ANEΚΔΟΤΑ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟ ΣΤΟΥΔΙΤΗ. Δημοσθένης Ἀ. Κακλαμάνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANEΚΔΟΤΑ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟ ΣΤΟΥΔΙΤΗ. Δημοσθένης Ἀ. Κακλαμάνος"

Transcript

1 ANEΚΔΟΤΑ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟ ΣΤΟΥΔΙΤΗ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θεόδωρος Στουδίτης, Ὑμνογραφικὰ χειρόγραφα, Ὑμνογραφία Ἡ βυζαντινὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία ὑπῆρξε προϊὸν μακρᾶς ἐξελίξεως, συνδεόμενο ἅμα τῇ γενέσει του μὲ τὴ λειτουργικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Ὡ- στόσο, μολονότι μεγάλο μέρος τῆς βυζαντινῆς ὑμνογραφικῆς παραγωγῆς κατέστη γνωστὸ μέσω τῆς λειτουργικῆς του χρήσης, μὲ τὴ συμπερίληψή του στὶς ἔντυπες ἐκδόσεις τῶν λειτουργικῶν βιβλίων, καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἤ- δη ἀπὸ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα ἔχουν πραγματοποιηθεῖ ἀρκετὲς καὶ σημαντικὲς προσπάθειες σὲ ἐπίπεδο κριτικῆς ἐκδόσεως ὑμνογραφικῶν κειμένων, μὲ χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τὴ συλλογικὴ ἔκδοση ἀσματικῶν κανόνων ποὺ δημοσιεύτηκαν σὲ δώδεκα τόμους στὴ σειρὰ Analecta Hymnica Graeca 1 καὶ ἄλλων μεμονωμένων ἐκδόσεων ὑμνογραφικῶν κειμένων ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν κυκλοφορηθεῖ, ἀλλὰ καὶ εἰδικῶν μελετῶν ἀφιερωμένων στὸ ἔργο διακεκριμένων ὑμνογράφων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως οἱ ἐργασίες γιὰ τὸ ὑμνογραφικὸ ἔργο τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου 2, τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ 3, τοῦ Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ 4, τοῦ Μάρκου Εὐγενικοῦ 5 καὶ τοῦ Νικολάου Μαλαξοῦ 6, ὁ πλοῦτος τόσο τῆς βυ- 1 Αnalecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae Inferioris, τ. Ι-ΧΙΙ, Roma Εὐτ. Τωμαδάκης, Ἰωσὴφ ὁ Ὑμνογράφος. Βίος καὶ ἔργον, [«Ἀθηνᾶ» Σειρὰ Διατριβῶν καὶ Μελετημάτων 11], ἐν Ἀθήναις Βλ. ἐπίσης Εὐ. Κουσκουλῆ, «Προσθῆκαι εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἔργων Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 53 ( ) [= Κατάθεσις εἰς μνήμην τοῦ καθηγητοῦ Δημητρίου Ζ. Σοφιανοῦ], σσ Θ. Δετοράκης, Κοσμᾶς ὁ Μελωδός. Βίος καὶ ἔργο, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 28], Θεσσαλονίκη Ἀ. Ζερβουδάκη, Θεοφάνης ὁ Γραπτός. Βίος καὶ ἔργο, [Διδ. Διατριβή], Ρέθυμνο Ἐ. Μίνεβα, Τὸ ὑμνογραφικὸ ἔργο τοῦ Μάρκου Εὐγενικοῦ, Ἀθήνα Δ. Στρατηγόπουλος, Ὁ Νικόλαος Μαλαξός, πρωτοπαπᾶς Ναυπλίου, καὶ τὸ συγγραφικό του ἔργο, [Βυζαντινὰ Κείμενα καὶ Μελέται 47], Θεσσαλονίκη ΚΟΣΜΟΣ/COSMOS

2 170 ζαντινῆς ὅσο καὶ τῆς μεταβυζαντινῆς ὑμνογραφίας δὲν ἔχει ἀποτιμηθεῖ ἕως σήμερα στὸ σύνολό του. Αἰτούμενο, ἐξάλλου, τῆς θεολογικῆς καὶ φιλολογικῆς ἔρευνας ἀποτελεῖ ἡ ἀναλυτικὴ καταγραφὴ τοῦ περιεχομένου τῶν χειρόγραφων ὑμνογραφικῶν καὶ μουσικῶν συλλογῶν, βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν, ἔργο τὸ ὁποῖο βρίσκεται ἀκόμη σὲ πολὺ πρώιμο στάδιο, ἐνῶ ἐπιτακτικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς συστηματικῆς καταγραφῆς τοῦ συνόλου τῶν ὑμνογραφικῶν κειμένων ποὺ περιελήφθησαν στὶς ἔντυπες ἐκδόσεις τῶν λειτουργικῶν βιβλίων, ὡς συνέχεια τοῦ ἔργου τῆς E. Follieri, Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae 7, ἔργο πού, ἂν καὶ μνημειῶδες, δὲν διακρίνεται γιὰ τὴν πληρότητά του ἡ ἀνωτέρω βυζαντινολόγος ἔλαβε ὑπόψη της μόνον τὶς ἐκδόσεις τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τῆς Βενετίας καὶ τῆς Ρώμης, ἀφήνοντας ἐκτὸς τοῦ πεδίου τῆς ἔρευνάς της τὶς ἐκδόσεις ἐκεῖνες ποὺ πραγματοποιήθηκαν σὲ τυπογραφεῖα τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὰ μέσα τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα, μὲ ἀποτέλεσμα ὕμνοι ποὺ εἶναι σὲ λειτουργικὴ χρήση στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ μὴν περιλαμβάνονται στὸ ἔργο της, καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ μὴν εἶναι ἀπόλυτα εὔκολο νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἂν κάποιοι ὕμνοι εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀνέκδοτοι 8. Ἴσως στὴν ἀποκρυστάλλωση τοῦ περιεχομένου τῶν ἐπιμέρους ἀκολουθιῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους μέσω τῶν ἔντυπων λειτουργικῶν βιβλίων καὶ ἰδιαίτερα τῶν Μηναίων θὰ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τὸ λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο ὑ- μνογραφικὲς συνθέσεις, μείζονες ἢ ἐλάσσονες, περιέπεσαν σὲ λήθη καὶ ἕως σήμερα παραμένουν ἄγνωστες, ζήτημα ποὺ ἀπασχόλησε πλειάδα λογίων ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ κυκλοφορήθηκαν οἱ πρῶτες ἔντυπες ἐκδόσεις τῶν λειτουργικῶν βιβλίων καὶ πού, σὲ συνάφεια μὲ τὸ θέμα τῆς διόρθωσης καὶ ἀναθεώρησής τους, ἐξακολουθεῖ, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Σ. Πασχαλίδης σὲ εἰδικὴ μελέτη του γιὰ τὶς διορθώσεις ποὺ ἐπέφερε στὰ ἔντυπα Μηναῖα ἕνας λόγιος 7 Ε. Follieri, Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae, τ. Ι-V.1-2, [Studi e Testi ], Città del Vaticano Γιὰ τὴν ἐπισήμανση αὐτὴ βλ. Θ. Δετοράκης, «Ὑμνογραφικὲς παρατηρήσεις σὲ ἁγιορειτικὰ χειρόγραφα», Ἅγιον Ὄρος. Φύση Λατρεία Τέχνη. Πρακτικὰ Συνεδρίων, τ. Α, Θεσσαλονίκη 2001, σ Χαρακτηριστική, ἐν προκειμένω, εἶναι ἡ περίπτωση ἑνὸς κοντακίου (προοίμιο καὶ πρῶτος οἶκος) πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου (Τῆς ἐκκλησίας ὁ φωστὴρ ὁ τηλαυγέστατος...), τὸ ὁποῖο ἐκδόθηκε μόνον στὰ ἔντυπα Μηναῖα τῆς ἔκδοσης τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἔτους Πρβλ. Δ. Κακλαμάνος, Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης καὶ τὸ ἁγιολογικό του ἔργο. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας τῆς μεσοβυζαντινῆς περιόδου, [Διδ. Διατριβή], Θεσσαλονίκη 2016, σ. 140.

3 Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸ Στουδίτη 171 τοῦ δέκατου ὄγδοου αἰώνα, ὁ μοναχὸς Καισάριος Δαπόντες, νὰ συνιστᾶ ἕνα σύγχρονο λειτουργικὸ αἴτημα στὴν ἐποχή μας 9. Καὶ ἐνῶ γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀνέκδοτων ἀσματικῶν κανόνων μποροῦμε σήμερα νὰ ἔχουμε μία εὐκρινέστερη εἰκόνα σὲ σχέση μὲ τὸ παρελθόν, χάρη σὲ θεμελιώδεις μελέτες ποὺ πραγματοποιήθηκαν μὲ βάση ἔρευνα σὲ χειρόγραφες ὑμνογραφικὲς καὶ μουσικὲς συλλογές, ὅπως τὸ Ταμεῖον ἀνεκδότων βυζαντινῶν ᾀσματικῶν κανόνων τῆς Ἑλ. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου 10, μὲ τὶς προσθῆκες καὶ διορθώσεις ποὺ ἐπέφερε σὲ αὐτὸ ὁ Δ. Στρατηγόπουλος 11, καὶ τὰ Incipitaria ἀνέκδοτων ὕμνων ποὺ ἐντοπίζονται σὲ ἑλληνικὰ χειρόγραφα τὰ ὁποῖα ἀπόκεινται σήμερα σὲ Βιβλιοθῆκες τῆς Βουλγαρίας καὶ στὴ Βιβλιοθήκη τῆς μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὸ Σινᾶ, πολύτιμοι κατάλογοι ποὺ κατήρτισε ὁ D. Getov 12, διαφορετικὴ εἶναι ἡ κατάσταση τῆς ἔρευνας ἀ- ναφορικὰ μὲ τὰ ἐλάσσονα ὑμνογραφικὰ συνθέματα (στιχηρὰ προσόμοια καὶ ἰδιόμελα, καθίσματα, ἐξαποστειλάρια, μεγαλυνάρια κ.ἄ.) 13. Μοναδικὴ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, ἂν καὶ ἐλλιπής, παραμένει ἡ τμηματικὰ δημοσιευμένη στὸ περιοδικὸ Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος μελέτη τοῦ Σ. Εὐστρατιάδου, μὲ τίτλο «Ταμεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Ποιήσεως» 14, ἐνῶ σημαντικὲς παραμένουν καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη οἱ μνημονευθεῖσες ἐργασίες ποὺ ἀφοροῦν στὸ ὑμνογραφικὸ ἔργο μεμονωμένων ὑμνογράφων 15, μέσω τῶν ὁποίων κατέστησαν γνωστὰ ὑ- 9 Σ. Πασχαλίδης, «Ἡ διόρθωση τῶν Μηναίων ἀπὸ τὸν Καισάριο Δαπόντε καὶ ἡ πατριαρχικὴ ἔκδοσή τους τὸ 1843», Γηθόσυνον Σέβασμα. Ἀντίδωρον τιμῆς καὶ μνήμης εἰς τὸν μακαριστὸν καθηγητὴν τῆς Λειτουργικῆς Ἰ. Μ. Φουντούλην (2007), τ. Β, Θεσσαλονίκη 2013, σ Ἑλ Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, Ταμεῖον ἀνέκδοτων βυζαντινῶν ᾀσματικῶν κανόνων, Ἀθῆναι Δ. Στρατηγόπουλος, «Ἀνέκδοτοι βυζαντινοὶ ἀσματικοὶ κανόνες. Διορθώσεις καὶ προσθῆκες», Βυζαντινὰ 20 (1999) D. Getov, «Incipitarium for the apparently unedited liturgical Canons, as contained in the Greek manuscripts kept in Bulgarian Libraries», Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata III s. 1 (2004) ὁ ἴδιος, «The unedited byzantine liturgical Canons in the Library of Congress microfilms of the Greek manuscripts in St Catherine s Monastery on Mount Sinai», Bolletino della Badia..., ὅ.π., 6 (2009) Πρβλ. τὴν ἐπισήμανση τοῦ Θ. Δετοράκη, «Παρατηρήσεις...», ὅ.π., σ Σ. Εὐστρατιάδης, «Ταμεῖον ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως», Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 35 (1936)-51 (1952) passim. 15 Γενικότερα τὴν παλαιότερη σχετικὴ βιβλιογραφία, βλ. στὸ J. Szövérffy (in collaboration with E. Topping), A Guide to Byzantine Hymnography, τ. ΙΙ, Brookline Mass. - Leyden, 1979.

4 172 μνογραφικὰ συνθέματα, τὰ ὁποῖα ἐξέπεσαν κατὰ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἀ- πὸ τὴ λειτουργικὴ χρήση 16. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ ἔρευνα καὶ δημοσίευση ἐπιμέρους ὕμνων ποὺ μπορεῖ νὰ παραδίδονται μεμονωμένοι ἢ ἐνταγμένοι σὲ εὐρύτερες ὑμνογραφικὲς συνθέσεις σὲ ὑμνογραφικοὺς καὶ μουσικοὺς κώδικες (Μηναῖα, Στιχηράρια κ.ἄ) καὶ ποὺ καταδεικνύουν ἀφενὸς τὸ μὴ στατικὸ χαρακτήρα τῆς λειτουργικῆς ὑμνογραφίας, ἡ ὁποία τροφοδοτοῦσε συστηματικὰ τὰ λειτουργικὰ βιβλία καὶ δὴ τὰ Μηναῖα 17, καὶ ἀφετέρου συμπληρώνουν τὴν εἰκόνα τῆς τιμῆς ἑνὸς ἁγίου καὶ τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης τῆς λειτουργικῆς του μνήμης σὲ τοπικὸ ἢ εὐρύτερο πλαίσιο. Ἡ παραπάνω παρατήρηση ἐπιβεβαιώνεται καὶ στὴν περίπτωση τῆς σχετικῆς πρὸς τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸ Στουδίτη ὑμνογραφικῆς παραγωγῆς 18, ἡ ὁ- ποία, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν μέχρι σήμερα ἔρευνά μας, ἐμπλουτιζόταν διαρκῶς κατὰ τὴν πάροδο τῶν χρόνων, μὲ ἀφετηρία τὸν ἔνατο αἰώνα, ὅταν συντάχθηκαν τὰ πρῶτα ὑμνογραφικὰ κείμενα πρὸς τιμήν του 19, ἕως καὶ τὸ πρόσφατο παρελθόν, ὁπότε δύο ἔγκριτοι ἁγιορεῖτες ὑμνογράφοι, ὁ μακαριστὸς π. Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης καὶ ὁ π. Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, ἀμφότεροι ὑμνογράφοι τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὑμνολόγησαν τὸν ἅγιο Θεόδωρο, ὁ πρῶτος συνθέτοντας ἐκ νέου πλήρη ἀκολουθία του 20 καὶ ὁ δεύτερος ἀναπληρώνοντας τὴν ἤδη ὑπάρχουσα στὰ ἔντυπα Μηναῖα Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ τὴν περίπτωση τῆς ἀφαίρεσης τῶν ὕμνων τοῦ Νικολάου Μαλαξοῦ ἀπὸ τὰ ἔντυπα λειτουργικὰ βιβλία βλ. Δ. Στρατηγόπουλος, Ὁ Νικόλαος Μαλαξός..., ὅ.π., σ Γιὰ τὴν ἱστορία τῆς διαμόρφωσης τῶν Μηναίων, βλ. Ἀθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Σχεδίασμα περὶ τῶν λειτουργικῶν Μηναίων», Vizantiiski Vremennik 1 (1894) Τ. Θέμελης, «Τὰ Μηναῖα ἀπὸ τοῦ ΙΑ μέχρι τοῦ ΙΓ αἰῶνος», Νέα Σιὼν 43 (1948) 15-26, 65-82, , , , 44 (1949) 3-16, 65-80, A. Spanos, An annotated critical edition of an unpublished Byzantine Menaion for June: Codex Lesbiacus Leimonos 11, τ. Ι, Bergen 2007, σ Ἰδιαίτερα γιὰ τὸ ζήτημα τῆς διορθώσεως τῶν Μηναίων, βλ. Σ. Πασχαλίδης, «Ἡ διόρθωση τῶν Μηναίων...», ὅ.π., σ Κρ. Χρυσοχοΐδης, «Εἰσαγωγή», στό: Δ. Στρατηγόπουλος, Ἔντυπες Ἀκολουθίες Ἁγίων. Συλλογὴ Ντόρης Παπαστράτου, Ἀθήνα 2007, σ. κς -λς. 18 Γιὰ τὴν ὑμνογραφικὴ παράδοση γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸ Στουδίτη, βλ. Δ. Κακλαμάνος, Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης..., ὅ.π., σ Βλ. Δ. Κακλαμάνος, Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης..., ὅ.π., σ Βλ. ἀρχιμ. Γ. Χρυσοστόμου, Τὸ ἔργον τοῦ Ὑμνογράφου Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Εὑρετήρια, Θεσσαλονίκη 1997, σ Πρβλ. Δ. Κακλαμάνος, Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης..., ὅ.π., σ Ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Β. Τσίγκο, Βίος, συγγράμματα καὶ Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς καὶ ὁμολογητοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Θεσσαλονίκη 2001, σ Ἀναπλήρωση τροπαρίων

5 Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸ Στουδίτη 173 Ὅπως ἐξάγεται ἀπὸ τὴν ἔρευνά μας σὲ βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ χειρόγραφα Μηναῖα τοῦ Νοεμβρίου, τὸ περιεχόμενο τῆς ἀκολουθίας του εἶχε ἀπὸ ἐνωρὶς παγιωθεῖ καὶ ἀποτελεῖτο ἀπὸ τρία ἑσπέρια στιχηρὰ προσόμοια (Πάτερ ἀληθῶς φερώνυμε..., Πάτερ πατέρων Θεόδωρε..., Χάρις δαψιλὴς τοῦ Πνεύματος...) σὲ ἦχο πλ. δ, πρὸς τὸ «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος» δοξαστικὸ (Ὅσιε πάτερ, εἰς πᾶσαν τὴν γῆν...) σὲ ἦχο πλ. β ἀπολυτίκιο (Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ...) σὲ ἦχο πλ. δ κάθισμα (Θεία δόγματα καταπλουτήσας...) σὲ ἦχο γ, πρὸς τὸ «Θείας Πίστεως», κανόνα μελισμένο σὲ ἦχο πλ. δ, πρὸς τὸ «Ἀρματηλάτην Φαραώ», ὁ ὁποῖος ἀποδίδεται στὸ Θεοφάνη τὸ Γραπτό 22 κοντάκιο (Τὸν ἀσκητικὸν καὶ ἰσάγγελον βίον σου ) σὲ ἦχο β, πρὸς τὸ «Τὰ ἄνω ζητῶν», καὶ ἐξαποστειλάριο (Ὑπὲρ τῶν θείων εἰκόνων...) πρὸς τὸ «Ὁ οὐρανὸς τοῖς ἄστροις». Πρόκειται γιὰ τὰ κείμενα αὐτὰ ποὺ ἀπαντοῦν ἐν πολλοῖς στὰ χειρόγραφα Μηναῖα Νοεμβρίου καὶ ποὺ ἐπελέγησαν καὶ εἰσήχθησαν καὶ στὰ ἔντυπα Μηναῖα, στὴν ἀκολουθία τῆς 11 ης Νοεμβρίου 23, ἡμέρας μνήμης καὶ τῶν ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος, Βικεντίου καὶ Στεφανίδος 24. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ἐν προκειμένω ὅτι ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Θεοδώρου δὲν ἐπισκιάσθηκε ἀπὸ τὴ μνήμη τοῦ μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, ἑνὸς ἀρχαιότερου καὶ λαοφιλοῦς ἁγίου, ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὸ εὖρος τῆς σχετικῆς πρὸς αὐτὸν ἁγιολογικῆς καὶ ὑμνογραφικῆς γραμματείας 25, ἀφοῦ στὴν ἀκολουθία τῆς 11 ης Νοεμβρίου, τόσο στὰ χειρόγραφα ὅσο καὶ στὰ ἔντυπα Μηναῖα παρατίθενται ἰσάριθμα σχεδὸν ὑμνογραφικὰ συνθέματα γιὰ τοὺς δύο ἁγίους. Μὲ ἐξαίρεση ἕνα σύνολο ἀνέκδοτων ὑμνογραφικῶν κειμένων ποὺ συγκροτοῦν μία ἀτελὴ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου, διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῶν ἔντυπων Μηναίων, αὐτὴ ποὺ παραδίδεται ἀπὸ τὸν ὑπ ἀριθμ. 184 κώδικα τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ ἀντι- ἀπὸ τὴν ἔκδοση τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἔτους 1843 ἔχουμε καὶ στὸ ἔργο τοῦ π. Γ. Ρήγα, Ἀκολουθίαι Ἁγίων συλλεγεῖσαι καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσαι, τ. Β, Ἀθήνα 2004, σ Βλ. καὶ Δ. Κακλαμάνος, Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης..., ὅ.π., σ Βλ. Ἀ. Ζερβουδάκη, Θεοφάνης ὁ Γραπτός..., ὅ.π., σ , ἀρ. 47. Πρβλ. Δ. Κακλαμάνος, Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης..., ὅ.π., σ Μηναῖα τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, τ. Β, ἐν Ῥώμῃ 1892, σ Γιὰ μία ἀναλυτικὴ καταγραφὴ τῶν ἐκδόσεών τους, βλ. Δ. Κακλαμάνος, Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης..., ὅ.π., σ Γιὰ τὰ ἁγιολογικὰ καὶ ὑμνογραφικὰ κείμενα γιὰ τὸν ἅγιο Μηνᾶ, βλ. Θ. Δετοράκης, Μηνᾶς ὁ Μεγαλομάρτυς. Ὁ ἅγιος τοῦ Μεγάλου Κάστρου. Ἁγιολογικὰ - Ὑμνολογικὰ - Ἱστορικά, Ἡράκλειον 1995, σ ,

6 174 κείμενο ἰδιαίτερης μελέτης μας 26, ἐλάσσονα ὑμνογραφικὰ πρὸς τιμήν του συνθέματα περιλαμβάνονται σὲ χειρόγραφες ὑμνογραφικὲς καὶ μουσικὲς συλλογὲς τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς περιόδου, ἐπιμαρτυρώντας, ἂν ὄχι τὴν ἀνάπτυξη, τουλάχιστον τὴ διατήρηση τῆς μνήμης του κατὰ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου 27. Εἰδικότερα, στὴν ἀνέκδοτη ὑμνογραφία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου συγκαταλέγονται πέντε στιχηρὰ προσόμοια τοῦ ἑσπερινοῦ, ἕνα στιχηρὸ ἰδιόμελο, δύο καθίσματα 28, ἕνα ἐξαποστειλάριο καὶ ἕνα μεγαλυνάριο, τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀπὸ τὸ Σ. Εὐστρατιάδη 29 καὶ ἐν συνεχεία ἀπὸ τὴν E. Follieri 30. Τέσσερα στιχηρὰ προσόμοια τοῦ ἑσπερινοῦ παραδίδονται ἀπὸ τὸν κώδικα Parisinus gr. 259 (πίν. Α ), ἕνα Μηναῖο Νοεμβρίου τοῦ δωδέκατου αἰώνα 31, ὁ ὁποῖος συνιστᾶ ἕναν ἀπὸ τοὺς τρεῖς γνωστοὺς μάρτυρες παράδοσης ἑνὸς κοινοῦ τῶν συνεορταζόντων ἁγίων κατὰ τὴν 11 η Νοεμβρίου κανόνα 32. Τὰ τρία ἀπὸ τὰ τέσσερα αὐτὰ στιχηρὰ προσόμοια εἶναι μελισμένα σὲ ἦχο α, πρὸς τὸ «Πανεύφημοι μάρτυρες», καὶ εἶναι γραμμένα ἀπὸ μεταγενέστερο χέρι στὴν ἄνω δεξιὰ ὤα τοῦ φύλλου 108r, δίπλα ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα τροπάρια ποὺ ἀπαντοῦν καὶ στὴν ἔντυπη ἀκολουθία τοῦ ἁγίου, γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ τεκμήριο τῆς ἐπεξεργασίας ποὺ ὑπέστησαν τὰ λειτουργικὰ βιβλία προϊόντος τοῦ χρόνου, ὅσον ἀφορᾶ στὸ ζήτημα τοῦ ἐμπλουτισμοῦ τους μὲ τὴν προσθήκη νέων, μικρότερων ἢ μεγαλύτερων ὑμνογραφικῶν συνθέσεων, ἐνῶ στὸ φύλλο 108v παρατίθεται ἕνα ἀκόμη, σὲ ἦχο πλ. δ, πρὸς τὸ «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος». 26 D. Kaklamanos, «Un Canon inédit de Nicétas Stéthatos en l honneur de saint Théodore Stoudite» (ὑπὸ ἔκδοση στὸ περιοδικὸ Anallecta Bollandiana). 27 Γενικότερα γιὰ τὴ λειτουργικὴ τιμὴ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καὶ τὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης του, βλ. Δ. Κακλαμάνος, Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης..., ὅ.π., σ Ἐσφαλμένως ὁ Σ. Εὐστρατιάδης, «Ταμεῖον...», Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 38 (1939) σ. 312, κατατάσσει στὴν ὑμνογραφία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ἕνα ἀκόμη κάθισμα (Ὁ τῆς δόξης Κύριος...) πρόκειται γιὰ κάθισμα ποὺ πρέπει νὰ συμπεριληφθεῖ στὴν ὑμνογραφία τοῦ μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ. 29 Σ. Εὐστρατιάδης, «Ταμεῖον...», ὅ.π., σ Ε. Follieri, Initia..., ὅ.π., passim. 31 Βλ. H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale de France, τ. Ι: Αncien fonds grec, Paris 1886, σ Ὁ κανόνας ἐκδόθηκε στὰ Analecta Hymnica Graeca..., ὅ.π., τ. ΙΙΙ, Roma 1972, σ Βλ. καὶ Δ. Κακλαμάνος, Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης..., ὅ.π., σ. 141.

7 Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸ Στουδίτη 175 Ἕνα, ἐπίσης, στιχηρὸ προσόμοιο (Δι ἐγκρατείας τὸν νοῦν...) σὲ ἦχο πλ. δ, πρὸς τὸ «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος», τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει ἐπισημανθεῖ ἀπὸ τὸ Σ. Εὐστρατιάδη καὶ τὴν E. Follieri, παραδίδεται ἀπὸ τὸν κώδικα Parisinus gr. 267, ἕνα Μηναῖο Σεπτεμβρίου-Ἰανουαρίου ποὺ χρονολογεῖται στὸ δέκατο τέταρτο αἰώνα 33. Ἀνέκδοτο εἶναι καὶ ἕνα στιχηρὸ ἰδιόμελο (Ἡ τῆς πίστεως ἐπανθοῦσα ἀρετή...), τὸ ὁποῖο ψάλλεται σὲ ἦχο πλ. δ καὶ παραδίδεται ἀπὸ δύο κώδικες τὸν μουσικὸ κώδικα Μεγίστης Λαύρας Γ 86 [326] (πίν. Β ), Στιχηράριο τοῦ δεκατου τέταρτου αἰώνα (φ. 48r), ὁ ὁποῖος περιέχει στιχηρὰ ἰδιόμελα καὶ δοξαστικὰ γιὰ ἑορτὲς τοῦ σταθεροῦ καὶ κινητοῦ κύκλου 34, καὶ τὸν κώδικα Μεγίστης Λαύρας Θ 47 [909], ποὺ συνιστᾶ Μηναῖο Νοεμβρίου καὶ χρονολογεῖται στὸ δέκατο τέταρτο αἰώνα (φ. 67r) 35. Στοὺς προαναφερθέντες κώδικες Parisinus gr. 259 (φ. 105r) καὶ 267 (σ. 421) παραδίδεται ἐπίσης ἕνα κάθισμα (Θεῖον ἔπαθλον ὀρθοδοξίας...) σὲ ἦχο γ, πρὸς τὸ «Θείας πίστεως», ἐνῶ ἕνα ἀκόμη κάθισμα (Τῆς σοφίας τὸ ῥεῖθρον τῆς θεϊκῆς...), σὲ ἦχο πλ. δ, πρὸς τὸ «Τὴν σοφία τοῦ Λόγου», ἀπαντᾶ στὸ Μηναῖο Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου τοῦ κώδικα Μεγίστης Λαύρας Ε 152 (φ. 124v) τοῦ δέκατου ἕβδομου αἰώνα 36. Στὸν προερχόμενο ἀπὸ τὴ Μονὴ τοῦ Μεγάλου Μετεώρου κώδικα ΕΒΕ 629 (φ. 231r), ἕνα Μηναῖο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, τὸ ὁποῖο ἀντιγράφηκε τὸ ἔτος 1386 ἀπὸ τὸ μητροπολίτη Λαρίσης Ἰωάσαφ (πίν. Γ ) 37, περιέχεται, ἐντὸς τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Θεοδώρου (φφ. 226r-231r), ἕνα ἀνέκδοτο καὶ μὴ καταγεγραμμένο ἕως σήμερα ἐξαποστειλάριο (Εἰκόνα τὴν πανάχραντον...) πρὸς τὸ «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν». Τέλος, ἀνέκδοτο παραμένει καὶ ἕνα μεγαλυνάριο (Χαίροις ἐκκλησίας ἡ ἀηδών ), τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ τὴ γραφίδα ἑνὸς ἀπὸ τοὺς παραγωγικότερους ὑμνογράφους τῆς πρώιμης μεταβυζαντινῆς περιόδου, τοῦ Νικολάου Μαλαξοῦ, πρωτοπαπᾶ Ναυπλίου 38 περιλαμβάνεται στὸν αὐτόγραφο στὸ 33 Βλ. H. Omont, Inventaire sommaire..., ὅ.π., σ Βλ. Σπυρίδων Λαυριώτης - Σ. Εὐστρατιάδης, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης Λαύρας (τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει), [Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη Β -Γ ], Paris 1925, σ Βλ. Σπυρίδων Λαυριώτης - Σ. Εὐστρατιάδης, Κατάλογος..., ὅ.π., σ Βλ. Σπυρίδων Λαυριώτης - Σ. Εὐστρατιάδης, Κατάλογος..., ὅ.π., σ Βλ. Ἰ.-Ἀ. Σακκελίων, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθῆναις Δ. Στρατηγόπουλος, Νικόλαος Μαλαξός..., ὅ.π., σ. 295, ἀρ Πρβλ. Δ. Κακλαμάνος, Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης..., ὅ.π., σ. 132.

8 176 μεγαλύτερο μέρος του κώδικα Marcianus gr. II 140 (φ. 579r [χς r]), ὅπου παραδίδονται συγκεντρωμένα τὰ ὑμνογραφικά του ἔργα 39. Οἱ παραπάνω ὑμνογραφικὲς συνθέσεις ἐκδίδονται στὴ συνέχεια κατὰ στίχον, ἐνῶ τὰ ὀρθογραφικὰ λάθη ποὺ ἐντοπίζονται στὰ χειρόγραφα ποὺ τὶς περιλαμβάνουν διορθώνονται σιωπηρά. 39 Βλ. Δ. Στρατηγόπουλος, Νικόλαος Μαλαξός..., ὅ.π., σ , ὅπου καὶ προγενέστερη βιβλιογραφία.

9 Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸ Στουδίτη 177 I Στιχηρὰ προσόμοια [1] (χφ. Parisinus gr. 259, φ. 108r) Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ ὁσίου Θεοδώρου Ἦχος α. Πανεύφημοι μάρτυρες ὑμᾶς Ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος ἐν σοί, πάτερ, κατοικήσασα, σὲ ἀπετέλεσεν ὄργανον καὶ θεῖον σκήνωμα 5 τῆς ἁπλῆς Tριάδος, Ἣν ἐθεολόγησας πανσόφοις ἀνοθεύτοις ἐκφράσεσιν, Ἣν καθικέτευε δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 10 τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. Ταυτότης κινήσεως ἡμῖν καὶ τῆς γνώμης σύμπνοια, ὁμοτιμία τε φύσεως, πάτερ, γνωρίζεται 15 ἐπὶ τῆς Τριάδος, καθὼς ἀπευθύνθημεν ἐκ τῆς σῆς σοφῆς διατάξεως, Πατὴρ ἀγέννητος, γεννητὸς Υἱὸς καὶ Πνεῦμα δὲ 20 προηγμένον ἐκ Πατρὸς ὁμότιμον. Σαγήνῃ χρησάμενος, σοφέ, τῆς γραφῆς εἰς πέλαγος τῶν ἁλιέων ἐχάλασας, ἔνθεν ἀνείλκυσας

10 τὸν σεπτὸν καὶ θεῖον μαργαρίτην, ὅσιε, Χριστὸν τὸν σαρκωθέντα Θεὸν ἡμῶν, Ὃν νῦν ἱκέτευε δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 30 τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. heirm (Πανεύφημοι μάρτυρες ὑμᾶς) ER 109, EV 103, MR I, ταῖς ψυχαῖς ἔλεος] om. cod. 17 ἐκ τῆς σῆς fοrtasse] κανησης cod. 19 πνεῦμα] πνεύματι cod ταῖς ψυχαῖς ἔλεος] om. cod. 1-2 (χάρις κατοικήσασα) cf. Ιο. Chrysost., In catenas sancti Petri (sp.), ed. Batareikh, 8, 3 5 (Ταυτότης κινήσεως ὁμοτιμία τε φύσεως) cf. Greg. Theol., Or. 29 (De filio), ed. J. Barbel, 2, (Πατὴρ ὁμότιμον) cf. Joh. Damasc., Canon in Pentec., PeR 396, PeV (Σαγήνῃ πέλαγος) cf. Matt. 13, (τὸν σεπτὸν μαργαρίτην) cf. Matt. 13,46 [2] (χφ. Parisinus gr. 259, φ.108v) Ἦχος πλ. δ. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος Πάτερ θεόφρον Θεόδωρε, θείᾳ φρονήσει τὸν νοῦν ὀχυρώσας λαμπρότατα, τὸν θυμὸν ἀνδρείᾳ τε, 5 σωφροσύνῃ τὴν ἔφεσιν, δικαιοσύνῃ πᾶσαν τε δύναμιν ψυχῆς ἰθύνας φιλοσοφώτατα, ἅρμα τερπνότατον 10 ἀρετῶν συνήρμοσας, οὗ ἐπιβὰς χαίρων ἀνελήλυθας πρὸς τὸν δεσπότην σου. heirm (Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος) ER 283, EV 431, MR I, 25

11 Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸ Στουδίτη 179 [3] (χφ. Parisinus gr. 267 σ. 419) Ἦχος πλ. δ. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος Πάτερ ἀθλητὰ Θεόδωρε, δι ἐγκρατείας τὸν νοῦν πιεζόμενος πάντοθεν, πρὸς τὸ πρῶτον αἴτιον 5 ἀνατρέχειν πεποίηκας, ὁμολογίας λάμπων φαιδρότητι καὶ τὴν στολήν σου φοινίξας αἵματι, μάρτυς γενόμενος, ἀσκητὴς θεόληπτος, 10 ἐκκλησιῶν ἔρεισμα καὶ πίστεως πύργος ἀσάλευτος. heirm (Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος) ER 283, EV 431, MR I, 25 6 φαιδρότητι] φαιδρότητα cod. 11 cf. Μatt. 7,24-25 ΙΙ Στιχηρὸ Ἰδιόμελο (χφφ. Μεγίστης Λαύρας Θ 46 [908] φ. 67r, Γ 86 [326], φ. 48r) Ἦχος πλ. β Ἡ τῆς πίστεως ἐπανθοῦσα ἀρετὴ καὶ τὸ καρτερικὸν ἐν τῇ ἀσκήσει σου πάντας ἕλκει πρὸς ὑμνῳδίαν τῶν κατορθωμάτων σου, Θεόδωρε πανόλβιε 5 ὅθεν τοῖς θεῖοις σου μελίσμασι τὴν τῶν ἀνθῶν ποικιλίαν τρανῶς ἐπαφῆκας ἡμῖν

12 180 διὸ συγκροτοῦσι χοροὶ τῶν ἀσωμάτων καὶ πανηγυρίζει ἡ ἐκκλησία τὴν μνήμην σου μυστικῶς ἐγκαυχωμένη, 10 Χριστὸν τὸν Θεὸν μὴ ἐλλείπῃς πρεσβεύειν τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. IIΙ Καθίσματα [1] (χφφ. Parisinus gr. 259, φ. 106r, Parisinus gr. 267, σ. 421) Ἦχος γ. Θείας πίστεως ὁμολογία Θεῖον ἔπαθλον ὀρθοδοξίας, μέγα καύχημα τῆς σωφροσύνης, ὡς ἱερεὺς φερωνύμως ἀνέλαμψας, τῶν μοναζόντων τὸ κλέος τὸ ἔνθεον, 5 τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων τὸ στήριγμα, πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. heirm (Θείας πίστεως ὁμολογία) ER 187, EV 267, MR I, 29 7 ἡμῖν ἔλεος] om. cod. [2] (xφ. Μεγίστης Λαύρας Ε 152, φ. 124v) Ἦχος πλ. δ. Τὴν σοφίαν τοῦ Λόγου Τῆς σοφίας τὸ ῥεῖθρον τῆς θεϊκῆς ἀναβλύζων, παμμάκαρ, σὺ δαψιλῶς ἅπασιν ἐξέχεας ἀρετῶν τὰ διδάγματα

13 Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸ Στουδίτη καὶ τῶν εἰκονομάχων ἐλέγχων κακόνοιαν, τοῖς ὀρθοδόξοις τὸ κράτος τοῖς λόγοις σου δέδωκας ὅθεν δι ἀγώνων 10 πνευματικῶν ἐκδημήσας, στέφος ἀσκήσεως ἐκομίσω ἀθλήσας, θεοφόρε Θεόδωρε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ 15 σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν heirm. (Τὴν σοφίαν τοῦ Λόγου) EV 298, MR I, 9 15 σωθῆναι ἡμῶν] om. cod. ΙV Ἐξαποστειλάριο (xφ. ΕΒΕ 629, φ. 231r) Ἦχος β. Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν Εἰκόνα τὴν πανάχραντον προσκυνῶν τοῦ δεσπότου Χριστοῦ, πάτερ Θεόδωρε, καὶ τῆς τοῦτον τεκούσης 5 καὶ τῶν ἁγίων ἁπάντων, ἐξορίας, βασάνους καὶ θλίψεις καθυπέμεινας παρὰ τῶν κακοδόξων, ὡς ἀθλητής, 10 ὁμολογητής τε θεῖος καὶ κῆρυξ καὶ μοναζόντων ἔρεισμα καὶ φωστὴρ ὀρθοδόξων. heirm. (Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν) ΤR 8, MR I, 22

14 182 V Μεγαλυνάριο (Marcianus gr. II 140, φ. 579r [χς r]) Νικολάου Μαλαξοῦ Εἰς τὸν ἅγιον Θεόδωρον τὸν Στουδίτην Χαίροις ἐκκλησίας ἡ ἀηδών, μελουργὲ Στουδίτα, κατηχήσεων συγγραφεῦ, τῶν θείων εἰκόνων ὑπέρμαχε καὶ πάντων τῶν εὐσεβῶν δογμάτων, σοφὲ Θεόδωρε.

15 Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸ Στουδίτη 183 TEXTES HYMNOGRAPHIQUES INÉDITES SUR SAINT THÉODORE STOUDITE SOMMAIRE Dans cet article nous procédons à l'édition critique de dix textes hymnographiques inédits, de la période byzantine et post-byzantine, sur saint Théodore Stoudite. Plus précisément, nous publions, à partir des codex Parisinus gr. 259, Parisinus gr. 267, Monastère de la Grande Laure Γ 86, E 152 et Θ 47, ΕΒΕ 629 et Marcianus gr. II 140, cinq stichères prosomoia, un stichère idiomèle, deux kathismata, un exapostilaire qui n'a pas été mentionné jusqu'à ce jour, et un mégalinarion, attribué au célèbre hymnographe de la période post-byzantine et correcteur des livres liturgiques, Nikolaos Malaxos. Un texte introductif précède cette édition, dans lequel nous soulignons la nécessité de répertorier pas seulement les compositions musicales et hymnographiques majeures de la période byzantine et post-byzantine, mais également les compositions hymnographiques mineures, révélées dans d'anciennes collections manuscrites ou d'éditions liturgiques imprimées, qui ne sont pas mentionnées dans les instrumenta studiorum de l'hymnographie byzantine, tandis qu'une mention particulière est consacrée à la tradition hymnographique liée à saint Théodore Stoudite dans les manuscrits d'où proviennent les textes de l'édition présente.

16 184 Πίν. Α. Κώδ. Parisinus gr. 259, 12 αἰ., φ. 108r: Στιχηρὰ προσόμοια στὴ μνήμη τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου

17 Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸ Στουδίτη 185 Πίν. Β. Κώδ. Μεγ. Λαύρας Γ 86, 14 ος αἰ., φ. 48r: Στιχηρὸ ἰδιόμελο στὴ μνήμη τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου

18 186 Πίν. Γ. Κώδ. ΕΒΕ 629, ἔτ. 1386, φ. 231r: Ἀνέκδοτο Ἐξαποστειλάριο στὴν Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου (γρ. Ἰωάσαφ Λαρίσης)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 26/02/2019 Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο Ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ περιβαλλοντικὰ εὐαισθητοποιημένου καὶ πρωτοπόρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα)

Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα) Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα) τοῦ Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου ρ. Ἠλεκτρ. Μηχανικοῦ, Φυσικοῦ Περιεχόµενα 1. Εἰσαγωγή...1 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπ. Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Γ Οἰκουµενικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ)

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) 15/03/2019 11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) / Νέοι και Εκκλησία Κατά την Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019 καὶ ὥρα 10:45 π.μ. (ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία) πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο ὑπὸ ημ. Κ. Μπαλαγεώργου Προοίμιο Ἐπιθυμῶ, κατ ἀρχάς, νὰ ἐκφράσω θερμότατες εὐχαριστίες πρὸς τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση συμμετοχῆς

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν

Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν 01/03/2019 Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν / Επικαιρότητα Η Εκκλησία μας, κατά την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και πρώτη ημέρα της εποχής της Ανοίξεως, τιμά τη μνήμη δύο γυναικών Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος: 1/3/2018 Παράκληση 18:00 2/3,9/3,16/3 Χαιρετισμοί 19:15 /3/2018 Ἀκάθ. Ὕμνος 19:15 Ἀπρίλιος: 12/4/2018 Παράκληση 18:00 21/4/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7 ΚΥΡΙΑΚΗ 31-3-2019 Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ, ΥΠΑΤΙΟΥ ΓΑΓΓΡΩΝ 07:00-10:00:

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

οικουμενικο πατριαρχειο και θεια λατρεια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ορθοδοξια και οικουμενη eπιστημονικά συμπόσια Θεσσαλονίκη Ἀμφιθέατρο Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Μελετῶν

οικουμενικο πατριαρχειο και θεια λατρεια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ορθοδοξια και οικουμενη eπιστημονικά συμπόσια Θεσσαλονίκη Ἀμφιθέατρο Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Μελετῶν eπιστημονικά συμπόσια ορθοδοξια και οικουμενη γ ΦΩΤΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ οικουμενικο πατριαρχειο και θεια λατρεια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πεμπτη 1 εωσ σαββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 Θεσσαλονίκη Ἀμφιθέατρο Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 2010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 14 22-11-2010 Συνοπτικὴ περιγραφή Πρόταση τῆς έσµης Εὐθειῶν. Εστω ὅτι τὰ σηµεῖα, καὶ, εἶναι τέτοια ὥστε οἱ εὐθεῖες και εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 4 9 10 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ) Πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν Νικολάου Ἱερέως τοῦ Πλανᾶ Θεοδότου Ἐπισκόπου Κυρηνείας 06:0-08:45 06:0-08:0 ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου Στὴν καθ ἡμᾶς Μητροπολιτικὴ περιφέρεια Μόρφου τιμᾶται ἰδιαίτερα ὁ ὅσιος Σωζόμενος. Ἐπίκεντρο τῆς ἐδῶ τιμῆς του εἶναι ἡ ἁγιοτόκος κοινότητα τῆς Γαλάτας, ὅπου εὑρίσκεται κατάγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6 ΠΕΜΠΤΗ 28-2-2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ 17:00: Ἑσπερινὸς μετὰ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΕΝΝΑ STUDIUM HISTORICORUM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή

ΡΑΒΕΝΝΑ STUDIUM HISTORICORUM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΒΕΝΝΑ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή STUDIUM HISTORICORUM ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ 2730 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη Στὴν μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος. (Δ Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος. (Δ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 18 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος. (Δ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 9, 17-31 «Τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ»

Διαβάστε περισσότερα

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί 18/02/2019 Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου Ανακοίνωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Θεία Λειτουργία Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία Σήμερα είναι σχεδόν παθητικός θεατής Όρθρος : ακολουθία προετοιμασίας Δοξολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάϊος 4//2017 Παράκληση 18:00 1//2017 Θ. Λειτουργία 06:00 / 2-26//2017 ΑΓΡΥΠΝΙΑ 21:00 Ἰούνιος: 1/6/2017 Παράκληση 18:00 / 9-10/6/2017

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ Μιχαήλ Μανωλόπουλος Στο πλαίσιο του Δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού παρατηρούμε την ανάπτυξη μιας σχετικά ολιγάριθμης υλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ 1 Γ.Ν. Φίλια Καθηγητῆ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ Ἡ παροῦσα εἰσήγηση ἐπείγεται νὰ εἰσέλθει στὸ θέμα τοῦ Ὄρθρου κατὰ τὶς συγκεκριμένες λειτουργικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 11: Μονοθελητισμός και Μονοενεργητισμός Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα

Διαβάστε περισσότερα

Το κατανυκτικό Τριώδιο

Το κατανυκτικό Τριώδιο 20/02/2019 Το κατανυκτικό Τριώδιο / Ορθόδοξες Προβολές Τριώδιο λέγεται τὸ λειτουργικὸ βιβλίο [δήλ. βιβλίο πού διαβάζεται στὴν ἐκκλησία κατὰ τὶς διάφορες ἀκολουθίες] ποὺ περιέχει ὑμνολογικὸ ὑλικὸ κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσησ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018 Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Iohannes Damascenus - De theologia

Iohannes Damascenus - De theologia This text belongs to the Thesaurus Linguae Graecae (TLG ), a Research Center at the University of California, Irvine, which digitized it and owns the relevant Copyright. On May 15, 2008, Prof. M. Pantelia,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α]

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ἡ εἰκονοµαχία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409.

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409. 1 Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΣ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ 1. Ὁρολογία καὶ περιεχόμενο Τὰ Μηναῖα εἶναι τὰ λειτουργικὰ βιβλία, στὰ ὁποῖα περιέχονται οἱ ἀκολουθίες (Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου) τῶν ἑορτῶν τοῦ ἀκίνητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. Ι.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και το Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σας προσκαλούν στη

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 24/03/2019 Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Σήμερα, Κυριακή Β Νηστειῶν, 24η Μαρτίου ἐ.ἔ., ἡμέρα κατά τήν ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζει ἐπί Ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Αι ιστορικαί χειροτονίαι των Γ.ΟΧ. υπό του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948

Αι ιστορικαί χειροτονίαι  των Γ.ΟΧ. υπό  του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948 188 Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, (Αγιος Νεκταριος) Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5 ΠΕΜΠΤΗ 31-1-2019 ΚΥΡΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ μετὰ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μήνας Μάρτιος 4 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 2, 1-12 «...ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Οι εσπερινές ακολουθίες της Μεγάλης. Τεσσαρακοστή

Οι εσπερινές ακολουθίες της Μεγάλης. Τεσσαρακοστή 3 Μαρτίου 2019 Οι εσπερινές ακολουθίες Μεγάλης Τεσσαρακοστής Θρησκεία / Θεία Λατρεία Γεώργιος Ζαραβέλας, Θεολόγος Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η πλέον χαρακτηριστική περίοδος, όπου αναδεικνύεται σε όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΚΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ. Δημοσθένης Ἀ. Κακλαμάνος

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΚΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ. Δημοσθένης Ἀ. Κακλαμάνος ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΚΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κολλυβάδες, Nέον Ἐκλόγιον, Μακάριος Νοταρᾶς, Νικόδημος Ἁ- γιορείτης, ἁγιολογικὰ χειρόγραφα Τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα ἀποτελοῦν, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχει λεχθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ. «Οι βυζαντινές πηγές του Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου».

ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ. «Οι βυζαντινές πηγές του Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου». ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ «Οι βυζαντινές πηγές του Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου». Εισαγωγή: υναξάριο ονομάζεται το βιβλίο που περιέχει βίους ή διηγήσεις για αγίους ή γεγονότα. Ετυμολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Pfarrer Athanasios Palaskas ~ Trenkebergstr. 58 ~ Köln Tel (ἱ. ναοῦ) ~ ~

Pfarrer Athanasios Palaskas ~ Trenkebergstr. 58 ~ Köln Tel (ἱ. ναοῦ) ~ ~ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ GRIECHISCH-ORTHODOXE METROPOLIE VON DEUTSCHLAND KIRCHENGEMEINDE HL. JOHANNES DER TÄUFER BRÜHL EUSKIRCHEN WESSELING Pfarrer Athanasios Palaskas ~

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και τελεσιουργία της Λειτουργίας των

Ιστορία και τελεσιουργία της Λειτουργίας των 15 Μαρτίου 2019 Ιστορία και τελεσιουργία της Λειργίας Προηγιασμένων Δώρων Θρησκεία / Θεία Λατρεία Γεώργιος Ζαραβέλας, Θεολόγος Σημείο αναφοράς τυπικού της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αποτελεί η μετάδοση Προηγιασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά 13η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 18, 18 27) 26 Νοεμβρίου 2017 «...πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καί διάδος πτωχοῖς,...καί δεῦρο ἀκολούθει μοι» Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά μάθει τόν τρόπο τῆς σωτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014

AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 Gr. Orth. Kirche Hl. Dimitrios, Erzpriester Apostolos Amvrasis Herner Str. 99, 45699 Herten, Tel. 02366 937727, Handy 01719194781 Commerzbank Herten Westerholt, Kto 5800826,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα στούς Ὀρθόδοξους Ναούς τῆς Κορέας

Ἀφιέρωμα στούς Ὀρθόδοξους Ναούς τῆς Κορέας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στήν Ἀνατολή ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ l Ὀκτώβριος 2018 Ἀφιέρωμα στούς Ὀρθόδοξους Ναούς τῆς Κορέας E I TPOºE : Ô Ó ÚÔ Ô ÏÔ 3 157 71, ZˆÁÚ ÊÔ Όταν ο π. Σωτήριος Τράμπας το 1972

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ποιμαντικές σκέψεις Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τοῦ Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ὁ χρόνος καὶ ἡ σχετικότητά του Συνήθως, τέλος τοῦ παλαιοῦ ἀρχὲς τοῦ καινούριου χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑΝ ΣΤΑΣΙΣ Α Μακαρίζομέν σε ἱερέων τερπνόν, καὶ Μαρτύρων καλλονὴ καταστέφοντες, τὴν μνήμην σου Ἐφραὶμ Ὅσιε εὐλαβῶς. Μακαρίζομέν σε

Διαβάστε περισσότερα

Αγιολογία - Εορτολογία

Αγιολογία - Εορτολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Ιστορική επισκόπηση της αγιολογικής γραµµατείας: Β (8 ος -15 ος αἰώνας) Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης.

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Εἴδησις: Δεῖ γινώσκειν ὅτι ἀπὸ τοῦ ἐσπερινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1 1 6 7 8 9 14 15 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου ΙΔ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα