ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ"

Transcript

1 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - Το τεύχος που έχετε στα χέρια σας αποτελείται από τρία μέρη. - Στο 1 ο μέρος σας ζητείται να απαντήσετε σε ερωτήσεις Αγγλικών, στο 2 ο μέρος σε ερωτήσεις Μαθηματικών και στο 3 ο μέρος σε ερωτήσεις Ελληνικών. - Έχετε στη διάθεσή σας 1 ώρα και 45 λεπτά. Ο χρόνος είναι αρκετός για να σκεφτείτε ήρεμα κάθε απάντηση, χωρίς να χρειάζεται να βιάζεστε. - Χρησιμοποιήστε μπλε ή μαύρο στυλό, για τις απαντήσεις σας. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2 ENGLISH PRACTICE TEST (TOTAL 50 POINTS) PART 1: LISTENING (5 POINTS) Listen to the following conversations and choose the best answer. You will hear each conversation two times. 1) Listen to a mother talking to her son in a shop. What do you think she's asking him to do? a) eat his fast-food meal b) put on a pullover she might buy for him c) pay for what they have bought d) turn on a T.V. they are thinking of buying 2) Listen to the doctor speaking to the boy. What does he mean? a) the boy must eat more sweets b) the boy is very sweet c) the boy is fat d) the boy has good teeth 3) A teacher and a student are talking. What does this mean? a) Bobby should have extra lessons. b) The teacher s writing can t be read by anybody. c) The boy wants a drink of water. d) The boy can t see well. 2

3 4) Billy and George are talking about where to go on Saturday evening. They will go to: a) Goodys b) A football match c) A Fun Park d) Sally s Party 5) Mary and Stella are deciding on when to meet. When will they meet? a) b) c) d) 3

4 PART 2: READING COMPREHENSION (10 POINTS) Carefully read the three pieces and choose the best answers to each of the questions. THE SCHOOL BUS Our small school bus picks us up every weekday. There are eight rows of seats with four students in each row. The bus only has empty seats when there are pupils absent from classes, or when the pupils wake up late and their parents bring them by car. There is an extra seat in front for the teacher who must be with us from the start of the journey. And, of course, there is our driver Mr. Dimitri, who always has a happy look on his face, even when we are noisy. 1) The child's school bus at weekends is usually.... a) full b) empty c) has a few empty seats d) has a teacher. 2) How many seats does the school bus have? a) 34 b) 32 c) 16 d) 12 3) Why do you think the teacher is there from the start of the journey? Because.... a) she likes to be with the children b) her home is near the first stop c) it is part of her job to be with the children d) she is learning to drive NEVER TELL LIES There is a story about George Washington (the 1 st President of the United States) that all American children know. They learn that when he was a little boy he cut down his father's cherry tree. When asked if he had done it, he said these famous words: I can't tell a lie, Pa. This story is told to show that we should never tell lies. But sometimes it's a good thing to tell a lie, one that doesn't hurt anybody and, in fact, may help a situation. This type of lie is called a white lie. 4) When he said: I can't tell a lie Pa George Washington was.... a) President of the U.S.A. b) telling a white lie c) a young boy d) cutting down a tree 4

5 5) Which of these is a white lie? When.... a) you tell the teacher which of your classmates did something wrong b) you tell your mother you didn't break a glass when you really did c) somebody tells lies that include colours d) somebody doesn't want to make you sad by telling the truth 6) Why is the George Washington story so well liked? Because.... a) it teaches us a lesson b) it's about the latest President c) we learn something about cherry trees d) it isn't true THE GIRL FOOTBALLER Samantha really loved playing football. The problem was that no girls in the neighbourhood liked the game, so she could only play with the boys. They, themselves, didn t want her in any of their teams because people would make fun of them because no other team had a girl. Anyway, one day, the boys didn t have enough players, so they finally gave her a chance. The score was 0-0 with a minute to go. Samantha got the ball for the first time, went past five players from the other team and shot from 20 metres and scored a fantastic goal. Now she s a star player for the team, gets lots of passes and scores many goals and is the girl Messi of the neighbourhood. 7) Samantha s big problem at the beginning was that. a) she wasn t as good as the boys b) the boys didn t like her c) there was no team for girls d) she didn t like football 5

6 8) Why wouldn t the boys let her play? They... a) were afraid other teams would laugh at them b) were afraid she would be better than them c) didn t know that she was so good d) had a problem with other girls 9) Why did they let her play? They... a) saw her practicing and asked her to play b) had too few players to make the team c) decided to giver her a chance d) wanted to make fun of her 10) What happened after her first game with the boys? a) She made her own girls team. b) Samantha became as famous as Messi. c) Everybody agreed that she was as good as the boys. d) Samantha became the best player in the team. PART 3: GRAMMAR AND VOCABULARY (15 POINTS) Choose the best answer in each of the following questions. 1. I m busy at the moment. on the computer. a) I work b) I m work c) I m working d) I working 2. My friend the answer to the question. a) is knowing b) know c) knows d) knowing 6

7 3. My arms are aching now because since two o clock. a) I swam b) I have been swimming c) I m swimming d) I ve swum 4. Last week, I five coca-colas but, this week, I one. a) have had / had b) had had / have had c) had / have had d) had had / had 5. At ten o clock yesterday my favourite movie. a) I watched b) I watching c) I were watching d) I was watching 6. Unfortunately, the driver the red light. a) didn t saw b) didn t see c) saw not d) no saw 7. Polly wants to cycle around the world. She s really keen the idea. a) to b) on c) for d) with 8. What s the name of the man gave us a lift? a) whose b) what c) which d) who 9. a party next Saturday. We ve sent out the invitations. a) We has b) We re having c) We ll have d) We had 7

8 10. I am not very good spelling. a) in b) about c) on d) at 11. If I go shopping today, some money. a) I would need b) I have needed c) I needed d) I ll need 12. There are two we need in order to complete this questionnaire. a) informations b) information c) pieces of information d) piece of informations 13. Rachel is learning to drive. She hasn t had lessons yet. a) much b) many c) a little d) some 14. I ve just found the calculator. for it for ages. a) I have looked b) I looked c) I have been looking d) I had been looking 15. It was very kind you to lend me your car. a) for b) by c) of d) about 8

9 PART 4: LANGUAGE & LOGIC (10 POINTS) Choose the best answer in each of the following 1) Which is not a fruit? a) tomato b) banana c) orange d) potato 2) Which of these won't you usually find in kitchen? a) oven b) desk c) coffee-maker d) fridge 3) If CAB is 312, what is BAG? a) 123 b) 213 c) 731 d) 217 4) Door is to noun as happy is to.... a) adjective b) adverb c) verb d) pronoun 5) Three boys walk up a hill and two walk back down. An hour later, they walk back up the hill along with four more of their friends. How many boys are finally on top of the hill? a) 9 b) 6 c) 5 d)7 6) The Acropolis is to Athens as the Eiffel Tower is to... a) New York b) Rome c) Madrid d) Paris 7) This is a very big animal with a very long nose and small tail. What is it? A(n)... a) crocodile b) dolphin c) hippopotamus d) elephant 8) How old do you think an octogenarian could be? a) twenty b) forty c) sixty d) eighty 9) The tourists on Santorini love to watch the beautiful sunsets there. This means the time is probably.. a) 6.30 a.m. b) 12 p.m. c) 9 a.m. d) 8.30 p.m. 9

10 10) What can we see best when it is completely dark outside? a) stars b) sunglasses c) a photograph d) a candle PART 5: WRITING (10 POINTS) Write a story about your favourite hiding place. Whom were you hiding from? Why were you hiding? What had happened? How did the story end? Write your story of about 100 words on the lines below. Story Plan 10

11 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α 1. Η τιμή τησ παράςταςησ είναι: α) 16 β) 33 γ) 75 δ) Το αποτζλεςμα τησ διαφοράσ 1 3 είναι: 2 8 α) 1 8 β) 1 4 γ) 3 4 δ) Το αποτζλεςμα του γινομζνου είναι: 2 5 α) 25 4 β) 1 γ) 4 25 δ) 2 4. Μια βιβλιοθήκη ζχει μήκοσ 7m. Το μεςαίο κομμάτι ζχει μήκοσ 4m. Τα δφο μικρότερα κομμάτια είναι ίδια. Κάθε ζνα από τα μικρά κομμάτια ζχει μήκοσ: α) 1m β) 1,25m γ) 1,5m δ) 1,75m 5. Βάλε ςε κάθε παρζνθεςη το Σ (ςωςτό) ή το Λ (λάθοσ). Στον κενό χώρο δίπλα ςε κάθε ερώτηςη να δικαιολογήσεις την απάντηςή ςου. α) 7 0,7 ( ) 100 β) 13 0,13 ( ) 10 11

12 γ) 4,15 15 ( ) δ) Ο αντίςτροφοσ του 3 2 είναι το 2 3 ( ) 6. Ένα ξενοδοχείο ζχει τρίκλινα και δίκλινα δωμάτια που μποροφν να φιλοξενήςουν 45 πελάτεσ. Αν τα τρίκλινα δωμάτια είναι 7 πόςα είναι τα δίκλινα δωμάτια; 7. Η περίμετροσ ενόσ ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 18 εκατοςτά. Αν η μεγαλφτερη πλευρά είναι 6 εκατοςτά, πόςα εκατοςτά είναι η μικρότερη; 8. Να υπολογίςεισ την παράςταςη: : Σε ζνα πλοίο ταξιδεφουν 450 επιβάτεσ. Από αυτοφσ τα 2 5 είναι άντρεσ, το 1 3 είναι γυναίκεσ και τα υπόλοιπα παιδιά. Πόςοι είναι οι άντρεσ, πόςεσ οι γυναίκεσ και πόςα τα παιδιά; 12

13 Νέα Ελληνικά Μέρος Α : Κατανόηση κειμένου Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και σημειώστε τη σωστή απάντηση στα ερωτήματα που ακολουθούν. Στo μουσείο της ζωγραφικής Σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί η δασκάλα μας θα μας πάει στο μουσείο να δούμε τους ζωγραφικούς πίνακες. Είναι πολύ διασκεδαστικό όταν πηγαίνουμε κάπου έτσι όλοι μαζί. Είναι κρίμα που η δασκάλα μας, που γενικά είναι πολύ καλή, δεν θέλει να μας πηγαίνει πιο συχνά. Μπήκαμε στο μουσείο, σε μια μεγάλη αίθουσα με ένα σωρό πίνακες ζωγραφικής κρεμασμένους στους τοίχους. «Εδώ θα δείτε τους πίνακες των μεγάλων ζωγράφων της φλαμανδικής σχολής» εξήγησε η δασκάλα μας. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει για πολύ, γιατί τη διέκοψε ο φύλακας που ήρθε τρέχοντας και φώναξε στον Αλσέστ, γιατί έτριψε το δάχτυλό του πάνω σε έναν πίνακα για να δει αν είναι ακόμη υγρός. Ο φύλακας έλεγε πως δεν έπρεπε να ακουμπάμε τους πίνακες και συζητούσε με τον Αλσέστ που του έλεγε πως μπορούσαμε θαυμάσια να τους πιάνουμε μια και είχανε στεγνώσει για τα καλά και δεν κινδυνεύαμε να λερωθούμε. Η δασκάλα είπε στον Αλσέστ να κάτσει φρόνιμα και υποσχέθηκε στο φύλακα να μας προσέχει, ώστε να μη δημιουργηθεί αταξία. Ο φύλακας έφυγε κουνώντας το κεφάλι του. Την ώρα που η δασκάλα συνέχιζε να εξηγεί, αρχίσαμε να κάνουμε πατινάζ. Ήτανε απίθανα, γιατί το πάτωμα με τα πλακάκια ήτανε πολύ γυαλιστερό και γλιστρούσε καλά. Παίξαμε πολύ ωραία, εκτός από τη δασκάλα, που μας είχε γυρίσει την πλάτη και εξηγούσε κάτι για έναν πίνακα, και τον Ανιάν που ήτανε πλάι της και την άκουγε κρατώντας σημειώσεις. Ούτε ο Αλσέστ έπαιζε μαζί μας, γιατί είχε σταθεί μπροστά σ έναν πίνακα που είχε ζωγραφισμένα ψάρια, μπιφτέκια και φρούτα. Ο Αλσέστ κοίταζε τον πίνακα και ξερογλειφότανε. Εμείς το γλεντούσαμε για τα καλά και ο Εντ ήτανε πραγματικά καταπληκτικός! Έφτανε γλιστρώντας από τη μια άκρη της αίθουσας σχεδόν στην άλλη. Μετά απ αυτό, αρχίσαμε να παίζουμε κυνηγητό, αλλά αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε, γιατί ο Ανιάν γύρισε και μας είδε και είπε: «Κοιτάξτε, δεσποινίς, παίζουνε!» Ο Εντ θύμωσε και όρμησε προς το μέρος του Ανιάν που δεν τον είδε, γιατί είχε βγάλει τα γυαλιά του για να τα σκουπίσει. Δεν είχε καθόλου τύχη ο Ανιάν. Αν δεν είχε βγάλει τα γυαλιά του, δεν θα είχε αρπάξει τη γροθιά στη μύτη του. Ήρθε ο φύλακας και ρώτησε τη δασκάλα μας αν πίστευε κι αυτή πως θα ήτανε καλύτερα να μας έπαιρνε και να έφευγε. Η δασκάλα μας του είπε πως ναι και πως μας είχε βαρεθεί. Πηγαίναμε προς την έξοδο του μουσείου, όταν ο Αλσέστ πλησίασε τον φύλακα. Ο Αλσέστ κρατούσε τον μικρό πίνακα που του είχε αρέσει τόσο πολύ, με τα ψάρια, τα μπιφτέκια και τα φρούτα και του είπε πώς ήθελε να τον αγοράσει. Ήθελε λοιπόν να μάθει από τον φύλακα

14 πόσο του τον έδινε. Όταν βγήκαμε από το μουσείο, ο Ζοφρουά είπε στη δασκάλα μας πως μια και της αρέσανε τόσο οι πίνακες, μπορούσε να πάει στο σπίτι τους και πως ο μπαμπάς του κι η μαμά του είχανε μια απίθανη συλλογή που όλος ο κόσμος είχε να λέει γι' αυτήν. Η δασκάλα μας έκρυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της και ύστερα είπε πως δεν ήθελε ποτέ πια να δει ούτε έναν πίνακα και πως δεν ήθελε ούτε να ξανακούσει να της μιλάνε για πίνακες. Τότε κατάλαβα γιατί η δασκάλα μας δεν έδειχνε και τόσο ευχαριστημένη από αυτή τη μέρα που πέρασε μαζί με όλη την τάξη στο μουσείο. Είναι γιατί στο βάθος δεν φαίνεται να αγαπάει τους ζωγραφικούς πίνακες R. Goscinny - J.-J. Sempé, Ο μικρός Νικόλας διασκεδάζει, εκδ. Τεκμήριo (διασκευή) 1. Η δασκάλα δεν ήταν ευχαριστημένη από την επίσκεψη της τάξης στο μουσείο επειδή δεν αγαπάει καθόλου τους ζωγραφικούς πίνακες οι γονείς του Ζοφρουά είχαν στο σπίτι τους μια πολύ καλύτερη συλλογή από αυτή του μουσείου ο φύλακας αρνήθηκε να πουλήσει τον πίνακα στον Αλσέστ οι μαθητές της ήταν άτακτοι στο μουσείο και δεν ενδιαφέρονταν για την ξενάγηση 2. Ο Αλσέστ θαυμάζει τους ζωγραφικούς πίνακες πάνω απ όλα όταν είναι στεγνοί ανήκουν στους μεγάλους ζωγράφους της φλαμανδικής σχολής απεικονίζουν φαγητό μπορεί να τους αγοράσει 3. Στη σειρά 11 του κειμένου η λέξη «θαυμάσια» θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τη λέξη υπέροχα μαγικά ανεξάρτητα ελεύθερα 4. Στο κείμενο η λέξη «αταξία» (σειρά 15) θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τη λέξη ακαταστασία αναστάτωση ζαβολιά πανικός 5. Ο Νικόλας χρησιμοποιεί τη λέξη «απίθανα» (σειρά 17), για να περιγράψει πώς περνούσανε στο μουσείο, ενώ αντίθετα η δασκάλα του θα χρησιμοποιούσε τη λέξη απελπιστικά πιθανά απίστευτα πιστευτά 6. Το κείμενο είναι χιουμοριστικό, επειδή η ιστορία συνοδεύεται από ένα σκίτσο ο συγγραφέας δείχνει πόσο διαφέρει η σκέψη των παιδιών από τη σκέψη των ενηλίκων ενώ ξεκίνησαν χαρούμενοι από το σχολείο, όλοι είναι θυμωμένοι στο τέλος ο συγγραφέας χρησιμοποιεί αρκετά τον ευθύ λόγο και ελάχιστα την περιγραφή 14

15 Μέρος Β : Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1) Με βάση τις γνώσεις σας για τη γλώσσα και τη γραμματική, σε καθεμιά από τις παρακάτω ομάδες λέξεων να επιλέξετε (σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) τη λέξη που δεν ταιριάζει γραμματικά με τις υπόλοιπες και να δικαιολογήσετε με συντομία την επιλογή σας. τηλεφωνήστε παρακαλείστε χαρίστε χειροκροτήστε Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι ενώ οι υπόλοιπες. Όταν ξυπνάω, βλέπω έξω από το παράθυρό μου. Αφού ξυπνήσω, πηγαίνω στο μπάνιο. Μόλις ξυπνήσω, φωνάζω τη μητέρα μου. Αφού ξυπνάω νωρίς, προλαβαίνω να φάω πρωινό. Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι ενώ οι υπόλοιπες. το βιβλίο της αδελφής μου η μάχη του Μαραθώνα ο υπολογιστής της μαμάς μου η μπάλα του Πέτρου Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι ενώ οι υπόλοιπες. καλλίφωνη μεγαλόσωμη μακρυμάλλης θηριοδαμαστής Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι ενώ οι υπόλοιπες. 15

16 2) Με βάση τις γενικές γνώσεις σας σε καθεμιά από τις παρακάτω ομάδες λέξεων να επιλέξετε (σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) τη λέξη που δεν ταιριάζει με τις υπόλοιπες και να δικαιολογήσετε με συντομία την επιλογή σας. Δανία Σκανδιναβία Γαλλία Ολλανδία Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι ενώ οι υπόλοιπες. καρδιά πνεύμονες πέλματα στομάχι Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι ενώ οι υπόλοιπες. Διονύσιος Σολωμός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Μαντώ Μαυρογένους Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι ενώ οι υπόλοιπες. Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Συνταγματική Μοναρχία Ευρωπαϊκή Ένωση Δικτατορία Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι ενώ οι υπόλοιπες. 16

17 Μέρος Γ : Γραπτή έκφραση Παρατηρήστε προσεκτικά το παρακάτω σκίτσο. Στη συνέχεια απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 1. Περιγράψτε αυτό που βλέπετε στο σκίτσο (σε 7-8 σειρές). 2. Δώστε έναν σύντομο τίτλο για το σκίτσο αυτό, που να αντιστοιχεί στο νόημά του. 3. Αν ο άνθρωπος πάνω στη σκάλα αντί να ζωγραφίσει προτιμούσε να γράψει κάτι, τι θα έγραφε; (7-8 σειρές)

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ -

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ - Λύσεις Ασκήσεων του «Η Γραµµατική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων στα Γρήγορα!» Λύσεις στις Ασκήσεις 13 ου κεφαλαίου Ενεστώτας Απλός & ιαρκείας 1. Που εργάζεσαι; Where are you working? 2. Κοιµάται ακόµη. He is

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 LEVEL 1 Μαγική θεραπεία Language structures verb forms πονάω/πονάς/πονάει

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου Επιτρέψτε μας να συστηθούμε. Είμαστε η συγγραφική ομάδα «Χρυσές Πένες» (μαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου Αγαπητοί γονείς Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές της Δ Δημοτικού να κατανοήσουν τις ασκήσεις που περιέχει το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών των Αγγλικών της τάξης τους και να

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Elementary Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE Personal Pronouns

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-25.11.2007 MINISTRY OF CULTURE 48th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S M A S T E R

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-86175-5-1

ISBN 978-960-86175-5-1 Η Γραµµατική για τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις στα Γρήγορα! Από το Γιώργο ροσουλάκη Copyright 2007 Γιώργος ροσουλάκης Βουρβάχων 5, 71202 Ηράκλειο εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1 activity BOOK It s your choice! Write a sentence using the following words. You can use your dictionary for help or you can use the sentences in Activity A (p. 18) as examples (**). video club, foreign

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario Interviewee: Gus Pezoulas Interviewer: Demetrios Liakakos Date of interview: 1977-08-01 Location of interview: Ottawa Ontario Transcriber: Constantina Vassalou Description: Gus Pezoulas (Greek native Canadian

Διαβάστε περισσότερα

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue Paintball Junkie All you need to know about paintball 1st issue Got???Balls??? 2 4.Τι είναι η χρωματοσφάιριση; What is paintball? 5. Newbie knowledge. Συμβουλές για νέους. 11. BT-4 COMBAT review. 8. Field

Διαβάστε περισσότερα

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου! LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 18-19.304 what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

COMPARISON. A. Put in than, of, in:

COMPARISON. A. Put in than, of, in: COMPARISON A. Put in than, of, in: 1. Our house is the smallest... the town. 2. Mary is more beautiful... Helen. 3. The Wests are richer... the Smiths. 4. My sister is younger... me. 5. August is hotter...

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 1 SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα