ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τοµέα που χορηγούν στεγαστικά δάνεια (βλ. παρακάτω). Η συµφωνία αποτελεί τη βάση ενός εθελοντικού κώδικα συµπεριφοράς (στη συνέχεια "ο κώδικας") τον οποίο θα εφαρµόζουν οι πιστωτικοί οργανισµοί που χορηγούν στεγαστικά δάνεια στους καταναλωτές. Στο παράρτηµα της συµφωνίας παρατίθεται ο κατάλογος των µερών που έχουν υπογράψει τη συµφωνία. Η συµφωνία αποτελείται από δύο τµήµατα: Τµήµα Ι: λεπτοµέρειες εφαρµογής και ελέγχου του εθελοντικού κώδικα Τµήµα ΙΙ: διατάξεις του εθελοντικού κώδικα που αφορούν τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές: - γενικά, για τα στεγαστικά δάνεια που προτείνουν - σε προσωπικό επίπεδο, σε προσυµβατικό στάδιο µε τη µορφή ενός "τυποποιηµένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών" Στόχος του κώδικα είναι να εξασφαλίσει διαφανή και συγκρίσιµη πληροφόρηση. Πεδίο εφαρµογής του εθελοντικού κώδικα Ο κώδικας καλύπτει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή για εγχώρια όσο και διασυνοριακά στεγαστικά δάνεια. Ορισµός του "στεγαστικού δανείου" βάσει του κώδικα Ως στεγαστικό δάνειο νοείται η πίστωση που χορηγείται σε καταναλωτή για την απόκτηση ή την διαµόρφωση ιδιωτικού ακινήτου, του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή το οποίο σκοπεύει να αγοράσει, και που ασφαλίζεται είτε µε υποθήκη σε ακίνητο, είτε µε ασφάλεια που χρησιµοποιείται συνήθως για το σκοπό αυτό σε ένα κράτος µέλος. Τα δάνεια που καλύπτονται από την οδηγία για την καταναλωτική πίστη (87/102) αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής του κώδικα.

2 ΤΜΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο εθελοντικός κώδικας θα εφαρµοσθεί βάσει της ακόλουθης διαδικασίας: 1. Οι ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τοµέα που προσυπογράφουν τον κώδικα θα προβούν σε επίσηµη δηµόσια δήλωση σχετικά µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν. 2. Κάθε µια από τις ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τοµέα θα απευθύνει επίσηµη σύσταση στα εθνικά της µέλη προκειµένου : 2.1. να πραγµατοποιήσουν επίσηµη δηµόσια δήλωση προσχώρησης στον κώδικα 2.2. να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ενόψει της πρακτικής εφαρµογής του κώδικα, δηλ., µεταξύ άλλων, να καλέσουν κάθε πιστωτικό οργανισµό που αποφασίζει να προσχωρήσει στον κώδικα: να ανακοινώσει την προσχώρησή του στον κώδικα εντός έξι µηνών από την επικύρωση της συµφωνίας να δηµοσιεύσει την προσχώρησή τους στον κώδικα και να κοινοποιήσει στο κεντρικό µητρώο τη δέσµευση του να εφαρµόζει το κώδικα καθώς και την ηµεροµηνία εφαρµογής που θα αποφασίσει (βλ. σηµείο 7.2) Η ηµεροµηνία εφαρµογής του κώδικα θα καθορισθεί εντός προθεσµίας 12 µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης από κάθε πιστωτικό οργανισµό της προσχώρησής του στον κώδικα. 3. Ο κώδικας θα δηµοσιευθεί και θα διατίθενται αντίγραφα σε κάθε υποκατάστηµα των πιστωτικών οργανισµών που θα προσχωρήσουν στον κώδικα. 4. Τα αντίγραφα του κώδικα θα αναφέρουν πάντοτε, τη διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου του αρµόδιου οργανισµού στον οποίο µπορούν να αναφερθούν οι καταναλωτές σε περίπτωση ενδεχόµενων δυσκολιών που θα αντιµετωπίσουν κατά την εφαρµογή του κώδικα. 5. Οι καταναλωτές θα ενηµερωθούν για την ύπαρξη του κώδικα καθώς και για τη διαθεσιµότητά του µε ειδική αναφορά στο τυποποιηµένο ευρωπαϊκό δελτίο πληροφοριών. 6. Οι ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τοµέα θα δηµοσιεύουν ετήσια έκθεση σχετικά µε την πρόοδο της εφαρµογής του κώδικα. 7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 7.1. θα ελέγχει την υλοποίηση και την αποτελεσµατικότητα του κώδικα 7.2. θα διασφαλίσει τη δηµιουργία ενός κεντρικού µητρώου στο οποίο θα περιλαµβάνονται οι πιστωτικοί οργανισµοί που προσφέρουν στεγαστικά δάνεια και θα αναφέρεται πόσοι εξ αυτών έχουν ή δεν έχουν εγκρίνει τον κώδικα θα δηµοσιεύσει σύσταση για την µεταφορά του εθελοντικού κώδικα όπως προβλέπεται από το έγγραφο COM (1999) 232, εντός προθεσµίας δύο ετών από τη σύστασή της, θα αξιολογήσει τη λειτουργία του κώδικα βάσει των αποτελεσµάτων της ελεγκτικής της δραστηριότητας, των ετήσιων εκθέσεων που έχουν υποβάλει οι ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τοµέα καθώς και οποιασδήποτε άλλης διαθέσιµης πληροφορίας. Αµέσως µετά, ο κώδικας θα αναθεωρηθεί από το σύνολο των µερών που συµµετέχουν στο διάλογο, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βάσει των συµπερασµάτων της. 2

3 8. Η προσχώρηση στον κώδικα θα είναι ανοικτή και για τους πιστωτικούς οργανισµούς που δεν είναι µέλη των ευρωπαϊκών ενώσεων του πιστωτικού τοµέα που τον ενέκριναν. 3

4 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ Το παρόν έγγραφο αποτελεί έναν εθελοντικό κώδικα συµπεριφοράς (στη συνέχεια ο "κώδικας") ο οποίος αναφέρεται στις µη συµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή σε ότι αφορά τα στεγαστικά δάνεια. Ο κώδικας αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής συµφωνίας για έναν εθελοντικό κώδικα για τα στεγαστικά δάνεια (όπως καθορίζονται στη συµφωνία) τον οποίο διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών και οι ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τοµέα. Οι πιστωτικοί οργανισµοί που έχουν αποδεχθεί τον κώδικα δεσµεύονται να παρέχουν στον καταναλωτή, τηρώντας τις συµφωνηµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής και τα έντυπα που περιγράφονται στη συνέχεια: - γενικές πληροφορίες για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούν - προσωποιηµένες πληροφορίες στο προσυµβατικό στάδιο που παρέχονται µε τη µορφή ενός "τυποποιηµένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών". Η τελική απόφαση για την αποδοχή µιας προσφοράς πίστωσης που παρουσιάζει ένας δανειστής ανήκει στον καταναλωτή.

5 1. Γενικές πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται στον καταναλωτή Οι αρχικές πληροφορίες για θέµατα στεγαστικών δανείων πρέπει να περιλαµβάνουν ή να συνοδεύονται από τις ακόλουθες πληροφορίες, που θα παρουσιάζονται στο ίδιο µέσον µε αυτό που χρησιµοποιείται για τις ίδιες τις πληροφορίες. A ανειστής: 1. Επωνυµία και διεύθυνση του δανειστή 2. Ενδεχοµένως, επωνυµία και διεύθυνση του µεσάζοντα. B - Στεγαστικό δάνειο: 1. Σκοποί για τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί το δάνειο 2. Είδος ασφάλειας 3. Περιγραφή των υπαρχόντων τύπων στεγαστικών δανείων µε σύντοµη περιγραφή των διαφορών µεταξύ προϊόντων µε σταθερό και κυµαινόµενο επιτόκιο και των επιπτώσεών τους για τον καταναλωτή 4. Είδη επιτοκίων -σταθερό, κυµαινόµενο και συνδυασµός των δύο µορφών 5. Αναφορά του κόστους για τον καταναλωτή ενός αντιπροσωπευτικού στεγαστικού δανείου 6. Κατάλογος σχετικών εξόδων, όπως διοικητικά έξοδα, έξοδα ασφάλισης, νοµικά έξοδα, έξοδα µεσαζόντων Προσφερόµενες εναλλακτικές λύσεις για την αποπληρωµή του δανείου (περιλαµβανοµένων του αριθµού, της συχνότητας και του ύψους των δόσεων) 8. υνατότητα πρόωρης αποπληρωµής (.. υπό ποίους όρους) 9. Αν είναι απαραίτητη η εκτίµηση του ακινήτου και αν ναι, από ποιον πρέπει να πραγµατοποιηθεί 10. Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες φορολογικών ελαφρύνσεων που συνδέονται µε τους τόκους του στεγαστικού δανείου ή άλλες υπάρχουσες δηµόσιες επιδοτήσεις ή αναφορά της υπηρεσίας που µπορεί να παράσχει περισσότερες πληροφορίες 11. ιάρκεια της περιόδου κατά την οποία ισχύει η προσφορά, αν υπάρχει 12. Επιβεβαίωση της προσχώρησης του πιστωτικού οργανισµού στον κώδικα και της διάθεσης αντιτύπων του κώδικα από τον πιστωτικό οργανισµό. 5

6 2. Πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο τυποποιηµένο ευρωπαϊκό δελτίο πληροφοριών Το περιεχόµενο του τυποποιηµένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών καθορίζεται στη συνέχεια: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αυτές οι τυποποιηµένες πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του "Εθελοντικού κώδικα συµπεριφοράς σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες για στεγαστικά δάνεια" που µπορείτε να ζητήσετε από τον πιστωτικό οργανισµό σας Κεφάλαιο Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 1 ανειστής 2 Περιγραφή του προϊόντος Περιγραφή Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νοµικά υποχρεωτική προσφορά. Τα αριθµητικά στοιχεία παρέχονται καλή τη πίστη και αποτελούν ακριβή εικόνα της προσφοράς που ο δανειστής µπορεί να προτείνει ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και βάσει των πληροφοριών που του έχουν παρασχεθεί. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά µπορούν να µεταβληθούν ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς. Η ανακοίνωση αυτών των πληροφοριών δεν συνεπάγεται υποχρέωση για τον δανειστή να χορηγήσει πίστωση" Tο κεφάλαιο αυτό πρέπει να παρέχει σύντοµη αλλά σαφή περιγραφή του προϊόντος. Πρέπει να διευκρινίζεται αν η προβλεπόµενη ασφάλεια είναι υποθήκη σε ακίνητο ή ασφάλεια που χρησιµοποιείται συνήθως. Πρέπει να διευκρινίζεται αν το προσφερόµενο προϊόν είναι στεγαστικό δάνειο εξοφλούµενο εφ άπαξ (δηλαδή εξόφληση κατά τη λήξη µε την καταβολή ενδιάµεσα των τόκων) ή τοκοχρεολυτικό στεγαστικό δάνειο (δηλαδή αποπληρωµή των τόκων και του κεφαλαίου καθόλη τη διάρκεια του δανείου). Πρέπει να διευκρινίζεται αν οι λεπτοµέρειες του δανείου εξαρτώνται από τη συµµετοχή του καταναλωτή σε ένα µέρος του κεφαλαίου (το οποίο µπορεί να εκφράζεται σε ποσοστό της αξίας του ακινήτου). Αν οι λεπτοµέρειες του δανείου εξαρτώνται από την εγγύηση ενός τρίτου µέρους, ο όρος αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς. 6

7 3 Ονοµαστικό επιτόκιο (να αναφέρεται το είδος του επιτοκίου και η διάρκεια της σταθερής περιόδου) 4 Συνολική ετήσια ποσοστιαία επιβάρυνση (ΣΕΠΕ) βάσει της εθνικής νοµοθεσίας, ή, ενδεχοµένως πραγµατικό επιτόκιο Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να παρέχει πληροφορίες για το ουσιαστικότερο στοιχείο του δανείου, δηλαδή το επιτόκιο. Η περιγραφή πρέπει να περιλαµβάνει διευκρινίσεις για τον τρόπο διακύµανσης του επιτοκίου, ειδικότερα την περιοδικότητα των αναθεωρήσεων, τις περιόδους "παγώµατος" των επιτοκίων και τις σχετικές επιβαρύνσεις, τα ανώτατα και κατώτατα όρια κτλ. Η περιγραφή αυτή πρέπει: - να διευκρινίζει αν το κυµαινόµενο επιτόκιο συνδέεται µε ένα δείκτη ή όχι και - να παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τον µηχανισµό προσαρµογής στον δείκτη, αν υπάρχει. Όταν η εθνική νοµοθεσία δεν προβλέπει ΣΕΠΕ, πρέπει να χρησιµοποιείται το αντίστοιχο πραγµατικό επιτόκιο. 7

8 5 Ύψος της παρεχόµενης πίστωσης και νόµισµα 6 ιάρκεια της σύµβασης πίστωσης 7 Αριθµός και περιοδικότητα των δόσεων (µπορεί να διαφέρει) 8 Για τοκοχρεολυτικό στεγαστικό δάνειο, ύψος κάθε δόσης (µπορεί να διαφέρει) 9 Για δάνειο εξοφλούµενο εφάπαξ: - ύψος κάθε τακτικής καταβολής τόκων - ύψος κάθε τακτικής καταβολής στο κεφάλαιο χρεοδοσίας. 10 Πρόσθετα µη επαναλαµβανόµενα (εφ άπαξ) έξοδα (αν υπάρχουν). Ο δανειστής πρέπει να αναφέρει -πραγµατικά ή ενδεικτικά : α) το ύψος κάθε τακτικής καταβολής τόκων ανάλογα µε την περιοδικότητα των δόσεων ( βλ. κεφάλαιο 7) β) το ύψος κάθε τακτικής καταβολής προς το κεφάλαιο χρεοδοσίας ανάλογα µε την περιοδικότητα των δόσεων (βλ. κεφάλαιο 7). Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να υπάρχει ειδοποίηση που να διευκρινίζει ότι το κεφάλαιο χρεοδοσίας µπορεί να µην καλύπτει το ύψος του δανείου. Αν ο δανειστής παρέχει το κεφάλαιο χρεοδοσίας και το έχει περιλάβει µε την ιδιότητα αυτή στην προσφορά του, µια ένδειξη πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι η προσφορά εξαρτάται ή όχι από την αποδοχή του κεφαλαίου χρεοδοσίας από τον καταναλωτή. Πρέπει να παρέχεται κατάλογος µε τα αρχικά µη επαναλαµβανόµενα έξοδα που θα πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για τη λήψη του στεγαστικού δανείου. Όταν το κόστος αυτό εξαρτάται άµεσα ή έµµεσα από το δανειστή, πρέπει να παρέχεται εκτίµησή του. Πρέπει να αναφέρεται το γεγονός ότι το κόστος αυτό πρέπει να καταβάλλεται ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της αίτησης για δάνειο, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Το κόστος αυτό µπορεί να περιλαµβάνει, για παράδειγµα: - διοικητικά έξοδα - νοµικά έξοδα - εκτίµηση του ακινήτου. Όταν µια προσφορά εξαρτάται από τον όρο ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στον καταναλωτή από τον δανειστή (εφόσον το επιτρέπει η εθνική νοµοθεσία) ο όρος αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς. 8

9 11 Επαναλαµβανόµενα έξοδα (που δεν περιλαµβάνονται στο 8) Ο κατάλογος αυτός πρέπει να περιλαµβάνει, για παράδειγµα: - την ασφάλεια αποπληρωµής του δανείου (ανεργίας/ζωής) - ασφάλεια πυρός - ασφάλεια κατοικίας και επίπλων Όταν µια προσφορά εξαρτάται από τον όρο ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στον καταναλωτή από τον δανειστή (εφόσον το επιτρέπει η εθνική νοµοθεσία), ο όρος αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς. 9

10 12 Πρόωρη αποπληρωµή 13 Οργανισµός για την υποβολή καταγγελίας 14 Ενδεικτικός πίνακας αποπληρωµής Ο δανειστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες: - σχετικά µε τη δυνατότητα και τις λεπτοµέρειες πρόωρης αποπληρωµής - για τα τυχόν πρόσθετα σχετικά έξοδα. Όταν το ύψος των εξόδων αυτών δεν µπορεί να καθορισθεί στο συγκεκριµένο στάδιο, πρέπει να αναφέρεται ότι θα είναι πληρωτέο ένα ποσό το οποίο να καλύπτει το κόστος για το δανειστή λόγω της λύσης της συναλλαγής. Επωνυµία, διεύθυνση και αριθµός τηλεφώνου της αρµόδιας υπηρεσίας Ο δανειστής πρέπει να παρέχει ενδεικτικό και συνοπτικό πίνακα αποπληρωµής που να περιλαµβάνει, τουλάχιστον: - τις µηνιαίες ή τριµηνιαίες (αν ισχύει κάτι τέτοιο) δόσεις αποπληρωµής για το πρώτο έτος - τα ετήσια ποσά για τη συνολική διάρκεια του δανείου. Ο πίνακας πρέπει να περιέχει στοιχεία για : -την αποπληρωµή του κεφαλαίου -την πληρωµή των τόκων -το οφειλόµενο κεφάλαιο -το ύψος κάθε δόσης -το σύνολο του κεφαλαίου και των τόκων. Θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο πίνακας είναι αποκλειστικά ενδεικτικός και πρέπει να περιέχει σχετική προειδοποίηση αν το προτεινόµενο στεγαστικό δάνειο είναι δάνειο µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 15 Υποχρέωση ανοίγµατος τραπεζικού λογαριασµού και πίστωσης της µισθοδοσίας του καταναλωτή στον δανειστή. 10

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 13.12.2002 L 337/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013)

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) Αρχική ΥΠΑΣΥ : ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β /27.3.2008), κεφάλαια Α - Ε Τροποποίηση 1: ΑΠ 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β /9.9.2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα