8. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΦΑΤ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΦΑΤ)"

Transcript

1 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 1-17, Λέζβνο Σει:. 510 Fax: ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ: Αληηθαηάζηαζε αγωγού οκβρίωλ ζηελ Πηερούληα ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 67 / 018 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Πόροη ΓΔΤΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,5 Υσξίο ηνλ Φ.Π.Α 8. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΦΑΤ) ΔΙΑΓΩΓΗ Ο παξψλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 051/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 9/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 1 Α, 9/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο ΦΑΤ ζηεξίδνληαη: ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε απηά). ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζην εξγν. ε πξνδηαγξαθέο πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν. ηελ θαιή πξαθηηθή, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη ηέρλεο. ΗΜΔΙΩΗ Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλαζεσξεκέλνο ΦΑΤ πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνχ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο ηδηνθηήηεο, θάζε ηδηνθηήηεο πξέπεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ΦΑΤ. Ο ΦΑΤ πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη εξγαζίεο κεηαηξνπήο ηνπ. πλεπψο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη λα ελεκεξψλεηαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ ζηνηρεία. εκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην Κέληξν Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. ΠΡΟΟΥΗ Ο παξψλ ΦΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 1

2 ΔΙΑΓΩΓΗ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ. ΠΑΡΑΓΟΥΔ 5. ΤΛΙΚΑ 6. ΥΡΗΙΜΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 7. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΥΔΓΙΑ «AS BUILT» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΜΗΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ

3 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΡΓΟ :«Αληηθαηάζηαζε αγωγού οκβρίωλ ζηελ Πηερούληα» ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΟΤ : Σνπηθή Κνηλφηεηα Πηεξνχληαο ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ : Όιν ην έξγν θαηαζθεπάδεηαη επί νδηθνχ δηθηχνπ. ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ : ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ : Γ.Δ.Τ.Α. ΛΔΒΟΤ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ : Ο ζπληνληζηήο αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ΑΡΜΟΓΙΟ ΚΔΠΔΚ : ΚΔΠΔΚ. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Σν πξνηεηλφκελν έξγν αθνξά ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ φκβξησλ πδάησλ θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ φκβξησλ πδάησλ φπσο θαη αγσγνχ απνζηξάγγηζεο. Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ έξγσλ δίλεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο θαη ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. ΗΜΔΙΧΗ: ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ παξνχζα ζχληνκε ηερληθή πεξηγξαθή, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Οη θαλνληζκνί κε βάζε ηνπ νπνίνπο ζπληάρζεθε ε κειέηε αλαθέξνληαη ζηα επί κέξνπο ηεχρε ηεο κειέηεο, ήηνη Σεχρνο Έθζεζεο, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θιπ. ΗΜΔΙΧΗ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο ν θαηάινγνο ησλ Καλνληζκψλ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.. ΠΑΡΑΓΟΥΔ Οη παξαδνρέο πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ ηε κειέηε. Οη παξαδνρέο δελ ππνθαζηζηνχλ θαη δελ ππεξηζρχνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κειέηεο. Α. ΔΓΑΦΟ Δπηηξεπφκελε ηάζε εδάθνπο Mpa 0.5 Μέηξν ζπκπίεζεο Mpa Β. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ εηζκηθφηεηα πεξηνρήο ΙΙΙ εηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο α = 0,16 πληειεζηέο ζεηζκνχ qw = 1,00 Γ. ΦΟΡΣΙΑ Δηδηθφ βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 5,00 KN/m Δηδηθφ βάξνο γαηψλ 0,00 KN/m Δηδηθφ βάξνο γαηψλ ππφ άλσζε 10,00 KN/m Δπηζηξψζεηο πιαθψλ,00 KN/m ΗΜΔΙΧΗ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, ν θαηάινγνο ησλ παξαδνρψλ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 5. ΤΛΙΚΑ Σα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ ηεο κειέηεο. ΗΜΔΙΧΗ: Σν παξφλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν.

4 6. ΥΡΗΙΜΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ Δγτεηρίδηο επηζεώρεζες θαη ζσληήρεζες ηοσ έργοσ Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζψο θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν θξίλεηαη ρξήζηκν λα ιεθζνχλ ππφςε νη επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα παξαδψζεη ζηε Γ.Δ.Τ.Α.Λ έλα ιεπηνκεξέο θαη πιήξεο ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ηνπ Έξγνπ (ησλ πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εμνπιηζκνχ θηλεηνχ θαη κε θιπ). Σν Δγρεηξίδην απηφ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο κηαο πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ : 1. Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξφκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πιηθά, εμνπιηζκφ, θιπ. γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο.. Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπ ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πεξηνδηθά ζην κέιινλ.. Σεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ θπξίσλ έξγσλ (π.ρ. αγσγψλ αθαζάξησλ νκβξίσλ, θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, δηθιείδσλ, αληιηνζηαζίσλ θιπ.) θαη φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, αθηλήηνπ θαη θηλεηνχ.. Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηηο ζπληεξήζεηο πνπ ζα γίλνληαη ζηα έξγα απνρέηεπζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 5. Αλαιπηηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο θαη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο θζνξψλ θαη δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζζνχλ κειινληηθά. 6. Πξφηαζε νξγάλσζεο ηεο ζπληήξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα αλαιάβεη ε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ηελ ιεηηνπξγία ζπληήξεζε ησλ έξγσλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα είλαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα επηβνεζεζεί ε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ζηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, είηε κε αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο απφ ηνλ ίδην, είηε, ελαιιαθηηθά, κε ζχλαςε «χκβαζεο πληήξεζεο» ηνπ έξγνπ. Οδεγίες αζθάιεηας γηα ηελ ζσληήρεζε ηοσ έργοσ Κάζε εξγαζία ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ "Αληηθαηάζηαζε αγωγού οκβρίωλ ζηελ Πηερούληα" πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ηνπ θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ (ΓΔΤΑΛ) Γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία ζα ηεξνχληαη : Η ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα. Οη πιένλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηνλ θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. Οη νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηψλ εμνπιηζκνχ. Οη νδεγίεο ησλ παξαζθεπαζηψλ πιηθψλ. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξέπεη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα γίλεη επηζεψξεζε, σο αθνινχζσο : Έιεγρνο ζσιελψζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ δηαξξνψλ, απνθξάμεσλ θιπ. πληήξεζε ησλ θξεαηίσλ ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο δχν θνξέο ην ρξφλν θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ. Παξαθάησ δίλνληαη νδεγίεο αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θάζε θνξά κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή πεξηζζφηεξεο απφ κηα νδεγίεο αζθαιείαο. Πξέπεη θάζε θνξά λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη νδεγίεο αζθαιείαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή.

5 εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη νδεγίεο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνχλ απφ ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο θάζε εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ζα πινπνηείηαη θάζε θνξά. Δργαζίες ζσληήρεζες οδοζηρώκαηος, ζήκαλζες θαη αποθαηάζηαζες δεκηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη κεηά απφ έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα (π.ρ. ππεξβνιηθέο βξνρνπηψζεηο, ρηφλη θιπ) ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ δεκηέο νη νπνίεο ζα απαηηήζνπλ επέκβαζε θαη απνθαηάζηαζε. Γηα θάζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ: Κίλδπλνη Οη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ είλαη: Σξνραίν αηχρεκα Πηψζε απφ χςνο χγθξνπζε θαηαπιάθσζε απφ αληηθείκελν Ηιεθηξνπιεμία Ππξθατά Εθηηζέκελεο νκάδεο Οη εθηηζέκελνη ζηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο είλαη : Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο Οη δηεξρφκελνη νδεγνί Πξνηεηλόκελα κέηξα Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ πξνηείλνληαη : Δλεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Δλεκέξσζε ησλ νδεγψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Σνπνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηε ζήκαλζε απηνθηλεηνδξφκσλ θαη Γεκνηηθψλ νδψλ. Πεξίθξαμε ησλ έξγσλ θαη θσηηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Δμαζθάιηζε αζθαινχο δηάβαζεο ησλ νρεκάησλ. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ θσζθνξνχρα γηιέθα θαη ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (θξάλε, παπνχηζηα, γάληηα). Διαρηζηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ ζνξχβνπ. Πξνζνρή ζε ελαέξηα δίθηπα θαη ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ. Πξνζνρή ζε ππφγεηα δίθηπα (εθφζνλ ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο). Δμαζθάιηζε θαζαξηφηεηαο ζηνλ επξχηεξν ρψξν εξγαζίαο. Σήξεζε αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηηο ψξεο πνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο. Δμαζθάιηζε κε πξφζβαζεο ηξίησλ ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ. Γεληθές παραηερήζεης γηα θάζε είδοσς εργαζία ζσληήρεζες θαη επέκβαζες θαηά ηελ ιεηηοσργία ηοσ έργοσ ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα πξνιακβάλνληαη νη θίλδπλνη: Σεο εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ηηο αλαιάβεη. Σεο εξγαζίαο γηα ηνπο δηεξρφκελνπο νδεγνχο. Οηηδήπνηε αληηθαζίζηαηαη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ θαηαζθεπή. Όηαλ ηνπνζεηείηαη λένο εμνπιηζκφο λα θαηαγξάθεηαη. Όηαλ ελζσκαηψλνληαη λέα πιηθά λα δίλνληαη ηα MSDS ηνπ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη λα πξνζαξηψληαη ζην ΦΑΤ. Κάζε εξγαζία πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηεο απνρεηεχζεσο. Πξηλ απφ κεξηθή ή νιηθή θαηεδάθηζε λα εθηηκηνχληαη πιηθά πνπ κπνξεί : 5

6 Να επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ Να αλαθπθισζνχλ Να ζξπκκαηηζζνχλ Να παξάγνπλ ζθφλε Δπίζεο πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ηε γλψζε πνπ ζα ππάξρεη ηφηε πνπ ζα γίλνπλ νη επεκβάζεηο. Γειηία Πιεροθορηώλ Αζθαιείας (MSDS) ην παξάξηεκα ηνπ ΦΑΤ ζα πξνζαξκφδνληαη ηα δειηία πιεξνθνξηψλ αζθαιείαο (MSDS) ησλ πιηθψλ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, κε επζχλε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ο ηετληθός ηοσ θορέα ποσ ζα αλαιάβεη ηε ζσληήρεζε ηοσ έργοσ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξηήζεη ζην παξάξηεκα ηα δειηία πιεξνθνξηψλ αζθαιείαο (MSDS) ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ζε ελδερφκελεο επηζθεπέο ηνπ έξγνπ. Σεκεηώλεηαη όηη ε πξνζθόκηζε ησλ δειηίσλ πιεξνθνξηώλ αζθαιείαο (MSDS) ησλ πιηθώλ είλαη λνκνζεηηθή ππνρξέσζε όισλ ησλ πξνκεζεπηώλ. ΗΜΔΙΧΗ:ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 7. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αλακέλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, παξαηίζεληαη νη Οδεγίεο Αζθαινχο Δξγαζίαο. Κάζε Οδεγία Αζθαινχο Δξγαζίαο πεξηέρεη : Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ. ΗΜΔΙΧΗ: Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο νθείιεη λα ζπληάμεη Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδφηε ηνπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα πεξηερφκελα ηφζν ηεο Οδεγίαο Αζθαινχο Δξγαζίαο φζν θαη ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 6

7 ΔΡΓΑΙΑ ΔΡΓΑΙΔ Δ ΣΑΦΡΟΤ Μέηρα 1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ε ηπρφλ χπαξμε θαη ζέζε ππνγείσλ δηθηχσλ. Η αθξηβήο ζέζε ησλ δηθηχσλ πξέπεη λα επηβεβαησζεί κε επηηφπνπ εξεπλεηηθέο ηνκέο. (ΠΓ 107/1981,ΠΓ 16/199) Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα κειεηεζεί ε αλάγθε αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ηεο ηάθξνπ (ππφγεηνο νξίδνληαο, παιαηφηεξεο εθζθαθέο ζην ρψξν, ζχζηαζε εδαθηθψλ πιηθψλ) θαζψο θαη νη παξαθείκελεο θαηαζθεπέο. Σα απαηηνχκελα κέηξα αληηζηήξημεο πξέπεη λα κειεηνχληαη απφ αξκφδην κεραληθφ. (ΠΓ 107/1981,ΠΓ 16/1996) Ο ρψξνο εξγαζίαο πξέπεη λα πεξηθξαρζεί, ψζηε λα απνηξαπεί ε πξφζβαζε ζε δηεξρφκελνπο πεδνχο θαη νρήκαηα θαη λα ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε γηα ελεκέξσζε ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ θαη πξνζσξηλή εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο, (ΤΑ 50/00, ΠΓ107/1981,ΠΓ 16/1996) Καηά ηηο εθζθαθέο πξέπεη λα αληινχληαη ζπλερψο. Σα λεξά πξέπεη λα δηνρεηεχνληαη ζε ζηφκηα ππνλφκσλ, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. (ΠΓ 107/1981) Σα ππφγεηα χδαηα πξέπεη λα αληινχληαη ζπλερψο. Σα λεξά πξέπεη λα δηνρεηεχνληαη ζε ζηφκηα ππνλφκσλ, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. (ΠΓ 107/1981) Πξνζσξηλή απνζήθεπζε πξντφλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζέζεηο εθηφο ηνπ εχξνπο θαηάθιηζεο ηνπ πηζαλνχ πξίζκαηνο νιίζζεζεο. Σα πξντφληα εθζθαθήο δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Δπίζεο θνληά ζηα πξαλή δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη πιηθά θαη εξγαιεία. (ΠΓ 107/1981) Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα θξαηνχλ απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ πξάλε θαη πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο εμνπιηζκφ, δίθηπα. Ο ρεηξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. (ΠΓ 107/1981) Οη εξγαζίεο εληφο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα μεθηλνχλ κεηά ηε βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ εξγνιάβνπ φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο. (ΠΓ 107/1981) Η πξφζβαζε ζηελ ηάθξν πξέπεη λα γίλεηαη απφ ζθάιεο, νη νπνίεο πξνζδέλνληαη θαη ζηα δπν άθξα ηνπο. (ΠΓ 107/1981) ε πεξίπησζε πνπ ν θπζηθφο θσηηζκφο ζηελ ηάθξν δελ επαξθεί, πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη πξνβνιείο. (ΠΓ 107/1981) Οη νδεγνί ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνπλ πξντφληα εθζθαθήο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ. Σα θνξηεγά δελ πξέπεη λα ππεξθνξηψλνληαη πέξαλ ηνπ σθέιηκνπ βάξνπο. Δπίζεο ηα αδξαλή δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα ρείιε ηεο θαξφηζαο. Σέινο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ηεο θαξφηζαο. (ΠΓ 107/1981) Οη νδεγνί ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ πξέπεη λα θξαηνχλ απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ελαέξηα δίθηπα ειεθηξνδφηεζεο. Γηα ιφγνπο επζηάζεηαο ησλ θνξηεγψλ δελ πξέπεη λα θπθινθνξνχλ κε ππεξπςσκέλεο ηηο θαξφηζεο ηνπο. (ΠΓ 107/1981) Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ηεξνχλ απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ θηλνχκελα κεραλήκαηα θαη νρήκαηα. Δπίζεο δελ πξέπεη λα αλαπαχνληαη ζε επηθίλδπλνπο ρψξνπο. (ΠΓ 107/1981) Σα πξαλή ηεο ηάθξνπ θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ αξκφδην πξφζσπν ζε θαζεκεξηλή βάζε, εθφζνλ ην βάζνο ηεο ηάθξνπ ππεξβαίλεη ην 1,50 κ. (ΠΓ 107/1981) Σα πξαλή ηεο ηάθξνπ θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ αξκφδην πξφζσπν, εθφζνλ ην άθξν ηεο δηαλνηγφκελεο ηάθξνπ είλαη βάζνπο κεγαιχηεξνπ ησλ,00 κ. (ΠΓ 107/1981) Οη παξαηεξήζεηο ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ πξαλψλ απφ ην αξκφδην πξφζσπν πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ (ΠΓ 107/1981, Ν 196/198) Λεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο ηάθξνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ κεηά απφ δεκηέο ε θαηαπηψζεηο πξαλψλ. (ΠΓ 107/1981) Λεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο ηάθξνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ κεηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (πρ 7

8 ζενκελία, παγεηφο). (ΠΓ 107/1981) 19 0 Μ.Α.Π 1 Λεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο ηάθξνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ, αλεμαξηήησο ησλ παξαπάλσ, κηα θνξά εβδνκαδηαίσο. (ΠΓ 107/1981) Οη παξαηεξήζεηο ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ πξαλψλ απφ ην κεραληθφ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ. (ΠΓ 107/1981, Ν 196/198) Παπνχηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 5 (S) Γάληηα ΔΝ 88 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 97 Αλαθιαζηηθφ γηιέθν ΔΝ 71 (class ) ΔΡΓΑΙΑ ΔΡΓΑΙΔ Δ ΟΥΔΣΟΤ Μέηξα 1 Μ.Α.Π Η ζηάζκεπζε νρήκαηνο κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο ησλ νρεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε αζθαιέο ζεκείν. (ΠΓ 16/1996) Η εξγαζία πξέπεη λα εθηειείηαη παξνπζία ηνπιάρηζηνλ δπν αηφκσλ (έλα εληφο ηνπ νρεηνχ θαη έλα εθηφο).(πγ 16/1996) πληζηάηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο ελδνεπηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε κνλάδα παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. πληζηάηαη λα γίλεηαη νπηηθφο έιεγρνο ησλ εμφδσλ ηνπ νρεηνχ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. πληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ην θάπληζκα θαη ε ρξήζε θιφγαο εληφο ηνπ νρεηνχ πληζηάηαη λα απνθεχγνληαη νη εξγαζίεο ζε νρεηνχο φηαλ επηθξαηνχλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, άλεκνο, ρηφλη, παγεηφο). Πξέπεη λα ηεξείηαη θαιή πγηεηλή απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ησλ νρεηψλ (πιχζηκν ρεξηψλ, αιιαγή ξνχρσλ κεηά ηελ εξγαζία). Μάζθα πιήξνπο πξνζψπνπ κε θίιηξα ΔΝ 16 class Παπνχηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 5 (S) Γάληηα ΔΝ 88 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 5 (S) Φφξκα εξγαζίαο ΔΝ 65 8

9 ΔΡΓΑΙΑ ΔΡΓΑΙΔ Δ ΦΡΔΑΣΑ Μέηρα Μ.Α.Π Οη ππεχζπλνη ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία (κεζνδνινγία, είδνο θξεαηίνπ, είδνο εξγαζίαο, ζπλζήθεο θπθινθνξίαο). Ο ρψξνο εξγαζίαο επί ηεο νδνχ πξέπεη λα πεξηθξαρζεί, ψζηε λα απνηξαπεί ή πξφζβαζε ζε δηεξρφκελνπο πεδνχο θαη νρήκαηα θαη λα ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε γηα ελεκέξσζε ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ θαη πξνζσξηλή εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο, (ΠΓ 16/1996) Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεί εληφο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα νμπγφλνπ (ΠΓ 16/1996) Δληφο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη κεηξήζεηο παξαγφλησλ γηα αλίρλεπζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ. (ΠΓ 16/1996) Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί κέζνδνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπλεξγείσλ εληφο θαη εθηφο ησλ θξεαηίσλ. (ΠΓ 16/1996) Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ππάξρεη εξγαδφκελνπο πάλσ απφ ην θξεάηην γηα παξαθνινχζεζε θαη παξνρή βνήζεηαο, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν. (ΠΓ 16/1996) Η πξφζβαζε θαη έμνδνο απφ ην θξεάηην πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ησλ ζθαιψλ ή κε ηε βνήζεηα αλπςσηηθήο δηάηαμεο ζε ηξίπνδα. (ΠΓ 16/1996) Δληφο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θσηηζκφο. (ΠΓ 16/1996) Δμνπιηζκφο, εξγαιεία θαη θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα πγξφ πεξηβάιινλ. (ΠΓ 16/1996) Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη εληφο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα εμεηάδεηαη πεξηνδηθά απφ ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 17/1996, Ν 1568/1985) Σα θξεάηηα πξέπεη λα θιείλνληαη κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ (βάξδηα, εκέξα).(πγ 16/1996) Η πινπνίεζε ζπζηήκαηνο Άδεηαο Δξγαζίαο απνηειεί κέηξν πνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη ζπλεπψο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη πνηνο εθδίδεη ηελ άδεηα. Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη γηα πνηφλ εθδίδεηαη ε άδεηα. Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη γηα πνηα εξγαζία εθδίδεηαη ε άδεηα. Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη ηζρχνο ηεο άδεηαο. Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη πνηα ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο (φρη κεγαιχηεξε ηεο κηαο βάξδηαο). Σν ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπεη πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηελ είζνδν θαη εξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν. Μάζθα πιήξνπο πξνζψπνπ κε θίιηξα ΔΝ 16 class Παπνχηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 5 (S) Γάληηα ΔΝ 88 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 97 Φφξκα εξγαζίαο ΔΝ 65 Αλαθιαζηηθφ γηιέθν ΔΝ 71 (class ) 9

10 ΔΡΓΑΙΑ ΔΡΓΑΙΔ Δ ΟΓΟΤ ΤΠΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ (ζσλέτεηα) Μέηρα Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζε νδφ ππφ θπθινθνξία πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ νη αξκφδηεο αξρέο θαη νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη. (ΤΑ 50/00) Η ηξνραία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, ψζηε λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ αδεηψλ. Δπίζεο πξέπεη λα θαζνξηζηεί αλ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο ηξνραίαο γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο. (ΤΑ 50/00) Η πξνζσξηλή ζήκαλζε ηεο νδνχ πξέπεη λα γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα ζθαξηθήκαηα ηεο ΤΑ 50/00 ή ηε ζρεηηθή κειέηε (εθφζνλ ε πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην απφ ηα ζθαξηθήκαηα). (ΤΑ 50/00) Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο θαη ηθαλνπνηεηηθή πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ ησλ εξγαζηψλ, απνηξέπνληαο ηνπο κε έρνληεο εξγαζία λα εηζέιζνπλ ζε απηφλ. Δπίζεο πξέπεη λα απνηξέπεηαη ε είζνδνο νρεκάησλ, πνπ έρνπλ παξεθθιίλεη απφ ηελ πνξεία ηνπο, ζην ρψξν. (ΤΑ 50/00) Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη εληφο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ. (ΤΑ 50/00) Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερψο. (ΤΑ 50/00, ΠΓ 96/199) Να δηαηεξείηαη θαζαξφο ν ρψξνο εξγαζίαο άιια θαη ν επξχηεξνο ρψξνο πεξί απηφλ (νδφζηξσκα). (ΤΑ 50/00) Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο φια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη. (ΤΑ 50/00) Η αλάξηεζε ησλ πηλαθίδσλ, θαηά ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, πξέπεη λα γίλεηαη μερσξηζηά γηα θαζεκία θαη κε «πληρηφ» δέζηκν. (ΤΑ 50/00) Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ κέρξη λα πιεζηάζνπλ ζην έδαθνο. (ΤΑ 50/00) 11 Οη εξγαδφκελνη πνπ ηνπνζεηνχλ πηλαθίδεο θαη ζηεζαία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ γάληηα. (ΤΑ 50/00, ΠΓ 96/199) 1 Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη, ψζηε λα κελ αλαηξαπνχλ (βαξηέο βάζεηο, πξφζδεζε).(τα 50/00) 1 πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εξγαδφκελνο γηα ηελ πξνζσξηλή ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο αλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο εξγαδφκελνο πξέπεη λα θνξάεη θσζθνξίδνλ γηιέθν, θξάλνο, παπνχηζηα θαη λα θξαηάεη θφθθηλε ζεκαία. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ηνπο ηξφπνπο ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θψλνη, γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ ηελ νδφ (ΤΑ 50/00) 1 Να ρξεζηκνπνηείηαη, αλ απαηηείηαη, φρεκα πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ. (ΤΑ 50/00) 15 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε φηη δελ κεηαθηλήζεθαλ ή αθαηξέζεθαλ πιηθά ζήκαλζεο ή αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα ηα κέηξα αζθάιεηαο. (ΤΑ 50/00) Μ.Α.Π 1 Αλαθιαζηηθφ γηιέθν ΔΝ 71 (class ) ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΙΟΤΛΙΟ 018 Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ. ΔΕΤΑΛ ΓΙΩΡΓΟ ΒΕΡΒΑΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΥΙΝΔΑΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 10

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΥΔΓΙΑ «AS BUILT» Μειέηε πνπ εθαξκφδνληαη είλαη: Η δηάξζξσζε ηεο κειέηεο είλαη ε παξαθάησ: ΣΔΤΥΗ 1. Σερληθή Έθζεζε. Σηκνιφγην Μειέηεο. Αλάιπζε Σηκψλ. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 5. Πξνκέηξεζε 6. Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 7. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 8. Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) 9. ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) ΗΜΔΙΧΗ Ο πληνληζηήο Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζην παξφλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ θαηάινγν ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο θαη ησλ as built ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ. 11

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩN ΣΟ ΔΡΓΟ Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην κεηξψν επεκβάζεσλ ζην έξγν. Σν κεηξψν επεκβάζεσλ ζην έξγν πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κεηά απφ θάζε λέα επέκβαζε ζε απηφ, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά. ΔΠΔΜΒΑΗ (ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 1

13 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ Ν1568/1985 «Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», ΦΔΚ 117Α/85 Ν/199 «Ρχζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο Αζθάιεηαο θιπ», ΦΔΚ 11Α/9 Ν196/198 «Υπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 16Α/8 Ν10/198 «Κύξσζε ηεο αξηζκ. 6 Δηεζλνύο Σπκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή», ΦΔΚ 9Α/8 ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/91/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11 Α 96, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99) ΠΓ05/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 9/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ 1Α/96 ΠΓ107/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ», ΦΔΚ 60Α/81 ΠΓ95/199 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ 89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ 0Α9, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ89/1999 (ΦΔΚ 9 Α /99) ΚΑΙ ΠΓ0/000 (ΦΔΚ 1Α/00) ΠΓ96/199 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ 89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ 0Α/9 ΠΓ97/199 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρώξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ 90/69/ΕΟΚ», ΦΔΚ 1Α/9 ΠΓ5/1989 «Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππόγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106 Α /89 ΠΓ778/1989 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ», ΦΔΚ 19Α/80 ΠΓ1/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ» ΦΔΚ 11Α/90, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ9/1991 (ΦΔΚ 180Α/91) ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ 0Α/78 ΠΓ95/1978 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο. Τξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/6/ΕΟΚ», ΦΔΚ Α/9 ΠΓ176/005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο όζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε εξγαδνκέλσλ ζε θηλδύλνπο πξνεξρόκελνπο από θπζηθνύο παξάγνληεο (θξαδαζκνύο), ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 00//ΕΚ», ΦΔΚ 7Α/05 ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 9/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95 ΤΑ50/00 «Έγθξηζε Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο Σήκαλζεο Εθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ εληόο θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα», ΦΔΚ 96/0 ΤΑ1066/198 «Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο», ΦΔΚ 15Β/8 1

14 ΚΤΑ160/199 «Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ», ΦΔΚ 756Β/9 ΑΠ. νηθ /000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (ΦΑΥ) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκόζηνπ Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00 ΑΠ. ΓΙΠΑΓ/νηθ 177/001 «Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ», ΦΔΚ 6Β/01 ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/001 «Καζηέξσζε ηνπ Σρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (ΣΑΥ) θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (ΦΑΥ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκόζην Έξγν», ΦΔΚ 686Β/01 ΑΠ. ΓΙΠΑΓ/νηθ 889/00 «Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/0 1

ΕΞΩΦΤΛΛΟ ΦΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΜΕΣΡΩΝ Ε ΑΓΩΓΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΕΞΩΦΤΛΛΟ ΦΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΜΕΣΡΩΝ Ε ΑΓΩΓΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΕΞΩΦΤΛΛΟ ΦΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΑΡΟΥΟΜΕΣΡΩΝ Ε ΑΓΩΓΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Ε.» ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) Η ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0046/92 92 Σημείο 8 (8) Οη βηηακίλεο, ηα αλόξγαλα ζπζηαηηθά θαη άιιεο νπζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ή γηα πξνζζήθε ζε ηξόθηκα φπσο ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0249/119 119 Αιηιολογική ζκέψη 11 (11) Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε νηθνλνκηθά απνδνηηθή επίηεπμε ηωλ εζληθώλ δεζκεύζεωλ γηα κείωζε ηωλ ηωλ εθπνκπώλ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθαίωκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΕΛΛΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΑΚΔΛ Ο Α Φ ΑΛ ΔΗ Α Κ ΑΗ ΤΓΔ Η Α

Φ ΑΚΔΛ Ο Α Φ ΑΛ ΔΗ Α Κ ΑΗ ΤΓΔ Η Α Μειεηεηέο: ΑΡΗΣΟ Γ. ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΑ, ΓΗΠΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΡΔΔΣΝΗΚΗΩΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΓΗΠΛ. ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαηά ηε Μειέηε: ΑΡΗΣΟ Γ. ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΑ, ΓΗΠΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΡΔΔΣΝΗΚΗΩΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις Έκδοζη 2.89.31 08/10/2014 Η έκδοζη 2.89.31, περιλαμβάνει : Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Αναγγελία πρόζληυης (Ε3) 08/10/2014 1 Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Επεηδή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ για το έργο:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ για το έργο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. ΜΔΛΔΣΖ: 114/2018 ΓΖΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - ΔΡΓΟ: «ΒΔΛΣΗΩΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ» Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ Πξνκεζεηώλ & Γηελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (.Α.Τ.) ΑΤ - ει.1/9 ΣΜΗΜΑ Α Γεληθά Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: Σν θηίξην ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Α.Γ «Σςνηήπηζη κηιπίος επιβαηικού ζηαθμού Λιμένα Αλεξανδπούποληρ»

ΔΡΓΟ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Α.Γ «Σςνηήπηζη κηιπίος επιβαηικού ζηαθμού Λιμένα Αλεξανδπούποληρ» ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΡΓΟ : «Σςνηήπηζη κηιπίος επιβαηικού ζηαθμού Λιμένα Αλεξανδπούποληρ» ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Α.Γ. 1601 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΝΟΔΜΒΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Γ Ι Κ Η Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Ι Γ Ι Κ Η Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ : ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΝΘΔΣΙΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΑΡ. ΜΔΛ. 184 /14 Κ.Α.30.7321.34 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Δ Ι Γ Ι Κ Η Τ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ Δ Η Α

Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ Δ Η Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ : «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΟΤ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΠΟΛΛΧΝΗΑΓΑ» ΘΔΖ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

πγθιίλνλ-απνθιίλνλ αθξνθύζην έρεη δηαηνκή εηζόδνπ A1

πγθιίλνλ-απνθιίλνλ αθξνθύζην έρεη δηαηνκή εηζόδνπ A1 Πρόβλημα πγθιίλνλ-απνθιίλνλ αθξνθύζην έρεη δηαηνκή εηζόδνπ A1 1cm ιαηκνύ 4.4cm θαη εμόδνπ A 7cm. Αλ ε πίεζε αλαθνπήο ζηελ είζνδν ηνπ αθξνθπζίνπ είλαη 1 bar θαη ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ 46 m / s ππνινγίζηε ζηηο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα