ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409."

Transcript

1 1 Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΣ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ 1. Ὁρολογία καὶ περιεχόμενο Τὰ Μηναῖα εἶναι τὰ λειτουργικὰ βιβλία, στὰ ὁποῖα περιέχονται οἱ ἀκολουθίες (Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου) τῶν ἑορτῶν τοῦ ἀκίνητου ἑορτολογικοῦ κύκλου, εἴτε Δεσποτικῶν, εἴτε Θεομητορικῶν, εἴτε ἑορτῶν ἁγίων 1. Ἀποτελοῦν, ἑπομένως, μία συλλογὴ δώδεκα τόμων, ὁ τίτλος τῶν ὁποίων φέρει τὸν ὅρο «Μηναῖο» καὶ συμπληρώνεται ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ συγκεκριμένου μηνός. Στὴν προφορικὴ λειτουργικὴ παράδοση ἀποκαλοῦνται καὶ μόνο μὲ τὸ ὄνομα ἑνὸς μηνός 2. Ἐπειδὴ σὲ κάθε ἀκολουθία προβλέπεται ἕνα σταθερὸ σύστημα ψαλμῶν καὶ ὠδῶν, θὰ προσθέταμε ὅτι τὰ Μηναῖα περιέχουν τὰ κινητὰ τμήματα τῶν ἀκολουθιῶν, δηλαδὴ τὰ τροπάρια καὶ τοὺς κανόνες οἱ ὁποῖοι παρεμβάλλονται στὴν καθορισμένη στιχολογία τῆς ἡμέρας. Ἐκτός, ὅμως, ἀπὸ τὸ ὑμνογραφικὸ περιεχόμενο, στὰ Μηναῖα καταχωρίζονται καὶ τὰ βιβλικὰ ἀναγνώσματα τοῦ Ἑσπερινοῦ (ἐὰν προβλέπονται), καθὼς καὶ ὁρισμένες τυπικὲς διατάξεις τῆς Θ. Λειτουργίας. Ὡς ἐπιπρόσθετες, θὰ μπορούσαμε νὰ χαρακτηρίσουμε στὰ Μηναῖα τὶς ἀκολουθίες τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανείων. Ἐὰν θὰ ἐπιχειρούσαμε τὴν ἀναλυτικότερη καταγραφὴ τοῦ περιεχομένου τῶν Μηναίων, θὰ ἐπισημαίναμε ὅτι περιέχουν στὴ μὲν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τὰ στιχηρὰ τοῦ «Κύριε ἐκέκραξα», τὰ τροπάρια τῆς Λιτῆς (ἐὰν προβλέπονται), τὰ ἀπόστιχα καὶ τὸ ἀπολυτίκιο, στὴ δὲ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τὰ τροπάρια- καθίσματα (τὰ ὁποῖα ψάλλονται μετὰ τὴ στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου), τοὺς κανόνες μὲ τὰ καθίσματα (μετὰ τὴ Γ ὠδή) καὶ τὸ Κοντάκιο, Οἶκο καὶ Συναξάριο (μετὰ τὴν ΣΤ ὠδή), τὸ ἐξαποστειλάριο, τὰ στιχηρὰ καὶ (ἐὰν προβλέπονται) τὰ ἀπόστιχα τῶν Αἴνων μὲ τὸ δοξαστικό (ἐὰν, ἐπίσης, προβλέπεται, ὁπότε καὶ θεωροῦμε τὸν ὑμνογραφούμενο- διὰ τοῦ δοξαστικοῦ- ἅγιο ὡς «ἑορταζόμενο»). Τὸ συγκεκριμένο, βεβαίως, περιεχόμενο τῶν Μηναίων ποικίλλει, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι στὶς μεγάλες Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς ἑορτές, καθὼς καὶ στὶς τῶν ἑορταζομένων ἁγίων, οἱ ἀκολουθίες εἶναι πλουσιώτερες, περιέχουν δὲ (σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἁπλούστερες ἀκολουθίες 3 ) ἀκολουθία 1 H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ Βλ. Ι. Φουντούλη, «Μηναῖον», ΘΗΕ 8, στ Ἀκολουθώντας τὴ θέση τοῦ Γ. Ρήγα, «Τὰ ἀπαραίτητα μέρη ἑκάστης ἀκολουθίας ἁγίου εἰσί: Τρία στιχηρὰ προσόμοια χρησιμεύοντα ὡς ἑσπέρια, καὶ εἷς κανών, μετὰ τὴν γ ᾠδὴν τοῦ ὁποίου ἓν κάθισμα» (Τυπικόν, Θεσσαλονίκη, Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, 1994, σ. 50).

2 2 τοῦ Μικροῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπόστιχα, ἀναγνώσματα, ἰδιόμελα τῆς Λιτῆς, περισσότερα καθίσματα, δύο ἤ καὶ τρεῖς κανόνες, σπανίως δὲ καὶ κάποια ἰδιόμελα τροπάρια στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου (ὅπως, γιὰ παράδειγμα, τὰ ἰδιόμελα τροπάρια κατὰ τὴν προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως καὶ τὰ ἰδιόμελα κατὰ τὴ χρίση μὲ ἔλαιον τῆς κανδύλας μετὰ τὴ Δοξολογία κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου). Οἱ ἀτελέστερες (ἁπλούστερες) ἀκολουθίες περιορίζονται στὰ στιχηρὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ, σὲ ἕνα μόνο κανόνα καὶ σὲ ἕνα κάθισμα μετὰ τὴν Γ ὠδή. Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις συμπαρατίθενται οἱ ἀκολουθίες δύο ἤ καὶ τριῶν ἑορταζομένων ἁγίων. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς τῶν ἁπλούστερων (ἀτελέστερων) ἀκολουθιῶν, οἱ ἀκολουθίες τῶν Μηναίων συμπληρώνονται ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες τῆς Ὀκτωήχου ἤ ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες τοῦ κινητοῦ ἑορτολογικοῦ κύκλου (Τριώδιο καὶ Πεντηκοστάριο). Σὲ ἄλλες περιπτώσεις, οἱ ἀκολουθίες τῶν Μηναίων παραλείπονται ἐξ ὁλοκλήρου, ὅπως συμβαίνει μὲ τὴν ἀκολουθία τοῦ Πάσχα, ἀλλὰ καὶ ἄλλων μεγάλων κινητῶν ἑορτῶν, κατὰ τὶς ὁποῖες ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ Μηναίου ἀναγινώσκεται μόνο τὸ Συναξάριο τῆς ἡμέρας. Στὶς περιπτώσεις αὐτές, κατὰ τὶς ὁποῖες συμπλέκονται οἱ ἀκολουθίες τοῦ κινητοῦ (Τριώδιο- Πεντηκοστάριο) μὲ τὸν ἀκίνητο κύκλο (Μηναῖα) τῶν ἑορτῶν, προβλέπονται οἱ σχετικές Τυπικὲς Διατάξεις, οἱ ὁποῖες καταχωρίζονται στὰ Μηναῖα πρὶν ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη ἀκολουθία. 2. Ἱστορικὰ στοιχεῖα περὶ τῆς διαμορφώσεως τῶν Μηναίων Ἡ γένεση καὶ ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῶν Μηναίων δὲν εἶναι γνωστή, εἶναι δὲ σαφὲς ὅτι τὸ περιεχόμενό τους διαμορφώθηκε σταδιακά. Ἡ ἀρχικὴ μορφὴ πρέπει νὰ περιεῖχε μόνο τὰ ἀπολυτίκια τῶν ἑορταζομένων ἁγίων ἤ τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν, συνοδευόμενα ἀπὸ μία ἁπλὴ μορφὴ Συναξαρίου. Αὐτὴ ἡ ἁπλὴ δομὴ τῶν Μηναίων πρέπει νὰ εἶναι ἡ μαρτυρούμενη στὸ δεύτερο τμῆμα τοῦ Ὡρολογίου. Στὸν ἀρχικὸ αὐτὸ πυρήνα ἄρχισαν νὰ προστίθενται νέες ὑμνογραφικὲς δημιουργίες, οἱ ὁποῖες ἐπήγαζαν ἀπὸ τὰ διάφορα τοπικὰ ἑορτολόγια, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ ποὺ ἀποδιδόταν πρὸς κάποια Δεσποτική, Θεομητορικὴ ἤ ἁγιολογικὴ ἑορτὴ στὶς κατὰ τόπους Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες. Ἡ ἰδιαίτερη αὐτὴ τιμή, στηριζόμενη καὶ αὐξανόμενη ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῆς λαϊκῆς εὐλάβειας, ἐπέφερε τὸν ὑμνογραφικὸ ἐμπλουτισμὸ τῶν Μηναίων. Γι αὐτὸ ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ πυρῆνας, ἀπὸ τὸν ὁποῖο δημιουργήθηκαν τὰ Μηναῖα, εἶναι τὰ τοπικὰ Συναξάρια τῶν ἑορταζομένων ἁγίων στὶς διάφορες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες 4. Παρὰ ταῦτα, ἡ συμπλήρωση καὶ ὁλοκλήρωση τοῦ περιεχομένου τῶν Μηναίων πρέπει νὰ ἐπισυμβαίνει στὴν Κωνσταντινούπολη ἤδη ἀπὸ τὸν 4 Βλ. H. Leclercq, ὅ.π., στ. 410.

3 3 9ο αἰ., ἴσως μάλιστα ὡς μετεξέλιξη ἑνὸς λειτουργικοῦ βιβλίου, τὸ ὁποῖο ὀνομαζόταν «Τροπολόγιο» 5 στὴν Κωνσταντινούπολη, ἄλλωστε, συντάχθηκαν προφανῶς οἱ περισσότεροι ὕμνοι τῶν Μηναίων 6 (ἐκεῖ, γιὰ παράδειγμα, ἀναπτύχθηκε ἡ ὑμνογραφικὴ παραγωγὴ τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ), οἱ ὁποῖοι καταχωρίστηκαν στὰ λειτουργικὰ βιβλία τοῦ «Ὡρολογίου» καὶ τοῦ «Τροπολογίου», τὰ θεωρούμενα ὡς προδρομικὰ τῶν Μηναίων 7. Στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐπίσης, εἶχε ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἔργο τῶν Συναξαρίων (τοῦ πυρήνα, ὅπως προαναφέρθηκε, τῶν Μηναίων) ἀπὸ τὸν Συμεὼν τὸ Μεταφραστή 8. Στὴν ἴδια πόλη πραγματοποιήθηκε (σὲ μεταγενέστερους χρόνους) ἡ συμπλήρωση τῶν Μηναίων, ὥστε σὲ κάθε ἡμέρα νὰ ὑπάρχουν ὁπωσδήποτε τέσσερα στιχηρὰ στὸν Ἑσπερινὸ καὶ ἕνας κανόνας (μὲ Κάθισμα μετὰ τὴν Γ ὠδή) στὸν Ὄρθρο. Ἀποτελεῖ κοινὴ πεποίθηση τῶν ἐρευνητῶν ὅτι, ἀπὸ τὸν 10ο αἰ. τὰ Μηναῖα συνιστοῦν τὰ βασικὰ λειτουργικὰ βιβλία γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τῶν Δεσποτικῶν Θεομητορικῶν καὶ ἑορτῶν τῶν Ἁγίων 9, δηλαδὴ τὰ βασικὰ λειτουργικὰ βιβλία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους 10. Σὲ χειρόγραφα Μηναῖα τοῦ 11ου αἰ. μαρτυρεῖται ἡ ἔκδοση ἑνὸς τόμου γιὰ κάθε μήνα 11, ἐνῶ σὲ 5 A. Spanos, «Menaion» (Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο της Ἀθήνας [σχετικὰ μὲ τὸ ἐρευνητικὸ πρόγραμμα CBM], ἡ ὁποία θα δημοσιευθεῖ προσεχῶς). 6 Ὁρισμένα ἐκ τῶν παλαιοτέρων χειρογράφων, μάλιστα, φέρουν μουσικὰ σημαδόφωνα γιὰ τὴν ὀρθὴ μουσικὴ ἀπόδοση τῶν ὑμνογραφημάτων. 7 Βλ. H. Husmann, «Hymnus und Troparion. Studien zur Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion», Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musik Forschung Preußischen Kultur-besitz, Berlin, 1971, σσ A. Wade, «The Oldest Iadgari: The Jerusalem Tropologion, V VIII c.», Orientalia Christiana Periodica, 50 (1984), σσ Ἐνδιαφέροντα εἶναι τὰ ἐπὶ τοῦ θέματος πορίσματα τῆς μελέτης τῆς N. Patterson- Ševčenko, «Canon and calendar: the role of a ninth-century hymnographer in shaping the celebration of the saints», στὸ Byzantium in the Ninth Century: Dead or Alive? Papers from the Thirtieth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, March 1996, ed. L. Brubaker, Aldershot, 1998, σσ Βλ. R. Taft, The Byzantine Rite. A Short History, [American Essays in Liturgy Series], Collegeville, 1992, σ Ἀπὸ τὴν βιβλιογραφία περὶ τῆς σημασίας τῶν Μηναίων ὡς τῶν βασικῶν λειτουργικῶν βιβλίων τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἐπιλέγουμε τὶς ἀκόλουθες ἀναφορές: Lexikon für Theologie und Kirche, ed. W. Kasper [et al.], vols. 1 11, Freiburg, , τόμ.7, σ.95 Ἰ. Φουντούλη, Λειτουργικὴ Α. Εἰσαγωγὴ στὴ Θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη , σσ J. Noret, «Ménologes, synaxaires, ménées. Essai de clarification d une terminologie», Analecta Bollandiana, 86 (1968), σσ Θ. Θέμελη, «Τὰ Μηναῖα ἀπὸ τοῦ ΙΑ μέχρι τοῦ ΙΓ αἰῶνος», Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 30 (1931), σσ , , Βλ. τοὺς κώδικες «Λεσβιακὸς Λειμῶνος 11», «Ἱεροσολυμιτικὸς Σαββαϊτικὸς 70», «Σιναϊτικὸς ἑλληνικὸς 620».

4 4 ἄλλα χειρόγραφα μαρτυρεῖται ἡ παράθεση- σὲ ἕνα τόμο- δύο ἤ καὶ περισσοτέρων μηνῶν 12. Οἱ διορθώσεις καὶ συμπληρώσεις αὐτὲς ἐπισυμβαίνουν σὲ ἐποχές, κατὰ τὶς ὁποῖες στὴν Κωνσταντινούπολη εἶχε ἐπικρατήσει τὸ μοναστικὸ Τυπικό, τὸ προερχόμενο ἀπὸ τὸ ἱεροσολυμιτικὸ Τυπικὸ τοῦ ἁγίου Σάββα ἑπομένως, ἀναφερόμαστε σὲ ἐποχὲς μεταγενέστερες τῆς εἰκονομαχίας. Οἱ μοναστικὲς παρεμβάσεις στὰ Μηναῖα ἀποδεικνύονται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, στὴν ἐνοριακὴ λειτουργικὴ πράξη (στὸ λεγόμενο Ἀσματικὸ Τυπικό) δὲν προβλέπονταν στιχηρὰ καὶ κανόνες. Γνωρίζομε ὅτι ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης (+1429) εἰσήγαγε (στὸ ἀσματικὸ Τυπικό) ἐπιλεκτικῶς κάποια τροπάρια καὶ κανόνες ἀπὸ τὰ Μηναῖα ὁρισμένα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἦσαν μᾶλλον ξένα πρὸς τὸ Ἀσματικὸ Τυπικό, ὡς προερχόμενα ἀπὸ τὴ μοναστικὴ παράδοση 13. Θὰ πρέπει, ἐπίσης, νὰ σημειωθεῖ ὅτι τμήματα τοῦ περιεχομένου τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ Τυπικοῦ ἐνσωματώθηκαν στὴν ἔκδοση τῶν Μηναίων τὰ τμήματα αὐτά- στὴν ἐκδεδομένη μορφή τους- παρατίθενται συνήθως μὲ χαρακτῆρες κόκκινου χρώματος. Ὡς πρὸς τὶς παρεμβάσεις (προσθαφαιρέσεις) στὸ περιεχόμενο τῶν Μηναίων, φαίνεται ὅτι τὸ κριτήριο ὑπῆρξε τὸ ὄνομα τοῦ ὑμνογράφου ἐὰν, δηλαδή, τὸ ὄνομα αὐτὸ ἦταν γνωστὸ καὶ καθολικῶς ἀποδεκτό (τὸ ὄνομα τοῦ ὑμνογράφου καθίστατο, συνήθως, γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἀκροστιχίδα τοῦ Ὄρθρου), ἡ ἀκολουθία ποὺ εἶχε συγγράψει ὁ συγκεκριμένος ὑμνογράφος ἐνσωματωνόταν στὸ περιεχόμενο ἑνὸς Μηναίου, ἐκτοπίζοντας κάποια ἄλλη παλαιότερη καὶ ἀγνώστου ὑμνογράφου. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τῆς προτεραιότητας- κατὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Μηναίουκάποιου φημισμένου ὑμνογράφου ἔναντι ἑνὸς ἄλλου λιγότερο γνωστοῦ ἐπισημαίνει ἡ ἀκόλουθη διάταξη τοῦ Τυπικοῦ τῆς Βενετίας τοῦ 1691: Ἰστέον δὲ καὶ τοῦτο, ὡς εἴπερ ἔχει τὸ μηναῖον ἐν μνήμῃ ἁγίου τινὸς κανόνας, διαφόρων ποιητῶν, εἰ μὲν ἔστι κανὼν ὁ τοῦ κῦρ Kοσμᾶ (πρόκειται περὶ τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ), προκριτέος Εἰ δὲ τοῦ Κῦρ Ἰωάννου (Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ) καὶ ἑτέρων, τοῦ Ἰωάννου, προκρίνεται. Εἰ δὲ τοῦ Κῦρ Θεοφάνους 12 Βλ. τοὺς κώδικες «Σιναϊτικὸ ἑλληνικὸ 607» τοῦ 9ου-10ου αἰ., ὁ ὁποῖος περιέχει τοὺς μῆνες Μάρτιο- Ἀπρίλιο «Μετεώρων Μεταμορφώσεως 150» τοῦ 11ου αἰ., ὁ ὁποῖος περιέχει τοὺς μῆνες Μάϊο ἕως Αὔγουστο «ΕΒΕ 562» τοῦ 12ου αἰ., ὁ ὁποῖος περιέχει τοὺς μῆνες Ἰούνιο ἕως Ἰούλιο «Ἱεροσολυμιτικὸ σαββαϊτικὸ 72» τοῦ 12ου αἰ., ὁ ὁποῖος περιέχει τοὺς μῆνες ἀπὸ Ἀπρίλιο ἕως Ἰούνιο καὶ «Παρισινὸ ἑλληνικὸ 1775», ὁ ὁποῖος περιέχει τοὺς μῆνες Μάϊο ἕως Αὔγουστο. 13 Βλ. τὶς ἐπισημάνσεις τοῦ O. STRUNK, «The byzantine Office at Hagia Sophia», Dumbarton Oaks Papers, 9 (1956), σσ Οἱ ἐκδόσεις τοῦ Ἀσματικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου ἀποδεικνύουν ὅτι ὁρισμένοι Κανόνες τῶν Μηναίων δὲν ἦσαν συμβατοὶ μὲ τὴν ἀσματικὴ παράδοση: βλ. Π. Τρεμπέλα, Μικρὸν Εὐχολόγιον. Τόμος Β. Αἱ Ἀκολουθίαι καὶ τάξεις Ἁγιασμοῦ ὑδάτων, Ἐγκαινίων, Ὄρθρου καὶ Ἑσπερινοῦ κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις ἰδίᾳ κώδικας, Ἀθῆναι , σσ R. Taft, The Liturgy of the Hours in East and West: the origins of the Divine Office and its meaning for today, Collegeville, 1986, σ

5 5 (Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ) καὶ ἑτέρων, ὁ τοῦ Κῦρ Θεοφάνους προκρίνεται, προτιμητέος γάρ ἐστι τῶν ἄλλων. Εἰ δὲ τοῦ Κῦρ Ἰωσήφ (Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου), οὗτος τῶν λοιπῶν προτετίμηται ποιητῶν. Τούτων δὲ μὴ ὄντων οἱ τοῦ Κῦρ Ἰωάννου. Αὐτῶν δὲ μὴ τυγχανόντων, οἱ τοῦ Κῦρ Θεοφάνους. Ἁπάντων δὲ τούτων, οἱ τοῦ κῦρ Ἰωσήφ, τῶν λοιπῶν ἁπάντων προκρίνονται 14. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι οἱ ἀκολουθίες, οἱ προερχόμενες ἀπὸ τὴ γραφίδα φημισμένων ὑμνογράφων, ἐτύγχαναν προτιμήσεως ὡς περιεχόμενα τῶν Μηναίων καὶ γιὰ τὸν πρόσθετο λόγο τῆς παροχῆς πλούσιων πληροφοριῶν γιὰ τὰ ἑορταζόμενα ἱερὰ πρόσωπα. 3. Σχόλια περὶ τοῦ περιεχομένου Οἱ διαφορετικοὶ τύποι τῶν Μηναίων διακρίνονται σὲ τέσσερεις κατηγορίες: τὰ «ἀρχαϊκὰ περιφεριακά», τὰ «ἀρχαϊκὰ μητροπολιτικά», τὰ «ἀνανεωμένα» καὶ τὰ «νεο-σαββαϊτικά» 15. Ὡς «περιφέρεια» νοεῖται ἡ σιναϊτικὴ καὶ ἑλληνοϊταλικὴ χειρόγραφη παράδοση τῶν Μηναίων, ἡ ὁποία φθάνει ἕως τὸν 10ο αἰ. Τοὺς 11ο-12ο αἰ. τοποθετεῖται ἡ «μητροπολιτική» παράδοση τῶν Μηναίων, ἐνῶ ὁ «ἀνανεωμένος» τύπος ποὺ ἀκολουθεῖ (ἕως τὸν 14ο αἰ.) προσεγγίζει τὴ σύγχρονη μορφὴ τῶν Μηναίων. Τὰ «νεο-σαββαϊτικά» Μηναῖα ἀποτελοῦν τὶς ἀποδείξεις μιᾶς ἱεροσολυμιτικῆς ἐπιδράσεως ἐπὶ τοῦ βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου, ἡ ὁποία (ἐπίδραση) ἔδωσε στὰ Μηναῖα τὴν τελική τους μορφή. Λόγω τῆς μακρᾶς καὶ βαθμιαίας ἐξελίξεώς τους, τὰ Μηναῖα χαρακτηρίζονται ἀπὸ ποικιλία ὑλικοῦ, ἄλλοτε μὲν ἀρίστης, ἄλλοτε ὅμως μέτριας ποιότητας. Στὰ ὑμνογραφήματα τῆς ἀρίστης ποιότητας θὰ πρέπει νὰ συγκαταλεγοῦν οἱ ἀκολουθίες τῶν μεγάλων Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν, καθὼς καὶ οἱ ἀκολουθίες κάποιων ἁγίων, οἱ ὁποῖες ἔχουν γραφεῖ ἀπὸ διάσημους ὑμνογράφους, ὅπως ὁ Ρωμανὸς ὁ Μελωδός, ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνὸς καὶ ὁ Κοσμᾶς Μαϊουμᾶ. Στὰ ὑμνογραφήματα μέτριας ποιότητας συγκαταλέγονται τὰ μεταγενέστερα, αὐτὰ τὰ ὁποῖα συντέθηκαν γιὰ τὴ συμπλήρωση τῶν ἀκολουθιῶν τῶν Μηναίων καὶ τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν, συνήθως, κακέκτυπα τῶν παλαιοτέρων. Θὰ πρέπει, βεβαίως, νὰ τονιστεῖ ὅτι τὸ κοινὸ διάγραμμα τῶν ἀκολουθιῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ κοινὰ μέτρα καὶ θέματα τῶν ἐπιμέρους ὕμνων ἐξασφαλίζουν στὸ περιεχόμενο τῶν Μηναίων μιὰ σχετικὴ ὁμοιογένεια Τυπικὸν σὺν Θεῷ ἁγίῳ, περιέχον πᾶσαν τὴν διάταξιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας τοῦ χρόνου ὅλου. Νεωστὶ τυπωθέν, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθὲν παρὰ Γεωργίου ἱεροδιακόνου Μαϊώτου τοῦ ἐκ Κυδωνίας τῆς Κρήτης, Βενετία 1691, σ βλ. R. KRIVKO, «A Typology of Byzantine Office Menaia of the Ninth Fourteenth Centuries», στὸ Scrinium 7-8 = Ars Christiana: In Memoriam Michail F. Murianov, edited by R. Krivko, B. Louri, A. Orlov, Part two, Piscataway, NJ: Gorgias Press, , pp Ὅπως ἔχει παρατηρηθεῖ, «τὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα τῶν Μηναίων ἀποτελοῦν σύνθεση ἁγιογραφικῶν, ἁγιολογικῶν καὶ ποιητικῶν στοιχείων» (N. Patterson Ševčenko, «The Evergetis Synaxarion and the celebration of a saint in twelfth-century art and liturgy», στὸ

6 6 Εἶναι προφανὲς ὅτι τὸ περιεχόμενο τῶν Μηναίων καλεῖται συνεχῶς νὰ ἐμπλουτίζεται, ἐφόσον προστίθενται νέοι ἅγιοι στὸ ἑορτολόγιο ἤ νέες τοπικὲς ἑορτές, γιὰ τὶς ὁποῖες συγγράφονται νέες ἀκολουθίες. Ἀλλὰ καὶ παλαιότερες ἀκολουθίες τῶν Μηναίων, οἱ ὁποῖες ἦσαν ἡμιτελεῖς, συμπληρώνονται ἀπὸ σύγχρονους ὑμνογράφους μὲ ἐπιμέρους ἐκδόσεις (τὶς λεγόμενες φυλλάδες) οἱ ἀκολουθίες αὐτὲς ψάλλονται σήμερα εἴτε παράλληλα μὲ τὶς ἀκολουθίες τῶν Μηναίων, εἴτε αὐτοτελῶς. Τὸ περιεχόμενο τῶν Μηναίων ἔχει μεταφραστεῖ σὲ λειτουργικὲς γλῶσσες ὁμοδόξων λαῶν (σλαβωνικὲς 17 καὶ ρουμανικὲς μεταφράσεις), ἀλλὰ καὶ στὶς σύγχρονες διαδεδομένες εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, μάλιστα, ὅτι στὶς γλῶσσες τῶν ὁμοδόξων σλαυοφώνων καὶ ἀραβοφώνων λαῶν, ὁ τίτλος «Μηναῖον» διασώζεται μὲ μικρὲς παραλλαγές Περὶ τῆς ἐκδόσεως τῶν Μηναίων Ἡ ἔκδοση τῶν Μηναίων δὲν ἀπετέλεσε προτεραιότητα γιὰ τοὺς ἐκδότες τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τοῦ Βυζαντίου. Καὶ τοῦτο διότι τὰ Μηναῖα εἶχαν, κατὰ βάσιν, ἰδιωτικὸ χαρακτήρα (ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐξομοιώσεων τοῦ περιεχομένου τους μέσα ἀπὸ ἰδιωτικὲς πρωτοβουλίες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ὑπάρχουν οὔτε δύο Μηναῖα παντελῶς ὅμοια), ἀλλὰ καὶ πολυάριθμη χειρόγραφη παράδοση, γεγονὸς τὸ ὁποῖο καθιστοῦσε (καὶ καθιστᾶ ἀκόμα) ἀδύνατη τὴν κριτικὴ ἔκδοσή τους 19. Λόγω, ἄλλωστε, τῶν παραλλαγῶν τοῦ περιεχομένου τους, δὲν ὑπάρχουν ἀναλυτικὲς περιγραφὲς τοῦ περιεχομένου τῶν χειρογράφων Μηναίων στοὺς διαφόρους καταλόγους τῶν Βιβλιοθηκῶν. Ἡ πρώτη ἔντυπη ἔκδοση τῶν Μηναίων πραγματοποιήθηκε στὴ Βενετία κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ τοὺς Ἀνδρέα καὶ Ἰάκωβο Σπινέλλη. Τὸ 1548 ἄρχισε δεύτερη ἔκδοση τῶν Μηναίων «παρὰ Βαρθολομαίῳ τῷ Ἰαννίνῳ», ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴ χορηγία τοῦ Ἀνδρέα Σπινέλλη τὸ Βασικὸς ἐπιμελητὴς τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς ὑπῆρξε ὁ πρωτοπαπᾶς Ναυπλίου Νικόλαος ὁ Μαλαξός, ὁ ὁποῖος ἐπέφερε κάποιες διορθώσεις καὶ ἀπεκατέστησε τὸ κείμενο τῆς πρώτης ἐκδόσεως, τὸ ὁποῖο εἶχε ὑποστεῖ φθορές. Ὅπως ἔγραφε ὁ Ἀντώνιος ὁ Ἔπαρχος σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Διονύσιο Β περὶ τῆς ἐν λόγῳ ἐκδόσεως, ὁ συλλογικὸ ἔργο τῶν M. Mullett & A. Kirby (eds.), Work and Worship at the Theotokos Evergetis , [Belfast Byzantine Texts and Translations 6.2], Belfast, 1997, σσ , ἐπὶ τοῦ θέματος σ. 386). 17 Εἰδικότερα περὶ τῶν σλαυονικῶν μεταφράσεων τῶν Μηναίων, βλ. R. KRIVKO, «A Typology of Byzantine Office Menaia of the Ninth Fourteenth Centuries», στὸ Scrinium 7-8 = Ars Christiana: In Memoriam Michail F. Murianov, edited by R. Krivko, B. Louri, A. Orlov, Part two, Piscataway, NJ: Gorgias Press, , pp Βλ. R. Charon, Le rite byzantin dans les patriarcats melchites, Rome 1908, σ A. Spanos, «Menaion».

7 7 Νικόλαος Μαλαξός «διεφθορότων τῶν πρωτοτύπων ἐπηνωρθώσατο πάντα καὶ εἰς τὸ ὑγιέστατον ἀποκατέστησεν» 20. Οἱ μεταγενέστερες ἐκδόσεις τῶν Μηναίων στηρίχθηκαν, κατὰ βάσιν, στὶς δύο αὐτὲς ἀρχικὲς ἐκδόσεις καὶ ἀποτελοῦν ἐκδόσεις ἰδιωτικῶν πρωτοβουλιῶν, οἱ ὁποῖες διορθώνουν μὲν κάποια τυπογραφικὰ σφάλματα τῶν ἀρχικῶν ἐκδόσεων, προσθέτουν ὅμως καὶ νέα στοιχεῖα στὸ περιεχόμενο τῶν Μηναίων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργοῦνται νέα σφάλματα ποὺ διαιωνίστηκαν ἕως τὶς μεταγενέστερες καὶ σχεδὸν σύγχρονες ἐκδόσεις. Ἡ σημαντικότερη προσπάθεια νὰ ἀποκαθαρθεῖ καὶ νὰ συμπληρωθεῖ τὸ περιεχόμενο τῶν Μηναίων, καθὼς καὶ νὰ διορθωθοῦν τὰ ὑπάρχοντα σφάλματα, πραγματοποιήθηκε τὸν 19ο αἰώνα ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο Βαρθολομαῖο Κουτλουμουσιανὸ τὸν Ἴμβριο ( ), ὁ ὁποῖος εἶχε διατελέσει σχολάρχης τῆς Ἀθωνιάδας Σχολῆς, καθηγητὴς τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας καὶ διευθυντὴς τῆς Ἐμπορικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης 21. Ὁ Βαρθολομαῖος ἀνέλαβε τὸ συγκεκριμένο ἔργο πρὸς ἐπανέκδοση τῶν Μηναίων μὲ τὴν προτροπὴ ἀρχικῶς, μὲν, τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντίνου Α τοῦ ἀπὸ Σιναίου, ἀργότερα δὲ τῶν διαδόχων του Γρηγορίου ΣΤ καὶ Ἀνθίμου Ε. Ἡ μέθοδος τοῦ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ ἦταν συγκεκριμένη: στηρίχθηκε σὲ προγενέστερές του ἐκδόσεις τῶν Μηναίων, ἐκμεταλευόμενος τὶς διορθώσεις τοῦ Δωροθέου Βουλισμᾶ, ἐπιστρατεύοντας τὶς δικές του γλωσσικές, θεολογικὲς καὶ ὑμνογραφικὲς γνώσεις, ἀλλὰ καὶ στηριζόμενος σὲ παλαιότερα χειρόγραφα Μηναῖα τοῦ 15ου αἰώνα ἀπὸ τὴ Μονὴ Κουτλουμουσίου 22, καθὼς καὶ τοῦ 12ου αἰώνα ἀπὸ τὴ Σωζόπολη καὶ τὴ Μονὴ τῆς Χάλκης. Εἰδικότερα, ὁ Βαρθολομαῖος προσπάθησε νὰ ἐντοπίσει καὶ διορθώσει τὰ διάφορα τυπογραφικὰ καὶ ἄλλα σφάλματα, νὰ ἀποκαταστήσει τὸ μέτρο σὲ τροπάρια καὶ τὴν ἀκροστιχίδα σὲ ὁρισμένους κανόνες, ἀλλὰ καὶ νὰ προσθέσει καὶ ἀφαιρέσει τροπάρια καὶ κανόνες. Τὰ Συναξάρια τῶν Μηναίων διόρθωσε μὲ βάση τὸν «Συναξαριστή» τοῦ διδασκάλου του, τοῦ ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἐπειδὴ ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου ΣΤ εἶχε συνταχθεῖ τὸ Τυπικὸ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ Βαρθολομαῖος ἐκμεταλλεύτηκε τὴν ἐν λόγῳ ἔκδοση καὶ κατεχώρισε στὴν ἀρχὴ τῆς κάθε ἀκολουθίας τῶν Μηναίων ὅσα στοιχεῖα ἐκ τοῦ Τυπικοῦ αὐτοῦ ἀφοροῦσαν στὴ συγκεκριμένη ἀκολουθία. Στὸν πρῶτο τόμο τῶν Μηναίων (στὸ Μηναῖο τοῦ Σεπτεμβρίου), ὁ ὁποῖος ἐξεδόθη τὸ 1843 στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Βαρθολομαῖος ἐξηγεῖ 20 Ἐ. Παντελάκη, «Τὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας», Νέα Σιὼν 26 (1931), σ Χ. Κτενᾶ, Ἡ σύγχρονος Αθωνιὰς Σχολὴ καὶ οἱ ἐν αὐτῇ διδάξαντες ἀπὸ τοῦ , ἐν Ἀθήναις 1930, σ. 10ἑξ. 22 Βλ. Μ Γεδεών, Ὁ Ἄθως, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1885, σ. 234.

8 8 λεπτομερῶς σὲ ἐκτενῆ Πρόλογο τὰ σχετικὰ μὲ τὴ διορθωτικὴ καὶ ἐκδοτική του προσπάθεια. Τὸ ἔργο, ὅμως, τῆς διορθώσεως τῶν Μηναίων ἦταν τεράστιο και ἡ ἀνάληψή του ἀπὸ ἕνα καὶ μόνο πρόσωπο (ἄν καὶ ἐξαιρετικὰ ἱκανό), στηριζόμενο σὲ μικρὸ ἀριθμὸ χειρογράφων καὶ μὲ τὰ πενιχρὰ μέσα τῆς ἐποχῆς, δὲν ἀπέφερε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα, ἄν καὶ βελτίωσε αἰσθητῶς τὸ περιεχόμενο τῶν Μηναίων. Ἡ μεταγενέστερη ἔρευνα (βλ. κυρίως τὴ σφοδρὴ κριτικὴ τοῦ ἁγιορείτη Προκόπιου του Δενδρινοῦ) ἀποδεικνύει ὅτι κάποιες ἀπὸ τὶς διορθώσεις τοῦ Βαρθολομαίου εἶναι ἀμφιβόλου ὀρθότητας, ἄν καὶ οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ ἔργου (μὲ κυριότερους τὸν Σαμουὴλ τὸν Κύπριο καὶ τὸν ἱερομόναχο Λεόντιο) θεωροῦν ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν ἔχει καθοριστικὴ σημασία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν λαθῶν στὰ Μηναῖα. Τὸ 1932, ἐπὶ Πατριαρχείας Φωτίου Β καὶ ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου τοῦ ἀπὸ Τραπεζοῦντος, συστήθηκε πατριαρχικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τὸ πρόγραμμα αὐτὸ περιέλαβε καὶ τὴ διόρθωση τῶν Μηναίων. Τὸ ἔργο τῆς ἐπιτροπῆς περιελάμβανε τὴ διόρθωση τῶν τυπογραφικῶν, συντακτικῶν, γραμματικῶν καὶ δογματικῶν σφαλμάτων τῶν λειτουργικῶν βιβλίων, ἔργο τὸ ὁποῖο ἔμελε νὰ πραγματοποιηθεῖ διὰ τῆς συγκρίσεως τῶν ἐντύπων μὲ τὰ χειρόγραφα, ὥστε (ἐπὶ τῇ βάσει τῆς συγκρίσεως αὐτῆς) νὰ ἀποκατασταθεῖ τὸ ἀρχικὸ κείμενο καὶ νὰ προστεθοῦν νέα ἀπολυτίκια, καθίσματα, στιχηρὰ καὶ ἀπόστιχα πρὸς συμπλήρωση τῶν κενῶν (ὅπου ὑπῆρχαν). Ἀμετάβλητα ἐπρόκειτο νὰ παραμείνουν τὰ Συναξάρια τῶν Μηναίων, ἐνῶ προβλεπόταν ἡ ἔκδοση- σὲ ἰδιαίτερο τόμο- ἀκολουθιῶν νεοτέρων ἁγίων καὶ νεομαρτύρων. Τὸ ἔργο τῆς ἐπιτροπῆς ἐγνώρισε ἐξαιρετικὴ χρονοτριβή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπισυμβεῖ ὁ Β Παγκόσμιος Πόλεμος καὶ τὸ ἐν λόγῳ ἔργο νὰ ἀνασταλεῖ ὁριστικῶς. Ἡ ἔκδοση τοῦ Βαρθολομαίου τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ ἐγνώρισε ἀνατυπώσεις τόσο στὴ Βενετία, ὅσο καὶ στὴν Ἀθήνα, μὲ κυριότερες τὶς ἐκδόσεις τοῦ «Φοίνικος» (1885 καὶ ἑξῆς) καὶ τὴν εὔχρηστη ἔκδοση τοῦ Μ. Σαλίβερου, στὴν ὁποία ὅμως παρεισέφρυσαν ἀρκετὰ σφάλματα. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἶναι ἡ β ἔκδοση τοῦ Μηναίου τοῦ Ἀπριλίου (1949), στὴν ὁποία ὁ ἱερεὺς Ν. Παπαδόπουλος προσέθεσε κανόνες καὶ τροπάρια ἀπὸ κώδικες τῶν Ἀθηνῶν, ἀμφιβόλου ὅμως λειτουργικῆς χρησιμότητας. Τὸ , οἱ ἐκδόσεις «Φῶς» προσέφεραν μία καλαίσθητη ἔκδοση τῶν Μηναίων, ἡ ὁποία ὅμως περιελάμβανε (ἀτυχῶς) πολλὰ παλαιότερα καὶ νεότερα σφάλματα. Ἡ ἔκδοση τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἄρχισε τὸ 1959) εἶχε ὡς ἀρχὴ τὴν ἀκριβῆ ἀνατύπωση τῆς ἐκδόσεως τοῦ Βαρθολομαίου, χωρὶς τὶς παραμικρὲς προσθῆκες ἤ ἀφαιρέσεις καὶ μὲ στόχο τὴν ἔκδοση ἀκολουθιῶν νεομαρτύρων καὶ νεοφανῶν ἁγίων σὲ ἰδιαίτερο τόμο.

9 9 Ἡ ἔκδοση (τέλος) τῶν Μηναίων στὴ Ρώμη ( ) ἔγινε μὲ δαπάνες τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας σὲ ἕξι τόμους, ἀνὰ δύο μῆνες ἕκαστος, γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ λειτουργικὲς ἀνάγκες τῶν ἑλληνοϊταλικῶν κοινοτήτων τῆς Νοτίου Ἰταλίας καὶ Σικελίας, καθὼς καὶ τῶν οὐνιτικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀνατολῆς. Τὴν πρωτοβουλία τῆς ἐκδόσεως εἶχε ὁ καρδινάλιος Pitra καὶ ὡς βάση τέθηκε ἡ ἀρχικὴ ἔκδοση τῆς Βενετίας ἀπὸ τὸν Βαρθολομαῖο. Ἡ ὕπαρξη, ὅμως, σημαντικοῦ ἀριθμοῦ χειρογράφων Μηναίων στὶς βιβλιοθῆκες τοῦ Βατικανοῦ καὶ τῆς Κρυπτοφέρρης συνέβαλε στὴ διόρθωση σφαλμάτων τῆς ἀρχικῆς ἐκδόσεως καὶ ἐπέτρεψε τὴν προσθήκη κανόνων, τυπικῶν καὶ κοντακίων, ἐνῶ τὰ ποιητικὰ κείμενα διαιρέθηκαν σὲ στίχους μὲ ἀστερίσκους. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ Τὶ θὰ ἀνέμενε σήμερα ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ μία ἐπανέκδοση τῶν Μηναίων; Ἴσως θὰ ἀνέμενε τὸ πρωταρχικὸ ἐπίτευγμα τῆς συγκεντρώσεως ὅλων τῶν χειρογράφων Μηναίων, τὰ ὁποῖα (κατὰ καιρούς) ἀπετέλεσαν τὴ βάση τῶν διαφόρων ἐκδόσεων. Παρόμοια προσπάθεια θὰ πρέπει νὰ ἐκμεταλευτεῖ τὶς συλλογὲς χειρογράφων Μηναίων, ὅπως αὐτὴ τοῦ Γερασίμου Μαζαράκη, στὸ ἔγκριτο περιοδικὸ τῆς Ἀλεξάνδρειας «Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος» τὸ 1931, μὲ τίτλο «Τὰ Μηναῖα ἀπὸ τοῦ ια μέχρι τοῦ ιγ αἰῶνα», στὴν ὁποία (συλλογή) ἐκτίθενται τὰ σημαντικότερα Μηναῖα τῆς Σιναϊτικῆς βιβλιοθήκης, μὲ λεπτομερῆ καταγραφὴ τοῦ περιεχομένου τους. Μία ἐπανέκδοση τῶν Μηναίων θὰ ἔπρεπε (κατὰ πρῶτον) νὰ ἀποσκοπεῖ στὴν ποιητικὴ παρουσίαση τῶν ὕμνων τῶν Μηναίων, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς δὲν ἔχουν ἐκδοθεῖ στὴν ποιητική τους μορφή. Τὸ περιεχόμενο τῶν Μηναίων εἶναι τμῆμα τῆς λειτουργικῆς τέχνης καὶ ὡς παρόμοιο τμῆμα μελετήθηκε ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ἐρευνητὲς τῆς βυζαντινῆς λογοτεχνίας, ἐνῶ καὶ ὡς παρόμοιο ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ διαφωτισμό, ὁ ὁποῖος εἶχε σοβαροὺς λόγους νὰ θεωρεῖ τὴν βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ ποίηση ὡς ἀνταγωνιστικὴ τῆς ἀντίστοιχης ἀρχαιοελληνικῆς. Μία ἐπανέκδοση, ἑπομένως, τῶν Μηναίων συναρτᾶται μὲ τὴν ἐπανακάλυψη τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς ρωμαίϊκης ἀνατολῆς καὶ, στὸ βάθος, συναρτᾶται μὲ τὴν πνευματικὴ παρακαταθήκη τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος, τὸ ὁποῖο διαπνέει τὴν ἱστορία καὶ τὴν ὕπαρξη τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ τῆς ὀρθόδοξης ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας.

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ Ἀναπλ. Καθηγητῆ Α.Π.Θ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς καὶ δὴ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1453-1821)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 22-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΪΛΑΚΗΣ ΒΡΑΝΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύμβουλος Καθηγητὴς: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ

ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Λευκωσία 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ...3 Β. Ο ΤΟΠΟΣ...5 Γ. ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 2 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣυνοδικΗ ΕπιτροπΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη».

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ 7-546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-227.677, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.- ἀριθμ. πρωτ. : 536.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 22.08.2011.- Πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ 362 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗ ΛΕΙΨΙΑ εἶχε ζήσει καὶ δράσει ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800), σημαντικὸς ὀρθόδοξος κληρικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. E.A.W. Budge, The Martyrdom and Miracles of St. George, σ. 245-246. 27. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 256-258. 28. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 252.

Βλ. E.A.W. Budge, The Martyrdom and Miracles of St. George, σ. 245-246. 27. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 256-258. 28. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 252. θαῦμα ποὺ συνέβη ἐπίσης σὲ Μουσουλμάνο, τὸν ἀνηψιὸ τοῦ Ἀμιρᾶ (Ἐμίρη) τῆς Συρίας, στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου σὲ μία πόλη τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ θάνατος τῶν καμήλων του, ὅταν θέλησε νὰ τὶς βάλει μέσα στὸ ναό, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

«Τὰ μουσικὰ χειρόγραφα τῆς συλλογῆς τοῦ παναγίου Τάφου τῆς πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Ἱεροσολύμων»

«Τὰ μουσικὰ χειρόγραφα τῆς συλλογῆς τοῦ παναγίου Τάφου τῆς πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Ἱεροσολύμων» «Τὰ μουσικὰ χειρόγραφα τῆς συλλογῆς τοῦ παναγίου Τάφου τῆς πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Ἱεροσολύμων» «the musical manuscripts of the Holy sepulcher Collection of the Patriarchal Library of Jerusalem» Διεπιστημονικὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!» 1 + ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοῦ Δρ. κ. Ἐμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη, ἐκλ. Ἐπικούρου Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης Σέ τρεῖς, κυρίως, κατηγορίες διακρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ καθηγητῆ Στέφανου Κακλαμάνη, νὰ μιλήσω γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου Θεοχάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Ἡ πρόσφατη κινηματογραφικὴ ταινία μὲ θέμα τὴ φιλόσοφο Ὑπατία καὶ τὴν ἀποτρόπαια δολοφονία της στὴν Ἀλεξάνδρεια (Agora, παραγωγὴ 2009 καὶ ἔναρξη προβολῆς στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου The Stoning of First Martyr and Deacon, Stephen. Iconostasis of the Katholikon, nave, of the Holy Monastery of Arkadi. Early 20th century. Ὁ λιθοβολισμὸς τοῦ πρωτομάρτυρος πρώτου διακόνου Στεφάνου, Τέμπλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2011 Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα Πρεσβυγενῆ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ )

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Πρόλογος/Εισαγωγή στο νέο βιβλίο του κ. Κώστα Παπαγεωργίου Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία στήν Κύπρο συνεχίζεται καί κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1570-1878).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκρατορική εθιμοτυπία και λατρεία. Συνοπτική παρουσίαση των σχετικών πηγών

Αυτοκρατορική εθιμοτυπία και λατρεία. Συνοπτική παρουσίαση των σχετικών πηγών Αυτοκρατορική εθιμοτυπία και λατρεία. Συνοπτική παρουσίαση των σχετικών πηγών τοτ πρωτοπρεσβυτέρου Χρυσοστόμου Νάσση, Λέκτορος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εἶναι κοινὸς τόπος τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 7-8 Ὀκτωβρίου 2011 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου. Ἔτος 5ο (2012) τεῦχος 13o. Ἀφιέρωμα: Ἅγιο Μύρο - Μυστήριο τοῦ Χρίσματος

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου. Ἔτος 5ο (2012) τεῦχος 13o. Ἀφιέρωμα: Ἅγιο Μύρο - Μυστήριο τοῦ Χρίσματος Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 5ο (2012) τεῦχος 13o Ἀφιέρωμα: Ἅγιο Μύρο - Μυστήριο τοῦ Χρίσματος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΙΟ ΜΥΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX EÖtupon TeÜqoc No. 5 >Oktÿbrioc 2000 7 Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX Dhmătrioc >A. FilÐppou Κάτω Γατζέα 38500Βόλος Καλοί μου φιλόλογοι, βαρᾶτε

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα