνας, αξίζει να σηµειωθεί και πάλι η εντυπωσιακή διαφορά µεταξύ όσων είχαν προηγουµένως παρακολουθήσει κάποιο σχετικό σεµινάριο ή µάθηµα και των συναδέλφων τους που δεν είχαν καµία ενηµέρωση επί του θέµατος. Είναι, εξάλλου, σίγουρο πως η ελλιπής πρακτική εξάσκηση στα πλαίσια της σχολής οδηγεί όχι µόνο σε εξίσωση των φοιτητών κάθε έτους ως προς τις πληροφοριακές τους γνώσεις, αλλά και στη µειωµένη γνώση τους περί των κατάλληλων επιστηµονικών ηλεκτρονικών πηγών. Η πρακτική εξάσκηση, εξάλλου, παίζει σίγουρα σηµαντικό ρόλο σε τέτοια θέµατα και, συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί η δέουσα σηµασία στην εφαρµογή της (Davis, 2003), αφού, όσοι στερούνται αυτής της δυνατότητας για όσα διδάχτηκαν, σύντοµα τα ξεχνούν (Κουτσογιάννης κ.ά., 2007). Παράλληλα, είναι αναγκαίο να λαµβάνεται πάντα υπόψιν σε τέτοιου είδους προσπάθειες το σύνολο των παραγόντων που επιδρούν στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων, ώστε να επιτυγχάνεται πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα (Korobili, Malliari & Zapounidou, 2012). Ο πληροφοριακός γραµµατισµός, συνεπώς, αποτελεί σήµερα µία από τις σηµαντικότερες πτυχές της πλήρους επιστηµονικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και η µεταλαµπάδευσή του σε αυτούς και ιδίως στους φιλολόγους, που ασχολούνται και στο εκπαιδευτικό τους έργο µε τη διαχείριση πληροφοριών, φαίνεται µάλλον αναγκαία. Η µετάδοσή του, όµως, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριµένης επιστήµης αλλά και της στοχοθεσίας τέτοιων προσπαθειών (ACRL, 2000), δεν θα πρέπει να είναι στατική και θεωρητική, αλλά να αξιολογείται συνεχώς µε βάση διεθνή καθιερωµένα πρότυπα (Wright, χ.χ.), ώστε να είναι πάντοτε επίκαιρη και να αποτελεί βασικό πυλώνα της διά βίου µάθησής τους (Ragains, 2001). Η παρούσα µελέτη αποτελεί µία αξιόπιστη εικόνα για τα επίπεδα της πληροφοριακής παιδείας των υποψηφίων φιλολόγων. Η προηγούµενη παρακολούθηση σχετικών σεµιναρίων και η εντυπωσιακή µεταβολή που προκάλεσε στα αποτελέσµατα σε σχέση µε την αντίστοιχη παλαιότερη έρευνα (Λαφτσίδου κ.ά., 2008) έρχονται να πιστοποιήσουν την αξία αυτών των προσπαθειών και την ανάγκη επέκτασής τους όχι µόνο στα βασικά πλαίσια σπουδών της τριτοβάθµιας αλλά και στην επιµόρφωση των ήδη διδασκόντων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Χατζηχρήστος, 2011). Έγινε, άλλωστε, σαφές ότι η πληροφοριακή παιδεία αποτελεί βασικό πυλώνα της διά βίου µάθησης όλων των ανθρώπων και πολύ περισσότερο των εκπαιδευτικών (Weiner, 2012). Η σηµερινή «Κοινωνία της Πληροφορίας» χαρακτηρίζεται µεταξύ άλλων και από τη λεγόµενη «πληροφορύπανση» (Λούβρης, 2012) και ο πληροφοριακός γραµµατισµός, το µόνο εφόδιο για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, αποκτά έτσι ακόµη µεγαλύτερη αξία για την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Doomen, 2009). Τέλος, µε την αξιοποίηση των γνώσεων πληροφοριακής παιδείας, οι φιλόλογοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα όχι µόνο διδασκαλίας του µαθήµατός τους σε

9 Πρακτικά 5 th CIE µικροδιδασκαλίες αλλά και προσωπικής διαµόρφωσης του περιεχοµένου του. Εποµένως, οι µελλοντικοί φιλόλογοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να εφαρµόζουν, να αξιολογούν και, ενδεχοµένως, να αλλάζουν τις εκπαιδευτικές τους µεθόδους, όταν δεν θα έχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα (Emmons et al., 2009). Σε αυτήν την προσπάθεια φιλοδοξεί να συµβάλει και η παρούσα µελέτη, τονίζοντας από τη µια πλευρά την αξία της πληροφοριακής παιδείας και καταγράφοντας από την άλλη το επίπεδό της στον πλέον σχετιζόµενο εκπαιδευτικό κλάδο, προκειµένου, µέσα από τις συνολικότερες αλλαγές που συντελούνται το τελευταίο διάστηµα στον χώρο της εκπαίδευσης, να µην λησµονηθούν τα στοιχεία που την κάνουν ουσιαστική για το µέλλον και τη διά βίου µάθηση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευοµένων της. Αναφορές ACRL (2000). Information literacy competency standards for higher education. Ανάκτηση από το ds.pdf. Barrett A. (2005). The information-seeking habits of graduate student researchers in the Humanities. The Journal of Academic Librarianship, 31(4), Bruce, C. S. (1999). Workplace experiences of information literacy. International Journal of Information Management, 19, Ανάκτηση από το nal.kent.edu/~wjrobert/images/workplaceinfolit.pdf. Buckingham D. (2006). Defining digital literacy - What do young people need to know about digital media?. Digital Kompetanse: Nordic Journal of Digital Literacy, 4, Ανάκτηση από το languageid=1&contentitemid= &pagename=printversion&sitenodeid= &skipDecorating=true. Davis, N. (2003). Technology in teacher education in the USA: what makes for sustainable good practice?. Technology, Pedagogy and Education, 12(1), Doomen, J. (2009). Information inflation. Journal of Information Ethics, 18(2), Ellis D. & Oldman H. (2005). The English Literature researcher in the age of the internet. Journal of Information Science, 31(1),

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Emmons, M., Keefe, E.B., Moore, V.M., Sanchez, R.M., Mals, M.M. & Neely, T.Y. (2009). Teaching information literacy skills to prepare teachers who can bridge the research-to-practice Gap. Reference & User Services Quarterly, 49(2), Garner, S. D. (2006). High-level colloquium on information literacy and lifelong learning bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt, November 6-9, 2005: report of a meeting sponsored by the United Nations Education, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO), National Forum on Information Literacy (NFIL) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Ανάκτηση από το https://docs.google.com/fileview?id=0b3snep9j56rizgy3odm4mdqtmg NiNS00OTcyLTk0YmEtYjI0ODI1ZmU3ZGQ1&hl=en. Hunt, F. & Birks, J. (2004). Best practices in information literacy. Libraries and the Academy, 4(1), Korobili, S., Malliari, A. & Zapounidou, S. (2012). Factors that influence information-seeking behavior: the case of Greek graduate students. The Journal of Academic Librarianship, 37(2), Mittermeyer, D. & Quirion, D. (2003). Information literacy: study of incoming firstyear undergraduates in Quebec. Quebec: Έκδοση National Library of Canada. Ανάκτηση από το Ragains, P. (2001). Infusing IL into the core curriculum: a Pilot Project at the University of Nevada, Reno. Libraries and the Academy, 1(4), Weiner, S. A. (2012). Institutionalizing information literacy. The Journal of Academic Librarianship, 38(5), Wright, C. R. (χ.χ.). Criteria for evaluating the quality of online courses. Edmonton: Έκδοση Instructional Media and Design Grant MacEwan College. Ανάκτηση από το Καλογρίδου-Κολυβά, Μ. (2011). Ιστορική Αναδροµή και Σηµερινή Πραγµατικότητα των Τ.Π.Ε. Δράσεις και Μέτρα στην Ευρώπη. 3 rd Conference on Informatics in Education Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Πειραιάς,

11 Πρακτικά 5 th CIE Κουτσογιάννης, Δ., Μπονίδης, Κ., Μπαλαµπάνη, Κ., Κίτσου, Ι., Ράλλη, Α., Χαλισιάνη, Ι. & Μήττα Δ. (2007). Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιµορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Θεσσαλονίκη: Έκδοση Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ανάκτηση από το Λαφτσίδου, Μ., Κώτσιος, Π., Σαρηγιαννίδου, Β., Χατζηχρήστος, Α., Ζιώγα, Χ. & Ξενίδου-Δέρβου Κ. (2008). Πληροφοριακή παιδεία: έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών «Η Αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως Στοιχείο Ποιότητας των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων», Ιωάννινα. Ανάκτηση από το Λούβρης, Α. Π. (2012). Ασφάλεια στο διαδίκτυο: το αντίδοτο στην «Πληροφορύπανση». 4 rd Conference on Informatics in Education Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Πειραιάς, Στρακαντούνα Β. & Φραντζή Α. (2008). Προγράµµατα Εκπαίδευσης Χρηστών σε Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών: νοµικό σπουδαστήριο και σπουδαστήριο κλασικής φιλολογίας ΕΚΠΑ. 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο «Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Συµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών», Βόλος. Ανάκτηση από το pdf. Φραντζή Α. (2006). Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστηµών: έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα.. Ανάκτηση από το upatras.gr/files/6.02.fulltext.pdf. Χατζηχρήστος, Α. (2011). Η Συµβολή του Η/Υ στην επιµόρφωση των φιλολόγων. 3 rd Conference on Informatics in Education Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Πειραιάς, Χατζηχρήστος, Α. (2012). Οµοιότητες και διαφορές στην επιµόρφωση υποψηφίων καθηγητών ελληνικής και γερµανικής γλώσσας σε θέµατα Τ.Π.Ε. 4 th Conference on Informatics in Education Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Πειραιάς,

12 12 Conferrence on Informatics in Education 2013 Abstract 156 undergraduate students of Greek philology in AUTH, after having taken part in their Department s Digital Information Literacy seminars, were evaluated for their Information Literacy skills. However, this paper evaluates also some of the factors, which potentially form the philologist s Information Literacy, such as the former attendance of relevant seminars. The investigation s results show clearly the importance of the Digital Information Literacy, as a part of a complete scientific and paedagogical brilliance for the philologists of modern educational systems. Keywords: Greek Philology, Digital Information Literacy, Information Literacy Factors Παράρτηµα Πίνακας 1. Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά µηχανή αναζήτησης Εργαλεία Βιβλιοθήκης Συνήθεις Μηχανές Αναζήτησης Καµία Μηχανή Αναζήτησης Yahoo ή Google δεν θα βρω 83,33% 73,33% 60,38% Αρχική Προσέγγιση Θέµατος 41,67% 65,33% 58,49% Λογικοί Τελεστές 45,83% 45,33% 33,96% Πεδία Αναζήτησης 4,17% 16% 7,55% Πρόσφατο Υλικό 75% 92% 86,79% Επιλογή Όρων Αναζήτησης Περαιτέρω Υλικό από ένα Τεκµήριο Χρήση Παραποµπών > 5 Σωστές Απαντήσεις 75% 86,67% 86,79% 91,67% 86,67% 96,23% 66,67% 77,33% 77,36% 58,5% 76% 66% Σε µηχανή αναζήτησης, όπως το Yahoo ή το Google δεν θα βρω: Πίνακας 2. Συνοπτική Εικόνα του Ερωτηµατολογίου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Βιογραφικές πληροφορίες 2,56% (4) Διαθέσιµα βιβλία βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. 69,23% (108) Διαφηµιστικές καταχωρίσεις 16,67% (26) Δεν γνωρίζω 11,54% (18) Πρώτη προσέγγιση τελείως άγνωστου Μέσω βιβλίου Μέσω άρθρου περιοδικού 19,87% (31) 19,87% (31)

13 Πρακτικά 5 th CIE θέµατος Εργαλείο Αναζήτησης Συνώνυµων Όρων Καταλληλότερο πεδίο αναζήτησης βιβλίων για τον Rousseau Πλέον πρόσφατο υλικό για ένα θέµα Θέµα Εργασίας: «Τα µέτρα που λαµβάνονται στη χώρα µας, για να περιοριστεί η καταστροφή του περιβάλλοντος». Όροι αναζήτησης σε ξενόγλωσση βάση: Τµήµα βιβλίου για περαιτέρω υλικό επί του ίδιου θέµατος Πότε πρέπει να παραπέµψει κάποιος στην πηγή των πληροφοριών του Μέσω Εγκυκλοπαίδειας Δεν γνωρίζω AND OR NOT Δεν γνωρίζω Τίτλος Θέµα Συγγραφέας Δεν γνωρίζω Σε βιβλία Σε άρθρα Σε εγκυκλοπαίδειες Δεν γνωρίζω A. Natural Environment s Damage, Greece B. Measures currently used, environment, country C. Protective measures, environment, Greece D. Δεν γνωρίζω Περιεχόµενα Κείµενο Βιβλιογραφία Δεν γνωρίζω A. Αντιγραφή λέξη προς λέξη ιδεών ξένου κειµένου B. Περιγραφή σε προσωπικό ύφος ιδεών ξένου κειµένου C. Και στις δύο περιπτώσεις D. Δεν γνωρίζω 58,33% (91) 1,92% (3) 37,18% (58) 41,67% (65) 0% (0) 21,15% (33) 3,21% (5) 11,54% (18) 79,49% (124) 5,77% (9) 4,49% (7) 87,18% (136) 5,77% (9) 2,56% (4) A. 5,77% (9) B. 7,69% (12) C. 82,69% (129) D. 3,85% (6) 7,69% (12) 0,64% (1) 90,38% (141) 1,28% (2) A. 15,38% (24) B. 3,85% (6) C. 75,64% (118) D. 5,13% (8)

Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ.

Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. Λαφτσίδου Μαρία, Σαρηγιαννίδου Βαρβάρα, Κώτσιος Παναγιώτης, Χατζηχρήστος Αντώνης, Ζιώγα Χριστίνα, Δέρβου Κλωντίνη Μονάδα Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία και πρωτοβουλίες σχετικά με την ΠΠ στην Ελλάδα

Βιβλιογραφία και πρωτοβουλίες σχετικά με την ΠΠ στην Ελλάδα Βιβλιογραφία και πρωτοβουλίες σχετικά με την ΠΠ στην Ελλάδα Η πλειονότητα των Ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών διαθέτει κάποια υπηρεσία εκπαίδευσης χρηστών. Η εκπαίδευση που παρέχεται ποικίλλει. μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Πενία τέχνας κατεργάζεται»

«Πενία τέχνας κατεργάζεται» «Πενία τέχνας κατεργάζεται» Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες Βιβλιοθηκών. Νομικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Βασιλική Στρακαντούνα - Αργυρώ Φραντζή Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο Πληροφοριακή παιδεία & ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο Πληροφοριακή παιδεία & ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο Πληροφοριακή παιδεία & ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η συμβολή των έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πληροφοριακή Παιδεία και Εκπαίδευση χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βαθµολόγηση του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον στις Γενικές Εξετάσεις 2013

Η Βαθµολόγηση του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον στις Γενικές Εξετάσεις 2013 Η Βαθµολόγηση του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον στις Γενικές Εξετάσεις 2013 Ε. Κανίδης 1, Ι. Σαραντόπουλος 2 1 Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β' Αθήνας vkanidis@sch.gr 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση Γιάννης Σαλματζίδης Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ Τι είναι τα MOOCs

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα