Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους Από το πρακτικό της µε αριθµό 22/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης. Απόφαση αριθµ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014. Από το πρακτικό της µε αριθµό 22/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης. Απόφαση αριθµ."

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΓΦΟΡΥΑ-Ξ2Σ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 22/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 277/2013 Στην Κοζάνη σήµερα 11/12/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα µέλος χωριστά, στις 05/12/2013 µε αποδεικτικό επίδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι: Παρόντες Απόντες Τουµπουλίδου Π. Πρόεδρος Βακωνάκη Α. Αντιπρόεδρος Βλάχος Ν. Μέλος Σταθόπουλος Θ. Μέλος Εµποροπούλου Π.» Καµπουρίδης Ν.» Μάρας Χ.» Παφίλης Ε.» Νανοπούλου Α.» Νικολάου Ν.» Στηµονιάρης ηµ.» Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόµιµα. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: Εισηγούµενος το θέµα αυτό ο Γενικός ιευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, γνωρίζει στα µέλη του.σ. το Τεχνικό Πρόγραµµα Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τηλεθέρµανσης της Επιχείρησης για το έτος στο οποίο αναφέρεται ότι η δοµή του προτεινόµενου Τεχνικού προγράµµατος διαχωρίζεται στα τρία συστήµατα που αυτή τη στιγµή αποτελούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της.ε.υ.α.κ. και είναι η ύδρευση, η αποχέτευση Βιολογικός καθαρισµός-ποιότητα νερού και η Τηλεθέρµανση περιγράφοντας αναλυτικά τις απαραίτητες ενέργειες και το κόστος αυτών για τα απαιτούµενα έργα, µελέτες και προµήθειες, που θεωρούνται απαραίτητα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και προτείνει το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπόψη : 1) Την από 09/12/2013 εισήγηση του Γενικού ιευθυντή και τα όσα σε αυτήν αναφέρονται που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, 2)Την άποψη της κ. Νανοπούλου και της κ. Εµποροπούλου Π. ότι το ψηφίζει αλλά µε τις εξής επιφυλάξεις επισηµάνσεις ότι σίγουρα έχει µια Καλλικρατική δοµή και φιλοσοφία και αντιµετωπίζει αρκετά από τα χρόνια προβλήµατα του δήµου Κοζάνης χρησιµοποιώντας σωστά τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα θα πρέπει όµως να και νέες µελέτες έργων που είναι αναγκαία και αυτές να γίνουν µε µελετητές εκτός ΑΝ.ΚΟ. επίσης θα πρέπει να δοθεί ένταση στην είσπραξη των

2 ανεξόφλητων λογαριασµών ώστε να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα στην οικονοµική επάρκεια της επιχείρησης και να είναι εφικτή η ολοκληρωµένη εκτέλεση του τεχνικού προγράµµατος 3) Την άποψη του κ. Παφίλη Εµµ. α) Στις επεκτάσεις του δικτύου τηλεθέρµανσης να προβλεφθεί η ικανότητα των αγωγών να τροφοδοτήσει θερµαντικές ανάγκες µεγάλων καταναλωτών ( όπως π.χ. κλινικές που λειτουργούν στον ανατολικό ΒΑ τµήµα της πόλης). εν υπάρχει αµφιβολία ότι η παραπάνω πρόβλεψη αποτελεί συµφέρουσα επιλογή για την.ε.υ.α.κ. β) Να προβλεφθεί η σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του Τ.. Αγ. Παρασκευής µε το βιολογικό καθαρισµό Λευκοπηγής Πρωτοχωρίου Βατερού και γ) για το Τ.. ρεπάνου να προβλεφθεί η σύνδεση εξωτερικού αγωγού µε το καρστικό σύστηµα ύδρευσης Βαθυλάκου ως µόνιµη λύση και ένταξη του συστήµατος νέου υδραγωγείου µε το εξωτερικό δίκτυο του ρεπάνου. 4) Την άποψη του κ. Βλάχου Ν. ο οποίος πιστεύει ότι έγινε ουσιαστική δουλειά στην καταγραφή των προβληµάτων στις συναντήσεις που προηγήθηκαν µε τους προέδρους των τοπικών διαµερισµάτων του ήµου και πολλές από τις προτάσεις τους έχουν ενσωµατωθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα και 5) Το άρθρο 5 του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν. 3263/04, άρθρο 265, Ν. 3463/06, Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Π.. 609/85, Π.. 171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µετά από διαλογική συζήτηση Οµόφωνα Αποφασίζει Εγκρίνει το Τεχνικό πρόγραµµα έτους το οποίο έχει ως ακολούθως: Ύδρευση Αποχέτευση Βιολογικός Καθαρισµός/Ποιότητα Νερού - Τηλεθέρµανση H επιλογή των έργων, µελετών και προµηθειών που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Τεχνικό Πρόγραµµα αφορούν τις δραστηριότητες ύδρευσης, αποχέτευσης,βιολογικού καθαρισµού/ποιότητα νερού και τηλεθέρµανσης των οικιστικών κέντρων του ήµου Κοζάνης και πραγµατοποιήθηκε µε βάση τους παρακάτω άξονες: 1. Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο σύνολο των πολιτών του ήµου Κοζάνης. 2. Εξάλειψη των ενδεχόµενων ανισοτήτων στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρµανσης όπου έχει εγκατασταθεί. 3. ιατήρηση της λειτουργικής αρτιότητας στα υπάρχοντα δίκτυα. 4. Αντιµετώπιση των άµεσων προβληµάτων καθώς και σχεδιασµός για την οριστική επίλυση των προβληµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης όλων των τοπικών κοινοτήτων των ηµοτικών Ενοτήτων Αιανής, Ελίµειας, Ελλησπόντου και. Υψηλάντη. 5. Επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στους οικισµούς και την πόλη της Κοζάνης για την επίτευξη της µέγιστης δυνατής κάλυψης της δηµοτικής ενότητας Κοζάνης καθώς και της τηλεθέρµανσης για την πόλη της Κοζάνης. 6. Εκσυγχρονισµός υπαρχουσών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών της υπηρεσίας. 7. ιερεύνηση νέων προηγµένων τεχνολογιών, καινοτόµων σχεδίων και δράσεων µε εφαρµογή στις δραστηριότητες της.ε.υ.α.κ. 8. Αξιολόγηση και ωρίµανση όλων των υπαρχουσών µελετών που περιήλθαν στη δικαιοδοσία της ΕΥΑΚ µετά τη συνένωση του ήµου Κοζάνης.

3 9. Ωρίµανση, δηµοπράτηση και κατασκευή όλων των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που είχαν προταθεί για συγχρηµατοδότηση από άλλους φορείς για τοπικές κοινότητες του ήµου Κοζάνης. 10. Συνέχιση και ολοκλήρωση έργων της ΕΥΑΚ από προηγούµενα έτη. 11. ιερεύνηση και χρήση όλων των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών µέσων. 12. Οικονοµία κλίµακας στις µελέτες νέων έργων αλλά και στην κατασκευή των υπαρχόντων 13. Θέσπιση υψηλών περιβαλλοντικών δεδοµένων στη µελέτη και κατασκευή νέων αλλά και στη χρήση των υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης. ΕΝΤΥΠΟ Ε (ΜΕ.Ε.Υ.Α. (Χ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΟΣ Α Υ ΡΕΥΣΗ Β ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Γ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑ Α 1 ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΙΚΤΥΟ ΥΟ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ Το έργο αφορά την κατασκευή δύο νέων υδρογεωτρήσεων στην περιοχή Πετρανών για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης Α του ήµου Κοζάνης. Οι προτεινόµενες γεωτρήσεις θα ΕΣΠΑ χρησιµοποιηθούν ως εφεδρεία του ήδη υπάρχοντος συστήµατος. Το έργο θα περιλαµβάνει τον πλήρη εξοπλισµό, οικοδοµικό και Η/Μ των γεωτρήσεων καθώς και τα απαραίτητα έργα για τη διασύνδεσή τους µε το υπάρχον δίκτυο. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ,. ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΗΣ. Α Περιλαµβάνει: Α. Τη συντήρηση και επισκευή των οικοδοµικών και των µεταλλικών κατασκευών (κάγκελα, σκάλες, πόρτες, παράθυρα) όλων των δεξαµενών-αντλιοστασίωνγεωτρήσεων και φρεατίων µερισµού των.ε. Β. Την αντικατάσταση εντός συγκεκριµένων δεξαµενώναντλ/σιων και γεωτρήσεων που παρουσιάζουν προβλήµατα όλου του υδραυλικού εξοπλισµού (βάνες-φλοτέρ-βαλβίδες αντεπιστροφής) την τοποθέτηση ηλεκτροβανών (όπου υπάρχει

4 Α Α Α Α Ε.Υ.Α. ρεύµα) και των αγωγών εισόδου και εξόδου και καθαρισµού ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΦΕ ΡΙΚΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟ ΕΝΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ Το έργο αφορά την ανόρυξη νέας υδρογεώτρησης για την αξιοποίηση του βαθύ καρστικού υδροφορέα στην περιοχή Μαυροδεντρίου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των Τ.Κ. Μαυροδεντρίου και Ποντοκώµης. Η προτεινόµενη γεώτρηση θα χρησιµοποιηθεί ως εφεδρεία του ήδη υπάρχοντος συστήµατος. Το έργο θα περιλαµβάνει τον πλήρη εξοπλισµό οικοδοµικό και Η/Μ των γεωτρήσεων καθώς και τα απαραίτητα έργα για τη διασύνδεσή τους µε το υπάρχον δίκτυο. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ, ΣΠΑΡΤΟΥ, ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΗΛΙΑΣ Το έργο αφορά την κατασκευή παροχών ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης στους οικισµούς ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ, ΣΠΑΡΤΟΥ, ΚΗΠΟΥ, κατασκευή τµήµατος εσωτερικού δικτύου στην Τ.Κ. Κήπου καθώς και κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΜΗΛΙΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ (Β ΦΑΣΗ) Αντικείµενο της Β φάσης του έργου είναι η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της υψηλής ζώνης του οικισµού από αγωγούς HDPE 12,5 atm 3ης γενιάς συνολικού µήκους m η κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων αποµόνωσης, ελέγχου και διακλάδωσης καθώς και η κατασκευή 185 αναµονών σύνδεσης παροχών ύδρευσης προς τους καταναλωτές ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΕΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΙ ΕΡΩΝ, ΛΙΒΕΡΩΝ ΗΜΟΥ Ο υφιστάµενος προσαγωγός ύδρευσης του οικισµού παρουσιάζει συνεχείς βλάβες και διαρροές µε µικρή παροχετευτική ικανότητα λόγω της έλλειψης των απαραίτητων εξαεριστικών συσκευών και υψηλής πίεσης λειτουργίας. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης του οικισµού Λιβερών από αγωγούς HDPE 3ης γενιάς διαφόρων διαµέτρων συνολικού µήκους 2860 µέτρων µε όλα τα απαραίτητα φρεάτια σύνδεσης, αερεξαγωγών και εκκένωσης, την κατασκευή νέου (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ

5 .Ε.Υ.Α. πιεζοθραυστικού φρεατίου καθώς και την αντικατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού στο θάλαµο δικλείδων της υπάρχουσας δεξαµενής. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΡΕΠΑΝΟΥ,ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ, ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΗΜΟΥ Α Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις Τ.Κ. ρεπάνου, Πολυµύλου, Βοσκοχωρίου, Αγ. Χαραλάµπους και Τετραλόφου ήµου Κοζάνης. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από αγωγούς HDPE από 12,5 atm έως 25 atm διαφόρων διαµέτρων συνολικού µήκους 2.995,00 µέτρων καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων αποµόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης, εκκένωσης και αερεξαγωγών για την οµαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείµενο της πράξης περιλαµβάνει και όλο τον απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό στα εξωτερικά δίκτυα των οικισµών για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο τους καθώς και την εγκατάσταση νέου εξοπλισµού σε υπάρχουσες δεξαµενές και όπου αυτό απαιτείται. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟ ΙΑΝΗΣ Α Το έργο αφορά την αντικατάσταση του αγωγού από την γεώτρηση στην νέα δεξαµενή και την διασύνδεση της υφιστάµενης δεξαµενής µε το.υ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ(ΟΙΚΙΣΜΟΣ Α ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ) Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων ύδρευσης στον οικισµό ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ- ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Α Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ Εκσυγχρονισµός συστήµατος διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Κοζάνης, αντικαταστάσεις µηχανολογικού εξοπλισµού φρεατίων,τοποθέτηση prv σε επιλεγµένα σηµεία του δικτύου. (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ

6 Α Α Α Α Α Ε.Υ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης των. Κρόκου και Αιανής Του ήµου Κοζάνης, αντικαταστάσεις µηχανολογικού εξοπλισµού φρεατίων,τοποθέτηση prv σε επιλεγµένα σηµεία του δικτύου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ (Γ ΦΑΣΗ) Αντικείµενο του έργου είναι η αντικατάσταση του εναποµείναντος παλαιού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Τ.. Κρόκου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ Το έργο αφορά την αντικατάσταση παλαιών τµηµάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε επεκτάσεις στον ήµο Κοζάνης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ Το έργο περιλαµβάνει: Α) Επισκευή σκελετού και αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού φρεατίων ύδρευσης για τον καλύτερο έλεγχο των δικτύων. Β) Την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Γ) Την κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης. ) Αποκατάσταση των βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟ Η ανάγκη εκτέλεσης του παραπάνω έργου προκύπτει λόγω του ότι οι τοµές των δρόµων που δηµιουργούνται κατά την συντήρηση των δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης πρέπει να αντικατασταθούν από την επιχείρηση η οποία στερείται συνεργείο (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ Α 1 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Α Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΣΠΑ(ΠΕ ΑΡΓΙΛΟΥ, ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ Π Μ) ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ

7 Α Ε.Υ.Α. Το υπάρχον εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισµών Αργίλου, Οινόης και Ν. Νικόπολης αποτελείται από αγωγούς PVC 10 atm. Το δίκτυο παρουσιάζει έντονα λειτουργικά προβλήµατα λόγω πολλών διαρροών και περιορισµένης παροχετευτικότητας µε αποτέλεσµα τις συχνές διακοπές στην υδροδότηση των οικισµών, την αδυναµία αποµόνωσης του δικτύου, την περιορισµένη ποσότητα και τη χαµηλή ποιότητα υδροδότησης των κατοίκωντο προτεινόµενο έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισµούς Αργίλου, Οινόης και Ν. Νικόπολης του ήµου Κοζάνης και περιλαµβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από αγωγούς HDPE από 12,5 atm έως 25 atm διαφόρων διαµέτρων συνολικού µήκους ,00 µέτρων καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων αποµόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης, εκκένωσης και αερεξαγωγού για την οµαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείµενο της πράξης περιλαµβάνει και την κατασκευή νέας δεξαµενής ωφέλιµου όγκου 1000 m3 καθώς και όλο τον απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό στα εξωτερικά δίκτυα των οικισµών για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο τους. Τέλος στο φυσικό αντικείµενο περιλαµβάνεται η προσαρµογή του νέου δικτύου ύδρευσης µε το υπάρχον της βιοτεχνικής περιοχής Β της περιοχής των Κοίλων. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης λειτουργεί µε πολλά προβλήµατα κυρίως λόγω της αδυναµίας ελέγχου του αφού τα περισσότερα φρεάτια έχουν καταστεί σχεδόν ανενεργά. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργείται έντονη δυσλειτουργία σχετικά µε τον έλεγχο του δικτύου αφού είναι αδύνατη η αποµόνωση βρόγχων για την ενδεχόµενη επισκευή βλαβών αλλά και την προγραµµατισµένη συντήρηση του δικτύου. Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού 155 φρεατίων στην πόλη της Κοζάνης καθώς και η επιδιόρθωση του σκελετού από οπλισµένο σκυρόδεµα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Με την αντικατάσταση των ειδικών χυτοσιδηρών τεµαχίων θα (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ)

8 Α Α Α Α Ε.Υ.Α. ελαχιστοποιηθούν οι διαρροές νερού και το δίκτυο ύδρευσης της πόλης θα γίνει περισσότερο λειτουργικό και υγειονολογικά αποδεκτό και δίνει τη δυνατότητα παρεµβάσεων εκ µέρους της ΕΥΑΚ µε τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση για την επιχείρηση και όχληση για τους κατοίκους. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΗΜΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) Το έργο αποτελεί τη δεύτερη φάση για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του υπάρχοντος δικτύου στους δύο οικισµούς. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε το 2005 µε χρηµατοδότηση του 2ου Ταµείου Συνοχής. Αφορά την αντικατάσταση του υπάρχοντος παλαιωµένου δικτύου των οικισµών και την ενοποίηση του µε τα τµήµατα του δικτύου που κατασκευάστηκαν πρόσφατα για την απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία του δικτύου ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΛΩΝ - ΛΥΓΕΡΗΣ ΗΜΟΥ Το έργο αφορά την αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης στους οικισµούς Κοίλων και Λυγερής τα οποία είναι σε κακή κατάσταση και σε µεγάλο βαθµό άγνωστα µε αποτέλεσµα µεγάλο αριθµό διαρροών και χρονοβόρες επεµβάσεις. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ.. ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Το έργο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάµενου δικτύου ύδρευσης του οικισµού το οποίο κατασκευάστηκε κατά την µετεγκατάσταση του οικισµού από άλλες υπηρεσίες και όχι τη.ε.υ.α.κ. µε αποτέλεσµα σήµερα να παρουσιάζει µεγάλη συχνότητα βλαβών και αδυναµία ελέγχου ΝΕΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΟ ΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΡΥΑΚΙΟΥ, ΑΚΡΙΝΗΣ, ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΓΑΛΑΝΙΟΥ, ΘΥΜΑΡΙΑΣ & ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟ ΕΡΜΑΚΙΑΣ DN500 Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισµούς Αγ. ηµητρίου, Ρυακίου, Ακρινής, Κοιλάδας, Γαλανίου, Θυµαριάς & Κρεµαστής ήµου Κοζάνης από τον αγωγό Ερµακιάς DN500. Το έργο περιλαµβάνει τη διασύνδεση στον αγωγό Ερµακιάς, την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από αγωγούς HDPE από 12,5 atm έως 32 atm διαφόρων διαµέτρων συνολικού µήκους 5.500,00 µέτρων καθώς και την κατασκευή των (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ)

9 .Ε.Υ.Α. απαραίτητων φρεατίων αποµόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης, εκκένωσης και αερεξαγωγών για την οµαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείµενο της πράξης περιλαµβάνει και όλο τον απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό στα εξωτερικά δίκτυα των οικισµών για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο τους καθώς και την εγκατάσταση νέου εξοπλισµού σε υπάρχουσες δεξαµενές και όπου αυτό απαιτείται. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ Α Το έργο αφορά την αντικατάσταση παλαιών τµηµάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε επεκτάσεις στον ήµο Κοζάνης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ 2012 Το έργο περιλαµβάνει: Α) Επισκευή σκελετού και αντικατάσταση µηχανολογικού Α εξοπλισµού φρεατίων ύδρευσης για τον καλύτερο έλεγχο των δικτύων. Β) Την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Γ) Την κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης. ) Αποκατάσταση των βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟ 2013 Η ανάγκη εκτέλεσης του παραπάνω έργου προκύπτει Α λόγω του ότι οι τοµές των δρόµων που δηµιουργούνται κατά την συντήρηση των δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης πρέπει να αντικατασταθούν από την επιχείρηση η οποία στερείται συνεργείο ΙΑΚΟΠΕΣ - ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ 2013 Α Το έργο περιλαµβάνει: ιακοπές-επανασυνδέσεις παροχών ύδρευσηςτηλεθέρµανσης σε καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τις υπηρεσίες (ΜΕ (Χ Β 1 1 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Β ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΣΠΑ(ΠΕ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ Π Μ) ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ

10 Β Β Β Β Ε.Υ.Α. Το έργο αφορά την µεταφορά των λυµάτων του οικισµού της Νέας Χαραυγής στην Ε.Ε.Λ. Κοζάνης, µε την συνεκµετάλλευση κάποιων υφιστάµενων δικτύων της βορειοανατολικής περιοχής της πόλης, ενώ ταυτόχρονα καταργείται το υφιστάµενο αντλιοστάσιο ανύψωσης λυµάτων στην περιοχή «Κόµβος Πανόραµα» ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου µεταφοράς ακαθάρτων του οικισµού Κρόκου του ήµου Κοζάνης στην υφιστάµενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων πόλης Κοζάνης. Συγκεκριµένα περιλαµβάνεται:κατασκευή αντλιοστασίου ανύψωσης λυµάτων παροχής 50m3/h µανοµετρικού 40mΣΥ.Κατασκευή αγωγού διασύνδεσης του κεντρικού φρεατίου συλλογής ακαθάρτων στο αντλιοστάσιο, µήκους 200µ και διατοµής Φ315.Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο έως τον υφιστάµενο πλακοσκεπή κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Κοζάνης, πριν την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, µήκους 1800µ και διατοµής Φ180 από σωλήνες πολυαιθυλενίου. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ Βελτίωση δικτύων οµβρίων οικισµών Κοίλων και Αλωνακίων σε περιοχές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε την απορροή των οµβρίων µε αποτέλεσµα πληµµυρικές καταστάσεις σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οµβρίων στην Β.Α. περιοχή της πόλης της Κοζάνης, περιοχή Ζ.Ε.Π. στην οποία παρουσιάζονται προβλήµατα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Η αποσυµφόρηση του εν λόγω δικτύου θα εξασφαλίσει την οµαλή λειτουργία αλλά και την υγιή και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. KATΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΡΓΙΛΟΥ Αφορά την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύου αποχέτευσης οµβρίων υδάτων στο.. Αργίλου σε περιοχές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε την απορροή των οµβρίων µε αποτέλεσµα πληµµυρικές καταστάσεις σε περιόδους (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ) ΕΣΠΑ(ΕΕ ΤΑΑ)

11 .Ε.Υ.Α. έντονων βροχοπτώσεων. (ΜΕ (Χ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΡΕΠΑΝΟΥ ΗΜΟΥ Το έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου, στην κατασκευή όλων των απαραίτητων φρεατίων επισκέψεως και πτώσεως για την οµαλή λειτουργία του δικτύου καθώς και στην κατασκευή 600 αναµονών σύνδεσης καταναλωτών στον οικισµό Β ρεπάνου του ήµου Κοζάνης. Το εσωτερικό δίκτυο του οικισµού θα κατασκευαστεί από αγωγούς αποχέτευσης upvc σειράς 41 διαµέτρου Φ200 συνολικού µήκους µ, το εξωτερικό δίκτυο από αγωγό Φ225 HDPE PΝ 12,5 ενώ το αντλιοστάσιο θα περιλαµβάνει δύο κύρια ζεύγη αντλητικών συγκροτηµάτων συνολικής παροχής 75 m3/h και όλα τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα λύµατα µέσω του καταθλιπτικού αγωγού θα κατευθύνονται στην ΕΕΛ που λειτουργεί η ΕΥΑΚ στη ΒΙΠΕ Κοζάνης. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου Β αποχέτευσης ακαθάρτων του Τ.. Αιανής. Οι αγωγοί του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων θα καταλήγουν στην Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΑΙΑΝΗΣ Β Το έργο περιλαµβάνει τη σύνδεση της ΕΕΛ µε κοινωφελή δίκτυα (δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα τηλεπικοινωνιών). ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΑ ΑΙΑΝΗΣ Β Το έργο περιλαµβάνει τη διερευνητικές εκσκαφές/τοµές εδάφους, διότι το έργο βρίσκεται κοντά σε σηµεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Β 1 2 Β ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΗΜΟΥ Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων στο.. Λευκοπηγής, την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύου σε τµήµατα του οικισµού που δεν εξυπηρετούνταν από κεντρικό ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ) ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ) ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ) ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ)

12 .Ε.Υ.Α. δίκτυο αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή δικτύου για την διοχέτευση των λυµάτων στην νέα υπό κατασκευή Ε.Ε.Λ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΟΥ Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων στο Β Πρωτοχωρίου, την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύου σε τµήµατα του οικισµού που δεν εξυπηρετούνταν από κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή δικτύου για την διοχέτευση των λυµάτων στην νέα υπό κατασκευή Ε.Ε.Λ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΓΙΛΟΥ ΗΜΟΥ Β Το έργο περιλαµβάνει την επέκταση δικτύου αποχέτευσης στον οικισµό Αργίλου για την διασύνδεση µε τον αγωγό µεταφοράς λυµάτων οικισµού Βατερού. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο ΩΝ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ - ΕΛΗΒΑΝΗ (ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) ΠΟΛΗΣ Β Αφορά την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων για την διασύνδεση Νέας Βιβλιοθήκης µε το υφιστάµενο δίκτυο. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.. ΒΑΤΕΡΟΥ ΗΜΟΥ Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων στο.. Βατερού, την κατασκευή Β νέων τµηµάτων δικτύου σε τµήµατα του οικισµού που δεν εξυπηρετούνταν από κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή δικτύου για την διοχέτευση των λυµάτων στην Ε.Ε.Λ. Κοζάνης µέσω του δικτύου αποχέτευσης του.. Αργίλου Γ 1 ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1 Γ Γ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Ν. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή της εγκατάστασης δευτεροβάθµιας (βιολογικής) επεξεργασίας λυµάτων του οικισµού Αιανής δυναµικότητας ικ και τη θέση της σε πλήρη κανονική και αποδοτική λειτουργία επί χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ)

13 Γ 1 2 Γ Ε.Υ.Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ Το έργο αφορά στη συντήρηση των κτιρίων της ΕΕΛ Κοζάνης στην Καρυδίτσα Κοζάνης και συγκεκριµένα: κατασκευή χώρων υγιεινής στο κτίριο προεπεξεργασίας, επισκευή κεραµοσκεπών και οροφών, αντικατάσταση εξοπλισµού κτιρίου διοίκησης (ερµάρια εργαστηρίων, είδη υγιεινής WC και αποδυτηρίων κ.α.), βελτίωση αντικατάσταση συστήµατος κεντρικής θέρµανσης κτ. ιοίκησης (αντί πετρελαίου), καθώς και τη συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου µε αντικατάσταση φθαρµένου χλοοτάπητα και συστήµατος αυτόµατης άρδευσης, συντήρηση δέντρων, φύτευση νέων και καθαρισµό περίφραξης. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΗ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν. ΚΛΕΙΤΟΥ Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων στο.. Λευκοπηγής, την κατασκευή νέων τµηµάτων δικτύου σε τµήµατα του οικισµού που δεν εξυπηρετούνταν από κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή δικτύου για την διοχέτευση των λυµάτων στην (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΠΕ Π Μ) νέα υπό κατασκευή Ε.Ε.Λ. 1 1 ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Το νέο µέγεθος του δικτύου διανοµής που υπερβαίνει σήµερα τα 440 km αλλά και η σηµαντική αύξηση του διασυνδεδεµένου αριθµού καταναλωτών κατέστησαν επιβεβληµένη την διερεύνηση µέτρων και ενεργειών για την εξασφάλιση της βέλτιστης οικονοµικοτεχνικά λειτουργίας του η οποία και διερευνήθηκε στο πλαίσιο ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ που εκπονήθηκαν για λογαριασµό της υπηρεσίας. Ειδικότερα το έντονο ανάγλυφο της πόλης Κοζάνης αλλά και η επέκταση του δικτύου διανοµής στις παρυφές αυτής επιβάλλουν τον υδραυλικό και θερµικό διαχωρισµό του µε την κατασκευή βοηθητικών αντλιοστασίων /θερµικών υποσταθµών για υψόµετρα άνω ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ)

14 1 1 2.Ε.Υ.Α. των 740 m ώστε να εξασφαλισθούν χαµηλότερες πιέσεις λειτουργίας, αυξηµένη διάρκεια ζωής του δικτύου διανοµής. Επίσης η διαρκής αύξηση των τιµών του πετρελαίου που χρησιµοποιείται στο λεβητοστάσιο αιχµής / εφεδρείας σε συνδυασµό µε την αύξηση του ΕΦΚ αλλά και η ανάγκη για την εξοµάλυνση της καµπύλης ζήτησης του φορτίου αιχµής επιβάλλουν την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών.στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατασκευή:(α) 2 επί πλέον βοηθητικών αντλιοστασίων υποσταθµών τηλεθέρµανσης στις περιοχές ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ & ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ονοµαστικής θερµικής ισχύος 6 και 10 MWth αντίστοιχα και (β) την κατασκευή 2ης δεξαµενής εναποθήκευσης θερµικής ενέργειας χωρητικότητας m3 και ενεργειακού περιεχοµένου ~ 70 MWhth ονοµαστικής θερµικής ισχύος 15 MWthΤέλος το έργο περιλαµβάνει την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των αντλιοστασίων Α1/Α2 βάσει υφιστάµενης αρχιτεκτονικής µελέτης. Το έργο εντάσσεται στην συνολικότερη εντασσόµενη στο ΕΣΠΑ πρόταση της ΕΥΑ για την επέκταση / εκσυγχρονισµό της υφιστάµενης εγκατάστασης τηλεθέρµανσης Κοζάνης. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Β ΦΑΣΗ Το έργο περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο την αναβάθµιση / εκσυγχρονισµό τµήµατος υφιστάµενου πλαισίου υπογείου προµονωµένου αγωγού προσαγωγής ονοµαστικής διαµέτρου DN450 του δικτύου αγωγών µεταφοράς της Τηλεθέρµανσης Κοζάνης (µεταφορά υπέρθερµου νερού) εκτιµούµενου µήκους 6.200µ συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος εξοπλισµού / επανασχεδίαση του εγκατεστηµένου συστήµατος ανίχνευσης διαρροών. Το αναβαθµισµένο τµήµα του αγωγού χωροθετείται µεταξύ των κύριων αντλιοστασίων Α1/Α2 στην πόλη της Κοζάνης και του ανασκευασθέντος πρόσφατα βανοστασίου εντός αγροκτήµατος ρεπάνου. Η κατασκευή του έργου προβλέπει (α) στην εξασφάλιση της δυνατότητας λειτουργίας του αγωγού ως αγωγός προσαγωγής στο πλαίσιο εναλλακτικών σεναρίων χρήσης των αγωγών µεταφοράς (β) στη διασφάλιση αυξηµένης (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ)

15 .Ε.Υ.Α. ικανότητας µεταφοράς θερµικής ισχύος από τις συµπαραγωγικές µονάδες του ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Κοζάνης και (γ) στην αποµακρυσµένη επιτήρηση για τον έλεγχο διαρροών.το έργο χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή.. Νέας Χαραυγής ήµου Κοζάνης,.. ρεπάνου Κοζάνης & αγρόκτηµα ρεπάνου Κοζάνης. (ΜΕ (Χ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 2 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ, ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2013/ (ΚΩ : ΤΘ 80/2013) Το έργο περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης βελτίωσης τόσο της λειτουργικής όσο και της υδραυλικής συµπεριφοράς του δικτύου καθώς και των αντλιοστασίων τηλεθέρµανσης, αντικαταστάσεις τµηµάτων αγωγού µεταφοράς, επεµβάσεις για την άµεση αποκατάσταση εµφανιζόµενων διαρροών, ελέγχους και αποκαταστάσεις του υφιστάµενου συστήµατος ανίχνευσης διαρροών καθώς επίσης και κατασκευή / ανακατασκευή περιορισµένου αριθµού νέων παροχών. Περιλαµβάνονται επίσης: (α) οι εργασίες προσεκτικής αποξήλωσης και µεταφοράς σε αποθηκευτικό χώρο της υπηρεσίας των αντλητικών συγκροτηµάτων ΑΚ-14Α και ΑΚ 14Β ονοµαστικής ισχύος 315 kw µε τις γραµµές αναρρόφησης και κατάθλιψης αυτών και (β) η τοποθέτηση υφιστάµενου κύριου αντλητικού συγκροτήµατος ονοµαστικής ισχύος 710 kw στην θέση του αντλητικού συγκροτήµατος ΑΚ-14Α καθώς και η κατάλληλη ανακατασκευή των γραµµών αναρρόφησης / κατάθλιψης και οι εργασίες υδραυλικής και ηλεκτρολογικής διασύνδεσης παράλληλα µε την ανακατασκευή των σωληνογραµµών ψύξης και εκκένωσης. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΚΩ : ΤΘ 74/2012) ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ)

16 1 2 3.Ε.Υ.Α. Το έργο αφορά την περαιτέρω επέκταση του υφιστάµενου δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης στην πόλη Κοζάνης καθώς και τους οικισµούς Χαραυγής και ΖΕΠ. Περιλαµβάνει δύο επί µέρους διακριτές δραστηριότητες : (α) την κατασκευή 180 νέων παροχών για την διασύνδεση νέων καταναλωτών στις προαναφερόµενες περιοχές για τις περιόδους λειτουργίας 2013/, /2015 & 2015/2016 µε βάση τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συµβόλαια που θα υπογραφούν. Εκτιµάται η τοποθέτηση m υπόγεια εγκατεστηµένου προµονωµένου αγωγού ονοµαστικών διαµέτρων από DN25 έως και DN65 mm και η αύξηση του ονοµαστικού συνδεδεµένου φορτίου κατά Mcal/h. (β) την κατασκευή δισωλήνιου συστήµατος διανοµής και παροχών θερµικής ενέργειας στην βορειοανατολική περιοχή της πόλης, το οποίο θα τροφοδοτηθεί από το υφιστάµενο σύστηµα τηλεθέρµανσης Κοζάνης συνολικού εκτιµώµενου µήκους ορύγµατος m και διαµέτρους αγωγών από DN25 έως και DN200 mm. H αναµενόµενη αύξηση του νέου θερµικού φορτίου κατά το πρώτο στάδιο της επέκτασης αυτής εκτιµάται σε Mcal/h. Περιλαµβάνεται επίσης για την εξυπηρέτηση του προαναφερόµενου δικτύου η κατασκευή νέου βοηθητικού αντλιοστασίου Α4 χωροθετούµενου εντός των υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών του ΚΑΣΛΑ (αντλιοστάσια Α1/Α2) ονοµαστικής παροχής 260 m3/h για µανοµετρικό 32 mσν.το έργο αποτελεί τµήµα του συγχρηµατοδοτούµενου έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Σ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» της ΕΥΑ για την επέκταση / εκσυγχρονισµό της υφιστάµενης εγκατάστασης τηλεθέρµανσης Κοζάνης. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Περίοδος λειτουργίας 20η 2012/2013) - ΚΩ. ΕΡΓΟΥ : ΤΘ 66/2012 λειτουργίας 2012/2013 στην πόλη Κοζάνης και τους διασυνδεδεµένους οικισµούς Νέας Χαραυγής και ΖΕΠ του ήµου Κοζάνης. Περιλαµβάνει την κατασκευή και διασύνδεση ~ 62 νέων παροχών οικοδοµών που αναλογούν στην προσθήκη ~ m2 θερµαινόµενης επιφάνειας επιφάνειας και (ΜΕ (Χ

17 1 2 4.Ε.Υ.Α. πρόσθετου ονοµαστικού φορτίου Mcal/h ενώ το υφιστάµενο δίκτυο διανοµής αναµένεται να επεκταθεί κατά ~ m. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία από τις 14/2/2013 εκκρεµούν ωστόσο δαπάνες αναθεώρησης µε βάσει τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΘ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ 2012/2013 & (ΚΩ : ΤΘ 67/2012) Το έργο περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης βελτίωσης τόσο της λειτουργικής όσο και της υδραυλικής συµπεριφοράς του δικτύου καθώς και των αντλιοστασίων τηλεθέρµανσης, αντικαταστάσεις τµηµάτων αγωγού µεταφοράς, επεµβάσεις για την άµεση αποκατάσταση εµφανιζόµενων διαρροών, ελέγχους και αποκαταστάσεις του υφιστάµενου συστήµατος ανίχνευσης διαρροών καθώς επίσης και κατασκευή / ανακατασκευή περιορισµένου αριθµού νέων παροχών.πιο συγκεκριµένα το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα:κατά κύριο λόγο εργασίες συντήρησης / αποκατάστασης διαρροών του υπόγεια τοποθετηµένου προµονωµένου δικτύου διανοµής και αγωγών µεταφοράς της τηλεθέρµανσης Κοζάνης, συντήρησης προµονωµένων δικλείδων µε µειωτήρα καθώς επίσης έλεγχο και αποκατάσταση του υφιστάµενου συστήµατος ανίχνευσης διαρροών. Συµπεριλαµβάνονται επίσης εργασίες αποξήλωσης / ανακατασκευής τµηµάτων του δικτύου διανοµής, κατασκευή / ανακατασκευή περιορισµένου αριθµού παροχών καταναλωτών τηλεθέρµανσης. Τέλος στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνονται επεµβάσεις στα υφιστάµενα κύρια αντλιοστάσια της τηλεθέρµανσης Α1/Α2 και Α3 που αφορούν τοποθέτηση υφιστάµενων µετρητικών διατάξεων παροχής υπέρθερµου νερού, αποξηλώσεις / ανακατασκευή υφιστάµενων σωληνογραµµών και συντήρηση υφιστάµενου εξοπλισµού. Ο όγκος του φυσικού αντικειµένου εκτιµήθηκε µε βάση τα στατιστικά στοιχεία και λειτουργικούς δείκτες που προέκυψαν από την µέχρι σήµερα λειτουργική εµπειρία. Οι θέσεις εργασίας λόγω της φύσης του έργου ενδέχεται παρουσιάσουν διασπορά καθόλη την έκταση ανάπτυξης (ΜΕ (Χ

18 Ε.Υ.Α. του δικτύου διανοµής της τηλεθέρµανσης Κοζάνης (ήτοι πόλη Κοζάνης, οικισµοί Χαραυγής και ΖΕΠ του ήµου Κοζάνης, στο τµήµα όδευσης των αγωγών µεταφοράς από ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου της ΕΗ έως την πόλη Κοζάνης καθώς και στα κύρια αντλιοστάσια Α1/Α2 και Α3 της τηλ/νσης Κοζάνης. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία από τις 1/10/2012, εκκρεµούν ωστόσο δαπάνες αναθεώρησης µε βάσει τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 19Η ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΚΩ : ΤΘ 47/2011) Το έργο στο οποίο αναφέρεται η µελέτη αυτή αφορά στην εγκατάσταση νέων παροχών καταναλωτών, έργα βελτίωσης τόσο της λειτουργικής όσο και της υδραυλικής συµπεριφοράς του δικτύου. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή 69 νέων παροχών Τηλεθέρµανσης µε τη χρήση προµονωµένων αγωγών και τη σύνδεση τους στο υφιστάµενο δισωλήνιο ίκτυο ιανοµής θερµικής ενέργειας στη πόλη της Κοζάνης και το.. Νέας Χαραυγής του ήµου Κοζάνης ονοµαστικής διαµέτρου από DN25 µέχρι DN50 προµονωµένου αγωγού. Εξ αυτών οι 66 χωροθετούνται στην πόλη της Κοζάνης και οι υπόλοιπες 3 στο.. Νέας Χαραυγής του ήµου Κοζάνης. Το συνολικό µήκος προµονωµένων αγωγών (προσαγωγής και επιστροφής) των κλάδων διασύνδεσης ανέρχεται σε 1711 µ για τις παροχές και 690 µ για το δίκτυο. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία από τις 22/08/2012, εκκρεµούν ωστόσο δαπάνες αναθεώρησης µε βάσει τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΩ : ΤΘ 49/2011) Το έργο περιλαµβάνει την αναβάθµιση / αντικατάσταση τµήµατος του υφιστάµενου παλαιού προµονωµένου αγωγού προσαγωγής ονοµαστικής διαµέτρου DN450 του δικτύου µεταφοράς της τηλεθέρµανσης Κοζάνης εκτιµούµενου µήκους 515 m συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος εξοπλισµού / επανασχεδίαση του εγκαθιστάµενου συστήµατος ανίχνευσης διαρροών. Περιλαµβάνεται επίσης η (ΜΕ (Χ ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ)

19 .Ε.Υ.Α. αποξήλωση και µεταφορά του ήδη υπάρχοντος αντιστοίχου τµήµατος αγωγού σε αποθηκευτικό χώρο της Υπηρεσίας ο οποίος και βρίσκεται στην περιοχή ΖΕΠ του ήµου Κοζάνης εντός του προαύλιου χώρου υφιστάµενου βοηθητικού αντλιοστασίου τηλεθέρµανσης - καθώς και ο παράλληλος έλεγχος και κατά περίπτωση αντικατάσταση αριθµού µονωτικών συνδέσµων στον αγωγό επιστροφής για το ίδιο τµήµα. Το έργο αποσκοπεί στην βελτίωση του βαθµού αξιοπιστίας του συστήµατος αγωγών µεταφοράς θερµικής ενέργειας της επιχείρησης, της απόκτησης δυνατότητας λειτουργίας του αγωγού σε υψηλότερες πιέσεις, την µείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης και τέλος την ένταξη των αντικαθιστάµενων τµηµάτων στο υφιστάµενο σύστηµα ανίχνευσης διαρροών. Το έργο χωροθετείται σε ποσοστό εργασιών ~ 12% στην περιοχή ΚΑΣΛΑ της πόλης Κοζάνης πλησίον κύριων αντλιοστασίων τηλεθέρµανσης Α1/Ἂ2 ενώ το υπόλοιπο τµήµα εργασιών λαµβάνει χώρα πλησίον του οικισµού ΡΕΠΑΝΟΥ (περιοχή ΚΥ ΕΠ).. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία από τις 06/04/2012, εκκρεµούν ωστόσο δαπάνες αναθεώρησης µε βάσει τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης. (ΜΕ (Χ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ Α 2 1 Το έργο αφορά την αντικατάσταση υδροµετρητών λόγω παλαιότητας και αδυναµίας ανάγνωσης των ενδείξεων. Α 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 2013 Α 2 1 Το έργο αφορά την αντικατάσταση υδροµετρητών λόγω παλαιότητας και αδυναµίας ανάγνωσης των ενδείξεων Β 2 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Αφορά την προµήθεια ενός αποφρακτικού µηχανήµατος για Β την κάλυψη των αναγκών της.ε.α.υ.κ. σχετικά µε την απόφραξη των αγωγών αποχέτευσης και τον καθαρισµό των φρεατίων υδροσυλλογής ΕΣΠΑ Β 2 2 Γ 2 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ 2 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

20 ΕΝΤΥΠΟ Ε (ΜΕ.Ε.Υ.Α. (Χ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΩ : ΤΘ 75/2013) Προβλέπεται η προµήθεια 186 θερµικών υποσταθµών και ανταλλακτικών αυτών ονοµαστικής ισχύος από 20 έως και 150 Mcal/h για την διασύνδεση των νέων καταναλωτών για τις περιόδους 2013/, /2015 & 2015/2016. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Θ.Υ... ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένου ασύρµατου συστήµατος τηλεµέτρησης καταναλώσεων θερµικής ενέργειας για το σύνολο των θερµικών υποσταθµών στο δίκτυο διανοµής τηλεθέρµανσης του οικισµού.. Νέας Χαραυγής (266 σηµεία). Προβλέπεται η διασύνδεση του µε το λογιστήριο της επιχείρησης για την αυτόµατη έκδοση λογαριασµών & αποµακρυσµένης εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Το έργο αποσκοπεί στην µείωση του λειτουργικού κόστους µέτρησης των καταναλώσεων τηλεθέρµανσης, στη βελτίωση αξιοπιστίας των λαµβανόµενων µετρήσεων χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση δεδοµένων, την αυτοµατοποιηµένη λειτουργία του λογιστηρίου και την παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3 Περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση ψυκτικής µονάδας τύπου απορρόφησης ισχύος ~ 50 kw και της απαιτούµενης διάταξης αεραγωγών εντός του χώρου πεδίων του αντλιοστασίου τηλεθέρµανσης στον Άγιο ηµήτριο. Το προτεινόµενο προς εγκατάσταση σύστηµα θα εξασφαλίζει παράλληλα και τον εξαερισµό του χώρου που είναι ιδιαίτερα σηµαντικός λαµβανοµένων υπόψη των δυσµενών συνθηκών ρύπανσης του χώρου εγκατάστασης. Αποσκοπεί στην βελτίωση του βαθµού διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας της εγκατάστασης τηλεθέρµανσης ΕΣΠΑ(ΕΠ ΠΕΡΑΑ) ΠΚΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ THERMIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΚΣΑ

21 2 1 5.Ε.Υ.Α. & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Προβλέπεται η προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού ψηφιακής αποτύπωσης και µοντελοποίησης του υφιστάµενου δικτύου διανοµής, αγωγών µεταφοράς και πηγών παραγωγής θερµικής ενέργειας της τηλεθέρµανσης Κοζάνης. Η ενέργεια αυτή εξασφαλίζει : (α) στην άµεση επιτήρηση της εγκατάστασης (β) στην εξασφάλιση δυνατότητας διαµόρφωσης εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας και άµεσης αξιολόγησης των επιπτώσεων (γ) στην διευκόλυνση της υδραυλικής επίλυσης του συστήµατος, (δ) προγραµµατισµό επεκτάσεων και συντηρήσεων του δικτύου. Ως τελικό όφελος αναµένεται η βελτιστοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης και η µείωση του αναλογούντος λειτουργικού κόστους. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Για την διατήρηση και βελτίωση του ήδη υψηλού βαθµού αξιοπιστίας της εγκατάστασης τηλεθέρµανσης Κοζάνης, λαµβάνει χώρα συστηµατικά σε ετήσια βάση η προληπτική συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων καθώς και του λοιπού συνοδευτικού µηχανολογικού εξοπλισµού των αντλιοστασίων. Η διαδικασία αυτή είναι σκόπιµο να υποστηριχθεί από το παρόν σύστηµα αποµακρυσµένης επιτήρησης των κύριων αντλητικών συγκροτηµάτων, η λειτουργία του οποίου θα επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των βλαβών αυτών πριν την πρόκληση ανεπανόρθωτων ή υψηλού κόστους εµφανιζόµενων βλαβών. Το σύστηµα περιλαµβάνει : (α) την τοποθέτηση ενός (1) αισθητήρα κραδασµών σε κάθε αντλία (β) την τοποθέτηση ενός αισθητήρα θερµοκρασίας επί των αντλιών (γ) την τοποθέτηση ενός (1) αισθητήρα κραδασµών επί του ηλεκτροκινητήρα κάθε αντλίας. Τα σήµατα και µετρήσεις των αισθητήρων κάθε αντλίας θα µεταφέρονται σε ανεξάρτητη ηλεκτρονική µονάδα διάγνωσης το σύνολο των οποίων θα µεταφερθεί εν τέλει καλωδιακά σε κεντρικό υπολογιστή στον χώρο ελέγχου λειτουργίας των αντλιοστασίων control room όπου και µε την βοήθεια (ΜΕ (Χ

22 .Ε.Υ.Α. κατάλληλου λογισµικού θα γίνεται ο έλεγχος, παρακολούθηση και διαχείριση των σφαλµάτων. Προβλέπεται η διαµόρφωση reference points µε βάση την κατηγορία εξοπλισµού ώστε να επιτυγχάνεται ή έγκαιρη σήµανση συναγερµού κατά το αρχικό στάδιο των εµφανιζόµενων φθορών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΜΣΟΥ Προβλέπεται η προµήθεια λογισµικού συλλογής και επεξεργασίας λειτουργικών δεδοµένων (SCADA) για την εγκατάσταση του αυτοµατισµού της Τηλεθέρµανσης Κοζάνης, µε στόχο την βελτίωση της αξιοπιστίας και της απόδοσης της εγκατάστασης. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΜΣΟΥ Προβλέπεται η αναβάθµιση του υφιστάµενου εξοπλισµού του συστήµατος αυτοµατισµού της τηλεθέρµανσης Κοζάνης µε την προσθήκη / αντικατάσταση των λογικών ελεγκτών (PLC), µονάδων επικοινωνίας, οθονών απεικόνισης δεδοµένων, σταθµών τοπικού ελέγχου, υπολογιστικών µονάδων τοπικού χειρισµού του συστήµατος αυτοµατισµού. Η αναβάθµιση αποσκοπεί στη βελτίωση της αξιοπιστίας (redundancy) και απόδοσης της εγκατάστασης. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Α33 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3 Προβλέπεται η προµήθεια κύριας αντλίας ονοµαστικής ισχύος 710KW υδρόψυκτη (Α33) για τη διασφάλιση εφεδρείας της ικανότητας µεταφοράς του αντλιοστασίου τηλεθέρµανσης Α3 στον ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΟΝ. ΙΣΧΥΟΣ 710KW ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ Α33 Προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτροκινητήρα ονοµαστικής ισχύος 710KW για τη λειτουργία της εφεδρικής αντλίας Α33 στο αντλιοστάσιο Α3 της εγκατάστασης τηλεθέρµανσης Κοζάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α33 Προβλέπεται η προµήθεια εφεδρικού ρυθµιστή στροφών (inverter) ονοµαστικής ισχύος 800KVA/655A για την εκκίνηση και τη λειτουργία του εφεδρικού αντλητικού συγκροτήµατος Α33 της Τηλεθέρµανσης Κοζάνης. 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (ΡΝ 16bar) (ΜΕ (Χ

23 Ε.Υ.Α. Προβλέπεται η προµήθεια 5 θερµικών υποσταθµών της ΕΠΕΠΟΚ ονοµαστικής ισχύος 20 Mcal/h / PN 16 bar για την διασύνδεση των νέων καταναλωτών στο.. Νέα Χαραυγής του ήµου Κοζάνης για την περίοδο 2013/. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (ΡΝ 25bar) Προβλέπεται η προµήθεια 5 θερµικών υποσταθµών ονοµαστικής ισχύος 20 Mcal/h / PN 25 bar για την διασύνδεση των νέων καταναλωτών στην πόλη της Κοζάνης για την περίοδο 2013/. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1/Α2 Προβλέπεται η προµήθεια εφεδρικού αντλητικού συγκροτήµατος ονοµαστικής ισχύος 710KW και ονοµαστικής παροχής 1740 m3/μσυ για την διασφάλιση της εφεδρικής ικανότητας διανοµής των (ΜΕ (Χ αντλιοστασίων Α1/Α2. 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, Α 3 1 Α 3 2 Α 3 3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Περιλαµβάνει τον καθαρισµό των χώρων από υψηλή βλάστηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Περιλαµβάνει την εξαγωγή και την επανατοποθέτηση των αντλητικών συγκροτηµάτων από γεωτρήσεις και αντλιοστάσια που πρέπει να επισκευασθούν ή να συντηρηθούν ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η υπηρεσία περιλαµβάνει:1) Τη σύνταξη σχεδίου δράσης και την υποβολή του στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για την έκδοση Έγκρισης Εργασιών αποξήλωσης αµιαντούχων υλικών, καθώς και την κοινοποίησή του στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.2) Το έργο αποξήλωσης των αµιαντούχων υλικών, στα σηµεία όπου έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα στους αγωγούς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους αντίστοιχους κανόνες ασφάλειας.3) Τo έργο συσκευασίας, σήµανσης και στοίβαξης των αµιαντούχων υλικών σε κατάλληλο όχηµα. 4) Τη διενέργεια µετρήσεων καθαρότητας του αέρα µετά το πέρας εκτέλεσης του έργου, όπου απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία.5) Την έκδοση

24 Α 3 Α 3 1 Α 3 2.Ε.Υ.Α. πιστοποιητικού καθαρότητας χώρου από διαπιστευµένο από τον ΕΣΥ κατά ISO 175 εργαστήριο, σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν µετρήσεις καθαρότητας αέρα, µετά το πέρας των εργασιών. 6) Την επίβλεψη του έργου από εξειδικευµένο µηχανικό.7) Tη µεταφορά των αµιαντούχων υλικών σε αδειοδοτηµένο χώρο υγειονοµικής ταφής του εξωτερικού και την έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης, για την ποσότητα που παραλάβαµε µετά το πέρας των εργασιών. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Περιλαµβάνει την εξαγωγή και την επανατοποθέτηση των αντλητικών συγκροτηµάτων από γεωτρήσεις και αντλιοστάσια που πρέπει να επισκευασθούν ή να συντηρηθούν ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η υπηρεσία περιλαµβάνει:1) Τη σύνταξη σχεδίου δράσης και την υποβολή του στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για την έκδοση Έγκρισης Εργασιών αποξήλωσης αµιαντούχων υλικών, καθώς και την κοινοποίησή του στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.2) Το έργο αποξήλωσης των αµιαντούχων υλικών, στα σηµεία όπου έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα στους αγωγούς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους αντίστοιχους κανόνες ασφάλειας.3) Τo έργο συσκευασίας, σήµανσης και στοίβαξης των αµιαντούχων υλικών σε κατάλληλο όχηµα. 4) Τη διενέργεια µετρήσεων καθαρότητας του αέρα µετά το πέρας εκτέλεσης του έργου, όπου απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία.5) Την έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας χώρου από διαπιστευµένο από τον ΕΣΥ κατά ISO 175 εργαστήριο, σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν µετρήσεις καθαρότητας αέρα, µετά το πέρας των εργασιών. 6) Την επίβλεψη του έργου από εξειδικευµένο µηχανικό.7) Tη µεταφορά των αµιαντούχων υλικών σε αδειοδοτηµένο χώρο υγειονοµικής ταφής του εξωτερικού και την έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης, για την ποσότητα που παραλάβαµε µετά το πέρας των εργασιών. (ΜΕ (Χ Β 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ Β ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

25 Β 3 2.Ε.Υ.Α. Το έργο περιλαµβάνει τον καθαρισµό των φρεατίων υδροσυλλογής µε τον ήµο Κοζάνης. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 2013 Το έργο περιλαµβάνει τον καθαρισµό των φρεατίων υδροσυλλογής µε τον ήµο Κοζάνης. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Γ 3 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ- ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ - ΑΙΑΝΗΣ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΗΜΟΥ Το έργο περιλαµβάνει τις εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη λειτουργία και συντήρηση χλωριωτών, επαρκή χλωρίωση δικτύων Γ ύδρευσης, απολύµανση και καθαρισµό δεξαµενών και δικτύων όταν παρίσταται ανάγκη (ή κρίνεται σκόπιµο από την Υπηρεσία), υγειονολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της µικροβιολογικής ποιότητος ύδατος των δικτύων ύδρευσης των ηµοτικών ενοτήτων Ελλησπόντου,. Υψηλάντη,Ελίµειας και Αιανής του ήµου Κοζάνης. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΟΥ Οι εργαστηριακές αναλύσεις αφορούν σε παραµέτρους της ελεγκτικής παρακολούθησης του νερού, που ορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία, ( ΥΓ2/Γ/Π/ οικ ΦΕΚ 630/τ.Β / Γ ) ΚΥΑ µε την οποία τροποποιήθηκε η Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892 Β / ). Η µέθοδος ανάλυσης και τα χαρακτηριστικά επιδόσεων εργαστηριακές αναλύσεις για την κάθε παράµετρο θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ της ισχύουσας νοµοθεσίας (ΚΥΑ ΥΓ2/Γ/Π/ οικ ΦΕΚ 630/τΒ / ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙΠΕ Το έργο περιλαµβάνει :Τις εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία, τη συντήρηση, υγειονολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη Γ (λειτουργίας, συντήρησης, καλής κατάστασης, ασφάλειας κ.α.) του συνόλου των έργων της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισµού ΒΙ.ΠΕ Κοζάνης που βρίσκεται στην περιοχή του.. Κοίλων στο 6ο χλµ της Εθνικής οδού Κοζάνης Πτολεµαΐδας, καθώς και επτά (7) (ΜΕ (Χ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΕΖ0ΟΡΥΑ-9ΥΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 19/2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 257/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙ6ΝΟΡΥΑ-ΦΞΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 24/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 291/2013 Στην Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2OO8 Το 2008 είναι για την Κοζάνη ξεχωριστή χρονιά. Τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και τηλεθέρμανσης ολοκληρώνονται φέτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.Σ. ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΡΤΗΜ (ΟΦΣΕΙΣ Σ. ΚΙ ΙΝΚΕΣ ΡΣΕΩΝ ΕΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΩΝ) ΙΝΚΣ ΡΣΕΩΝ ΕΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΡΙΟΧΗΣ ( ΕΥΜΒ) ΕΝΤΥΟ Ε_α: ΕΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2005 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 316/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΟΙ...5 Πίνακας 1.1: Στρατηγικοί Στόχοι ΕΠ ΔΕΥΑΜΒ...5 Πίνακας 1.2: Συνάφεια Γενικών Στόχων και Αξόνων-Μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των στόχων και δράσεων της ΔΕΥΑΜΒ ενόψει της κατάρτισης της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόλου». Με την υπ αριθμ. 66/ 2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2006 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2007 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: «Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 2.1 Σχέδια ράσης Στα προηγούµενα κεφάλαια τέθηκαν οι γενικοί στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ήµου Εµµ. Παππά. Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Φ ΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Φ ΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ) ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΠΙΘΑΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ.: 28210-36220 Fax: 28210-36288

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 3: «Οδηγός συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων ΟΤΑ και Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας των κοινωφελών επιχειρήσεων»

Υποέργο 3: «Οδηγός συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων ΟΤΑ και Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας των κοινωφελών επιχειρήσεων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγός προσαρµογής των ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε.

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα... 3 Τομέας Ύδρευσης... 7 Τομέας Αποχέτευσης... 17 Ενέργεια και ΕΥΔΑΠ... 27 Προσανατολισμός στον τελικό Καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΝΧΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΝΧΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014 Αριθµ. Πρωτ: 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014 ΘΕΜΑ 17 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : Σ.Δ.Ο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Δ.Ε.Υ.Α. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.» [Βόλος../11/2012] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Βόλο, σήμερα την 2012, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π. Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΩ-ΙΜΠ. ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων. Ταχ. /νση: ερβενακίων Τηλ.: 22733-50450 Πληροφορίες.: Παράσχος Β. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΩ-ΙΜΠ. ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων. Ταχ. /νση: ερβενακίων Τηλ.: 22733-50450 Πληροφορίες.: Παράσχος Β. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙ- ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc N0300b/5296 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενική περιγραφή Το εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Ωρωπού τροφοδοτείται κατ' αποκλειστικότητα από τις γεωτρήσεις στην περιοχή της Μαυροσουβάλας. Η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ. Θέμα: Έγκριση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ. Θέμα: Έγκριση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ: Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ Θέμα: Έγκριση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης. Ο παρών Κανονισμός Αποχέτευσης καταργεί τον ισχύοντα που είχε κυρωθεί με το Π.Δ 77/09-06-987 καθώς και τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 354/07-0-988

Διαβάστε περισσότερα