ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία"

Transcript

1 Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά 2, 1. Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Φ.Π.Χ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ 2. Δθπαηδεπηηθφο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην ΠΜΣ «Θεσξία, Πξάμε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Καηεχζπλζε: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» Τκήκα Φ.Π.Χ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο (ΠΕ) γηα ηελ αεηθνξία θαη ε δηεύξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ηελ θαινύλ λα αλαδεηήζεη ηηο εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο κε ζπλαθή πεδία, ζεωξεηηθέο πξνηάζεηο θαη θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. Η ζεωξία ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθόηεηαο ηωλ θνηλωληθν-νηθνινγηθώλ ζπζηεκάηωλ πξνζθέξεηαη ωο κία ηέηνηα πεξίπηωζε, αθνύ επηρεηξεί λα εξκελεύζεη πώο θνηλωλία θαη θύζε ωο εληαίν ζύζηεκα ζε αιιειεπίδξαζε πξνζαξκόδνληαη, καζαίλνπλ θαη εμειίζζνληαη κέζα από ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη. Η παξνύζα εξγαζία εμεηάδεη βαζηθέο πηπρέο ηεο ζεωξίαο θαη παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ εθαξκνγώλ ηεο. Τέινο, ζπδεηά θαηά πόζν ακθόηεξεο ε ζεωξία θαη ε παηδαγωγηθή ηεο αμηνπνίεζε είλαη ζπκβαηέο θαη ρξήζηκεο ζε κηα ΠΕ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αεηθνξία. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ζεωξία, ειαζηηθή αλζεθηηθόηεηα, θνηλωληθν-νηθνινγηθά ζπζηήκαηα, αζηηθή νηθνινγία ΔΙΑΓΩΓΗ Η δηεχξπλζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) κέζα απφ ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ) ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ζέζεη κηα ζεηξά απφ πξνθιήζεηο γηα ηελ πξψηε, πνπ ηελ θαινχλ λα επαλαηνπνζεηεζεί ηφζν ζε επίπεδν ζεσξίαο φζν θαη ζε επίπεδν πξάμεο. Θεσξνχκε φηη έλαο εθ λένπ πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ΠΔ σο επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πεδίνπ δε ζα πξέπεη λα εμαληιείηαη ζε απνινγηζκνχο ηνπ παξειζφληνο θαη ζε επαλαζπλδέζεηο κε ηηο ηζηνξηθέο απαξρέο ηεο, αιιά λα απνηειεί κηα επηθεληξσκέλε πνξεία πξνο λέεο εμεξεπλήζεηο θαη δεκηνπξγηθέο δπκψζεηο, αλαδεηψληαο ηηο εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο κε ζπλαθή πεδία, ελδηαθέξνπζεο ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο θαη θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο (Γαζθνιηά & Γξίιιηα, 2012). 1

2 Παξάιιεια, γηα κηα ΠΔ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αεηθνξία είλαη αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ νη καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε θάζε θνηλσληθννηθνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη κάιηζηα πνιχ πην πέξα απφ ηα φξηα πνπ εγγελψο ζέηεη κία ζρνιηθή ηάμε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Wells & Lekies (2006), κηα ηέηνηνπ ηχπνπ εθπαίδεπζε πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ αλζξψπσλ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζηε καζεζηαθή ηνπνζέηεζή ηνπο κέζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία, ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα εληνπίδνπλ ηα δχζθνια δεηήκαηα ηεο δηθήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα παξεκβαίλνπλ ζε απηά κε ηξφπνπο δεκηνπξγηθνχο. Μφλν κέζα απφ κηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή νπηηθή κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ην δπλακηθφ, ψζηε νη θνηλσλίεο λα αλαιάβνπλ ελεξγά θαη ππεχζπλα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ δηθνχ ηνπο πην αεηθφξνπ κέιινληνο (Ληαξάθνπ & Φινγαΐηε, 2007). Σην πιαίζην ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο ζεσξήζακε ζεκαληηθή ηελ αλαδήηεζε ελλνηψλ θαη ζρεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπινπηίζνπλ ηε ζεσξία ηεο ΠΔ γηα ηελ αεηθνξία θαη λα εκπλεχζνπλ ελδηαθέξνπζεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο. Ψο κία ηέηνηα πεξίπησζε πξνζεγγίζακε ηε ζεσξία ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ (resilience theory in socio-ecological systems). Σηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξνχκε λα εμεηάζνπκε θξηηηθά νξηζκέλεο ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηεο ζεσξίαο απηήο θαζψο θαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο εθαξκνγέο ηεο θαη ζπδεηάκε ην ξφιν ηεο ΠΔ ζην πιαίζην ηεο νπηηθήο πνπ πξνηείλνπλ. Τν θχξην εξψηεκα πνπ θαζνδήγεζε ηε κειέηε καο ήηαλ θαηά πφζν ηφζν ε βαζηθή έλλνηα (ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ) θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, φζν θαη νη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ηεο είλαη ζπκβαηέο θαη ακθφηεξα ρξήζηκεο ζε κηα ΠΔ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αεηθνξία. Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΔΛΑΣΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Η έλλνηα ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο 1 πξνηείλεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ζην ρψξν ηεο Οηθνινγίαο. Ο C.S. Holling ζηελ εξγαζία ηνπ Resilience and Stability of Ecological Systems (1973) είλαη εθείλνο πνπ εηζάγεη ηνλ φξν, ακθηζβεηψληαο ηε κέρξη ηφηε ζηαηηθή ζεψξεζε ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ αλαπηπζζφηαλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο (Folke, 2006). Πξφηαζή ηνπ ήηαλ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνιχ-ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ (multiple-stable states systems) δχν είλαη νη ηδηφηεηεο πνπ νξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο: ε ειαζηηθή αλζεθηηθόηεηα θαη ε ζηαζεξόηεηα. Η έλλνηα ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο απνδίδεη ηελ ηδηφηεηα ελφο νηθνζπζηήκαηνο λα απνξξνθά ηηο νριήζεηο θαη ηηο δηαηαξαρέο πνπ δέρεηαη εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά θαη λα αλαδηνξγαλψλεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα ππφθεηηαη θαη πξνρσξά ζε εζσηεξηθέο αιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία, δνκή θαη ηαπηφηεηα. Πξφθεηηαη, κε άιια ιφγηα, γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα αληέρεη ζε κηα παξέκβαζε ή παξεκβνιή, ρσξίο λα κεηαπίπηεη ζε έλα πνηνηηθά 1 Σηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ απαληάηαη δφθηκε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ resilience. Σχκθσλα κε ην Αγγιν-Διιεληθφ ιεμηθφ Penguin Hellenews, ν φξνο δειψλεη «ηελ ειαζηηθφηεηα (ζηεξενχ ζψκαηνο) ή ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα απηναλνξζψζεσο ή αλαλεψζεσο. Ο φξνο πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα επαλάθακςεο ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ππνζηεί ηέλησκα ή ζπκπίεζε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, ελψ γηα ηνπο αλζξψπνπο δειψλεη ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαθηήζεη θαλείο γξήγνξα ηηο δπλάκεηο ηνπ κεηά απφ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο». 2

3 δηαθνξνπνηεκέλν θαζεζηψο, πνπ ειέγρεηαη απφ αλεπηζχκεηεο λέεο δηαδηθαζίεο (Resilience Alliance, 2009). Με δεδνκέλν φηη θαη νη άλζξσπνη, ηφζν σο βηνινγηθά φζν θαη σο θνηλσληθά φληα, απνηεινχλ κέξνο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, εμαξηψληαη απφ ηα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα θαη επηδξνχλ ζε απηά δηαξθψο, ε έλλνηα ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο κεηαθέξεηαη θαη αλαγλσξίδεηαη σο ηδηφηεηα θαη ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, απηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχδεπμε θαη αιιειεπίδξαζε θνηλσλίαο, θχζεο θαη πνιηηηζκνχ. Καη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε έλλνηα ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ ηεο φριεζεο ή ηεο δηαηαξαρήο πνπ ην ζχζηεκα κπνξεί λα απνξξνθήζεη, εθθξάδνληαο ηαπηφρξνλα ην βαζκφ απηo-νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απέλαληη ζηηο φπνηεο παξεκβνιέο, θαζψο θαη ηελ έθηαζε ζηελ νπνία κπνξεί λα καζαίλεη θαη λα πξνζαξκφδεηαη απφ απηέο (Plummer, 2010). Γχν απφ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλφηεηαο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα (adaptability) θαη ε κεηαζρεκαηηζηηθόηεηα (transformability). Ψο πξνζαξκνζηηθφηεηα λνείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα επηθέξεη ξπζκίζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, κέζα απφ ηηο νπνίεο ελδπλακψλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο (Löf, 2010). Σπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε αθελφο πνηθηιφηεηαο θαη πνηθηινκνξθίαο ζε επίπεδν θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, αθεηέξνπ ζεζκψλ θαη δηθηχσλ πνπ απην-νξγαλψλνληαη, εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη θαιιηεξγνχλ ηελ (θνηλσληθή) κλήκε κέζα απφ ηε ζπζζσξεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία. Σε επίπεδν ζπζηεκηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ φινη απηνί νη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ εξκελεία, ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίιπζε ησλ αλαδπφκελσλ πξνβιεκάησλ, κε ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληίξξνπσλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ πνπ εθθξάδνπλ νη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο (Löf, ibid). Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα σο ιεηηνπξγία εκπιέθεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο δξάζεηο ζηα ζπζηήκαηα απηά. Με θξηηήξην απηή ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη αλ ην ζχζηεκα ζα κεηαβεί, χζηεξα απφ ηηο νριήζεηο πνπ ζα δερζεί, ζε έλα αλεπηζχκεην λέν θαζεζηψο ή ζα δηαζθαιίζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε. Αληίζηνηρα, απψιεηα ηεο πξνζαξκνζηηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκφ ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ ζε πεξηφδνπο αλαδηνξγάλσζήο ηνπ, φπσο επίζεο αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο λα ιεηηνπξγήζεη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ επηηπρείο ηξφπνπο. Τε δεχηεξε ιεηηνπξγία, ηε κεηαζρεκαηηζηηθφηεηα, ηελ επηζηξαηεχεη έλα ειαζηηθά αλζεθηηθφ θνηλσληθν-νηθνινγηθφ ζχζηεκα, φηαλ επξηζθφκελν παγηδεπκέλν ζε θάπνηα πνιχ αλζεθηηθή αιιά κε επηζπκεηή θαηάζηαζε, ε ιχζε ηεο πξνζαξκνγήο δε ζεσξείηαη σο ε θαιχηεξε δπλαηή. Η δηαθπγή απφ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε κπνξεί λα επηθέξεη κεγάιεο, εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο ή εζσηεξηθνχο αλαζρεκαηηζκνχο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ηειηθά ηελ αιιαγή (Holling & Gunderson, 2002). Η κεηαζρεκαηηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηήκαησλ κπνξεί λα πξνθχςεη σο απάληεζε ζε πξνεγνχκελεο απνηπρεκέλεο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο, λα πξνέιζεη κέζα απφ κηα θξίζε πφξσλ ή απφ αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο αμίεο (Gunderson et al., 1995) Σηηο πεξηπηψζεηο απηή δηαθαίλεηαη ή επηβάιιεηαη ε αλάγθε λα δηακνξθσζεί έλα ηειείσο θαηλνχξγην θαζεζηψο ζηαζεξφηεηαο, πνπ ζα νξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ λέεο παξακέηξνπο (ή θαη απφ ηηο παιηέο, αιιά εκπινπηηζκέλεο κε θαηλνχξηεο). Η ηθαλφηεηα λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην ίδην ην ζχζηεκα ε αλαγθαηφηεηα λα 3

4 κεηαβαίλεη ζε έλα λέν θαζεζηψο ζηαζεξφηεηαο, φπσο θαη ε αλνηρηφηεηά ηνπ ζηελ αλαδήηεζε θαη θαιιηέξγεηα λέσλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, απνηειεί βαζηθή δηάζηαζε ελφο ειαζηηθά αλζεθηηθνχ ζπζηήκαηνο. Άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληζρχνπλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ηνπ ιεηηνπξγία είλαη ν ζηαζεξφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ελίζρπζε δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ επηηξέπνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ, ε πνηθηιφηεηα ζηα είδε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηνπ 2 (πνιιαπιφηεηα κνξθψλ θαη ηχπσλ εθπαίδεπζεο, εμεηδίθεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ιεηηνπξγίαο, πνηθηιφηεηα ζηνπο ηξφπνπο θνηλσληθήο έθθξαζεο, πνηθηιία ησλ ζεζκψλ, θιπ), ε ηαρχηεηα θαη ηα είδε ηεο δηαζηαπξνχκελεο επηθνηλσλίαο ηφζν εζσηεξηθά ζην ζχζηεκα φζν θαη κε άιια ζπζηήκαηα, θιπ (Walker et al., 2004). Αλ θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηε κεηαζρεκαηηζηηθφηεηα ελφο ειαζηηθά αλζεθηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ έλλνηα φηη ε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί έλα επηζπκεηφ θαζεζηψο απφ ηε κηα πιεπξά κπνξεί λα αληηβαίλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα κεηεμειηρζεί ζε θάπνην λέν, ε νπζία (θαη θπξίσο ε πξφθιεζε) βξίζθεηαη ζηε ζσξάθηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο επειημίαο ηνπ λα αληηκεησπίδεη απξφβιεπηεο αιιαγέο. Όπσο εχζηνρα παξαηεξεί ν Folke (2006), κέζα απφ κηα ηέηνηα νπηηθή ε ειαζηηθή αλζεθηηθφηεηα μεπεξλά ηα φξηα κηαο απιήο έλλνηαο θαη αλάγεηαη ζε ηξφπν ζθέςεο γηα ηα θνηλσληθν-νηθνινγηθά ζπζηήκαηα, επεξεάδνληαο αληίζηνηρα ηηο ζεσξήζεηο θαη πξαθηηθέο ζηελ έξεπλα θαη ηελ πνιηηηθή γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΛΑΣΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Καηά πφζν, φκσο, ε έλλνηα ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ε νπηηθή ηεο ζεσξεηηθήο εθαξκνγήο ηεο ζε θνηλσληθν-νηθνινγηθά ζπζηήκαηα είλαη ζπκβαηή θαη αμηνπνηήζηκε ζην πιαίζην ηεο ΠΔ γηα ηελ αεηθνξία θαη κέζα απφ πνηα ζεψξεζε ηεο ΠΔ θαζίζηαηαη απηφ εθηθηφ; Ξεθηλψληαο απφ ην πξψην ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο ζεσξνχκε φηη ε πξνζέγγηζε ηεο ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ θνηλσληθν-νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηε ζεψξεζε πνπ πηνζεηεί ε ΠΔ γηα ην πεξηβάιινλ ήδε απφ ηα πξψηα θείκελα αλαθνξάο ηεο (Σπλέδξην ηνπ Βειηγξαδίνπ, Γηάζθεςε ηεο Τηθιίδαο). Η αληίιεςε απηή βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο αξρηθά ηελ εηζήγαγε ν Bertalanffy (1969), ελψ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ Edgar Morin (1990) ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο κηαο ζχλζεηεο (ζπζηεκηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο) ζθέςεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιχπινθεο πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Η αεηθνξία, πάιη, σο έλλνηα αλαγλσξίδεηαη φηη απαηηεί ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπζηεκηθήο ζθέςεο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ζηε ζπλζεηφηεηά ηεο, φπσο επίζεο ηελ εθαξκνγή ζπζηεκηθψλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο (Sterling, 2004). Αληίζηνηρα αλαπηχζζεηαη θαη ε ηδέα ησλ 2 Φξεζηκνπνηνχκε ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (social capital) κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ R. Putnam (1995), ν νπνίνο δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζηελψλ δεζκψλ θαη ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, θαζψο θαη εθδειψζεσλ φπσο ελεξγνχ αλάκεημεο ζηα θνηλά θαη εζεινληηθήο πξνζθνξάο, θ.ά, σο κνξθψλ θνηλσληθήο δξάζεο αλάκεζα ζηα κέιε θνηλσληθψλ δηθηχσλ (πνιίηεο, νηθνγέλεηεο, εζεινληηθνί νξγαληζκνί, νξγαλψζεηο), πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ζεκαληηθφ δπλακηθφ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο κε ζεηηθέο ζπλέπεηεο γη απηέο ζε θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. 4

5 θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, σο γλσζηηθψλ κνληέισλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη λα απνηππσζνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πξνβιήκαηα θαη δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο εθείλα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθνξίαο (Jahn et al., 2009). Μέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε απηή ζεσξνχκε φηη ε έλλνηα ησλ θνηλσληθννηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη αθελφο ζπκβαηή κε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο ΠΔ θαη ηεο ΔΑΑ, αθεηέξνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηνπο σο κηα γεληθή ιεηηνπξγηθή έλλνηα πνπ επηρεηξεί λα απνδψζεη ζπλδπαζηηθά ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη δεηεκάησλ αεηθνξίαο. Καηά πφζν, φκσο, ε ζεσξία ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ηφζν σο έλλνηα φζν θαη σο θνηλσληθν-πνιηηηθφο ζηφρνο, κπνξεί λα βξεη θαηάιιειν έδαθνο θαη λα πξνσζεζεί απφ ηελ ΠΔ γηα ηελ αεηθνξία; Πξνθεηκέλνπ λα δψζνπκε απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ιάβνπκε ππφςε καο ηε δηάθξηζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Fien (1993) θαη Sterling (2003) ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε (about) θαη εθπαίδεπζε γηα (for) ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. Σχκθσλα κε ηε δηάθξηζε απηή, ελψ ε πξψηε πεξίπησζε εθπαίδεπζεο θαζνδεγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην πεξηερφκελν, ε δεχηεξε εθπαηδεχεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη λα αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ. Μέζα απφ αλάινγεο νπηηθέο, ε ζπκβνιή ηεο ΠΔ θαη ηεο ΔΑΑ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθννηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεσλ ( about ) γηα ηα ζπζηήκαηα απηά, κπνξεί φκσο λα εθηείλεηαη θαη ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο πην θνηλσληθν-θξηηηθήο ζηάζεο θαη ηθαλφηεηαο γηα δξάζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ( for ), κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία κεηέρνπλ (γεηηνληέο, πφιεηο, επαγγεικαηηθνί ρψξνη, θιπ). Τφζν ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε ηθαλφηεηα δξάζεο, πνπ είλαη ηδηφηεηεο εγγελείο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία (Jensen & Schnack, 1997), φζν θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ππεξεηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο (φπσο εθείλα ηνπ ζπγθεξαζκνχ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ γλψζεο θαη εθαξκνγήο πνιιαπιψλ νπηηθψλ ζηε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε απηά) ζπληζηνχλ βαζηθέο δηαζηάζεηο κηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ λα ελδπλακψζεη ηελ ειαζηηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ( Krasny et al., 2009; Krasny et al., 2010). Δπηπιένλ, ηα ίδηα ηα πξνγξάκκαηα ΠΔ θαη ΔΑΑ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζε έλα πιαίζην πνπ επηδηψθεη ηελ εθθίλεζε δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαζηέξσζε ζεζκψλ πνπ ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνηνπ ηχπνπ ζπζηεκάησλ. Με ηελ έλλνηα απηή, ηα πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε γλψκνλα λα πξνσζνχλ θαη λα εθπαηδεχνπλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθελφο ζεσξνχλ ην ίδην ην ζρνιείν σο θνηλσληθν-νηθνινγηθφ ζχζηεκα, αθεηέξνπ αλνίγνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο ζε έλα επξχ θάζκα ζπζηεκάησλ θαη εθηφο ζρνιείνπ θαη πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιεινηξνθνδφηεζε κεηαμχ φισλ ησλ ζπζηεκάησλ (Krasny et al., 2010). Καηά ζπλέπεηα, ην ζρνιείν θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο θαζίζηαηαη έλα απφ ηα πνιιά κέξε ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθν-νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα νπνία αιιειεπηδξά θαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλα γηα ηελ πξνζαξκνζηηθή θαη 5

6 κεηαζρεκαηηζηηθή δπλακηθή πνπ αλαπηχζζνπλ απέλαληη ζηηο φπνηεο αιιαγέο θαη παξεκβάζεηο δέρνληαη. Έλα θνηλσληθν-νηθνινγηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη εχξσζην ελ φςεη αιιαγψλ, πνπ δηαηεξεί δειαδή ζε πςειά πνζνζηά ηελ ειαζηηθή αλζεθηηθφηεηά ηνπ, δηαθξίλεηαη απφ έλα ζχλνιν γλσξηζκάησλ, φπσο πνηθηιφηεηα (βηνινγηθή αιιά θαη θνηλσληθή θαη καζεζηαθή θαη δηαρεηξηζηηθή), ζπκκεηνρή ζε δηαθνξεηηθέο θαη θαηλνηφκεο κνξθέο νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηαθπβέξλεζεο, νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο 3, απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ αιιά θαη κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο κέζα απφ ζχληνκνπο αλαηξνθνδνηηθνχο θχθινπο, φπσο επίζεο ηθαλφηεηα λα αμηνπνηεί ηε κάζεζε ηφζν πξνζαξκνζηηθά φζν θαη κεηαζρεκαηηζηηθά γηα ην ίδην (Krasny et al., 2010). Υπφ ηελ έλλνηα απηή ε εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηα γλσξίζκαηα ελφο ειαζηηθά αλζεθηηθνχ θνηλσληθν-νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλεηζθέξνληαο ζε ηνκείο φπσο ε θνηλσληθή κάζεζε, ε ζπλεξγαζία, ε πξνψζεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ε θαιιηέξγεηα πξνζεγγίζεσλ πνπ επλννχλ ζπγθεξαζκνχο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ γλψζεο θαη νπηηθψλ, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο θνηλσληθήο κλήκεο, ε απνδνρή θαη ελίζρπζε ηεο πνηθηιφηεηαο θαη πνηθηινκνξθίαο ζε νηθνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν, ε πξνψζεζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο πφξσλ πνπ βαζίδνληαη θαη αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη εζσηεξηθά ην ίδην ην ζχζηεκα, θ.ά. ΓΤΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗς ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΔΛΑΣΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Έλα θαηάιιειν πεδίν γηα ηε ζχιιεςε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ αλάπηπμε ειαζηηθά αλζεθηηθψλ θνηλσληθννηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί ην θίλεκα ηεο αζηηθήο νηθνινγίαο (civic ecology) ή αζηηθνχ πεξηβαιινληηζκνχ (civic environmentalism) (Krasny & Tidball 2009). Πξφθεηηαη γηα κηα ηάζε πνπ γλσξίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο Η.Π.Α. αιιά θαη αιινχ. Θεσξψληαο ηνλ άλζξσπν σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ αζηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο αλαδεηά θαη πξνσζεί πξαθηηθέο πνπ ελνπνηνχλ ηηο θνηλνηηθέο κε ηηο νηθνινγηθέο αμίεο. Αλάκεζα ζηηο βαζηθέο αξρέο είλαη φηη κεηαθέξεη ην θέληξν βάξνπο ζηελ αλάπηπμε ελεξγψλ δξάζεσλ ησλ πνιηηψλ σο θξνληηζηψλ (caretakers) ηνπ δηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Όπσο ππνζηεξίδεηαη (Krasny & Tidball, ibid) ηέηνηεο πξαθηηθέο επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο ησλ πφιεσλ λα βηψζνπλ ζηελ πξάμε φηη απνηεινχλ κέιε πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ θαη λα δερηνχλ ηηο αλαηξνθνδνηήζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο δηθέο ηνπο δξάζεηο θαη ζε άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο (βι. Σρήκα 1). Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε δχν ζρεηηθά παξαδείγκαηα-εθαξκνγέο. 3 Η έλλνηα ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ (ecosystem services) αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα πγηή νηθνζπζηήκαηα, φπσο ε παξνρή ηξνθήο, πξψησλ πιψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, αιιά θαη ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ςπραγσγία, εθπαίδεπζε θαη πνιηηηζκφ. Οη ππεξεζίεο απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, φπσο κέζα απφ ηελ εμαζθάιηζε πγηεηλνχο δηαηξνθήο, ηελ θαιιηέξγεηα αηζζήκαηνο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη θπζηθήο επεμίαο, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζθνξάο πξνο ηνπο άιινπο, ηελ πξνζθνξά επθαηξηψλ κάζεζεο, θ.ά. (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Krasny et al., 2010). 6

7 ενδυναμώνουν δημιουργούν ηο πλαίζιο για Βαζικά ταρακηηριζηικά ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας: Πνηθηινκνξθία Απην-νξγάλσζε Πξνζαξκνζηηθή κάζεζε Οηθνινγηθή πνηθηιία Οηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο Κνηλσληθφ θεθάιαην Καηλνηνκία Σπλδηαρείξηζε Ταρεία εζσηεξηθή αλαηξνθνδφηεζε Πξαθηηθέο αζηηθήο νηθνινγίαο Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ενιζχύει Δπηζπκεηφ θνηλσληθννηθνινγηθφ ζχζηεκα Σχήμα 1: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ ηεο αζηηθήο νηθνινγίαο, ηεο ΠΔ θαη ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ελφο επηζπκεηνχ θνηλσληθννηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Πεγή: M.E. Krasny & K.G. Tidball (2009). Σηε Νέα Υφξθε, κηα εζληθά πνηθηιφκνξθε αζηηθή κεηξφπνιε, πνιινί θνηλνηηθνί θήπνη άξρηζαλ λα θαιιηεξγνχληαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 σο κηα (ζπκβνιηθή θαη φρη κφλν) πξάμε αληίζηαζεο ζηελ εμειηζζφκελε παξαθκή νξηζκέλσλ ππνβαζκηζκέλσλ γεηηνληψλ ηεο (Lawson, 2005). Οη πξσηνβνπιίεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ απφ ηελ νπηηθή ηεο ζεσξίαο ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο σο θνηλσληθέο δξάζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα ζπκβάιινπλ ζην βαζκφ πνπ ηνπο επηηξέπεηαη ζε κηα λέα ξχζκηζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ, εθφζνλ ε νηθνλνκηθή παξαθκή θαη ε κεηαλάζηεπζε ην είραλ νδεγήζεη κε ηαρείο ξπζκνχο ζε νξηαθά επίπεδα (πνιινί εγθαηαιειεηκκέλνη ρψξνη, αλεπηζχκεηε θαη εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ειιηπήο αίζζεζε αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο). Η εμειηζζφκελε ππνβάζκηζε ηεο γεηηνληάο ηνπο πξνθάιεζε ηελ παξέκβαζε ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη κε ηελ βνήζεηα επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ επηρείξεζαλ λα κεηαηξέςνπλ ηνπο εξεκνπνηεκέλνπο αζηηθνχο ρψξνπο ζε θνηλνηηθνχο θήπνπο (Shava et al., 2010). Τα κσζατθά θήπσλ (www.gardenmosaics.org) είλαη έλα άιιν αληίζηνηρν πξφγξακκα κε εζληθφ (θαη πιένλ θαη δηεζλή) ραξαθηήξα, ην νπνίν επηδηψθεη λα ελνπνηήζεη ηελ επηζηήκε θαη ηε κάζεζε γηα ην πεξηβάιινλ κε ηε δξάζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθή θαη δηαγελεαθή θαηαλφεζε. Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαζχλδεζε λέσλ θαη κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αηφκσλ ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηθηινκνξθία («κσζατθά») ησλ θπηψλ, ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ, φπσο δεκηνπξγνχληαη κέζα θαη κε αλαθνξά ηνπο θνηλνηηθνχο θήπνπο κηαο πφιεο (Krasny & Tidball, 2009). Με άμνλα ηελ απφ θνηλνχ ζεψξεζε ηεο 7

8 βηνινγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πνηθηιφηεηαο, ην ζπγθεξαζκφ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο γλψζεο (γλψζε ησλ κεηαλαζηψλ θεπνπξψλ θαη ησλ επηζηεκφλσλ πνπ δηεμάγνπλ έξεπλα ζηα πεδία απηά) θαη ηε ζπκκεηνρηθή δξάζε, ην πξφγξακκα επηδηψθεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθν νηθνινγηθήο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ πφιεσλ (Krasny et al., 2010). Τν βαζηθφ ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ φπσο ηα παξαπάλσ είλαη φηη νη πξαθηηθέο ηέηνηνπ ηχπνπ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε θπζηθά πεξηβάιινληα, φπσο π.ρ. ην λα ραξνχλ ηελ ίδηα ηε θχζε, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε βηνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θξέζθα δηαηξνθηθά πξντφληα, λα επσθειεζνχλ απφ ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ζσκαηηθή άζθεζε θαη αλαςπρή, ην ζρεκαηηζκφ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην άγρνο ηνπ αζηηθνχ ηξφπνπ δσήο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπο ζηε δεκηνπξγία θαη θξνληίδα απηψλ ησλ θήπσλ, νη ζπκκεηέρνληεο θάηνηθνη αθελφο ζπκβάιινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε παξακειεκέλσλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, αθεηέξνπ δεζκεχνληαη «πνιηηηθά» ζηελ αλάπηπμε ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην πιαίζην ηεο πφιεο ηνπο, πνπ εκπεξηέρνπλ ή πξνσζνχλ ην ρηίζηκν ησλ ζρέζεσλ, ηελ απφ θνηλνχ θηλεηνπνίεζε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ πφξσλ, ηελ θαιιηέξγεηα ζηελφηεξσλ δεζκψλ θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ. Απφ εθπαηδεπηηθήο ζθνπηάο, ηέηνηνπ ηχπνπ πξσηνβνπιίεο ελζσκαηψλνπλ έλα επξχ πεδίν πξαθηηθψλ, νη νπνίεο θηλεηνπνηνχλ θαη ελνπνηνχλ πνιιαπιέο δξάζεηο θαη δεμηφηεηεο, ελψ παξάιιεια πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κάζεζεο. Οη επθαηξίεο απηέο εθηείλνληαη απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ κέρξη ηελ εκπεηξηθή κάζεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε γεσξγηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή κάζεζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο πνιηηψλ κε θνηλνχο ζηφρνπο. Η αλάκεημε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θάησ απφ ην ίδην πξφηδεθη (λένπο κε ειηθησκέλνπο, κεηαλάζηεο θαη εθπξνζψπνπο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη εζλνηηθψλ θνπιηνχξσλ κε εκεδαπνχο πιεζπζκνχο, δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηίεο) φπσο θαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ζρνιεία, θαηνίθνπο θαη εξεπλεηέο, ζπκβάιινπλ ζε κηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο πφιεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζηε δεκηνπξγηθή δχκσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ν θαζέλαο απφ απηνχο θέξεη θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο πην απζεληηθήο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν (sense of place) (Krasny & Tidball, 2009). ΑΝΣΙ ΔΠΙΛΟΓΟΤ Τν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο πξνηείλεη κηα λέα νπηηθή γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηεο ΠΔ κέζα ζε επξχηεξα θνηλσληθν-νηθνινγηθά ζπζηήκαηα, επηρεηξεί ηε ζχλδεζε πεξηβαιινληηθνχ αθηηβηζκνχ κε πην ιεηηνπξγηθέο κέζα ζηελ θνηλσλία αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αεηθνξία θαη αλαδεηά θαη δνθηκάδεη ζηελ πξάμε λένπο ηξφπνπο ζεψξεζεο θαη πιαηζίσζεο ηεο κάζεζεο κέζα απφ πξαθηηθέο ζπκκεηνρηθήο δηαρείξηζεο θαη ζχδεπμεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ πφιεσλ (Krasny et al., 2009). Μαζεζηαθέο πξαθηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία απηή θαη εκπιέθνπλ ηα άηνκα ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηβαιινληηθήο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη ζην ζρεδηαζκφ αεηθφξσλ θνηλνηήησλ, δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα κηα πην νπζηαζηηθή δέζκεπζε ησλ πνιηηψλ ζε 8

9 θνηλσληθή δξάζε ζε ζρέζε κε επξχηεξα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη αεηθνξίαο. Με ηελ έλλνηα απηή, αλ θεληξηθφο ζθνπφο ηεο ΠΔ θαη ηεο ΔΑΑ παξακέλεη ε ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ κε θξηηηθή ηθαλφηεηα, αεηθνξηθή ζπλείδεζε θαη δεμηφηεηεο δξάζεο γηα αιιαγέο, ηφηε ε ζεσξία ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη νη δπλαηφηεηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζήο ηεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαίλεηαη φηη απνηεινχλ κηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε αλαδήηεζεο, θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο αεηθνξίαο ζε πξαθηηθφ επίπεδν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bertalanffy von, L. (1969). General System Theory. New York: George Braziller. Γαζθνιηά, Μ. & Γξίιιηα, Π.-Μ. (2012). Οη ζεκαληηθέο εκπεηξίεο δσήο σο παξάκεηξνη ηεο ζρέζεο καο κε ην πεξηβάιινλ. Μηα επαλεμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο σο εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ζην πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. Σην: Δ. Πξσηνπαπαδάθεο, Δ. Μαλσιάο (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή: Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21ν αηώλα, (ζζ ). Οξεζηεηάδα: Δθδφζεηο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Fien, J. (ed.) (1993). Education for the environment. Geelong, Australia: Deakin University. Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social ecological systems analyses. Global Environmental Change, 16(3), Gunderson L.H., Holling, C.S., Light, S.S. (1995). Barriers and bridges to the renewal of ecosystems and institutions. New York: Columbia University Press, Holling, C.S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecological Systems, 4, Jahn, T., Becker, E., Keil, F., & Schramm, E. (2009). Understanding Social- Ecological Systems: Frontier Research for Sustainable Development. Implications for European Research Policy. Frankfurt/Main, Germany: Institute for Social- Ecological Research (ISOE). Jensen, B.B. & Schnack, K. (1997). The action competence approach in environmental education. Environmental Education Research, 3(2), Krasny, M.E., Tidball, K.G., & Sriskandarajah, N. (2009). Education and resilience: social and situated learning among university and secondary students. Ecology and Society,14(2),38. [online] URL: Krasny, M.E. & Tidball, K.G. (2009). Applying a resilience systems framework to urban environmental education. Environmental Education Research, 15, Krasny, M.E., Lundholm, C., & Plummer, R. (2010). Resilience in social ecological systems: the roles of learning and education. Environmental Education Research, 16(5-6), Lawson, L.J. (2005). City bountiful: A century of community gardening in America. Berkeley, CA: University of California Press. Ληαξάθνπ, Γ. & Φινγαίηε, Δ. (2007). Από ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, Πξνβιεκαηηζκνί, ηάζεηο θαη πξνηάζεηο. Αζήλα: Νήζνο. Löf, A. (2010). Exploring adaptability through learning layers and learning loops. Environmental Education Research, 16(5-6), Lundholm, C. & Plummer, R. (2010). Resilience and learning: a conspectus for environmental education. Environmental Education Research, 16(5-6), Millennium Ecosystem Assessment (MA) Ecosystems and human well-being: synthesis. Island Press, Washington, D.C., USA. 9

10 Morin, E. (1990). Introduction à la pensée complexe. Paris: Ed. Du Seuil. Plummer, R. (2010). Social ecological resilience and environmental education: synopsis, application, implications. Environmental Education Research, 16(5-6), Putnam, R.D. (1995). Bowling alone: America s declining social capital. Journal of Democracy, 6 (1), Resilience Alliance (2009). Resilience. Shava, S., Krasny, M.E., Tidball, K.G., & Zazu, C. (2010). Agricultural knowledge in urban and resettled communities: applications to social ecological resilience and environmental education. Environmental Education Research, 16(5-6), Sterling, S. (2003). Whole systems thinking as a basis for paradigm change in education: explorations in the context of sustainability. PhD Dissertation, University of Bath. Bath, UK. Sterling, S. (2004). Higher Education, Sustainability, and the Role of Systemic Learning. In P. Blaze Corcoran & A.E.J. Wals (Eds.), Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problematics, Promise and Practice (pp ). The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Walker, B., Holling, C.S., Carpenter, S.R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social ecological systems. Ecology and Society 9(2), 5. Wells, N. & Lekies, K. (2006). Nature and the Life Course: Pathways from Childhood Nature Experiences to Adult Environmentalism. Children, Youth and Environments, 16(1),

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα