ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ» Σελίδα 1 36

2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ 2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΙΔΡΥΣΗ Ε.ΣΥ. ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΛ 4 ΆΡΘΡΟ 2 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΈΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΛ 4 ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛ 5 ΆΡΘΡΟ 4 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛ 9 ΆΡΘΡΟ 5 : ΜΕΛΗ ΣΕΛ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ - ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΕΛ ΕΝΕΡΓΑ- ΟΡΚΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΣΕΛ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΣΕΛ ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ ΣΕΛ 11 ΆΡΘΡΟ 6 : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΛ 12 ΆΡΘΡΟ 7 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΘΗΤΕΙΑ - ΜΟΜΦΗ ΣΕΛ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΆΡΘΡΟ 8 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ 15 ΆΡΘΡΟ 9 : ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΣΕΛ 16 ΆΡΘΡΟ 10 : ΑΠΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΣΕΛ 16 ΆΡΘΡΟ 11 : ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΕΛ 17 ΆΡΘΡΟ 12 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΕΛ 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 13 : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΣ - ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΕΛΗ ΣΕΛ 18 ΆΡΘΡΟ 14 : ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΕΛ 24 ΆΡΘΡΟ 15 : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ ΣΕΛ 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΆΡΘΡΟ 16 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ 29 Σελίδα 2 36

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΆΡΘΡΟ 17 : ΕΣΟΔΑ ΣΕΛ 31 ΆΡΘΡΟ 18 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕΛ 32 ΆΡΘΡΟ 19 : ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΛ 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 20 : ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΛ 33 ΆΡΘΡΟ 21 : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΛ 33 ΆΡΘΡΟ 22 : ΕΥΘΥΝΕΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕΛ 34 ΆΡΘΡΟ 23 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΕΛ 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 24 : ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΕΛ 35 ΆΡΘΡΟ 25 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΛ 36 ΆΡΘΡΟ 26 : ΛΙΣΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΕΛ 36 Σελίδα 3 36

4 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός αποτελεί την μια και αδιαίρετη μονάδα. Έχοντας σκοπό την συνένωση των Ελλήνων απανταχού της Γαίας, για να αποτελέσουν τον πυρήνα επαναφοράς της πραγματικής Δημοκρατίας, βασισμένη στα Ελληνικά Αξιακά Συστήματα, ιδρύουμε σήμερα, την ημέρα του μήνα του έτους Δύο Χιλιάδες Δεκα ( / / 201 ), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα Ιδρυτικών Μελών (Συνημμένο 1), οι οποίοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ Ε.ΣΥ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Συνίσταται δια του παρόντος Αστική Εταιρεία/ Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 714 ΑΚ (Αστικού Κώδικα) υπαγόμενος στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 784 ΑΚ, εφεξής αναφερομένη ως η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως αποτελούσα αυτοτελές νομικό πρόσωπο και το καταστατικό συνίσταται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερα συμφωνίες. ΆΡΘΡΟ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΈΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1.0. Η Επωνυμία της Εταιρείας είναι: «E.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - ΠΕΡΙΟΧΗΣ» με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.- - [ΠΕΡΙΟΧΗ]», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ- [ΠΕΡΙΟΧΗ]», _» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ- [ΠΕΡΙΟΧΗ]», 2.0. Η Επωνυμία της Εταιρείας στα Αγγλικά είναι: «E.SY- - [LOCATION]_» ή «EL- EFSIS- - [LOCATION]» 3.0. Έδρα της εταιρείας ορίζεται στο, νομού, ΟΔΟΣ, ΑΡ., ΤΚ Η εταιρεία είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα, αλλά θα βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο και πλήρη συντονισμό του ΜΚΟ με την επωνυμία «E.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» με Α.Φ.Μ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: , εφεξής αναφερομένου ως η «Κεντρική» Εταιρεία ή ως «Κεντρικά». Κάθε πρόθεση για τροποποίηση, θα πρέπει να κατατίθεται ως πρόταση προς έγκριση στα «Κεντρικά» δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την ημερομηνία που θα πρέπει να υλοποιηθεί ως πράξη και περιγράφεται αναλυτικά στο εδάφιο περί Λειτουργίας της Εταιρείας πιο κάτω Με απόφαση των μελών της εταιρείας και κατόπιν έγκρισης από τα «Κεντρικά» μπορούν να ανοιχθούν υποκαταστήματα/ γραφεία εντός της ιδίας περιοχής κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. των Εταίρων. Σελίδα 4 36

5 6.0. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της Κάθε τροποποίηση που θα προκληθεί, θα πρέπει να κοινοποιείται και να καταχωρείται ως αρχείο στα «Κεντρικά» Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου, αρχόμενη από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ) περιοχής. ΆΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ως Έλληνες πολίτες - άνθρωποι, ως και κάθε Ευρωπαίος πολίτης, θεωρούμε ότι ζούμε και λειτουργούμε μέσα σε μία πολιτεία ισονομίας και ισοκρατίας, ενός κράτους δικαίου το οποίο ρυθμίζεται μέσα από ένα αξιακό σύστημα, κανόνων και αρχών, όπως αυτό έχει θεσμοθετηθεί διά μέσου των αιώνων και μετά από τόσα πολλά βάσανα και αιματοχυσίες. Εις την Ελλάδα του σήμερα, έχουμε δει να καταστρατηγείται το Σύνταγμα και να παραβιάζεται η Δημοκρατία σε όλες τους τις μορφές. Οι Έλληνες πολίτες για πέντε (5) και πλέον συνεχή χρόνια ( ), έχουν γίνει ΘΥΜΑΤΑ μίας εγκληματικής στρατηγικής η οποία προωθήθηκε από την ΤΡΟΙΚΑ και έγινε αποδεχτή από την Ελληνική Κυβέρνηση. Η Δημοκρατία, είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία των πολιτών, στην άμεση δημοκρατία, ή κάποιων αντιπροσώπων τους, στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 1.0 Η Εταιρεία θα λειτουργεί κάτω από ένα συγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος θα δοθεί από την «Κεντρική» Εταιρεία και ο οποίος θα ισχύσει ο ίδιος για όλα τα παραρτήματα της Ε.ΣΥ. Ο Κανονισμός, κάθε φορά που θα τροποποιείται θα ανακοινώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών της εκάστοτε Εταιρείας. Υπό προϋποθέσεις, δύναται να υπάρχει ειδική διάταξη για κάποια Εταιρεία -Παράρτημα. Αυτό πάντοτε θα πρέπει να είναι καταχωρημένο ως εγκεκριμένη διάταξη από τα «Κεντρικά» και θα φέρει την απαραίτητη σφραγίδα. 2.0 Σκοποί της Αστικής Εταιρείας, είναι να λειτουργεί πλήρως συντονισμένα και συντεταγμένα με τα «Κεντρικά» για : 2.1 Την Προώθηση και Υποστήριξη των Προσφορών του Αρτέμη Σώρρα που έχουν σκοπό την εξάλειψη του Δημοσίου και Ιδιωτικού χρέους των Ελλήνων, καθώς και τη χάραξη και διαμόρφωση σταθερής αναπτυξιακής πολιτικής του Ελληνικού Έθνους βασιζόμενο πάντοτε στα Πανάρχαια Ελληνικά Αξιακά Συστήματα. 2.2 Τη Διερεύνηση των δεδομένων όπως αυτά έχουν σημειωθεί κατά την εξελικτική πορεία της οικονομικο-πολιτικο-κοινωνικής κρίσης στην Ελληνική κοινωνία, με Σελίδα 5 36

6 σκοπό να στοιχειοθετηθεί το ιστορικό με αδιαμφισβήτητα και αδιαφιλονίκητα αποδεικτικά ντοκουμέντα. 2.3 Τη δια νομίμων μέσων αξιολόγηση, προώθηση και απαίτηση λογιστικού ελέγχου του συνολικού χρέους του Ελληνικού Κράτους από συμβούλιο ειδικών επιστημόνων και νομικών. 2.4 Να υποστηριχτεί ο έλεγχος και να γίνει καταγγελία όλων των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, οι οποίες κρίνονται ως παράνομες, άκυρες και ως αντίθετες του αρχικού σκοπού τους. 2.5 Να προωθηθούν μελέτες και διαθρωτικές κινήσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη του εξωτερικού χρέους της χώρας και τη συνταγματική θεσμοθέτηση ισοσκελών κρατικών προϋπολογισμών. 2.6 Να στοιχειοθετούν και να καταγγελθούν όλες οι κυβερνητικές πράξεις, που αντίκεινται στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελλάδος. 2.7 Να καταγγελθούν και να προωθηθεί η κατάργηση των όποιων παραχωρήσεων και συμβάσεων έχουν υλοποιηθεί, που αφορούν την ακίνητη περιουσία, υποδομών και εταιρικού χαρτοφυλακίου, που εκχωρήθηκαν προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και που του έχει ανατεθεί η διαχείριση βάσει των μελετών και των προβλέψεων των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτές έχουν επιβληθεί από τους δανειστές της χώρας, Απαίτηση Ακύρωσης όλων των συμβολαίων που έχουν υλοποιηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις κατά την παράνομη λειτουργία του ταμείου. 2.8 Να προωθηθεί η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών που ασκούν εξουσία στον χώρο της πολιτικής της διοίκησης και της οικονομίας της χώρας. 2.9 Να απαιτηθεί η μη αναγνώριση και να προωθηθεί η άμεση κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών Να απαιτηθεί η τιμωρία των καταχραστών του δημοσίου χρήματος και η δήμευση των περιουσιακών τους στοιχείων Να προωθηθεί και να απαιτηθεί η υποχρεωτική απόδοση λογοδοσίας των ασκούντων δημόσια πολιτική εξουσία και διαχείριση δημόσιου χρήματος, κατά το πέρας των καθηκόντων τους, θέτοντας ως υπέγγυα όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, μέχρι την αποδοχή της λογοδοσίας Να απαιτηθεί έλεγχος του «πόθεν έσχες» επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σε όλους τους διατελέσαντες ως πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, γενικοί γραμματείς και διοικητές οργανισμών, από το 1974 και εντεύθεν. Μέχρι δε, την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής, να ζητηθεί η προσωρινή δέσμευση των εμπλεκομένων ακινήτων και κινητών περιουσιακών τους στοιχείων. Σελίδα 6 36

7 2.13 Να ζητηθεί η διεξαγωγή έρευνας προς κάθε κατεύθυνση, από το 1974 και εντεύθεν, για την αναζήτηση και καταλογισμό διοικητικών, αστικών ή ποινικών ακόμη και όσων έχουν παραγραφεί ευθυνών, για την χρεοκοπία της Ελλάδος, με παραδειγματική τιμωρία όλων αυτών που θα κριθούν ένοχοι Να δηλωθεί η μη αναγνώριση, και να καταγγελθεί και ν απαιτηθεί η άμεση αποχώρηση από κάθε διεθνή σύμβαση, που μετατρέπει την Ελλάδα σε ένα απάνθρωπο ευρωπαϊκό στρατόπεδο συγκέντρωσης παράνομων μεταναστών και προτεκτοράτο ξένων δυνάμεων. Θα ζητηθεί ο αυστηρός έλεγχος των συνοριακών εισόδων της χώρας Θα προωθηθεί η αξιολόγηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον ως αυτό εννοείται για την εδαφική της ακεραιτότητα και κυριαρχία, την εθνική ανεξαρτησία και την αυστηρή προστασία των ζωτικών και κυριαρχικών συμφερόντων της χώρας Να προωθηθεί για να διασφαλιστεί και θα περιφρουρηθεί ο διαχρονικός πολιτισμός των Ελλήνων απανταχού της Γαίας, ως θα προωθηθεί η ηγετική θέση της Ελλάδος, την οποία μπορεί να ενδυναμώσουν και οι Έλληνες της διασποράς, στους τομείς της Επιστήμης, της Παιδείας, της Οικονομίας, της Τεχνολογίας (Τέχνη του «Λόγου» δηλ. του ΝΟΥ) και της Επιχειρηματικότητας Να απαιτηθούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα απανταχού της Γαίας, όπου υπάρχει Ελληνικό Πολιτισμικό στοιχείο, Ελληνική κληρονομιά, Αρχαίος Ναός, Ελληνικά μνημεία, αρχαία γραμματεία, αρχαίες γραφές, πρωτότυπα κείμενα ελληνικά σύμβολα και εν γένει οτιδήποτε Ελληνικό υπάρχει, που ανήκουν στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό και είναι Κληρονομιά ΜΟΝΟΝ των Αυτοχθόνων Ελλήνων Να προωθηθεί και θα υποστηριχτεί η Αληθινή ιστορία των Ελλήνων, των Επιστημών, του Ελληνικού Πολιτισμού και θα διεκδικηθεί η αλήθεια με όλες τις δυνάμεις και νόμιμα μέσα για να τιμωρηθεί και να καταδικαστεί οιοσδήποτε υπεύθυνος που αναπαρήγαγε με δόλο, ψεύδος και υπονόμευση κατά του Ελληνισμού και όλης της Ελληνικότητας παγκοσμίως Να μελετηθεί και αξιολογηθεί ενδελεχώς και θα εκπονηθεί σχέδιο ανάπτυξης της Ελλάδος προς όφελος όλων των Ελλήνων, για την δημιουργία πρωτογενούς και δευτερογενούς εθνικού προϊόντος. Θα δομηθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση χρησιμοποιώντας τα οικονομικά εργαλεία που δύνανται να προσφερθούν προς τη δημιουργία της πιστωτικής διευκόλυνσης για την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων, χρησιμοποιώντας όλες τις πρώτες ύλες που διαθέτει η Ελληνική Γη, π.χ., αέρας, γη, επιστήμη, ήλιος, θάλασσα και ιστορία. Αξιοποίηση και προώθηση όλων των πλεονεκτημάτων των καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της εμπορικής ναυτιλίας, της τουριστικής βιομηχανίας, της οικοτεχνίας, βιοτεχνίας και βιομηχανίας, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, της υψηλής τεχνολογίας και των επιστημονικών ερευνών. Σελίδα 7 36

8 2.20 Να διεκδικηθεί η επαναφορά των κοινωνικών και εργασιακών απολαβών και η άμεση επιστροφή τους σε επίπεδα που να επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών Να στοιχειοθετηθεί, θα καταγγελθεί και θα απαιτηθεί η άμεση κατάργηση των φόρων της ακίνητης περιουσίας και της εργασίας. Φορολόγηση των πολιτών θα πρέπει να γίνεται βάσει των πραγματικών εμπορικών και επιχειρηματικών εσόδων και εξόδων τους και η αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Πλήρης κατάργηση των έμμεσων φόρων, π.χ., ΦΠΑ, σε είδη πρώτης ανάγκης και σημαντική μείωση των υπολοίπων συντελεστών, με εξαίρεση αυτών των ειδών πολυτελείας Την επιδίωξη επαναπροσδιορισμού της ελληνικής παιδείας και η επαναφορά της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Θα απαιτηθεί η δωρεάν υψηλών προδιαγραφών Παιδεία με εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Έμφαση στην δημιουργική διδαχή της κλασικής ελληνικής παιδείας και γλώσσας, με απώτερο στόχο την δημιουργία ευσυνείδητων, ελεύθερων, αδέσμευτων και με κριτική σκέψη πολιτών Άμεση επιδίωξη της επαναφοράς του κράτους πρόνοιας για παροχή δωρεάν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών Υγείας εκ μέρους της πολιτείας προς τους πολίτες της Την επιδίωξη περιορισμού της Βουλευτικής Θητείας σε δύο τετραετίες και επιλογή Υπουργών αμιγώς εξωκοινοβουλευτικών Την επιδίωξη αντικατάστασης της κεντρικής τραπέζης της Ελλάδος με μία αμιγώς Ελληνικής ιδιοκτησίας Την επιδίωξη δημιουργίας βασικών ομάδων πολιτών σε επίπεδο Δήμων για την προώθηση του σκοπού ίδρυσης Την επιδίωξη πραγματοποίησης της Ελληνικής Συνέλευσης για την Συλλογική και Δημοκρατική λήψη αποφάσεων δράσης. 3.0 Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών σε πλήρη συντονισμό και καθοδήγηση της «Κεντρικής» εταιρείας. Επίσης η Εταιρεία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΣ, να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που αφορούν στους σκοπούς της εταιρείας, κατόπιν προσεκτικού ελέγχου και έχει ενταχθεί το κόστος στον ετήσιο προϋπολογισμό. 4.0 Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την προσφορά υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Κράτος, τον Πολίτη και την «Κεντρική» εταιρεία που άπτονται της συλλογικής δράσης των Ελλήνων και που έχει σκοπό την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται πιο πάνω. Μπορεί επίσης, σε πλήρη συνδυασμό και κάτω από τον έλεγχο της «Κεντρικής» εταιρείας, να ασκεί συντονιστικό και εποπτικό Σελίδα 8 36

9 ρόλο και να παρακολουθεί την ορθή εξέλιξη πιθανών μελλοντικών συμφωνιών - συμβάσεων που αφορούν τον Ελληνικό Λαό και το Δημόσιο γενικότερα. 5.0 Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας της Εταιρείας, είναι η συνένωση όλων των Ελλήνων απανταχού της Γης, χωρίς δόγμα, χρώμα και κόμμα και για να θυμίζουμε στους Έλληνες ότι πρώτα γεννηθήκαμε Έλληνες. Το αρχαιότερο έθνος στον πλανήτη είναι οι Έλληνες, όπου γεννήθηκε από τους Έλληνες η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη και γνωρίζοντας ότι η Δημοκρατία χωρίς Δικαιοσύνη δεν νοείται ως Δημοκρατία, γνωρίζοντας επίσης ότι η Δημοκρατία έχει μόνο Δημόσια Διοίκηση χωρίς Δόγμα, Χρώμα και Κόμμα και μόνο τότε είναι Δημοκρατία και γνωρίζοντας ότι η Δημοκρατία σημαίνει ο «Κρατείν τω Δήμω», η «Ελλήνων Συνέλευσις- Ε.ΣΥ.» ιδρύεται με σκοπό για να επανεγκαθιδρυθεί η Ελληνικότητα, η Συλλογικότητα η αληθινή Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη και η απελευθέρωση της Ελλάδος. ΆΡΘΡΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.0 Το κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ( ), που κρίνεται απαραίτητο για την έναρξη. 2.0 Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ισόποσα από όλους τους εταίρους, ήτοι από Ευρώ ( ) έκαστος ( εταίροι x = Ευρώ). 1.0 Τα Μέλη διακρίνονται σε: 1.1. Τακτικά - Εταίροι 1.2. Ενεργά- Ορκισμένα 1.3. Ενεργά 1.4. Απλά ΆΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ 1.1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ- ΕΤΑΙΡΟΙ Είναι τα ιδρυτικά μέλη ως και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Τα τακτικά μέλη μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου Μόνον Έλληνες με νόμιμη Ελληνική Ιθαγένεια δύνανται να είναι τακτικά μέλη Οι θέσεις του τακτικού μέλους εν αναστολή παραμένει κενή εκτός εάν το εν λόγω μέλος αποποιηθεί δια παντός την ιδιότητα του τακτικού μέλους Τα Τακτικά μέλη υποχρεούνται να υπογράφουν και να τηρούν τον ανάλογο εσωτερικό κανονισμό ο οποίος αποτελείται από τα Πρωτόκολλα Λειτουργίας της εταιρείας, τα οποία θα παραδίδονται από την «Κεντρική» και όπως θα Σελίδα 9 36

10 καταρτιστούν στην πορεία. Ο κανονισμός λειτουργίας είναι δεσμευτικός και υποχρεωτικός και η παραβίαση του επιφέρει ως και την διαγραφή του παραβάτη μέλους Εγγραφή νέου τακτικού εταιρικού μέλους μπορεί να γίνει μετά από τη γραπτή αίτηση και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως μετά από κλήση και εισήγηση της Προεδρευούσης Επιτροπής που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Για τη λήψη της απόφασης εγγραφής Τακτικού- Εταίρου Μέλους, απαιτείται ομοφωνία ή πλειοψηφία των Εταίρων. Σε περίπτωση εγγραφής νέων Εταίρων, το ποσό της εγγραφής τους θα καθορίζεται από τη Γ,Σ. και το οποίο θα είναι καταχωρημένο στον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η εγγραφή νέου εταίρου γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το νόμο καθώς και στα αρχεία της «Κεντρικής» εταιρείας Εξερχόμενα μέλη δεν θα μπορούν να αναλαμβάνουν τα ποσά της εισφοράς τους, εκτός εάν αποφασιστεί από την ολομέλεια διαφορετικά. Σε διαφορετική περίπτωση, η εισφορά τους θα καταχωρηθεί και θα θεωρηθεί μετά την αποχώρησή τους ως δωρεά προς την εταιρεία Η «Κεντρική» εταιρεία μπορεί να κληθεί να παρέμβει ή μπορεί να παρέμβει και από μόνη της, εάν κριθεί αναγκαίο, για να συζητηθεί η παύση ή/ και αντικατάσταση ενός Τακτικού Μέλους Τα Ενεργά- Ορκισμένα, Ενεργά και Απλά Μέλη δεν δύνανται να ψηφίσουν εναντίον των Ιδρυτικών τακτικών Μελών. Σε περίπτωση αμφισβήτησης θα μπορούν να καλέσουν εγγράφως, με στοιχειοθετημένο αίτημα, την παρέμβαση της «Κεντρικής» Εταιρείας για επίλυση του θέματος ή/ και την παύση του υπό αμφισβήτηση Τακτικού Μέλους. Το αίτημα θα πρέπει να σταλεί γραπτώς και να είναι πλήρως εμπεριστατωμένο και στοιχειοθετημένο ΕΝΕΡΓΑ- ΟΡΚΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Ενεργά- Ορκισμένα Μέλη είναι αυτά που συμμετέχουν ενεργά στην δράση της εταιρείας και έχουν δώσει όρκο στο Ελληνικό αξιακό σύστημα. Τα Ενεργά- Ορκισμένα Μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές συνελεύσεις και φέρουν και το δικαίωμα ψήφου για την εκλογή του Δ.Σ. ή και των αποφάσεων που άπτονται των δικαιωμάτων της Γενικής Συνελεύσεως Τα Ενεργά- Ορκισμένα μέλη υποχρεούνται να υπογράφουν και να τηρούν τον ανάλογο Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος αποτελείται από τα Πρωτόκολλα λειτουργίας του Οργανισμού. Ο εσωτερικός κανονισμός είναι δεσμευτικός και υποχρεωτικός και η παραβίαση του επιφέρει ως και την διαγραφή του παραβάτη μέλους Μπορούν να παρίστανται σε ειδικές συνελεύσεις για χάραξη συλλογικής στρατηγικής δράσεων και ενεργειών, εάν και εφόσον καλεστούν από το ΔΣ της Σελίδα 10 36

11 εταιρείας. Σε αυτές τις συναντήσεις, μπορεί να μην προκληθούν τα Ενεργά και Απλά μέλη Έχουν δικαίωμα να καλέσουν, υπό προϋποθέσεις που θα φαίνονται στον εσωτερικό κανονισμό, την παρέμβαση της «Κεντρικής» εταιρείας για θέματα που άπτονται της Γενικής Συνελεύσεως ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ Ενεργά Μέλη είναι αυτά που συμμετέχουν ενεργά στην δράση της εταιρείας. Τα Ενεργά μέλη δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές συνελεύσεις (εκτός εάν καλεστούν ειδικά) χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου Τα Ενεργά μέλη υποχρεούνται να υπογράφουν και να τηρούν τον ανάλογο εσωτερικό κανονισμό ο οποίος αποτελείται από τα Πρωτόκολλα λειτουργίας του Οργανισμού. Ο εσωτερικός κανονισμός είναι δεσμευτικός και υποχρεωτικός και η παραβίαση του επιφέρει ως και την διαγραφή του παραβάτη μέλους Θα μπορούν να παρίστανται στις ειδικές συνελεύσεις στις οποίες μπορεί να δημοσιοποιηθούν συλλογικές δράσεις και ενέργειες ως μέρος της γενικής στρατηγικής της εταιρείας, μόνον εάν καλεστούν από το ΔΣ της εταιρείας. Σε αυτές τις συναντήσεις, μπορεί να μην προκληθούν τα απλά μέλη ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ Μπορούν να γίνουν τα πρόσωπα που συμφωνούν με τον σκοπό ίδρυσης της εταιρείας και την δράση της Τα απλά μέλη μπορούν να μετέχουν στην λειτουργία των οργάνων του σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις Τα Απλά μέλη υποχρεούνται να υπογράφουν και να τηρούν τον ανάλογο εσωτερικό κανονισμό ο οποίος αποτελείται από τα Πρωτόκολλα λειτουργίας του Οργανισμού. Ο εσωτερικός κανονισμός είναι δεσμευτικός και υποχρεωτικός και η παραβίαση του επιφέρει ως και την διαγραφή του παραβάτη μέλους Θα μπορούν να παρίστανται στις ειδικές συνελεύσεις στις οποίες μπορεί να δημοσιοποιηθούν συλλογικές δράσεις και ενέργειες ως μέρος της γενικής στρατηγικής της εταιρείας, μόνον εάν καλεστούν από το ΔΣ της εταιρείας Εκτός των μελών θα μπορεί να υπάρχει και κατάλογος υποστηρικτών στον οποίο θα εγγράφονται πολίτες που θέλουν να υποστηρίξουν την αποστολή της εταιρείας, πληρώνοντας την συνδρομή εάν και εφόσον και όπως αυτή θα καθοριστεί. Αυτή η ένταξη νέων υποστηρικτικών μελών θα μπορεί να γίνεται αποδεχτή με τη σύμφωνη γνώμη της Προεδρευούσης Επιτροπής ή/και του ΔΣ. Σελίδα 11 36

12 ΆΡΘΡΟ 6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Οργάνωση της Εταιρείας βασίζεται στις εξής αρχές: 1.0. Βασική αρχή της εταιρείας είναι η Αξιοκρατία και η Δημοκρατία, όπως ορίζει το παρόν Καταστατικό Η οργάνωση της Εταιρείας διέπεται από την αρχή της κοινωνικής ευθύνης, αφουγκράζεται και προτείνει λύσεις στα προβλήματα του λαού και του κοινωνικού ιστού και λειτουργεί σ ένα πλαίσιο αμφίδρομης επικοινωνίας με τα μέλη και τον Πολίτη γενικότερα Το σύστημα λειτουργίας και λήψεως των αποφάσεων κάθε ξεχωριστής εταιρείας, βασίζεται στην αρχή της αποκέντρωσης, επικεντρώνοντας τις δυνάμεις σε τοπικές επιτροπές που συστήνονται σε κάθε Περιοχή ξεχωριστά όπως θα αποφασιστεί και κάτω από την κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Η «Κεντρική» εταιρεία, ασκεί εποπτεία, περιφρουρεί το δίκαιο και καθοδηγεί προς το ορθό αξιοκρατικό «ΑΡΧΕΙΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣΘΑΙ» Η δραστηριότητα των μελών και των επιτροπών διέπονται από την αρχή της ατομικής ευθύνης Η κάθε ξεχωριστή εταιρεία θα επιδιώκει τη συνεχή και ανοιχτή σχέση με τον Πολίτη και την Κοινωνία και θα ακολουθεί πιστά τον Εσωτερικό Κανονισμό Η Δομή της σχέσης μεταξύ των Εταιρειών σε όλη την Επικράτεια, καθώς και με την «Κεντρική» Εταιρεία θα είναι ως ακολούθως: 6.1 Τοπική Εταιρεία, κάτω από το παρόν καταστατικό Εκτελεστικό Σώμα - Διοικητικό Συμβούλιο (12 άτομα) Γνωμοδοτικός και Ελεγκτικός Φορέας (3 άτομα) 6.2 Διαδημοτική Επιτροπή, κάτω από το παρόν καταστατικό (3 άτομα + 2 επιλαχόντες) από όλες τις εταιρείες σε όλες τις περιοχές. 6.3 Κεντρική Εταιρεία, Ανεξάρτητη κάτω από διαφορετικό καταστατικό Η κάθε εταιρεία, θα αντιπροσωπεύεται και θα διοικείται για θέματα συντονισμού αλλά και συλλογικών αποφάσεων, από την Κεντρική της Διοίκηση και τα μέλη της οποία θα εκλέγονται δια της πλειοψηφίας. Δια κλήρου και εκ περιτροπής, θα αποφασίζεται η επιτροπή που θα αντιπροσωπεύσει την Εταιρεία προς ένα κεντρικό συμβούλιο που θα έχει αντιπροσώπους από όλη την επικράτεια, την «Διαδημοτική» Επιτροπή. Η «Διαδημοτική» επιτροπή, θα είναι η αντιπροσωπεία και η σύνδεση όλων των Εταιρειών που θα συσταθούν σε όλη την Επικράτεια προς την «Κεντρική» εταιρεία Σε κάθε Εταιρεία, τα Μέλη θα μπορούν, κατόπιν ψηφοφορίας, να εκλέξουν το «Εκτελεστικό Σώμα» των Διοικούντων που θα αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Σελίδα 12 36

13 9.0. Ο Ελεγκτικός Φορέας θα έχει ρόλο στο να ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων και πράξεων της Εταιρείας, θα ελέγχει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και θα γνωματεύει επί των αποφάσεων Η «Διαδημοτική» επιτροπή θα παραβρίσκεται σε Γενικές Συνελεύσεις ή/και συνεδριάσεις του ΔΣ ή/και άλλες συναντήσεις της «Κεντρικής» Εταιρείας, όταν και εφόσον καλεστούν ή/ και όταν οι ίδιοι ζητήσουν παράσταση ή/και ακρόαση και εγκριθούν. ΆΡΘΡΟ 7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΘΗΤΕΙΑ - ΜΟΜΦΗ 1.0. Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, είναι: 1.1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων 1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), που αποτελείται από Δώδεκα (12) Μέλη συνολικά, 1.3. Η Προεδρεύουσα αρχή που αποτελείται από Τρία (3) μέλη (μέλη του ΔΣ), 1.4. Η Ελεγκτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι Τρία (3), δύο μέλη και ένα επιλαχόν μέλος, που ορίζονται απαραιτήτως από τη γενική συνέλευση των Εταίρων Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) 2.1. Το ΔΣ θα απαρτίζεται από Εννέα (9) Εκτελεστικά Μέλη και Τρία (3) Μέλη τα οποία αποτελούν την Προεδρεύουσα Τριμελή Διοικούσα Επιτροπή Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Για να εκλεγεί ένα νέο μέλος τακτικό, συμβουλευτικό ή επίτιμο, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων Μελών (Τακτικών και Ορκισμένων) στην Γενική Συνέλευση. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εφόσον υπάρχει γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στην οποία ρητά αναφέρει ότι αποδέχεται το ισχύον καταστατικό και την εισφορά που θα καταβάλει Η ως άνω αίτηση δέον να προσυπογράφεται υπό τριών (3) Τακτικών Μελών - Εταίρων Τα Μέλη της Προεδρευούσης Επιτροπής θα είναι Τρία (3), τα οποία θα εκλέγονται δια κλήρου και εκ περιτροπής από τα Μέλη του ΔΣ. Τα Τρία (3) Μέλη θα λειτουργούν από κοινού για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων που άπτονται της ιδιότητάς τους Τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής 4.1 Θα είναι στο σύνολο Τρία (3) Μέλη και Ένα μέλος επιλαχόν. Τα Δύο (2) Μέλη και το Ένα (1) επιλαχόν, θα διορίζονται από την Γενική Συνέλευση βάσει προσόντων και ψηφοφορίας όπως ισχύει για το ΔΣ. Το Ένα (1) Μέλος θα διορίζεται από την «Κεντρική» Εταιρεία, επίσης βάσει προσόντων. Το άτομο αυτό θα εποπτεύει την λειτουργία, θα συμβουλεύει και θα μετέχει στις αποφάσεις της επιτροπής. Ο τρόπος επιλογής καθώς και ο τρόποι λειτουργίας θα αναλύονται στον εσωτερικό κανονισμό. Σελίδα 13 36

14 5.0. Θητεία των εκλεγμένων στη Διοίκηση: 5.1 Τα Μέλη του ΔΣ θα εκλέγονται δια ψηφοφορίας. Το ΔΣ θα αποτελείται από Δώδεκα (12) άτομα ή όπως αλλιώς θα ανακοινωθεί στο νέο καταστατικό κατόπιν τροποποίησης αυτού. Από αυτό το Εκτελεστικό Σώμα θα επιλεχθούν δια κλήρου και εκ περιτροπής, Τρία (3) άτομα και οι Δύο (2) επιλαχόντες και από τους οποίους θα αντιπροσωπεύεται η κάθε εταιρεία προς την Διαδημοτική Επιτροπή. 5.2 Η εναλλαγή των προσώπων στις διάφορες αρχές είναι υποχρεωτική. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να υπηρετήσει εκ νέου το ίδιο Μέλος στην ίδια αρχή πέραν της θητείας του, πριν περάσουν από την αρχή αυτή και όλα τα άλλα Ενεργά Μέλη. Κανένα Μέλος δεν θα μπορεί να παγιωθεί σε ένα κυρίαρχο πόστο, ως "ειδικός" ή "επαγγελματίας". 5.3 Η Θητεία της Προεδρευούσης Επιτροπής καθώς και των Μελών του ΔΣ, θα είναι για έξι (6) μήνες με επέκταση για ένα (1) έτος κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας ή όπως αυτό θα οριστεί σε μελλοντική τροποποίηση του καταστατικού. 5.4 Η Θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής θα είναι για Ένα (1) έτος, ή όπως αυτό θα οριστεί σε νέα μελλοντική τροποποίηση καταστατικού Μομφή προς Αντικατάσταση Μέλους ή και Διοικητικού Στελέχους. Σε περίπτωση σοβαρού αδικήματος, τα Ιδρυτικά - Τακτικά Μέλη, και τα Ορκισμένα Μέλη, συλλογικά ή ανεξάρτητα, θα μπορούν να καταθέσουν Μομφή και αίτημα προς παύση, αντικατάσταση κάποιου Μέλους. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να κατατεθεί γραπτώς προς την κεντρική Διοίκηση της Εταιρείας και ο λόγος της Μομφής θα πρέπει να είναι πλήρως στοιχειοθετημένος. Η τελική έγκριση αποδοχής της Μομφής και παύσης του Μέλους από τα καθήκοντά του, θα υλοποιηθεί κατόπιν τελικής έγκρισης της «Κεντρικής» εταιρείας. 6.1 Το Μέλος μπορεί να αμφισβητηθεί εάν και εφόσον, παραβιάζει τα όσα περιλαμβάνει ο όρκος που υπέγραψε, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ή και προσβάλει με οιανδήποτε τρόπο το Κύρος, την αξιοπιστία της Εταιρείας και προκαλεί ζημιά στο συλλογικό αγώνα της Εταιρείας και του Ελληνισμού γενικότερα. 6.2 Για απομάκρυνση Μέλους, θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη Απαρτία στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/ την Γενική Συνέλευση αναλόγως (εάν πρόκειται περί μέλους του ΔΣ), με παρόντα τουλάχιστον τα Δύο Τρίτα (2/3) των Μελών. Η απομάκρυνση θα γίνεται αποδεκτή κατόπιν ψηφοφορίας. Η πλειοψηφία για απομάκρυνση Μέλους ορίζεται η ψήφος «Υπέρ» του Εβδομήντα τοις Εκατόν (70 %) των Μελών. 6.3 Εάν δεν μπορεί να βρεθεί λύση στο ΔΣ, τότε θα μπορεί να καλεστεί η παρέμβαση των Τακτικών- Ιδρυτικών μελών και ισχύουν όπως πιο πάνω με το θέμα Απαρτίας και πλειοψηφίας. 6.4 Εάν δεν μπορεί να βρεθεί λύση με τα Τακτικά Μέλη ή/ και το ΔΣ δηλαδή το θέμα να λυθεί εσωτερικά στην Εταιρεία, τότε και μόνο τότε, η πρόταση Μομφής/ Σελίδα 14 36

15 Απομάκρυνσης του Μέλους, θα μπορεί να προωθηθεί προς την «Κεντρική Εταιρεία» και να κληθεί για παρέμβαση. Το αίτημα θα κατατίθεται πλήρως στοιχειοθετημένο στη Διοίκηση της «Κεντρικής Εταιρείας». 6.5 Στην περίπτωση Αντιδικίας ή/ και Μομφής, το Μέλος που προτείνεται από άλλα Μέλη να καθαιρεθεί, διατηρεί το δικαίωμα, να καλέσει ως διαιτησία την «Κεντρική» Εταιρεία για να παρέμβει ή / και να παραστεί στην υπεράσπιση της θέσης του. 6.6 Στις περιπτώσεις που καλεστεί η «Κεντρική Εταιρεία», η απόφαση θα είναι δεσμευτική και θα γίνεται αποδεχτή από όλα τα μέρη. 6.7 Υπό προϋποθέσεις, το καθαιρεμένο Μέλος, μπορεί να συνεχίσει να είναι Απλό Μέλος χωρίς όμως να έχει οιονδήποτε αξίωμα ή/ και δικαίωμα ψήφου με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτει το κύρος, τα συμφέροντα και τον αγώνα της Εταιρείας και των Ελλήνων γενικότερα. 6.8 Για επανεγγραφή διαγεγραμμένου Μέλους, προαπαιτείται σχετική πρόταση από τρία (3) τουλάχιστον Τακτικά μέλη ή/ και Ορκισμένα Μέλη ούτως ώστε να προκληθεί ψηφοφορία όπου θα πρέπει να παραστεί η νόμιμη Απαρτία και να υπερισχύσει η πλειοψηφία «Υπέρ» της πρότασης όπως περιγράφεται πιο πάνω. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΆΡΘΡΟ 8 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1.0. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των εταίρων μελών είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και θα είναι υπεύθυνη να διαμορφώνει και να λαμβάνει αποφάσεις δια την αντιπροσωπευτική πρόταση της Εταιρείας για κάθε υπόθεση που την αφορά. Κάθε τελική πρόταση, θα πρέπει να σταλεί στην «Κεντρική» Εταιρεία όπου θα εγκρίνεται και στη συνέχεια θα θεσμοθετείται. Η «Κεντρική Εταιρεία» εάν δεν συμφωνήσει σε κάτι, θα αποστέλλει πίσω το φάκελο με γνωμάτευση στην Γ.Σ. όπου θα πρέπει εντός του χρόνου που θα οριστεί, να αποσταλεί η νέα πρόταση. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν μπορεί να παρθεί απόφαση λόγω διαφωνίας, τότε θα πρέπει να κληθεί ειδική Επιτροπή από την Γ.Σ. η οποία θα παραστεί σε συμβούλιο με την «Κεντρική Εταιρεία», όπου θα υπάρξει διαβούλευση και θα παρθεί η τελική απόφαση επί της πράξεως. Περισσότερες πληροφορίες θα διευκρινιστούν στον εσωτερικό κανονισμό Οι συνεδριάσεις της ΓΣ δεν είναι δημόσιες. Στη Γενική Συνέλευση για ψηφοφορία του ΔΣ και της ελεγκτικής επιτροπής, παρίστανται και τα Ορκισμένα Μέλη. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας και εκτάκτως εάν το ζητήσει το 1/3 των εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή τους. Η πρόσκληση για Γ.Σ. κοινοποιείται εγγράφως στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλιση. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερησία διάταξη της Γ.Σ Στην Γ.Σ. μετέχουν τα μέλη της εταιρείας δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή των αναπληρωτών τους. Στην Γ.Σ. δύναται να παρευρεθεί και αντιπροσωπεία της «Κεντρικής» Εταιρείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σελίδα 15 36

16 4.0. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, όπως ορίζεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά στο παρόν καταστατικό ή σε μελλοντικές τροποποιήσεις αυτού και δεσμεύουν ακόμα και τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη της Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων λύνεται από τη Γ.Σ Η Γενική Συνέλευση θα διαμορφώνει την τελική πρόταση περί: 6.1. τροποποιήσεως του καταστατικού, 6.2. εκλογής και παύσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών, 6.3. έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων καθώς και των ψηφισμάτων σχετικά με τη χρήση των κινήσεων του ισολογισμού, 7.0. Έγκρισης ετήσιας έκθεσης και των ενοποιημένων οικονομικών δηλώσεων και ισολογισμών της Εταιρείας, 8.0. Λήψης συλλογικών αποφάσεων για θέματα που άπτονται τα κοινά που από το νόμο, ή βάσει αυτών των άρθρων του καταστατικού, 9.0. Λύσης της Εταιρείας και τους κατά τη λύση τρόπους διάθεσης της περιουσίας της, της εισόδου νέων μελών ή του αποκλεισμού μέλους της Εταιρείας και της απαλλαγής των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη Αρχαιρεσίες διενεργούνται ανά έξι (6) μήνες ή ένα (1) έτος ή όπως αυτό θα κοινοποιηθεί στο μέλλον και η γενική συνέλευση έκτακτη ή τακτική εκλέγει τα μέλη του ΔΣ. ΆΡΘΡΟ 9 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 1.0. Η Συνέλευση θα μαγνητοφωνείται και τα πρακτικά με τ αποτελέσματα και τις αποφάσεις, θα κοινοποιούνται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στα μέλη Τα θέματα και οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταγράφονται στο βιβλίο των πρακτικών από ειδικό γραμματέα με την επιμέλεια του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. ΆΡΘΡΟ 10 ΑΠΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 1.0. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται τουλάχιστον το εβδομήντα (70 %) τοις εκατό των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών Εάν δεν συντελεστεί καμία απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική πρόσκληση του Προέδρου προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται Μέλος που απουσιάζει δύναται να εκπροσωπηθεί από άλλο με έγγραφη εξουσιοδότηση Εκλέγονται εκείνοι που συγκεντρώνουν το εβδομήντα (70 %) τοις εκατό των ψήφων των παρόντων. Αν με την πρώτη ψηφοφορία δεν καλυφθεί ο αριθμός όσων πρέπει να εκλεγούν, γίνεται δεύτερη τελική. Σελίδα 16 36

17 5.0. Την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, συμφώνως των καταστατικών κανόνων, μπορούν να διατηρούν ισότιμα όλα τα Τακτικά και Ορκισμένα Μέλη και θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το Εικοστό Πρώτο (21 ο ) έτος της ηλικίας τους Οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα θα διεξάγονται με πλήρη διαφάνεια και με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο δια βοής και με την ανάταση χειρών και τα αποτελέσματα θα υπογράφονται και θα καταγράφονται παρουσία της Γενικής Συνελεύσεως Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο δύο από τα απουσιάζοντα μέλη. β) Διευθυντής του γραφείου συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από τον νόμο, ή το καταστατικό, οι αποφάσεις των μελών και τα ψηφίσματα στις εκλογές ή άλλο, αποφασίζονται από την προβλεπόμενη στο καταστατικό πλειοψηφία των παρευρισκομένων Ο Προεδρεύων της Γ.Σ. δύναται οποτεδήποτε να επαναλάβει το ψήφισμα, εάν αμφιβάλλει επί της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Σε τέτοια περίπτωση, το προηγούμενο αποτέλεσμα κρίνεται άκυρο και ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί Σε περίπτωση που κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν καταστεί δυνατή η εκλογή κάποιου από τους υποψηφίους, ή/και δεν μπορέσει να αποφασιστεί με επιτυχία μια συγκεκριμένη πρόταση που κρίνεται ότι έχει σημασία, τότε μονομερώς, ο Προεδρεύων θα διατάξει μια δεύτερη ψηφοφορία κατά την οποία η σχετική πλειοψηφία θα καταστεί καθοριστική Με πρωτοβουλία του Προεδρεύοντος η Γ.Σ. εκλέγει τον Προεδρεύοντα της συνεδριάσεως καθώς και εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια αρχαιρεσιών Η πρώτη Γ.Σ. κατά την οποία θα εκλεγούν και τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί με την πρωτοβουλία της προσωρινής διοικούσας επιτροπής των εταίρων, εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας Κάθε μέλος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών Για τη λειτουργία της εταιρείας θα καταρτιστεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που θα εγκριθεί στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ. ΆΡΘΡΟ 11 ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ 1.0. Η έγκριση θα πρέπει να υπερισχύει τουλάχιστον το Εβδομήντα (70) τοις εκατόν των Τακτικών Εταίρων Μελών οφείλει να υπάρχει για τις ειδικές κάτωθι περιπτώσεις: 1.1. Τροποποίηση του σκοπού ίδρυσης της εταιρείας όπως καταχωρείται στο τελικό καταστατικό, 1.2. Για τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος ή/ και του περιορισμού για να εγγράφεται νέο μέλος, 1.3. Την διάλυση της Εταιρείας, Σελίδα 17 36

18 1.4. Για να τεθούν περιορισμοί ή/και αλλαγές στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και η αλλαγή και η άρση αυτών των αλλαγών Η αλλαγή της επωνυμίας Άλλα θέματα όπως προβλέπεται από τη χρηστή διοίκηση και τις νόμιμες διατάξεις όπως αυτές θεσμοθετούνται Διαγραφή / Επανεγγραφή Μέλους, όπως περιγράφεται στο Κεφ. Α/ Άρθρο 6/ Εδάφιο 4.1. ΆΡΘΡΟ 12 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.0. Οι τελικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και όλων των Επιτροπών, θα καταλήγουν στο κεντρικό συμβούλιο της Προεδρευούσης επιτροπής όπου θα αξιολογούνται και θα στέλνονται προς επικύρωση στην «Κεντρική» εταιρεία πριν να θεσμοθετηθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας, ισχύει το Κεφ. Β/ Άρθρο 8/ Εδάφιο Η «Κεντρική Εταιρεία» θα διατηρεί το δικαίωμα του ΒΕΤΟ επί των τελικών αποφάσεων της Γ.Σ./ ΔΣ. Η τελική απόφαση θα κοινοποιείται και θα θεσμοθετείται από το υπεύθυνο σώμα Η Δημοκρατική διαβούλευση αποτελεί μόνιμο στοιχείο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της τελικής Πολιτικής και της Στρατηγικής που θα ακολουθηθεί από την εταιρεία, πάντοτε σεβόμενοι το «Άρχειν και Αρχεσθαι» σεβόμενοι πάντοτε τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 13 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΣ - ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΕΛΗ Το ΔΣ είναι το εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Αποτελείται από σύνολο στελεχών Δώδεκα (12) Μελών και συγκροτείται από: 1.0. την Προεδρεύουσα Τριμερή Επιτροπή και 2.0. τα Εννέα Εκτελεστικά Μέλη. όπου διαχωρίζονται σε τέσσερεις (4) άλλες επιτροπές «οι Επιτροπές» Νομική - Ελεγκτική Επιτροπή 2.2. Λειτουργική - Δεοντολογική Επιτροπή 2.3. Οικονομική Επιτροπή 3.0. Γραμματεία Όλες οι επιτροπές θα αποτελούνται από τρία (3) μόνιμα εκτελεστικά μέλη και δύο επιλαχόντες (από άλλη επιτροπή ή εξωτερικών συμβούλων, ανάλογα με την περίπτωση) και οι οποίοι από κοινού θα μελετάνε, ελέγχουν και προτείνουν λύσεις στα υπό συζήτηση θέματα. \ Σελίδα 18 36

19 Εκτός από την Προεδρεύουσα Επιτροπή, οι υπόλοιπες θέσεις στις επιτροπές θα είναι Αιρετές και η Θέση αυτή δεν θα θεωρείται μόνιμη. Το Κάθε Μέλος, υπόσχεται ότι θα τηρήσει τους κώδικες δεοντολογίας και την τήρηση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Αναλαμβάνοντας την άσκηση των καθηκόντων του δίνει ενώπιον των υπολοίπων μελών τον ανάλογο Όρκο. Το κάθε μέλος, για να ενταχθεί θα πρέπει να έχει πρόσκληση από δύο (2) άλλα μέρη και τα οποία θα πρέπει να εγγυώνται γι αυτόν. Όλες οι Επιτροπές μεταξύ τους θα συνεργάζονται για το γενικό καλό και την επίτευξη των τιθέμενων στόχων όλων των Εταιρειών, των Μελών αυτών και κατ επέκταση της «Κεντρικής Εταιρείας» και του Ελληνισμού γενικότερα. ΆΡΘΡΟ 14 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1.0. Προεδρεύουσα Τριμερής Επιτροπή Η Προεδρεύουσα Τριμερής Επιτροπή αποτελείται από Τρία (3) Στελέχη που είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιλαχόντες: Δύο (2) Μέλη που θα ενεργούν με περιορισμένα δικαιώματα. Προσωρινά, διορίζονται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων οι κάτωθι: ι. Προεδρεύουσα Τριμερής Επιτροπή: α. Πρόεδρος - κ β. Διευθύνων Σύμβουλος - κ γ. Τρίτο Μέλος - κ iv. Εκτελεστικά Μέλη - κ - κ v. Γενικός Γραμματέας - κ 1.1 Εκλογή της τριμερούς Προεδρευούσης Επιτροπής Η τριμερής Προεδρεύουσα Επιτροπή, εκλέγεται νόμιμα δια κλήρου από τα ήδη εκλεγμένα Μέλη του Δ.Σ Η Προεδρεύουσα Επιτροπή διαμορφώνει πολιτική που βασίζεται πάντοτε στην καθορισμένη πολιτική της «Κεντρικής Εταιρείας» και είναι υπεύθυνη για την τελική μορφή των προτάσεων που θα προωθηθούν προς Έγκριση και Θεσμοθέτηση στην «Κεντρική Εταιρεία» Η προεδρική περίοδος αρχίζει από την ορκωμοσία των Μελών της Προεδρικής Επιτροπής Σε περίπτωση πολέμου ή άλλης ανεξέλεγκτης συγκυρίας (εκτός των ανθρωπίνων δυνατοτήτων), η προεδρική θητεία παρατείνεται έως τη λήξη της. Σελίδα 19 36

20 1.1.5 Επανεκλογή του ίδιου προσώπου επιτρέπεται εάν η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών ψηφίσει υπέρ αυτού Μέλος ή στο σύνολο της η Προεδρεύουσα Επιτροπή, είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί από την πλειοψηφία του ΔΣ ή/και των Ορκισμένων Μελών και όπως φαίνεται στο ΚΕΦ. Α / Άρθρο 7/ Εδάφιο 6.0. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό, συγκαλείται έκτακτο συνέδριο μέσα σε ένα μήνα για την ανάδειξη νέας Προεδρικής Επιτροπής ή Μέλος αυτής Εάν μέλος της Προεδρικής Επιτροπής, εκλείψει με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του νέου Μέλους γίνεται από Έκτακτο Συνέδριο της ολομέλειας των υπολοίπων Μελών του ΔΣ για να γίνουν νέες εκλογές Ειδικότερα θέματα που αφορούν την διαδικασία εκλογής των Μελών της Προεδρευούσης Επιτροπής, τη λειτουργία κτλ, καθορίζονται από τον Ειδικό Κανονισμό Εκλογής Προέδρου της Εταιρείας, που εγκρίνεται από την «Κεντρική Εταιρεία» και που κοινοποιείται στον Κανονισμό λειτουργίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Προεδρεύουσα Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποτελείται από Τρία (3) Στελέχη που εκλέγονται δια Κλήρου από το ΔΣ Η Π. Επιτροπή, θα μπορεί να ενεργεί ελεύθερα, να διοικεί και να λαμβάνει αποφάσεις κατόπιν διαβουλεύσεως και πάντοτε τελικής εγκρίσεως των «Κεντρικών» και να διαχειρίζεται τα κεφάλαια / περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του παρόντος καταστατικού και σε καλή τήρηση του καθήκοντος, με ευθύνη και φροντίδα για τη χρηστή διαχείριση των ενεργειών, αλλά πάντοτε ενεργώντας με σεβασμό προς τις αποφάσεις των επιτροπών, των μελών, της απόφασης της «Κεντρικής Εταιρείας» τους νόμους της χώρας και προς όφελος των Μελών και του Ελληνισμού που υπηρετεί Τα τρία Μέλη, μπορούν να αλληλο-αντικατασταθούν όπου αποφασιστεί και να παραστούν είτε από κοινού ή/ και χωριστά κατόπιν ειδικής γραπτής απόφασης της Επιτροπής, σε όποιες επιτροπές και συναντήσεις χρειάζεται να παρευρεθούν, θα μπορούν να υπογράψουν δεσμευτικά συμβόλαια κατόπιν ειδικής πληρεξούσιας εντολής από την «Κεντρική Εταιρεία», θα μπορούν να αναλάβουν την διεκπεραίωση υποχρεώσεων για την εταιρεία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να επιβαρυνθούν με βάρη που προκύπτουν από την διαχείριση της εταιρείας ή άλλο εκτός και αν αποδεδειγμένα αποδειχτεί ο δόλος Όλα τα Μέλη κατόπιν ορκωμοσίας τους, συμφωνούν να συνεργαστούν και να εργαστούν από κοινού και με καλή πίστη προς όφελος των Μελών και κατ επέκταση όλου του Ελληνισμού γενικότερα, να υπηρετήσουν πιστά και να περιφρουρήσουν το δίκαιο και κατ επέκταση να συμβάλουν στο να βοηθήσουν Σελίδα 20 36

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.- [περιοχής]», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ. [περιοχής]» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ [περιοχής]»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ» Σελίδα 1 από 28 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Ιδρύεται σήμερα 20 Μαρτίου 2013 πολιτικό κόμμα με τον τίτλο «ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα