Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013"

Transcript

1 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

2 επί Σύμφωνα με των Περί Κοινωνικών νόμων 2010 όπως τροποποιήθηκε το 2012, οι ακόλουθες αλλαγές θα ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου 2014: Κατηγορία μίσθωσης Ολικό εισφορών Εργοδοτούμενος Εργοδότης Δημοκρατία Μισθωτοί 20,2% 7,8% 7,8% 4,6% Αυτοτελώς εργαζόμενοι 19,2% 14,6% Δ/Ε 4,6% Το ποσοστό της εισφοράς υπολογίζεται στο ποσό των ολικών ασφαλιστέων αποδοχών. Εισφορές που πληρώνονται από τον εργοδότη σε άλλα ταμεία δεν έχουν αλλάξει και είναι ως ακολούθως: Άλλα ταμεία Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης Εισφορές εργοδότη 2% 1,2% 0,5%

3 επί Σύμφωνα με τον Περί Έκτακτης εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμο (2011), οι ακόλουθες αλλαγές τίθενται σε ισχύει από την1η Ιανουαρίου 2014, μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2016: Ακαθάριστες απολαβές % Εισφορών % % Πάνω από ,5% 2,5% (ελάχιστη εισφορά 10) Ο συντελεστής της εισφοράς υπολογίζεται στο ολικό μηνιαίων ακαθάριστων. Οι εισφορές εργοδοτουμένων στον Ιδιωτικό τομέα θα γίνονται 50% από τον εργοδοτούμενο και 50% από τον εργοδότη.

4 επί Ποσοστό Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα σε μερίσματα Το ποσοστό 20% που ίσχυε για τα έτη 2012 και 2013, θα επανέλθει στο 17% που ίσχυε πριν. Η αλλαγή αυτή έχει ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

5 επί Η Κυπριακή Δημοκρατία υπόγραψε πρόσφατα καινούργιες με διάφορες χώρες, αυξάνοντας τον κατάλογο των χωρών στις 50. Οι καινούργιες συμβάσεις που θα επικυρωθούν την 1 η Ιανουαρίου 2014 είναι οι ακόλουθες: Ουκρανία η καινούργια συμφωνία θα αντικαταστήσει την παλιά συμφωνία από την 1 η Ιανουαρίου Εσθονία Φιλανδία Πορτογαλία Ισπανία Οι ακόλουθες συμφωνίες υπογράφηκαν, η ημερομηνία επικύρωσης όμως δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί: Κουβέιτ υπογράφηκε στις 5 Οκτωβρίου 2010 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπογράφηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2011

6 επί Αυξήσεις συντελεστών Στις 6 Δεκεμβρίου 2012, η Κυπριακή Βουλή ψήφισε την αύξηση στον κανονικό και μειωμένο συντελεστή Η τροποποίηση της νομοθεσίας τέθηκε σε ισχύ στις 14 Ιανουαρίου 2013 με περαιτέρω πρόνοιες οι οποίες τίθενται σε ισχύ από τις 13 Ιανουαρίου Ποιοι συντελεστές; Αύξηση στον κανονικό συντελεστή από 18% σε 19% τίθεται σε ισχύ από τις 13/1/2014. Αύξηση στον μειωμένο συντελεστή από 8% σε 9% επίσης τίθεται σε ισχύ από τις13/1/2014. Οι υπηρεσίες που επηρεάζονται από την αύξηση ορίζονται στο 12 ο Παράρτημα του περί Φ.Π.Α νόμου και συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης ως επίσης και διαμονή σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα. Πώς εφαρμόζεται η αλλαγή; Οι αλλαγές στους συντελεστές Φ.Π.Α προβλέπονται στο Άρθρο 55 του περί Φ.Π.Α νόμου το οποίο προβλέπει ότι ο συντελεστής Φ.Π.Α που εφαρμόζεται καθορίζεται με βάση τους κανόνες που διέπουν τον χρόνο της συναλλαγής. Οι κανόνες αυτοί εξαρτώνται από το αν η συναλλαγή σχετίζεται με παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, υπάρχουν περιστάσεις υπό τις οποίες η επιλογή μπορεί να γίνει, σε σχέση με το φορολογικό σημείο, που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της αλλαγής του συντελεστή. Καταμέτρηση αποθεμάτων Λόγω της αλλαγής στους συντελεστές θα πρέπει να πραγματοποιηθεί καταμέτρηση αποθεμάτων με το πέρας των εργασιών της ημέρας που προηγείται της αλλαγής, δηλαδή στις 12 Ιανουαρίου Η καταμέτρηση αποτελεί μέρος των αρχείων που θα πρέπει να τηρούνται με βάση τη νομοθεσία για περίοδο 6 ετών.

7 επί Μετατροπή ξένου νομίσματος Με τροποποίηση στις πρόνοιες που σχετίζονται με την αξία απόκτησης αγαθών από άλλα Κράτη Μέλη, όπου τέτοια αξία εκφράζεται σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ, η μετατροπή θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το Ευρώ, κατά τη σχετική ημέρα, σύμφωνα με την ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

8 επί Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Οι αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης στοχεύουν στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/45/EE. Η Οδηγία στοχεύει στην απλοποίηση των κανόνων λειτουργίας της εσωτερική αγοράς και την εναρμόνιση στις πρόνοιες Κρατών Μελών οι οποίες σχετίζονται με ηλεκτρονικά και έντυπα τιμολόγια. Επιβολή Βάση του νέου Άρθρου 5(2)(Α) του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου 95(Ι)/2000, όταν πραγματοποιείται παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία, πρόσωπο που έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία θεωρείται μηεγκατεστημένο, όταν η εγκατάσταση του στη Δημοκρατία δεν παρεμβαίνει στην εν λόγω παράδοση ή παροχή. Χρόνος της Συναλλαγής Με την προσθήκη των νέων εδαφίων14(α), 14(Β) και 14(Γ) στο Άρθρο 9 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου 95(Ι)/2000, οι πιο κάτω πρόνοιες εφαρμόζονται σε σχέση με τον χρόνο της συναλλαγής: Οι συνεχείς παραδόσεις αγαθών για χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ημερολογιακού μήνα θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα, όταν η παράδοση τους συνεπάγεται τη μεταφορά αγαθών από τη Δημοκρατία, την απόκτηση των αγαθών σε άλλο Κράτος Μέλος από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την καταβολή του επί της απόκτησης, ή όταν μεταφέρονται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο Κράτος Μέλος για τις ανάγκες της επιχείρησής του. Οι παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο φόρος οφείλεται από τον λήπτη δυνάμει του Άρθρου 11 και οι οποίες πραγματοποιούνται συνεχώς για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους και δε συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους εφόσον συνεχίζεται η παροχή τους. Η μεταφορά αγαθών από τη Δημοκρατία, η απόκτηση των αγαθών σε άλλο Κράτος Μέλος από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την καταβολή του Φ.Π.Α επί της απόκτησης ή η μεταφορά αγαθών από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο Κράτος Μέλος για τις ανάγκες της επιχείρησης του, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα το ενωρίτερο της δέκατης πέμπτης μέρας του μήνα που ακολουθεί την παράδοση των αγαθών και της ημέρας έκδοσης τιμολογίου.

9 επί Καθεστώς Ταμειακής Λογιστικής Με βάση την εφαρμογή του νέου Άρθρου 42E του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου 95(Ι)/2000 υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει το ειδικό καθεστώς που προβλέπεται από τις διατάξεις και σύμφωνα με τις οποίες η ημερομηνία: Απόδοσης του φόρου εκροών είναι η ημερομηνία είσπραξης της αντιπαροχής για τη συναλλαγή, είτε αυτή είναι χρηματική είτε μη-χρηματική. Έκπτωσης για το φόρο εισροών είναι η ημερομηνία πληρωμής της αντιπαροχής, είτε αυτή είναι χρηματική είτε μηχρηματική. Πρόνοιες για εφαρμογή ταμειακής λογιστικής: Το ειδικό καθεστώς μπορεί να εφαρμοστεί από την αρχή οποιασδήποτε καθορισμένης φορολογικής περιόδου αν: Η αξία των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί τους προηγούμενους 12 μήνες, που λήγουν κατά την έναρξη της καθορισμένης φορολογικής περιόδου δεν έχει υπερβεί τις Έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου, εντός της προθεσμίας που προβλέπουν οι διατάξεις του Νόμου και έχουν καταβληθεί τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως καταβλητέα. Έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό φόρου έχει βεβαιωθεί. Δεν υπάρχει προηγούμενη καταδίκη με βάση το Άρθρο 46 του Νόμου. Περιορισμοί στην εφαρμογή του σχεδίου: Το καθεστώς δεν δύναται να εφαρμοσθεί για συναλλαγές για τις οποίες ο αποδίδεται από τον λήπτη, για αγαθά τα οποία εισάγονται από Τρίτη χώρα ή αποκτώνται από άλλο Κράτος Μέλος με βάση το Άρθρο 12Α του νόμου, όπως επίσης και για συμβάσεις ενοικιαγοράς, πώλησης υπό όρους και συμβάσεις πώλησης επί πιστώσει. Για την εφαρμογή του καθεστώτος θα πρέπει να ενημερωθεί ο Έφορος γραπτώς. Υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο δύναται να παύσει την εφαρμογή του καθεστώτος από το τέλος οποιασδήποτε καθορισμένης φορολογικής περιόδου και ο Έφορος δύναται να παύσει το δικαίωμα εφαρμογής του σχεδίου όταν πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του.

10 επί Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. ΛΕΥΚΩΣΙΑ Γιώργος Καράβης Tax Partner T E ΛΕΜΕΣΟΣ Αυγουστίνος Παπαθωμάς Assurance and International Practice Partner T E 2013 All rights reserved. Grant Thornton (Cyprus) Ltd is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered by the member firms. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another s acts or omissions. Please see for further details.

Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ

Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ ABCD Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ Ενημερωτικό Έντυπο ΦΠΑ Έκδοση 101 14 Φεβρουαρίου 2014 Περιεχόμενα Α. Τήρηση αρχείων σε σχέση με πραγματογνωμοσύνες

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ακίνητης Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης μείωση αφορολόγητου ποσού και αύξηση συντελεστών Σελίδα 1 από 8 Ακίνητης Γενικές Διατάξεις Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 95(I)/2000 Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ/ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Κ.ΛΠ.

Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ/ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Κ.ΛΠ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έµµεση φορολογία και φορολογική διοίκηση ΦΠΑ και άλλοι φόροι κύκλου εργασιών Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ (Οδηγία 2010/45/EΕ του Συµβουλίου) Γιατί συντάχθηκαν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος www.pwc.com/cy Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 2 PwC Κύπρου Πρόλογος 3 Φορολογία φυσικών προσώπων 4 Έκτακτη εισφορά 12 Εταιρικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ανακοίνωση Επικοινωνία

Εισαγωγή Ανακοίνωση Επικοινωνία Φορολογικό ενημερωτικό δελτίο Ιανουάριος 2012 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα