ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914"

Transcript

1 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ Μελζτθ Σκοπιμότθτασ Για Τθν Ανζγερςθ Ρολυκαταςτιματοσ

2 Περιεχόμενα 2011 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1 ΣΥΝΟΨΘ ΤΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ ΣΚΟΡΛΜΟΤΘΤΑΣ Βαςικι Λδζα και Λςτορικό Ρρογράμματοσ Ανάλυςθ τθσ αγοράσ & κζματα μάρκετινγκ Ρρϊτεσ φλεσ και διάφορα εφόδια Τεχνολογία και μθχανολογία Οργάνωςθ μονάδασ και γενικά ζξοδα Ανκρϊπινοι πόροι Τόποσ εγκατάςταςθσ & Ρεριβάλλον Σχεδιαςμόσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ και προχπολογιςμόσ Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςθσ ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2 ΛΣΤΟΛΚΟ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ & ΒΑΣΛΚΘ ΛΔΕΑ Βαςικι ιδζα του επενδυτικοφ ςχεδίου Βαςικι ιδζα Ταυτότθτα του επενδυτικοφ ςχεδίου Στόχοι και αποςτολι Κετικζσ επιπτϊςεισ του ζργου ςτο νομό Βοιωτίασ Δυναμικότθτα τθσ μονάδασ Ρολιτικζσ & Ρρογράμματα που υποςτθρίηουν το ςχζδιο Λδρυτζσ & Λςτορικό του Επενδυτικοφ Σχεδίου Λδρυτζσ του Επενδυτικοφ Σχεδίου Λςτορικι Εξζλιξθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου Φορζασ τθσ Μελζτθσ Σκοπιμότθτασ Κόςτοσ Εκπόνθςθσ τθσ Μελζτθσ και των Σχετικϊν Ερευνϊν ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3 ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΘΣ ΑΓΟΑΣ ΚΑΛ ΜΑΚΕΤΛΝΓΚ Θ Αγορά και θ Ανάλυςθ τθσ Δομισ τθσ Ειςαγωγι - Θ επίδραςθ τθσ ζνδυςθσ ςτθ ψυχολογία των ανκρϊπων Ανάλυςθ του κλάδου Ανάλυςθ τθσ δομισ τθσ αγοράσ Ρροϊόν Ρελάτεσ Δίκτυο διανομισ Τιμολογιακι Ρολιτικι Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

3 Περιεχόμενα Διαφιμιςθ Οι ανταγωνιςτζσ τθσ επιχείρθςθσ και οι κατθγορίεσ των προμθκευτϊν τθσ Ανταγωνιςτζσ Ρρομθκευτζσ Ανάλυςθ αγοράσ Επιςκόπθςθ των εξελίξεων ςτθν Ελλάδα Οικονομικζσ ςυνκικεσ Κοινωνικζσ ςυνκικεσ Ρολιτικζσ ςυνκικεσ Τεχνολογικζσ ςυνκικεσ Θ ηιτθςθ και θ προςφορά των ζτοιμων ενδυμάτων ςτθν αγορά Θ ηιτθςθ ζτοιμων ενδυμάτων ςτθν αγορά Θ προςφορά ζτοιμων ενδυμάτων ςτθν αγορά Δομι και διάρκρωςθ τθσ αγοράσ Εκτιμιςεισ για το εμπόριο και τα τουριςτικά οφζλθ του νομοφ Οι αγορζσ ζνδυςθσ υπόδθςθσ ςτο εξωτερικό Μάρκετινγκ & Στρατθγικι Ανάλυςθ ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ Στόχοσ Σκοπόσ Εκτίμθςθ αγοράσ ςτόχου - Ανάλυςθ πελατϊν κ τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ Ανάλυςθ Εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ Δείκτεσ κερδοφορίασ εταιριϊν που κα ςυνεργαςτεί το πολυκατάςτθμα μορφισ shop in shop Ρροοπτικζσ Κόςτοσ του Μάρκετινγκ και Ζςοδα Ρωλιςεων Οι εκτιμϊμενεσ πωλιςεισ τθσ επιχείρθςθσ Ζξοδα μάρκετινγκ και διαφιμιςθσ ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4 ΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΛ ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΛΑ Ρρϊτεσ Φλεσ και εφόδια εργοςταςίου Υλικά Συςκευαςίασ Διάφορα εφόδια Κριτιρια επιλογισ υλικϊν και εφοδίων τθσ επιχείρθςθσ Ρρομικεια και Διακεςιμότθτα Ρρόγραμμα προμικειασ εμπορεφματοσ Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

4 Περιεχόμενα Εκτιμιςεισ Κόςτουσ ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑ Μθχανολογικά και τεχνολογία Ρρόγραμμα παραγωγισ & δυναμικότθτα μονάδασ Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ Κριτιρια επιλογισ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ Επιλογι προμθκευτϊν Κόςτοσ κατθγοριϊν μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ Επιλογι τεχνολογίασ Κριτιρια επιλογισ τεχνολογίασ Τρόποσ αποκτιςεωσ τεχνολογίασ Ρροδιαγραφζσ καταςκευαςτικϊν απαιτιςεων Χωρομετρικά ςχζδια τθσ μονάδασ Ρεριγραφι και κόςτοσ ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6 ΟΓΑΝΩΣΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛ ΓΕΝΛΚΑ ΕΞΟΔΑ Οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ μονάδασ Λεπτομερισ ανάλυςθ των διάφορων οργανωςιακϊν λειτουργιϊν Διεφκυνςθ επιχείρθςθσ Διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ Τμιμα Μάρκετινγκ - Ρωλιςεισ Τμιμα ανάπτυξθσ, καινοτομίασ και περιβάλλοντοσ Τμιμα μεταφορϊν, προμθκειϊν, αποκικευςθσ Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία & Λογιςτιριο Οργανόγραμμα υπευκυνότθτασ κζςεων Κζντρα κόςτουσ Γενικά ζξοδα ΚΕΦΑΛΑΛΟ 7 ΑΝΚΩΡΛΝΟΛ ΡΟΟΛ Χωριςμόσ κατθγοριϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ Διοικθτικό και εποπτικό προςωπικό Υπάλλθλοι, Χειριςτζσ, Ρωλθτζσ Εργαςιακόσ νόμοσ ςτθ Ελλάδα Ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ ςε ανκρϊπινο δυναμικό Ρρογραμματιςμόσ και κριτιρια επιλογισ προςωπικοφ Κατατοπιςμόσ εργαηόμενων Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

5 Περιεχόμενα Ρολιτικι Μιςκϊν Εκτιμιςεισ κόςτουσ ΚΕΦΑΛΑΛΟ 8 ΤΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ Ειςαγωγι Κριτιρια τόπου εγκατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ Τουριςτικόσ άξονασ Ακινασ Αράχοβασ Κζντρο των τεςςάρων μεγάλων πόλεων Κοντά ςτθ πρωτεφουςα του νομοφ και ςε περιφερικό δρόμο Αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν Οικοπζδων Κόςτοσ Ρεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΛΟ 9 ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ & ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ Σχζδιο προγραμματιςμοφ εκτζλεςθσ ζργου Ειςαγωγι Σχζδιο & Ρρογραμματιςμόσ Χρονοδιάγραμμα εκτελζςεωσ του επενδυτικοφ ςχεδίου Διάγραμμα GANTT και ςτάδια εκτζλεςθσ του προγράμματοσ Σταδία εκτζλεςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου Διάγραμμα Gantt Εκτίμθςθ κόςτουσ εκτζλεςθσ προγράμματοσ ΚΕΦΑΛΑΛΟ 10 ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ & ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΕΡΕΝΣΔΥΣΘΣ Ειςαγωγι Συνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ Ράγιο ενεργθτικό Κακαρό Κεφάλαιο Κίνθςθσ Χρθματοδότθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου Συνολικό κόςτοσ λειτουργίασ (πωλιςεων) Ανάλυςθ λογιςτικϊν καταςτάςεων Χρθματοοικονομικοί μζκοδοι αξιολόγθςθσ επενδφςεωσ Μζκοδοσ επανείςπραξθσ κόςτουσ Μζκοδοσ απλοφ ςυντελεςτι αποδόςεωσ κεφαλαίου Μζκοδοσ Κακαρισ Ραροφςασ αξίασ Μζκοδοσ εςωτερικοφ ςυντελεςτι απόδοςθσ Αξιολόγθςθ του βακμοφ αποδοτικότθτασ Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

6 Περιεχόμενα Ανάλυςθ νεκροφ ςθμείου (BEP) Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ Γενικά ςυμπεράςματα και αξιολόγθςθ ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ - ΡΘΓΕΣ *Θ παροφςα εργαςία ζγινε για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ και τα ςτοιχεία που περιζχονται ενδζχεται να μθν είναι απολφτωσ ακριβι. 6 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

7 Περιεχόμενα 2011 Η διπλωματική μου εργασία αφιερώνεται στους γονείς μου Γιάννη και Σίσσυ μαζί με ένα μεγάλο ευχαριστώ! 7 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

8 Κεθάλαιο 1 Σύνοψη τησ μελϋτησ 2011 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΤΝΟΧΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 8 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

9 Κεθάλαιο 1 Σύνοψη τησ μελϋτησ Βαςικό Ιδϋα και Ιςτορικό Προγρϊμματοσ Θ μελζτθ αυτι πραγματοποιείται χάρθ ςτθν ιδζα του δθμιουργοφ τθσ για ανζγερςθ ενόσ πολυκαταςτιματοσ ροφχων shop in shop κατθγορίασ stock & outlet. Θ επζνδυςθ κα πραγματοποιθκεί ςτο νομό Βοιωτίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Λιβαδειάσ. Θ ιδζα προιλκε λόγω τθσ ζλλειψθσ ςτθ περιοχι ενόσ μεγάλου κζντρου ςτο οποίο ο κακζνασ κα μπορεί να βρει ότι ζχει ςχζςθ με ζνδυςθ, υπόδθςθ, αξεςουάρ, γυαλιά, εξοπλιςμό ski& snowboard και πολλά άλλα. Το εγχείρθμα κα είναι κάτι καινοφριο ςτθ περιοχι, ζτςι αν το ςυνδυάςουμε με τθν ποικιλία των brands που κα φζρει, τισ χαμθλζσ τιμζσ λόγο stock προϊόντων και τθν οικονομικι κρίςθ που πλιττει τθ χϊρα και αναγκάηει τον κακζνα μασ να ψάχνει τισ πιο οικονομικζσ λφςεισ με τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ ποιότθτασ, τότε μποροφμε να ποφμε ότι κινοφμαςτε ςε μια ςωςτι κατεφκυνςθ που αρμόηει ςε αυτά που ηθτάει ο καταναλωτισ για τθν εποχι. Θ επιχείρθςθ ςτα χαρτιά κα ονομαςτεί ςυμβολικά Νζα πνοι και κα ανικει ςτθ κατθγορία τθσ ετερόρρυκμθσ εταιρίασ (Ε.Ε.). Αυτό ςθμαίνει ότι κα υπάρχει ζνασ βαςικόσ ιδιοκτιτθσ, ζνασ ςυνεργάτθσ με ςαφϊσ χαμθλότερο ποςοςτό επί του κζρδουσ και από εκεί και πζρα ίςωσ κάποιοι ετερόρρυκμοι εταίροι με πολφ χαμθλό ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν επζνδυςθ. Ο βαςικόσ χρθματοδότθσ, λοιπόν κα είναι ο Κφριοσ Σταμζλοσ Μουλόπουλοσ απόφοιτοσ του οικονομικοφ τμιματοσ με master ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά και ςυνεργάτθσ ο δθμιουργόσ τθσ μελζτθσ Κφριοσ άμμοσ Γεϊργιοσ απόφοιτοσ του τμιματοσ των ψθφιακϊν ςυςτθμάτων με master ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων επίςθσ ςτο πανεπιςτιμιο Ρειραιά. Θ καταγωγι και των δυο είναι από τθν περιοχι πράγμα που κα βοθκιςει πολφ ςτθν ολοκλιρωςθ του ζργου. Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα κοινοτικι νομοκεςία (Απόφαςθ 96/280/ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κανονιςμόσ 70/2001) θ επιχείρθςθ που μελετάται κα ανικει ςτθ κατθγορία μικρι επιχείρθςθ κακϊσ κα φζρει λιγότερουσ από πενιντα εργαηομζνουσ και ο ιςολογιςμόσ τθσ υπολογίηεται χαμθλότεροσ των ευρϊ. Κα επιχειρθκεί από τθ πρϊτθ ςτιγμι να μπει ςτον επενδυτικό νομό με ςκοπό να επιτευχκοφν ευνοϊκά δάνεια, φοροελαφρφνςεισ και θ ανάλογθ επιδότθςθ που αντιςτοιχεί ςτο ζργο. Σφμφωνα με τον νζο επενδυτικό νόμο τα κριτιρια για το ποςοςτό τθσ επιδότθςθσ που κα δοκεί είναι: α) το κατά πόςο το κατά κεφαλιν Α.Ε.Ρ. του νομοφ είναι μεγαλφτερο ι μικρότερο από τον μζςο όρο τθσ χϊρασ, β) το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ (όπωσ προανζφερα κα ςυγκαταλζγεται ςτισ μικρζσ), και γ) το αν ανικει ςτθ κατθγορία των μειονεκτοφντων νομϊν. Το υπουργείο κατατάςςει τθν επζνδυςθ μασ ςτθ ηϊνθ Α με ποςοςτό επιδότθςθσ 25%. Ζτςι κα ςυντονιςτοφν οι προςπάκειεσ για τθν κατοχφρωςθ αυτοφ το ποςοςτοφ το ςυντομότερο δυνατό ζτςι ϊςτε να μπορεί να προχωριςει το ζργο. 9 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

10 Κεθάλαιο 1 Σύνοψη τησ μελϋτησ Ανϊλυςη τησ αγορϊσ & θϋματα μϊρκετινγκ Θ αγορά που κα απευκφνεται το πολυκατάςτθμα κα είναι όλο το καταναλωτικό κοινό του νομοφ Βοιωτίασ με ςτόχο τθν ευρφτερθ περιοχι του άξονα Κιβασ Λιβαδειάσ που αποδεικνφεται ςτατιςτικά ότι ςυγκεντρϊνει γφρω του το μεγαλφτερο ποςοςτό πλθκυςμοφ του νομοφ με το καλφτερο δυνατό βιοτικό επίπεδο. Το προϊόν κα πωλείται αποκλειςτικά από το πολυκατάςτθμα και οι τιμζσ κα είναι ιδιαίτερα χαμθλζσ λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ να πουλάει είδθ ςτοκ. Επίςθσ κα γίνονται περεταίρω οικονομικζσ διευκολφνςεισ ςτουσ πελάτεσ ανάλογα με τισ περιόδουσ που μελετικθκε ότι ζχουν ανάγκθ. Κα υπάρξει επικετικι ςτρατθγικι ςτθ διαφιμιςθ ιδιαίτερα ςτθν αρχι κακϊσ ςτόχοσ είναι λίγεσ μζρεσ πριν λειτουργιςει το πολυκατάςτθμα όλθ θ περιοχι να το ςυηθτάει και να κζλει να το επιςκεφκεί. Αναλυτικά τα προϊόντα που κα εμπεριζχει το πολυκατάςτθμα κα είναι ρουχιςμόσ ανδρικισ, γυναικείασ & παιδικισ ζνδυςθσ, διάφορουσ τφπουσ, υποδθμάτων, γυαλιά θλίου, καλλυντικά και διάφορα άλλα αξεςουάρ και είδθ χειμερινοφ εξοπλιςμοφ για ski & snowboard. Πλα αυτά πάντα ςε μεγάλθ ποικιλία με ςυμμετοχι των περιηιτθτων brands τθσ αγοράσ. Ο τομζασ του ski & snowboard είναι κάτι που κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ λόγω τθσ προςζλκυςθσ πολλϊν φίλων του χειμερινοφ ακλθτιςμοφ από όλθ τθ κεντρικι Ελλάδα ςτο χιονοδρομικό κζντρο Ραρναςςοφ. Βαςικοί ανταγωνιςτζσ μποροφμε να ποφμε ότι είναι το ςφνολο τθσ αγοράσ Λιβαδειάσ & Κιβασ κακϊσ δεν υπάρχει κάποιο άλλο μεγάλο πολυκατάςτθμα ςτθ περιοχι που κα μπορεί να μασ ανταγωνιςτεί με ανάλογο κεφάλαιο και προϊόν. Ο ανταγωνιςμόσ ίςωσ να είςαι αςφμμετροσ ςε βάροσ του ςυνόλου των μικρϊν καταςτθμάτων γι αυτό το λόγο οι κινιςεισ ςτο μάρκετινγκ κα πρζπει να είναι προςεγμζνεσ για να αποφευχκεί θ περίπτωςθ ξεςθκωμοφ των αγορϊν εναντίον του πολυκαταςτιματοσ με πικανι πλιξθ τθσ εικόνασ του. Οι κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ ςτθ χϊρα είναι οι χειρότερεσ από τθ μεταπολεμικι περίοδο και ζπειτα. Θ παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ ςε ςυνδυαςμό με τισ αλόγιςτεσ ςπατάλεσ των κυβερνιςεων τα τελευταία 30 χρόνια ζχουν οδθγιςει τθν Ελλάδα να βρίςκεται ςτο μάτι του κυκλϊνα τθσ οικονομικισ κρίςθσ πλιττοντασ βάναυςα τθν μεςαία τάξθ, τουσ μικροεπιχειρθματίεσ, τισ τράπεηεσ και αφινοντασ τθν οικονομία ςε βακιά φφεςθ. Θ ανεργία βρίςκεται ςε δυςκεϊρθτα επίπεδα και λζγεται ότι τα ζτθ 2011 & 2012 είναι πολφ κρίςιμα για το μζλλον τθσ χϊρασ. Οι πολιτικζσ ςυνκικεσ κρίνονται αςτακισ, θ κυβζρνθςθ αμφιςβθτείται από το λαό, από τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ, ακόμα και από τουσ βουλευτζσ του κόμματοσ που τθν απαρτίηει. Θ κατάςταςθ είναι ρευςτι και πικανολογείται προκιρυξθ εκλογϊν τζλθ του 2011 με αρχζσ του Τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα των ροφχων που μασ αφορά δεν υπάρχουν εκτόσ από τθν κατθγορία τθσ ακλθτικισ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ. Θ ηιτθςθ των ενδυμάτων ςτθν αγορά όπωσ αποδεικνφεται ςε ςτοιχεία εντόσ τθσ μελζτθσ ακολοφκθςε ανοδικι πορεία μζχρι το 2005, ζπειτα υπιρξε μια περίοδοσ ςτακερότθτασ για λίγα χρόνια και ραγδαία πτϊςθ τα τελευταία τρία ζτθ. Σίγουρα είναι ζνασ 10 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

11 Κεθάλαιο 1 Σύνοψη τησ μελϋτησ 2011 από τουσ κλάδουσ που θ κρίςθ ζπλθξε περιςςότερο ςτθ χϊρα μασ κακϊσ οι τιμζσ ακολουκοφςαν ανοδικι πορεία ανάλογθ του πλθκωριςμοφ ενϊ θ πλατιά μάηα καταρρακωνόταν λόγω τθσ κρίςθσ και τθσ ανεργίασ. Στοιχεία όχι ιδιαίτερα ενκαρρυντικά, μεν, για τθν άμεςθ αρχι των διαδικαςιϊν για τθν ανζγερςθ του πολυκαταςτιματοσ, όμωσ από τθν άλλθ πλευρά δε πρζπει να αγνοείτε, δε, ότι το κόςτοσ για το χτίςιμο τθσ επιχείρθςθσ είναι ιδιαίτερα χαμθλό αυτι τθ περίοδο. Σε ζρευνα που ζγινε μζςω ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν Λταλία που φθμίηεται για τθν αγορά ζνδυςθσ δείχνει ότι και εκεί υπάρχει μείωςθ των πωλιςεων τα τελευταία χρόνια που φτάνει το 3,2%. Στθν ανάλυςθ Porter που πραγματοποιικθκε κρίκθκε πωσ θ είςοδοσ νζων ανταγωνιςτϊν δεν είναι πικανι, ότι λόγω τθσ μεγάλθσ αγοράσ ςτο τομζα των ροφχων θ διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν είναι χαμθλι όπωσ και των καταναλωτϊν αφοφ το πολυκατάςτθμα κα πουλάει τα πιο γερά brands ςτισ χαμθλότερεσ τιμζσ. Τζλοσ το κοινό που μασ αφορά μόνο ςε πολφ δφςκολεσ περιόδουσ (π.χ πτϊχευςθ) εκτιμάται ότι κα υποκαταςτιςει τθν επιλογι των ροφχων του με φκθνά ροφχα από το πανζρι. Ρρϊτοσ και εμφανισ ςτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι να καλφψει τισ καταναλωτικζσ ανάγκεσ του νομοφ ςτον τομζα που κα δραςτθριοποιείται αφινοντασ τον πελάτθ πλιρωσ ικανοποιθμζνο. Απϊτεροσ ςκοπόσ, το γερό μπάςιμο ςτθν ςτοχευόμενθ αγορά ζτςι ϊςτε να χτυπιςει το μεγαλφτερο μερίδιο και να το διατθριςει αφινοντασ τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ. Οι πρϊτεσ επιςκζψεισ των πελατϊν κα πρζπει να είναι ςαν εξετάςεισ για τθ διοίκθςθ. Στθν μελζτθ γίνεται επίςθσ και ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν των κατοίκων τθσ περιοχισ ςε μορφωτικό, οικονομικό επίπεδο και ςε επίπεδο επαγγζλματοσ για να υπάρξει μια ςφαιρικι άποψθ για το προφίλ του πελάτθ που κα αντιμετωπιςτεί και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κακθμερινότθτασ του. Επίςθσ γίνεται θ ανάλυςθ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ που ςυνοψίηει τα βαςικότερα δυνατά και αδφνατα ςτοιχεία τθσ επζνδυςθσ, όπωσ και τισ ευκαιρίεσ και απειλζσ που παρουςιάηονται ι κα εμφανιςτοφν ςτο άμεςο μζλλον. Τζλοσ, αναλφονται οι δείκτεσ κερδοφορίασ τα τελευταία χρόνια για αλυςίδεσ καταςτθμάτων με ροφχα και εταιρίεσ του επιπζδου που κα ςυνεργαςτεί το πολυκατάςτθμα, για να φανεί θ πορεία τουσ ςτθν αγορά. Το κεφάλαιο κλείνει με τον υπολογιςμό κόςτουσ του μάρκετινγκ και των εςόδων από τισ πωλιςεισ 1.4 Πρώτεσ ύλεσ και διϊφορα εφόδια Ο τομζασ εναςχόλθςθσ των δραςτθριοτιτων του πολυκαταςτιματοσ είναι το εμπόριο ςτθν αγορά τθσ λιανικισ, δεν κα γίνει καμιά επεξεργαςία πρϊτθσ φλθσ και δεν κα υπάρχει κάποια ςυγκεκριμζνθ παραγωγικι διαδικαςία. Το πλάνο λειτουργίασ για το πολυκατάςτθμα είναι θ ςυνεργαςία με προμθκευτζσ, θ αγορά του εμπορεφματοσ από το πολυκατάςτθμα, θ ζκκεςθ του ςτο χϊρο και θ πϊλθςθ του ςτουσ πελάτεσ. Αυτόσ ο κφκλοσ κα πραγματοποιείται ςυνεχϊσ και κα επιφζρει το κζρδοσ ςτθν επιχείρθςθ. 11 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

12 Κεθάλαιο 1 Σύνοψη τησ μελϋτησ 2011 Θ επιλογι των όποιων εφοδίων χρειαςτοφν κα βαςιςτοφν ςε τρεισ κατθγορίεσ οι οποίεσ αναφζρονται με ςειρά προτεραιότθτασ: (i) Ροιότθτα (ii) Κόςτοσ (iii) Εντοπιότθτα Θ πολιτικι που κα ακολουκιςει το πολυκατάςτθμα ςτο τομζα των προμθκειϊν είναι για κάκε καταςκευι ι αγορά να εξετάηεται πρϊτα θ ποιότθτα, ζπειτα το κόςτοσ να κρίνεται ότι αντιπροςωπεφει τθν ποιότθτα που προςφζρεται και τζλοσ θ εντοπιότθτα τθσ επιχείρθςθσ από τθν οποία κα αγοραςτεί το προϊόν. Κα προτιμθκοφν επαγγελματίεσ τθσ περιοχισ επειδι πιςτεφεται ότι μζςω τθσ καλισ ςχζςθσ που κα δθμιουργθκεί από τθν γνωριμία ανκρϊπων τθσ τοπικισ αγοράσ κα επωφελθκεί θ επιχείρθςθ. Επίςθσ ςτο κεφάλαιο αυτό εκτιμοφνται τα οποιαδιποτε αναλϊςιμα που κα πρζπει να αγοραςκοφν ι να χρθςιμοποιθκοφν για να λειτουργιςει θ επιχείρθςθ, αυτά χωρίηονται ςε τρείσ κατθγορίεσ, είναι τα ανταλλακτικά εργαλείων, οι υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ και τα υλικά κακαριότθτασ του κτιρίου. Τζλοσ, αναφζρεται χαρακτθριςτικά το πρόγραμμα προμικειασ εμπορεφματοσ το οποίο κα ςχεδιαςτεί για τα πρϊτα δυο χρόνια ζτςι ϊςτε να γίνει ακριβισ προςζγγιςθ, μζςα ςε αυτι τθ περίοδο, των ποςοτιτων που χρειάηονται να αγοράηονται ανά περιόδουσ με ςκοπό να δθμιουργθκεί μετά ζνα νζο, μόνιμο και πιο ακριβζσ πλάνο. Κα λθφκεί, επίςθσ, υπόψθ ζνα δεφτερο πλάνο προμικειασ για τθ περίπτωςθ που υπάρξει κάποιο πρόβλθμα με τουσ αρχικοφσ προμθκευτζσ μασ. 1.5 Σεχνολογύα και μηχανολογύα Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και θ τεχνολογία που χρθςιμοποιείται είναι πάντα ζνα ςθμαντικό μζροσ μιασ επιχείρθςθσ αλλά λόγω τθσ φφςθσ τθσ δουλειάσ του πολυκαταςτιματοσ που ςχεδιάηουμε θ ολοκλιρωςθ και λειτουργία αυτοφ του εγχειριματοσ δεν ζχει ωσ βαςικό πυλϊνα αυτό το κομμάτι. Μπορεί όμωσ να προςδιοριςτεί θ τεχνολογία ωσ βαςικό κριτιριο τθσ αγοράσ του βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ (εταιρικά αυτοκίνθτα, Κλαρκ, ςυςκευζσ ενδοςυνεννόθςθσ, αντικλεπτικά ςυςτιματα κ.α.) και του εξοπλιςμοφ εξυπθρετιςεωσ ( ςυςκευζσ αςφάλειασ, μθχανιματα κακαριςμοφ). Τα κριτιρια επιλογισ που κα τεκοφν για τθν αγορά του κατάλλθλου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςε ςυνδυαςμό με τθν ενςωμάτωςθ τθσ τελευταίασ τεχνολογίασ ςε αυτόν αναλφονται ςτισ επόμενεσ γραμμζσ. Αρχικό κριτιριο είναι θ ςχζςθ κόςτουσ - προςτικζμενθσ αξίασ του προϊόντοσ θ οποία υπάρχει ωσ λογικι ςτθ μελζτθ ςε όλα τα ςτάδια αγορϊν για τθ δθμιουργία του. Επίςθσ θ παροχι εγγυιςεων καλισ λειτουργίασ από τον προμθκευτι είναι το δεφτερο πιο ςθμαντικό βιμα για τθν αγορά, αφοφ ςίγουρα κα ερευνθκεί αν ο προμθκευτισ είναι αξιόπιςτοσ, αν ζχει καλό όνομα ςτθν αγορά ςε ςυνδυαςμό όμωσ με τθν εξαςφάλιςθ παροχισ υπθρεςιϊν που κα προςφζρει προσ δικιά μασ διευκόλυνςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ. Θ εντοπιότθτα του προμθκευτι όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί κα παίξει ςθμαντικό ρόλο και ςε αυτό το κομμάτι τθσ μελζτθσ και τζλοσ θ αξιολόγθςθ του όγκου 12 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

13 Κεθάλαιο 1 Σύνοψη τησ μελϋτησ 2011 εργαςίασ που μπορεί να βγάλει το μθχάνθμα ανάλογα τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ κα είναι το τελευταίο κριτιριο που κα μασ οδθγιςει ςτθν επιλογι του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ. Οι τομείσ που κα δοκεί ιδιαίτερθ βάςθ ςτθ τεχνολογία είναι (α) το αντικλεπτικό ςφςτθμα που κα εφαρμοςτεί ςτα ροφχα για τθν πρόλθψθ αποφυγισ μικροκλοπϊν, (β) θ δθμιουργία μιασ επιχείρθςθσ που κα λειτουργεί φιλικά προσ το περιβάλλον και κα προτρζπει τουσ πελάτεσ τθσ να κάνουν το ίδιο, (γ) θ αγορά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν τελευταίασ τεχνολογίασ για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ και (δ) θ εκμετάλλευςθ τθσ τεχνολογίασ για τθν αγορά μζςων μεταφοράσ του εμπορεφματοσ. Θ τεχνολογία & τεχνογνωςία κα αποκτθκεί μζςω ολικισ εξαγοράσ με τον μθχανολογικό εξοπλιςμό αφοφ οι υπόλοιποι τρόποι αγοράσ κρίκθκαν ανεπαρκείσ. Επίςθσ ςτο κεφάλαιο αυτό αναφζρονται λεπτομερϊσ οι προδιαγραφζσ για τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ ςφμφωνα με το νόμο του υπουργείου περιβάλλοντοσ όπωσ και τα χωρομετρικά ςχζδια τθσ μονάδοσ. Συγκεκριμζνα το ςχζδιο που κα αναλυκεί ςτον πολιτικό μθχανικό για να δθμιουργιςει το ζργο είναι θ ανακαταςκευι του κεντρικοφ κτιρίου που κα περιλαμβάνει αρκετοφσ εςωτερικοφσ χϊρουσ αποκικευςθσ, θ καταςκευι ενόσ μικρότερου κτιρίου γενικισ αποκικευςθσ, υπόςτεγα για τθν αςφάλεια και τθ προςταςία των μθχανθμάτων και χάραξθ ενόσ ςφγχρονου χϊρου πάρκινγκ. 1.6 Οργϊνωςη μονϊδασ και γενικϊ ϋξοδα Οι οργανωςιακζσ μονάδεσ αντιπροςωπεφονται: Αρχικά από το διευκυντικό προςωπικό, δθλαδι τουσ πολφ ςτενοφσ ςυνεργάτεσ του διευκφνων ςυμβοφλου, το διοικθτικό προςωπικό που απαρτίηεται από υπάλλθλουσ που λαμβάνουν τισ εντολζσ από τθ διεφκυνςθ και ςυντονίηουν τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, και τουσ υπαλλιλουσ εργαςίασ οι οποίοι λαμβάνουν τισ εντολζσ και εργάηονται για να παράγει θ επιχείρθςθ. Αυτό το ςχιμα οργάνωςθσ, ςε αυτά τα επίπεδα κα ζχει και το πολυκατάςτθμα όπωσ αναλφεται εκτενζςτερα και ςτθ μελζτθ. Τα βαςικά τμιματα που κα χωρίηεται θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ τα οποία απαρτίηουν και το οργανόγραμμα είναι τα εξισ: (α) Θ διεφκυνςθ επιχείρθςθσ θ οποία κα είναι υπεφκυνθ για τθν χάραξθ και τιρθςθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ, τθσ επίτευξθσ των ςτόχων, του ελζγχου παραγωγικότθτασ του εργοςταςίου και κα ζχει γενικά το ρόλο του να αποφαςίηει & να επιβλζπει. (β) Θ διοίκθςθ ανκρωπίνου δυναμικοφ θ οποία κα είναι υπεφκυνθ ςε ότι αφορά τουσ υπαλλιλουσ τθσ επιχείρθςθσ, κα ζχει αρμοδιότθτεσ όπωσ θ εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ του προςωπικοφ, θ οργάνωςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, θ επίλυςθ προβλθμάτων ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και θ επιλογι νζου προςωπικοφ. (γ) Το τμιμα μάρκετινγκ και πωλιςεων που κα αςχολθκεί με τθ προϊκθςθ και διανομι του προϊόντοσ. Κα είναι υπεφκυνο για τθν ανάπτυξθ δθμόςιων ςχζςεων, για τθν διαφιμιςθ του προϊόντοσ με κάκε μζςο που κρίνει ότι μπορεί να είναι χριςιμο, τθ διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, τθ τμθματοποίθςθ των πελατϊν ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ για τθν επίτευξθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ διαφιμιςθσ μζςω των κζλω τουσ και γενικά τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ τθσ επιχείρθςθσ με τθν τοπικι κοινωνία. (δ) Το τμιμα 13 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

14 Κεθάλαιο 1 Σύνοψη τησ μελϋτησ 2011 ανάπτυξθσ καινοτομίασ και περιβάλλοντοσ το οποίο είναι κάτι πρωτοποριακό για κάκε επιχείρθςθ κακϊσ κα δϊςει βάςθ ςτθν ζρευνα για νζεσ τεχνολογίεσ, ςτθ καινοτομία, και ςε τρόπουσ εκμετάλλευςθσ τθσ επιχείρθςθσ προσ όφελοσ του περιβάλλοντοσ. Κα είναι υπεφκυνο για τθν αναηιτθςθ νζων τάςεων τθσ μόδασ, τθν οργάνωςθ των πράςινων καινοτομιϊν τθσ επιχείρθςθσ και τθ χάραξθ μιασ πολιτικισ φιλικισ προσ το περιβάλλον θ οποία κα βρίςκεται ςτθ βιτρίνα του πολυκαταςτιματοσ. (ε) Το τμιμα μεταφορϊν προμθκειϊν και αποκικευςθσ το οποίο κα αςχολείται με ότι ζχει ςχζςθ με το εμπόρευμα, τισ παραγγελίεσ, τθν αποκικευςθ του, τθν μεταφορά του, τισ επαφζσ με τουσ προμθκευτζσ μασ και τθν ςυνεχι αναηιτθςθ νζων καλφτερων προςφορϊν.(ςτ) και το τμιμα Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και λογιςτιριο το οποίο κα αςχολείται με τουσ οικονομικοφσ ελζγχουσ και τα λογιςτικά τθσ επιχείρθςθσ. Επίςθσ ςτθν ενότθτα αυτι γίνεται διαχωριςμόσ ςτα κζντρα κόςτουσ ςε τρία επίπεδα, διοίκθςθσ/ προςωπικοφ, μάρκετινγκ πωλιςεων, προμθκειϊν και μθχανθμάτων. Τζλοσ γίνεται αναφορά ςτα γενικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ ςτα οποία θ προςφορά δε μπορεί να ανιχνευκεί απευκείασ ι είναι ςχετικά μικρά και δε γίνεται να εξεταςτοφν ξεχωριςτά. 1.7 Ανθρώπινοι πόροι Ζνα από τα πιο ςθμαντικά κομμάτια λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ είναι θ ςτελζχωςθ τθσ με το καλφτερο δυνατό προςωπικό με πρϊτο ςκοπό ο εργαηόμενοσ να ταιριάηει ςτθ φιλοςοφία τθσ και μζςω τθσ καλισ ςυνεργαςίασ να δίνει το μζγιςτο των δυνατοτιτων του. Ο κακοριςμόσ αναγκϊν του πολυκαταςτιματοσ μασ οδιγθςε να χωρίςουμε ςε δυο μεγάλεσ κατθγορίεσ τισ κζςεισ εργαςίασ που επικυμοφμε, (i) το διοικθτικό και εποπτικό προςωπικό, και (ii) τθ κατθγορία υπάλλθλοι, πωλθτζσ και εργάτεσ. Το διοικθτικό και εποπτικό προςωπικό κα ςχθματίηει το κομμάτι τθσ οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ και κα χωρίηεται ςε δυο βακμίδεσ, τα ςτελζχθ που κα βρίςκονται τθν υψθλότερθ βακμίδα, οι υπεφκυνοι των τμθμάτων και ο διευκφνων ςφμβουλοσ, και οι λοιποί διοικθτικοί υπάλλθλοι που κα εποπτεφουν και κα οργανϊνουν τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. Θ κατθγορία Υπάλλθλοι, πωλθτζσ, εργάτεσ κα λειτουργοφν τθν επιχείρθςθ και κα ακολουκοφν τισ γραμμζσ που κα χαράςςονται από τθ διοίκθςθ. Το κφριο μζροσ αυτισ τθσ κατθγορίασ κα απαρτίηεται από τουσ πωλθτζσ των οποίων ο ρόλοσ κα είναι πολφ ςθμαντικόσ αφοφ ςτα μάτια των πελατϊν κα ςχθματίηουν τθν εικόνα τθσ επιχείρθςθσ λόγω του γεγονότοσ ότι κα είναι ο μόνοι άνκρωποι που κα ζρχονται ςε επαφι κατά τθν επίςκεψθ τουσ ςτο πολυκατάςτθμα. Στο κομμάτι αυτό τθσ μελζτθσ γίνεται αναφορά ςτον εργαςιακό νόμο που ιςχφει εδϊ και πολλά χρόνια ςτθν Ελλάδα, ςτισ αλλαγζσ που πρόκειται να επιφζρουν ςτισ κλαδικζσ ςυμβάςεισ οι τελευταίεσ πολιτικοοικονομικζσ εξελίξεισ και θ ςτάςθ που κα κρατιςει ανάμεςα ςε αυτζσ και του υπαλλθλικοφ προςωπικοφ θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Επίςθσ γίνεται εκτενι αναφορά ςτισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ ςε εργατικό δυναμικό και περιγράφονται λεπτομερϊσ ο τομζασ απαςχόλθςθσ τθσ κάκε κζςθσ. Ενδεικτικά 14 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

15 Κεθάλαιο 1 Σύνοψη τησ μελϋτησ 2011 αναφζρουμε ότι ςτθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ κα απαςχολοφνται 7 άνκρωποι, ςτο τμιμα μάρκετινγκ και πωλιςεων 5, ςτο τμιμα ανάπτυξθσ καινοτομίασ και περιβάλλοντοσ 4, ςτο τμιμα προμθκειϊν 4, ενϊ χρθματοοικονομικό τμιμα 5. Στθν Κατθγορία πωλθτϊν, υπαλλιλων και εργατϊν κα απαςχολοφνται 27 εργαηόμενοι. Τα κριτιρια επιλογισ προςωπικοφ είναι θ μόρφωςθ και τα προςόντα, ο χαρακτιρασ του κάκε υποψιφιου και το κατά πόςο ταιριάηει ςτθ φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ, και θ εμπειρία του ςτον κλάδο. Οι αμοιβζσ κα είναι ανάλογεσ τθσ προςφοράσ των εργαηόμενων και όχι ανάλογεσ του εργαςιακοφ κλίματοσ που επικρατεί αυτι τθ περίοδο. Επίςθσ, κα πραγματοποιοφνται τισ πρϊτεσ μζρεσ αλλά και κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ενθμερϊςεισ προςωπικοφ για τθ καλφτερθ δυνατι αφομοίωςθ των γραμμϊν που κζλει να περάςει θ επιχείρθςθ προσ το κοινό. Στο τζλοσ τθσ ενότθτασ γίνεται μια γενικι εκτίμθςθ του κόςτουσ του μιςκοφ των υπαλλιλων. 1.8 Σόποσ εγκατϊςταςησ & Περιβϊλλον Θ επιλογι τθσ τοποκεςίασ είναι πολφ ςθμαντικι για τθν επζνδυςθ που αςχολείται θ μελζτθ. Πταν καταςκευάηεται μια επιχείρθςθ που κα δραςτθριοποιείται ςτθ λιανικι πϊλθςθ οποιουδιποτε εμπορεφματοσ, θ τοποκεςία κα πρζπει να είναι θ καλφτερθ δυνατι ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μεγαλφτερθ δυνατι προςζλκυςθ πελατϊν μζςω τθσ καλισ γεωγραφικισ κζςθσ του καταςτιματοσ. Από το παρελκόν αναφζρεται από πολφ κόςμο ο όροσ, μαγαηί γωνία, κάπωσ ζτςι είναι θ τοποκεςία που πρζπει να επιλεχκεί. Αν ςκεφτεί κάποιοσ ότι θ αγορά ςτόχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι όλοσ ο νομόσ τότε καταλαβαίνει με πόςθ λεπτομζρεια κα πρζπει να αναηθτθκεί ο χϊροσ που κα λειτουργιςει το πολυκατάςτθμα. Σε αυτό το ςθμείο τθσ μελζτθσ κα εξεταςτοφν όλοι οι παράγοντεσ για τθν επιλογι τθσ καλφτερθσ δυνατισ τοποκεςίασ. Ζχουν ςυλλεχτεί ςτοιχεία από τθ ςτατιςτικι υπθρεςία για να ελεγχτεί θ διαςπορά του πλθκυςμοφ του νομοφ και να βρεκεί που είναι το κζντρο από τισ πόλεισ που κατοικοφν οι περιςςότεροι κάτοικοι. Θ προαναφερκείςα ζρευνα είναι και το πρϊτο κριτιριο επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ τοποκεςίασ. Τα υπόλοιπα κριτιρια είναι: (α) Θ λειτουργία του επάνω ςε ζνα μεγάλο περιφερειακό δρόμο του νομοφ ο οποίοσ κα είναι πζραςμα και ταυτόχρονα κα βρίςκεται ςε ςθμείο που περνοφν επιςκζπτεσ του χιονοδρομικοφ κζντρου Ραρναςςοφ, κακϊσ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ τουριςτϊν επιςκζπτεται τθ περιοχι κατά τθ χειμερινι περίοδο και κατευκφνεται προσ το βουνό από δυο μεγάλουσ δρόμουσ ςφμφωνα με ςτοιχεία του Α.Τ. Λιβαδειάσ. (β) Να βρίςκεται κοντά ςτθ πρωτεφουςα του νομοφ τθ Λιβαδειά. Ζπειτα από τθν αναηιτθςθ των κατάλλθλων περιοχϊν γίνεται θ αξιολόγθςθ τουσ για το ποια είναι θ πιο λειτουργικι ςφμφωνα με το μοντζλο αξιολόγθςθσ, βάςει του οποίου αποδίδεται ζνασ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ ςε όλα τα κριτιρια που ζχουν προαναφερκεί και χρθςιμοποιοφνται για να ςτακμίςουν τθ βακμολογία που ςυγκεντρϊνει θ κάκε τοποκεςία. Επίςθσ ςτο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά ςτισ ενζργειεσ που κα γίνουν από τθ πλευρά του αρμόδιου τμιματοσ τθσ διοίκθςθσ για το περιβάλλον. Οι ενζργειεσ αυτζσ κα 15 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

16 Κεθάλαιο 1 Σύνοψη τησ μελϋτησ 2011 κινοφνται ςτουσ παρακάτω άξονεσ: (α) Στθν ανακφκλωςθ γυαλιοφ, χαρτιοφ και πλαςτικοφ, (β) ςτθν προϊκθςθ νζων μορφϊν ενζργειασ (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννιτριεσ), (γ) ςτθν ανακφκλωςθ παλιϊν ενδυμάτων. Μζςα ςτο πλάνο είναι να προωκθκεί και το κοινωνικό προφίλ τθσ επιχείρθςθσ. Μια από τισ πρϊτεσ ενζργειεσ που κα γίνουν είναι θ τοποκζτθςθ ςτθν είςοδο μεγάλων καλακιϊν ςτα οποία κα τοποκετοφνται από τουσ πελάτεσ παλιά ροφχα που δεν τα χρθςιμοποιοφν πλζον και κα δίνονται μζςω διάφορων κζντρων ςτουσ φτωχοφσ. Με τισ παραπάνω ενζργειεσ θ διοίκθςθ του πολυκαταςτιματοσ ςκοπεφει να χτίςει ζνα ςφγχρονο και πιο άμεςο προφίλ δείχνοντασ ςτθ τοπικι κοινωνία ότι ςτόχοσ τθσ είναι εκτόσ από το εμπόριο και θ καλλιζργεια μιασ νοοτροπίασ φροντίδασ, για τισ ευπακείσ ομάδεσ τθσ κοινωνίασ και το περιβάλλον. 1.9 χεδιαςμόσ εκτϋλεςησ του προγρϊμματοσ και προώπολογιςμόσ το προγραμματιςμό εκτζλεςθσ του ζργου ςχεδιάηονται οι διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν μζχρι να ολοκλθρωκεί. Είναι μια ςθμαντικι λειτουργία κακϊσ ςυγκεντρϊνονται και οργανϊνονται όλεσ οι κινιςεισ που πρζπει να γίνουν για να προχωριςει το πλάνο άμεςα χωρίσ περεταίρω κακυςτεριςεισ. Συνικωσ τθ περίοδο καταςκευισ και ίδρυςθσ τθσ εταιρίασ παρουςιάηονται πολλά εμπόδια που ςταματοφν τισ προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ, όμωσ, με ορκό ςχεδιαςμό αυτζσ οι δυςκολίεσ προςπερνιόνται. Το πρόγραμμα κα προςδιορίηει τα διάφορα ςτάδια εκτζλεςθσ και τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων που απαιτοφνται για κάκε ςτάδιο και ςτθ ςυνζχεια κα τα αποτυπϊνει ςε ζνα χρονοδιάγραμμα. Θ ομάδα που κα ςυντονίςει τισ ενζργειεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα απαρτίηεται από τουσ δυο ομόρρυκμουσ εταίρουσ ςε ςυνδυαςμό με τρία ακόμα άτομα που κα αναλάβουν να διεκπεραιϊςουν τα διαδικαςτικά κζματα, κυρίωσ ότι ζχει ςχζςθ με δθμόςια ζγγραφα και γραφειοκρατία. Επίςθσ, ςτο επιτελείο που κα ςυςτθκεί οι επιπλζον ςφμβουλοι των ςυνεταίρων που κα ςυμμετζχουν κα είναι κάποιοι εξειδικευμζνοι προγραμματιςτζσ μάρκετινγκ για τθν προετοιμαςία των πωλιςεων. Το ςθμαντικότερο ςθμείο αυτισ τθσ φάςθσ είναι θ εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν να τθρθκεί με απόλυτθ ακρίβεια ςε χρονικό και οικονομικό προγραμματιςμό. Οι ενζργειεσ και δραςτθριότθτεσ που κα αναλάβει από το επιτελείο είναι οι εξισ: Θ ςφςταςθ του ιδίου από τουσ εταίρουσ με το ςυντονιςμό για τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ, θ δθμιουργία τθσ εταιρίασ με τθν οργάνωςθ όλων των απαραίτθτων ενεργειϊν που χρειάηονται για τθ ςφςταςθ τθσ, θ λιψθ των απαραίτθτων αδειϊν και θ ζνταξθ ςτο πρόγραμμα επιδότθςθσ που ζχει τεκεί ωσ ςτόχοσ (το ποςοςτό τθσ επιδότθςθσ κα είναι 25% όπωσ ζχει υπολογιςτεί ςτο δεφτερο κεφάλαιο), θ ενοικίαςθ του χϊρου εγκατάςταςθσ, ο προγραμματιςμόσ χρθματοδότθςθσ, θ απόκτθςθ του βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ για το χϊρο των αποκθκϊν αλλά και για τθν εςωτερικι λειτουργία του πολυκαταςτιματοσ, θ ςφςταςθ του τμιματοσ ανκρϊπινων πόρων για τθν επιλογι από κοινοφ του απαραίτθτου προςωπικοφ, θ επιλογι πολιτικοφ μθχανικοφ, θ ενθμζρωςθ αυτοφ για το ςχζδιο του ζργου και θ επιλογι από κοινοφ τθσ καταςκευαςτικισ εταιρίασ, θ επικεϊρθςθ και ο ζλεγχοσ των ζργων, θ ςτελζχωςθ τθσ επιχείρθςθσ, ο ςυντονιςμόσ των 16 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

17 Κεθάλαιο 1 Σύνοψη τησ μελϋτησ 2011 ενεργειϊν για το μάρκετινγκ και τισ προμικειεσ όπωσ και για τισ απαραίτθτεσ άδειεσ λειτουργίασ του πολυκαταςτιματοσ. Πλεσ οι παραπάνω διαδικαςίεσ ςυνοψίηονται και παρουςιάηονται ςε αναλογία με τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ζχουν και τoν χρόνο που υπολογίηεται ότι κα διαρκζςουν πάνω ςε ζνα διάγραμμα gantt. Επίςθσ, εκτιμάται ο ςυνολικόσ χρόνοσ που κα απαιτθκεί για να φτάςει το ζργο ςτο τελικό ςτάδιο και το κόςτοσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ Φρηματοοικονομικό ανϊλυςη και αξιολόγηςη τησ επϋνδυςησ Θ πρϊτθ υποενότθτα αυτοφ του κεφαλαίου είναι θ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ τθσ επζνδυςθσ, ςτθν οποία επιχειρικθκε να ομαδοποιθκοφν όλα εκείνα τα ςτοιχεία που ζχουν ςχζςθ με τα ζξοδα που υπολογίςτθκαν ςτο κάκε κεφάλαιο τθσ μελζτθσ αλλά και τα μελλοντικά ζςοδα, ζτςι ϊςτε να μπορζςουμε να δοφμε μζςω των κακιερωμζνων εργαλείων που εφαρμόηονται ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κατά πόςο αυτι θ επζνδυςθ είναι βιϊςιμθ και μπορεί να επιςτρζψει πίςω τα λεφτά που κα επενδυκοφν, ςυν το όποιο κζρδοσ. Καταρχιν υπολογίςτθκε το πάγιο ενεργθτικό τθσ επζνδυςθσ και το κεφάλαιο κίνθςθσ για να ακροιςτοφν και να ζχουμε μια εικόνα του ςυνολικοφ κόςτουσ επζνδυςθσ το οποίο κυμαίνεται ςτα ευρϊ. Επίςθσ υπολογίςτθκε ο χρόνοσ απόςβεςθσ του επενδυτικοφ κεφαλαίου (πάγιο ενεργθτικό), ο οποίοσ είναι ςτα δζκα ζτθ ςτθ περίπτωςθ που πωλθκεί θ επιχείρθςθ, ι ςτα 14 ζτθ ςε περίπτωςθ που δεν πωλθκεί, και το κόςτοσ λειτουργίασ για τα τζςςερα πρϊτα χρόνια, όπου κόςτοσ λειτουργίασ είναι όλα τα ζξοδα εκτόσ τισ πάγιεσ επενδφςεισ. Επιπρόςκετα, γίνεται ανάλυςθ των χρθματοδοτικϊν πθγϊν για το χτίςιμο τθσ επιχείρθςθσ. Το ςυνολικό ποςό κα είναι ευρϊ και κα θ κατανομι χρθματοδότθςθσ κα γίνει κατά 35% με κεφάλαια των εταίρων, κατά 25% κρατικισ επιχοριγθςθσ και κατά 40% με τραπεηικό δάνειο. Το δάνειο κα είναι του φψουσ των ευρϊ και κα αποπλθρωκεί ςτον 6 ο χρόνο λειτουργίασ με περίοδο χάριτοσ ενόσ ζτουσ. Επίςθσ, γίνεται θ κλαςικι αναπαράςταςθ των λογιςτικϊν καταςτάςεων που κρατάει θ οποιαδιποτε εταιρία ξεκινάει τθ λειτουργία τθσ. Αυτζσ είναι: θ κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ θ οποία δείχνει πωσ τα πρϊτα χρόνια υπάρχει χαμθλό κζρδοσ αλλά τα αμζςωσ επόμενα αυξάνεται με γεωμετρικι πρόοδο, ο ιςολογιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ και οι ταμειακζσ ροζσ. Θ δεφτερθ υποενότθτα είναι θ αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςθσ μζςω κάποιων μεκόδων που κρίνουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ επιχείρθςθσ. Ρρϊτα χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ επανείςπραξθσ του κόςτουσ επζνδυςθσ, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα το ςυνολικό κόςτοσ κα επανειςπραχκεί τον 7 ο χρόνο λειτουργίασ τθσ, χρονικι διάρκεια που κρίνεται ικανοποιθτικι. Θ δεφτερθ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε είναι του απλοφ ςυντελεςτι ςτθν οποία παρατθρείται διαχρονικά θ ςχζςθ του κζρδουσ με τα κεφάλαια, θ ςχζςθ αυτι ξεκινά χαμθλά ςτο 8,6% όμωσ ςτον 6 ο χρόνο φτάνει το 16,6%. Θ επόμενθ μζκοδοσ είναι τθσ κακαρισ παροφςασ αξίασ με τθν οποία μετατρζψαμε ςε άμεςο ζςοδο τα κζρδθ του πολυκαταςτιματοσ ςε ορίηοντα εννεαετοφσ διάρκειασ για να δοφμε εάν θ επζνδυςθ είναι 17 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

18 Κεθάλαιο 1 Σύνοψη τησ μελϋτησ 2011 βιϊςιμθ. Το αποτζλεςμα ιταν κετικό ςε ςχζςθ με το κόςτοσ επζνδυςθσ άρα και ικανοποιθτικό. Τζλοσ χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ εςωτερικοφ ςυντελεςτι απόδοςθσ που δείχνει πωσ αντζχεται από τθν επζνδυςθ ζνα i=11,12%. Το ςυγκεκριμζνο ποςοςτό προβλθμάτιςε κακϊσ είναι ιδιαίτερα χαμθλό ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ. Δυο τελευταίεσ αναλφςεισ που μασ βοικθςαν ιταν αυτι του νεκροφ ςθμείου το οποίο υπολογίςτθκε για το πρϊτο χρόνο ςτα ευρϊ με πϊλθςθ μονάδων (68%) και τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ ςτθν οποία παρουςιάςτθκε ο χαμθλότεροσ δυνατόσ μζςοσ όροσ τιμισ ανά προϊόντοσ που είναι ςτα 92 ευρϊ. Τζλοσ αποτυπϊκθκε το γενικό ςυμπζραςμα τθσ μελζτθσ για τθ βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ ςτθ παροφςα χρονικι περίοδο. 18 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

19 Κεθάλαιο 2 Ιςτορικό προγρϊμματοσ και βαςικό ιδϋα 2011 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΒΑΙΚΗ ΙΔΕΑ 19 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

20 Κεθάλαιο 2 Ιζηοπικό ηος ππογπάμμαηορ και βαζική ιδέα Βαςικό ιδϋα του επενδυτικού ςχεδύου Βαςικό ιδϋα Θ εκπόνθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ πραγματοποιείται για να αναηθτθκεί λεπτομερϊσ θ πικανότθτα επιτυχισ λειτουργίασ ενόσ μεγάλου πολυκαταςτιματοσ ζνδυςθσ ςτο νομό Βοιωτίασ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν ευρφτερθ περιοχι Λιβαδειάσ - Κιβασ. Αναφζρω πρϊτα το νομό Βοιωτίασ και ζπειτα τθ περιοχι που μελετάται να καταςκευαςτεί το ζργο διότι ςκοπόσ του είναι να κατακτθκεί θ εμπιςτοςφνθ και θ προτίμθςθ όλων των κατοίκων του νομοφ για τισ αγορζσ ειδϊν ρουχιςμοφ. Ζνασ, λοιπόν, από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ για το ζργο είναι ζνα ευρφ πελατολόγιο και μερίδιο αγοράσ από κατοίκουσ όλου του νομοφ. Οι κυριότεροι λόγοι που οδιγθςαν ςτθν ιδζα του πολυκαταςτιματοσ ροφχων ςτθ περιοχι είναι θ πρωτοπορία αυτισ. Με τον όρο πρωτοπορία εννοϊ ότι δεν ζχει επιχειρθκεί ςτο παρελκόν να δθμιουργθκεί ζνα πολυκατάςτθμα τζτοιου μεγζκουσ ςτο νομό. Αυτό ςυνεπάγεται με το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει βαςικόσ ανταγωνιςτισ ανάλογου οικονομικοφ επιπζδου αλλά και ποικιλίασ προϊόντων που ζχει ιδθ επιχειριςει κάτι παρόμοιο με εμάσ. Οι βαςικοί ανταγωνιςτζσ κα είναι οι καταςτθματάρχεσ ςτα κζντρα των πόλεων κυρίωσ τθσ Λιβαδειάσ και τθσ Κιβασ. Μετά από τθν εναςχόλθςθ μου λόγω τθσ μελζτθσ με τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ άλλα και τθ γνϊςθ τθσ νοοτροπίασ τουσ λόγω τθσ καταγωγισ μου από αυτά τα μζρθ κατζλθξα ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχει ζλλειψθ ποικιλίασ ειδϊν ρουχιςμοφ για τον εξισ λόγο, θ απόςταςθ με τθν πρωτεφουςα τθσ χϊρασ, Ακινα, είναι μικρι, ζτςι αρκετόσ κόςμοσ όταν κζλει να ψωνίςει επιλζγει να πάει ζνα μονοιμερο ταξίδι ςτθν Ακινα για να βρει αυτό που κζλει και ςε καλφτερθ τιμι. Θ κατάςταςθ αυτι μασ οδθγεί ςτο επόμενο ςτοίχθμα για τθν επιτυχία τθσ επζνδυςθσ το οποίο είναι να πείςουμε τον κόςμο ότι ςτο νζο πολυκατάςτθμα μπορεί να βρει ότι και ςτθν Ακινα. Ρροκειμζνου λοιπόν να ςτεφκεί με επιτυχία θ προςπάκεια αυτι, κρίνεται απαραίτθτθ θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ζτςι ϊςτε να διαπιςτωκεί ςε ποιο βακμό θ ιδζα του επενδυτικοφ ςχεδίου ζχει προοπτικζσ επιβίωςθσ και είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξει τθ δθμιουργία μιασ κερδοφόρασ επιχείρθςθσ Σαυτότητα του επενδυτικού ςχεδύου Πςον αφορά ςτθ ςφςταςθ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ, αυτι πρόκειται να λάβει τθ νομικι μορφι και τα χαρακτθριςτικά τθσ Ετερόρρυκμθσ Εταιρείασ (Ε.Ε.). Ετερόρρυκμθ εταιρεία Ε.Ε. 20 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τθν δθμιουργία πολυκαταςτιματοσ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των:

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των: 1) ΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ι και των ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ από τα ομοιά του. 2) ΣΥΜΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων 3 Ο εξάμθνο Χθμικών Μθχανικών ΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙΕ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γιώργοσ Μαυρωτάσ, Αν.Καθηγητής ΕΜΠ mavrotas@chemeng.ntua.gr Άδεια Χρήζης Το παρόν εκπαιδεσηικό σλικό σπόκειηαι

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα