ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία"

Transcript

1 Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά 2, 1. Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Φ.Π.Χ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ 2. Δθπαηδεπηηθφο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην ΠΜΣ «Θεσξία, Πξάμε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Καηεχζπλζε: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» Τκήκα Φ.Π.Χ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο (ΠΕ) γηα ηελ αεηθνξία θαη ε δηεύξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ηελ θαινύλ λα αλαδεηήζεη ηηο εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο κε ζπλαθή πεδία, ζεωξεηηθέο πξνηάζεηο θαη θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. Η ζεωξία ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθόηεηαο ηωλ θνηλωληθν-νηθνινγηθώλ ζπζηεκάηωλ πξνζθέξεηαη ωο κία ηέηνηα πεξίπηωζε, αθνύ επηρεηξεί λα εξκελεύζεη πώο θνηλωλία θαη θύζε ωο εληαίν ζύζηεκα ζε αιιειεπίδξαζε πξνζαξκόδνληαη, καζαίλνπλ θαη εμειίζζνληαη κέζα από ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη. Η παξνύζα εξγαζία εμεηάδεη βαζηθέο πηπρέο ηεο ζεωξίαο θαη παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ εθαξκνγώλ ηεο. Τέινο, ζπδεηά θαηά πόζν ακθόηεξεο ε ζεωξία θαη ε παηδαγωγηθή ηεο αμηνπνίεζε είλαη ζπκβαηέο θαη ρξήζηκεο ζε κηα ΠΕ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αεηθνξία. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ζεωξία, ειαζηηθή αλζεθηηθόηεηα, θνηλωληθν-νηθνινγηθά ζπζηήκαηα, αζηηθή νηθνινγία ΔΙΑΓΩΓΗ Η δηεχξπλζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) κέζα απφ ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ) ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ζέζεη κηα ζεηξά απφ πξνθιήζεηο γηα ηελ πξψηε, πνπ ηελ θαινχλ λα επαλαηνπνζεηεζεί ηφζν ζε επίπεδν ζεσξίαο φζν θαη ζε επίπεδν πξάμεο. Θεσξνχκε φηη έλαο εθ λένπ πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ΠΔ σο επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πεδίνπ δε ζα πξέπεη λα εμαληιείηαη ζε απνινγηζκνχο ηνπ παξειζφληνο θαη ζε επαλαζπλδέζεηο κε ηηο ηζηνξηθέο απαξρέο ηεο, αιιά λα απνηειεί κηα επηθεληξσκέλε πνξεία πξνο λέεο εμεξεπλήζεηο θαη δεκηνπξγηθέο δπκψζεηο, αλαδεηψληαο ηηο εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο κε ζπλαθή πεδία, ελδηαθέξνπζεο ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο θαη θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο (Γαζθνιηά & Γξίιιηα, 2012). 1

2 Παξάιιεια, γηα κηα ΠΔ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αεηθνξία είλαη αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ νη καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε θάζε θνηλσληθννηθνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη κάιηζηα πνιχ πην πέξα απφ ηα φξηα πνπ εγγελψο ζέηεη κία ζρνιηθή ηάμε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Wells & Lekies (2006), κηα ηέηνηνπ ηχπνπ εθπαίδεπζε πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ αλζξψπσλ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζηε καζεζηαθή ηνπνζέηεζή ηνπο κέζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία, ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα εληνπίδνπλ ηα δχζθνια δεηήκαηα ηεο δηθήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα παξεκβαίλνπλ ζε απηά κε ηξφπνπο δεκηνπξγηθνχο. Μφλν κέζα απφ κηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή νπηηθή κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ην δπλακηθφ, ψζηε νη θνηλσλίεο λα αλαιάβνπλ ελεξγά θαη ππεχζπλα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ δηθνχ ηνπο πην αεηθφξνπ κέιινληνο (Ληαξάθνπ & Φινγαΐηε, 2007). Σην πιαίζην ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο ζεσξήζακε ζεκαληηθή ηελ αλαδήηεζε ελλνηψλ θαη ζρεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπινπηίζνπλ ηε ζεσξία ηεο ΠΔ γηα ηελ αεηθνξία θαη λα εκπλεχζνπλ ελδηαθέξνπζεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο. Ψο κία ηέηνηα πεξίπησζε πξνζεγγίζακε ηε ζεσξία ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ (resilience theory in socio-ecological systems). Σηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξνχκε λα εμεηάζνπκε θξηηηθά νξηζκέλεο ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηεο ζεσξίαο απηήο θαζψο θαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο εθαξκνγέο ηεο θαη ζπδεηάκε ην ξφιν ηεο ΠΔ ζην πιαίζην ηεο νπηηθήο πνπ πξνηείλνπλ. Τν θχξην εξψηεκα πνπ θαζνδήγεζε ηε κειέηε καο ήηαλ θαηά πφζν ηφζν ε βαζηθή έλλνηα (ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ) θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, φζν θαη νη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ηεο είλαη ζπκβαηέο θαη ακθφηεξα ρξήζηκεο ζε κηα ΠΔ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αεηθνξία. Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΔΛΑΣΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Η έλλνηα ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο 1 πξνηείλεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ζην ρψξν ηεο Οηθνινγίαο. Ο C.S. Holling ζηελ εξγαζία ηνπ Resilience and Stability of Ecological Systems (1973) είλαη εθείλνο πνπ εηζάγεη ηνλ φξν, ακθηζβεηψληαο ηε κέρξη ηφηε ζηαηηθή ζεψξεζε ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ αλαπηπζζφηαλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο (Folke, 2006). Πξφηαζή ηνπ ήηαλ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνιχ-ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ (multiple-stable states systems) δχν είλαη νη ηδηφηεηεο πνπ νξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο: ε ειαζηηθή αλζεθηηθόηεηα θαη ε ζηαζεξόηεηα. Η έλλνηα ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο απνδίδεη ηελ ηδηφηεηα ελφο νηθνζπζηήκαηνο λα απνξξνθά ηηο νριήζεηο θαη ηηο δηαηαξαρέο πνπ δέρεηαη εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά θαη λα αλαδηνξγαλψλεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα ππφθεηηαη θαη πξνρσξά ζε εζσηεξηθέο αιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία, δνκή θαη ηαπηφηεηα. Πξφθεηηαη, κε άιια ιφγηα, γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα αληέρεη ζε κηα παξέκβαζε ή παξεκβνιή, ρσξίο λα κεηαπίπηεη ζε έλα πνηνηηθά 1 Σηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ απαληάηαη δφθηκε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ resilience. Σχκθσλα κε ην Αγγιν-Διιεληθφ ιεμηθφ Penguin Hellenews, ν φξνο δειψλεη «ηελ ειαζηηθφηεηα (ζηεξενχ ζψκαηνο) ή ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα απηναλνξζψζεσο ή αλαλεψζεσο. Ο φξνο πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα επαλάθακςεο ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ππνζηεί ηέλησκα ή ζπκπίεζε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, ελψ γηα ηνπο αλζξψπνπο δειψλεη ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαθηήζεη θαλείο γξήγνξα ηηο δπλάκεηο ηνπ κεηά απφ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο». 2

3 δηαθνξνπνηεκέλν θαζεζηψο, πνπ ειέγρεηαη απφ αλεπηζχκεηεο λέεο δηαδηθαζίεο (Resilience Alliance, 2009). Με δεδνκέλν φηη θαη νη άλζξσπνη, ηφζν σο βηνινγηθά φζν θαη σο θνηλσληθά φληα, απνηεινχλ κέξνο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, εμαξηψληαη απφ ηα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα θαη επηδξνχλ ζε απηά δηαξθψο, ε έλλνηα ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο κεηαθέξεηαη θαη αλαγλσξίδεηαη σο ηδηφηεηα θαη ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, απηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχδεπμε θαη αιιειεπίδξαζε θνηλσλίαο, θχζεο θαη πνιηηηζκνχ. Καη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε έλλνηα ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ ηεο φριεζεο ή ηεο δηαηαξαρήο πνπ ην ζχζηεκα κπνξεί λα απνξξνθήζεη, εθθξάδνληαο ηαπηφρξνλα ην βαζκφ απηo-νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απέλαληη ζηηο φπνηεο παξεκβνιέο, θαζψο θαη ηελ έθηαζε ζηελ νπνία κπνξεί λα καζαίλεη θαη λα πξνζαξκφδεηαη απφ απηέο (Plummer, 2010). Γχν απφ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλφηεηαο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα (adaptability) θαη ε κεηαζρεκαηηζηηθόηεηα (transformability). Ψο πξνζαξκνζηηθφηεηα λνείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα επηθέξεη ξπζκίζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, κέζα απφ ηηο νπνίεο ελδπλακψλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο (Löf, 2010). Σπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε αθελφο πνηθηιφηεηαο θαη πνηθηινκνξθίαο ζε επίπεδν θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, αθεηέξνπ ζεζκψλ θαη δηθηχσλ πνπ απην-νξγαλψλνληαη, εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη θαιιηεξγνχλ ηελ (θνηλσληθή) κλήκε κέζα απφ ηε ζπζζσξεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία. Σε επίπεδν ζπζηεκηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ φινη απηνί νη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ εξκελεία, ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίιπζε ησλ αλαδπφκελσλ πξνβιεκάησλ, κε ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληίξξνπσλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ πνπ εθθξάδνπλ νη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο (Löf, ibid). Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα σο ιεηηνπξγία εκπιέθεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο δξάζεηο ζηα ζπζηήκαηα απηά. Με θξηηήξην απηή ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη αλ ην ζχζηεκα ζα κεηαβεί, χζηεξα απφ ηηο νριήζεηο πνπ ζα δερζεί, ζε έλα αλεπηζχκεην λέν θαζεζηψο ή ζα δηαζθαιίζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε. Αληίζηνηρα, απψιεηα ηεο πξνζαξκνζηηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκφ ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ ζε πεξηφδνπο αλαδηνξγάλσζήο ηνπ, φπσο επίζεο αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο λα ιεηηνπξγήζεη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ επηηπρείο ηξφπνπο. Τε δεχηεξε ιεηηνπξγία, ηε κεηαζρεκαηηζηηθφηεηα, ηελ επηζηξαηεχεη έλα ειαζηηθά αλζεθηηθφ θνηλσληθν-νηθνινγηθφ ζχζηεκα, φηαλ επξηζθφκελν παγηδεπκέλν ζε θάπνηα πνιχ αλζεθηηθή αιιά κε επηζπκεηή θαηάζηαζε, ε ιχζε ηεο πξνζαξκνγήο δε ζεσξείηαη σο ε θαιχηεξε δπλαηή. Η δηαθπγή απφ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε κπνξεί λα επηθέξεη κεγάιεο, εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο ή εζσηεξηθνχο αλαζρεκαηηζκνχο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ηειηθά ηελ αιιαγή (Holling & Gunderson, 2002). Η κεηαζρεκαηηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηήκαησλ κπνξεί λα πξνθχςεη σο απάληεζε ζε πξνεγνχκελεο απνηπρεκέλεο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο, λα πξνέιζεη κέζα απφ κηα θξίζε πφξσλ ή απφ αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο αμίεο (Gunderson et al., 1995) Σηηο πεξηπηψζεηο απηή δηαθαίλεηαη ή επηβάιιεηαη ε αλάγθε λα δηακνξθσζεί έλα ηειείσο θαηλνχξγην θαζεζηψο ζηαζεξφηεηαο, πνπ ζα νξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ λέεο παξακέηξνπο (ή θαη απφ ηηο παιηέο, αιιά εκπινπηηζκέλεο κε θαηλνχξηεο). Η ηθαλφηεηα λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην ίδην ην ζχζηεκα ε αλαγθαηφηεηα λα 3

4 κεηαβαίλεη ζε έλα λέν θαζεζηψο ζηαζεξφηεηαο, φπσο θαη ε αλνηρηφηεηά ηνπ ζηελ αλαδήηεζε θαη θαιιηέξγεηα λέσλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, απνηειεί βαζηθή δηάζηαζε ελφο ειαζηηθά αλζεθηηθνχ ζπζηήκαηνο. Άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληζρχνπλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ηνπ ιεηηνπξγία είλαη ν ζηαζεξφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ελίζρπζε δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ επηηξέπνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ, ε πνηθηιφηεηα ζηα είδε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηνπ 2 (πνιιαπιφηεηα κνξθψλ θαη ηχπσλ εθπαίδεπζεο, εμεηδίθεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ιεηηνπξγίαο, πνηθηιφηεηα ζηνπο ηξφπνπο θνηλσληθήο έθθξαζεο, πνηθηιία ησλ ζεζκψλ, θιπ), ε ηαρχηεηα θαη ηα είδε ηεο δηαζηαπξνχκελεο επηθνηλσλίαο ηφζν εζσηεξηθά ζην ζχζηεκα φζν θαη κε άιια ζπζηήκαηα, θιπ (Walker et al., 2004). Αλ θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηε κεηαζρεκαηηζηηθφηεηα ελφο ειαζηηθά αλζεθηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ έλλνηα φηη ε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί έλα επηζπκεηφ θαζεζηψο απφ ηε κηα πιεπξά κπνξεί λα αληηβαίλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα κεηεμειηρζεί ζε θάπνην λέν, ε νπζία (θαη θπξίσο ε πξφθιεζε) βξίζθεηαη ζηε ζσξάθηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο επειημίαο ηνπ λα αληηκεησπίδεη απξφβιεπηεο αιιαγέο. Όπσο εχζηνρα παξαηεξεί ν Folke (2006), κέζα απφ κηα ηέηνηα νπηηθή ε ειαζηηθή αλζεθηηθφηεηα μεπεξλά ηα φξηα κηαο απιήο έλλνηαο θαη αλάγεηαη ζε ηξφπν ζθέςεο γηα ηα θνηλσληθν-νηθνινγηθά ζπζηήκαηα, επεξεάδνληαο αληίζηνηρα ηηο ζεσξήζεηο θαη πξαθηηθέο ζηελ έξεπλα θαη ηελ πνιηηηθή γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΛΑΣΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Καηά πφζν, φκσο, ε έλλνηα ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ε νπηηθή ηεο ζεσξεηηθήο εθαξκνγήο ηεο ζε θνηλσληθν-νηθνινγηθά ζπζηήκαηα είλαη ζπκβαηή θαη αμηνπνηήζηκε ζην πιαίζην ηεο ΠΔ γηα ηελ αεηθνξία θαη κέζα απφ πνηα ζεψξεζε ηεο ΠΔ θαζίζηαηαη απηφ εθηθηφ; Ξεθηλψληαο απφ ην πξψην ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο ζεσξνχκε φηη ε πξνζέγγηζε ηεο ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ θνηλσληθν-νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηε ζεψξεζε πνπ πηνζεηεί ε ΠΔ γηα ην πεξηβάιινλ ήδε απφ ηα πξψηα θείκελα αλαθνξάο ηεο (Σπλέδξην ηνπ Βειηγξαδίνπ, Γηάζθεςε ηεο Τηθιίδαο). Η αληίιεςε απηή βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο αξρηθά ηελ εηζήγαγε ν Bertalanffy (1969), ελψ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ Edgar Morin (1990) ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο κηαο ζχλζεηεο (ζπζηεκηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο) ζθέςεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιχπινθεο πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Η αεηθνξία, πάιη, σο έλλνηα αλαγλσξίδεηαη φηη απαηηεί ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπζηεκηθήο ζθέςεο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ζηε ζπλζεηφηεηά ηεο, φπσο επίζεο ηελ εθαξκνγή ζπζηεκηθψλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο (Sterling, 2004). Αληίζηνηρα αλαπηχζζεηαη θαη ε ηδέα ησλ 2 Φξεζηκνπνηνχκε ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (social capital) κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ R. Putnam (1995), ν νπνίνο δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζηελψλ δεζκψλ θαη ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, θαζψο θαη εθδειψζεσλ φπσο ελεξγνχ αλάκεημεο ζηα θνηλά θαη εζεινληηθήο πξνζθνξάο, θ.ά, σο κνξθψλ θνηλσληθήο δξάζεο αλάκεζα ζηα κέιε θνηλσληθψλ δηθηχσλ (πνιίηεο, νηθνγέλεηεο, εζεινληηθνί νξγαληζκνί, νξγαλψζεηο), πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ζεκαληηθφ δπλακηθφ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο κε ζεηηθέο ζπλέπεηεο γη απηέο ζε θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. 4

5 θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, σο γλσζηηθψλ κνληέισλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη λα απνηππσζνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πξνβιήκαηα θαη δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο εθείλα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθνξίαο (Jahn et al., 2009). Μέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε απηή ζεσξνχκε φηη ε έλλνηα ησλ θνηλσληθννηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη αθελφο ζπκβαηή κε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο ΠΔ θαη ηεο ΔΑΑ, αθεηέξνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηνπο σο κηα γεληθή ιεηηνπξγηθή έλλνηα πνπ επηρεηξεί λα απνδψζεη ζπλδπαζηηθά ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη δεηεκάησλ αεηθνξίαο. Καηά πφζν, φκσο, ε ζεσξία ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ηφζν σο έλλνηα φζν θαη σο θνηλσληθν-πνιηηηθφο ζηφρνο, κπνξεί λα βξεη θαηάιιειν έδαθνο θαη λα πξνσζεζεί απφ ηελ ΠΔ γηα ηελ αεηθνξία; Πξνθεηκέλνπ λα δψζνπκε απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ιάβνπκε ππφςε καο ηε δηάθξηζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Fien (1993) θαη Sterling (2003) ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε (about) θαη εθπαίδεπζε γηα (for) ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. Σχκθσλα κε ηε δηάθξηζε απηή, ελψ ε πξψηε πεξίπησζε εθπαίδεπζεο θαζνδεγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην πεξηερφκελν, ε δεχηεξε εθπαηδεχεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη λα αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ. Μέζα απφ αλάινγεο νπηηθέο, ε ζπκβνιή ηεο ΠΔ θαη ηεο ΔΑΑ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθννηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεσλ ( about ) γηα ηα ζπζηήκαηα απηά, κπνξεί φκσο λα εθηείλεηαη θαη ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο πην θνηλσληθν-θξηηηθήο ζηάζεο θαη ηθαλφηεηαο γηα δξάζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ( for ), κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία κεηέρνπλ (γεηηνληέο, πφιεηο, επαγγεικαηηθνί ρψξνη, θιπ). Τφζν ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε ηθαλφηεηα δξάζεο, πνπ είλαη ηδηφηεηεο εγγελείο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία (Jensen & Schnack, 1997), φζν θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ππεξεηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο (φπσο εθείλα ηνπ ζπγθεξαζκνχ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ γλψζεο θαη εθαξκνγήο πνιιαπιψλ νπηηθψλ ζηε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε απηά) ζπληζηνχλ βαζηθέο δηαζηάζεηο κηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ λα ελδπλακψζεη ηελ ειαζηηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ( Krasny et al., 2009; Krasny et al., 2010). Δπηπιένλ, ηα ίδηα ηα πξνγξάκκαηα ΠΔ θαη ΔΑΑ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζε έλα πιαίζην πνπ επηδηψθεη ηελ εθθίλεζε δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαζηέξσζε ζεζκψλ πνπ ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνηνπ ηχπνπ ζπζηεκάησλ. Με ηελ έλλνηα απηή, ηα πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε γλψκνλα λα πξνσζνχλ θαη λα εθπαηδεχνπλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθελφο ζεσξνχλ ην ίδην ην ζρνιείν σο θνηλσληθν-νηθνινγηθφ ζχζηεκα, αθεηέξνπ αλνίγνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο ζε έλα επξχ θάζκα ζπζηεκάησλ θαη εθηφο ζρνιείνπ θαη πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιεινηξνθνδφηεζε κεηαμχ φισλ ησλ ζπζηεκάησλ (Krasny et al., 2010). Καηά ζπλέπεηα, ην ζρνιείν θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο θαζίζηαηαη έλα απφ ηα πνιιά κέξε ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθν-νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα νπνία αιιειεπηδξά θαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλα γηα ηελ πξνζαξκνζηηθή θαη 5

6 κεηαζρεκαηηζηηθή δπλακηθή πνπ αλαπηχζζνπλ απέλαληη ζηηο φπνηεο αιιαγέο θαη παξεκβάζεηο δέρνληαη. Έλα θνηλσληθν-νηθνινγηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη εχξσζην ελ φςεη αιιαγψλ, πνπ δηαηεξεί δειαδή ζε πςειά πνζνζηά ηελ ειαζηηθή αλζεθηηθφηεηά ηνπ, δηαθξίλεηαη απφ έλα ζχλνιν γλσξηζκάησλ, φπσο πνηθηιφηεηα (βηνινγηθή αιιά θαη θνηλσληθή θαη καζεζηαθή θαη δηαρεηξηζηηθή), ζπκκεηνρή ζε δηαθνξεηηθέο θαη θαηλνηφκεο κνξθέο νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηαθπβέξλεζεο, νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο 3, απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ αιιά θαη κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο κέζα απφ ζχληνκνπο αλαηξνθνδνηηθνχο θχθινπο, φπσο επίζεο ηθαλφηεηα λα αμηνπνηεί ηε κάζεζε ηφζν πξνζαξκνζηηθά φζν θαη κεηαζρεκαηηζηηθά γηα ην ίδην (Krasny et al., 2010). Υπφ ηελ έλλνηα απηή ε εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηα γλσξίζκαηα ελφο ειαζηηθά αλζεθηηθνχ θνηλσληθν-νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλεηζθέξνληαο ζε ηνκείο φπσο ε θνηλσληθή κάζεζε, ε ζπλεξγαζία, ε πξνψζεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ε θαιιηέξγεηα πξνζεγγίζεσλ πνπ επλννχλ ζπγθεξαζκνχο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ γλψζεο θαη νπηηθψλ, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο θνηλσληθήο κλήκεο, ε απνδνρή θαη ελίζρπζε ηεο πνηθηιφηεηαο θαη πνηθηινκνξθίαο ζε νηθνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν, ε πξνψζεζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο πφξσλ πνπ βαζίδνληαη θαη αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη εζσηεξηθά ην ίδην ην ζχζηεκα, θ.ά. ΓΤΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗς ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΔΛΑΣΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Έλα θαηάιιειν πεδίν γηα ηε ζχιιεςε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ αλάπηπμε ειαζηηθά αλζεθηηθψλ θνηλσληθννηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί ην θίλεκα ηεο αζηηθήο νηθνινγίαο (civic ecology) ή αζηηθνχ πεξηβαιινληηζκνχ (civic environmentalism) (Krasny & Tidball 2009). Πξφθεηηαη γηα κηα ηάζε πνπ γλσξίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο Η.Π.Α. αιιά θαη αιινχ. Θεσξψληαο ηνλ άλζξσπν σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ αζηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο αλαδεηά θαη πξνσζεί πξαθηηθέο πνπ ελνπνηνχλ ηηο θνηλνηηθέο κε ηηο νηθνινγηθέο αμίεο. Αλάκεζα ζηηο βαζηθέο αξρέο είλαη φηη κεηαθέξεη ην θέληξν βάξνπο ζηελ αλάπηπμε ελεξγψλ δξάζεσλ ησλ πνιηηψλ σο θξνληηζηψλ (caretakers) ηνπ δηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Όπσο ππνζηεξίδεηαη (Krasny & Tidball, ibid) ηέηνηεο πξαθηηθέο επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο ησλ πφιεσλ λα βηψζνπλ ζηελ πξάμε φηη απνηεινχλ κέιε πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ θαη λα δερηνχλ ηηο αλαηξνθνδνηήζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο δηθέο ηνπο δξάζεηο θαη ζε άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο (βι. Σρήκα 1). Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε δχν ζρεηηθά παξαδείγκαηα-εθαξκνγέο. 3 Η έλλνηα ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ (ecosystem services) αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα πγηή νηθνζπζηήκαηα, φπσο ε παξνρή ηξνθήο, πξψησλ πιψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, αιιά θαη ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ςπραγσγία, εθπαίδεπζε θαη πνιηηηζκφ. Οη ππεξεζίεο απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, φπσο κέζα απφ ηελ εμαζθάιηζε πγηεηλνχο δηαηξνθήο, ηελ θαιιηέξγεηα αηζζήκαηνο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη θπζηθήο επεμίαο, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζθνξάο πξνο ηνπο άιινπο, ηελ πξνζθνξά επθαηξηψλ κάζεζεο, θ.ά. (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Krasny et al., 2010). 6

7 ενδυναμώνουν δημιουργούν ηο πλαίζιο για Βαζικά ταρακηηριζηικά ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας: Πνηθηινκνξθία Απην-νξγάλσζε Πξνζαξκνζηηθή κάζεζε Οηθνινγηθή πνηθηιία Οηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο Κνηλσληθφ θεθάιαην Καηλνηνκία Σπλδηαρείξηζε Ταρεία εζσηεξηθή αλαηξνθνδφηεζε Πξαθηηθέο αζηηθήο νηθνινγίαο Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ενιζχύει Δπηζπκεηφ θνηλσληθννηθνινγηθφ ζχζηεκα Σχήμα 1: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ ηεο αζηηθήο νηθνινγίαο, ηεο ΠΔ θαη ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ελφο επηζπκεηνχ θνηλσληθννηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Πεγή: M.E. Krasny & K.G. Tidball (2009). Σηε Νέα Υφξθε, κηα εζληθά πνηθηιφκνξθε αζηηθή κεηξφπνιε, πνιινί θνηλνηηθνί θήπνη άξρηζαλ λα θαιιηεξγνχληαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 σο κηα (ζπκβνιηθή θαη φρη κφλν) πξάμε αληίζηαζεο ζηελ εμειηζζφκελε παξαθκή νξηζκέλσλ ππνβαζκηζκέλσλ γεηηνληψλ ηεο (Lawson, 2005). Οη πξσηνβνπιίεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ απφ ηελ νπηηθή ηεο ζεσξίαο ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο σο θνηλσληθέο δξάζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα ζπκβάιινπλ ζην βαζκφ πνπ ηνπο επηηξέπεηαη ζε κηα λέα ξχζκηζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ, εθφζνλ ε νηθνλνκηθή παξαθκή θαη ε κεηαλάζηεπζε ην είραλ νδεγήζεη κε ηαρείο ξπζκνχο ζε νξηαθά επίπεδα (πνιινί εγθαηαιειεηκκέλνη ρψξνη, αλεπηζχκεηε θαη εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ειιηπήο αίζζεζε αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο). Η εμειηζζφκελε ππνβάζκηζε ηεο γεηηνληάο ηνπο πξνθάιεζε ηελ παξέκβαζε ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη κε ηελ βνήζεηα επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ επηρείξεζαλ λα κεηαηξέςνπλ ηνπο εξεκνπνηεκέλνπο αζηηθνχο ρψξνπο ζε θνηλνηηθνχο θήπνπο (Shava et al., 2010). Τα κσζατθά θήπσλ (www.gardenmosaics.org) είλαη έλα άιιν αληίζηνηρν πξφγξακκα κε εζληθφ (θαη πιένλ θαη δηεζλή) ραξαθηήξα, ην νπνίν επηδηψθεη λα ελνπνηήζεη ηελ επηζηήκε θαη ηε κάζεζε γηα ην πεξηβάιινλ κε ηε δξάζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθή θαη δηαγελεαθή θαηαλφεζε. Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαζχλδεζε λέσλ θαη κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αηφκσλ ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηθηινκνξθία («κσζατθά») ησλ θπηψλ, ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ, φπσο δεκηνπξγνχληαη κέζα θαη κε αλαθνξά ηνπο θνηλνηηθνχο θήπνπο κηαο πφιεο (Krasny & Tidball, 2009). Με άμνλα ηελ απφ θνηλνχ ζεψξεζε ηεο 7

8 βηνινγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πνηθηιφηεηαο, ην ζπγθεξαζκφ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο γλψζεο (γλψζε ησλ κεηαλαζηψλ θεπνπξψλ θαη ησλ επηζηεκφλσλ πνπ δηεμάγνπλ έξεπλα ζηα πεδία απηά) θαη ηε ζπκκεηνρηθή δξάζε, ην πξφγξακκα επηδηψθεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθν νηθνινγηθήο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ πφιεσλ (Krasny et al., 2010). Τν βαζηθφ ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ φπσο ηα παξαπάλσ είλαη φηη νη πξαθηηθέο ηέηνηνπ ηχπνπ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε θπζηθά πεξηβάιινληα, φπσο π.ρ. ην λα ραξνχλ ηελ ίδηα ηε θχζε, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε βηνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θξέζθα δηαηξνθηθά πξντφληα, λα επσθειεζνχλ απφ ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ζσκαηηθή άζθεζε θαη αλαςπρή, ην ζρεκαηηζκφ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην άγρνο ηνπ αζηηθνχ ηξφπνπ δσήο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπο ζηε δεκηνπξγία θαη θξνληίδα απηψλ ησλ θήπσλ, νη ζπκκεηέρνληεο θάηνηθνη αθελφο ζπκβάιινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε παξακειεκέλσλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, αθεηέξνπ δεζκεχνληαη «πνιηηηθά» ζηελ αλάπηπμε ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην πιαίζην ηεο πφιεο ηνπο, πνπ εκπεξηέρνπλ ή πξνσζνχλ ην ρηίζηκν ησλ ζρέζεσλ, ηελ απφ θνηλνχ θηλεηνπνίεζε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ πφξσλ, ηελ θαιιηέξγεηα ζηελφηεξσλ δεζκψλ θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ. Απφ εθπαηδεπηηθήο ζθνπηάο, ηέηνηνπ ηχπνπ πξσηνβνπιίεο ελζσκαηψλνπλ έλα επξχ πεδίν πξαθηηθψλ, νη νπνίεο θηλεηνπνηνχλ θαη ελνπνηνχλ πνιιαπιέο δξάζεηο θαη δεμηφηεηεο, ελψ παξάιιεια πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κάζεζεο. Οη επθαηξίεο απηέο εθηείλνληαη απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ κέρξη ηελ εκπεηξηθή κάζεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε γεσξγηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή κάζεζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο πνιηηψλ κε θνηλνχο ζηφρνπο. Η αλάκεημε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θάησ απφ ην ίδην πξφηδεθη (λένπο κε ειηθησκέλνπο, κεηαλάζηεο θαη εθπξνζψπνπο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη εζλνηηθψλ θνπιηνχξσλ κε εκεδαπνχο πιεζπζκνχο, δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηίεο) φπσο θαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ζρνιεία, θαηνίθνπο θαη εξεπλεηέο, ζπκβάιινπλ ζε κηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο πφιεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζηε δεκηνπξγηθή δχκσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ν θαζέλαο απφ απηνχο θέξεη θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο πην απζεληηθήο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν (sense of place) (Krasny & Tidball, 2009). ΑΝΣΙ ΔΠΙΛΟΓΟΤ Τν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο πξνηείλεη κηα λέα νπηηθή γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηεο ΠΔ κέζα ζε επξχηεξα θνηλσληθν-νηθνινγηθά ζπζηήκαηα, επηρεηξεί ηε ζχλδεζε πεξηβαιινληηθνχ αθηηβηζκνχ κε πην ιεηηνπξγηθέο κέζα ζηελ θνηλσλία αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αεηθνξία θαη αλαδεηά θαη δνθηκάδεη ζηελ πξάμε λένπο ηξφπνπο ζεψξεζεο θαη πιαηζίσζεο ηεο κάζεζεο κέζα απφ πξαθηηθέο ζπκκεηνρηθήο δηαρείξηζεο θαη ζχδεπμεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ πφιεσλ (Krasny et al., 2009). Μαζεζηαθέο πξαθηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία απηή θαη εκπιέθνπλ ηα άηνκα ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηβαιινληηθήο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη ζην ζρεδηαζκφ αεηθφξσλ θνηλνηήησλ, δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα κηα πην νπζηαζηηθή δέζκεπζε ησλ πνιηηψλ ζε 8

9 θνηλσληθή δξάζε ζε ζρέζε κε επξχηεξα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη αεηθνξίαο. Με ηελ έλλνηα απηή, αλ θεληξηθφο ζθνπφο ηεο ΠΔ θαη ηεο ΔΑΑ παξακέλεη ε ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ κε θξηηηθή ηθαλφηεηα, αεηθνξηθή ζπλείδεζε θαη δεμηφηεηεο δξάζεο γηα αιιαγέο, ηφηε ε ζεσξία ηεο ειαζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη νη δπλαηφηεηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζήο ηεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαίλεηαη φηη απνηεινχλ κηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε αλαδήηεζεο, θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο αεηθνξίαο ζε πξαθηηθφ επίπεδν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bertalanffy von, L. (1969). General System Theory. New York: George Braziller. Γαζθνιηά, Μ. & Γξίιιηα, Π.-Μ. (2012). Οη ζεκαληηθέο εκπεηξίεο δσήο σο παξάκεηξνη ηεο ζρέζεο καο κε ην πεξηβάιινλ. Μηα επαλεμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο σο εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ζην πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. Σην: Δ. Πξσηνπαπαδάθεο, Δ. Μαλσιάο (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή: Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21ν αηώλα, (ζζ ). Οξεζηεηάδα: Δθδφζεηο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Fien, J. (ed.) (1993). Education for the environment. Geelong, Australia: Deakin University. Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social ecological systems analyses. Global Environmental Change, 16(3), Gunderson L.H., Holling, C.S., Light, S.S. (1995). Barriers and bridges to the renewal of ecosystems and institutions. New York: Columbia University Press, Holling, C.S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecological Systems, 4, Jahn, T., Becker, E., Keil, F., & Schramm, E. (2009). Understanding Social- Ecological Systems: Frontier Research for Sustainable Development. Implications for European Research Policy. Frankfurt/Main, Germany: Institute for Social- Ecological Research (ISOE). Jensen, B.B. & Schnack, K. (1997). The action competence approach in environmental education. Environmental Education Research, 3(2), Krasny, M.E., Tidball, K.G., & Sriskandarajah, N. (2009). Education and resilience: social and situated learning among university and secondary students. Ecology and Society,14(2),38. [online] URL: Krasny, M.E. & Tidball, K.G. (2009). Applying a resilience systems framework to urban environmental education. Environmental Education Research, 15, Krasny, M.E., Lundholm, C., & Plummer, R. (2010). Resilience in social ecological systems: the roles of learning and education. Environmental Education Research, 16(5-6), Lawson, L.J. (2005). City bountiful: A century of community gardening in America. Berkeley, CA: University of California Press. Ληαξάθνπ, Γ. & Φινγαίηε, Δ. (2007). Από ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, Πξνβιεκαηηζκνί, ηάζεηο θαη πξνηάζεηο. Αζήλα: Νήζνο. Löf, A. (2010). Exploring adaptability through learning layers and learning loops. Environmental Education Research, 16(5-6), Lundholm, C. & Plummer, R. (2010). Resilience and learning: a conspectus for environmental education. Environmental Education Research, 16(5-6), Millennium Ecosystem Assessment (MA) Ecosystems and human well-being: synthesis. Island Press, Washington, D.C., USA. 9

10 Morin, E. (1990). Introduction à la pensée complexe. Paris: Ed. Du Seuil. Plummer, R. (2010). Social ecological resilience and environmental education: synopsis, application, implications. Environmental Education Research, 16(5-6), Putnam, R.D. (1995). Bowling alone: America s declining social capital. Journal of Democracy, 6 (1), Resilience Alliance (2009). Resilience. Shava, S., Krasny, M.E., Tidball, K.G., & Zazu, C. (2010). Agricultural knowledge in urban and resettled communities: applications to social ecological resilience and environmental education. Environmental Education Research, 16(5-6), Sterling, S. (2003). Whole systems thinking as a basis for paradigm change in education: explorations in the context of sustainability. PhD Dissertation, University of Bath. Bath, UK. Sterling, S. (2004). Higher Education, Sustainability, and the Role of Systemic Learning. In P. Blaze Corcoran & A.E.J. Wals (Eds.), Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problematics, Promise and Practice (pp ). The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Walker, B., Holling, C.S., Carpenter, S.R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social ecological systems. Ecology and Society 9(2), 5. Wells, N. & Lekies, K. (2006). Nature and the Life Course: Pathways from Childhood Nature Experiences to Adult Environmentalism. Children, Youth and Environments, 16(1),

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Aθεληνύιε Αηθαηεξίλε Γξ Γεσπφλνο-Γηεπζχληξηα 1 νπ Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο afentoul@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα