ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Απρίλιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Απρίλιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α... 6 Α1. Παραγόμενες Ποσότητες Βιομάζας Γεωγραφική Κατανομή ανά Περιφέρεια Πρόβλεψη για την Ερχόμενη Τριετία... 6 Α2. Νομοθετικό Πλαίσιο για τη Διαχείριση της Βιομάζας στην Ελλάδα Α3. Υφιστάμενες Πρακτικές Διαχείρισης της Παραγόμενης Βιομάζας στην Ελλάδα Πρακτικές Διαχείρισης από Ελαιοπαραγωγούς ΜΕΡΟΣ Β Β1. Φυσικοχημικές Παράμετροι και Χαρακτηριστικά Βιομάζας Β.1.1 Στοιχειακή ανάλυση Β.1.2 Προσεγγιστική ανάλυση Β.1.3 Θερμογόνος δύναμη Β.1.4 Υγρασία Β.1.5. Πυκνότητα Β2. Προσδιορισμός Φυσικοχημικών Παραμέτρων και Χαρακτηριστικών Βιομάζας με Εργαστηριακές Αναλύσεις - Συμπληρωματικά Στοιχεία Βιβλιογραφικών Δεδομένων Β.2.1 Επιλογή ενδεικτικών φυσικοχημικών παραμέτρων που εξετάζονται Β.2.2 Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων σε δείγματα ελαιοκλαδεμάτων Κορωνέικης ποικιλίας Β.2.3 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων αναλύσεων και σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές της βιβλιογραφίας Β.2.4 Πρόσθετα βιβλιογραφικά δεδομένα ΜΕΡΟΣ Γ Γ1 Σχεδιασμός του συστήματος συγκέντρωσης και μεταφοράς βιομάζας κλαδοδεμάτων ελαιοδέντρων Γ2 Προβλήματα Βελτιστοποίησης Συλλογής / Μεταφοράς (Logistics) της Βιομάζας Γ2.1. Κεντροβαρική Χωροθέτηση Μονάδας Επεξεργασίας Ελαιοκλαδεμάτων Γ2.2 Εκτίμηση Κόστους Μεταφοράς της Βιομάζας στη Μονάδα Επεξεργασίας Γ.3 Υφιστάμενες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Βιομάζας Γ4 Μονάδα Καύσης Βιομάζας Ελαιοκλαδεμάτων Γ4.1 Περιγραφή Τεχνολογίας - Απαιτούμενος Εξοπλισμός Υποδομές Γ Καύση Βιομάζας Ελαιοκλαδεμάτων σε Εσχάρα Γ Καύση σε Ρευστοποιημένη Κλίνη Γ.4.2 Παραγωγή αξιοποιούμενης θερμότητας Γ.4.3 Χαρακτηριστικά Μονάδας Καύσης Βιομάζας Ελαιοκλαδεμάτων Γ.4.4 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Γ.4.5 Υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας Γ.4.6 Εκτίμηση Κόστους Επένδυσης και Λειτουργίας Μονάδας Καύσης Βιομάζας με Ανάκτηση Ενέργειας 113 Γ.4.7 Εκτίμηση οικονομικής σκοπιμότητας της επένδυσης Γ5. Μονάδα Αερόβιας Βιοσταθεροποίησης Ελαιοκλαδεμάτων Γ5.1 Περιγραφή της Μεθόδου - Απαιτούμενος Εξοπλισμός - Υποδομές Γ.5.2 Συνεπεξεργασία κλαδοδεμάτων με ελαιοπούλπα ελαιοτριβείων 2 φάσεων Γ.5.3 Συνεπεξεργασία κλαδοδεμάτων με βιοϊλύ από την αναερόβια επεξεργασία της ελαιοπούλπας ελαιοτριβείων 2 φάσεων Γ.5.4 Προσομοίωση αερόβιας βιοσταθεροποίησης βιομάζας Γ.5.5 Περιβαλλοντικές παράμετροι αερόβιας βιοσταθεροποίησης Γ.5.6 Κόστος Αερόβιας Βιοσταθεροποίησης Κλαδοδεμάτων Γ6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ7. Συμπεράσματα Γενικές Προτάσεις για Κλιμάκωση των Τεχνολογιών Καύσης Αερόβιας Βιοσταθεροποίησης της Βιομάζας στην Ελλάδα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Β. Η ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2

3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Α.Θ.Δ Ε.Ε. ΚΑΕ ΚΑΠΕ Κ.Θ.Δ Σ.Α. ΧΥΤ BFBC CFBC ΕΗΕ FBC Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση Καύση με Ανάκτηση Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Στερεά Απόβλητα Χώρος Υγειονομικής Ταφής Bubbling Fluidized Bed Combustion Circulating Fluidised Bed Combustion External Heat Exchanger Fluidized Bed Combustion 3

4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος αποτελεί την τελική έκθεση της Μελέτης για τις δυνατότητες συγκέντρωσης και αξιοποίησης της βιομάζας που προκύπτει από τα κλαδέματα των ελαιώνων, η οποία ανατέθηκε από την ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. με την από Σύμβαση, στην εταιρεία ΑΝΙǑΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ. Η μελέτη διενεργείται στο πλαίσιο του Προγράμματος δραστηριοτήτων οργανώσεων ελαιουργικών φορέων, υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Φ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ στους τομείς του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 2080/2005" για την περίοδο εμπορίας και χρηματοδοτείται κατά 100% από κοινοτικούς πόρους. Στο παρόν τεύχος έχουν ληφθεί υπόψη οι από παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής Έργων της Ελαιουργικής Α.Ε. (σχετ. έγγραφο της Ελαιουργικής Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ / ). Η μελέτη χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος εκτιμώνται οι παραγόμενες ποσότητες της βιομάζας μέσω της παραγωγής ελαιολάδου και ελαιοκάρπου την τελευταία πενταετία και γίνεται πρόβλεψη για την ερχόμενη τριετία, επιχειρώντας την κατανομή της στις κυριότερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Επίσης, διερευνάται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των παραγόμενων ποσοτήτων βιομάζας στην Ελλάδα, καθώς και των υφιστάμενων πρακτικών που ακολουθούνται από τους ελαιοπαραγωγούς σήμερα. Στο δεύτερο μέρος, διερευνώνται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (περιεχόμενη υγρασία, ανώτερη/κατώτερη θερμογόνος, φαινόμενη πυκνότητα σωρού, χρονική εξέλιξη της υγρασίας μετά το κλάδεμα) της υπό μελέτη βιομάζας από βιβλιογραφικά δεδομένα. Για την επιβεβαίωση των παραμέτρων αυτών διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων βιομάζας από κλαδέματα ελαιόδεντρων ποικιλίας κορωνέικης. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων αξιολογούνται και αντιπαραβάλλονται με τα βιβλιογραφικά δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πρώτο μέρος της μελέτης. Τέλος, στο τρίτο μέρος της μελέτης προτείνεται και κοστολογείται σύστημα συγκέντρωσης και μεταφοράς της βιομάζας σε επιλεγμένη μονάδα καύσης ή αέριας βιοσταθεροποίησης. Παρατίθενται στοιχεία κόστους επένδυσης και λειτουργικού κόστους για τα δύο εναλλακτικά σενάρια επεξεργασίας και εκτιμάται η οικονομική σκοπιμότητα με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα, το κόστος συλλογής και επεξεργασίας της βιομάζας κ.α. παράγοντες. Η μελέτη 4

5 ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων και την καταγραφή των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα μας οι δύο τεχνολογίες. Στη σύνταξη της μελέτης συμμετείχαν: Τσιλιγιάννης Χρήστος Γεωργιοπούλου Μάρθα Φωτεινοπούλου Ειρήνη Τσεκούρα Ζωή Δρ. Χημικός Μηχανικός, Συντονιστής της ομάδας μελέτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Χημικός Μηχανικός Χημικός. Αθήνα, Απρίλιος 2007 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Χ. Α. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Νόμιμος Εκπρόσωπος 5

6 ΜΕΡΟΣ Α Α1. Παραγόμενες Ποσότητες Βιομάζας Γεωγραφική Κατανομή ανά Περιφέρεια Πρόβλεψη για την Ερχόμενη Τριετία Η καλλιέργεια της ελιάς καταλαμβάνει σημαντική έκταση στην Ελλάδα, που ανέρχεται σε στρέμματα περίπου. Το κλάδεμα πραγματοποιείται μια φορά σε κάθε δένδρο και γίνεται στο στάδιο συγκομιδής του καρπού, δηλαδή μεταξύ Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου. Τα υπολείμματα της καλλιέργειας της ελιάς που προέρχονται από το κλάδεμα, εξαρτώνται από την ποικιλία και την περιοχή. Από τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες, η ποικιλία Κορωνέικη δέχεται συχνότερο κλάδεμα, η ποικιλία Θρουμπολιά πολύ ελαφρύ και σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ενώ άλλες ποικιλίες δέχονται ενδιάμεσης αυστηρότητας κλάδεμα. Οι ποικιλίες βρώσιμης ελιάς (Αμφίσσης και Καλαμών) δέχονται ετήσιο κλάδεμα, μέτριας αυστηρότητας. Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι εκτάσεις των ελαιώνων, ο αριθμός ελαιόδεντρων και η παραγωγή ελαιοκάρπου (βρώσιμες και προς ελαιοποίηση) στην Ελληνική επικράτεια τα έτη (σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.). Πίνακας Α.1.1 Καλλιεργούμενη έκταση και αριθμός δενδρώνων, παραγωγή ελαιοκάρπου στην Ελληνική επικράτεια Έτος Εκτάσεις Αριθμός Παραγωγή καρπού ελαιώνων δένδρων (σύνολο) (βρώσιμες) (για ελαιοποίηση) (στρέμματα) (τόννους) (τόννους) (τόννους) Πηγή: ΕΣΥΕ Η σχέση του παραγόμενου καρπού προς τα κλαδοδέματα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 1, είναι 1 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αξιοποίησης Βιομάζας για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΔΕΗ, Οκτώβριος

7 1:1.02. Με βάση τη θεώρηση αυτή προσδιορίζονται παραγόμενα κλαδέματα ελαιώνων τόνους / έτος περίπου για το σύνολο της χώρας. Με βάση το μέσο αριθμό ελαιοδέντρων στην ελληνική επικράτεια την τελευταία πενταετία (σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ - βλ. πίνακα Α.1.1- είναι ), προσδιορίζεται η παραγωγή κλαδοδεμάτων με την υπόθεση ότι κάθε ελαιόδεντρο δίνει μέση ετήσια τιμή κιλά κλαδέματα (λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο κλάδεμα των ελαιώνων στον ελλαδικό χώρο γίνεται κάθε δύο χρόνια ή αν γίνεται ετησίως είναι ελαφρύ). Από τα προαναφερθέντα και λαμβάνοντας μέση τιμή 12 κιλά κλαδέματα / ελαιόδενδρο προσδιορίζεται μέση ετήσια παραγωγή ελαιοκλαδεμάτων στην ελληνική επικράτεια ίση με τόνους. Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό των ελαιοδένδρων στην ελληνική επικράτεια και βάσει αυτών οι προσδιοριζόμενες ποσότητες ελαιοκλαδεμάτων. Πίνακας Α.1.2 Καλλιεργούμενη έκταση και αριθμός δενδρώνων, παραγωγή ελαιοκάρπου στην Ελληνική επικράτεια Έτος Εκτάσεις Αριθμός Κλαδοδέματα Ελαιώνων* Δένδρων* (στρέμματα) (τόνοι) *Πηγή: ΕΣΥΕ Η κατανομή των στρεμμάτων στις διάφορες περιοχές της χώρας είναι περίπου αντίστοιχη με την κατανομή των ελαιόδεντρων. Στον κατωτέρω πίνακα φαίνεται η προσδιοριζόμενη κατανομή ελαιοκλαδεμάτων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα. 7

8 Πίνακας Α.1.3 Γεωγραφική κατανομή παραγωγής κλαδοδεμάτων στην Ελληνική επικράτεια Ποσοστιαία κατανομή* Έκταση Αριθμός δένδρων Κλαδοδέματα (στρέμματα) (τόνοι) Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 18,82% Πελοπόννησος 30,14% Ιόνιοι Νήσοι 5,79% Ήπειρος 2,91% Θεσσαλία 4,27% Μακεδονία 4,48% Θράκη 0,37% Νήσοι Αιγαίου 10,36% Κρήτη 22,85% Σύνολο Ελλάδας 100,00% *Πηγή: ΚΑΠΕ 1996 Μεγάλες ποσότητες κλαδοδεμάτων ελιάς παράγονται στην Πελοπόννησο (νομοί Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας και Ηλείας), Κρήτη (νομοί Χανίων, Ηρακλείου και Λασιθίου), Στερεά Ελλάδα (νομοί Εύβοιας, Φθιώτιδας και Αττικής), στα νησιά του Αιγαίου (νομοί Λέσβου, Δωδεκανήσου, Σάμου), στα νησιά του Ιονίου (νομοί Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου), στη Θεσσαλία (νομός Μαγνησίας) και στη Μακεδονία (νομός Χαλκιδικής). Ειδικότερα, στην Πελοπόννησο συγκεντρώνεται το 28-30% των παραγόμενων κλαδοδεμάτων, 22-23% στην Κρήτη, 10-13% στα Νησιά του Αιγαίου, 4-7% στη Θεσσαλία, 4% στη Μακεδονία, 3% στην Ήπειρο, 6% στα Νησιά Ιονίου και 0,4% στη Θράκη. 8

9 Γεωγραφική κατανομή παραγόμενων κλαδοδεμμάτων στην Ελλάδα 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Στερεά Ελλάδ... Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι Ηπειρος Θεσσαλία Μακεδονία Θράκη Νήσοι Αιγαίου Κρήτη Σχήμα Α.1.1 Γεωγραφική κατανομή παραγόμενων κλαδοδεμάτων στην Ελλάδα Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τη μέγιστη ετήσια παραγωγή κλαδοδεμάτων ελιάς έχει η Πελοπόννησος με παραγωγή που ανέρχεται στους τόννους περίπου. Προβλέψεις ελαιοκλαδεμάτων την ερχόμενη τριετία Η παραγωγή ελαιολάδου την επόμενη τριετία δεν αναμένεται να μειωθεί (παρά το νέο τρόπο καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης και της απαγόρευσης επιδότησης των νέων φυτεύσεων) λόγω της αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης του ελαιολάδου ως προϊόντος σημαντικής διατροφικής αξίας. Όπως προέκυψε από μελέτη του ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος), οι μεγαλύτερες ποσότητες παρθένου ελαιολάδου από την Ελλάδα και την Ισπανία, καταλήγουν στις παγκόσμιες αγορές μέσω της Ιταλίας. Οι ποσότητες αυτές εξάγονται χύμα από την Ελλάδα και την Ισπανία προς την Ιταλία, ενώ από την τελευταία το ελαιόλαδο κατευθύνεται προς τις αγορές τυποποιημένο και έχοντας ενσωματώσει σημαντική υπεραξία. Η προτίμηση στο ελαιόλαδο αυξάνεται τα τελευταία χρόνια στις δυτικές χώρες και στις Ασιατικές χώρες (Κίνα, Ιαπωνία), λόγω της φήμης της μεσογειακής διατροφής και του γεγονότος ότι υπερέχει έναντι των άλλων λιπών, ως προς τις επιπτώσεις στην υγεία. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη και στατιστικά στοιχεία της Euro stat οι εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου, προς τις 9

10 εισαγωγές των υπολοίπων φυτικών ελαίων σημειώνουν αύξηση ανάμεσα στο 1999 και το 2003 σε πολύ μεγάλα ποσοστά (από 59% στον Καναδά, 49% ΗΠΑ-Ιαπωνία, 31% Γαλλία, 18% Γερμανία-Ην. Βασίλειο). H συνολική κατανάλωση ελαιολάδου στις εν λόγω χώρες αυξάνεται σταθερά την ίδια πενταετία, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι το παρθένο ελαιόλαδο βελτιώνει σταθερά τη θέση του, εκτοπίζοντας άλλα φυτικά έλαια, ανάμεσά τους και το μη παρθένο ελαιόλαδο και βέβαια αυτό αποτελεί εν δυνάμει πλεονέκτημα για το ελληνικό ελαιόλαδο το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του είναι παρθένο. Σε αρκετές χώρες, οι οποίες αποτελούν παράλληλα και καλές αγορές-στόχους, το ελληνικό ελαιόλαδο σημειώνει αύξηση στα τελευταία πέντε χρόνια (ΗΠΑ 38%, Καναδά 106%, Αυστραλία 99%, Γαλλία 72%, Ελβετία 116%, Ιαπωνία 18%). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ίδιας μελέτης το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο έχει το πλεονέκτημα ότι είναι εντελώς αναξιοποίητο μέχρι στιγμής και παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές αξιοποίησης στο μέλλον. Η κατανάλωση και οι εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου στις σημαντικότερες δυτικές χώρες αυξάνεται σταθερά, δημιουργώντας κατάλληλο περιβάλλον για την αυξανόμενη ζήτηση του ελληνικής προέλευσης και τυποποίησης ελαιολάδου. Τα τελευταία χρόνια γίνεται συντονισμένη προσπάθεια από τις τυποποιητικές επιχειρήσεις με τη συνδρομή της πολιτείας προκειμένου να ενισχυθεί η επώνυμη παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού. Την περίοδο αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη τρία προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ 2 : Το πρόγραμμα "Κότινος" που περιλαμβάνει την Ελλάδα και δέκα χώρες της Ε.Ε., το πρόγραμμα "Ελαίων Γεύσεις" που υλοποιείται σε χώρες εκτός Ε.Ε., ενώ από το δεύτερο εξάμηνο του 2006 υλοποιείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ με τη στήριξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών πρόγραμμα προώθησης του ελληνικού τυποποιημένου ελαιολάδου σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία. Η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται κατά 50% από τις εταιρείες που συμμετέχουν. Παράλληλα, προς άμεση έγκριση έχει υποβληθεί δεύτερο πακέτο προγραμμάτων προϋπολογισμού 7 εκ. ευρώ για την περίοδο στο οποίο περιλαμβάνονται κι άλλες σημαντικές αγορές όπως η Κίνα η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό ελαιόλαδο. Σήμερα κυκλοφορούν στην Κίνα περί τις 50 ετικέτες ελαιολάδου, αρκετές εκ των οποίων είναι ελληνικές. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι από τους τόνους ελαιόλαδου που διακινούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα ετησίως, περίπου οι τόνοι είναι ελληνικό ελαιόλαδο. 2 Οικονομική Καθημερινή, Κυριακή 1 Απριλίου

11 Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου τα έτη 2004 και 2005 από διαθέσιμα στοιχεία της Euro stat. Πίνακας Α.1.4 Οι εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου Χώρα εξαγωγής Ποσότητα του 2005 Ποσότητα του 2004 Ποσοστιαία διαφορά (κιλά) (κιλά) HΠA % Καναδάς % Μ. Βρετανία % Γερμανία % Αυστραλία % Αυστρία % Ολλανδία % Ελβετία % Σουηδία % Γαλλία % Ιαπωνία % Δανία % Σύνολο Ελλάδας % *Πηγή: Euro stat Εξ άλλου και η ζήτηση για βρώσιμες ελιές αυξάνει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα φημισμένα brasseries του Παρισιού σερβίρονται ελιές Καλαμών και Αμφίσσης ενώ στη Νέα Υόρκη το διακεκριμένο κατάστημα τροφίμων Food Emporium έχει τις ελληνικές βρώσιμες ελιές και το ελληνικό ελαιόλαδο ως το ταχύτερα αναπτυσσόμενο προϊόν. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω εκτιμάται ότι η παραγωγή ελαιοκλαδεμάτων την ερχόμενη τριετία στην Ελλάδα δεν θα μειωθεί αλλά θα παραμείνει σχεδόν στα σημερινά επίπεδα της τάξης του τόνων ετησίως λόγω αύξησης της ζήτησης για τα προϊόντα ελιάς παρά τις μειώσεις των επιδοτήσεων. Τελικά, λαμβάνοντας υπ όψη και την απαγόρευση επιδότησης των νέων φυτεύσεων τεκμαίρεται ότι η ετήσια ποσότητα ελαιοκλαδεμάτων και ειδικά ποικιλίας κορωνέικη θα παραμείνει σταθερή. 11

12 Επομένως, η ποσότητα της παραγόμενης βιομάζας κατά την ερχόμενη τριετία ανά Περιφέρεια της χώρας έχει ως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας Α.1.5 Πρόβλεψη για παραγωγή βιομάζας από κλαδέματα ελαιώνων την ερχόμενη τριετία ανά Γεωγραφική Περιφέρεια (τόννοι) (τόννοι) (τόννοι) Στερεά Ελλάδα και Εύβοια Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι Ηπειρος Θεσσαλία Μακεδονία Θράκη Νήσοι Αιγαίου Κρήτη Σύνολο Ελλάδας

13 Α2. Νομοθετικό Πλαίσιο για τη Διαχείριση της Βιομάζας στην Ελλάδα Η κοινοτική νομοθεσία και η αντίστοιχη εναρμόνιση στην ελληνική νομοθεσία για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων έχουν ως εξής: Υγειονομική διάταξη Ε1β/301/1964 "Περί συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων". Ο νόμος αυτός περιγράφει τις τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης των ΣΑ και παρέχει τις βασικές τεχνικές οδηγίες για την υγειονομική ταφή στην Ελλάδα. Οδηγία 75/442/ΕΟΚ της 15/7/1975 για τα απόβλητα, και η αντίστοιχη ρύθμιση στην ελληνική νομοθεσία, Οδηγία 2000/76/ΕΚ της 4/12/ 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων Τροποποιεί την 75/439/ΕΟΚ Οδηγία εφαρμογής της Υ.Δ. Ε1β/221 με αριθμό Α5/4690/ΕΓΚ.62/26/4/80 : η εγκύκλιος αυτή αναφέρει τους όρους για τη χορήγηση άδειας διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, τον τρόπο ανανέωσης προσωρινής άδειας διαθέσεώς τους και στοιχεία για τον έλεγχο αποδόσεως των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Στο παράρτημα 1 της οδηγίας υπάρχει ενδεικτικός πίνακας με τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά ποιοτικών παραμέτρων για τον έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων κατά κλάδο και είδος βιομηχανίας. Στην κατηγορία Βρώσιμα Λίπη και Έλαια του κλάδου Τροφίμων και Ποτών οι τακτικοί ποιοτικοί παράμετροι που πρέπει να εξετάζονται είναι το BOD 5, COD, τα αιωρούμενα στερεά, τα λίπη, τα έλαια και το ph ενώ οι συμπληρωματικοί παράμετροι είναι το N, o P, τα θειικά και τα θειούχα κατά περίπτωση. ΠΔ 1180/1981 : Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα της λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει (ΦΕΚ 293/ ). Το Προεδρικό αυτό Διάταγμα αποτελεί την προγενέστερη μορφή του Νόμου 1650/86 και με το άρθρο 3 καθορίζει τις κατευθυντήριες τιμές εκ των οποίων θα καθορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής ρυπαινουσών ουσιών για κάθε υδάτινο αποδέκτη αναλόγως της χρήσεως και της αφομοιωτικής ικανότητας του σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 13

14 Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/ ) : Για την προστασία του περιβάλλοντος Νόμος 1739/1987 (ΦΕΚ 201A/ ) : Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις Οδηγία 91/156/ΕΟΚ της 18/3/91 που τροποποιεί την οδηγία 75/442 για τα απόβλητα, ΚΥΑ 69728/824/96 "Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων". Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων νομοθετικά προσδιορίζεται κυρίως από την ΚΥΑ 69728/824/96. Η απόφαση αυτή ορίζει ότι οι αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων είναι οι εξής: Πρόληψη ή μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής καθαρών και οικονομικά βιώσιμων τεχνολογιών. Αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών. Ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων. ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016/Β/ ) σχετικά με την κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, και ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016/Β/ ) σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων). Οδηγία ΕΚ 2000/76 της 28/12/2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων. Οδηγία ΕΚ 2003/33 της 19/12/2002, για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης". Σύμφωνα με την ΚΥΑ αυτή τίθενται διαχρονικοί στόχοι για τη διαχείριση των ΣΑ σε επίπεδο χώρας με σκοπό Α) την πρόληψη ή μείωση παραγωγής αστικών αποβλήτων, 14

15 Β) την επέκταση και εκσυγχρονισμό του δικτύου συλλογής και μεταφοράς τους, Γ) την αξιοποίηση των διαφόρων υλικών που περιέχονται στα ΣΑ και την ανάκτηση ενέργειας από αυτά Δ) τη μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή, Ε) την περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) του τμήματος εκείνου των ΣΑ τα οποία δεν υπόκεινται σε επεξεργασία, Στ) την αποκατάσταση περιβαλλοντικών βλαβών σε χώρους που έχουν ρυπανθεί από την ανεξέλεγκτη διάθεση ΣΑ, και αναβάθμιση του τοπίου που έχει υποστεί βλάβη. Επίσης, το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. και η ελληνική νομοθεσία έχουν εκδώσει τους παρακάτω νόμους για τη διαχείριση της ιλύος στη γεωργία: Οδηγία 86/278/ΕΟΚ της 12/6/1986 "Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία" ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης". Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για Ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας) ΚΥΑ 29457/1511 (ΦΕΚ 992/Β/ ) "Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων που προέρχονται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης". Περιλαμβάνει όρια εκπομπών από μεγάλες μονάδες καύσης με ανάκτηση ενέργειας (μεταξύ των οποίων και εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας). Νόμος 2773/99 (ΦΕΚ Α-286) : απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ο βασικός νόμος που αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (κεφάλαιο 10, άρθρα 35-41). Οι βασικές του διατάξεις συνοψίζονται στα παρακάτω : - O Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) υποχρεούται σε προτεραιότητα σύνδεσης στις εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Η ΔΕΣΜΗΕ υποχρεούται σε δεκαετές συμβόλαιο σύνδεσης με τον παραγωγό με δικαίωμα δεκαετούς ανανέωσης 15

16 - Η ηλεκτρική ενέργεια από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πωλείται στη ΔΕΣΜΗΕ με προκαθορισμένο ποσοστό τιμής αγοράς - Το παρόν σύστημα τιμολόγησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κάνει σαφή διάκριση μεταξύ του Αυτοπαραγωγού και του Ανεξάρτητου Παραγωγού. - Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ υπόκειται σε μια ειδική ετήσια αμοιβή (2% επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ) η οποία δίδεται στις τοπικές αρχές. Ο νόμος αυτός καθιέρωσε μια νέα άδεια την αποκαλούμενη Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας η οποία είναι η πρώτη άδεια που απαιτείται από οποιοδήποτε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, συμβατικό ή ΑΠΕ, η οποία βασίζεται σε μακροχρόνιο προγραμματισμό χορήγησης αδειών που περιλαμβάνει επίσης την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση, άδεια χρήσης του εδάφους, έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, άδεια εγκαταστάσεων, άδεια λειτουργίας κλπ. Οδηγία 2001/77/Η ΕΚ Η Οδηγία αυτή στο παράρτημα της θέτει έναν ενδεικτικό στόχο για την Ελλάδα της κάλυψης του 20,1 % της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της μέχρι το 2010 από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο στόχος αυτός είναι απόλυτα συμβατός με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο το οποίο προβλέπει για την Ελλάδα αύξηση 25 % του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι την περίοδο σε σχέση με το έτος αναφοράς Νόμος 2941/2001 (ΦΕΚ Α-201) : Aπλοποίηση διαδικασιών για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ο νόμος αυτός είναι συμπληρωματικός του νόμου 2773/99 με ορισμένες σημαντικές διατάξεις όπως - τον καθορισμό των γενικών όρων κάτω από τους οποίους επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δάση και δασικές εκτάσεις - τον χαρακτηρισμό όλων των έργων ΑΠΕ ως κοινωφελείς εγκαταστάσεις προσδίδοντάς τους τα ίδια δικαιώματα και προνόμια σε διαδικασίες απαλλοτρίωσης εδάφους με εκείνα που ισχύουν για τα δημόσια έργα, ανεξάρτητα από τη νομική φύση του κυρίου του έργου (ιδιωτική ή δημόσια). 16

17 Υ.Α. 2000/2002 (ΦΕΚ Β152) : "Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και τύποι συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας" ΚΥΑ 1726/2003 (ΦΕΚ Β552) : έγκριση προκαταρκτικών αξιολογήσεων περιβαλλοντικών επιδράσεων, περιβαλλοντικοί όροι και διατάξεις, μεταφορά της ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος χρήσης δασών και αγροτικής γης στα πλαίσια της έκδοσης των αδειών εγκατάστασης για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ρυθμίζει τη γενική διαδικασία χορήγησης αδειών ΑΠΕ και την περιβαλλοντική διαδικασία έγκρισης. Μεταξύ των κανονισμών που εισάγονται σε αυτή την Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι ο καθορισμός μειωμένων χρονικά ορίων συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου της διαδικασίας εγκρίσεων. Ν.3423/2005 (ΦΕΚ Α/304, 13/12/2005): Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Τροποποιεί το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α') Νόμος 3468/2006 (ΦΕΚ Α-129, ): Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά. Οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρονται - στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). - στις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 17

18 - στην ένταξη σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. - στην ένταξη σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. - στη σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στη ΔΕΗ. - στην τιμολόγηση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς. - στις εγγυήσεις προέλευσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. - στα όργανα συντονισμού και προώθησης επενδύσεων στους τομείς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διαχείριση γεωργικών αποβλήτων Ο συνήθης τρόπος διαχείρισης της βιομάζας που προκύπτει από το κλάδεμα των ελαιόδεντρων είναι η συγκέντρωσή της στα χωράφια και η καύση της από τους παραγωγούς. Η καύση αυτή κατά κύριο λόγο γίνεται ανεξέλεγκτα και χωρίς να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα όπως αναφέρονται στους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στης 20/1/2004. Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 της εν λόγω απόφασης αναφέρεται ότι: Τα υπολείμματα των αροτραίων καλλιεργειών με σωστή διαχείριση μπορούν να προσφέρουν προστασία στο χωράφι από τη διάβρωση και να εμπλουτίσουν το έδαφος με οργανική ουσία, συνιστάται δε ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες να ακολουθούνται οι ακόλουθες πρακτικές Άμεση ενσωμάτωση στο έδαφος Βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση στο έδαφος των υπολειμμάτων μετά τη βόσκηση Κοπή, κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα (mulching) και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη Αναφορικά με την καύση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών (καλαμιάς), απαγορεύεται: στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, στις επικλινείς εκτάσεις (κλίση μεγαλύτερη από 10 %) και στις περιοχές με οργανικά εδάφη (οργανική ουσία μεγαλύτερη από 4 %). Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το κάψιμο των υπολειμμάτων των καλλιεργειών επιβάλλεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων: 18

19 να ζητείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές όπου αυτό απαιτείται να ενημερώνεται πριν την καύση η πυροσβεστική υπηρεσία πριν την έναρξη της καύσης να έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου αυτής, όπως δημιουργία αυλακιών για πυρασφάλεια στο χώρο της καύσης να υπάρχουν διαθέσιμα 200 lt νερού, φτυάρια και τουλάχιστον δύο άνθρωποι να εποπτεύουν το χώρο ο χώρος καύσης των κλαδιών να μην είναι κοντά σε στύλους της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου κλπ η καύση να γίνεται, αν είναι δυνατό, αντίθετα από τη φορά του ανέμου και όπου είναι δυνατό η στάχτη να ενσωματώνεται εντός δύο ημερών από την καύση Επίσης αναφορικά με τα κλαδέματα των πολυετών φυτών, όπως τα κλαδέματα που προκύπτουν από την ελαιοκαλλιέργεια, αναφέρονται τα εξής: η καύση τους πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω απαγορεύεται να καταστρέφονται με χρήση φωτιάς σε εκτάσεις που βρίσκονται σε ακτίνα 500 μέτρων από δάση ή οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, εκτός και αν έχει δοθεί ειδική προς τούτο άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Συνιστάται η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας στον οικιακό τομέα (τζάκια ξυλόσομπες) ή η μετά από ψιλοτεμαχισμό ενσωμάτωσή τους σε σωρούς κομπόστας. Α3. Υφιστάμενες Πρακτικές Διαχείρισης της Παραγόμενης Βιομάζας στην Ελλάδα Πρακτικές Διαχείρισης από Ελαιοπαραγωγούς Τα υπολείμματα από την καλλιέργεια της ελιάς χρησιμοποιούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος σαν καυσόξυλα (μεγάλης διαμέτρου κλαδιά), ενώ τα λεπτόκλαδα συγκεντρώνονται και καίγονται στο χωράφι. Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων είναι: 1. Η αερόβια βιοαποδόμησή τους (κυρίως λεπτοκλάδων αλλά και τεμαχισμένων κλαδιών) με στόχο την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων προς χρήση στο χώρο καλλιέργειας. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να συνδυασθεί με την αξιοποίηση άλλων βιολογικών αποβλήτων και ιλύων όπως π.χ. με την εκροή από την αναερόβια επεξεργασία της 19

20 ελαιοπούλπας των ελαιουργείων δύο φάσεων όπου τα τεμαχισμένα κλαδοδέματα, κυρίως λεπτόκλαδα προστίθενται στην βιοσταθεριοποίηση ως αυξητικό του πορώδους, που βελτιώνει την μικροκυκλοφορία αέρα εντός του σωρού και ως βελτιωτικό δομής του τελικού εδαφοβελτιωτικού 2. Η αναερόβια επεξεργασία τους (κυρίως λεποκλάδων αλλά και τεμαχισμένων κλαδιών) για παραγωγή βιοαερίου και ενέργειας με ανάμειξή τους με κατάλληλες βιοιλύες (π.χ. ελαιοπούλπα ελαιουργείων δύο φάσεων, ιλύες αγροτοβιομηχανικών συσκευασίας προϊόντων τομάτας, χυμοποιείων κ.α. ). 3. Η απ ευθείας καύση τους (κλαδιών και λεπτοκλάδων) για την ανάκτηση ενέργειας σε εστίες τύπου εσχάρας ή ρευστοστερεάς κλίνης με εκμετάλλευση της θερμογόνου δύναμης στην περίπτωση που η καύση είναι θερμοδυναμικά αυτοσυντηρούμενη. 4. Η πυρόλυση αποτελεί παλαιά τεχνική που χρησιμοποιείται για την ενεργειακή μετατροπή της βιομάζας. Η μέθοδος αυτή είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο και οι αποδόσεις της αμφιλεγόμενες. Βασικό πρόβλημα αποτελεί η πίσσα των καυσαερίων και η εναπομένουσα καρβουνά (κωκ). Σε πρόσφατη επίσκεψη στην Ιταλία όπου έγινε παρακολούθηση της λειτουργίας μονάδας πυρόλυσης τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονταν με ειδικές διατάξεις. Μειονέκτημα αποτελεί επίσης το υψηλό κόστος. Η αναλυτική διερεύνηση της πυρόλησης δεν περιλαμβάνεται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Στο παράρτημα δίνεται σύντομη περιγραφή της μεθόδου. 20

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής Τζιάσιου Γεωργία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ενεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων & βιομάζας Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Περιεχόμενα Δραστηριότητες Ηλέκτωρ Α.Ε. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ Εισαγωγή στη Βιομάζα Πηγές Ιδιότητες - Βιοκαύσιμα Καθ. Μ. Φούντη Δ. Γιαννόπουλος, Μηχ. Μηχ., MSc Περιεχόμενα 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΝΘΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΝΘΟΥ Ιορδανίδης Ανδρέας, Βασιλειάδου Αγάπη, Ασβεστά Αργυρώ, Κόιος Κύρος, Κουμτσίδης Κωνσταντίνος και Κολιογιάννης-Κουτμηρίδης Θεμιστοκλής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας & Τμήμα Ηπείρου Ιωάννινα, 21 Μαρτίου 2009 Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Biomasud Plus: ένα σύστημα πιστοποίησης για τα Μεσογειακά στερεά βιοκαύσιμα

Το πρόγραμμα Biomasud Plus: ένα σύστημα πιστοποίησης για τα Μεσογειακά στερεά βιοκαύσιμα Το πρόγραμμα Biomasud Plus: ένα σύστημα πιστοποίησης για τα Μεσογειακά στερεά βιοκαύσιμα Μανώλης Καραμπίνης (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Περιεχόμενα Πρότυπα και συστήματα πιστοποίησης στερεών βιοκαυσίμων Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής Συνέδριο Τ.Ε.Ε. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Αθήνα 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Πρόεδρος. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. 22 Μαρτίου 2010, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ. (www.wtert.gr)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Πρόεδρος. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. 22 Μαρτίου 2010, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ. (www.wtert.gr) ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη ανάκτηση Ενέργειας Ημερίδα για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Εισαγωγή Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ;»

«ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ;» «ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ;» MIA ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΕΝΕΡΓΟΚΛΑΔΕΥΤΕΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη σkοποσ - δραστηριοτητα Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη Αντικείμενο: Η παραγωγή οργανοχουμικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ 1 2 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν»

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Υπομέτρο 4.2 - Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Δικαιούχοι Δικαιούχοι του Υπομέτρου 4.2 είναι οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE... 4 2. Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ CONDENSE... 5 2.1 Πρώτες ύλες... 5 2.1.1. Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων - Κατσίγαρος... 5 2.1.2. Νωπή κοπριά...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βόλος, 29 Οκτωβρίου 2014 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση

Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση VERDETEC FORUM ECOTEC A-ENERGY Αθήνα, 5 MARTIOY 2017 Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets)

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) ηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Άτλαντα Σύµπηκτων συνεχούς ανανέωσης Σταματία Βουλγαράκη Γεωπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Γ.Π.Α. Κύριος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ «Θερμική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων με Ανάκτηση Ενέργειας» Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2011 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός και Τεχνικός Προσδιορισμός Εγκατάστασης Βιομάζας στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου

Ενεργειακός και Τεχνικός Προσδιορισμός Εγκατάστασης Βιομάζας στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου Ενεργειακός και Τεχνικός Προσδιορισμός Εγκατάστασης Βιομάζας στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου Αντώνης Δημητρίου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε (ΑΝΚΟ) Αμύνταιο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μελέτη Εφαρμογών Συστημάτων Καύσης μέσω Λογισμικού Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Δ. Γιαννόπουλος, Μ. Φούντη Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Αθήνα, Δεκέμβριος 2010 Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Κωστής Μαγουλάς (1), Επαμεινώντας Βουτσάς (2), Δημήτρης Τασιός (3) (1) Καθηγητής ΕΜΠ, (2)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Νομoθετικό πλαίσιο Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ από τον 07/2006 (Οδηγία 31/99 Ε.Ε.) Νόμος 2939/2001 για την ευθύνη του παραγωγού και την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και περιφερειακή ανάπτυξη

Ενέργεια και περιφερειακή ανάπτυξη Γιάννης Βουρδουμπάς Ενέργεια και περιφερειακή ανάπτυξη Publibook http://www.publibook.gr Αυτό το κείμενο, που δημοσιεύεται από τις εκδόσεις Publibook, προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους και τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες άχυρου και πυρηνόξυλου ως καυσίμων βιομάζας. Training material for B4B seminars

Ιδιότητες άχυρου και πυρηνόξυλου ως καυσίμων βιομάζας. Training material for B4B seminars Ιδιότητες άχυρου και πυρηνόξυλου ως καυσίμων βιομάζας Training material for B4B seminars Επισκόπηση - Δυναμικό αχύρου και πυρηνόξυλου - Πρότυπα στερεής βιομάζας - ΕΛΟΤ EN ISO 17225-1:2014: Γενικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα