ΠΡΟ :α)περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ κ. Κωνςταντίνο Αγοραςτό. ε)μθτρόπολθ ΣΑΓΩΝ & ΜΕΣΕΩΡΩΝ. η)διευκφντρια Εφορίασ Αρχαιοτιτων Σρικάλων κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ :α)περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ κ. Κωνςταντίνο Αγοραςτό. ε)μθτρόπολθ ΣΑΓΩΝ & ΜΕΣΕΩΡΩΝ. η)διευκφντρια Εφορίασ Αρχαιοτιτων Σρικάλων κ."

Transcript

1 «ΜΕΣΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙ» ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΑΥΤΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΓΙΟΜΕΣΕΩΡΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Μασούτα 3, Σ.Κ 42200ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Σ. Θ. 5575, Σηλ: , , meteoronlithopolis.gr Καλαμπάκα, 23 Απριλίου 2017 ΠΡΟ :α)περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ κ. Κωνςταντίνο Αγοραςτό β)πρόεδρο Περιφερειακοφ υμβουλίου Θεςςαλίασ γ)αντιπεριφερειάρχθ κ. Χριςτο Μιχαλάκθ δ)περιφερειακοφσ υμβοφλουσ ε)μθτρόπολθ ΣΑΓΩΝ & ΜΕΣΕΩΡΩΝ η)διευκφντρια Εφορίασ Αρχαιοτιτων Σρικάλων κ.κρυςταλία Μαντηανά θ)κεντρικό Αρχαιολογικό υμβοφλιο Θζμα:ΣαΜετζωρα και θ αναγκαιότθτα διαφφλαξθσ τθσ αγιομετεωρίτικθσ κλθρονομιάσ. Αξιότιμοι κυρίεσ και κφριοι Περιφερειακοί φμβουλοι, το πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο τθσ διατφπωςθσ άποψθσ επί του περιεχομζνου των προτάςεων του Τπουργείου Πολιτιςμοφ αναφορικά με τθν ζκδοςθ των προβλεπόμενων από το νόμο 2351/95 Προεδρικϊν διαταγμάτων, ςασ υποβάλλουμε τισ απόψεισ του υλλόγου μασ επί του κζματοσ δεδομζνου τθσ δραςτθριοποίθςισ του, εκτόσ των άλλων, ςτθν διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ αγιομετεωρίτικθσ κλθρονομιάσ.

2 Θεωροφμε το κζμα εξόχωσ ςοβαρό κακϊσ εκτιμοφμε ότι θ όποια απόφαςθ λθφκεί τϊρα κα επθρεάςει κακοριςτικά τθν αγία λικόπολθ των Μετεϊρων ςτο επζκεινα και κα κρικεί αν θ βαριά κλθρονομιά περάςει ςτισ επόμενεσ αγνι και ατόφια, όπωσ ακριβϊσ μασ παραδόκθκαν. Μετζωρα:τα κάςτρα τθσ Ορκοδοξίασ και τθσ Ρωμθοςφνθσ Για να κατανοιςουμε περί τίνοσ κζματοσ ομιλοφμε κα πρζπει να ξζρουμε τι είναι τα ΜΕΣΕΩΡΑ και ο χϊροσ που τα περιβάλλει. Μετζωρα, χϊροσ προςευχισ και ιλαςμοφ, χϊροσ ιερόσ, χϊροσ μοναδικόσ, όπου θ Θεία πλαςτουργία και τα ζργα των χειρϊν και του πνεφματοσ τθσ χορείασ των Οςίων Μετεωριτϊν πατζρων που κοςμοφν το Αγιολόγιο τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, ςυναντικθκαν και μεγαλοφργθςαν δθμιουργϊντασ τθν βαρφτιμθ και υπερπολφτιμθ κλθρονομιά τθν οποία παραλάβαμε ωσ παρακατακικθ και οφείλουμε να τθν κλθροδοτιςουμε ςτισ επόμενεσ γενιζσ κακαρι, ατόφια. Άγια Μετζωρα; Nαι άγια, ακριβϊσ γιατί αποτζλεςαν τόπο προςωπικοφ αγϊνα, δακρφων, μετανοίασ, αγιοςφνθσ και προςφοράσ ςτθν Ορκοδοξία και ςτο ζκνοσ κακϊσ τροφοδότθςαν και αιματοδότθςαν πνευματικά τθν Εκκλθςία και το ζκνοσ ςε καιροφσ που τα ςκίαηε θ φοβζρα και τα πλάκωνε θ ςκλαβιά. Για μασ που ηοφμε υπό τθν φυςικι και πνευματικι ςκιά τθσ αγίασ λικοπόλεωσ τα Μετζωρα είναι ο χϊροσ όπου ο κακζνασ βιϊνει τθν προςωπικι του ςυνάντθςθ με τον Θεό είναι ο χϊροσ ςτον οποίο εναποκζτουμε τισ χαρζσ και τισ λφπεσ μασ, τα κακθμερινά προβλιματα και τισ αγωνίεσ μασ, με τθ βεβαιότθτα ότι οι αποδζκτεσ όλων αυτϊν, ψυχζσ αφιερωμζνεσ ολοκλθρωτικά ςτον Θεό που ξζρουν να ςυμπάςχουν με τον πάςχοντα και να ςυγχαίρουν με τον χαίροντα, είναι οι πιο κερμοί ευχζτεσ ςτον Θεό.

3 Σα Μετζωρα είναι χϊροσ απ' όπου αντλοφμε τα πρότυπα τθσ κυςιαςτικισ αγάπθσ προσ το Θεό και τον ςυνάνκρωπο, τθσ αγωνιςτικότθτασ και τθσ πνευματικισ επαγρφπνθςθσ, πρότυπα που τόςο λείπουν ςτισ μζρεσ μασ και είναι πολφτιμοσ οδθγόσ ςτθν προςωπικι αλλά και εκνικι μασ πορεία ςτο επζκεινα. Η προςφορά των Μετεώρων ςτα γράμματα, ςτο ζκνοσ, ςτθν εκκλθςία το πζραςμα των αιϊνων τα Μετεωρίτικα μοναςτιρια ζχουν να μασ παρουςιάςουν πλοφςια δράςθ. Προςζφεραν πολλά και ςυνεχίηουν να προςφζρουν, όχι μόνο ςτον Ορκόδοξο Μοναχιςμό και ςτθν εκκλθςία αλλά και ςτο Ζκνοσ, τότε με τθν διατιρθςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ και τθν ενίςχυςθ του εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα, ςιμερα με το πλοφςιο και πολφπλευρο ζργο (πνευματικό, κοινωνικό, αναςτυλωτικό) και τθ ςυμβολι τουσ ςτθ διατιρθςθ τθσ Ορκόδοξθσ παράδοςθσ και κλθρονομιάσ. Μοναχοί και μοναχζσ αφιερωμζνοι ςτο Χριςτό, γαλουχθμζνοι με τα νάματα και τισ παραδόςεισ και διδαχζσ των οςιομαρτφρων τθσ «Θθβαΐδασ των ταγϊν», κουβαλοφν ςτισ καρδιζσ τουσ τον Θρθςκευτικό χαρακτιρα, το πολιτιςμικό περιεχόμενο των Αγίων Μετεϊρων προςπακϊντασ να το διαφυλάξουν και αναδείξουν ςτο επζκεινα. Θ ςυμβουλι των Μετεωρίτικων μονϊν ςτο κζμα τθσ παιδείασ υπιρξε ςθμαντικότατθ. Κδρυςαν ςχολεία για να ςωκεί θ γλϊςςα και μαηί και θ Ορκόδοξθ πίςτθ. Για το ςκοπό αυτό ςτα μζςα του 16ου αιϊνα είχε ςυγκροτθκεί θ ωκράτουσ Ακαδθμία εν Μετεϊρων. Ο λόγιοσ Επίςκοποσ ταγϊν Παΐςιοσ ο Κλεινοβίτθσ ( ) δϊριςε δια διακικθσ τθν πλοφςια βιβλιοκικθ ςτθν Ιερά Μονι Αγίου τεφάνου. Ο προκάτοχόσ του το 1818 είχε προςφζρει δφο χιλιάδεσ γρόςια ςτθν Ιερά Μονι Αγίου τεφάνου. το χολείο τθσ Ι.Μ. Αγίου τεφάνου φοίτθςε μεταξφ των άλλων και ο λόγιοσ Ιεράρχθσ και μζγασ ευεργζτθσ του Γζνουσ Δωρόκεοσ

4 ο χολάριοσ ( ). Αργότερα ίδρυςε ςτα Σρίκαλα τθν Δωρόκεο χολι. Σο ενδιαφζρον τουσ για τθν παιδεία είναι εντυπωςιακό. Σο 1845 οι Θγοφμενοι των Μονϊν: Βαρλαάμ, Μετεϊρου και Αγίου τεφάνου ςυνυπογράφουν κοινό γράμμα με το οποίο αναλαμβάνουν να ςυνειςφζρουν το χρόνο 500 γρόςια ςτα χολεία τθσ Πόλθσ Σρίκκθσ για μιςκοφσ Δαςκάλων. Ο ονομαςτόσ Θγοφμενοσ Κωνςτάντιοσ τθσ Μονισ Αγίου τεφάνου ςτα μζςα του 19ου αιϊνα ίδρυςε τθν Κωνςτάντιο χολι Καλαμπάκασ και πρόςφερε πολλά χριματα για τθν ανζγερςθ χολείων ςτα Σρίκαλα. Μζςα ςτα Μοναςτιρια, με τθν λατρευτικι ηωι διατθρικθκε μαηί με τθν Ορκόδοξθ Πίςτθ μασ και ανόκευτθ θ ελλθνικι γλϊςςα αυτι που επζτρεπε ςτουσ ςκλαβωμζνουσ να κατανοοφν το Ψαλτιρι και τθν Οκτϊθχο και να διατθροφν ςε αγωνιςτικι εγριγορςθ τθν εκνικι τουσ ςυνείδθςθ και τον πόκο τουσ για τθν απόκτθςθ τθσ λευτεριάσ. Σα μοναςτιρια ζγιναν κάςτρα αγϊνα και κυςίασ για τθν λευτεριά του γζνουσ από τον Οκωμανικό ηυγό με κορυφαίο τον Παπά- Θφμιο Βλαχάβα που με ορμθτιριο τθν Μονι Αγίου Δθμθτρίου Μετεϊρων ςτιριξε, οργάνωςε, αγωνίςτθκε και κυςιάςτθκε για τθν λευτεριά του ςκλαβωμζνου ελλθνικοφ γζνουσ για να γίνει ςθμαία και κρφλοσ από τον λαό που τον τραγοφδθςε. Αυτιν τθν παρακατακικθ ςυνεχίηουν και οι ςθμερινοί οικιςτζσ τθσ αγίασ και ςεπτισ λικοπόλεωσ αγωνιηόμενοι να κρατιςουν όρκια και κακαρι τθν πίςτθ, όρκια τθν ελλθνικι ςυνείδθςθ, όρκιο το φρόνθμα του λαοφ ςτισ ςθμερινζσ απειλζσ με ζργα πνευματικά, ζργα αναςτθλωτικά, ζργα κοινωνικά. Μοναδικι ιςορροπία Σα άγια Μετζωρα ςθμαίνουν για τθν Ορκοδοξία, τθν Εκκλθςία, τθν Ελλάδα και το Ζκνοσ μασ ό,τι και οι «Άγιοι Σόποι»,το «Άγιον Όροσ»,

5 «Θεοβάδιςτο ινά», ο Μυςτράσ και για ολόκλθρθ τθν οικουμζνθ ότι ο Παρκενϊνασ, θ Διλοσ και οιδελφοί. Θ μοναδικότθτα του πολφμορφου λίκινου ςυγκροτιματοσ των Αγίων Μετεϊρων, τθσ Ακροπόλεωσ αυτισ τθσ Ορκοδοξίασ και προμετωπίδασ του Ανατολικοφ Χριςτιανιςμοφ, αποτελεί υπόδειγμα ςοφισ ιςορροπίασ ανκρϊπου και φφςθσ, τόπο, δθλαδι, ςτον οποίο θ ανκρϊπινθ παρουςία δεν καταχράςκθκε τθν προνομιακι τθσ κζςθ ςτθ δθμιουργία του Θεοφ, δεν ανζτρεψε το φυςικό οικοςφςτθμα και δεν παραμόρφωςε τθν ωραιότθτα του τοπίου, αλλά ανζταξε τα δθμιουργιματά τθσ (τισ Ιερζσ Μονζσ, δθλαδι) ςτο χϊρο, με ιδιαίτερθ ευαιςκθςία και ςτοργι και με μοναδικι αιςκθτικι και ςεβαςμό προσ αυτόν, ϊςτε να προβάλλεται θ ιερότθτα και πνευματικότθτα τθσ Αγίασ Λικοπόλεωσ και να μθ διαταράςςονται οι ιςορροπίεσ. Γιϋ αυτό και τόςουσ αιϊνεσ ο χϊροσ ςυνεχίηει να παραμζνει όπωσ μασ τον παρζδωςαν οι άγιοι και όςιοι πατζρεσ. Σο υπάρχον νομικό πλαίςιο προςταςίασ Ακριβϊσ, αυτι θ μοναδικότθτα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, που αρμονικά ςυνταιριάηεται με το μεγαλείο των Ιερϊν Μονϊν, και θ αυςτθρότθτα τθσ ιερότθτασ του ευρφτερου χϊρου, αποτελοφν αυτό που επιηθτεί να ςυναντιςει ο επιςκζπτθσ που επιςκζπτεται τθν ςεπτι αγία λικόπολθ. Αυτι όμωσ θ μοναδικότθτα, που αποτελεί τθν πεμπτουςία τθσ ιςτορίασ και παράδοςισ μασ επιχειρείται να αλλοιωκεί με τθν δικαιολογία τθσ ανάπτυξθσ και εκμετάλλευςθσ για εφκολο, γριγορο και υπερβολικό κζρδοσ, και τθν μετατροπι του ςε πεδίο άςκθςθσ ποικίλων οργανωμζνων δράςεων των λεγόμενων εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ χωρίσ να ενδιαφερόμαςτε διόλου για τισ όποιεσ βλαπτικζσ και παραμορφωτικζσ ςυνζπειεσ, που κα επζλκουν εξ αιτίασ αυτϊν των ανεξζλεγκτων ςυμπεριφορϊν ςτον ιερό χϊρο. Όλα αυτά τα φαινόμενα ορκϊσ οδιγθςαν, κατά τθν άποψι μασ, τθν πολιτεία να δθμιουργιςει το νομικό υπόβακρο προςταςίασ τθσ Αγίασ

6 Λικοπόλεωσ με τον Ν. 2351/95 (ΦΕΚ Α' 225)(Αναγνϊριςθ τθσ περιοχισ των Μετεϊρων ωσ ιεροφ χϊρου και άλλεσ διατάξεισ). Πζραν αυτοφ υπάρχουν δυο ουδζτερεσ ηϊνεσ. Θ ουδζτερθ Ηϊνθ Α περιβάλλει τα μοναςτιρια των Μετεϊρων και απαγορεφει αυςτθρά τθν ανζγερςθ οποιονδιποτε κτιρίων, ενϊ θ ουδζτερθ Ηϊνθ Β περιβάλλει τουσ βράχουσ των Μετεϊρων και κζτει νόμουσ καταςκευισ ςτουσ οικιςμοφσ Καςτρακίου και Καλαμπάκασ. Αυτό που κάνει τα Μετζωρα μια πιο περίπλοκθ κλθρονομιά για να διαχειριςτείσ, είναι ο ηωντανόσ τθσ χαρακτιρασ ωσ μοναςτικοφ κζντρου και μάλιςτα με μια τόςο βαριά κλθρονομιά εκνικισ, πνευματικισ και πολιτιςμικισ ςθμαςίασ. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ θ Ελλάδα υπζγραψε το 1981 τθ υνκικθ τθσ UNESCO για τθν προςταςία των μνθμείων και χϊρων παγκόςμιασ κλθρονομιάσ με ςτόχο τθν προςταςία από κάκε φκορά και καταςτροφι, προκειμζνου αυτά να κλθροδοτθκοφν ςτισ γενιζσ του μζλλοντοσ.για τουσ ίδιουσ λόγουσ το 1989 θunesco ενζγραψε τα Μετζωρα ςτον κατάλογο των μνθμείων τθσ Παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ ωσ ζνα ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ πολιτιςτικό και φυςικό αγακό. Η αναγκαιότθτα περαιτζρω νομικισ κωράκιςθσ διαφφλαξθ τθσ αγιομετεωρίτικθσ κλθρονομιάσ Ζχοντασ όλα αυτά υπόψθ αντιλαμβανόμαςτε πλιρωσ για ποια περιοχι μιλάμε και ποιο ιερό κακικον μασ κακοδθγεί να τφχει τθσ διαφφλαξθσ και ανάδειξισ τθσ. Για να επιβιϊςουν τα Άγια Μετζωρα, το μεγαλειϊδεσ αυτό τμιμα τθσ Θείασ Δθμιουργίασ, όπου θ φφςθ, θ τζχνθ και θ ανκρϊπινθ αςκθτικι παρουςία βρίςκονται ςε εντατικό διαγωνιςμό, δεν χρειάηονται μόνον αγνοί ιδεολόγοι μοναχοί οικιςτζσ. Χρειάηεται επίςθσ, ειδικι νομικι κωράκιςθ από τθν Πολιτεία κακϊσ παρά το υπάρχον νομικό πλαίςιο προςταςίασ ο χϊροσ των Μετεϊρων απειλείται από επεμβάςεισ που

7 αποςκοποφν ςτθν εξυπθρζτθςθ του μαηικοφ τουριςμοφ και τισ νζεσ δράςεισ που αναφφονται ςυνεχϊσ (αναρριχθτζσ, ανεμοπτεριςτζσ, ντρόουν, νεοπαγανιςτζσ, τελετζσ άλλων κρθςκειϊν κ.α ). Οι ςυνεχείσ παρεμβάςεισ και αλλοιϊςεισ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ,θ διοικθτικι πολυαρχία και ζλλειψθ ςυντονιςμοφ μεταξφ των εμπλεκομζνων, όλα αυτά ςκιάηουν το φυςικό και πνευματικό Υψοσ και Κάλλοσ των βράχων και των μοναςτθριϊν και ιδιαίτερα τθν πνευματικότθτα τθσ μοναςτικισ κοινωνίασ. Για να αντιμετωπιςτοφν αυτζσ οι «απειλζσ» ο χϊροσ χρίηει προςταςίασ άρα χρειάηεται περαιτζρω νομικι κωράκιςθ όςον αφορά τθν οργάνωςθ και λειτουργία του χϊρου με ςτόχο να απαλλαγοφν τα Μετζωρα από πολλοφσ κινδφνουσ αλλοίωςθσ και παραχάραξθσ. Θ προςπάκεια πρζπει να επικεντρϊνει ςτον ςεβαςμό του ιεροφ χϊρου κακϊσ πρόκειται για πολφτιμο και μοναδικό φυςικό περιβάλλον, για κρθςκευτικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά και παραδοςιακι περιοχι, ςτοιχεία, που είναι κοινά αγακά και πρζπει να διαςωκοφν. Και κα διαςωκοφν αν θ περιοχι των Μετεϊρων ειδωκεί ωσ ιερι και αναλλοίωτθ ςτθν ουςία και όχι ςτον τφπο. το ευλόγωσ αυκόρμθτο ερϊτθμα, «τί κα πει ιερόσ χϊροσ» τονίηουμε ότι ζχει τθν ζννοια του ςεπτοφ, του αξιοςζβαςτου και απρόςβλθτου, που απαιτεί ειδικι νομικι μεταχείριςθ όςον αφορά τισ δράςεισ που αναπτφςςονται εντόσ αυτοφ. θμειϊςτε ότι ςιμερα εντόσ του ευρφτερου Μετεωρίτικου χϊρου αναπτφςςονται δράςεισ όπωσ βοςκι, κιρα, εμπόριο, κυκλοφορία αυτοκινιτων κακϋ όλο το εικοςιτετράωρο, βιντεοςκοπιςεισ, κινθματογραφιςεισ, οργανωμζνθ αναρρίχθςθ, πάςθσ φφςεωσ τελετϊν άλλων κρθςκειϊν και μάλιςτα ζξω από τθν πόρτα των μοναςτθριϊν κάτι που δικαιολογεί τθν λαϊκι ζκφραςθ περί ξζφραγου αμπελιοφ. Είναι τραγικό να ανακοινϊνει Πρόεδροσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ τθν οργάνωςθ διεκνοφσ ςυνάντθςθσ ςτα Μετζωρα χωρίσ να ρωτάει

8 κανζναν, χωρίσ να υποβάλλει φάκελο ςτο Τπουργείο Πολιτιςμοφ και να κεωρεί μάλιςτα αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά του. Θ κακυςτζρθςθ ζκδοςθσ των προεδρικϊν διαταγμάτων κακιςτοφν τθν νομικι κωράκιςθ προςταςίασ των Μετεϊρων προβλθματικι κακϊσ δεν αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά τισ πιζςεισ άςκθςθσ οργανωμζνων βαρζων δράςεων ςτο πλαίςιο των εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ με τθν μοναςτικι κοινότθτα να βρίςκεται ςε ζναν διαρκι αγϊνα προκειμζνου να υπεραςπιςτεί τα αυτονόθτα. Θ μετεωρίτικθ μοναςτικι κοινότθτα, μόνιμοι οικιςτζσ του χϊρου, που φυλάγουν κυριολεκτικά Θερμοπφλεσ, είναι αυτοί που ζχουν χρζοσ να διαφυλάξουν και να προςτατεφςουν τον χϊρο και το περιεχόμενό του κάτι που δίνει το θκικό δικαίωμα να εκφράςουν γνϊμθ, να αποφαςίηουν και γενικϊσ να διαχειρίηονται τον ιερό αυτό χϊρο ςφμφωνα με τισ επιταγζσ των ιερϊν κανόνων και των νόμων τθσ πολιτείασ. Σθν παραφυλακι αυτι οι Μετεωρίτεσ Μοναχοί τθν εκτελοφν πιςτά για οκτϊ αιϊνεσ τϊρα, από τθσ ιδρφςεωσ των Μονϊν τουσ, δθλαδι, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει άβατο ι ςυγκρότθςθ αυτόνομθσ Μοναςτικισ Πολιτείασ, με ιδιαίτερο νομικό κακεςτϊσ όπωσ ιςχυρίηονται κάποιοι. Ιερότθτα χϊρου ςθμαίνει απαγορεφςεισ; _Δθλαδι μπορεί να είναι ελεφκερθ θ κινθματογράφθςθ, βιντεοςκόπθςθ και φωτογράφθςθ για επαγγελματικι, εμπορικι και διαφθμιςτικι χριςθ και φωτογραφιςεων - βιντεοςκοπιςεων γάμου; _Μπορεί τα ΜΕΣΕΩΡΑ να εξελιχκοφν ςε κζντρο αναρρίχθςθσ με βαριζσ διοργανϊςεισ αναρρίχθςθσ επί των βράχων, ςχοινοβαςία και ότι άλλο απίκανο χόμπι που αυτοαναγορεφεται άκλθμα; Επιτρζψτε μασ εδϊ να επαναφζρουμε τθν ανάγκθ αξιοποίθςθσ του άλλου βραχϊδουσ ςυμπλζγματοσ εφάμιλλου των Μετεϊρων που βρίςκεται ςτθν περιοχι των Χαςίων με τθν υλοποίθςθ τθσ μελζτθσ του Διμου Καλαμπάκασ για λειτουργία αναρριχθτικοφ πεδίου, όπωσ το ηθτάει θ Ομάδα Πρωτοβουλίασ Χαςιωτϊν.

9 _Θa επιτρζψουμε τθν τοποκζτθςθ επί των βράχων μεταλλικϊν εξαρτθμάτων αναγκαίων για τθν αναρρίχθςθ, κακϊσ και τθν αυκαίρετθ επιλογι διαδρομϊν από κάκε αναρριχθτι χωρίσ να λογαριάηουμε τον τραυματιςμό των βράχων; Μια απλι οπτικι παρατιρθςθ ςτο βράχο όπου τα χαλάςματα τθσ Ι.Μ. Παντοκράτορα μπορεί να πείςει για τθν αλλοίωςθ του βράχου από τθν ςυνεχι ανάβαςθ αναρριχθτϊν. _Θα μποροφν ελεφκερα κάποιοι ςχοινοβάτεσ (highline) να διοργανϊνουν παγκόςμιεσ ςυναντιςεισ και να δζνουν τα ςχοινιά από βράχο ςε βράχο και από τροφλο ςε τροφλο; _Θα επιτραπεί ςτουσ ανεμοπτεριςτζσ και ςτα ντρόουν να υπερίπτανται πάνω από τα μοναςτιρια; _Θα επιτραποφν οι αγϊνεσ μοτοςικλετιςτϊν απλζσ θ ανϊμαλων διαδρομϊν (enduro) και αυτοκινιτων κάκε τφπου ςτο οδικό δίκτυο των Μετεϊρων; _Θα επιτραπεί θ κιρα ςτον αρχαιολογικό και ιερό χϊρο των Μετεϊρων, κακϊσ ωσ μνθμείο εγγεγραμμζνο ςτον κατάλογο τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO οφείλει να προςτατεφεται θ πανίδα και θ χλωρίδα του μνθμείου;(τισ περιόδουσ ελεφκερθσ κιρασ οι αίνοι του ψαλτθρίου διακόπτονται από το τουφεκίδι των κυνθγϊν που κυνθγοφν μζςα ςτον ιερό χϊρο). _Θα επιτραπεί θ διαμονι ςτθν φπαικρο εντόσ των αςκθτθρίων, των προςευχάδικων και των λοιπϊν ςπθλαίων και βράχων; _Θα επιτραπεί θ εγκατάςταςθ καταςκινωςθσ μεμονωμζνων καταςκθνωτϊν, θ ςτάςθ - ςτάκμευςθ με ςκοπό τθ διανυκτζρευςθ τροχόςπιτων και τροχοβιλϊν; _Θα επιτρζψουμε τθν παρουςία και τζλεςθ τελετϊν άλλων κρθςκειϊν; _Θα επιτρζψουμε τθν εγκατάςταςθ ποιμνιοςταςίων και ποιμνίων ζξω από τισ πόρτεσ των μονϊν όπωσ ςυμβαίνει, με τουσ τουρίςτεσ να ανακατεφονται με τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδι που κατζρχονται ανεξζλεγκτα ςτο οδικό κφκλωμα Μετεϊρων και γενικότερα ςτο χϊρο;

10 _Θα επιτρζψουμε τθν ςυνζχιςθ του απαράδεκτου φαινομζνου να μεταβάλλονται οι χϊροι ζξωκεν τθσ πόρτασ των μονϊν ςε κάκε είδουσ αςχιμιεσ και θχορφπανςθ μζχρι το πρωίασ; Δεν πρζπει να τοποκετθκοφν μπάρεσ ςτα τρία ςυγκεκριμζνα ςθμεία ϊςτε να αποφεφγεται θ πρόςβαςθ τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ςτισ αυλζσ των μοναςτθριϊν; _Δε κα πρζπει αλικεια να γνωρίηει, τουλάχιςτον θ Αςτυνομία, ποιοι δρουν ςτο χϊρο και να δίδονται οι ςχετικζσ άδειεσ πρόςβαςθσ όςων μεμονωμζνα αναρριχοφνται ι πεηοποροφν ςτο χϊρο βάςθ ςχεδίων; _ε ποιο άλλο μνθμείο του Παγκόςμιου Πολιτιςμοφ επιτρζπονται να γίνονται όλα αυτά; _Που αλλοφ ςτον κόςμο ςε αντίςτοιχο εμβλθματικό χϊρο αυτόσ δεν διζπεται από ρυκμιςτικοφσ κανόνεσ όςον αφορά τθν λειτουργία του; Όπωσ γίνεται αντιλθπτό, ουςιαςτικά δεν πρόκειται για τθν επιβολι κάποιων νζων ρυκμίςεων και απαγορεφςεων, αλλά για μία ςυγκζντρωςθ και κωδικοποίθςθ των ιδθ υφιςτάμενων, βάςει του Αρχαιολογικοφ Νόμου ςε ςυνδυαςμό με. το ν. 2351/1995, κανόνων. Θ ζκδοςθ των προβλεπόμενων από τον Ν.2351/95 προεδρικϊν διαταγμάτων, όςον αφορά τθν ςφςταςθ του οργάνου που είναι θ ςφναξθ των Ιερϊν Μονϊν και τον ακριβι προςδιοριςμό των δράςεων που αναπτφςςονται ςτο χϊρο, αποτελοφν μια αυτονόθτθ αναγκαιότθτα αλλά και τθν ολοκλιρωςθ τθσ κωράκιςθσ για τον ςεβαςμό και προςταςία τθσ ιερότθτασ του Μετεωρίτικου χϊρου από νομικισ πλευράσ. Θ πρόταςθ του Τπουργείου είναι μια προςπάκεια για να μθν αλλοιωκεί ο χαραχτιρασ των Μετεϊρων ωσ ηωντανό μοναςτικό κζντρο και ωσ φυςικό μνθμείο, να μθν χάςει περιοχι τθν βαρφτιμθ κλθρονομιά που ςυνιςτοφν τα Μετζωρα που μόνο μϋ αυτά τα ςτοιχεία ςυμβάλουν καταλυτικά ςτθν ςτιριξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και ςτθν γενικότερθ πρόοδο του τόπου μασ κακϊσ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των επιςκεπτϊν ζρχονται ςτθν περιοχι για να καυμάςουν το μοναςτικό

11 κζντρο και το περιεχόμενό του και όχι για να ςυναντιςουν ότι μποροφν να ςυναντιςουν ςε άλλουσ τόπουσ. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ αξιότιμοι ςφμβουλοι ςασ καλοφμε να γνωμοδοτιςετε κετικά επί του ςυηθτοφμενου ςχεδίου Προεδρικοφ διατάγματοσ. Ασ μθν παραδϊςουμε χάριν οποιουδιποτε αντιτίμου «Σα Άγια τοισ κυςί»!!! Με εκτίμθςθ Για το Διοικθτικό υμβοφλιο Γρθγόριοσ Γ. Καλφβασ Πρόεδροσ Δθμιτρθσ Λάςκοσ ΓενικόσΓραμματζασ

ΠΡΟΣ : α)περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό. β)πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. γ)αντιπεριφερειάρχη κ.

ΠΡΟΣ : α)περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό. β)πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. γ)αντιπεριφερειάρχη κ. «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΓΙΟΜΕΤΕΩΡΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Μασούτα 3, Τ.Κ 42200ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Τ. Θ. 5575, Τηλ: 24320-78183, 6944145784, info@meteoronlithopolis.gr meteoronlithopolis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Στόχοσ Δικτφου Natura 2000 Διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ φυςικϊν οικοτόπων και άγριων

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν ςτο Μουςείο τα κουροφπια γίνανε αμφορείσ, υδρίεσ και κφλικεσ

Όταν ςτο Μουςείο τα κουροφπια γίνανε αμφορείσ, υδρίεσ και κφλικεσ Δημοτικό Σχολείο Επιςκοπήσ-Γωνιάσ Θήρασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θήρασ Όταν ςτο Μουςείο τα κουροφπια γίνανε αμφορείσ, υδρίεσ και κφλικεσ 1 Υποδράζη: Εκπαιδεσηικές Επιζκέψεις Μαθηηών Συμμετζχοντεσ Σχολείο:

Διαβάστε περισσότερα

Θα ικελα να ρωτιςω αν υπάρχει θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ςτα αγγλικά;

Θα ικελα να ρωτιςω αν υπάρχει θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ςτα αγγλικά; Διευκρινίςεισ επί τησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για την υλοποίηςη του ζργου «ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΗ», ςτη θεματική «εράφειο Δημόςιο Κτίριο και Ψηφιακή Σζχνη» Αρ. Γεν.Πρωτ. 1976/ΕΤΤΑΠ 1919/01.06.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του με αρικμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Επιχειρθςιακι Δράςθ Εργαςτιριο 1

Ηλεκτρονικι Επιχειρθςιακι Δράςθ Εργαςτιριο 1 1. Εγκατάςταςη Xampp Προκειμζνου να γίνει θ εγκατάςταςθ κα πρζπει πρϊτα να κατεβάςετε και εγκαταςτιςετε το XAMPP ωσ ακολοφκωσ. 1.1. Πάμε ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ https://www.apachefriends.org/download.html

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα

Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα Ιοφνιοσ 2017 Ταυτότθτα τθσ Ζρευνασ Η παροφςα ζρευνα διεξιχκθ το διάςτθμα Μαΐου - Ιουνίου 2017. Δείγμα: 180 επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΑΣΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΞΩΧΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΑΣΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΞΩΧΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ ΑΝΑΣΑΙΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΑΣΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΞΩΧΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 1.α.το βιβλίο τθσ Α. Δαρλάςθ τα ιςτορικά ςτοιχεία ςυνυφαίνονται με τα μυκιςτορθματικά: πρόςωπα φανταςτικά υφίςτανται ςε ατομικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ

Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ 1. Ειςαγωγή Για κάκε Δικαιοφχο που κα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςτο ΟΠΣΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020, απαιτείται η εγγραφή του Φορζα ςτο Σφςτημα Διαχείριςησ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεφκυνθ κατανάλωςθ & κάλαςςα

Υπεφκυνθ κατανάλωςθ & κάλαςςα Υπεφκυνθ κατανάλωςθ & κάλαςςα Τπεφκυνθ κατανάλωςθ & κάλαςςα Θ Περιβαλλοντικι Ομάδα Γυμναςίου κατά τθ ςχολικι χρονιά 2013-2014 ςυμμετείχε ςτο ενιαίο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του χολείου ΤΝ.ΔΡ.Α.ΜΩ. (υνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Κάκε δικαίωμα ςυνδζεται με τα άλλα και είναι όλα το ίδιο ςθμαντκά.

Κάκε δικαίωμα ςυνδζεται με τα άλλα και είναι όλα το ίδιο ςθμαντκά. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΙΑ ΤΑ ΔΙΙΚΑΙΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΙΔΙΙΟΥ Σε εύκολη γλώσσα «Δικαιϊματα» είναι κάτι που όλοι ζχουμε και πρζπει να μποροφμε να τα εφαρμόηουμε. Όλοι ζχουμε τα ίδια δικαιϊματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ κφκλοσ μια φορά.

Ένασ κφκλοσ μια φορά. Ένασ κφκλοσ μια φορά. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ςτθν τάξθ μασ, ζνασ κφκλοσ ξεκίνθςε να γράφει τθν δικι του ιςτορία. Στθν αρχι μασ γεννικθκαν μερικζσ απορίεσ: «Τι μποροφμε να κάνουμε με ζναν κφκλο»;

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικι του χριςτιανικοφ ναοφ (Ρυκμοί)

Αρχιτεκτονικι του χριςτιανικοφ ναοφ (Ρυκμοί) Αρχιτεκτονικι του χριςτιανικοφ ναοφ (Ρυκμοί) Βαςιλικι Οι βαςιλικζσ ιταν δθμόςια κτιρια που χρθςιμοποιοφνταν ςτθν αρχαία Ρϊμθ ωσ χϊροσ δθμοςίων ςυνεδριάςεων, ε - μπορικϊν ςυναλλαγϊν αλλά και ωσ δικαςτιρια.

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

«Χάρβεϊ» *Art therapy* Αριάδνθ Λεγάκθ

«Χάρβεϊ» *Art therapy* Αριάδνθ Λεγάκθ «Χάρβεϊ» *Art therapy* Αριάδνθ Λεγάκθ *Art therapy* H Art therapy, ι αλλιϊσ θεραπεία τέχνησ, είναι μια μορφι κεραπείασ που χρθςιμοποιεί τθ δθμιουργικι διαδικαςία μζςω τθσ τζχνθσ, για να βελτιϊςει τθ φυςικι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

100 ΧΡΟΝΙΑ Π.Ε.Π.Ε.Ν.

100 ΧΡΟΝΙΑ Π.Ε.Π.Ε.Ν. 1 100 ΧΡΟΝΙΑ Π.Ε.Π.Ε.Ν. Κυρίεσ και κφριοι, φίλεσ και φίλοι, Σασ ευχαριςτώ που τιμάτε με τθν παρουςία ςασ τθ ςθμερινι επετειακι εκδιλωςθ τθσ Ζνωςισ μασ. Αγαπητοί ςυνάδελφοι, Σασ ευχαριςτώ που μασ τιμάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΟΣΟ ΕΝΙΧΤΗ. -Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013- Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1305/2013 άρκρο 17 50% 1407/ %

ΠΟΟΣΟ ΕΝΙΧΤΗ. -Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013- Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1305/2013 άρκρο 17 50% 1407/ % ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ 19.2.2 Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 19.2.2.2 19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίa Συναντήςεων Πωλήςεων & Εκπαίδευςησ Προςωπικοφ

Διαδικαςίa Συναντήςεων Πωλήςεων & Εκπαίδευςησ Προςωπικοφ Διαδικαςίa Συναντήςεων Πωλήςεων & Εκπαίδευςησ Προςωπικοφ 5 Περιεχόμενα Σκοπόσ... 2 Γενικά... 2 Σφςτθμα Μπόνουσ & Ανακοίνωςθ Αποτελεςμάτων... 2 Εκπαιδευςθ Προςωπικοφ... 2 Ενθμερϊςεισ... 2 Συναντιςεισ Πωλιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ. Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd

Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ. Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd 25 Φεβρουαρίου 2015 Εκπαιδεφτρια: Βαςιλικι Χριςτοφι Η κ. Χριςτοφι Βαςιλικι ζχει ςπουδάςει Εφαρμοςμζνθ Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ. Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1

TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ. Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1 TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1 Ποια είναι τα ιδανικά επαγγζλματα για να μπορζςω να είμαι ευτυχιςμζνοσ και επιτυχθμζνοσ ςτο μζλλον; Σι ζχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ. Η κορφφωςθ τθσ προςπάκειάσ μασ

Συγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ. Η κορφφωςθ τθσ προςπάκειάσ μασ Συγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ Η κορφφωςθ τθσ προςπάκειάσ μασ Περίγραμμα Ειςήγηςησ Στάδια υλοποίθςθσ τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ Δομι επιςτθμονικισ / πτυχιακισ εργαςίασ Ζθτιματα ερευνθτικισ και ακαδθμαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων.

Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων. Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων. Να δθμιουργιςετε ζνα video ι power point, ςτο οποι ο κα προτει νετε ζνα κεατρικο ζργο ι ζνα λογοτεχνικο βιβλι ο που κα μποροφςε να γι νει κεατρικο, με ςτο χο τθν αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΗ A.6 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΞΑΡΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΣΗ ΤΗΣ

ΔΑΣΗ A.6 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΞΑΡΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΣΗ ΤΗΣ LIFE11 NAT/GR/1014: FOROPENFORESTS Διατιρθςθ Δαςϊν και Δαςικϊν Ανοιγμάτων Ρροτεραιότθτασ ςτον Εκνικό Δρυμό Οίτθσ και ςτο Προσ Καλλίδρομο τθσ Στερεάσ Ελλάδασ ΔΑΣΗ A.6 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΞΑΡΛΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότθτα 1: Οργάνωςθ μακιματοσ Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο ικανοποίηςησ των μελϊν του ΤΥΠΕΤ ςε ςχζςη με τισ προςφερόμενεσ υπηρεςίεσ

Ερωτηματολόγιο ικανοποίηςησ των μελϊν του ΤΥΠΕΤ ςε ςχζςη με τισ προςφερόμενεσ υπηρεςίεσ Προφίλ έρευνασ Η ζρευνα διεξιχκθ μεταξφ Μαΐου και Ιουνίου 2017 ςε όλθ τθν Ελλάδα για λογαριαςμό του ΣΤΠΕΣ. τθν ζρευνα ςυμμετείχαν 3.088 άτομα και είχαν τθν ακόλουκθ ςφνκεςθ Γενικά Συμπεράςματα Η ςυμμετοχι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Τομζασ Ανκρωπιςτικϊν Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν και Δικαίου Σχολι Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν 2012-2013 Διδάσκοντες: Παναγιώτα Ράπτη, Κώστας Θεολόγου ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων

Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων Πανελλόνιεσ εξετϊςεισ Γ Τϊξησ 2011 Ανϊπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβϊλλον ΘΕΜΑ Α Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων Α1. Σ/Λ 1. Σωςτι 2. Σωςτι 3. Λάκοσ 4. Λάκοσ 5. Λάκοσ Α2. Σ/Λ 1. Σωςτι 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα

Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο του Άβακα Αυτζσ οι οδθγίεσ ζχουν ςτόχο λοιπόν να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ να καταςκευάςουν τισ δικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ με το μοντζλο του Άβακα. Παρουςίαςη

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ: Το ςενάριο απευκφνεται ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΕΠΠ ΚΑΙ ΑΠ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΣΑΞΗ: Το ςενάριο απευκφνεται ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΕΠΠ ΚΑΙ ΑΠ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ «Τα ςχιματα» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ ΓΝΩΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ Μακθματικά, Γλϊςςα, Πλθροφορικι ΣΑΞΗ: Το ςενάριο απευκφνεται ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνζντευξη με τη ραδιοφωνική παραγωγό Βιβή Παπαςτάθη

Συνζντευξη με τη ραδιοφωνική παραγωγό Βιβή Παπαςτάθη Συνζντευξη με τη ραδιοφωνική παραγωγό Βιβή Παπαςτάθη 15/3/2018 Καλθςπζρα, Βιβι. Ευχαριςτοφμε πολφ που δζχτθκεσ να απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ μασ! 1. Πωσ αποφάςιςεσ να αςχολθκείσ με το ραδιόφωνο; Οφτε που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Εργαςίασ 1. Αξιολόγηςη Διδακτικών Δραςτηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια. Δραςτηριότητα 1. Κωνςταντίνοσ Κακαρίκοσ, Ευφροςφνθ Κοντοκϊςτα

Φυλλάδιο Εργαςίασ 1. Αξιολόγηςη Διδακτικών Δραςτηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια. Δραςτηριότητα 1. Κωνςταντίνοσ Κακαρίκοσ, Ευφροςφνθ Κοντοκϊςτα Φυλλάδιο Εργαςίασ 1 Αξιολόγηςη Διδακτικών Δραςτηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Κωνςταντίνοσ Κακαρίκοσ, Ευφροςφνθ Κοντοκϊςτα k_kakarikos@hotmail.com efkodok@yahoo.gr Δραςτηριότητα 1 1 Χαρακτηριςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Λογικι πρόταςθ: Με τον όρο λογικι πρόταςθ (ι απλά πρόταςθ) ςτα μακθματικά, εννοοφμε μια ζκφραςθ με πλιρεσ νόθμα που δζχεται τον χαρακτθριςμό ι μόνο αλθκισ ι μόνο ψευδισ. Παραδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα