RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Transcript

1 RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ( ) 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 9 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 10 ΜΕΡΟΣ Β 14 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15 Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 16 II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γενικά Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Φορολογικός Έλεγχος ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ικαιώµατα Μετόχων ικαιώµατα Οµολογιούχων Μετατροπή ικαιωµάτων Οµολογιούχων Εφαρµοστέο ίκαιο - ικαιοδοσία Φορολογία Μετοχών & Οµολογιών Φορολογία Μερισµάτων Παραγραφή Φορολογία Οµολογιών Πληροφορίες σχετικά µε ηµόσιες Προσφορές Αγοράς/Ανταλλαγής Μετοχών Πίνακας Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Μετατρ. Οµολογιακού ανείου - ηµ/νία έκδοσης 05/03/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Συµβάσεις µε Ξένους Οίκους Εµπορικές Συνεργασίες Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Εµπορικά Σήµατα Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Ιδιόκτητα Μισθωµένα Εκµισθώσεις Ακινήτων Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα Ασφαλιστικές Καλύψεις Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Εγγυήσεις Εµπράγµατες Ασφάλειες Εγγυήσεις οθείσες από την Εταιρία προς συνδεδεµένες εταιρίες Συµβάσεις Πιστώσεως µε Ανοιχτό Λογαριασµό Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) Συµβάσεις Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια - Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. & των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις

3 4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Αποτελέσµατα Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Πίνακας Ταµειακών Ροών ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεων Ανάλυση Ενοποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες µε βάση τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Πίνακας Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρίες ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Ε.Π.Ε RIDENCO TEKSTIL A.S. (Τουρκία) WOODLAND DESIGNS Ltd. (Κύπρος) RIDENCO KFT (Ουγγαρία) RIDENCO ITALY S.p.A. (Ιταλία) RIDENCO POLAND SP.ZO.O. (Πολωνία) ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α.Ε Συγγενείς Εταιρίες CONCEPT ONE Α.Ε ARTOON Α.Ε Εταιρίες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι και τα Μέλη του.σ. της Εταιρίας Θυγατρικές των Θυγατρικών ή Συγγενών Εταιριών WOODLAND ROM SRL (Ρουµανία) RIDENKO PAZALRAMA A.S. (Τουρκία) ιεταιρικές Συναλλαγές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας Α' τριµήνου χρήσεων Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας Α' τριµήνου χρήσεων Εκτιµήσεις για την τρέχουσα χρήση ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡ Η ΚΑΙ ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 154 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 155 I. ιάγραµµα Εξέλιξης Μετοχής RIDENCO Α.Ε. και Γενικού είκτη Χ.Α. 156 II. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας χρήσης III. Προσάρτηµα Εταιρίας χρήσης IV. Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας χρήσης V. Περιοδικές Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας 1 ου, 2 ου και 3 ου τριµήνου χρήσης VI. Περιοδική Οικονοµική Κατάσταση Εταιρίας 1 ου τριµήνου χρήσης VII. Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας χρήσης VIII. Ενοποιηµένο Προσάρτηµα Εταιρίας χρήσης IX. Ενοποιηµένη Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας χρήσης X. Περιοδικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας 1 ου, 2 ου και 3 ου τριµήνου χρήσης XI. Περιοδική Ενοποιηµένη Οικονοµική Κατάσταση Εταιρίας 1 ου τριµήνου χρήσης XII. Ετήσια Κατάσταση Ταµειακών Ροών Εταιρίας χρήσης XIΙI. Ετήσια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών Εταιρίας χρήσης XIV. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2003 των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 191 XV. Προσαρτήµατα χρήσης 2003 των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 198 3

4 4

5 ΜΕΡΟΣ Α 5

6 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Με µεγάλη χαρά επικοινωνούµε και αυτή την χρονιά µαζί σας επ ευκαιρία της επικείµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας µας για την έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης Κατά την παρελθούσα χρήση οι προσπάθειες της ιοίκησης επικεντρώθηκαν αφενός στην εδραίωση της παρουσίας µας τόσο στον τοµέα της χονδρικής όσο και στον τοµέα της λιανικής πώλησης εµπορευµάτων στην Ελλάδα και αφετέρου στην επέκταση του Οµίλου εκτός Ελλάδος µε την διερεύνηση αλλοδαπών αγορών που είχε σαν αποτέλεσµα την ίδρυση εντός του 2003 δύο νέων θυγατρικών στην Ιταλία και την Πολωνία. Η επέκταση στο εξωτερικό βασίστηκε, εκτός των άλλων, στις πολυετείς σχέσεις της Εταιρίας µας µε τους προµηθευτές οίκους Timberland και Nautica µε τους οποίους σχεδιάζουµε δηµιουργικά το µέλλον του Οµίλου µας. Στις αρχές του 2004, η Εταιρία προχώρησε στην απόκτηση συµµετοχής, ως ιδρυτικό µέλος, στην εταιρία ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., εταιρία που εξειδικεύεται στην εκµετάλλευση και διαχείριση πολυκαταστηµάτων. Η Αττικά Πολυκαταστήµατα Α.Ε., στα πλαίσια των σκοπών της, θα αναλάβει και την αξιοποίηση του κτιρίου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Όπως θα διαπιστώσετε κατά την παρελθούσα χρήση τόσο η µητρική εταιρία όσο και ο Οµιλος επέτυχαν σηµαντικές αυξήσεις Κύκλου Εργασιών και Κερδοφορίας παρά την γενικότερα αποδεκτή ύφεση που παρουσιάζει η ελληνική αγορά στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης καθώς και σε άλλους συγγενείς κλάδους. Η τάση αυτή συνεχίζεται µε µεγαλύτερους ρυθµούς και στην χρήση 2004 αυξάνοντας περαιτέρω την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας µας. Επιπροσθέτως, πρέπει να σηµειωθεί η ποιοτική αναδιάρθρωση ορισµένων κονδυλίων του Ισολογισµού της µητρικής εταιρίας όσο και του Οµίλου εν όψει και της µελλοντικής εφαρµογής των διεθνών λογιστικών προτύπων (αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων, επιλογή των ανώτερων συντελεστών για διενέργεια αποσβέσεων καθώς και πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού για το σύνολο του προσωπικού µεταξύ άλλων). Ενεργώντας, πιστεύουµε, για το συµφέρον των µετόχων, προτείνουµε για άλλη µία χρήση η Εταιρία µας να ακολουθήσει υψηλή µερισµατική πολιτική σε σχέση µε τα κέρδη προς διάθεση. Σηµειώνεται ότι στην χρήση 2003 ευοδώθηκαν οι προσπάθειές µας που είχαν αρχίσει εντός της χρήσης 2002 για την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, διαπραγµατεύσιµου στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των µετόχων µας και ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους για αυτούς. Τελειώνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τα στελέχη και το προσωπικό του Οµίλου για τις φιλότιµες προσπάθειες που καταβάλλουν υλοποιώντας επιτυχώς τα σχέδια της ιοίκησης προσδίδοντας παράλληλα εµπιστοσύνη σε όλους µας για µια ακόµη χρονιά αντίστοιχη των προσδοκιών µας. Το ιοικητικό Συµβούλιο Ιούνιος

7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Κουτσούκος Αθανάσιος (Εκτελεστικό Μέλος) Αντιπρόεδρος Παπαευθυµίου Κωνσταντίνος (Εκτελεστικό Μέλος) ιευθύνων Σύµβουλος Φρανσές Μωρίς Ριτσι (Εκτελεστικό Μέλος) Μέλη Κασιµάτης Ιωάννης Καπουάνο Μωρίς Μεταξά Ελένη Κιούση Σύλβια (Εκτελεστικό Μέλος) (Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος) (Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος) (Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος) 7

8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Επικύρωση εκλεγέντος από το ιοικητικό Συµβούλιο, νέου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος. 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ ,04 µε Κεφαλαιοποίηση µέρος του Αποθεµατικού «Από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», µε ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από ευρώ 0,58 εις ευρώ 0, Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά την κατά τα ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. 8

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 1982 Ίδρυση της RIDENCO. Έναρξη συνεργασίας µε τον οίκο TIMBERLAND 1988 Λειτουργία του 1ου καταστήµατος λιανικής πώλησης της Εταιρίας στην περιοχή Αθηνών Λειτουργία του 2ου καταστήµατος λιανικής πώλησης της Εταιρίας στην περιοχή Αθηνών Συµµετοχή στην ΚΑΡΟΛΟΣ Α.Ε.(εταιρία εισαγωγής ετοίµων ενδυµάτων και µηχανογραφικών εφαρµογών) Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. ιάθεση υποδηµάτων των οίκων ALLEN EDMONDS, CLARKS, AMERICAN και WEEKENDER. Λειτουργία 3 show rooms για χονδρική πώληση και 2 outlets στην περιοχή Αθηνών. Συµµετοχή στην ΟPTIMUS Α.Ε. (εµπορική εταιρία ειδών µόδας) Λειτουργία ιδιόκτητων γραφείων Κολωνακίου. Λειτουργία 2 ακόµη καταστηµάτων στην περιοχή Αθηνών Λειτουργία ενός καταστήµατος ακόµη στην περιοχή Αθηνών. Εκποίηση συµµετοχών στην ΚΑΡΟΛΟΣ Α.Ε. και OPTIMUS Α.Ε ιακόπτεται η διάθεση υποδηµάτων WEEKENDER Έναρξη συνεργασίας µε τον οίκο NAUTICA. Εντατικοποίηση πωλήσεων ειδών TIMBERLAND και NAUTICA Λειτουργία 4 νέων καταστηµάτων στην περιοχή Αθηνών Μεταφορά γραφείων στο Μαρούσι. Λειτουργία 2 καταστηµάτων στην Πάτρα. ιακοπή λειτουργίας outlets Εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Λειτουργία ενός καταστήµατος στην περιοχή Αθηνών. Απόκτηση συµµετοχών στις εταιρίες CONNECTION (εµπορίας ειδών ένδυσης & υπόδησης), Ι ΕΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε. (εµπορίας ειδών ένδυσης & υπόδησης), ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α.Ε. (εµπορίας ειδών ένδυσης & υπόδησης), RIDENCO TEKSTIL A.S. (Τουρκία) (εµπορίας ειδών ένδυσης & υπόδησης), BASIC NET S.p.A. (Ιταλία) (παραγωγής ειδών ένδυσης Robe di Kappa), ΑRTOON Α.Ε. (παραγωγής οπτικοακουστικών σειρών) Απόκτηση συµµετοχής στην ΛΗΤΩ Α.Ε. (βρεφικά πολυκαταστήµατα), στην CONCEPT ONE Α.Ε. (εµπορική εταιρία ένδυσης και υπόδησης) και στην ATLANTIC SPORTSWEAR Α.Ε. (εµπορική εταιρία ένδυσης). Λειτουργία καταστήµατος µε είδη ΤΙΜBERLAND στον Πειραιά Έναρξη επέκτασης γραφείων Εταιρίας στον Παράδεισο Αµαρουσίου. Έναρξη λειτουργίας εµπορικού κέντρου «SMART OUTLET» στη Λάρισα και λειτουργία πολυκαταστήµατος «EXTREME SPORT» της Εταιρίας στη Ν. Σµύρνη. Εξαγορά θυγατρικής εταιρίας WOODLAND DESIGNS Ltd. (Κύπρος) 2002 Σύσταση θυγατρικής εταιρίας RIDENCO KFT (LTD) (99%) στην Ουγγαρία (Βουδαπέστη). Λειτουργία του 1 ου καταστήµατος, αποκλειστικά µε είδη Nautica Jeans Company, στην Γλυφάδα Σύσταση θυγατρικών εταιριών, RIDENCO ITALY S.p.A. (95%) στην Ιταλία (Μπολόνια) και RIDENCO POLAND SP.ZO.O. (99%) στην Πολωνία (Βαρσοβία). Λειτουργία καταστηµάτων, µε είδη Timberland και Nautica, στην Αράχοβα και την Μύκονο. Συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών Ι ΕΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε. και ATLANTIC SPORTSWEAR Α.Ε Απόκτηση συµµετοχής, ως ιδρυτικό µέλος, στην ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (10%) (εταιρία εκµετάλλευσης & διαχείρισης πολυκαταστηµάτων). 9

10 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Κολωνάκι, Σπευσίπου 15 (TD) Κολωνάκι, Σπευσίπου 15 (NA) Κολωνάκι, Ηρακλείτου 17 & Τσακάλωφ (TD) Ν. Ψυχικό, Κηφισίας 212 & Περικλέους (TD) Ν. Ψυχικό, Κηφισίας 212 & Περικλέους (NA) Φιλοθέη, Καποδιστρίου 42 (TD) Φιλοθέη, Καποδιστρίου 42 (NA) Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 133 (TD) Κηφισιά, Κυριαζή 34 (TD) Κηφισιά, Κυριαζή 34 (NA) Γλυφάδα, Ι. Μεταξά 18 (ΝJC) Ρέντης, Λεωφ. Θηβών 228 & Παρνασσού (TD) Ρέντης, Λεωφ. Θηβών 228 & Παρνασσού (NA) Πειραιάς, Β. Γεωργίου 18 Α (TD) Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Ιωνίας 28 (Kappa & RdK) Περιστέρι, Λ Κηφισού 152 (Kappa & RdK) Ν. Φάληρο, Πειραιώς 76 (TD & RdK) Αθήνα, Πατησίων ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Μύκονος, Ενόπλων υνάµεων (TD) Μύκονος, Ενόπλων υνάµεων (NA) Αράχωβα, Πλ. Λάκκα (TD) Αράχωβα, Πλ. Λάκκα (NA) Πάτρα, Ν. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 131 (TD) Πάτρα, Ν. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 131 (NA) 2. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.1. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ Π. Φάληρο, Ελ. Βενιζέλου 231 & Ψαρών («EXTREME SPORT»). Επισηµαίνεται ότι από το εν λόγω κατάστηµα διατίθενται και εµπορεύµατα άλλων οίκων εκτός αυτών της ΤΙMBERLAND, ΝAUTICΑ, KAPPA και ROBE DI KAPPA ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Λάρισα, 7 ο χλµ. Εθνικής Οδού Λάρισας - Βόλου («SMART OUTLET»). Επισηµαίνεται ότι από το εν λόγω κατάστηµα της Εταιρία διατίθενται και εµπορεύµατα άλλων οίκων εκτός αυτών της ΤΙMBERLAND, ΝAUTICΑ, KAPPA και ROBE DI KAPPA. 3. KATAΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISEES 3.1. KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Κολωνάκι, Κανάρη 2 (ΝΑ) Ν. Σµύρνη, 2ας Μαΐου 26 (ΝΑ) Άνω Χαλάνδρι, Αγ, Παρασκευής 114 (TD) Άνω Χαλάνδρι, Αγ, Παρασκευής 114 (NA) Χαλάνδρι Φραγκοκλησιά, Λεωφ. Πεντέλης 97 (TD) Χαλάνδρι Φραγκοκλησιά, Λεωφ. Πεντέλης 97 (NA) Ν. Ερυθραία Χ. Τρικούπη 152 (TD) Ν. Ερυθραία Χ. Τρικούπη 152 (ΝΑ) Πειραιάς, Βασ. Γεωργίου 31 Α (ΝΑ) 10

11 3.2. KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Θεσσαλονίκη, Τσιµισκή 22 (TD) Θεσσαλονίκη, Κούσκουρα 8 (ΝΑ) Κρήτη, Ηράκλειο, αιδάλου 8 (TD) Κρήτη, Ηράκλειο, αιδάλου 8 (ΝΑ) Βόλος, Σπυρίδη 28 (TD) Βόλος, Σπυρίδη 28 (NA) Ζάκυνθος, Κλαυδιανού & Λοµβάρδου (TD) Ζάκυνθος, Κλαυδιανού & Λοµβάρδου (NA) Ρόδος, Σωκράτους (Φρούριο) (TD) Ρόδος, Σωκράτους (Φρούριο) (NA) 4. KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Shop-in-shop) 7 Καταστήµατα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) 8 Καταστήµατα ΧΟΝΤΟΣ (Οµόνοια, Πατησίων, Καλλιθέα, Γλυφάδα) 11 Καταστήµατα ΦΩΚΑΣ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 2 Καταστήµατα CARAΜBOLA (Αθήνα) 2 Καταστήµατα FACTORY (Ν.Φάληρο) Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αριθµητική εξέλιξη των καταστηµάτων λιανικής πώλησης, πολυκαταστηµάτων εµπορικών κέντρων, franchising και καταστηµάτων εντός πολυκαταστηµάτων (shopin-shop units) της Εταιρίας: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISING & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Καταστήµατα Λιανικής Πώλησης της Εταιρίας Πολυκαταστήµατα Εµπορικά κέντρα Franchisees Καταστήµατα εντός Πολυκαταστηµάτων ΣΥΝΟΛΟ

12 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση του Οµίλου Εταιριών RIDENCO: ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ % ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (σε εκατ. )* 1. ΡΙΝΤΕΝΚΟ Α.Ε. ιανοµή και λιανική πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ TIMBERLAND, NAUTICA, KAPPA & ROBE di KAPPA - 70,42 2. RIDENCO TEKSTIL A.S. (Τουρκία) Χονδρική πώληση ειδών ένδυσης και υπόδησης NAUTICA 98,96% 2,53 3. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Ε.Π.Ε. Λιανική πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ 64,60% 0,78 4. WOODLAND DESIGNS Ltd. (Κύπρος) 5. RIDENCO KFT (Ουγγαρία) 6. RIDENCO ITALY S.p.A. (Ιταλία) (1) 7. RIDENCO POLAND SP.ZO.O. (Πολωνία) (1) 8. ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α.Ε. Χονδρική και λιανική πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ 51,00% 2,15 Χονδρική και λιανική πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ 99,00% 0,28 Χονδρική και λιανική πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ 95,00% - Χονδρική και λιανική πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ 99,00% - ιανοµή και λιανική πώληση ειδών ένδυσης και υπόδησης DIADORA, ARENA, AIRWALK και MIKASA 20,00% 12,05 9. CONCEPT ONE Α.Ε. (2) Λιανική πώληση ειδών ένδυσης και υπόδησης 40,00% 1, ARTOON A.E. (2) Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων 40,00% 5, ΛΗΤΩ Α.Ε. (2) Λιανική πώληση ενδυµάτων και παιδικών ειδών 8,73% 8,74 * Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Σηµειώσεις: (1) Η εταιρία συστάθηκε κατά το 2003 και διανύει την πρώτη της εταιρική χρήση. (2) Με βάση τον ισολογισµό της εταιρίας της 31/12/2003. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται θυγατρικές/συµµετοχές θυγατρικών εταιριών του Οµίλου: ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ % ΣΥΜ/ΧΗΣ 1. WOODLAND ROM SRL (Ρουµανία) 2. RIDENΚO PAZARLAMA A.S. (Τουρκία) Λιανική πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ 100,00% Λιανική πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ 99,99% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ WOODLAND DESIGNS Ltd. RIDENCO TEKSTIL A.S. 12

13 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών, των αποτελεσµάτων και σχετικών δεικτών, της Εταιρίας και του Οµίλου, κατά την τριετία : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ RIDENCO ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ποσά σε εκατ. )* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 0,05 0,09 0,35 0,10 0,11 0,35 Αναπόσβεστες Ακινητοποιήσεις 5,45 5,58 5,94 6,65 6,96 7,38 Συµ/χές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 14,47 14,67 5,41 5,38 6,13 3,03 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 19,92 20,25 11,36 12,04 13,09 10,41 Αποθέµατα 14,39 15,69 21,52 21,78 24,03 27,13 Πελάτες Γραµµάτια Επιταγές Εισπρακτέες 17,15 21,67 25,81 23,34 28,24 30,87 Λοιπές Απαιτήσεις 2,83 4,20 7,35 4,41 4,22 7,17 Χρεόγραφα & ιαθέσιµα 2,96 2,63 2,80 3,57 3,18 3,47 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 37,32 44,19 57,47 53,11 59,67 68,64 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 1,67 1,64 1,25 2,14 1,78 1,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 58,97 66,17 70,42 67,38 74,64 80,75 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο 6,92 12,68 13,37 6,92 12,68 13,37 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 38,95 38,64 32,47 37,48 35,97 33,73 Προβλέψεις 0,11 0,04 0,41 0,36 0,34 0,52 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 1,95 1,47 6,53 1,95 1,91 6,92 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 17,73 25,88 30,52 27,27 36,23 39,04 Σύνολο Υποχρεώσεων 19,67 27,35 37,05 29,22 38,14 45,96 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 0,24 0,14 0,49 0,33 0,19 0,54 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 58,97 66,17 70,42 67,38 74,64 80,75 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ποσά σε εκατ. )* Κύκλος Εργασιών 22,06 24,45 30,49 29,03 32,13 37,65 Μικτό Κέρδος 13,38 15,66 19,42 16,69 19,47 22,68 Κέρδη προ Αποσβέσεων 3,26 4,15 6,07 2,94 3,61 4,96 Κέρδη προ Φόρων 2,36 3,07 4,79 1,86 2,30 3,43 Κέρδη µετά από Φόρους 1,70 1,96 4,21 1,14 1,16 2,82 ΕΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Εξέλιξη Αναπ. Ακινητοποιήσεων 26,8% 2,4% 6,5% (11,0)% 4,6% 6,0% Εξέλιξη Συνολικού Ενεργητικού 3,1% 12,2% 6,4% (8,2)% 10,8% 8,2% Εξέλιξη Ιδίων Κεφαλαίων (1,5)% (0,8)% (16,0)% (19,8)% (4,0)% (6,2)% Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών (8,8)% 10,8% 24,7% (12,7)% 10,7% 17,2% Εξέλιξη Κερδών προ Αποσβέσεων (28,9)% 27,1% 46,2% (18,9)% 22,8% 37,5% Εξέλιξη Κερδών προ Φόρων (39,1)% 29,9% 56,0% (22,1)% 24,0% 49,0% Συντελεστής Μικτού Κέρδους 60,6% 64,0% 63,7% 57,5% 60,6% 60,2% Συντελεστής Καθαρού Κέρδους προ Φόρων 10,7% 12,6% 15,7% 6,4% 7,2% 9,1% Άµεση Ρευστότητα 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1 Γενική Ρευστότητα 2,2 1,8 1,9 2,0 1,7 1,8 Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 0,5 0,7 1,2 0,8 1,1 1,4 Ίδια Κεφάλαια/Αναπ. Ακινητοποιήσεις 7,1 6,9 5,5 5,6 5,2 4,6 Κύκλος Εργασιών/Αναπ. Ακινητοποιήσεις 4,0 4,4 5,1 4,4 4,6 5,1 Κύκλος Εργασιών/Συνολικό Ενεργητικό 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 * Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποίηση. 13

14 ΜΕΡΟΣ Β 14

15 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 15

16 Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κύκλος Εργασιών από: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε εκατ. )* Εµπορική ραστηριότητα 21,03 23,67 29,19 o Χονδρική Πώληση 14,63 16,36 20,77 o Λιανική Πώληση 6,40 7,30 8,42 Παροχή Υπηρεσιών 0,70 0,73 0,76 Merchandising 0,34 0,05 0,54 Σύνολο Κύκλου Εργασιών (1) 22,06 24,45 30,49 Μικτό Κέρδος 13,38 15,66 19,42 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 0,04 0,05 0,09 Σύνολο 13,42 15,71 19,51 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (2) 3,74 5,12 8,09 Πλέον: Κέρδη από Πώληση Συµµετοχών και Χρεογράφων 0,48 0,15 - Πλέον: Έσοδα Συµµετοχών Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 0, Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 3,90 4,95 7,07 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (0,64) (0,80) (1,01) Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων 3,26 4,15 6,07 Κέρδη προ Φόρων 2,36 3,07 4,79 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. (3) 1,70 1,96 4,21 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων (3) (4) 1,70 1,77 4,11 Α Μέρισµα 2,31 2,08 0,69 Προβλεπόµενη ιανοµή στους Μετόχους - - 1,38 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 2,31 2,08 2,08 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (5) Αριθµός Μετοχών τέλους Χρήσης (6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) (ποσά σε ) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 0,17 0,21 0,31 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,14 0,18 0,26 Κέρδη προ Φόρων 0,10 0,13 0,21 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. (3) 0,07 0,09 0,18 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων (3) (4) 0,07 0,08 0,18 Μέρισµα / Μετοχή (8) 0,10 0,09 0,09 * Τυχόν αποκλίσεις στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις των επιµέρους ποσών. (1) Το σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρίας περιλαµβάνει: α) κύκλο εργασιών από εµπορική δραστηριότητα, η οποία αφορά τη χονδρική και λιανική πώληση ενδυµάτων, υποδηµάτων και αξεσουάρ, β) την παροχή υπηρεσιών, η οποία αφορά σε φωτογραφίσεις καταστηµάτων για λογαριασµό της NAUTICA και απασχόληση προσωπικού της Εταιρίας από τρίτους και γ) merchandising, το οποίο αφορά στην παροχή συµβουλών για τον τρόπο συνδυασµού των εµπορευµάτων της Εταιρίας και για τον τρόπο παρουσίασης τους στις βιτρίνες και στους εσωτερικούς χώρους καταστηµάτων τρίτων. Σηµειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών από χονδρικές πωλήσεις περιλαµβάνει έσοδα από χονδρικές πωλήσεις και πωλήσεις αποθεµάτων, ενώ το κονδύλιο έσοδα από παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε σηµειώσεις του Ισολογισµού αναλύεται σε κύκλο εργασιών απο παροχή υπηρεσιών και κύκλο εργασιών από merchandising. (2) Για τον υπολογισµό του Λειτουργικού Αποτελέσµατος δεν έχουν συνυπολογισθεί οι αποσβέσεις από τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και τα Έξοδα ιάθεσης. Η κατανοµή των αποσβέσεων για τις χρήσεις έχουν ως εξής: 2001: Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας 0,13 εκατ., Έξοδα ιάθεσης 0,77 εκατ., 2002: Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας 0,21 εκατ., Έξοδα ιάθεσης 0,87 εκατ. και 2003: Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας 0,19 εκατ., Έξοδα ιάθεσης 1,03 εκατ. (3) Τα µέλη.σ. της Εταιρίας δεν λαµβάνουν αµοιβές για την ιδιότητα τους αυτή. (4) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται, σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, στη χρήση την οποία επιβάρυναν. Επίσης, σηµειώνεται ότι η Εταιρία εντός της χρήσης 2003 ολοκλήρωσε το φορολογικό έλεγχο για τη χρήση Από τον εν λόγω φορολογικό έλεγχο, έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου επιβολής φόρου εισοδήµατος συνολικού ύψους 0,44 εκατ. το οποίο η εταιρία δεν αποδέχθηκε και έχει προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια για την διοικητική επίλυση της διαφοράς, ενώ για την κάλυψη των ενδεχόµενων φορολογικών υποχρεώσεων που τυχόν θα προκύψουν από την προσφυγή 16

17 αυτή, έχει διενεργηθεί από την εταιρία πρόβλεψη ποσού 0,10 εκατ., τα οποία επιβαρύνουν τα προς διάθεση αποτελέσµατα της χρήσης (5) Για τη στάθµιση του αριθµού µετοχών λήφθηκε υπόψη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών και µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. (6) Φυσικός αριθµός µετοχών τέλους χρήσης αναµορφωµένος αναδροµικά ώστε να λαµβάνει υπόψη την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 100 σε δρχ. 102,225 ( 0,30) σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της (7) Για τον υπολογισµό των µεγεθών αυτών πλην µερίσµατος ανά µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών. (8) Το µερίσµα ανά µετοχή υπολογίσθηκε βάσει του συνολικού µερίσµατος που διανεµήθηκε στην κάθε χρήση διαιρούµενο µε τον φυσικό αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. Ειδικά για την χρήση 2003, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας στην συνεδρίασή του της 20/02/2004 αποφάσισε να προτείνει στην επικείµενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, κατά ,04 µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» µε ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 0,58 σε 0,66 και β) µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,28 µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 0,66 σε 0,60 µε σκοπό την ισόποση αναλογική πραγµατική διανοµή αυτής στους µετόχους. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων των χρήσεων , έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: Χρήση 2001 Οι συµµετοχές της Εταιρίας σε συνδεµένες επιχειρήσεις ύψους 9,76 εκατ. και οι συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ύψους 4,45 εκατ. αφορούν στην αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιριών, µη εισηγµένων σε Χρηµατιστήριο Αξιών (αποτίµηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π..186/1992). Εάν η αποτίµηση των συµµετοχών αυτών είχε γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν2190/1920, θα προέκυπτε διαφορά αποτιµήσεως ύψους 7,95 εκατ. η οποία µε σχετική πρόβλεψη θα µείωνε την Καθαρή λογιστική θέση της Εταιρίας. Με εξαίρεση την υφιστάµενη παλαιά πρόβλεψη ποσού 0,01 εκατ. η Εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, η οποία στην περίπτωση που σχηµατιζόταν για το σύνολο του προσωπικού της θα ανερχόταν σε 0,20 εκατ. περίπου. Χρήση 2002 Οι συµµετοχές της εταιρείας σε συνδεµένες επιχειρήσεις ύψους ,29 και οι συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ύψους ,03, αφορούν στην αξία κτήσεως µετοχών ανώνυµων εταιρειών, µη εισηγµένων σε Χρηµατιστήριο Αξιών και εταιρικών µεριδίων σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (αποτίµηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 186/1992). Εάν η αποτίµηση των συµµετοχών αυτών είχε γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920, θα προέκυπτε διαφορά αποτιµήσεως ύψους ,33, η οποία µε σχετική πρόβλεψη θα µείωνε την καθαρή λογιστική θέση της εταιρείας. Από το ποσό αυτό, ποσό ,78, θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. Επίσης, στο λογαριασµό «Χρεόγραφα», περιλαµβάνεται ποσό ,79 που αφορά στην αξία κτήσεως µετοχών ανώνυµης εταιρείας εισηγµένης σε χρηµατιστήριο του εξωτερικού. Εάν είχε γίνει αποτίµηση, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία ύψους ,79 η οποία µε σχετική πρόβλεψη θα µείωνε τόσο την καθαρή λογιστική θέση της εταιρείας, όσο και τα αποτελέσµατα της χρήσεως. Με εξαίρεση την υφιστάµενη παλαιά πρόβλεψη ποσού ,26, η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, η οποία στην περίπτωση που σχηµατιζόταν, για το σύνολο του προσωπικού της, θα ήταν µεγαλύτερη κατά ,06, µειώνοντας ισόποσα την καθαρή λογιστική θέση της εταιρείας. Από το ποσό αυτό, ποσό ,74 αναλογεί σε προηγούµενες χρήσεις και ποσό ,32 θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. Χρήση 2003 Η εταιρία αποτίµησε τις συµµετοχές της σε συνδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις, για πρώτη φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.6 του Κ.Ν. 2190/20, δηλαδή στη χαµηλότερη µεταξύ της τιµής κτήσης τους και της εσωτερικής λογιστικής τους αξίας. Από την αποτίµηση προέκυψε συνολική αρνητική διαφορά, ποσού ,95 που µεταφέρθηκε απ ευθείας σε µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας. Από την διαφορά αυτή ποσό ,80 αφορά υποαξίες που προέκυψαν µέχρι την 31/12/2002 και έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων, και το υπόλοιπο ποσό ,15 το οποίο αφορά υπoαξία που προέκυψε κατά την κλειόµενη χρήση και έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. 17

18 Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αναµόρφωση των Αποτελεσµάτων της Εταιρίας για τις χρήσεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε εκατ. )* Κέρδη Ισολογισµού προ Φόρων 2,36 3,07 4,79 Μείον: Χρεωστικές Συναλλαγµατικές ιαφορές (0,24) - - Mείον: Μη ιενεργηθείσες Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 0,04 0,04 - Μείον: ιαφορές από την Αποτίµηση Συµµετοχών 3,40 0,85 0,46 Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων (0,83) 2,17 4,33 Μείον: Φόροι Χρήσης 0,66 1,11 0,57 Μείον: Αµοιβές.Σ Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. (1,49) 1,06 3,76 Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (1,49) 1,06 3,76 * Τυχόν αποκλίσεις στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις των επιµέρους ποσών. ** Οι φόροι φορολογικού ελέγχου έχουν επιµερισθεί στις αντίστοιχες χρήσεις. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε εκατ. )* Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 0,05 0,09 0,35 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις - - 0,33 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις - - 0,08 Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις - - 0,25 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 8,88 10,06 11,89 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 3,43 4,49 6,20 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5,45 5,58 5,69 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες & λοιπές Επιχειρήσεις 14,21 14,36 11,23 Μείον: Προβλέψεις για υποτιµήσεις - - 6,20 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 0,26 0,31 0,38 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 19,92 20,25 11,36 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 37,32 44,19 57,47 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 1,67 1,64 1,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 58,97 66,17 70,42 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια 38,95 38,64 32,47 Προβλέψεις 0,11 0,04 0,41 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 1,95 1,47 6,53 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 17,73 25,88 30,52 Σύνολο Υποχρεώσεων 19,67 27,35 37,05 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 0,24 0,14 0,49 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 58,97 66,17 70,42 Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) (1) 1,69 1,68 1,41 * Τυχόν αποκλίσεις στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις των επιµέρους ποσών. (1) Η λογιστική αξία της µετοχής έχει ληφθεί µε βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης αναµορφωµένο αναδροµικά ώστε να λαµβάνει υπόψη την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 100 σε δρχ. 102,225 ( 0,30) σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της

19 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αναµορφώσεις των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας και η Λογιστική Αξία της µετοχής, µε βάση τις σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων των χρήσεων και τις παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που περιέχονται στα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ελέγχου: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε εκατ. )* Ίδια Κεφάλαια βάσει ηµοσιευµένου Ισολογισµού 38,95 38,64 32,47 Mείον: Μη ιενεργηθείσες προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 0,20 0,23 - Μείον: ιαφορές από την Αποτίµηση Συµµετοχών 7,95 8,80 - Μείον: ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0, Σύνολο Αναµορφώσεων 8,50 9,03 - Σύνολο Αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων 30,45 29,61 32,47 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) (1) 1,32 1,28 1,41 * Τυχόν αποκλίσεις στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις των επιµέρους ποσών. (1) Η αναµορφωµένη λογιστική αξία της µετοχής έχει ληφθεί µε βάση τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένο αναδροµικά ώστε να λαµβάνει υπόψη την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 100 σε δρχ. 102,225 ( 0,30) σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών (8,8)% 10,8% 24,7% Κερδών προ Φόρων (39,1)% 29,9% 56,0% Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. (32,6)% 15,1% 114,9% Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων (32,6)% (5,4)% 132,2 % Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 29,5% 13,3% 18,2% Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 3,1% 12,2% 6,4% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτού Κέρδους 60,6% 64,0% 63,7% Καθαρού Κέρδους 10,7% 12,6% 15,7% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) (%) Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων 6,0% 7,9% 13,5% Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 5,2% 6,2% 8,5% ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (: 1) Άµεση Ρευστότητα 1,4 1,2 1,2 Γενική Ρευστότητα 2,2 1,8 1,9 ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (: 1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,5 0,7 1,2 Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,2 0,3 0,4 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 4,8% 5,2% 5,3% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη (προ Φόρων και Χρεωστικών Τόκων) 21,4% 21,0% 17,6% 19

20 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Σηµειώσεις της Εταιρίας επί των Οικονοµικών Καταστάσεων των χρήσεων Χρήση 2001 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 1) Οι συµµετοχές της Εταιρίας σε συνδεµένες επιχειρήσεις ύψους 9,76 εκατ. περίπου και συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ύψους 4,45 εκατ. περίπου, αφορούν στην αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιριών, µη εισηγµένων σε Χρηµατιστήριο Αξιών (αποτίµηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π..186/1992). Εάν η αποτίµηση των συµµετοχών αυτών είχε γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν2190/1920, θα προέκυπτε διαφορά αποτιµήσεως ύψους 7,95 εκατ. περίπου, η οποία µε σχετική πρόβλεψη θα µείωνε την Καθαρή λογιστική θέση της Εταιρίας. 2) Στις απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται επισφαλείς και λοιπές σε καθυστέρηση απαιτήσεις ύψους 0,59 εκατ. περίπου. Για την πιθανή απώλεια από τη µη ρευστοποίηση µέρους αυτών, έχει σχηµατισθεί σωρευτικά πρόβλεψη 0,20 εκατ. περίπου. 3) Με εξαίρεση την υφιστάµενη παλαιά πρόβλεψη ποσού η Εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, η οποία στην περίπτωση που σχηµατιζόταν για το σύνολο του προσωπικού της θα ανερχόταν σε 0,20 εκατ. περίπου. Σηµειώσεις της Εταιρίας: 1) Στα ακίνητα της Εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού 1,53 εκατ. για εξόφληση υποχρεώσεων προς τράπεζες το ύψος των οποίων την ήταν µηδέν. 2) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρία την ανήρχετο σε 181 άτοµα. 3) Η ολοκλήρωση της διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, µε βάση την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας µας και την υπ αριθµ. 2/165/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφέρεται εις την δηµοσιευθείσα σχετική έκθεση περί διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων της ) Η ανάλυση των εσόδων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας έχει ως ακολούθως: Κωδ. α) Εµπορική δραστηριότητα - χονδρικές πωλήσεις ,01 - λιανικές πωλήσεις , ,49 β) Παροχή υπηρεσιών ,39 γ) Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων ,84 δ) Ενοίκια ,19 ΣΥΝΟΛΟ ,37 Χρήση 2002 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 1) Οι συµµετοχές της εταιρείας σε συνδεµένες επιχειρήσεις ύψους ,29 και οι συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ύψους ,03, αφορούν στην αξία κτήσεως µετοχών ανώνυµων εταιρειών, µη εισηγµένων σε Χρηµατιστήριο Αξιών και εταιρικών µεριδίων σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (αποτίµηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 186/1992). Εάν η αποτίµηση των συµµετοχών αυτών είχε γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920, θα προέκυπτε διαφορά αποτιµήσεως ύψους ,33, η οποία µε σχετική πρόβλεψη θα µείωνε την καθαρή λογιστική θέση της εταιρείας. Από το ποσό αυτό, ποσό ,78, θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. Επίσης, στο λογαριασµό χρεόγραφα, περιλαµβάνεται ποσό ,79 που αφορά στην αξία κτήσεως µετοχών ανώνυµης εταιρείας εισηγµένης σε χρηµατιστήριο του εξωτερικού. Εάν είχε γίνει αποτίµηση, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία ύψους ,79 η οποία µε σχετική πρόβλεψη θα µείωνε τόσο την καθαρή λογιστική θέση της εταιρείας, όσο και τα αποτελέσµατα της χρήσεως. 2) Με εξαίρεση την υφιστάµενη παλαιά πρόβλεψη ποσού ,26, η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, η οποία στην περίπτωση που σχηµατιζόταν, για το σύνολο του προσωπικού της, θα ήταν µεγαλύτερη κατά ,06, µειώνοντας ισόποσα την καθαρή λογιστική θέση της εταιρείας. Από το ποσό αυτό, ποσό ,74 αναλογεί σε προηγούµενες χρήσεις και ποσό ,32 θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. 20

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (RIDENCO A.E.) Πληροφοριακό Σηµείωµα για την Απόσχιση του Εµπορικού Κλάδου της RIDENCO Α.Ε. και της συµµετοχής της στην RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας)

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών ALPHA TRUST ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Εκθεση ιαχειρίσεως του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου ) Σελίδα 1 από 32 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 20002002 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20002002 (ΣΕ 000 )* 2000 2001 2002 Κύκλος εργασιών Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα