Προγραμματισμός Συστημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραμματισμός Συστημάτων"

Transcript

1 MYY502 Προγραμματισμός Συστημάτων Β. Δημακόπουλος

2 Ρρογραμματιςμόσ Συςτθμάτων - Αντικείμενο Αντικείμενο μακιματοσ: Εκμάκθςθ βαςικϊν εργαλείων, τεχνικϊν και μεκόδων για προχωρθμζνο προγραμματιςμό που ςτοχεφει περιςςότερο ςτο «ςφςτθμα» παρά ςτθν «εφαρμογι» Η γλϊςςα C είναι μονόδρομοσ ςτον προγραμματιςμό ςυςτθμάτων Με μεγάλθ προγραμματιςτικι βάςθ και ςτο χϊρο των εφαρμογϊν Ρρογραμματιςμόσ ςυςτιματοσ: «κάτω» από το επίπεδο εφαρμογϊν (υποςτθρίηει τισ εφαρμογζσ) Ανάμεςα ςτισ εφαρμογζσ και το hardware π.χ. μεταφραςτζσ, λειτουργικά ςυςτιματα, ςυςτιματα υποςτιριξθσ εκτζλεςθσ, ενςωματωμζνα ςυςτιματα κλπ. Το UNIX/POSIX και τα «POSIX-οειδι» περιβάλλοντα είναι θ ςθμαντικότερθ και πιο ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα για εργαςία ςε επίπεδο ςυςτιματοσ Βαςικζσ γνϊςεισ χριςιμεσ και ςε επόμενα μακιματα (π.χ. λειτουργικά ςυςτιματα, παράλλθλα ςυςτιματα, μεταφραςτζσ κλπ) 2

3 Ρρογραμματιςμόσ Συςτθμάτων - Φλθ Φλθ μακιματοσ (από τον οδθγό ςπουδϊν): Η γλϊςςα προγραμματιςμοφ C: ςτοιχειϊδθσ C (βαςικοί τφποι δεδομζνων, εκφράςεισ, τελεςτζσ, δομζσ ελζγχου ροισ, ςυναρτιςεισ), προχωρθμζνα ςτοιχεία (πίνακεσ, δείκτεσ, δομζσ), δυναμικι διαχείριςθ μνιμθσ, είςοδοσ/ζξοδοσ, προεπεξεργαςτισ. Βαςικζσ κλιςεισ UNIX (διεργαςίεσ, Ι/Ο, ςιματα). Διαδιεργαςιακι επικοινωνία (κοινόχρθςτθ μνιμθ, sockets). Ειςαγωγι ςτον παράλλθλο προγραμματιςμό (νιματα, mapreduce). Ρροχωρθμζνα κζματα (αςφάλεια, γλϊςςα μθχανισ, εργαλεία ανάπτυξθσ μεγάλων προγραμμάτων). 3

4 Ρρογραμματιςμόσ Συςτθμάτων Διάρκρωςθ κεμάτων Δφο μζρθ: Γλϊςςα προγραμματιςμοφ C Υποκζτει γνϊςθ προγραμματιςτικϊν τεχνικϊν Υποκζτει γνϊςθ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ «ςυγγενϊν» με τθν C (π.χ. Java) Καλφπτονται από τισ «Τεχνικζσ Αντικειμενοςτραφοφσ Ρρογραμματιςμοφ» και «Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ» Ρ1: Ρερίπου 50% τθσ φλθσ Ρρογραμματιςμόσ ςυςτθμάτων POSIX και προχωρθμζνα κζματα Εμβάκυνςθ ςε προχωρθμζνεσ δυνατότθτεσ τθσ C Γνωριμία με διαδικαςίεσ και εργαλεία ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ςυςτιματοσ Βαςικζσ κλιςεισ POSIX (διεργαςίεσ, ςιματα, επικοινωνίεσ, νιματα κλπ) Άλλα προχωρθμζνα κζματα και τεχνικζσ Ρ2: Ρερίπου 50% τθσ φλθσ 4

5 Συγγράμματα Υπάρχουν πολλά βιβλία για C Και πάρα πολφ υλικό ςτο διαδίκτυο Για προγραμματιςμό ςυςτθμάτων (POSIX) όχι τόςα πολλά μεταφραςμζνα Συνικωσ κεωροφν δεδομζνθ τθ γνϊςθ τθσ C Ρολλά που είναι για χριςθ / διαχείριςθ του UNIX, όχι προγραμματιςμό Δεν μασ αφοροφν 5

6 Εφδοξοσ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ UNIX, M.J. Rochkind (2007) Εξαιρετικό βιβλίο για προγραμματιςμό ςυςτθμάτων UNIX Υποκζτει γνϊςθ τθσ C UNIX ΓΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΗΣΤΕΣ, G.Glass, K. Ables (2005) Χριςθ, διαχείριςθ, εςωτερικά του UNIX <=""> Δφο κεφάλαια αφιερϊνονται ςτα εργαλεία προγραμματιςμοφ και ςτισ κλιςεισ ςυςτιματοσ του UNIX και υποκζτει γνϊςθ τθσ C C ΑΡΟ ΤΗ ΘΕΩΙΑ ΣΤΗΝ ΡΑΞΗ, Γ. Τςελίκθσ, Ν. Τςελίκθσ (2016) Ράρα πολφ καλό βιβλίο C (ελλθνικό!) Η ΓΛΩΣΣΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C, B.W. Kernighan, D.M. Ritchie (2008) «Ευαγγζλιο» τθσ C (C90) Κςωσ όχι το καλφτερο για εκμάκθςθ. 6

7 Ιςτοςελίδεσ Ρολλζσ ιςτοςελίδεσ για C Ρολλζσ ιςτοςελίδεσ για προγραμματιςμό ςε UNIX/Linux/POSIX κλπ. Ρολφ καλό βοικθμα ςτο διάβαςμά ςασ: Programming in C; Unix System Calls and Subroutines using C., A. D. Marshall Καλφπτει και εκμάκθςθ τθσ C αλλά και αρκετό προγραμματιςμό ςυςτθμάτων POSIX 7

8 Ώρεσ μακιματοσ Διαλζξεισ: Δευτζρα: 12:00 14:00 Τετάρτθ: 12:00 14:00 (*) Αίκουςα: Ι5 Εργαςτιρια: Τρίτθ: 14:00 18:00 (20:00) ΡΕΡ Ι, ΡΕΡ ΙΙ, ΡΕΛΣ 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Δε Τρ Τε Πε Πα Γρ Δ Δ Εργ Εργ Ώρεσ γραφείου διδάςκοντα: Τρίτθ: 09:00 11:00 Β33 18:00 19:00 Εργ Ιςτοςελίδα μακιματοσ: 8

9 Εργαςτιρια (αν εγγράφεςτε ΡΩΤΗ ΦΟΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ) Σκοπόσ/λειτουργία εργαςτθρίων: «Φροντιςτηριακοφ» τφπου για ενίςχυςη διδαςκαλίασ Σχεδιαςμόσ προγράμματοσ και υλοποίθςθ «επί τόπου» (Ρολφ) ζμπειροι μεταπτυχιακοί και προςωπικό για να ςασ βοθκιςουν Οργανωτικά: Ξεκινοφν (λογικά) ςε 2 εβδομάδεσ θα ςασ ενημερώςω εγκαίρωσ Θα εργάηεςτε δφο ςε κάκε κζςθ (λόγω χϊρου) 14:00 18:00 (2 ςειρζσ των 2 ωρϊν) Σχεδόν κάκε εβδομάδα Ραρουςίεσ Βακμόσ εργαςτθρίου: Θα βγει από τθ ςυμμετοχι ςασ και από 2 προόδουσ 20% οι παρουςίεσ + 40% πρόοδοσ1 + 40% πρόοδοσ2 Κάκε απουςία ςασ αφαιρεί 10%. Από 2 και μετά δεν ζχει διαφορά Πςοι ΡΕΑΣΟΥΝ το εργαςτήριο, το κατοχυρώνουν για πάντα Και ζρχονται μόνο ςτισ τελικζσ εξετάςεισ. 9

10 Τι ςθμαίνει «ΡΕ ΝΑΩ» το εργαςτιριο Για να ΡΕ ΑΣΕΙ κάποιοσ το εργαςτιριο, κα πρζπει ο βακμόσ του (20% οι παρουςίεσ + 40% πρόοδοσ1 + 40% πρόοδοσ2) να είναι 4,5. Πποιοσ το περάςει, το κατοχυρϊνει για ΡΑΝΤΑ. FAQ Ε ΩΤΗΣΗ: Αν κάνω όλεσ τισ παρουςίεσ περνάω; ΑΡΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ, πρζπει να περάςετε και τισ προόδουσ Ε ΩΤΗΣΗ: Αν ΔΕΝ περάςω για κάποιο λόγο, μπορώ να ξαναπαρακολουκιςω το εργαςτιριο του χρόνου; ΑΡΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ, δείτε τθν επόμενθ διαφάνεια Ε ΩΤΗΣΗ: Δεν με βολεφει θ θμ/νια τθσ προόδου / ζχω κανονίςει να λείπω / ζχω πλθρώςει ειςιτιρια / κα είμαι άρρωςτοσ εκείνθ τθν θμζρα. Μπορώ να δώςω κάποια άλλθ μζρα; ΑΡΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ 10

11 Εργαςτιρια (για όςουσ είχαν ΕΓΓΑΦΕΙ ΡΑΛΑΙΟΤΕΑ) Αφορά μόνο όςουσ: 1. Ζχουν ξαναεγγραφεί ςτο μάκθμα κατά το παρελκόν ΚΑΙ 2. Δεν ζχουν περάςει το εργαςτιριο ποτζ Εγγραφή ςτα εργαςτήρια: Υποχρεωτική, πλιρθσ (θλεκτρονικι) εγγραφι όπωσ όλοι Αλλιώσ ΔΕΝ ΘΑ ΜΡΟΕΣΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ λόγω χϊρου Εξζταςη και βαθμόσ εργαςτηρίων: Εξζταςθ ςτισ 2 προόδουσ του εργαςτθρίου, όπωσ όλοι. Απαραίτθτθ επικοινωνία με διδάςκοντα πριν από κάκε πρόοδο Ο βακμόσ κα βγει ωσ εξισ: 50% πρόοδοσ1 + 50% πρόοδοσ2 11

12 Εργαςτιρια (για όςουσ είχαν ΕΓΓ ΑΦΕΙ ΡΑΛΑΙΟΤΕ Α) Για να ΡΕ ΑΣΕΙ κάποιοσ παλιόσ το εργαςτιριο, κα πρζπει ο βακμόσ του (50% πρόοδοσ1 + 50% πρόοδοσ2) να είναι 4,5. FAQ Ε ΩΤΗΣΗ: Είχα κάνει παρουςίεσ παλιά. Μπορώ να πάρω το 20% από αυτζσ; ΑΡΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ, οι παρουςίεσ μετροφν μόνο τθν 1θ φορά που εγγράφεςτε ςτο μάκθμα Ε ΩΤΗΣΗ: Μπορώ να ξαναπαρακολουκιςω το εργαςτιριο να πάρω το 20% από τισ παρουςίεσ; ΑΡΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ Ε ΩΤΗΣΗ: Μπορώ να ξαναπαρακολουκιςω το εργαςτιριο ΧΩΡΙΣ να πάρω το 20% από τισ παρουςίεσ; ΑΡΑΝΤΗΣΗ: Ρολφ δφςκολο, και μόνο αν υπάρχουν ελεφκερεσ κζςεισ. Αν όμωσ κζλετε να αςχολθκείτε μόνοι ςασ κα υπάρχουν και οι αςκιςεισ και οι απαντιςεισ και οι βοθκοί. 12

13 Βακμολόγθςθ Επιτυχία ςτο μάκθμα προχποκζτει: 1. Επιτυχία ςτο εργαςτιριο (Βακμόσ εργαςτθρίων >= 4,5) Πςοι δεν επιτφχουν ςτο εργαςτιριο, δεν ζχουν δικαίωμα εξετάςεων 2. Τουλάχιςτον βακμό 4,5 ςτισ εξετάςεισ Πςοι ζχουν βακμό < 4 ςτισ εξετάςεισ, δεν περνοφν ακόμα και άριςτα να πιγαν ςτο εργαςτιριο. Τελικόσ βακμόσ (το πικανότερο): 40% εργαςτήριο + 60% τελικζσ εξετάςεισ 13

14 Το σημερινό μάθημα Ειςαγωγικά ςτοιχεία για τη C

15 Η γλϊςςα C D. Ritchie, Bell Labs, 1972 Με βάςθ προθγοφμενθ γλϊςςα (B) Χρθςιμοποιικθκε για τθν υλοποίθςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ UNIX Ευρεία διάδοςθ από τότε. Από αυτιν προζκυψαν / επθρεάςτθκαν οι περιςςότερεσ από τισ πιο δθμοφιλείσ γλϊςςεσ: Ρ.χ. C++, Java, PHP κλπ. Σε κάποιουσ τομείσ (π.χ. ενςωματωμζνα ςυςτιματα) θ C είναι ουςιαςτικά θ μοναδικι επιλογι Δυνατι, μικρι, εφκολα μεταφράςιμθ γλϊςςα 15

16 Δθμοτικότθτα τθσ C (ΤΙΟΒΕ index, 2019) Πλεσ οι κορυφαίεσ με βάςθ τθν C! 16

17 Κατάταξθ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ (IEEE Spectrum) ΙΕΕΕ, Αυγ

18 Στα ενςωματωμζνα ςυςτιματα 18

19 Κι άλλα Το UNIX γράφτθκε ςε C Ο πυρινασ του Linux είναι γραμμζνοσ ςε C Σχεδόν όλεσ οι εφαρμογζσ ςυςτιματοσ είναι ςε C Η πλειονότθτα εφαρμογϊν ανοιχτοφ κϊδικα είναι ςε C Ρροςοχή: Η C ΔΕΝ είναι πανάκεια «Επικίνδυνθ» αν κάποιοσ δεν τθν ξζρει καλά «Χαμθλότερου» επιπζδου από άλλεσ γλϊςςεσ (π.χ. Java) Δεν βολεφει πάντα για εφαρμογζσ χριςτθ, ειδικά όταν υπάρχει γραφικι αλλθλεπίδραςθ 21

20 Εισαγωγή στη C C για προγραμματιςτέσ Java

21 Hello world public class hello { public static void main (String args []) { System.out.println ("Hello world"); #include <stdio.h> int main() { puts("hello world"); return 0; 23

22 Η C δεν ζχει Κλάςεισ Μόνο δεδομζνα (μεταβλθτζσ) και ςυναρτιςεισ Η ςυνάρτθςθ main() είναι αυτι που εκτελείται αρχικά Boolean Με ακεραίουσ «προςομοιϊνουμε» τα boolean To 0 κεωρείται FALSE Οτιδιποτε μθ-μθδενικό κεωρείται TRUE Strings (τουλάχιςτον όπωσ τα χειρίηεται θ Java) Χειριςμόσ μζςω πινάκων και δεικτϊν try catch μπλοκ (exceptions) Δεν υπάρχει ανάλογο, μόνο μζςω ςυναρτιςεων ςυςτιματοσ 24

23 Η C ζχει Pointers (δείκτεσ)! Πχι μόνο απλό πζραςμα με αναφορά «Ελευκερία» ςτουσ τφπουσ των δεδομζνων (π.χ. int/short/char είναι πάνω-κάτω ίδιοι) και δεν γίνεται πλιρθσ ζλεγχοσ κατά τθ χριςθ τουσ. «Ελευκερία» ςτθ διαχείριςθ τθσ μνιμθσ Επαφίεται πλιρωσ ςτον προγραμματιςτι Η java ζχει garbage collector που αυτόματα αποδεςμεφει άχρθςτθ μνιμθ 25

24 Java vs C Η Java είναι (βαςικά) ερμθνευόμενθ (interpreted) Συνικωσ μετατρζπεται (javac) ςε bytecode, ο οποίοσ ερμθνεφεται από μία εικονικι μθχανι (JVM), θ οποία εκτελείται (java) ςτθν πραγματικι μθχανι prog.java prog.class javac java Η C είναι (βαςικά) μεταφραηόμενθ (compiled) Μετατρζπεται απευκείασ ςε εντολζσ assembly τθσ πραγματικισ μθχανισ που κα εκτελζςει το πρόγραμμα Το πρόγραμμα εκτελείται αυτόνομα prog.c a.out gcc 26

25 Το πρϊτο πρόγραμμα ςε C (hello.c) #include <stdio.h> HEADER (αρχείο επικεφαλίδων) Θυμίηει το import τθσ java int main() Συνάρτθςθ εκκίνθςθσ { /* Just show a simple message */ printf("hello, World\n"); Σχόλιο Οκόνθ Τερματιςμόσ προγράμματοσ Αλλαγι γραμμισ 28

26 Μετάφραςθ του προγράμματοσ hello.c a.out gcc Στο τερματικό: % ls hello.c % gcc hello.c % ls a.out hello.c Ο μεταφραςτισ (gcc) ονομάηει το εκτελζςιμο a.out 29

27 Μετάφραςθ του προγράμματοσ με δικό μασ όνομα hello.c firstprog gcc Στο τερματικό: % ls hello.c % gcc o firstprog hello.c % ls firstprog hello.c Με το o ο μεταφραςτισ αντί για a.out ονομάηει το εκτελζςιμο με ότι όνομα μασ αρζςει. 30

28 Εκτζλεςθ του προγράμματοσ hello.c a.out gcc Στο τερματικό: % ls hello.c % gcc hello.c % ls a.out hello.c %./a.out Hello, World % To./ εννοεί το τρζχον directory ίςωσ και να μθν χρειάηεται. 31

29 Ειςαγωγικά Ρρόγραμμα = {δεδομζνα + {κϊδικασ (ςυναρτιςεισ) Συναρτιςεισ = {main, Δεδομζνα = {μεταβλθτζσ, ςτακερζσ Στακερζσ = ποςότθτεσ που δεν μεταβάλλονται κατά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ Ρ.χ. Pi = 3.14 Μεταβλθτζσ = ποςότθτεσ που μεταβάλλονται Ι/Ο, υπολογιςμοί 32

30 Ειςαγωγικά Τα δεδομζνα αποκθκεφονται ςτθ μνιμθ του υπολογιςτι Δθλϊνοντασ μια μεταβλθτι δεςμεφω κζςεισ ςτθ μνιμθ και κακορίηω ζνα όνομα που χρθςιμοποιϊ για να αναφερκϊ ςε αυτι τθ κζςθ μνιμθσ π.χ. int const n = 10; int a; 33

31 Ειςαγωγικά Και οι εντολζσ αποκθκεφονται ςτθ μνιμθ του υπολογιςτι Ρ.χ. εντολι Ι1: πρόςκεςε τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ a με αυτι τθσ b πρόςκεςε τα περιεχόμενα τθσ κζςθσ 100 ςτα περιεχόμενα τθσ κζςθσ 104 I1 I2 I3 Εντολές a b Δεδομένα 34

32 Μεταβλθτζσ & τφποι δεδομζνων Κάκε μεταβλθτι, ςτακερά ζχει ζνα τφπο Ο τφποσ κακορίηει το μζγεκοσ του «κελιοφ» που κα δεςμευτεί ςτθ μνιμθ char: 1 byte int: 4 bytes (ςυνικωσ) float: 4 bytes double: 8 bytes Ρροςδιοριςτζσ short int: 2 bytes long int: 8 bytes long double:? bytes (>=10) 35

33 Μεταβλθτζσ & τφποι δεδομζνων Ρροςδιοριςτζσ: unsigned Χωρίσ πρόςθμο (μόνο κετικοί) όλα τα bits για τθν τιμι του αρικμοφ unsigned int, unsigned short int, unsigned char 32 bits, 16 bits, 8 bits 0, 1,, , 1,, , 1,, 255 int, short int, char 31 bits, 15bits, 7 bits (ςυν 1 για το πρόςθμο) ,, ,, ,,

34 Εκτυπϊνοντασ τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν Η βαςικότερθ και γενικότερθ ςυνάρτθςθ εκτφπωςθσ είναι θ printf. Αρχικά πρζπει να δϊςω ωσ πρϊτο όριςμα μια ςυμβολοςειρά με το ΤΙ ΤΥΡΟ κα εκτυπϊςει Στθ ςυνζχεια, τα επόμενα ορίςματα είναι οι αντίςτοιχεσ μεταβλθτζσ ι εκφράςεισ Ραράδειγμα: int main() { int x = 5; float y = 1.2; printf("%d", x); /* %d ή %i για ακεραίουσ */ printf("%f", y); /* %f για πραγματικούσ */ printf("x = %d and y = %f", x, y); return 0; 37

35 Κακολικζσ / τοπικζσ μεταβλθτζσ Πςεσ μεταβλθτζσ βρίςκονται εντόσ ενόσ μπλοκ εντολϊν (π.χ. μζςα ςε μία ςυνάρτθςθ) είναι τοπικζσ (local) και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο εντόσ του μπλοκ. Πςεσ είναι εκτόσ των ςυναρτιςεων είναι καθολικζσ (global) και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν παντοφ. Ρεριςςότερα αργότερα 38

36 Χαρακτιρεσ Πλα τα δεδομζνα ςε ζνα υπολογιςτι κωδικοποιοφνται ωσ ακολουκίεσ 0, 1 Ζνασ χαρακτιρασ κωδικοποιείται ωσ ακολουκία 0, 1 Άρα ςτθν ουςία ο υπολογιςτισ τον αντιλαμβάνεται ςαν ζνα αρικμό Ο χαρακτιρασ 0 αντιςτοιχεί ςτον αρικμό 48 char ch ='x'; Λζγοντασ ch = 'x' είναι ςαν να λζμε: βάλε ςτθ μεταβλθτι ch τθν τιμι (αρικμό) που αντιςτοιχεί ςτο χαρακτιρα x ch++; Αρικμθτικι τιμι = κωδικόσ ASCII 39

37 Ραράδειγμα με printf #include <stdio.h> int main() { char ch = 'x'; /* Τοπική μεταβλητή τύπου χαρακτήρα */ printf("ch = %d, ch = %c\n", ch, ch); return 0; 40

38 Ακζραιοι ςε διάφορεσ μορφζσ int main() { int x = 95; /* */ printf("%d", x); /* 95 */ printf("%x", x); /* 5f */ printf("%o", x); /* 137 */ printf("%c", x); /* _ */ x = 95; /* Καταχωρώντασ τo 95 ςε διάφορεσ μορφέσ */ x = 0x5F; x = 0137; x = 'd'; /* Ποιοσ αριθμόσ είναι αυτόσ; */ printf("%d", x); /* 100 */ printf("%x", x); /* 64 */ printf("%o", x); /* 144 */ printf("%c", x); /* d */ return 0; 41

39 Τελεςτζσ Αρικμθτικοί τελεςτζσ +, -, *, /, % (το τελευταίο μόνο για ακεραίουσ) Συγκριτικοί τελεςτζσ >, <, <=, >=, ==,!= Λογικοί τελεςτζσ &&,,! Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τελεςτζσ που κα μασ απαςχολιςουν αργότερα Bitwise operators: ~, &,, ^, >>, << 42

40 Ρράξεισ και μετατροπζσ Αρικμθτικοί τελεςτζσ για δεδομζνα ίδιου τφπου κυρίωσ (π.χ. πρόςκεςθ δφο ακεραίων) Πμωσ, μποροφμε να κάνουμε και πράξεισ με μεταβλθτζσ διαφορετικοφ τφπου, π.χ. int x; float f; f = f+x; Γίνεται εςωτερικι μετατροπι των «κατϊτερων» τφπων ςε «ανϊτερουσ» Και το αποτζλεςμα ανϊτερου τφπου Τζτοιεσ μετατροπζσ γίνονται αυτόματα αλλά μποροφμε να τισ ηθτιςουμε και εμείσ ςε ζνα πρόγραμμα με το μθχανιςμό των type casts f + x f + ((float) x) (το x μετατρζπεται αυτόματα ςε float) (cast του προγραμματιςτι) 43

41 Τελεςτζσ Τελεςτζσ ςφντμθςθσ: ++, --, +=, -=, *=, /= Ραράδειγμα ++i και i++ (pre-increment, post-increment) i=i+1 και i+=1 Ραράδειγμα i = 3; x = ++i; /* πρώτα γίνεται η αύξηςη και μετά η αποτίμηςη τησ έκφραςησ */ x = i++; /* πρώτα γίνεται η αποτίμηςη τησ έκφραςησ και μετά η αύξηςη */ i = i i; /* εδώ τι τιμή θα πάρει τελικά το i? */ 44

42 Ο «τριαδικόσ» τελεςτισ μεταβλητή = συνθήκη? τιμή1 : τιμή2; Η εκτζλεςθ ιςοδυναμεί με: if (ςυνθήκη) μεταβλητή = τιμή1; else μεταβλητή = τιμή2; Ραράδειγμα: x = (y > 0)? 1 : 0; 45

43 2 «ςτυλ» ςτακερϊν Στθ java το final μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ορίςει «ςτακερζσ» Στθ C υπάρχουν 2 τρόποι να οριςτοφν ςτακερζσ: 1. Με προςκικθ του «const» ςτον τφπο τθσ διλωςθσ, π.χ. const int x = 5; /* Δεν μπορεί να αλλάξει τιμή */ 2. Με οριςμό ςτακεράσ προεπεξεργαςτι (#define) #define M 10 /* Το ςύνηθεσ */ #define PI 3.14 #define NEWLINE '\n' Διαφορά: Οι const καταλαμβάνουν μνιμθ για αποκικευςθ Οι #define ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΡΙΝ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΤΑΦΑΣΗ του προγράμματοσ (και άρα δεν υπάρχουν ςτο εκτελζςιμο) 46

44 Διάβαςμα (scanf) / εκτφπωςθ (printf) #include <stdio.h> /* Απαραίτητο */ char c; /* Καθολική μεταβλητή */ int main() { /* Συνάρτηςη main */ int i; /* Τοπικέσ δηλώςεισ ΠΑΝΤΑ ςτην αρχή τησ ςυνάρτηςησ */ float f; printf("dwse 1 xaraktira, 1 akeraio kai enan pragmatiko\n"); scanf("%c", &c); scanf("%d%f", &i, &f); /* Η scanf ΘΕΛΕΙ & στις μεταβλητές */ printf("c = %c, i = %d, f = %f\n", c, i, f); return 0; 47

45 Εισαγωγή στη C Εντολέσ

46 Εντολζσ ελζγχου ροισ Ππωσ και ςτθν java: if if-else switch for while do-while break Επιπλζον: goto 49

47 if & if-else if (condition) { statements; if (condition) { statements; else { statements; Αν υπάρχει ΜΟΝΟ ΖΝΑ statement, όπωσ και ςτθν Java, δε χρειάηονται οι αγκφλεσ. Ρ.χ. ο παρακάτω κϊδικασ if (x == 3) x++; y++; z = x+y; είναι ιςοδφναμοσ με: if (x == 3) { x++; y++; z = x+y; 50

48 switch switch (variable) { case const1: statements; break; case const2: statements; break;... default: statements; break; 51

49 Εντολζσ ελζγχου switch switch (variable) { case const1: statements; break; case const2: statements; break;... default: statements; break; switch ( choice ) { case 'a': case 'A': do_thing_1(); break; Ρροςοχι: Αν δεν υπάρχει break, θ εκτζλεςθ ενόσ case ςυνεχίηεται με τον κϊδικα του επόμενου case case 'b': case 'B': do_thing_2(); break;... default: printf("wrong choice."); 52

50 while & do-while while (condition) { statements; x = 0; while (x < 10) x++; x = 0; while (x < 10); x++; do { statements; while (condition); Αν υπάρχει ΜΟΝΟ ΖΝΑ statement, όπωσ και ςτθ Java, δε χρειάηονται οι αγκφλεσ. 53

51 for (I) for (initialization; condition; iteration) { statements; /* Ιςοδύναμοσ κώδικασ: */ initialization; while (condition) { statements; iteration; Αν υπάρχει ΜΟΝΟ ΖΝΑ statement, όπωσ και ςτθν Java, δε χρειάηονται οι αγκφλεσ. Τα initialization / iteration μποροφν να περιζχουν πολλζσ εκφράςεισ, χωριςμζνεσ με κόμμα. 54

52 for (II) Τα initialization / iteration μποροφν να περιζχουν πολλζσ εκφράςεισ, χωριςμζνεσ με κόμμα. Ρ.χ. int i, sum; sum = 0; for (i = 1; i <= 10; i++) { sum += i; for (i = 1, sum = 0; i <= 10; sum += (i++)) ; 55

53 for (III) Δεν υπάρχει το for each for (δήλωςη : ςυλλογή) τθσ Java. 56

54 break Ζξοδοσ από switch ι από βρόχουσ for/while/do, π.χ. while (1) { if (w == 3) { break; /* Βγαίνει αμέςωσ μετά το while */... Δεν υπάρχει ονοματιςμζνο break (τφπου break <label>) 57

55 goto Η εκτζλεςθ μεταπθδά ςε ςυγκεκριμζνθ ετικζτα, π.χ. if (x == 1) { goto before; y = 2; goto after; before: y = 1; after:... Επικίνδυνθ / μθ-προβλζψιμθ εντολι, π.χ. while (1) { if (w == 3) { Strange: x=1; if (condition) goto Strange; «Ακατάλλθλθ» δια ανθλίκουσ. Κακι προγραμματιςτικι τεχνικι. Δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται ςχεδόν ποτζ. 58

56 Αγκφλεσ και μπλοκ κϊδικα Γράψτε τον παρακάτω κϊδικα ΧΩΙΣ αγκφλεσ, όπου γίνεται: if (i >= 81) { x = 3; if (row >= 1 && col<= 9) { q = 5; y = x; else { for (S[row][col] = 1; S[row][col] <= 9; S[row][col]++) { if ( sudoku_solve(i) ) { return (1); 59

57 Αγκφλεσ και μπλοκ κϊδικα Ρρϊτθ προςπάκεια: if (i >= 81) { x = 3; if (row >= 1 && col<= 9) { q = 5; y = x; else { for (S[row][col] = 1; S[row][col] <= 9; S[row][col]++) { if ( sudoku_solve(i) ) { return (1); 60

58 Αγκφλεσ και μπλοκ κϊδικα Δεφτερθ προςπάκεια: if (i >= 81 x = 3; if (row >= 1 && col<= 9) { q = 5; y = x; else { for (S[row][col] = 1; S[row][col] <= 9; S[row][col]++) { if ( sudoku_solve(i) ) return (1); 61

59 Αγκφλεσ και μπλοκ κϊδικα Τρίτθ προςπάκεια: if (i >= 81 x = 3; if (row >= 1 && col<= 9) { q = 5; y = x; else { for (S[row][col] = 1; S[row][col] <= 9; S[row][col]++) if ( sudoku_solve(i) ) return (1); 62

60 Αγκφλεσ και μπλοκ κϊδικα Τελικόσ κϊδικασ: if (i >= 81 x = 3; if (row >= 1 && col<= 9) { q = 5; y = x; else for (S[row][col] = 1; S[row][col] <= 9; S[row][col]++) if ( sudoku_solve(i) ) return (1); ΡΑΝΤΑ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΑΓΚΥΛΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΤΑΝ ΔΕΝ ΧΕΙΑΖΕΤΑΙ 63

Προγραμματισμός Συστημάτων

Προγραμματισμός Συστημάτων MYY502 Προγραμματισμός Συστημάτων Β. Δημακόπουλος dimako@cse.uoi.gr http://www.cse.uoi.gr/~dimako Προγραμματισμός Συστημάτων - Αντικείμενο Αντικείμενο μαθήματος: Εκμάθηση βασικών εργαλείων, τεχνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Συστημάτων

Προγραμματισμός Συστημάτων MYY502 Προγραμματισμός Συστημάτων Β. Δημακόπουλος dimako@cse.uoi.gr http://www.cse.uoi.gr/~dimako Προγραμματισμός Συστημάτων - Αντικείμενο Αντικείμενο μαθήματος: Εκμάθηση βασικών εργαλείων, τεχνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Συςτημάτων

Προγραμματιςμόσ Συςτημάτων ΠΛΥ410 Προγραμματιςμόσ Συςτημάτων Διδάςκων: Β. Δημακόπουλοσ dimako@cs.uoi.gr «Ρρογραμματιςτικά» μακιματα 2012-13: Σθμαντικι αναδιάρκρωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν Επαναςχεδιαςμόσ προγραμματιςτικϊν μακθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Συστημάτων

Προγραμματισμός Συστημάτων ΠΛΥ410 Προγραμματισμός Συστημάτων Διδάσκων: Β. Δημακόπουλος dimako@cs.uoi.gr «Προγραμματιστικά» μαθήματα 2012-14: Σημαντική αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών Επανασχεδιασμός προγραμματιστικών μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ

17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ Ιωάννθσ Κατάκθσ Πολυδιάςτατοι πίνακεσ o Μζχρι τϊρα μιλοφςαμε για μονοδιάςτατουσ πίνακεσ ι int age[5]= 31,28,31,30,31; o Για παράλλθλουσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτο Δομθμζνο Προγραμματιςμό. Βαγγζλθσ Οικονόμου

Ειςαγωγι ςτο Δομθμζνο Προγραμματιςμό. Βαγγζλθσ Οικονόμου Ειςαγωγι ςτο Δομθμζνο Προγραμματιςμό Βαγγζλθσ Οικονόμου Περιεχόμενα Πλθροφορίεσ Μακιματοσ Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ (Οριςμοί, Γενικζσ Ζννοιεσ) Αλγόρικμοι και Ψευδοκϊδικασ Γλϊςςα προγραμματιςμοφ C Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

16. Πίνακεσ και Συναρτήςεισ

16. Πίνακεσ και Συναρτήςεισ Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 16. Πίνακεσ και Συναρτήςεισ Ιωάννθσ Κατάκθσ Σιμερα o Κλιςθ με τιμι o Κλιςθ με αναφορά o Πίνακεσ και ςυναρτιςεισ o Παραδείγματα Ειςαγωγι o Στισ προθγοφμενεσ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο κα δίνει τισ τιμζσ 5 και 6 ςε δφο μεταβλθτζσ a και b και κα υπολογίηει και κα εμφανίηει το άκροιςμά τουσ sum. ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ a 5 b 6 sum a+b sum ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal Παράγραφοσ 8.2 Βαςικοί τφποι δεδομζνων Σα δεδομζνα ενόσ προγράμματοσ μπορεί να: είναι αποκθκευμζνα εςωτερικά ςτθν μνιμθ είναι αποκθκευμζνα εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 4.1

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 4.1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 4. Να γίνει πρόγραμμα το οποίο να επιλφει το Διαγώνιο Σφςτθμα: A ι το ςφςτθμα : ι ςε μορφι εξιςώςεων το ςφςτθμα : Αλγόρικμοσ m(). Διαβάηουμε τθν τιμι του ( θ διάςταςθ του Πίνακα Α )..

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώςςα προγραμματιςμού C

Η γλώςςα προγραμματιςμού C Η γλώςςα προγραμματιςμού C Οι εντολζσ επανάλθψθσ (while, do-while, for) Γενικά για τισ εντολζσ επανάλθψθσ Συχνά ςτο προγραμματιςμό είναι επικυμθτι θ πολλαπλι εκτζλεςθ μιασ ενότθτασ εντολϊν, είτε για ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Περιεχόμενα Ζννοια δομισ Οριςμόσ δομισ Διλωςθ μεταβλθτϊν Απόδοςθ Αρχικϊν τιμϊν Αναφορά ςτα μζλθ μιασ δομισ Ζνκεςθ Δομισ Πίνακεσ Δομϊν Η ζννοια τθσ δομισ Χρθςιμοποιιςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 19. Αλφαριθμητικά II. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 19. Αλφαριθμητικά II. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 19. Αλφαριθμητικά II Ιωάννθσ Κατάκθσ Αλφαρικμθτικά ςτθ C Ζνα string είναι μία ακολουκία αλφαρικμθτικϊν χαρακτήρων, ςθμείων ςτίξθσ κτλ. Π.χ. Hello How are you?

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Πικανοτιτων Σθμειϊςεισ προγραμματιςμοφ: βαςικζσ γνϊςεισ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν. Κϊςτασ Αρβανιτάκθσ

Εργαςτιριο Πικανοτιτων Σθμειϊςεισ προγραμματιςμοφ: βαςικζσ γνϊςεισ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν. Κϊςτασ Αρβανιτάκθσ Εργαςτιριο Πικανοτιτων Σθμειϊςεισ προγραμματιςμοφ: βαςικζσ γνϊςεισ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν Κϊςτασ Αρβανιτάκθσ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Εργαςτιριο 9

Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Εργαςτιριο 9 Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Εργαςτιριο 9 Συναρτιςεισ Αφαιρετικότθτα ςτισ διεργαςίεσ Συνάρτθςεισ Διλωςθ, Κλιςθ και Οριςμόσ Εμβζλεια Μεταβλθτών Μεταβίβαςθ παραμζτρων ςε ςυναρτιςεισ Συναρτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρογραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων. 18. Αλφαριθμητικά. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΡΛ 032: Ρρογραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων

Ρρογραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων. 18. Αλφαριθμητικά. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΡΛ 032: Ρρογραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων Ρρογραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων 18. Αλφαριθμητικά Ιωάννθσ Κατάκθσ Αλφαρικμθτικά o Ζνα string είναι μία ακολουκία χαρακτιρων, ςθμείων ςτίξθσ κτλ Hello How are you? 121212 *Apple#123*% Σιμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ανδριάνα Πρέντζα aprentza@unipi.gr Εργαστηριακός Συνεργάτης: Δρ. Βασιλική Κούφη vassok@unipi.gr Εργαστήριο 2 Βασικοί Τύποι Μεταβλητών Java

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Στοιχειώδης Προγραμματισμός - Προγραμματισμός με Συνθήκες - Προγραμματισμός με Βρόγχους

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμό για ΗΜΥ

Προγραμματισμό για ΗΜΥ ΕΠΛ 034: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για ΗΜΥ Αχιλλέας Αχιλλέως, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Email: achilleas@cs.ucy.ac.cy Κεφάλαιο 3 Εισαγωγή στην C Θέματα ιάλεξης Σύνταξη και Σημασιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ Δεδομζνων Πίνακεσ

Δομζσ Δεδομζνων Πίνακεσ Δομζσ Δεδομζνων Πίνακεσ Διάλεξθ 2 Περιεχόμενα Πίνακεσ: Οριςμοί, Γενικζσ ζννοιεσ Αποκικευςθ πινάκων Ειδικζσ μορφζσ πινάκων Αλγόρικμοι Αναηιτθςθσ Σειριακι Αναηιτθςθ Δυαδικι Αναηιτθςθ Οριςμοί, Γενικζσ ζννοιεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Hello World /* Αρχείο hello.c * Εµφανίζει στην οθόνη το * µήνυµα hello world */ #include

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Φροντιστηριακή ενότητα # 1: Εισαγωγή στη γλώσσα C για γνώστες της γλώσσας Java Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 15. Πίνακεσ ΙI. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 15. Πίνακεσ ΙI. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 15. Πίνακεσ ΙI Ιωάννθσ Κατάκθσ Σιμερα o Ειςαγωγι o Διλωςθ o Αρχικοποίθςθ o Πρόςβαςθ o Παραδείγματα Πίνακεσ - Επανάλθψθ o Στθν προθγοφμενθ διάλεξθ κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός

Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός 16 η διάλεξη Π. Σταθοπούλου pstath@ece.upatras.gr ή pstath@upatras.gr Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Φροντιστήριο : ευτέρα 11πµ-12πµ ΗΛ4 Προηγούµενη ιάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών. Η γλώσσα προγραμματισμού C

Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών. Η γλώσσα προγραμματισμού C Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Η γλώσσα προγραμματισμού C Σειρά Μαθημάτων 1. Βαςικζσ Ζννοιεσ 2. Σφποι δεδομζνων, Σελεςτζσ, και Παραςτάςεισ 3. Ροι Ελζγχου και Εντολζσ Επανάλθψθσ 4. υναρτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 2 ΗγλώσσαC Ιστορική Αναδρομή ΗανάπτυξητηςC ξεκίνησε το 1972 στα εργαστήρια Bell από τον Dennis Ritchie με σκοπό την ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος για τον

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικόσ Προγραμματιςμόσ

Οντοκεντρικόσ Προγραμματιςμόσ Οντοκεντρικόσ Προγραμματιςμόσ Ενότθτα 2: Η ΓΛΩΣΣΑ JAVA Βιβλιοκικεσ Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικών Η/Υ & Πλθροφορικισ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JAVA ΒΑΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JAVA Ζνα ςφνολο κλάςεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 20. Αρχεία. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 20. Αρχεία. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 20. Αρχεία Ιωάννθσ Κατάκθσ Aποκικευςθ Για να αποκθκεφςουμε δεδομζνα από ζνα πρόγραμμα, πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τθ δευτερεφουςα μνιμθ Aποκικευςθ Η πιο ςυνθκιςμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Αρχείο (File) Φάκελοσ (Folder) Διαχειριςτισ Αρχείων (File Manager) Τφποι Αρχείων Σε τι εξυπθρετεί θ οργάνωςθ των εργαςιϊν μασ ςτουσ υπολογιςτζσ; Πϊσ κα οργανϊςουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Συςτημάτων

Προγραμματιςμόσ Συςτημάτων ΠΛΥ410 Προγραμματιςμόσ Συςτημάτων Διδάςκων: Β. Δημακόπουλοσ dimako@cs.uoi.gr Εργαςτιρια Ξεκινοφν τθν Τρίτη, 11/3 Από αφριο το πρωί εγγραφζσ: Καταςτάςεισ ςτον 2 ο όροφο, Γραφείο Β32 () Ομάδεσ των 2 Βοθκοί

Διαβάστε περισσότερα

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων Παραμετροποίηςη ειςαγωγήσ δεδομζνων περιόδων 1 1 Περίληψη Το παρόν εγχειρίδιο παρουςιάηει αναλυτικά τθν παραμετροποίθςθ τθσ ειςαγωγισ αποτελεςμάτων μιςκοδοτικϊν περιόδων. 2 2 Περιεχόμενα 1 Ρερίλθψθ...2

Διαβάστε περισσότερα

9 ΕΞΑΙΡΕΕΙ - EXCEPTIONS

9 ΕΞΑΙΡΕΕΙ - EXCEPTIONS 9 ΕΞΑΙΡΕΕΙ - EXCEPTIONS Με τον όρο Εξαιρζςεισ ( Exceptions ) ςτθ Java χαρακτθρίηουμε τα ςφάλματα που μπορεί να προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ, όπωσ διαίρεςθ με το μθδζν, προςπάκεια πρόςβαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Π. Σταθοπούλου pstath@ece.upatras.gr ή pstath@upatras.gr Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Φροντιστήριο : ευτέρα 11πµ-12πµ ΗΛ4 ❶ Προετοιµασία για το 1 ο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός - Εντολές Επανάληψης

Υπολογισμός - Εντολές Επανάληψης Προγραμματισμός Η/Υ Ι Υπολογισμός - Εντολές Επανάληψης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περίληψη Σήμερα... θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τα βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αλγόρικμοσ Μια ςειρά από ςαφι και κακοριςμζνα βιματα, τα οποία οδθγοφν ςτθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ, περιγραφι του κάκε βιματοσ με λόγια και λζξεισ-κλειδιά, π.χ. διάβαςε, υπολόγιςε,

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκφράσεις και έλεγχος ροής

3. Εκφράσεις και έλεγχος ροής 3. Εκφράσεις και έλεγχος ροής Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο θα μπορείτε: Να διακρίνετε ανάμεσα σε μεταβλητές μέλη και αυτόματες μεταβλητές Να περιγράφετε την αρχικοποίηση των μεταβλητών μελών Να αναγνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 7. Συναρτιςεισ Μζροσ 2ο

Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 7. Συναρτιςεισ Μζροσ 2ο Συναρτιςεισ Μζροσ 2 ο Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 7 1 Περιεχόμενα Βιβλιοκικεσ τθσ C Μεταβίβαςθ παραμζτρων παράδειγμα swap Αναδρομικότθτα Συναρτιςεισ και Πίνακεσ 2 H βαςικι βιβλιοκικθ τθσ C Η βαςικι βιβλιοκικθ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Παύλος Εφραιμίδης 1 Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Τύποι Δεδομένων Η έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) iti τύπους δεδομένων δδ αναφορές 2 Βασικά Στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Π. Σταθοπούλου pstath@ece.upatras.gr ή pstath@upatras.gr Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Φροντιστήριο : ευτέρα 11πµ-12πµ ΗΛ4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων

Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων Πανελλόνιεσ εξετϊςεισ Γ Τϊξησ 2011 Ανϊπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβϊλλον ΘΕΜΑ Α Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων Α1. Σ/Λ 1. Σωςτι 2. Σωςτι 3. Λάκοσ 4. Λάκοσ 5. Λάκοσ Α2. Σ/Λ 1. Σωςτι 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Βάςεων Δεδομζνων

Εργαςτιριο Βάςεων Δεδομζνων Εργαςτιριο Βάςεων Δεδομζνων 2010-2011 Μάθημα 1 ο 1 Ε. Σςαμούρα Σμήμα Πληροφορικήσ ΑΠΘ Σκοπόσ του 1 ου εργαςτθριακοφ μακιματοσ Σκοπόσ του πρϊτου εργαςτθριακοφ μακιματοσ είναι να μελετιςουμε ερωτιματα επιλογισ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 6. Μονάδες ΓΑΨΕ Δεν υπάρχει ρίηα 2. ΑΝ Α>0 ΤΟΤΕ 3. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 4. ΑΛΛΙΩΣ 5. ίηα Τ_(Α)

Μονάδες 6. Μονάδες ΓΑΨΕ Δεν υπάρχει ρίηα 2. ΑΝ Α>0 ΤΟΤΕ 3. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 4. ΑΛΛΙΩΣ 5. ίηα Τ_(Α) 50 Χρόνια ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΣΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Σηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΣΕ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ Γϋ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ Α I. Η ςειριακι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Java. Διδάσκουσα: Εργαστηριακοί Συνεργάτες:

Εργαστήριο Java. Διδάσκουσα: Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Εργαστήριο Java Διδάσκουσα: Πρέντζα Ανδριάνα aprentza@unipi.gr Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Γεωργιοπούλου Ρούλα Λύβας Χρήστος roulageorio@ssl-unipi.gr clyvas@unipi.gr Εργαστήριο 2 Βασικοί Τύποι Μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 )

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης (npet@chania.teicrete.gr) Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.chania.teicrete.gr/ Εξάμηνο: Εαρινό 2015-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ 032 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ενδιάμεση Εξέταση Ημερομηνία:08/03/10 Διάρκεια: 13:30 15:00 Διδάσκων: Παύλος Αντωνίου Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Ταυτότητας: Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός (ΤΛ1006)

Δομημένος Προγραμματισμός (ΤΛ1006) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τομέας Αυτοματισμού και Πληροφορικής Δομημένος Προγραμματισμός (ΤΛ1006) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Α. unsigned int Β. double. Γ. int. unsigned char x = 1; x = x + x ; x = x * x ; x = x ^ x ; printf("%u\n", x); Β. unsigned char

Α. unsigned int Β. double. Γ. int. unsigned char x = 1; x = x + x ; x = x * x ; x = x ^ x ; printf(%u\n, x); Β. unsigned char ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εξετάσεις Β Περιόδου 2015 (8/9/2015) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:................................................................................ Α.Μ.:...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενεσ αςκιςεισ απο το Βιβλίο με τίτλο

Προτεινόμενεσ αςκιςεισ απο το Βιβλίο με τίτλο Προτεινόμενεσ αςκιςεισ απο το Βιβλίο με τίτλο Τίτλοσ βιβλίου «Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ και ςτοιχεία γραμμικισ Άλγεβρασ» ςυγγραφζασ Φιλιππάκθσ Μιχαιλ, εκδόςεισ τςότρασ, ISBN 978-68-5066-8-6 Κωδικόσ Βιβλίου ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (JAVA) 11/3/2008

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (JAVA) 11/3/2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (JAVA) 11/3/2008 Κατασκευαστές (Constructors) Ειδικός τύπος μεθόδων, οι οποίες: - είναι public και έχουν το ίδιο όνομα με αυτό της κλάσης - χρησιμοποιούνται για να αρχικοποιήσουν κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός (ΤΛ1006)

Δομημένος Προγραμματισμός (ΤΛ1006) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τομέας Αυτοματισμού και Πληροφορικής Δομημένος Προγραμματισμός (ΤΛ1006) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2 Εισαγωγή στην C Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Σύνταξη και Σηµασιολογία της C Σχολιασµός Μεταβλητές / Σταθερές Τύποι εδοµένων και Τελεστές Βιβλίο µαθήµατος: Chapter 2,, Sec.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα

Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα Αυτζσ οι οδθγίεσ ζχουν ςτόχο λοιπόν να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ να καταςκευάςουν τισ δικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ με το μοντζλο του Άβακα. Παρουςίαςη

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοςθ αςκιςεων ςε μορφι ζντυπθ. Προτεινόμενεσ αςκιςεισ από το Βιβλίο με τίτλο

Παράδοςθ αςκιςεων ςε μορφι ζντυπθ. Προτεινόμενεσ αςκιςεισ από το Βιβλίο με τίτλο Παράδοςθ αςκιςεων -11-018 ςε μορφι ζντυπθ mf Προτεινόμενεσ αςκιςεισ από το Βιβλίο με τίτλο Τίτλοσ βιβλίου «Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ και ςτοιχεία γραμμικισ Άλγεβρασ» ςυγγραφζασ Φιλιππάκθσ Μιχαιλ, εκδόςεισ τςότρασ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλέκτες. 0 x 0 F = S x 0 + Sx 1 1 x 1

Πολυπλέκτες. 0 x 0 F = S x 0 + Sx 1 1 x 1 Πολυπλέκτες Ο πολυπλζκτθσ (multipleer - ) είναι ζνα ςυνδυαςτικό κφκλωμα που επιλζγει δυαδικι πλθροφορία μιασ από πολλζσ γραμμζσ ειςόδου και τθν κατευκφνει ςε μια και μοναδικι γραμμι εξόδου. Η επιλογι μιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο. Σταθερές-Παράμετροι-Μεταβλητές Αριθμητικοί & Λογικοί Τελεστές Δομή ελέγχου-επιλογής Σύνθετοι έλεγχοι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο. Σταθερές-Παράμετροι-Μεταβλητές Αριθμητικοί & Λογικοί Τελεστές Δομή ελέγχου-επιλογής Σύνθετοι έλεγχοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Σταθερές-Παράμετροι-Μεταβλητές Αριθμητικοί & Λογικοί Τελεστές Δομή ελέγχου-επιλογής Σύνθετοι έλεγχοι ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Μεταβλητές-Σταθερές-Παράμετροι Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C: (Διαλέξεις 3-4)

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C: (Διαλέξεις 3-4) Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C (Διαλέξεις 3-4) Περιεχόμενα Εισαγωγή στην C: Σύνταξη και Σημασιολογία σχόλια μεταβλητές και σταθερές τύποι δεδομένων Μετά αυτές τις δυο διαλέξεις θα μπορείτε να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΗΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ Παράςταςη ςταθεροφ ςημείου Παράςταςη αριθμών κινητοφ ςημείου 2 Παράςταςη ςταθεροφ ςημείου Στθν παράςταςθ αρικμϊν ςτακεροφ ςθμείου (Fixed

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα: Εισαγωγή στη C θεωρία Δ. Ε. Μετάφας Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ. Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπεφκυνοι αςκιςεων: Αν. Κακθγθτισ Δ. Σοφντρθσ Μεταδιδάκτορασ Λάηαροσ Παπαδόπουλοσ Αςκήςεισ ςτη Βελτιςτοποίηςη Δυναμικϊν Δομϊν Δεδομζνων (Dynamic Data Type Refinement

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 )

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης (npet@chania.teicrete.gr) Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.chania.teicrete.gr/ Εξάμηνο: Εαρινό 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα.

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. Ερωτήσεις προόδου C Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. #include // δίνει οδηγία στον compiler να // συμπεριλάβει την βιβλιοθήκη stdio int

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν. Ειςαγωγι ςτθν Python

Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν. Ειςαγωγι ςτθν Python Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν Ειςαγωγι ςτθν Python Γ Μζροσ Modules, Αντικειμενοςτραφισ Προγραμματιςμόσ ςτθν Python, Classes, Objects, Αλλθλεπίδραςθ με αρχεία Ειςαγωγι αρκρωμάτων (modules): import

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ Μ. Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «ΚΤΡΙΣ Η» ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΑ ΑΕΠΠ

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ Μ. Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «ΚΤΡΙΣ Η» ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΑ ΑΕΠΠ ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ Μ. Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «ΚΤΡΙΣ Η» ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΑ ΘΕΜΑΣΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Πασσαλίδης ΑΕΠΠ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΒΑΘΜΟ : ΘΕΜΑ Α Α1. Για κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έλεγχος ροής Δομή επιλογής (if, switch) Δομές επανάληψης (while, do-while, for) Διακλάδωση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 5: Εντολές συνθήκης Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ

Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ Ενότθτα 7: C++ TEMPLATES, ΥΡΕΦΟΤΩΣΗ ΤΕΛΕΣΤΩΝ, ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ Υπερφόρτωςθ Τελεςτών Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Ρολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικών Η/Υ & Ρλθροφορικισ Υπερφόρτωςθ Τελεςτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΑΘΗΣΕ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΑΝΑΣΑΗ ΠΟΤΛΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΟΛΤΧΡΟΝΙΑΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΝΓΚΟΤ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΑΘΗΣΕ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΑΝΑΣΑΗ ΠΟΤΛΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΟΛΤΧΡΟΝΙΑΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΝΓΚΟΤ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΑΘΗΣΕ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΑΝΑΣΑΗ ΠΟΤΛΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΟΛΤΧΡΟΝΙΑΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΝΓΚΟΤ Οριςμόσ: Με τον όρο αδράνεια ςτθ Φυςικι ονομάηεται θ χαρακτθριςτικι ιδιότθτα των ςωμάτων να αντιςτζκονται

Διαβάστε περισσότερα