ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστο ποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.. 1 Πολιτογράφηση των Αλλογενών Αλλοδαπών ΤΕΡΕ ΣΤΣΕΝΚΟ ΡΟΥΣΛΑΝΑ συζ. ΓΚΕΝΝΑΝΤΙ και ΤΕΡΕ ΣΤΣΕΝΚΟ ΓΚΕΝΝΑΝΤΙ του ΟΛΕΞΑΝΤΡ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ /6643/ απόφαση πολιτογράφησης αλλογενούς αλλοδαπού ΓΚΑΡΤΖΕΪ ΓΙΕΖΙ ΜΙΕΤΣΙΣΛΑΒ του ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ ΓΚΑΡΤΖΕΟ... 3 Απόφαση διάθεσης αργυρού αναμνηστικού νομίσμα τος με θεματολογία από το Εθνικό Πάρκο Ολύ μπου Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, Μελών, Ειση γητή και Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλί ου της Γ.Γ.Ε.Ε Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ10034/22145/1383/ (Β 1831) υπουργικής απόφασης «Κατανο μή των προβλεπομένων κατά κλάδο οργανικών θέ σεων μεταξύ Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρε σιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων» Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Ταμείο Επικου ρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.) Σύσταση Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα για τις ανάγκες του Τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυ ρας Λευκάδας Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ1δ/3949/ Ο.Ε. (ΦΕΚ 131/ τ.β ) απόφασης συγκρότησης του Πρώτου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλο γής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α και Β Ιατρών Ε.Σ.Υ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός διαδικα σιών Διαχείρισης της πράξης «Κατάρτιση αυτο απασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα για το 2005» μέτρο 2 «Ενίσχυση και υποστήριξη της συμ μετοχής των αυτοαπασχολουμένων σε προγράμ ματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους» άξονας 4 του Ε.Π «Απασχόληση και Επαγγελματική Κα τάρτιση Γ ΚΠΣ » που θα υλοποιηθεί ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2006 με επιχορήγηση του τελικού δικαιούχου ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» τα έτη 2005 και 2006» Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 7016/1/22 στ από απόφασης «Συγκρότηση Μόνιμης Νομοπαρασκευ αστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Δημόσιας Τά ξης» (Β 330) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. ΔΥΓ2/26414/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 (1) Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστοποι ητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργεί ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση» (ΦΕΚ 57/Α ) β) του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ 102 Α ) γ) του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συ στήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδο τικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44 Α ) δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 281 Α ) ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ) στ) την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/5185/ (ΦΕΚ 677/Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

2 17662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» ζ) των κοινών αποφάσεων του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α και των καθ ύλη αρμοδίων υπουργών, που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του εδαφίου 11 της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α), όπως ισχύει, με τις οποίες καθορίζονται οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ, για τις οποίες απαιτού νται ως δικαιολογητικά τα πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τα οποία με την παρούσα απόφαση αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα. 2. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πο λιτών και των επιχειρήσεων. 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Οι οργανικές μονάδες των Υπουργείων, των αυτο τελών Δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού και των Νομικών Προ σώπων Δημοσίου Δικαίου, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/5185/05 (ΦΕΚ 677/Β ) απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., προκειμένου να προβούν στην έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, αναζητούν αυτεπάγγελτα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής, μετά από συναίνεση του πολίτη, οφείλουν, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης, να προβαίνουν στην αυτεπάγ γελτη αναζήτησή τους, υποχρεωτικά, χωρίς σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου πολίτη, Τα πιστοποιητικά τα οποία, σύμφωνα με το παραπά νω εδάφιο της παρούσης, αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα είναι τα ακόλουθα: α) πιστοποιητικό γέννησης, β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ) πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρ ρένων, δ) αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, ε) αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γά μου, στ) αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 2. Η αναζήτηση των ανωτέρω δικαιολογητικών διενερ γείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου πολίτη. 3. Οι αρμόδιες προς αναζήτηση των παραπάνω δικαιολο γητικών υπηρεσίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπά τους αναφέροντας την υποχρέωσή τους για αναζή τηση των εν λόγω δικαιολογητικών από μέρους τους. 4. Από το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται: Ι) Το ΑΣΕΠ, το οποίο δεν αναζητά αυτεπάγγελτα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ΙΙ) το Ειδικό Ληξιαρχείο, από το οποίο δεν μπορούν να αναζητούν αυτεπάγγελτα οι υπηρεσίες, τα δικαιο λογητικά με στοιχεία δ, ε, στ, για γεγονότα που έχουν συμβεί στο εξωτερικό. Άρθρο 3 Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εξακολουθούν να αναζητούν και οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ΟΤΑ α βαθ μού να εκδίδουν, τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης δικαιολογητικά, εφόσον ο πολίτης τα αναζητά προκειμένου να τα χρησιμο ποιήσει στο ΑΣΕΠ ο πολίτης τα αναζητά προκειμένου να τα χρησιμο ποιήσει σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ μογής της παρούσας απόφασης αφορούν γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στο εξω τερικό και εκδίδονται από το Ειδικό Ληξιαρχείο. Άρθρο 4 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και οι διατάξεις του άρθρου 2, καθώς και τα παραρτήματα της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/5185/ (ΦΕΚ 677/Β ) απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. Άρθρο 5 Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Αθήνα, 18 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ F (2) Πολιτογράφηση των Αλλογενών Αλλοδαπών ΤΕΡΕ ΣΤΣΕΝΚΟ ΡΟΥΣΛΑΝΑ συζ. ΓΚΕΝΝΑΝΤΙ και ΤΕΡΕ ΣΤΣΕΝΚΟ ΓΚΕΝΝΑΝΤΙ του ΟΛΕΞΑΝΤΡ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Με τις υπ αριθμ. Φ /13795/ και Φ /11456/ αποφάσεις του Υφυπουργού Εσω τερικών, Δημόσιας, Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γίνο νται δεκτές οι από αιτήσεις πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών: α) ΤΕΡΕΣΤΣΕΝΚΟ ΡΟΥΣΛΑΝΑ συζ. ΓΚΕΝΝΑΝΤΙ και β) ΤΕΡΕΣΤΣΕΝΚΟ ΓΚΕΝΝΑΝΤΙ του ΟΛΕΞΑΝΤΡ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας ΑΘ. ΝΑΚΟΣ F (3) Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ /6643/ απόφαση πολιτογράφησης αλλογενούς αλ λοδαπού ΓΚΑΡΤΖΕΪ ΓΙΕΖΙ ΜΙΕΤΣΙΣΛΑΒ του ΒΛΑΝΤΙ ΣΛΑΒ ΓΚΑΡΤΖΕΟ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ /17628/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, διορθώνεται η υπ αριθμ. Φ /6643/ όμοια απόφασή μας που αφορούσε την πολιτογράφηση του αλλογενούς αλλοδαπού ΓΚΑΡΤΖΕΪ ΓΙΕΖΙ ΜΙΕΤΣΙ ΣΛΑΒ του ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ ΓΚΑΡΤΖΕΟ και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 624/ (τεύχος Β ), ως προς το πατρώνυ μο του ΓΚΑΡΤΖΕΪ ΓΙΕΖΙ ΜΙΕΤΣΙΣΛΑΒ από το εσφαλμένο «ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ ΓΚΑΡΤΖΕΟ» στο ορθό «ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ». ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ. 2/47624/0025 (4) Απόφαση διάθεσης αργυρού αναμνηστικού νομίσμα τος με θεματολογία από το Εθνικό Πάρκο Ολύμπου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/ τ.α / ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 8, παρ. 6 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερ μάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισα γωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 424/τ.Α / ). 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264 απόφαση «Καθορι σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ.Β / ). 4. Την υπ αριθμ. 2/39452/0025/ κοινή απόφα ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, για την έκδοση αργυρού αναμνηστικού νομίσματος με θεματολογία από το Εθνικό Πάρκο Ολύμπου. 5. Την υπ αριθμ. 2/40291/0025/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δημιουργίας λο γαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τα έσοδα από την διάθεση του αργυρού αναμνηστικού νομίσμα τος με θεματολογία από το Εθνικό Πάρκο Ολύμπου, αποφασίζουμε: 1. Εξουσιοδοτούμε την Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέ τει στο κοινό μέσω του Κεντρικού Καταστήματος και των Υποκαταστημάτων της συνολικά τεμάχια αργυρά αναμνηστικά νομίσματα, (5.000 τεμάχια ανά παράσταση), με θεματολογία από το Εθνικό Πάρκο Ολύμπου. 2. Τα ανωτέρω αναμνηστικά νομίσματα φέρουν στην πρόσθια όψη τις παραστάσεις Εθνικό Πάρκο Ολύμπου Δίον, Εθνικό Πάρκο Ολύμπου Δίας και στην οπίσθια όψη το εθνόσημο και την ονομαστική αξία των Ως ημερομηνία έναρξης της διάθεσης ορίζεται η και λήξης Ως τιμή διάθεσης ορίζεται το ποσό των 40 ανά τεμάχιο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, θα πραγματο ποιείται δε για το εξωτερικό με την εισαγωγή του αντι τίμου σε συνάλλαγμα πλέον των εξόδων αποστολής. 5. Επιτρέπεται η διάθεση μέχρι πέντε (5) τεμαχίων κατ άτομο στο εσωτερικό και εξωτερικό για όσους το επιθυ μούν. Για χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού τεμαχίων ζητεί ται από τους ενδιαφερόμενους γραπτή έγκριση από την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 6. Τα έσοδα από την πώληση των ανωτέρω τεμαχίων αποτελούν έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και θα κατα τίθενται στο λογαριασμό (GR «Ε.Δ. Προϊόν από την κυκλοφορία αργυρού αναμνηστι κού νομίσματος με θεματολογία από το Εθνικό Πάρκο Ολύμπου», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αριθμ (5) Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, Μελών, Εισηγη τή και Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γ.Γ.Ε.Ε. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τα άρθρα του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/ τ.α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες δια τάξεις» και όπως έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 2. Τα άρθρα του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ τ.α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ τ.α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 4. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/ Την υπ αριθμ. 264/ /Φ.Ε.Κ. 41/Β / από φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμη μάτων της Γ.Γ.Λ.Ε.». 6. Την υπ αριθμ. 1311/ υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου της Γε νικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, με την υπ αριθμ. 1911/ υπουργική απόφαση. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού ύψους 7.925,40 (επτά χιλιάδων εννιακο σίων είκοσι πέντε Ευρώ και σαράντα λεπτών) για το έτος 2006 και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, που θα καλυφθεί από τη σχετική πρόβλεψη στον τακτικό προϋπολογισμό του Κ.Α.Ε Την ανάγκη ενίσχυσης της εύρυθμης και αποτε λεσματικής λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γ.Γ.Ε.Ε. και της διευκόλυνσης του έργου του, απο φασίζουμε: α) Καθορίζουμε την αμοιβή του Προέδρου, των Μελών, του Εισηγητή, του Γραμματέα και των αναπληρωτών τους του 5/μελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γ.Γ.Ε.Ε. του ΥΠΕΠΘ σε 44,03 για τον καθένα κατά συνεδρίαση και μέχρι 30 (τριάντα) συνεδριάσεις ετησίως. β) Η εν λόγω αμοιβή καταβάλλεται μόνο εφόσον οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας. γ) Σε κάθε περίπτωση που το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει ως Πειθαρχικό όργανο, το μέλος που εκτε λεί χρέη εισηγητή λαμβάνει μόνο την αποζημίωση που δικαιούται ως μέλος. δ) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την Αθήνα, 9 Αυγούστου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

4 17664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ.10034/15112/978 (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ10034/22145/1383/ (Β 1831) υπουργικής απόφασης «Κατανομή των προβλεπομένων κατά κλάδο οργανικών θέσεων με ταξύ Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων». ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3050/2002 «Σύσταση λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις» (Α 214). 2. Τις διατάξεις της παρ. 2ε του άρθρου 30 του ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α 48). 3. Την υπ αριθμ /8720/1961 απόφαση «Κανο νισμός Κατάστασης Προσωπικού ΟΓΑ» (Β 320), όπως ισχύει σήμερα. 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/ (Β 527) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (Α 1284) όμοια απόφαση. 5. Τα ΦΕΚ 72/τ.ΝΠΔΔ/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 81/τ.ΝΠΔΔ/2005, ΦΕΚ 73/τ.ΝΠΔΔ/2005 και ΦΕΚ 35/τ.ΝΠΔΔ/2006 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 65/ τ.νπδδ/ Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΓΑ. 7. Τα υπ αριθμ. 285/Ζ2/ , 584/Ζ2/ και 743/Ζ2/ έγγραφα του ΟΓΑ, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Φ10034/22145/1383/ (Β 1831) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, και ανακατανέμουμε τις οργανικές θέσεις κατά κλάδο προ σωπικού μεταξύ της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΓΑ, ως εξής: ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κεντρική Υπηρεσία Περιφ. Υποκ. Κεντρικής Μακεδονίας Περιφ. Υποκ. Δυτικής Ελλάδας Περιφ. Υποκ. Κρήτης ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Περιφ. Υποκ. Θεσσαλίας Περιφ. Υποκ. Ανατολ. Μακ. και Θράκης Περιφ. Υποκ. Περιφ. Υποκ. Πελοπον Στ. Ελλάδας νήσου Περιφ. Υποκ. Ηπείρου ΠΕ Διοίκησης ΠΕ Αναλογιστών 4 4 ΠΕ Πληρ/κής ΠΕ Ιατρών ΠΕ Φαρμ/ποιών ΠΕ Μεταφραστών 3 3 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 1 1 ΤΕ Διοικ/κός Λογ/κός ΤΕ Πληρ/κής ΤΕ Κοινωνικής Εργασ. 2 2 ΤΕ Νοσηλευτικής 2 2 ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 3 1 α. Ειδ. Τεχν/γων Μηχ/κών 4 β. Ειδικ. Ηλεκτρονικής 1 1 ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων Β ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ΔΕ Δακτ/φων ΔΕ Βοηθών Φαρμακ ΥΕ Αρχειοθετών ΥΕ Οδηγών Αυτοκιν. 3 3 ΥΕ Τηλεφωνητών 6 6 ΥΕ Κλητήρων ΥΕ Νυκτ/κων 2 2 ΥΕ Χειριστών Μηχ. 4 4 ΥΕ Εργατών 2 2 ΥΕ Καθαριστριών 2 2 ΣΥΝΟΛΟ Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Αυγούστου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ.20128/16507/3316 (7) Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Ταμείο Επικου ρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α ). 2. Τα άρθρα 48 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Το π.δ. 33/ (ΦΕΚ 35/Α ) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 4. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 5. Την υπ αριθμ. 25/ απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων σχετικά με την ανάγκη άμεσης Σύστασης Πάγιας Προκαταβολής για την αντιμετώπιση ορισμένων δαπανών λειτουργίας του. 6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι σης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων οικονομικού έτους 2006, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύσταση Πάγιας Προκαταβολής ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για την αντιμετώπι ση των μικροδαπανών του Ταμείου Επικουρικής Ασφά λισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων που θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 0831, 0899 και 1259 του Προϋπολογισμού του ΤΕΑΥΕΤ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ F Αριθμ. Υ5β/ΓΠ/16008 (8) Σύσταση Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Ψυχιατρικό Νο σοκομείο Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα για τις ανάγκες του Τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας Λευ κάδας. ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του αρ.5 παραγ.1 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/ ) «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των υπη ρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». 2 Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139 (ΦΕΚ 527/Β/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1284/Β ) όμοια απόφαση. 3 Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/2005 (ΦΕΚ1432/Β/2005) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ/179/ (ΦΕΚ 204/Β ) όμοια απόφαση. 4. Την υπ αριθμ. 10 απόφαση της 167ης Ολομέλει ας/ του ΚΕΣΥ. 5. Την υπ αριθμ. 1/ γνώμη της Τομεακής Επι τροπής Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας Λευκάδας. 6. Τα άρθρα 48 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι το ποσό των ,00 Ευρώ που αφορά λειτουργικές δαπάνες θα βαρύνει το ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τη ΣΑΕ 91/3 (Μέτρο 3, Αξονας Προτεραι ότητας 2 «Ψυχική Υγεία», ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» του Γ ΚΠΣ) Για τα επόμενα έτη οι δαπάνες θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Συνιστάται Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυ ρας, με έδρα την Κέρκυρα, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας Λευκάδας. Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας είναι η έγκαιρη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία όλου του φάσματος των ψυχιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων, ο σχε διασμός εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη του πάσχο ντος, η παροχή προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας στην κοινότητα και η λειτουργική διασύνδεση με τις λοιπές Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Επίσης, σκοπός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας είναι η ψυχοπαιδαγωγική και ψυχοκοινωνική μέριμνα των παιδιών και των εφήβων της περιοχής ευθύνης του, η συμβουλευτική παρέμβαση, η ευαισθητοποίηση και αγωγή της κοινότητας, η πρόληψη, η θεραπεία και η συμβολή στην αποκατάσταση και στην ψυχοκοινωνική επανένταξη των παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές. Με π.δ. που θα εκθοθεί κατ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/ ) θα καθορίζεται το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουρ γίας του Κ.Ψ.Υ. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2006 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

6 17666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. ΔΥ1δ/ (9) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ1δ/3949/ Ο.Ε. (ΦΕΚ 131/ τ.β ) απόφασης συγκρότησης του Πρώτου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α και Β Ιατρών Ε.Σ.Υ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 (Φ.Ε.Κ. 254/1953 τ.α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/ τ.α ) «Βελτίωση και εκσυγ χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/2003 τ.α ) και τα εδάφια 1 και 4α της παρ. Δ του άρθρου 20 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/2003 τ.α ). 3. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του ν. 3252/2004 (Φ.Ε.Κ. 132/ τ.α ) «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλ λες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 231/ τ.α ) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συ νήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 38 και 42 του ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/ τ.α ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 6. Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/3949/ Ο.Ε. απόφασή μας (ΦΕΚ 131/ τ.β ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 7. Το γεγονός ότι ο Χατζημιχάλης Σωκράτης διορί ζεται εισηγητής με την υπ αριθμ. ΔΥ15/56309/ απόφαση. 8. Το υπ αριθμ. 1681/ έγγραφο του Πανελλη νίου Ιατρικού Συλλόγου, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την ανωτέρω (6) σχετική απόφαση μας και διορίζουμεστο Πρώτο Περιφερειακό Συμβού λιο Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α και Β Ιατρών Ε.Σ.Υ., αρμόδιο για την περιοχή ευθύ νης των Δ.Υ.ΠΕ. Α και Β Αττικής, με έδρα του την έδρα της Α Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής στην ειδικότητα της Νευ ροχειρουργικής αναπληρωματικό μέλος το Νικόλαο Κουρκουνάκη, Αναπληρωτή Διευθυντή Χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», σε αντικατάσταση του Σωκράτη Χατζημιχάλη, που διορίζεται εισηγητής. 2. Ο ανωτέρω διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση, όπωςτροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με ταγενέστερα. Κυβερνήσεως Αθήνα, 25 Αυγούστου 2006 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (10) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός διαδικασιών Δι αχείρισης της πράξης «Κατάρτιση αυτοαπασχολου μένων στον Πρωτογενή τομέα για το 2005» μέτρο 2 «Ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής των αυτο απασχολουμένων σε προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους» άξονας 4 του Ε.Π «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση Γ ΚΠΣ » που θα υλοποιηθεί με επιχορήγηση του τελικού δικαιούχου ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» τα έτη 2005 και 2006». ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τις διατάξεις: 1. Τα άρθρα 48 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Του ν. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α 320), που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλή ρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οι κονομικών ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α 199) και τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α 138). 3. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση, και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 4. Του ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπ/ σης, κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (Α 173). 5. Του ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 223). 6. Την υπ αριθμ. 38/ απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Ε(2001) που εγκρίνει το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγ γελματική Κατάρτιση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις αποφάσεις της 1ης και 4ης Επιτροπής παρα κολούθησης της και της αντίστοιχα για την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο μέτρο που εντάσσεται η αναφερόμενη στην απόφαση πράξη. 8. Τα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων στο μέτρο 4.2 όπως εγκρίθηκαν στην 1η Επιτροπή Παρακολούθη σης του Προγράμματος της 30ης Μαΐου Τους Κανονισμούς: α) (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο». γ) (ΕΚ) αριθμ. 1685/2000 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού αριθμ. 1260/1999, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενερ γειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτι κά ταμεία», όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ)448/2004 και ισχύει.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) (ΕΚ) αριθμ. 438/2001 «για θέσπιση λεπτομερών κα νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρι σης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων»,όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2355/2002 και ισχύει. ε) (ΕΚ) αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργι κό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών»όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1783/2003 και ισχύει. στ) (ΕΚ) αριθμ. 817/2004 της Επιτροπής σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ). ζ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 «για τις δράσεις πλη ροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμ βάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων». 10. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποί ηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Ενιαίο Σύ στημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμμα τα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης» (Β 1813). 11. Την υπ αριθμ / απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την ένταξη της πράξης στο μέ τρο 2 του άξονα 4 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» με συγχρηματοδότηση της Δημόσιας δαπάνης κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 12. Την υπ αριθμ. Υ1/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Μεταβολή Τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β 513). 13. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και «Καθορισμός δι αδικασιών Διαχείρισης της πράξης «Κατάρτιση αυτοα πασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα για το 2005» μέτρο 2 «Ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής των αυτοαπασχολουμένων σε προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους» άξονας 4 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση Γ ΚΠΣ » που θα υλοποιηθεί με επιχορήγηση του τελικού δικαιούχου ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» τα έτη 2005 και Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Προδια γραφές συγκρότησης του μητρώου εκπαιδευτών τριών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης» (Β 6). 15. Την υπ αριθμ / απόφαση «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων «Καθορισμός διαδικασιών Διαχείρισης της πρά ξης «Κατάρτιση αυτοαπασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα για το 2005» μέτρο 2 «Ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής των αυτοαπασχολουμένων σε προ γράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους» άξονας 4 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση Γ ΚΠΣ » που θα υλοποιηθεί με επιχορήγηση του τελικού δικαιούχου ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» τα έτη 2005 και 2006». 16. Την εισήγηση της Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ αριθμ / απόφασή μας ως ακολούθως: 1. Άρθρο7. Η παράγραφος 7.1.α. τροποποιείται και συ μπληρώνεται ως εξής: Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών ορίζεται στις 25 ώρες / εκπαιδευτή/ πρόγραμμα κατάρτισης για τα προ γράμματα διάρκειας 150 ωρών και στο 20% των ωρών για τα προγράμματα μικρής διάρκειας με εξαίρεση τα προγράμματα κατάρτισης γυναικών, τα προγράμματα κατάρτισης νησιωτικών περιοχών (πλην Κρήτης, Λέσβου, Ευβοίας) καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα με λισσοκομίας και αλιείας για τα οποία το ανώτατο όριο μπορεί να φθάσει το 40% των ωρών και μέχρι 40 ώρες/ εκπαιδευτή/ πρόγραμμα. Από το καθορισμό ανωτάτου ορίου ωρών /εκπαιδευτή/ πρόγραμμα εξαιρούνται επίσης οι εκπαιδευτές τεχνίτες τεχνίτριες των προγραμμάτων κατάρτισης αυτοαπασχολουμένων γυναικών. 2. Η παράγραφος 4 της υπ αριθμ / τροποποιητικής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 καταργείται. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση. Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006 Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ F Αριθμ. 7016/1/22 ζ (11) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 7016/1/22 στ από απόφασης «Συγκρότηση Μόνιμης Νομοπαρασκευα στικής Επιτροπής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Β 330). ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφ. β του ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τρο ποποίηση των διατάξεων του ν. 1975/1991 και άλλες δι ατάξεις» (Α 283). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 33 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α 297). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος και η κάλυψη της οποίας θα καθορισθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 7016/1/22 στ από απόφασης «Συγκρό

8 17668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τηση Μόνιμης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Β 330) προστίθεται πε ρίπτωση ι ως ακολούθως: «ι. ΛΙΟΥΡΔΗ Αγλαΐα, Λέκτορας Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών». Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 21 Αυγούστου 2006 ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (12) Στην υπ αριθμ. ΔΥΓ2/26414/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1132/ (τ.β ) και αφο ρά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Υγειονομική Διάταξη) στη σελίδα 15422, Α στήλη και στον 14ο στίχο εκ των κάτω, επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση: Από το λανθασμένο: «έως 1,65 mg/l για χρονική πε ρίοδο 3 ετών», στο ορθό: «έως 1,65 μg/l για χρονική περίοδο 3 ετών». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2810 5 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.7/5/12390/928 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574186 Φ.337.1/153301 Σ.2645 (ΦΕΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012)

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 438 14 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 43491/ΔΙΟΕ 789/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β /29.12.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2711 15 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας του Β Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Α Λάρισας και ανακαθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2272 6 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση συγκρότηση Α και Β Υπηρεσιακών Συμ βουλίων στο Υπουργείο Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α] Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους για την πενταετία 2008 2012. Η καταγραφή, και ακολούθως η μελέτη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-14 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 Οι κτίστες - Δομικά υλικά - Χτίσιμο των γεφυριών - Λόγοι κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4

Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675286 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης : 24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι για την άµεση αντιµετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΕΔΡΑ Το σωματείο φέρει την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, έχει έμβλημα ένα ποτήρι γευστολόγησης κρασιού, ένα τσαμπί σταφύλι και ένα φύλλο αμπελιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο Υπαίθριοι χώροι & φύση στην πόλη Διδακτική ομάδα: Τ. Κοσμάκη, Δ. Πολυχρονόπουλος Σπουδαστής: Γιαννικόπουλος Χαράλαμπος Θέμα: Λόφος Αγ. Ιωάννη Κυνηγού (Κυνοσάργους)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτοδίκη Ελένη Παρπούλα και από τη Γραµµατέα Ευστρατία

Διαβάστε περισσότερα

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ.

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ. Τεύχος 33 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr Ε.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 Από το Πρακτικό της 25 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας ΘΕΜΑ 4 ο : Κατάρτιση όρων του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21085/30-12-2014 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 919 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 301764 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5473/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 173 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ αγοράς Η οικολογική και κοινωνική οικονομία της Εισήγηση στο Γ συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδική, 22-24.4.1994 [...] ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 101(Ι)/2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 6. 11 του 1965

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1040228/645/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ 1070 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 101 81 Τηλέφωνο: 210 3893678 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1026 22 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προϋπολογισμός: 2.925.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832 22 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) προϊσταμένων στον ΟΑΕΕ εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους και τα καθήκοντα τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Οργανισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας και κυρίως από που προέρχονται αυτές οι αλλαγές

Νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας και κυρίως από που προέρχονται αυτές οι αλλαγές Εισαγωγή Καριέρα ονομάζουμε μια πορεία ανέλιξης στα εργασιακά μέσω της συλλογής εμπειρίας και προσόντων. Ο όρος καριέρα είναι σήμερα ή πάει να γίνει ένα κατάλοιπο του παρελθόντος. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Άννα- Μαρία Ρεντζεπέρη, Λέκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Αιφνιδιαστική αλλαγή νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, 13.6.2014 Ν. 72(Ι)/2014 72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ. 1970/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002700746 2015-04-08

15PROC002700746 2015-04-08 Α Α: 6Σ127Λ7-ΙΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.:74596 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό - Συνταγματικό. Αριθμός ΦΕΚ : 757/18.12.1985. Tεύχος ΦΕΚ : Β. Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας

Διοικητικό - Συνταγματικό. Αριθμός ΦΕΚ : 757/18.12.1985. Tεύχος ΦΕΚ : Β. Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας Διοικητικό - Συνταγματικό Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας Αριθμός ΦΕΚ : 757/18.12.1985 Tεύχος ΦΕΚ : Β Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-1014» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-1014» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρμογής 3 ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/19-06-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 116 20030516 Τέθηκε σε ισχύ: 17.01.2002 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2003 Τίτλος Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Φλώρινα, 29-7-2011 Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Μελίτης, κ. Π. Αναστασιάδη, σε εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στην Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4165, 6.6.2008 Ν. 31(Ι)/2008 Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµος του 2008 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Υπό του φοιτητή: Κωνσταντίνου Κατσάνη Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μαγούλιος Σέρρες 2009 Η ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «Μ. ΣΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA*

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA* (άρθρο 141 παρ. 2 ΚΠ ) Ο πληρεξούσιος ικηγόρος της κ., ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά το ζήτηµα της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1682 16 Μαΐου 2012 Αριθμ. Υ4α/οικ. 48335 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 131913 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της Παρά καμψης Φαρσάλων, μήκους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Υπεύθυνος Μαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Στόχος της µελέτης...2 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97....3 4.Η µελέτη Γ.Π.Σ. Σητείας...4 4.1 Σύντοµη Ανάλυση Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 795 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ H Κύπρος βρίσκεται ήδη στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η επιβεβαίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α ΜΕΡΟΣ 1. Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 1. Με το παρόν Συµπλήρωµα Νο 2 της παραπάνω ιακήρυξης, αντικαθίσταται το αντικείµενο του 1 ου Συµπληρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 1 Πριν προχωρήσουμε στον υπολογισμό των τριών μεγεθών, Νομισματική Βάση, Πολλαπλασιαστής Χρήματος και Ποσότητα Χρήματος θα πρέπει να τα αποσαφηνίσουμε. Με τον όρο νομισματική βάση (Η) εννοούμε τη

Διαβάστε περισσότερα