Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους Από το πρακτικό της µε αριθµό 22/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης. Απόφαση αριθµ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014. Από το πρακτικό της µε αριθµό 22/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης. Απόφαση αριθµ."

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΓΦΟΡΥΑ-Ξ2Σ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 22/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 277/2013 Στην Κοζάνη σήµερα 11/12/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα µέλος χωριστά, στις 05/12/2013 µε αποδεικτικό επίδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι: Παρόντες Απόντες Τουµπουλίδου Π. Πρόεδρος Βακωνάκη Α. Αντιπρόεδρος Βλάχος Ν. Μέλος Σταθόπουλος Θ. Μέλος Εµποροπούλου Π.» Καµπουρίδης Ν.» Μάρας Χ.» Παφίλης Ε.» Νανοπούλου Α.» Νικολάου Ν.» Στηµονιάρης ηµ.» Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόµιµα. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: Εισηγούµενος το θέµα αυτό ο Γενικός ιευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, γνωρίζει στα µέλη του.σ. το Τεχνικό Πρόγραµµα Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τηλεθέρµανσης της Επιχείρησης για το έτος στο οποίο αναφέρεται ότι η δοµή του προτεινόµενου Τεχνικού προγράµµατος διαχωρίζεται στα τρία συστήµατα που αυτή τη στιγµή αποτελούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της.ε.υ.α.κ. και είναι η ύδρευση, η αποχέτευση Βιολογικός καθαρισµός-ποιότητα νερού και η Τηλεθέρµανση περιγράφοντας αναλυτικά τις απαραίτητες ενέργειες και το κόστος αυτών για τα απαιτούµενα έργα, µελέτες και προµήθειες, που θεωρούνται απαραίτητα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και προτείνει το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπόψη : 1) Την από 09/12/2013 εισήγηση του Γενικού ιευθυντή και τα όσα σε αυτήν αναφέρονται που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, 2)Την άποψη της κ. Νανοπούλου και της κ. Εµποροπούλου Π. ότι το ψηφίζει αλλά µε τις εξής επιφυλάξεις επισηµάνσεις ότι σίγουρα έχει µια Καλλικρατική δοµή και φιλοσοφία και αντιµετωπίζει αρκετά από τα χρόνια προβλήµατα του δήµου Κοζάνης χρησιµοποιώντας σωστά τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα θα πρέπει όµως να και νέες µελέτες έργων που είναι αναγκαία και αυτές να γίνουν µε µελετητές εκτός ΑΝ.ΚΟ. επίσης θα πρέπει να δοθεί ένταση στην είσπραξη των

2 ανεξόφλητων λογαριασµών ώστε να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα στην οικονοµική επάρκεια της επιχείρησης και να είναι εφικτή η ολοκληρωµένη εκτέλεση του τεχνικού προγράµµατος 3) Την άποψη του κ. Παφίλη Εµµ. α) Στις επεκτάσεις του δικτύου τηλεθέρµανσης να προβλεφθεί η ικανότητα των αγωγών να τροφοδοτήσει θερµαντικές ανάγκες µεγάλων καταναλωτών ( όπως π.χ. κλινικές που λειτουργούν στον ανατολικό ΒΑ τµήµα της πόλης). εν υπάρχει αµφιβολία ότι η παραπάνω πρόβλεψη αποτελεί συµφέρουσα επιλογή για την.ε.υ.α.κ. β) Να προβλεφθεί η σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του Τ.. Αγ. Παρασκευής µε το βιολογικό καθαρισµό Λευκοπηγής Πρωτοχωρίου Βατερού και γ) για το Τ.. ρεπάνου να προβλεφθεί η σύνδεση εξωτερικού αγωγού µε το καρστικό σύστηµα ύδρευσης Βαθυλάκου ως µόνιµη λύση και ένταξη του συστήµατος νέου υδραγωγείου µε το εξωτερικό δίκτυο του ρεπάνου. 4) Την άποψη του κ. Βλάχου Ν. ο οποίος πιστεύει ότι έγινε ουσιαστική δουλειά στην καταγραφή των προβληµάτων στις συναντήσεις που προηγήθηκαν µε τους προέδρους των τοπικών διαµερισµάτων του ήµου και πολλές από τις προτάσεις τους έχουν ενσωµατωθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα και 5) Το άρθρο 5 του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν. 3263/04, άρθρο 265, Ν. 3463/06, Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Π.. 609/85, Π.. 171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µετά από διαλογική συζήτηση Οµόφωνα Αποφασίζει Εγκρίνει το Τεχνικό πρόγραµµα έτους το οποίο έχει ως ακολούθως: Ύδρευση Αποχέτευση Βιολογικός Καθαρισµός/Ποιότητα Νερού - Τηλεθέρµανση H επιλογή των έργων, µελετών και προµηθειών που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Τεχνικό Πρόγραµµα αφορούν τις δραστηριότητες ύδρευσης, αποχέτευσης,βιολογικού καθαρισµού/ποιότητα νερού και τηλεθέρµανσης των οικιστικών κέντρων του ήµου Κοζάνης και πραγµατοποιήθηκε µε βάση τους παρακάτω άξονες: 1. Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο σύνολο των πολιτών του ήµου Κοζάνης. 2. Εξάλειψη των ενδεχόµενων ανισοτήτων στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρµανσης όπου έχει εγκατασταθεί. 3. ιατήρηση της λειτουργικής αρτιότητας στα υπάρχοντα δίκτυα. 4. Αντιµετώπιση των άµεσων προβληµάτων καθώς και σχεδιασµός για την οριστική επίλυση των προβληµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης όλων των τοπικών κοινοτήτων των ηµοτικών Ενοτήτων Αιανής, Ελίµειας, Ελλησπόντου και. Υψηλάντη. 5. Επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στους οικισµούς και την πόλη της Κοζάνης για την επίτευξη της µέγιστης δυνατής κάλυψης της δηµοτικής ενότητας Κοζάνης καθώς και της τηλεθέρµανσης για την πόλη της Κοζάνης. 6. Εκσυγχρονισµός υπαρχουσών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών της υπηρεσίας. 7. ιερεύνηση νέων προηγµένων τεχνολογιών, καινοτόµων σχεδίων και δράσεων µε εφαρµογή στις δραστηριότητες της.ε.υ.α.κ. 8. Αξιολόγηση και ωρίµανση όλων των υπαρχουσών µελετών που περιήλθαν στη δικαιοδοσία της ΕΥΑΚ µετά τη συνένωση του ήµου Κοζάνης.

3 9. Ωρίµανση, δηµοπράτηση και κατασκευή όλων των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που είχαν προταθεί για συγχρηµατοδότηση από άλλους φορείς για τοπικές κοινότητες του ήµου Κοζάνης. 10. Συνέχιση και ολοκλήρωση έργων της ΕΥΑΚ από προηγούµενα έτη. 11. ιερεύνηση και χρήση όλων των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών µέσων. 12. Οικονοµία κλίµακας στις µελέτες νέων έργων αλλά και στην κατασκευή των υπαρχόντων 13. Θέσπιση υψηλών περιβαλλοντικών δεδοµένων στη µελέτη και κατασκευή νέων αλλά και στη χρήση των υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης. ΕΝΤΥΠΟ Ε (ΜΕ.Ε.Υ.Α. (Χ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΟΣ Α Υ ΡΕΥΣΗ Β ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Γ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑ Α 1 ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΙΚΤΥΟ ΥΟ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ Το έργο αφορά την κατασκευή δύο νέων υδρογεωτρήσεων στην περιοχή Πετρανών για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης Α του ήµου Κοζάνης. Οι προτεινόµενες γεωτρήσεις θα ΕΣΠΑ χρησιµοποιηθούν ως εφεδρεία του ήδη υπάρχοντος συστήµατος. Το έργο θα περιλαµβάνει τον πλήρη εξοπλισµό, οικοδοµικό και Η/Μ των γεωτρήσεων καθώς και τα απαραίτητα έργα για τη διασύνδεσή τους µε το υπάρχον δίκτυο. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ,. ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΗΣ. Α Περιλαµβάνει: Α. Τη συντήρηση και επισκευή των οικοδοµικών και των µεταλλικών κατασκευών (κάγκελα, σκάλες, πόρτες, παράθυρα) όλων των δεξαµενών-αντλιοστασίωνγεωτρήσεων και φρεατίων µερισµού των.ε. Β. Την αντικατάσταση εντός συγκεκριµένων δεξαµενώναντλ/σιων και γεωτρήσεων που παρουσιάζουν προβλήµατα όλου του υδραυλικού εξοπλισµού (βάνες-φλοτέρ-βαλβίδες αντεπιστροφής) την τοποθέτηση ηλεκτροβανών (όπου υπάρχει

4 Α Α Α Α Ε.Υ.Α. ρεύµα) και των αγωγών εισόδου και εξόδου και καθαρισµού ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΦΕ ΡΙΚΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟ ΕΝΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ Το έργο αφορά την ανόρυξη νέας υδρογεώτρησης για την αξιοποίηση του βαθύ καρστικού υδροφορέα στην περιοχή Μαυροδεντρίου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των Τ.Κ. Μαυροδεντρίου και Ποντοκώµης. Η προτεινόµενη γεώτρηση θα χρησιµοποιηθεί ως εφεδρεία του ήδη υπάρχοντος συστήµατος. Το έργο θα περιλαµβάνει τον πλήρη εξοπλισµό οικοδοµικό και Η/Μ των γεωτρήσεων καθώς και τα απαραίτητα έργα για τη διασύνδεσή τους µε το υπάρχον δίκτυο. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ, ΣΠΑΡΤΟΥ, ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΗΛΙΑΣ Το έργο αφορά την κατασκευή παροχών ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης στους οικισµούς ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ, ΣΠΑΡΤΟΥ, ΚΗΠΟΥ, κατασκευή τµήµατος εσωτερικού δικτύου στην Τ.Κ. Κήπου καθώς και κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΜΗΛΙΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ (Β ΦΑΣΗ) Αντικείµενο της Β φάσης του έργου είναι η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της υψηλής ζώνης του οικισµού από αγωγούς HDPE 12,5 atm 3ης γενιάς συνολικού µήκους m η κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων αποµόνωσης, ελέγχου και διακλάδωσης καθώς και η κατασκευή 185 αναµονών σύνδεσης παροχών ύδρευσης προς τους καταναλωτές ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΕΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΙ ΕΡΩΝ, ΛΙΒΕΡΩΝ ΗΜΟΥ Ο υφιστάµενος προσαγωγός ύδρευσης του οικισµού παρουσιάζει συνεχείς βλάβες και διαρροές µε µικρή παροχετευτική ικανότητα λόγω της έλλειψης των απαραίτητων εξαεριστικών συσκευών και υψηλής πίεσης λειτουργίας. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης του οικισµού Λιβερών από αγωγούς HDPE 3ης γενιάς διαφόρων διαµέτρων συνολικού µήκους 2860 µέτρων µε όλα τα απαραίτητα φρεάτια σύνδεσης, αερεξαγωγών και εκκένωσης, την κατασκευή νέου (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ

5 .Ε.Υ.Α. πιεζοθραυστικού φρεατίου καθώς και την αντικατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού στο θάλαµο δικλείδων της υπάρχουσας δεξαµενής. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΡΕΠΑΝΟΥ,ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ, ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΗΜΟΥ Α Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις Τ.Κ. ρεπάνου, Πολυµύλου, Βοσκοχωρίου, Αγ. Χαραλάµπους και Τετραλόφου ήµου Κοζάνης. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από αγωγούς HDPE από 12,5 atm έως 25 atm διαφόρων διαµέτρων συνολικού µήκους 2.995,00 µέτρων καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων αποµόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης, εκκένωσης και αερεξαγωγών για την οµαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείµενο της πράξης περιλαµβάνει και όλο τον απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό στα εξωτερικά δίκτυα των οικισµών για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο τους καθώς και την εγκατάσταση νέου εξοπλισµού σε υπάρχουσες δεξαµενές και όπου αυτό απαιτείται. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟ ΙΑΝΗΣ Α Το έργο αφορά την αντικατάσταση του αγωγού από την γεώτρηση στην νέα δεξαµενή και την διασύνδεση της υφιστάµενης δεξαµενής µε το.υ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ(ΟΙΚΙΣΜΟΣ Α ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ) Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων ύδρευσης στον οικισµό ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ- ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Α Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ Εκσυγχρονισµός συστήµατος διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Κοζάνης, αντικαταστάσεις µηχανολογικού εξοπλισµού φρεατίων,τοποθέτηση prv σε επιλεγµένα σηµεία του δικτύου. (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ

6 Α Α Α Α Α Ε.Υ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης των. Κρόκου και Αιανής Του ήµου Κοζάνης, αντικαταστάσεις µηχανολογικού εξοπλισµού φρεατίων,τοποθέτηση prv σε επιλεγµένα σηµεία του δικτύου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ (Γ ΦΑΣΗ) Αντικείµενο του έργου είναι η αντικατάσταση του εναποµείναντος παλαιού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Τ.. Κρόκου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ Το έργο αφορά την αντικατάσταση παλαιών τµηµάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε επεκτάσεις στον ήµο Κοζάνης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ Το έργο περιλαµβάνει: Α) Επισκευή σκελετού και αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού φρεατίων ύδρευσης για τον καλύτερο έλεγχο των δικτύων. Β) Την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Γ) Την κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης. ) Αποκατάσταση των βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟ Η ανάγκη εκτέλεσης του παραπάνω έργου προκύπτει λόγω του ότι οι τοµές των δρόµων που δηµιουργούνται κατά την συντήρηση των δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης πρέπει να αντικατασταθούν από την επιχείρηση η οποία στερείται συνεργείο (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ Α 1 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Α Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΣΠΑ(ΠΕ ΑΡΓΙΛΟΥ, ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ Π Μ) ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ

7 Α Ε.Υ.Α. Το υπάρχον εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισµών Αργίλου, Οινόης και Ν. Νικόπολης αποτελείται από αγωγούς PVC 10 atm. Το δίκτυο παρουσιάζει έντονα λειτουργικά προβλήµατα λόγω πολλών διαρροών και περιορισµένης παροχετευτικότητας µε αποτέλεσµα τις συχνές διακοπές στην υδροδότηση των οικισµών, την αδυναµία αποµόνωσης του δικτύου, την περιορισµένη ποσότητα και τη χαµηλή ποιότητα υδροδότησης των κατοίκωντο προτεινόµενο έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισµούς Αργίλου, Οινόης και Ν. Νικόπολης του ήµου Κοζάνης και περιλαµβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από αγωγούς HDPE από 12,5 atm έως 25 atm διαφόρων διαµέτρων συνολικού µήκους ,00 µέτρων καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων αποµόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης, εκκένωσης και αερεξαγωγού για την οµαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείµενο της πράξης περιλαµβάνει και την κατασκευή νέας δεξαµενής ωφέλιµου όγκου 1000 m3 καθώς και όλο τον απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό στα εξωτερικά δίκτυα των οικισµών για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο τους. Τέλος στο φυσικό αντικείµενο περιλαµβάνεται η προσαρµογή του νέου δικτύου ύδρευσης µε το υπάρχον της βιοτεχνικής περιοχής Β της περιοχής των Κοίλων. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης λειτουργεί µε πολλά προβλήµατα κυρίως λόγω της αδυναµίας ελέγχου του αφού τα περισσότερα φρεάτια έχουν καταστεί σχεδόν ανενεργά. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργείται έντονη δυσλειτουργία σχετικά µε τον έλεγχο του δικτύου αφού είναι αδύνατη η αποµόνωση βρόγχων για την ενδεχόµενη επισκευή βλαβών αλλά και την προγραµµατισµένη συντήρηση του δικτύου. Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού 155 φρεατίων στην πόλη της Κοζάνης καθώς και η επιδιόρθωση του σκελετού από οπλισµένο σκυρόδεµα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Με την αντικατάσταση των ειδικών χυτοσιδηρών τεµαχίων θα (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ)

8 Α Α Α Α Ε.Υ.Α. ελαχιστοποιηθούν οι διαρροές νερού και το δίκτυο ύδρευσης της πόλης θα γίνει περισσότερο λειτουργικό και υγειονολογικά αποδεκτό και δίνει τη δυνατότητα παρεµβάσεων εκ µέρους της ΕΥΑΚ µε τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση για την επιχείρηση και όχληση για τους κατοίκους. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΗΜΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) Το έργο αποτελεί τη δεύτερη φάση για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του υπάρχοντος δικτύου στους δύο οικισµούς. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε το 2005 µε χρηµατοδότηση του 2ου Ταµείου Συνοχής. Αφορά την αντικατάσταση του υπάρχοντος παλαιωµένου δικτύου των οικισµών και την ενοποίηση του µε τα τµήµατα του δικτύου που κατασκευάστηκαν πρόσφατα για την απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία του δικτύου ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΛΩΝ - ΛΥΓΕΡΗΣ ΗΜΟΥ Το έργο αφορά την αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης στους οικισµούς Κοίλων και Λυγερής τα οποία είναι σε κακή κατάσταση και σε µεγάλο βαθµό άγνωστα µε αποτέλεσµα µεγάλο αριθµό διαρροών και χρονοβόρες επεµβάσεις. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ.. ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Το έργο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάµενου δικτύου ύδρευσης του οικισµού το οποίο κατασκευάστηκε κατά την µετεγκατάσταση του οικισµού από άλλες υπηρεσίες και όχι τη.ε.υ.α.κ. µε αποτέλεσµα σήµερα να παρουσιάζει µεγάλη συχνότητα βλαβών και αδυναµία ελέγχου ΝΕΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΟ ΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΡΥΑΚΙΟΥ, ΑΚΡΙΝΗΣ, ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΓΑΛΑΝΙΟΥ, ΘΥΜΑΡΙΑΣ & ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟ ΕΡΜΑΚΙΑΣ DN500 Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισµούς Αγ. ηµητρίου, Ρυακίου, Ακρινής, Κοιλάδας, Γαλανίου, Θυµαριάς & Κρεµαστής ήµου Κοζάνης από τον αγωγό Ερµακιάς DN500. Το έργο περιλαµβάνει τη διασύνδεση στον αγωγό Ερµακιάς, την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από αγωγούς HDPE από 12,5 atm έως 32 atm διαφόρων διαµέτρων συνολικού µήκους 5.500,00 µέτρων καθώς και την κατασκευή των (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ)

9 .Ε.Υ.Α. απαραίτητων φρεατίων αποµόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης, εκκένωσης και αερεξαγωγών για την οµαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείµενο της πράξης περιλαµβάνει και όλο τον απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό στα εξωτερικά δίκτυα των οικισµών για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο τους καθώς και την εγκατάσταση νέου εξοπλισµού σε υπάρχουσες δεξαµενές και όπου αυτό απαιτείται. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ Α Το έργο αφορά την αντικατάσταση παλαιών τµηµάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε επεκτάσεις στον ήµο Κοζάνης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ 2012 Το έργο περιλαµβάνει: Α) Επισκευή σκελετού και αντικατάσταση µηχανολογικού Α εξοπλισµού φρεατίων ύδρευσης για τον καλύτερο έλεγχο των δικτύων. Β) Την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Γ) Την κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης. ) Αποκατάσταση των βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟ 2013 Η ανάγκη εκτέλεσης του παραπάνω έργου προκύπτει Α λόγω του ότι οι τοµές των δρόµων που δηµιουργούνται κατά την συντήρηση των δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης πρέπει να αντικατασταθούν από την επιχείρηση η οποία στερείται συνεργείο ΙΑΚΟΠΕΣ - ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ 2013 Α Το έργο περιλαµβάνει: ιακοπές-επανασυνδέσεις παροχών ύδρευσηςτηλεθέρµανσης σε καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τις υπηρεσίες (ΜΕ (Χ Β 1 1 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Β ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΣΠΑ(ΠΕ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ Π Μ) ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ

10 Β Β Β Β Ε.Υ.Α. Το έργο αφορά την µεταφορά των λυµάτων του οικισµού της Νέας Χαραυγής στην Ε.Ε.Λ. Κοζάνης, µε την συνεκµετάλλευση κάποιων υφιστάµενων δικτύων της βορειοανατολικής περιοχής της πόλης, ενώ ταυτόχρονα καταργείται το υφιστάµενο αντλιοστάσιο ανύψωσης λυµάτων στην περιοχή «Κόµβος Πανόραµα» ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου µεταφοράς ακαθάρτων του οικισµού Κρόκου του ήµου Κοζάνης στην υφιστάµενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων πόλης Κοζάνης. Συγκεκριµένα περιλαµβάνεται:κατασκευή αντλιοστασίου ανύψωσης λυµάτων παροχής 50m3/h µανοµετρικού 40mΣΥ.Κατασκευή αγωγού διασύνδεσης του κεντρικού φρεατίου συλλογής ακαθάρτων στο αντλιοστάσιο, µήκους 200µ και διατοµής Φ315.Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο έως τον υφιστάµενο πλακοσκεπή κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Κοζάνης, πριν την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, µήκους 1800µ και διατοµής Φ180 από σωλήνες πολυαιθυλενίου. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ Βελτίωση δικτύων οµβρίων οικισµών Κοίλων και Αλωνακίων σε περιοχές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε την απορροή των οµβρίων µε αποτέλεσµα πληµµυρικές καταστάσεις σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οµβρίων στην Β.Α. περιοχή της πόλης της Κοζάνης, περιοχή Ζ.Ε.Π. στην οποία παρουσιάζονται προβλήµατα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Η αποσυµφόρηση του εν λόγω δικτύου θα εξασφαλίσει την οµαλή λειτουργία αλλά και την υγιή και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. KATΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΡΓΙΛΟΥ Αφορά την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύου αποχέτευσης οµβρίων υδάτων στο.. Αργίλου σε περιοχές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε την απορροή των οµβρίων µε αποτέλεσµα πληµµυρικές καταστάσεις σε περιόδους (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ) ΕΣΠΑ(ΕΕ ΤΑΑ)

11 .Ε.Υ.Α. έντονων βροχοπτώσεων. (ΜΕ (Χ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΡΕΠΑΝΟΥ ΗΜΟΥ Το έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου, στην κατασκευή όλων των απαραίτητων φρεατίων επισκέψεως και πτώσεως για την οµαλή λειτουργία του δικτύου καθώς και στην κατασκευή 600 αναµονών σύνδεσης καταναλωτών στον οικισµό Β ρεπάνου του ήµου Κοζάνης. Το εσωτερικό δίκτυο του οικισµού θα κατασκευαστεί από αγωγούς αποχέτευσης upvc σειράς 41 διαµέτρου Φ200 συνολικού µήκους µ, το εξωτερικό δίκτυο από αγωγό Φ225 HDPE PΝ 12,5 ενώ το αντλιοστάσιο θα περιλαµβάνει δύο κύρια ζεύγη αντλητικών συγκροτηµάτων συνολικής παροχής 75 m3/h και όλα τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα λύµατα µέσω του καταθλιπτικού αγωγού θα κατευθύνονται στην ΕΕΛ που λειτουργεί η ΕΥΑΚ στη ΒΙΠΕ Κοζάνης. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου Β αποχέτευσης ακαθάρτων του Τ.. Αιανής. Οι αγωγοί του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων θα καταλήγουν στην Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΑΙΑΝΗΣ Β Το έργο περιλαµβάνει τη σύνδεση της ΕΕΛ µε κοινωφελή δίκτυα (δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα τηλεπικοινωνιών). ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΑ ΑΙΑΝΗΣ Β Το έργο περιλαµβάνει τη διερευνητικές εκσκαφές/τοµές εδάφους, διότι το έργο βρίσκεται κοντά σε σηµεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Β 1 2 Β ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΗΜΟΥ Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων στο.. Λευκοπηγής, την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύου σε τµήµατα του οικισµού που δεν εξυπηρετούνταν από κεντρικό ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ) ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ) ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ) ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ)

12 .Ε.Υ.Α. δίκτυο αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή δικτύου για την διοχέτευση των λυµάτων στην νέα υπό κατασκευή Ε.Ε.Λ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΟΥ Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων στο Β Πρωτοχωρίου, την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύου σε τµήµατα του οικισµού που δεν εξυπηρετούνταν από κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή δικτύου για την διοχέτευση των λυµάτων στην νέα υπό κατασκευή Ε.Ε.Λ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΓΙΛΟΥ ΗΜΟΥ Β Το έργο περιλαµβάνει την επέκταση δικτύου αποχέτευσης στον οικισµό Αργίλου για την διασύνδεση µε τον αγωγό µεταφοράς λυµάτων οικισµού Βατερού. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο ΩΝ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ - ΕΛΗΒΑΝΗ (ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) ΠΟΛΗΣ Β Αφορά την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων για την διασύνδεση Νέας Βιβλιοθήκης µε το υφιστάµενο δίκτυο. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.. ΒΑΤΕΡΟΥ ΗΜΟΥ Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων στο.. Βατερού, την κατασκευή Β νέων τµηµάτων δικτύου σε τµήµατα του οικισµού που δεν εξυπηρετούνταν από κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή δικτύου για την διοχέτευση των λυµάτων στην Ε.Ε.Λ. Κοζάνης µέσω του δικτύου αποχέτευσης του.. Αργίλου Γ 1 ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1 Γ Γ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Ν. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή της εγκατάστασης δευτεροβάθµιας (βιολογικής) επεξεργασίας λυµάτων του οικισµού Αιανής δυναµικότητας ικ και τη θέση της σε πλήρη κανονική και αποδοτική λειτουργία επί χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ)

13 Γ 1 2 Γ Ε.Υ.Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ Το έργο αφορά στη συντήρηση των κτιρίων της ΕΕΛ Κοζάνης στην Καρυδίτσα Κοζάνης και συγκεκριµένα: κατασκευή χώρων υγιεινής στο κτίριο προεπεξεργασίας, επισκευή κεραµοσκεπών και οροφών, αντικατάσταση εξοπλισµού κτιρίου διοίκησης (ερµάρια εργαστηρίων, είδη υγιεινής WC και αποδυτηρίων κ.α.), βελτίωση αντικατάσταση συστήµατος κεντρικής θέρµανσης κτ. ιοίκησης (αντί πετρελαίου), καθώς και τη συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου µε αντικατάσταση φθαρµένου χλοοτάπητα και συστήµατος αυτόµατης άρδευσης, συντήρηση δέντρων, φύτευση νέων και καθαρισµό περίφραξης. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΗ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν. ΚΛΕΙΤΟΥ Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων στο.. Λευκοπηγής, την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύου σε τµήµατα του οικισµού που δεν εξυπηρετούνταν από κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή δικτύου για την διοχέτευση των λυµάτων στην (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) νέα υπό κατασκευή Ε.Ε.Λ. 1 1 ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Το νέο µέγεθος του δικτύου διανοµής που υπερβαίνει σήµερα τα 440 km αλλά και η σηµαντική αύξηση του διασυνδεδεµένου αριθµού καταναλωτών κατέστησαν επιβεβληµένη την διερεύνηση µέτρων και ενεργειών για την εξασφάλιση της βέλτιστης οικονοµικοτεχνικά λειτουργίας του η οποία και διερευνήθηκε στο πλαίσιο ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ που εκπονήθηκαν για λογαριασµό της υπηρεσίας. Ειδικότερα το έντονο ανάγλυφο της πόλης Κοζάνης αλλά και η επέκταση του δικτύου διανοµής στις παρυφές αυτής επιβάλλουν τον υδραυλικό και θερµικό διαχωρισµό του µε την κατασκευή βοηθητικών αντλιοστασίων /θερµικών υποσταθµών για υψόµετρα άνω ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ)

14 1 1 2.Ε.Υ.Α. των 740 m ώστε να εξασφαλισθούν χαµηλότερες πιέσεις λειτουργίας, αυξηµένη διάρκεια ζωής του δικτύου διανοµής. Επίσης η διαρκής αύξηση των τιµών του πετρελαίου που χρησιµοποιείται στο λεβητοστάσιο αιχµής / εφεδρείας σε συνδυασµό µε την αύξηση του ΕΦΚ αλλά και η ανάγκη για την εξοµάλυνση της καµπύλης ζήτησης του φορτίου αιχµής επιβάλλουν την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών.στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατασκευή:(α) 2 επί πλέον βοηθητικών αντλιοστασίων υποσταθµών τηλεθέρµανσης στις περιοχές ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ & ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ονοµαστικής θερµικής ισχύος 6 και 10 MWth αντίστοιχα και (β) την κατασκευή 2ης δεξαµενής εναποθήκευσης θερµικής ενέργειας χωρητικότητας m3 και ενεργειακού περιεχοµένου ~ 70 MWhth ονοµαστικής θερµικής ισχύος 15 MWthΤέλος το έργο περιλαµβάνει την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των αντλιοστασίων Α1/Α2 βάσει υφιστάµενης αρχιτεκτονικής µελέτης. Το έργο εντάσσεται στην συνολικότερη εντασσόµενη στο ΕΣΠΑ πρόταση της ΕΥΑ για την επέκταση / εκσυγχρονισµό της υφιστάµενης εγκατάστασης τηλεθέρµανσης Κοζάνης. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Β ΦΑΣΗ Το έργο περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο την αναβάθµιση / εκσυγχρονισµό τµήµατος υφιστάµενου πλαισίου υπογείου προµονωµένου αγωγού προσαγωγής ονοµαστικής διαµέτρου DN450 του δικτύου αγωγών µεταφοράς της Τηλεθέρµανσης Κοζάνης (µεταφορά υπέρθερµου νερού) εκτιµούµενου µήκους 6.200µ συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος εξοπλισµού / επανασχεδίαση του εγκατεστηµένου συστήµατος ανίχνευσης διαρροών. Το αναβαθµισµένο τµήµα του αγωγού χωροθετείται µεταξύ των κύριων αντλιοστασίων Α1/Α2 στην πόλη της Κοζάνης και του ανασκευασθέντος πρόσφατα βανοστασίου εντός αγροκτήµατος ρεπάνου. Η κατασκευή του έργου προβλέπει (α) στην εξασφάλιση της δυνατότητας λειτουργίας του αγωγού ως αγωγός προσαγωγής στο πλαίσιο εναλλακτικών σεναρίων χρήσης των αγωγών µεταφοράς (β) στη διασφάλιση αυξηµένης (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ)

15 .Ε.Υ.Α. ικανότητας µεταφοράς θερµικής ισχύος από τις συµπαραγωγικές µονάδες του ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Κοζάνης και (γ) στην αποµακρυσµένη επιτήρηση για τον έλεγχο διαρροών.το έργο χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή.. Νέας Χαραυγής ήµου Κοζάνης,.. ρεπάνου Κοζάνης & αγρόκτηµα ρεπάνου Κοζάνης. (ΜΕ (Χ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 2 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ, ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2013/ (ΚΩ : ΤΘ 80/2013) Το έργο περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης βελτίωσης τόσο της λειτουργικής όσο και της υδραυλικής συµπεριφοράς του δικτύου καθώς και των αντλιοστασίων τηλεθέρµανσης, αντικαταστάσεις τµηµάτων αγωγού µεταφοράς, επεµβάσεις για την άµεση αποκατάσταση εµφανιζόµενων διαρροών, ελέγχους και αποκαταστάσεις του υφιστάµενου συστήµατος ανίχνευσης διαρροών καθώς επίσης και κατασκευή / ανακατασκευή περιορισµένου αριθµού νέων παροχών. Περιλαµβάνονται επίσης: (α) οι εργασίες προσεκτικής αποξήλωσης και µεταφοράς σε αποθηκευτικό χώρο της υπηρεσίας των αντλητικών συγκροτηµάτων ΑΚ-14Α και ΑΚ 14Β ονοµαστικής ισχύος 315 kw µε τις γραµµές αναρρόφησης και κατάθλιψης αυτών και (β) η τοποθέτηση υφιστάµενου κύριου αντλητικού συγκροτήµατος ονοµαστικής ισχύος 710 kw στην θέση του αντλητικού συγκροτήµατος ΑΚ-14Α καθώς και η κατάλληλη ανακατασκευή των γραµµών αναρρόφησης / κατάθλιψης και οι εργασίες υδραυλικής και ηλεκτρολογικής διασύνδεσης παράλληλα µε την ανακατασκευή των σωληνογραµµών ψύξης και εκκένωσης. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΚΩ : ΤΘ 74/2012) ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ)

16 1 2 3.Ε.Υ.Α. Το έργο αφορά την περαιτέρω επέκταση του υφιστάµενου δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης στην πόλη Κοζάνης καθώς και τους οικισµούς Χαραυγής και ΖΕΠ. Περιλαµβάνει δύο επί µέρους διακριτές δραστηριότητες : (α) την κατασκευή 180 νέων παροχών για την διασύνδεση νέων καταναλωτών στις προαναφερόµενες περιοχές για τις περιόδους λειτουργίας 2013/, /2015 & 2015/2016 µε βάση τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συµβόλαια που θα υπογραφούν. Εκτιµάται η τοποθέτηση m υπόγεια εγκατεστηµένου προµονωµένου αγωγού ονοµαστικών διαµέτρων από DN25 έως και DN65 mm και η αύξηση του ονοµαστικού συνδεδεµένου φορτίου κατά Mcal/h. (β) την κατασκευή δισωλήνιου συστήµατος διανοµής και παροχών θερµικής ενέργειας στην βορειοανατολική περιοχή της πόλης, το οποίο θα τροφοδοτηθεί από το υφιστάµενο σύστηµα τηλεθέρµανσης Κοζάνης συνολικού εκτιµώµενου µήκους ορύγµατος m και διαµέτρους αγωγών από DN25 έως και DN200 mm. H αναµενόµενη αύξηση του νέου θερµικού φορτίου κατά το πρώτο στάδιο της επέκτασης αυτής εκτιµάται σε Mcal/h. Περιλαµβάνεται επίσης για την εξυπηρέτηση του προαναφερόµενου δικτύου η κατασκευή νέου βοηθητικού αντλιοστασίου Α4 χωροθετούµενου εντός των υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών του ΚΑΣΛΑ (αντλιοστάσια Α1/Α2) ονοµαστικής παροχής 260 m3/h για µανοµετρικό 32 mσν.το έργο αποτελεί τµήµα του συγχρηµατοδοτούµενου έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Σ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» της ΕΥΑ για την επέκταση / εκσυγχρονισµό της υφιστάµενης εγκατάστασης τηλεθέρµανσης Κοζάνης. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Περίοδος λειτουργίας 20η 2012/2013) - ΚΩ. ΕΡΓΟΥ : ΤΘ 66/2012 λειτουργίας 2012/2013 στην πόλη Κοζάνης και τους διασυνδεδεµένους οικισµούς Νέας Χαραυγής και ΖΕΠ του ήµου Κοζάνης. Περιλαµβάνει την κατασκευή και διασύνδεση ~ 62 νέων παροχών οικοδοµών που αναλογούν στην προσθήκη ~ m2 θερµαινόµενης επιφάνειας επιφάνειας και (ΜΕ (Χ

17 1 2 4.Ε.Υ.Α. πρόσθετου ονοµαστικού φορτίου Mcal/h ενώ το υφιστάµενο δίκτυο διανοµής αναµένεται να επεκταθεί κατά ~ m. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία από τις 14/2/2013 εκκρεµούν ωστόσο δαπάνες αναθεώρησης µε βάσει τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΘ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ 2012/2013 & (ΚΩ : ΤΘ 67/2012) Το έργο περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης βελτίωσης τόσο της λειτουργικής όσο και της υδραυλικής συµπεριφοράς του δικτύου καθώς και των αντλιοστασίων τηλεθέρµανσης, αντικαταστάσεις τµηµάτων αγωγού µεταφοράς, επεµβάσεις για την άµεση αποκατάσταση εµφανιζόµενων διαρροών, ελέγχους και αποκαταστάσεις του υφιστάµενου συστήµατος ανίχνευσης διαρροών καθώς επίσης και κατασκευή / ανακατασκευή περιορισµένου αριθµού νέων παροχών.πιο συγκεκριµένα το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα:κατά κύριο λόγο εργασίες συντήρησης / αποκατάστασης διαρροών του υπόγεια τοποθετηµένου προµονωµένου δικτύου διανοµής και αγωγών µεταφοράς της τηλεθέρµανσης Κοζάνης, συντήρησης προµονωµένων δικλείδων µε µειωτήρα καθώς επίσης έλεγχο και αποκατάσταση του υφιστάµενου συστήµατος ανίχνευσης διαρροών. Συµπεριλαµβάνονται επίσης εργασίες αποξήλωσης / ανακατασκευής τµηµάτων του δικτύου διανοµής, κατασκευή / ανακατασκευή περιορισµένου αριθµού παροχών καταναλωτών τηλεθέρµανσης. Τέλος στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνονται επεµβάσεις στα υφιστάµενα κύρια αντλιοστάσια της τηλεθέρµανσης Α1/Α2 και Α3 που αφορούν τοποθέτηση υφιστάµενων µετρητικών διατάξεων παροχής υπέρθερµου νερού, αποξηλώσεις / ανακατασκευή υφιστάµενων σωληνογραµµών και συντήρηση υφιστάµενου εξοπλισµού. Ο όγκος του φυσικού αντικειµένου εκτιµήθηκε µε βάση τα στατιστικά στοιχεία και λειτουργικούς δείκτες που προέκυψαν από την µέχρι σήµερα λειτουργική εµπειρία. Οι θέσεις εργασίας λόγω της φύσης του έργου ενδέχεται παρουσιάσουν διασπορά καθόλη την έκταση ανάπτυξης (ΜΕ (Χ

18 Ε.Υ.Α. του δικτύου διανοµής της τηλεθέρµανσης Κοζάνης (ήτοι πόλη Κοζάνης, οικισµοί Χαραυγής και ΖΕΠ του ήµου Κοζάνης, στο τµήµα όδευσης των αγωγών µεταφοράς από ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου της ΕΗ έως την πόλη Κοζάνης καθώς και στα κύρια αντλιοστάσια Α1/Α2 και Α3 της τηλ/νσης Κοζάνης. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία από τις 1/10/2012, εκκρεµούν ωστόσο δαπάνες αναθεώρησης µε βάσει τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 19Η ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΚΩ : ΤΘ 47/2011) Το έργο στο οποίο αναφέρεται η µελέτη αυτή αφορά στην εγκατάσταση νέων παροχών καταναλωτών, έργα βελτίωσης τόσο της λειτουργικής όσο και της υδραυλικής συµπεριφοράς του δικτύου. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή 69 νέων παροχών Τηλεθέρµανσης µε τη χρήση προµονωµένων αγωγών και τη σύνδεση τους στο υφιστάµενο δισωλήνιο ίκτυο ιανοµής θερµικής ενέργειας στη πόλη της Κοζάνης και το.. Νέας Χαραυγής του ήµου Κοζάνης ονοµαστικής διαµέτρου από DN25 µέχρι DN50 προµονωµένου αγωγού. Εξ αυτών οι 66 χωροθετούνται στην πόλη της Κοζάνης και οι υπόλοιπες 3 στο.. Νέας Χαραυγής του ήµου Κοζάνης. Το συνολικό µήκος προµονωµένων αγωγών (προσαγωγής και επιστροφής) των κλάδων διασύνδεσης ανέρχεται σε 1711 µ για τις παροχές και 690 µ για το δίκτυο. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία από τις 22/08/2012, εκκρεµούν ωστόσο δαπάνες αναθεώρησης µε βάσει τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΩ : ΤΘ 49/2011) Το έργο περιλαµβάνει την αναβάθµιση / αντικατάσταση τµήµατος του υφιστάµενου παλαιού προµονωµένου αγωγού προσαγωγής ονοµαστικής διαµέτρου DN450 του δικτύου µεταφοράς της τηλεθέρµανσης Κοζάνης εκτιµούµενου µήκους 515 m συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος εξοπλισµού / επανασχεδίαση του εγκαθιστάµενου συστήµατος ανίχνευσης διαρροών. Περιλαµβάνεται επίσης η (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ)

19 .Ε.Υ.Α. αποξήλωση και µεταφορά του ήδη υπάρχοντος αντιστοίχου τµήµατος αγωγού σε αποθηκευτικό χώρο της Υπηρεσίας ο οποίος και βρίσκεται στην περιοχή ΖΕΠ του ήµου Κοζάνης εντός του προαύλιου χώρου υφιστάµενου βοηθητικού αντλιοστασίου τηλεθέρµανσης - καθώς και ο παράλληλος έλεγχος και κατά περίπτωση αντικατάσταση αριθµού µονωτικών συνδέσµων στον αγωγό επιστροφής για το ίδιο τµήµα. Το έργο αποσκοπεί στην βελτίωση του βαθµού αξιοπιστίας του συστήµατος αγωγών µεταφοράς θερµικής ενέργειας της επιχείρησης, της απόκτησης δυνατότητας λειτουργίας του αγωγού σε υψηλότερες πιέσεις, την µείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης και τέλος την ένταξη των αντικαθιστάµενων τµηµάτων στο υφιστάµενο σύστηµα ανίχνευσης διαρροών. Το έργο χωροθετείται σε ποσοστό εργασιών ~ 12% στην περιοχή ΚΑΣΛΑ της πόλης Κοζάνης πλησίον κύριων αντλιοστασίων τηλεθέρµανσης Α1/Ἂ2 ενώ το υπόλοιπο τµήµα εργασιών λαµβάνει χώρα πλησίον του οικισµού ΡΕΠΑΝΟΥ (περιοχή ΚΥ ΕΠ).. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία από τις 06/04/2012, εκκρεµούν ωστόσο δαπάνες αναθεώρησης µε βάσει τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης. (ΜΕ (Χ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ Α 2 1 Το έργο αφορά την αντικατάσταση υδροµετρητών λόγω παλαιότητας και αδυναµίας ανάγνωσης των ενδείξεων. Α 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 2013 Α 2 1 Το έργο αφορά την αντικατάσταση υδροµετρητών λόγω παλαιότητας και αδυναµίας ανάγνωσης των ενδείξεων Β 2 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Αφορά την προµήθεια ενός αποφρακτικού µηχανήµατος για Β την κάλυψη των αναγκών της.ε.α.υ.κ. σχετικά µε την απόφραξη των αγωγών αποχέτευσης και τον καθαρισµό των φρεατίων υδροσυλλογής ΕΣΠΑ Β 2 2 Γ 2 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ 2 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

20 ΕΝΤΥΠΟ Ε (ΜΕ.Ε.Υ.Α. (Χ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΩ : ΤΘ 75/2013) Προβλέπεται η προµήθεια 186 θερµικών υποσταθµών και ανταλλακτικών αυτών ονοµαστικής ισχύος από 20 έως και 150 Mcal/h για την διασύνδεση των νέων καταναλωτών για τις περιόδους 2013/, /2015 & 2015/2016. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Θ.Υ... ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένου ασύρµατου συστήµατος τηλεµέτρησης καταναλώσεων θερµικής ενέργειας για το σύνολο των θερµικών υποσταθµών στο δίκτυο διανοµής τηλεθέρµανσης του οικισµού.. Νέας Χαραυγής (266 σηµεία). Προβλέπεται η διασύνδεση του µε το λογιστήριο της επιχείρησης για την αυτόµατη έκδοση λογαριασµών & αποµακρυσµένης εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Το έργο αποσκοπεί στην µείωση του λειτουργικού κόστους µέτρησης των καταναλώσεων τηλεθέρµανσης, στη βελτίωση αξιοπιστίας των λαµβανόµενων µετρήσεων χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση δεδοµένων, την αυτοµατοποιηµένη λειτουργία του λογιστηρίου και την παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3 Περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση ψυκτικής µονάδας τύπου απορρόφησης ισχύος ~ 50 kw και της απαιτούµενης διάταξης αεραγωγών εντός του χώρου πεδίων του αντλιοστασίου τηλεθέρµανσης στον Άγιο ηµήτριο. Το προτεινόµενο προς εγκατάσταση σύστηµα θα εξασφαλίζει παράλληλα και τον εξαερισµό του χώρου που είναι ιδιαίτερα σηµαντικός λαµβανοµένων υπόψη των δυσµενών συνθηκών ρύπανσης του χώρου εγκατάστασης. Αποσκοπεί στην βελτίωση του βαθµού διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας της εγκατάστασης τηλεθέρµανσης ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ) ΠΚΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ THERMIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΚΣΑ

21 2 1 5.Ε.Υ.Α. & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Προβλέπεται η προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού ψηφιακής αποτύπωσης και µοντελοποίησης του υφιστάµενου δικτύου διανοµής, αγωγών µεταφοράς και πηγών παραγωγής θερµικής ενέργειας της τηλεθέρµανσης Κοζάνης. Η ενέργεια αυτή εξασφαλίζει : (α) στην άµεση επιτήρηση της εγκατάστασης (β) στην εξασφάλιση δυνατότητας διαµόρφωσης εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας και άµεσης αξιολόγησης των επιπτώσεων (γ) στην διευκόλυνση της υδραυλικής επίλυσης του συστήµατος, (δ) προγραµµατισµό επεκτάσεων και συντηρήσεων του δικτύου. Ως τελικό όφελος αναµένεται η βελτιστοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης και η µείωση του αναλογούντος λειτουργικού κόστους. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Για την διατήρηση και βελτίωση του ήδη υψηλού βαθµού αξιοπιστίας της εγκατάστασης τηλεθέρµανσης Κοζάνης, λαµβάνει χώρα συστηµατικά σε ετήσια βάση η προληπτική συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων καθώς και του λοιπού συνοδευτικού µηχανολογικού εξοπλισµού των αντλιοστασίων. Η διαδικασία αυτή είναι σκόπιµο να υποστηριχθεί από το παρόν σύστηµα αποµακρυσµένης επιτήρησης των κύριων αντλητικών συγκροτηµάτων, η λειτουργία του οποίου θα επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των βλαβών αυτών πριν την πρόκληση ανεπανόρθωτων ή υψηλού κόστους εµφανιζόµενων βλαβών. Το σύστηµα περιλαµβάνει : (α) την τοποθέτηση ενός (1) αισθητήρα κραδασµών σε κάθε αντλία (β) την τοποθέτηση ενός αισθητήρα θερµοκρασίας επί των αντλιών (γ) την τοποθέτηση ενός (1) αισθητήρα κραδασµών επί του ηλεκτροκινητήρα κάθε αντλίας. Τα σήµατα και µετρήσεις των αισθητήρων κάθε αντλίας θα µεταφέρονται σε ανεξάρτητη ηλεκτρονική µονάδα διάγνωσης το σύνολο των οποίων θα µεταφερθεί εν τέλει καλωδιακά σε κεντρικό υπολογιστή στον χώρο ελέγχου λειτουργίας των αντλιοστασίων control room όπου και µε την βοήθεια (ΜΕ (Χ

22 .Ε.Υ.Α. κατάλληλου λογισµικού θα γίνεται ο έλεγχος, παρακολούθηση και διαχείριση των σφαλµάτων. Προβλέπεται η διαµόρφωση reference points µε βάση την κατηγορία εξοπλισµού ώστε να επιτυγχάνεται ή έγκαιρη σήµανση συναγερµού κατά το αρχικό στάδιο των εµφανιζόµενων φθορών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΜΣΟΥ Προβλέπεται η προµήθεια λογισµικού συλλογής και επεξεργασίας λειτουργικών δεδοµένων (SCADA) για την εγκατάσταση του αυτοµατισµού της Τηλεθέρµανσης Κοζάνης, µε στόχο την βελτίωση της αξιοπιστίας και της απόδοσης της εγκατάστασης. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΜΣΟΥ Προβλέπεται η αναβάθµιση του υφιστάµενου εξοπλισµού του συστήµατος αυτοµατισµού της τηλεθέρµανσης Κοζάνης µε την προσθήκη / αντικατάσταση των λογικών ελεγκτών (PLC), µονάδων επικοινωνίας, οθονών απεικόνισης δεδοµένων, σταθµών τοπικού ελέγχου, υπολογιστικών µονάδων τοπικού χειρισµού του συστήµατος αυτοµατισµού. Η αναβάθµιση αποσκοπεί στη βελτίωση της αξιοπιστίας (redundancy) και απόδοσης της εγκατάστασης. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Α33 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3 Προβλέπεται η προµήθεια κύριας αντλίας ονοµαστικής ισχύος 710KW υδρόψυκτη (Α33) για τη διασφάλιση εφεδρείας της ικανότητας µεταφοράς του αντλιοστασίου τηλεθέρµανσης Α3 στον ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΟΝ. ΙΣΧΥΟΣ 710KW ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ Α33 Προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτροκινητήρα ονοµαστικής ισχύος 710KW για τη λειτουργία της εφεδρικής αντλίας Α33 στο αντλιοστάσιο Α3 της εγκατάστασης τηλεθέρµανσης Κοζάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α33 Προβλέπεται η προµήθεια εφεδρικού ρυθµιστή στροφών (inverter) ονοµαστικής ισχύος 800KVA/655A για την εκκίνηση και τη λειτουργία του εφεδρικού αντλητικού συγκροτήµατος Α33 της Τηλεθέρµανσης Κοζάνης. 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (ΡΝ 16bar) (ΜΕ (Χ

23 Ε.Υ.Α. Προβλέπεται η προµήθεια 5 θερµικών υποσταθµών της ΕΠΕΠΟΚ ονοµαστικής ισχύος 20 Mcal/h / PN 16 bar για την διασύνδεση των νέων καταναλωτών στο.. Νέα Χαραυγής του ήµου Κοζάνης για την περίοδο 2013/. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (ΡΝ 25bar) Προβλέπεται η προµήθεια 5 θερµικών υποσταθµών ονοµαστικής ισχύος 20 Mcal/h / PN 25 bar για την διασύνδεση των νέων καταναλωτών στην πόλη της Κοζάνης για την περίοδο 2013/. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1/Α2 Προβλέπεται η προµήθεια εφεδρικού αντλητικού συγκροτήµατος ονοµαστικής ισχύος 710KW και ονοµαστικής παροχής 1740 m3/μσυ για την διασφάλιση της εφεδρικής ικανότητας διανοµής των (ΜΕ (Χ αντλιοστασίων Α1/Α2. 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, Α 3 1 Α 3 2 Α 3 3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Περιλαµβάνει τον καθαρισµό των χώρων από υψηλή βλάστηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Περιλαµβάνει την εξαγωγή και την επανατοποθέτηση των αντλητικών συγκροτηµάτων από γεωτρήσεις και αντλιοστάσια που πρέπει να επισκευασθούν ή να συντηρηθούν ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η υπηρεσία περιλαµβάνει:1) Τη σύνταξη σχεδίου δράσης και την υποβολή του στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για την έκδοση Έγκρισης Εργασιών αποξήλωσης αµιαντούχων υλικών, καθώς και την κοινοποίησή του στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.2) Το έργο αποξήλωσης των αµιαντούχων υλικών, στα σηµεία όπου έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα στους αγωγούς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους αντίστοιχους κανόνες ασφάλειας.3) Τo έργο συσκευασίας, σήµανσης και στοίβαξης των αµιαντούχων υλικών σε κατάλληλο όχηµα. 4) Τη διενέργεια µετρήσεων καθαρότητας του αέρα µετά το πέρας εκτέλεσης του έργου, όπου απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία.5) Την έκδοση

24 Α 3 Α 3 1 Α 3 2.Ε.Υ.Α. πιστοποιητικού καθαρότητας χώρου από διαπιστευµένο από τον ΕΣΥ κατά ISO 175 εργαστήριο, σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν µετρήσεις καθαρότητας αέρα, µετά το πέρας των εργασιών. 6) Την επίβλεψη του έργου από εξειδικευµένο µηχανικό.7) Tη µεταφορά των αµιαντούχων υλικών σε αδειοδοτηµένο χώρο υγειονοµικής ταφής του εξωτερικού και την έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης, για την ποσότητα που παραλάβαµε µετά το πέρας των εργασιών. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Περιλαµβάνει την εξαγωγή και την επανατοποθέτηση των αντλητικών συγκροτηµάτων από γεωτρήσεις και αντλιοστάσια που πρέπει να επισκευασθούν ή να συντηρηθούν ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η υπηρεσία περιλαµβάνει:1) Τη σύνταξη σχεδίου δράσης και την υποβολή του στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για την έκδοση Έγκρισης Εργασιών αποξήλωσης αµιαντούχων υλικών, καθώς και την κοινοποίησή του στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.2) Το έργο αποξήλωσης των αµιαντούχων υλικών, στα σηµεία όπου έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα στους αγωγούς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους αντίστοιχους κανόνες ασφάλειας.3) Τo έργο συσκευασίας, σήµανσης και στοίβαξης των αµιαντούχων υλικών σε κατάλληλο όχηµα. 4) Τη διενέργεια µετρήσεων καθαρότητας του αέρα µετά το πέρας εκτέλεσης του έργου, όπου απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία.5) Την έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας χώρου από διαπιστευµένο από τον ΕΣΥ κατά ISO 175 εργαστήριο, σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν µετρήσεις καθαρότητας αέρα, µετά το πέρας των εργασιών. 6) Την επίβλεψη του έργου από εξειδικευµένο µηχανικό.7) Tη µεταφορά των αµιαντούχων υλικών σε αδειοδοτηµένο χώρο υγειονοµικής ταφής του εξωτερικού και την έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης, για την ποσότητα που παραλάβαµε µετά το πέρας των εργασιών. (ΜΕ (Χ Β 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ Β ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

25 Β 3 2.Ε.Υ.Α. Το έργο περιλαµβάνει τον καθαρισµό των φρεατίων υδροσυλλογής µε τον ήµο Κοζάνης. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 2013 Το έργο περιλαµβάνει τον καθαρισµό των φρεατίων υδροσυλλογής µε τον ήµο Κοζάνης. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Γ 3 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ- ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ - ΑΙΑΝΗΣ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΗΜΟΥ Το έργο περιλαµβάνει τις εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη λειτουργία και συντήρηση χλωριωτών, επαρκή χλωρίωση δικτύων Γ ύδρευσης, απολύµανση και καθαρισµό δεξαµενών και δικτύων όταν παρίσταται ανάγκη (ή κρίνεται σκόπιµο από την Υπηρεσία), υγειονολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της µικροβιολογικής ποιότητος ύδατος των δικτύων ύδρευσης των ηµοτικών ενοτήτων Ελλησπόντου,. Υψηλάντη,Ελίµειας και Αιανής του ήµου Κοζάνης. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΟΥ Οι εργαστηριακές αναλύσεις αφορούν σε παραµέτρους της ελεγκτικής παρακολούθησης του νερού, που ορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία, ( ΥΓ2/Γ/Π/ οικ ΦΕΚ 630/τ.Β / Γ ) ΚΥΑ µε την οποία τροποποιήθηκε η Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892 Β / ). Η µέθοδος ανάλυσης και τα χαρακτηριστικά επιδόσεων εργαστηριακές αναλύσεις για την κάθε παράµετρο θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ της ισχύουσας νοµοθεσίας (ΚΥΑ ΥΓ2/Γ/Π/ οικ ΦΕΚ 630/τΒ / ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙΠΕ Το έργο περιλαµβάνει :Τις εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία, τη συντήρηση, υγειονολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη Γ (λειτουργίας, συντήρησης, καλής κατάστασης, ασφάλειας κ.α.) του συνόλου των έργων της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισµού ΒΙ.ΠΕ Κοζάνης που βρίσκεται στην περιοχή του.. Κοίλων στο 6ο χλµ της Εθνικής οδού Κοζάνης Πτολεµαΐδας, καθώς και επτά (7) (ΜΕ (Χ

14.108.345 8.945.689 5.162.656 Α. 38.381.900 6.405.221 4.638.047 2.308.710 7.558.900 3.296.366 Α 1 1α ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

14.108.345 8.945.689 5.162.656 Α. 38.381.900 6.405.221 4.638.047 2.308.710 7.558.900 3.296.366 Α 1 1α ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α. 2013 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥ 2013 ΑΠΟΧ/ 2013 50.078.386 17.353.264 ΤΗΛ/Ν 2012 Α ΥΔΡΕΥ 13.296.056 7.947.791 4.324.895 2.136.724 Β ΑΠΟΧΕΤΕΥ 19.255.379 5.460.370 3.223.754

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗ (ΜΕ ΤΗΛ/ΝΣΗ (ΜΕ URO URO URO URO Α. ΥΔΡΕΥΣΗ Α.1. ΕΡΓΑ Α.1.1 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 1 100,000.00 100,000.00 ΕΣΠΑ 70,378.15 13,655.46 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ANTIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΕΖ0ΟΡΥΑ-9ΥΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 19/2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 257/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 13/2009 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 152/2009 Στην Κοζάνη σήμερα 26/11/2009 ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙ6ΝΟΡΥΑ-ΦΞΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 24/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 291/2013 Στην Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ) Τηλεθέρµανση Κοζάνης: παρούσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης ήµος και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2235 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2235 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2235 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ. ΕΥΑΚ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 5

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ. ΕΥΑΚ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 5 .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ 1 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77Ο4ΟΡΥΑ-9Σ6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 226/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα 20 χρόνια 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα στην Ελλάδα 12/12/1993 : λειτουργεί η Τηλεθέρμανση 1994 : ιδρύεται η κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) που: Ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΡ0-Ζ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: 4ΙΙΡ0-Ζ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΟΝΑ Α Β : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΕΜ-Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΕΜ-Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Καλλικράτειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29/07-12-2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 659/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Αποδοχή μεταβίβασης δικτύων τηλεθέρμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2OO8 Το 2008 είναι για την Κοζάνη ξεχωριστή χρονιά. Τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και τηλεθέρμανσης ολοκληρώνονται φέτος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεθερμάνσεις βιομάζας μικρών οικισμών και εξοικονόμηση ενέργειας - το παράδειγμα των κοινοτήτων του δήμου Αμυνταίου

Τηλεθερμάνσεις βιομάζας μικρών οικισμών και εξοικονόμηση ενέργειας - το παράδειγμα των κοινοτήτων του δήμου Αμυνταίου ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Διαθεσιμότητα & ποιότητα της βιομάζας για χρήση θέρμανσης στην ευρύτερη περιοχή. Τηλεθερμάνσεις βιομάζας μικρών οικισμών και εξοικονόμηση ενέργειας - το παράδειγμα των κοινοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Καθαρισµός των γεωτρήσεων Αγυιάς Νέα αποχετευτικά έργα Βελτιστοποίηση επεξεργασίας Λυµάτων Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών.Ε.ΥΑ. ΧΑΝΙΩΝ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Θεµατικοί Τοµείς: Επιχειρησιακοί στοίχοι Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Άξονες παρέμβασης Α. Κ τ ι ρ ι α κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 6/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 4 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

08. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

08. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ : «Προµήθεια Συστήµατος Βελτίωσης εκσυγχρονισµού αρδευτικών εγκαταστάσεων για την εξοικονόµηση ύδατος των 08. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Τ. 1 - ΤΣΑ 1 Γεώτρηση-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΧΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΧΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΘΟΥΡΗΣ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 731/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 731/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204773/1951 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΘΕΜΑ: 116 ο Έγκριση Όρων ιακήρυξης και Τευχών ηµοπράτησης του έργου «Υ ΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟ ΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟ ΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟ ΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Το Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ :.Ε.ΤΗ.Π. ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α, ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗTΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ37Λ1-Φ6Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ37Λ1-Φ6Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/27-08-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 120/2012 Θέμα:«Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ7ΛΡ-ΛΟ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ7ΛΡ-ΛΟ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 111 Λάρισα Ταχ.Κώδικας : 41336 Πληροφορίες : ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ Τηλέφωνο : 2413505100 2413505143

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων ύδρευσης οικισμών Ν. Σκιώνης και Κασσανδρινού (Μηχανολογικές επεμβάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 3 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας

Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας ΕΚΤΑΣΗ :335 τετ.χλμ. Ημερίδα Smart Water - Μήκος Δικτύου Ύδρευσης 1050 Οκτωβρίου 2014 χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2016 Στάδιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΙI. Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. θερµικών εγκαταστάσεων. υδάτων (TX /PL/ M.9) επίπεδο 4

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. θερµικών εγκαταστάσεων. υδάτων (TX /PL/ M.9) επίπεδο 4 Όνοµα Οργανισµού: Τίτλος Προγράµµατος: Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Επίπεδο της ενότητας / µαθήµατος: Διάρκεια εκπαίδευσης (ώρες διδασκαλίας): Προαπαιτούµενα:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΠΙΘΑΡΙ 73100 ΧΑΝΙΑ Τηλ. 28210 36223 & Fax: 28210 36288 e-mail: zoumad@deyax.org.gr ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΗ-ΕΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΗ-ΕΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή: Δημιουργία υπονόμων και αποχετευτικού συστήματος λόγω της ανάγκης απομάκρυνσης των λυμάτων. Εμφάνιση υποτυπωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑ Α

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑ Α ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑ Α. Μενδρινός (1), Κ. Καρύτσας (1), Γ. Στυλιανού (2) (1) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλµ Λ.Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι (2) Ελληνική Θερµαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Μελέτη: Σύµβουλος: Ι. ΑΥΓΕΡΗΣ Υ ΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 70007 Μάλια (28970) 32407 Fax (28970) 34005 e-mail: info@malia-deyam.gr Πληρ. Αρ. Πρωτ. Εξ. 2943 Ηµεροµηνία: 12/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΑΚΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) Φάση εξέλιξης έργου : προς Έγκριση ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα