Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Κ. Μ. : Π02/205 ΠΡΟΫΠ. : ,00 με το Φ. Π. Α.

2 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ O : Αντικείμενο των υπηρεσιών Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης, αφορά τα ετήσια συμβόλαια συντήρησης λογισμικού που χρησιμοποιούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου. Ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης περιγράφονται ως εξής:. Συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 2. Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των εφαρμογών λογισμικού και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την μηχανογραφική λειτουργία των Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών, για ένα έτος. 3. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για ένα έτος. 4. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για ένα έτος. 5. Συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Κ.Α.Π.Η., Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αθλητικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Κοιμητηρίου, για ένα έτος. 6. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για ένα έτος. 7. Στην συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογής ωρομέτρησης προσωπικού του Δήμου, έως 3/2/ Στην συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογής λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας, για ένα έτος. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.» Του Ν. 2286/ΦΕΚ 9 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Ν. 3463/ΦΕΚ 4 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Του N. 373/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 3 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Toυ N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. Του Ν. 380/ΦΕΚ 63 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 3530/739/ΦΕΚ 29 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 2362/995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 386/ΦΕΚ 2 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Tου Ν. 3886/0 (ΦΕΚ 73 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ης Ιουνίου 989 (L 395) και την Οδηγία 92/3/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Του Ν. 403 (ΦΕΚ204 Α/5-9-20) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/2 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Σελίδα 2 από 27

3 Του Ν. 452/203 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 20/7 της 6ης Φεβρουαρίου 20 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Του N.4257/204 (ΦΕΚ 93/ ): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα του 69ου άρθρου. Του Ν.428/204: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Του Ν.4257/204 (ΦΕΚ 93/ ) : «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών και ιδιαίτερα του 69 ου άρθρου». ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι : α) Ενδεικτικός προϋπολογισμός β) Συγγραφή Υποχρεώσεων γ) Τεχνικές Προδιαγραφές δ Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής ε) Τεχνική Έκθεση ΑΡΘΡΟ 4 O : Εγγύηση Συμμετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % επί της προ εκτιμωμένης αξίας εκτός ΦΠΑ, δηλαδή 656,00, σύμφωνα με την η παράγραφο εδάφιο α του 57ου άρθρου του Ν.428/204. Όταν η προσφορά καλύπτει μέρος των ομάδων ή υποομάδων των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής, που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του μέρους αυτού, που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των προς προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται. Στην περίπτωση αυτή η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια υπηρεσιών, που καλύπτει η εγγύηση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής Επισημαίνεται εδώ, ότι οι προσφορές με συνολικό οικονομικό αντικείμενο μικρότερο των 2.500,00 χωρίς Φ.Π.Α., γίνονται δεκτές και χωρίς να έχει κατατεθεί στο φάκελο εγγυητική συμμετοχής. ΑΡΘΡΟ 5 O : Προσφορές Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο οικονομικής και τεχνικής προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου (Οικονομική Επιτροπή)» και «Προσφορά για τη Π02/205:Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου» και θα φέρει σφραγίδα του υποψηφίου. Μέσα στον φάκελο θα εσωκλείεται συμπληρωμένος ο προϋπολογισμός προσφοράς σε έντυπο που θα του έχει δοθεί από την Υπηρεσία. Στο τέλος των προσφορών θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Επίσης, ο προϋπολογισμός προσφοράς θα συνοδεύεται από δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι οι προς παροχή υπηρεσίες συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος για τις παρούσες υπηρεσίες, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προς υπογραφή σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του κάθε υποψήφιου αναδόχου για την αντίστοιχη παρεχόμενη υπηρεσία θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για τη συγκεκριμένη παρεχόμενη υπηρεσία, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής των συνολικών αντίστοιχων ποσοτήτων της υπηρεσίας που προβλέπεται Σελίδα 3 από 27

4 στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης τουλάχιστον μίας ομάδας, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας για όσους υποψήφιους προμηθευτές δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια υπηρεσιών της ομάδας, καθώς η επιλογή του προμηθευτή για κάθε ομάδα υπηρεσιών θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια υπηρεσιών της ομάδας. ΑΡΘΡΟ 6 O : Σύμβαση Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7 ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/59649/0026/200 (ΦΕΚ Β 427/200): «Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95» Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία απαιτείται η κατάρτιση γραπτού συμφωνητικού μόνο για ύψος προμήθειας μεγαλύτερο των 2.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 7 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τη η παράγραφο εδάφιο β του 57ου άρθρου του Ν.428/204, και παρέχεται με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον ενός () ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού ή κοινοποίησης της σχετικής απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της εργασίας μετά την παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και εντός (2) μηνών από την προσκόμιση των τιμολογίων. ΑΡΘΡΟ 8 O : Ποινικές Ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π. Δ. 28/980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των υπηρεσιών. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την παραλαβή των υπηρεσιών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 9 O : Πλημμελής παροχή υπηρεσιών Εφ όσον οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σελίδα 4 από 27

5 ΑΡΘΡΟ 0 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας. ΑΡΘΡΟ O : Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή των υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 2 O : Παραλαβή των υπηρεσιών Η παραλαβή των υπηρεσιών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτών ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των υπηρεσιών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης. Σελίδα 5 από 27

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης αφορούν συμβόλαια συντήρησης λογισμικού που χρησιμοποιούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου για ένα έτος. Ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης περιγράφονται στις παρακάτω ομάδες ως εξής: Ά Ομάδα: Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες. Συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 2. Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των εφαρμογών λογισμικού και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την μηχανογραφική λειτουργία των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, για ένα έτος. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλες για την βέλτιστη δυνατή λειτουργία του λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. Αναλυτικότερα :. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ειδικότερα για τη διαδικασία αναβαθμίσεων λογισμικού Για κάθε εφαρμογή ορίζεται ως «αρμόδιο τμήμα» αυτό που τις χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του (π.χ. για την εφαρμογή πρωτοκόλλου «αρμόδιο τμήμα» είναι το τμήμα πρωτοκόλλου, κλπ.).. Η ανάδοχος εταιρεία ειδοποιεί εγγράφως το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου για την επικείμενη αναβάθμιση. Σε περίπτωση που η αναβάθμιση απαιτεί διακοπή των εργασιών για πάνω από μισή ώρα η ενημέρωση πρέπει να γίνει τουλάχιστον ημέρα πριν την επιθυμητή ημέρα αναβάθμισης προκειμένου να συμφωνηθεί από κοινού η ημερομηνία και η ώρα (εντός του ωραρίου του Δήμου). Στην ειδοποίηση θα πρέπει επίσης να αναφέρονται: ο αριθμός της νέας έκδοσης οι βασικές διαφορές που έχει η νέα έκδοση σε σχέση με την προηγούμενη οι προϋποθέσεις της αναβάθμισης (π.χ. κατά την αναβάθμιση δεν πρέπει να γίνεται χρήση της εφαρμογής από κανένα, η νέα έκδοση απαιτεί την ταυτόχρονη αναβάθμιση σε όλους τους clients, κλπ) Η εκτιμώμενη διάρκεια της αναβάθμισης 2. Το Τμήμα Πληροφορικής ειδοποιεί το «αρμόδιο τμήμα» της εφαρμογής για την επικείμενη αναβάθμιση. Ανάλογα με το είδος και το αντικείμενο της αναβάθμισης, ο προϊστάμενος του τμήματος ορίζει εκπρόσωπο ο οποίος μαζί με τον εκπρόσωπο του τμήματος Πληροφορικής συστήνουν «ομάδα» προκειμένου να διαπιστώσουν την ορθή λειτουργία των λειτουργιών της αναβάθμισης. 3. Σε περίπτωση που το τμήμα Πληροφορικής κρίνει απαραίτητο, την αναβάθμιση πραγματοποιεί η ανάδοχος εταιρεία διαφορετικά την πραγματοποιεί το ίδιο. 4. Σε περίπτωση που την αναβάθμιση πραγματοποιεί η ανάδοχος εταιρεία, αυτή γίνεται στο σύστημα παραγωγής ( production server ) και τουλάχιστο σε ένα client και εντάσσεται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης από την εταιρεία όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 5. Η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνει για την επιτυχημένη αναβάθμιση. Επιπροσθέτως στα πλαίσια των υπηρεσιών Αναβάθμισης Συντήρησης των εφαρμογών απαιτούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες: Παροχή των εγχειριδίων χρήσεως (αρχείο με τις μεταβολές που περιλαμβάνονται στην κάθε έκδοση) των αντίστοιχων εκδόσεων που συνοδεύουν τις εφαρμογές. Τηλεφωνική υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου για την επανεγκατάσταση των εφαρμογών και των αρχείων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από αυτές, σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεδομένου ότι: Σελίδα 6 από 27

7 i) Ο Δήμος ακολούθησε πιστά τις οδηγίες λήψης εφεδρικών αντιγράφων (backup) των αρχείων δεδομένων, ως αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσεως που συνοδεύει τις εφαρμογές και ii) Τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδομένων του Δήμου λειτουργούν κανονικά. Παροχή οιασδήποτε πληροφορίας για τον χειρισμό των εφαρμογών τηλεφωνικώς. Ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων των εφαρμογών (Restore) από βλάβες που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (μη συμπεριλαμβανομένης της κακής χρήσεως των εφαρμογών) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή δεδομένου ότι τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδομένων του Δήμου λειτουργούν κανονικά. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι παρακάτω Εφαρμογές Λογισμικού της εταιρείας Unisystems A.E. του Ομίλου INFO QUEST: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - Q Prime / Financials ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Οικονομική Διαχείριση- Περιλαμβάνει : Διαχείριση Προϋπολογισμού Διαχείριση Προμηθειών Δαπανών Λογιστήριο Ταμειακή Διαχείριση Διαχείριση Εσόδων (δεν περιλαμβάνει Εξειδικευμένα Έσοδα (Ειδικές Φορολογίες) που απαιτούν ειδική διαχείριση αντικειμένου εσόδου) Οικονομική Παρακολούθηση Έργων Διαχείριση Χρεογράφων Διαχείριση Αξιόγραφων Κοστολόγηση Αυτόματη (On-line) ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης Υποσύστημα Παραγωγής Εγγράφων Υποσύστημα Αναφορών & Εκτυπώσεων ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Διαχείριση Αποθεμάτων ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Γενική Λογιστική ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Μητρώο Παγίων ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Εξειδικευμένα Έσοδα Περιλαμβάνει: Διαχείριση Κλήσεων Παράνομης Στάθμευσης Διαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, Δ.Τ., Δ.Φ. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 2%, 5% Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών o o o o Εφαρμογές Δημοτικής Κατάστασης Δημοτολόγιο Μητρώο Αρρένων Οδηγός Αναθεώρησης Εκλογικών Καταλόγων Ληξιαρχείο Εφαρμογή Q Prime Protocol Management Q Prime / Protocol Management (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο) STAFF 5 Μισθοδοσία STAFF 5 Διαχείριση Προσωπικού Σελίδα 7 από 27

8 2. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ειδικότερα απαιτούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες: Εγκατάσταση των νέων εκδόσεων / αναβαθμίσεων των προγραμμάτων στους Η/Υ και στον Server. Τεχνική παρέμβαση για την ορθή λειτουργία της σχεσιακής βάσης δεδομένων καθώς και η εγκατάσταση της σχεσιακής βάσης δεδομένων (client connectivity) στους Η/Υ. Παραμετροποίηση των εφαρμογών για ενσωμάτωση και χρήση των στοιχείων για να είναι εύχρηστες και αποδοτικές για τους χρήστες. Μορφοποίηση των λειτουργικών συστημάτων των υπολογιστών και εγκατάσταση του κατάλληλου συστημικού λογισμικού (mdac, DAO_3.5, Crystal Manager κλπ). Ρύθμιση των εκτυπώσεων ώστε να αναγράφονται τα στοιχεία που απαιτούνται από τον Δήμο. Εκτέλεση και έλεγχος διάφορων λειτουργιών τεχνικά στα προγράμματα όπως κλείσιμο έτους και μεταφορά υπολοίπων, εκτέλεση διαφόρων queries και scripts για αναζητήσεις στοιχείων αλλά και μαζικές διορθώσεις λαθών εγγραφών κλπ. Εκπαίδευση ή/και επανεκπαίδευση των υπαλλήλων ειδικότερα στις εφαρμογές Q-Prime/ Financials Οικονομική Διαχείριση, Γενική Λογιστική, Μητρώο Παγίων, Διαχείριση Κλήσεων Τροχαίων Παραβάσεων, Τ.Α.Π. κ.λπ., Εθνικό Δημοτολόγιο - Μητρώο Αρρένων, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Ληξιαρχείο, Staff5 Διαχείριση Μισθοδοσίας και Προσωπικού. Υποστήριξη του προσωπικού για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών, κατόπιν ειδικών αιτημάτων (εφαρμογή ρυθμίσεων, παρακολούθηση για την τήρηση των εκάστοτε ζητουμένων στοιχείων από τα Υπουργεία στοχοθεσία- παρατηρητήριο, μητρώο δεσμεύσεων κλπ. ). Υποστήριξη μέσω και remote με Team Viewer (Χρέωση από την πλευρά του Αναδόχου θα γίνεται για λειτουργίες που αφορούν σε λογιστικές πράξεις και γενικά σε διεκπεραίωση λειτουργικών ενεργειών που εναλλακτικά θα έπρεπε να γίνουν με επιτόπια επίσκεψη της εταιρείας και όχι για σύντομη επίλυση αποριών που επιλύονται και τηλεφωνικώς). Ανταπόκριση από την πλευρά του αναδόχου στην έδρα του Δήμου το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών και σε περίπτωση συνδέσεως εξ αποστάσεως εντός της ιδίας ημέρας και σε ώρες εντός ωραρίου λειτουργίας του Δήμου. Ο ανάδοχος θα πρέπει, στις περιπτώσεις που απαιτείται, να παρέχει τεχνική υποστήριξη στην έδρα του Δήμου με επιτόπια επίσκεψη και με απομακρυσμένη σύνδεση και εκτός εργασίμων ωρών και ημερών. Η παρεχόμενη υπηρεσία θα αποδεικνύεται από τα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον Δήμο δελτία επίσκεψης, στα οποία θα φαίνεται η περιγραφή της υπηρεσίας καθώς και η διάρκεια της. Στις περιπτώσεις που η υπηρεσία θα παρέχεται στα γραφεία της εταιρείας, αυτή θα αποδεικνύεται από συμπληρωμένο δελτίο τεχνικής υποστήριξης, υπογεγραμμένο από τον διευθυντή του σχετικού τομέα. Στις περιπτώσεις που η υπηρεσία θα παρέχεται με απομακρυσμένη σύνδεση, αυτή θα αποδεικνύεται από εκτύπωση του ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής της σύνδεσης που αυτομάτως τηρείται από την εφαρμογή του ΤeamViewer, υπογεγραμμένο από τον διευθυντή του σχετικού τομέα και θα πιστοποιείται από τον Δήμο. Το σύνολο των ωρών που θα γίνονται με απομακρυσμένη σύνδεση (Team Viewer) πρέπει να αποστέλλονται μηνιαίως στην Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών ή Μηχανογράφησης) με παραστατικό υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο όπου θα φαίνεται συνοπτικά η περιγραφή της υπηρεσίας. Συνολικά προβλέπεται ότι απαιτούνται τουλάχιστον 00 ώρες τεχνικής, συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης με παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας εντός των εργασίμων ωρών και ημερών του Δήμου. Σελίδα 8 από 27

9 Στην περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω ώρες (Τεχνικής Υποστήριξης ή/και Εκπαίδευσης) δεν εξαντληθούν μέσα στο διάστημα της παρούσας σύμβασης αυτές μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο. Ρητά συμφωνείτε ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μεταφορά ωρών σε επόμενη περίοδο (λήξη σύμβασης ή καταγγελία αυτής) θα μειώνεται αντίστοιχα και το ποσό. Επίσης στην περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω ώρες (Τεχνικής Υποστήριξης ή/και Εκπαίδευσης) δεν επαρκέσουν και γίνει υπέρβαση ωρών, αυτές μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο ως πεπραγμένες. α/α Περιγραφή Συμβόλαιο Συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας (Οικονομική Διαχείριση - Γενική Λογιστική - Αναλυτική Λογιστική Μητρώο Παγίων-Διαχείριση Αποθηκών - Εξειδικευμένα Έσοδα: (ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ, Διαχείριση Παράνομων Κλήσεων, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Διαχείριση Τελών 0,5%, 2%, 5%) για ένα έτος Μέτρησης Ποσότητα 2 Συμβόλαιο Συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού των Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημοτολόγιο- Εθνικό Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Διαχείριση Εκλογικών Καταλόγων, Ληξιαρχείο, Διαχείριση Μισθοδοσίας, Διαχείριση Προσωπικού) για ένα έτος 3 Υπηρεσίες Τεχνικής, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης (00 ώρες) επί των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού (παραμετροποίηση, κλείσιμο έτους, μεταφορά υπολοίπων, εκτέλεση διαφόρων queries και scripts, μαζικές διορθώσεις λαθών εγγραφών κλπ.) και όπου απαιτείται με απομακρυσμένη σύνδεση Ώρες 20 έδρα 80 remote Σελίδα 9 από 27

10 Β Ομάδα: Εφαρμογή Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας Η παρούσα ομάδα αφορά την πλήρη υποστήριξη & συντήρηση για ένα έτος της τρέχουσας έκδοσης του λογισμικού ecm της Ace-Hellas που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη μελετών δημοσίων έργων, λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αναθεωρήσεων, Π.Π.Α.Ε., αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων, καθώς και Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας και Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας κ.λ.π. από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία θα περιλαμβάνει εκτός των τιμαριθμικών, συντελεστών αναθεώρησης και νέες εκδόσεις. Η πλήρης υποστήριξη και συντήρηση της ecm-προκοστολόγησης, ecm-σ.α.υ./φ.α.υ, ecm- Επιμετρήσεις και ecm - Εργολήπτης χρειάζεται να περιλαμβάνει: τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 πμ έως 5:00 μμ προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση έναντι πελατών χωρίς σύμβαση άμεση ΔΩΡΕΑΝ αναβάθμιση μέσω της ιστοσελίδας (Web site) της εταιρίας μας σε όλες τις ανανεώσεις και νέες εκδόσεις (updates & versions), που διατίθενται στην αγορά, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης έκπτωση 30% στις τιμές του τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών (επανεκπαίδευση, σχεδίαση εκτυπώσεων κλπ) Ο συνδυασμός με συνδρομή τιμαριθμικών / συντελεστών αναθεώρησης περιλαμβάνει επί πλέον τις 4 σειρές τιμαριθμικών /συντελεστών αναθεώρησης ενός έτους (μία κάθε τρίμηνο /ανά πρόγραμμα) Συνοπτικά, περιγράφονται ως εξής : α/α Περιγραφή Πλήρης υποστήριξη & συντήρηση στην τρέχουσα έκδοση της ecm- Προκοστολόγησης η οποία θα περιλαμβάνει εκτός των νέων τιμαριθμικών & νέες εκδόσεις διαθέσιμες για 6-0 χρήστες για ένα έτος Πλήρης υποστήριξη & συντήρηση του ecm- Εργολήπτης & συνδρομή αναβαθμισμένων εκδόσεων μέσω διαδικτύου και συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης Τριμήνων 205, διαθέσιμη για 6-0 χρήστες για ένα έτος Πλήρης υποστήριξη & συντήρηση του ecm- Σ.Α.Υ/Φ.Α.Υ. & συνδρομή αναβαθμισμένων εκδόσεων μέσω διαδικτύου διαθέσιμη για 6-0 χρήστες για ένα έτος Πλήρης υποστήριξη & συντήρηση του ecm- Επιμετρήσεις & συνδρομή αναβαθμισμένων εκδόσεων μέσω διαδικτύου διαθέσιμη για 6-0 χρήστες για ένα έτος Μέτρησης Ποσότητα Σελίδα 0 από 27

11 Γ Ομάδα: Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου και Κοινωνικού Παντοπωλείου Η παρούσα ομάδα αφορά την συντήρηση-τεχνική υποστήριξη του Λογισμικού Διαχείρισης Δημοτικών Συμβουλίων, Οικονομικής, Εκτελεστικής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και του Λογισμικού Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου της εταιρίας Publico. Το συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θα ισχύει για ένα έτος. εξής: Οι υπηρεσίες συντήρησης τεχνικής υποστήριξης που θα παρέχονται από τον ανάδοχο θα είναι οι Διασφάλιση καλής λειτουργίας του Συστήματος Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού (bugs). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον εργοδότη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός μιας ημέρας από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων Παράδοση εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού συστήματος. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του λογισμικού. Διενέργεια προληπτικής συντήρησης του Συστήματος 2 φορές το χρόνο, η οποία μπορεί να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του Δήμου Ιλίου. Οποιαδήποτε εργασία προληπτικής συντήρησης η διαχείρισης που προϋποθέτει την μη διαθεσιμότητα του συστήματος θα εκτελείται εκτός ωραρίου λειτουργίας του Δήμου. Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος του Συνδέσμου. Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον Δήμου Ιλίου, η εταιρεία θα επιλύει τα προβλήματα εντός μιας μέρας από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου, εντός του χρονικού ορίου αυτού, θα προτείνεται εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας. Η διαθεσιμότητα της εταιρείας για την προσφορά υπηρεσιών συντήρησης θα είναι από 8:00 έως 6:00, 5 εργάσιμες ημέρες για όλο το ημερολογιακό έτος, όσον αφορά την αναγγελία προβλημάτων και την υπηρεσία Help Desk. Χρόνος απόκρισης Ο χρόνος ανταπόκριση (επιτόπια παρουσία) της εταιρείας σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του S/W και των εφαρμογών θα είναι: Τρεις (3) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 4:30. Στις 08:00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των ανωτέρω ημερών και ωρών. Χρόνος αποκατάστασης Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας του S/W θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός 48 ωρών κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Εάν το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσα στους προαναφερόμενους χρόνους, η εταιρεία μέσα σε αυτή την προθεσμία θα προτείνει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας. Υπηρεσίες Τεχνικής, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης επί των νέων λειτουργιών της εφαρμογής Κοινωνικού Παντοπωλείου Οι παραπάνω υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επί των παρακάτω νέων λειτουργιών της εφαρμογής διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου: Σελίδα από 27

12 Α) Εργασίες στα Μητρώα Στο Μητρώο Δικαιούχων θα προστεθεί νέα κατηγορία Μελών Οικογενείας (extra), η οποία θα συσχετιστεί με ένα νέο δικαιούχο που θα έχει την δυνατότητα πλέον να λαμβάνει πολύ μεγαλύτερο αριθμό credits μηνιαίως. Στο Μητρώο Δελτίων Εισαγωγής θα γίνουν οι παρακάτω αλλαγές: o Κατά την εισαγωγή ενός νέου Δελτίου Εισαγωγής κι εφόσον συμπληρωθεί το barcode του δικαιούχου, θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου στην φόρμα εισαγωγής των προϊόντων o Στην αναζήτηση των δελτίων εξαγωγής πέραν του πεδίου barcode, θα προστεθεί η δυνατότητα να γίνεται αναζήτηση και με βάση το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Β) Εφαρμογή καταγραφής Ενεργειών Θα αναπτυχθεί εφαρμογή καταγραφής ενεργειών που πραγματοποιεί ένας χειριστής στην εφαρμογή, κατά την οποία όποτε ένας χειριστής προσθέτει, διαγράφει, η τροποποιεί μια εγγραφή στο σύστημα, θα καταγράφονται σε πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία Ημερομηνία και ώρα ενέργειας Ο χειριστής που πραγματοποίησε την ενέργεια Περιγραφή ενέργειας (π.χ. προσθήκη δελτίου εξαγωγής) SQL Query που εκτελέστηκε. Ο Πίνακας καταγραφής ενεργειών θα κρατάει τις τελευταίες 5000 ενέργειες. Στις παραπάνω υπηρεσίες θα περιλαμβάνονται και 3 ώρες εκπαίδευσης από εξειδικευμένο προσωπικό, στους χρήστες της εφαρμογής επί των νέων λειτουργιών. Η εκπαίδευση θα λάβει μέρος στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου. α/α 2 Περιγραφή Πλήρης συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Λογισμικού Διαχείρισης Δημοτικών Συμβουλίων, Οικονομικής, Εκτελεστικής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ένα έτος Πλήρης συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Λογισμικού Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου για ένα έτος Μέτρησης Ποσότητα τεμ 3 Υπηρεσίες Τεχνικής, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης επί των νέων λειτουργιών της εφαρμογής Κοινωνικού Παντοπωλείου Σελίδα 2 από 27

13 Δ Ομάδα Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Η παρούσα ομάδα αφορά την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: ArcGIS 0.x for Desktop Standard (ArcEditor) Concurrent ( άδεια χρήσης) περιλαμβάνει λειτουργικότητα των επεκτάσεων (extensions): ArcScan Maplex Μία θέση ArcGIS for Windows Mobile που χρησιμοποιείται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίών του Δήμου Ιλίου. To συμβόλαιο συντήρησης θα ισχύσει για ένα έτος και θα περιλαμβάνει: Συνεχή υποστήριξη μέσο τηλεφώνου, fax, στα καθημερινά ερωτήματα ή προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την χρήση του λογισμικού. Συνεχή ανανέωση του λογισμικού με όποια νέα έκδοση ανακοινώνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία Esri. Δυνατότητα αξιολόγησης (evaluation) υπαρχόντων ή νέων λογισμικών που διατίθενται από την κατασκευάστρια εταιρεία Esri. named user και 00 credits για το ArcGIS on line για κάθε Desktop license. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται από την ανάδοχη εταιρία κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα Παρασκευή, 9 π.μ.- 5 μ.μ.). α/α Περιγραφή Πλήρης συντήρηση & τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ArcGIS 0.x for Desktop Standard (ArcEditor) Concurrent ( άδεια χρήσης) για ένα έτος Μέτρησης Ποσότητα Σελίδα 3 από 27

14 E Ομάδα Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Κ.Α.Π.Η., Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αθλητικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Δημοτικού Κοιμητηρίου Η παρούσα ομάδα αφορά την συντήρηση και υποστήριξη για ένα έτος, των παρακάτω εγκαταστημένων εφαρμογών της εταιρίας Intellisoft: Διαχείρισης Αθλητικών Δραστηριοτήτων Δήμων «Demos», Διαχείριση Βρεφονηπιακών Σταθμών, «Preschool» - Μητρώου Μελών Κοινωνικής Αλληλεγγύης «KapiManager» Διαχείρισης Κοιμητηρίου CemManager που είναι εγκατεστημένες στις παρακάτω υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου: Κ.Α.Π.Η., στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στην Υπηρεσία Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Δημοτικό Κοιμητήριο. Η συντήρηση των προγραμμάτων περιλαμβάνει: Α. Την άμεση διόρθωση και αναπροσαρμογή αυτών λόγω αλλαγών που επιφέρονται στον Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ) που επηρεάζουν τα παραγόμενα αποτελέσματα των προγραμμάτων. Η διόρθωση αυτή διανέμεται είτε στις προγραμματισμένες νέες εκδόσεις, είτε σε έκτακτες αν οι χρονικές προθεσμίες του Κ.Β.Σ. το επιβάλλουν. Β. Την παροχή πρόσθετων δυνατοτήτων για την επαύξηση και βελτίωση της χρήσης των με νέες επιχειρηματικές πρακτικές με την προμήθεια 2 νέων εκδόσεων των συγκεκριμένων προϊόντων Software κάθε έτος. Γ. Την διόρθωση των σφαλμάτων των προϊόντων Software των προηγούμενων εκδόσεων. Δ. Την αποστολή στον Δήμο Ιλίου κάθε νέας έκδοσης (version), ή των διορθωμένων προγραμμάτων (patches) που αντικαθιστούν προηγούμενα προγράμματα που έχουν σφάλματα. Η αποστολή των νέων εκδόσεων θα γίνεται είτε σε μαγνητικό μέσο (CD), είτε με απομακρυσμένη σύνδεση της Intellisoft (Remote Access). Ε. Την υποστήριξη των κύριων εκδόσεων των λειτουργικών συστημάτων Microsoft (winxp, winvista, Win7, Win8) και της βάσης δεδομένων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την κυκλοφορία τους στην Ελληνική αγορά. Η υποστήριξη των προγραμμάτων περιλαμβάνει: Ζ. Την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Line) προς τους εκπαιδευμένους χρήστες των προγραμμάτων σε ερωτήσεις σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας ή την υπάρχουσα λειτουργικότητα των προγραμμάτων και γενικά σε θέματα που προκύπτουν από την καθημερινή πρακτική κατά την χρήση των προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτή η ανάδοχη εταιρία θα διαθέτει εκπαιδευμένα άτομα που παρέχουν τηλεφωνικά συμβουλές και υποδείξεις προς τους χρήστες, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή λύση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. H δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στα δεδομένα του Δήμου Ιλίου με την βοήθεια modem (Remote Access), ή άλλων τρόπων που η τρέχουσα τεχνολογία και η υποδομή του Δήμου Ιλίου επιτρέπουν, για τον έλεγχο και διαπίστωση ενδεχόμενων προβλημάτων, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν περιλαμβάνεται στην σύμβαση αυτή εκτός και αν ρητά αναγράφεται. Η. Την τηλεφωνική υποστήριξη του υπευθύνου του Δήμου Ιλίου για την επανεγκατάσταση (restore) των προϊόντων Software της Intellisoft και των καταχωρημένων στοιχείων σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται από την ανάδοχη εταιρία κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα Παρασκευή, 9 π.μ.- 5 μ.μ.). Η τηλεφωνική υποστήριξη μπορεί να επεκταθεί και εκτός ωραρίου λειτουργίας της ανάδοχης εταιρίας με προώθηση των τηλεφωνικών κλήσεων σε τεχνικό προσωπικό, κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Σελίδα 4 από 27

15 Ο Δήμος Ιλίου υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ανάδοχης εταιρίας το σύστημα του Η/Υ, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, καθώς και το προσωπικό του, μέσα στο κανονικό ωράριο λειτουργίας του και τον απαιτούμενο για την κάθε εργασία χρόνο, και γενικά, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διευκόλυνση της ανάδοχη εταιρία στην παροχή των υπηρεσιών της παρούσης Σύμβασης. Ο Δήμος Ιλίου υποχρεούται να διαθέτει επιπλέον συσκευή modem ή άλλη ανάλογη συσκευή και τεχνολογία και οδηγό CD-ROM. H συσκευή modem, ή άλλη συσκευή ή τεχνολογία, θα χρησιμοποιείται με σκοπό την άμεση πρόσβαση στα δεδομένα του Δήμου Ιλίου στις περιπτώσεις που η Intellisoft αυτοβούλως επιθυμεί και χωρίς καμία τυπική υποχρέωση, να διαπιστώσει ή και να επιλύσει ενδεχόμενα προβλήματα που θα έχουν τυχόν ανακύψει και να προσφέρει πρόσθετες υπηρεσίες εκτός και πέραν των ορίων της παρούσης σύμβασης. Ο οδηγός CD-ROM είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση των προγραμμάτων της Intellisoft, οι οποίες διατίθενται σε CD. Αποστολή των νέων εκδόσεων με άλλο διαφορετικό μέσον (tape, δισκέτες κ.λ.π.) θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αντίστοιχη πρόσθετη χρέωση. Ο Δήμος Ιλίου υποχρεούται επιμελώς και τακτικά να διατηρεί σε μαγνητικό ή οπτικό υλικό, κατανεμημένο σε τουλάχιστον 5 σειρές, αντίγραφα των αρχείων του (BACK-UP) σύμφωνα με το ακόλουθο σύστημα: Οι σειρές και 2 θα χρησιμοποιούνται για την αντιγραφή των στοιχείων επί καθημερινής βάσης και εναλλάξ. Η σειρά 3 θα χρησιμοποιείται για την αντιγραφή των στοιχείων στο τέλος κάθε εβδομάδας. Η σειρά 4 θα χρησιμοποιείται για την αντιγραφή των στοιχείων στο τέλος κάθε μήνα. Τέλος, η σειρά 5 θα χρησιμοποιείται για την αντιγραφή των στοιχείων στο τέλος κάθε έτους. Οι Υπηρεσίες Τεχνικής, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν εργασίες όπως εκπαίδευση, εγκατάσταση νέων εκδόσεων πέραν των προγραμματισμένων εκδόσεων, διόρθωση σφαλμάτων χρηστών στα προγράμματα της Intellisoft, υποστήριξη στην ένταξη των προγραμμάτων (υλοποίηση ή implementation), υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων SQL Server ή άλλων προγραμμάτων κλπ.) Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με επίσκεψη εξειδικευμένου προσωπικού στον χώρο του Δήμου Ιλίου ή με απομακρυσμένη σύνδεση όπου απαιτείται. Συνοπτικά οι υπηρεσίες περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: α/α Περιγραφή Μέτρησης Ποσότητα 2 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης Εφαρμογής Διαχείρισης Αθλητικών Δραστηριοτήτων Δήμων «Demos» για ένα έτος Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης Εφαρμογής Διαχείριση Βρεφονηπιακών Σταθμών, «Preschool» - για ένα έτος 3 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης Εφαρμογής Κοινωνικής Αλληλεγγύης «KapiManager» για ένα έτος Μητρώου Μελών 4 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης Εφαρμογής Διαχείρισης Κοιμητηρίου CemManager για ένα έτος Σελίδα 5 από 27

16 ΣΤ Ομάδα: Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου Η παρούσα ομάδα αφορά την πλήρη υποστήριξη & συντήρηση της τρέχουσας έκδοσης της εφαρμογής etidy (5 άδειες χρήσης) για ένα έτος. Η εφαρμογή υποστηρίζει τόσο βασικές λειτουργίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, όσο και δευτερεύουσες που αφορούν τη γενικότερη λειτουργία του συστήματος. Οι λειτουργίες περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα υποσυστήματα. Τα διαθέσιμα υποσυστήματα είναι: Μητρώο Οχημάτων Κινήσεις Οχημάτων Καύσιμα / Λιπαντικά Συντηρήσεις / Επισκευές Ανταλλακτικά Οχημάτων Προσωπικό Ασφάλεια Συστήματος Παράμετροι Συστήματος Στόχος του προτεινόμενου πλαισίου συντήρησης είναι η διατήρηση του προγράμματος σε κατάσταση καλής λειτουργίας αλλά και η διαμόρφωση λειτουργίας του βάσει των τρεχουσών αναγκών της Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής θα καλύπτει τα παρακάτω: Διορθώνεται οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος Διευκρινίζονται τυχόν απορίες για λειτουργικά θέματα της εφαρμογής Βελτιώνεται η απόδοση και λειτουργία του συστήματος όπου αυτό είναι δυνατόν και εφόσον η κάθε εργασία δεν ξεπερνά ως απαίτηση τις πέντε (5) ημέρες απασχόλησης Υποστηρίζεται η συντήρηση των δεδομένων Μεταφέρεται η λειτουργία του προγράμματος σε νέους υπολογιστές (σε περίπτωση ανανέωσης του εξοπλισμού και εφόσον δεν ξεπερνάτε ο διαθέσιμος αριθμός αδειών χρήσης) α/α Περιγραφή Μέτρησης Ποσότητα Πλήρης συντήρηση & τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής etidy (5 άδειες χρήσης) για ένα έτος Σελίδα 6 από 27

17 Z Ομάδα: Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού Η παρούσα ομάδα αφορά την πλήρη συντήρηση & τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού Time Master της εταιρίας Infopower έως 3/2/205. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή χρησιμοποιείται από το Τμήμα προσωπικού του Δήμου Ιλίου κι αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των στοιχείων κινήσεων των Εργαζομένων από τα ρολόγια παρουσίας προσωπικού, την παρακολούθηση των αδειών του προσωπικού, τον αυτόματο υπολογισμό των ωρών εργασίας όλων των τύπων (κανονικές, υπερωρίες, νυκτερινά, εργασία Κυριακών κλπ), την αυτόματη μεταφορά των στοιχείων στη Μισθοδοσία, καθώς και την έκδοση όλων των απαραίτητων πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων: Η συντήρηση της εφαρμογής αφορά το χρονικό διάστημα από 0/06/205 όπου λήγει η εγγύηση λειτουργίας έως 3/2/205. Οι Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Εφαρμογής Time Master καλύπτουν: Εργασία συμβούλου (για το Software) ή τεχνικού (για το Hardware) στα γραφεία σας ή στα γραφεία μας (για εκπαίδευση, υλοποίηση custom reports, συντήρηση κλπ). Παροχή επιπλέον τηλεφωνική ή / και Remote Υποστήριξη (το δεύτερο ισχύει εφόσον διαθέτετε την απαραίτητη υποδομή, δηλαδή σύνδεση Internet). Σε κάθε επίσκεψη Συμβούλου στο Δήμου χρεώνεται ώρα χρόνος μετακίνησης Στην περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω ώρες (Τεχνικής Υποστήριξης ή/και Εκπαίδευσης) δεν εξαντληθούν μέσα στο διάστημα της παρούσας σύμβασης αυτές μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο. Επίσης στην περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω ώρες (Τεχνικής Υποστήριξης ή/και Εκπαίδευσης) δεν επαρκέσουν και γίνει υπέρβαση ωρών, αυτές μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο ως πεπραγμένες. Ρητά συμφωνείτε ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μεταφορά ωρών σε επόμενη περίοδο (λήξη σύμβασης ή καταγγελία αυτής) θα μειώνεται αντίστοιχα και το ποσό. Το σύνολο των ωρών που θα γίνονται με απομακρυσμένη σύνδεση (Team Viewer) πρέπει να αποστέλλονται μηνιαίως στην Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών ή Μηχανογράφησης) με παραστατικό υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο όπου θα φαίνεται συνοπτικά η περιγραφή της υπηρεσίας. α/α Περιγραφή Μέτρησης Ποσότητα Συμβόλαιο Συντήρησης Εφαρμογής Time Master έως 3/2/205 2 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Εφαρμογής Time Master ώρες 3 Σελίδα 7 από 27

18 Η Ομάδα: Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογής αντιγράφων ασφαλείας (Backup) Η παρούσα ομάδα αφορά την πλήρη υποστήριξη & συντήρηση για ένα έτος του λογισμικού Barracuda Yosemite που χρησιμοποιείται για την διαχείριση λήψης αρχείων ασφαλείας (backup), από τα υπολογιστικά συστήματα του Δήμου. Το συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει: o Τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό 24ώρες Χ 7ημέρες o Τεχνική υποστήριξη που θα περιλαμβάνει αποκατάσταση λαθών, παροχή συμβουλών και διευκρινήσεων για την εφαρμογή και χρήση των λειτουργιών του Barracuda Yosemite. o Δικαίωμα λήψης νέων εκδόσεων και βελτιώσεων του λογισμικού. Ο Δήμος Ιλίου υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ανάδοχης εταιρίας το σύστημα του Η/Υ, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, καθώς και το προσωπικό του, μέσα στο κανονικό ωράριο λειτουργίας του και τον απαιτούμενο για την κάθε εργασία χρόνο, και γενικά, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διευκόλυνση της ανάδοχη εταιρία στην παροχή των υπηρεσιών της. α/α Περιγραφή Πλήρης συντήρηση & τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής Barracuda Yosemite για ένα έτος. Μέτρησης Ποσότητα Σελίδα 8 από 27

19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης, αφορά τα ετήσια συμβόλαια συντήρησης λογισμικού που χρησιμοποιούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου. Ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης περιγράφονται ως εξής:. Συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 2. Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των εφαρμογών λογισμικού και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την μηχανογραφική λειτουργία των Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών, για ένα έτος. 3. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για ένα έτος. 4. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για ένα έτος. 5. Συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Κ.Α.Π.Η., Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αθλητικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Κοιμητηρίου, για ένα έτος. 6. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για ένα έτος. 7. Στην συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογής ωρομέτρησης προσωπικού του Δήμου, έως 3/2/ Στην συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογής λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας, για ένα έτος. Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.» Του Ν. 2286/ΦΕΚ 9 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Ν. 3463/ΦΕΚ 4 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Του N. 373/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 3 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Toυ N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. Του Ν. 380/ΦΕΚ 63 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 3530/739/ΦΕΚ 29 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 2362/995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 386/ΦΕΚ 2 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Tου Ν. 3886/0 (ΦΕΚ 73 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ης Ιουνίου 989 (L 395) και την Οδηγία 92/3/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Του Ν. 403 (ΦΕΚ204 Α/5-9-20) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/2 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Σελίδα 9 από 27

20 Του Ν. 452/203 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 20/7 της 6ης Φεβρουαρίου 20 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Του N.4257/204 (ΦΕΚ 93/ ): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα του 69ου άρθρου. Του Ν.428/204: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Του Ν.4257/204 (ΦΕΚ 93/ ) : «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών και ιδιαίτερα του 69 ου άρθρου». Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (32.800,00 ) επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (7.544,00 ). Σελίδα 20 από 27

21 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ά ομάδας α/α Περιγραφή Συμβόλαιο Συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας (Οικονομική Διαχείριση - Γενική Λογιστική - Αναλυτική Λογιστική Μητρώο Παγίων-Διαχείριση Αποθηκών - Εξειδικευμένα Έσοδα: (ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ, Διαχείριση Παράνομων Κλήσεων, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Διαχείριση Τελών 0,5%, 2%, 5%) για ένα έτος Κωδικός CPV Μέτρησης Ποσότητα Τιμή ς ( ) Συνολική , ,00 2 Συμβόλαιο Συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού των Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημοτολόγιο- Εθνικό Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Διαχείριση Εκλογικών Καταλόγων, Ληξιαρχείο, Διαχείριση Μισθοδοσίας, Διαχείριση Προσωπικού) για ένα έτος , ,00 3 Υπηρεσίες Τεχνικής, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης (00 ώρες) επί των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού (παραμετροποίηση, κλείσιμο έτους, μεταφορά υπολοίπων, εκτέλεση διαφόρων queries και scripts, μαζικές διορθώσεις λαθών εγγραφών κλπ.) και όπου απαιτείται με απομακρυσμένη σύνδεση Ώρες 20 έδρα 80 remote 50,00 35,00.000, ,00 Σύνολο 9.720,00 Φ.Π.Α. 23 % 4.535,60 Γενικό Σύνολο ,60 Σελίδα 2 από 27

22 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Β Ομάδας α/α Περιγραφή Πλήρης υποστήριξη & συντήρηση στην τρέχουσα έκδοση της ecm- Προκοστολόγησης η οποία θα περιλαμβάνει εκτός των νέων τιμαριθμικών & νέες εκδόσεις διαθέσιμες για 6-0 χρήστες για ένα έτος Πλήρης υποστήριξη & συντήρηση του ecm- Εργολήπτης & συνδρομή αναβαθμισμένων εκδόσεων μέσω διαδικτύου και συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης Τριμήνων 204, διαθέσιμη για 6-0 χρήστες για ένα έτος Πλήρης υποστήριξη & συντήρηση του ecm- Σ.Α.Υ/Φ.Α.Υ. & συνδρομή αναβαθμισμένων εκδόσεων μέσω διαδικτύου διαθέσιμη για 6-0 χρήστες για ένα έτος Πλήρης υποστήριξη & συντήρηση του ecm- Επιμετρήσεις & συνδρομή αναβαθμισμένων εκδόσεων μέσω διαδικτύου διαθέσιμη για 6-0 χρήστες για ένα έτος Κωδικός CPV Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Συνολική ,00 476, ,00 476, ,00 26, ,00 26,00 Σύνολο.204,00 Φ. Π. Α. 23 % 276,92 Γενικό Σύνολο Β Ομάδας.480,92 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Γ Ομάδας α/α Περιγραφή 2 3 Κωδικός CPV Πλήρης συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Λογισμικού Διαχείρισης Δημοτικών Συμβουλίων, Οικονομικής, Εκτελεστικής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ένα έτος Πλήρης συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Λογισμικού Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου για ένα έτος Υπηρεσίες Τεχνικής, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης επί των νέων λειτουργιών της εφαρμογής Κοινωνικού Παντοπωλείου Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Συνολική.500,00.500,00 700,00 700,00 299,00 299,00 Σύνολο 2.499,00 Φ. Π. Α. 23 % 574,77 Γενικό Σύνολο Γ Ομάδας 3.073,77 Σελίδα 22 από 27

23 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Δ Ομάδας α/α Περιγραφή Πλήρης συντήρηση & τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ArcGIS 0.x for Desktop Standard (ArcEditor) Concurrent ( άδεια χρήσης) για ένα έτος Κωδικός CPV Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Συνολική.280,00.280,00 Σύνολο.280,00 Φ. Π. Α. 23 % 294,40 Γενικό Σύνολο Δ Ομάδας.574,40 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ε Ομάδας α/α Περιγραφή Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης Εφαρμογής Διαχείρισης Αθλητικών Δραστηριοτήτων Δήμων «Demos» για ένα έτος Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης Εφαρμογής Διαχείριση Βρεφονηπιακών Σταθμών, «Preschool» - για ένα έτος Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης Εφαρμογής Μητρώου Μελών Κοινωνικής Αλληλεγγύης «KapiManager» για ένα έτος Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης Εφαρμογής Διαχείρισης Κοιμητηρίου CemManager για ένα έτος Κωδικός CPV Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Συνολική.755,00.755,00.590,00.590,00.40,00.40, ,00.25,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΤ Ομάδας Σύνολο 5.700,00 Φ. Π. Α. 23 %.3,00 Γενικό Σύνολο Ε Ομάδας 7.0,00 α/α Περιγραφή Πλήρης συντήρηση & τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής etidy (5 άδειες χρήσης) για ένα έτος Κωδικός CPV Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Συνολική ,00.000,00 Σύνολο.000,00 Φ. Π. Α. 23 % 230,00 Γενικό Σύνολο ΣΤ Ομάδας.230,00 Σελίδα 23 από 27

24 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ζ Ομάδας α/α Περιγραφή 2 Κωδικός CPV Συμβόλαιο Συντήρησης Εφαρμογής Time Master έως 3/2/ Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Εφαρμογής Time Master Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Συνολική 280,00 280,00 ώρες 3 60,00 780,00 Σύνολο.060,00 Φ. Π. Α. 23 % 243,80 Γενικό Σύνολο Ζ Ομάδας.303,80 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Η Ομάδας α/α Περιγραφή Πλήρης συντήρηση & τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής Barracuda Yosemite για ένα έτος Κωδικός CPV Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Συνολική ,00 337,00 Σύνολο 337,00 Φ. Π. Α. 23 % 77,5 Γενικό Σύνολο Η Ομάδας 44,5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΨΗ α/α Περιγραφή Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή ( ) Συνολική Τιμή ( ) Γενικό Σύνολο Α Ομάδας 9.720, ,00 2 Γενικό Σύνολο Β Ομάδας.204,00.204,00 3 Γενικό Σύνολο Γ Ομάδας 2.499, ,00 4 Γενικό Σύνολο Δ Ομάδας.280,00.280,00 5 Γενικό Σύνολο Ε Ομάδας 5.700, ,00 6 Γενικό Σύνολο ΣΤ Ομάδας.000,00.000,00 7 Γενικό Σύνολο Ζ Ομάδας.060,00.060,00 8 Γενικό Σύνολο Η Ομάδας 337,00 337,00 Σύνολο ,00 Φ. Π. Α. 23 % 7.544,00 Γενικό Σύνολο ,00 Σελίδα 24 από 27

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 Κ. Μ. : Π 138 /2013 ΠΡ/ΣΜΟΣ:6.901,38

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του K. Μ. : Π156/2014 ΠΡΟΫΠ.: 71.715,15 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015»

«Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015» ΠΡΟΫΠ. : 996,30 με Φ. Π. Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 496-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010 Υπέρλαμπρα Αστέρια K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α 1 Φίλες και φίλοι, editorial Η πρώτη φάση του 76ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος τελείωσε στη Καστοριά, σε μια πόλη που ξέρει να

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Προς συμπλήρωση των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Προς συμπλήρωση των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Αριθμός Μελέτης: 84 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΡ-ΗΧΧ. Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης.

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΡ-ΗΧΧ. Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΡΟ 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λεωφ. Βουλιαγμένης & Δωδεκανήσου 3 174 56 Άλιμος Αθήνα ΤΗΛ: 210 9933888

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 22/07/2014 Αριθ. Απόφασης :545 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Μικτών Επιχειρήσεων που Τηρούν Βιβλία β', γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ

Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Μικτών Επιχειρήσεων που Τηρούν Βιβλία β', γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Μικτών Επιχειρήσεων που Τηρούν Βιβλία β', γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών, λόγω συνελεύσεων των συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο :''Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.-Α.Ε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29 04 2014 Αριθμ. Πρωτ: 13951 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ : 34 Τ. Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ : 34 Τ. Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου 34 Τ. Κ. : 21100 Τηλ : 2752360941/942 Πληρ. : Καλογήρου Ελένη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Αγαπητοί Συνάδελφοι, 17 Ιουνίου 2013 Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο 1ο Λύκειο Παλλήνης, καλούμαστε να

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά.

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά. Ενότητα 1 Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα Π ώς θα μελετούμε κάθε ενότητα Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα (4) κείμενα. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΚΩ-15Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος 21/02/2014 ΝΟΜΟΣ KYKΛΑ ΩΝ Α.Π. 1080 ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΚΩ-15Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος 21/02/2014 ΝΟΜΟΣ KYKΛΑ ΩΝ Α.Π. 1080 ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Μήλος 21/02/2014 ΝΟΜΟΣ KYKΛΑ ΩΝ Α.Π. 1080 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµαρχος Μήλου σας ενηµερώνει για τη διεξαγωγή µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για το ήµου Μήλου µε ενδεικτικό Προϋπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα